Aphrahat: Demonstration 9: On Humility - ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
section :
2

ܡܟܝܟܘܬܐ ܓܝܪ܂ ܣܗܕܘܬܐ ܗܝ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܦ ܣܓ̈ܝܐܢ ܐܢܝܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ܂ ܕܡܛܠ ܡܟܝܟܘܬܐ ܩܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ܂ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܟܕ ܬܒܥܐ ܒܡ̈ܟܝܟܐ ܫܟܝܚܐ܂ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܗܝ ܕܟܐܢܘܬܐ܂ ܝܘܠܦܢܐ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܫܟܝܚ܂ ܘܝܕܥܬܐ ܡܒܥܢ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ܂ ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ܝܠܕܐ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܪܡܝܣܘܬܐ ܩܢܝܢ ܡܟܝ̈ܟܐ܂ ܢܟܦܘܬܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ܂ ܟܕ ܬܒܥܐ ܒܡܟܝܟܐ ܡܫܬܟܚܐ܂ ܥܢܘܝܘܬܐ ܠܗܘܢ ܦܐܝܐ ܘܪܓܝܓܐ܂ ܒܣܝܡܐ ܡܠܬ ܡܟܝܟܐ܂ ܘܦܨܝܚܢ ܐ̈ܦܘܗܝ ܘܓܚܟ ܘܚܕܐ܂ ܚܘܒܐ ܠܡܟ̈ܝܟܐ ܝܐܐ܂ ܕܝܕܥܝܢ ܒܗ ܠܡܬܕܒܪܘ܂ ܨܝܡܝܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܘܪܘܙܢ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܒܠܒܗܘܢ ܛܒܐ܂ ܡܡܠܠ ܡܟܝܟܐ ܘܝܐܐ ܠܗ܂ ܘܓܚܟܢ ܣܦܘ̈ܬܗ܂ ܘܩܠܗ ܠܐ ܡܫܬܡܥ܂ ܕܚܠ ܡܟܝܟܐ ܡܢ ܚܪܝܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܠܕܐ ܗܘ ܕܛܢܢܐ܂ ܟܕ ܡ̈ܠܝ ܚܡܬܐ ܫܡܥ ܡܟܝܟܐ܂ ܡܣܟܪ ܐ̈ܕܢܘܗܝ ܘܠܐ ܥܐܠܢ ܠܠܒܗ܂ ܝܠܕܐ ܬܪܥܝܬܗ ܕܡܟܝܟܐ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܪ̈ܓܫܝ ܗܘܢܗ ܗܡܣܝܢ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ܂ ܫܬܐ ܡܟܝܟܐ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܟ ܡܝܐ܂ ܘܥܐܠ ܒܗ ܐܝܟ ܡܫܚܐ ܒܫܪ̈ܝܢܘܗܝ܂ ܡܟܝܟܐ ܡܟܝܟ܂ ܘܠܒܗ ܪܡ ܒܪܘܡܐ ܥܠܝܐ܂ ܘܐܬܪ ܕܣܝܡܬܗ܂ ܬܡܢ ܪܢܝܐ ܡܚܫܒܬܗ܂ ܥܝ̈ܢܝ ܚܙܬܗ ܚܝܪܢ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܥܝ̈ܢܝ ܡܕܥܗ ܒܪܘܡܐ ܥܠܝܐ܂ ܩܢܛ ܡܟܝܟܐ ܒܟܠ ܥܕܢ܂ ܕܡܠܬܐ ܕܡܪܫܘܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܥܡ ܐܢܫ܂ ܒܢܡܘܣ ܡܪܗ ܪܢܐ ܡܟܝܟܐ܂ ܘܡܢܗ ܫܩܠ ܣܡܐ ܕܒܥܐ܂ ܚܕܐ ܡܟܝܟܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܚܒܪܗ܂ ܘܐܝܟ ܢܦܫܗ ܚܫܒ ܠܚܒܝܒܗ܂ ܡܬܩܪܒ ܡܟܝܟܐ ܠܘܬ ܪܡܐ ܘܚܬܝܪܐ܂ ܘܫܒܐ ܘܫܩܠ ܠܗ ܠܟܘܠܗ ܡܕܥܗ܂ ܣܬܪܐ ܡܟܝܟܘܬܐ ܚܣ̈ܢܐ ܡܪ̈ܝܕܐ܂ ܘܡܗܦܟܐ ܚܡܬܐ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ܀

4

ܚܣܠܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܡܢ ܚܣܡܐ ܘܛܢܢܐ ܘܚܪܝܢܐ܂ ܘܢܕܝܕܐ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܪܡܘܬܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܩܫܝܘܬܐ܂ ܡܪܚܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܕܒܘܬܐ܂ ܘܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗܘܢ܂ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܡܦܩܝܢ ܘܫܕܝܢ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܒܢ̈ܝ ܫܝܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܚܬܝܪܘܬܐ ܡܦܩܝܢ ܘܫܕܝܢ ܠܗ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܕܐܟܦܝܢ ܥܠ ܫܡܗܘܢ ܛܒܐ܂ ܥܨܝܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܠܗ܂ ܕܪܚܡܝܢ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܢܝܚܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܟܝܚܝܢ܂ ܘܡܣܟܝܢ ܠܚܬܢܐ܂ ܘܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܟܠܗ܂ ܪܚܝܩܐ ܡܢܗܘܢ ܡܒܣܪܢܘܬܐ܂ ܘܡܡ̈ܝܩܢܐ ܣܢܝܢ ܐܢܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܬܘ̈ܢܝ ܠܒܗܘܢ ܡܠܝܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܕܟܝܢ ܐܢܝܢ ܬܐܪ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܢܟܠܐ܂ ܥܝ̈ܢܝ ܡܕܥ̈ܝܗܘܢ ܡܨܕܢ ܒܪܘܡܐ܂ ܘܚܝܪܝܢ ܒܫܘܦܪܗ ܕܡܪܗܘܢ܂ ܘܚܕܝܢ ܒܗ ܒܟܠ ܙܒܢ܂ ܒܛܢ ܠܒܗܘܢ ܟܠ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܂ ܘܡܘܠܕܢ ܣܦܘ̈ܬܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܂ \ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܕܡܢ ܡܪܗܘܢ/ܙܪܥܗ ܛܒܐ ܕܡܪܗܘܢ/ ܩܒܠܘ܂ ܘܥܕܝܢ ܘܫܕܝܢ ܡܢܗ ܟܘܒ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܝܗܒ ܙܪܥܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܡܐܐ܂ ܕܐܫܩܝܘܗܝ ܡܢ ܡܒܘܥ ܚܝ̈ܐ܂ ܢܨܝܒܐ ܒܓܘܗܘܢ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܡܘܥܝܐ ܦܐܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܘܒܐ܂ ܠܒܝܫܝܢ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܢܚܬܐ ܛܒܐ܂ ܘܡܢܛܪܝܢ ܠܗ ܡܢ ܟܠܗ ܛܡܐܘܬܐ܂ ܘܥܡܪܐ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܩܒܠܘ܂ ܘܚܒܝܒܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܠܐ ܡܥܝܩܝܢ ܠܗ܂ ܡܨܒܬܝܢ ܗܝ̈ܟܠܝܗܘܢ ܠܡܠܟܐ ܪܒܐ܂ ܘܥܐܠ ܘܫܪܐ ܒܢܝ̈ܚܐ ܘܒܡ̈ܟܝܟܐ܂ ܣܝܡܝܢ ܒܢܝܢܗܘܢ ܥܠ ܫܘܥܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܠܐ ܕܚܠܝܢ ܡܢ ܓ̈ܠܠܐ ܘܪ̈ܘܚܐ܂ ܢܗܪܝܢ ܐܝܟ ܫܪ̈ܓܐ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܘܨܡܚ ܢܘܗܪܗܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܡܥܬܕܝܢ ܪܘܡܝܢܐ ܠܚܬܢܐ ܕܐܬܐ܂ ܘܡܣܟܝܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܓܢܘܢܗ܂ ܫܩܠܝܢ ܟܣܦܐ ܘܡܬܗܦܟܝܢ ܒܗ܂ ܘܕܢܐܬܪܘܢ ܥܣܪ ܟܟܪ̈ܝܢ ܨܒܝܢ܂ ܘܡܦܩܝܢ ܘܡܦܪܚܝܢ ܢܟܣ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܨܪܝܢ ܟܣܦܐ ܘܡܛܫܝܢ ܠܗ܂ ܦܓܪܐ ܕܚܙܬܗܘܢ ܡܗܠܟ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܡܚ̈ܫܒܬܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܗܘܢ ܣܝܡܢ܂ ܘܪܕܝܢ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝܢܐ ܘܐܠܝܨܐ܂ ܘܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܝܨܪܗܘܢ ܐܠܨܝܢ܂ ܠܡܛܪ ܢܡܘܣܐ܂ ܕܡܬܗܓܝܢ ܒܗ ܒܟܠ ܙܒܢ܂ ܘܪܢܝܢ ܘܡܬܗܦܟܝܢ ܒܗ ܒܥܠܡܐ ܐܝܟ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܘܠܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܡܣܟܝܢ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܚܛܝܦܐ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܘܣܝܡܐ ܒܪܘܡܐ܂ ܘܠܒܝܬ ܡܩܕܫܐ ܕܬܡܢ ܡܣܟܝܢ ܠܡܥܠ܂ ܦܬܝܚܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܝܪܝܢ ܬܡܢ܂ ܘܚܙܝܢ ܠܚܬܢܐ ܕܡܥܬܕ ܢܦܫܗ܂ ܐܙܠܝܢ ܐܝ̈ܙܓܕܝܗܘܢ ܠܬܡܢ ܟܠ`ܝܘܡ܂ ܘܫܩܠܝܢ ܘܡܝܬܝܢ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ܂ ܟܬܝܒܝܢ ܫܡ̈ܗܝܗܘܢ ܒܣܦܪܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܡܨܠܝܢ ܘܡܬܬܢܚܝܢ ܕܠܐ ܢܬܥܛܘܢ ܡܢܗ܂ ܡܥܠܝܢ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܫܘܚܕܐ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ܂ ܠܗܘ ܕܫܠܝܛ ܠܡܟܬܒ ܘܠܡܥܛܐ܂ ܘܥܠ ܠܒܗܘܢ ܟܬܒܝܢ ܢܡܘܣܗ ܕܡܪܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܟܬܒܘܢ ܒܗ ܒܗܘ ܣܦܪܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܥܛܝܢ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܒܟܠ ܥܕܢ܂ ܕܠܐ ܢܬܥܛܘܢ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܣܦܪܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܪܚܡܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܘܗܝ ܕܙܒܢܐ܂ ܕܢܬܪܚܩܘܢ ܡܢ ܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܠܫܢܗܘܢ/ܠܫܢܝ̈ܗܘܢ/ ܡܠܦܝܢ ܙܡܝܪ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܂ ܕܢܬܒܣܡܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܩܝܢ̈ܬܗ ܒܣܝܡܢ ܘܚ̈ܠܝܢ܂ ܡܫܬܘܫܛܝܢ ܠܡܕܩܘ ܒܗܘ ܐܬܪܐ܂ ܘܣܢܝܩܝܢ ܕܣܘܢܩܢܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ܀

