Narsai: On David and Saul - ܥܠ ܕܘܼܝܼܕ ܘܫܐܘܿ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
1 :ܠܘܝܼܬܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪ ܟܐܢܹ̈ܐ ܐܫܟܚ ܪܸܥܝܵܢܝ 2 ܘܚܲܦܸܠ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܠܡܚܙܲܩ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܥܢܝܵܢ ܡܠܹ̈ܐ. 3 :ܚܙ̣ܵܐ ܕܬܪܝܼܨܵܐ ܐܘܪܚܵܐ ܕܥܡܠܹ̈ܐ ܕܪܲܥܝܼܢܲܗܘܿܢ 4 ܘܛܲܝܼܒܼ ܡܠܹ̈ܐ ܕܢܪܡܐ ܡܠܘܐܐ ܒܝܘܬܪ̈ܢܲܝܗܘܿܢ. 5 :ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܕܡܕܡܝܢ ܒܕܘܼܒܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 6 ܘܡܬܝܝ ܡܠܹ̈ܐ ܕܟܸܢܵܪܵ ܦܘܼܡܵܐ ܠܡܚܢܵܐ ܠܩܘܼܫܬܼܵܐ. 7 :ܒܸܐܘܪܚܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܚܙܲܩܘ ܬܓܪܹ̈ܐ ܕܡܠܲܬܼ ܩܘܼܫܬܵܐ 8 ܘܒܢܣܝܢܵܐ ܟܢܸܫܘ ܥ[ܘܼ]ܬܪܵܐ ܪܘܚܢܝܵܐ. ܡܲܬܼ 9 :ܒܪܸܝܝ ܥܘܼܬܪܵܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܿܢ ܚܙܲܩܘ ܚܘܫܒܲܝ̈ 10 ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܢܨܚܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܡ̇ܢ ܕܡ̇ܝܢ. 11 :ܩܵܠ ܚܘܼܡܣܢܗܘܿܢ ܐܥܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܝ ܐܝܟ ܡ̣ܢ ܫܢܬܼܵܐ 12 ܡܦܩܸܬ ܕܐܸܚܙܹܐ ܕܐܲܝܟܵܢ ܙܟܝܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ. 13 :ܚܘܒܗܘܿܢ ܓܪܓܢܝ ܐܲܝܟ ܕܠܫܒܪܵܐ ܠܘܵܬܼ ܥܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ 14 ܘܲܒܼܥ̇ܝܬ ܕܐܹܨܘܿܪ ܨܠܸܡ ܫܘܼܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܣܡܵܐ ܕܡܠܬܝ. 15 :ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܣܦܪ̈ܝ ܡܲܠܟܵܐ ܒܥ̇ܝܬ ܕܐܬܗܓܹܐ 16 ܘܚ̇ܙܝܬ ܚܘܩܵܐ ܕܪܫܝܼܡܵܐ ܒܹܗ ܬܫܥܝܼܬ ܡܲܠܟܹ̈ܐ. 17 ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܚܙܝܹ̇ܬ ܕܪܫܝܼܡܝܼܢ ܒܹܝܬ ܣܘܪ̈ܓܵܕܹܐ. 18 ܘܡܫܓܢܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܛܒܼܥܵܐ ܕܫܡܵܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ. 19 :ܠܐܕܡ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܓܼܵܐ ܠܬܓܼܵܐ ܕܒܪ̈ܫܲܝܗܘܿܢ 20 ܘܠܵܐ ܫ̇ܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܒܼܛܵܐ ܠܫܒܼܵܛܐ ܕܠܒܼܝܼܟܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. 21 :ܚܲܕ ܪܗ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܩܵܐ ܕܫܪܒܹܗ ܒܕܼܵܡ ܒܒ̈ܬܐ 22 ܘܚܲܕ ܡܟܼܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡ ܫܘܼܠܛܢܹܗ ܐܝܟ ܛܥܘܢܵܐ. 23 :ܒܣܦܪܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܐܘܿܠ ܐܝܟ ܝܲܬܝܼܪܵܐ 24 ܘܗܦܟ ܪܡܙܵܐ ܩ̣ܪܝܗܝ ܬܲܩܢܵܐܝܼܬ ܘܲܠܚܵܝܗܝ ܠܲܫܡܹܗ. 25 :ܠܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܛܥܐ ܛܥܐ ܟܵܬܼܘܒܵܐ ܘܟܬܒܗ ܠܫܡܗ 26 :ܗܘ̣ܝܘ̣ ܕܪܫܡܹܗ ܕܢܲܠܸܦ ܒܫܡܹܗ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܛܥܹܐ 27 ܐܬ̤ܐ ܣܡܹܗ ܒܹܝܬܼ ܐܘܪ̈ܚܸܬܼܵܐ ܕܚܘ̈ܩܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 28 ܕܢܚܙܘܿܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܘܠܐ ܢܬܕܘܕܘܢ ܒܬܘܫܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ. 29 :ܒܕܦܵܐ ܕܣܦܪܐ ܨܪܗ ܠܨܠܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܪܲܦܝܵܐ 30 ܕܢܚܘܹܐ ܒܹܗ ܣܢܝܘܼܬ ܥܘ̣ܠܐ ܕܟܼܡܵܐ ܣܢܝܵܐ. 31 :ܒܪܸܫ ܣܘܪܓܕܵܐ ܕܓܒܼܝܘܬ ܡܲܠܪܹ̈ܐ ܪܫܡܹܗ ܠܫܐܘܿܠ 32 ܕܐܝܢܵܐ ܕܩ̇ܪܸܐ ܢܚܘܿܪ ܬܩܢܐܝܼܬ ܘܐܟܢ ܢܩܪܐ. 33 :ܒܚܘܩܐ ܕܬܪܝܢ ܟܬܒܼ ܓܒܼܝܘܬܗ ܕܕܘܝܼܕ ܢܟܼܦܵܐ 34 ܘܨܵܪ ܢܨܚ̈ܢܹܐ ܕܕܟܝܘܼܬ ܢܲܦܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ. 35 :ܪܡܙܵܐ ܟܣܝܵܐ ܡܫܲܚ ܠܬܪܝܗܘܿܢ ܟܲܕ ܠܵܐ ܛܲܥܐ 36 ܘܓܼܒܼܐ ܘܐܣܠܝܼ ܐܲܝܟ ܒܘܼܚܵܪܢܵܐ ܕܣܥܘ ܪܘܼܬܹܗ. 37 :ܓܒܼܵܐ ܟܲܕ ܝ̇ܕܥ ܣܘܼܥܪ̈ܢܲܝܗܘܿܢ ܥܕܠܵ ܢܸܗܘܘܿܢ 38 ܘܚܘܝܼ ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܦ ܥܲܠ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܫܦܝܼܥ ܐܢ ܨ̇ܒܝܢ. 39 :ܒܫܐܘܿܠ ܚܘܝܼ ܕܟܼܡܵܐ ܣܢ̇ܐ ܠܒܝܼܫܘܼܬ ܝܲܨܪ݁ܐ 40 ܘܲܒܼܒܲܪ ܐܝܼܫܝ ܓܠ̣ܐ ܨܒܝܢܹܗ ܕܡܚܸܒܼ ܟܐܢܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣. 41 :ܠܫܐܘܿܠ ܥܘ̣ܠܗ ܐܣܠܝܼ ܘܲܫܕܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ 42 ܘܚܘܒܹܗ ܕܕܵܘܝܼܕ ܣܡ ܠܹܗ ܬܵܓܼܵܐ ܕܪܹܫܢܘܼܬܼܵܐ. pb. f.270v 43 :ܐܚܸܵܝܘܗܝ ܦܘܼܩܕܢܵܐ ܠܫܡܹܗ ܕܫܵܐܘܿܠ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܪ̈ܟܹܐ 44 ܘܟܬܲܒܼ ܕܘܵܝܼܕ ܥܒܸ̇ܕ ܕܝܼܢܵܐ ܥܘܠܐ ܚܠܦ. 45 :ܪܸܡܙܵܐ ܟܣܝܵܐ ܐܪܡܝܼ ܐܝܕܵܐ ܫܘܼܠܛܢܹܗ 46 ܘܒܡܘܡܬܐ ܚܲܬܸܡ ܕܪܓܼܐ ܕܪܫܢܘܼܬܹܗ. 47 :ܝܼܡܵܐ ܘܐܫܪ ܐܠܗ ܟܠܐ ܕܠܐ ܡܬܕܓܲܠ 48 ܕܟܘܪܣܝ ܕܘܝܼܕ ܠܥܲܠܡ ܢܬܩܢ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡܵܐ. 49 :ܥܲܡ ܢܗܝܪܐ ܫܡܫܵܐ ܘܣܗܪܵܐ ܢܪܗܲܛ ܕܪܥܗ 50 ܘܠܵܐ ܢܬܥܘܟ ܡ̣ܢ ܝܘܼܒܠܵܐ ܕܫܸܡ ܡܠܡܘܼܬܼܵܐ. 51 :ܚܕܵܐ ܠܲܡ ܝܼܡܝܬ ܒܫܸܡ ܩܕܝܼܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܕܓܸܠ ܐ̄ܢܵܐ 52 ܕܥܲܡ ܐܡܒܢܘܼܬܼܝ ܢܡܠܟ ܕܘܝܼܕ ܘܙܪܥܵܐ ܕܡܸܢܹܗ. 53 :ܡܠܟܘܼܬ ܙܒܼܢܵܐ ܝܗܒ̣ ܐ̄̈ܢܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܪܗܒܼܘܢܵܐ 54 ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܹܐ ܡܚܬܸܡ ܐ̄ܢܐ ܠܗ̇ ܒܫܘܼܠܡ ܙܒ̈ܢܐ. 55 :ܐܓܼܪܐ ܛܒܼܵܐ ܦܪܥ ܐ̄ܢ̇ܐ ܠܹܗ ܚܠܦ ܚܘܼܡܣܵܢܵܘ̈ܗܝ 56 ܡܠܟܘܼܬ ܙܒܼܢܵܐ ܘܡܲܠܡܘܼܬ ܪܘܡܵܐ ܕܠܐ ܡܸܫܬܪܝܵܐ. 57 :ܕܠܵܐ ܐܫܬܒܗܲܪ ܘܫܛ ܦܘܼܩܕܢܝ̈ ܒܲܕܡܘܼܬ ܫܐܘܿܠ 58 ܡܪܡܪܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܥܹܝܢ ܚܙܝ̈ܐ ܒܝܲܠܕܵܐ ܕܡܸܢܹܗ. 59 :ܠܵܐ ܝܵܗ̣ܒܢܐ ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܠܲܡܕܒܼܵܪܘܼ 60 ܘܫܒܛܗ ܢܡܠܟ ܥܲܠ ܥܠܝ̈ܐ ܘܥܲܠ ܬܚܬܝܹ̈ܐ. 61 :ܒܫܡܵܐ ܕܐܝܼܬܘܼܬܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܝܵܐ ܡܫܘܬܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ 62 ܘܝܪܬܵܐ ܘܡܪܐ ܣܐܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܕܟܼܠ ܡܐ ܕܒܪܝ̇ܬܼ. 