Narsai: On Creation V - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 2 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܚܹܝܠ ܟܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܒܥܲܠܹܗ ܀ 3 :ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܟܣܸܐ ܒܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܹܗ 4 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܐܸܠܵܐ ܦܲܫܸܩ ܗܘ̤ ܠܒܲܗܵܝܵܘ̈ܗܝ ܀ 5 :ܪܵܡ̇ܐ ܒܥܵܬܹܗ ܘܟܲܣܝܵܐ ܒܨܵܬܹܗ ܘܥܲܣܩܵܐ ܫܟܼܵܚܬܹܿܗ 6 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܸܒܼܥܹܝܘܗܝ ܬܘܼܒܼ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܕܢܸܒܼܥܹܘܗܝ ܫܲܦܝܼܪ ܀ 7 :ܥܲܡܝܼܩ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܟܠ ܥܘܼܡܩܝܼ̈ܢ 8 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 9 :ܪܘܝܼܚ ܦܘܼܩܕܼܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ 10 ܘܲܠܟܼܠ ܩܸܨܵܐ ܘܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܩܸܨܵܐ ܕܲܡܬܲܚܸܡ ܠܹܗ ܀ 11 :ܩܲܠܝܼܠ ܪܸܡܙܹܗ ܘܚܲܣܝܼܢ ܚܲܝܠܹܗ ܘܬܲܩܝܼܦ ܥܘܼܫܢܹܗ 12 ܘܲܙܥܘܙܿܪ ܦܘܼܡ̇ܐ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܙ̈ܢܲܝܵܐ ܕܓܼܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܀ 13 :ܡܹܐܡܪܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܡܲ݁ܪ 14 ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܘܩܵܡ̣ܘ ܬܘܼܦܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 15 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܒܪ̣ܵܐ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܸܿܡ 16 ܘܥܲܠ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܣܵܡ̣ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 17 :ܚܲܕܼ ܦܘܼܩܵܢܵܐ ܦܩ݂ܲܕܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ 18 ܘܥܲܡܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 19 :ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܪܗܸܛ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 20 ܘܛܵܟ ܩܲܕܿܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܒܼܵܕܼܵ݁ܐ ܠܪܸܡܙܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܀ pb. 208 21 :ܠܵܐ ܩܵܘܝܼ ܠܹܗ ܥܒܼܵ݁ܕܼܵܐ ܠܪܸܡܙܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ 22 ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܵ.ܚܲܪ ܠܲܡܚܵܘܵܝܘܼ ܚܹܝܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 23 :ܪܸܡܙܵܢܵܐܝܼܬܼ ܪܡ݂ܲܙ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܠܓܸܠܝܵܐ 24 ܘܬܸܩܢܲܬ̤ ܡܸܢܹܫܠܝ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܸܕܼܥܲܬ̤ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܩܢܲܬ̤ ܀ 25 :ܡܸܢܫܹܠܝ ܐܸܡ݂ܲܪ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܥܲܡ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 26 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܘܲܬܼܡܲܗ̣ܘ ܒܲܟܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܟܼܵܢ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܀ 27 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܝܲܬܼܝܼܪ ܬܗܲܪܘ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܟܲܝܲܢ 28 ܘܲܟܼܡܵܐ ܡܫܲܠܲܛ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܪܝܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܀ 29 :ܒܬܲܗܪܵܐ ܘܬܸܡܗܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢܘ 30 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܲܒܼܥܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 31 :ܒܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܬܲܗܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܠܝܼܠܵܐ 32 ܘܲܟܼܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܚܹܝܠ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܗܲܦܲܟ ܒܵܗ̇ ܀ 33 :ܒܗܘܿܢ ܘܲܒܼܟܼܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ 34 ܕܡܲܢ ܟܲܝ ܐܲܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܟܼܠܵܐ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 35 :ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܟܲܝ ܩܵܡ̣ܘ ܡܸܬܼܪܲܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܗܵܘܢܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 36 ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܬܲܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 37 :ܐܵܪܵܐ ܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܕܹܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ ܪܡܲܙ̣ܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ 38 ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܲܝܢ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܗ̤ܘܲܝܢܲܢ ܀ 39 :ܐܝܼܬܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ ܟܲܝ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܲܝܢ ܐܵܘ ܠܵܐ ܐܝܼܬܲܝܢ 40 ܗܵܫܵܐ ܗ̤ܘܲܝܢܲܢ ܐܵܘ ܪܲܚܝܼܩܘܼ ܗܵܘܝܵܐ ܡܸܢܲܢ ܀ 41 :ܒܥܵܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܒܲܝܢܲܝܗܘܿܢ ܒܪܫܝܼܬܼ ܕܲܗܘ̤ܵܘ 42 ܘܛܵܒܼ ܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܲܕܼܟܼܠ ܀ 43 :ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܡܸܬܼܒܲܩܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 44 ܕܲܟܼܡܵܐ ܟܲܝ ܪܲܒܿ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܐܵܘܪܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 45 :ܒܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܲܪܝܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 46 ܘܕܲܟܼ ܛܵܒܼ ܚܸܫܘܿܟ ܠܗܘܿܢ ܠܵܐ ܚܸܫܘܿܟ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟ ܀ 47 :ܒܚܸܫܘܿܟܼܘܼܬܹܗ ܨܲܕܲܝܼܕܼܵܬܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 48 ܕܐܲܝܟܲܢ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܟܼܵܐ ܒܥܲܡܘܼܛܘܼܬܹܗ ܀ 49 :ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܲܗܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܒܲܟܼܡܝܼܪܼܬܹܗ 50 ܘܠܵܐ ܣܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ ܀ 51 :ܛܵܒܼ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܪܡܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ 52 ܘܲܕܼܠܵܐ ܣܵܟܼܵܐ ܡܸܬܼܲܫܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܕܵܥ ܥܸܠܬܼܵܗ̇ ܀ 53 :ܒܐܲܓܼܘܿܢ ܬܲܗܪܵܐ ܕܬܼܘܼܩܵܢ ܟܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 54 ܘܡܸܢܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܹܐܠܲܦ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܫܸܚܩܲܬ̤ ܀ 55 :ܒܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܕܲܗܘܵܝ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 56 ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܲܒܼܥܵܬܼ ܟܲܣܝܵܐ ܀ pb. 209 57 :ܠܟܲܣܝܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܚܙܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ 58 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܕܲܩ ܢܢܝܼܚ ܠܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 59 :ܒܗܵܢܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܢܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ 60 ܠܡܸܫܡܲܥ ܡܸܕܸܿܡ ܕܫܵܪܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܫܸܚܩܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 61 :ܒܚܸܒܼܠܹ̈ܐ ܕܚܝܼܠܹ̈ܐ ܩܵܡ̣ܘ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܕܼ 62 ܘܐܲܝܟ ܝܵܠܹܕܿܬܵܐ ܡܸܬܼܒܲܠܗܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܐܠܲܕܼ ܕܲܒܼܥܵܘ ܀ 63 :ܠܸܠܝܵܐ ܟܠܹܗ ܠܐ݂ܝܘ ܒܲܒܼܥܵܬܼܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ 64 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܲܡܫܲܥ̣ܘ ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܙܥܸܩ ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܀ 65 :ܒܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ ܫܡܲܥ̣ܘ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ 66 ܕܡܸܬܼܡܲܠܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܦܘܼܬܼ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 67 :ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܩܥ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ 68 ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܫܡ݂ܲܥܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܫܸܡܥܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 69 :ܫܸܡܥܵܐ ܕܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܫܡ݂ܲܥܘ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ ܫܵܡ̇ܥܲܝ̈ ܫܲܦܝܼܪ 70 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ ܠܵܐ ܣܦܲܩ̣ܘ ܫܲܡ̣ܥܘܼܗܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 71 :ܫܡ݂ܲܥܘ ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗܵܘ̇ ܡܲܫܡܲܥ ܟܠ ܠܵܘ ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ 72 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܩܵܠܹܗ ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܵܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܀ 73 :ܒܩܵܠܵܐ ܕܩܵܠܹܗ ܬܲܡܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܵܡܥܲܝ̈ ܩܵܠܹܗ 74 ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܲܫܡܲܥ ܩܵܠ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܘܲܟܼܣܸܐ ܟܝܵܢܹܗ ܀ 75 :ܒܓܲܠܝܼܘܼܬܼ ܩܵܠܹܗ ܘܟܲܣܝܘܼܬܼ ܝܵܬܹܗ ܡܸܬܿܕܲܡܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 76 ܘܩܲܢܝܼܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 77 :ܒܩܸܢܛܵܐ ܫܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܚܙܘܿܢ ܗܵܘܝܹܗ ܕܢܘܿܗܪܵܐ 78 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܢܵܚ̣ܘ ܒܲܠܡܹܐܢܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪܘܼܬܹܗ ܀ 79 :ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܫܲܝܢܵܐ ܢܵܚ̣ܘ ܒܲܗܘܵܝܹܗ ܕܢܗܘܼܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ 80 ܘܲܚܕܼܝܼܘ ܘܫܲܒܲܚܘ ܠܲܡܬܲܩܢܵܢܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪ ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܀ 81 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩ̣ܥܵܘ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܒܼܪܵܬ̤ ܢܘܼܗܪܵܐ 82 ܘܲܫܒܼܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܬܢܵܘ̣ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܿܗ ܕܡܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܀ 83 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܕܲܐܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܠܫܸܡܥܲܢ ܕܠܵܐ ܒܲܪ̄̈ܬܼ ܩܵܠܵܐ 84 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܓܠܲܝ̈ܵܐ ܚܵܘܝܲܢ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 85 :ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܚ̣ܙܵܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܠܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ 86 ܘܢܵܚ̣ܘ ܡ̣ܢ ܩܸܢܛܵܐ ܘܡ̣ܢ ܥܘܼܩܵܒܼܵܐ ܕܥܲܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܀ 87 :ܒܲܗܘܵܝ ܚܲܪܫܵܐ ܚܵܪ̣ܘ ܒܲܗܘܵܝܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܘܿܢ 88 ܕܐܲܝܟ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܗܘ̤ ܗܘ̤ܵܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 89 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܗܘ̤ܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ 90 ܘܲܒܼܬܼܘܼܩܵܢܹܗ ܬܗܲܪܘ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܥܲܠ ܛܲܟܼܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 91 ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡ ܗܵܘ̇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ: pb. 210 92 ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܟܕܲܢܘ̣ ܩܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܀ 93 :ܫܒܼܝܼܚ ܒܪܘܿܝܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܘܼܒܵܢܵܐܝܼܬܼ 94 ܕܲܒܼܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܓܠ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܵܬܹܗ ܕܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 95 :ܣܓܼܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 96 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܸܕܸܿܡ ܐܲܠܦܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 97 :ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬܼ ܩܲܕܸܿܫܘ ܩܘܼܕܼܡ̇ܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 98 ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܹܗ ܦܲܪܥܘܼܗܝ ܫܘܼܒܼܚܚܵܐ ܕܙܵܕܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 99 :ܐܲܝܟ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܦܪܲܥܘ̣ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܝܵܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 100 ܘܩܲܠܸܣܘ ܘܐܵܘ ܪܸܒܼܘ ܠܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪ ܬܲܩܢܲܬ̤ ܀ 101 :ܣܲܓܿܝܼ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ 102 ܘܛܵܒܼ ܐܸܬܿܕܲܡܲܪܘ ܒܲܡܬܲܩܢܵܢܵܗ̇ ܘܲܡܢܲܛܪܵܢܵܗ̇ ܀ 103 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܚܵܪ̣ܘ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܒܚܸܟܼܡܲܬܼ ܟܲܣܝܵܐ 104 ܕܲܟܼܡܵܐ ܨܢܝܼܥܵܐ ܠܲܡܬܲܩܵܢܘܼ ܘܠܲܡܢܲܛܵܪܘܼ ܀ 105 :ܒܝܲܕܼ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܹܗ ܝ̄ܠܸܦܘ ܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ 106 ܘܲܒܼܒܼܘܼܝܵܢܹܗ ܩܢ̣ܵܘ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܕܟܲܣ̈ܝܵܢ ܀ 107 :ܠܒܹܝܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܐܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ 108 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܗܵܪܓܿܝܼܢ ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 109 :ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܡܸܬܼܗܲܓܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 110 ܘܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܲܒܼ̈ܢܵܬܼ ܩܵܠܵܘ̈ܗܝ ܬܲܡܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 111 :ܒܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܗܘܵܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܬܲܡܝܼܗܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 112 ܘܛܵܟ ܪܵܢܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܒܼܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܵܦ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܀ 113 :ܒܥܵܬܼܵܐ ܐܲܒܿܥܵܬ̤ ܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 114 ܘܲܒܼܥ̣ܵܘ ܫܲܦܝܼܪ ܘܝܼܠܸܦ̣ܘ ܫܲܦܝܼܪ ܥܲܠ ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 115 :ܬܵܘ ܟܹܝܬܼ ܢܸܒܼܥܸܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܵܘ 116 ܘܢܹܐܠܲܦ ܥܲܡܗܘܿܢ ܥܸܠܲܬܼ ܩܵܠܵܐ ܘܚܹܝܠ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܀ 117 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܝܲܢ ܒܚܹܝܠ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ 118 ܕܐܲܝܝܟܲܢ ܘܥܲܠ ܡ̇ܢ ܒܝܲܕܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 119 :ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܩܵܠܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܒܵܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ 120 ܕܗܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܓܼܢܝܼܙ ܓܢܝܼܙ ܡ̣ܢ ܩܵܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܵܢܵܐ ܀ 121 :ܕܠܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ 122 ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܒܩܵܠܹܗ ܕܩܵܠܵܐ ܀ 123 :ܒܩܵܠܵܐ ܐܲܠܸܦ ܕܗܘ̤ ܬܲܩܸܢ ܟܠ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܼܿܡ 124 ܘܕܼܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܼܲܥܵܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 125 ܒܲܬܼܪܹܝܢ ܡ̇ܐܒܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܚܒ݂ܲܫ ܟܠܡܸܕܲܡ: pb. 211 126 ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܪܢܸܐ ܐܝܼܬܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܀ 127 :ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܘܐܵܐܲܪ ܒܪ̣ܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܝܑܬܼ 128 ܘܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 129 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܘܼܪܵܐ ܒܪ̣ܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܪܩܲܥ̣ ܠܐܲܪܥܵܐ 130 ܘܠܲܓܼܵܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚ̣ܒܲܫ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 131 :ܡܕܼܝܝܼܢ̄ܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܠܲܥܡܘܼܪܝܵܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼ̇ ܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ 132 ܘܐܲܣܸܢ ܣܵܡ̣ ܒܵܗ̇ ܟܠܡܵܐ ܕܚܵܫܲ݁ܚ ܠܣܘܼܢܩܵܢ ܥܲܡܠܹܗ ܀ 133 :ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܬܲܪܣܝܼ ܡ̣̤ ܛܵܒܼܬܹ̈ܐ 134 ܘܲܓܼܠܵܐ ܘܚܵܘܝܵܗ̇ ܚܹܝܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܘܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 135 :ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܓܠ̣ܵܐ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠ 136 ܘܲܠܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ ܬܲܗܝܹܗ ܠܥܲܡܠܹܗ ܠܸܫܬܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܀ 137 :ܒܸܫܬܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ 138 ܘܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܣܵܦܪܹ̈ܐ ܡܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼ݁ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 139 :ܣܸܦܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܝ̄ܠܸܦ̣ܘ ܒܲܒܼܪܝܝܼܬܼܵܐ ܕܲܠܥܹܢܲܝܗܘܿܢ 140 ܘܫܲܪܝܼܘ ܡܛܲܟܿܣܝܼܢ ܒܲܡܗܝܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܠܠܵܐ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܀ 141 :ܒܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܗܘܿܢ ܩ̣ܢܵܘ ܒܘܼܝܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܦܲܪ̈ܘܿܫܹܐ 142 ܘܐܲܫܠܸܡܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܫܬܲܒܵܕܼܘܼ ܠܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 143 :ܠܗܵܘ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܫܠܸܛ ܐܸܢܘܿܢ ܫܠܸܡ̣ܘ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 144 ܘܟܲܕܼ ܠܵܐܪܓܼܝܼܫܝܼܢ ܐܲܪܓܸܿܫܘ ܘܝܼܕܲܥ̣ܘ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 145 :ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܝ̄ܠܸܦܘ̣ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ 146 ܘܲܒܼܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܬܗܲܪܘ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 147 :ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܝ̄ܬܼܪܘ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܡ̇ܪܵܐ 148 ܘܠܵܗ̇ ܠܡܵܪܘܼܬܼܵܐ ܦܪܲܥ̣ܘ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܀ 149 :ܥܸܠܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 150 ܘܛܵܒܼ ܐܸܬܼܝܲܬܲܪܘ ܒܕܸܚܠܲܬܼ ܡ̇ܪܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 151 :ܚܲܕܼ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܚܲܕܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝ̄ܠܸܦ̣ܘ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ 152 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ܘ ܕܕܼܵܡ ܐܝܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܫܲܠܝܼܛ ܀ 153 :ܗܘ̤ ܬܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܚܲܝܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 154 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܓܡ݂ܲܪܘ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 155 :ܗܵܫܵܐ ܕܲܫܠܸܡ̣ܘ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ݁ܫܹܐ ܠܚܲܕܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ 156 ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܗܵܘ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 157 :ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܝܲܢ ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܬܲܗܪܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ 158 ܕܟܲܕܼ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܘ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܕܼܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܀ 159 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܢܸܫܡܲܥ ܠܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܲܪܫܝܼܡ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܼܵܐ 160 ܘܲܒܼܣܘܼܟܵܠܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܘܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܹܗ ܀ 161 :ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܘܲܕܼܟܼܠ 162 ܘܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܲܢ ܀ 163 :ܠܵܐ ܟܬ݂ܲܒܼ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܲܟܼܬܲܒܼ 164 ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܡ̣ܛܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܲܥܗ݂ܲܕܸ ܐܸܢܘܿܢ ܀ pb. 212 165 :ܠܵܐ ܒܲܕܸܿܩ ܠܲܢ ܥܲܠ ܒܘܼܕܵܩܗܘܿܢ ܒܪܹܫ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ 166 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܒܲܕܸܿܩ ܒܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܼ ܗܵܓܼܵܪ ܀ 167 :ܠܵܐ ܐܵܘܕܲܥ ܠܲܢ ܕܩܲܒܸܿܠܘ ܡܸܕܸܿܡ ܠܲܡܕܲܒܵܪܘܼ 168 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܚܵܘܝܼܘ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܨܹܝܕܼ ܡܸܨܪܵܝܬܼܵܐ ܀ 169 :ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܲܢ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܠܲܢ ܐ̄ܚܝܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܒܼܪܹ̈ܐ 170 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܗܸܢܘ̣ܿܢ ܐܲܠܸܦܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܠܐܲܡܬܼܵܗ̇ ܕܣܲܪܲܝ ܀ 171 :ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܥܲܒܼ݂ܪܹܗ ܠܫܲܪܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 172 ܘܐܲܝܟ ܠܲܝܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܗܡܝܼ ܘܲܫܬܸ݂ܩ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܀ 173 :ܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܣܘܼܥܪܵܢܗܘܿܢ ܕܣܵܥܪ̈ܲܝ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 174 ܘܲܒܼܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܟܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 175 :ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܐܲܗܡܝܼ ܡ̣ܢ ܥܘܼܗܕܵܢܗܘܿܢ ܡܥܲܗܸܕܼ ܟܠܵܐ 176 ܕܗܵܐ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܸܥܗܲܕܼ ܥܲܗܕܹܿܗ ܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܹܗ ܀ 177 :ܠܡܵܢ ܟܲܝ ܚܲܦܝܹܗ ܠܫܲܪܒܵܐ ܓܼܠܝܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܒܹܗ 178 ܘܠܵܐ ܓܠ̣ܵܝܗܝ ܩܘܼܕܼܡܲܝܢ ܐܲܝܟ ܕܲܓܼܠܵܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܬܘܼܩܩܵܢܲܢ ܀ 179 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܥܲܡ ܟܠ ܐܵܘ ܒܵܬܲܪ ܟܠ 180 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 181 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܕܲܓܼܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܸܿܡ 182 ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܒܼܪܝܼܬܹ̈ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܪܵܡ̇ܐ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 183 :ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪ݁ܵܢܵܝܹܐ 184 ܐܦܸܢ ܐܲܡܝܼܪ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 185 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܚܵܘܝܹܗ ܚܹܝܠ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 186 ܘܠܵܐ ܒܲܕܼܩ ܠܹܗ ܥܲܠ ܫܲܪܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 187 :ܠܡܵܢ ܠܵܐ ܐܲܠܦܹܗ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼ 188 ܕܛܵܟ ܝܵܠܦ̇ܝܼܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܘܲܕܼܟܼܝܵܢ ܢܲܦܫܲܢ ܀ 189 :ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܚܵܪ̣ ܗܵܘ̇ ܐܘܼܡ̇ܢܵܐ ܕܟܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ 190 ܘܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܲܦܐܹܝܢ ܟܲܣܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܀ 191 :ܠܲܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܗܘܿܢ ܚܙ̣ܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ 192 ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܓܼܠܝܵܐ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 193 :ܒܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ 194 ܘܩܲܕܸܿܡ ܫܲܬܿܩܵܗ̇ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܬܬܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܀ 195 :ܠܝܲܨܪܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܠܡܸܕܸܿܡ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼ 196 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܲܣܝܹܗ ܠܫܲܪܒܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܸܬܼܩܵܐ ܀ 197 :ܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܥܲܠ ܪܸܓܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܐܵܕܼܵܡ 198 ܕܠܵܐ ܬܸܣܬܲܬܲܪ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 199 :ܒܪܸ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ ܐܲܪܡܝܼ ܦܓܼܘܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ 200 ܕܠܵܐ ܡ̇ܐ ܕܝܼܕܲܥܘ̣ ܢܕܼܵܘܕܼܘܼܢ ܪܲܗܛܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 201 ܚܙ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܸܡܙܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܝܠܝܼܠܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: pb. 213 202 ܘܲܩܕܲܡ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܫܲܪܘܿܢ ܠܡܸܪܕܼܵܐ ܒܬܼܵܘܫܵܐ ܀ 203 :ܣܝܵܓܼܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܣܵܓܼ̣ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܒܲܥܪܝܼܪ̈ܵܝܹܐ 