Narsai: On the Dedication of the Church - ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫܥܹܕܿܬܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܚܠܘܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܥܹܕܿܬܹܿܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ 2 ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܙܲܡܸܢ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܠܝܘܿܡ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 3 ܒܲܪ̄ܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ ܡ̣ܟܲܪ ܠܹܗ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: pb. 157 4 ܘܲܙܠܲܚ ܒܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܫܘܼܦܪܹܗ ܦܲܐܝܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܠܸܒܲܫܲܬ̤ ܀ 5 :ܠܒܲܪ̄ܬܼ ܡܸܣܟܹܿܢܹ̈ܐ ܪܚܸܡ݂ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܣܟܲܢ 6 ܘܥܘܼܬܼܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܓܼܥܸܠ ܒܐܝܼܕܹ̈ܝܗ̇ ܕܒܹܗ ܬܸܬܼܪܲܡܪܲܡ ܀ 7 :ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܪܟܸܿܢ ܪܵܘܡܹܗ 8 ܘܲܠܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ ܨܒܼܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܬܲܢ ܘܪܲܡܪܸܡ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 9 :ܡ̇ܪܵܐ ܕܪܵܡ̇ܐ ܐܲܪܟܸܿܢ ܪܵܘܡܹܗ ܨܹܝܕܼ ܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ 10 ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܠܹܐ ܘܩܲܕܹܿܫ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 11 :ܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܟܲܪ ܠܹܗ ܚܲܬܼܢܵܐ ܒܲܪ ܥܸܠܵܝܵܐ 12 ܘܚܲܠ̣ܛܵܗ̇ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܘܐܲܪܝܼܡ ܪܹܫܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܣܵܩܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܀ 13 :ܚܕܼܵܐ ܓܼܠܘܵܝܵܬܵܐ ܫܒܼܝܼܩܬܬܵܐ ܫܚܝܼܩܬܵܐ ܘܲܡܫܲܦܲܠܬܵܐ 14 ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܢܸܩܦܵܐ ܠܲܒܼܪܹܗ ܕܪܵܡ̇ܐ ܫܪܸܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ ܀ 15 :ܚܕܼܵܐ ܚܸܫܘܿܟܼܬܵܐ ܥܛܝܼܦܲܬܼ ܚܸܫܟܵܐ ܕܕܸܚܠܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ 16 ܪܲܚ̣ܡܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܩܪ̣ܵܗ̇ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܲܡ̣ܠܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 17 :ܠܲܡܒܲܕܿܪܬܵܐ ܘܠܦܵܗܝܼܬܼܵܐ ܕܒܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ 18 ܩܪ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܟܲܢܸܫ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܥܲܒܼ݂ܕܼܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 19 :ܠܗܵܝ̇ ܛܵܥܝܼܬܼܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܪܚܸܡ ܪܵܚܹ̇ܡ ܟܠ 20 ܘܟܲܢܫܵܗ̇ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܲܙܪܲܥ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܝܗ̇ ܝܘܼܠܦܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 21 :ܠܗܵܝ̇ ܐܲܒܿܝܼܕܿܬܵܐ ܕܐܲܒܿܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ 22 ܒܥ̣ܵܗ̇ ܡܸܫܟܲܚ ܟܠ ܘܲܕܼܒܲܪ ܐܲܥܠܵܗ̇ ܠܲܛܝܵܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 23 :ܠܲܡܦܲܪܣܵܝܬܵܐ ܘܠܲܡܨܲܥܲܪܬܵܐ ܡ̣ܟܲܪ ܝܲܩܝܼܪܵܐ 24 ܘܢܲܟܿܦܵܗ̇ ܒܙܝܼܘܹܗ ܘܟܲܣܝܼ ܨܲܥܪܵܗ̇ ܒܐܸܣܛܲܠ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܀ 25 :ܠܚܲܒܼܪܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܐܲܡܬܼܵܐ ܕܕܲܝܘܹ̈ܐ ܓܒܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ 26 ܘܙܲܠܚܵܗ̇ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܘܐܲܫܝܼܓܼ ܡܸܢܵܗ̇ ܥܵܘ̣ܠܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܀ 27 :ܚܙܵܗ̇ ܕܐܘܼܟܵܡܵܐ ܘܚܸܠܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܘܲܣܢܸܐ ܚܸܙܘܵܗ̇ 28 ܘܐܲܚܬܼܵܗܗ̇ ܠܡܲܝ̈ܵܐ ܘܚܲܠܸܠ ܡܲܪ̣ܩܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܨܵܐܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 29 :ܚܕܼܵܐ ܡܲܣܚܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܬܼܩܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ 30 ܘܐܲܫܝܼܓܼ ܚܲܠܠܵܗ̇ ܘܲܡ̣ܪܲܩ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܢ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 31 :ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܫܝܼܓܼ ܨܵܐܬܼܵܗ̇ ܕܲܡܟܲܬܲܡܬܵܐ 32 ܘܡܸܫܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܢܣ݂ܲܟ ܥܲܠ ܪܹܫܵܗ̇ ܘܐܲܦܨܲܚ ܐܲܦܹ̈ܝܗ̇ ܀ 33 ܒܡܸܫܚܵܐ ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܐܲܫܝܼܓܼ ܦܲܓܼܪܵܗ̇ ܘܕܲܟܿܝܼ ܢܲܦܫܵܗ̇: pb. 158 34 ܘܲܫܡܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܀ 35 :ܐܲܫܠܲܚ ܡܸܢܵܗ̇ ܫܸܡ ܣܲܢܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܲܡ ܣܘܼܪ̈ܚܵܢܹܝܗ̇ 36 ܘܐܲܒܿܫܵܗ̇ ܫܘܼܦܪܵܐ ܘܥܹܕܿܬܵܐ ܓܒܼܝܼܬܼܵܐ ܣܵܡ̣ ܟܘܼܢܵܝܵܗ̇ ܀ 37 :ܒܲܫܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܣܵܡ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܒܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 38 ܒܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܩܪ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܒܝܘܿܡ ܡܲܣܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 39 :ܥܹܕܲܬܵܐ ܩܪ̣ܵܐܘܼܗ̇ ܢܒܼܝܼ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܦܸܬܼܓܼܵܡܲܝ̈ܗܘܿܢ 40 ܘܒܼܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܙܡܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܵܪܵ̄ܗ̇ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 41 :ܥܹܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܣܵܡ̣ܘ ܫܘܼܡܵܗܵܗ̇ ܢܒܼܝܼ̈ܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 42 ܘܐܸܬܼܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܫܲܪܵܪ ܠܲܫܡܵܗ̇ ܒܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 43 :ܒܡܲܝܵ̈ܐ ܚܲܠܠܵܗ̇ ܒܡܸܫܚܵܐ ܪܲܫܡ̣ܵܗ̇ ܒܚܘܼܒܵܐ ܙܲܠܚܵܗ̇ 44 ܘܐܸܣܛܲܠ ܢܘܼܗܪܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܠܹܗ ܘܐܲܠܒܿܫܵܗ̇ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 45 :ܒܲܫܡܹܗ ܚܲܝܵܐ ܘܲܒܼܫܸܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܘܲܕܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ 46 ܚܲܬܼܡ̇ܗ̇ ܠܟܲܠܬܼܵܐ ܘܫܲܡܠܝܼ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܀ 47 :ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܣܵܡ̣ ܥܲܠ ܪܹܫܵܗ̇ ܕܲܡܗܲܕܿܪܬܵܐ 48 ܘܦܲܓܼܪܹܗ ܩܨ݂ܵܐ ܠܵܗ̇ ܘܲܕܼܡܹܗ ܡ̣ܙܲܓܼ ܠܵܗ̇ ܘܚܲܕܿܝܼ ܠܸܒܵܗ̇ ܀ 49 :ܒܚܲܫܹܗ ܚܲܪܵܪܵܗ̇ ܒܩܸܛܠܹܗ ܦܲܪ̣ܵܩܵܗ̇ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܙܲܒܼܢܵܗ̇ 50 ܘܲܒܼܢܘܼܚܵܡܹܗ ܙܠܲܚ̣ ܠܵܗ̇ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 51 :ܓܢܘܿܢܵܐ ܩܛ݂ܲܪ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ 52 ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܕܼܵܪܹ̈ܐ ܩܪ̣ܵܐ ܠܲܚܠܘܿܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܸܿܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 53 :ܥܹܕܿܬܵܐ ܟܲܠܬܼܵܗ̇ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܸܒܼܫܲܬ̤ 54 ܘܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܹ̈ܝܗ̇ ܢܗ݂ܲܪܘ ܚܲܒܿܝܼܒܹ̈ܝܗ̇ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 55 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܥܲܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 56 ܘܪ̈ܲܚܡܹܝܗ̇ ܕܟܲܠܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܫܡܝܼܢ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܀ 57 :ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܲܠܬܼܵܐ ܒܩܲܝܣܵܐ ܩܲܒܼ݂ܥܹܗ 58 ܘܪ̈ܲܚܡܹܝܗ̇ ܕܟܲܠܬܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܬܼܢܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܪ̈ܲܕܼܦܘܼܗ̇ ܀ 59 :ܐܲܝܢܵܘ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܸܛܠ ܟܲܠܬܼܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܣܲܝܒܲܪ 60 ܐܸܠܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܪܲܒܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 61 :ܘܐܲܝܕܵܐ ܗ̄ܝܼ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬ̤ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܬܼܠܸܐ ܒܩܲܝܣܵܐ 62 ܐܸܠܵܐ ܥܹܕܲܬܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ݁̈ܐ ܀ 63 :ܡܸܛܠ ܥܹܕܿܬܹܿܗ ܡ̣ܝܼܬܼ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ 64 ܘܡܸܛܠ ܡ̇ܘܬܹܿܗ ܪܚܸܡܬܹܗ ܥܹܕܿܬܵܐ ܘܠܹܗ ܐܸܬܼܢܲܩܦܲܬ̤ ܀ 65 :ܚܲܬܼܢܵܐ ܩܛܝܼܠܵܐ ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܦܪܝܼܩܬܵܐ ܢܩܸܦܘ̣ ܠܲܚ̈ܕܵܕܹܐ 66 ܘܗܵܐ ܒܲܚܠܘܿܠܗܘܿܢ ܒܵܣܡ̇ܝܼܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܀ 67 :ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܪܵܡ̇ܐ ܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܟܲܠܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ 68 ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܿܦܪܵܗ̇ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܲܐܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 69 ܙܲܡܸܢ ܕܵܪܹ̈ܐ ܩܪ̣ܵܐ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܠܲܚܠܘܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ: pb. 159 70 ܘܐܲܣܡܸܟ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܒܲܪ̄ܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 71 :ܢܒܼܝܼ̈ܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܙ̈ܗܲܝܵܐ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ 72 ܘܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܩܛܝܼܠܹ̈ܐ ܩܪ̣̱ܵܐ ܠܲܚܠܘܿܠܵܗ̇ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 73 :ܚܠܘܿܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ 74 ܣܡܝܼܪܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܟܘܼܡܪܹ̈ܐ ܘܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܀ 75 :ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܕܼܵܪܹ̈ܐ ܓܢܹܝܢ ܒܲܣܡܵܟܼܵܗ̇ 76 ܘܒܼܵܣ̇ܡܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܝܼܚܵܐ ܀ 77 :ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܥܹܕܿܬܹܿܗ 78 ܘܲܕܼܡܹܗ ܫܸܩܝܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܸܫܬܿܘܼܬܹܗ ܀ 79 :ܚܠܘܿܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܲܣܡܝܼܟܼܝܼܢ ܒܹܗ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ 80 ܘܲܡܕܲܝܠܝܼܢ ܒܹܗ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܀ 81 :ܣܡܵܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܪܵܕܹܝܢ ܒܲܝܢܵܬܼ ܣܸܕܼܪ̈ܵܘܗܝ 82 ܘܫܵܬܹܿܝܢ ܣܡܝܼܟܼܵܘ̈ܗܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܕܡܲܙܲܓܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܀ 83 :ܙܡ̇ܪܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܗܵܐ ܪܵܡ ܩܵܠܹܗ ܒܲܚܠܘܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ 84 ܘܲܒܼܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܙܠܝܼܚ ܒܘܼܣܵܡܹܗ ܀ 85 :ܫܘܼܦܪܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܣܡܝܼܟܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 86 ܘܲܡܙܲܚܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܟܼܠܝܼܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܒܗܘܼܠܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 87 :ܚܠܝܼܛܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܕܼܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 88 ܘܲܡܠܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܙܡ̇ܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 89 :ܪܹܫ ܙܲܡ̇ܪܹ̈ܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܡܲܠܟܵܐ ܛܥܝܼܢ ܩܝܼܬܼܵܪܹܗ 90 ܘܢܵܩܹ̇ܿܫ ܙܡܲ݁ܪ ܛܘܼܒܲܝ̈ ܥܹܕܿܬܵܐ ܘܫܘܼܦܵܪ ܚܲܬܼܢܵܐ ܀ 91 :ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ 92 ܘܗܵܐ ܒܲܙܡ̇ܪܹܗ ܣܡܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܣܹ̇ܿܡܝܼܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 93 :ܫܡܲܥܝ ܐܘܿ ܥܹܕܿܬܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܐܸܡܼܲ ܕܵܘܝܼܕܼ 94 ܘܐܸܫܬܲܥܸܐ ܠܹܟܼܝ ܫܘܼܦܪܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܠܸܒܹܿܟܼܝ ܀ 95 :ܫܲܦܝܼܪ ܒܚܸܙܙܹܗ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ 96 ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ ܢܣܝܼܟܼܝܼܢ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܬܹܗ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܀ 97 :ܒܪܝܼܟ ܗ̄ܘ̣ ܠܥܵܠܲܡ ܕܗܸܕܼܪܹܗ ܘܫܘܼܒܼܚܹܗ ܙܟܼܵܐ ܠܲܛܪ̈ܘܼܢܹܐ 98 ܫܢܝܼܢܝܼܢ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܘܠܲܒܼܥܸܠܕܿܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܩܛ݂ܲܠ ܒܲܙܩܝܼܦܹܗ ܀ 99 :ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܡ̇ܘܬܵܐ ܘܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܡܵܘܬܹܿܗ ܐܲܪܡܝܼ 100 ܘܲܒܼܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܦܢ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܘܪܵܡ̇ܐ ܩܸܫܬܹܿܗ ܀ 101 :ܟܘܼܪܣܝܹܗ ܡܲܬܼܩܲܢ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܪܵܡ̇ܐ 102 ܘܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܥܛܝܼܦ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ pb. 160 103 :ܒܡܸܫܚܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܡ̣ܫܲܚ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ 104 ܘܲܒܼܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܙܲܠܚܹܗ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܡܲܪܕܸܿܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 105 :ܒܒܸܣܡܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܡܒܲܣܡܝܼܢ ܠܒܼܘܼܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ 106 ܘܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ ܟܲܣܝܵܐ ܫܪܸܐ ܒܲܡܪ̈ܵܘܡܹܐ ܀ 107 :ܡ̇ܪܝ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܡ̇ܪܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܬܸܒܼ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܝܼ 108 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܐܹܣܝܼܡ ܟܠܗܘܿܢ ܣܵܢܐܲܝ̈ܟ ܟܘܼܒܼܫܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܠܲܝܟ ܀ 109 :ܗܘ̤ܝܘܼ ܟܘܼܡܪܵܐ ܘܕܸܒܼܚܵܐ ܚܲܝܵܐ ܡܚܲܣܸܐ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ 110 ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܿܚܠܲܦ ܡ̣ܢ ܟܘܼܡܪܘܼܬܹܗ ܘܡ̣ܢ ܟܵܗܢܘܼܬܹܗ ܀ 111 :ܒܗܸܕܼܪ̈ܲܝ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 112 ܘܲܒܼܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܝ̄ܠܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܪܝܲܡ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 113 :ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܠܹܗܘ̣ ܣܵܓܼ̇ܕܿܝܼܢ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ 114 ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܠܹܗܘ̣ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼ ܥܵܠܲܡ ܀ 115 :ܠܥܵܠܲܡ ܩܲܝܵܡ ܫܡܹܗ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܡ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 116 ܘܲܩܕܵܡ ܫܸܡܫܵܐ ܫܡܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 117 :ܒܹܗ ܡܸܬܼܒܲܪܟܼܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܠܹܗ 118 ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܹܕܿܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 119 :ܬܡ݂ܲܗ ܠܹܗ ܕܵܘܝܼܕܼ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ 120 ܘܫܲܪܝܼ ܙܵܡܲ݁ܪ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܪܵܡ̇ܐ ܥܲܡ ܝܲܠܘܼܕܹ̈ܐ ܀ 121 :ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܠܒܸ݂ܫ ܦܲܓܼܪܲܢ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܪ ܒܹܗ 122 ܘܫܲܪܝܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܘܡܲܟܼܪܸܙ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܥܲܡ ܘܫܼܠܛܵܢܹܗ ܀ 123 :ܘܡ̇ܪܝܵܐ ܡ̇ܪܲܐ ܡ̇ܐ ܡܫܲܒܲܚ ܫܡܵܟ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ 124 ܕܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܟ ܪܵܥܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܥܸܠܲܝܹ̈ܐ ܀ 125 :ܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܡܠܹܝܢ ܬܲܗܪܵܐ ܙܡܲܪ̣ ܠܵܗ̇ ܕܵܘܝܼܕܼ 126 ܠܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܡܟܼܝܼܪܬܹܿܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܀ 127 :ܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡ̣ܠܵܐ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܗ̇ ܕܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ 128 ܘܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܿܒܹܿܗ ܐܲܕܼܠܸܩ ܓܵܘܙܲܠ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܀ 129 :ܩܵܡ̣ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ 130 ܕܥܲܡܲܢܘܼܐܹܝܠ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܪܸܚܡܲܬ̤ ܀ 131 :ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܒܬܼܘܼܠܬܵܐ ܝ̄ܠܸܕܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܙܘܼܘܵܓܼܵܐ 132 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܡ̇ܪܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܲܦ ܀ 133 :ܫܠܵܡܵܐ ܘܫܲܝܢܵܐ ܛܥܝܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܼܢ 134 ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܣܵܟܼܵܐ ܠܫܲܝܢܹܗ ܪܲܒܵܐ ܘܲܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܀ 135 ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܣܵܒܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܒܓܼܵܘ ܒܘܼܣܵܡܵܐ: pb. 161 136 ܕܗܵܢܵܘ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܠܹܗܘ̣ ܣܲܟܿܝܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 137 :ܗܵܢܵܘ̇ ܕܐܼܬܼܵܐ ܘܒܲܛܸܠ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܘܡܲܠܟܲܝ̈ ܥܲܡܵܐ 138 ܗܵܢܵܘ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܚܲܫ̣ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܡܸܛܠ ܥܹܕܿܬܹܿܗ ܀ 139 ܘܒܲܕܼܡܹܗ ܚܲܣܝܵܐ ܚܲܠܸܠ ܐܸܣܛܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܢܘܼܬܹܗ ܀ 140 :ܗܵܢܵܘ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܚܲܠܒܼܵܐ ܚܵܘܲܪ ܫܸܢܵܘ̈ܗܝ 141 ܘܡܲܦܪܲܓܼ ܟܠܹܗ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܠܒܸܫ̣ ܡ̣ܢ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܀ 