Narsai: On the Flood - ܥܲܠ ܛܵܘܦܵܢܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܚܲܟܿܝܼܡ ܘܲܫܒܼܝܼܚ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 2 ܕܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܕܡ ܬܩܢ ܟܠ. 3 :ܘܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܥܒܕ̈ܘܗܝ 4 ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܘܐܸܬܼܵܘ ܠܲܗܘܝܵܐ܀ 5 :ܟܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܒܝܼܕܲ ܥܬܹܗ 6 ܩܕܼܵܡ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܒܸܪ̈ܝܵܬܹܗ. 7 :ܘܲܓܼܠ̣ܵܝܗܝ ܚܘܼܒܹܿܗ ܠܨܒܼܝܵܢܹܗ 8 ܘܐܲܫܦܲܥ ܥܲܠ ܟܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܹܗ܀ 9 :ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܬܲܩܸܢ ܟܠܡܹܗ 10 ܘܠܵܐ ܥܒ݂ܲܕ ܡܸܕܼܵܡ ܚܲܣܝܼܪ̈ܐ. 11 :ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ 12 ܓܡܝܼܪ ܩܵܢܹܗ ܘܲܡܫܲܠܲܝ܀ 13 :ܙܲܒܼܢܵܐ ܦܣܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܝܲܕܼܥܬܹܗ 14 ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܘܒܪܹܐ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 15 ܘܟܲܣܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܦܪܘܿܬܼܘܿܙܡܝܼܵܐ 16 ܥܲܡ ܟܲܣܝܘܼܬܼܵܗ ܕܲܟܼܝܵܢܹܗ܀ 17 :ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܒܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ 18 ܘܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܗ. pb. f.92v 19 :ܘܲܩܥ̣ܵܘ ܠܹܗ ܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ 20 ܫܒܼܝܼܚ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܟܼܠ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ 21 :ܒܝܲܕܼ ܬܼܘܼܩܵܢܵܐ ܕܥܒܼܕܼܘ̈ܗܝ 22 ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܠ̈ܝܼܠܹܐ. 23 :ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܟܠ 24 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܕܼܡ ܒܸܠܥܵܕܵܘܗܝ܀ 25 :ܚܲܕܼ ܓܘܼܫܡܵܐ ܘܲܥ̣ܒܲܕ [ܗ̄ܘ̣ܵܐ] ܘܪܲܟܸܿܒܼ 26 ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܲܠܫܲܬܼܝ̈ܩܐ. 27 :ܘܐܲܣܪܹܗ ܠܟ̣ܠܹܗ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 28 ܒܪܘܼܟܵܒܼܲܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ܀ 29 :ܥܲܒܼܕܹܗ ܠܨܲܠܡܵܐ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ 30 ܕܢܚܘܪܘܢ ܒܗ ܬܘܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 31 :ܕܒܨܠܡܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܢܚܙܘܢ 32 ܟܲܣܝܘܼܬܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܬܕܼܪܢܵܐ܀ 33 :ܒܨܲܠܡܹܗ ܐܲܠܸܦ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ 34 ܕܲܟܼܡܵܐ ܪܵܚܸ̇ܡ ܬܘܩܢܘܗܝ. 35 :ܘܒܓܙܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܣܲܟܼܠܘܼܬܼܵܐ 36 ܚܵܘܝܼ ܕܪܵܚܸ̇ܡ ܟܹܐܢܘܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ 37 :ܪܓܵܝ̣ܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܫܛ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 38 ܘܐܣܠܝܼ ܠܩܵ ܐܹܝܢ ܥܲܠ ܕܲܩܛܲܠ. 39 :ܘܚܵܘܝܼ ܚܵܘܼܒܹܿܗ ܘܟܹܐܢܘܼܬܹܗ 40 ܕܪܵܕܹܐ ܘܩܵܢܹ̇ܐ ܘܠܵܐ ܡܚܲܒܸܿܠ܀ 41 :ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ 42 ܕܣܵܢܹ̇ܿܐ ܥܵܘܠܵܐ ܘܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 43 :ܘܚܵܘܝܼ ܐܢܘܢ ܛܵܒܼܘܬܹܗ 44 ܕܟܼܡܵܐ ܪܵܚܸ̇ܡ ܬܝܒ̈ܐ܀ 45 ܐܲܝܟ ܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܠܝܲܕܼ ܥܬܼܐ܀ 46 :ܒܫܲܒܼܛܵܐ ܕܲܥ̣ܒܪ ܦܘܼܩܕܢܐ 47 ܢܲܓܸܕ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܦܫܝܼ̈ܛܹܐ. 48 :ܘܚܲܫܵܐ ܚܲܬܼܘܼܵܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 49 ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ܀ 50 :ܒܲܝܲܐ ܐܢܘܿܢ ܚܲܢܵܢܵܐ 51 ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܢ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. 52 :ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܚܸܬܼ ܨܐܕܲܝܗܘܿܢ 53 ܒܲܡܢܵܘ̈ܵܬܼܵܐ ܘܕܼܡܘܵܬܹ̈ܐ܀ 54 :ܒܝܲܕܼ ܚܲܕܼ ܕܐܲܫܦܲܪ ܕܘܼܒܵܘ̈ܗܝ 55 ܐܲܦܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܨܝܕ ܚܘܼܒܹܿܗ. 56 :ܘܲܒܼܝܲܕܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܫܘܼܢܵܝܹܗ 57 ܦܲܟܲܗ ܠܡܸܪܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܓܿܝܼܙܹܐ܀ 58 :ܒܲܚܢܘܹܟ ܕܲܫ̣ܦܲܪ ܘܐܸܫܬܲܢܝܼ 59 ܚܵܘܝܼ ܚܘܼܒܹܿܗ ܨܐܕܲܝܗܘܿܢ. 60 :ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ 61 ܐܸܠܵܐ ܠܥܵܘܠܵܐ ܘܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ܀ 62 :ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܛܪܹܗ ܠܙܲܝܩܵܐ 63 ܕܢܲܟܼܪܸܙ ܒܹܗ ܒܘܼܛܵܠ ܡܵܘܬܵܐ. 64 :ܘܲܒܼܫܘܢܵܝܹܗ ܡܠܠ݂ܲܟ ܚܲܝܹ̈ܐ 65 ܕܠܵܐ ܗܵܘ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ 66 :ܚܵܘܝܼ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܒܹܿܗ ܒܲܚܢܘܼܟ 67 ܕܫܵܛܘܼܗܝ ܠܣܲܒܼܪܵܐ ܕܡܘܼ̈ܠܪܢܵܘ̄ [ܗ̄ܘ̣ܵܐ] 68 :ܘܲܒܼܥܵܘܠܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ 69 ܡ̣ܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܪܘܼܓܼܙܵܐ ܢܲܓܕܘܼܗܝ܀ 70 ܒܲܚܢܘܼܟ ܫܲܠܝܼ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ 71 ܘܫܲܚܠܸܦ ܪܘܼܓܼܙܹܗ ܠܲܢܚܵܝܵܐ. 72 :ܘܲܒܼܪܘܼܫܥܵܐ ܕܲܪ̈ܓܼܝܵܓܼܬܼܵܐ 73 ܠܲܛܫܘܼܗܝ ܠܣܲܝܦܹܗ ܠܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ܀ 74 :ܣܓܼܝܼ ܥܵܘܠܵܐ ܕܐ̄̈ܢܵܫ̈ܐ ܒܐܪܥܵܐ 75 ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܡܲܝܵ̈ܐ ܕܲܬܼܗܘܼܡܵܐ. 76 :ܘܛܦܬ̤ ܟܠܵܗ̇ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ 77 ܩܕܼܵܡ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 78 :ܒܪܸܓܼܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܸܫܬܲܚܢܘ 79 ܘܒܲܠܒܸܠܘ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܟܝܵܢܵܐ. 80 :ܘܐܲܝܟ ܚܲܝܘ̈ܬܵܐ ܠܲܚܕܵܕܹ̈ܐ 81 ܕܲܩܲܪ̣ܘ ܘܲܥܠܲܒ̣ܘ ܠܲܚܕܵܕܹ̈ܐ. 82 :ܒܲܕܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܟܼܫܐ ܥܗܪܹ̈ܐ 83 ܨܗ݂ܲܠܘ ܥܲܠ ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܚܕܵܕܹ̈ܐ. 84 :ܘܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܫܵܘܬܵܦܵܗ̇ 85 ܘܠܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪܬܼ ܙܵܘܿܓܹܿܗ. 86 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܵܕܹܝ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 87 ܒܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܝܘܼܬܼܪ̈ܢܐ. 88 :ܘܲܥܠܘܼܒܼܝܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܲܚܹ̈ܐ 89 ܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܪܸ̈ܥܝܢܝܗܘܢ. 90 :ܥܒܸܢ ܡܵܡܘܿ ܠܵܠ ܕܲܚܛܝܬܼܵܐ 91 ܘܲܙܩ̣ܦ ܪܘܼܫܥܵܐ ܐܲܝܟ ܛܘܼܪܵܐ. 92 :ܘܡܲܫܒܼܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܲܝܟ ܝܲܡܵܐ 93 ܕܲܫ̣ܢܵܐ ܠܫܲܝܢܵܐ ܕܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ. 94 :ܦܪܣܲܬ̤ ܥܲܪܦܸܠܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ 95 ܘܟܲܣܝܼܬܼ ܐܲܦܹܝܗ̈ ܕܥܵܡܲܪ̈ܬܵܐ. 96 :ܘܛܲܦܛܸܦܘ ܘܲܕܼܥܸܕܼܘ ܙܲܗ̇ܪܵܝܪܹ̈ܐ 97 ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. 98 :ܒܫܸܢܬܼܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܐܸܬܿܛܲܒܲܥܘ 99 :ܘܠܵܐ ܐܲܪܓܸܿܫܘ ܕܟܲܕܼ ܚܲܛܵܝܼܝ̈ܢ 100 :ܘܟܲܕܼ ܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܕܵܡܸ̇ܟ 101 ܕܡܸܟܼܘ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܥܲܡ ܗܲܕܼܵܡܹ̈ܐ. pb. f.93r 102 :ܚܲܕ ܒܲܠܚܘܿܕܲ ܠܵܐ ܐܸܬܿܛܲܒܲܥ 103 ܒܒܸܬܵܬܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܥܲܡ ܒܝܼܫܵܐ. 104 :ܕܥܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܙܵܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܹ݂ܗ 105 ܪܲܕܼܦܵܗ̇ ܠܫܸܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 106 :ܢܘܝܝ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܲܟܿܝܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ 107 ܘܠܵܐ ܛܲܡܲܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܒܥܵܘܠܵܐ. 108 :ܕܐܲܝܟ ܠܹܩܹ̈ܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܙܵܘ̈ܥܹܐ 109 ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܛܲܒܲܥ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 110 :ܠܵܐ ܕܲܠܚܵܗ̇ ܠܫܲܦܝܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ 111 ܬ̣ܛܪܵܐ ܕܥܵܘܠܵܐ ܕܥܵܠܘܿܒܹ̈ܐ. 112 :ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܬܿ ܩܸܠ ܟܲܕܼ ܪܵܕܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 113 ܒܥܲܡܛܵܢܵܐ ܕܡܸܨܥܲܬܼ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 114 :ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܙܵܘܥܹ̈ܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ 115 ܓܼܦܹ̈ܐ ܠܝܘ̇ܩܪܵܐ ܕܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ. 