6

ܘܐܦ ܟܕ ܐܬܝܠܕ ܗܘܐ ܡܠܦܢܗ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܥܝܪ̈ܝ ܫܡܝܐ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܫܠܡܐ ܒܫܡܝܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܣܒܪܐ ܛܒܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ ܘܟܕ ܐܠܦ ܡܟܝܟܘܬܐ ܒܡܐܬܝܬܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܪ܂ ܕܡܢ ܕܡܚܐ ܠܟ ܥܠ ܦܟܟ ܩܪܒ ܠܗ ܐܚܪܢܐ܂ ܘܡܢ ܕܡܫܚܪ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܥܡܗ ܡܝܠ܂ ܙܠ ܥܡܗ ܬܪ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܣܒ ܟܘܬܝܢܟ܂ ܗܒ ܠܗ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܐܦ ܦܪܘܩܢ܂ ܡܟܝ̈ܟܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܣܥܪ ܐܢܝܢ܂ ܪܡܘܬܐ ܘܓܐܝܘܬܐ ܠܐ ܝܐܝܐ ܠܡܟ̈ܝܟܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܓܐ ܒܪܫܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܡܟܝܟܐ ܕܡܬܪܝܡ ܣܢܐ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܘܡܣܟܢܐ ܕܣܐܡ ܒܪܝܫܗ ܬܓܐ܂ ܩܛܠ ܠܗ ܡܠܟܐ܂ ܓܐܝܘܬܐ ܘܪܡܘܬܐ ܬܓܗ ܗܝ ܕܡܠܟܢ ܓܐܝܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ܂ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܝܐܝܐ ܓܐܝܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܗܝ܂ ܘܢܝܫܐ ܗܝ ܕܡܠܟܘܬܗ܂ ܘܐܦ ܠܟܝܢܗ ܗܘ ܝܐܝܐ ܪܡܘܬܐ܂ ܘܣܢܝܐ ܘܢܕܝܕܐ ܠܒ̈ܢܝ ܒܣܪܐ܂ ܘܢ̈ܝܣܐ ܘܐ̈ܬܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܝܐܝܢ܂ ܘܠܐ ܠܒܨܝܪ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܡܕܡ ܕܣܢܐ ܐܠܗܐ ܠܘܬܢ ܘܪܚܝܡ ܠܘܬܗ܂ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܠܘܬܢ܂ ܐܠܐ ܠܘܬܗ ܢܟܬܪ ܕܝܠܗ܂ ܘܚܢܢ ܢܩܘܐ ܒܟܝܢܢ܂ ܠܢ ܝܐܝܐ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܠܗ ܪܡܘܬܐ ܘܓܐܝܘܬܐ܂ ܘܠܢ ܕܝܠܢ ܝܗܒ ܠܢ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܡܕܡ ܕܗܘ ܠܐ ܝܗܒ ܠܢ܂ ܠܐ ܢܣܒ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܛܒ ܢܬܠ ܠܢ܂ ܡܢܣܝܘ ܡܢܣܐ ܠܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܫܩܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܝܠܗ܂ ܚܫܒܝܢ ܠܗ ܣܪܘܚܐ ܘܕܓܠܐ܂ ܘܡܢ ܕܡܩܘܐ ܒܟܝܢܗ ܡܟܝܟܐ܂ ܪܡܐ ܡܪܝܡ ܠܗ܂ ܒܬܪ ܓܐܝܘܬܐ ܠܐ ܬܐܙܠ܀

