Narsai: On the Incarnation of Christ - ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܥܕܬܵܐ ܡܠܝܲܬܸ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ 2 ܡܪܬܼ ܓܲܙܹ̈ܐ ܘܚܸܟ̈ܡܵܬܼܵܐ. 3 :ܝܘܠܦܢ̇ܐ ܕܪܕܐ ܡܸܢܵܗ̇ 4 ܚܒܸܡ ܠܐܪܒܥ ܦܸܢܝ̈ܬܐ. 5 :ܥܡܡܹ̈ܐ ܦܠܝܓܲܝ̈ ܠܫܢܹ̈ܐ 6 ܘܪ̈ܚܝܩܲܝ ܡ̣ܢ ܐܘܝܘܼܬܵܐ. 7 :ܒܚܲܕ ܢܝܼܪܵܐ ܟܕܢܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ 8 ܕܡܲܠܸܦ ܚܘܼܒܵܐ ܠܛܥܘܢ̈ܘܗܝ. 9 :ܐ̄ܪܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܟܼܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 10 ܡ̣ܢ ܕܪ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. 11 :ܫܪܪܹܗ ܒܕܥܬܵܐ ܐܬܦܫܲܩ 12 ܠܥܠܝ̈ܐ ܘܲܠܬܼܚܵܬܝܹ݁ܐ. 13 :ܒܪܵܐ ܕܐܝܼܠܵܘܗܝ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ 14 ܘܟܼܣܹܐ ܘܓܼܢܝܼܙ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ. 15 :ܥܕܬܵܐ ܠܘܼܩܕܵܐ ܝܠܦܬܹܗ 16 ܕܐܝܼܬܝܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܠܝܼܕ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ. 17 :ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 18 ܘܠܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܒܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 19 :ܒܓܼܵܘ ܥܕܬܵܐ ܦܠܓ ܥܘܼܬܼܪܹܗ 20 ܘܩܒܠܬܹܗ ܐܲܝܟ ܜܒܼܪܕܵܐ. 21 :ܒܫܸܡ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ 22 ܫܡܗܹ̈ܐ ܠܬܬܐ ܩܲܕܫܹ̈ܐ. 23 :ܩܒܠ̣ܬ ܚܲܝܠܵܐ ܘܫܘܼܠܛܢܵܐ 24 ܘܝܠܦܬ̤ ܕܚܕܼܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 25 :ܚܲܕ ܐܠܗܵܐ ܡܟܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 26 ܝܼܣܪܵܝܸܥ ܐܲܝܟ ܕܐܬܩܦܲܪ. 27 :ܘܥܕܬܐ ܝܠܦܬ̤ ܦܘܼܫܩܵܐ 28 ܕܬܘܕܐ ܒܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܠܬܵܬܼܵܐ. 29 :ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܐ ܥܲܡ ܝܠܘܿܕܹܗ 30 ܡ̣ܢ ܥܠ̈ܝܐ ܘܬܸܚܬܝ̈ܐ. 31 :ܘܒܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܘܒܦܠܐܬ̈ܐ 32 ܢܒܝ̈ܐ ܪܸܡܙܹܗ ܐܲܟܼܬܸܒܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 33 :ܟܲܕ ܕܹܝܢ ܡܛܝܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 34 ܕܙܒܼܢܵܐ ܕܦܣܝܼܡ ܒܼܝܕܲܥܬܹܗ. 35 :ܫܕܲܪ ܐܠܗܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ 36 ܕܢܸܐܬܹܐ ܢܚܲܕܸܬ ܬܘܩܢܲܢ. 37 :ܚܙܲܩ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 38 ܘܐܬܐ ܠܐܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 39 :ܚܙܲܩ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ ܘܠܵܐ ܫܲܢܝܼ 40 :ܘܐܸܬܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܨܒܼܝܵܢܹܗ 41 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܨܝܵܐ ܕܒܟܝܢܹܗ 42 ܡ̣ܢ ܐܬܪܐ ܠܐܲܬܪܵܬ ܢܫܢܐ. 43 :ܕܙܒܼܢܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܠܓܘ ܡܸܢܹܗ 44 ܘܠܵܐ ܚܒ̈ܫܵܢ ܠܹܗ ܒܸܪ̈ܝܬܼܵܐ. 45 :ܐܸܬܵܐ ܟܠܹܗ ܒܨܒܼܝܢܹܗ 46 ܘܩܘܝܼ ܟܠܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. 47 :ܕܟܼܝܢܹܗ ܒܟܼܠܕܘܼܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 48 ܘܨܒܝܢܹܗ ܐܙ̇ܠ ܘܐ̇ܬܐ. 49 :ܐܸܬܼܵܐ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܕܡܝܘ̈ܬܹܐ 50 ܕܢܚܕܬ ܨܠܡܲܢ ܕܒܼܠܝܼ. 51 :ܘܡܸܢܹܗ ܕܟܼܝܼܢܲܢ ܫܝܼܛܵܐ 52 ܥܒܕ ܠܹܗ ܢܘܣ̇ܐ ܘܥܡ̣ܪ ܒܹܗ. 53 :ܕܠܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܓܲܒܼܠܗ ܪܘܼܚܵܐ 54 ܒܓܼܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ. 55 ܕܢܚܕܸܬ ܒܹܗ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 56 ܘܢܫܝܸܢ ܒܹܗ ܥܠ̈ܝܹܐ. 57 :ܐܝܙܓܲܕܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܫܲܕܲܪ 58 ܕܒܣܒܪ ܒܛܢܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ. 59 :ܘܡ̣ܢ ܬܪܥܵܐ ܕܥܲܠ ܒܹܗ ܡܵܘܬܼܵܐ 60 ܥ̣ܠܘ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܫܲܢܝܼ ܡܵܘܝܬܼܵܐ. 61 :ܫܠܵܡ ܠܟܼܝ ܡܠܝܬ̤ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ 62 ܥܝܼܪܵܐ ܠܡܪܝܲܡ ܐܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 63 :ܡܵܪܝ ܥܡܟܝ ܒܲܪܬ ܡܵܝܘܬܹ̈ܐ 64 ܕܡܸܢܹܟܼܝ ܕܢ̇ܚ ܦܪܘܿܩܵܐ. 65 :ܗܵܐ ܕܘܟܬܼܵܐ ܕܐܬܬܩܠܘ ܒܗ̇ 66 ܗܪ̈ܛܝܼܩܹܐ ܚܸܪ̈ܚܹܵܐ. 67 ܘܣܡܘܼܗ̇ ܐܲܝܟ ܒܹܝܬ ܐܵܓܼܵܘܿܢܵܐ: pb. f.204r 68 ܠܬܟܬܘܼܫܵܐ ܕܫܘܼܐܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 69 :ܗܘ̤ ܠܲܡ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ 70 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܸܪܪܵܐ ܐܝܟ ܕܟܼܬܝܼܒ. 71 :ܘܠܵܐ ܫܩ̣ܠ ܦܓܼܪܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ 72 ܐܸܠܵܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܒܣܪܐ. 73 :ܐܢܕܹܝܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܫܬܚܠܲܦ 74 :ܡܕܝܢ ܩܲܒܸܠ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 75 :ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܩܒܸܠ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 76 :ܗܘ̤ܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܬܘܼܩܵܢܹܗ 77 :ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼ ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 78 ܫܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܒܼܪܝܼܬܹܗ ܐܲܝܟ ܟܠܢܵܫ. 79 :ܘܒܲܫܡܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܵܒ̣ܘܿܕܵܐ 80 ܟܲܕ ܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ. 81 :ܗܵܢܵܐ ܓܕܘܼܦܵܐ ܢܹܗܦܘܿܟ 82 ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܗܪ̈ܛܝܼܩܹܐ. 83 :ܕܣܕܩܘ ܢܚܬܐ ܕܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ 84 ܕܗܝܡܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. 