116 :ܘܲܛܥܲܢܬܹܗ ܦܪܵܘܿܫܘܼܬܼܵܐ 117 ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 118 :ܘܕܲܢܛܲܪ ܫܲܦܝܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ 119 :ܘܕܲܟܿܝܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ 120 :ܫܘ̣ܵܐ ܠܓܸܠܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ 121 ܕܡܒܲܕܩܝܼܢ ܪܘܼܫܥܵܐ ܕܒܝܼܫܹ̈ܐ. 122 :ܒܓܠܸܝ̈ܢܐ ܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ 123 ܘܐܲܣܗܸܕ ܥܲܠ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܢܲܦ̣ܫܹܗ. 124 :ܘܒܲܕܸܩ ܠܹܗ ܕܲܒܡܵܡܘܿ ܠܵܐ 125 ܡܫܝܼܓܼ ܠܵܗ̇ ܠܲܐܪܥܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ. 126 :ܒܝܼܫܬܿܐ ܕܐܢܵܫܵܐ ܟܲܬܲܡܬܹܗ 127 ܠܢܲܚܬܿܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. 128 :ܗܵܐ ܡܫܝܼܓܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܛܵܘܦܵܢܵܐ 129 ܘܲܡܕܲܟܲܢܵܐ ܠܨܵܐܘܼܬܼܵܗ̇. 130 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡ ܒܲܠܚܘܿܕܲ ܕܟܝܬ̇ 131 ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܣܲܢܝ̈ܬܼܵܐ. 132 :ܘܠܵܐ ܐܸܬܛܲܡܲܐ ܪܸܥܝܵܢܵܟ 133 ܒܲܣܝܵܢܵܐ ܕܥܵܘܠܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ. 134 :ܕܠܵܐ ܚܠܲܛܬܿ ܚܘܼܒܵܟ ܥܲܡ ܒܝܼ̈ܫܹܐ 135 ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܪ̈ܢܝܵܬܼܵܐ. 136 :ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ ܡܸܬܿܦܨܝܬ̇ 137 ܡ̣ܢ ܬܲܒܼܥ̈ܬܼܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 138 :ܓܠ̣ܵܐ ܘܒܲܕܸܩ ܠܹܗ ܠܬܲܡܝܼܡܵܐ 139 ܥܲܠ ܪܘܼܫܥܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ. 140 :ܕܗܵܐ ܡܟܲܦܪܵܐ ܠܹܗ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 141 ܠܲܣܝܵܢܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܲܝܟܿܘܿܢ. 142 :ܓܠ̣ܐ ܠܹܗ ܥܵܘܠܵܐ ܕܒܢܝ̈ ܫܹܝܬܼ 143 ܕܐܸܬܼ ܚܲܠܲܛܘ ܒܲܒܼܢܵܬܼ ܩܵܐܹܝܢ. 144 :ܕܲܦܪܝܼܫܝܼܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ 145 ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܒܼܪܘܝܐ. 146 :ܚ̣ܠܛ ܙܲܪܥܹܗ ܕܫܝܬܼ ܙܕܝܩܐ 147 ܒܛܘܼܗܡܹܗ ܕܩܵܐܹ̇ܝܢ ܩܵܛܘܠܵܐ. 148 :ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܪ̈ܵܡܹܐ ܠܫܲܦܠܘܼܬܼܵܐ 149 ܕܐܸܫܬܵ ܘܬܲܦܘܥܲܡ ܥܵܘ̈ܠܹܐ. 150 :ܚܝܵܪܵܐ ܕܥܲܝܢܹ̈ܐ ܨܵܕܼ ܐܢܘܿܢ 151 ܠܲܡܠ̈ܝܼܠܹܐ ܘܦܲܟܲܪܘ ܐܸܢܘܿܢ. 152 :ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ ܦܲܐܝܵܬܼ̈ܐ 153 ܚܲܒܸܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܡܲܕ ܥܲܝܗܘܿܢ 154 :ܚ̣ܙܵܘ ܠܲܡ ܒܢ̈ܝܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ 155 ܠܲܒܼܢܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ. 156 :ܘܪܲܓܼܘ ܐܸܢܹܝܢ ܘܲܢܣܲܒ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ 157 ܘܐܵܘܠܕܼܘ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘܠܵܐ. 158 :ܠܵܘ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܡܘܼܫܚ̈ܵܬܼܵܐ 159 ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܒܲܕܸܩ ܒܵܪܟܿܝܵܐ. 160 :ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܵܘܠܵܐ ܐܲܟܼܬܸܒܼܘ ܠܲܢ 161 ܕܐܸܬܼܓܲܢܒܲܪܘ ܥܲܠ ܪܝܼܫ̈ܬܼܵܐ. 162 :ܦܬܲܚ̣ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܒܼܢ̈ܵܬܼ ܩܵܐܹܝܢ 163 ܢܸܒܼܥܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 164 :ܘܐܲܛܝܼܦ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܕܲܕܝܼܩܵܐ 165 ܒܡܵܘܡܘܼܠܵܐ ܕܪܸܓܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ. 166 :ܡܙܲܓܲܝ̈ ܟܵܣܵܐ ܒܢ̈ܬܼ ܩܵܛܵܘܠܵܐ 167 ܘܐܲܪ̈ܘܝܼ ܒܬܸܛܪܹܗ ܠܲܫܦ̈ܝܐ. 168 :ܘܕܲܠܚ̈ܝܗܝ ܠܗܵܘܢܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼܡܹ̈ܐ 169 ܒܝܲܕܼ ܡܹܐܪܝܼܬܲܐ ܕܐܲܦܲܝ̈ܗܹܝܢ. 170 :ܘܕܲܫܒܲܩ̣ܘ ܪ̈ܡܐ ܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢ 171 ܘܲܢܚܸܬܘ ܠܲܐܪܥܵܐ ܕܬܸܢܚ̈ܵܬܹܐ. 172 :ܣܠܸܩ ܥܵܘܠܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܲܝܗܘܿܢ 173 ܘܐܲܚܬܵܗ̇ ܠܲܐܪܥܵܐ ܟܠܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 174 :ܕܠܵܐ ܩܵܘܝܼܘ ܒܲܫܒܼܵܒܼܘܼܬܹܗ 175 ܕܥܘܼܡܪܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ. 176 :ܓܪ̣ܲܦ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܡܘܿܠ ܥܵܘܠܵܐ 177 ܘܣܸܓܼܝܲܬ̤ ܒܝܼܫܬܿܐ ܥܲܠ ܐܪܥܵܐ. 178 :ܘܐܸܬܿܬܿܘܚ ܕܲܥ̣ܒܕ ܐܢܵܫܵܐ 179 ܕܚܒܿܠܘ ܘܣܬܪܘ ܛܘܟܣܘ̈ܗܝ. 180 :ܠܵܐ ܗܘ̣ܵܐ ܬܘܬܼܵܐ ܐܲܕܪܟܼܬܹܗ 181 ܠܲܐܚܝܸܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠ ܝܵܕ̈ܥܵܢ. 182 :ܠܲܬܼܘܵܬܼܗܘܿܢ ܐܲܫ̣ܡܲܥ ܩܵܠܵܐ 183 ܕܲܟܼܒܲܪ ܦܵܢܹ̇ܝܢ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ. 184 :ܩ̈ܠܐ ܕܡܠܹܝܢ ܠܘܼܚܵܡܹ̈ܐ 185 ܡܸܬܼ ܡܲܠܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܹܕܲܝܗܘܿܢ. 186 :ܕܐܸܢ ܗܘ̤ ܕܡܵܨܝܵܐ ܢܸܬܿܬܿܥܝܼܪܘܼܢ 187 ܕܲܡܟܹ̈ܐ ܕܲܛܒ݂ܲܘ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. pb. f.93v 188 :ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ ܡܲܙܥܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 189 ܩܵܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܒܐܸܕܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. 190 :ܕܗܵܐ ܥܵܛܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 191 ܐܢܫ̈ܐ ܕܒܲܠܒܸܿܠܘ ܛܘܼܟܵܣܲܝ̈. 192 :ܡܲܛܝܼ ܩܸܨܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ 193 ܘܲܢܦ݂ܲܩ ܢܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܵܐ. 194 :ܘܐܲܫ̣ܡܲܥ ܩܵܠܵܐ ܕܠܵܐ ܡܹܟܹܿܝܠ 195 ܬܸܥܡܲܪ ܪܘܼܚܝ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. 196 :ܡܲܠܸܠ ܬܘܼܒܼ ܩܵܠܵܐ ܕܬܸܢܝܵܐ 197 ܠܘܵܬܼ ܢܘܿܚ ܢܝܼܚܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ. 198 :ܕܢܸܥܒܸܿܕܼ ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ 199 ܕܢܸܣܬܲܬܲܪ ܒܵܗ̇ ܒܡܵܡܘܿ ܠܵܐ. 200 :ܥܒܸܕܼ ܠܹܗ [ܠܵܟ] ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܪܩܵܐ 201 ܘܫܘܿܥܹܝܗ̇ ܒܟܼܘܼܦܪܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܛܲܒܲܥ. 202 :ܕܲܬܼܥܲܙܹܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܚܫܘ̈ܠܹܐ 203 ܡܵܐ ܕܚܵܠܛܝܼ̈ܢ ܡܲܝܵ̈̄ܐ ܒܡܲܝ̈ܵܐ. 204 :ܚܘܝܹܗ ܐܘܼܪܟܵܗ̇ ܘܦܬܼܝܗ̇ 205 ܕܲܟܼܡܵܐ ܢܗܒܸܕܼ ܡܘܼܫܚ̈ܵܬܼܵܗ̇. 206 :ܘܐܲܠܦ ܦܘܼܠܵܓܼ ܡܸܕܼܝܵܪܹ̈ܐ 207 ܕܚܵܫܚܝܼ̈ܢ ܠܹܗ ܘܲܠܚܚܘ̈ܬܼܵܐ. 208 :ܥܒܸܕܼ ܐܘܼܪܟܿܐ ܬܠܵܬܼ ܡܵܠܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢ 209 ܘܲܦܬܼܵܝܵܐ ܚܲܡܫܝܼܢ ܐܲܡܝܼ̈ܢ. 210 :ܘܲܬܼܠܵܘܼܬܼܝܼܢ ܐܲܡܝܼ̈ܢ ܪܵܘܡܵܗ̇ 211 ܘܙܘܼܝܵܕܼܵܢܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘ ܡܸܕܼܝܵܪ̈ܝܗ̇. 212 :ܬܠܵܬܼܵܐ ܡܸܕܼܝܵܪ̈ܝܼܢ ܬܸܗܘܹܐ 213 ܕܲܢܕܲܝܪܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܟܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ. 214 :ܚܲܘܲܬܼ ܫܸܢܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼܪܵܐ 215 ܘܦܪܚܬܼܵܐ ܕܓܦܐ ܘܐܢܫ̈ܐ. 216 :ܐܹܝܘ ܡܵܪܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢ ܟܠܵܐ 217 ܕܡܲܠܸܦ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ. ܩܵ 218 :ܕܟܲܕܼ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܦܨܝܘܗܝ 219 ܡܚܲܟܸܿܡ ܠܹܗ ܠܣܘܼܢܩܵܢ ܚܝܘ̈ܗܝ. 220 :ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܛܪܝܘܗܝ ܠܬܲܡܝܼܡܵܐ 221 ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܕܐܲܚܝܼ. 222 ܘܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܢܣܲܬܲܪ. 223 ܕܠܵܐ ܩܒܼܘܼܬ̇ܐ ܠܟܼܠ ܡܸܕܸܡ. 224 :ܠܬܲܝܵܒܼܘܬܼܵܐ ܕܡܲܪ̈ܵܚܹܐ 225 ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒܵܢܵܐ ܕܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ. 