7

ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܒܪܢܫܐ ܦܠܚ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܪ̈ܘܢ܂ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܪܡܘܬܐ ܠܘܬ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܚܬܝܪܘܬܐ ܠܢܟܦܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܡܪܚܘܬܐ ܠܪܡܝܣܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܡܣܪܗܒܘܬܐ ܠܟܒܝܫܘܬܐ܂ ܡܢ ܕܡܩܒܠ ܪܡܘܬܐ ܡܟܐ܂ ܥܠܡܐ ܕܐܬܐ ܡܬܓܠܙ ܠܗ ܡܢܗ܂ ܘܟܠ ܡܢ ܕܪܚܡ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܡܬܪܝܡ ܘܡܬܥܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܓܐܝܘܬܐ܂ ܥܬܝܪܐ ܕܐܪ̈ܓܘܢܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ܂ ܘܐܬܪܝܡ ܗܘܐ ܘܐܬܥܠܝ ܘܐܫܬܒܗܪ܂ ܟܕ ܐܙܠ ܠܬܡܢ ܢܦܠ ܒܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܠܥܙܪ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ܂ ܐܬܥܠܝ ܘܝܬܒ ܒܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܦܪܝܫܐ ܘܡܟܣܐ ܒܗܝܟܠܐ ܡܨܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܦܪܝܫܐ ܐܬܪܝܡ ܘܙܕܩ ܢܦܫܗ܂ ܘܢܚܬ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܠܐ ܙܟܝ܂ ܘܡܟܣܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ܂ ܢܚܬ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܙܕܝܩ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܒܝܫܐ ܠܘܩܒܠ ܛܒܐ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܠܘܩܒܠ ܢܗܝܪܐ܂ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܛܢܢܐ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܚܪܝܢܐ ܫܬܝܩܘܬܐ܂ ܠܐ ܐܝܬ ܚܝܠܐ ܒܒܝܫܐ܂ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܛܒܐ܂ ܘܚܫܘܟܐ ܡܐ ܕܚܙܐ ܠܢܗܝܪܐ ܥܪܩ ܠܗ܂ ܘܠܡܪܝܪܘܬܐ ܡܦܟܗܐ ܠܗ ܚܠܝܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܙܟܝܐ ܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܠܛܢܢܐ ܡܒܛܠܐ ܠܗ ܟܐܢܘܬܐ܂ ܘܠܚܪܝܢܐ ܡܕܥܟܐ ܠܗ ܫܬܝܩܘܬܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܚܣܡ ܚܫܘܟܐ ܒܥܡܛܢܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܛܢܐ ܒܥܨܝܢܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܛܢܢܐ ܡܒܙܚ ܒܚܪܝܢܐ܂ ܐܦܠܐ ܡܪܝܪܐ ܣܢܐ ܠܓܕ̈ܕܐ܂ ܐܠܐ ܒܝ̈ܫܐ ܛܢܝܢ ܒܛ̈ܒܐ܂ ܘܪ̈ܫܝܥܐ ܚܣܡܝܢ ܒܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܪ̈ܡܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܥܠ ܡܟܝ̈ܟܐ܂ ܘܕܓ̈ܠܐ܂ ܡܒܙܚܝܢ ܒܫܪܝܪ̈ܐ܂ ܘܣܟ̈ܠܐ ܫܝܛܝܢ ܠܚܟ̈ܝܡܐ܂ ܘܡܢ ܕܫܪܪܐ ܠܝܬ ܠܘܬܗ܂ ܠܐ ܨܒܐ ܕܢܫܬܟܚܘܢ ܟܐ̈ܢܐ܂ ܘܡܢ ܕܪܡܘܬܐ ܠܒܝܫܐ ܠܗ܂ ܡܟܝܟܐ ܒܩܛܘܠܗ ܡܬܕܡܐ ܠܗ܂ ܘܡܢ ܕܒܥܘܠܐ ܡܥܪܙܠܢ ܐܝܕ̈ܘܗܝ܂ ܠܐ ܨܒܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܙܕܝܩܐ܂ ܡܢ ܕܕܓܠܘܬܐ ܡܠܐ ܦܘܡܗ܂ ܫܪܪܐ ܣܢܐ ܗܘ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܘܢܕܝܕ܀

