Narsai: On Job - ܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܠܝܘܼܬܼܪܵܢ ܐ̄̇ܢܵܫܵܐ ܪܫܲܡ̣ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܘܼܟܼܪܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 2 ܕܲܒܼܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܲܢܨܲܚܘ ܢܚܲܟܸܿܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 3 :ܘܟܲܕܼ ܠܹܗ ܓܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܼܒܼܝܵܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ 4 ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܢܟܲܣܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܟܲܢܸܫܘ ܒܝܲܕܼ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 5 :ܪܫܲܡ̣ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܣܸܦܪܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 6 ܘܐܲܝܟ ܗܲܕܿܝܼܠܹ̈݁ܐ ܕܪܲܫ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܀ pb. 255 7 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܛܲܒܼܥܹ̈ܐ ܩ̣ܒܲܥ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܫܸܡ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ 8 ܘܲܓܼܕܲܠ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܠܪܹܫ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 9 :ܣܵܡ̣ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܝܟ ܫܲܬܸܐܣܬܼܵܐ ܒܣܸܦܪܹ݁ܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 10 ܕܢܸܒܼܢܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܲܠ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 11 :ܐܲܝܟ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܫܡܸܫܵܐ ܘܣܲܗܪܵܐ ܩ̣ܒܲܥ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 12 ܕܲܒܼܕܸܠܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܚܵܘܘܿܢ ܢܘܗܪܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܀ 13 :ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܫܸܡ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ 14 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܐܲܝܟܲܢ ܢܗܲܠܸܟ ܒܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܀ 15 :ܗܘ̤ܵܘ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܠܥܲܝܢܲܝ̈ ܠܸܒܵܐ 16 ܕܢܸܡܪܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܣܲܢܝܼܘܼܬܼ ܬܲܦܫܹܗ ܒܝܲܕܼ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 17 :ܠܵܘ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ ܓܕܲܠ ܒܼܵܘܿܝܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܕܪܲܚܡ̣ܘܼܗܝ 18 ܕܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܩ̣ܒܲܥ ܐܲܝܟ ܢܝܼܫܵܐ ܠܲܕܼܒܼܵܬܲܪܗܘܿܢ ܀ 19 :ܒܗܘܿܢ ܚܵܐ̇ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܫ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ 20 ܘܲܒܼܚܘܼܡܣܵܢܗܘܿܢ ܡܸܬܼܒܲܩܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܠ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܀ 21 :ܚܲܝܠܹܗ ܚܲܝܸܠ ܠܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܘܿܢ ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ 22 ܘܲܒܼܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܫܩܲܠ̣ܘ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܬܲܟܼܬܿܘܼܫܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 23 :ܠܵܘ ܥܲܡ ܒܸܣܪܵܐ ܥܒ݂ܲܕܼܘ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܒܸܣܪ݁ܵܢܵܝܹܐ 24 ܥܲܡ ܪܹܫ ܐܵܐܲܪ ܢܚܸܬܼܘ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܒܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܵܬܐ ܀ 25 :ܟܬ݂ܲܒܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܣܵܡ̣ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܟܹܐ 26 ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܥܲܠ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܐ ܀ 27 :ܒܗܵܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܢܨܲܚ ܐܵܦ ܐܝܼܘܿܒܼ 28 ܘܠܵܐ ܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܙܟܼܵܐ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܣܵܢܹܗ ܀ 29 :ܘܕܲܙܟܼܵܐ ܒܸܣܪܵܐ ܠܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܘܚܵܒܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐ 30 ܪܫܲܡ̣ ܒܵܘܿܝܵܐ ܙܵܟܼܘܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܚܵܘܒܲܬܼ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܀ 31 :ܟܬ݂ܲܒܼ ܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܟܹܐܢܵܐ ܒܲܣܦܲܪ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 32 ܘܲܩܪ̣ܵܝܗܝ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 33 :ܐܵܘܕܼܵܥ ܐܲܢܼܪܹܗ ܘܚܵܘܝܼ ܥܲܡܹܗ ܕܐܲܕܼܘܿܡܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ 34 ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܥܲܦܪܵܢܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܒܼܝܼܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ ܀ 35 :ܬܢܵܐ̣ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܬܲܡܝܼܡ ܘܲܬܼܪܝܼܨ ܘܟܹܐܝܢ ܘܲܡܫܲܡܠܲܝ 36 ܘܡܲܣܓܸܿܐ ܡܝܲܩܲܪ ܡܸܠܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܒܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 37 :ܥܗ݂ܲܕܼ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܘܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܟܲܗܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ 38 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܟܲܪ ܒܝܲܕܼ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܒܐܲܪ̈ܥܵܢܝܵܬܼܵܐ ܀ 39 :ܚܵܘܝܼ ܟܠܝܼܠܹ̈ܐ ܦܐܲܝ̈ܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܒܡܸܢܝܵܢ ܥܸܣܪܵܐ 40 ܘܠܵܐ ܦܲܟܲܗܬܹܗ ܪܸܚܡܲܬܼ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܡ̇ܪܹܗ ܀ 41 :ܩܲܠܸܣ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܠܲܚܦܝܼܛܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܝܼܠܕܵܘ̈ܗܝ 42 ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܡܚܲܣܸܐ ܟܠܢܵܫ ܕܕܲܠܡܵܐ ܐܲܣܟܸܿܠܘ ܀ pb. 256 43 :ܐܲܥ̣ܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܥܸܠܬܼ ܐܝܼܘܿܒܼ 44 ܕܐܸܬܹ̇ܝܢ ܟܠܫܵܥ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܒܲܬܼܪܵܗ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 45 :ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܡ ܝܵܘܡ̇ܐ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܹܠܘܿܗܝܼܡ 46 ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܲܡܩܵܡ ܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܫܵܐ ܀ 47 :ܐܲܥܸܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܐܸܬܼܵܐ 48 ܘܩܵܡ̣ ܒܲܝܢܵܬܼܗܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܘ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܀ 49 :ܬܪܹܝܢ ܛܘܼܝܵܒܼܝܼ̈ܢ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒܼܝܼ̈ܢ ܓܠ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 50 ܨܸܒܼܝܵܢ ܟܹܐܢܵܐ ܘܪܸܓܲܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 51 :ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܠܵܘ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܐܸܡܲ݁ܪ ܕܐܸܬܼܵܘ 52 ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܲܨܝܵܐ ܥܒܼܝܹ̈ܐ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܠܲܟܼܣܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܀ 53 :ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܕܸܿܩ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 54 ܕܡܸܛܠ ܡ̇ܢܵܐ ܚܦܝܼܛܝܼܢ ܟܠܫܵܥ ܠܲܬܼܪܲܥ ܪܵܡ̇ܐ ܀ 55 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܲܣܝܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܵܬܹܿܝܢ 56 ܘܠܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 57 :ܘܐܸܢ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܟܲܣܝܵܐ ܒܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ 58 ܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ . 59 :ܡ̇ܕܹܝܢ ܙܵܕܹܩ ܕܠܵܘ ܐܲܝܟ ܫܸܡܥܵܐ ܢܨܘܼܪ ܣܘܼܟܵܠܵܐ 60 ܠܕܲܠܓܼܵܘ ܢܸܒܼܨܸܐ ܘܠܵܐ ܢܸܬܿܬܲܩܲܠ ܒܒܲܪ݁ܵܝܵܬܼܵܐ . 61 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܸܡܲ݁ܪ ܕܐܸܬܼܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ 62 ܠܡܸܦܪܲܥ ܢܸܕܼܪܵܐ ܕܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܚܵܙܹ̇ܐ ܟܠ ܀ 63 :ܒܝܼܫܵܐ ܐܸܬܼܵܐ ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܩܲܪܨܵܐ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܟܹܐܢܵܐ 64 ܠܵܘ ܕܲܢܩܲܪܸܒܼ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܟ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 65 :ܠܚܘܼܫܵܒܼ ܢܸܟܼܠܹܗ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܦܲܪܣܸܐ ܒܥܸܠܬܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ 66 ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܲܢ ܕܗܵܢܵܘ̇ ܗܸܪܓܹܿܗ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܀ 67 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܟܹܐܢܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܣܵܩܘܿܪܵܐ 68 ܘܕܲܠܚܹܗ ܚܣܵܡܵܐ ܕܲܠܡܵܢ ܟܲܗܝܼܢ ܘܢܵܨܲ̇ܚ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 69 :ܫܸܡ ܕܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ ܕܬܲܡܝܼܡ ܘܲܬܼܪܝܼܨ ܫܡ݂ܲܥ ܚܲܣܵܡܵܐ 70 ܘܙܲܩܬ݂ܲܘܼܗܝ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܟܼܠܢܵܫ ܬܵܢܹ̇ܐ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 71 :ܒܩܵܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ 72 ܕܡܲܟܼܪܸܙ ܟܠܫܵܥ ܥܲܠ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܘܬܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ ܀ 73 :ܛܸܒܵܐ ܕܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܙܸܕܼܩܵܬܹ̈ܗ ܦܪ݂ܲܚ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ 74 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܒܠܲܥ̣ ܒܲܚܣܵܐ ܒܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܀ 75 :ܛܢܵܢܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܫܵܓܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܣܵܡܵܐ 76 ܕܡ̇ܢܲܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܥܲܡ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐܵܦ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܀ 77 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܚܸܡܬܼܵܐ ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܟܹ̇ܠ ܩܲܪܨܵܐ 78 ܕܒܲܐܝܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܢܲܝܬܸܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܢܼܟܼܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܀ 79 :ܗܘ̤ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܐܸܣ݂ܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܘܪܲܟܸܿܒܼ ܬܸܢܘܲܝ 80 ܕܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ ܡܨܸܐ ܕܢܨܲܚܸܐ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ pb. 257 81 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܐܸܡ݂ܲܪ ܕܐܸܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ 82 ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܩܲܪ̈ܨܵܘܗܝ ܕܟܹܐܢܵܐ ܐܝܼܘܿܒܼ ܕܠܵܘ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 83 :ܗܘ̤ ܥܲܡ ܢܲܦܫܹܗ ܠܵܘ ܥܲܡ ܟܲܣܝܵܐ ܡܲܠܸܠ ܘܐܸܡ݂ܲܪ 84 ܕܚܸܕܼܪܹܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܦܸܪܣܹ̇ܬܼ ܢܸܫܒܲܝ̈ ܠܲܡܨܵܕ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 85 :ܐܝܼܘܿܒܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܲܣܸܩ ܢܸܫܒܲܝ̈ ܘܬܲܒܲܪ ܦܲܚܲܝܝ̈ 86 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܒܲܡܨܸܝ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܘܩܸܛܪ̈ܲܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܀ 87 :ܟܲܗܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܘܲܚܠܝܼܡ ܓܘܼܫܡܹܗ ܘܚܝܼܨ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 88 ܘܢܵܨ̇ܲܚ ܛܸܒܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ݁ܵܬܹܗ ܒܐܲܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܀ 89 :ܕܐܸܩܪܘܿܒܼ ܘܐܸܒܼܩܹܝܘܗܝ ܠܵܐ ܡܲܦܸܣ ܠܝܼ ܪܸܡܙܹܗ ܕܡ̇ܪܹܗ 