85 :ܐܙ̇ܐ ܥܛܠܝ̈ ܠܦܝܣܵܐ 86 ܘܥܘܝܼܪ̈ܲܝ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ. 87 :ܠܡܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܪܝܢܐ 88 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܡܨܘܿܬܼܵܐ. 89 :ܡܢܵܐ ܬܐܬܪܘܿܢ ܡ̣ܢ ܗܕܐ 90 ܕܬܚܫܘܿܢ ܠܐܝܼܬܝܵܐ ܕܠܵܐ ܚܐܸܫ̇. 91 :ܘܲܠܗܘ̇ ܕ ܕܫܘܹܐ ܥܲܡ ܐܲܒܘܼܗܝ 92 ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܒܣܪܐ ܬܩܪܘܢܝܗܝ. 93 :ܫܡܘܿܥܵܐ ܠܵܐ ܬܬܕܘܲܕ 94 ܘܬܬܦܠܲܓܼ ܒܐܝܠܹܝܢ ܕܫܡܲܥܬ. 95 :ܬܵܐ ܐܬܩܪܲܒܼ ܠܲܦܝܣܵܐ 96 ܘܫܡܲܥ ܘܝܼܠܲܦ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬ. 97 :ܠܘ ܗܘ̤ ܡܠܬܐ ܐܸܫܬܚܲܠܦ 98 ܘܗܘ̤ܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ. 99 :ܐܸܠܵܐ ܡܸܠܬܐ ܠܒܸܫ ܒܸܣܪܵܐ 100 ܕܢܚܪܲܪ ܒܹܗ ܠܡܝܘ̈ܬܐ. 101 :ܠܵܘ ܗܘ̤ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܣܪܐ 102 ܐܸܠܵܐ ܕܫܩ̣ܠ ܒܪܢܫܵܐ. 103 :ܕܡܫܡܲܠܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܡܸܕܸܡ 104 ܒܦܓܼܪܐ ܘܢܦܫܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ. 105 :ܒܲܪܢܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܢܣܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 106 ܒܒܛܢܵܐ ܘܝܲܠܕܵܐ ܘܬܲܪܒܝܼܬܼܵܐ. 107 :ܒܟܲܦܢܵܐ ܘܨܲܗܝܵܐ ܘܲܒܼܚܲܫܵܐ 108 ܘܲܒܼܡܵܘܬܼܵܐ ܕܡܠܐ ܙܒܼܢܵܐ. 109 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܫܠܛܬ̤ ܒܹܗ 110 ܘܦܵܘܠܘܿܣ ܣܗܲܕ ܥܠܗܕܹܐ. 111 :ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ 112 ܕܒܪܘܚܩܘܼܕܫܵܐ ܡܩܲܕܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 113 :ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܣܒܪ ܫܡܘܿܥܵܐ 114 ܒܗ̇ܝ ܕܩܪܝܬܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 115 :ܕܒܢ̈ܝܐ ܬܪܹܝܢ ܐܵܡ̇ܪܢܵܐ 116 ܐܝܟ ܡܵܐ ܕܒܼܕܵܘ ܛܵܠܘܿܡܹܐ. 117 :ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܵܐ ܒܲܪ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ 118 ܗܘ̇ ܕܫܘܹܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ. 119 :ܘܟܼܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܘܼܒܵܐ ܕܐܲܒܘܼܗܝ 120 ܥܕܲܡܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܹܐܬܼܝܬܹܗ. 121 :ܘܡܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܕܠܘܵܬܲܢ 122 ܫܩ̣ܠ ܒܪܢܵܫܵܐ ܡܫܠܡܢܐ. 123 :ܘܥܲܒܕܹܗ ܥܲܡ̣ܗ ܚܲܕ ܡܸܕܸܡ 124 ܒܡܵܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. 125 :ܘܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܓܲܒܼܠܗ ܪܘܼܚܵܐ 126 ܒܓܼܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܵܐ. 127 :ܡܵܪܵܐ ܘܝܵܪܬܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ 128 ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ. 129 :ܠܵܐ ܡܨܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܕܒܼܟܝܵܢܹܗ 130 ܢܸܬܒܩܘܿܢ ܒܹܗ ܡܵܝܘ̈ܬܹܐ. 131 :ܘܥܲܠܗܵܕܹܐ ܫܩ̣ܠ ܒܪܢܵܫܵܐ 132 ܕܢܟܣܹܐ ܙܝܼܘܹܗ ܒܐ̄ܢܫܐ. 133 :ܘܒܗܕܹܐ ܠܲܢ ܐܘܼܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 134 ܕܟܝܢܲܢ ܫܝܼܛܵܐ ܢܠܒܲܫ. 135 :ܘܢܣܩܝܼܘܗܝ ܥܲܡܹܗ ܠܫܡܲܝܵܐ 136 ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܼܢܹܗ. 137 :ܒܨܠܡܹܗ ܩܪ̣ܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܼܝܼܢܲܢ 138 :ܒܫܘܪܝܐ ܟܕ ܡܬܩܸܢ ܠܗ 139 :ܘܐܬܚܒܲܠ ܗܵܢܵܐ ܨܲܠܡܵܐ 140 ܒܝܲܕ ܡܸܠܟܹܗ ܕܐܵܟܸ̇ܠܩܲܪܨܵܐ. 141 ܨܒܼܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܫܵܐ ܒܲܚܢܵܢܹܗ. 142 ܕܲܢܚܲܕܸܬ ܨܠܡܲܢ ܕܒܼܠܝܼ. 143 :ܘܫܩ̣ܠ ܡܢܲܢ ܪܹܫܝܼܬܵܐ 144 ܘܥܠܝܗ̇ ܠܘܬܹܗ ܒܬܸܫܒܘܿܚܵܬܐ. 145 :ܗܕܐ ܗ̄ܝ̣ ܟܠܗ̇ ܬܘܕܝܼܬܲܢ 146 :ܕܡ̣ܢ ܣܦܪܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܝܠܦܢܗ̇ 147 :ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܡܫܬܚܲܠܦ 148 ܘܠܵܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚܬܝ ܚܫܹ̈ܐ. 149 :ܚܫܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 150 ܕܗ̇ܘ ܚܫܘܿܫܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 151 :ܕܐܸܬܫܵܘܬܦ ܒܲܫܒܝܼܚ̈ܝܵܬܐ 152 ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܵܣܘܿܒܹܗ. 153 :ܒܛܵܢܐ ܘܝܠܕܗ ܕܒܲܪܢܫܵܐ 154 ܥܙܘܼܪܬܵܐ ܘܕܒܼܚܹ̈ܐ ܕܒܲܪܢܫܵܐ. 155 :ܟܠܢܵܐ ܘܨܗܝܵܐ ܕܒܲܪܢܫܵܐ 156 ܠܐܘܬܼܵܐ ܘܫܢܵܬܐ ܕܒܲܪܢܫܵܐ. 157 :ܨܠܘܵܬܼܵܐ ܘܚܲܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗܘ̤ 158 ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܐ ܐܲܠܗܵܐ. 159 :ܝܼܫܘܿܥ ܛܠܝܵܐ ܪܵܒܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 160 ܒܩܵܘܡܬܼܵܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܹܐ. 161 ܘܡܸܬܝܲܬܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ: pb. f.204v 162 ܠܘܵܬ ܐܠܗܵܐ ܘܐ̄ܢܫܘܼܬܼܵܐ. 163 :ܐܪܐ ܕܡܲܢ̣ܘ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 164 ܗܠܹܵܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܪ̈ܫܢܹܐ. 165 :ܕܥܒܘܿܕܵܐ [ܕ]ܠܵܐ ܡܸܬܬܲܚܬܹܐ 166 ܐܘܕܒܪܢܫܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 167 :ܠܵܐ ܚܸܪ̈ܚܹܵܐ ܠܵܐ ܬܸܛܥܘܿܢ 168 :ܬܪܒܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܗ̄ܝ̣ 169 :ܕܐܬ̣ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 170 ܒܚܕܝܘܵܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܡܸܠܬܼܵܐ. 171 :ܠܵܘ ܕܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 172 ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܠܝܼܕܘܼܬܹܗ. 173 :ܐܠܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܦܐܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 174 ܕܥܲܡ ܬܲܪܒܼܝܬܹܗ ܪܘܼܡܪܵܡܹܗ. 175 :ܢܐܡܲܪ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܢܸܣܝܘܿܢܹܗ 176 ܘܬܲܟܼܬܘܼܫܹܗ ܕܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ. 177 :ܕܒܫܘܼܠܵܡ ܐܲܪܒܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ 178 ܐܡ̣ܪ ܕܟܼܦܢ ܘܐܸܬܼܢܣܝܼ. 179 :ܬܵܘ ܬܲܪܓܸܡܘ ܠܲܢ ܬܲܠܗܵܕܹܐ 180 ܣܦܪܹ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܕܬܒܥܘ ܠܲܢ. 181 :ܘܦܫܩܘ ܠܲܢ ܣܘܼܟܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 182 ܕܡܢܘܼ ܟܦܢܵܐ ܘܢܸܣܝܵܢܵܐ. 183 :ܗܪܟܐ ܒܫܸܬܩܵܐ ܐܬܓܘܣܘ 184 :ܘܙܩ̣ܦܘ ܨܒܥܐ ܠܲܫܪܵܪܵܐ 185 :ܕܗ̤ܝ ܓܠܝܘܼܬܹܗ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ 186 ܡܟܣܐ ܠܪܘܫܥܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 187 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܡܪܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܼܫܵܐ 188 ܕܢܩܪܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܣܝܢܵܐ. 189 :ܠܗܘ̇ ܝܵܕܘܿܥܵܐ ܕܟܼܠܡܕܡ 190 ܕܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܣܹܐ. 191 :ܡܩܪܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܹܝܢ ܢܣܝܢܵܐ 192 ܠܗ̇ܘ ܕܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. 193 :ܕܚ̣ܙܝܗܝ ܕܒܫܘܼܠܵܡ ܨܵܘܡܹܗ 194 ܠܡܐܟ̣ܘܠܬܐ ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 195 :ܘܐܝܟ ܕܠܐܵܕܼܵܡ ܗ̇ܘ ܩܲܕܡܵܝܵܐ 196 :ܒܡܐܟܘܼܠܬܼܵܐ ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 197 ܕܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܠܒܝܼܫ ܠܲܟܼܝܢܹܗ. 198 :ܘܣܒܪ ܕܡܩܒܸܠ ܡܸܠܬܹܗ 199 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܸܬܼܢܣܝܼ 200 ܒܲܪ ܓܢܣܢ ܠܵܘ ܥܵܒ̣ܘܿܕܵܐ. 201 :ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܢܹܗ ܕܥܵܒܼܘܿܕܵܐ 202 ܡ̣ܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܢܣܝܢܐ. 203 :ܠܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ 204 ܘܝܼܬܸܒ ܘܐܸܬܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܹܗ. 205 :ܘܫܐܠ ܡܝ̈ܐ ܠܫܡܪܝܬܐ 206 ܕܢܦܝܓ ܚܫܵܐ ܕܨܗܝܗ. 207 :ܗܪܟܵܐ ܠܐܘܬܼܵܐ ܕܒܪܢܫܵܐ 208 ܘܟܦܢܵܐ ܘܨܗܝܵܐ ܕܝܠܗ ܗܘ̣. 209 :ܘܟܕ ܡܸܠܬܐ ܒܗ ܥܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 210 ܗܘ̤ ܒܕܝܼܠܹܗ ܡܸܬܢܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 211 :ܒܥܸܠܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܲܦܢܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 212 ܠܛܥܝܬܐ ܨܝܕ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ. 213 :ܘܒܝܕܥܬܵܐ ܕܐܠܗܘܼܬܹܗ 214 ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܣܘܼܥܪ̈ܢܹܝܗ̇. 215 :ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܹܝܢ ܐܡ̣ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 216 ܟܕ ܩܲܪܒܘ ܠܹܗ ܡܹܐܟܘܠܬܵܐ. 217 :ܕܐܝܼܬ ܠܝܼ ܡܐܟܘܠܬܐ ܐ̄ܚܪܹܬܵܐ 218 ܕܐܲܢ̄ܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܕܥܝܢ ܐ̄ܢܬܘܢ ܠܵܗ̇. 219 :ܘܟܲܕ ܡܐܟ̣ܠܬܐ ܗܕܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ 220 ܕܢܸܥܒܸܕ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܕܐܲܒܘܼܗܝ. 221 :ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܕܟܼܡܵܐ ܪܓܼܝܼܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 222 :ܠܬܝܒܘܼܬܼܵܐ ܕܚܛ̈ܝܹܐ 223 :ܕܡܸܟ ܒܣܦܝܢܬܐ ܘܲܐܥܪܘܼܗܝ 224 :ܘܩܡ ܘܟ̣ܐܐ ܒܝܲܡܵܐ ܘܫܠܝܗ 225 :ܫܲܢ̄ܬܐ ܕܡܝܘܬܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ 226 ܘܫܠܝܗ ܕܝܡܐ ܕܥܒܘܕܐ. 227 :ܫܟܒ ܠܡ ܪܚܡܢ ܠܥܙܪ 228 ܘܚܕܐ ܐܢ̄ܐ ܕܠܵܐ ܗ̇ܘܝܬ ܬܡ̇ܢ. 229 :ܒܐ̄ܢܫܘܼܬܹܗ ܠܵܘ ܬܡ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 230 ܒܐܠܗܘܼܬܹܗ ܬܡ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 231 :ܘܟܲܕ ܐܙ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܥܪܝܼܘܗܝ 232 ܕܡܥ̈ܐ ܕܚܫܵܐ ܡܪܕܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 233 :ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܹܗ ܠܥܦܢܵܐ 234 ܥܲܠ ܥܦܪܢܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܹܗ. 235 :ܕܡܠ̈ܐ ܕܡܢܘ ܐܝܼܬܲܝܗܝܢ 236 ܥ̈ܛܠܵܐ ܕܛܥ̣ܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ. 237 :ܐܸܠܵܐ ܕܠܒܝܼܫ ܗܲܕܡܹ̈ܐ 238 ܕܡܟܣܝ ܗ̄ܘ̣ ܒܟ̣ܠܡܸܕܼܡ. 239 :ܘܒܲܪܘܼܚܵܐ ܠܲܡ ܐܸܬܥܙܲܙ 240 :ܘܒܩܠܐ ܩܪ̣ܐ ܠܥܥܙܪ 241 :ܬܵܐ ܦܘܿܩ ܡܝܼܬܼܵܐ ܘܚܙܝܼ ܠܵܟ 242 ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܫܠܚܬܵܝܗܝ. 243 :ܗܪܟܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܥܵܒܼܘܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ 244 ܕܲܩܪ̣ܵܐ ܠܥܥܙܲܪ ܘܲܝܼܚ̣ܵܐ. 245 :ܐܝܟ ܕܠܕܡܪ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ 246 ܡܩܝܼܡ ܡܝܼ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܕܲܚܝܼܚܵܐ. 247 :ܓܲܠܝܐܝܼܬ ܡܲܠܸܠ ܐܸܢܹܝܢ 248 :ܠܡܵܟ̈ܬܐ ܗܘ̤ ܥܲܠ ܢܦܫܹܗ 249 :ܟܕܐܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܵܘ̈ܗܝ 250 ܕܐܙ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܬ ܐܒܝܼ ܘܐܠܗܝ. 251 ܢܸܐܡܪܘܿܢ ܠܲܢ ܟܬܵܒܲܝ̈ ܒܸܕܝܵܐ. 252 :ܐܝܼܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܐܠܵܗܵܐ 253 ܘܥܲܒܼܘܕܵܐ ܠܐܝܬ ܓܢܝܼܵܙܐ. 254 ܕܒܼܗܠܬܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܟܠܡܸܕܸܡ. pb. f.205r 255 :ܐܲܠܵܗܹܗ ܩܪ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ 256 ܕܥܒܘܿܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܠܹܗ ܘܲܕܟܼܠ. 257 :ܘܐܲܒܘܼܗܝ ܟܢܝܼ ܠܪܪܡܵܐ 258 ܕܫܘܐ ܠܗܕܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ. 