8

ܣܡܐ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܛܢܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܫܬܩܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ ܣܠܩ ܒܛܢܢܐ. ܥܠ ܕܛܢ ܚܘܝܐ ܒܐܕܡ ܒܦܪܕܝܣܐ܂ ܬܠܬ ܠܘ̈ܛܬܐ ܩܒܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ܂ ܫܩܠ ܡܢܗ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܂ ܘܗܠܟ ܥܠ ܟܪܣܗ܂ ܘܫܩܠ ܡܐܟܘܠܬܗ ܘܝܗܒ ܠܗ ܥܦܪܐ܂ ܘܣܡܗ ܒܥܠܕܒܒܐ܂ ܘܝܗܒܗ ܕܘܫܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܘܩܐܝܢ ܕܩܛܠ ܠܗܒܝܠ ܒܛܢܢܗ܂ ܩܒܠ ܠܘ̈ܛܬܐ ܠܫܒܥܐ ܕܪ̈ܝܢ܂ ܘܗܘܐ ܙܐܥ ܘܢܐܕ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܥܣܘ ܕܛܢ ܒܝܥܩܘܒ ܐܚܘܗܝ ܘܪܕܦܗ܂ ܝܥܩܘܒ ܡܟܝܟܐ ܩܒܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܘܒܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܘܐܫܬܥܒܕ ܗܘ ܪܡܐ ܠܡܟܝܟܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܛܢܘ ܒܝܘܣܦ ܡܟܝܟܐ܂ ܝܘܣܦ ܐܬܬܪܝܡ܂ ܘܣܢܐ̈ܘܗܝ ܢܦܠܘ ܘܣܓܕܘ ܠܗ܂ ܘܦܪܥܘܢ ܕܛܢ ܒܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܘܦܩܕ ܥܠ ܝܠܘܕ̈ܝܗܘܢ ܕܒܝܡܐ ܢܣܘܦܘܢ܂ ܒܗܘ ܕܝܢܐ ܕܕܢ ܐܬܕܝܢ܂ ܘܩܒܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܚܛ̈ܗܘܗܝ܂ ܘܩܘܪܚ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܛܢܘ ܒܡܘܫܐ܂ ܣܠܩ ܒܗܘܢ ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܫܐ܂ ܘܫܝܘܠ ܦܬܚܬ ܦܘܡܗ ܘܒܠܥܬܗ܂ ܘܢܘܪܐ ܩܕܚܬ ܘܐܟܠܬܗ܂ ܘܐܗܪܘܢ ܘܡܪܝܡ ܕܛܢܘ ܒܡܘܫܐ ܡܟܝܟܐ܂ ܐܬܓܠܝ ܩܕܝܫܐ ܕܢܘܒܕ ܐܢܘܢ܂ ܘܓܪܒܬ ܡܪܝܡ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܫܐܘܠ ܕܛܢ ܒܕܘܝܕ ܡܟܝܟܐ ܘܣܢܝܗܝ܂ ܥܒܪܬ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܘܕܠܚܬܗ ܪܘܚܐ ܡܕܝܒܢܝܬܐ܂ ܘܐܚܒ ܕܛܢ ܒܢܒܘܬ ܘܩܛܠܗ܂ ܒܕܘܟܬܐ ܕܠܥܘ ܟܠܒ̈ܐ ܕܡܗ ܕܢܒܘܬ܂ ܘܐܦ ܕܡܗ ܕܝܠܗ ܠܥܘ̈ܗܝ ܟ̈ܠܒܐ܂ ܘܐܝܙܒܠ ܕܪܕܦܬ ܠܐܠܝܐ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܠܡܣܓܦܘܬܗ܂ ܘܠܗ ܐܟܠܘܗ ܟܠܒ̈ܐ܂ ܘܐܠܝܐ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܐܟ̈ܠܝ ܩܪܨܐ ܕܛܢܘ ܒܓܒܪ̈ܐ ܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܠܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܟܠܬ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ܂ ܘܓܒܪ̈ܐ ܟܐ̈ܢܐ ܐܬܦܨܝܘ ܡܢܗ܂ ܘܟ̈ܠܕܝܐ ܕܐܟܠܘ ܩܪ̈ܨܘܗܝ ܕܕܢܝܐܝܠ܂ ܒܢܦܫܗܘܢ ܡܠܝܘ ܓܘܡܨܐ ܕܚܦܪܘ ܠܗ܂ ܘܗܡܢ ܕܛܢ ܒܡܘܪܕܟܝ ܘܒܥܡܗ܂ ܒܦܘܩܕܢܗ ܠܐ ܐܟܫܪ܂ ܘܡܘܬܐ ܕܙܩܝܦܐ ܩܒܠ ܗܘ ܘܒܢ̈ܘܗܝ܂ ܘܥܡܐ ܣܟܠܐ ܕܠܐ ܩܒܠܘ ܠܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܡܟܝܟܐ܂ ܡܢ ܐܬܪܗܘܢ ܥܩܪ ܘܒܕܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܐ ܕܢܣܒ ܡܠܟܘܬܐ ܘܗܦܟ܂ ܩܕܡܘܗܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܘܗܝ ܡܬܚܪܒܝܢ܂܂܂܂܂ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܟܬܒܬ ܥܗܕܬܟ ܚܒܝܒܝ܂ ܘܠܐ ܡܐܢܬ ܠܝ܂ ܕܬܫܪ ܠܟ ܡܠܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܝܫܐ܂ ܡܩܒܠܝܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܡܟ̈ܝܟܐ܀

