Narsai: On Creation III - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܘܡܵܘܕܲܥ ܐܵܦ ܥܲܠ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܦܬ݂ܲܚ ܠܲܢ 2 ܒܲܪ ܥܲܡܪܲܡ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ. 3 :ܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ 4 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܫܲܪܝܼ ܒܲܥܒܼܵܕܵ݁ܐ ܀ 5 :ܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܟܠ 6 ܕܐܲܝܟܲܢ ܫܲܪܝܼ ܒܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 7 :ܘܲܒܼܚܲܝܠܵܐ ܕܡܲܢ ܐܸܬܿܬܿܩܲܢܘ 8 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 9 :ܘܲܨܒܼܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 10 ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ. 11 :ܠܡܘܼܫܹܐ ܓܒܼ݂ܵܐ ܠܹܗ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵ 12 ܘܐܲܠܦܹܗ ܣܸܦܪܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܀ 13 :ܒܛܘܼܪܵܐ ܕܣܝܼܢܲܝ ܚܵܘܝܼ ܠܹܗ 14 ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ. 15 :ܘܩܵܠܵܐ ܐܘܵܬܹܗ ܡܲܫܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 16 ܟܲܕܼ ܢܵܓܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܠܝܘܼܦܵܢܵܐ ܀ 17 ܐ̄ܢܵܫܵܐܝܼܬܼ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܵܘܸܐ: pb. 181 18 ܢܲܦܫܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 19 :ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܪܵܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 20 ܡܘܼܫܹܐ ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܀ 21 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܹܝܢ ܕܲܓܼܒܲܝܬܵܢܝ ܠܵܟ 22 ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܘܪܵܚܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ. 23 :ܚܵܘܵܢܝ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܟ 24 ܘܐܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܙܝܼܘܵܟ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 25 :ܣܲܓܿܝܼ ܛܵܥܹ̇ܝܬܿ ܐܘܿ ܡܘܼܫܹܐ 26 ܡ̇ܪܝܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 27 :ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܝܼ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ 28 ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܝ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 29 :ܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܩܪܹܝܬܼܵܟ ܨܹܐܕܲܝ 30 ܕܬܹܐܠܲܦ ܕܐܝܼܬܲܝ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 31 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܬܹܐܠܲܦ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܼܝ 32 ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܟܿܟܵܐ ܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܀ 33 :ܡ̇ܪܝܵܐ ܐܝܼܬܼܝ ܘܐܲܠܵܗܵܐ 34 ܘܗܵܢ̇ܵܘ ܫܹܡܝ ܕܐܝܼܬܲܝ ܘܐܝܼܬܲܝ. 35 :ܘܲܒܼܚܲܝܠܵܐ ܕܡܹܢܝ ܐܲܩܝܼܡܹܬܼ 36 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 37 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܦܵܣܝܼܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 38 ܕܡ̇ܪܘܼܬܼܝ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܲܠ ܟܠ. 39 :ܠܵܟ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ 40 ܘܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܬܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 41 :ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܓܼܠܸܐ 42 ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܝ ܘܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܲܝ̈. 43 :ܒܵܟ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܹܚܲܟܸܿܡ 44 ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܕܲܟܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 45 :ܚܙܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܕܓܼܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ 46 ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܕܬܼܘܼܩܵܢܲܝ̈. 47 :ܚܘܿܬܼ ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܒܹܝܬܼ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 48 ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܟܼܠ ܕܲܗܘ̤ܸܵܐ ܀ 49 :ܒܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡ̇ܬܼܵܐ ܓܲܡܪܹܗ 50 ܪܲܒܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ. 51 :ܘܲܣܦ݂ܲܩ ܗܵܘܢܹܗ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ 52 ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܀ 53 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܲܫܪܝܼ ܒܹܗ 54 ܘܲܙܡ݂ܲܪ ܒܹܗ ܒܵܠܹ̈ܐ ܬܡܝܼܗܹ̈ܐ. 55 :ܘܲܒܼܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܢܸܡܵܬܹ̈ܐ 56 ܬܗܲܪܘ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ ܀ 57 :ܗܘ̤ܸܵܬܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܹܗ ܐܲܝܟ ܪܲܥܡܵܐ 58 ܘܫܲܡ̣ܘܥܘܼܗܝ ܚܵܪ̈ܫܹܐ ܘܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ. 59 :ܘܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܹ̈ܐ 60 ܐܲܟܼܪܸܙܘ ܚܲܝܠܹܗ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܀ 61 :ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܠܲܡ ܫܲܪܝܼ ܘܲܒܼܪ̣ܵܐ 62 ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. 63 :ܘܬܲܚܸܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܒܝܼܕܲܥܬܹܗ 64 ܕܫܘܼܪܵܝܵܐ ܘܲܕܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 65 :ܘܟܲܕܼ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼ 66 ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. 67 :ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܗ̇ 68 ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܘ̤ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 69 :ܠܵܘ ܓܹܝܪ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ 70 ܢܲܓܼܕܹܿܗ ܕܢܸܒܼܪܸܐ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 71 :ܕܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܡܬܼܘܿܡ ܣܝܼܡܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ 72 ܒܝܼܕܲܥܬܹܗ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܀ 73 :ܘܠܵܘ ܬܘܼܒܼ ܠܲܢܝܵܚܹܗ ܬܲܩܸܢ 74 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠ ܕܲܒܼܗܘܿܢ. 75 :ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܲܒܼܪ̈ܲܚܡܹܐ 76 ܓܠ̣ܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܠܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܀ 77 :ܗܘ̤ ܓܹܝܪ ܛܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 78 ܘܲܟܼܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼܒܹ̈ܐ. 79 :ܘܲܒܼܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܨܒܼܵܐ ܘܐܲܝܬܿܝܼ 80 ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܀ pb. 182 81 :ܕܗܵܕܹܐ ܦܲܐܝܵܐ ܠܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ 82 ܕܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ. 83 :ܘܲܬܼܒܼܘܼܩܵܢܵܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ 84 ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܢܸܩܢܘܿܢ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܀ 85 :ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܝܼ 86 ܘܡ̇ܪܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܗ̄ܝܼ. 87 :ܠܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܕܹܝܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 88 ܘܙܲܒܼܢܵܐ ܘܛܲܟܼܣܵܐ ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 89 :ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 90 ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ. 91 :ܘܠܵܐ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܡܸܣܬܿܝܲܟ 92 ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܀ 93 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܫܚܵܐ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 94 ܕܲܟܼܡܵܐ ܩܲܕܿܝܼܡ ܠܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ. 