Narsai: On Creation VI - ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܥܵܠܡܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܟܲܕܼ ܪܵܗܹ̇ܛ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ 2 ܘܲܨܒܹ̇ܝܬܼ ܕܐܹܠܲܦ ܕܡܲܢ ܡܲܪܗܸܛ ܠܵܗ̇ ܠܫܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܐ ܀ 3 :ܪܲܗܛܹܗ ܘܫܸܬܼܩܹ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܡܛܲܟܲܣ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ 4 ܘܐܸܡ̇ܪܹܬܼܐܸܢܵܐ ܕܡܲܢ ܟܲܝ ܚܲܟܿܡܹܗ ܠܡܸܪܕܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 5 :ܒܫܘܼܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܬܸܗ̇ܪܹܬܼ ܣܲܓܿܝܼ ܕܲܟܼܣܡܵܐ ܫܚܝܼܩܝܼܢ 6 ܘܲܒܼܥܹ̇ܝܬܼ ܕܐܸܕܲܥ ܕܡܲܢ ܫܵܚܹ̇ܩ ܠܹܗ ܘܲܡܢܲܟܲܪ ܠܹܗ ܀ 7 :ܒܹܝܬܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܘ̈ܗܝ ܥܸܠܹ̇ܬܼ ܩܵܡܹ̇ܬܼ ܐܲܝܟ ܕܒܼܵܐܓܼܘܿܢܵܐ 8 ܕܐܹܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼܪ ܕܐܲܝܟܲܢ ܥܵܠ̇ܒܿܝܼܢ ܐܵܦ ܡܸܬܼܥܲܠܒܿܝܼܢ ܀ 9 :ܥܲܡ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ ܨܒܼܵܘ ܚܘܼܫܵܒܲܝܝ̈ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ 10 ܕܐܸܕܕܲܥ ܕܐܲܝܢܵܘ ܫܘܼܪܵܝ ܐܘܼܪܚܹܗ ܘܫܘܼܠܵܡ ܪܲܗܛܹܗ ܀ pb. 223 11 :ܪܲܗܛܹܗ ܘܛܲܟܼܣܹܗ ܥܲܒܼ݂ܕܿܘܼܢܝ ܕܐܸܒܼܥܸܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 12 ܕܡ̇ܐ ܕܲܒܼܥܹܝܬܹܗ ܐܸܕܲܥ ܘܐܵܘܕܲܥ ܠܲܕܒܼܵܥܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܀ 13 :ܒܗܵܬܹܗ ܫܚܲܩ̣ܬܲܢܝ ܐܲܝܟ ܕܲܠܟܲܦܢܵܐ ܒܪܸܓܲܬܼ ܠܲܚܡܵܐ 14 ܘܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼܢܵܐ ܕܐܸܡܠܸܐ ܪܸܥܝܵܢܝ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܟܿܘܼܟܼܵܘܗܝ ܀ 15 :ܫܘܼܦܪܹܗ ܓܲܪܓܼܢܝ ܕܐܸܩܪܘܿܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܐܸܬܼܒܲܩܸܐ ܒܹܗ 16 ܕܛܵܟ ܬܸܫܦܲܪ ܒܹܗ ܣܲܢܝܘܼܬܼ ܡܸܠܲܬܼܝ ܡܲܠܝܲܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 17 :ܒܡܸܠܹ̈ܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܪܓܼܝܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܗܘܸܐ ܚܲܒܼܪܵܐ ܒܫܘܼܦܪܹܗ 18 ܘܲܡܛܲܝܲܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܝܬܸܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܪܸܓܲܬܼ ܪܸܥܝܵܢܝ ܀ 19 :ܪܸܓܿܬܹܗ ܕܥܵܠܠܡܵܐ ܫܚܲܩܬܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܝ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 20 ܘܗܵܐ ܥܵܨ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܕܐܵܘܠܸܕܼ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܘܥܸܠܹ̈ܐ ܀ 21 :ܐܲܝܟ ܝܵܠܹܕܿܬܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ ܡܲܕܲܥܝ ܒܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 22 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܵܘܠܸܕܼ ܥܘܼܠܹ̈ܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܫܵܡܘܿܥܹ̈ܐ ܀ 23 :ܥܸܠܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܬܲܪܥܝܼܬܼܝ 24 ܘܡܲܢ̣ܘ ܡܙܝܼܥ ܠܹܗ ܘܡܫܲܚܠܸܦ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܚܲܪܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 25 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܫܲܚܠܸܦ ܩܲܝܛܵܐ ܠܣܲܬܼܘܵܐ ܘܣܲܬܼܘܵܐ ܠܩܲܝܛܵܐ 26 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܗܦܸܟ ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܠܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܀ 27 :ܡܲܢ ܡܲܕܼܢܲܚ ܠܹܗ ܠܐܸܣܦܹܝܪ ܫܸܡܫܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܨܲܦܪܵܐ 28 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܛܲܫܸܐ ܦܲܐܝܘܼܬܼ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ ܀ 29 :ܡܲܢ ܡܲܪܗܸܛ ܠܹܗ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 30 ܘܡܲܢ ܐܲܚܝܼܕܼ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܘܢܸܦܸܠ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 31 :ܡܲܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܠܹܗ ܠܣܲܗܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܲܪ ܚܲܕܼ ܝܵܘܡ̇ܐ 32 ܘܡܲܢ ܡܲܣܸܩ ܠܹܗ ܒܸܦܠܠܓܿܘܼܬܼ ܝܲܪܚܵܐ ܠܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܀ 33 :ܡܲܢ ܡܲܪܡܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܫܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܗ ܦܓܼܘܼ̈ܕܹܐ ܕܛܲܟܼܣܵܐ 34 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܵܘܲܕ ܛܲܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܩ ܀ 35 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܪܗܸܛ ܟܵܘܟܿܒܹ̈ܐ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ 36 ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܫܒܼܝܼܠ ܡܲܪܕܲܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܣܩܵܐ ܀ 37 :ܡܢ̣ܘܼ ܡܙܝܼܥ ܠܹܗ ܠܐܵܐܲܪ ܚܲܪܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܸܫܡܸܫܬܲܢ 38 ܘܡܲܢ ܡܲܩܩܥܸܐ ܠܵܗ̇ ܠܫܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܗ ܩܵܠܹ̈ܐ ܓܫܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 39 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܩܲܫܸܐ ܘܲܡܥܲܒܸܿܐ ܠܵܗ̇ ܠܩܲܛܝܼܢܘܼܬܹܗ 40 ܘܡܲܢ ܡܲܛܥܸܢ ܠܹܗ ܫܸܦܥܹ̈ܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܵܐܹ̇ܣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 41 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܪܝܼܡ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܛܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ 42 ܘܲܡܬܲܚܬܸܿܐ ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܹܗ ܪܲܓܼܝܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܲܠܥܵܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 43 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܫܲܠܸܐ ܠܲܟܼܬܼܝܼܫܘܼܬܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܪܲܪ 44 ܘܡܢ̣ܘܼ ܦܵܢܹ̇ܐ ܘܲܡܒܲܥܪܲܪ ܠܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܝܲܢ ܀ 45 :ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܲܫܒܹܗ ܩܲܫܝܵܐ ܡ̇ܐ ܕܠܵܐ ܢܵܫܹ̇ܒܼ 46 ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܒܚܹܐܦܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܀ pb. 224 47 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܣܸܦ ܢܘܼܪܵܐ ܕܒܲܪ̈ܩܹܐ ܡ̣ܢ ܪܲܥܕܲܘܼܬܹܗ 48 ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܕܡܲܫܡܲܥ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܪ̈ܲܥܡܹܐ ܡ̣ܢ ܫܲܠܝܘܼܬܹܗ ܀ 49 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܡܲܙܸܓܼ ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ 50 ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܸܩܝܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܠܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܀ 51 :ܡܲܢ ܢܵܛܲ̇ܪ ܠܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܚܲܠܲܛ ܒܓܼܘܼܫܡܹ̈ܐ ܥܒܲܝܵ̈ܐ 52 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܛܲܠܲܩ ܡ̣ܢ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 53 :ܗܵܠܹܝܢ ܥܲܒܼܕܿܘܼܢܝ ܕܐܸܒܼܥܸܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ 54 ܕܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܹܝܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܐܵܘ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 55 :ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܩܢܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܠܬܼܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 56 ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܟܲܝ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܲܕܼܠܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܀ 57 :ܩܲܢ̈ܝܲܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܩܢܹܝܢ ܟܲܝ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܗܵܕܹܐ 58 ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܬܘܼܒܼ ܒܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܨܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܝܠܝܼܢ ܀ 59 :ܪܸܢܝܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪܡܝܼ ܒܪܸܥܝܵܢܝ ܪܸܥܝܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ 60 ܘܲܪܢܹ̇ܝܬܼ ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܵܥܲ̇݁ܪ ܗܵܠܹܝܢ ܒܚܹܝܠ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 61 :ܚܲܕܼܘܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܣܵܥܲ݁ܪ ܚܚܲܝܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 62 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܡܛܲܟܸܿܣ ܠܲܥܒܼܵܕܼ݁ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܲܥܒܼܵܕܼ̇ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 63 :ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ܡܙܝܼܥ ܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ 64 ܘܲܒܼܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܓܵܡܲ݁ܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܹܝܕܼ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 65 :ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܐܲܓܼܥܸܠ ܥܵܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 66 ܢܸܗܘܘܿܢ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܫܘܼܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ ܀ 67 :ܠܗܘܿܢ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܓܹܐܙܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ 68 ܕܲܢܦܲܠܓܼܘܼܢܵܝܗܝ ܠܓܲܙܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܠܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܀ 69 :ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܩܝܼܡ ܐܲܦܸܛܪ̈ܘܿܦܹܐ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܿܗ 70 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܦܵܪܣܵܐ ܒܙܲܒܼܢܹܗ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܿܗ ܀ 71 :ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܝܗ̣̄ܒܹܿܗ ܥܵܠܡܵܐ ܫܲܒܼܪܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܪܲܒܵܐ 72 ܕܲܢܚܲܟܿܡܘܼܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܫܲܒܼܪܘܼܬܼܵܐ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܀ 73 :ܠܪܲܒܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܐܲܫܠܸܡ ܪܲܗܛܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ 74 ܕܲܢܛܲܟܿܣܘܼܢܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 75 :ܦܹܕܵܓܼܘܿܓܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼ ܠܹܗ ܠܣܲܟܼܠܵܐ 76 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܐܠܘܼܢ ܠܹܗ ܠܲܡܗܲܠܵܟܼܘܼ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܀ pb. 225 77 :ܣܟܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܡ̣ܢ ܒܘܝܵܢܵܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܣܟܲܠ 78 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܩܝܼܡ ܥܪ݁ܝܼܡܲܝ ܗܵܢܘܵܐ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܿܗ ܀ 79 :ܠܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܓܼܥܸܠ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܵ̇ܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 80 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܨ̇ܦܝܼܢ ܕܲܣܢܝܼܩܘܼܬܹܗ ܝܵܘܡ̇ܐ ܒܝܵܘܡ̇ܐ ܀ 81 :ܐܵܣܘܿܛܵܐܝܼܬܼ ܪܓܼܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܘܲܢܗܘܼܬܼ 82 ܘܣܵܡ̣ܹܗ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܬܲܩܢܹ̈ܐ ܕܲܢܦܲܪܣܘܼܢܵܝܗܝ ܀ 83 :ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܕܬܲܩܢܹ̈ܐ ܨܒܼܵܐ̣ ܕܲܢܛܲܟܸܿܣ ܠܐܵܣܘܿܛܘܼܬܹܗ 84 ܕܠܵܐ ܡ̇ܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠ ܐܵܣܘܿܛܵܐܝܼܬܼ ܢܡܘܼܬܼ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܀ 85 :ܚܲܟܿܝܼܡ ܛܵܒܼܵܐ ܡ̇ܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 86 ܘܚܲܟܿܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܚܲܟܿܡܹܗ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܡܠܵܠܹ̈ܐ ܀ 87 :ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܐܲܩܝܼܡ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܿܗ ܕܠܵܐ ܡܲܠܵܠܐ 88 ܕܲܢܚܲܟܿܡܘܼܢܵܗ̇ ܠܲܒܼܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܲܥܪܝܼܡܘܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 89 :ܒܗܘܿܢ ܒܲܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܡܕܲܒܲܪ ܟܠܵܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ 90 ܘܠܲܝܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܘ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܗܘܿܢ ܡܲܫܠܲܡ ܪܲܗܛܹܗ ܀ 91 :ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܫܠܲܡ ܪܲܗܛܵܐ ܕܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܲܕܡܲܠܵܠܹ̈ܐ 92 ܘܐܲܝܟ ܡܸܠܲܬܼܗܘܿܢ ܡܬܲܪܓܸܿܡ ܟܲܣܝܵܐ ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 93 :ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܡܚܵܘܸܐ ܚܘܼܒܹܿܗ ܐܵܦ ܠܘܼܚܵܡܹܗ 94 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܘܡܲܣܪܲܚ ܢܸܓܼ̈ܕܹܿܐ ܠܡܸܬܼܢܲܓܿܕܵܢܹ̈ܐ ܀ 95 :ܒܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܼܗܘܿܢ ܣܵܥܲ̄݁ܪ ܟܠܵܐ ܗܘ̤ ܡ̇ܪܹܟܿܠ 96 ܘܓܼܵܒܹ̇ܐ ܘܡܲܣܠܸܐ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܚܙܸܐ ܠܪܸܡܙܹܗ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܀ 97 :ܠܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܫܲܕܵܪ ܒܐܝܼܙܓܲܕܿܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ 98 ܘܗܸܢܘ̣ܿܢ ܦܵܢܹ̇ܝܢ ܘܲܡܚܵܘܹܝܢ ܠܹܗ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 99 :ܡܸܢܗܘܿܢ ܬܵܒܲܥ̇ ܡܸܢܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 100 ܘܲܚܦܝܼܛܝܼܢ ܛܵܒܼ ܠܡܸܛܲܪ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܝܼܡ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܘܗܘܿܢ ܀ 101 :ܒܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܣܵܥܲ݁ܪ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܹܗ 102 ܘܒܲܙܒܲܢ ܪܵܕܹܐ ܘܒܲܙܒܲܢ ܩܵܢܹ̇ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܀ 103 :ܒܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܪܹܩ ܠܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܘܼܒܹܿܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܢܼܐܲܠܨܝܼܢ 104 ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܪܵܕܹܐ ܠܲܡܒܲܣܪ̈ܵܢܹܐ ܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܥܠܹܝܢ ܀ 105 :ܒܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܕܲܒܲܪ ܫܘܼܠܛܵܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܦܘܼܠܵܓܼ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 106 ܘܒܲܚܠܝܼܨܘܼܬܗܘܿܢ ܣܵܕܲ̇ܪ ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܘܡܲܥܒܲܪ ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܀ 107 :ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܪܟܼܝܼܒܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܥܲܠ ܙܵܘܥܲܝ̈ܗܘܿܢ 108 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܟܕܼܝܝܼܢܝܼܢ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܘܦܵܪܚܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ ܀ 109 :ܐܹܝܘ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ 110 ܕܲܟܼܕܼܝܼܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܲܟܼܫܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܒܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܀ 111 ܐܹܝܘ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ: pb. 226 112 ܕܡܲܪܗܸܛ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܀ 113 :ܐܹܝܘ ܩܵܪܘܿܟܼܵܐ ܕܪܵܡ ܪܘܼܟܵܒܹܗ ܡ̣ܢ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 114 ܕܡܲܪܗܸܛ ܪܲܗܛܵܐ ܕܠܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 115 :ܡܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܪܟܸܒܼ ܥܲܠ ܡܸܕܹܿܡ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܟܸܒܼ 116 ܘܲܟܼܕܼܝܼܢ ܬܚܘܿܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܟܕܼܝܼܢ ܬܲܚܬܲܝ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܀ 117 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܗܲܪ ܒܪܲܗܛܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܛܵܘܪܵܐ ܪܲܒܵܐ 118 ܕܗܵܐ ܒܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܐܸܫܬܵܐ ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܗܛܹܗ ܀ 119 :ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܐ ܟܠ ܗܘ̤ ܡܲܪܗܸܛ ܠܹܗ 120 ܘܚܲܝܠܹܗ ܡܚܲܝܸܠ ܠܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 121 :ܚܲܝܠܹܗ ܡܲܪܛܗܸܛ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܬܚܹܝܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ 122 ܘܒܹܗ ܒܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܡܲܪܗܸܛ ܥܵܠܡܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܫܲܡܵܫܵܘ̈ܗܝ ܀ 123 :ܐܘܿ ܠܬܼܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܲܒܼܬܼܕܡܘܼܪܬܵܐ ܥܦܝܼܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ 124 ܕܲܟܼܕܼܝܼܢ ܥܵܠܡܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܘܲܟܼܢܵܘܵܬܹ̈ܐ ܀ 125 :ܟܕܼܝܼܢܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܬܚܹܝܬܼ ܗܵܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܐܸܢܘܿܢ 126 ܘܲܟܼܕܼܝܼܢ ܥܵܠܡܵܬ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܲܫܠܸܛ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 127 :ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܹܿܗ ܟܕܼܝܼܢܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܬܚܹܝܬܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 128 ܘܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܗܸܢܝܘܿܟܼܵܐ ܀ 129 :ܒܥܲܪ̈ܩܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܒܼܝܼܟܼܝܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܠܵܐ ܡܓܼܫܲܡܬܵܐ 130 ܘܲܡܕܲܒܿܪܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܡܲܕܲܒܲܪ ܟܠ ܀ 131 :ܟܠ ܥܲܡ ܟܠܵܐ ܟܕܼܝܼܢ ܘܲܡܫܲܥܒܲܕܼ ܠܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 132 :ܘܥܲܡ ܟܠ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܘܲܠܟܼܠ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 