Narsai: On the Tabernacle - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܪܝܬܐ ܕܬܢܝܵܐ ܒܪܐ ܒܪܘܿܝܵܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܘܼܫܹܐ 2 ܕܢܐܠܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܗܘ̤ܝܘ ܕܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬ. 3 :ܥܵܠܡܵܐ ܥܦܝܼܦܐ ܨܵܪ ܨܒܼܝܢܹܗ ܩܕܵܡ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܗ 4 ܕܢܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܘܡܵܢܘܼܬܹܗ ܠܚܝܠܲܝ̈ ܪܘܡܵܐ. 5 :ܚܝܠܝ̈ ܪܘܡܵܐ ܟܢܸܫ ܚܝܠܹܗ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ 6 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܚܝܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܚܙܐܘܼܗܝ ܒܪܲܫܝܼܬ ܕܗܘܬ̤. 7 :ܒܗ̇ܘ ܐܣܟܝܡܵܐ ܕܒܼܪܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܩܕܵܡ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ 8 ܨܪ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܡܲܫܟܵܢ ܙܒܼܢܵܐ ܘܚܘܝܼ ܠܥܲܒܼܕܹܗ. 9 :ܒܡܫܟܵܢ ܙܒܼܢܵܐ ܨܒܼܵܐ ܢܕܒܕܸܩ ܥܲܠ ܪܲܒܘܼܬܗ 10 ܘܒܬܘܩܢܹܗ ܪܫܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܪܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ. 11 :ܒܐܣܟܸܡ ܝܘܩܢܵܐ ܕܬܪܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܨܪܹܗ ܒܐܲܪܥܵܐ 12 ܒܐܪܥܢܝܵܐ ܘܒܫܡܝܢܵܐ ܢܗܪܵܐ ܥܦܝܼܦܐ. 13 :ܒܬܗܪܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܬܗܪܬ ܣܓܝܼ ܕܡܬܩܢ ܟܠܐ 14 ܕܒܪܐ ܡܕܡ ܟܕ ܠܝܬ ܡܸܕܸܡ ܘܡܚܕܬ̤ ܠܹܗ. 15 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܕܡ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܒܪܫܝܼܬ ܕܒܼܪܵܐ 16 ܘܦܢ̣ܐ ܒܬܢܝܐ ܘܚܕܸܬ ܐܸܢܹܝܢ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܘܼܫܹܐ. 17 :ܥܝܪ̈ܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܩܪ̣ܐ ܕܢܚܘܼܪܘܢ ܒܐܢܝܼܵܐ ܕܥܲܡܠܹܗ 18 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܗܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܘܼܕܬܹܗ ܘܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܹܗ. 19 :ܕܡܘܬܐ ܕܠܝܬܝܗ̇ ܨܵܪ ܥܲܠ ܛܘܼܪܐ ܐܲܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 20 ܕܒܼܠܐ ܡܕܡ ܢܸܚܙܘܿܢ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ. 21 :ܐܘܡܢܐܝܼܬ ܨܵܪ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 22 ܕܒܪܘܟܵܒܼܗܝܼܢ ܢܫܪܪ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ. 23 :ܫܪܪܐ ܕܫܡܹܗ ܪܫܲܡ ܒܚܙܬܵܐ ܘܚܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ 24 ܕܠܵܐ ܢܬܦܠܓܘܿܢ ܥܲܠ ܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܕܲܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ. 25 :ܫܡܹܗ ܣܵܡ ܠܘܩܕܵܡ ܐܝܟ ܫܬܐܣܬܼܵܐ ܠܒܢܝܵܢ ܥܲܡܠܹܗ 26 ܘܥܠܵܘܗܝ ܫܲܟܼܠܸܠ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܪܥܵܐ ܘܟ̣ܠܡܵܐ ܕܒܼܗܘܿܢ. 27 ܫܡܗ ܬܘܼܒ ܐܘܚܸܕ ܒܕܡܘܼܬ ܦܪܙܠܵܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܘܼܫܹܐ. 28 ܘܦܣܠ ܡ̈ܠܹܐ ܘܒ̣ܢܐ ܥܠܲܝܗܝܢ ܫܪܵܪܐ ܕܲܫܡܹܗ. 29 :ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܠܦܹܗ ܠܡܒܼܢܵܐ ܚܝܠܹܗ ܒܲܟܪܬܝܼܒܵܬܹ̈ܐ 30 ܘܐܝܟ ܕܒܼܥܪ̈ܩܐ ܫܪܪ ܐܢܝܢ ܒܝܲܕ ܐܬܘ̈ܬܐ. 31 :ܒܝܬܐ ܕܡܕܡ ܒܢ̣ܐ ܒܲܢܝܵܐ ܕܕܚܠܬ ܩܘܼܫܬܵܐ 32 ܘܼܕܡܝܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܗ̇ܘ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ. 33 :ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܡܲܬܩܲܢܵܢܹܗ 34 ܘܒܠܐ ܡܕܡ ܕܡܝ ܐܦ ܗܘ̤ ܘܥܒܲܕ ܡܸܕܸܡ. 35 :ܥܘܡܪܐ ܐܦܝܐ ܕܗܘܝ ܥܠܡܐ ܨܪ ܠܹܗ ܪܡܙܵܐ 36 ܕܢܕܡܹܐ ܘܢܥܒܕ ܡܲܫܟܢܵܐ ܕܘܡܝܵܐ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ. 37 :ܗ̇ܘ ܨܒܼܝܢܵܐ ܕܒܼܪܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܸܕܡ 38 ܗܘ̤ ܚܘܝܼ ܠܹܗ ܚܙܵܬܵܐ ܦܐܝܬܐ ܕܕܡܝܵܐ ܠܡܸܕܸܡ. 39 :ܚܙܝܼ ܠܲܡ ܘܥܒܼܕܼ ܐܡ̣ܪ ܨܐܕܵܘܗܝ ܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܕܵܐ 40 ܐܲܝܟ ܗ̇ܘ ܕܘܼܡܝܵܐ ܪܘܚܢܝܵܐ ܕܨܲܪܬ ܩܘܕܡܲܝܟ. 41 :ܚܙܝܼ ܨܘܿܪ ܫܦܝܼܪ ܝܘܩܢܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ 42 ܕܣܝܡܝܗܝ ܒܐܲܪܥܵܐ ܩܕܵܡ ܚܙ̈ܝܹܐ ܕܢܸܬܒܩܘܢ ܒܹܗ. 43 :ܥܒܕ ܚܲܕ ܡܫܟܢܵܐ ܒܛܘܼܦܣܵܐ ܕܥܒܕܬ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ 44 ܘܡܵܐ ܕܐܬܬܩܢ ܠܦܘܵܓܼܝܗܝ ܠܬܪܹܝܢ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܵܐ. 45 ܦܪܣܵܐ ܐܲܪܡܵܐ ܒܹܝܬ ܚܲܕ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܘܲܦܪܘܿܫ ܐܸܢܘܿܢ: pb. f.208r 46 ܐܝܟ ܡܵܐ ܕܦܪܸܫ ܪܩܝܼܥܵܐ ܕܡܸܬܼܚ̇ܬܼ ܬܪܹܝܢ ܬܘܩܢܹ̈ܐ. 47 :ܒܢܚܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܦܠܓܬܗ ܠܥܒܕܝ ܠܬܪܹܝܢ ܥܘܼܡܪ̈ܲܝܢ 48 ܥܒܕ ܠܵܟ ܐܦ ܐܲܢ̄ܬ ܢܚܬܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܦܠܘܿܓܼ ܥܲܡܠܟ. 49 :ܝܪ̈ܝܥܬܐ ܡܬܘܚ ܥܲܠ ܐܪܥܵܐ ܘܫܪܪ ܐܸܢܹܝܢ 50 ܘܚܠܦ ܐܣܵܐ ܐܟܼܪܟ ܐܸܢܹܝܢ ܕܦܹ̈ܐ ܦܠܚ̈ܝܹܐ. 51 :ܡܫܟܢܵܐ ܘܡܫܟܢܵܐ ܢܗܘܐ ܒܡܫܟܢܵܐ ܕܡܬܩܢ ܐܲܢ̄ܬ 52 ܒܗ̇ܘ ܐܣܟܝܡܵܐ ܕܥܠܡܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܥܵܠܡܵܐ. 53 :ܥܵܠܡܵܐ ܘܥܵܠܡܵܐ ܕܙܒܼܢܵܐ ܘܕܲܥܬܝܼܕ ܬܩܢ ܨܒܼܝܵܢܝ 54 ܬܩܢ ܐܦ ܐܢ̄ܬ ܡܲܫܟܢܵܐ ܘܡܲܫܟܼܢܵܐ ܒܹܗ ܒܐܸܣܟܝܡܵܐ. 55 :ܠܥܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܡܠܝܬܗ ܙܒܼܢܵܐ ܕܥܒܘܪ̈ܝܬܐ 56 ܚܘܪ ܬܩܢܐܝܼܬ ܘܣܝܼܡ ܟܠܡܸܕܡ ܠܘܩܒܼܵܠ ܡܸܕܸܡ. 57 :ܒܡܫܟܢܵܐ ܕܠܒܵܪ ܣܝܼܡ ܨܒܘ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ 58 ܘܒܼܗܘ̇ ܕܠܓܘ ܣܝܼܡ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. 