259 :ܗܫܵܐ ܠܲܡ ܗܵܐ ܫܓܝܼܫܵܐ ܢܲܦܫܝ 260 :ܡ̣ܢ ܚܫܹ̈ܐ ܕܡܣܝܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ 261 :ܘܟܲܪܝܵܐ ܠܝܼ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܡܘܬܵܐ 262 ܡ̣ܢ ܩܫܝܘܼܬܹܗ ܕܨܲܠܝܼܒ̣ܵܐ. 263 :ܢܦܫܵܐ ܕܡ̇ܢ ܗ̣ܝ ܕܫܓܝܼܫܵܐ 264 ܚܪ̈ܚܐ ܕܠܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ. 265 :ܕܡܠܬܵܐ ܐܝܼܬܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܐ 266 ܗ̇ܘ ܕܫܕܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܕܹܗ. 267 :ܠܵܐ ܬܛܥܘܢ ܐܘ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 268 ܐܝܬܝܵܐ ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܚܫܹ̈ܐ. 269 :ܚܫܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 270 ܕܗ̇ܘ ܚܫܘܿܫܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 271 :ܗܵܠܹܝܢ ܕܐ̄ܢܫܐ ܐܝܼܬܝܗܹܝܢ 272 ܗܘ̇ ܕܗܘ̤ܐ ܒܪܵܐ ܒܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ. 273 :ܠܵܘ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܚܝܼܕܵܐ 274 ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܡܡܬܘܿܡ ܥܲܡ ܐܲܒܘܼܗܝ. 275 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܸܡ̇ܪܬ 276 ܕܩܢܐ ܒܪܘܬܐ ܒܛܝܒܘܼܬܼܵܐ. 277 :ܕܠܑܵܐ ܢܫܬܒܼܗܲܪ ܐܪܝܼܘܿܣ 278 ܕܕܿܠܡܵܐ ܠܢܝܼܫܹܗ ܚ̇ܢܐ ܐ̄ܢܐ. 279 :ܐܒܼܝ ܠܲܡ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܝ 280 ܒܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܘܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. 281 :ܠܵܐ ܙܪ̣ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܒܝܼܕܵܐ 282 ܕܢܬܦܚܲܡ ܥܲܡ ܥܵܒܘܿܕܹܗ. 283 :ܪܲܒ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ ܒܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ 284 ܕܟܼܝܢܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. 285 :ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܐ 286 ܙܥܘܿܪ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܝܐ ܒܲܢܝܵܢܹܗ. 287 :ܐܝܼܬ ܠܲܢ ܗܵܟܹܝܠ ܪܲܒܟܘܼܡܪܹ̈ܐ 288 ܕܡܗܝܡܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܥܒܘܿܕܹܗ. 289 :ܐܝܟ ܡܘܼܫܹܐ ܒܟܠܹܗ ܒܲܝܬܗ 290 ܘܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܕܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ. 291 :ܡܢܘܼ ܗܢܵܐ ܪܲܒܟܘܼܡܪܹ̈ܐ 292 ܘܥܒܘܿܕܹܗ ܠܡ̇ܢ ܩ̇ܪܝܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ. 293 :ܕܫܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܥܲܠ ܒܲܝܬܹܗ 294 ܘܫܠܝܛ ܒܥ̇ܒܕܐ ܕܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 295 :ܪܲܒܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܝܫܘܼܥ ܐܝܼܬܵܘܗܝ 296 ܘܥܵܒܘܿܕܹܗ ܐܝܬܝܐ ܓܢܝܼܙܵܐ. 297 :ܘܕܗܘ̤ܵܐ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܒܵܪܘܿܝܵܐ 298 ܥܲܒܼܕܗ ܡܵܪܵܐ ܠܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. 299 :ܚܲܕ ܠܲܡ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܨܝܵܐ 300 ܕܐܠܗܵܐ ܘܕܲܒܢܝ̈ܢܫܵܐ. 301 :ܒܪܢܫܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܕܝܼܪܸܒ 302 ܘܗܘ̤ܐ ܡܲܠܟܵܐ ܘܫܲܠܝܼܛܵܐ. 303 :ܗܪܟܵܐ ܩ̇ܪܐ ܡܸܨܥܝܵܐ 304 ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕ. 305 :ܘܗܘ̤ܵܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܡܨܥܝܵܐ 306 ܘܫܝܸܢ ܠܲܢ ܥܲܡ ܒܪܘܿܝܵܐ. 307 :ܡܵܘܬܵܐ ܠܲܡ ܛܥܸܡ ܒܟܼܝܢܹܗ 308 ܣܛܲܪ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܲܠܗܵܐ. 309 :ܘܟܲܕ ܡܸܠܬܐ ܒܹܗ ܥܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 310 ܠܐ ܩܪܒ ܚܫܵܐ ܠܟܼܝܢܹܗ. 311 :ܚܫܵܐ ܘܡܵܘܬܐ ܕܚܫܘܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ 312 ܕܩܢܹܐ ܡܵܘܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܼܢܹܗ. 313 :ܩܝܵܡܬܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܒܼܪܵܘܿܝܵܐ 314 ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܝܹ̈ܐ ܒܲܟܼܝܢܹܗ. 315 :ܟܠܡ̇ܢ ܕܗܘ̤ܐ ܒܗ ܚܲܝܐ ܗ̄ܘ̣ 316 ܘܗܘ̤ ܝܗ̇ܒ ܚܝܹ̈ܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ. 317 :ܢܒܼܥܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܠܹܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ 318 ܕܪܕܝܹܗ ܡܸܡܬܘܡ ܠܵܐ ܓܵܐܸܙ. 319 :ܠܵܐ ܓܝܪ ܙ̇ܥܪ ܒܟ̣ܝܢܹܗ 320 ܘܐܵܦܠܵܐ ܝܵܪܸܒ ܡ̣ܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. 321 :ܘܠܵܐ ܢ̇ܦܠ ܬܚ̈ܬܝ ܚܲܫܹ̈ܐ 322 ܕܪܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܚܫܹ̈ܐ. 323 :ܚܫܹ̈ܐ ܕܒܲܪܓܸܢܣܢ ܐܸܢܘܿܢ 324 ܕܙܥܪ ܝܸܪܸܒܼ ܘܐܸܬܼܪܡܪܲܡ. 325 :ܙܥ̣ܪ ܕܛܥܸܡ ܡܘܬܵܐ ܕܙܒܼܢܵܐ 326 ܘܝܼܪܸܒܼ ܕܗܘ̤ܵܐ ܒܡܵܪܘܼܬܼܵܐ. 327 :ܠܵܐ ܕܝܼܢ ܢܸܪܢܹܐ ܫܵܡܘܿܥܵܐ 328 ܕܦܪܫܬܼ ܡܟ̈ܬܐ ܒܗܵܕܹܐ. 329 :ܕܦܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܬܪܹܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ 330 ܡܸܠܬܐ ܘܢܵܘܣܵܐ ܕܓܼܒܐ ܠܹܗ. 331 :ܘܒܼܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܐ ܡܘܕܹܐ ܐܢܐ 332 ܘܟܼܝ̈ܢܐ ܬܪܹܝܢ ܡܲܟܼܪܸܙ ܐ̄ܢܐ. 333 :ܟܝܵܢܵܐ ܣܓܼܝܼܵܕܵܐ ܘܫܲܒܚܝܼܵܐ 334 ܕܡܸܠܬܐ ܐܝܼܬܝܐ ܕܥܲܡ ܐܲܒܼܵܐ. 335 :ܘܟܼܝܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܕܫܩ̣ܠ 336 ܡ̣ܢ ܡܘܼܠܟܢܹܗ ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼ. 