9

ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܗܟܢܐ ܬܫܪ ܠܟ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܂ ܕܟܠ ܕܛܢܢܐ ܠܒܝܫ ܠܗ܂ ܒܝܫܐ ܥܡܪ ܒܗ܂ ܘܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܗܝ ܕܥܡܪܬ ܒܫܐܘܠ ܥܡܪܐ ܒܗ܂ ܘܟܕ ܕܘܝܕ ܢܩܫ ܗܘܐ ܒܟܢܪܐ ܥܠ ܫܐܘܠ ܕܢܪܘܚ ܠܗ܂ ܘܫܐܘܠ ܒܛܢܢܐ ܕܠܒܫܗ ܗܘܐ܂ ܡܘܪܢܝܬܐ ܫܕܐ ܒܥܒܕ ܛܒ̈ܬܗ܂ ܘܡܢ ܕܫܟܝܚܐ ܒܗ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܫܪܐ ܒܗ ܢܝܚܐ ܘܡܟܝܟܐ܂ ܘܗܘܐ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܡܫܝܚܐ܂ ܘܥܗܕ ܬܘܒ ܕܡܢ ܠܥܠ ܟܬܒܬ ܠܟ܂ ܕܠܐ ܛܢܝ̈ܢ ܛ̈ܒܐ ܒܒܝ̈ܫܐ܂ ܐܠܐ ܒܝܫ̈ܐ ܛܢܝ̈ܢ ܒܛܒ̈ܐ܂ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܚܙܝܬ ܥܬܝܪܐ ܕܛܢ ܒܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܠܐ ܟܐ̈ܢܐ ܛܢܝ̈ܢ ܒܥܘ̈ܠܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܒܢ̈ܝ ܫܝܢܐ ܒܫܓܝܫܘܬܐ܂ ܘܐܦ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܒܕܓ̈ܠܐ܂ ܘܠܐ ܛܢܝ̈ܢ ܬܩ̈ܢܐ ܒܣܪ̈ܝܚܐ܂ ܘܐܦܠܐ ܢܟ̈ܦܐ ܒܡܨܥܪ̈ܢܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ܂ ܪܗܛ ܒܬܪ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܕܙܟܝܐ ܠܛܢܢܐ܂ ܘܡܥܒܪܐ ܚܪܝܢܐ܂ ܘܫܬܩܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܙܘܓ ܥܡܗ܂ ܕܬܗܘܐ ܚܣܝܟ ܡܢ ܚܪܝܢܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܪܚܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܩܢܝ ܢܟܦܘܬܐ܂ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܙܘܓ ܥܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܪ̈ܚܡܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܠܪ̈ܡܐ ܐܦ ܥܘ̈ܠܐ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܣܢܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܣܢܝ ܚܡܬܐ܂ ܘܐܬܦܪܩ ܡܢ ܡܘ̈ܡܐ ܕܣ̈ܢܝܢ܂ ܠܚܡܬܟ ܠܐ ܬܦܬܚ ܠܗ ܦܘܡܟ܂ ܘܐ̈ܦܝܟ ܠܐ ܬܛܝܒ ܠܗ ܓܘ̈ܢܝܢ ܓܘܢ̈ܝܢ܂ ܘܠܐ ܬܚܘܝܗ ܠܠܫܢܟ܂ ܕܠܐ ܢܘܠܕ ܡܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ܂ ܒ̈ܛܢܝ ܚܡܬܐ ܠܐ ܢܬܝܠܕܘܢ ܒܟ܂ ܕܠܐ ܣܓܝ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܢܬܒܛܢܢ ܡܢ ܝܠܕܝܗ̈ܘܢ܀

11

ܪܚܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܫܘܪܐ ܚܣܝܢܐ܂ ܕܕܡܐ ܠܦܪܙܠܐ܂ ܪܚܡ ܢܟܦܘܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܒܣܝ̈ܡܐ܂ ܕܡܢ ܕܐܟܠ ܡܢܗܘܢ ܣܒܥܐ ܢܦܫܗ ܘܚܕܐ ܘܪܘܙ܂ ܟܠ ܐܝ̈ܠܢܝܢ ܡܢ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܡܬܛܥܡܝܢ܂ ܘܡܚ̈ܫܒܬܗ ܕܒܪܢܫܐ܂ ܡܢ ܦܘܡܗ ܡܬܛܥܡܢ܂ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܩܪܒ ܚܟܝܡܐ ܡܢ ܠܫܢܗ ܛܥܡ ܬܪܥܝܬܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܘܬܪܢܗ ܕܠܒܐ ܡܡܠܠܢ ܣܦܘ̈ܬܐ܂܂܂܂ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܕܚܠ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ ܡܡܠܠ ܒܟܠܥܕܢ܂ ܘܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ ܬܢܐ ܘܡܡܠܠ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܢܫܡܥ ܡ̈ܠܝ ܫܘܥܝܐ܂ ܗܘ ܠܐ ܡܩܝܡ ܠܗܝܢ ܡܫܡܥܬܗ܂ ܘܗܘ ܟܠ ܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܡܠܠ܂ ܘܡ̈ܠܐ ܕܣܘܓܦܢܐ ܠܝܬ ܒܦܘܡܗ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܛܢܐ ܡܚܫܒܬܗ ܡܕܡ ܕܣܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܡܬܛܥܡ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܐܝܢܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܕܡܪܗ ܡܬܗܓܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ܂ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܡܬܚܫܒ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܡܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܛܥܡ ܠܗ ܚܟܝܡܐ܂ ܐܢ ܟܠ ܡ̈ܠܐ ܕܫܘܥܝܐ ܘܕܒܙܚܐ܂ ܘܕܡܘܝܩܐ ܘܕܓܘܕܦܐ ܡܡܠܠ܂ ܝܕܥ ܠܗ ܡܢ ܕܫܡܥ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܒܛܢܘ ܡܬܒܛܢܢ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܝܠܕܢ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܒܛܝܢܘܬܐ ܡܝܬܝܐ ܠܡܘܠܕܐ܂ ܥܗܕ ܠܡܕܡ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂ ܕܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܝܗܒ܂ ܘܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܝܗܒ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܠܡܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܠܢܐ ܛܒܐ ܠܡܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܗܘ ܡܬܝܕܥ ܐܝܠܢܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܒܪܐ ܛܒܐ܂ ܡܢ ܣܝ̈ܡܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܒܠܒܗ܂ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܝܬ ܒܠܒܗ܂ ܡܦܩ ܘܡܡܠܠ ܒܝܫ̈ܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܬܘܬܪ̈ܝ ܠܒܐ ܗܘ ܡܡܠܠܢ ܣܦܘ̈ܬܐ܀