63 :ܡܘܠܟܵܢ ܚ̈ܝܐ ܩܒܸܠ ܕܘܝܼܕ ܒܪܸܫ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ 64 ܘܗܝܡܢ ܘܐܫܪ ܠܕܪ̈ܚܝܼܩܵܢ ܒܲܕ ܒܲܪ̈ܝܼܒܢ. 65 :ܒܝܲܕ ܓܠܝ̈ܬܐ ܚ̣ܙܵܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܠܵܐ ܡܬܚ̈ܙܝܵܢ 66 ܘܒܐܪ̈ܥܢܬ ܪܫܲܡ ܦܠܐܬܼ̈ܐ ܕܲܥܬܼܝܼܪ̈ܬܵܐ. 67 :ܒܬܢܘܵܝ ܕܐܓܼܪܐ ܕܲܬܝܼܪ̈ܬܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܥܡ̈ܠܹܐ 68 ܘܡܛܠ ܚܘܼܒܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܢܛܲܪ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ. 69 :ܫܡ̣ܥ ܕܐܠܵܗܵܐ ܐܠܗ ܟܠܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܗܘ̤ ܢܲܩܸܢ ܟܠ 70 ܘܠܵܐ ܣܡ ܡܕܡ ܥܲܡ ܡ̇ܪܘܼܬܹܗ ܕܠܵܘ ܠܹܗ ܡܵܘܕܹܐ. 71 :ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܢܵܐ ܐܠܗܝܵܐ ܝܠܦ ܐܝܼܬܘܼܬܹܗ 72 ܘܫܪܲܪ ܒܙܘܵܥܘ̈ܗܝ ܕܠܲܝܬ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܠܐܡܝܼܢܘܼܬܹܗ. 73 :ܒܢܵܡܘܲܣ ܪܘܼܚܵܐ ܡܸܬܗܓܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܠܲܝ ܐܝܼܡܵܡ 74 ܘܒܣܬܝܼܪ̈ܬܵܐ ܕܒܹܗ ܗ̇ܪܸܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܵܡܫܵܐ ܘܨܲܦܪܵܐ. 75 :ܒܚܠܒܼܵܐܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܡܬܬܪܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܝܲܠܘܼܕܵܐ 76 ܘܒܼܣܘ ܟܠܵܘ̈ܗܝ ܡܬܕܪܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. 77 :ܐܝܟ ܡܚܙܝܼܬܼܵܐ ܩܒܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܫܵܥ ܩܕܼܵܡ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 78 ܘܚ̇ܙܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܝܘܩܢܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬ̇ܐ. 79 :ܒܪ̈ܓܼܫܹܐ ܕܠܒܲܪ ܚ̇ܙܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܐܪ̈ܥܢܝܵܬܼܵܐ 80 ܘܒܪܥܝܢܹܗ ܡܬܒܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܐ ܒܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡ. 81 :ܒܚܘܼܒܹܗ ܨܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܠܸܡ ܐܬܘܼܬܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܟܒܵܐ 82 ܘܟܲܕ ܗ̤ܝ ܟܣܝܵܐ ܠܹܗ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬܼ ܒܗܝܡܢܘܼܬܼܵܐ. 83 :ܒܗܝܡܢܘܼܬܼܵܐ ܡܬܒܩܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܠܵܐ ܓܲܠ̈ܠܝܵܢ 84 ܘܣܝ̈ܡܵܢ ܗܘ̣̈ܝ ܠܹܗ ܐܝܟ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣̈ܝ ܒܝܲܕܼ ܣܘܥܪ̈ܢܹܐ. 85 :ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܵܐ ܡܚܵܘܹܐ ܗܘ̣ܐ ܠܹܗ ܠܚܝܹܠ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 86 ܕܚ̣ܙܵܘ ܐ̄ܢܫܐ ܠܐܠܗ ܟܠܐ ܒܝܲܕ ܬܘܼܩܢܵܘ̈ܗܝ. 87 :ܡ̣ܢ ܫܬܝܼܩܹ̈ܐ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 88 ܕܚܘܪܘ ܦܪ̈ܘܿܫܹܐ ܒܪܗܛܵܐ ܚܲܪ ܫܵܐ ܘܗܒܼܘ ܬܸܫܒܘܿܚܬܵܐ. 89 :ܒܫܦܝܘܼܬ ܩܠܹܗ ܡܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܢܫܹ̈ܐ ܕܫܡܝ̈ܢܹܐ 90 ܠܡܦܪܲܥ ܫܘܒܼܚܵܐ ܠܚܲܝܠܵܐ ܕܚܲܝܸܠ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ. 91 ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܘܚܪ̈ܫܹܐ ܙܡܸܢ ܘܩܪܵܐ ܠܬܘܕܝܼܬ ܟܲܣܝܐ. 92 ܐܲܝܟ ܚܝܒܹܵܐ ܕܲܢܣܲܒܼܘ ܚܝܹܐ ܘܚܵܒܼܘ ܬܘܕܝܼܬܼܵܐ. pb. f.271r 93 :ܒܩܵܠ ܬܘܼܕܝܼܵܬܐ ܡܥܝܼܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܫܒܪܘܼܬܼ ܐ̄ܢܫܵܐ 94 ܘܡ̣ܢ ܡܵܪ̈ܬܐ ܡܕܪܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܘܬ ܪ̈ܡܬܼܵܐ. 95 :ܒܟܼܢܵܪ ܡ̈ܠܐ ܪܟܸܒܼ ܩ̈ܠܐ ܠܡܦܪܲܥ ܫܘܼܒܼܚ̈ܐ 96 ܕܢܨܘܼܬ ܟܠܢܵܫ ܒܝܲܕܼ ܩܪ̈ܢܬܵܐ ܒܘܼܕܵܩ ܐܪ̈ܙܹܐ. 97 :ܒܘܡܝܼܪ̈ܬܵܐ ܡܚܬܚܸܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܒܠܩܛܐ 98 ܘܟܸܢ ܡܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܨܝܼܕܬܵܐ ܕܚ̈ܝܹܐ ܥܲܠ ܫܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ. 99 :ܒܢܫܒܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܨܐܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܲܡܵܐ ܥܲܛܠܵܐ 100 ܘܚ̇ܒܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܚܸܣ̈ܢܹܐ ܕܡܠܲܬܼ ܚ̈ܝܹܐ. 101 :ܦܓܘܼܕ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܡܪܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ 102 ܘܡܛܟܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܗܛܵܐ ܕܙܘܥܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܣܢܝ̈ܬܐ. 103 :ܐܝܟ ܗܢܝܘܟܐ ܪܟܝܼܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܠܹܗ ܥܲܠ ܟܠ ܦܘܼܡܝܼ̈ܢ 104 ܘܡܪܗܸܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܫܦܝܼܬܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܣܘܿܝܵܐ. 105 :ܦܐܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠܹܗ ܟܲܕ ܡܲܟܼܪܸܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܕܢܲܝ̈ ܟܠܢܵܫ 106 ܘܫܡܥܘ ܗܕܐ ܟܠܟܼܘܿܢ ܥܡܡܹ̈ܐ ܘܨܘܼܬܘ ܦܬܓܡܲܝ̈. 107 :ܒܢܝܪܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܪܓܼܝܼܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܣܘܿܪ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ 108 ܕܢܗܘܘܿܢ ܦܠܚܝܼܢ ܬܚܹܝܬ ܡܪܘܬܼܵܐ ܕܚܝܼܕ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 109 :ܒܙܝܢܵܐ ܕܪܘܚܵܐ ܡܬܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܛܘܥܝܝ 110 ܟܲܕ ܣܬܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡ ܚܢܦܘܼܬܵܐ ܘܒܼܢܐ ܫܪܵܪܵܐ. 111 :ܛܢܢܵܐ ܠܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ ܫܪܝܢܵܐ ܕܚܲܕ ܒܵܪܘܿܝܵܐ 112 ܘܡܬܟܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܐܠܗܹ̈ܐ ܕܬܩܢܘ ܐ̄ܢܫ̈ܐ. 113 :ܒܩܵܠ ܦܬܓܡܵܘ̈ܗܝ ܡܦܪܣܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗ 114 ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܢܹܝܢ ܘܠܲܝܬ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܘܝܢܵܐ. 115 :ܒܟܼܠ ܬܟܬܘܫܲܝܼ̈ܢ ܗܘ̤ ܙ̇ܟܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܘܓܸܠܝܵܐ 116 ܘܥܲܠ ܟܠ ܐܠܗ ܡܫܬܥܠܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 117 :ܒܟܼܠ ܐܬܪ̈ܘܵܢ ܡ̣ܬܡܥܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܹܝܠ ܙܟܘܬܹܗ 118 ܘܒܟܼܠ ܥܡܡܝܼ̈ܢ ܡܬܬܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܨܚܵܢ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ. 