59 :ܪ̈ܘܚܢܝܬܵܐ ܘܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܛܟܣ ܘܥܒܕ 60 ܕܢܸܗܘܹܐ ܕܡ̇ܐ ܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܼܕ̈ܝܟ ܠܥ̇ܒܕ ܐܝܼܕܲܝ. 61 :ܐܘ ܥܒܘܿܕܐ ܕܥܒܕ ܥܠܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ 62 ܕܡܠܦ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܢܕܡܘܿܢ ܒܹܗ ܠܡܥܒܕ ܡܸܕܸܡ. 63 :ܐܘܨܝ̇ܪܐ ܕܨܵܪ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕܠܲܝܬ ܐܸܢܹܝܢ 64 ܕܦܢ̣ܐ ܒܬܢܝܵܐ ܘܪܫܡ ܐܸܢܹܝܢ ܩܕܡ ܒܲܪ ܥܲܡܥܡ. 65 :ܐܘ ܕܓܢܝܼܙܵܐ ܐܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ 66 ܕܠܥܸܙ ܚܝܠܗ ܩܵܠܹ̈ܐ ܓܠ̈ܝܐ ܩܕܼܵܡ ܫܡܫ̈ܘܗܝ. 67 :ܐܘ ܠܟ ܐܵܦ ܠܵܟ ܓܲܒܼܪܐ ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܓܒܼܝܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 68 ܕܣܠܸܩ ܗܘܢܵܟ ܠܡܕܡܝܘ ܒܡܲܬܩܢܢܵܟ. 69 :ܐܵܘ ܠܵܟ ܡܘܼܫܹܐ ܛܝܢܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܫܠܹܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܬܐ 70 ܕܗܘ̤ܐ ܡܕܪܟ ܒܪܐ ܒܪܝܼܬܐ ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 71 :ܐܘ ܠܵܟ ܦܐܩ̇ܐ ܚܓܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܡܠܠܵܐ ܕܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܵܐ 72 ܕܥܒܪܬ̤ ܡܸܠܬܵܟ ܪܗܛܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܕܫܡܝ̈ܢܐ. 73 :ܥܲܡ ܒܪܬ ܩܵܠܵܐ ܐܲܠܗܝܬܵܐ ܪܗܛ ܡܬܝܢܐ 74 ܘܛܣ ܠܫܢܹܗ ܥܲܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܠܵܐ ܚܙ̈ܝܢ ܠܹܗ. 75 :ܡܠܬܼ ܪܘܼܚܵܐ ܠܥܙܬ̤ ܥܲܡܹܗ ܪܘܼܚܢܵܐܝܼܬ 76 ܘܨܪܬܹܗ ܒܗܘܢܵܐ ܠܡܓܼܡܪ ܡ̈ܠܹܐ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܢܹܐ. 77 :ܒܝܲܕ ܣܘܥܪ̈ܢܹܐ ܓܡ̣ܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܚܘܝܼ ܠܹܗ 78 ܒܚܝܠ ܗ̇ܘ ܚܲܝܠܵܐ ܓܡܝܼܪ ܒܐܝܼܬܘܼܬܹܗ ܘܒ̣ܵܪܘܿܝܘܼܬܗ. 79 ܡܫܟܢܵܐ ܕܙܒ̣ܢܐ ܥܒܲܕ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܲܕ. 80 ܘܦܠܓܗ ܠܬܪܹܝܢ ܐܝܟ ܦܘܠܓܼܵܐ ܕܪܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ. 81 :ܒܛܕܣܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܕܗܢܵܐ ܘܕܲܥܬܝܼܕ ܛܟܸܣ ܥܒܼܕܹܗ 82 ܘܟܢܫ ܘܡܠܝܗܝ ܐܣܟܝܡ ܕܘܒܪ ܕܬܢܢ ܘܕܲܠܗܵܠ. 83 :ܬܪܝܼܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܚܘܝܼ ܠܐܢܫܐ ܒܝܲܕ ܛܘܟܣܹܗ 84 ܘܐܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܲܬܪܝܗܘܿܢ. 85 :ܒܗ̇ܘ ܒܪܝܐ ܛܟܣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܓܪ̈ܢܝܵܬܐ 86 ܘܒܗ̇ܘ ܕܠܓܼܘ ܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪ̈ܘܚܵܢܝܵܬܵܐ. 87 :ܦܓܪ̈ܢܝܵܬܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܵܬܐ ܣܡ ܒܲܬܪܝܗܘܿܢ 88 ܠܦܘܼܬ ܪܘܼܟܼܒܼܵܐ ܕܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܦܓܪ ܘܕܪܘܼܚ. 89 :ܠܦܓܪܐ ܐܦܣ ܠܡܥܲܠ ܟܠܫܵܥ ܠܗ̇ܘ ܒܪܝܐ 90 ܘܠܓܘܝܵܐ ܠܢܦܫܵܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܒܝܲܕ ܪܲܒ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ. 91 :ܥܲܡ ܪܒܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܥܐܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܒܝܲܕ ܪܥܝܢܵܐ 92 ܒܲܕ ܠܵܐ ܡܨܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܡ̣ܥܲܠ ܟܡܵܐ ܕܐܪܥܢܵܐ ܗ̄ܘ̣. 93 :ܪܘܚܢܐܝܼܬ ܨܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ ܗܘ̇ ܓܵܘܝܵܐ 94 ܐܦ ܪܲܒܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܒܐ̄ܙܪ ܪ̈ܘܚܢܹܐ ܥܐ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. 95 :ܐ̄ܪܙܢܵܐܝܼܬ ܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܘܼܡܝܹܗ ܕܗ̇ܘ ܒܪܝܐ 96 ܘܲܠܦܘܼܬ ܐܵܦ ܡܲܥܠܬܐ ܕܒܲܐܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ. pb. f.208v 97 :ܠܪܝܼܠܹܗ ܒܠܚܘܿܕ ܡܦܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗ ܠܦܓܼܵܪ ܠܡܸܚܙܵܐ 98 ܘܡܬܚܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܬܒܩܹܗ ܒܪ̈ܘܚܢܝܬܵܐ. 99 :ܕܘܼܒܵܪ ܦܓܼܪܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܐ ܡܲܫܟܢܵܐ ܗܘ̇ ܒܪܝܵܐ 100 ܘܦܓܪ̈ܝܢܬ ܘܩܘܝܵܡ ܦܓܼܪܐ ܣܝ̈ܡܵܢ ܗܘ̈ܝ ܒܹܗ. 101 :ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܡܬܕܒܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܥܠܘ̈ܬܹܗ 102 ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܠܚܡܐ ܡܣܬܕܪܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܦܬܘܿܪܹܗ. 103 :ܡܢܪܬܵܐ ܕܕܗܒܼܵܐ ܡܢܝܬܵܐ ܕܡܸܕܪܵܐ ܩܒܝܥܵܐ ܗܘ̣ܬ ܒܹܗ 104 ܘܠܥܸܠ ܡܢܗ̇ ܐܣܟܝܡ ܢܗܝܼܪܹ̈ܐ ܘܡܢܝܵܢ ܝܘ̈ܡܹܐ. 105 :ܟܠܗ ܪܗܛܐ ܕܩܘܝܵܡ ܫܢ̄ܬܵܐ ܡܣܝܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ 106 ܚܝܠ ܐܣܘܼܪܣܹ̇ܐ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܐ ܒܛܘܼܦܣܹ̈ܐ ܕܨܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇. 