133 :ܒܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܘܼܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܲܠܓܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ 134 ܘܟܼܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܙܗܝܼܪ ܒܲܥܒܼܵܕܲ݁ܐ ܕܡܲܓܼܥܲܠ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 135 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܫܸܡܫܵܐ ܠܒܼܝܼܟ ܒܐܝܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ 136 ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܹܗ ܫܒܼܝܼܠ ܡܲܪܕܲܝܼܬܼܵܬ ܕܠܵܐ ܕܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܀ 137 :ܥܲܡܹܗ ܕܚܲܪܫܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܥܝܼܪܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 138 ܘܲܡܛܲܟܸܿܣ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܫܒܼܝܼܠ ܡܲܪܕܿܝܼܬܹܗ ܀ 139 :ܥܲܡ ܫܲܪܝܘܼܬܹܗ ܐܲܡܝܼܢ ܦܵܪܲܚ ܩܲܠܝܼܠ ܗܵܘܢܵܐ 140 ܘܲܡܣܲܝܸܟ ܠܹܗ ܠܚܘܼܕܼܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ ܀ 141 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܣܲܗܪܵܐ ܛܥܝܼܢ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܹܗ ܠܵܐ ܡܓܲܫܲܡܬܵܐ 142 ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܠܵܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܠܫܲܒܼܪܵܐ ܀ 143 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܛܥܝܼܢ ܠܹܗ ܡܗܵܘܸܐ ܠܠܵܐ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 144 ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܲܒܲܪ ܒܲܥܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܀ 145 :ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܘܕܲܪ̈ܓܹܐ ܣܵܐܹ̇ܡ ܩܘܼܡ̇ܘܗܝ ܐܲܝܟ ܝܵܠܘܿܦܵܐ 146 ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܟܼܡܵܐ ܘܲܟܼܡܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܘܣܵܠܹ̇ܩ ܀ 147 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܨܡܚܵܐ ܕܟܼܵܘܟܿܒܹ̈ܐ ܠܒܼܝܼܟܼܝܼܢ ܐܲܝܟ ܠܲܡܦܹܝܕܹ̈ܐ 148 ܘܲܒܼܨܸܡܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܪܵܕܹܦܝܼܢ ܚܸܫܟܵܐ ܕܠܲܝܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܀ pb. 227 149 :ܐܘܼܪܚܵܐ ܫܘܝܼܬܼܵܐ ܡܫܵܘܹܝܢ ܒܐܵܐܲܪ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܠܚܲܪ̈ܫܹܐ 150 ܘܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܹܝܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܲܝܼܬܼܵܗ̇ ܀ 151 :ܣܸܕܼܪ̈ܝܼܢ ܣܸܕܼܪ̈ܝܼܢ ܪܵܕܹܝܢ ܒܐܘܼܚܵܐ ܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ 152 ܘܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܒܪܹܫ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼ̈ܠܹܐ ܀ 153 :ܠܡܲܫܪܝܼܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܢ ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܘܛܘܼܟܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ 154 ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܝܟܼܘܼܢ ܀ 155 :ܐܝܼܬܼ ܕܥܲܠ ܐܵܐܲܪ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܵܐ ܦܩܝܼܕܼܝܼܢ ܠܲܡܩܵܡ 156 ܘܲܡܙܲܝܥܝܼܢ ܠܹܗ ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܟܣܲܝܵ̈ܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 157 :ܒܙܵܘܥܵܐ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܹܐ ܠܠܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ 158 ܘܲܡܪܲܟܿܒܼܝܼܢ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܟܝܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 159 :ܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܿܬܲܠܹܝܢ ܒܹܗ ܒܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ 160 ܘܲܡܬܲܠܚܝܼܢ ܠܹܗ ܒܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܠܲܝܟ ܕܠܲܓܼܫܝܝܼܡܵܐ ܀ 161 :ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܓܫܝܼܡܵܐ ܥܵܒܼ̇ܕܿܝܼܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܹ̈ܐ 162 ܕܒܲܓܼܫܝܼܡܘܼܬܹܗ ܢܸܛܥܲܢ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܓܫܝܼܡܹ̈ܐ ܀ 163 :ܢܲܚ̈ܬܹܿܐ ܠܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܙܵܩ̇ܪܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܩܲܛܝܼܢܘܼܬܹܗ 164 ܕܒܲܠܒܼܝܼܕܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܢܹܐܚܕܿܘܼܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܡܸܢܼܐܲܫܕܵܢܹ̈ܐ ܀ 165 :ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܦܵܪܣܝܼܢ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܚܘܼܕܼܪܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 166 ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܹܝܢ ܟܵܫܹ̇ܝܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܲܝܟ ܬܲܛܠܝܵܠܵܐ ܀ 167 :ܒܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܡܛܲܠܠܝܼܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܣܘܼܢܩܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ 168 ܘܡ̣ܢ ܬܲܛܠܝܼܠܹܗ ܡܲܚܬܝܼܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܪܵܣܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 169 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܪ݁ܲܥܡܹܐ ܡܲܩܢܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܩܵܠܹܗ 170 ܘܲܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܀ 171 :ܒܹܗܘ̣ ܒܐܵܐܲܪ ܗܸܢܘܿܢ ܥܵܒܼ̇ܕܿܝܼܢ ܓܘܼ̈ܒܹܿܗ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 172 ܘܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܩܵܠܵܐ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܢܲܣܟܿܝܼܢ ܡܲܝܵ̈ܐ ܒܡܲܝܵ̈ܐ ܀ 173 :ܩܵܠܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܵܒܲ̇ܪ ܡܸܢܫܹܠܝ ܒܩܸܒܼܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 174 ܘܲܡܒܲܕܲܪ ܠܹܗ ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܥܢܵܢܹ̈ܐ ܀ 175 :ܡܲܝ̈ܵܐ ܫܪ̈ܲܝܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܙܸܩܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 176 ܘܡ̇ܐ ܕܥܵܒܲ݁ܪ ܒܵܗ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܪܲܥܡܵܐ ܨܪܵܬ̤ ܘܐܸܬܼܐܲܫܕܲܬ̤ ܀ 177 :ܐܹܝܘ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܘܚܲܕܼ ܡܲܠܵܠܵܐ 178 ܕܟܲܣܝܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 179 :ܠܥܸܠܲܬܼ ܫܲܝܢܵܐ ܡܲܠܦܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܠܲܪܫܵܐ 180 ܕܠܵܐ ܫܲܘܝܘܬܼܗܘܿܢ ܬܚܲܒܸܿܠ ܫܲܝܢܵܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܘܙܲܪ̈ܥܹܐ ܀ 181 ܐܘܼܡ̇ܢܵܐܝܼܬܼ ܡܲܠܦܝܼܢ ܩܹܐܪ̈ܣܹܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܠܚܲܪ̈ܫܹܐ: pb. 228 182 ܘܡܸܢܹܗ ܕܐܵܐܲܪ ܚܸܫ̇ܠܝܼܢ ܙܲܝܢܵܐ ܕܡܸܙܕܲܝܢܝܼܢ ܒܹܗ ܀ 183 :ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܚܵܫ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܡ̇ܐ ܕܡܸܬܼܥܲܒܸܿܐ 184 ܘܲܡܫܲܕܿܪܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܐܲܦܲܝܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܚܹܐܦܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܀ 185 :ܐܲܝܟ ܕܠܦܲܪܙܠܵܐ ܢܵܩ̇ܫܝܼܢ ܚܹܐܦܵܘ̈ܗܝ ܒܚܹܐܦܵܐ ܩܲܫܝܵܐ 186 ܘܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܒܠܹܨܘܿܨ̈ܝܵܬܼܵܐ ܢܲܗܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܀ 187 :ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܲܢܗܲܪ ܡܸܢܫܹܠܝ ܒܡܸܨܥܲܬܼ ܢܘܼܗܪܹܐ 188 ܘܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܚܵܘܹܐ ܢܘܼܗܪܹܐ ܘܲܡܛܲܫܸܐ ܠܹܗ ܀ 189 :ܬܲܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܐ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ 190 ܕܥܲܡ ܫܘܼܪܵܝܹܗ ܐܵܦ ܫܘܼܠܵܡܹܗ ܕܠܠܵܐ ܬܘܼܗܵܝܵܐ ܀ 191 :ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܹܗ ܠܲܕܼܚܵܫܲܪ ܒܹܗ ܕܲܢܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼܪ 192 ܕܥܲܡ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܩܲܦ̣ܣܹܗ ܠܢܘܼܗܪܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܒ̣ܵܬܹ̈ܗ ܀ 193 ܐܹܝܘ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܕܠܹܗ ܠܵܐ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܀ 194 ܘܠܲܢ ܕܲܚܙ݂ܲܝܢܵܝܗܝ ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܲܢ ܕܲܢܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼܪ ܀ 195 :ܫܒܼܘܿܩ ܠܲܢ ܚܲܪܫܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܫܲܬܿܝܼܩܘܼܬܼܵܟ 196 ܠܵܐ ܬܚܲܬܼܚܸܬܼ ܠܲܢ ܒܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ ܗ̄ܝܼ ܀ 197 :ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܕܒܲܪܩܵܐ ܕܢܸܪܗܲܛ ܩܲܠܝܼܠܐܝܼܬܼ 198 ܡܠܝܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܲܪܗܸܛ ܫܲܬܿܝܼܩܘܼܬܹܗ ܟܲܕܼ ܗܘ̤ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܀ 199 :ܥܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܲܪܟܸܿܢ ܥܢܵܢܹ̈ܐ ܠܝܲܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 200 ܘܛܵܥ̈ܢܵܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܛܲܒ̈ܥܥܵܢ ܒܝܘܼܩܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܀ 201 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܸܠܦܵܐ ܛܥܝܼܢܵܐ ܥܢܵܢܵܐ ܓܼܙܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ 202 ܘܣܵܠ̇ܩܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܦܲܬܼܚܵܐ ܀ 203 :ܠܹܩܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܠܒܼܝܼܟ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܘܲܡܕܵܒܲܪ ܠܵܗ̇ 204 ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܒܲܥ ܒܝܘܼܒܪܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܕܲܒܒܸܐ ܒܓܵܪܘ̇ܗ̇ ܀ 205 :ܐܹܝܘ ܡܲܠܵܚܵܐ ܕܡܲܪܗܸܛ ܐܸܠܦܹܗ ܕܐܵܐܲܪ ܒܐܵܐܲܪ 206 ܘܲܚܠܵܦ ܠܹܩܹ̈ܐ ܛܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܀ 207 :ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܛܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܕܐܵܐܲܪ 208 ܘܡ̇ܐ ܕܡܸܙܕܲܥܙܥܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܩܵܠܵܐ ܕܲܡܙܝܼܥ ܠܐܲܪܥܵܐ ܀ 209 ܐܲܝܟ ܕܲܠܢܲܚܬܵܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܠܟܸܢܦܹ̈ܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܗ̇. 