337 :ܡܫܠܡܢܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܐܲܠܗܘܼܬܹܗ 338 ܕܫܘܐ ܥܡܗ ܕܝܵܠܘܕܹܗ. 339 :ܘܲܓܼܡܝܪܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܐ̄ܢܫܘܼܬܹܗ 340 ܒܦܲܓܼܪܐ ܘܢܦܫܵܐ ܕܡܵܝܘ̈ܬܐ. 341 :ܬܪܹܝܬ ܕܗܘ̤ܘ ܒܲܚܕܵܝܘܼܬܼܵܐ 342 ܚܲܕ ܚܘܼܒܼܵܐ ܘܚܲܕ ܨܒܼܝܢܵܐ. 343 :ܡܸܠܬܐ ܚܝܼܕܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 344 ܘܕܟܘܼܬܵܐ ܕܥܒܼܕܵܐ ܕܢܣܲܒܼ. pb. f.205v 345 :ܘܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܕܢܵܣܘܼܒܼܵܐ 346 ܝܩܪܹܗ ܥܲܡܹܗ ܠܢܣܝܼܒܼܵܐ. 347 :ܘܐܙܥܲܪ ܢܲܦܫܹܗ ܒܫܡܗܹ̈ܐ 348 ܟܕ ܒܲܟܝܵܢܹܗ ܠܵܬ ܙ̇ܥܪ. 349 :ܗܘ̤ܵܐ ܥܲܦܪܢܵܐ ܒܛܝܼܒܘܼܬܼܵܐ 350 ܘܝܵܪܬ̇ܐ ܡܡܪܐ ܥܲܡ ܡܸܠܬܼܵܐ. 351 :ܕܝܩܪܹܗ ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 352 ܘܫܥܒܸܕ ܠܹܗ ܪܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ. 353 :ܢܣܲܒܼ ܕܝܢ ܡܸܠܬܹܐ ܡܵܟ̈ܬܹܗ 354 ܕܥܦܪܢܐ ܒܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ. 355 :ܘܬܝܩܲܪ ܐܵܦ ܡܝܘܬܵܐ 356 ܒܫܒܝܼܚܵܬܹ̈ܗ ܕܝܼܚܝܼܕܵܐ. 357 :ܟܕ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܠܐ ܙܒܼܢܵܐ 358 ܐܬܝܩܲܪ ܒܲܫܒܝܼܚܵܬܐ. 359 :ܐܸܠܵܐ ܡܸܟܝܠ ܘܠܥܲܠܲܡ 360 ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܘܠܛܢܗ. 361 :ܚܕܵܐ ܙܒܢ ܩܪܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܢܦܲܫܹܗ 362 ܒܕܒܝܼܚܘܼܬܹܗ ܠܐܠܗܵܐ. 363 :ܘܗܘ̤ܐ ܟܘܼܡܪܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ 364 ܘܠܵܐ ܡܫܬܪܝܵܐ ܟܵܗܢܘܼܬܹܗ. 365 :ܠܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܥܠܝ̈ܐ 366 ܥܲܠ ܕܢܚܣܹܐ ܥܲܠ ܟܠܵܐ. 367 :ܘܐܫܟܲܚ ܒܐܲܝܕܹܗ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ 368 ܟܠܹܗ ܓ̣ܢܣܵܐ ܕܡܝܘ̈ܬܹܐ. 369 :ܠܵܐ ܥ̣ܠ ܒܲܕܡܵܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ 370 ܐܝܟ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪ̈ܲܒܲܝ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ. 371 :ܐܠܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܕܒܼܚܵܐ 372 ܘܕܡܗ ܢܩܝܼ ܚܠܦ ܟܠܢܵܫ. 373 :ܠܹܗ ܐܡ̣ܪ ܕܬܸܒܼ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ 374 ܥܕܡܵܐ ܕܟܼܠ ܢܫܬܥܒܲܕ ܠܹܗ. 375 :ܟܕ ܡܲܡܠܸܟ ܥܲܠ ܟܠ ܕܗܘ̤ܵܐ 376 ܥܲܡ ܐܠܗܵܐ ܢܣܘܼܒܹܗ. 377 :ܕܝܼܠܹܗ ܗ̤ܝ ܐܵܦ ܡܹܐܝܼܬܵܐ 378 ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܼܕܵܐ ܒܫܘܼܠܵܡܵܐ. 379 :ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܲܐܪܥܵܐ 380 ܒܹܗ ܡܙܕܝܲܝ ܡܵܐ ܕܐܬ̇ܐ. 381 :ܒܩܵܠܵܐ ܕܡܠܬܹܗ ܡܸܬܢܚܲܡܝܼܢ 382 ܡܒܝ̈ܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܕܡ ܘܲܠܟܼܵܐ. 383 :ܘܦܪܚܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܒܥܢܢ̈ܐ 384 ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܚܸܒܼܘ ܓܸܠܝܵܢܹܗ. 385 :ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܦܘܼܡܹܗ ܡܘܒܸܕ ܠܹܗ 386 ܠܗ̇ܘ ܕܐ̇ܬܐ ܕܢܛܥܹܐ ܒܫܲܡܹܗ. 387 :ܘܒܟܐܬܐ ܕܡܸܠܬܹܗ ܫ̇ܪܐ 388 ܠܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܕܐܵܟ̇ܠܩܪܨܵܐ. 389 :ܒܐܠܦܵܐ ܕܥܝܼܪ̈ܐ ܡܸܙܕܲܝܲܚ 390 ܘܒܪܸ̈ܒܘܬܵܐ ܕܡܠܐܟܹ̈ܐ. 391 :ܘܣܪ̈ܦܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܢܵܐ 392 ܩܘܼܕܫܵܐ ܕܪܲܒܘܼܬܹܗ ܬܵܢܹܝܢ. 393 :ܠܓܲܠܝܘܬܵܐ ܕܦܓܼܪܗ ܚܵܙܹܝܢ 394 ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܐܲܪ̈ܥܢܝܐ. 395 :ܟܕ ܟܣܝܵܐ ܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ 396 ܒܐܦܝ̈ ܬܼܪܥܵܐ ܕܐ̄ܢܫܘܬܗ. 397 :ܒܹܗ ܡܸܬܒܲܩܝܼܢ ܡܝܼܘ̈ܬܐ 398 ܐܦܝ̈ܢ ܒܐܦܝ̈ܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬ. 399 :ܘܐܝܟ ܨܲܠܡܵܐ ܒܝܲܕ ܓܲܠܝܘܼܬܹܗ 400 ܠܘܵܬܼ ܗ̇ܘ ܟܣܝܵܐ ܢܓܲܕ ܟܠ. 401 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܥܵܕ ܢܣܘܿܒܹܗ 402 ܣܥܪ ܗܠܹܝܢ ܡܵܐ ܕܐܵܬܐ. 403 :ܥܡܹܗ ܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܫܘܚܠܦܵܐ 404 ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܫܘܼܠܵܡܵܐ. 405 :ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܵܐ ܘܚܲܕ ܦܪܨܘܿܦܵܐ 406 ܡܝ̈ܢܹܐ ܬܪܹܝܢ ܕܗܘ̤ܵܘ ܚܲܕ. 407 :ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܝܼܕܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 408 ܘܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܒܼܕܵܐ ܕܲܢܣܲܒܼ. 409 :ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܗܘ̤ܵܘ ܚܲܕ 410 ܟܝ̈ܬܐ ܐܬܪܹܝܬ ܒܲܚܕܝܘܼܬܼܵܐ. 411 :ܢܸܣܒܪ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ ܫܡܘܿܥܵܐ 412 ܕܡܘܙܓܼܐ ܗܘ̤ܵܐ ܒܟܝܢܹܗ. 413 :ܠܵܐ ܡܸܬܡܙܓܹܐ ܐܝܬܘܼܬܼܵܐ 414 ܘܠܵܐ ܡܫܬܚܠܲܦ ܥܵܒܘܿܕܵܐ. 415 :ܕܟܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܟܼܣܹܐ ܘܓܲܢܝܼܙ 416 ܘܡܥܠܲܒ ܡ̣ܢ ܫܘܚܠܦܹ̈ܐ. 417 :ܐܦܠܵܐ ܠܥܘܼܡܪܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ 418 ܠܕܡܘܬܐ ܕܥܒܼܕܵܐ ܕܢܣܲܒܼ. 419 :ܠܵܐ ܩ̇ܪܒܠܹܗ ܫܘܼܚܠܦܵܐ 420 ܕܟܼܝܢܹܗ ܢܛܝܼܪ ܥܲܡ ܡܸܠܬܼܵܐ. 421 :ܒܪܥܝܢܵܐ ܕܹܝܢ ܡܬܦܪ̈ܫܵܢ 422 ܫܒܚ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܡܘ̈ܬܐ. 423 :ܘܥܲܠ ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܵܐ ܡܬܢܲܣ̈ܒܵܢ 424 ܕܟܝ̈ܢܐ ܬܪܝܢ ܕܗܘ̤ܵܘ ܚܲܕ. 425 :ܡܚܝܠܬ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܸܢܝܢ 426 ܗ̇ܘ ܕܝܼܠܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ. 427 :ܒܫܚ̈ܝܬܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܐܸܢܹܝܢ 428 ܕܝܠܕܹܗ ܕܐܒܼܵܐ ܡܬܘܿܡܝܵܐ. 429 :ܗ̇ܘ ܕܨܒ̣ܐ ܡܛܠ ܚܘܼܒܹܗ 430 ܕܢܬܝܩܲܪ ܓܸܢܣܲܢ ܡܸܢܹܗ. 431 :ܗܪܟܵܐ ܫܩܠܬ̤ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 432 ܗ̇ܝ ܕܩܪܢ ܨܠܡܹܗ ܕܝܼܠܹܗ. 433 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܐ ܒܨܠܡܵܐ ܕܟܼܝܢܹܗ 434 ܐܸܠܵܐ ܒܨܠܡܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ. 435 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 436 ܐܦܠܵܐ ܨܘܪܬܵܐ ܘܲܕܡܘܼܬܼܵܐ. 437 :ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 438 ܘܠܵܐ ܡܣܬܝܲܟ ܒܲܚܵܙܬܵܐ. 439 :ܢܒܝ̈ܐ ܟܢܝܘܼܗܝ ܒܫܡܵܗܹ̈ܐ 440 ܠܦܘܼܬ ܡܫܡܥܬܐ ܕܐ̄ܢܫܘܼܬܼܵܐ. pb. f.206r 441 :ܘܟܲܕ ܠܵܐ ܙ̇ܥܪ ܐܘ ܝܵܪܒܼ 442 ܐܲܡܪܘܼܗܝ ܕܙܥ̣ܪ ܐܵܦ ܕܝܼܪܸܒܼ. 