107 :ܠܦܘܼܬܼ ܥܡܪܬܵܐ ܡܬܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܫܟܢܵܐ ܠܐܪܒܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ 108 ܘܡܛܟܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܟ ܛܘܟܣܵܐ ܕܝܪ̈ܝܲܝ ܫܢ̄ܬܐ. 109 :ܟܲܟܼܣܵܐ ܪܒܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܟܣܹܗ ܠܕܚ̇ܐܪ ܒܗ 110 ܘܠܦܘܼܬ ܥܠܡܵܐ ܡܬܩܝܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܩܢܘܿܢܵܘ̈ܗܝ. 111 :ܥܲܡܹܗ ܕܥܠܡܵܐ ܡܬܝܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪܗܛܹܗ 112 ܐܝܟ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܣܕܝܪ̈ܝܢ ܗܘ̣̈ܝ ܒܹܗ ܐܵܦ ܨܒܘ̈ܬܐ. 113 :ܒܓܪܒܝܵܐ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܕܒܵܚ ܕܒܚܹ̈ܐ ܘܦܬܘܿܪ ܠܲܚܡܵܐ 114 ܕܡܒܕܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܪܝ ܚܘܒ̈ܬܐ ܘܫܘܼܚܵܠܦ ܙܒܼܢܹ̈ܐ. 115 :ܫܘܚܠܵܦ ܙܒܢܹ̈ܐ ܡܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܕܪ̈ܐ ܕܥܲܠ ܦܬܘܵܪ̈ܐ 116 ܘܝܪ̈ܝܲܝ ܫܢ̄ܬܐ ܡܬܟܪܟܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬ ܣܕܪܲܝ̈ܗܘܿܢ. 117 :ܒܫܬܐ ܣܕܪ̈ܝܢ ܬܪܥܣܲܪ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܡܬܚܘܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 118 ܘܟܠ ܚܲܕ ܡܢܗܘܿܢ ܒܬܪܹܝܢ ܝܪ̈ܚܝܼܢ ܡܬܩܝܲܡ ܗ̄ܘ̣ܐ. 119 :ܝܪ̈ܚܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܡܘܥܝܬ ܙܪ̈ܲܥܹܐ ܘܬܪܒܝܼܬ ܦܸܐܪܹ̈ܐ 120 ܘܛܟ ܐܦ ܣܸܕܕ̈ܐ ܒܗܢܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܡܣܬܕܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 121 :ܒܲܠܚܡܵܐ ܩܝܡܝܼܢ ܚ̈ܝܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܟܡܵܐ ܕܐܪܥܢܐ ܗ̄ܘ̣ 122 ܥܲܠ ܗ̇ܝ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܚܡܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܥܲܠ ܦܬܘܪܵܐ. 123 :ܒܗܵܢ ܐܣܟܝܡܵܐ ܡܣܬܕܪܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܕܪܹ̈ܐ ܠܓܪܒܝܵܐ 124 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܚܝ̇ܪܝܢ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܼܢܗܝܼܪܹ̈ܐ. 125 :ܒܐ̄ܪܵܙ ܢܗܝܼܪܹ̈ܐ ܚܝܪܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܗܘܿܢ ܡܢܪܬܵܐ ܒܕܠܩܹܝ̈ܗ̇ 126 ܘܗܢܘܿܢ ܨܐܕܝܗ̇ ܐܲܝܟ ܙܪ̈ܥܘܢܹܐ ܠܘܥܕܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ. 127 :ܒܬܝܡܢܵܐ ܣܡܗ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܣܡ ܢܡܘܿܣܵܐ 128 ܘܐܦܝ̈ܗ̇ ܠܓܪܒܝܵܐ ܒܗ̇ܘ ܐܸܣܟܝܡܵܐ ܕܐܣܦܝܼܪ ܫܡܫܵܐ. 129 :ܥܡܹܗ ܕܫܡܫܵܐ ܡܬܟܪܟܼܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܠܵܘ ܒܟܪܡܹܝܐ 130 ܐܠܵܐ ܒܛܟܼܣܵܐ ܕܣܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܙܠܝܼܩܵܘ̈ܗܝ. 131 :ܟܠܹܗ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܢܗܝܼܪܹ̈ܐ ܡܛܟܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ 132 :ܘܡܢܝܢ ܝܘ̈ܡܹܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܡܣܝܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗ̇ 133 :ܫܒܼܬ ܝܘܡ̈ܐ ܨܝܪܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܗ̇ ܘܗ̤ܝ ܒܵܗ̇ ܒܫܒܬܼܵܐ 134 ܘܫܒܼܥܵܐ ܫܪ̈ܓܝܼܢ ܒܡܢܝܢ ܝܘܡ̈ܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܫܵܗ̇. 135 :ܒܡܢܝܢ ܝܘܡ̈ܐ ܡܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܕܠܩܹ̈ܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ 136 ܘܡܛܟܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܬ ܒܕܡܘܼܬ ܫܲܒܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܣܝܪܐ. 137 ܐܫܬܐ ܫܒܼܛܝܼܢ ܩܒܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܘܗ̤ܝ ܒܡܨܥܵܬܼܵܐ. 138 ܘܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܬܘܩܢ ܟܠܐ ܘܫܒܬܐ ܠܚܪܬܐ. 139 :ܗ̇ܘ ܬܘܩܢܵܐ ܕܐܫܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܬܚܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗ̇ 140 ܘܩܕܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܐܝܟ ܝܘܿܡ ܫܒܬܐ ܕܩܕܫܗ ܪܡܙܵܐ. 141 :ܫܒܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܡܬܡܢܝܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܡܫܟܢ ܙܒܢܵܐ 142 ܘܕܠܩܹ̈ܐ ܕܥܲܠܝܹܗ̇ ܐܝܟ ܢܗܝܪܹ̈ܐ ܕܒܐܦܝ̈ ܪܘܡܵܐ. 143 :ܒܡܫܟܢܵܐ ܕܠܒܲܪ ܡܬܚܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܐ ܢܗܘܪܵܗ̇ ܒܠܚܘܕ 144 ܠܦܘܼܬ ܕܐܦ ܫܸܡܫܵܐ ܒܥܘܡܪܵܐ ܕܲܬܢܵܢ ܡܢܗܪ ܒܲܠܚܘܿܕ. 145 :ܠܩܘܕܵܫ ܩܘܼܕܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܫܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܸܢܵܗ̇ 146 ܐܝܟ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܥܲܠ ܢܲܗܝܼܪܵܐ. pb. f.209r 147 :ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܠ ܡܲܫܟܢܵܐ ܗ̇ܘ ܓܵܘܝܵܐ 148 ܘܲܡܬܲܚܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܥܲܠܬܼܵܐ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ. 149 :ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕ ܛܵܒܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ 150 ܐܵܦ ܨܒܼܘ̈ܬܹܗ ܥܲܠ ܕܲܥܬܼ̈ܝܕܵܢ ܡܸܫܬܲܥܝܵ̈ܢ ܗܘ̣̈ܝ. 151 :ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܥܵܛܪܵܐ ܐܵܦ ܒܹܝܬܼ ܒܸܣܡܹ̈ܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ 152 ܥܲܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܢܲܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 153 :ܒܸܥܛܪܵܐ ܕܒܸܣܡܹ̈ܐ ܥܸܐܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܵܦ ܪܲܒܘܼܟܘܼܡܪܹ̈ܐ 154 ܘܲܚܕܵܐ ܒܫܲܢ̈ܬܼܵܐ ܡܚܲܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܥܠܵܘܗܝ ܘܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ. 