210 ܘܲܡܬܿܚܬܸܿܐ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܦܦܲܝ̈ ܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܼܝܵܐ ܀ 211 :ܐܘܿ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܪܵܓܵܐ ܠܹܗ ܕܲܢܦܘܼܫ ܒܐܲܪܥܵܐ 212 ܕܐܲܡܝܼܢ ܪܵܕܹܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܐܲܝܟ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܀ 213 :ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܼ ܛܵܒܼܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܓܸܢܣܲܢ 214 ܕܥܵܨܹ̇ܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܀ 215 :ܟܝܵܢܹܗ ܕܐܸܐܲܪ ܦܵܪܘܿܚܘܼܬܼܵܐ ܩܢܸܐ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ 216 ܘܗܵܢܵ̇ܘ ܬܲܗܪܵܐ ܕܣܵܠܹ̇̄ܩ ܠܪܵܘܡ̇ܐ ܘܢܵܚܹ̇ܬܼ ܨܹܐܕܲܝܢ ܀ 217 :ܚܹܝܠ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܲܚܝܠܵܐ ܕܦܵܪܘܿܚܘܼܬܹܗ 218 ܘܲܡܬܲܚܬܸܿܐ ܠܹܗ ܠܪܵܗܛܵܐ ܪܵܡ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܡ̇ܟܵܬ̈ܲܢ ܀ 219 ܚܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܪܲܒܿܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ: pb. 229 220 ܘܲܡܕܲܒܲܪ ܠܵܗ̇ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܐܸܣܟܹܿܡܝܼ̈ܢ ܀ 221 :ܚܲܕܼܘܼ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܪܹܫܢܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܚܠܵܦܵܘ̈ܗܝ 222 ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܥܲܡܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܦܵܠܚܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܹܗ ܀ 223 :ܚܠܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܲܣܛܵܐ ܘܲܢܦ݂ܲܠ ܥܒܼܝܼܕܼ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ 224 ܘܦܵܠܚܹ̈ܐ ܕܥܲܡܹܗ ܚܠܵܦ ܠܸܓܼܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܀ 225 :ܗܘ̤ ܘܲܕܼܥܲܡܹܗ ܡܛܲܟܿܣܝܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 226 ܘܟܸܢܫܹ̈ܐ ܝ̇ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܕܲܒܿܪܝܼܢ ܡܸܕܸܿܡ ܕܲܦܩܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ ܀ 227 :ܒܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܡܦܲܠܓܼܝܼܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ 228 ܘܲܡܛܲܟܿܣܵܐܝܼܬܼ ܪܵܕܹܝܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 229 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܦܩܝܼܪ ܕܲܢܛܲܟܸܿܣ 230 ܘܒܲܙܒܲܢ ܡܲܡܠܸܟ ܘܒܲܙܒܲܢ ܫܵܪܹܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܀ 231 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܩܪܵܒܼܵܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܲܩܪ̈ܲܒܼܬܼܵܢܹܐ 232 ܘܐܲܝܟ ܒܘܼܪܵܢܹܗ ܡܙܲܟܸܿܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܘܪܵܕܹܐ ܠܒܼܝܼܫܹ̈ܐ ܀ 233 :ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܟܠܝܘܿܡ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ 234 ܘܪܵܕܼܦܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܀ 235 :ܚܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܠܘܸܐ ܠܟܼܠ ܒܲܪܢܵܫ ܠܘܼܝܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ 236 ܘܥܲܡܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܝܝܲܠܕܹܿܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܡܵܘܬܹܿܗ ܀ 237 :ܥܲܡ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܕܲܟܼܪܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܚܲܝܵܐ 238 ܘܥܲܠ ܓܢܹ̄ܒܼ ܥܲܪܣܹܗ ܐܲܡܝܼܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܝܘܿܡ ܥܘܼܢܕܵܢܹܗ ܀ 239 :ܗܘ̤ ܦܵܪܹܫ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦܫܵܐ ܐ̄ܚܝܵܢܬܹܿܗ ܡ̣ܢ ܗܲܕܲܡܹ̈ܐ 240 ܕܗܘ̤ ܡ̇ܘܒܹܿܠ ܠܵܗ̇ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܲܦܩܝܼܕܼ ܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 241 :ܬܚܹܝܬܼ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܒܼܵܘܿܝܼܬܼܵܐ ܟܕܼܝܼܢ ܘܲܡܫܲܥܒܲܕܼ 242 ܘܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܝܼ ܠܡܸܣܥܲܪ ܗܵܕܹܐ ܕܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܒܹܗ ܀ 243 :ܠܵܘ ܗܘ̤ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܙܲܒܼܢܵܐ ܟܲܪܝܵܐ 244 ܘܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܹܗ ܕܢܵܘܣܸܦ ܫܵܥܵܐ ܘܢܲܒܼܨܲܪ ܫܵܥܵܐ ܀ 245 :ܘܐܵܦ ܠܹܗ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܵܘ ܒܲܩܛܝܼܪܵܐ ܡܕܲܒܲܪ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 246 ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܕܢܸܥܨܹܝܘܗܝ ܠܵܐ ܠܡܲܛܐܵܒܼܘܼ ܘܠܵܐ ܠܡܲܒܼܐܵܫܘܼ ܀ 247 :ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܩܢܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܹܗ 248 ܘܲܡܨܸܐ ܕܢܸܚܛܸܐ ܘܐܵܦ ܕܢܸܙܕܲܕܲܩ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܀ 249 :ܠܵܐ ܡܸܢܼܥܲܨܪܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܕܲܒܼܒܲܪܢܵܫܵܐ 250 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܒܼܪܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܡܸܕܸܿܡܡ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܢܵܚܵܐ ܀ 251 ܚܲܕܼܘܼ ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܕܼܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. 252 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܣܲܢܬܹܗ ܗ̤ܝ ܠܲܩܢܘܿܡ̇ܗ̇ ܀ 253 :ܒܢܘܿܡ̇ܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܒܝܵܬܼܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 254 ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪ ܐܵܦ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 255 ܐ̄ܚܝܵܢܹ̈ܝܗ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܘܡܸܢܹܗ ܕܛܘܿܗܡ̇ܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: pb. 230 256 ܘܠܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܼܵܗ̇ ܡܚܲܒܿܒܼܝܼܢ ܟܠܫܵܥ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 257 :ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܲܩܪܵܬ̤ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܫܸܡ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ 258 ܠܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܒܝܲܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܀ 259 :ܒܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܪܲܒܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 260 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܠܵܐܹ̇ܝܢ ܒܡܵܙܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܘܲܒܼܬܸܫܡܸܫܬܲܢ ܀ 261 :ܡܸܠܛܵܬܲܢ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܐܵܦ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ 262 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܠܕܲܡ̇ܐ ܕܢܵܝ̇ܚܝܼܢ ܒܠܡܹܐܝܢ ܒܘܼܒܵܐ ܀ 263 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܪܡܹܝܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܫܘܼܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 264 ܕܲܒܼܫܘܼܚܠܵܦܗܘܿܢ ܢܸܥܗܲܕܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܀ 265 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܠܐܹܝܢ ܘܲܥܡܝܼܠܝܼܢ ܒܲܥܡܝܼ̈ܠܬܼܵܐ 266 ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܝܢ ܥܲܡܲܢ ܕܲܚܢܲܢ ܢܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܀ 267 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܡܙܝܝܼܥܝܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܒܙܵܘܥܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 268 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܡܲܫܒܼܵܘ̈ܗܝ ܒܩܝܼܡܘܼܢ ܙܲܪ̈ܥܹܐ ܕܩܘܼܝܵܡ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܀ 269 :ܡܸܛܠ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܡܛܲܟܿܣܝܼܢ ܪܲܗܛܵܐ ܕܝܲܪ̈ܝܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ 270 ܕܠܵܐ ܢܸܬܿܕܵܘܲܪ ܘܢܸܛܥܸܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܲܢ ܀ 271 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܡܚܵܘܹܝܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ 272 ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܢܸܛܥܸܐ ܫܒܼܝܼܠ ܡܲܪܕܲܝܼܬܿܢ ܕܨܹܝܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 273 :ܡܸܛܠܵܬܲܢ ܡܦܲܠܓܼܝܼܢ ܫܵܥܹ̈ܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܸܫܟܵܐ 274 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܓܼܘܼܢ ܥܲܠ ܒܵܪܝܵܐ ܕܲܒܼܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 275 :ܡܸܛܠ ܕܲܪܓܹܗ ܩܢ̣ܵܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܕܲܪ̈ܓܹܐ ܘܛܲܟܼܣܹ̈ܐ 276 ܘܚܵܘܝܼܘ ܕܦܵܩ̇ܕܿܝܼܢ ܐܵܦ ܡܸܬܼܦܲܩܕܿܝܼܢ ܕܕܲܪܓܹܗ ܢܹܐܪܲܒܼ ܀ 277 :ܠܝܲܩܝܼܪܘܼܬܹܗ ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܛܲܟܼܣܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 278 ܘܡܸܛܠ ܛܲܟܼܣܹܗ ܡܲܡܠܸܟ ܛܲܟܼܣܵܐ ܒܹܝܬܼ ܣܸܕܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܀ 279 :ܛܲܟܼܟܼܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܪܸܐ ܒܛܲܛܼܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܡܛܲܟܿܣܵܢܹ̈ܐ 280 ܘܟܲܕܼ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܕܦܵܩ̇ܕܿܝܼܢ ܐܵܦ ܡܸܬܼܦܲܩܕܿܝܼܢ ܀ 281 :ܒܦܵܩܘܿܕܼܘܼܬܼܗܘܿܢ ܚܵܪܟܵܪܘܿܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܥܲܡܡܹ̈ܐ 282 ܘܟܼܢܝܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܫܸܡ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 283 :ܘܡܸܛܠ ܚܫܲܚܬܲܢ ܟܬ݂ܲܒܼ ܕܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܘܐܵܦ ܕܡܲܚܲܒܿܠܝܼܢ 284 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܡܸܫܠܲܚ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܘܢܸܠܒܲܫ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܀ 285 :ܟܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܒܿܠܵܐ ܥܲܡܒܿܠܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܗܸܢ̣ܘܿܢ ܥܲܡܵܗ̇ 286 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܢܹܐܬܸܐ ܝܘܿܡ ܡ̇ܘܠܵܕܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼܬܹ̈ܐ ܀ 287 :ܥܲܡ ܒܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܫܲܬܿܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܥܢܹܝܢ ܘܲܥܡܝܼܠܝܼܢ 288 ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܲܒܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܒܼܪܵܐ ܠܐܲܒܿܝܼܕܼܘܼܬܹܗ ܀ 289 :ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܕܣܲܒܼܪܹܗ ܬܲܠܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܥܝܼܪܹ݁ܐ 290 ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܦܵܣܝܼܢ ܒܪ̈ܲܒܿܘܼܬܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܛܲܝܲܒܼ ܠܵܗ̇ ܀ 291 ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܪܩܵܢ ܚܲܝܲܝ̈ܢ ܡܣܲܟܹܿܝܢ ܟܠܝܿܡ: pb. 231 292 ܘܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ݁̈ܵܢܹܐ ܀ 293 :ܡܸܛܠ ܣܲܒܼܪܹܗ ܟܬ݂ܲܒܼ ܕܐܸܫܥܒܲܕܼܘ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 294 ܘܩܲܒܸܿܠ ܥܵܠܡܵܐ ܬܸܢܘܲܝ ܕܐܲܓܼܪܵܐ ܒܝܘܿܡ ܚܘܼܕܵܬܹܗ ܀ 295 :ܫܲܪܝܼܪ ܥܲܡܠܵܐ ܕܥܵܡ̇ܠܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܚܠܵܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 296 ܘܗܵܐ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܫܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܫܘ̣ܚܠܵܦ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܀ 297 :ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ ܣܵܗ̇ܕܿܝܼܢ ܥܲܠ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ 298 ܘܲܚܠܵܦ ܦܘܼܡ̇ܐ ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܀ 299 :ܒܫܸܬܼܩܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 300 ܕܚܘܼܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 301 :ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ ܪܡܹܝܢ ܒܲܫܚܵܩܵܐ ܡܠܝܼܠܹ̈ܐ ܘܚܲܪ̈ܫܹܐ 302 ܘܗܘ̤ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܕܟܼܡܵܐ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܀ 303 :ܚܘܼܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܲܥܡܝܼܠܘܼܬܼܗܘܿܢ ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ 304 ܘܐܲܥܡܸܠ ܢܲܦܫܵܟ ܒܗܸܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܕܥܝܼܪܹ̈ܐ ܐ̄ܚܝܵܢܲܝܟ ܀ 305 :ܚܙܝܼ ܕܲܚܠܵܦܲܝܟ ܫܚܝܼܩܝܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܘܐܵܦ ܡܸܫܬܲܚܩܝܼܢ 306 ܘܥܲܡ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܟ ܡܪܲܒܹܿܝܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܟ ܀ 307 :ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܬܲܪܒܿܝܼܬܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܘܡ̇ܘܥܝܼܬܼ ܙܲܪ̈ܥܹܐ 308 ܘܲܒܼܡܸܠܲܬܼܗܘܿܢ ܡܛܲܟܲܣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܝܲܪ̈ܝܲܝ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܀ 309 :ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܒܐܵܐܲܪ ܥܲܡ ܙܵܘܥܲܝ̈ܗܘܿܢ 310 ܘܗܲܢܝܼܠܵܐ ܠܗܘܿܢ ܝܲܦܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܲܡ̈ܠܲܝܗܘܼܢ ܀ 311 :ܗܲܢܝܼܐܵܝܼܬܼ ܣܵܥ̇ܪܝܼܢ ܟܠܵܐ ܘܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܟܠܵܐ 312 ܘܲܒܼܣܘܼܥܪܵܢܗܘܿܢ ܦܵܪܥܝܼܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܡܲܬܼܩܸܢ ܟܠܵܐ ܀ 313 :ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܡ̇ܐ ܕܡܸܫܬܲܠܚܝܼܢ ܒܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ 314 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܥܲܡ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܐܵܦ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܀ 315 :ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܲܚܕܼܵܐ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܕܠܵܐ ܬܘܼܗܪܵܝܵܐ 316 ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܀ 317 :ܐܹܝܘ ܣܵܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ 318 ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܵܘܟܼܝܼܢ ܠܲܡܡܲܠܵܝܘܼ ܬܲܪܬܹܿܝܢ ܒܲܚܕܵܐ ܀ 319 :ܐܹܝܘ ܡܫܲܡܫܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܡܫܲܝ̈ ܟܠܵܐ ܕܡ̇ܪܹܐ ܟܠܵܐ 320 ܕܓܼܡܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ ܀ 321 :ܐܹܝܘ ܐܝܼܙܓܲܕܹܿܐ ܕܲܡܠܸܟ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ 322 ܕܒܼܐܝܼܙ ܓܲܕܿܘܼܬܼܗܘܿܢ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 323 :ܐܹܝܘ ܡܫܲܝܢܵܢܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܚܡܲܝ ܫܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܟܼܠ ܘܲܒܼܟܼܠ 324 ܕܲܡܚܲܝܨܝܼܢ ܠܹܗ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 325 :ܐܹܝܘ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܕܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ 326 ܕܕܲܠܵܐ ܩܵܠܵܐ ܨܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܩܵܠܵܐ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ ܀ 327 :ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 328 ܕܐܵܦ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܨܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܬܼܪ̈ܓܵܡܲܝܗܘܿܢ ܀ 329 ܕܠܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܠܵܥ̇ܙܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܥܲܡ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ: pb. 232 330 ܘܟܲܕܼ ܠܲܝܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܓܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܀ 331 :ܒܟܸܣܝܵܐ ܠܵܥܙ̇ܝܼܢ ܥܲܡ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪ̈ܵܓܼܘܿܫܹܐ 332 ܘܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܹܐ ܐܲܝܟ ܪ̈ܓܼܘܿܫܹܐ ܀ 333 :ܘܐܲܝܟ ܕܒܼܐܝܼ̈ܕܲܝܵܐ ܠܒܼܝܼܟܼܝܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܒܐܲܪܒܲܥ ܟܸܢܦܵܘ̈ܗܝ 334 ܘܦܵܪܣܝܼܢ ܚܹܐܦܵܐ ܕܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܠܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 335 :ܒܡܲܫܒܼܵܘ̈ܗܝ ܢܚܹܝܹ̈ܐ ܡܢܝܼܚܝܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܐܵܦ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ 336 ܘܒܼܪܵܓܼܝܘܼܬܹܗ ܡܪܲܓܹܿܝܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܬܸܬܸܿܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܀ 337 :ܐܘܼܡܵܢܵܐܝܼܬܼ ܥܵܨ̇ܒܼܝܼܢ ܟܹܐܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟܪܝܼܗܵܐ 338 ܒܩܲܪܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܬܪܹܝܢ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܀ 339 :ܠܩܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ ܡܡܲܕܿܟܼܝܼܢ ܟܠܫܵܥ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ 340 ܘܟܸܢ ܣܵܝ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܣܲܡܡܵܢܹ̈ܐ ܠܟܹܐܒܹ̈ܐ ܢܣܝܼܣܹ̈ܐ ܀ 341 :ܐܹܝܘ ܠܐܵܣܝܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܓܼܫܲܡܬܵܐ ܕܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܹ̈ܐ 342 ܕܲܡܡܲܕܿܟܼܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܵܡܵܝܹܐ ܘܚܵܫ̇ܚܵܐ ܠܓܼܘܼܫܡܲܢ ܀ 343 :ܠܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡ̇ܪܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ 344 ܕܲܚܙ̣ܵܐ ܕܝܵܥ̇ܝܼܢ ܠܡܸܥܨܲܒܼ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܲܢܣܝܝܼܣܘܼܬܹܗ ܀ 345 :ܚܹܝܠ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܣܵܡ̣ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ 346 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܡܸܣܥܲܪ ܥܵܠܡܵܐ ܟܪܝܼܗ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܀ 347 :ܡܸܢܹܗ ܝܲܠܦܘܼܗ̇ ܠܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܐܸܬܼܢܲܨܲܚܘ 348 ܘܚܹܝܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܣܵܗܹ̇ܛ ܥܲܡܗܘܿܢ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 349 :ܥܲܡܗܘܿܢ ܪܵܗܹ̇ܛ ܚܹܝܠ ܒܼܵܘܿܝܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ 350 ܘܥܲܡܹܗ ܪܵܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܲܦ̈ܣܵܥܵܬܼܵܐ ܀ 351 :ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܪܵܡܹ̇ܙ ܪܸܡܙܹܗ ܕܠܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ 352 ܘܨܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܩܵܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܓܼܘܫܡܵܢܵܝܬܵܐ ܀ 353 :ܠܦܘܼܬܼ ܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܕܐܲܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܬܲܪܓܸܿܡ ܥܲܡܗܘܿܢ 354 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܣܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܲܡܨܵܬܼ ܒܗܵܘܢܵܐ ܩܵܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 355 :ܒܗܵܘܢܵܐ ܨܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܠܗܵܝ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܗ̄ܝܼ 356 ܘܲܒܼܒܼܘܼܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܒܲܝܢܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܬܲܗܝܼܪܝܼܢ ܀ 357 :ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܒܼܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 358 ܘܲܙܥܘܿܪ ܦܘܼܡܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܬܲܗܪܵܗ̇ ܀ 359 :ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܚܲܪܝܼܦ ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܩܐܹܝܢ ܦܲܢ̈ܝܲܝ ܗܵܘܢܵܐ 360 ܕܣܵܦܹ̇ܩ ܠܲܡܨܵܬܼ ܩܵܠܵܐ ܕܩܲܛܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܵܘܢܵܝܼ̈ܢ ܀ 361 :ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܗܵܘ̇ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܝܢܝܼܢ ܒܹܗ 362 ܕܟܲܕܼ ܠܲܝܬܼ ܡܸܕܹܿܡ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 363 ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܗܘܿܢ: pb. 233 364 ܘܲܟܼܡܵܐ ܓܼܠܝܵܐ ܣܵܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 365 :ܐܹܝܘ ܟܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܫܪܵܪܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 366 ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܓܼܝܼܢ ܠܡܸܒܼܥܵܐ ܒܥܵܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 367 :ܟܲܣܝܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܸܪ̈ܝܵܢ 368 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܟܲܣܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ ܀ 369 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ 370 ܘܲܒܼܠܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܨܲܕܿܝܼܕܼ ܗܵܘܢܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 371 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܨܵܝ̇ܬܿܝܼܢ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ 372 ܘܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܒܸܠܥܵܕܼ ܪܼ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܹܐ ܀ 373 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܠܸܡܘ ܪܲܗܟܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 374 ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܕܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܗܲܝܡܵܢܘܼ ܫܒܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 375 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܠܸܡܘ ܪܲܗܛܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ 376 ܘܗܲܝܡܸܢܘ ܕܡܲܨܝܵܐ ܠܲܡܗܲܝܢܵܡܘܼ ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 377 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܵܡ̣ܘ ܕܲܢܛܲܟܿܣܝܼܢ ܚܹܝܠ ܐܸܣܛܘܼܣܹ̈ܐ 378 ܘܒܼܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܣܢ̣ܢܘܼܗܝ ܠܚܲܝܠܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܲܟܼܬܼܝܼܫܘܼܬܼܗܘܿܢ ܀ 379 :ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܢ̣ܵܘ ܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 380 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼܘ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܩܵܠܵܐ ܕܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܨܲܠܡܹܗ ܀ 381 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܟܸܕܼܢܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ 382 ܘܲܡܬܲܪܣܹܝܢ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܫܘܼܛܘܼܢܵܗ̇ ܠܗܲܝܢܵܡܘܼܬܼܵܐ ܀ 383 :ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܫܲܕܿܪܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܐ̄ܚܝܵܢܘܼܬܹܗ 384 ܘܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܒܲܩܝܼܘ ܒܟܲܣܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܀ 385 :ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܵܐ ܘܠܵܐ ܡ̇ܝܟܿܬܿܬܵܐ ܗܲܝܡܸܢܘ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ 386 ܐܲܝܟ ܕܐܵܦ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܘܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܀ 387 :ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܓܸܢܣܵܐ ܕܓܼܢܸܣ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܓܸܢܣܵܗ̇ 388 ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܵܦ ܗܝ̤ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܀ 389 :ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܛܘܿܗܡ̇ܐ ܪܵܕܹܐ ܛܘܿܗܡ̇ܗ̇ ܕܠܵܐ ܝܘܼܒܵܠܵܐ 390 ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܐܵܦ ܗܝ̤ ܒܗܵܘ̇ ܐܸܣܟܹܿܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ ܀ 391 :ܐܹܝܘ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܕܼܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 392 ܕܲܩܢܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܥܵܒܼܘܿܕܼܗܘܿܢ ܀ 393 :ܐܘܿܗ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ 394 ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܪܵܗ̇ ܩ̣ܪܵܐܘܼܗܝ ܡܝܼܬܼܵܐ ܒܚܸܪ̈ܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 395 :ܐܘܿܗ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܓܼܠܸܐ ܥܵܘ̣ܠܹܗ ܐܵܦ ܠܲܣ̈ܡܲܝܵܐ 396 ܕܲܡܚܲܦܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܒܢܲܝ̈ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܒܐܸܣܟܹܿܝܡ ܚܘܼܒܵܐ ܀ 397 :ܐܘܿ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒܲܥ ܛܵܥ̇ܝܵܐ ܒܼܒܼܢܲܝ̈ ܛܘܼܥܝܲܝ 398 ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܕܘܼܡܝܵܗ̇ ܠܗܵܝ̇ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܀ 399 ܚܲܕܼܘ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܢܟܼܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܘܲܕܼܗܵܕܹܐ: pb. 234 400 ܘܗܘ̤ܝܘܼ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܕܲܢ̣ܟܲܠ ܬܲܡ̇ܢ ܘܐܲܛܥܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܀ 401 :ܪܲܓܿܝܼ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܗܵܕܹܐ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 402 ܠܗܵܝ̇ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܵܣܘܿܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܒܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܀ 403 :ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܐܸܡ̣ܲܪ ܕܲܟܼܠ̣ܵܐ ܠܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܦܹܐܪܵܐ 404 ܘܲܒܼܪܵܚܡܘܼܬܼܵܐ ܐܲܛܥܝܼ ܗܵܫܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܀ 405 :ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܲܡ ܡ̣ܝܼܬܼ ܡܲܬܼܩܸܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܸܛܠ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 406 ܗܵܐ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܠܵܐ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܀ 407 :ܥܲܣܩܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܛܘܼܥܝܲܝ ܡ̣ܢ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ 408 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܢܵܘܪܸܟ ܫܲܪܒܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܟܲܪ̈ܝܵܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܀ 409 :ܡܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼܵܗ̇ ܥܨ̣ܵܬܲܢܝ ܕܐܲܣܓܹܐ ܡܸܠܲܬܼܝ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ 410 