119 :ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܒܠܚܘܿܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܒܸܝܠ ܥܲܠ ܢܸܨܚܵܢ̣ܵܘ̈ܗܝ 120 ܘܣܐܵܐ ܕܐ̄ܢܫܵܐ ܕܠܵܐ ܗܲܢܝܼܝܼ ܠܹܗ ܢܨܚܵܢ ܐ̄ܢܫܵܐ. 121 :ܚܲܫܵܐ ܠܒܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܼܩܵܒܼܵܠ ܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܕܡܲܠܟܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ 122 ܟܲܕ ܚ̇ܙܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢ̇ܨܚ ܚܘܼܒܹܗ ܘܙ̇ܟܐ ܠܟܼܠܢܵܫ. 123 :ܛܢܵܢܵܐ ܕܪܘܓܼܙܵܐ ܠܒܝܼܫ ܡܪܘܕܵܐ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܕܵܘܝܼܕ 124 ܘܦܪ̈ܣܹܐ ܨܢܝܼ̈ܥܹܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܪܒܸܒܼ ܐܲܝܟ ܕܥܲܠ ܐܝܼܘܿܒܼ. 125 :ܠܗܵܠ ܐܣܪܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܼܪܵܐ ܕܪܘܓܼܙܵܐ ܒܩܸܢܝܵܢ ܟܹܐܢܵܐ 126 ܕܕܼܵܡ ܢܫܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܠ ܨܘܚ̈ܝܬܐ ܡ̣ܢ ܙܕܝܼܩܵܐ. 127 :ܗܪܟܵܐ ܦܚܵܐ ܨܠ̣ܐ ܠܹܗ ܠܐܪܵܐ ܡܪܸܗܒ ܥܡܡܹ̈ܐ 128 ܕܐܢܗ̤ܘ ܕܢܸܦܠ ܡܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܠܹܗ ܥܲܠ ܙܕܝܼ̈ܩܹܐ. 129 :ܩܪܵܒܼܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܐܝܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܠܢܵܫ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܟܹܐܢܵܐ 130 ܘܪܒܘܼ ܦܚ̈ܝܢ ܡܥܡܩ ܛ̇ܡܪ ܕܐܝܟܵܢ ܢܙܟܹܐ. 131 :ܢܟܼܠܐ ܒܝܼܫܵܐ ܪܟܸܒܼ ܒܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ 132 ܘܨܕܗ ܠܢܫܒܼܵܐ ܦܐܐ ܒܚܙܬܵܐ ܒܕܡܘܼܬ ܐܵܕܼܵܡ. 133 :ܠܩܛܐ ܪܓܼܝܼܓܐ ܚܘܝܹܗ ܠܢܸܫܪܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܓܸܦܹ̈ܐ 134 ܘܫܒܲܩ ܪܘܡܗ ܘܲܢܚܸܬ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܢܣܲܒܼ ܐܘܟܼܠܵܐ. 135 :ܪܓܲܪܐ ܫܒܬܹܗ ܠܡܠܟܵܐ ܫ̇ܒܐ ܠܥܡܡܹ̈ܐ 136 ܘܐܝܟ ܓܲܠܘܝܵܐ ܢܦܲܩ ܘܐܫܬܥܒܲܕ ܠܙܠܝܼܠܘܼܬܵܐ. 137 :ܒܓܘ ܥܡܪܬܐ ܕܙܠܝܼܠܘܼܬܐ ܚܒܼܫܹܗ ܛܪܘܢܵܐ 138 ܕܠܐ ܬܘܼܒ [ܢܫܲܘ̣ܠ] ܚܝܠܘ̈ܬܹܗ ܒܩܵܠ ܙܟܘܬܹܗ. 139 :ܒܐܠܥܵܐ ܪܦܝܼܬܵܐ ܦܪܪܹܗ ܘܫܕܵܝܗܝ ܐܝܟ ܕܒܙܝܢܵܐ 140 ܘܐܚܲܕ ܒܐܦܵܘ̈ܗܝ ܬܪܲܥ ܟܘܼܚܕܵܐ ܕܠܵܐ ܢܬܦܠܲܛ. 141 ܒܗ̇ܝ ܫܫܠܬܵܐ ܕܐܪܡܝܼ ܒܐܕܵܡ ܦܟܪܹܗ ܠܟܹܐܢܵܐ: pb. f.271v 142 ܘܐܲܝܟ ܕܒܼܦܐܪܵܐ ܚܲܬܚܸܬ ܚܨܪܹܗ ܒܫܘܦܪܵܐ ܕܐܲܦܹ̈ܐ. 143 :ܒܦܹܐܪܵܐ ܩܲܛܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܡܸܠܟ ܒܪܫܝܼܬ ܒܐܪܥܵܐ 144 ܘܒܚܘܬܚܬܹ̈ܐ ܣܲܚܦܹܗ ܠܕܵܝܼܕ ܒܗܘܬܵܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ. 145 :ܪܓܼܝܼܓ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܕܵܡ ܘܦܐܹܐ ܕܘܝܼܕ ܥܲܠܠܐ ܢܚܛܘܢ 146 ܘܐܲܣܠܝܼ ܐܢܘܿܢ ܒܝܼܫܵܐ ܒܫܟܼܠܹܗ ܠܦܐܚ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ. 147 :ܢܚ̈ܬܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ ܠܐܒܸܫ ܐܢܘܿܢ ܠܡܠܟܹ̈ܐ ܪ̈ܓܼܝܓܹܐ 148 ܘܟܬܡ ܐܸܢܘܿܢ ܒܪܓܲܬܼ ܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܪܓܬ ܦܓܼܪܐ. 149 :ܣܡܵܐ ܕܡܘܬܼܵܐ ܡܕܟ ܒܐܘܼܟܼܠܵܐ ܘܪܓܲܬܼ ܦܓܼܪܵܐ 150 ܘܐܫܩܝܼ ܐܢܘܿܢ ܬܛܪܐ ܕܠܚܝܼܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪܘܼܬܹܗ. 151 :ܟܣܐ ܨܚܢܵܐ ܡܙܓ ܒܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܝܗ̣ܒ ܠܹܗ ܠܕܵܘܝܼܕ 152 ܘܐܫܬܼܝܼ ܡܢܗ ܘܛܥ̣ܐ ܗܵܘܢܹܗ ܚܲܟܝܼܡ ܡ̣ܢ ܟܠ. 153 :ܐܲܝܟ ܕܠܫܒܼܪܵܐ ܚܲܬܚ̣ܬ ܢܓܼܕܹܗ ܠܘܵܬܼ ܦܘܪܓܝܵܐ 154 ܘܨܠܵܐ ܦܚܵܐ ܩܕܵܡ ܒܒ̈ܬܹܗ ܘܨܕܹܗ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. 155 :ܥܲܝܢܵܐ ܪܦܐܝܼܬܼܵܐ ܚܙܬ̤ ܦܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪ̈ܓܫܲܝ ܦܓܼܪܐ 156 ܘܐܨܕܬ̤ ܥܝܬܼܵܐ ܒܸܣܪܢܝܬܼܵܐ ܒܒܸܣܪܵܐ ܟܢܵܬܹ̇ܗ. 157 :ܒܣܪܵܐ ܠܒܸܣܪܵܐ ܡܬܪܲܓܼܪܲܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ 158 ܘܒܼܕܡܘܼܬ ܟܦܢܵܐ ܡܬܝܐܲܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܟܼܘܿܠ ܦܐܪܐ. 159 :ܟ̇ܦܢܐ ܕܥܝܢܹ̈ܐ ܫܚ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܕܘܝܼܕ ܢܲܟܦܵܐ 160 ܘܡܬܦܪܲܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܝܟܵܢ ܡܢܲܠܹܐ ܪܓܲܬܼ ܚܨܪܹܗ. 161 :ܝܲܨܪܵܐ ܕܠܓܼܵܘ ܪܡ̇ܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܥܲܝܢܵܐ ܕܲܠܒܲܪ 162 ܕܚܘܪܝ ܘܐܬܒܩܝ ܕܟܼܡܐܗܲܢܝܼ ܐܘܼܟܼܠܐ ܕܒܸܣܪܵܐ. 163 :ܥܝܢܵܐ ܒܥܲܝܢܐ ܨܕܝܼܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܕܠܵܐ ܣܲܒܼܥܘܼܬܼܵܐ 164 ܘܗܲܢܝܼܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܬܘܼܒܼ ܬܸܬܒܲܩܹܐ ܠܡܓܼܡܪ ܚܘܪܗ̇. 165 :ܪܓܲܬ ܦܓܼܪܐ ܫܒܬܗ̇ ܠܥܲܝܢܵܐ ܐܲܝܟ ܕܚܵܘܵܐ 166 ܘܠܵܐ ܣܒܼܥܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܠܡܚܪ ܒܐܦܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܕܒܸܦܐܪܵܐ. 167 :ܚܵܘܵܐ ܒܦܐܪܐ ܬܲܡܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܕܟܼܡܵܐ ܗܲܢܝܼܝܼ 168 ܘܥܝܢܹܗ ܕܕܘܝܼܕ ܒܪܓܼܫܲܝ ܦܓܹܪܐ ܕܟܼܡ̇ܐ ܪܓܼܝܼܓܝܼܢ. 169 :ܦܐܪܵܐ ܒܐܘܟܼܠܹܗ ܠܚܵܝܗܝ ܡ̣ܢ ܚܵܘܵܐ ܠܦܘܼܩܕܵܢ ܟܲܣܝܵܐ 170 ܘܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܦ̈ܐ ܣܡܹܝܗ ܠܕܵܘܝܼܕ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ. 171 :ܠܲܝܬ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܕܼܡ ܕܲܦܐܐ ܠܚܵܘܵܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܦܲܐܪܵܐ 172 ܘܠܵܐ ܠܒܸܿܪ ܐܝܼܫܲܝ ܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܦܚ̇ܡ ܠܕܗ̇ܝ. 173 :ܚܲܕ ܗ̄ܘ̣ ܦܲܚܵܐ ܕܨܕ ܠܬܿܪܝܗܘܿܢ ܠܪܲܘܝܼܕ ܘܲܠܗ̇ܝ 174 ܠܕܘܝܕ ܒܐܦܵܐ ܘܠܗ̇ܝ ܠܐܦܹ̈ܐ ܕܦܓܪܵܐ ܘܦܓܼܪܵܐ. 175 :ܢܨܵܐ ܨܢܝܥ̇ܐ ܚܙܵܐ ܦܵܪܚܬܐ ܕܪܓܲܬܼ ܐܘܟܼܠܵܐ 176 ܘܟܼܡܸܢ ܒܐܪܥܵܐ ܘܨܕܗ̇ ܡ̣ܢܫܠܝ ܒܚܵܘܪܵܐ ܣܢܝܵܐ. 177 :ܝܵܘܢܵܐ ܫܒܪܬܵܐ ܫܘܢܲܬ̤ ܕܬܣܒܼ ܐܘܟܼܠܵܐ ܠܟܲܪܣܗ̇ 178 ܘܣܢܵܐܐ ܐܘܫܛ ܕܒܼܩܵܐ ܕܥܵܘܼܠܵܐ ܘܲܡܪܲܛ ܓܸܦܝܹ̈ܗ̇. 