155 :ܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܘܪܘܚ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 156 ܘܩܸܢܛܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܥܠܹܗ ܐܵܦ ܡܲܦܲܩܬܹܗ. 157 :ܩܸܢܛܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܕ ܩܵܢܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܚܵܘܵܒ̈ܬܹܗ 158 :ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܥܲܠܬܹܗ ܠܡܸܣܲܒ ܪ̈ܲܚܡܹܐ 159 :ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܡܸܬܒܲܕܼܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܝܲܕ ܨܒܼܘ̈ܬܹܗ 160 ܘܥܲܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܘܗܵܘܹܝܢ ܡܸܫܬܲܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 161 ܩܣܛܵܐ ܘܫܲܒܛܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܗܘ̣̈ܝ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܥܲܒܲܪ 162 ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܡܢܢܵܐ ܘܓܲܒܝܘܼܬܼ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܠܹܘܝܼ. 163 :ܒܝܲܕ ܩܹܒܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܪܵܙ ܬܸܫܡܸܫܵܬܐ ܫܡܲܝܵܢܵܝܵܬܐ 164 ܘܲܒܼܝܲܕ ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܓܡܝܼܪܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ. 165 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܕܡܸܬܦܲܫܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܡܹܗ ܚܘܼܣܵܝܵܐ 166 ܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘܒܹ̈ܐ ܕܲܒܼܡܲܚܵܝܢܲܢ ܡܸܬܦܲܫܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 167 :ܒܫܸܡ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܡܸܬܟܲܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ̤ ܗ̇ܘ ܛܲܟܼܣܵܐ 168 ܠܵܘ ܕܲܡܚܲܣܹܐ ܐܸܠܵܐ ܕܐ̄̇ܪܵܙܵܐ ܗܘ̣ ܕܲܡܚܲܣܝܵܢܵܐ. 169 :ܐ̄ܪܵܙ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܝܵܐ 170 ܘܲܡܣܲܟܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܸܐܡܲܬܝ ܢܸܓܼܠܝܼܘܗܝ ܡܚܲܣܹܐ ܚܵܘ̈ܒܹܐ. 171 :ܠܛܵܣܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ ܡܸܬܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܣܵܐ ܚܲܪܫܵܐ 172 ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܢܸܐܬܹܐ ܡܸܓܼܡܘܿܪ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܵܪ̈ܢܹܐ. 173 :ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܕܲܒܸܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 174 ܒܲܕܠܵܐ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܝܹܠ ܚܵܘܒܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ. 175 :ܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܥܛܵܐ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ 176 ܘܠܵܐ ܣܵܦܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܫܪܵܬ ܡܵܘܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ. 177 :ܫܸܡ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܲܡܚܲܣܝܵܢܵܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ 178 ܘܲܡܗܲܒܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܐ ܐܲܝܟ ܨܘܼܪ̈ܵܬܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ. 179 :ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܫܹܐܝ̈ܠܹܐܐ ܕܠܵܐ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܼܥܲܛܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 180 ܛܵܣܵܬ ܚܫܝܼܐܵܐ ܐܵܦ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙ ܚܘܼܣܵܝܵܐ. 181 :ܥܲܠ ܗ̇ܘ ܕܐܵܬܹܐ ܡܸܬܢܲܒܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕ ܟܘܼܢܵܝܵܘ̈ܗܝ 182 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܒܥܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ. 183 :ܒܲܫܡܵܐ ܕܛܵܣܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ ܡܸܫܬܲܥܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 184 ܘܲܒܼܚܘܼܣܵܝܵܐ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܕܥܵܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ. 185 :ܠܲܝܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܒܲܫܬܝܼܩܘܼܬܹܗ 186 ܘܠܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܚܸܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 187 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚܲܝܸܠ ܠܐ̄ܪܵܙܵܐ ܘܲܠܫܘܼܡܠܵܝܹܗ 188 ܘܲܒܼܚܹܝܠ ܚܝܠܹܗ ܝܲܗ̣̄ܒ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܡܵܝܘܿܬܘܼܬܼܵܐ. 189 :ܡܝܼܬܘܼܬ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܸܬܟܲܪܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܫܸܬܩܹܗ ܕܛܵܣܵܐ 190 :ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܫܹ̈ܐ ܕܗܵܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܦܓܼܪܐ 191 :ܪܘܼܚ ܓܸܠܝܢܵܐ ܢܵܦ̣ܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܫܬܝܼܩܘܼܬܹܗ 192 ܐܲܝܟ ܨܒܼܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܸܢܲܢ. 193 :ܒܵܗ̇ ܝܵܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܵܗܢܐ ܕܥܲܡܵܐ ܐ̄ܪܵܙ ܟܲܣܝܵ̈ܬܐ 194 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܚܲܢܲܢ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܒܝܲܕ ܒܲܪܓܸܢܣܲܢ. 195 :ܒܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕ̈ܫܹܐ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܥܲܠ ܐܵܪ̈ܘܿܢܹܐ 196 ܐܲܝܟ ܕܐܵܦ ܡܵܪܹܗ ܥܬܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܠܲܡܕܲܝܪܘܼ. 197 :ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܡܙܲܝܼܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ ܠܲܫܬܝܼܩܘܼܬܹܗ 198 ܒܸܐܣܟܹܝܡ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܠܥܲܠܬ̤ ܚܲܝ̈ܢ. pb. f.209v 199 :ܒܥܸܠܲܬܼ ܚܲܝ̈ܢ ܡܸܬܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܗܒܼܵܐ ܚܫܝܼܠܵܐ 200 ܘܲܠܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܒܹܗܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܚܵܘܵܣܵܢܹܗ. 201 ܘܐܸܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܝܼܣܲܕ ܠܵܝܵܐ ܡܫܲܡܸܫ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ. 202 ܕܡܵܢܲܐ ܗ̣ܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܗܵܢ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܕܲܒܼܫܲܬܝܼܩܵܐ. 203 :ܠܡܵܢܵܐ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕ̈ܫܹܐ ܐܲܝܟ ܩܲܕܝܼܫܵܐ 204 ܘܲܡܒܲܕܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙ ܟܲܣܝܵ̈ܬܐ ܘܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘܒܹ̈ܐ. 205 :ܠܡ̇ܢ ܥܲܠ ܫܸܬܩܹܗ ܣܢܣܝ̣ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܡܵܐ ܕܥܵܐܹܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 206 :ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܒܐܝܼܕܹܗ ܡܸܬܼܝܲܠܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܒܼܕܲܩ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ 207 :ܠܡ̇ܢ ܠܵܐ ܟܪ̈ܘܿܒܹܿܐ ܡܸܫܬܲܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܸܦܢ ܚܲܪ̈ܫܝܼܢ 208 ܕܗܵܐ ܟܬܝܼܒܼ ܕܡܸܢܹܗ ܡܸܬܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ. 209 :ܠܡ̇ܢ ܐܵܦ ܟܵܗܢܵܐ ܠܵܐ ܥܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܟܠܫܵܥ 210 ܘܡܵܐ ܕܵܥܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡ̇ܢ ܥܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܸܛܪܐ ܒܲܠܚܘܿܕ. 211 :ܠܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܚܲܪܫܵܐ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܐ̇ܐ ܨܐܕܵܘܗܝ 212 ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܟܵܪܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 213 :ܠܡ̇ܢ ܟܠ ܟܠܹܗ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܹܗ ܕܛܵܣܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ 214 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܡܲܪܟܸܢ ܪܸܫܹܗ ܡܠܝܼܠܐ ܩܕܵܡ ܫܲܬܝܼܩܵܐ. 215 :ܚܘܼܪ ܝܗܘܿܕܵܝܵܐ ܒܚܹܝܠ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܒܼܚܹܝܠ ܣܸܦܪ̈ܲܝܟ 216 ܘܲܚܙܝܼ ܕܫܲܦܝܼܪ ܒܥܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ [...]ܠܵܬܐ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ. 217 :ܒܥܵܬܐ ܡܵܠܝܵܐ ܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܡܲܫܟܵܢ ܕܸܒܼܚܲܝ̈ܟ 218 ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܩܘܼܕܫܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 219 :ܠܡ̇ܢ ܒܲܪܵܝܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܸܡ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 220 ܘܗܘ̇ ܓܵܘܵܝܵܐ ܒܥܸܛܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕ ܘܚܲܕܵܐ ܒܫܲܢ̄ܬܐ. 221 :ܐܸܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܡܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܗ̇ܝ ܡܲܥܲܠܬܐ 222 ܠܡ̇ܢ ܠܵܐ ܟܠܝܘܿܡ ܥܵܒܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܢܹܐܬܲܪ ܟܠܝܘܿܡ. 223 :ܟܠܝܘܿܡ ܙܵܕܸܩ ܠܡܲܠܝܲܝ̈ ܚܵܘ̈ܒܹܐ ܠܡܸܬܼܚܲܣܵܝܼܘ 224 ܘܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܠܡܸܫܡܲܥ ܩܵܐܹܐ ܕܥܵܛܹܐ ܥ̣ܘܠܐ. 225 :ܠܵܐ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̣ܝ ܐܲܝܟ ܕܲܟܼܬܝܼܒܵܐ 226 ܚܲܝܠܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܟܣܹܐ ܒܐܵܬܘܵܬܼܵܐ ܘܩܵܠܵܐ ܕܕܲܢܚ. 227 :ܩܘܼܕܫܵܟ ܕܲܠܒܲܪ ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܒܹܗ 228 ܘܗ̇ܘ ܓ̇ܘܵܝܵܐ ܐ̄ܪܵܙ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܘܼܚܵܢܵܝܵܐ. 229 :ܡܲܕܒܲܚ ܕܸܒܼܚܲܝ̈ܟ ܐ̄ܪܵܙ ܗ̇ܘ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 230 ܐܵܦ ܚܘܼܣܵܝܵܟ ܛܸܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘܒܲܝ̈ܢ. 231 :ܕܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܛܵܣܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܨܐܕܲܝܟ 232 ܚܹܝܠ ܥܘܼܕܵܪܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܵܕܹܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܲܕ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 233 :ܟܪ̈ܘܿܒܹܐ ܕܩܲܝܣܵܐ ܕܲܡܪܲܚܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܠ ܚܘܼܣܵܝܵܐ 234 ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܐ̄ܢܘܿܢ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܠܹܗ ܠܪܹܫܝܼܬܼ ܚܲܝܲܝ̈ܢ. 235 :ܕܲܚܕܵܐ ܒܫܲܢ̄ܬܐ ܥܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܟܘܼܡܪܹ̈ܐ 236 ܗ̇ܝ ܡܲܥܲܠܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܪܹܫܝܼܬܲܢ ܨܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܹܗ. 237 :ܠܩܘܼܕܫܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܥܬܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܥܘܿܠ ܐ̄ܪܵܙ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ 238 ܘܲܒܼܡܲܥܲܠܬܹܗ ܡܸܬܕܲܪܲܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܗ̇ܝ ܡܲܥܲܠܬܐ. 239 :ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܟܵܗܢܘܼܬܼ ܥܲܡܵܟ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ 240 ܘܠܵܗ̇ ܗܘ̤ ܡܣܲܒܪܵܐ ܒܕܸܒܚܵܐ ܕܥܸܪ̈ܒܹܐ ܘܒܲܕܡܵܐ ܕܥܸܓܼ̈ܠܹܐ. 241 :ܗܲܕܝܵܐܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܵܢ ܙܲܒܢܵܟ ܒܝܲܕ ܦܘܼܠܵܓܹܗ 242 ܘܲܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܪܹܝܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܕܲܥܬܝܼܕ. 243 :ܐܸܠܵܐ ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ ܘܡܲܫ[...]