ܘܫܸܒܼܩܹ̇ܬܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܘܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܥܠܹܝܗ̇ ܀ 411 :ܣܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼܵܗ̇ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܕܼܠܲܚܬܹܗ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐ̄̇ܢܵܫܵܐ 412 ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܚܸܠܛܹ̇ܬܼ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܲܡܫܲܝܵܢܹ̈ܐ ܀ 413 :ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܚܙܹ̇ܝܬܼ ܕܲܡܥܲܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܲܫܝܼ̈ܢ 414 ܘܚܸܫܹ̇ܬܼ ܣܲܓܼܝܼ ܕܠܲܡܟܲܝܢܵܢܗܘܿܢ ܡܲܚܫܝܼܢ ܣܲܟܼܠܹ̈ܐ ܀ 415 :ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܚܸܫܹ̇ܬܼ ܣܲܓܿܝܼ ܘܲܡܠܹ̇ܝܬܼ ܚܲܫܵܐ 416 ܘܫܸܒܼܩܹ̇ܬܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܲܪܕܹܝܬܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܪܕܼܵܘ ܥܲܛܠܹ̈ܐ ܀ 417 :ܦܵܢܝ ܢܲܦܫܝ ܠܡܸܠܬܹܟܼܝ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 418 ܘܠܵܐ ܬܸܬܲܩܠܝܼܢ ܒܲܫܒܼܝܼܠ ܙܹܐܦܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܲܫܵܐ ܀ 419 :ܕܕܼܵܝ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬܼ ܒܫܲܢܵܐܝܼܬܼ ܒܫܲܪܒܵܐ ܬܲܩܢܵܐ ܕܬܲܩܢܲܝ̈ ܗܵܘܢܵܐ 420 ܘܲܒܼܥܵܝ ܫܲܦܝܼܪ ܒܥܵܬܼܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܕܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 421 :ܒܥܸܵܝ ܠܲܡ ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܨܹܝܢ ܕܲܢܙܝܼܥܘܼܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܚܲܪ̈ܫܹܐ 422 ܘܒܲܐܝܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܚܹܝܠ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܹ̈ܐ ܀ 423 :ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܟܲܝ ܡܓܲܫܡܝܼܢ ܠܐܵܐܲܪ ܠܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐ 424 ܘܦܵܢܹ̇ܝܢ ܘܥܵܒܼ̇ܕܲܝܼܢ ܓܘܼܫܡܵܢܘܼܬܹܗ ܪܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 425 :ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܟܲܝ ܚܵܠ̇ܛܝܼܢ ܥܲܪܝܹܗ ܒܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ 426 ܘܬܼܘܼܒܼ ܦܵܪܫܝܼܢ ܠܹܗ ܘܲܡܩܝܼܡܝܼܢ ܠܹܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܩܲܕܼܡ̇ܐ ܀ 427 :ܐܲܝܟܲܢ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܩܲܛܝܼܢܘܼܬܹܗ 428 ܟܲܕܼ ܬܲܠܝܵܐ ܒܗܘܿܢ ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܡܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܀ 429 :ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܡܲܩܲܬܼ ܚܵܘܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 430 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܡܲܬܼܩܵܠ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܒܼܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 431 :ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܦܵܪܚ̇ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܘܼܕܼܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ 432 ܘܐܲܝܟܲܢ ܡ̇ܛܹ̇ܝܢ ܠܟܸܕܵܢ ܪܵܡܫܵܐ ܠܚܘܼܕܼܪܵܐ ܐ̄̇ܚܪܹܢܵܐ ܀ 433 :ܐܲܝܟܲܢ ܬܵܩ̇ܠܝܼܢ ܫܵܥܹ̈ܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܵܦ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ 434 ܘܠܵܐ ܛܥܵܘ ܘܛܵܥܹ̇ܝܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܀ 435 :ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܸܢܝܵܢ ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܕܠܸܓܼܝܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 436 ܕܗܸܢܘ̣ܿܢ ܥܲܡ ܟܠ ܘܟܼܠܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܘܟܼܠ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 437 ܡܲܢ̣ܘܼ ܣܵܦܹ̇ܩ ܕܢܸܡܢܹܐ ܟܵܘܟܿܒܹ̈ܐ ܘܡܸܢܝܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: pb. 235 438 ܕܗܵܐ ܟܠ ܟܵܘܟܿܒܼܵܐ ܘܟܼܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܚܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܥܲܡܹܗ ܀ 439 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܝܵ̇ܕܲܥ ܕܲܢܚܘܼܪ ܫܲܦܝܼܪ ܒܟܼܠ ܫܘܼܚܠܵܦܝܼ̈ܢ 440 ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܚܲܕܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܠܵܘ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܒܹܗ ܀ 441 :ܡܲܢ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܒܫܘܼܠܛܵܢ ܡܲܠ̈ܟܹܿܐ ܘܕܼܘܼܒܵܪ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 442 ܕܗܵܐ ܠܣܘܼܥܪܵܢܗܘܿܢ ܡܲܓܼܥܲܠ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܘܼܥܪ݁ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 443 :ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܡܸܠܲܬܼ ܕܵܘܝܼܕܼ ܥܲܠ ܩܘܼܕܵܫܗܘܿܢ 444 ܕܲܡܩܲܕܿܫܵܢܹ̈ܐ ܘܡܫܲܒܿܚܵܢܹ̈ܐ ܟܲܢܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 445 :ܒܲܚܕܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܚܵܘܝܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ 446 ܘܚܵܘܝܲܬ̤ ܕܲܡܨܵܝܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܫܲܒܿܚܝܼܢ ܀ 447 :ܡܲܢ ܟܲܝ ܡܸܫܟܲܚ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 448 ܕܠܲܝܬܿ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܲܡ̈ܢܵܘܵܬܼܵܐ ܕܗܸܢܘ̣ܿܢ ܡܵܢܹ̇ܝܢ ܀ 449 :ܚܲܕܼܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡ̇ܢܹ̇ܐ ܘܚܵܫܹ̇ܒܼ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ 450 ܘܐܲܝܟ ܡܸܡܝܵܗܘܿܢ ܠܒ݂ܲܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܵܟ̣ܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 451 :ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܟܼܡܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܘܐܲܝܟܲܢ ܐܸܢܘܿܢ 452 ܘܲܡܛܲܟܿܣܝܼܢ ܠܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܥܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܀ 453 :ܒܚܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܟܼܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܹܗ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܹܐܬܼܘܿܢ 454 ܘܲܓܼܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܘܙܹܐܦܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 455 :ܓܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܸܡܙܹܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܩܵܘܹܝܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 456 ܘܲܟܼܡܵܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܵܐ ܕܦܵܩܘܿܕܼܘܼܬܹܗ ܀ 457 :ܛܪܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܛܥܘܿܢ 458 ܘܲܥܲܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܝܼܪ̈ܲܝ ܪܵ.ܡ̇ܐ ܠܒܲܝܬܵܝܘܼܬܹܗ ܀ 459 :ܫܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܵܥܠܵܐ ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ 460 ܘܲܡܩܲܝܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܒܼܕܼܘܼܟܲܬܼ ܕܲܪܓܹܗ ܀ 461 :ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܘܕܲܪܓܵܐ ܒܵܬܸܿܪ ܙܲܒܼܢܹ̈ܐ 462 ܘܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܛܲܟܼܟܵܣܵܘ̈ܗܝ ܀ 463 :ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܹܝ̇ܬܼ 464 ܠܵܘ ܒܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܀ 465 :ܒܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܵܘ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹ̈ܐ 466 ܘܝܼܕܼܵܝܼ̈ܥܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܘܝܼܗܝܼ̈ܒܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 467 :ܝܼܕܲܝܼ̈ܥܵܢ ܗ̣̄ܘܝ̈ ܠܗܵܝ̇ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪܵܬ̤ ܐܸܢܹܝܢ 468 ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܕܝܸܕܼܥܲܬ̤ ܕܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܵܕܲܪ ܀ 469 :ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܥܵܕܲܪ ܒܪ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ 470 ܘܚܵܘܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܬܸܪܕܸܿܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܀ 471 :ܒܝܲܕܼ ܡܵܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܲܠܦܹܗܥ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܠ ܡ̇ܪܘܼܬܹܗ 472 ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܪܵܕܹܐ ܘܲܡܚܲܟܼܵܡ ܠܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܀ 473 :ܥܲܡ ܚܲܝܘܼܬܹܗ ܣܵܥܲ݁ܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܟܼܪܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ 474 ܘܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܹܗ ܕܢܸܣܥܘܿܪ ܡܸܕܸܿܡ ܒܸܠܥܵܕܲܝܗܗܘܿܢ ܀ pb. 236 475 :ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ 476 ܘܠܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܪܲܗܛܹܗ ܀ 477 :ܐܹܗܘ̣ ܪܵܗ̇ܛܝܼܢ ܪܲܗܛܝܼܢ ܪܲܗܛܵܐ ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ 478 ܘܛܵܒܼ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܕܲܢܛܲܟܿܣܘܼܢܵܝܗܝ ܕܠܵܐ ܪܹܫܝܝܵܢܵܐ ܀ 479 :ܒܥܲܡܠܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܐܲܥܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̇ܪܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ 480 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܵܬܼܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܡܲܬܲܪܣܹܝܢ ܠܹܗ ܀ 481 :ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܗܘܿܢ ܣܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡܡܲܠܹܝܢ ܟܠܫܵܥ 482 ܘܡ̇ܐ ܕܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܢܵܣ̇ܒܿܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 483 :ܠܵܘ ܣܘܼܢܩܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ ܡܡܲܠܹܝܢ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ 484 ܕܠܵܘ ܗܘ̤ ܥܵܠܡܵܐ ܚܵܫܲ̇ܚ ܪܲܗܛܹܗ ܠܲܡܬܲܩܢܵܢܹܗ ܀ 485 :ܠܵܐ ܒܨܝܼܪ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܿܡ 486 ܠܲܡܕܲܒܵܪܘܼ ܠܲܥܒܼܵܕܼ̇ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܒܸܠܥܵܕܼ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܀ 487 :ܠܹܗ ܘܲܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܣܥ݂ܲܕ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ 488 ܘܲܠܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܡܪܝܼܡ ܘܲܡܥܲܠܸܐ ܨܹܝܕܼ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܀ 489 :ܛܲܝܒܿܘܼ ܦܵܪܥܝܼܢ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ 490 ܘܡ̇ܢ ܐܸܡܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܦܵܪܥܝܼܢ ܠܵܐ ܡܨܹܝܢ ܦܵܪܥܝܼܢ ܀ 491 :ܙܥܘܿܪ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܐܸܢ ܢܸܬܼܦܲܚܲܡ ܥܲܡ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 492 ܡ̇ܢ ܐܸܡܲ̇ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܙܥܘܿܪ ܘܲܙܥܘܿܪ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܀ 493 :ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܡܸܕܸܿܡ ܦܘܼܪܥܵܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 494 ܘܐܸܢܗܘ̤ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܀ 495 :ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܦܘܼܥܵܢ 496 ܐܸܠܵܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼ ܢܵܣ̇ܒܿܝܼܢ ܐܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܀ 497 :ܡܲܓܵܢ ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܕܢܵܣ̇ܒܿܝܼܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܓܵܢ 498 ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܨܸܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܡܸܣܦܲܩ ܠܦܸܚܡܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܀ 499 :ܛܵܒܼ ܫܲܦܪܝܼܪܝܼܢ ܐܵܦ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ 500 ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܨܵܪ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܀ 501 :ܫܲܦܝܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܥܸܒܼܕܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̇ܪ̈ܲܝ ܫܘܼܦܪܵܐ 502 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܵܐ ܫܵܦ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܝܵܗܹ̇ܒܼ ܫܘܼܦܪܵܐ ܀ 503 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܩܲܪܒܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ 504 ܐܵܦ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܕܢܵܘܪܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 505 :ܐܹܝܘ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܦܘܼܬܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 506 ܕܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܥܒܼܝܼ̈ܕܹܐ ܩ̣ܢܵܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 507 :ܒܚܹܝܠ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܟܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ 508 ܘܠܵܐ ܛܲܥܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܲܒܼܚܹܝܠ ܚܲܝܠܹܗ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܟܠܵܐ ܀ pb. 237 509 :ܗܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܛܥ̣ܵܘ ܫܸܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܝܠܝܼܢ ܒܹܗ 510 ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܛܥ̣ܵܘ ܘܐܸܬܿܕܵܘܲܕܼܘ ܒܗܵܘܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܀ 511 :ܒܸܫܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܟܲܢܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܕܲܛܥ̣ܵܘ 512 ܘܲܠܫܲܘܼܠܛܵܢܗܘܿܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܬܼܵܐ ܀ 513 :ܠܫܸܡܗܘܿܢ ܦܲܠܓܼܘܼܗܝ ܠܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ 514 ܕܲܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܠܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ ܀ 515 :ܠܵܐ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܿܕܵܘܕܼܘܼܢ ܘܬܸܛܥܘܿܢ ܣܲܓܿܝܼ 516 ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܚܲܕܼܘܼ ܘܡܸܢܹܗ ܘܲܠܟܼܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܀ 517 :ܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܠܹܗܘ̣ ܦܲܐܝܵܐ ܒܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ 518 ܘܚܲܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܠܹܗ ܕܵܕܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܫܸܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 519 :ܠܵܐ ܦܠܸܐ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܿܐ ܫܸܡ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܥܒܼܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܛܥ̣ܵܘ 520 ܘܠܵܐ ܠܥܵܒܼܘܼܕܼܵܐ ܕܢܸܬܸܿܠ ܕܲܪܓܹܗ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܀ 521 :ܠܵܐ ܡܢܵܚܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܒܗܵܕܹܐ ܛܘܼܥܝܲܝ 522 ܘܡ̇ܢ ܐܵܡܲ̈ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܡܢܵܚܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܡܢܵܚܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܀ 523 :ܒܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ ܡܚܵܘܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܕܥܵܒܼܘܿܕܼܘܼܬܼܵ 524 ܘܐܸܠܘ̣ ܡܲܨܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܕܐܝܼܬܼܝܵܐ ܚܲܕܼܘܼ ܀ 525 :ܠܚܲܕܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ ܝܼܕܲܥܘ̣ ܠܘܼܩܕܲܡ ܟܲܕܼ ܐܸܬܿܬܲܩܲܢܘ 526 ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܝܵ̇ܕܼܥܝܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܗܘ̤ ܀ 527 :ܒܨܸܒܼܝܵܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܐܲܣܝܼܪ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ 528 ܘܣܲܓܿܝܼ ܙܗܝܼܪܝܼܢ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܀ 529 :ܒܗܵܘ̇ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܥܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܥܢܹܝܢ ܒܟܼܠܥܸܕܵܢ 530 ܘܠܲܝܬܿ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܪܓܿܝܼܢ ܒܹܗ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 531 :ܗܸܪܓܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܪܡܸܐ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ ܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ 532 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܗܵܪܓܿܝܼܢ ܬܘܼܒܼ ܗܵܪܓܿܝܼܢ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ ܀ 533 :ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܐܲܣܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܛܘܼܒܹ̈ܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 534 ܘܗܵܢܵܘ̇ ܬܲܗܪܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܹܝܢ ܀ 535 :ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܒܼܥܵܐ ܪܸܚܡܲܬ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܠܛܵܒܹ̈ܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ 536 ܘܲܛܥ̣ܵܗ̇ ܝܲܨܪܲܢ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܒܪܲܦܝܼܘܼܬܼ ܝܲܨܪܲܢ ܀ 537 :ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡ̣ܠܲܟ ܒܼܵܘܿܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܘܲܠܐ̄ܢܵܫܵܐ 538 ܛܘܼܒܼ ܠܲܕܼܢܵܛܲܪ ܥܘܼܗܕܵܢ ܛܘܼܒܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܀ 539 :ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡ̇ܐ ܙܲܡܢܹܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܥܲܡ ܟܸܢܫܲܝ̈ܗܘܿܢ 540 ܛܘܼܒܼ ܠܲܕܼܫܵܘܹ̇ܐ ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܥܲܡܗܘܿܢ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܀ 541 :ܬܵܘ ܡ̇ܝܝܘܿܬܹ̈ܐ ܢܸܗܘܸܐ ܚܲܒܼܪܹ̈ܐ ܠܠܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ 542 ܘܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܛܘܼܒܹ̈ܐ ܡܠܝܼܟܹ̈ܐ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/92
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Creation VI - ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/92.
Bibliography:
On Creation VI - ܥܲܠ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/92.

Show Citation Styles