179 :ܣܠܸܩ ܒܲܪ ܐܝܫܲܝ ܠܡܬܒܩܝܘܼ ܒܦܐܝܘܼܬܼ ܐܲܪܥܵܐ 180 ܘܣܡ ܡܪܘܕܵܐ ܩܕܵܡ ܒܵܒܵܬܹ̈ܗ ܚܙ̣ܬܵܐ ܪܦܝܼܬܵܐ. 181 :ܪܦܝܹܗ ܠܝܨܪܹܗ ܡ̣ܢ ܚܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܕܪܚܡܲܬܼ ܩܘܼܫܬܼܵܐ 182 ܘܐܣܪܹܗ ܠܗܘܢܹܗ ܒܐܦ̈ܐ ܕܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܬ ܦܓܼܪܵܐ. 183 :ܠܵܐ ܐܬܒܩܝܼ ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܡܢ ܚ̇ܐܪ 184 ܘܠܵܐ ܐܬܥܗܲܕ ܠܗ̇ܝ ܒܲܪܬ ܩܥܵܐ ܕܠܐ ܬܸܬܼܪܓܼܪܓܼ. 185 :ܛܥ̣ܐ ܚܟܡ̈ܬܗ ܗ̇ܘ ܟܼܢܪܐ ܙܡ̇ܪ ܩܘܼܫܬܼܵܐ 186 ܘܫܲܪܝܼ ܢܩ̇ܫ ܒܡܸܢܝ̈ ܦܓܼܪܐ ܝܩܝܼܪ ܪ̈ܓܼܫܹܐ. 187 :ܫܲܚܠܸܦ ܩܵܠܹܗ ܐܒܘܿܒ ܪܘܼܚܵܐ ܚܠܹܐ ܢܥܡ̈ܬܐ 188 ܘܪܟܸܒܘ ܩ̈ܠܹܐ ܒܸܣܪ̈ܢܵܝܹܐ ܡܠܹܝܢ ܟܲܪ ܝܘܼܬܼܵܐ. 189 :ܪܵܓܼ ܘܐܬܝܥܢ ܠܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܣ̇ܢܐ ܠܥܘ̣ܠܵܐ 190 ܘܫܪ̣ܐ ܣܝܓܼܵܐ ܕܣܡ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܝܲܥܢܹ̈ܐ. 191 :ܐܪܚܐ ܕܘܝܼܕ ܫܪܐ ܨܝܼܕ ܕܵܘܝܼܕ ܕܠܵܐ ܒܲܟܝܵܕܵܐ 192 ܘܚܣ ܥܲܠ ܕܝܼܠܹܗ ܘܥܠܒܼ ܠܕܐ̄ܚܪܝܢ ܘܩܲܪܒܼ ܠܐ̄ܚܪܹܝܢ. pb. f.272r 193 :ܫܕܲܪ ܐܝܬܝܼ ܢܩܝܵܐ ܕܥܠܕܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܟܹܐܢܵܐ 194 ܘܥܒܼܕܗ̇ ܕܒܼܚܵܐ ܠܥܘ̣ܠܵܐ ܢܟܝܼܠܵܐ ܕܫ̣ܪܐ ܨܐܕܵܘܗܝ. 195 :ܐܟܠ ܕܘܝܼܕ ܥܡ ܢܟܘܠܐ ܐܘܟܼܠܵܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ 196 ܘܐܥܢܝܼ ܢܦܫܹܗ ܥܲܡ ܣܵܩܘܿܪܵܐ ܒܫܩܝܵܐ ܨܚܵܢܵܐ. 197 :ܨܐܕ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܢܫܒܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܦܣܲܡ 198 ܨܕܝ̈ܗܝ ܥܝܢܵܘ̈ܗܝ ܒܢܫܒܹ̈ܐ ܪ̈ܦܝܵܐ ܕܒܢܲܝ̈ ܒܲܝܬܹܗ. 199 :ܡܪܡܐ ܦܓܘܕܹ̈ܐ ܕܲܟܼܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܦܘܡ ܙܲܠܝܼ̈ܠܹܐ 200 ܐܲܙܸܠ ܢܲܦܫܹܗ ܒܚܘܪܵܐ ܣܢܝܵܐ ܕܪܓܲܬܼ ܒܸܣܪܵܐ. 201 :ܡܚܬܸܡ ܛܘܼܣܵܐ ܕܫܵܘܬܦܘܼܬܼܵܐ ܒܛܒܼ̈ܥܹܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 202 ܠܚܵܝܗܝ ܒܲܚܵܝܪܹܗ ܠܐܪܡܝܼ ܐܝܼܕܵܐ ܕܨܒܼܥܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. 203 :ܡܚܬܡ ܐ̄ܢܫܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܥܠܘܿܒܼ ܠܟܢܘ̈ܬܹܗ 204 ܫܢܝܼ ܬܚܘܡܵܐ ܕܣܵܡ ܒܪܘܿܝܵܐ ܒܟܼܝܵܢ ܐ̄ܢܫܵܐ. 205 :ܟ̇ܐܹܐ ܒܝܲܥ̈ܢܹܐ ܕܠܵܐ ܢܬܬܢܚܘܢ ܥܲܠ ܕܐ̄ܚܪ̈ܢܐ 206 :ܫܡܲܪ ܝܨܪܹܗ ܠܥܠܘܿܒܘܼܬܵܐ ܕܢܫܒܲܝ̈ ܚܲܒܼܪ̈ܘܗܝ 207 :ܥܲܝܢܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܕܒܵܗ̇ ܚ̇ܙܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܠܟܲܣܝܵܐ 208 ܚܫܟܲܬ̤ ܡ̣ܢܫܠܝ ܘܐܸܡ[...]ܟ ܚܸܫܟܵܐ ܥܲܠ ܚܙ̈ܝܹܐ. 209 :ܩܵܠ ܫܝܦܘܵܪܐ ܕܡܡܠܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡ ܐܝܼܬܘܼܬܼܵܐ 210 ܒܛܸܠ ܢܗܡ̈ܬܹܗ ܘܠܵܐ ܨܵܬܼܘ ܐ̄ܢܫܐ ܡܥܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ. 211 :ܡܦܫܸܩ ܩ̈ܐܐ ܕܣܬܝܼܪ̈ܬܵܐ ܠܠ̇ܐ ܝܼܕܥܬܼܵܐ 212 ܚܪܸܫ ܒܘܝܢܹܗ ܘܠܵܐ ܐܸܣܟܲܬ ܣܘܥܪܵܢ ܢܦܫܹܗ. 213 :ܨܡܚܵܐ ܦܐܝܵܐ ܕܡܚܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܒܝܼܠ ܟܐܢܘܼܬܼܵܐ 214 ܛܦܛܸܦ ܘܕܥܟ ܘܲܒܛܸܠ ܪܗܛܹܗ ܕܨܝܕ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ. 215 :ܡܠܚܵܐ ܕܝܗܒܬ̤ ܛܥܡܵܐ ܚܠܝܵܐ ܠܕܦܟܝܼܗܝܼܢ 216 ܦܟܗܬ̤ ܘܗܘܬ̤ ܐܝܟ ܦܪ̈ܝܗܹܐ ܕܠܵܐ ܐܬܡܕܲܟܘ. 217 :ܩܢܝܵܐ ܕܪܘܚܵܐ ܕܪܬܒ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܣܦܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ 218 ܐܘܚܕ ܢܦܫܹܗ ܒܐܝܕܵܐ ܕܝܲܨܪܗ ܠܡܟܬܲܒܼ ܒܕܝܵܐ. 219 :ܡܥܝܼܪ ܪ̈ܘܚܢܹܐ ܒܩܵܠ ܢܥܡ̈ܬܹܗ ܠܡܸܙܡܲܪ ܫܘܼܒܼܚܵܐ 220 ܕܡܟ ܒܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܛܒܥܘ ܪ̈ܓܫܵܘܗܝ ܒܫܢܬܼܵܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ. 221 :ܡܙܡܢ ܚܪ̈ܫܹܐ ܠܵܘܵܬܼ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܕܐܠܗ ܟܠܐ 222 ܒܛܸܠ ܟܢܪܹܗ ܘܦܣܩ ܥܘ̣ܠܵܐ ܠܡܢܲܝ̈ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ. 223 :ܚܠܚܨ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܙ̇ܟܐ ܠܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܒ̇ܐܙ ܥܡܡܹ̈ܐ 224 ܚܒܼ ܡ̣ܢ ܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܬ̤ ܚܲܝܠܵܐ ܘܫܝܛܲܬ̤ ܓܘܼܫܡܵܐ. 225 :ܐܓܘܢܣܛܵܐ ܕܡܬܢܨܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܝܼܠ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ 226 ܚܣܢܹܗ ܠܚܨܪܹܗ ܢܕܫܗ̇ ܒܐܪܥܵܐ ܠܓܢ̄ܒܪܘܼܬܹܗ. 227 :ܐܚܲܕܼ ܕܲܪܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܚܢܹܐ ܘܥܲܡ ܦܓܼܪ̈ܢܹܐ 228 ܐܚܕܗ ܥܘ̣ܠܐ ܘܦܟܼܪ ܘܫܕܝܗܝ ܐܝܟ ܕܠܫܝܼܛܵܐ. 229 :ܢܘܣܵܐ ܕܟܝܵܐ ܕܪܘܼܚ ܓܠܝܢܹ̈ܐ ܠܐܗ̈ܝܹܐ 230 ܛܡܵܐ ܢܦܫܹܗ ܒܩܩܝܵܐ ܨܲܚܢܵܐ ܕܡܥܝܼܢ ܚܒܼܪܹܗ. 231 :ܓܘܼܪܝܵܐ ܕܐܪܝܵܐ ܕܩܛܠ ܐܪܝܵܐ ܘܦܫܚ ܕܐܹܒܵܐ 232 ܙܵܥ ܡ̣ܢ ܐܦ̈ܐ ܕܚܝܘܼܬ ܫܸܢܵܐ ܕܡܟܝܟ ܢܝܼܒ̣ܗ̇. 233 :ܐܪܝܵܐ ܘܕܐܒܼܐ ܠܵܐ ܐܙܝܼܥܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܢܹܗ 234 ܘܕܒ̇ܐ ܕܫܝܢܵܐ ܢܗܡܬ̤ ܡ̣ܢܫܸܠܝ ܘܲܪܥܸܠ ܡܸܢܵܗ̇. 235 :ܪܓ ܒܲܪ ܐܝܫܲܝ ܘܡܲܠܝܼ ܝܲܨܪܹܗ ܪܓܲܬ ܦܓܼܪܹܗ 236 ܘܫܪܝܼ ܗ̇ܪܓ ܒܲܫܟܝܼܪ̈ܵܬܵܐ ܕܠܵܐ ܦܐܝ̈ܢ ܠܹܗ. 237 :ܚܙܵܐ ܕܐܬܦܣܝܼ ܚܨܪܹܗ ܟܲܣܝܵܐ ܒܒܛܢܹܗ ܓܲܠܝܵܐ 238 :ܘܫܪܝܼ ܡܪܟܸܒ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܨܢܝܼ̈ܥܹܐ ܕܡܘܥܝܼܢ ܩܸܛܥܵܐ 239 :ܫܒܲܩ ܥܢܝܢܐ ܕܪ̈ܘܚܢܝܵܬܼܵܐ ܕܥ̇ܢܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ 240 ܘܲܐܥܢܝܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܡܸܩܪܵܐ ܒܣܸܦܪܹܗ ܕܩ̇ܛܠ ܐ̄ܢܫܵܐ. 241 :ܣܦܪܵܐ ܢܟܼܝܐܐ ܟܬܲܒܼ ܠܹܗ ܒܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܚܘܫܒܵܘ̈ܗܝ 242 ܘܫܪܝܼ ܗ̇ܓܐ ܐܝܟ ܗܸܕܝܘܛܵܐ ܒܕܠܵܐ ܦ̈ܐܝܵܢ. 243 :ܒܚܘܩܐ ܦܬܝܠܐ ܕܪܒܐ ܢܟܝܼܠ̇ܐ ܢܟܝܼܠܵܐ ܡܬܗܓܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 244 ܟܕ ܒ̇ܥܐ ܠܡܨ ܛܲܢܵܥܘܼ ܠܡܐ ܫܲܕ ܠܲܕܡܵܐ. pb. f.272v 245 :ܩܕ̣ܵܐ ܘܐܫܬܪܲܪ ܒܟܬܝܼܒ̈ܬܹܗ ܕܡܨܚ ܙܹܐܦܵܐ 246 ܘܝܼܠܦ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܠܡܠܒܟ ܩܢܝܵܐ ܟܕ ܒܐܝܼܬ. 247 :ܒܢܟܼܠܵܐ ܫܲܕܲܪ ܐܲܝܟ ܓܼܵܫܘܿܫܵܐ ܠܘܵܬܼ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܗ 248 ܘܩ̣ܪܵܝܗܝ ܨܐܕܵܘܗܝ ܒܐܣܟܹܝܡ ܚܘܼܒܵܐ ܟܕ ܡܲܛܥܹܐ ܠܹܗ. 249 :ܚܙ̣ܵܐ ܐܘ ܪܝܼܵܐ ܢܟܼܠܐ ܕܛܫܐ ܠܓܼܘ ܡ̣ܢ ܡܸ̈ܠܹܐ 250 ܘܛܲܫܝܼ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܚܨܪܐ ܕܠܸܒܹܗ ܒܐܸܣܟܹܝܡ ܡܸ̈ܠܹܐ. 251 :ܫܡ̣ܥ ܕܦܩ̣ܕ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܢܚܕܐ ܒܒܲܝܬܹܗ 252 ܘܫܵܛ ܠܢܚ̈ܝܹܐ ܒܐܸܣܟܹܝܡ ܚܘܼܒܵܐ ܕܠܘܵܬܼ ܡܵܪܹܗ. 253 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܡܲܠܟܵܐ ܛܵܒܲܐ ܘܡܠܟܵܐ ܒܐܢܵܐ 254 ܕܠܵܐ ܡܚܠܦ ܐ̄ܢܵܐ ܚܘܒܵܟ ܪܒܵܐ ܙܒܼܢܵܐ. 255 :ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܝܫܲܝ ܕܙܟܼܐ ܒܥܕܗ ܠܗ ܦܟ̈ܬܹܗ 256 ܘܩܛܲܪ ܐ̄ܪܙܵܐ ܥܲܡ ܚܘܫܒܵܘ̈ܗܝ ܠܡܟܬܒܼ ܥܘ̣ܠܵܐ. 257 :ܠܒܟܼܘ ܗܕܡܵܘ̈ܗܝ ܩܒܝܵܐ ܕܓܪܕܗ ܚܨܪܐ ܒܝܼܫܵܐ 258 ܘܫܪܝܼ ܪܫ̇ܡ ܥܲܠ ܩܪܛܲܝܣܵܐ ܕܡܵܐ ܙܟܝܵܐ. 259 :ܩܢܝܐ ܕܡܘܬܵܐ ܠܒܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܕܗ ܩܢܝܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 260 ܘܗܦܟܗ ܛܟܼܣܵܐ ܫܪܝܼ ܟ̇ܬܸܒܼ ܡ̣ܢ ܬܵܙ ܠܐܠܦ. 261 :ܟܲܕ ܪܘܼܚ ܩܘܼܕܫܵܐ ܟ̇ܬܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗ ܬܪܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܘܼܩܹܗ 262 ܘܡ̣ܢ ܕܐܚܕܬܹܗ ܨܒܼܥܗ ܕܒܝܼܫܵܐ ܕܘܕܗ ܠܛܟܼܣܹܗ. 263 :ܣܡܵܐ ܕܡܘܬܐ ܛܒ̣ܥ ܒܐܓܲܪܬܐ ܘܝܗ̣ܒ ܠܐܘܿܪܝܵܐ 264 ܕܢܐܙܲܠ ܢܫܬܐ ܠܗܠ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܢܬܦܪܣܹܐ. 265 :ܫܩ̣ܠ ܬܡܝܼܡܵܐ ܣܲܝܦܵܐ ܕܚܫܠܹܗ ܚܨܪܐ ܢܟܝܼܠܵܐ 266 ܘܐܙܠ ܐܘܒܠ ܠܩܣܛܘܢܪܐ ܕܢܸܦܣܘܿܩ ܪܫܹܗ. 267 :ܐܘ ܐܝܙܓܕܵܐ ܕܛܥܝܼܢ ܡܘܬܵܐ ܥܲܠ ܟܬܦܬܹ̈ܗ 268 ܘܡܙܲܝܝ ܠܹܗ ܐܲܝܟ ܡܘܗܗܒܬܵܐ ܠܫܪܚ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 269 :ܚܬܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܙ̇ܠ ܒܛܒܼܵܥܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܕܘ̈ܗܝ 270 ܘܠܵܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܛܒܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܓܵܘ ܡ̣ܢ ܛܒܼܥܵܐ. 271 :ܚܙܲܩ ܐܘܼܪܝܼܵܐ ܡ̣ܢ ܨܝܕ ܡܲܠܟܵܐ ܘܡܘܬܹܗ ܥܲܡܹܗ 272 ܘܡܗ ܠܟ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܩܵܛܘܿܠܹܗ ܘܚܕܐ ܘܲܦܨܝܼܚ. 273 :ܡܢܲܥ ܘܡܛܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܫܪܝܼܬܼܵܐ ܕܥܒܼܕ̈ܝ ܡܵܪܹܗ 274 ܥܲܠ ܘܐܸܬܚܘܝܼ ܩܕܵܡ ܪܲܒܚܵܐܐ ܡܕܒܲܪ ܥܲܡܹܗ. 275 :ܝܗ̣ܒ ܠܹܗ ܫܠܡܵܐ ܘܛܒܼܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܨܝܼܪ ܒܹܗ ܡܵܘܬܵܐ 276 ܘܚܕܝ ܕܫܘܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܡܝܒܠ ܡܸܠܲܬ ܡܲܠܟܵܐ. 277 :ܣܒܪ ܚܠܫܵܐ ܕܕܫ̈ܢܐ ܫ̇ܩܠ ܠܐܝܼܙܓܲܕܘܼܬܹܗ 278 ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܚܝܵܘ̈ܗܝ ܝ̇ܗܒ ܐܝܟ ܚܲܝܵܒ̣ܵܐ. 279 ܫܪܵܝܗܝ ܪܒܚܝܵܐܐ ܠܛܒܼܥܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܝܼܵܕ̈ܘܗܝ. 280 ܘܬܡܗ ܣܲܓܝܼ ܕܐܝܟܵܢ ܟܐܢܵܐ ܣܛܵܐ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܵܐ. 281 :ܩܪ̣ܐ ܠܐܓܪܬܵܐ ܘܚ̣ܙܵܐ ܢܸܟܼܠܵܐ ܕܟܸܣܐ ܒܓܵܘܵܗ̇ 282 ܘܗ̣ܦܟ ܛܒܥܗ̇ ܘܣܬܪܹܗ ܠܢܟܼܠܵܐ ܒܓܼܵܘ ܚܘܼܫܵܒܵܘ̈ܗܝ. 283 :ܚܙ̣ܵܐ ܟܲܕ ܢܗ̇ܒ ܡܵܘܬܼܵܐ ܒܚܘ̈ܩܐ ܕܟܬܝ̈ܒܬܼܵܐ 284 ܘܝܼܕܲܥ ܠܸܒܹܗ ܕܓܸܙܪܐ ܩܨ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܫܪܵܝܗܝ. 285 :ܒܓܵܘ ܢ̇ܡܪܬܐ ܕܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܚܒܼܫܹܗ ܕܵܘܝܼܕ 286 ܘܫܕܪܹܗ ܠܝܘܐܒܼ ܕܲܚܙܝܼ ܘܲܫܪܝܼܘܗܝ ܚܲܟܝܼܡܐܝܼܬ. 287 :ܣܸܥܘܿܪ ܠܲܡ ܥܲܡܵܐ ܘܛܟܸܣ ܣܸܕܪܹ̈ܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ 288 ܘܒܐܣܟܹܝܡ ܩܹܐܪܣܵܐ ܟܡܵܐ ܢܟܼܠܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܒܕܲܩ. 289 :ܥܒܸܕ ܠܐܘܪܝܼܵܐ ܒܪܸܫ ܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܐܝܟ ܙܟܝܵܐ 290 ܘܐܲܗܦܸܟ ܐܦܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܪܢܹܵܗ ܕܢܒܼܠܠ ܘܲܢܡܘܼܬ. 291 ܫܲܡܠܝܼ ܝܘܐܒܼ ܨܒܼܝܵܢ ܡܲܠܟܵܐ ܐܝܟ ܕܐܸܬܼܦܩܲܕ 292 ܘܡܝܼܬ ܐܘܼܪܝܼܵܐ ܘܚܒܼ ܙܲܟܵܝܐ ܡܨܚ ܥܘ̣ܠܵܐ. pb. f.273r 293 :ܟܬܲܒܼ ܪܒܚܝܐܵܐܬ ܘܐܘܕܲܥ ܠܕܵܘܝܼܕ ܟܠܡܵܐ ܕܗܵܘ̤ܵܐ 294 ܕܗܵܐ ܡܝܼܬ ܜܒܼܕܵܟ ܫܲܡܠܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܪܓܲܬܼ ܢܲܦܫܵܟ. 295 :ܫܡܲܥ ܒܲܪ ܐܝܼܫܝ ܕܡܝܼܬ ܐܘܼܪܝܼܵܐ ܘܢܚ ܡ̣ܢ ܩܸܢܛܵܐ 296 ܘܠܵܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣̇ܐ ܕܡܘܬܹܗ ܡܣܓܹܐ ܩܸܢܛܵܐ ܠܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 297 :ܓܡ̣ܪ ܨܒܝܼܢܹܗ ܡܠܟܵܐ ܟܐܢܵܐ ܒܓܼܘܪܐ ܘܩܛܠܵܐ 298 ܘܫܕܲܪ ܕܒܼܪܗ̇ ܠܐ̄ܢܬܬ ܚܲܒܼܪܹܗ ܐܲܝܟ ܕܒܟܹܐܢܘܼ. 299 :ܣܒܼܪ ܚܟܼܝܡܵܐ ܕܚܲܟܝܼܡܵܐܝܼܬ ܣܥ̣ܪ ܗ̇ܝ ܕܣܥܪ 300 ܘܠܵܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܕܝܘܛܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܩܕܵܡ ܝ̇ܕܥ ܟܠ. 301 :ܪܢܐ ܠܹܗ ܡܠܟܐ ܕܡܢܘ ܒܕܩ ܐܪ̈ܙܝ ܡܲܠܟܵܐ 302 ܘܡܢܘ ܕܸ[...]ܫܹܐ ܠܪܫܐ ܕܩܒܼܝܼܥ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫܡܵܐ. 303 :ܦܘܪܿܣܹܐ ܨܢܝ̈ܥܐ ܙܩ̣ܪܘ ܚܘܼܫܵܒܵܘ̈ܗܝ ܒܕܡܘܼܬ ܢܚܬܐ 304 ܘܟܣܝܗ ܠܥܘ̣ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܙ̈ܝܹܐ ܘܡ̣ܢ ܚ̇ܙܐ ܟܠ. 305 :ܘܡܢܘܼ ܟܣܝܹܗ ܠܨܠܸܡ ܟܲܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 306 ܕܗ̇ܘ ܚܙܝܵܐ ܕܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܣܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܥܘܗܕܢܹܗ. 307 :ܡܢܘܼ ܫܬܩ ܩܵ[ܠ] ܫܝܦܘܪܵܐ ܕܢܒܼܝܼܘܼܬܹܗ 308 ܕܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪ ܕܐܝܼܬܵܘܗܝ ܟܣܝܵܐ ܒܪܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ. 309 :ܡܢܘܼ ܦܣܩ ܟܢܵܪ ܡܸܢܵܘܗܝ ܕܟܸܢܵܪ ܪܘܚܵܐ 310 ܘܫܲܠܝܼ ܙܡܪܵܐ ܕܩܵܠ ܢܥܡ̈ܬܹܗ ܒܲܣܝܼܡ̈ܬܐ. 311 :ܡܢܘܼ ܥܘܼܟܹܗ ܠܪܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܕܪܗ̇ܛ ܫܲܦܝܼܪ 312 ܘܒܲܛܠ ܘܝܼܬܸܒ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܪ̈ܘܚܢܝܬܵܐ. 313 :ܡܢܘܼ ܨܕܗ ܠܛܒܼܝܵܐ ܙܪܝܼܢܵܐ ܒܢܫܒܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 314 ܘܝܗܒܹܗ ܐܘܟܼܠܵܐ ܠܪܓܲܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܡܣܬܒܼܥܵܐ. 315 :ܡܢܘܼ ܚܲܒܼܫܹܗ ܠܐܪܝܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܒܓܼܵܘ ܢ̇ܡܪܬܐ 316 ܘܐܲܗܸܠܘ ܘܓܚܸܟܘ ܬܥ̈ܠܐ ܫܝܼܛܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܘܼܟܵܟܹܗ. 317 :ܡ̇ܢ ܐܪܡܝܼ ܒܹܗ ܦܓܼܘܕܵܐ ܕܫܸܬܩܵܐ ܒܪܥܡܵܐ ܕܩ̈ܠܹܐ 318 ܕܡܝܸܒܕ [ܕ...] ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡ ܪ̈ܘܼܚܢܹܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܟܼܣܝܵܐ. 319 :ܡܢܘܼ ܫܓܫܹܗ ܠܨܢܝܼܥ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܝܲܕ ܚܘܬܚ̈ܬܹܐ 320 ܘܗܘ̤ܵܐ ܫܒܼܪܐ ܡܩܢܐ ܛܲܥܡܵܐ ܠܕܦܟܝܼܗܝܼܢ. 321 :ܡ̇ܢ ܟܲܝ ܬܒܲܪ ܕܪ̈ܥܹܐ ܕܐܝܕܵܘ̈ܗܝ ܕܓܢܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ 322 ܘܦܵܫ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܵܐ ܕܚ̇ܢܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܙܘܥܲܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ. 323 :ܡ̣̇ܢ ܟܲܝ ܥܘܼܪܗ̇ ܠܥܝܢܵܐ ܫܦܝܼܬܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ 324 ܘܚܫܟ ܗܘܢܹܗ ܡ̣ܢ ܕܠܡܸܚܙܐ ܠܟܣܝܵܐ ܒܵܙܘܥܵܘ̈ܗܝ. 325 :ܡ̇ܢ ܟܝ ܐܡܝܼܬ ܦܓܼܪܐ ܘܢܲܦܫܹܗ ܕܫܪܝܼܪ ܟܠܹܗ 326 ܘܗܘ̤ܐ ܢܣܝܣܵܐ ܒܝܲܕ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܣܡ ܒܗ ܝܲܨܪܹܗ. 327 :ܒܥܘܠ̣ܵܐ ܣܢܝܵܐ ܢܦ̣ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܘܝܼܕ ܐܝܟ ܕܒܟܐܒܼܵܐ 328 ܘܒܗܸܬ̣ ܡܠܟܼܵܐ ܕܢܓܼܠܐ ܟܠܒܹܐ ܠܥܝܼܢ ܚܙ̈ܝܹܐ. 329 :ܐܣܝܵܐ ܕܪܘܡܵܐ ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܒܲܝܬܹܗ ܕܪܡܐ ܒܥ̣ܘܠܵܐ 330 ܘܫܕܲܪ ܨܐܕܘܗܝ ܢܒܝܼܵܐ ܚܲܒܼܪܹܗ ܕܢܲܐܣܹܐ ܟܹܐܒܹܗ. 331 :ܐܣܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܫܕܲܪ ܨܐܕܵܘܗܝ ܕܢܘܣܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 332 ܕܢܪܕܘܿܦ ܥܘ̣ܠܵܬ ܘܢܗܦܸܟ ܪܘܼܚܵܐ ܠܗܝܟܠ ܢܲܦܫܹܗ. 333 :ܒܩܵܠ ܟܢܪܵܐ ܕܢܒܝܼܘܬܵܐ ܨܒܼܐ ܕܲܢܥܝܼܪܝܼܘܗܝ 334 ܠܕܡܟܐ ܕܛܒܥ ܒܝܘܩܪܵܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܼܵܐ. 335 :ܣܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܝܗ̣ܒ ܠܹܗ ܪܸܡ[...]ܐ ܠܐܣܝܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ 336 [...]ܐܙܠ ܢܐܣܹܐ ܦܓܼܪܵܐ ܕܒܲܣܒܸܣ ܥܘ̣ܠܵܐ ܢܣܝܵܐ. 337 :ܐܬܼܵܐ ܢܬܢ ܨܝܕ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܲܕ 338 ܘܐܪܡܝܼ ܐܝܕܵܐ ܘܓܵܫܹܗ ܠܟܹܐܒܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܲܥܣܸܩ. 339 :ܚܙ̣ܵܐ ܕܠܐ ܦܐܝܵܐ ܕܢܩܪܸܒܼ ܠܹܗ ܓܙܪܵܐ ܩܫܝܵܐ 340 ܕܠܡܵܐ ܢܡܛܹܐ ܚܫܵܐ ܠܢܦܫܵܐ ܘܬܼܫܲܢܹܐ ܠܵܗ̇. 341 :ܣܡܵܐ ܢܝܼܚܵܐ ܨܒܼܵܐ ܕܢܡܕܟ ܒܝܲܕ ܦܠܐܬܵܐ 342 ܕܕܡ ܢܬܪܟܟ ܥܒܼܝܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ ܒܣܲܡܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. pb. f.273v 343 :ܫܪܝܼ ܢܬܢ ܡܪܟܸܒܼ ܡ̈ܠܐ ܐܲܝܟ ܣܡܡܢܹ̈ܐ 344 ܘܕܘܝܼܕ ܛܒܼܝܥ ܐܝܟ ܕܒܫܢܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܐܒܿܝܼܢ. 345 :ܬܪܹܝܢ ܠܲܡ ܓܲܒܼܪ̈ܝܢ ܗܘ̤ܘ ܒܩܪܝܼܬܼܵܐ ܚܲܕ ܥܲܡ ܚܒܼܪܹܗ 346 ܚܲܕ ܥܬܝܼܪܐ ܘܚܲܕ ܡܣܟܢܵܐ ܡܠܟܵܐ ܘܥܲܒܼܕܹܗ. 347 :ܗ̇ܘ ܥܬܝܪܵܐ ܩܢܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܘ̣ܓܼܐܐ ܕܥ̈ܢܐ ܘܬܵܘܪܹ̈ܐ 348 ܘܗ̇ܘ ܡܸܣܟܢܵܐ ܩܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܩܝܵܐ ܚܕܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܹܝܗ̇. 349 :ܐܬ̣ܐ ܐܲܪܚܵܐ ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܼܪܵܐ ܕܩܢܹܐ ܣܲܓܝܼ 350 ܢܩܝܗ ܕܗ̇ܘ ܡܸܣܟܢܵܐ ܘܩܛܠ ܩܘܼܕܡܵܘܗܝ. 351 :ܕܘܢ ܟܐܢܐܝܼܬ ܐܲܝܟ ܒܘܼܚܪܵܢܵܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܵܟ 352 ܘܚܝܒ ܥܘ̣ܠܐ ܙܘ̇ܟܐ ܩܘܼܫܬܵܐ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܐܲܢ̄ܬ. 353 :ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܣܒܼ ܒܐܦܹ̈ܐ ܒܕܝܼܢܵܐ ܕܐܬܪܲܒܼ ܠܵܟ 354 ܕܥܲܠ ܫܘܘܕܝܵܐ ܕܕܝܼܢܵܟ ܟܹܐܢܵܐ ܩܪܒܬܹܗ ܠܵܟ. 355 :ܪܡܙܵܐ ܟܣܝܵܐ ܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܪܡܙܢܐܝܼܬ 356 ܕܐܹܠܦ ܡܢܟ ܫܪܝܐ ܕܥܘ̣ܠܐ ܘܙܟܼܘܬ ܩܘܼܫܬܼܵܐ. 357 :ܫܡܲܥ ܒܼܲ ܐܝܫܲܝ ܛܠܘܡܝܵܐ ܕܛܠ̣ܡܘ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܐܪܥܵܐ 358 ܘܛܢ ܘܐܥܙܲܙ ܥܲܠ ܥܠܘܒܼܵܐ ܕܥܲܠܒܼ ܚܒܼܪܹܗ. 359 :ܕܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܥܒܲܕ ܥܲܠ ܢܦܫܹܗ ܟܕ ܠܵܐ ܝ̇ܕܥ 360 ܕܝܝ ܗ̄ܘ̣ ܡܪܝܐ ܕܚܝܒܼ ܡܘܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܒܼܕ ܗܵܕܹܐ. 361 :ܦܣܩܵܐ ܟܐܢܵܐ ܦܣܩ ܥܲܠ ܢܫܦܹܗ ܢܵܡܘܿܣܝܼܬ 362 ܘܚܬܩ ܛܲܒܼܠܹܗ ܒܫܡܵܐ ܚܲܝܵܐ ܕܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. 363 :ܓܙܪ ܠܘܼܚܡܵܐ ܕܡܘܬܼܵܐ ܩܫܝܵܐ ܥܲܠ ܥܠܘܿܒ̣ܵܐ 364 ܘܐܪܡܝܼ ܐܲܝܕܵܐ ܒܐ ܦܦܣܝܼܣ ܕܫܘܼܠܵܡ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 365 :ܘܡܵܢܵܐ ܬܥܒܸܕ ܐܘ ܒܲܪ ܐܝܼܫܲܝ ܒܬܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܟ 366 ܕܗܵܐ ܐܬܚܝܲܒܼܬ ܒܓܼܙܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܦܣܩ ܦܘܼܡܵܟ. 367 :ܗܵܐ ܓܙܪܬ ܡܵܘܬܼܵܐ ܒܟܬܝܼܒ̈ܬܟ ܘܣܡܬ ܒܹܝܬܼ ܐܪ̈ܟܹܐ 368 ܘܐܪܡܝܼܬ ܐܝܼܕܵܐ ܒܩܘܼܛܪܵܓ ܜܘܼܠܵܡ ܕܫܘ̇ܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܐ̄ܢܬ. 369 :ܢܒܝܼܵܐ ܕܪܘܚܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܐܬܚܝܲܒܼ ܡܠܟܵܐ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ 370 ܘܛܒܼܝܥ ܠܸܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܬܒܝܢ ܕܗܘ̤ ܠܹܗ ܕܐܸ̇ܢ. 371 :ܐܪܝܡ ܢܵܬܢ ܩܠܹܗ ܘܐܡ̣ܪ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩ ܟܲܣܝܵܐ 372 ܕܐܢ̄ܬ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒܼܪܐ ܕܣܥ̣ܪ ܗܕܹܐ ܡܲܠܟܵܐ ܢܒܼܝܵܐ. 373 :ܐܲܢ̄ܬ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܠܒܼܬ ܠܕܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ ܟܕ ܣܓܼܝ ܠܵܟ 374 ܘܐܢ̄ܬ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܫܲܕܬ ܕܡܵܐ ܙܟܝܵܐ ܒܝܲܕ ܨܢ̈ܥܬܿܟ. 375 :ܠܟ ܐܝܼܬ ܢܫܹ̈ܐ ܕܩܢ̈ܝܵܢ ܫܘܦܪܐ ܘܣܝܼ̈ܡܵܢ ܬܵܓܼܵܢ 376 ܘܠܵܐ ܣܒܼܥ ܚܨܪܵܐ ܥܕܡܵܐ ܕܚܲܛܲܦܬ ܐܢܬܬ ܚܲܒܪܵܟ. 377 :ܪܓܲܬ ܒܸܣܪܵܐ ܫܒܼܵܬܵܟ ܕܵܘܥܕ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܛܲܟܼܣܵܐ 378 ܘܪܓܬ ܥܝܢܵܟ ܘܪܓܼ ܨܒܼܝܢܵܟ ܘܩܛܠ ܝܲܨܪܵܟ. 379 :ܠܡܢܵܐ ܛܥܝܬܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܵܐ ܕܒܓܼܘ ܣܦܪܹ̈ܐ 380 ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܬܪܓܼ ܐܢ̄ܬܬ ܚܒܼܪܟ ܕܠܵܐ ܬܸܬܦܪܣܐ. 