443 :ܘܟܲܕ ܒܟܝܼܢܹܗ ܒܟܼܠ ܕܘܼܟ ܗ̄ܘ̣ 444 ܐܡ̣ܪܘ ܕܢܚܸܬ ܐܵܦ ܕܲܣܠܸܩܘ 445 :ܣܘܼ̈ܠܹܐ ܕܹܝܢ ܕܫܡ̣ܥܘ ܗܵܠܹܝܢ 446 ܠܵܐ ܐܬܒܝܲܕܘ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬ. 447 :ܣܡ̣ܘ ܐܢܝܢ ܠܲܡܚܝܼܠ̈ܬܐ 448 ܥܲܠ ܥܒܘܿܕܵܐ ܟܝܵܢܐܝܼܬ. 449 :ܘܠܵܐ ܣܸܦܩܲܬ ܡܪܚܘܬܐ 450 ܕܲܛܥܵܘ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ. 451 :ܐܸܠܵܐ ܕܪܟܸܒܘ ܨܢܥ̈ܬܐ 452 ܘܐܙܕܝܲܢܘ ܠܘܩܒܼ̇ܠ ܩܘܼܫܬܵܐ. 453 :ܬܵܘ ܗܵܟܹܝܠ ܐܘܿ ܫܵܡܘܼܥܵܐ 454 ܗܘܼܝ ܬܠܡܝܼܕܵܐ ܠܟܬܒܵܐ. 455 :ܘܪܕܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 456 ܘܠܵܐ ܬܛܥܹܐ ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܙܹܐܦܵܐ. 457 :ܗܝܡܢ ܒܐܲܒܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ 458 ܐܝܬܝܐ ܕܩܕܝܼܡ ܠܗܘ̈ܝܐ. 459 :ܕܠܵܐ ܡܣܬܲܝܟܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܹܗ 460 ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܒܵܐ ܕܥܒܝܼܕܹ̈ܐ. 461 :ܐܘܕܵܐ ܒܒܼܪܬ ܕܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 462 ܕܝܼܠܝܼܕ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚܲܫܵܐ. 463 :ܡܵܪܵܐ ܘܐܝܼܬܝܵܐ ܘܥܵܒ̣ܘܕܵܐ 464 ܕܫܘܐ ܥܡܗ ܒܲܟܝܢܹܗ. 465 :ܫܒܚ ܠܩܢܘܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 466 ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܢܹܗ ܕܟܼܝܵܢܵܐ. 467 :ܘܠܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ 468 ܒܡܵܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼ ܠܛܢܵܐ. 469 :ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܐ ܫܲܘܝܐܝܼܬ 470 ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚ ܩܘܼܕܫܵܐ. 471 :ܩܢܘܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܐ [ܒܕ]ܝܼ̈ܫܹܐ 472 ܚܕܵܐ ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ. 473 :ܠܗܢܵܐ ܟܝܢܵܐ ܐܟܪܸܙܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 474 ܢܒܝ̈ܐ ܒܐܪ̈ܙܹܐ ܘܦܠܐܬܹ̈ܐ. 475 :ܟܲܕ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܩܢܘܿܡܹ̈ܐ 476 ܢܛܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܒܼܒܼܪܵܐ ܢܬܒܕܲܩ. 477 :ܘܟܲܕ ܡܛܝܼ ܙܲܒܼܢܐ ܕܕܸܢܚܹܗ 478 ܕܗ̇ܘ ܕܟܼܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܵܪܹ̈ܐ. 479 :ܓܠ̣ܐ ܠܲܢ ܗܵܢܵܐ ܦܘܼܪܫܢܵܐ 480 ܕܢܘܼܕܹܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܵܠܵܬܐ. 481 :ܗܵܐ ܬܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܫܪܝܼܪܵܐ 482 ܕܠܵܐ ܫܝܼܚܩܵܐ ܒܐܪ̈ܝܼܟܵܬܵܐ. 483 :ܘܠܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ 484 ܕܢܬܕܘܕ ܒܵܗ̇ ܫܵܡܘܿܥܵܐ 485 :ܡܐܬܚܵܬܐ ܕܒܼܪܵܐ ܠܘܵܬܲܢ 486 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܘܫܘܼܢܝܵܐ. 487 :ܐܸܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܘܨܒܼܝܵܢܐ 488 ܟܕ ܗܘ̤ ܠܵܐ ܙܥܪ ܡ̣ܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. 489 :ܐܡ̇ܪܬ ܓܹܝܪ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܬܢܝܬ 490 ܕܥܒܘܕܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܒܨܲܪ. 491 :ܘܠܐ ܘܐܦܠܵܐ ܐܵܬܹܐ 492 ܕܟܝܼܢܹܗ ܒܟܼܠܕܘܼܟ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. 493 :ܦܓܼܪܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܙܥܪ ܘܝܼܪܸܒ 494 ܒܚܲܫܵܐ ܘܡܘܬܼܵܐ ܕܨܠܝܼܒܵܐ. 495 :ܘܬܐܝܩܲܪ ܒܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ 496 ܒܩܝܡܵܬܐ ܘܲܒܼܣܘܼܠܩܵܐ. 497 :ܘܗܘ̤ܐ ܥܘܡܪܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ 498 ܠܐܠܗܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܵܫ. 499 :ܕܐܬܝܲܩܲܪ ܥܲܡ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ 500 ܒܡܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܢܐ. 501 :ܐܒܼܵܐ ܠܲܡ ܠܐ̄ܢܫ ܠܵܐ ܕܐܸ̇ܢ 502 :ܕܕܝܼܢܵܐ ܟܠܹܗ ܠܹܗ ܝܗܒܗ 503 :ܟܕ ܒܚ̇ܪ ܒܓܙܪ ܕܝܼܢܹܗ 504 ܠܥܠܝܹ̈ܐ ܘܠܬܚܬ̈ܝܹܐ. 505 :ܗܘ̤ܝܘ ܕܝܗ̇ܒ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ 506 ܠܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 507 :ܘܡܸܢܹܗ ܡܬܚܲܝܒܼܝܢ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 508 ܒܫܡܩܵܐ ܘܒܓܹܗܢܐ. 509 :ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܓܒܼܝܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠ 510 ܘܥܒܕܹܗ ܢܵܘܣܵܐ ܠܐܝܩܵܪܹܗ. 511 :ܕܢܸܬܒܩܘܢ ܒܹܗ ܡܝܘ̈ܬܼܵܐ 512 ܟܕ ܒܚ̇ܪ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ. 513 :ܘܡܛܠ ܕܟܝܢܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ 514 ܠܵܐ ܡܸܫܬܥܒܲܕ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ. 515 :ܒܡܬܚܙܝܢܵܐ ܒܲܝܐ ܠܲܢ 516 ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܹܗ ܚ̇ܙܝܢܢ. 517 :ܗܪܟܵܐ ܒܐܪ̈ܙܐ ܘܦܸܠܐܬ̈ܐ 518 ܒܡܚܙܝܼܬܐ ܡܸܬܒܩܝܢܢ. 519 :ܘܬܡ̇ܢ ܒܐܦ̈ܐ ܓܠܝ̈ܬܐ 520 ܚܙ̇ܝܢܢ ܠܹܗ ܠܲܩܢܘܿܡܹܗ. 521 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܩܢܘܿܡܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ 522 ܗܕܐ ܠܵܐ ܡܵܨܵܝܵܐ ܕܬܸܗܘܹܐ. 523 :ܐܸܠܵܐ ܠܒܲܪ ܓܢܣܢ ܕܝܼܠܲܢ 524 ܘܠܪܫܝܼܬܹܗ ܕܟܝܼܢܲܢ. 525 :ܠܐܠܗܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܡܵܨܝܵܐ 526 ܕܢܸܚܙܝܘܗܝ ܡܝܘܵܬܐ ܘܢܚܐ. 527 :ܘܦܘܠܘܿܣ ܣܵܗܸ̇ܕ ܥܠܗܕܹܐ 528 ܕܠܵܐ ܚܙܵܝܗܝ ܐ̄ܢܫ ܘܠܵܐ ܚ̇ܙܐ ܠܹܗ. 529 :ܘܥܲܠܗܵܕܹܐ ܫܩ̣ܠ ܒܲܪܢܫܵܐ 530 ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܨܠܲܡܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܹܗ. 531 :ܕܢܸܬܒܝܐܘܿܢ ܒܹܗ ܡܝܘ̈ܬܐ 532 ܚܠܵܦ ܟܣܝܘܬܵܐ ܕܘܝܢܹܗ. 533 :ܬܘܕܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܠܡܘܗܲܒܼܬܵܟ 534 ܕܟܼܡܐ ܪܚܡܬܵܝܗܝ ܠܟܼܝܢܲܢ. 535 :ܘܝܩܪܬܝܗܝ ܒܲܫܒܝܼܚܵܬܵܟ 536 ܟܕ ܗܘ̤ ܟܝܢܢ ܠܵܐ ܫܘܿܐ. 537 :ܒܪܫܝܼܬܼܵܐ ܕܡܢܲܢ ܕܫܩܠܬܿ 538 ܟܠܹܗ ܓܸܢܣܢ ܐܸܬܝܩܲܪ. 539 ܘܥܡܲܢ ܐܬܚܕܲܢܘ ܐܟ̄ܚܕ: pb. f.206v 540 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܒܼܗܘܿܢ. 541 :ܘܟܲܕ ܛܵܒܼ ܥܸܠܵܚܝܼܢ ܡܸܢܲܢ 542 ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܲܟܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 543 :ܒܲܢ ܝܠܦܘܼܟ ܘܐܘܕܝܘ ܒܲܫܡܵܟ 544 ܘܥܡܲܢ ܐܟܚܕ ܐܬܚܕܲܬܘ. 545 :ܒܝܲܕ ܥܹܕܬܵܐ ܠܲܡ ܐܬܓܠܝܲܬ̤ 546 ܚܸܟܼܡܬܹܗ ܟܣܝܼܬܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ. 