95 :ܘܠܲܝܬܿ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 96 ܕܲܩܕܼܵܡ ܟܠ ܗܘ̤ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 97 :ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 98 ܟܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܘܲܓܼܡܝܼܪܵܐ. 99 :ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚ ܩܘܼܕܼܫܵܐ 100 ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܚܲܝܠܵܐ ܀ 101 :ܐܲܒܼܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ 102 ܕܐܵܘܠܸܕܼ ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܫܵܐ. 103 :ܘܲܒܼܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ 104 ܕܠܲܝܬܿ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܘܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܀ 105 :ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ 106 ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ. 107 :ܕܗ̤ܝ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ 108 ܣܵܗ̇ܕܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡ ܐܲܒܼܵܐ ܀ 109 :ܝܲܠܕܹܿܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܠܹܗ ܕܵܡܹ̇ܐ 110 ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܡܸܡܬܼܘܿܡ. 111 :ܘܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ 112 ܠܵܐ ܚܵܒܼ̇ܫܝܼܢ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܠܝܲܠܕܹܿܗ ܀ 113 :ܝܲܠܕܹܿܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܠܹܗ ܕܵܡܹ̇ܐ 114 ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟ ܨܸܡܚܵܐ. 115 :ܕܒܲܡܘܼܬܼ ܨܸܡܚܵܐ ܥܲܡ ܢܘܼܪܵܐ 116 ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܝܲܠܐܕܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܀ 117 :ܨܸܡܚܵܗ̇ ܕܢܘܼܪܵܐ ܥܲܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ 118 ܘܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܢܘܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܨܸܡܚܵܐ. 119 :ܕܗ̤ܝ ܥܲܡ ܨܸܡܚܵܗ̇ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ 120 ܘܨܸܡܚܵܐ ܥܲܡܵܗ̇ ܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܀ 121 :ܒܐܲܒܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܝܲܠܕܹܿܗ 122 ܘܲܒܼܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ. 123 :ܘܠܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܝܲܠܕܹܿܗ 124 ܘܠܵܐ ܒܪܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ ܀ 125 :ܠܵܘ ܐܲܝܟ ܨܸܡܚܵܐ ܡܸܬܼܩܲܝܲܡ 126 ܕܠܵܐ ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܒܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ. 127 :ܐܸܠܵܐ ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ 128 ܘܨܲܠܡܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܝܵܠܘܿܕܹܗ ܀ 129 :ܠܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܒܪܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܸܐ 130 ܘܠܵܐ ܒܪܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܡܸܫܬܿܡܲܗ. 131 :ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ 132 ܫܪܵܪܵܐ ܡܲܟܼܪܸܙ ܕܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܀ 133 :ܪܘܼܚܵܐ ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 134 ܕܲܫܘܸܐ ܥܲܡܹܗ ܒܟܼܠܡܸܕܹܿܡ. 135 :ܐܲܝܟ ܕܲܫܘܸܐ ܒܪܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒܼܵܐ 136 ܫܘܸܐ ܪܘܼܚܵܐ ܒܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܀ 137 :ܠܵܐ ܣܵܪܲܚ ܠܵܗܚ ܠܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ 138 ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ. 139 :ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܡܸܬܼܢܲܣܒܿܝܼܢ 140 ܘܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܫܘܹܝܢ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 141 :ܒܢܲܦܫܲܢ ܨܵܪ ܠܲܢ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ 142 ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ. pb. 183 143 :ܕܵܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 144 ܐܲܝܟ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܢܲܦܫܵܐ ܀ 145 :ܥܲܡܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ 146 ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܼܵܐ. 147 :ܘܥܲܡܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 148 ܒܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 149 :ܬܪܹܝܢ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܠܘܹܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܲܦܫܵܐ 150 ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡܵܗ̇. 151 :ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܚܲܝܠܝܼ̈ܢ ܥܲܡ ܐܲܒܼܵܐ 152 ܒܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 153 :ܒܪܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 154 ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ. 155 :ܚܲܕܼ ܝܲܠܕܵܐ ܘܚܲܕܼ ܢܵܦ̇ܘܿܩܵܐ 156 ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 157 :ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܐ 158 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܸܐ ܒܫܸܡ ܝܲܠܕܵܐ. 159 :ܕܠܵܘ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 160 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܲܟܼܣܵܐ ܕܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܀ 161 :ܓܒܼܝܼܠܵܐ ܚܵܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ 162 ܘܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܒܲܪܬܹܗ ܐܵܘ ܚܵܬܹܗ. 163 :ܘܟܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܗ̄ܝܼ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ 164 ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ ܀ 165 :ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄̈ܪܵܙܵܐ 166 ܨܵܪ ܠܲܢ ܛܘܼܦܣܵܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. 167 :ܘܡܲܢ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܥܲܠ ܝܲܠܕܵܐ 168 ܢܸܚܙܸܐ ܒܕܼܝܼܠܲܢ ܬܲܚܘܝܼܬܹܗ ܀ 169 :ܒܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ ܚܲܟܸܿܡ ܠܲܢ 170 ܕܢܸܣܬܲܟܲܠ ܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 171 :ܕܐܸܢ ܕܝܼܠܲܢ ܠܵܐ ܓܼܠܝܵܐ ܠܲܢ 172 ܟܡܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 173 :ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪ̈ܟܵܢ 174 ܘܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܲܣܩܝܼܢ ܡܸܢܲܢ. 175 :ܘܐܲܝܟܲܢ ܢܲܡܪܲܚ ܘܲܢܥܲܩܸܒܼ 176 ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝ ܀ 177 :ܥܒܼܷܝܼܕܼܵܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܥܲܩܸܒܼ 178 ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܕܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ. 179 :ܟܡܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܫܲܪܝܼ 180 ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ ܀ 181 :ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ 182 ܕܲܢܥܲܩܸܒܼ ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. 183 :ܒܚܲܕܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܫܟܲܚ ܠܹܗ 184 ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܒܲܟܼܝܵܢܹ̈ܗ ܀ 185 :ܬܸܣܦܲܩ ܗܵܕܹܐ ܠܲܒܼܥܵܬܲܢ 186 ܕܠܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܢܸܒܼܨܸܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ. 187 :ܘܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 188 ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܡܸܢܲܢ ܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܀ 189 :ܢܸܫܡܲܥ ܕܹܝܢ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 190 ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܠܲܥܒܼܵܕܼ̇ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. 