13

ܪܚܡ ܡܟܝܟܘܬܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܕܪܝܚܗ ܒܣܝܡ ܘܛܥܡܐ ܚܠܝܐ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܡܟܝܟܐ ܕܐܦ ܒܪܡܘܬܗ ܡܟܝܟ܂ ܪܚܝܡ ܥܠ ܪ̈ܡܐ ܘܥܠ ܡܟ̈ܝܟܐ܂ ܐܦܢ ܢܓܕܫ ܠܗ ܡܘܟܟܐ ܠܐ ܡܬܓܢܐ܂ ܕܒܟܝܢܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܗ ܡܬܕܒܪ܂ ܘܪܡܐ ܕܠܐ ܡܡܟܟ ܢܦܫܗ܂ ܟܕ ܢܓܕܫ ܠܗ ܡܘܟܟܐ܂ ܪܒܐ ܗܝ ܡܦܘܠܬܗ܂ ܥܠ ܕܒܪܡܘܬܗ ܠܐ ܡܟܟ ܢܦܫܗ܂ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܡܟܝܟܐ ܣܓ̈ܝܐܝܢ܂ ܘܫܐ̈ܠܝ ܫܠܡܗ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܣܟܐ܂ ܘܬܫܒ̈ܚܬܗ ܡܬܢܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܡܟܝܟܘܬܗ ܡܣܬܪܐ ܒܘܨܪ̈ܘܗܝ܂ ܕܒܠܒܗ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܐܡܪ ܕܒܝܫ܂ ܝܬܒ ܡܟܝܟܐ ܘܪܢܐ ܒܚܟܡܬܐ܂ ܘܡܕܥܗ ܦܫܝܛ ܠܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܡܠܬ ܡܟܝܟܐ ܨܝܬܐ ܘܫܡܝܥܐ܂ ܕܓܒܠ ܘܡܦܩ ܠܗ ܒܡܬܩܠܐ܂ ܩ̈ܦܠܝ ܠܒܗ ܡܠܝܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܡܘܠܕ ܠܫܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܒܣ̈ܝܡܐ܂ ܡܟܝܟܘܬܐ ܡܒܘܥܐ ܗܝ ܕܫܠܡܐ܂ ܘܪ̈ܨܝܢܝ ܫܝܢܐ ܪܕܝܢ ܡܢܗ܂ ܪܚܡܗ ܢܘܚ ܠܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܗܝ ܣܬܪܬܗ ܡܢ ܡܝܐ ܕܛܘܦܢܐ܂ ܘܐܬܩܪܒ ܠܘܬܗ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܗܘܐ ܝܪܘܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܘܢܦܠ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܐܝܟ ܥܦܪܐ ܘܩܛܡܐ܂ ܘܐܬܪܒܝ ܒܗ ܐܝܣܚܩ ܒܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܠܗ ܡ̈ܠܟܐ܂ ܘܪܚܡܘ ܩܝܡܗ܂ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪ ܬܡܝܡ ܘܥܡܪ ܒܡܫܟܢܐ܂ ܘܩܒܠ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܥܣܘ܂ ܘܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܒ̈ܗܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܡܟܝܟܝܢ ܗܘܘ ܘܢܟܦ̈ܝܢ ܘܪܡܝܣܝܢ܂ ܘܪܡܐ ܐܪܝܡ ܠܡܟ̈ܝܟܐ܂ ܘܐܡܟ ܠܪ̈ܡܐ܂ ܘܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܨܥܪܐ܂ ܪܚܡ ܐܝܘܒ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܥܠ ܬܡܝܡܘܬܗ ܐܣܗܕ ܡܪܗ܂ ܚܣܡ ܒܗ ܣܛܢܐ ܥܘܠܐ܂ ܘܐܒܗܬܗ ܐܝܘܒ܂ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܟܐ̈ܢܐ܂ ܘܐܪܝܡܗ ܡܪܗ ܠܐܝܘܒ܂ ܕܚܡܣܢ ܒܬܡܝܡܘܬܗ܂ ܐܝܟ ܕܐܣܗܕ ܦܘܡܗ܀