90 ܕܐܲܝܟ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܘܲܡܙܲܝܲܢ ܒܝܹܚܠ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܀ 91 :ܚܹܝܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܟܠ̣ܵܢܝ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܐܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡܹܗ 92 ܘܐܸܠܘܼܠܵܐ ܗܘ̤ ܟܒܲܪ ܐܲܝܟ ܟܠܢܵܫ ܚܵܣܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܹܗ ܀ 93 :ܡܲܢ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܡܚܹܝܘܗܝ ܒܝܲܕܼ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 94 ܘܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܚܲܫܹ̈ܐ ܀ 95 :ܒܟܲܗܝܼܢܘܼܬܹܗ ܚܠܝܼܡ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܥܲܡ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ 96 ܘܐܸܠܘܼ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܩ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 97 :ܠܵܐ ܡܲܟܸܿܟܼܬܹܗ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܣܝܼܪܘܼܬܼܵܐ 98 ܘܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܩܲܠ ܒܪܘܼܛܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 99 :ܠܵܐ ܚ̣ܛܲܦ ܡܸܢܹܗ ܡ̇ܘܬܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܓܸܙܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 100 ܘܐܸܠܘ̣ ܬܲܒܿܪܹܗ ܐܸܒܼܠܵܐ ܕܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܒ̣ܛܸ݂ܢ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܀ 101 :ܒܟܲܗܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܛܪܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܠܐܝܼܘܿܒܼ 102 ܕܥܘܼܬܼܪܹܗ ܓܕ݂ܲܠ ܠܹܗ ܟܠܝܼܠ ܢܸܨܚܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܘ ܨܼܒܼܝܵܢܹܗ ܀ 103 :ܠܢܸܟܼܠܹ̈ܐ ܕܪܲܟܸܿܒܼ ܥܲܠ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 104 ܒܝܲܕܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܟܼܬܸܿܒܼ ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 105 :ܠܵܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܫܲܐܸܠ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܐܘܼܪܚܹܗ 106 ܘܠܵܐ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܐܵܘ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܀ 107 :ܒܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܡܥܵܕܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܡܸܬܼܚܲܫܵܚܘܼ 108 ܘܲܠܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܫܲܐܸܠ ܟܠܫܵܥ ܐܲܝܟ ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܀ 109 :ܫܲܐܸܠ ܠܐܵܕܷܼܵܡ ܕܐܲܝܵܟܵܐ ܐ̄ܢܬܿ ܐܵܕܸܵܡ ܟܲܕܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ 110 ܘܫܲܐܸܠ ܠܩܵܐܹܝܢ ܕܐܲܝܟܵܘ ܐܲܚܘܼܟ ܘܝ̇ܵܕܲܥ ܕܐܲܝܟܵܘ ܀ 111 :ܐܲܫܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܕܵܣܕܼܘܿܡ ܕܐܸܚܘܿܬܼ ܐܸܚܙܸܐ 112 ܕܐܸܢ ܐܲܝܟ ܛܸܒܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܨܹܐܕܲܝ ܥܒ݂ܲܕܼܘ ܐܵܘ ܫܲܡܠܝܼܘ ܀ 113 :ܗܵܪܟܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܝܡܸܟܸܵܐ ܫܲܐܸܠ ܕܐܸܬܿܝܬܿ 114 ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܲܢ ܕܒܲܐܪܥܵܐ ܚܵ̇ܕܲܪ ܘܡܲܛܥܸܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܀ 115 :ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܐܸܠܲܐ ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܒܲܕܸܿܩ ܢܸܟܼܠܹܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ 116 ܕܡܹܐܟܲܠ ܩܲܪܨܵܐ ܡܪܲܟܸܿܒܼ ܟܠܫܵܥ ܥܲܠ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܀ 117 ܗܵܐ ܣܵܡ̣ܬܿ ܠܸܒܵܟ ܥܲܠ ܥܲܒܼܕܿܝ ܐܝܼܘܿܒܼ ܓܠ̣ܵܝܗܝ ܚܘܼܫܵܒܹܗ: pb. 258 118 ܕܠܲܝܬܿ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܕܬܲܡܝܼܡ ܘܲܬܼܪܝܼܨ ܘܲܡܝܲܩܲܪ ܠܝܼ ܀ 119 :ܦܲܢܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܵܘ ܒܲܪ̄ܬܼ ܩܵܠܵܐ 120 ܚܘܼܫܵܒܼ ܢܸܟܼܠܹܗ ܨܒܼܵܐ ܕܢܼܟܼܬܸܿܒܼ ܠܲܢ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܢܵܝܹܗ ܀ 121 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡ ܐܲܓܸܿܢܬܿ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 122 ܘܲܒܼܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ ܩܢܸܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܟܲܗܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 123 :ܒܚܲܝܠܵܟ ܢܵܨܲܚ ܫܡܹܗ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܬܲܡܝܼܡܵܐ 124 ܣܲܒܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫ ܀ 125 :ܒܚܲܝܠܵܟ ܢܵܨ̇ܚ ܫܡܹܗ ܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܬܲܡܝܼܡܵܐ 126 ܣܲܒܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫ ܀ 127 :ܢܲܚܬܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܹܐ ܦܪܝܼܣ ܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܐܲܝܟ ܬܲܟܼܣܝܼܬܼܵܐ 128 ܬܠܝܼ ܝܲܡܝܼܢܵܟ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܓܼܠܝܵܐ ܣܲܢܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 129 :ܕܲܗܒܼܵܐ ܕܡܸܠܬܼܵܟ ܩܪܝܼܡ ܥܲܠ ܙܹܐܦܵܐ ܕܣܲܢܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ 130 ܘܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܢܚܵܫܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܒܲܓܼܡܘܼܬܼ ܕܲܗܒܼܵܐ ܀ 131 :ܗܲܒܼܠܝܼ ܕܐܸܒܼܩܹܝܘܗܝ ܒܚܘܼܣܪܵܢ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ 132 ܘܐܸܓܼܠܹܝܘܗܝ ܠܙܹܐܦܵܐ ܕܪܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܠܵܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܀ 133 :ܒܟܼܗܝܼܢܘܼܬܹܗ ܚܠܝܼܡ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ 134 ܒܪܲܒܿܘܼܬܼ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ ܪܵܡ̇ܐ ܪܘܼܚܹܗ ܐܲܝܟ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 135 :ܡ̣ܢ ܡ̇ܝܘܿܬܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܒܼܝܼܫܲܝ̈ ܚܲܫܹ̈ܐ ܓܒܼܝܼܠ ܡ̣ܢ ܥܲܦܪܵܐ 136 ܘܐܸܢ ܥܵܒܼܲ݁ܪ ܒܹܗ ܢܲܗܪܵܐ ܕܨܸܢ̈ܥܵܬܼܝ ܡܼܬܿܬܿܪܸܐ ܡܸܕܼܪܹܗ ܀ 137 :ܦܬܲܚ ܠܝܼ ܬܲܪܥܵܐ ܕܐܸܥܘܿܠ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܒܝܲܕܼ ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܼܝ 138 