191 :ܕܚܲܝܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܥܒܼܝܼܕܼܵܐ ܕܢܵܘܕܸܿܐ 192 ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܒܼܪܵܐ ܀ 193 :ܕܫܲܪܝܼ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 194 ܗܵܕܹܐ ܫܡ݂ܲܥܢܲܢ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫܹܐ. 195 :ܘܲܕܼܩܲܕܿܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ 196 ܕܐܲܝܟܲܢ ܘܲܟܼܡܵܐ ܠܵܐ ܢܸܒܼܥܸܐ ܀ 197 :ܢܸܒܼܥܸܐ ܕܹܝܢ ܐܲܝܟ ܝܵܕܲܘܿܥܹ̈ܐ 198 ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܦܲܐܝܵܐ ܠܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ. 199 ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܫܡܲܥܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 184 200 ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 201 :ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܘܲܒܼܪ̣ܵܐ 202 ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ. 203 :ܘܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚܲܡܫܵܐ 204 ܕܠܵܐ ܩܪ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܀ 205 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܒܼܝܼܫܝܼܢ 206 ܒܓܼܵܘ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ. 207 :ܢܘܼܪܵܐ ܘܡܲܝ̈ܐ ܘܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 208 ܘܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 209 :ܒܗܵܕܹܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ 210 ܚܒ݂ܲܫ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ. 211 :ܘܗ̤ܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܟܼܠܡܸܕܹܿܡ 212 ܒܪ̣ܵܐܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 213 :ܒܗܵܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ 214 ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܕ ܕܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ. 215 :ܕܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܵܬ ܕܫܵܡܲ݁ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 216 ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢ̇ܐ ܀ 217 :ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܒܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 218 ܕܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 219 :ܒܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܕܸܿܩ 220 ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܀ 221 :ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܗܵܕܿܐ ܗ̄ܝܼ 222 ܕܲܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܢܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 223 :ܕܗܵܘ̇ ܡ̇ܪܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܡܲܬܼܩܸܢ 224 ܗܘ̤ܝܘܼ ܕܐܲܩܝܼܡ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 225 :ܐܹܝܘ ܩܵܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܚܲܣܝܼܢ 226 ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 227 :ܘܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ 228 ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܢܵܓܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 229 :ܡܟܲܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 230 ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. 231 :ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܡܲܝܵ̈̄ܐ ܛܡܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 232 ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܩܲܒܸܿܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܀ 233 :ܕܠܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 234 ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ. 235 :ܘܠܵܐ ܡܬܲܩܲܢܬܵܐ ܩܵܪܹܐ ܠܵܗ̇ 236 ܕܠܵܐ ܡܨܲܒܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܀ 237 :ܪܘܼܚܵܐ ܠܲܡ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 238 ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܬܼܗܘܿܡܹ̈ܐ. 239 :ܟܲܕܼ ܩܵܪܹܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܐܵܐܲܪ 240 ܠܡܲܫܒܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܀ 241 :ܗܘ̤ܵܬܼ ܕܹܝܢ ܡܸܠܬܹܗ ܕܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ 242 ܚܠܵܦ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ. 243 :ܘܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 244 ܕܢܸܫܗܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܢܗܲܪ ܟܠ ܀ 245 :ܐܹܝܘ ܩܵܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 246 ܐܲܝܬܿܝܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. 247 :ܐܹܝܘ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܕܫܸܡܥܵܐ 248 ܟܝܵܢܵܐ ܕܠܲܝܬܼܵܘܗܝ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܀ 249 :ܪܲܕܼܦܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 250 ܕܲܦܪܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 251 :ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 252 ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܝܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܀ 253 :ܘܥܲܠ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ 254 ܐܲܫܡܲܥ ܬܘܼܒܼ ܩܵܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. 255 :ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܠܹܗ ܠܬܼܘܼܩܵܢܹܗ 256 ܕܫܲܦܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܀ 257 :ܐܹܝܘ ܐܘܼܡ̇ܢܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ 258 :ܕܲܟܼܡܵܐ ܙܗܝܼܪ ܒܹܗ ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܐ 259 :ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܬܚܘܼܡ̇ܐ ܠܢܲܗܝܼܪܵܐ 260 ܕܲܟܼܡܵܐ ܘܵܠܹ̇ܐ ܕܢܸܫܲܠܲܛ ܀ 261 :ܦܪ݂ܲܫ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܚܸܫܘܿܟܼܵܐ 262 ܕܠܵܐ ܢܸܣܥܸܐ ܚܲܕܼ ܥܲܠ ܚܲܒܼܪܹܗ. pb. 185 263 :ܘܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ 264 ܒܫܵܥܹ̈ܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܀ 265 :ܩܪ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܐܝܼܡܵܡܵܐ 266 ܘܲܠܸܫܘܼܟܼܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܸܠܝܵܐ. 267 :ܘܒܲܫܡܵܗܹ̈ܐ ܟܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ 268 ܠܦܘܼܬܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܫܵܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 269 :ܗܘ̤ܵܐ ܕܹܝܢ ܪܲܡܫܵܐ ܐܵܦ ܨܲܦܪܵܐ 270 ܝܵܘܡ̇ܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ. 271 :ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܝܵܘܡ̇ܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ 272 ܕܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܀ 273 :ܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܕܹܝܢ ܐܵܦ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 274 ܠܸܠܝܵܐ ܠܝܵܘܡ̇ܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ. 275 :ܕܢܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܹܗ 276 ܕܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ ܀ 277 :ܫܠܸ݂ܡ ܕܹܝܢ ܝܵܘܡ̇ܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ 278 ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܩ ܚܲܕܼ ܝܵܘܡ̇ܐ. 279 :ܘܐܲܙܥܸܩ ܬܘܼܒܼ ܩܵܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 280 ܕܢܗܘܸܐ ܪܩܝܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝ̈ܵܐ ܀ 281 :ܐܹܝܘ ܩܵܠܵܐ ܩܢܸܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ 282 ܕܥܲܡܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ. 283 :ܐܹܝܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܲܦܝܵܬܼܵܐ 284 ܚܲܝܸܨ ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܩܲܫ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 285 :ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܪ̣ܵܝܗܝ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ 286 ܕܢܸܛܥܲܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ. 