226 :ܕܒܼܐܵܬ̤ܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܢܸܬܼܟܵܘܢܘܼܢ 227 ܘܢܕܘܢܘܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢ. 228 :ܒܦܘܼܠܚܵܢ ܒܲܝܣܵܐ ܫܲܬܝܲܩܵܐ 229 ܨܒܼܵܐ ܕܲܢܚܲܟܸܿܡ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ. 230 :ܕܢܸܫܐܲܠܘܼܢ ܚ̈ܝܐ ܠܡܝܬ̈ܐ 231 ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܡܬܲܦܲܠܚܝܼܢ. 232 :ܚܪ̈ܫܐ ܒܩܵܠܵܐ ܒܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 233 ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܬܼܘܼܒܼܘ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ. 234 :ܕܗܵܐ ܒܬܼܩܵܢܲܢ ܡܸܬܼܟܲܪܙܵܐ 235 ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܐܸܢ ܨܵܒܸ̇ܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ. 236 :ܐܲܝܟ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 237 ܩܵܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ. 238 :ܒܩܘܼܡܘ ܦܸܨܘ ܘܝܩܪܵܐ ܕܚܵܘܒܲܝܟܿܘܿܢ 239 ܕܲܡܟܹ̈ܐ ܕܲܛܒ݂ܲܥܘ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐ. 240 :ܝܲܬܿܝܼܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܹܐܕܲܝܟܘܢ [ܗܘܢ] 241 ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܬܼܘܩܵܢ ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ. 242 :ܕܣܲܟܼܪܹܗ ܠܝܘܩܪܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ 243 ܠܫܸܡܥܐ ܕܡܥܠ ܒܘܝܢܐ. 244 :ܢܘܚ ܗ̄ܘ̣ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܵܐ 245 ܘܡܣܟܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܘܠܵܡܵܐ. 246 :ܟܲܕܼ ܡܲܗ ܠܝܼܢ ܒܹܗ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 247 ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܗܲܝܡܲܢ ܬܘܩܢܗ. 248 :ܒܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܲܝܬܿܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐ 249 ܐܲܝܟ ܪܸܡܙܵܐ ܕܚܲܟܸܿܡ ܢܲܦ̣ܫܹܗ. 250 :ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܓܸܠܝܢܵ̇ܐ 251 ܕܲܢܛܲܝܸܒܼ ܠܹܗ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ. 252 :ܐܲܥܸܠ ܘܚܡ̣ܠ ܡܙܘܿܢܵܐ 253 ܠܹܗ ܘܲܠܓܸܢܹܣܹܗ ܕܟܼܠ ܡܸܕܸܡ. 254 :ܘܟܲܕܼ ܪܸܡܙܵܐ ܢܛ̇ܪ ܗ̣ܘܐ ܠܹܗ 255 ܐܲܠܦܹܗ ܕܢܹܐܨܲܦ ܕܚܫܚܬܗ. 256 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܕܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 257 ܟܲܢܸܫ ܘܲܚ̣ܡܲܠ ܙܲܕܝܼܩܐ. 258 :ܕܝܕ̇ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܣܦܩ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 259 ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܪܸܡܙܐ. 260 :ܩܲܠܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܬܿܬܲܪܣܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 261 ܠܩܘܼܝܵܡ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܦܓܼܪ̈ܝܗܘܿܢ. 262 :ܘܪܡܙܐ ܕܚܲܝܠܹܗ ܕܒܪܘܝܐ 263 ܢܛ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܢ ܒܲܒܼܨܝܪܐ. 264 ܥܒ̣ܕܼ ܠܲܡ ܢܘܚܝ ܐܲܝܟ ܕܐܸܬܼܦܩܲܕܼ. 265 ܘܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 266 :ܕܥܘ̣ܐ ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܒܼܢܲܝ̈ܟ 267 ܘܢܸܫܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܟ ܥܲܡ ܕܝܼܠܹܟ. 268 :ܐܲܥܸܠ ܥܲܡܵܟ ܚܲܝܘ̈ܬܼܵܐ 269 ܘܲܒܼܥܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܦܪܲܚܬܵܐ. 270 :ܠܡܚܝܘ ܙܪܲܥܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ 271 ܕܢܸܪܕܘܼܢ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܒܝܘܼܒܵܠܐ. 272 ܐܲܥܸܠ ܕܸܟܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܼܪܼ̈ܵܐ: pb. f.94r 273 ܬܪܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ. 274 :ܘܲܕܼܡܝ̈ܐ ܫܲܒܼܥܵܐ ܫܲܒܼܥܵܐ 275 ܐܲܟܼܚܲܕܼ ܕܼܟܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܼ̈ܬܼܵܐ. 276 :ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐ 277 ܠܡܸܦܪܲܫ ܛܲܡܐܹ̈ܐ ܘܲܕܼܟܼܝ̈ܐ. 278 :ܥܕܲܡܵܐ ܕܚܲܘܝܹܗ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 279 ܒܝܲܕܼ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ. 280 ܐܲܣܓܿܝܼ ܘܐܲܥܸܠ ܠܲܕܼܟܼ̈ܢܐ 281 ܕܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܗܵܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܢܲܦܲܩ. 282 :ܕܢܦܸܣ ܠܹܗ ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܒܸܣܪܵܐ 283 ܘܢܲܣܸܩ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܲܥܠܬܼܵܐ. 284 :ܐܘ ܪܡܙܵܐ. ܕܟܢܫ ܓܸܢܣܹ̈ܐ 285 ܡܪ̈ܚܐ ܘܒܲܥܪܝܼܪ̈ܝܹܐ. 286 :ܘܫܲܝܸܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܚܕ̈ܵܕܐ 287 ܘܩܕܡ ܢܘܚ ܫܠܒܸܿܕ ܐܢܘܿܢ. 288 :ܗܵܘ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܐܲܥܒܲܪ ܐܢܘܿܢ 289 ܩܕܡ ܐܕܡ ܟܕܼ ܫܬܝܩ̈ܝܢ. 290 :ܗܘ̤ ܫܲܥܒܸܿܕ ܘܕܢ ܐܢܘܢ 291 ܒܢܝܪܐ ܡܸܠܬܹܗ ܕܬܲܡܝܼܡܵܐ. 292 :ܨܵܝ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ 293 ܕܢ̇ܓܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩܕܢܐ. 294 :ܘܐܵܬܹ̇ܝܢ ܕܸܟܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܼ̈ܬܼܵܐ 295 ܕܟܝ̈ܐ ܘܟܡܐ̈ܐ ܘܲܒܼܗܝܼܠܹܝܼܢ. 296 :ܦܓܼܘܕܹ̈ܐ ܐܹܕܫܲܝܢܵܐ ܡܪܡܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 297 ܒܦܘܼܡ ܚܲܝܘ̇ܬܼ̈ܐ ܘܫܲܬܿܝܼܩܝܼܢ. 298 :ܐܲܪܝܵܐ ܘܬܼܘܪܵܐ ܟܕܼܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܘ 299 ܒܢܝܼܪܵܐ ܕܪܸܡܙܹܗ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ. 300 :ܡܪܟܿܢ ܓܦ̈ܐ ܕܦܪܚܬܐ 301 ܘܢܵܚ̇ܬܿܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ. 302 :ܘܪܗ̇ܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܵܘܢܹ̈ܐ ܘܢܸܨ̈ܐ 303 ܠܘܥܲܕܵܐ ܕܲܬܼܪܲܬ ܩܒܘܬܐ. 304 :ܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܿܐ ܡܘܡܠܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 305 ܒܲܬܼܪܥ ܒܲܝܬܹܗ ܕܙܲܕܲܝܩܵܐ. 306 :ܕܓܼܢܣܹ̈ܐ ܐܲܟܼܠ̈ܝ ܠܚܕܕ̈ܐ 307 ܒܚܘܼܒܿܐ ܢܲܫ̣ܩܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. 308 :ܒܢܘܚ ܐܸܬܼܚܲܕܲܬܿ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ 309 ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܕܐܵܕܡ. 310 :ܕܓܢܣ̈ܐ ܕܲܡ̣ܪܕܘ ܡ̣ܢ ܐܕܡ 311 ܦܢ̣ܘ ܘܐܸܫܬܲ ܥܒܲܕܘ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܢܘܿܚ. 312 :ܢܦ̣ܩ ܪܡܙܐ ܐܝܟ ܠܝܙܓܕܐ 313 ܘܟܲܢܸܫ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. 314 :ܘܟܕܢ ܐܢܘܢ ܘܒܐܘܝܘܬܐ 315 ܠܓܸܢܣܹ̈ܐ ܦܠܝ̈ܓܐ ܘܐܸܫܬܼܿܝܢܘ. 316 :ܣܵܡ̣ ܩܸܨܵܐ ܠܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ 317 ܥܲܕܼܡܸܢܬܼ ܟܲܢܫ̈ܢ ܚܲܝܘ̈ܬܼܵܐ. 318 :ܒܗܵܘ̇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܬܼܵܩܸܢ ܒܹܗ ܟܠ 319 ܘܢܚ̣ ܡ̣ܢ ܥܡܠܹܗ ܒܕ ܫܒܥܐ. 320 :ܬܲܡ̇ܢ ܬܲܗܝ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 321 ܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܟܸܢܫܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ. 322 :ܘܗܵܪ ܟܵܐ ܐܲܓܲܪ ܕܲܢܚܵܘܹܐ 323 ܕܠܵܐ ܪܵܓܼܵܐ ܠܹܗ ܕܢܚܒܠ 324 :ܒܲܡܵܐܐ ܫܲܢܲܝ̈ܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 325 ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܝܟ ܟܵܪܘܿܙܵܐ. 326 :ܕܚ̈ܛܝܐ ܦܢ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܥܵܘܠܵܐ 327 ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܲܦ̇ܩܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 328 :ܒܵܬܲܪ ܢܘܼܓܼܪܵܐ ܕܲܫܟܼ̈ܝܵܐ 329 ܣܵܡ̣ ܩܸܨܵܐ ܠܒܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ. 330 :ܕܲܒܼܡܵܠܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܘܲܒܼܫܼܲܥܵܐ 331 ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܡܣܲܟܹܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 332 :ܡܸܟܿܐ ܠܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܬܼܵܐ 333 ܫܠ̇ܡ ܦܘܼܩܕܵܢܝ ܒܥܒܼܵܕܵܐ. 334 :ܘܚܵܡܸ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 335 ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 336 :ܡܸܟܿܐ ܠܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܬܼܵܐ 337 ܐܵܚܸ̇ܕܼܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܕܪ̈ܵܚܡܲܝ. 338 :ܘܬܼܵܪܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܝܲܡܵܐ ܕܩܒܹܐ 339 ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܲܨܗ ܕܲܪܩܝܼܥܵܐ. 340 :ܒܚܲܡܫܲܡܵܐܐ ܫܢܝܼ̈ܢ ܒܲܕܸܩ ܠܹܗ 341 ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܠܢܘܿܚ ܥܲܠܗܵܕܹܐ. 342 ܘܲܒܼܫܸܬܼܡܵܐܐ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܫܸܠܡܲܬ̤. 343 ܦܪܵܬܼܘܿܙܡܝܼܵܐ ܕܲܦܣ݂ܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 344 :ܒܲܫܢܲܬܼ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܠܝܲܚ̈ܝ ܢܘܿܚ 345 ܠܛܫܲܬ̤ ܣܲܝܦܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 346 :ܘܲܒܼܙܲܝܢܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܟܼܬܼܗ 347 ܠܟܼܠܹܗ ܚܲܝܠܵܗ̇ ܕܥܵܡܲܪܬܿܐ. 348 :ܒܲܫܢܲܬܼ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܠܚܲܝ̈ ܢܘܿܚ 349 ܥܲܒܼܪܹܗ ܝܲܡܵܐ ܠܲܬܼܚܘܼܡܹܗ. 350 :ܘܩܒܝܐ ܕܠܥܸܠ ܐܸܫܬܿ ܚܠܲܦ 351 ܠܒܲܪ [ܡ̣ܢ] ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܡܲܚܬܲܬܹܿܗ. 352 :ܒܲܫܢܲܬܼ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܠܚܲܝ̈ ܢܘܿܚ 353 ܗܘ̤ܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 354 :ܘܥܲܠ̣ ܢܘܿܚ ܘܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܢܸܫܵܘ̈ܗܝ 355 ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܓܸܢܣܹ̈ܐ ܕܚܘ̈ܬܐ. 356 :ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܝܵ̈ܐ ܐܲܙܵܝܼܥܵܗ̇ 357 ܠܥܵܡܲܪܬܵܐ ܥܲܠ ܝܲܬܵܒܿܝܹܝ̈ܗ̇. 358 :ܘܲܪܓܼܘܼܒܝܵܐ ܕܡܲܝ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ 359 ܟܲܣܝܼ ܐܲܦܹܝ̈ܗ̇ ܒܚܸܫܘܿܟܼܵܐ. pb. f.94v 360 :ܢܘܿܚ ܘܲܕܼܥܲܡܹܗ ܡܣܲܟܹܿܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 361 ܠܵܗ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܕܟܲܢܸܫ ܐܢܘܿܢ. 362 :ܕܢܹܐܚܘܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܕܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 363 ܒܲܩܠܝܕܼܵܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܕܚܲܝܼܠܹܗ. 364 :ܬܲܗܪܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܡܲܥܲܠܬܵܐ 365 ܕܢܸܣܬܲܬܿܪܘܢ ܡ̣ܢ ܡܵܡܘܿܠܵܐ. 366 :ܡ̈ܠܝܼܠܹܐ ܒܲܣܪܘ ܥܲܠ ܩܵܠܹ̈ܐ 367 :ܘܐܲܫܝܼܛܘ ܦܘܼܠܚܵܢ ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 368 ܘܢܫ̈ܫܹܐ ܗܝܡܢܘ ܕܥܐܠ̇ܝܼܢ: [ܕܐܢ] 369 ܠܵܐ ܙܵܟܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܡܘܠܐ. 370 :ܫܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܥܵܐܠܝܼܢ 371 ܐܲܟܚܕܼ ܕܟܼܪܹ̈ܐ ܘܢܸܩܒܼ̈ܵܬܼܵܐ. 372 :ܘܥܲܠ ܬܲܡ̇ܢ ܠܐܵܝܼܬܿܝܪܵܐ 373 ܘܠܵܐ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܠܡܸܢܵܝܵܢܵܐ 374 :ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܹܝܪ ܡܪ̈ܚܹܐ 375 ܠܓܸܢܣܹܐ ܕܟܼܵܢܫ̇ܝܼܢ ܠܲܬܼܪܲܥ ܢܘܿܚ. 376 :ܠܵܐ ܪܢܝܼ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܥܲܠ ܡܵܢܵܐ 377 ܫܒܲܩ̣ܘ ܚܘܼܪܒܵܐ ܘܲܪܚܸܡܘ ܫܲܝܢܵܐ. 378 :ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܟܼܪܸܙ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 379 ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ ܥܲܛܠܹ̈ܐ. 380 :ܒܬܼܘܼܩܵܢ ܒܲܝܣܹܐ ܕܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 381 ܘܒܟܼܢܘܫܝܐ ܕܚܲܝܘܲܬܼ ܒܲܪܵܐ. 382 :ܒܲܡܠܐ ܫܢ̈ܝܐ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ 383 ܐܲܝܟ ܫܝܼܦܘܿܪ̈ܐ ܩܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 384 :ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܲܒܼܛܵܐ ܕܡܲܪ ܕܼܘܼܬܼܵܐ 385 ܡܲܙܥܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠ ܡܵܡܘܿܠܐ. 386 :ܘܥܕܲܡܵܐ ܠܫܲܒܼܥܵܐ ܝܘܡܝܼ̈ܢ 387 ܬܲܚܡܹܗ ܠܦܘܼܣܩܵܢ ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ. 388 :ܕܡܸܪܵܐ ܠܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ 389 ܘܠܵܐ ܠܸܒܵܐ [ܕܵܠܫ] ܕܛܲܒܿܝܼ̈ܥܹܐ. 390 :ܥܲܠ ܢܘܿܚ ܘܐܲܥܸܠ ܚܝܘ̈ܬܐ 391 ܐܲܝܟ ܡܵܐ ܕܦܲܩܕܹܗ ܓܸܠ̣ܝܵܢܵܐ. 392 :ܘܐܲܚܕܼܵܗ̇ ܪܸܟܡܙܵܐ ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 393 ܘܛܲܒܼܥܵܗ̇ ܚܲܝܠܹܗ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ. 394 :ܥܲܠܘ ܚܲܪ̈ܫܐ ܘܦܵܫ̣ܘܡ̈ܠܠܐ 395 ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܚܪ̈ܫܹܐ ܒܨܒܼܝܵܢܵܐ. 396 :ܘܐܲܟܿܣܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 397 ܒܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ ܕܨܵܬܼܘ ܦܘܼܩܪܵܢܵܐ. 398 :ܘܒܼܵܬܲܪ ܫܲܒܼܥܵܐ ܝܘܵܡܬܐ 399 ܒܲܫܢܲܬܼ ܫܸܬܼܡܵܠܐ ܠܝܲܚ̈ܝܼ ܢܘܿܚ. 400 :ܒܝܼܪܚܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܙܥܸܩ ܒܵܗ̇ 401 ܩܵܠ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܥܵܡܲܪܬܵܐ. 402 :ܘܒܫܒܥܣܪܐ ܒܡܢܝܢܐ 403 ܪܫ̣ܲܡ ܓܘܼܢܚܵܐ ܕܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ. 404 :ܘܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̇ܐ ܢܸܦܩܲܬ̤ 405 ܐܵܦ ܦܵܣܝܼܣ ܕܲܬܼܒܥܬܼܐ. 406 :ܘܐܬܿܬܿܪܲܥܘ ܢܸܒܼ̈ܥܹܐ ܕܲܬܼܗܘܼܡܵܐ 407 ܘܢܸܣܟܹ̈ܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܐܸܬܦܲܬܼܚܘ. 408 :ܘܒܣܝܦܐ ܕܡܲܝ̈ܐ ܚܪܒܵܗ̇ 409 ܪܸܡܙܵܐ ܠܟܼܠܗ̇ ܝܬܼܒܬܼܐ. 410 :ܣܠܸܩܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܥܘܼܡܩܵܐ ܠܒ̇ܘܡܵܐ 411 ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܠܲܐܪܥܵܐ ܥܸ̈ܠܝܐ. 412 :ܘܒܲܡܨܝܕܬܵܐ ܕܡܝ̈ܐ ܦܟܪܬ̤ 413 ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܠܥܵܘܠܵܐ ܕܒܼܝܼ̈ܫܹܐ. 414 :ܬܗܘܼܡܵܐ ܒܚܲܒܼܪܹܗ ܦܵܓܼ̇ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 415 :ܘܢܸܣܟܹ̈ܐ ܠܢܣܟ̈ܐ ܠܢܸܣܟܹ̈ܐ ܥܵܨܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 416 :ܘܡܲܝ̈ܐ ܠܡ̈ܐ ܩ̇ܪܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 417 ܕܩܲܦܚܘ ܠܪܹܫܵܐ ܕܡܪ̈ܚܐ. 418 :ܓܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܗܘܡܐ ܚܲܪܫܵܐ 419 ܐܲܝܟ ܡܲܠܵܠܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܠܸ̇ܩ. 420 :ܘܲܒܼܩܵܠ ܓܲܠܵܠܘ̈ܗܝ ܡܲܟܸܿܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 421 ܠܡ̈ܝܠܝܐ ܕܫܵܛ̣ܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ. 422 :ܣܸܒܼܝܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܕܐ̇ܢ ܗܘ̣ܵܐ 423 ܥܲܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܒܩܵܠ ܡܚܬܬܗ. 424 :ܕܐܚܬܗ ܥܵܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ 425 ܠܲܐܪܥܵܐ ܘܕܲܠܚܵܗ̇ ܠܫܲܦܝܘܼܬܹܗ. 426 :ܕܸܐܲܚܬܹܗ ܥܵܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ 427 :ܥܨ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܝ̈ܐ ܠܡܲܝ̈ܐ 428 ܟܲܕܼ ܣܠ̇ܩܝܼܢ ܠܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ. 429 :ܘܦܓܼܠ̇ܝܼܢ ܕܲܠܥܸܠ ܥܲܡ ܕܲܠܬܲܚܬܿ 430 ܐܲܝܟ ܐܝܼܙ ܓܲܕܵܐ ܕܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 431 :ܩܵܠ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܘܟܲܪ ܗܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 432 ܠܥܠܝ̈ܐ ܠܡܸܚܲܬܼ ܠܲܐܪܥܵܐ. 433 :ܘܪܸܡܙܵܐ ܕܚܝܠܵܐ ܥܵܨܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 434 ܠܬܲܚܬܲܝܹ̈ܐ ܠܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ. 435 :ܡܲܚܬܼܵܐ ܘܡܲܣܩܵܐ ܕܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ 436 ܡܩܵܛܲܪܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵ[ܗ̇] ܠܲܡ̈ܠܝܼܠܹ[ܗ]. 437 :ܕܟܲܕܼ ܚܵܪܫܹܝܢ ܨܵܬܼܘ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 438 ܘܲܣܠܸܩܘ ܘܲܢܚܸܬܼܘ ܠܲܬܼ ܒܲܥܬܼܵܐ. 439 :[ܐܪ...] ܡܲܠܝܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 440 ܘܛܘܼܪܹ̈ܐ ܩ̈ܠܐ ܕܚܸܢ̈ܓܼܵܬܼܵܐ. 441 :ܘܐܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 442 ܚܢܝܼܓܼܵܐ ܕܟܼܠ ܡܘܼܫܚ̈ܵܢ. pb. f.95r 443 :ܘܡܸܬܿܛܲܪܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܝܲܥܘܕܹ̈ܐ 444 ܟܲܕܼ ܫܵܠܡܝܼ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. 445 :ܘܡܸܬܼ ܟܫܲܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܐܒܼܵܗܹ̈ܐ 446 ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܲܐܠܝܼܨܹ̈ܐ. 447 :ܣܵ̇ܠ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܐܦܲܝ̈ ܪܵܘܡܵܐ 448 ܘܡܲܚܸܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܵܡܘܿܠܵܐ. 449 :ܘܢܵܚ̇ܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܐܦܲܝ̈ ܥܘܼܡܩܵܐ 450 ܘܵܓܼܥܹ̇ܐ ܢܗܘܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ. 