ܘܡܲܬܼܘܲܗ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܒܛܸܒܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܙܵܐܲܥ ܠܸܒܸܿܗ ܀ 139 :ܠܲܝܬܿ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܟܵܪܝܵܐ ܠܹܗ ܒܐܲܒܼܕܵܢ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ 140 ܘܠܲܝܬܿ ܚܵܫ̇ܘܿܫܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܒܛܸܒܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܀ 141 :ܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܟܹ̇ܿܠ ܩܲܪܨܵܐ 142 ܘܠܵܘ ܥܲܡ ܡ̇ܪܹܗ ܥܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܡܲܠܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܲܪܵܚܵܐ ܀ 143 :ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܸܠܹ̈ܐ ܪܫܝܼܡ ܒܲܟܼܬܵܒܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܗܵܘ̇ ܕܲܗ̤ܘܲܝ̈ 144 ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܡܲܠܸܠ ܟܲܣܝܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܥܲܡ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܀ 145 :ܒܪܸܡܙܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܵܐ ܒܙܵܘܥܹ̈ܐ ܟܣܲܝܵܐ 146 ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܕܣܵܥܲ݁ܪ ܨܹܝܕܼ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܠܚܝܼܢ ܀ 147 :ܓܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܵܐܟܹ̇ܠ ܩܲܪܨܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬܼ 148 ܕܗܵܐ ܡܲܫܠܲܡ ܠܵܟ ܟܠܡܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܐܝܼܘܿܒܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 149 :ܚܙ̣ܵܐ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐܬ ܕܐܲܗܡܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܿܗ 150 ܘܟܲܢܸܫ ܚܲܝܠܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܕܠܲܩܪܵܒܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 151 :ܒܝܲܕܼ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܣܒ݂ܲܪ ܡܲܪܵܚܵܐ ܕܡܲܪܗܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 152 ܘܒܲܐܒܼܕܵܢ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ ܒܥ̣ܵܐ ܕܲܢܪܲܦܸܐ ܠܒܸܢܝܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܀ 153 :ܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܝܼܚ ܒܲܚܣܵܡܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܟܹܐܢܹ̈ܐ 154 ܕܠܵܐ ܕܵܠܲܚ̇ ܠܵܗ̇ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܩܵܠ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܀ pb. 259 155 :ܐܲܝܟ ܚܵܫܘܿܫܵܐ ܚܵܐܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܪܦܸܐ ܪܥܝܵܢܵܐ 156 ܘܠܵܐ ܝܵ̇ܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܵܣܹ̇ܢ ܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܕܘܼܡܣܵܢܹܗ ܀ 157 :ܠܵܘ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܒܸܠܵܐ ܒܵܕܹܩ ܐܲܝܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 158 ܘܠܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܒܵܨܹ̇ܐ ܐܲܝܟ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܀ 159 :ܘܐܸܠܘܼ ܡܦܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܡܲܚܵܒܼ ܚܵܐܹ̇ܒܼ 160 ܠܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܪܲܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܕܥܲܡ ܙܲܕܲܝܼܩܵܐ ܀ 161 :ܒܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܙܲܝܹܢ ܢܲܦܫܹܗ ܘܥܲܠ̣ ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ 162 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܫܕܸܿܐ ܓܹܐܪܵܐ ܕܚܸܡܬܹܗ ܒܩܸܢܝܵܢ ܟܹܐܢܵܐ ܀ 163 :ܗܘ̤ܵܐ ܠܲܡ ܝܵܘܡ̇ܐ ܕܲܟܼܢܝܼܫܝܼܢ ܒܹܗ ܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒܼ 164 ܘܡܲܠܲܐܟ ܒܝܼܫܵܐ ܐܲܝܬܿܝܼ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܓܼܝܣܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܀ 165 :ܐ̄ܬܼܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܠܘܵܬܼ ܙܲܕܼܝܼܩܵܐ ܘܲܪܗܝܼܒܼ ܩܵܠܵܐ 166 ܕܢܲܬܼܘܲܗ ܡܸܢܫܹܠܝ ܠܠܸܒܵܐ ܬܩܢܵܐ ܒܛܸܒܵܐ ܪܗܝܼܒܼܵܐ ܀ 167 :ܢܦ݂ܲܠܪ ܠܲܡ ܓܲܝܣܵܐ ܘܲܕܒܲܪ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܲܬܵܢܹ̈ܐ 168 ܘܡܝܼܬܼܘ ܐܲܟܵܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܒܪܘܓܼܙܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܀ 169 :ܪܲܟܸܿܒܼ ܒܝܼܫܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܢܲܛܥܸܐ ܒܲܫܡܵܐ ܕܓܼܝܼܣܵܐ 170 ܘܚܵܘܝܼ ܫܹܐܕܵܐ ܐܲܝܟ ܫܲܒܵܝܹ̈ܐ ܕܢܦ݂ܲܠܘ ܘܲܕܼܒܲܪܘ ܀ 171 :ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܸܠ̇ܛܹܬܼ ܡܸܢܹܗ ܕܓܼܝܣܵܐ ܕܲܢܦܲܠ 172 ܘܐܸܬܹܿܝܬܼ ܕܐܸܬܼܢܸܐ ܡܸܕܹܿܡ ܕܲܓܼܕܲܫ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܀ 173 :ܘܥܲܕܼ ܩܲܕܼܡ̇ܝܵܐ ܡܲܫܸܠܸܡ ܛܸܒܵܐ ܕܓܼܝܣܵܐ ܕܢܲܦܲܠ 174 ܡܲܛܝܼ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܘܲܛܥܝܼܢ ܛܸܒܵܐ ܕܥܵܢܹ̈ܐ ܕܐܸܒܼܕܲܬ̤ ܀ 175 :ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܵܘܡ̇ܐ ܢܸܦܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܒܲܪܩܵܐ 176 ܘܝܸܩܕܲܬ̤ ܥܵܢ̈ܐ ܘܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܒܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 177 :ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܦܵܫܹ̇ܬܼ ܬܲܡ̇ܢ ܕܐܲܝܬܸܿܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ 178 ܕܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܣܥܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܨܹܝܕܼ ܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ܟ ܀ 179 :ܚܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܦܲܪ̣ܥܵܟ ܡ̇ܪܵܟ ܚܠܵܦ ܙܸܕܼܩܵܬܼܟ 180 ܕܐܲܚܸܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܘܓܼܡܲܪ ܥܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܚܵܣܵܢܵܐ ܀ 181 :ܐܘܿ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ ܕܲܛܡ݂ܲܪ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܟܲܣܝܼ ܐܸܢܘܼܢ 182 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܝܲܕܼܥܘܼܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܀ 183 :ܫܲܓܼܫܹܗ ܠܐܵܐܲܪ ܘܐܵܣܸܦ ܢܘܼܪܵܐ ܘܐܵܘܩܸܕܼ ܥܵܢ̈ܐ 184 ܘܩܵܡ̣ ܕܲܢܨܲܚܸܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܠܡܵܪܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 185 :ܗܘ̤ ܠܲܡ ܐܲܚܸܡ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܘܝܸܩܕܲܬ̤ ܥܲܢ̈ܐ 186 ܘܠܵ ܐܩܸܨ ܠܵܟ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܟܲܝܹ̈ܐ ܕܲܡܩܲܪܸܒܼ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ ܀ 187 :ܠܵܫ ܫܠܸܡ ܛܸܒܵܐ ܕܝܲܩܕܵܢ ܥܵܢܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܥܵܘܬܼܵܐ 188 ܘܐܸܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܛܲܥܝܼܢ ܛܸܒܵܐ ܕܓܼܡܠܹ̈ܐ ܕܐܸܒܲܕܼܘ ܀ 189 :ܬܠܵܬܼ ܠܲܡ ܓܘܼܕܲܝܼ̈ܢ ܗܘ̤ܵܘ ܟܲܠܕܵܝܹ̈ܐ ܠܲܬܼܠܵܬܼ ܪ̈ܘܼܚܝܼܢ 190 ܘܲܕܼܒܲܪܘ ܓܼܡܠܹ̈ܐ ܘܲܩܛܲܠܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܐܸܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܫܹ̇ܬܼ ܀ pb. 260 191 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܓܹܐܪ̈ܝܼܢ ܫܕܼܵܐ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܒܛܸܒܹܿ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ 192 ܘܠܵܐ ܒܸܪܨܲܬ̤ ܒܹܗ ܚܕܼܵܐ ܠܘܿܠܝܼܬܼܵܐ ܒܙܲܝܢܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 193 :ܬܠܵܬܼ ܣܲܒܼܪ݁ܵܬܼܵܐ ܡܥܝܼܩܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܲܦܸܠ ܒܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ 194 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܕܲܠܚܲܬ̤ ܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܬܸܛܪܹܗ ܕܒܼܝܼܫܵܐ ܀ 195 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܥܘܼܩܣܝܼ̈ܢ ܚܲܠܸܦ ܘܲܡ̣ܚܵܝܗܝ ܒܫܸܡܥܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ 196 ܘܠܵܐ ܦܸܧܚܲܬ̤ ܒܹܗ ܡܸܪܲܬܼ ܒܦܲܓܼܪܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 197 :ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐܬ ܐܲܥܸܠ ܒܲܚܪܹܗ ܒܟܼܘܼܪ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ 198 ܘܚܵܘܝܼ ܫܘܼܦܪܹܗ ܕܲܗܒܼܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܲܗܝܼܪ ܀ 199 :ܐܲܫܒܿܝܼ ܬܵܘܪܹ̈ܐ ܘܐܵܘܩܸܕܼ ܥܵܢ̈ܐ ܘܲܕܼܒܲܪ ܓܼܡܠܹ̈ܐ 200 ܬܠܵܬܼܵܐ ܢܸܫܒܿܝܼ̈ܢ ܘܦܲܣܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܩܲܠܝܼܠ ܓܸܦܹ̈ܐ ܀ 201 :ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܢܵܬܼ̈ܐ ܢܚܸܬܼ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܐܲܬܼܠܹܝܛ ܥܵܘ̣ܠܵܐ 202 ܘܒܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܹܝܢ ܣܠܸ̣݂ܩ ܟܲܕܼ ܒܲܗܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 203 :ܗ̤ܘܲܝ̈ ܨܸܢܥܵܬܹ̈ܗ ܒܲܛܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܲܡܝܼܡܵܐ 204 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܒܲܡܨܝܼ̈ܕܵܬܼܵܐ ܕܐܘܼܡ̇ܢܘܼܬܹܗ ܀ 205 :ܚܵܒܼ݂ ܒܐܵܓܼܘܿܢܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܥܒ݂ܲܕܼ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ 206 ܘܚܲܠܸܦ ܙܲܝܢܵܐ ܘܚܲܕܸܿܬܼ ܕܵܪܵܐ ܕܲܟܼܒܲܪ ܢܸܙܟܸܿܐ ܀ 207 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܚܸܡܬܹܗ ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܣܵܡܵܐ 208 ܕܒܲܐܝܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܢܙܝܼܥ ܠܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪܘܼܛܵܢܵܐ ܀ 209 :ܛܢܵܢܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ ܫܵܓܲ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ 210 ܘܡܸܫܬܲܠܗܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܣܝܼܦ ܢܘܼܪܹܗ ܒܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 211 :ܒܫܘܼܠܵܩ ܛܸܒܵܐ ܕܓܼܡܠܹ̈ܐ ܕܐܸܒܲܕܼܘ ܚܲܕܸܿܬܼ ܛܸܒܵܐ 212 ܕܡܲܪܝܼܪ ܫܸܡܥܹܗ ܘܗܵܦܹ̇ܟ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܕܵܠܲܚ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 213 :ܒܢܲܝܝ̈ܟ ܠܲܡ ܫܲܒܼܥܵܐ ܥܲܡ ܐܲܚܘܵܬ̈ܗܘܿܢ ܒܣܵܡܵܐ ܛܲܝܸܒܼܘ 214 ܘܲܠܘܵܬܼ ܒܘܼܟܼܪܵܐ ܟܢ݂ܲܫܘ ܒܐܵܘܝܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܕܲܡܥܵܕܼܝܼܢ ܀ 215 :ܪܘܼܚܵܐ ܩܫܝܼܬܼܵܐ ܢܸܫܒܲܬ̤ ܡܸܢܫܹܠܝ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 216 ܘܙܵܥ ܫܲܬܼܐܸܣܵܘ̈ܗܝ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܲܢܦ݂ܲܠ ܘܲܛ̣ܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܀ 217 :ܢܦܲܠ̣ ܬܲܛܠܝܼܠܵܐ ܘܲܛܡ݂ܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܥܸܣܪ̈ܵܬܢܲܝܗܘܿܢ 218 ܘܚܲܠܸܛ ܕܸܵܡܗܘܿܢ ܥܲܡ ܟܵܣܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܲܣܡܵܟܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 219 :ܠܒܹܫ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܐ̄ܣܟܹܿܝܡ ܚܵܘܣܵܢܵܐ ܕܢܲܛܥܸܐ ܒܐܝܼܘܿܒܼ 220 ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܚܵܘܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܛܸܒܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 221 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܓܸܕܼܫܲܬ̤ ܗܵܕܹܐ ܠܘܵܬܼ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ 222 ܘܠܵܐ ܦܪ݂ܲܥ ܛܵܒܼܵܐ ܗܵܢ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܠܲܕܼܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܀ 223 :ܠܘܵܬܼܵܟ ܐܝܼܘܿܒܼ ܗ̣ܦܲܟ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ 224 ܘܠܵܐ ܚܓܲܛ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܕܐܲܝܬܿܝܼ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ܟ ܀ 225 :ܠܵܐ ܣܸܦܩܲܬ̤ ܠܹܗ ܕܐܵܘܩܸܕܼ ܥܵܢ̈ܟ ܘܐܲܫܒܿܝܼ ܓܲܡܠܲܝ̈ܟ 226 ܘܐܸܫܕܼ ܚܸܡܬܹܗ ܥܲܠ ܝܵܪ̈ܘܿܬܲܝܟ ܘܩܲܛܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܀ pb. 261 227 :ܠܵܘ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܣܥ݂ܲܪ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܛܠ݂ܲܡ ܥܲܡܠܝ̈ܟ 228 ܘܢܸܗܘܸܐ ܕܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܣܥ̣ܵܐ ܥܲܠ ܝܲܠܕܲܝ̈ܟ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܟܼܠܹܝܘܗܝ ܀ 229 :ܐܸܢܗܘ̤ ܕܫܲܪܝܼܪ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܹܐܕܲܝܟ ܥܲܠ ܡ̇ܢ ܐܲܗܡܝܼ 230 ܘܐܸܢ ܟܹܐܢܵܐܝܼܬܼ ܦܵܪܲܥ ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܠܡܵܢ ܐܲܥܘܸܠ ܒܵܟ ܀ 231 :ܐܘܿ ܠܲܢܟܼܝܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܣܸܦܩܲܬ̤ ܠܹܗ ܚܲܪܒܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ 232 ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܫܘܿܕܼ ܡܸܪܲܬܼ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܀ 233 :ܗܘ̤ ܠܲܡ ܐܲܫܸܒܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܩܲܛܸܠ ܝܲܠܕܲܝ̈ܟ 234 ܘܲܕܼܣܵܥܹ̇ܐ ܠܵܟ ܒܥܹ̇ܐ ܕܲܢܥܝܼܩܵܟ ܒܝܲܕܼ ܝܵܪ̈ܘܿܬܲܝܟ ܀ 235 :ܒܕܲܪܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܣܒܲܪ݂ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܕܚܵܣܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ 236 ܕܕܲܡ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܹܗ ܚܘܼܒܹܿܗ ܕܝܲܠܕܵܘ̈ܗܝ ܘܡ̇ܘܠܸܕܼ ܪܸܛܢܵܐ ܀ 237 :ܠܚܲܪܬܼܵܐ ܢܲܛܪܹܗ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܠܕܵܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ 238 ܕܝܵ̇ܕܲܥ ܕܐܲܣܝܼܪ ܚܘܼܒܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܝܲܠܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܀ 239 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܥܒ݂ܲܪ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܥܲܡ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ 240 ܘܒܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܣܲܦܸܩ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܘܩܵܡ̣ ܟܲܕܼ ܒܲܗܝܼܬܼ ܀ 241 :ܒܗܵܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܬܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܒܼܪܹܗ ܘܲܡܣܲܟܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 242 ܕܫܸܡ ܨܘܿܚܝܼܬܼܵܐ ܢܸܫܡܲܜܥ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܘܢܸܙܟܹܿܝܘܗܝ ܠܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 243 :ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܣܸܠܩܲܬ̤ ܪܸܓܲܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܵܬܼ ܫܘܼܠܵܡܵܐ 244 ܘܠܵܐ ܐܲܢܝܼܚܹܗ ܗܵܘ̇ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܒܫܸܡ ܨܘܿܚܝܼܬܼܵܐ ܀ 245 :ܐܘܿ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܚܲܡܣܸܢ 246 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܝܲܕܼ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ ܕܲܒܼܠܕܲܪܵܐ ܀ 247 :ܐܘܿ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ 248 ܐܘܿ ܒܸܣܪܵܐ ܕܐܸܚܲܪ ܕܵܪܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܀ 249 :ܐܘܿ ܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܥܲܦܪܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܟܝܵܢܹܗ 250 ܘܠܵܐ ܦܲܟܿܗܬܹܗ ܪܸܚܡܲܬܼ ܝܲܠܕܸܵܘ̈ܗܝ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܡ̇ܪܹܗ ܀ 251 :ܐܘܿ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܟܕܼܝܼܢ ܥܲܡ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܡ̇ܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ 252 ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܠܘܵܬܼ ܪܘܼܛܵܢܵܐ ܀ 253 :ܐܘܿ ܐܵܕܼܵܡܘܿܣ ܕܦܲܠܚܹ݂ܗ ܒܝܼܫܵܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ 254 ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܟܲܟ ܒܲܫܡܘܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܡܥܝܼܢ̈ܝܝܵܬܼܵܐ ܀ 255 :ܠܵܘ ܠܲܟܼܝܵܢܹܗ ܛܥ̣ܵܐ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܣܒܹܲܠ 256 ܘܠܵܘ ܐܲܝܟ ܣܵܢܹ̇ܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܪܲܛܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 257 :ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܒܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 258 ܘܡܲܬܼܒܲܝܲܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܀ 259 :ܚܘܼܒܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܦܲܚܼܡ ܐܝܼܘܿܒܼ ܐܲܝܟ ܦܵܪܘܿܫܵܐ 260 ܘܲܥܠ݂ܲܒܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 261 :ܐܲܟܼܪܝܼ ܣܲܓܿܝܼ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܪܲܛܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 262 ܚܲܫ̣ ܥܲܠ ܝܲܠܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܒܲܝܲܐ ܚܲܫܹܗ ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܡ̇ܪܹܗ ܀ 263 :ܨܪܵܐ ܠܲܦܪܝܼܣܵܐ ܬܲܟܼܣܝܼܬܼ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܣܲܦܲܪ ܣܲܥܪܹܗ 264 ܘܠܵܐ ܨܪܵܐ ܠܸܒܹܿܗ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܕܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܹܗ ܀ pb. 262 265 :ܥܲܪܛܸܠ ܢܸܦܩܹ̇ܬܼ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܝܲܠܕܹܿܬܼ ܐܸܡ̣ܲܪ ܟܹܐܢܵܐ 266 ܘܥܲܪܛܸܠ ܐܸܗܦܘܿܟ ܕܠܵܐ ܬܲܟܼܣܝܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܡ̇ܐ ܐܸܬܹܿܝܬܼ ܀ 267 :ܐܲܠܵܗܝ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܘܲܗ̣ܦܲܟ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܫܲܠܝܼܛ ܪܸܡܙܹܗ 268 ܫܡܹܗ ܢܸܬܼܒܲܪܲܟ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܠ ܟܠ ܕܲܒܼܪ̣ܵܐ ܀ 269 :ܦܪܲܥ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܩܵܠ ܬܵܘܕܲܝܼܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܝܵܪ̈ܘܿܬܼܵܘܗܝ 270 ܘܚܲܬܸܿܡ ܡ̇ܪܹܗ ܥܲܠ ܚܘܼܡܣܵܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚ̣ܟܵܐ ܘܪܲܛܸܢ ܀ 271 :ܫܠܸܡ̣ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ 272 ܘܫܲܪܝܼ ܡܚܲܕܸܿܬܼ ܙܲܝܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܐܲܒܼܕܵܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 273 :ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ 274 ܕܐܲܝܢܵܐ ܦܲܚܵܐ ܢܥܲܡܸܩ ܢܸܛܡܘܿܪ ܠܩܲܠܝܼܠܘܼܬܹܗ ܀ 275 :ܐܸܒܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܐܸܢ ܙܵܟܹ̇ܐ ܠܝܼ ܥܲܦܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܐ 276 ܘܡܲܗܸܠ ܓܵܚܹ̇ܟ ܒܲܪ ܕܚܝܼܚܵܐ ܥܲܠ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܀ 277 :ܫܒܹ̇ܝܬܼ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܲܒܸܿܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܬܼܘܼܟܼܠܵܢ ܡ̇ܪܹܗ 278 ܩܸܛ̇ܠܹܬܼ ܠܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܘܒܲܪܸܟ ܠܲܫܡܹܗ ܕܗܘ̤ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܘܲܢܣ݂ܲܒܼ ܀ 