287 :ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܒܲܡܫܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ 288 ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ ܀ 289 :ܐܲܝܟ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ 290 ܥܒ݂ܲܕܼ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ. 291 :ܕܢܸܗܘܸܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ 292 ܘܦܵܪܹܫ ܒܹܝܬܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܡܲܝܵ̈ܐ ܀ 293 :ܐܹܝܘ ܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܪܵܥܹ̇ܠ 294 ܕܦܲܠܸܓܼ ܡܲܝ̈ܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. 295 :ܦܸܠܓܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܠܲܚܫܲܚܬܼܵܗ̇ 296 ܘܦܸܠܓܵܐ ܠܝܲܨܹܗ ܕܲܪܩܝܼܥܵܐ ܀ 297 :ܐܹܝܘ ܐܘܼܡ̇ܢܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ 298 ܕܝܼܕܲܥܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ. 299 :ܕܥܲܕܼܠܵܐ ܢܫܲܪܸܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ 300 ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̇ܢ ܚܵܫܲ݁ܚ ܠܹܗ ܀ 301 :ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܠܸܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 302 ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ. 303 :ܘܐܲܣܸܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ 304 ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܝܲܛ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܀ 305 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 306 ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܸܐ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. 307 :ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܚܵܫܲ݁ܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 308 ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 309 :ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܒܪ̣ܵܝܗܝ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ 310 ܐܲܝܟ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ. 311 :ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ 312 ܕܘܼܟܲܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܠܲܢܝܵܚܲܢ ܀ 313 :ܗܘ̤ܵܐ ܕܹܝܢ ܨܲܦܪܵܐ ܐܲܝܟ ܪܲܡܫܵܐ 314 ܘܝܵܘܡ̇ܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܸܫܬܲܠܲܡ. 315 :ܘܲܦܢ̣ܵܐ ܘܫܲܒܿܚܹܗ ܠܬܼܘܼܩܵܢܹܗ 316 ܕܫܲܦܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܀ 317 :ܗܘ̤ܵܐ ܕܹܝܢ ܪܲܡܫܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ 318 ܕܠܵܐ ܡܫܲܓܼܢܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ. 319 :ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 320 ܕܢܸܗܘܸܬ ܡܸܕܸܿܡ ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܀ 321 :ܢܸܬܼܟܲܢܫܘܼܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ 322 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܝܲܡܡܹ̈ܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܚܲܕܼ. 323 ܘܢܸܬܼܓܲܠ̈ܝܵܢ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: pb. 186 324 ܕܬܸܗܘܸܐ ܚܵܫ̇ܚܵܐ ܠܲܥܡܘܼܪܝܵܐ ܀ 325 :ܐܹܝܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܠܵܠܹ̇ܐ 326 ܐܹܝܘ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܕܼܵܐ. 327 :ܕܥܲܡܹܗ ܕܲܦܩ݂ܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 328 ܐܸܬܼܟܲܢܲܫܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܝܲܡܡܹ̈ܐ ܀ 329 :ܢܸܗܪܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܘܐܸܬܼܦܲܨܚܲܬ̤ 330 ܘܲܢܦ݂ܲܩ ܥܠܹܝܗ̇ ܦܘܼܩܕܵܪܢܵܐ. 331 :ܬܲܦܸܩ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܘܬܼܵܘܥܸܐ 332 ܥܸܣ̈ܒܹܿܐ ܘܙܲܪ̈ܥܹܐ ܘܐܝܼܠܵܢܹܐ ܀ 333 :ܗܘ̤ܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܲܥܒܼܵܕܵ݁ܐ 334 ܘܐܸܨܛܲܒܿܬܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܒܦܹܐܪܹ̈ܐ. 335 :ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܙܲܪ̈ܥܹܐ ܘܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ 336 ܘܫܲܒܿܚܹܗ ܛܵܒܼܵܐ ܠܬܼܘܼܩܵܢܹܗ ܀ 337 :ܗܘ̤ܵܐ ܕܹܝܢ ܪܲܡܫܵܐ ܐܵܦ ܨܲܦܪܵܐ 338 ܝܵܘܡ̇ܐ ܫܲܠܡܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ. 339 :ܘܲܢܦܲܩ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 340 ܘܦܲܩܸܕܼ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 341 :ܢܗܘܘܿܢ ܠܲܡ ܕܹܝܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 342 ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 343 :ܕܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܚܹܐ ܘܲܫ̈ܢܲܝܵܐ 344 ܒܝܲܕܼ ܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ ܢܸܬܼܝܲܕܼܥܘܼܢ ܀ 345 :ܢܸܦܩܲܬ̤ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵ݁ܐ 346 ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܸܢܫܹܠܝ ܢܲܗܝܼܪܹ݁ܐ. 347 :ܘܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܠܵܐ ܥܵܒܲ݁ܪ 348 ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܀ 349 :ܐܹܝܘ ܐܘܼܡ̇ܢܵܐ ܡܨܲܒܸܿܕܼ ܟܠ 350 ܕܲܒܼܟܼܠ ܫܲܠܝܼܛ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. 351 :ܕܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 352 ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܀ 353 :ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 354 ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ. 355 :ܟܲܕܼ ܦܲܠܓܹܗ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ 356 ܠܣܲܗܪܵܐ ܘܟܼܵܘܟܿܒܹ̈ܐ ܘܲܠܫܸܡܫܵܐ ܀ 357 :ܠܵܐ ܩܒ݂ܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪܩܝܼܥܵܐ 358 :ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܵܘܟܼܘܼܢ ܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ 359 :ܐܲܝܟ ܩܲܢܘܿܕܲܝܼܠܹ݁̈ܐ ܬܠ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ 360 ܘܛܲܟܸܿܣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܫܵܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 361 :ܫܠܸ̣ܡ ܕܹܝܢ ܝܵܘܡ̇ܐ ܪܒܼܝܼܥܵܐ 362 ܒܲܬܼܚܘܼܡ̇ܐ ܕܪܲܡܫܵܐ ܘܨܲܦܪܵܐ. 363 :ܘܲܢܦܲܩ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 364 ܕܢܸܗܘܸܐ ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܵ̈ܐ ܀ 365 :ܘܐܵܘܠܸܕܼܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 366 ܓܸܢܣܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ. 367 :ܪ̈ܲܚܫܵܐ ܘܢܘܼܢܹ̈ܐ ܘܬܲܢܝܼܢܹ̈ܐ 368 ܘܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܩܵܛ̈ܘܿܠܵܬܼܵܐ ܀ 369 :ܐܹܝܘ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܦܫܝܼ̈ܩܵܢ ܠܹܗ 370 ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. 371 :ܕܡ̣ܢ ܡܲܝܵ̈ܐ ܪܲܟܸܿܒܼ ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ 372 ܓܸܢܣܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܀ 373 :ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܦܵܪ̈ܚܵܬܼܵܐ 374 ܟܝܵܢܵܐ ܕܣܵܚܹ̇ܐ ܥܲܠ ܐܵܐܲܪ. 375 :ܘܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܲܝܟ ܪ̈ܲܚܫܵܐ 376 ܛܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܵܐܲܪ ܘܲܡܗܲܠܸܟ ܀ 377 :ܐܹܝܘ ܛܵܒܼܵܐ ܟܡܵܐ ܪܲܒܿ ܚܘܼܒܹܿܗ 378 ܕܢܵܛܲ̇ܪ ܪܸܡܙܹܗ ܠܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. 379 :ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡ ܬܘܼܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 380 ܒܒܼܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܙܵܘܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 381 :ܐܵܘܠܸܕܼܘ ܠܲܡ ܘܲܣܓܼܵܘ ܒܐܲܪܥܵܐ 382 ܒܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܼܫܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ. 