451 :ܡܸܟܿܐ ܘܡܸܟܿܐ ܚ̣ܒܲܫ ܐܸܢܘܿܢ 452 ܩܪܵܒܼܵܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܚܲܝܼ̈ܠܫܹܐ. 453 :ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ ܣܪܝܼܕܵܐ ܛܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪ 454 ܒܟܼܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ ܕܐ̄ܢܫܘܼܬܼܵܐ. 455 :ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓܹܝܪ ܠܸܠܲܝ ܐܝܼܡܵܩ 456 ܡܸܛܪܵܐ ܠܲܐܪܥܵܐ ܢܚܸ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. 457 :ܘܲܬܼܗܘܡܵܐ ܠܥܸܠ ܣܵܠܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 458 :ܟܲܕܼ ܥܵܨܲܝ̇ܢ ܡܲܝ̈ܐ ܠܡ̈ܝܼܵܐ 459 :ܒܲܐܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܬܐ ܚܲܨܕܘܼܗ̇ 460 ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܐܫܟܪ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ. 461 :ܘܲܒܼܣܲܝܦܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܦܲܣܩܘܼܗܝ 462 ܠܲܩܕܠܵܐ ܩܫܝܐ ܕܥܘ̤ܠܐ. 463 :ܒܐܲܪܒܿܠܝܼܢ ܝܵܘ̈ܡܬܐ ܩܲܛܦܵܗ̇ 464 ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܟܲܪܡܵܐ ܚܲܪܘܒܼܵܐ. 465 :ܘܲܡܝ̈ܵܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܥܵܨܘܿܪܹ̈ܐ 466 ܕܵܫ̣ܘ ܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܝܘ̈ܵܬܼܵܐ. 467 :ܬܗܘܡܵܐ ܒܡܲܣܩܹܗ ܡܲܟܼܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 468 ܚܲܝܠܹܗ ܪܲܒܿܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܐ. 469 :ܕܪܸܡܙܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܙܝܼܥܹܗ 470 ܘܐܲܟܸܿܣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܠܝܼ̈ܠܹܐ. 471 :ܥܫܸܢܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 472 ܘܐܸܬܼܟܲܣܝܼܘ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ. 473 :ܘܣܵܦܲܬ̤ ܚܲܝܬܼܵܐ ܘܲܒܼܥܝܼܪܵܐ 474 ܘܦܪܚܬܐ ܕܓܦܐ ܘܐܢܫ̈ܐ. 475 :ܚܲܒܸܿܠܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܟܼܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܢ 476 ܕܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܘܣܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. 477 :ܕܿܫܘܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܣܘܼܥܪ̈ܢܲܝܗܘܿܢ 478 ܐܲܫܘܝܼܘ ܡܝ̈ܵܐ ܡܵܘܬܲܝ̈ܗܘܿܢ. 479 :ܒܚܲܕܼ ܩܲܒܼܪܵܐ ܟܲܢܸܫ ܘܲܩ̣ܒܲܪ 480 ܡܵܡܘܠܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܓܸܢܣܹ̈ܐ. 481 :ܘܲܒܼܢܲܚܬܿܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܟܣܲܝܼܘ 482 ܠܐ̄ܢܵܫܵܘܼܬܼܵܐ ܘܠܲܚܘ̈ܵܬܼܵܐ. 483 ܢܘܿܚ ܘܲܕܼ ܥܲܡܹܗ ܐܸܬܼܦܲܨܝܼܘ 484 ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܢܫܲܘܬܼܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. 485 :ܪܸܡܙܵܐ ܢܛ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝ̈ܗܘܿܢ 486 ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܲܝ̈ܣܹܐ ܫܲܬܿܝܼܩܹ̈ܐ. 487 :ܛܲܥܢܵܗ̇ ܬܗܘܼܡܵܐ ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 488 ܘܐܲܣܩܵܗ̇ ܠܪܵܡܐ ܒܝܲܕܼ ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ. 489 :ܘܡܸܬܼܝܲܒܿܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܡܲܝ̈ܐ 490 ܘܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܦܘܼܩܪܵܢܵܐ. 491 :ܥܒܪܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܪ̈ܡܬܐ 492 :ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܕܲܫܩ̈ܝܼܦܹܐ 493 :ܘܢܵ̇ܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܡܚܫܘ̈ܠܐ 494 ܘܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܟܵܒܼܵܗ. 495 :ܟܬܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܠ̈݁ܠܹܐ ܬܚܘܿܬܹܝܗ̇ 496 ܘܥܵܒܼܪܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܢܝܼܚܵܐܝܼܬܼ. 497 :ܡܙܲܥܙܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܟܼܵܐ ܘܲܠܟܼܵܐ 498 ܡܲܫܒܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐ. 499 :ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ ܫܵܚ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ 500 ܡ̈ܝܵܐ ܘܐܵܐܲܪ ܠܲܚܕܵܕܹ̈ܐ. 501 :ܘܲܒܼܬܲܟܼܬܘܼܫܗܘܿܢ ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 502 ܒܫܲܝܢܵܐ ܘܢܵܘܚܵܐ ܫܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ. 503 :ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܢܗܘܡܵܐ ܘܣܵܠܸ̇ܩ 504 ܘܲܡܙܲܚܲܝ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܹܗ. 505 :ܘܣܵܓܼ̇ܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܩܕܼܵܡܹܝܗ̇ 506 ܘܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܲܪܕܝܼܬܹܗ. 507 :ܐܘ ܐܸܠܦܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܠܹܩܹ̈ܐ 508 ܕܥܒܪܬܗ ܠܝܲܡܵܐ ܘܝܲܒܼܫܵܐ. 509 :ܘܠܵܐ ܕܲܒܵܪܵܗ̇ ܩܸܘܒܲܪܢܹܝܛܵܐ 510 ܒܫܲܓܼܫܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܚܫܘܼ̈ܠܹܐ. 511 :ܐܘ ܣܦܝܼܢܬܼܵܐ ܕܲܛܥܝܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 512 ܥܵܠܡܵܐ ܟܠܹܗ ܡ̣ܢ ܣܵܟܹܗ. 513 :ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܢܩܲܬ̤ ܡܲܪܕܝܼܬܵܗ̇ 514 ܕܲܢܕܲܒܿܪܘܼܢܵܗ̇ ܡܲܠܵܚܹ̈ܐ. 515 :ܪܸܡܙܵܐ ܗ̄ܘ̤ܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܵܚܵܐ 516 ܘܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܩܸܘܒܲܪܢܹܝܛܵܐ. 517 :ܘܕܼܘܼܟܲܬܼ ܟܵܘܟܿܒܼܵܐ ܨܒܼܝܵܢܵܐ 518 :ܡܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ 519 :ܒܐܸܘܒܝܼܢܵܐ ܕܗܲܝܘܵܡܘܼܬܼܵܐ 520 :ܐܲܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܪܝܼܬܼܵܐ 521 :ܘܫܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ [...] ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 522 ܚܠܵܦ ܪܘܼܚܵܐ ܕܲܒܼܟܸܬܵܢܹ̈ܐ. 523 :ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܵܬܼܵܐ ܒܚܸܫܟܿܐ 524 ܪܵܕܿܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܝܟ [...]ܐ. 525 :ܕܡܲܠܵܚܵܐ ܩܵܐܸ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ 526 ܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܢܲܗܝܼܪܵܐ. 527 ܠܫܘܼܠܵܡ ܐܲܪܒܿܥܝܼܝܢ [...]. 528 ܚܸܡܠܲܬ̤ ܣܲܝܦܵܗ̇ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 529 :ܘܲܠܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ 530 ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܪ̈ܚܡܹܐ ܒܪܹܫ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. 531 ܒܵܬܲܪ ܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ: pb. f.95v 532 ܢܦܲܩ̣ ܪܸܡܙܵܐ ܐܲܝܟ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ. 533 :ܘܲܛܥܝܼܢ ܐܓܲܪܝܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 534 ܕܸܟܬܿܒܲܘܼܗܝ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܠܘܵܬܼ ܪܘܼܓܙܵܐ. 535 :ܢܵܚ̣ܘ ܡ̈ܝܐ ܠܲܡܵܐܐ ܘܚܲܡܸܫܝܼܢ 536 ܘܐܸܬܼܚܵܘܝܼܪܹ̈ܫܲܝ ܛܘܼܪܹ̈ܐ. 537 ܘܲܕܐܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܒܫܲܬܼܝܼܩܹ̈ܐ. 538 ܘܟܲܢܸܫ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܬܼܗܘܡܵܐ. 539 :ܠܲܡܵܐܐ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡܵܬܼ̈ܐ 540 :ܥܒܲܪܬܹܗ ܠܝܲܡܵܐ ܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 541 :ܘܲܬܼܪܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ 542 ܠܲܡܫܘܼܚܬܵܐ ܘܡܸܨܥܲܬܼ ܐܲܪܥܵܐ. 543 :ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܩܲܪܸܝܼܒܼ ܠܲܓܼܕܲܢ 544 ܚܸܙܩܲܬ̤ ܒܫܘܼܪܵܝ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܗ. 545 :ܘܣܲܝܸܟܼܬܼܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܐܲܘܼܪܚܵܗ̇ 546 ܥܲܠ ܪܹܫܵܐ ܕܛܘܼܪ̈ܲܝ ܩܲܪܕܘܼ. 547 :ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܵܐ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 548 ܐܵܦ ܦܘܼܩܼܕܵܢܵܐ ܕܪܘܼܟܵܒܼܵܗ̇. 