547 :ܠܫܘܠܛܢܹ̈ܐ ܕܫܡܝ̈ܬܐ 548 ܕܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܡ̣ܢ ܪܫܝܼܬܼܵܐ. 549 :ܒܲܢ ܝܠܸܦܘ ܪ̈ܘܚܢܝܹܐ 550 ܕܐܝܼܬ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܘܟܼܣܹܐ. 551 :ܘܥܲܡܲܢ ܩܲܒܸܿܠܘ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ 552 ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܝܼܬܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟ ܐܒܼܵܐ. 553 :ܒܲܢ ܝܠܸܦܘ ܐܵܦ ܒܘܼܕܩܵܐ 554 ܕܟܝܢܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܕܗܘ̤ܘ ܚܲܕ. 555 :ܕܡܠܬܼܵܐ ܐܝܼܬܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܒܐ 556 ܘܕܒܲܪܢܫܵܐ ܒܲܪ ܓܸܢܣܲܢ. 557 :ܥܡܲܢ ܩܲܒܠܘܼܗ̇ ܠܝܼܕܲܥܬܐ 558 ܕܒܡܫܝܼܚܵܐ ܡܬܚܕܬ ܟܠ. 559 :ܘܒܲܚܪ ܘܪܹ̈ܐ ܕܝܼܠܲܢ ܡܲܓܗܝܢ 560 ܡ̣ܢ ܫܘܼܥܒܕܵܐ ܕܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 561 :ܘܐܵܦܗ̤ܝ ܠܲܡ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܥܲܡܲܢ 562 ܡܬܚܲܪܪܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ. 563 :ܡܵܐ ܕܡܩܲܒܠܝܼܢ ܦܘܼܪܩܢܵܐ 564 ܕܡܝܘܬܼܘܼܬܹܗ ܕܟܼܝܢܲܢ. 565 :ܬܵܘ ܛܥܝ̈ܐ ܦܢܵܘ ܠܐܘܼܪܚܵܐ 566 ܥܲܕ ܐܝܼܬ ܙܒܼܢܵܐ ܠܦܝܣܵܐ. 567 :ܕܠܲܢ ܗܘ̣ ܡܣܟ̈ܝܢ ܒܪ̈ܝܵܬܐ 568 ܕܥܡܢ ܢܩܒ̈ܠܢ ܚܘܼܕܬܵܐ. 569 :ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܚܵܝܪܝܼܢ ܪ̈ܘܚܢܹܐ 570 ܕܥܲܡܢ ܢܩܢܘܿܢ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ. 571 :ܘܡܣܟܝܼܢ ܠܹܗ ܠܦܘܪܩܢܵܐ 572 ܐܲܝܟ ܫܘܘܕܝܹܗ ܕܥܵܒܼܘܿܕܵܐ. 573 :ܚܘܒܵܐ ܕܪ̈ܚܡܲܝ ܝܘܠܦܢܵܐ 574 ܐܥܝܪܢܝ ܕܐܸܡ̣ܪ ܗܠܹܝܢ. 575 :ܘܛܢܢܐ ܕܐܝܠܹܝܢ ܕܐܲܡܪܲܚܘ 576 ܥܨܢܝ ܕܐܦܪܫ ܠܟܼܝ̈ܢܹܐ. 577 :ܘܟܲܕ ܛܵܒܼ ܦܪܫ̇ܬ ܠܟܼܝ̈ܢܹܐ 578 ܫܒܚ̈ܬܐ ܡ̣ܢ ܡܟ̈ܬܐ. 579 :ܒܬܘܕܝܼܬܝ ܣܕܩܵܐ ܠܐ ܥܒܲܕܬ 580 ܕܒܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܒܪܐ ܡܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ. 581 :ܚܕܵܐ ܡܪܘܬܼܵܐ ܡܗܝܡܸܢ ܐ̄ܢܵܐ 582 ܘܚܲܕ ܫܘܼܠܛܢܵܐ ܝ̇ܕܥ ܐ̄ܢܵܐ. 583 :ܟܕ ܣܓ̇ܕ ܐ̄ܢܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ 584 ܠܡܸܠܬܐ ܘܥܘܼܡܪܐ ܕܓܼܒܐ ܠܹܗ. 585 :ܡܘܕܐ ܐ̄ܢܐ ܒܡܲܠܟܵܐ ܕܠܒܸܫ 586 ܐܪ̈ܓܘܢܹܐ ܕܦܓܼܪܹܗ ܕܐܵܕܵܡ. 587 :ܘܣܓܸܕ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܵܪܵܐ ܕܐܵܘܕܲܒ 588 ܠܟܝܢܲܢ ܥܲܡ ܪܲܒܘܼܬܹܗ. 589 :ܦܪܫ̇ܬ ܗܠܝܹܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ 590 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܘܼܠܓܼ ܪܸܥܝܢܐ. 591 :ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܢܪܢܘܢ ܣܟ̈ܐܐ 592 ܕܒܼܪܐ ܒܪܝܬܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܟ ܕܐܣܒܪܘ. 593 :ܗܠܹܝܢ ܕܐܘܪܟܼܘ ܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 594 ܘܬܚܬܝܼܘ ܠܐܝܼܬܝܵܐ ܠܫܝ̈ܛܬܼܵܐ. 595 :ܘܛܠ̣ܡܘ ܠܟܹܝܢܐ ܕܝܼܠܲܢ 596 ܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܢܵܣܘܿܒܹܗ. 597 :ܟܪܝܼܗܝܼܢ ܓܹܝܪ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ 598 ܡܣܝܣܝܼܢ ܪ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ. 599 ܘܠܵܐ ܡܩܒܠܝܼܢ ܡܸܠܲܝ ܩܘܼܫܬܼܵܐ 600 ܕܥܘܪܘ ܬܐܪܬܗܘܢ ܒܚܛܝܼܬܼܵܐ. 601 :ܠܵܐ ܣܦܩܝܢ ܠܓܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 602 ܕܫܒܼܪ̈ܝܢ ܣܓܼܝ ܠܝܼܕܲܥܬܐ. 603 :ܘܐܲܝܟ ܝܠܘ̈ܕܐ ܡܬܚܬܚܬܝܢ 604 ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܒܣܪܢܝܵܬܐ. 605 :ܣܡܘ ܫܬܐܣܬܐ ܕܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 606 ܥܲܠ ܚܠܐ ܘܠܵܐ ܬܐܒܝܢܘ. 607 :ܫܘܪܝܼܘ ܒܢܝܢ ܒܢܝܵܢܵܐ 608 ܥܡܝܼܪܐ ܘܚܒܿܬܐ ܠܝܩܘܢܵܐ. 609 :ܪܘܝܢ ܒܚܣܡܵܐ ܩܵܛܘܿܠܵܐ 610 ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܣܦܪܹ̈ܐ ܩܲܕ̈ܝܼܫܹܐ. 611 :ܘܡܟܣܝܢ ܠܗ̇ ܠܣܢܐܢܗܘܢ 612 ܒܫܸܡ ܐܲܠܗܵܐ ܕܥܛܝܼܦܝܢ. 613 :ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܠܲܡ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 614 ܕܒܝܼܪܝܼܢ ܒܬܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 615 :ܘܫܒܩܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 616 ܘܗܵܐ ܛܵܥܝܼܢ ܒܬܲܪ ܙܹܐܦܵܐ. 617 :ܫܪܪܐ ܕܢܗܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ 618 ܚܸܫܘܟ ܗ̄ܘ̣ ܠܪܸ̈ܥܝܢܲܝܗܘܿܢ. 619 ܘܬܪܝܨܐ ܠܗܘܢ ܡܘܕܝܬܐ. 620 ܒܙܐܦܵܐ ܠܠܝܐ ܚܸܫܘܿܕܼܵܐ. 621 :ܗܝܡܢܘܼܬܼܵܐ ܐܸܘܩܝܼܢܵܐ 622 ܕܐܲܚܝܼܕܵܐ ܐܸܠܦܵܐ ܕܥܕܬܵܐ. 623 :ܫܒܩܘܼܗ̇ ܣܲܟܼܠܹܐ ܘܐܬܛܒܲܥܘ 624 ܒܒܥܬܐ ܐܲܝܟ ܕܒܝܲܡܵܐ. 625 :ܢܒܼܥܐ ܚܠܝܵܐ ܕܝܘܼܠܦܢܵܐ 626 :ܕܟܸܢܹ̈ܐ ܒܫܩܝܹܗ ܐܬܪܒܝܼܘ 627 :ܓܥ̣ܨܘ ܡܸܢܹܗ ܐܝܟ ܡܲܪܝܼܪ 628 ܘܗܢܝܼ ܠܗܘܿܢ ܫܸܩܝܹܗ ܕܒܝܪܫܵܐ. 629 :ܟܪܝܼܗܝܼܢ ܘܪܡܝܢ ܒܐܫܬܐ 630 :ܒܪܥܝܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܗܕܡܹ̈ܐ 631 :ܘܲܚܬܝܼܪܝܼܢ ܐܲܝܟ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ 632 ܘܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܝܼܢ ܕܟܼܡܵܐ ܢܣܝܼܣܝܼܢ. 633 :ܙܩܝܼܦܝܼܢ ܠܘܼܩܵܒܼܵܠ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 634 ܐܝܟ ܛܢܢ̈ܐ ܕܢܵܡܘܿܣܵܐ. pb. f.207r 635 :ܘܠܒܝܼܫܵܐ ܠܗܘܿܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ 636 ܐܲܝܟ ܬܒܥܹ̈ܐ ܕܘܠܝܼܬܼܵܐ. 637 :ܥܕܟܹܝܠ ܠܐ ܗܘ̤ܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕܹ̈ܐ 638 ܘܠܵܐ ܬܐܗܓܝܘܼ ܒܲܟܼܬ̈ܒܹܐ. 639 :ܘܒܚܘܼܨܦܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 640 ܨܵܒܝܼܢ ܕܢܗܘܘܿܢ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ. 