383 ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܛܪܝܼܢ ܓܸܢܣܲܝ̈ܟܿܘܿܢ: pb. 187 384 ܒܝܘܼܒܵܠܵܐ ܚܲܓܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ ܀ 385 :ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܫܲܠܸܡ 386 ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܫܵܐ ܘܦܵܪ̈ܚܵܬܼܵܐ. 387 :ܘܲܒܼܝܵܘܡ̇ܐ ܕܸܫܬܵܐ ܫܲܪܝܼ 388 ܕܢܸܒܼܪܸܐ ܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼܪܵܐ ܀ 389 :ܬܲܦܸܩ ܠܲܡ ܐܲܪܥܵܐ ܘܬܲܝܬܸܿܐ 390 ܢܲܦܫܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܕܟܼܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ. 391 :ܚܲܝܘܲܬܼ ܫܸܢܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼܪܵܐ 392 ܘܪ̈ܲܚܫܵܐ ܝܲܠܕܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 393 :ܐܹܝܘ ܟܝܵܢܵܐ ܚܲܪܫܵܐ ܕܐܲܦܪܲܥ 394 ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܘܼܒܹܿܗ. 395 :ܕܟܲܕܼ ܡܸܕܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܝܼܛ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ 396 ܐܵܘܠܸܕܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܟܼܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ ܀ 397 :ܠܵܘ ܗܘ̤ ܐܵܘܠܸܕܼ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 398 :ܐܸܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܹܗ 399 :ܗܵܘ̇ ܕܲܪܩܲܥ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ 400 ܦܩ݂ܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܀ 401 :ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܕܸܫܬܼܵܐ ܐܸܬܼܒܲܪܝܲܬ̤ 402 ܒܥܝܼܪܵܐ ܘܚܲܝܘ̄ܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܵܕܼܵܡ. 403 :ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܥܵܗ̈ܢܵܢ ܠܦܘܼܠܚܵܢܹܗ 404 ܥܲܡܹܗ ܢܩܲܒܿܠ݁̈ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܀ 405 :ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܕܸܫܬܵܐ ܐܸܫܬܲܠܲܡ 406 ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܟܼܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. 407 :ܘܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 408 ܒܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܀ 409 :ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ 410 ܥܵܒܼ݁ܘܿܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 411 :ܘܒܲܪܟܹܗ ܠܝܵܘܡ̇ܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ 412 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܝܵܘܡ̇ܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܀ 413 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܠܹ̇ܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܝܠܵܐ 414 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܲܟ ܨܼܒܼܝܵܢܹܗ. 415 :ܗܘ̤ܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ 416 ܠܸܫܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܛܠܡܸܕܹܿܡ ܀ 417 ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܥܲܣܩܵܐ ܠܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. 418 ܠܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܟܠܡܸܕܹܿܡ. 419 :ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܝܘܿܡ ܘܲܒܼܣܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ 420 ܫܘܸܐ ܠܹܗ ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܀ 421 :ܛܲܟܼܣܵܐ ܥܒܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܹܗ 422 ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܘ̤ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 423 :ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ 424 ܠܸܫܬܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܫܲܠܸܡ ܟܠ ܀ 425 :ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 426 ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܒܹܗ. 427 :ܘܡ̇ܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ 428 ܩܥ̣ܵܘ ܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 429 :ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܟܠ ܣܵܥܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 430 ܗܵܘ̇ ܝܵܕܲܘܿܥܵܐ ܕܟܼܠ ܝܵ̇ܕܲܥ. 431 :ܘܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ 432 ܐܲܝܬܿܝܼ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܠܲܗܘܵܝܵܐ ܀ 433 ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܒܪ̣ܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ. 434 ܕܲܢܚܵܘܹܐ ܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 435 :ܘܐܵܦ ܠܢܲܦܫܲܢ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 436 ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܕܲܒܼܟܼܠ ܫܲܠܝܼܛ ܀ 437 :ܒܪ̣ܵܐ ܠܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ 438 ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܠܲܡܦܹܝܕܹ̈ܐ. 439 :ܘܝܲܒܸܿܒܼܘ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 440 ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ ܀ 441 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 442 ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ. 443 :ܘܲܡܬܲܗܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܥܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ 444 ܕܢܲܠܸܦ ܚܲܝܠܹܗ ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 445 :ܒܒܼܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 446 ܙܵܘܕܹܗ ܠܝܵܡ̇ܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ. pb. 188 447 :ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܹܗ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ 448 ܕܠܵܐ ܨܒܼܵܐ݂ ܕܢܸܒܼܪܸܐ ܒܹܗ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 449 :ܝܵܘܡ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܝܵܘܡ̇ܐ 450 ܡ̣ܢ ܝܵܘ̈ܡ̇ܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܹܵܐ. 451 :ܘܲܕܼܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܬܘܼܩܵܢܵܐ 452 ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܩܲܕܼܝܼܫܵܐ ܕܠܵܐ ܢܲܣܠܹܝܘܗܝ ܀ 453 :ܝܲܕܲܥܬܼܵܐ ܕܩܲܕܿܝܼܫܘܼܬܹܗ 454 ܗܵܕܹܿܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܸܬܿܬܿܬܝܼܚ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ. 455 :ܕܡ̇ܐ ܕܲܫܡܲܥ̣ܢܲܢ ܫܸܡ ܥܲܠܡܵܐ 456 ܢܹܐܠܲܦ ܡܲܢ̣ܘܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 457 :ܥܬܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܗܵܢ ܝܵܘܡ̇ܐ 458 :ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܙܲܪܥܹܗ ܕܐܲܒܼܪܵܐ 459 :ܕܡ̇ܐ ܕܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ 460 ܢܹܐܠܦܘܼܢ ܥܸܠܬܹܗ ܕܡ̇ܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܀ 461 :ܥܲܠ ܟܠ ܕܹܝܢ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܢܹܗ 462 ܩܵܠܵܐ ܐܲܡܫܲܥ ܟܲܕܼ ܗܵܘܹ̇ܐ. 463 :ܘܗܘ̤ ܠܹܗ ܫܲܒܲܚ ܠܬܼܘܼܩܵܢܹܗ 464 ܕܫܲܦܝܼܪ ܡܸܢܹܗ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܀ 465 :ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܗܵܪܟܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ 466 ܕܚܲܕܼ ܩܵܠܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. 