549 :ܕܬܲܥܒܲܪ ܓܸܢܣܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܕܵܡ 550 ܕܲܢܫܲܝܢܘܼܢ ܡܸܨܥܲܬܼ ܐܲܪܥܵܐ. 551 :ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܝܲܡ̣ܵܐ ܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 552 ܗܵܘ̇ ܕܵܪܐ ܕܚܒܠ ܐܲܪܥܵܐ. 553 :ܘܲܥܕܲܟܹܝܠ ܠܵܐ ܚܵܙܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 554 ܡܸܨܥܲܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܠܡܵܝܘ̈ܬܹܐ. 555 ܣܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܡܵܐ ܒܐܲܦܝ̈ܗܘܿܢ 556 ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܛܵܘܦܵܢܵܐ. 557 :ܘܬܲܪܥܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܲܣܝܵܓܹܗ 558 ܘܐܲܥܒܲܪ ܐܢܘܿܢ ܠܲܡܨܲܥܬܼܵܐ. 559 :ܒܲܫܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܪܕܲܝܣܵܐ 560 ܓܡܪܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܸܪܵܐ ܕܪ̈ܝܼܢ. 561 :ܘܐܲܪܥܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܣܦܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 562 :ܡ̣ܢ ܐܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܚܝܘ̈ܵܬܼܵܐ 563 :ܘܐܲܝܟ ܕܨܵܕܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 564 :ܡ̣ܢ ܝܲܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܡܵܐ 565 :ܘܠܵܐ ܡܲܠܸܠ ܒܵܗ̇ ܩܵܠ ܐܢܵܫܵܐ 566 ܘܠܵܐ ܕܵܫ̣ܵܗ̇ ܪܓܸܠ ܚܲܝܘ̈ܵܬܹܐ. 567 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܸܢܘܲܝ ܬܲܩܢܬܼܗ̇ 568 :ܐܵܦ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 569 :ܕܬܸܗܘܹܐ ܓܲܫܪܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܐܵܕܼܵܡ 570 ܘܬܲܥܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܪܘܚܬܐ. 571 ܒܥܸܠܲܬܼ ܛܵܘܦܵܢܐ ܕܲܪܫܘܼܗ̇: ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܠܵܐ ܥܒ̣̱ܪ ܒܵܗ̇ ܒܲܪܢܵܫ. 572 :ܟܲܕܼ ܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܝܲܕܼ ܥܬܹܗ 573 ܕܥܵܒܼܘܕܼܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܢܸܣܥܘܿܪ. 574 ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܡܬܵܐ ܛ̣ܪܕܼ ܐܸܢܘܿܢ 575 ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܫܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܢ ܒܹܗ. 576 :ܠܵܐ ܒܲܬܼܘܬܼܵܐ ܫ̣ܕܵܐ ܐܸܢܘܿܢ 577 ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܸܨܥܲܬ̤ ܝܬܒܬܐ. 578 :ܩܲܕܼܝܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܗܵܢ ܥܘܼܬܼܪܵܐ 579 ܒܝܲܕܼ ܥܬܹܗ ܩܕܼܡ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 580 :ܘܐܲܦܩܹܗ ܠܓܸܠܝܐ ܒܥܠ̈ܠܬܐ 581 ܠܕܼܘܲܪܫܵܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ. 582 :ܐܵܦ ܬܘܼܒܼ ܒܗܵܕܹܐ ܕܚܒܠ ܗܘ̣ܵܐ 583 ܘܲܥܛ̣ܵܐ ܒܡܲܝ̈ܐ ܠܬܼܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ. 584 :ܠܵܘ ܪܘܼܓܼܙܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܡ̣ܢ ܫܠܸܝ 585 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܣ ܒܐܲܝܼܕܼܵܐ ܕܣܲܥ݂ܲܣܪ. 586 :ܝܕܼܵ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܡ ܛܵܘܦܵܢܵܐ 587 ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗܘ̈ܲܝ̤ ܘܲܥܬܼܝܼ̈ܕܵܢ. 588 :ܘܲܡܦܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܬܼܘܼܩܵܢܹܗ 589 ܕܥܵ̇[...]ܠ ܡܵܘܬܿܐ ܘܫ̇ܪܹܐ ܠܹܗ. 590 :ܥܵܘܠܵܐ ܚܵܒܠܹܗ ܠܬܼܘܼܩܵܢܹܗ 591 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܛܵܥ̇ܝܵܐ ܠܝܲܕܼ ܥܬܹܗ. 592 ܕܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܒܼܪܹܐ ܠܚ̈ܛܝܐ 593 ܝܵܕܥ̇ ܗ̣ܘܐ ܕܡܸܚܛܵܐ ܚܵܛ̇ܝܢ. 594 :ܡܦ̣ܣ ܗܘ̣ܵܐ ܕܫܒ̇ܩ ܫܪܟܢܐ 595 ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܟܼܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ. 596 :ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܛܲܟܲܣ ܘܐܲܥܸܠ 597 ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ ܙܵܘ̈ܓܲܝܢ ܙܵܘ̈ܓܿܝܼܢ. 598 ܝܵܕ̇ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܬܼ ܒܲܥܝܵܐ 599 ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܚܸܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܡܪ̈ܚܹܐ. 600 :ܕܥܲܠ ܕܣܢ̣ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 601 ܚܲܒܿܠܹܗ ܘܥܲܒ̣ܕ ܠܐܲܚܪܹܢܵܐ. 602 :ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܙܲܪ݁ܥܲܝ ܙܹܐܦܵܐ 603 ܚܵܐ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܢܚܸܒܸܿܠ. 604 :ܘܩܲܕܸܡ ܩܲܦܚܵܗ̇ ܠܡܵܘܥܝܼܬܼܵܐ 605 ܕܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ. 606 :ܡ̣ܢ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ 607 ܫܒ̣ܩ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܡܸܕܲܡ. 608 :ܕܲܢܚܵܘܼܐ ܕܠܵܘ ܒܝܼܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 609 ܬܘܩܵܢܵܐ ܕܲܥܒ̣ܵܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ. 610 :ܒܟܼܠܗܹܝܢ ܕܲܗܘܲܝ̤̈ ܚܵܐ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 611 ܥܲܕܼ ܠܵܐ ܢܹܐܬܘܿܢ ܠܲܗܘܵܝܵܐ. 612 :ܘܠܵܘ ܒܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܚܒܠ ܟܠ 613 ܘܡܸܛܠ ܪ̈ܚܡܵܘܗܝ ܚܢ ܘܲܫܒ̣ܩ. 614 ܘܚܵܘܝܼ ܘܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܕܟܹܐܢܵܐ [...] 615 ܗ̄ܘ̣ ܛܵܒܵܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܵܘܗܝ. 616 :ܘܚܵܘܝܼ ܕܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܕܹܿܐ 617 ܕܠܵܐ ܢܸܪܢܘܼܢ ܕܪܵܚܸܡ ܥܵܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣. 618 ܘܲܚܸܠܛ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܒܟܹܐܢܘܼܬܹܗ: pb. f.96r 619 ܕܠܵܐ ܢܸܩܪܘܼܢܵܝܗܝ ܚܲܪܡܵܢܵܐ. 620 :ܒܬܲܪ̈ܬܝܗܸܝܢ ܚܵܘܝܼ ܚܲܝܠܹܗ 621 ܒܗܵܝ̇ ܕܼܪܲܕ̣ܵܐ ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܲܫ̣ܒܲܩ. 622 :ܘܐܲܟܼܪܸܙ ܫܘܼܠܛ̇ܢ ܡܵܪܘܼܬܹܗ 623 ܕܨܒܼܝܵܢܹܗ ܪܵܕܹ̇ܐ ܠܕܼܝܼܠܹܗ. 624 :ܒܫܲܒܿܘܩ̈ܐ ܕܡ̈ܝܐ ܪ̈ܓܼܝܐ 625 ܢܓܕܗ ܠܥܘܠܵܐ ܕܡܲܪ̈ܚܹܐ. 626 :ܘܲܒܼܫܲܒܼܛܵܐ ܕܩܵܦܲܝܝ ܒܝܼܫܹ̈ܐ 627 ܒܹܗ ܢ̇ܛܪ ܛܟܼܣܐ ܠܚ̈ܝܹܐ. 628 :ܛܲܢܢܘܼܗܝ ܡ̈ܝܐ ܠܫܲܪܟܵܢܵܐ 629 :ܕܦܲܠܸܛܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܓܙܵܐ 630 :ܘܐܲܥܒܲܪ ܣܵܡܘܲܗܝ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ 631 ܕܢܲܦܪܹܐ ܙܲܪܥܹܗ ܠܟܼܠ ܦܸܢܝ̈ܢ. 632 :ܒܝܲܪܚܵܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܥܸܠܲܬ̤ 633 ܐܸܠܦܵܐ ܠܐܝܼܬܼܝܵܐ [ܘܐܸܬܲܬ̤] ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ. 634 :ܘܒܫܒܥܣܪܐ ܒܡܢܝܐ 635 ܢܵܚܲܬ̤ ܥܲܠ ܟܘܼܪ̈ܲܝ ܩܲܪܕܘ. 636 :ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܚܸܙܩܲܬ̤ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ 637 ܒܫܒܥܣܪܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܗ̇. 638 :ܘܲܒܼܝܲܪܚܵܐ ܕܫܲܒܼܥܵܐ ܥܸܠܲܬ̤ 639 ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܒܲܫܒܲܥܸܣܪܐ. 640 :ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܒܲܒܼܥܵܐ ܒܲܠܡܹܐܢܵܐ 641 ܐܲܣܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܲܢܛܝܼܪܵܐ. 642 :ܘܠܵܐ ܦܸܬܼܚܲܬ̤ ܓܲܙܵܐܬ ܕܥܘܼܬܼܪܵܗ̇ 643 ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܲܪܚܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ. 644 :ܒܝܲܪܚܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܫܲܕܲܪ 645 ܡܵܪܹܐ ܐܸܠܦܵܐ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ. 646 :ܕܢܸܦܘܿܩ ܢܸܚܙܹܐ ܐܸܢ ܢܵܚܲܬ̤ 647 ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܡ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ. 648 :ܥܘܼܪܒܼܵܐ ܛܲܡܲܡܲܐܐ ܐܸܫܬܲܕܲܪ 649 ܝܲܥܢܵܐ ܘܪܵܚܸ̇ܡ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܐ. 650 :ܘܲܫܒܼܬܗ ܪܸܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ 651 ܘܠܵܐ ܥܛܸܦ ܦܢܝܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ. 652 :ܫܲܕܲܪ ܐܝܼܙܓܼܕܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ 653 :ܡ̣ܢ ܓܸܢܣܵܐ ܪܵܚܸ̇ܡ ܫܲܝܢܵܐ 654 :ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܝܵܘܢܵܐ ܘܣܥܪܬܗ̇ 655 ܠܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܘܥܛܦܲܬ̤ ܨܐܕܼܵܘܗܝ. 656 :ܘܦܵܫ̣ ܬܘܼܒܼ ܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘܡ̈ܵܬܼܵܐ 657 ܘܲܗܦܟ ܫܲܕܲܪ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ. 658 :ܘܐܸܬܲܬ̤ ܝܵܘܢܵܐ ܘܛܲܥܝܼܢܵܐ 659 ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܦܘܼܡܵܗ̇. 660 :ܛܲܪܦܵܗ̇ ܕܙܲܝܬܐ ܚܵܘܝܵܬܹܗ 661 ܕܫܲܕܲܪ ܠܵܗ̇ ܪܹܡܙܵܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗ̇. 662 :ܐܲܝܟ ܪܸܗܒܼܘܼܢܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼ[...]ܬܼܵܐ 663 ܕܢܵܚܲܬ̤ ܚܸܡܬܹܗ ܕܕܲܝ̇ܢܵܐ. 664 :ܚܕܼܝ ܘܐܸܬܼܒܲܝܵܐ ܙܲܕܲܝܼܩܵܐ 665 ܒܐܸܓܲܪܬܼܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ ܕܐܲܝܬܼܝ. 666 :ܘܲܗܦ݂ܲܟ ܫܲܕܼܪܹܗ ܠܐܝܼܙܕܵܐ 667 ܕܚ̣ܙܐ ܕܫܲܪܪ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ. 668 :ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼܝ̈ܢ ܢܸܦܩܲܬ̤ ܝܵܘܢܵܐ 669 ܘܫܪܪܬܹܗ ܒܲܬܼܠܵܬܲܝܗܹܝܢ. 670 :ܘܲܦܬܼܚ̣ ܬܲܪܥܵܐ ܕܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 671 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܲܐܪܥܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܐ. 672 :ܚܙ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܫܡ݂ܲܥ ܩܵܠܵܐ 673 ܒܝܲܕܼ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. 674 :ܕܗܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ 675 ܘܫܲܝܢܘܼܗ̇ ܠܚܸܡܬܹܗ ܕܕܲܝ̇ܢܵܐ. 676 :ܗܵܐ ܐܲܦܝܼܣܬܼܗ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ 677 ܕܢܸܦ̣ܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܝ̈ܟܿܘܿܢ. 678 :ܦܘܩܘ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܸܬܼܒܲܝܲܐܘ 679 ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. 680 :ܒܵܬܲܪ ܫܸܬܼܡܵܐܐ ܠܚܲܝ̈ܝ ܢܘܿܚ 681 ܒܫܘܼܠܵܡ ܫܲܢܬܿܐ ܕܒܼܵܬܲܪܗܹܝܢ. 682 :ܦܩ݂ܲܕܼ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܠܙܲܕܿܝܼܩܵܐ 683 ܕܢܸܦܘܩ ܠܐܲܪܥܵܐ ܥܲܡ ܕܝܼܠܹܗ. 684 :ܦܘܩ ܐܢ̄ܬܿ ܘܲܒܲܢܝܼ̈ܟ ܠܲܡ ܥܲܡܵܟ 685 ܘܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܟ ܥܲܡ ܢ̈ܫܹܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܟ. 686 :ܘܐܲܦܸܩ ܥܲܡܵܟ ܦܵܪܲܚܵܬܼܵܐ 687 ܘܲܒܼܝܼܪܵܐ ܘܚܲܝܘܲܬܼ ܫܸܢܵܐ. 688 :ܩܲܒܸܿܠ ܟܹܐܢܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 689 ܘܲܢܦܲܩ̣ ܘܐܲܦܸܩ ܟܠܝܼܓܸܢܣܝܼ̈ܢ. 690 :ܘܠܵܐ ܦܵܫ̣ܘ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܲܚܒܼܝܼܫܹ̈ܐ 691 ܕܠܵܐ ܢܦ̣ܩ ܠܲܐܬܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. 692 :ܐܲܝܟ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܗ̇ 693 ܢܦܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܬܲܡ̇ܢ ܟܲܕܼ ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ. 694 :ܕܪܸܡܙܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܢܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 695 ܘܲܡܩܲܝܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. 696 :ܢܦܲܩ̣ܘ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܚܵܕܹ̇ܝܢ 697 ܡ̣ܛܠ ܩܘܼܝܵܡ ܚܲܝܲܝܗܘܿܢ. 698 :ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܚܒܲܫ݂ ܐܸܢܘܿܢ 699 ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܣܝܼܪܹ̈ܐ. 700 :ܘܲܒܼܝܲܪܚܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܦܲܬܼܚܹܗ 701 ܠܬܲܪܥܵܐ ܕܪܼ̈ܚܡܹܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ. 702 :ܒܲܫܒ̇ܥܸܣܪܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ 703 ܩܸܒܼܪܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 704 :ܘܲܒܼܫܲܒܼܥܵܐ ܘܥܸܣܪܝܼܢ ܒܐܝܼܵܪ 705 ܢܚܡܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. 706 ܒܐܝܼܪܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܠܛܵܘܦܵܢܵܐ: pb. f.96v 707 ܒܐܸܣܘܿܟܼ̈ܣܹܐ ܕܝܲܒܿܝܫܘܼܬܼܵܐ. 708 :ܕܕܲܠܡܵܐ ܢܸܪܢܘܼܢ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ 709 ܕܣܲ[ܝܐ]ܘܼܬܼ ܡܸܛܪܐ ܓܸܕܼܫܲܬ̤. 710 :ܒܐܝܼܪܵܐ ܥܲܒܕܵܗ̇ ܠܡܸܦܲܩܬܼܵܐ 711 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܦܲܐܹܐ ܘܲܡܨܲܒܲܬܼ. 712 :ܕܒܲܚܚܙܵܬܼܵܐ ܕܙܲܪܥܵܐ ܘܦܹܐܪܹ̈ܐ 713 ܢܚܲܕܹܐ ܠܒܵܐ ܕܲܡܥܵܩܹ̈ܐ. 714 :ܐܹܝܘ ܥܘܼܡ̣ܩܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܼܐ 715 ܕܚܸܟܼܡܘܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗ ܟܠܵܐ. 716 :ܕܲܡܛܝܸܒܼ ܠܹܗ ܬܘܼܩܵܢܹܗ 717 ܙܲܒܼܢܵܐ ܦܐܹܐ ܠܲܢܚܵܝܹܗ. 718 :ܒܢܝܼܣܵܢ ܬܲܩܸܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ 719 ܘܨܲܒܬܼܗ̇ ܠܲܐܪܥܵܐ ܒܐܝܼ̈ܠܵܢ̣ܐ. 720 :ܘܐܸܫܟܲܚܘ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܘܚܲܝܘ̈ܬܼܵܐ 721 ܓܢܘܿܢܵܐ ܕܲܦܐܹܐ ܘܲܡܨܲܒܲܬܼ. 722 :ܒܐܝܼܪܵܐ ܦܲܬܼܚܵܗ̇ ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 723 ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܐܲܚܕܵܗ̇ ܒܲܐܦܝ̈ܗܘܿܢ. 724 :ܘܛܲܝܸܒܼ ܦܬܼܘܿܪ ܬܘܼܪܣܵܝܵܐ 725 ܙܲܒܼܢܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܩܕܵܡܲܝܗܘܿܢ. 726 :ܒܢܝܼܣܵܢ ܐܲܦܩܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ 727 ܠܲܟܼܢܘܼܫܬܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܼܣܪܹܵܝܠ. 728 :ܘܢܩ̣ܫ ܠܗ̇ ܓܢܘܿܢܵܐ ܒܕܲܒܪܐ 729 ܘܓܼܕܠ ܠܵܗ̇ ܟܠܝܼܠ ܗܲܒܵܒܹ̈ܐ. 730 :ܒܢܝܼܣܵܢ ܬܘܼܒܼ ܚܲܕܸܬܼ ܐܸܢܹܝܢ 731 ܠܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܝܲܕܼ ܪܹܫܝܼܬܲܢ. 732 :ܕܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܬܲܩܸܢ ܐܹܢܝܢ 733 ܢܚܲܕܬܼ ܚܘܼܒܵܠ ܬܘܼܩܵܢܗ. 734 :ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐ ܐܵܦ ܨܹܝܕ ܢܘܚ 735 ܫܲܡܠܝܼ ܘܲܓܼܡܲܪܨ ܒܼܝܵܢܹܗ 736 :ܘܐܲܦܩܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܗܲܒܵܒܹ̈ܐ 737 ܘܚܲܕܝܼ ܥܲܡܹܗ ܠܟܼܠ ܡܕܡ. 738 :ܢܦ݂ܲܩܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠ ܓܸܢܣܝܼ̈ܢ ܥܲܡ ܢܘܚ 739 ܘܕܲܝܲܪܘ ܥܲܡܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. 740 :ܘܩܲܪܸܒܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ 741 ܠܪܸܡܙܵܐ ܕܲܢܛ݂ܲܪ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. 742 :ܒܢ̣ܵܐ ܢܘܿܚ ܡܲܕܸܒܲܚ ܨܒܼܝܵܢܵܐ 743 ܘܐܲܣܸܩ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܕܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ. 744 :ܘܩܲܒܸܿܠ ܕܒܼܚܹܗ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 745 ܥܲܡ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܨܒܼܝܵܢܹܗ. 746 :ܐܲܪܚܼܝ ܪܚܝܵܐ ܕܲܣܘܵܬܼܵܐ 747 ܐܝܼܬܼܝܵܐ ܕܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܡܸܕܡ. 748 :ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܡ̣ܢ ܚܸܡܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ 749 ܟܝܵܢܵܐ ܕܡܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܪܵܓܸ̇ܙ. 750 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܐܵ[...]ܣܸܦ ܠܲܡܠܵܛܗ̇ 751 ܠܐܲܪܥܵܐ ܡܸܛܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. 752 :ܕܝܵܕܼܵܥ̇ ܐ̄̈ܢܵܐ ܕܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ ܝܲܨܪܹܗ 753 ܥܲܠ ܒܝܼܫܬܿܐ ܡ̣ܢ ܥܲܠܝܘܼܬܹܗ. 754 :ܘܡܟܹܝܠ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ 755 ܙܲܪܥܵܐ ܚܸܨܕܵܐ ܘܥܲܠ̈݁ܠܬܐ. 756 :ܩܲܝܛܵܐ ܘܣܲܬܼܘܵܐ ܟܲܕܼ ܪܵܕܼܝ̇ܢ 757 ܒܛܘܼܟܵܣܵܐ ܕܫܘܼ ܚ̈ܠܵܦܲܝܗܘܿܢ. 758 :ܒܲܪܟܵܗ̇ ܠܲܐܪܥܵܐ ܒܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ 759 ܟܲܕܼ ܝܵܗܒܵܐ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܐܢܵܫ̈ܐ. 760 :ܘܠܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܒܲܪܸܟ ܐܸܢܘܿܢ 761 :ܒܒܛܢܵܐ ܘܝܲܠܕܐ ܕܝܘܼܒܵܠܵܐ 762 :ܕܚܠܲܬܼܟܼܘܿܢ ܐܲܪܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ 763 ܥܲܠ ܚܲܝܘܵܬܼ̈ܐ ܘܲܒܼܥܝܼܪܵܐ. 764 :ܘܲܒܼܢܝܼܪܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢ ܐܢܵܫܵܐ 765 ܐܹܟܕܘܢ ܕܹܝܢ ܟܠܹܗܘܿܢ ܓܸܢܣܹ̈ܐ. 766 :ܘܥܲܡ ܒܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܝܠܕܐ 767 ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܡܸܕܼܡ. 768 :ܐܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟ ܥܸܣܒܵܐ 769 ܢܹܐܟܼܠܘܼܢ ܒܸܣܪܵܐ ܕܚܲܝܘ̈̇ܬܼܵܐ. 770 :ܚܵܘܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ 771 ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܟܿܣܘܢ ܚܝܘ̈ܬܐ. 772 :ܕܡܐ ܕܐܸܫܕܘ ܕܡܗܹܝܢ ܒܐܪܥܵܐ 773 ܢܸܐܟܼܠܘܼܢ ܗܵܝܕܹܝܢ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 774 :ܕܡܵܐ ܠܲܡ ܒܲܠܚܘܲܕܼ ܠܵܐ ܬܹܐܟܼܘܿܠ 775 ܕܲܕܼܡܵܐ ܢܲܦ̣ܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܒܼܥܝܼܪܵܐ. 776 :ܠܵܐ ܬܹܐ ܟܼܘܿܠ ܒܸܣܪܐ ܘܢܲܦ̣ܫܵܐ 777 ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܒܲܬܼܒܲܥܬܼܵܐ. 778 :ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܲܕܼܡ̈ܝܹܐ 779 ܠܡܹܐܟܲܠ ܒܸܣܪܵܐ ܕܚܲܝܘ̈ܬܼܵܐ. 780 :ܥܕܲܡ̇ܐ ܕܓܠ̣ܵܐ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ 781 ܠܢܘܚ ܕܐܟܼܘܠ ܘܐܟܢ ܐܸܟܠ. 782 :ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܫܘܼܘܕܵܝܵܐ 783 ܕܣܵܐܸ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ. 