ܐ ܠܚܲܕ ܕܘܼܒܪܵܐ 244 ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܪ̈ܫܹܐ ܓܸܠܝܵܐ ܘܟܸܣܝܵܐ. 245 :ܡܛܠ ܡܵܢܵܐ ܒܚܲܕ ܢܘܼܩܵܝܵܐ ܕܕܸܡ ܚܲܝܵܬܐ 246 ܘܒܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܥܸܛܪܵܐ ܘܐܸܣܟܹܝܡ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ. 247 :ܠܡܵܢܵܐ ܟܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫܲܝ̈ܟ 248 ܘܠܵܐ ܥܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܝܬ ܡܸܬܒܲܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܝܬ ܒܲܫܒܚܵܝ̈ܬܐ. 249 :ܠܡ̇ܢ ܐܵܦ ܟܵܗܢܵܟ ܠܵܐ ܥܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ 250 ܘܡܵܐ ܕܥܵܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡ̇ܢ ܠܵܐ ܡܲܥܸܠ ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܥܲܡܹܗ. 251 ܩܘܼܕܫܵܟ ܣܵܗ̇ܕ ܕܡܸܕܸܡ ܕܐܡܪܬܼ ܡܬܒܕܲܩ ܒܹܗ: pb. f.210r 252 ܘܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕܵܫܲܝܟ ܡܚܬܡ ܡܠܝ̈ ܒܝܲܕ ܣܘܥܪ̈ܢܹܐ. 253 :ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܟܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܚܝ̈ܢ ܡܲܘܪܸܙ 254 ܘܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܡܚܘܐ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܵܘܗܝ ܫܪܪܐ ܕܕܢ̇ܚ. 255 :ܠܕܢܚܹܗ ܪܒܵܐ ܪܓܼܝܼܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܩܒܠ ܙܗܪܐ ܕܣܸܦܪ̈ܝܟ 256 ܘܗܫܵܐ ܕܕܢܚ ܠܡ̇ܢ ܟܠ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ ܕܢܚܪܘܢ ܒܗ. 257 :ܚܙܝܼ ܚܪܚܐ ܟܡܵܐ ܢܗܝܪܐ ܢܗܝܼܪܘܼܬܹܗ 258 ܕܪܕܦܹܗ ܠܚܫܟܵܐ ܕܦܬܪܟܪܘܼܬܼܵܐ ܘܛܠܸܩ ܘܐܵܘܦܝܼ. 259 :ܐܪܐ ܣܟܼܠܐ ܫܩܘܿܠ ܬܚܦܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܥܝܵܢܵܟ 260 ܘܚܙܝܼ ܥܵܠܡܵܐ ܕܪܕܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܟܪܘܿܙܘܼܬܹܗ. 261 :ܐܪܐ ܚܬܝܪܐ ܚܘܼܬܼ ܡ̣ܢ ܪܘܡܵܐ ܕܚܪܚܵܘܼܬܼܵܐ 262 ܘܚܘܼܪ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܡܙܚܝܐ ܠܹܗ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܐܲܣܠܝܼܬ. 263 :ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܵܐ ܩܥܝܵܐ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܠܵܐ ܣܒܥܘܼܬܼܵܐ 264 ܘܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܓܵܕܠܝܼܢ ܠܫܡܹܗ ܟܠܝܼܠ ܙܟܘܬܼܵܐ. 265 :ܟܠܗܘܿܢ ܟܐܢ̈ܐ ܒܐ̄ܙܪ ܡܐܬܝܼܬܹܗ ܡܬܒܲܝܐܲܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 266 ܘܣܦܪ̈ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܥܲܠ ܓܸܠܝܢܗ ܡܫܬܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 267 :ܟܗܢܹ̈ܐ ܒܛܟܼܣܗ ܡܬܛܲܛܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܢܘܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 268 ܘܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܕܲܪܓܹܗ ܡܬܝܩܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܫܘܼܠܛܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 269 :ܒܪܒܘܼܬ ܕܪܓܹܗ ܝܪܒ ܢܡܘܿܣܵܐ ܘܢܛܘܪ̈ܬܹܗ 270 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܗܘ̤ ܐܦܠܐ ܒܲܫܡܵܐ ܡܫܬܡܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 271 :ܒܲܫܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܬܝܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܘܼܚ ܓܸܠܝ̈ܢܹܐ 272 ܐܦ ܓܠܝܢ̈ܐ ܥܲܠ ܓܸܠܝܢܹܗ ܡܫܬܥܝܼܢܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 273 :ܠܹܗ ܣܓܸܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܗܢܵܐ ܒܐ̄ܪܙܵܐ ܩܕܼܵܡ ܗ̇ܘ ܛܵܣܵܐ 274 ܐܦ ܗܘ̤ ܛܣܵܐ ܕܘܟܲܬܼ ܝܬܗ ܡܡܲܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. 275 :ܒܕܡ ܚܝܘ̈ܬܐ ܪܣܣܐ ܕܕܡܗ ܡܐܒܕܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 276 ܘܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܬܒܕܲܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܘ̤ ܡܚܣܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 277 :ܒܡܸܘܼܠܟܵܢ ܟܸܐܢܹ̈ܐ ܫܪܪܡܐܝܼܬܹܗ ܡܫܬܪܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 278 ܘܒܕܒܚ̈ܗܘܿܢ ܚܫܹܗ ܘܡܵܘܬܹܗ ܡܬܢܨܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 279 :ܠܹܗ ܡܘܟܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ̇ ܣܘܟܝܐ ܢܵܡܘܿܣܝܵܐ 280 ܘܣܗ̇ܕ ܡܘܫܐ ܕܬܩܢ ܡܫܟܢܵܐ ܒܐܪܙ ܓܸܠܝܵܢܹܗ. 281 ܐ̄ܙܪ ܓܸܠܝܢܗ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ [...] 