467 :ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 468 ܩܵܠܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܀ 469 :ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܠܲܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ 470 ܒܨܲܠܡܲܢ ܕܝܼܠܲܢ ܘܲܕܼܢܘܼܬܲܢ. 471 :ܘܢܸܫܬܲܠܲܛ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 472 ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܀ 473 :ܐܹܝܘ ܐܘܼܡ̇ܐ ܟܡܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡ 474 ܐܹܝܘ ܛܵܒܼܵܐ ܟܡܵܐ ܫܦܝܼܥ ܚܘܿܒܹܿܗ. 475 :ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܘܨܲܒܸܿܬܼ ܟܠܡܸܕܹܿܡ 476 ܘܗܵܝܕܲܝܹܢ ܓܲܒܼܠܹܗ ܠܝܵܪܘܿܬܼܵܐ ܀ 477 :ܒܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܐ ܠܥܲܦܪܵܢܵܐ 478 ܘܐܲܣܸܢ ܘܲܡ̣ܠܵܝܗܝ ܛܵܒܼܵܬܼ̈ܐ. 479 :ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ 480 ܠܬܸܫܡܸܫܬܹܿܗ ܫܲܥܒܸܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 481 :ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܝܲܩܪܹܗ ܠܡܵܝܘܿܬܼܵܐ 482 :ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܗ ܘܲܒܼܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 483 :ܒܗܵܝ̇ ܕܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܨܲܠܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 484 ܘܫܲܥܒܸܿܕܼ ܠܹܗ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܸܵܐ ܀ 485 :ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܘܐܸܬܿܬܲܩܲܢ 486 ܩܵܠܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܲܫܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 487 :ܘܗܵܪܟܵܐ ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 488 ܡܸܠܟܵܐ ܘܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܀ 489 :ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܲܢ 490 ܘܢܸܗܘܸܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܟܼܘܵܬܲܢ. 491 :ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܨܲܠܡܵܐ ܕܓܲܠܝܘܼܬܹܗ 492 ܢܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܠܹܗ ܠܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܀ 493 :ܒܹܗܓܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܼܝ 494 ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ. 495 :ܘܒܹܗ ܡܒܲܕܸܿܩ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܡ̇ܪܘܼܬܼܝ 496 ܠܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܠܲܡܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܀ 497 :ܐܲܝܟ ܨܲܠܡܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ 498 ܠܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܕܢܸܬܼܒܲܩܘܿܢ ܒܹܗ. 499 :ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܹܗ 500 ܒܹܗ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܠܝܼ ܢܸܫܬܵܘܕܲܥ ܀ 501 :ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 502 ܘܲܡܫܲܚܠܲܦ ܡ̣ܢ ܕܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ. 503 :ܕܟܼܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܡܸܠܬܹܗ ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ 504 ܘܠܹܗ ܒܡܸܠܟܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܸܥܒܸܿܕ ܀ 505 :ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܓܒܼܝܼܠܬܹܿܗ ܕܥܲܦܪܵܢܵܐ 506 ܘܐ̄ܪ̈ܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܛܡܝܼܪܝܼܢ ܒܵܗ̇. 507 :ܕܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܝ 508 ܐܸܠܵܐ ܒܨܲܠܡܲܢ ܘܲܕܡܘܼܬܿܢ ܀ pb. 189 509 :ܐܹܝܘ ܡܝܘܿܬܼܵܐ ܕܲܟܼܣܹܝܢ ܒܵܗ̇ 510 ܒܲܓܼܒܼܝܼܠܬܹܿܗ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ. 511 :ܐܹܝܘ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܕܒܲܕܸܿܩ ܠܲܢ 512 ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܗ ܒܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܀ 513 :ܒܬܼܘܼܩܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 514 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ. 515 :ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܨܲܠܡܲܢ ܘܲܕܼܡܘܿܬܲܢ 516 ܒܢܘܿܡܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܫܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܀ 517 :ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܬܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 518 ܕܐܲܒܼܵܐ ܘܲܒܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ. 519 :ܒܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܐܸܬܼܝܲܩܲܪ 520 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄ܪܵܙܵܐ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܀ 521 :ܘܐܸܠܵܐ ܠܡܲܢ̣ܘܼ ܩܵܪܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 522 ܒܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ. 523 :ܕܲܒܼܨܲܠܡܲܢ ܕܹܝܢ ܬܵܘ ܢܸܥܒܸܿܕܼ 524 ܠܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܀ 525 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܨܲܠܡܲܢ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ 526 ܥܲܠ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܹ̈ܐ. 527 :ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܲܢ 528 ܥܲܠ ܫܲܘܝܼܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܀ 529 :ܬܵܘ ܠܲܡ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 530 ܘܢܹܐܣܘܼܪ ܒܹܗ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ. 531 :ܕܒܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܹܗ 532 ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܡܲܠܘܿܢ ܣܘܼܢܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 533 :ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܨܲܠܡܹܗ 534 ܠܐܵܕܼܵܡ ܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 535 :ܘܲܢܦܲܚ̣ ܒܹܗ ܢܲܦܫܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ 536 ܟܝܵܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܘܲܡܠܝܼܠܵܐ ܀ 537 :ܐܹܝܘ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ 538 ܐܹܝܘ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܬܼܘܼܩܵܢܲܢ. 539 :ܕܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܫܪܝܼ ܒܓܼܵܘܲܢ 540 ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܒܼܵܐ ܘܲܢܦܲܚ̣ ܒܲܢ ܀ 541 :ܐܹܝܘ ܟܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 542 ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܠܵܐ ܡܸܢܼܡܲܫܚܵܐ. 543 :ܕܟܼܕܲ ܕܡܲܬܼܩܸܢ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ 544 ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܘܦܘܼܡܵܐ ܥܲܒܼ݂ܕܲܢ ܀ 545 :ܠܵܐ ܥܲܒܼ݂ܕܲܢ ܐܲܝܟ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 546 ܕܵܗܘ̤ܵܐ ܕܲܟܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩ̈ܒܼܵܬܼܵܐ. 547 :ܕܐܵܕܼܵܡ ܩܲܕܿܝܼܡ ܒܲܒܼܪܝܼܬܹܗ 548 ܘܗܵܝܕܲܝܹܢ ܚܵܘܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܠܥܹܗ ܀ 549 :ܬܲܩܸܢ ܠܐܵܕܼܵܡ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ 550 ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ. 551 :ܕܢܹܐܠܲܦ ܚܲܝܠܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܹܗ 552 ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܕܨܲܒܸܿܬܼ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܀ 553 :ܓܒ݂ܲܠ ܠܲܡ ܡ̇ܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ 554 ܠܐܵܕܼܵܡ ܥܲܦܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 555 :ܘܣܵܡܹ̣ܗ ܒܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܲܥܕܹܢ 556 ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܝܵܪܘܿܬܼܵܐ ܀ 557 :ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܘܲܪܓܼܝܼܓܼܵܘ 558 ܣܵܡ̣ܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܐܲܝܟ ܨܲܠܡܹܗ. 559 :ܕܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ 560 ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܸܩܪܘܿܢ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ ܀ 561 :ܕܵܡܹ̇ܐ ܨܲܒܡܹܗ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ 562 ܠܹܗ ܒܲܫܡܵܐ ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ. 563 :ܕܐܲܫܠܛܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܕܐܲܬܼܩܸܢ 564 ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܥܲܠ ܕܝܼܠܹܗ ܀ 565 :ܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܒܼܵܐ ܡ̇ܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼ 566 ܘܝܵ̇ܠܹܕܼ ܝܲܠܕܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܹܗ. 567 :ܐܲܝܟ ܐܲܒܼܵܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼ ܠܲܒܼܪܵܐ 568 ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 569 :ܗܘ̤ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܒܼܵܐ 570 ܘܲܒܼܙܒܼܢܵܐ ܝܵ̇ܠܹܕܼ ܝܲܠܕܵܐ. 571 :ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܠܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܐܵܘܠܸܕܼ 572 ܘܠܲܝܬܿ ܙܲܒܼܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܝܲܠܕܹܿܗ ܀ 573 :ܥܵܒܹ̇ܿܕܼ ܡܸܕܹܿܡ ܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ 574 ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܵܘܗܝ ܡܲܬܼܩܸܢ ܠܹܗ. pb. 190 575 :ܐܲܝܟ ܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ ܕܐܲܝܬܿܝܼ ܟܠ 576 ܠܲܗܘܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 577 :ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܡܸܕܹܿܡ ܡ̣ܢ ܡܸܕܹܿܡ 578 ܘܡܸܬܿܕܲܡܸܐ ܠܹܗ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ. 