14

ܪܚܡ ܚܒܝܒܝ ܗܕܐ ܡܢܬܐ܂ ܟܝܢܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܒ̈ܢܝ ܒܣܪܐ܂ ܟܐܢܘܬܐ ܗܝ ܗܕܐ܂ ܟܕ ܐܢܫ ܢܡܟ ܢܦܫܗ܂ ܟܝܢܗ ܕܐܕܡ ܥܦܪܢܐ܂ ܗܘ ܕܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܡܪܗ ܣܡ ܠܗ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܛܪ܂ ܕܡܐ ܕܢܛܪ ܡܕܡ ܕܐܬܦܩܕ܂ ܠܟܝܢܐ ܪܡܐ ܢܡܛܝܘܗܝ ܡܪܗ܂ ܘܥܠ ܕܨܒܐ ܠܡܫܩܠ ܠܗ ܪܡܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܡܢ ܟܝܢܗ܂ ܐܗܦܟܗ ܡܪܗ ܠܟܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܟܟܐ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ ܣܗܕ ܦܪܘܩܢ ܘܐܡܪ܂ ܕܟܠ ܕܢܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ܂ ܘܟܠ ܕܢܬܡܟܟ ܢܬܪܝܡ܂ ܐܬܪܝܡ ܐܕܡ ܘܐܬܡܟܟ܂ ܘܗܦܟ ܠܥܦܪܐ ܠܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܐܬܡܟܟ܂ ܦܪܘܩܢ ܪܡܐ ܘܓܐܝܐ܂ ܘܐܬܪܝܡ ܘܐܬܥܠܝ ܠܟܝܢܗ ܗܘ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܐܬܬܘܣܦ ܠܗ ܫܘܒܚܐ܂ ܘܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܟܘܠ܂ ܦܪܘܩܢ ܕܐܬܡܟܟ ܩܒܠ ܫܘܒܚܐ܂ ܘܩܒܠ ܬܘܣܦܬܐ܂ ܘܐܕܡ ܕܐܬܬܪܝܡ܂ ܩܒܠ ܡܘܟܟܐ܂ ܘܩܒܠ ܠܘ̈ܛܬܐ܂ ܬܘܣܦܬܐ ܥܠ ܡܘܟܟܐ܂܂܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܒܝܒܝ܂ ܗܟܢܐ ܝܐܐ ܘܙܕܩ ܠܒܪܢܫܐ ܕܪܚܡ ܠܐܠܗܐ܂ ܕܢܚܒ ܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܘܢܩܘܐ ܒܟܝܢܗ ܕܡܟܝܟܘܬܐ܂ ܕܥܩܪܗ ܢܨܝܒ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܦܐܪ̈ܝܗ ܥܠܝܢ ܩܕܡ ܡܪܐ ܪܒܘܬܐ܂ ܡܟܝܟܘܬܐ ܕܦܐܪ̈ܝܗ ܐܪ̈ܓܝܓܝܢ܂ ܘܪܡܝܣܘܬܐ ܘܢܟܦܘܬܐ܂ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܠܘܬܗ ܡܫܬܟܚܝܢ܂ ܦܫܝܛܝܢ ܡܟܝ̈ܟܐ ܘܡܣܝܒܪ̈ܢܝܢ܂ ܘܪܚܝܡܝܢ ܘܬܡܝ̈ܡܝܢ ܘܟܐ̈ܢܝܢ܂ ܘܨܢܝܥܝܢ ܠܛܒ܂ ܘܥܪܝܡܝܢ ܘܫܠܝܢ ܘܚܟܝܡܝܢ܂ ܘܢܟܝܚܝܢ ܘܢܝܚܝܢ ܘܡܪܚܡܢܝܢ܂ ܘܬܝܒܝܢ ܘܚܝܘܣܬܢܝܢ܂ ܘܥܡܝܩܝܢ ܘܡܬܝܢܝܢ܂ ܘܦܐܝܢ ܘܐܪ̈ܓܝܓܝܢ܂ ܡܢ ܕܪܚܡ ܗܢܐ ܐܝܠܢܐ ܕܗܠܝܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܂ ܛܘܒܝܗ ܠܢܦܫܗ܂ ܕܫܪܝܐ ܒܢܝܚܐ܂ ܘܥܡܪ ܒܗ ܗܘ ܕܨܒܐ ܒܢܝ̈ܚܐ ܘܒܡ̈ܟܝܟܐ

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/9
Source:
Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Aphrahat, “Demonstration 9: On Humility - ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ” based upon Jean Parisot (ed.), Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, Patrologia Syriaca, vol. 1.1 (Paris: Firmin-Didot, 1894), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/9.
Bibliography:
Demonstration 9: On Humility - ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ.” In Aphraatis Sapientis Persae Demonstrationes, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/9.

Show Citation Styles