204 ܕܠܵܐ ܢܕܘܼܫܘܼܢܵܝܗܝ ܠܲܥܒܼܵܕܼ̇ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܓܼܘܼܕܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 205 :ܩܵܠ ܓܘܼܕܵܦܗܘܿܢ ܫܡܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ 206 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܿܬܲܩܢܘ ܫܲܠܝܹܗ ܒܫܸܠܝܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 207 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܚܪ̈ܫܹܐ ܫܲܬܲܩ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܛܘܼܥܝܲܝ 208 ܕܠܵܐ ܢܸܬܸܿܠ ܠܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܕܬܲܡܠܸܟ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 209 :ܠܲܟܼܬܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܫܲܠܝܼ ܫܒܸܠܝܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 210 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܥܪܲܪ ܘܬܸܕܼܠܘܿܚ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 211 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܒܲܥܪܝܼܪܵܝܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܘܩܵܛ̇ܠܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 212 ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܣܪ̣ܵܗ̇ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܙܲܝܢܵܐ ܀ 213 :ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܐܲܥܸܠ ܚܲܒܼܫܵܗ̇ 214 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܗܲܪ ܫܸܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܀ 215 :ܠܫܸܡ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܚ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܘܼܫܹܐ 216 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܓܿܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܫܲܪ̈ܒܹܿܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 217 :ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܡܸܬܼܚܲܦܛܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܬܿܦܢܸܐ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ 218 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܟܲܦܪܹܗ ܠܲܫܡܸܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܹܗ ܀ 219 :ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܓܵܢ̇ܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܙܹܐܦܵܢܵܐܝܼܬܼ 220 ܘܒܸܕܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܡܸܬܼܢܲܒܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܀ 221 :ܒܚܹܝܠ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܚܝܼܠܲܬܼ ܚܲܝܠܵܐ 222 ܘܲܒܼܦܲܐܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܣܲܬܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܫܟܼܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇ ܀ 223 :ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܕܐܲܝܬܿܝܼܘ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܡܟܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ 224 ܘܕܲܒܼܥܘܕܼܪܵܢܗܘܿܢ ܬܲܠܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܘܲܢܛܝܼܪ ܥܵܠܡܵܐ ܀ 225 :ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܐܲܠܵܥܗܘܼܬܼܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ 226 ܘܒܼܵܪ̈ܝܲܝ ܟܠܵܐ ܘܢܵܛܪ̈ܲܝ ܟܠܵܐ ܡܫܲܡܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܗܘܿܢ ܀ 227 :ܠܵܘ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܡܸܬܼܥܲܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܵܢܵܐ ܪܵܘܡܵܐ 228 ܐܸܠܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܡܸܬܼܓܵܘܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 229 :ܘܠܵܘ ܬܘܼܒܼ ܛܘܼܥܝܲܝ ܠܵܘ ܗ̤ܝ ܩܢܘܿܡܵܗ̇ ܡܸܫܬܿܓܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 230 ܒܲܕܼܠܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܩܢܘܿܡ̇ܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 231 :ܨܸܒܼܝܵܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܝܲܨܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܵܕܹܐ 232 ܘܲܠܒܼܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܟܠ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܠܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܀ 233 :ܒܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܚܵܪ̣ ܗܵܘ̇ ܛܵܒܼܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܛܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ 234 ܘܟܲܣܝܵܗ̇ ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܬܸܨܛܲܚܸܐ ܀ 235 ܡ̣ܢ ܨܘܿܚܝܼܬܼܵܐ ܟܠ̣ܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܗܘܿܢ ܕܙܲܗܝܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܐ: pb. 214 236 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܓܲܙܵܐ ܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܒܲܥܪܲܪ ܀ 237 :ܒܛܲܒܼܥܵܐ ܕܫܸܬܼܩܵܐ ܛܲܒܼܥܹܗ ܠܓܲܙܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ 238 ܕܠܵܐ ܢܵܘܒܿܕܼܘܼܢܵܝܗܝ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܡܩܝܼܡܲܝ̈ ܡܸܪܕܵܐ ܀ 239 :ܡܸܪܕܼܵܐ ܡܩܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 240 ܘܐܲܣܓܿܝܼ ܡܸܪܕܹܿܗ ܠܚܸܣܢܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܪܸܓܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 241 :ܚܸܣܢܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܒܢ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼ ܫܸܬܼܩܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 242 ܘܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ ܣܵܡ̣ ܬܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 243 :ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܗܵܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܡܚܲܟܸܿܡ ܟܠܵܐ 244 ܕܣܲܬܿܪܵܗ̇ ܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 245 :ܐܘܿ ܠܹܟܼܝ ܒܝܼܫܵܐ ܟܡܵܐ ܒܝܼܫ ܝܲܨܪܵܐ ܕܡܲܪܵܚܘܼܬܹܟܼܝ 246 ܕܐܵܦ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܣܲܬܲܪ ܡܸܢܹܟܼܝ ܛܵܒܼܬܵܐ ܕܛܘܼܒܹܗ ܀ 247 :ܐܘܿ ܠܹܟܼܝ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܒܼܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܟܡܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ ܐ̄ܢܬܿܝ 248 ܕܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܙܗܝܼܪ ܒܲܥܒܼܵܕܹ̇ܗ ܡ̣ܢ ܓܘܼܢܵܝܹܟܼܝ ܀ 249 :ܐܘܿ ܠܲܣܢܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܣܢܹܐ ܚܵܘܪܵܗ̇ ܠܲܕܼܚܵܐܲ݁ܪ ܒܵܗ̇ 250 ܕܟܲܣܝܹܗ ܛܵܒܼܵܐ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܥܲܡܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܒܼܵܬܼ̈ܗ̇ ܀ 251 :ܐܘܿ ܠܡܲܣܠܲܝܬܵܐ ܕܡܲܣܠܲܝ ܫܸܡܥܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܵܡ̇ܘܿܥܹ̈ܐ 252 ܕܢܸܕܲܬ̤ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܒܼܵܪܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 253 :ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܚܙ̣ܵܗ̇ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܕܼܝܼܕܼܵܐ 254 ܘܐܲܗܦܸܟ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܠܵܐ ܢܚܘܼܪ ܨܹܐܕܹܝ̇ ܒܬܼܘܼܩܵܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 255 :ܘܐܸܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܸܚܙܹܝܗ̇ ܠܲܡܫܲܟܲܪܬܼܵܐ 256 ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܢܲܡܪܲܚ ܘܢܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܦܲܪܨܘܿܦ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 257 :ܒܦܲܪܨܘܿܦ ܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܕܲܢܚܘܼܪ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ 258 ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܫܟܼܝܼܪ݁ܲܝ ܚܸܙܘܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܼܠܵܗ̇ ܀ 259 :ܕܘܼܡܝܵܗ̇ ܟܲܣܝܹܗ ܠܕܘܼܡܝܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ 260 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܓܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܹܢܲܝܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 261 :ܘܐܸܢ ܗܵܟܲܢ ܒܝܼܫ ܚܝܵܪܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܕܐܵܦ ܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ 262 ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܲܗܦܸܟ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܸܒܹܿܗ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܀ 263 :ܥܪܘܿܩܘ ܟܹܝܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܕܒܼܝܼܫܬܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ 264 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܓܲܠܙܘܼܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܗ̇ ܕܛܵܒܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܵܐ ܀ 265 :ܚܙ̣ܵܘ ܡ̇ܢ ܣܸܥܪܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 266 ܕܠܵܐ ܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܠܲܢ ܕܢܸܚܙܸܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 267 :ܦܲܐܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ ܥܲܡܗܘܿܢ 268 ܘܣܵܗܹ̇ܕܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܵܥܘܿܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܀ pb. 215 269 :ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܘܩܲܠܝܼܠ ܪܲܗܛܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 270 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܕܲܢܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼܪ ܒܛܘܼܟܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 271 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠ 272 ܕܲܒܼܛܲܟܼܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܛܲܟܸܿܣ ܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ ܀ 273 :ܠܛܘܼܟܵܣ ܥܵܠܡܵܐ ܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 274 ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܠܝܼܠܬܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 275 :ܠܵܘ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܛܲܟܸܿܣ ܟܠ ܛܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ 276 ܐܸܠܵܐ ܕܢܵܘܕܲܥ ܕܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܡܛܲܟܲܣ ܀ 277 :ܥܲܡ ܒܸܪ݁ܝܵܬܼܵܐ ܫܲܬܿܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܬܲܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ 278 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܬܿܪܝܼܡܘܼܢ ܘܢܸܛܥܘܿܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܀ 279 :ܥܲܡ ܠܵܐ ܡܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܥܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܒܹܝܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ 280 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܬܿܪܘܼܢ ܕܕܼܵܡ ܠܵܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢ ܥܲܠ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܀ 281 :ܒܩܵܠܵܐ ܓܼܠܝܵܐ ܐܲܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ ܚܹܝܠ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ 282 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܕܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܀ 283 :ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ 284 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܼܵܘܕܼܘܼܢ ܒܗܸܕܼܪܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 285 :ܒܪܸܡܙܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܐܲܝܟ ܟܠ ܕܲܗܘ̤ܵܐ 286 ܘܥܲܡ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܐܲܫܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 287 :ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡܟܵܐ ܐܸܢ ܐܲܡܝܼܪ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ 288 ܘܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܚܲܝܠܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܟܘܼܝܵܢܵܐ ܠܡܸܦܪܲܚ ܒܐܵܐܲܪ ܀ 289 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܚܲܝܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܣܥܲܪ ܚܲܝܠܹ̈ܐ 290 ܘܗܘ̤ ܥܒ݂ܲܕ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܀ 291 :ܚܲܝܘܼܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܙܵܘܼܕܼ ܐܸܢܘܿܢ 292 ܘܲܫܦܝܼܥܵܐܝܼܬܼ ܐܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 293 :ܣܲܡ ܚܲܝܘܼܬܼܵܐ ܘܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ 294 ܘܲܟܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܐܲܚܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܚܲܪܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 295 :ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܪܵܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܝܲܩܲܪ ܐܸܢܘܿܢ 296 ܘܲܒܼܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܢܵܐ ܐܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 297 :ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 298 ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܢܩܘܼܢ ܠܡܹܐܙܲܦ ܡܸܕܸܿܡ ܡ̣ܢ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 299 :ܕܠܵܐ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܐܲܥܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܵܠܡܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ 300 ܘܲܕܼܠܵܐ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܐܲܥܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܣܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 301 :ܢܘܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܫܲܡܲܗ ܐܸܢܘܿܢ ܒܦܘܼܡ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ 302 ܘܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܩܲܠܝܼܠ ܕܵܘܩܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 303 :ܢܘܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܘܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܛܵܝ̇ܣܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ 304 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܕܼܝܼܢ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܀ 305 :ܒܹܝܬܼ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܹ̈ܐ ܡܡܲܨܥܝܼܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ 306 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܓܿܦܝܼܢ ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܪܝܵܐ ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܘܼܡ̇ܐ ܀ pb. 216 307 :ܒܓܼܵܘ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܵܘܡܹ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܚܹܐ ܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܐܲܝܟ ܟܠ 308 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܢܩܝܼܢ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܀ 309 :ܐܲܝܟ ܚܲܕܼ ܝܵܘܡ̇ܐ ܚܫܝܼܒܼ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 310 ܒܗܵܝ̇ ܕܐܵܦ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܗܵܦܹ̇ܟ ܥܲܠ ܟܠ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܀ 311 :ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܪܵܕܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 312 ܘܥܲܡܹܗ ܕܪܲܗܛܹܗ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܀ 313 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܛܥܝܼܢ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܡܸܢܼܚܹܗ ܕܙܲܒܼܢܵܐ 314 ܕܡ̇ܪܹܗ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܚܲܝܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܸܛܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܀ 315 :ܐܘܿ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܩܢܸܐ ܚܘܼܡܣܵܢܵܐ ܕܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ 316 ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܣܲܩܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܕܚܕܼܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 317 :ܐܘܿ ܠܚܹܝܠ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܕܲܒܼܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 318 ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܠܹܗ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 319 :ܐܘܿ ܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܟܠ 320 ܕܥܵܒܼ̇ܕܿܝܼܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 321 :ܐܹܝܘ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܸܬܼܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ 322 ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܿܬܲܩܲܢ ܫܲܪܝܼ ܡܕܲܡܸܐ ܒܲܡܬܲܩܢܵܢܹܗ ܀ 323 :ܐܘܿ ܠܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܟܼܵܐ ܒܲܡܩܲܒܿܠܵܢܹܝ̈ܗ̇ 324 ܕܝܸܗ̄ܒܲܬ̤ ܢܲܦܫܵܗ̇ ܕܲܢܣܲܝܟܼܘܢܵܗ̇ ܡܸܣܬܲܒܝܟܼܵܢܹ̈ܐ ܀ 325 :ܐܘܿ ܠܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ 326 ܕܲܓܼܠܵܬ̤ ܗܸܕܼܣܵܗ̇ ܒܡܸܕܸܿܡ ܩܲܠܝܼܠܠ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܗ̇ ܀ 327 :ܡܸܕܹܿܡ ܩܲܠܝܼܠ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܢܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 328 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܒܲܙܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܡܕܲܒܲܪ ܟܠܵܐ ܀ 329 :ܙܥܘܿܪ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܗܘܿܢ ܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܿܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܫܡܹ̈ܐ ܥܒܲܝ̈ܵܐ 330 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܚܡܝܼܢ ܥܲܡ ܦܲܩ̈ܥܵܬܼܵܐ ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܀ 331 :ܡܟܲܝܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܸܣܦܹܪܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ 332 ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܗܵܟܲܢ ܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܣܗ̇ܛܝܼܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܗܗܘܿܢ ܀ 333 :ܐܘܿ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܡܲܪܗܸܛ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܢܲܗܝܼܪܘܼܬܹܗ 334 ܘܲܛܥܝܼܢ ܡܸܕܹܿܡ ܕܪܲܒ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 335 :ܐܘܿ ܠܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܕܦܵܪܚܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ ܥܲܡ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ 336 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܕܼܵܐ ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܀ 337 :ܐܘܿ ܠܦܵܪ̈ܘܿܚܹܐ ܕܲܩܢܹܝܢ ܓܸܦܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 338 ܕܦܵܪܚܝܼܢ ܘܛܵܝ̇ܣܝܼܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܝܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ pb. 217 339 :ܐܘܿ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ 340 ܕܩܲܢܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 341 :ܐܘܿ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܚܲܝ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܘܪܵܡ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 342 ܕܫܵܘܘܬܸܿܦ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܒܲܫܒܼܝܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܹܗ ܀ 343 :ܐܘܿ ܕܐܲܡܝܼܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ 344 ܕܝܲܗ̄ܒܼ ܠܲܒܼܪܝܼܬܹܗ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܣܩܵܐ ܀ 345 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܦܝܼܥܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܟ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 346 ܕܬܵܦ ܠܲܥܒܼܵܕܼܵ݁ܟ ܥܒ݂ܲܕܿܬܵܝܗܝ ܚܲܒܼܪܵܐ ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܟ ܀ 347 :ܫܒܝܼܚ ܬܘܼܩܵܢܵܟ ܠܵܘ ܐܲܟܼܟܵܬܼܵܟ ܚܵܣ ܠܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ 348 ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܐ̄ܢܬܿ ܘܲܥܒܼܵܕܼ݁ ܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܒܛܲܝܒܘܼ ܥܒ݂ܲܕܿܬܵܝܗܝ ܀ 349 :ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܟ ܡܠܹܝܢ ܬܘܼܩܵܢܲܝ̈ܟ 350 ܘܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܒܵܟ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܠܛܝܼܢ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܀ 351 :ܐܝܼܬܿܝܟ ܘܐܝܼܬܲܝܟ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܕܝܼܠܵܟ 352 ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܟ ܠܵܐ ܡܸܬܼܕܲܪܟܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܥܵܝܝܹ̈ܐ ܀ 353 :ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܲܬܿ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܕܲܡܡܲܠܠܝܼܢ ܒܵܟ 354 ܒܲܕܼܠܲܝܬܿ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܣܵܦ̇ܩܵܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܕܐܲܝܟܲܢ ܐܝܼܬܲܝܟ ܀ 355 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܟ 356 ܕܐܵܦ ܐܸܢ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܵܟ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܡܸܢܲܢ ܀ 357 :ܡ̣ܢ ܝܲܬܿܝܼܪܘܼ ܡܫܲܒܲܚ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܠܵܟ 358 ܒܲܕܼܪܵܡ ܫܘܼܒܼܚܵܟ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܘܡ̣ܢ ܓܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 359 :ܫܘܸܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܐܘܼܬܼܘܼܬܼܵܟ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܘܨܲܥܪܵܐ ܨܥܝܼܪܵܐ 360 ܘܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܟ ܩܵܠ ܩܘܼܠܵܣܵܐ ܘܩܵܠ ܓܘܼܢܵܝܵܐ ܀ 361 :ܒܝܲܕܼ ܗܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܬܿ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܟ 362 ܕܡ̇ܐ ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܢܸܗܘܸܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܀ 363 :ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܫܲܒܿܚܵܟ ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܿܝܬܸܿܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܠܓܸܠܝܵܐ 364 ܡ̇ܕܹܝܢ ܓܼܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܗܵܫܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܀ 365 :ܠܵܘ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܫܲܒܿܚܘܼܟ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ 366 ܕܐܸܠܘܼܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܐܵܦܠܵܐ ܒܫܘܼܒܼܚܵܟ ܡܸܬܼܒܲܣܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 367 :ܗܘܵܝܵܐ ܩܲܕܿܝܼܡ ܠܲܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܠܵܘ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ 368 ܡ̇ܕܹܝܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܥܸܠܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܡܫܲܒܿܚܚܵܢܹ̈ܐ ܀ 369 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܗܵܝ̇ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܒܿܚܲܬܼ ܥܒܼܵܕ̈ܝܗ̇ 370 ܕܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܩܲܢܝܲܝ̈ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܥܸܠܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܀ 371 :ܫܒܝܼܚ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܫܒܼܝܼܚ 372 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܗܘ̤ܵܘ ܘܐܸܫܬܲܒܲܚܘܼ ܀ 373 :ܬܲܗܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܗܘ̤ܵܘ ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ 374 ܘܐܲܝܟܲܢ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܫܲܦܝܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 375 ܡܠܘܿܠܵܐ ܕܡܸܕܹܿܡ ܗܵܘܹ̇ܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܡ̇ܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ: pb. 218 376 ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܕܲܫܦ݂ܲܪܘ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܸܕܹܿܡ ܀ 377 :ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܼܵܢܵܐ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܠܵܦ ܡܸܕܹܿܡ 378 ܘܗܘ̤ ܡܲܠܝܼ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܲܬܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 379 :ܪܸܡܙܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܡܠܘܿܠܵܐ ܘܥܲܡܠܵܐ ܐܵܦ ܐܘܼܡ̇ܢܵܐ 380 ܘܫܲܪܝܼ ܘܫܲܠܸܡ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܥܼܵܐ ܠܹܗ ܥܸܕܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܀ 381 :ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ ܥܸܕܼܪܵܐ ܕܗܘܼܠܹܐ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܡ̇ܐܢܝܼ 382 ܘܠܵܐ ܐܲܪܟܿܘܿܢܛܵܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܙܹܐܦܵܐ ܕܲܒܼܒܲܪ ܕܲܝܨܵܢ ܀ 383 :ܠܵܐ ܥܲܕܲܪܬܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼ ܡܠܸܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ 384 ܘܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐܲܠܵܗܹ̈ܐ ܕܟܲܢܝܼ ܨܢܝܼܥܵܐ ܀ 385 :ܡܲܪܵܚܵܐܝܼܬܼ ܟܲܢܝܼ ܨܢܝܼܥܵܐ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܠܫܹܐܕܹ̈ܐ 386 ܘܕܲܓܵܠܵܐܝܼܬܼ ܐܸܡ݂ܲܪ ܛܵܥ̇ܝܵܐ ܕܗܘܼܠܹܐ ܒܪܵܬ̤ ܟܠ ܀ 387 :ܕܲܓܵܠ ܒܸܕܼܝܵܐ ܕܡ̇ܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܚܲܝ̈ܠܹܐ 388 ܘܡܲܪܵܚ ܗܵܪܓܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܒܲܪ ܕܲܚܨܵܢ ܕܒܲܫܒܼܝܼܥܵܢܹ̈ܐ ܀ 389 :ܠܵܐ ܬܪܹܝܢ ܬܲܩܸܢܘ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܡ̇ܢܝܼܢܵܝܝܹ̈ܐ 390 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܫܲܒܼܥܵܐ ܒܪ̣ܵܘ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܐܘܿ ܕܲܝܨܢܵܝܹ̈ܐ ܀ 391 :ܠܲܝܬܹܿܝܗ̇ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̇ܐܢܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܡ̇ܢ ܣܵܪܹܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ 392 ܘܠܵܐ ܐܲܪ̈ܟܿܘܿܢܛܹܐ ܕܲܒܼܕܼܵܐ ܚܲܒܼܪܵܟ ܩܢܹܝܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܀ 393 :ܫܠܵܘ ܡܲܪ̈ܲܚܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 394 ܠܵܐ ܬܨܲܚܘܿܢܵܗ̇ ܠܫܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܫܸܡ ܕܲܓܼܵܠܹ̈ܐ ܀ 395 :ܕܿܓܵܠܹ̈ܐ ܐ̄ܢܬܿܘܿܢ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܡܠܹܝܢ ܠܸܒܲܝ̈ܟܿܘܿܢ 396 ܘܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܐܝܼܬܼܝܝܹ̈ܐ ܕܐܵܘܠܸܕܼܘ ܪܸ̈ܥܝܵܢܲܟܿܘܿܢ ܀ 397 :ܚܲܕܼܘܼ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 398 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܕܬܲܩܸܢ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 399 :ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܢܸܫܐܲܠ ܥܸܕܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 400 ܘܠܵܐ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܡܨܸܐ ܕܢܸܬܼܥܲܠܸܐ ܨܹܝܕܼ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܀ 401 :ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗ̄ܘ̣ ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܠܵܐܐ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 402 ܘܲܠܟܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܫܡܲܝܝܵܐܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܼܠܡܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 403 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܠܵܐ ܘܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 404 ܘܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܒܲܥܒܼܵܕܼ̇ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 405 :ܒܓܼܵܘ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܚܒܼܝܼܫܵܐ ܗܝܼܠܵܐ ܕܡ̇ܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ 406 ܘܲܠܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܡܫܲܡܫܝܼܢ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܒܲܪ ܕܲܝܨܵܢ ܀ 407 ܒܹܗ ܡܣܲܝܲܟ ܟܠ ܒܲܕܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܹܗ ܠܟܼܠܵܐ: pb. 219 408 ܘܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܣܵܟܼܵܐ ܕܲܡܣܲܝܸܟ ܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܹܗ ܀ 409 :ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܵܗ̇ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 410 ܘܠܲܝܬܿ ܥܲܡ ܚܲܝܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܠܲܫܡܹܗ ܀ 411 :ܗܘ̤ ܒܪ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܙ̈ܢܲܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 412 ܘܟܲܕܼ ܣܲܓܿܝܼܐܝܼܢ ܡܢܹܝܢ ܠܝܼܕܲܗܬܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܀ 413 :ܗܘ̤ ܥܒ݂ܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 414 ܘܗܘ̤ ܣܵܡ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ ܩܕܼܵܡ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 415 :ܦܵܘܠܘܿܣ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ 416 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܟܼܠܗܘܿܢ ܟܲܢܝܼ ܒܲܫܡܡܵܐ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܀ 417 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ 418 ܘܲܟܼܕܲܢ ܐܸܢܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܣܘܼܟܵܝܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 419 :ܒܹܗ ܒܲܗܘܵܝܗܘܿܢ ܩܲܒܸܿܠܘ ܗܵܕܹܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 420 ܘܗܘ̤ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܛܲܟܸܿܣ ܘܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 421 :ܠܛܲܟܼܣܵܐ ܕܥܲܡܠܹܗ ܐܲܥܡܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ 422 ܕܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܕܲܥܒܼܝܝܼܕܹ̈ܐ ܐ̄ܢܘܿܢ ܀ 423 :ܠܲܥܒܼܝܼܕܼܘܼܗܘܿܢ ܡܲܟܼܪܸܙ ܥܲܡܠܵܐ ܕܲܥܡܝܼܠܝܼܢ ܒܹܗ 424 ܘܐܲܝܟ ܕܲܒܼܨܸܒܼܥܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܘ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܐ̄ܢܘܿܢ ܀ 425 :ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ 426 ܕܚܘܼܪܘ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܟܡܵܐ ܫܚܝܼܩ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 427 :ܥܥܲܡܗܘܿܢ ܣܵܗܹ̇ܕܼ ܥܲܡܠܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܥܲܠ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 428 ܘܲܠܣܵܗ̇ܕܿܘܼܬܹܗ ܡܚܲܬܿܡܝܼܢ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܕܐܹܝܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 429 :ܫܲܪܝܼܪ ܣܵܗ̇ܕܵܐ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ 430 ܕܐܲܝܟ ܟܠܡܸܕܹܿܡ ܗܘ̤ܵܘ ܕܲܢܕܲܒܿܪܘܼܢ ܟܠܡܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܀ 431 :ܗܘܲܝܵ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܘܠܵܘ ܥܵܒܼܘܿܕܹ̈ܐ ܕܲܥܒܼܝܼ̈ܕܵܬܼܵܐ 432 ܘܠܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܒܼܘܿܕܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼܝܼܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܀ 433 :ܐܘܿ ܥܲܒܼܕܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ ܕܚܲܕܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 434 ܕܲܡܚܵܘܝܵܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܵܘܸܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 435 :ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ 436 ܘܲܟܼܡܵܐ ܒܨܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 437 :ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܢܲܢ ܘܡ̇ܟܵܐ ܡܸܢܹܗ 438 ܕܗܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܲܪܡܸܐ ܥܠܹܝܗ̇ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 439 :ܡܫܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ 440 ܘܲܬܼܩܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܝܘܼܩܪܵܗ̇ ܒܟܲܦܬܼܵܐ ܕܪܸܡܙܹܗ ܀ 441 :ܓܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܸܡܙܹܗ ܗܘܵܝܵܐ ܕܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ 442 ܘܲܡܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܘܥܲܠ ܡܲܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܀ 443 :ܒܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ 444 ܘܲܒܼܪܵܗ̇ ܒܬܸܢܝܵܐ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ݁ܵܢܹܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܨܒܼܵܐ ܀ pb. 220 445 :ܗܵܢ ܨܼܒܼܝܵܢܵܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܹܗ 446 ܘܐܲܦܩܹܗ ܠܓܸܠܝܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܫܦ݂ܲܕ ܠܚܸܟܼܡܲܬܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܀ 447 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ ܓܡ݂ܲܪ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 448 ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܛܲܟܸܿܣ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܀ 449 :ܪܫܝܼܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܒܦܲܣܬܼܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ 450 ܐܘܼܗ ܡ̇ܢ ܐܸܡܪܹܬܼ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܪܸܡܙܵܐ ܀ 451 :ܟܬܼܝܼܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ 452 ܘܫܲܦܝܼܪ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܀ 453 :ܡܟܼܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܘܥܲܦܪܵܗ̇ ܒܲܡܠܸܐ ܙܘܵܪܹܗ 454 ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܙܘܵܪܵܐ ܐܵܦܸܢ ܐܲܡ̣ܪܵܗ̇ ܢܒܼܝܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܀ 455 :ܬܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܘܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 456 ܬܩܝܼܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܕܠܵ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܀ 457 :ܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܘܡܲܫ̈ܒܹܐ ܒܚܘܼܦܢܲܝ̈ ܚܲܝܠܹܗ 458 ܘܲܨܪܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܩܸܒܼܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܒܫܘܿܫܸܦ ܪܸܡܙܹܗ ܀ 459 :ܡܬܲܚܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܬܚܘܼܡ̇ܐ ܓܼܠܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ 460 ܘܲܦܩܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܪܕܿܘܿܢ ܕܠܵܐ ܥܘܼܠܒܵܢܵܐ ܀ 461 :ܡ̇ܘܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠ ܡܲܪܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ 462 ܘܲܩܨܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܫܵܥܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܸܫܟܵܐ ܀ 463 :ܡܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܵܘܿܟܿܒܹ̈ܐ ܘܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡ ܝܼܕܲܥܬܹܗ 464 ܘܲܡܦܲܠܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܪܕܸܿܐ ܟܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܀ 465 :ܒܚܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐܵܦ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ 466 ܘܒܲܩܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܬܵܐ ܕܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 467 :ܦܪܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܬܼܓܼܡܹ̈ܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 468 ܘܲܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ ܕܡܸܦܪܲܫ ܦܵܪܫܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ݁ܲܝܗܘܿܢ ܀ 469 :ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܘܬܼܘܼܒܼ ܕܐܲܟܼܘܵܬܼܗܹܝܢ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ 470 ܟܲܣ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܹܗ ܘܚܲܙ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܘܡܲܢ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܹܗ ܀ 471 :ܠܵܐ ܟܹܝܬܼ ܙܵܕܸܩ ܕܲܢܟܲܢܸܐ ܠܹܗ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܚܝܼܠܹ̈ܐ 472 ܕܗܵܐ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܡܚܵܘ̈ܝܵܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܓܼܢ̄ܒܵܪܘܼܬܹܗ ܀ 473 :ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܘܢܸܪܢܸܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܠܣܵܟܹܗ 474 ܕܗܵܐ ܬܘܼܩܵܢܹܗ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܲܟ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܲܢ ܀ 475 :ܠܵܐ ܢܸܬܼܠܲܠܲܓܼ ܘܢܲܥܸܠ ܥܲܡܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ 476 ܕܗܵܐ ܐܵܦ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܥܒܼܵܕܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܀ pb. 221 477 :ܥܒܼܵܕܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܲܝܟ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܬܲܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ 478 ܘܣܵܗܹ̇ܕ ܕܵܘܝܼܕܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܘ̈ܗܝ ܪܘܼܚ ܀ 479 :ܡܲܠܲܐܟܼܵܘ̈ܗܝ ܕܹܝܢ ܟܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 480 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܕܝܼܠܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܪܹܝܢ ܠܹܗ ܀ 481 :ܒܪܝܼܬܹܗ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܪܸܡܙܹܗ ܟܕܼܝܼܢܝܼܢ ܟܠܢܵܫ 482 ܘܠܵܐ ܛܲܥܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܹܗ ܘܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ ܀ 483 :ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܛܥܵܘ̣ ܘܟܲܢܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܬܼܝܹ̈ܐ ܓܢܝܼܙܹ̈ܐ 484 ܘܛܵܟ ܟܲܪܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܬܲܩܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܥܲܠ ܗܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 485 :ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܢܸܬܸܿܠ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ 486 ܘܛܵܟ ܚܲܡܝܼܬܼܝܼܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܥܲܠ ܗܵܢ ܓܘܼܢܚܵܐ ܀ 487 :ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܸܟܼܒܲܪ ܚܵ̇ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܵ̇ܕܹܝܢ 488 ܕܐܵܦܸܢ ܚܵ̇ܕܹܝܢ ܩܲܠܝܼܠ ܚܵ̇ܕܹܝܢ ܘܗܵܦ̇ܟܿܝܼܢ ܡܲܟܼܪܹܝܢ ܀ 489 :ܩܲܠܝܼܠ ܙܲܒܼܢܵܐ ܚܵ̇ܕܹܝܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܘܛܵܥܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 490 ܘܒܼܵܬܲܪ ܙܲܒܼܢܵܐ ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܬܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܢܝܵܐ ܀ 491 :ܬܘܵܬܼܵܐ ܡܢܲܓܿܕܵܐ ܠܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܿܬܵܘܝܲܬ̤ 492 ܘܲܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܐܲܟܼܪܝܼܘ ܗܵܪܟܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܀ 493 :ܣܲܓܿܝܼ ܡܲܟܼܪܹܝܢ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܫܸܡܗܘܿܢ 494 ܘܣܲܓܿܝܼ ܚܵ̇ܕܿܝܢ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 495 :ܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܪܚܝܼܡ ܥܲܠ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܗܘܿܢ 496 ܘܲܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܛܵܒܼ ܕܠܲܫܡܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܹܗ ܢܩܲܕܸܿܫ ܟܠܢܵܫ ܀ 497 :ܩܲܕܿܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܡܩܲܕܿܫܝܼܢ ܢܸܗܘܿܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܼܘ 498 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܹܝܢ ܡ̣ܢ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܀ 499 :ܠܲܥܒܼܝܼܕܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܥܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܛܵܒܹ̈ܐ 500 ܘܠܵܐ ܡ̇ܐ̇ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܸܦܪܲܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܲܡܬܲܩܢܵܢܗܘܿܢ ܀ 501 :ܒܹܗ ܒܬܼܘܼܩܵܢܗܘܿܢ ܡܲܩܲܬܼ ܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 502 ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܕܢܸܫܠܸܐ ܘܢܸܫܟܲܬܼ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܀ 503 :ܗܵܘܢܵܐ ܥܝܼܪܵܐ ܩܢܹܝܢ ܒܲܟܼܝܝܵܢܵܐ ܕܲܡܟܲܝܢܝܼܢ ܒܹܗ 504 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܟܲܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 505 :ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܠܵܐ ܕܡܸܟܼܘ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܵܡ̇ܟܿܝܼܢ 506 ܘܲܒܼܥܝܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܥܝܼܪܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܀ 507 :ܒܒܹܝܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܩܲܕܿܡܝܼܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܲܝܟ ܪ̈ܲܒܵܢܹܐ 508 ܘܲܡܚܲܟܿܡܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܫܲܒܼܪܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܘܼܠܦܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 509 :ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܩ̣ܢܵܘ ܚܸܟܼ̈ܡܵܬܼܵܐ 510 ܘܲܠܗܵܘ̇ ܢܝܼܫܵܐ ܕܪܲܒܵܢܘܼܬܹܗ ܚܵܢܹ̇ܝܢ ܟܠܢܵܫ ܀ 511 :ܒܗܸܓܼܝܵܢ ܡܸܠܬܹܗ ܥܢܹܝܢ ܘܲܥܡܝܼܠܝܼܢ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ 512 ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܕܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܪܸܗ̇ܛܝܼܢ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܒܥܵܬܼ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܀ 513 ܥܸܢܝܵܢ ܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܪܚܝܼܡ ܥܲܠ ܥܝܼܪܹ̈ܐ: pb. 222 514 ܬܵܘ ܢܸܗܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܒܼܪܹ̈ܐ ܒܗܸܪܓܵܐ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܹܗ ܀ 515 :ܠܨܸܒܼܝܵܢ ܟܲܣܝܵܐ ܡܫܲܡܫܝܼܢ ܟܠܝܘܿܡ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥܵܐ 516 ܬܵܘ ܢܸܬܼܐܡܸܢ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܢ ܀ 517 :ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܲܢ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܘܲܠܐܹܝܝܢ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ 518 ܢܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 519 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܒܟܼܠ ܫܘܼܚܠܵܦܝܼ̈ܢ 520 ܢܙܝܼܥܥ ܡܲܚܫܲܒܼܬܲܢ ܠܡܸܕܲܥ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 521 :ܚܠܵܦܲܝܢ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܒܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ 522 ܢܩܲܠܸܣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܫܘܸܐ ܠܐܲܓܼܪܵܐ ܕܲܟܼܠܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 523 :ܠܥܘܼܕܼܪܵܢ ܢܲܦܫܲܢ ܪܡܹܝܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 524 ܢܠܲܒܸܿܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܬܼܘܼܒܼ ܢܸܬܼܟܲܫܪܘܼܢ ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܿܢ ܀ 525 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܡܫܲܠܹܝܢ ܡܸܢܲܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 526 ܢܸܦܪܘܿܥ ܛܲܝܒܿܘܼ ܠܡܵܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܙܲܝܹܢ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 527 :ܠܕܲܝܝܘܹ̈ܐ ܪܵܕܼܦܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܲܢ ܕܠܵܐ ܢܲܟܿܘܿܢܵܢ 528 ܢܫܲܒܲܚ ܠܲܫܡܵܐ ܕܐܸܣܲܪ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܢܲܦܫܲܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/91
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Creation V - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/91.
Bibliography:
On Creation V - ܥܲܠ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/91.

Show Citation Styles