142 :ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܲܒܲܝ ܒܵܬܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܒܲܙܡ̇ܪܗܘܿܢ 143 ܘܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡ̣ܠܵܐ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܗ̇ ܕܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 144 :ܚܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܢܵܦܹ̇ܿܩ ܡ̣ܢ ܐܵܦܲܪܬܼܵܐ 145 ܕܪܵܥܹ̇ܐ ܠܥܲܡܵܐ ܘܦܵܪܹܩ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܲܠ ܟܠ ܡܲܡܠܸܟ ܀ 146 :ܐ̄ܚܪ݂ܢܵܐ ܡܲܙܥܸܩ ܕܐܵܬܹ̈ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܡ̇ܘܬܵܐ ܣܵܒܹ̇ܠ 147 ܘܥܵܩܲ̇ܪ ܨܸܗܝܘܿܢ ܘܥܹܕܲܬܵܐ ܒܵܢܹ̇ܐ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܀ 148 :ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܙܵܡܲ݁ܪ ܕܩܘܼܡܝ ܠܲܡ ܐܲܢܗܲܪܝ ܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ 149 ܕܗܵܐ ܐܸܬܼܵܐ ܠܹܗ ܢܘܼܗܪܹܟܼܝ ܪܲܒܵܐ ܡܫܝܝܼܚܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܀ 150 :ܗܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܢܘܼܗܪܹܗ ܘܐܲܢܗܲܪ ܥܲܝܢܲܝ̈ܟܿܝ ܘܐܲܦܨܲܚ ܐܲܦܲܝ̈ܟܿܝ 151 ܘܗܵܐ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܫܪܸܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܟܼܝ ܘܲܡܗܲܕܲܪ ܠܹܟܼܝ ܀ 152 :ܠܹܟܼܝ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ 153 ܘܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܗܵܐ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܠܹܟܼܝ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 154 :ܐ̄ܪ݂ܢܵܐ ܡܝܲܒܸܿܒܼ ܕܘܼܨܝ ܒܲܪ̄ܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܒܲܪ̄ܬܼ ܨܸܗܝܘܿܢ 155 ܕܗܵܐ ܐܸܬܹ̇ܐ ܠܹܟܼܝ ܡܲܠܟܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܡܚܲܕܹܿܐ ܠܹܟܼܝ ܀ 156 :ܙܲܕܼܝܼܩ ܘܲܬܼܪܝܼܨ ܘܡܲܟܿܝܼܟ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܡܠܸܐ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ 157 ܘܲܡܚܲܒܸܿܒܼ ܠܹܟܼܝ ܚܠܵܦ ܥܸܒܼܪܵܝܬܵܐ ܕܲܪܢܵܬ̤ ܢܸܩܦܹܗ ܀ 158 :ܥܫܸ̣ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܙܡ̇ܪܵܐ ܘܲܣܓܼܝܼܘ ܩܵܠܝܹ̈ܗ̇ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ 159 ܒܲܚܠܘܿܠ ܥܹܕܿܬܵܐ ܡܟܼܝܼܪܬܹܿܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܚܲܬܼܢܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܀ 160 :ܩܵܠ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܫܡ݂ܲܥ ܩܵܨ̇ܘܿܡ̇ܐ ܘܫܲܪܝܼ ܩܵܥܹ̇ܐ 161 ܕܟܼܵܘܟܿܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 162 :ܪܹܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܵܡ̇ܐ ܕܩ̣ܵܡ ܡ̣ܢ ܙܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܼܣܪܵܝܹܠ 163 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܪܹܫܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܿܝ ܀ 164 :ܕܵܘܝܼܕܼ ܫܲܚܠܸܦ ܩܵܠܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܲܙܡܝܼܪ݁ܵܬܹܗ 165 ܘܫܲܪܝܼ ܙܵܡܲ݁ܪ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܟܲܠܬܼܵܐ ܙܒܼܝܼܢܲܬܼ ܒܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 166 :ܗܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩܵܡܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ 167 ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܘܦܲܪ̣ܩܵܗ̇ ܒܲܘܩܝܼܦܘܼܬܹܗ ܀ pb. 162 168 :ܐܘܿ ܒܲܪ̄ܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ 169 ܘܲܒܼܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܗ̇ ܣܩܝܼܠܵܐ ܡܨܲܒܿܬܼܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܀ 170 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܐ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ 171 ܡ̣ܢ ܠܓܼܵܘ ܣܩܝܼܠܵܐ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܀ 172 :ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܕܚܲܘܼܒܹܿܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܣܩܝܼܠܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ 173 ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܙܠܝܼܚ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܀ 174 :ܡܨܲܒܲܬܼ ܠܒܼܘܼܫܵܗ̇ ܒܕܹܿܗܒܼܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 175 ܘܣܝܼܡ ܥܲܠ ܪܹܫܵܗ̇ ܟܠܝܼܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܩܲܕܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 176 :ܒܲܪܬܼܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܛܥܵܬ̤ ܥܲܡܵܗ̇ ܐܵܦ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗ̇ 177 ܘܲܨܠܵܬ̤ ܐܼܕܼܢܵܗ̇ ܠܩܵܠܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡ̣ܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܀ 178 :ܚܙ̣ܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܕܼܵܠ̇ܩܵܐ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ 179 ܘܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܠܹܗ ܠܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܦܲܐܝܵܐ ܘܥܲܒܼ݂ܕܵܗ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 180 :ܠܡܵܪܵܗ̇ ܣܸܓܼܕܲܬ̤ ܘܲܠܦܵܪܘܿܩܵܗ̇ ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܸܩܦܲܬ̤ 181 ܘܗܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܪܸܓܿܝܼܢ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܀ 182 :ܚܘܼܒܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܘܟܲܠܬܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ 183 ܘܐܵܘܣܸܦ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܙܡܝܼܪ݁ܵܬܹܗ ܕܡܸܛܠ ܥܹܕܿܬܵܐ ܀ 184 :ܥܹܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܸܡ̈ܘܵܬܼܵܐ ܬܸܚܕܲܪܵܟ ܚܲܬܼܢܵܐ 185 ܘܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܐ ܠܥܸܠ ܠܲܡܪܵܘܡ̇ܐ ܬܲܗܦܹܝ̈ܗ̇ ܀ 186 :ܡ̣ܢ ܩܵܕܵܡܲܝܟ ܗ̄ܝܼ ܚܕܼܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ 187 ܘܒܼܵܗ̇ ܢܸܣ̈ܓܿܕܼܵܢ ܠܵܟ ܟܠ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܗܘܿܢ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܦܪܲܩ̣ܬܿ ܀ 188 :ܪܸܓܼܠܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܵܟ ܗ̄ܘ̣ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ 189 ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܥܹܕܿܬܵܟ ܠܵܟ ܗ̄ܘ̣ ܡܒܲܪܟܼܝܼܢ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܀ 190 :ܒܥܹܕܿܬܵܟ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܵܘܕܸܿܐ ܠܵܟ ܡ̇ܪܝ ܟܲܕܼ ܪܵܘܹ̇ܙ ܐ̄ܢܵܐ 191 ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܣܒܼܝܼܣܲܝ̈ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐܹܙܲܡܲܪ ܠܵܟ ܀ 192 :ܣܲܒܿܪܹܬܼ ܡ̇ܪܲܢ ܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܟ ܒܥܹܕܼܿܬܵܟ ܪܲܒܿܬܼܵܐ 193 ܘܣܸܦ̈ܘܵܬܼܝ ܠܵܐ ܟܠܹ̇ܝܬܼ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܟ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟ . 194 :ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܫܵܛܹ̇ܬܼ ܙܲܕܿܝܼܩܘܬܼܵܟ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟ 195 ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܥܹܕܿܬܵܟ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܙܒܼܝܼܢܲܬܼ ܒܲܕܼܡ̇ܟ ܀ 196 :ܣܓܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܐܸܬܿܕܲܟܲܪܬܿ ܥܹܕܿܬܵܟ ܕܲܩܢܲܝܬܿ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ 197 ܠܵܐ ܡ̇ܪܝ ܬܲܗܦܸܟ ܝܲܡܝܼܢ ܚܘܼܒܵܟ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܹܕܿܬܵܟ ܀ 198 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟ ܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܦܲܐܝܵܐ 199 ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ ܢܵܨܲ̇ܚ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܀ 200 :ܐܲܠܵܗܵܐ ܩܵܡ̣ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܩܲܕܿܝܼܫܹ̈ܐ 201 ܘܪܲܒܿܘܼ ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܫܒܼܝܼܚ ܘܲܡܪܲܡܪܲܡ ܥܲܠ ܕܲܚܕܵܪܵܘܗܝ ܀ 202 :ܣܡܝܼܕܲܝ̈ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܫܲܒܿܚܘܼܗܝ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 203 ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܦܪ̣ܵܩ ܒܲܨܠܝܼܒܹܗ ܀ pb. 163 204 :ܐܵܘܕܸܿܐ ܡ̇ܪܝ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠܹܗ ܠܹܒܿܝ 205 ܒܥܹܕܿܬܵܟ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܲܟܼܢܝܼܫܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܬܪ̈ܝܼܨܲܚ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 206 :ܫܲܒܲܚܘ ܠܡܵܪܝܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܚܕܲܬܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ 207 ܕܗܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 208 :ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܒܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܿܫܵܐ 209 ܘܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܙܡ̇ܪܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܥܹܕܿܬܵܐ ܀ 210 :ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܬܵܘ ܩܘܿܫܘ ܟܲܦܵܐ ܒܥܹܕܿܬܵܐ ܐܸܡܟܼܘܿܢ 211 ܘܲܙܡܲܪܘ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܦܪ̣ܵܩ ܚܲܝܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܀ 212 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܙܡ݂ܲܪ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ 213 ܒܗܵܝ̇ ܡܸܫܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܠܥܹܕܿܬܹܿܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 214 :ܗܵܐ ܪܵܥܡܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܩܵܠܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ 215 ܬܒܼܝܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܡܙܲܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 216 :ܚܠܝܼܛܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ 217 ܘܡܲܠܝܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܙܝܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܀ 218 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܪܲܒܵܐ ܗܵܐ ܪܵܡ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ 219 ܘܩܵܥܹ̇ܐ ܘܡܲܟܼܪܸܙ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܪܵܡ̇ܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 220 :ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܹܗ ܓܼܕܝܼܠܝܼܢ ܛܲܟܼܣܹܝ̈ܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 221 ܘܲܒܼܣܘܼܪ̈ܓܵܕܼܵܘܗܝ ܪܫܝܼܡܝܼܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܝܗ̇ ܡܲܠܝܲܝ̈ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 222 :ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܙܡ̇ܪܹܗ ܕܟܼܵܪܘܿܙ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 223 ܘܲܒܼܩܝܼܢܵܬܹ̈ܗ ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܀ 224 :ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܒܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 225 ܒܗܵܢܵܐ ܚܠܘܿܠܵܐ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܥܹܕܿܬܹܿܗ ܐܲܬܼܩܸܢ ܀ 226 :ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܪܵܥ̇ܡܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܥܹܕܿܬܹܿܗ 227 ܘܡܸܢܵܗ̇ ܫܵܬܹ̇ܝܢ ܡܙܝܼܢܲܝ̈ ܚܲܬܼܢܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܀ 228 :ܪܲܒܿܘܼ ܚܠܘܿܠܵܐ ܘܲܦܠܸܐ ܣܡܵܟܼܵܐ ܘܲܚܠܸܐ ܫܸܩܝܵܐ 229 ܚܵܕܹ̇ܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܘܕܸܿܝ̇ܨܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܘܪܵܡ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܀ 230 :ܪ̈ܲܒܲܝ ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܟܼܵܗܢܹ̈ܐ ܙ̈ܗܲܝܵܐ ܙܡܝܼܢܲܝ̈ ܥܹܕܿܬܵܐ 231 ܡܠܹܝܢ ܦܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܙܡ̇ܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܒܲܚܠܘܿܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 232 :ܐܘܿ ܠܹܟܼܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܡܟܼܝܼܪܬܹܿܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 233 ܕܗܵܐ ܪܵܡ ܫܘܼܒܼܚܹܟܼܝ ܘܲܒܼܒܹܝܬܼ ܟܵܘܒܹ̈ܐ ܟܠܝܼܠܹܟܼܝ ܨܵܡܲܚ̇ ܀ 234 :ܗܵܐ ܥܲܡ ܕܵܪܹ̈ܐ ܪܵܕܹܐ ܚܠܘܿܠܹܟܼܝ ܡܠܸܐ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ 235 ܘܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܒܹܗ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܒܼܟܼܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 236 :ܒܐܲܪܥܵܐ ܩܒܼܝܼܥܵܐ ܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܙܒܼܝܼܢܲܬܼ ܒܲܕܼܡ̇ܐ 237 ܘܪܹܫܵܗ̇ ܪܵܡ̇ܐ ܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 238 :ܟܠܝܘܿܡ ܣܵܓܹ̇ܐ ܣܡܵܟܼܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܹܝ̈ܗ̇ 239 ܒܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܕܒܼܵܗ̇ ܢܸܬܼܦܲܨܚܘܼܢ ܀ pb. 164 240 :ܥܲܡ ܫܲܬܼܐܸܣܬܼܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܣܝܼܡ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ 241 ܘܠܵܐ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܫ̈ܒܹܐ ܘܡܸܠ̈ܠܹܐ ܕܟܼܠ ܣܵܩܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܀ 242 :ܓܙܲܡ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܠܵܐ ܐܲܙܝܼܥܘܼܗ̇ ܠܲܡܫܲܪܲܪܬܵܐ 243 ܘܗܵܐ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܟܲܠܲܠ ܪܹܫܵܗ̇ ܕܲܡܒܲܪܲܟܼܬܵܐ ܀ 244 :ܒܹܝܬܼ ܙܵܩܘܿܦܹ̈ܐ ܠܚܲܢܦܹ̈ܐ ܩܵܡܲܬ̤ ܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 245 ܘܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܗ̇ ܘܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܗ̇ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܸܒܼܫܲܬ̤ ܀ 246 :ܙܟܼܵܬ̤ ܝܘܼܠܦܵܢܹ̈ܐ ܘܣܲܝܦܲܬ̤ ܓܲܒܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܛܘܼܥܝܲܝ 247 ܘܗܵܐ ܪܵܡ ܪܹܫܵܗ̇ ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܪܸ̈ܓܼܠܹܝܗ̇ ܪܡܹܝܢ ܣܵܩܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܀ 248 :ܦܬܼܝܼܚܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܕܢܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܵܗ̇ 249 ܘܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܪܵܥܡܝܼܢ ܝܲܠܕܹܿܝ̈ܗ̇ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 250 :ܪܗܝܼܒܼܷܝܼܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܣܵܓ̇ܿܕܿܝܼܢ ܠܟܼܘܼܒܼܫܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܠܹܝܗ̇ 251 ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܥܲܡ ܩܘܼܪ̈ܒܵܢܹܐ ܀ 252 :ܪܵܡܝܼܢ ܫܘܼܪ̈ܝܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܢܝܼܢ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܹܐ 253 ܘܗܵܐ ܒܲܣܒܲܪܬܵܐ ܪܫܝܼܡ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ ܕܫܲܝܢܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܀ 254 :ܒܩܸܛܠܵܐ ܦܪܝܼܩܵܐ ܒܲܕܼܡܚܐ ܙܒܼܝܼܢܵܐ ܥܹܕܿܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 255 ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܓܸܦܵܘ̈ܗܝ ܕܲܳܨܠܝܼܒܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܫܪܹܝܢ ܚܲܒܿܝܼܒܹ̈ܝܗ̇ ܀ 256 :ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܹܐܦܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܢܵܗ̇ ܦܵܪܘܿܩܲܢ 257 ܘܠܵܐ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܘܡܘܼܟܼܠܲܝ̈ ܡ̇ܘܬܵܐ ܀ 258 :ܥܲܠ ܬܵܘܕܿܝܝܼܬܹܗ ܕܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܣܝܼܡ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ 259 ܘܪܵܡ̇ܝܼܢ ܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܀ 260 :ܩܒܼܝܼܥܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܗܵܐ ܫܘܼܟܼܠܵܠܵܗ̇ ܒܲܫܡܲܝܵܐ 261 ܘܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܠܒܼܝܼܟ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܕܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 262 :ܥܹܕܿܬܵ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܥܹܕܿܬܵܐ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܘܲܚܕܼܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ 263 ܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܘܥܹܕܲܬܼ ܒܘܼܟܼܪܹ̈ܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܵܐ ܀ 264 :ܚܕܼܵܐ ܓܹܝܪ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܒܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܢܵܨܲ݁ܚ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ 265 ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܡܲܟܼܪܵܗ̇ ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܐܵܘ ܪܸܒܼ ܠܲܫܡܵܗ̇ ܀ 266 :ܢܵܨ̇ܚܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܵܢ̇ܫܵܐ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܚܵܘܣܵܢܵܗ̇ 267 ܘܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܬܼܝܼܚܝܼܢ ܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܒܕܼܘܼܡܣܲܝ̈ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 268 :ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܥܵܒܲ݁ܪ ܠܡܹܐܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܟܼܠ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ 269 ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܦܲܨܚܝܼܢ ܀ 270 :ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܠܹ̇ܡ ܗܵܢܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 271 ܨܡܲܚ̣ ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܕܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 272 :ܗܵܪܟܵܐ ܒܵܣ̇ܡܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡ̇ܪܵܗ̇ 273 ܘܬܲܡܵܢ ܪܵܘ̇ܙܵܐ ܒܙܝܼܘܹܗ ܦܲܐܝܵܐ ܥܛܝܼܦ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܀ 274 ܗܵܪܟܵܐ ܒܕܸܒܼܚܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܡܚܲܣܝܵܐ ܠܲܒܼܢܹ̈ܝܗ̇: pb. 165 275 ܘܬܲܡ̇ܢ ܡܚܵܘܝܵܐ ܟܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܹܗ ܠܟܼܠ ܚܲܒܿܝܼܒܹܝ̈ܗ̇ ܀ 276 ܗܵܪܟܵܐ ܘܬܲܡ̇ܢ ܒܹܗ ܬܸܬܼܒܲܣܲܡ ܥܹܕܿܬܵܐ ܘܲܒܼܢܹܝ̈ܗ̇ ܀ 277 :ܗܵܪܟܵܐ ܪܵܥ̇ܡܵܐ ܒܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܟܼܬܸܿܒܼܘ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 278 ܘܬܲܡ̇ܢ ܚܵ̇ܕܼܝܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 279 :ܗܵܪܟܵܐ ܣܸܦܪܹ̈ܐ ܕܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ 280 ܘܬܲܡ̇ܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 281 :ܗܵܪܟܵܐ ܪܵܥܹ̇ܡܝܼܢ ܒܓܼܵܘ ܣܸܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܑܵܐ 282 ܘܡ̇ܐ ܕܐܸܬܼܢܲܚܲܡܘ ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܟܵܢ̇ܫܝܼܢ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 283 :ܠܥܸܠ ܡܸܬܼܥܲܐܠܝܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ 284 ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܹܝ̈ܗ̇ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 285 :ܬܡ݂ܲܗ ܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܪܵܡ̇ܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 286 ܘܠܲܝܬܿ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܣܵܦ̇ܩܵܐ ܕܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 287 :ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 288 ܘܗܝ̤ ܗ̄ܝܼ ܡܥܝܼܢܵܐ ܕܟܼܠ ܟܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 289 :ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܛܝܼܦܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܡܟܼܝܼܪܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ 290 ܢܘܼܗܪܵܐ ܙܠܝܼܚܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܗ̇ ܦܲܐܝܵ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 291 :ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܙܲܝܚܝܼܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 292 ܘܒܼܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܪܵܥܡ̇ܝܼܢ ܣܸܦܪ̈ܲܝ ܪܘܼܚܵܐ ܒܕܼܵܪܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܀ 293 :ܡ̇ܪܹܐ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܣܵܡ̣ ܫܲܬܸܐܣܹܝ̈ܗ̇ ܬܪܲܨ ܒܸܢܝܵܢܵܗ̇ 294 ܘܲܟܼܬ݂ܲܒܼ ܒܲܕܼ ܡܹܗ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܗ̇ ܘܲܕܼܙܵܟܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 295 :ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܢ̣ܵܐܘܼܗ̇ ܒܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 296 ܘܡ̣ܝܼܬܼܘ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܘܪܲܡܪܸܡܘ ܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܩܸܛܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 297 :ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܘܡܲܠ݁̈ܟܹܿܐ ܐܲܣܓܿܝܼܘ ܫܘܦܪܵܗ̇ ܕܡ̇ܪܲܬܼ ܓܲܙܹ̈ܐ 298 ܘܥܲܡܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܪܥܸܡ̣ܘ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܗ̇ ܀ 299 :ܣܓܼܝܼ ܪܘܼܡܝܵܢܵܗ̇ ܘܝܼܪܸܒܼ ܚܠܘܼܠܵܗ̇ ܕܟܼܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ 300 ܘܲܡܠܹܝܢ ܓܲܙܹܝ̈ܗ̇ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܲܨ ܀ 301 :ܒܓܼܵܘ ܥܸܠܝܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܥܸܠܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ 302 ܚܲܬܼܢܵܐ ܪܡ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܘܚܘܼܒܹܿܗ ܪܲܒܵܐ ܀ 303 :ܐܵܦ ܫܘܫܒܼܝܼܢܹ̈ܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܡܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 304 ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܡ̇ܘ̈ܬܹܿܐ ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܵܕܼܘܿܦܹܐ ܣܒ݂ܲܠܘ ܥܲܠ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܀ 305 :ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܐܲܪܡܝܼܘ ܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܡܸܛܠܵܬܼܵܗ̇ 306 ܘܲܒܼܣܸܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܪܲܩܸܕܼܘ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܀ 307 :ܣܵܗ̈ܕܹܿܐ ܪܡ̇ܘ̣ ܠܵܗ̇ ܕܸܡ ܨܵܘܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ 308 ܘܐܸܬܼܵܐ ܟܸܗܢܹ̈ܐ ܪܡ̇ܘ̣ ܕܲܪ̈ܓܲܝܗܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܀ 309 ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܪܘܼܡܝܵܢܵܐ: pb. 166 310 ܘܲܒܼܬܼܵܓܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܟܼܘܼܒܼܫܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܠܹܝܗ̇ ܣܓܸܕܼܘ ܟܲܕܼ ܚܵ̇ܕܹܝܢ ܀ 311 :ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܣܵܒܹ̈ܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܟܼܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ 312 ܫܩ݂ܲܠܘ ܩܲܪܸܒܼܘ ܠܵܗ̇ ܩܵܠܲܝ̈ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܲܝܟ ܪܘܼܡܝܵܢܵܐ ܀ 313 :ܣܓܼܝܼ ܠܵܗ̇ ܥܘܼܬܼܪܵܗ̇ ܕܥܹܕܲܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ 314 ܘܡܸܢܵܗ̇ ܥܵܬܼ̇ܪܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܘܟܸܫܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܹܝ̈ܗ̇ ܀ 315 :ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܐܵܦ ܩܲܝܡܵܝܼܢ ܐܵܦ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢ 316 ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܪܲܒܵܐ ܙܠܝܼܚܝܼܢ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 317 :ܗܲܝܟܲܠܹ̈ܝܗ̇ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܵܠܩܝܼܢ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܡܠܸܐ ܒܘܼܣܵܡܵܐ 318 ܒܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܥܛܝܼܦ ܙܲܗܝܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܕܿܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 319 :ܩܒܼܝܼܥ ܒܵܗ̇ ܡܲܕܼܒܿܚܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܩܲܒܼܪܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ 320 ܘܣܝܼܡ ܒܵܗ̇ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ ܡܲܪܕܸܿܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 321 :ܡܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܒܵܗ̇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܡ̇ܐ ܠܚܘܼܣܵܝ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ 322 ܕܸܒܼܚܹܗ ܚܲܝܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܪܲܒܿܟܿܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܒܲܕܹܡܹܗ ܙܲܒܼܢܵܗ̇ ܀ 323 :ܡܲܫܟܲܢܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܫܠܸܡ ܙܲܒܼܢܹܗ ܛܘܼܒܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܵܗ̇ 324 ܕܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ ܫܸܡܠܲܬ̤ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 