784 :ܘܐܸܠܘܼ ܝܲܕ ܥܘܼܗܝ ܩܲܕܼܡ̈ܝܬܐ 785 ܢܘܚ ܝܲܬܿܝܼܪ ܢܛ̇ܪ ܗܘ̣ܐ ܠܹܗ. 786 :ܒܗܵܕܹܐ ܕܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 787 ܚܵܘܝܼ ܕܚܕܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ. 788 :ܘܐܸܠܘܼ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܩܲܕܼܡ̈ܝܐ 789 ܠܵܐ ܡܚܲܕܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܩܝܵܡܹܗ܀ 790 :ܒܥܸܠܲܬܼ ܩܸܛܠܵܐ ܕܚܲܘ̈ܬܼܵܐ 791 ܙܲܗܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܸܛܠܵܐ. 792 :ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܛܸ̇ܠ ܒܲܪ ܢܵܫܵܐ 793 :ܚܠܵܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܹܗ ܢܸܬܼ ܐܫܸܕܪ 794 :ܨܲܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܢܵܫܵܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܹܗ 795 ܘܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ. 796 ܟܲܠܦܘܼܬܼ ܪܲܒܿܘܼܬܼ ܐܝܼܩܵܪܹܗ: pb. f.97r 797 ܩܲܫܝܵܐ ܬܒܲܥܬܼܵܐ ܕܩܵܘܿܠܹܗ. 798 :ܢܵܡܘܣܹ̈ܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܣܵܡ̣ ܠܹܗ 799 ܪܲܒܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܠܬܲܠܡܝܹܕܗ. 800 :ܘܲܟܼܬܼܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܠܸܒܹܿܗ 801 ܒܩܢܝܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܕܨܒܼܝܵܢܹܗ. 802 :ܥܲܠ ܬܘܼܒܼ ܥܲܡܹܗ ܒܩܲܝܵܡܵܐ 803 ܘܫܲܪܪܹܗ ܠܫܲܝܢܵܐ ܒܡܵܘܡ̈ܬܐ. 804 :ܕܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܸܥܛܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ 805 ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܛܵܘ ܦܢܵܐ. 806 :ܗܵܕܹܐ ܗ̣̄ܝ ܐܵܬ̤ܵܐ ܕܲܩܝܵܡܵܐ 807 :ܕܲܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܝܢܲܝ ܠܐܲܪܥܵܐ 808 :ܚܙܵܬܐ ܕܩܸܒܬܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ 809 ܡܸܨܥܲܬܼܡ̈ܝܐ ܕܒܲܥܵܢ̈ܢܹܐ. 810 :ܐܝܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܗܵܕܹܐ ܐܵܬ̤ܵܐ 811 ܥܲܡ ܬܘܼܩܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܡܸܕܡ. 812 :ܘܠܵܐ ܨܒ̣̰ܵܐ ܚܘܝܗ̇ ܠܩܲܕܼܡ̈ܝܹܐ 813 ܥܕܲ ܡܵܐ ܕܲܓܼܠ̣ܵܗ̇ ܒܝܵܘܡܲܝ̈ ܢܘܿܚ. 814 :ܠܢܘܿܚ ܝܲܗܪܵܐ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ 815 ܕܬܸܗܘܹܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܘܼܠܡܵܐ. 816 :ܕܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܝܢ ܠܵܗ̇ ܡܵܝܘ̈ܬܼܵܐ 817 ܢܸܬܼܒܲܝܐܸܘܢ ܒܐܵܬ̤ܵܐ ܕܫܲܝܢܵܐ. 818 :ܚܲܟܸܿܡ ܐܸܢܘܿܢ ܠܦܫܝ̈ܛܹܐ 819 ܒܢܵܡܘ̈ܣܹܐ ܚܲܕܼܬܹ̈ܐ ܕܲܟܼܬܲܒܼ. 820 :ܘܐܲܩܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ 821 ܠܡܸܦܠܲܚ ܠܲܐܪܥܵܐ ܒܝܲܐܪܼܐ. 822 :ܫܲܪܝܼ ܠܲܡ ܢܘܿܚ ܒܲܥܒܼܵܕܵܐ 823 ܘܲܢܨܒ̣ ܟܲܪܡܵܐ ܘܝܲܗ̣ܒܼ ܦܹܐܪܹ̈ܐ. 824 :ܘܐܸܫܬܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܡܪܹܗ ܘܲܪܘܝܼ 825 ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܚܲܕܼܬܘܼܬܼ ܚܲܝܠܹܗ. 826 :ܠܵܐ ܫܩܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܸܣܝܢܗ 827 ܕܡܲܦܗܹܐ ܫܸܩܝܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ. 828 :ܘܠܵܐ ܝܵܕܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ 829 ܡܸܬܼܚܲܫܚܝܼܢ ܒܹܗ ܫܵܬܿܘܵܝܵܘ̈ܗܝ. 830 :ܐܸܫܬܝܼ ܢܘܚ ܘܲܛ̣ܥܵܐ ܢܲܦ̣ܫܹܗ 831 ܘܐܲܙ ܠܹܗ ܚܲܡܪܵܐ ܠܝܲܩܝܼܪܵܐ. 832 :ܘܲܐܲܗܠܲܬ̤ ܒܹܗ ܡܲܪܵܚܘܼܬܼܵܐ 833 ܕܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܕܚܵܡ ܙܲܠܝܠܵܐ. 834 :ܠܵܛܹܗ ܟܹܐܢܵܐ ܠܡܲܪܚܵܐ 835 ܥܲܠ ܕܐܲܗܸܠ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܟܘܼܚܵܕܼ. 836 :ܘܟܲܕܼܢܹܗ ܒܢܝܹܪܵܠܐ ܕܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ 837 ܕܲܢܕܲܚܸܠ ܒܹܗ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. 838 :ܒܠܵܘ̈ܛܵܬܼܵܐ ܕܨܝܕܼ ܡܲܪ̈ܚܹܐ 839 ܐܲܫܪܝܼ ܩܸܢܛܵܐ ܒܣܲܓ̈ܝܼܠܹܐ. 840 :ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܐܲܝܟ ܚܵܡ ܠܝܼܛܵܐ 841 ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܝܼܛܹ̈ܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ. 842 :ܠܵܘ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܣܪܵܬܹܗ 843 ܠܥܲܒܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܠܲܬܼ ܟܹܐܢܵܐ. 844 :ܠܲܝܬܿ ܥܲܒܼܕܘܼܬܼܵܐ ܒܲܕܝܵܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܼ ܨܒܼܝܵܢܵܐ 845 :ܨܒܼܝܵܢܹܗ ܕܚܵܡ ܒܲܘܲܚ ܒܹܗ 846 :ܒܝܲܩܝܼܪܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܒܚܡܪܹܗ 847 :ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܐܵܬ̤ܵܐ ܠܡܲܪ̈ܚܹܐ 848 ܕܢܸܬܼܟܲܐܪ̈ܘܼܢ ܡ̣ܢ ܝܲܩܝܼܪܹ̈ܐ. 849 :ܪܫ̣ܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ 850 ܕܢܘܚ ܝܲܩܝܼܪܐ ܕܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ. 851 :ܕܲܢܚܸܟܸܿܡ ܒܹܗ ܠܝܵܕܘ̈ܥܹܐ 852 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܓܲܢ̄ܒܿܪܘܼܢ ܥܲܠ ܚܲܡܪܵܐ. 853 :ܥܲܡ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ 854 ܪܫ̣ܡ ܛܘܼܥܝܲܝ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܒܚܲܡܪܵܐ. 855 :ܕܢܲܣܓܿܐ ܢܙܲܗܲܪ ܕܲܒܼܛܟܼܣܵܐ 856 ܢܸܬܼܚܲܫܚܘܼܢ ܒܹܗ ܫܵܬܘܼܝܵܘ̈ܗܝ. 857 :ܚܵܘܝܼ ܕܲܫܘܐ ܠܓܸܠܝܢܐ 858 ܕܢܛܪ ܫܲܦܝܘܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ. 859 :ܕܲܢܚܲܦܸܛ ܒܹܗ ܠܲܕܼܟܼܝ̈ܐ 860 ܕܬܸܫܪܐܹܒܗܘܿܢ ܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. 861 :ܪܫܲܡ ܠܲܢ ܙܵܟܼܘܼܬܼ ܚܘܼܡܵܣܵܢܹܗ 862 ܕܲܟܼܡܵܐ ܥܲܙܝܼ ܥܲܡ ܒܝܼܫܹ̈ܐ. 863 :ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܠ ܠܲܢܚ̈ܝܹܐ 864 ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ ܥܲܡܹܗ. 865 :ܢܛܪܹܗ ܒܡܝ̈ܐ ܕܡ̇ܡܘܿܠܵܐ 866 ܘܥܒܼܕܗ ܚܠܵܦܬܐ ܠܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. 867 :ܘܫܲܝܢܵܗ̇ ܠܲܐܪܥܵܐ ܨܵܕܝܼܬܼܵܐ 868 ܒܗܲܠܥ̈ܬܼܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠ ܓܸܢܣܹܗ. 869 :ܐܲܦܩܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܩܹܒܼܘܬܼܵܐ 870 ܘܣܬܿܪܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ. 871 :ܕܠܵܐ ܢܸܛܥܘܢ ܒܵܗ̇ ܝܠܕ̈ܬܗ 872 ܘܢܸܩܪܘܼܬܵܗ̇ ܒܫܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. 873 :ܒܗܵܕܐ ܬܸܢܘܲܝ ܣܬܪܬܼܗ̇ 874 ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ. 875 :ܕܠܐ ܬܸܗܘܸܐ ܥܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ 876 ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܠܲܐܚܪ̈ܵܢܐ. 877 :ܒܐܲܪܥܵܐ ܣܲܬܼܪܵܗ̇ ܠܩܹܒܼܘܼܬܼܵܐ 878 ܒܛܲܟܼܣܵܐ ܕܲܣܥ݂ܲܪ ܒܹܗ ܒܡܘܼܫܹܐ. 879 :ܕܝܵܕ̇ܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܛܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܗ 880 ܒܩܒܼܪܗ ܥܲܡܵܐ ܕܥܸܒܼܪ̈ܝܹܐ. 881 :ܠܹܗ ܦܲܐܝ̈ܢ ܟܠ ܝܼܕܼܥ̈ܬܼܵܐ 882 ܠܲܐܚܝܼܕܼ ܣܵܟܼܵܐ ܕܟܼܠ ܚܸܟܼܡ̈ܢ. 883 :ܕܠܵܐ ܛܥܝ̈ܢ ܠܵܗ̇ ܠܝܼܕܲܥܬܹܗ 884 ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܗܘ̤̈ܝ ܘܕܲܬܼܝܼ̈ܕܵܢ. 885 :ܩܕܼܵܡ ܟܠ ܡ̣ܕܹܡ ܒܲܕܼܩ ܠܹܗ 886 ܘܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܹܐ [ܝܕܲܥ̇] ܟܠ. 887 :ܘܲܡܣܲܝܟܝܼܢ ܠܹܗ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ 888 ܬܘܼܩܵܢܵܘ̈ܗܝ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ. pb. f.97v 889 :ܫܵܘܹ̇ܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܸܫܬܿܒܲܝܝ 890 ܗܵܘ̇ ܝܵܕܸܘܿܥܵܐ ܕܟܼܠ ܡܸܕܹܡ. 891 :ܟܲܕܼ ܝܵܕܼܵܥ̇ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܝܲܨܪܲܝܢ 892 ܡܬܲܗܹܐ ܠܲܢ ܒܝܲܕܼ ܥܠܠ̈ܬܐ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/98
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On the Flood - ܥܲܠ ܛܵܘܦܵܢܵܐ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/98.
Bibliography:
On the Flood - ܥܲܠ ܛܵܘܦܵܢܵܐ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/98.

Show Citation Styles