579 :ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܚܵܐ̇ܲܪ 580 ܘܕܝܼܠܹܗ ܚܝܪܹܗ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܀ 581 :ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܪܸܡܙܵܐ ܕܲܚܝܵܪܹܗ 582 ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܒܵܥܹ̇ܐ ܥܸܠܵܝܵܐ. 583 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܵܡܹ̇ܐ ܥܲܦܪܵܢܵܐ 584 ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܐ̄̈ܪܵܙܵܐ ܠܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 585 :ܕܟܲܕܼ ܬܘܼܒܼ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܘܚܲܝܘܬܼܵܐ 586 ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ. 587 :ܒܲܫܡܵܐ ܕܨܲܒܡܵܐ ܫܐܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 588 ܟܲܢܝܹܗ ܠܐܵܕܼܵܡ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܀ 589 :ܘܗܘ̤ܵܬܐ ܨܲܠܡܵܐ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ 590 ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܕܲܬܼܪܹܝܢ. 591 :ܗܵܪܟܵܐ ܫܸܩܠܲܬ̤ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 592 ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܨܲܠܡܲܢ ܬܵܘ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܀ 593 :ܕܫܲܩ̣ܠܹܗ ܠܨܲܠܡܹܗ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 594 ܘܥܲܒܼܕܹܿܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܹܗ. 595 :ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܐ 596 ܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܵܕܼܵܡ ܀ 597 :ܕܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܨܲܠܡܹܗ ܘܐܸܬܼܚܲܒܲܠ 598 ܗܦ݂ܲܟ ܘܐܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܀ 599 :ܒܝܲܕܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ 600 ܬܢ̣ܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 601 :ܕܐܵܕܼܵܡ ܢܸܕܲܥ ܐܝܼܩܵܪܹܗ 602 ܕܒܲܐܬܼܪܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܠܹܗ ܀ 603 :ܥܒ݂ܲܕܼ ܠܲܡ ܡ̇ܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ 604 ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܒܲܥܕܹܢ ܠܘܼܩܕܵܡ. 605 :ܘܐܵܘܥܝܼ ܒܓܼܵܘܹܗ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ 606 ܕܥܵܗ̇ܢܝܼܢ ܣܲܓܼܝܼ ܠܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܀ 607 :ܚܲܕܼ ܕܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ 608 ܣܵܡ̣ ܒܲܡܨܲܥܬܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 609 :ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ 610 ܕܢܸܩܢܸܐ ܒܹܗ ܐܵܕܼܵܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܀ 611 :ܢܨ݂ܲܒܼ ܕܹܝܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܿܢܵܐ 612 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܝܵ̇ܕܲܥ ܘܵܠ̈ܝܵܬܼܵܐ. 613 :ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܐܵܕܼܵܡ 614 ܒܦܹܐܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܡܸܬܼܕܼܠܝܵܐ ܀ 615 :ܬܢ̣ܵܐ ܥܲܠ ܢܸܒܼܥܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 616 ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܘܡܲܫܩܸܐ ܠܹܗ. 617 :ܕܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܡܸܬܼܦܲܪܫܝܼܢ 618 ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܢܸܒܼܥܹ̈ܐ ܠܟܼܠ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 619 :ܢܲܗܪܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܦܝܼܫܘܿܢ 620 ܕܚܵܕܲܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܚܘܝܼܠܵܐ. 621 :ܕܬܲܡ̇ܢ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܒܹܪ̈ܘܿܠܹܐ 622 ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܘܛܲܒܼܥܹ̈ܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 623 :ܢܲܗܪܵܐ ܬܸܢܝܵܢܵܐ ܓܝܼܚܘܿܢ 624 ܕܡܲܫܩܸܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܟܼܘܼܫܵܝܹ̈ܐ. 625 :ܘܲܒܼܫܸܩܥܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܡܲܚܸܐ 626 ܠܡܸܨܪ̈ܵܝܣܹܐ ܘܡܸܕܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܀ 627 :ܢܲܗܪܵܐ ܕܲܬܠܵܬܼܵܐ ܕܸܩܠܲܬܼ 628 ܕܲܥܒܼܝܼܕܼ ܐܝܼܙ ܓܲܕܵܐ ܠܐܵܬܼܘܿܪ. 629 :ܘܡܸܬܼܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܠܝܘܼܬܹܗ 630 ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܲܚܕܼܵܪܵܘܗܝ ܀ 631 :ܦܪܵܬܼ ܕܹܝܢ ܢܲܗܪܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ 632 ܕܥܵܒܲ̇ܪ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܗ̇ ܕܐܲܪܪܥܵܐ. 633 :ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܦܲܠܵܝܹ̈ܐ 634 ܕܲܢܪܲܟܿܒܼܘܼܢ ܒܹܗ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܀ 635 ܠܵܘ ܕܲܢܫܲܒܲܚ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 636 ܐܸܫܬܲܥܝܼ ܢܒܼܝܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ. 637 ܘܠܵܘ ܕܲܢܩܲܠܸܣ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ: pb. 191 638 ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘܹܗ ܀ 639 :ܠܚܲܝܠܹܗ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ ܐܲܘܪܸܒܼ 640 ܕܲܦܫܝܼ̈ܩܵܢ ܠܹܗ ܥܲܣ̈ܩܵܬܼܵܐ. 641 :ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܒܼܥܹܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ 642 ܒܓܼܵܘ ܝܲܡܵܐ ܥܵܒܲ̇ܪ ܨܹܐܕܲܝܢ ܀ 643 :ܥܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܓܼܵܘ ܝܼܡܲܡܹ̈ܐ 644 ܘܠܵܐ ܚܵܠܛ̇ܝܼܢ ܡܲܝܵ̈ܐ ܒܡܲܝܵ̈ܐ. 645 :ܘܣܵܗ̇ܕܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܪܲܒܿܘܼܬܹܗ 646 ܕܚܲܝܠܹܗ ܐܲܬܼܩܸܢ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܀ 647 :ܐܹܝܘ ܪܸܡܙܵܐ ܕܢܵܛܲ̇ܪ ܡܲܝ̈ܵܐ 648 ܒܓܼܵܘ ܡܲܝܵ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܡܵܐܝܵܐ. 649 :ܘܠܵܐ ܚܵܠܹ̇ܛ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܥܕܹܢ 650 ܒܡܲܝܵ̈ܐ ܫܓܼܝܼܫܹ̈ܐ ܕܲܬܼܗܘܿܡ̇ܐ ܀ 651 :ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 652 ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܟܠܫܵܥ ܥܲܠ ܚܲܝܠܹܗ. 653 ܟܲܕܼ ܡܲܠܦܝܼܢ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. 654 ܕܗܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܵܘ̈ܗܝ ܀ 655 :ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ 656 ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܫܲܪܒܹܿܗ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 657 :ܘܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܠܵܢܵܐ 658 ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܩܲܪܸܒܼܬܲܢ ܀ 659 :ܒܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܲܟܸܿܡ 660 ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܲܢ. 661 :ܘܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܒܠܘܼܚܵܡܵܐ 662 ܠܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܢ ܐܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܀ 663 :ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܝܲܕܼ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 664 ܐܲܠܸܦ ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣. 665 :ܘܠܲܢ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܚܲܟܸܿܡ ܠܲܢ 666 ܕܲܓܠ̣ܵܐ ܒܲܢ ܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 667 :ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܠܲܫܡܲܝܵܐ 668 ܬܲܩܸܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ. 