282 ܘܐܲܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܡܚܵܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܐ ܠܹܗ ܒܝܕ. 283 :[...] ܠܹܗ ܚ̇ܐܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܩܘܼܕܫܵܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܒܼܗܘܿܢ 284 ܕܐܡܲܬܝ ܢܸܐܬܹܐ ܘܢܸܓܼܡܘܿܪ ܐܵܢܘܿܢ ܒܩܲܕܝܼܫܘܹܬܗ. 285 :ܠܩܘܼܕܫܵܐ ܕܡܢܹܗ ܢܬܝܐܒܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ 286 :ܕܐܡܬܝ ܢܕܒܚ ܩܢܘܿܡܹܐ ܚܝܐ ܡܦܛܪ ܐܸܢܘܿܢ 287 :ܐܡܪܐ ܒܕܒܚܹܗ ܡܬܪܓܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗ̇ ܠܲܕ ܒܚܝܒܼܬܹܗ 288 ܘܛܲܒܼ ܡ̣ܢ ܪܲܥܡܵܐ ܡܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ ܒܦܘܼܡ ܐܟܼܠܵܘ̈ܗܝ. 289 :ܒܐܘܟܼܠܹܗ ܕܚܲܪܫܵܐ ܐܘܼܟܠܐ ܕܦܓܼܪܗ ܡܬܒܕܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 290 ܘܒܕܡܹܗ ܫܝܼܛܵܐ ܕܡܹܗ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܡܸܬܦܫܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 291 :ܪܣܣܵܐ ܕܕܡܗ ܢܛܪܗ ܠܥܲܡܐ ܡ̣ܢ ܢܟܝ̈ܢܹܐ 292 ܘܐܸܢ ܕܡ ܚܪܫܐ ܣܦ̣ܩ ܕܢܢܛܪ ܟܡܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܵܐ. 293 :ܒܕܡ ܡܲܠܵܠܐ ܥܬܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܦܪܘܿܩ ܛܒܼܵܐ ܠܐ̄ܢܫ̈ܐ 294 ܘܫܕܲܪ ܚܪܫܵܐ ܕܢܕܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܼܵܡ ܡܹܐܬܝܼܬܹܗ. 295 :ܒܢܘܣܵܐ ܕܦܓܼܪܹܗ ܡܲܥܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠ ܘܗܘ̤ ܒܨܒܼܝܵܢܵܐ 296 ܘܬܩܢ ܡܫܟܢܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܩܘܕܫܵܐ ܘܩܕܘܿܫ ܩܘܕܫ̇ܐ. 297 :ܒܐ̄ܪܵܙ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܦܓܼܪܗ ܘܢܲܦܫܹܗ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ 298 ܘܦܓܪܢܐܝܬ ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܐ ܡܫܬܡܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 299 :ܦܓܼܪܵܢܝܬܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܵܬܐ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܗܘ̤̈ܝ ܒܹܗ 300 ܠܦܘܼܬ ܕܥܬܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܕܢܘܿܫ ܨܹܐܕܵܘܗܝ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ. 301 ܠܠܡܐܹܝܢ ܫܝܢܹܗ ܡܡܢܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܡܵܐ ܟܠܢܵܫ: pb. f.210v 302 ܘܐܝܟ ܕܒܼܐܘܩܝܢܵܐ ܐܣܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܣܒܼܪܵܐ ܕܥܠܵܘܗܝ. 303 :ܠܡܕܐ ܕܕܢܚܹܗ ܬܪܝܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܢܛܘܪ̈ܬܹܗ 304 ܘܐܝܟ ܕܒܟܘܟܒܼܐ ܚ̇ܐܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗ̇ ܒܦܐܝܘܼܬ ܢܘܼܗܪܹܗ. 305 :ܛܟܼܣܵܐ ܬܩܢܐ ܡܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܫܕܘܿܫ ܩܘܼܕܫ̈ܐ 306 ܘܠܦܘܼܬ ܥܠܡܵܐ ܢܩܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܪܥܵܐ ܠܐܪܒܥ ܦܸ̈ܢܝܵܢ. 307 :ܕܘܟܲܬ ܫܸܡܫܵܐ ܡܡܠܝܐ ܗܘ̣ܬ ܒܹܗ ܟܬܢܪܬ ܫܒ̈ܛܹܐ 308 ܘܒܢܗܝܪ̈ܝܗ̇ ܡܫܬܡܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܕܩܸ̈ܐ ܕܕܒܼܚܹ̈ܐ. 309 :ܫܡܫܵܐ ܒܚܘܼܡܹܗ ܡܩܫܸܠ ܦܐܪܐ ܘܡܵܘܥܐ ܙܪ̈ܥܹܐ 310 ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܗ̤ܝ ܒܡܫܟܼܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܕܲܬܪܹܝܢ. 311 :ܒܡܫܟܢܵܐ ܕܠܒܲܪ ܡܬܩܒܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܗ̤ܝ ܘܲܫܪ̈ܓܹܝܗ̇ 312 ܠܦܘܼܬ ܕܐܦ ܫܸܡܫܵܐ ܒܥܘܡܪܐ ܕܬܢܢ ܡܬܚܡ ܪܗܛܗ. 313 :ܣܓܝܼ ܕܡ̇ܐ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܕܡܝܼ ܒܲܪ ܥܒܼܪ̈ܝܹܐ 314 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܫ ܡܫܟܲܚ ܠܡܕܡܝܘܼ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܟܲܢ. 315 ܚܙܝܼ ܠܲܡ ܘܥܒܕ ܒܐܣܟܝܡ ܕܘܡܝܐ ܕܨܪܸܬ̣ ܩܘܼܕܡܲܝܟ. 316 ܘܗܵܢܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܕܟܲܕ ܠܲܝܬ ܡܸܕܸܡ ܕܡܝ ܒܡܸܕܸܡ. 317 :ܠܲܝܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܕܡ ܒܕܘܡܝܵܐ ܕܨܵܪܠܹܗ ܒܛܘܼܪܵܐ 318 ܘܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܬܡܗ ܕܕܡܝܼ ܒܕܘܼܡܝܵܐ ܕܠܲܝܬ ܠܹܗ ܕܘܼܡܝܵܐ. 319 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܚܵܪܒܹܗ ܒܗ̇ܘ ܡܵܐ ܕܚܙ̣ܵܐ ܕܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬ 320 ܘܬܗܪܐ ܡܠܝܵܐ ܕܚ̣ܙܵܐ ܒܙܘ̈ܥܹܐ ܘܫܲܡܠܝܼ ܒܼ[...]. 321 :ܚܙܬܼܵܐ ܕܢܗܪܐ ܚܙܵܐ ܚܙܝܐ ܕܲܣܬܝܼܪ̈ܵܬܐ 322 ܘܪܒܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܬܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܐܪ̈ܥܢܝܹܐ. 323 :ܣܓܼܝ̈ܐܢ ܗܘ̣̈ܝ ܛܵܒܼ ܡܘܼܫܚܵܬܹܗ ܕܡܫܟܵܢ ܙܒܼܢܵܐ 324 ܘܣܒܝܼܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܚܠܝܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܦ ܦܘܼܠܓܼܵܘ̈ܗܝ. 325 :ܐܝܟ ܡܘܼܫܚ̈ܬܐ ܕܠܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܥܒܲܕ ܕܐܝܼܬܲܝܗܝܼܢ 326 ܘܐܝܟ ܦܘܼܠ̈ܓܹܐ ܕܠܵܐ ܫܪܝܼܪܝܼܢ ܫܪܪ ܛܲܟܼܣܹܗ. 327 :ܒܛܟܼܣܵܐ ܥܒܕܹܗ ܠܦܘܼܬ ܛܘܼܟܣܹ̈ܐ ܕܚܙ̣ܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ 328 ܘܚ̄ܬܿܝ ܘܚܬܝܬܐܝܼܬ ܪܫܡ ܕܡܘܼ̈ܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦܐ. 329 :ܐܵܘ ܟܡܐܚܲܬܼܝܼܬ ܨܠܸܡ ܕܸܡܘ̈ܬܟ ܒܲܪ ܥܒܪ̈ܝܐ 330 ܘܕܡܹ̇ܐ ܕܘܡܝܹܗ ܠܗ̇ܘ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܬܚܵܘܝܼ ܠܵܟ. 331 :ܐܘ ܟܡܐ ܝܗܝܪ ܡܣܐ ܕܡܕܟ ܪܘܼܚܵܐ ܒܡܸܠܲܝ̈ܟ 332 ܘܡܣܒܗ ܓܵܘܢܹܗ ܠܓܵܘܢܵܐ ܦܐܝܵܐ ܕܲܨܠܸܡ ܥܵܠܡܹ̈ܐ. 333 :ܐܘ ܟܡܐ ܦܐܝܐ ܐܘܪܚܐ ܕܕܪܫܬ ܒܹܝܬ ܐܪ̈ܥܢܹܐ 334 ܘܛܟ ܗ̇ܘ ܩܠܵܐ ܕܡܲܠܸܠ ܥܡܟ ܕܪܫܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܟ. 335 :ܐܘ ܟܡܵܐ ܫܪܝܼܪ ܫܡ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ ܕܐܟܪܙܬ ܒܐܪܥܵܐ 336 ܕܦܪܣܝܼ ܘܓܼܠܗ̇ ܠܫܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ. 337 :ܐܘ ܟܡܵܐ ܪܗܛܬ̤ ܡܸܠܲܬ ܦܘܼܡܵܟ ܥܛܸܠ ܠܸܫܢܵܐ 338 ܕܥܪܬ̤ ܥܠܡ̈ܐ ܘܬܚܬ̤ ܛܟܣܐ ܕܡܬܩܢ ܥܠܡܹ̈ܐ. 339 :ܐܘ ܟܡܵܐ ܩܛܝܼܢ ܗܘܢܵܟ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܕܟܣܝܼ̈ܢ 340 ܕܐܩܬ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܠܡܬܒܩܝܘܼ ܒܲܕܠܵܐ ܚܙܵܬܵܐ. 341 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܸܬܡܗ ܒܡܲܠܲܬ[ܟ] ܡܘܼܫܹܐ ܫܠܹܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܐ 342 ܕܚܠܦ ܡܝ̈ܐ ܡܠܝܬܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܠܲܝ̈ ܪܘܼܚܵܐ. 343 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܐܡܲܪ ܕܫܦܝܼܪ ܬܪܓܸܡ ܪܘܼܚܵܐ ܒܦܘܼܟܵܟ 344 ܕܐܝܟ ܛܘܝܼܒܹܗ ܦܫܩܬ ܐ̄ܪ̈ܙܘܗܝ ܒܹܝܬܼ ܐܪ̈ܥܢܹܐ. 345 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܘܕܐ ܒܚܠܐ ܕܚܲܝܸܠ ܙܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܟ 346 ܕܗܘܝ̤ܘ ܕܲܒܼܪܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬ ܘܒܕܩܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܟ. 347 :ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܗܝܡܸܢ ܕܗܘ̤ ܐܲܫܪܝܼ ܒܵܟ ܚܹܝܠ ܚܸܪ̈ܡܵܬܵܐ 348 ܘܒܦܘ ܩܕܢܹܗ ܫܡܠܝܼܘ ܡܸܠܬܵܟ ܟܝܢ̈ܐ ܚܪ̈ܫܹܐ. 349 ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܩܪܝܟ ܐܲܠܵܗ. 350 ܐܪܵܥܐ ܐܲܝܟ ܕܐܬܟܢܝܼܬܝ ܕܥܡܗ̇ ܕܡܸܠܬܵܟ ܡܬܓܼܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܒ̈̇ܕܐ ܒܐܲܪܥܵܐ. 351 :ܦܐܹܐ ܫܘܼܡܗܵܐ ܕܐܫܬܡܗ ܠܵܟ ܒܲܪ ܡܵܘܘ̈ܬܐ 352 ܘܛܵܒܼ ܫܸܠܡܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܒܝܲܕ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܨܐܕܵܝܟ. pb. f.211r 353 :ܒܲܫܡܵܐ ܫܐܝܼܠܐ ܐܸܬܼܟܲܢܝܼ ܠܵܟ ܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ 354 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܗܘ̤ܵܐ ܗ̇ܘ ܕܲܩܪܹܝܬ ܒܢܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ. 355 :ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܡܸܠܲܝܟ ܗܘ̤ܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܢܲܒܝܼܘ 356 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܒܲܨܲܪܲܬ̤ ܚܕܵܐ ܐܵܬܘܼܵܬܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܓܲܡܪܲܬ̤. 357 :ܗܘ̤ ܗ̇ܘ ܕܲܩܪܹܝܬ ܢܒܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܲܡܠ̣ܝ ܡܸܠܝܼ̈ܟ 358 ܘܛܲܒܼܥܹܗ ܠܨܘܼܦܪܵܟ ܒܲܛܒܼܥܵܐ ܕܲܕܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ. 359 ܡܛܠܵܬܹ ܠܥܸܙ ܒܵܟ ܪܘܼܚܵܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܣܬܝܼܪܹ̈ܐ. 360 ܘܠܹܗ ܡܣܲܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܐܸܡܲܬܝ ܢܹܐܬܹܐ ܢܒܲܕܸܩ ܐܸܢܘܿܢ. 361 :ܒܹܗ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܡܲܫܟܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 362 ܕܥܲܬܝܼܕ ܕܢܸܗܘܹܐ ܢܵܘܣܵܐ ܕܟܼܝܼܵܐ ܠܚܹܝܠ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ. 363 :ܒܲܡܠܹܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܫܲܡܸܫ ܡܲܫܟܢܵܐ ܠܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 364 ܘܗܘ̤ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܒܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬ. 365 :ܒܩܘܼܕܫܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܥܵܡܪ ܟܲܣܝܵܐ ܨܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ 366 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܕܲܫ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܘܡ̣ܢ [ܦܲܓ]ܪ݁ܢܹܐ. 367 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܣܓܼܵܕܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܠܡܲܬܼܩܵܢܵܢܵܗ̇ 368 ܘܡܲܚܒܒܼܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܢܵܘܣܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. 369 :ܩܘܕܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕ̈ܫܹܐ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܦܲܫܹܗ 370 ܘܲܒܕܡ̈ܘܬܹܗ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܲܩܕܘܿܫ ܩܘܼܕ̈ܫܹܐ. 371 :ܩܘܼܕܫܵܐ ܘܩܘܼܕܫܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ 372 ܐܲܝܟ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܥܬܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ. 373 :ܒܡܲܡܫܟܢܵܐ ܕܠܲܒܲܪ ܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܸܬܒܲܕܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ 374 ܘܲܒܼܓܵܘܿܝܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ. 375 :ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܗܵܘܹܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ 376 ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܕܡܘܼܬܼܵܐ ܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܫܟܢܵܐ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܡܲܫܟ̈ܢܹܐ. 377 :ܒܬܘܼܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܬܲܩܢܹܗ ܡܘܼܫܹܐ ܠܗ̇ܘ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 378 ܬܵܘ ܢܚܸܙܹܐ ܒܹܗ ܬܘܼܩܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/84
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Tabernacle - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/84.
Bibliography:
On the Tabernacle - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܫܟܵܢ ܙܲܒܼܢܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/84.

Show Citation Styles