279 :ܝܸܕܼܥܹ̇ܬܼ ܡܸܟܹܿܝܠ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܒܒܲܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ 280 ܘܠܵܐ ܡܸܚܸܫ ܠܹܗ ܟܹܐܒܵܐ ܕܝܲܠ̈ܕܵܘܗܝ ܐܲܝܟ ܕܲܩܢܘܿܡܹܗ ܀ 281 :ܠܗܲܝܟܲܠ ܦܲܓܼܪܹܗ ܙܵܕܹܩ ܡܸܟܹܿܝܠ ܕܐܸܩܪܘܿܒܼ ܘܐܸܣܬܿܘܿܪ 282 ܕܐܸܢ ܠܵܐܚܵܐܹ̇ܫ ܒܝܲܕܼ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܦܸܐ: ܀ 283 :ܗܵܠܹܝܢ ܗܘ̤ ܒܹܗ ܡܸܬܼܚܲܫܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܘ̇ܠܵܐܝܼܬܼ 284 ܕܢܲܝܬܸܿܐ ܠܓܸܠܝܵܐ ܪܸܓܼܬܼ ܢܸܟܼܠܹܗ ܡܸܬܼܝܲܐܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܀ 285 :ܓܠ̣ܵܝܗܝ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܠܢܸܟܼܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܒܝܲܕܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܟܼܬܸܿܒܼ 286 ܕܐܸܬܼܵܐ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܥܲܡ ܙܲܕܿܝܼܩܹ̈ܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܀ 287 :ܠܚܘܼܫܵܒܼ ܢܸܟܼܠܹܗ ܦܪܣܝܼ ܪܸܡܙܵܐ ܒܝܲܕܼ ܫܘܼܐܵܠܵܐ 288 ܘܗܘ̤ ܠܹܗ ܐܲܟܸܿܣ ܒܝܲܕܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܕܚܸܕܼ̇ܪܹܬܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܀ 289 :ܗܵܐ ܣܵܡ̣ܬܿ ܠܸܒܵܟ ܥܲܠ ܥܲܒܼܕܿܝ ܐܝܼܘܿܒܼ ܐܲܫܡܲܥ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ 290 ܕܬܲܡܝܼܡ ܘܲܬܼܪܝܝܼܨ ܘܠܲܝܬܿ ܐܲܟܼܟܵܬܹܗ ܕܲܡܝܲܩܲܪ ܠܝܼ ܀ 291 :ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܘܬܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ 292 ܘܡܲܛܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܕܐܵܘܒܸܿܕܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܀ 293 :ܦܲܢܝܼ ܢܟܼܠܵܐ ܠܪܸܡܙܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 294 ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܫܟܵܐ ܕܲܒܼܠܲܥ ܒܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܲܡܚܘܼܬܼܝ ܀ 295 :ܟܠ ܠܲܡ ܕܲܩܢܸܐ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܘܡܲܚܸܐ ܢܲܦܫܹܗ 296 ܕܢܲܦܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܿܡ ܀ 297 :ܘܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܹܐܠܲܦ ܗܵܕܹܐ ܥܢ̣ܵܐ ܡܲܪܵܚܵܐ 298 ܐܵܘܫܸܛ ܐܝܼܕܼܵܟ ܘܲܡܚܝܼܘܗܝ ܩܲܠܝܼܠ ܘܗܵܐ ܟܵܦܲ݁ܪ ܒܵܟ ܀ 299 :ܘܐܸܢ ܡܵܚܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܲܒܼܛܵܐ ܕܐܝܼܕܼܵܟ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ 300 ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ ܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܡܨܲܚܸܐ ܠܵܟ ܕܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼܵܐ ܀ 301 ܚܵܪ̣ ܝܵ̇ܕܲܥ ܟܠ ܒܪܸܓܲܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ: pb. 263 302 ܘܝܲܗ̣̄ܒܹܿܗ ܠܐܝܼܘܿܒܼ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܥܲܡܹܗ ܠܕܼܪܵܐ ܕܦܵܓܼܪܹܗ ܀ 303 :ܗܵܐ ܠܲܡ ܡܲܫܠܲܡ ܐܝܼܘܿܒܼ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܟ ܪܡܲܙ̣ ܠܹܗ ܟܲܣܝܵܐ 304 ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܵܐ ܡܲܦܲܝ ܠܵܟ ܠܡܸܣܲܒܼ ܡܵܢܹܗ ܀ 305 :ܐܲܪܓܸܿܫ ܒܝܼܫܵܐ ܕܐܲܗܡܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܿܗ 306 ܘܲܡ̣ܬܲܚ ܩܸܫܬܹܿܗ ܘܲܡ̣ܠܵܗ̇ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ ܀ 307 :ܢܦܲܩ̣ ܠܲܡ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܡ̣ܚܲܝܗܝ ܠܐܝܼܘܿܒܼ ܒܫܘܼܚܢܵܐ ܒܝܼܫܵܠ 308 ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܓܘܼܫܡܹܗ ܥܕܲܡ̇ܐ ܠܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܕܠܵܐ ܚܵܘܣܵܐ ܀ 309 :ܫܒܘܼܚܢܵܐ ܣܲܪܝܵܐ ܢܲܣܟܹܿܗ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܐܲܝܟ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ 310 ܘܲܡ̣ܪܲܩ ܡܸܢܹܗ ܨܵܐܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܒܪܸܬܼܚܹܗ ܩܲܫܝܵܐ ܀ 311 :ܣܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܠܓܹܐܪ̈ܲܝ ܚܸܡܬܹܗ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܲܫܓܲܪ 312 ܘܦܲܓܼܪܹܗ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܡܸܫܦܲܪ ܫܲܦܲ݁ܪ ܒܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܀ 313 :ܢܚܸܬܼܘ ܕܲܪܵܪܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ ܕܲܠܩܲܘܼܒܼܠܹ̈ܐ ܠܒܹܝܬܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ 314 ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܘܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܠܒܼܝܼܫ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܀ 315 :ܙܟܼܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܠܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܒܚܹܝܠ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ 316 ܘܚܵܒܼ݂ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܪܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܀ 317 :ܩܵܡ̣ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܕܙܲܕܿܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܐܸܣܛܵܕܼܝܼܘܿܢ 318 ܘܐܸܚܲܕܼ ܕܵܪܵܐ ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ ܥܲܡ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܀ 319 :ܟܢܲܫ݂ܘ ܚܲܘܵܝܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡ̇ܐ 320 ܘܲܬܼܗܲܪܘ ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܒܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܠܪܘܼܚܵܐ ܀ 321 :ܐܘܿ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܥܝܵܕܼܵܐ 322 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܠܲ݁ܥ ܠܹܗ ܡܸܬܼܦܲܢܸܐ ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܀ 323 :ܒܠܲܥ̣ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܘܒܲܣܒܸܿܣ ܓܘܼܫܡܹܗ 324 ܘܲܒܼܚܘܼܒܵܠܹܗ ܫܲܩ݂ܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܀ 325 :ܣܬ݂ܲܪ ܡ̇ܪܘܿܕܼܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢ ܦܲܓܼܪܹܗ ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ 326 ܒܪ̣ܵܐ ܗܲܕܵܡ̇ܘ̈ܗܝ ܘܚܲܝܸܨ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ ܒܝܲܕܼ ܚܘܼܡܵܣܵܢܵܐ ܀ 327 :ܢܝܼܫܵܐ ܩ̣ܒܲܥܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܝܼܫܵܐ ܘܐܝܼܘܿܒܼ ܒܹܝܬܼ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ 328 ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܢܹ̇ܐ ܒܝܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܢܵܣܹ̇ܒܼ ܀ 329 :ܡ̣ܬܲܚ ܨܼܒܼܝܵܢܹܗ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܲܩ̣ܒܲܥܘ 330 ܘܣܲܩܦܸܩ ܓܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܠܟܼܵܐ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܵܐ ܀ 331 :ܐܘܿ ܩܲܫܬܵܐ ܕܲܢܨܲܚ ܘܲܙܟܼܵܐ ܒܟܼܠ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܝܼ̈ܢ 332 ܘܚܲܕܼ ܥܲܦܪܵܢܵܐ ܪܡ̇ܝ̣ܗܝ ܟܲܕܼ ܝܲܬܿܝܼܒܼ ܘܲܫܠܝܼܚ ܙܲܝܢܹܗ ܀ 333 :ܐܘܿ ܡ̇ܝܘܿܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܫܝܼܛܵܐ ܕܕܵܪܫܘܼܗܝ ܕܲܝܘܹ̈ܐ 334 ܕܩܵܡ̣ ܟܲܕܼ ܢܲܦܝܼܠ ܐܲܪܡܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܚܬܲܝ ܪ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܀ 335 :ܐܘܿ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܕܐܲܚܕܵܝ̈ܗܝ ܪ̈ܘܼܚܹܐ 336 ܘܦܲܠܸܛ ܢܲܦܫܹܗ ܝܲܩܝܼܪ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܠܝܼܠܹ̈ܐ ܀ 337 :ܐܘܿ ܡܲܠܵܚܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܒܝܲܡܵܐ ܒܣܲܬܼܘܵܐ ܩܲܫܝܵܐ 338 ܘܠܵܐ ܛܲܒܲܥܬܼܵܗ̇ ܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼ ܓܼܠ̈ܠܹܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܀ pb. 264 339 :ܫܲܓܼܫܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܒܝܲܡܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܥܲܡ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 340 ܘܐܲܣܪ̣ܵܗ̇ ܠܸܐܠܦܵܐ ܒܚܘܼܡܣܵܢ ܢܲܦܫܹܗ ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܛܲܒܲܥ ܀ 341 :ܢܫܲܒܼ݂ܘ ܒܹܗ ܛܸܒܹܿܐ ܐܲܝܟ ܥܲܠܥܵܠܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ 342 ܘܢܲܩ̣ܫܹܗ ܚܲܫܵܐ ܕܡ̇ܘܬܵܐ ܕܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܠܲܓܼ ܀ 343 :ܚܲܒܼܛܵܗ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܠܚܲܩܠܵܐ ܕܦܲܓܼܪܹܗ ܒܒܲܪܕܼܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ 344 ܘܲܦܪ݂ܲܥ ܦܘܼܡܹܗ ܩܵܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ ܚܠܵܦ ܓܘܼܕܵܦܵܐ ܀ 345 :ܫܒܼ݂ܵܐ ܩܸܢܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܕܢܸܫܒܸܿܐ ܠܸܒܹܿܗ 346 ܘܣܲܬܲܪ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܟܲܣܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 347 :ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܒܐܲܒܼܕܵܢ ܢܸܟܼܣܵܘ̈ܗܝ ܘܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܹܗ 348 ܓܼܕܲܠ ܠܹܗ ܡ̇ܪܹܗ ܟܠܝܼܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܚܠܵܦ ܐܘܼܠܨܵܢܵܘ̈ܗܝ ܀ 349 :ܕܲܕܼܪܲܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܨܹܝܕܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܦܘܼܪܫܵܢ ܢܲܦܫܹܗ 350 ܥܲܒܼ݂ܕܹܿܗ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܢܸܪܕܿܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܀ 351 :ܕܩܲܒܸܿܠ ܢܝܼܫܵܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܝܼܫܵܐ 352 ܪܫܲܡ̣ ܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܨܲܠܡܵܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ ܀ 353 :ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܟܬ݂ܲܒܼ ܕܘܼܟܼܪܵܢܹܗ 354 ܕܢܸܡܪܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܣܲܢܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܹܗ ܒܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܀ 355 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܩܲܠܸܣ ܐܸܢܘܿܢ ܛܵܒܼܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ 356 ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܨܲܠܡܵܐ ܒܝܲܕܼ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܟܲܣܝܘܼܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ ܀ 357 :ܠܵܘ ܩܘܼܠܵܣܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ ܓܼܕܲܠ ܠܐܲܬܼܠܹܝܛܵܘ̈ܗܝ 358 ܛܢܵܢܵܐ ܐܲܪܡܝܼ ܒܐܲܪܥܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܀ 359 :ܒܚܲܫܵܘ̈ܗܝ ܕܐܝܼܘܿܒܼ ܦܬ݂ܲܚ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܠܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ 360 ܘܫܲܪܝܼ ܒܸܣܪܵܐ ܠܡܹܐܚܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܀ 361 :ܗܘ̤ܵܘ ܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ ܐܲܝܟ ܟܵܪ̈ܘܿܙܹܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ 362 ܕܚܲܡܣܸܢܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܀ 363 :ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܟܠܢܵܫ ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ 364 ܕܩܲܠܝܼܠ ܙܲܒܼܢܵܐ ܘܲܙܥܘܿܪ ܚܲܫܵܐ ܘܪܲܒܿ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܀ 365 :ܥܲܡ ܟܠ ܘܲܒܼܟܼܠ ܗܘ̤ ܡܸܣܬܵܘܲܕܼ ܒܚܲܫܹܐ ܕܲܣܒܲܠ 366 ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܫܵܘܹ̇ܝܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܀ 367 :ܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܘܿܒܼ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܪܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦܫܲܢ 368 ܕܟܲܕܼ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܚܲܫܲܝ̈ ܦܲܓܼܪܵܐ ܙܟܼܵܐ ܠܪܘܼܚܵܢܵܐ ܀ 369 :ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܢܸܪܕܸܿܐ ܟܠ ܫܵܥ ܕܠܵܐ ܪܘܼܛܵܢܵܐ 370 ܘܲܒܼܚܘܼ ܡܣܵܢܹܗ ܢܸܬܼܪܘܿܨ ܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܡܵܢܘܼܬܲܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/96
Source:
Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On Job - ܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ” based upon Alphonse Mingana (ed.), Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina (Mausilii: Typis Fratrum Prædicatorum, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/96.
Bibliography:
On Job - ܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ ܙܲܕܿܝܼܩܵܐ.” In Narsai doctoris Syri homiliæ et carmina, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/96.

Show Citation Styles