641 :ܬܵܘ ܐܫܬܥܒܲܕܘ ܠܲܫܪܵܪܵܐ 642 ܚܪ̈ܚܐ ܘܝܼܠܦܘ ܩܘܼܫܬܐ. 643 :ܘܐܲܢܝܼܚܘ ܡܸܢܟܘܢ ܩܲܫܝܘܼܬܼܵܐ 644 ܘܣܒܼܘ ܢܝܼܪܵܐ ܕܡܲܟܝܼܟܘܼܬܼܵܐ. 645 :ܠܵܘ ܒܚܣܡܵܐ ܨ̇ܒܐ ܐ̄ܢܐ 646 ܕܐܣܬܘܿܪ ܒܸܢܝܵܢ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. 647 :ܐܸܠܵܐ ܕܐܸܦܢܹܐ ܐܸܢ ܡܵܨܝܵܐ 648 ܠ̄ܪ̈ܥܝܢܲܝܟܘܿܢ ܨܝܕ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 649 :ܕܬܸܐܠܦܘܿܢ ܓܹܝܪ ܗܸܕܝܘܿܛܝܼܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ 650 ܘܠܡܠܦܘܼ ܨܵܒܼܝܢ ܐܢܬܘܿܢ. 651 :ܘܐܝܢܵܐ ܕܡܠܸܦ ܒܓܼܵܘ ܥܕܬܵܐ 652 ܚܫܲܒܬܘܼܢܵܝܗܝ ܐܝܟ ܢܘܼܟܼܪܝܵܐ. 653 ܛܠܲܡܬܘܼܢܗ̇ ܠܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ. 654 ܘܐܣܠܝܬܘܿܢ ܡܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 655 :ܘܒܩܠܬܘܿܢ ܒܸܕܝܵܐ ܚܲܕܬܵܐ 656 ܡ̣ܢ ܡܠܦܢܹ̈ܐ ܗܕܝܘ̈ܛܹܐ. 657 :ܘܗܪܟܵܐ ܫܠܡܬ̤ ܒܥ̇ܒܕܐ 658 ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܼܒܼܵܐ ܒܲܣܒܪܬܵܐ. 659 :ܕܣܡܝܵܐ ܠܣܡܝܵܐ ܐܸܢ ܢܵܓܕ 660 ܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܹܗ ܓܘܡܨܵܐ ܗ̄ܝ̣. 661 :ܒܡܢܐ ܡܫܚܠܦ ܡ̣ܢ ܣܲܡܝܵܐ 662 ܗ̇ܘ ܕܣܡܐ ܡ̣ܢ ܝܼܕܥܬܼܵܐ. 663 :ܕ[...]ܕ ܗ̄ܘ̣ ܫܪܵܪܵܐ ܠܵܐ ܝ̇ܕܥ 664 ܡܫܬܘܕܐ ܕܡܠܸܦ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ. 665 :ܟܪܝܗܵܐ ܕܛܒܝܼܥ ܒܐܫܬܵܐ 666 ܒܦܓܼܪܐ ܘܢܦܫܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬ. 667 :ܗܵܐ ܡܫܬܘܕܹܐ ܚܘܼܠܡܢܵܐ 668 ܠܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܢܣܝܼܣܲܝ̈ ܒܚܛܝܼܬܼܵܐ. 669 :ܠܵܐ ܬܸܣܥܘܿܪ ܨܒܼܝܵܢ ܢܲܦܫܵܟ 670 ܣܟܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܹܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ. 671 :ܡܟܟ ܩܲܠܝܼܠ ܪܸܥܝܵܢܟ 672 ܘܫܡ݂ܲܥ ܡ̈ܠܐ ܕܟܬܒܹ̈ܐ. 673 :ܢܒܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܠܝܵܐ ܝܘܼܠܦܢܵܐ 674 ܕܝ̇ܗܒ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ. 675 :ܘܢܘܼܗܪܵܬ ܕܡܲܦܢܹܐ ܢܦܫܬ̈ܐ 676 ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܫܘܼܝܵܬܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 677 :ܠܵܘ ܕܐܫܬܒܗܲܪ ܨܒ̇ܐ ܐ̄ܢܐ 678 :ܒܝܲܕ ܗܠܹܝܢ ܕܬܢ̇ܬܼ ܘܐܸܡ̇ܪܬ 679 :ܣܗܕܵܐ ܠܡܸܠܬܝ ܩ̇ܪܐ ܐ̄ܢܵܐ 680 ܫܪܪܐ ܕܠܗܘ̤ ܡܝܲܩܲܪ ܐ̄ܢܐ. 681 :ܠܵܘ ܕܐܬܪܘܪܒܼ ܒܥ̇ܢܐ 682 ܥܲܠ ܗܕܡ̈ܐ ܕܟܢܘܬܝ̈. 683 :ܕܗܕܡܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܘܫܡܵܐ 684 ܘܒܟܐ ܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܐܹ̇ܫ ܐ̄ܢܵܐ. 685 :ܘܗܕܐ ܦܐܝܵܐ ܠܝܕܘ̈ܥܹܐ 686 :ܕܒܼܗܵܢ ܛܟܼܣܵܐ ܢܸܬܕܡܘܿܢ 687 ܚܕܘܣܪܢܵܐ ܕܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ. 688 :ܕܟܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܢܣܝܼܡܘܼܬܵܝܗܝ 689 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܪܫܵܐ ܕܗܕ̈ܡܹܐ 690 ܚܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ ܥܲܒܼܕܗ̇ ܠܥܹܕܬܹܗ. 691 :ܘܒܣܪ ܥܲܠ ܡܵܘܬܼܵܐ ܕܙܒܼܢܵܐ 692 ܡܛܠ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܣܘܿܒܹܗ.[ܐܘ ܕܗܕܡܵܘ̈ܗܝ.] 693 :ܗܵܐ ܐܣܝܵܐ ܕܝ̇ܕܥ ܚܲܫܹ̈ܐ 694 ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܘܕܓܠܒܝ̈ܬܐ. 695 :ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܬܵܘ ܣܒܼܘ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ 696 ܕܠܵܐ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܲܝ̈ܟܘܿܢ. 697 :ܐܬܬܥܝܼܪܘ ܕܡܟܝ̈ ܒܲܚܛܝܼܬܵܐ 698 ܘܫܕܵܘ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܚܵܘܒܲܝ̈ܟܘܿܢ. 699 :ܕܗܵܐ ܩܪܒ ܠܹܗ ܨܦܪܐ ܕܡܥܝܼܪ 700 ܕܡܟ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܹܗ ܕܡܵܘܬܼܵܐ. 701 :ܟܪ̈ܝܗܹܐ ܕܐܓܪܘ ܒܐܫܬܐ 702 :ܕܟܘܪ̈ܗ ܢܹܐ ܟܣܝ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ 703 :ܗܵܐ ܪ̈ܚܡܐ ܣܡܐ ܕܡܓ 704 ܕܡܲܐܣܝܼܢ ܦܓܼܪܹ̈ܐ ܡܦܫ̈ܬܐ. 705 :ܒܝܬܝ̈ܐ ܕܛܥ̣ܘ ܡܢܦ̣ܩܘ 706 ܦܢܘ ܐܘܼܪܚܵܐ ܥܲܕ ܚܝܢ ܐ̄ܢܬܘܿܢ. 707 :ܘܠܵܐ ܬܬܟܠܘܿܢ ܥܲܠܗܕܹܐ 708 ܕܒܫܡܵܐ ܩܪܹܝܢ ܐ̄ܢܬܘܬ ܒܲܝܬ̈ܝܹܐ. 709 :ܡ̇ܢ ܓܹܝܪ ܝܿܬܪ ܚܲܛܝܵܐ 710 ܕܒܫܸܡ ܟܹܐܢܵܐ ܢܸܫܬܲܡܗ̇. 711 :ܕܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐ ܩܘܼܛܪܓܼܐ ܗ̄ܘ̣ 712 :ܟܲܕ ܪ̣̈ܚܝܩ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܹܐ 713 :ܡ̇ܢ ܐܘܬܪܬܹܗ ܠܲܝܗܘܕܵܐ 714 ܫܠܝܼܚܘܼܵܬܐ ܕܩܢ̣ܵܐ ܒܲܫܘܥܵܐ. 715 :ܘܡ̇ܢ ܐܬܥܕܲܪ ܡܢ ܚܲܝܠܵܐ 716 ܕܐ̄ܪܙܐ ܕܦܓܼܪܐ ܕܡܲܚܹܐ ܟܠ. 717 :ܕܠܵܐ ܬܪܸܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܪܥܝܼܬܹܗ 718 ܗܘ̤ܵܐ ܢܘܟܼܪܝܐ ܠܲܓܼܒܝܼܬܹܗ. 719 :ܘܟܼܠܵܐ ܫܚܠܦ ܨܒܼܝܢܹܗ 720 ܩܲܛܠܹܗ ܚܣܡܵܐ ܚܠܦ ܣܲܝܦܵܐ. 721 :ܠܐ ܢܸܫܬܒܗܲܪ ܒܲܫܡܗܹ̈ܐ 722 ܐܠܵܐ ܢܩܪܘܿܒܼ ܠܲܥܒܼܕ̈̇ܐ. 723 :ܕܥܒ̇ܕܐ ܡܨܐ ܕܢܙܕܸܩ 724 ܐܵܦ ܠܐܝܢܵܐ ܕܪܚܝܼܩ ܒܲܫܡܵܐ. pb. f.207v 725 :ܬܵܘ ܛܥܝܼ̈ܐ ܐܬܓܘܪܘܣܘ 726 ܒܐܘܩܝܢܵܐ ܕܦܓܪܗ ܕܡܵܪ̈ܲܝܢ. 727 :ܕܡܨܐ ܕܒܠܒܸܘܟ ܢܦܫ̈ܬܢ 728 ܒܣܒܼܪܵܐ ܡܲܥܸܠ ܠܫܡܝܵܐ. 729 :ܕܠܵܐ ܡܬܦܪܥܵܐ ܒܥܒ̈̇ܕܐ 730 ܡܘܗܒܼܬܵܐ ܕܠܘܵܬ ܓܸܢܣܢ. 731 :ܢܦܪܘܿܥ ܩܘܼܒ̣ܵܠ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ 732 ܬܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܐ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/83
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Incarnation of Christ - ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/83.
Bibliography:
On the Incarnation of Christ - ܥܲܠ ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܗ ܕܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/83.

Show Citation Styles