669 :ܘܥܲܡܹܗ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܪܵܫܝܼܬܼ 670 ܗܘ̤ܵܘ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܡܸܬܼܝܲܕܼܥܵܢܹ̈ܐ ܀ 671 :ܒܪ̣ܵܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܡܲܫܡܲܥ 672 ܩܵܠܵܐ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. 673 :ܘܒܲܗܘܵܝܹܗ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܐܲܠܸܦ 674 ܕܗܘ̤ ܨܲܒܸܿܬܼ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 675 :ܥܒ݂ܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܲܪܩܝܼܥܵܐ 676 ܘܐܲܛܥܸܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ. 677 :ܘܨܲܒܿܬܹܗ ܒܛܲܒܼܥܹ̈ܐ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 678 ܨܸܒܼܬܵܐ ܕܚܵ̇ܫܚܵܐ ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 679 :ܟܲܢܸܫ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 680 ܠܩܸܒܼܝܵܐ ܕܝܲܡܡܹ̈ܐ ܘܲܬܼܗܘܿܡܹ̈ܐ. 681 :ܘܨܲܒܿܬܼܵܗ̇ ܒܙܲܪ̈ܥܹܐ ܘܒܼܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ 682 ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܕܲܒܼܥܝܼܪܵܐ ܀ 683 :ܐܲܪܚܸܫܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 684 ܘܝܸܠܕܲܬ̤ ܐܲܪܥܵܐ ܟܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ. 685 :ܘܲܒܼܬܼܘܼܩܵܢܹ̈ܐ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 686 ܚܲܟܸܿܡ ܣܲܓܿܝܼ ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 687 :ܥܒ݂ܲܕܼ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 688 ܘܲܢܦ݂ܲܚ ܒܲܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. 689 :ܘܲܒܼܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ 690 ܐܸܣ݂ܲܪ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 691 :ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ 692 ܟܣܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܒܝܼܕܲܥܬܹܗ. 693 :ܘܲܠܓܸܠܝܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼ ܐܸܢܘܿܢ 694 ܘܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܩܸܢܝܵܢ̈ܘ̈ܗܝ ܀ 695 :ܩܲܕܿܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 696 ܠܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. 697 :ܘܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܸܐ 698 ܕܲܟܼܡܵܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 699 :ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܬܘܼܩܵܢܹ̈ܐ 700 :ܥܵܗ̇ܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 701 :ܥܘܼܡܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 702 ܘܲܫܡܲܝܵܐ ܠܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 703 ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: pb. 192 704 ܕܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. 705 :ܘܲܓܲܠ̈ܝܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ 706 ܕܲܒܼܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܡܸܣܬܲܥܪ̈ܵܢ ܀ 707 :ܒܟܼܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 708 ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. 709 :ܘܲܡܣܲܝܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܝܼܕܲܥܬܹܗ 710 ܥܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܡܸܢܹܗ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 711 :ܠܵܘ ܣܘܼܢܩܵܢܹܗ ܐܸܬܼܡܲܠܝܼ 712 ܕܠܲܝܬܿܝܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. 713 :ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܚܵܘܝܼ 714 ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 715 :ܗܘ̤ ܢܸܒܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ 716 ܕܲܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܼ̈ܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ. 717 :ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܲܡ ܬܲܩܸܢ ܟܠ 718 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܒܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 719 :ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 720 ܘܓܲܙܹܗ ܪܲܒܵܐ ܚܘܼܫܵܒܹܗ. 721 :ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܲܐ̣ܠܘܼܗܝ ܢܵܣܘܿܒܹ̈ܐ 722 ܦܬ݂ܲܚ ܣܝܼܡܵܬܹ̈ܗ ܘܐܲܥܬܲܪ ܟܠ ܀ 723 :ܦܪܝܼܣ ܚܘܼܒܹܿܗ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ 724 ܘܣܵܥܲ̇ܪ ܟܠܝܘܿܡ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. 725 :ܘܢܵܛܲ̇ܪ ܪܸܡܙܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 726 ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܀ 727 :ܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܡܵܝܘܿܬܹ̈ܐ 728 ܕܐܸܢ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܒܹܗ. 729 :ܘܐܲܩܝܼܡ ܚܲܝܠܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܐ 730 ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܣܘܼܢܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 731 :ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 732 ܕܡܸܣܬܲܥܪ݁ܵܢ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. 733 :ܘܒܼܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܐ 734 ܬܲܚܸܡ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 735 :ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܟܼܪܸܙ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 736 ܒܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. 737 :ܟܲܕܼ ܬܵܢܹ̇ܝܢ ܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ 738 ܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܒܪ̈ܲܗܛܲܝܗܘܿܢ ܀ 739 :ܠܹܗ ܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ 740 ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܡ̇ܘܗܲܒܼܬܹܗ. 741 :ܕܲܒܼܪ̈ܲܚܡܹܐ ܨܲܒܸܿܬܼ ܐܸܢܘܿܢ 742 ܒܚܘܼܒܵܐ ܢܵܘܕܿܘܿܢ ܠܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܀ 743 :ܠܵܘ ܣܘܼܢܩܵܢܹܗ ܡܸܬܼܡܲܠܸܐ 744 ܡ̣ܢ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܲܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ. 745 :ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܠܲܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ 746 ܘܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܀ 747 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܩܲܠܸܣ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ 748 ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܬܼܘܿܡ̇ܐܝܼܬܼ. 749 :ܘܡܲܢ ܩܲܪܸܒܼ ܠܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ 750 ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܸܐ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 751 :ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 752 ܘܪܘܼܡܪܵܡܹܗ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ. 753 :ܘܠܵܐ ܙܲܥܲܪ ܐܵܦܠܵܐ ܝܵܪܹܒܼ 754 ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܀ 755 :ܠܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܡ̇ܘܪܸܒܼ ܟܲܕܼ ܩܵܪܹܐ 756 ܘܲܡܩܲܪܸܒܼ ܠܲܢ ܠܝܼܕܲܥܬܹܗ. 757 :ܕܡ̇ܐ ܕܝܼܕܲܥܢܵܝܗܝ ܢܸܬܸܿܠ ܠܲܢ 758 ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܀ 759 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܢܵܘܕܸܿܐ ܠܹܗ 760 ܠܥܵܒܼ̇ܘܿܕܼܵܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 761 :ܕܡܸܛܠܵܬܲܢ ܬܲܩܸܢ ܟܠ 762 ܠܹܗ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܝܼܠܹܗ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/89
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Creation III - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܘܡܵܘܕܲܥ ܐܵܦ ܥܲܠ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/89.
Bibliography:
On Creation III - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܗ̇ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܘܡܵܘܕܲܥ ܐܵܦ ܥܲܠ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/89.

Show Citation Styles