325 :ܟܵܗܢܹ̈ܐ ܕܛܘܼܦܣܵܐ ܠܟܼܵܗܢܲܝ̈ ܫܪܵܪܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܐܝܼܩܵܪܵܐ 326 ܕܲܥܒ݂ܲܪ ܛܘܼܦܣܵܐ ܘܙܲܚܲܘ ܫܪܵܪܵܐ ܕܥܹܕܲܬܿ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܀ 327 :ܕܸܒܼܚܸ̈ܐ ܚܲܪ݁ܫܹܐ ܕܲܒܼܢܵܡܘܿܣܵܐ ܣܓܸܕܼܘ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ 328 ܠܕܸܒܼܚܵܗ̇ ܡܠܝܼܠܵܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܡܟܼܝܼܪܬܹܿܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܀ 329 :ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܒܕܸܒܼܚܵ ܚܲܝܵܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 330 ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܥܹܕܿܬܵܐ ܐܸܡ̇ܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 331 :ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܕܲܣܢܵܬ̤ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܠܹܗ ܐܸܬܼܡܲܟܼܪܲܬ̤ 332 ܘܥܸܠܲܬ̤ ܥܹܕܿܬܵܐ ܘܲܗܘ̤ܸܵܬܼ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܵܗ̇ ܀ 333 :ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܙܸܩܦܲܬ̤ ܘܥܹܕܿܬܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܚܝܵܬ̤ ܒܲܙܩܝܼܦܹܗ 334 ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܡܵܐ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܡܚܲܣܸܐ ܚܵܘ̈ܒܹܿܐ ܀ 335 :ܗܵܐ ܦܸܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܥܲܠ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܵܗ̇ 336 ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܕܼܡܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܒܲܪ ܥܸܠܵܝܵܐ ܀ 337 :ܒܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܗܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܟܲܠܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ 338 ܘܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܠܒܼܝܼܟ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܕܲܡܫܲܒܲܚܬܵܐ ܀ 339 :ܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ ܛܥܹܝܼ̈ܢܵܢ ܠܲܫܡܵܗ̇ ܕܡܲܠܝܲܬܼ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ 340 ܕܒܲܐܪܒܲܥ ܐܵܬܼ̈ܘܵܢ ܣܵܡ̣ ܟܘܼܢܵܝܵܗ̇ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡ̇ܪܵܗ̇ ܀ 341 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܬܵܐ ܕܪܲܚܡܹܟܼܝ ܡ̇ܪܹܟܼܝ ܘܲܦܪܲܩ ܚܲܝܲܝ̈ܟܿܝ 342 ܘܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܙܠܲܚ̣ ܒܲܫܒܼܝܼܠܲܝܟܿܝ̈ ܘܲܒܗܲܠܟܼܵܬܹ̈ܟܼܝ ܀ 343 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܪܲܚܡܹܟܼܝ ܫܸܡܫܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 344 ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܓܲܐܝܵܐ ܙܠܲܚ̣ ܒܐܵܦܲܕܼܢܲܝ̈ܟܿܝ ܘܲܡ̣ܠܵܟܼܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ pb. 167 345 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܟܼܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ 346 ܘܥܲܠܝܼ ܣܵܡ̣ܟܼܝ ܒܪܵܘܡ̇ܐ ܪܵܡ̇ܐ ܠܥܸܠ ܒܲܡܫܲܝܵܐ ܀ 347 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܡܲܟܼ݂ܪܹܟܼܝ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡ̇ܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ 348 ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܚܠܲܘܿܠܹܟܼܝ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܀ 349 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܙܲܒܼܢܹܟܼܝ ܒܲܕܼܡܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ 350 ܘܲܦܪ݂ܲܩ ܚܲܝܲܝ̈ܟܿܝ ܡ̣ܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܣܸܓܼܕܲܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܀ 351 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܐܲܒܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܒܹܡܼܝ ܘܲܒܼܪܵܐ ܡܲܟܼܪܹܟܼܝ 352 ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܫܲܡܠܝܼ ܫܘܼܦܪܹܟܼܝ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܀ 353 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܬܼ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܛܘܼܒܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܟܼܝ 354 ܕܪܲܚ̣ܡܹܟܼܝ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܀ 355 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܓܢܘܿܟܹܟܼܝ ܡܲܬܼܩܲܢ 356 ܘܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܛܵܐ ܀ 357 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܸܢܣܹܟܼܝ ܫܝܼܛܵܐ 358 ܗܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܨܝܼܪܝܼܢ ܫܘܼܦܪܲܝܣܣܟܿܝ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 359 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܢܣܲܟ ܥܲܠ ܪܹܫܹܟܼܝ 360 ܡ̇ܪܹܐ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܪܲܚ̣ܡܹܟܼܝ ܘܡܲܟܼܪܹܟܼܝ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܠܲܫܡܹܟܼܝ ܀ 361 :ܛܘܼܒܲܝܟܿܝ ܥܹܕܿܬܵܐ ܕܥܹܐܕܲܝ̈ܟܿܝ ܪܵܥ̇ܡܝܼܢ ܒܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ 362 ܘܡܸܬܼܪܲܡܪܲܡ ܒܹܟܼܝ ܫܡܹܗ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ ܀ 363 :ܟܲܠܲܬܼ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܩܲܒܸܿܠܝ ܡܸܠܲܝ̈ ܐܲܝܟ ܪܘܼܡܝܵܢܵܐ 364 ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܟܸܢܦܹܟܼܝ ܣܲܬܲܪܝ ܚܲܝܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 365 :ܡ̇ܪܲܢ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܐ 366 ܕܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܡܣܲܟܿܝܵܐ ܥܹܕܿܬܵܐ ܘܲܒܼܢܹ̈ܝܗ̇ ܒܝܘܿܡ ܓܸܠܝܵܢܵܟ ܀ :ܥܘܼܒܼܚܵܐ ܠܵܟ ܚܲܬܼܢܵܐ ܡܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܥܹܕܿܬܵܟ ܙܒܼܝܼܢܲܬܼ ܒܲܕܼܡ̇ܟ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/87
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Dedication of the Church - ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫܥܹܕܿܬܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/87.
Bibliography:
On the Dedication of the Church - ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫܥܹܕܿܬܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/87.

Show Citation Styles