381 :ܠܡܢܵܐ ܠܚܝܬܝܗܝ ܠܗ̇ܘ ܦܬܓܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܪܥܝܢܵܟ 382 ܕܐܫܲܕ ܠܕܡܐ ܕܡܹܗ ܢܬܐܫܕ ܚܠܦ ܗ̇ܘ ܕܐܫ̇ܕ. 383 :ܠܡܵܢܵܐ ܛܫܝܼܬ ܣܘܼܪܚܵܢ ܢܦܫܵܟ ܡ̣ܢ ܝ̇ܕܥ ܟܠ 384 ܘܠܵܐ ܐܬܥܗܲܕܬ ܗ̇ܝ ܕܐܢ̄ܬ ܐܢܸܒܼܬ ܕܒܚ̇ܪ ܠܒܵܐ ܗ̄ܘ̣. 385 :ܠܵܘ ܐܲܢ̄ܬ ܐܡܪܬ ܕܒܼܟܼܠ ܐܝܼܬܵܘܗܝ ܒܪܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ 386 ܘܠܵܐ ܡܨܐ ܛ̇ܫܐ ܡ̣ܢ ܥܒܘܿܕܵܐ ܥܒܕܐ ܕܐܝܼܕܵܘ̈ܗܝ. 387 :ܐܝܟܵܘ ܩܠܵܟ ܕܡܬܪܓܸܡ ܗ̄ܘ̣ܐ ܒܐܕܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܫܵܐ 388 ܛܘܼܒܼܘܗܝ ܠܐܝܢ̇ܐ ܕܠܐ ܐܫܬܘܬܲܦ ܥܲܡ ܥܘ̈̇ܠܐ. 389 :ܠܵܘ ܐܢܐ ܓܒܝܬܟ ܐܝܟ ܕܠܹܐܢܵܐ ܘܐܣܠܝܼܬ ܥܘ̣ܠܐ 390 ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܩܘܝܬ ܠܘܵܬ ܓܲܒܼܝܘܬܵܐ ܕܡܫܝܼܚܘܼܬܵܟ. 391 :ܚܛ̣ܝܬ ܘܐܬܛܫܝܼܬ ܡ̣ܢ ܟܐܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ ܥܵܪܘܿܩܵܐ 392 ܘܠܵܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̄ܘ̣ܝܬ ܕܢܩܝܼܦܵܐ ܗ̣̄ܘܵܬ ܒܬܲܪ ܥܘ̣ܠܟ. 393 ܒܗܸܬܼܬܿ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܫܵܐ ܘܠܵܐ ܒܗܸܬܬ ܡ̣ܢ ܫܸܡܝ ܕܩܝܼܫ ܡ̣ܢܟܠ: pb. f.274r 394 ܘܟܣܝܼܬ ܥܘ̣ܠܵܟ ܒܢܚܬܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܕܕܡܵܐ ܛܠܝܼܡܵܐ. 395 :ܥܲܠ ܕܐܸܣܬܲܬܲܪܬ ܐܲܝܟ ܥܪܘܿܩܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܘܢܵܐ 396 ܗܵܐ ܓܠܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܹܝܢ ܚܙ̈ܝܹܐ ܦܘܼܪܣܵܝ ܥܘ̣ܠܵܐ. 397 :ܥܲܠ ܕܐܫܬܛܝܼܬ ܒܐܢ̄ܬܬ ܚܲܒܼܪܵܟ ܙܲܠܝܼܠܐܝܼܬ 398 ܗܵܐ ܝܗ̇ܒܢܐ ܢܫܝ̈ ܥܲܪܣܵܟ ܠܙܠܝܼܠܘܼܬܵܐ. 399 :ܕܩܛܠܬܿ ܘܐܫܕܬ ܕܡܵܐ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܐܣܟܸܠ ܒܵܟ 400 ܠܵܐ ܬܘܼܒ ܬܥܢܕ ܚܪܒܵܐ ܕܡܵܘܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝ̈ܠܕܬܵܟ. 401 :ܕܡܲܟܸܕܬ ܩܘܼܫܬܼܵܐ ܘܐܪܝܼܡܬ ܩܲܪܢܵܐ ܕܙܲܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ 402 ܠܵܐ ܢܪܝܼܡ ܙܪܥܵܟ [ܡܸܟܹܝܠ] ܪܸܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܪ̈ܕܘܦܵܘܗܝ. 403 :ܚܙ̣ܵܐ ܒܲܪ ܐܝܫܲܝ ܕܨܕܗ ܪܡܙܵܐ ܕܓܠܐ ܠܹܗ ܟܠ 404 ܘܐܟܸܣ ܥܘ̣ܠܗ ܘܦܪܣܝܼ ܚܛܝܼܬܹܗ ܟܲܕ ܠܵܐ ܨ̇ܒܐ. 405 :ܚܙ̣ܵܐ ܟܐܢܘܼܬܵܐ ܕܐܚܝܼܡܵܐ ܠܗ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬ 406 ܘܐܡܸܟ ܩܵܠܹܗ ܐܝܟ ܚܲܝܵܒܼܵܐ ܕܚܵܒܼ ܘܐܬܡܫܟܢ. 407 :ܚܙ̣ܵܐ ܘܐܬܦܪܣܝܼ ܢܟܼܠܐ ܕܪܟܸܒܼ ܒܓܼܵܘ ܚܘܼܫܵܒܵܗ̈ܝ 408 [...]ܚܝܒܼ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܕܠܵܘ ܟܐܢܐܝܼܬ ܚܵܒܼ ܘܐܬܛܫܝܼ. 409 :ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܩܛܪܓܼ ܥܘ̣ܠܹܗ ܩܕܵܡ ܝܵܕܲܥ ܟܠ 410 ܕܐܢܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܪܓ̇ܬ ܘܓܕܬܼ ܩܛܠܸܬ ܘܟܫܝܼܬ ܣܘܼܪܚܵܢܝ. 411 :ܐ̄ܢܐ ܐ̄ܢܐ ܕܐܬܵܐ ܐܪܚܵܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ ܥܪܨ ܥܠ ܪܸܥܝܵܢܝ 412 ܘܚܬܚܸܬ ܢܓܕܢܝ ܠܘܵܬܼ ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ ܕܙܠܝܼܠܘܼܬܼܵܐ. 413 :ܐܢ̄ܐ ܐܢ̄ܐ ܕܚ̇ܣܬ ܕܐܚܕܐ ܒܢܩܦܐ ܢܡܘܣܝܵܐ 414 ܘܛܘܿܫܬ ܬܫܘܼܝܬܝ ܒܝܲܕ ܫܘܼܚܛܵܐ ܕܕܠܵܐ ܢܡܘܿܣ. 415 :ܐ̄ܢܐ ܐܢ̄ܐ ܕܛܡ̇ܪܬ ܦܚܹ̈ܐ ܕܢܕܠܵܐ ܠܬܡܝܼܡ ܠܸܒܵܐ 416 ܘܐ̄ܢܐ ܐܢ̄ܐ ܕܐܫܕܸܬ ܕܡܵܐ ܙܲܟܝܵܐ ܕܠܵܐ ܐܣܟܸܠ ܒܝܼ. 417 :ܚܨܪܵܐ ܒܝܵܫܐ ܛܡ̣ܪ ܠܝܼ ܦܚܵܐ ܒܪ̈ܓܼܫܹܐ ܕܠܒܲܪ 418 ܘܨܕܢܝ ܥܘ̣ܠܵܐ ܒܢܫܒܵܐ ܕܐܦܹ̈ܐ ܕܐܠܥܐ ܕܦܝܼܬܵܐ. 419 :ܥܘ̣ܠܵܐ ܥܘܪܵܢܝ ܡ̣ܢ ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܵܐ 420 ܘܠܵܐ ܐܬܒܩܝܼܬ ܟܕ ܪܕܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܫܒܝܼܠ ܙܹܐܦܵܐ. 421 :ܚ̇ܒܸܬ ܡܸܟܹܝܠ ܘܠܵܐ ܣ̇ܦܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܘܵܐ ܦܘܪܥܢܵܐ 422 ܘܪܒܘ ܥܡܠܝ̈ܢ ܠܵܐ ܡܬܦܚܡܝܼܢ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܝ. 423 :ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܝܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܫܝܓܘܢܵܢܝ 424 ܘܠܵܐ ܡܬܚܣܹܐ ܥܘ̣ܠܵܐ ܕܩܢܘܿܡܝ ܒܐܪ̈ܥܢܝܵܬܐ. 425 :ܪܲܒܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܟܼܠܘܼܬܝ ܘܠܵܐ ܡܬ ܡܫܚܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܚ̇ܛܹܝܬ 426 ܘܙܥܘܿܪ ܝܲܡܵܐ ܕܢܫܝܼܓ ܨܐܬܼܐ ܕܥܘ̣ܠܵܐ ܕܩܢܘܿܡܝ. 427 :ܚܙܵܝܗܝ ܨܒܼܝܢܵܐ ܗ̇ܘ ܕܚܙܐ ܠܹܗ ܥܕܠܐ ܢܚܛܐ 428 ܕܢܲܓܸܕ ܗܘ̤ ܠܹܗ ܐܝܟ ܕܝ̇ܢܐ ܠܚܲܝܵܒܼ ܢܦܫܵܐ. 429 :ܚܙ̣ܝܗܝ ܕܐܬܡܟܲܟ ܘܢܦ̣ܠ ܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܬܘܼܟܼܠܹܗ 430 ܘܝܗܒ̣ ܠܹܗ ܐܝܕܵܐ ܕܕܠܡܵܐ ܢܸܦܣܘܿܩ ܣܒ̣ܪܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. 431 :ܪܡ̣ܙ ܠܹܗ ܪܡܙܵܐ ܠܐܣܝܵܐ ܕܐܬ̣ܐ ܕܢܚܠܸܡ ܟܸܐܒܹܗ 432 ܕܣܝܼܡ ܠܹܗ ܣܲܡܵܐ ܡܠܹ̈ܐ ܕܢܝܼ̇ܝܢ ܥܲܠ ܟܘܼܬܡ̈ܬܹܗ. 433 :ܡܲܠܠ ܥܲܡܹܗ ܒܣܝܡܐܠܝܼܬ ܒܩܵܠ ܦܬܼܓܡܲܝ̈ܟ 434 ܘܐܦܠ ܒܐܸܕܢܵܘ̈ܗܝ ܣܒܪܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܚ̇ܢܝܢ ܡܓ̇ܢ. 435 :ܓܠܝܼ ܘܐܡ̣ܪ ܠܹܗ ܐܝܬ ܗܘ̣ ܣܲܡܵܐ ܕܡܐܣܹܐ ܥܘ̣ܠܵܐ 436 ܐܸܢ ܝܗܒ ܐܲܢ̄ܬ ܛܝܼܡ̈ܐ ܬܘܵܬܼܵܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܵܐ. 437 :ܡܠܸܠ ܪܘܼܚܵܐ ܒܟܸܢܵܪ ܢܵܬܢ ܥܲܡ ܒܲܪ ܐܝܫܲܝ 438 ܕܗܵܐ ܐܦܝܼܣܘܼܗܝ ܪ̈ܚܡܐ ܠܟܣܝ̇ܐ ܕܢܬܪܥܹܐ ܠܵܟ. 439 :ܗܵܐ ܕܒܸܩ ܠܝܼ ܐ̄ܪܙܢܐܝܼܬ ܕܫܒܝܼܩ ܥܘ̣ܠܵܟ 440 ܘܠܵܐ ܡ̇ܐܬ ܐܢܬ ܚܠܵܦ ܣܡܠܘܼܬܵܟ ܐܲܝܟ ܡܵܠ ܕܣܒܼܪܬ. 441 :ܗܵܐ ܟܠܝܗܝ ܪܸܡܙܵܐ ܠܩܣܟܘܢܵܪܐ ܢܡܣܝܵܐ 442 ܕܢܚܡܘܿܠ ܣܝܦܹܗ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܚܡܹܐ ܐܠܗ̈ܝܹܐܢ 443 :ܡܵܘܬܼܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܡܛܝܲܒܼ ܗܘ̣ܵܐ ܠܵܟ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ 444 ܘܢܲܣܲܒܼ ܒܐܦܲܝ̈ܟ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ ܣܵܢܵܐܐ ܒܡܵܘܬܵܟ. 445 ܗܝܘ̤ܘ ܨܵܕܵܟ ܒܝܲܕ ܫܘܼܓܫ̈ܘܗܝ ܕܢܚܕܐ ܒܫܸܦܒܵܟ: pb. f.274v 446 ܘܐܸܢ ܡܐ̇ܬ ܐܢܬ ܣܓ̇ܐ ܓܘܼܡܕܵܐ ܠܘܼܩܒܵܠ ܟ̣ܐܢܹ̈ܐ. 447 :ܠܸܐ ܝܗ̇ܒܢܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܓܼܘܼܡܕܹܗ ܠܡܬܪܘܪܒܘܼ 448 ܕܠܵܐ ܢܬܥܝܲܕ ܠܡܐܫܲܕ ܠܲܕܡܵܐ ܒܥܠܲܬܼ ܥܘ̣ܠܵܐ. 449 :ܒܵܟ ܕܵܪܸܫܢܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܠܬܝܒܘܼܬܵܐ 450 ܕܢܒܗܲܬܼ ܒܝܼܫܵܐ ܟܕ ܡܬܚܢܢܝܢ ܒܪ̈ܚܣ ܒܛܲܝܒܘ. 451 :ܒܵܟ ܨܐܪ ܐ̄ܢܐ ܨܠܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ ܕܫܸܡ ܛܲܝܒܘܼܬܼܵܐ 452 ܕܗܘܝܵܐ ܣܢܐܓܼܪܐ ܚܠܦ ܚܛܝܹ̈ܐ ܒܫܘܼܠܵܡ ܙܒܢ̈ܐ. 453 :ܒܵܟ ܡܩܥܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܣܒܼܪܐ ܛܒܼܵܐ ܠܲܕܠܵܐ ܣܲܒܪܵܐ 454 ܕܣ̇ܓܹܝܢ ܪ̈ܚܡܹܐ ܠܥܘ̣ܠܵܐ ܕܐ̄ܢܫܐ ܘܚܝܐܝܢ ܡܓܼܢ. 455 :ܝ̇ܕܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܝܲܨܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܟܝ̣ܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ 456 ܕܡܚ̣ܝܠ ܣܓܝܼ ܠܡܥܙܝܘܼ ܩܕܼܵܡ ܚܘܬܚ̈ܬܹܐ. 457 :ܒܵܟ ܣܐܡ ܐ̄ܢܐ ܚܡܝܼܪ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܚܐ ܠܐ̄ܢܫܵܐ 458 ܘܡ̣ܢ ܝܘܒܠܵܟ ܡܩܝܼܡ ܐ̄ܢܵܐ ܦܐܪܐ ܕܥ̇ܛܐ ܥܘ̣ܠܵܐ. 459 :ܒܗܵܕܹܐ ܬܢܘܝܼ ܥܛܝܹܬ ܣܟܼܠܘܼܬܵܟ ܒܣܲܡܵܐ ܕܪ̈ܚܡܹܐ 460 ܕܐܕܪܘܿܫ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܕܵܡ ܗ̇ܘ ܕܐܬ̇ܐ ܠܡܫܒܲܩ ܥܘ̣ܠܵܐ. 461 :ܡܢ̇ܟ ܕܢ̇ܚ ܗ̇ܘ ܕܡܬܠܚ ܫܛܪ ܚܝܒܹ̈ܐ 462 ܘܗܵܐ ܚܘܝܼܬܹܗ ܠܐ̄ܪܵܙ ܡܹܐܬܝܼܬܹܗ ܒܥ̣ܘܠܵܐ ܕܐܒܘܼܗܝ. 463 :ܒܢܡܘܿܣ ܡܠܵܘ̈ܗܝ ܡܒܛܸܠ ܩ̈ܠܹܐ ܕܢܛܘܼܪܵܬܵܐ 464 ܘܡܨܲܚ ܟ̇ܬܒ ܚܢܵܢܵܐ ܘܪ̈ܚܡܹܐ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܣܸܦܪ̈ܵܘܗܝ. 465 :ܒܕܡܗ ܟ̇ܬܒ ܫܛܵܪ ܚܐܪܘܼܬܼܵܐ ܠܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܹ݂ܗ 466 ܘܡܬܠܚ ܠܗ̇ ܠܕܝܬܩܹܐ ܕܥܒܕܘܼܬ ܐ̄ܢܵܫܵܐ. 467 :ܘܡܛܠܗܕܹܐ ܠܐ ܝܗ̇ܒܬܼ ܠܹܗ ܐܬܕܹܐ ܠܡܵܘܬܵܐ 468 ܕܢܸܩܛܘܿܠ ܚܝ̈ܟ ܒܥܠܲܬܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܥܒܼܘܼܬ ܥܒܼܕܹ̈ܐ. 469 :ܒܥܠܲܬ ܥܘ̣ܠܵܐ ܗܘ̤ܘ ܡܝܘܬܐ ܥܒܼܕ̈ܐ ܠܡܘܬܐ 470 ܗܵܐ ܨ̇ܐܪ ܐ̄ܢܐ ܫܛܵܪ ܚܝܒܹ̈ܐ ܒܦܘܼܨܵܝ ܚܲܝܲܝ̈ܟ. 471 :ܚܙܝܼ ܒܲܪ ܐܝܫܲܝ ܛܡܵܐ ܐܚܒܼܬܵܟ ܡܣܒ̇ܬ ܒܐܦܲܝ̈ܟ 472 ܘܫܪܹܝܬ ܢܡܘܿܣܝ ܕܐܲܢ̄ܬ ܠܐ ܬܗܘܹܐ ܥܒܼܕܵܐ ܠܡܵܘܬܐ. 473 :ܐܦܠܐ ܢܵܡܘܿܣܝ ܠܵܐ ܒܲܛܠܬܹܗ ܡ̣ܢ ܬܒܥܬܹܗ 474 ܪ̈ܚܡܹܐ ܝܗܒ̇ܬ ܫܘܚܕܵܐ ܚܠܵܦܝܟ ܘܕܲܥܝܼܬܹܗ ܠܵܟ. 475 :ܐܦ ܟܐܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܥܵܐ ܛܥܬ̤ ܥܘܼܗܕܢܵܗ̇ 476 ܪܫܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ ܒܣܸܦܪܵܗ̇ ܚܘܩܵܐ ܕܥܘ̣ ܠܵܟ ܥܲܡ ܟܠ ܕܚ̣ܛܘ. 477 :ܗܪܟܵܐ ܠܚܬܗ ܠܫܸܡ ܣܟܼܠܘܼܬܵܟ ܡ̣ܢ ܢܡܘܿܣܵܐ 478 :ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܟܬܒܼܵܐ ܟܣܝܵܐ ܕܪ ܫܝܼܡ ܒܝܕܲܥܬܝ 479 :ܗܵܐ ܫܒܼܝܼܩ ܥܘ̣ܠܵܟ ܒܡܠܹܐ ܙܒܼܢܵܐ ܠܦܘܼܬ ܢܡܘܿܣܵܐ 480 ܙܸܠ ܛܝܒܼ ܠܵܟ ܕܒܼܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܚ̈ܝܹܐ ܕܠܗܠ. 481 :ܗܵܐ ܚܘܼܝܼܢܵܟ ܫܒܼܝܼܠ ܚܵܘܣܵܢܐ ܕܕܪܫܘܼܗܝ ܪ̈ܚܡܹܐ 482 ܚܙܘܩ ܒܹܗ ܒܥܡܠܵܐ ܘܐܠܸܦ ܐ̄ܢܫܵܐ ܠܡܪܕܵܐ ܥܡܵܟ. 483 :ܗܵܐ ܝܗܒ̣ܬ ܠܵܟ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܣܒܼܪܐ ܕܬܦܢܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ 484 ܣܡܘܟ ܠܐܒܝܕ̈ܐ ܘܠܒܸܒ ܐܢܘܿܢ ܒܩܵܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ. 485 :ܗܵܐ ܦܨܝܼܬܵܟ ܡ̣ܢ ܢܡܘܿܣܵܐ ܕܠܚܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟ 486 ܦܨܵܐ ܛܠܝܼܡ̇ܐ ܡ̣ܢ ܛܵܠܘܿܡܵܐ ܘܚܘܢ ܘܐܬܪܚܲܡ܀ 487 :ܫܡܲܥ ܚܛܝܵܐ ܕܡܝܼܬ ܒܲܚܛܝܼܬܼܵܐܗ ܩܵܠ ܫܘܒܼܩܢܵܐ 488 ܘܢܵܕ ܡ̣ܢ ܡܵܘܬܼܵܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܫܸܢܬܐ ܘܦܢܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ. 489 :ܚܙܵܐ ܕܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܣܢܐ ܓܼܪܹ̈ܐ ܒܕܝܼܢܵܐ ܚܠܵܦ ܣܲܟܼܠܘܼܬܹܗ 490 ܘܫܪܝܼ ܕܢܦܝܣ ܕܢܦܢܐ ܠܕܲܪܓܼܐ ܕܪܫܢܘܼܬܹܗ. 491 :ܡܐܩܢܲܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܕܵܡ ܠܐ ܡܚܬܡ ܫܛܵܪ ܫܘܒܼܩܢܹܗ 492 ܘܡܬܟܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܪܡܹܐ ܐܝܕܵܐ ܪܡܵܙܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ. 493 ܦܢ̣ܐ ܕܢܪܟܸܒ ܩ̈ܠܐ ܚܢܝܼܓ̈ܐ ܒܟܸܢܵܪ ܡܸܢܵܘ̈ܗܝ: pb. f.275r 494 ܕܟܒܪ ܢܦܢܐ ܠܦܪ ܗܣܝܵܐ ܕܠܘܵܬ ܡܵܪܹܗ. 495 :ܒܩܸܢܛܵܐ ܫܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕ ܛܵܒܼ ܩܲܒܸܿܠ ܫܘܼܒܼܩܵܢ ܥܵܘ̣ܠܵܗ 496 :ܘܠܵܐ ܫ̇ܠܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܢܲܟܢܸܫ ܣܢܸܐܓܪܹ̈ܐ ܚܠܵܦܵܘܞܝ 497 :ܓܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܩܲܒܸܠ ܫܪܝ ܣܟܼܠܘܼܬܹܗ 498 ܕܕܵܡ ܠܐ ܫܘܐ ܢܦܥܐ ܢܗܲܠܸܠ ܪܘܼܚܢܵܐܝܼܬ. 499 :ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܡܬܟܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܩܵܠ ܚܢ̈ܓܼܬܐ 500 ܕܢܩܘܵܫ ܕܪܚܵܐ ܒܟܸܢܵܪ ܢܦܫܹܗ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܵܐ 501 :ܚܙ̣ܵܝܗܝ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܕܲܪܓܝܼܓ ܚܨܪܹܗ ܕܢܬܪܓܸܡ ܒܹܗ 502 :ܘܦܢܐ ܝܗ̤ܝ ܠܹܗ ܚܝܹܠ ܒܘܕܩܵܐ ܕܥܬܼܝܼܕ̈ܬܵܐ 503 :ܢܣܲܒܼ ܡܘܗܒܼܬܵܐ ܕܫܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬ ܒܹܗ ܩܕܵܡ ܣܲܟܼܠܘܼܬܹܗ 504 ܘܫܪܝ ܙܡ̇ܪ ܪܘܚܢܐܝܼܬ ܩ̈ܠܐ ܚܢܝܼ̈ܓܹܐ. 505 :ܥܕܡܵܐ ܠܐܡܬܝ ܬܸܛܥܝܼܢܝ ܡܪܝܵܐ ܐܲܝܟ ܕܠܲܒܝܼܫܵܐ 506 ܥܕܡܵܐ ܠܐܡܲܬܝ ܬܗܩܟ ܐܦܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܒܲܝܬܵܟ. 507 :ܥܕܡܵܐ ܠܐܡܬܝ ܬܣܝܼܡ ܬܟܼܪܝܼܬܐ ܒܓܼܵܘ ܚܘܫܒܲܝ̈ 508 :ܡܕ ܚ̇ܙܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܣܕܵܐ ܕܣܟܼ̈ܠܹܐ ܕܡܡܲܩܝܼܢ ܒܝܼ 509 :ܐܠܵ[ܗ]ܝ ܐܲܠܵܗܝ ܠܡܵܢܵܐ ܫܒܩܬܢܝ ܡ̣ܢ ܪ̈ܕܘܿܦܲܝ 510 ܘܐܪܚܸܩ ܥܘܼܕܪܵܢܝ ܒܡܲܡܠܠܐ ܣܲܝܢܵܐ ܕܡܠܠ ܣܦܘ̈ܬܝ. 511 :ܝ̇ܕܥ ܐܢ̄ܐ ܓܹܝܪ ܕܥܘ̣ ܠܗ̇ ܫܩܠܗ̇ ܠܙܟܘܼܬܝ ܡ̣ܢ ܪܸܫܝ 512 ܘܥܲܠ ܗ̇ܝ ܪܕܦ ܣܢܵܐܐ ܠܚܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܚܵܘܿܣܵܢܵܐ. 513 ܠܵܐ ܛܠܝܵܐ ܠܝܼ ܕܡܛܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܝ ܐܘܼܠܨܢܲܝ̈. 514 :ܘܫܪܝܼܪܵܐ ܠܝܼ ܕܚܵܘ ܒܲܝ̈ ܐܥܝܼܪܘ ܩܐܪܣܵܐ ܠܘܼܩܒܵܠܝ 515 ܠܵܘ ܥܘܕܪܢ̇ܐ ܕܲܠܘܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܙܥܲܪ ܘܐܸܬܒܲܨܲܪ. 516 :ܐܢܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܙܥܪܬ ܡ̣ܢ ܛܘܝܒܼܵܐ ܕܪܸܚܡܵܬ ܕܩܘܼܫܬܼܵܐ 517 ܡܦܣ ܐ̄ܢܵܐ ܕܚܛܝܬ ܘܡܸܛܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܝ ܡܸܬܢܓܕ ܐ̄ܢܵܐ. 518 ܘܠܵܘ ܥܲܠ ܢܕܕ̈ܝ ܡܬܟܫܲܦ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܝ. 519 :ܗܵܕܹܐ ܒܠܚܘܿܕ ܡܦܝܼܣ ܐ̄̈ܢܵܐ ܠܪܸܡܙܵܐ ܕܡܢܓܕ ܠܝܼ 520 ܕܠܵܐ ܩܲܫܝܵܐܝܼܬ ܢܗܘܹܐ ܡܲܪܕܘܬܝ ܐܸܠܵܐ ܒܚܵܣܵܢ. 521 :ܠܵܐ ܠܲܡ ܬܟܣܢܝ ܡܵܪܝܵܐ ܒܪܘܓܼܙܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬ 522 ܘܠܵܐ ܬܚܘܹܐ ܠܝܼ ܐܦܹ̈ܐ ܕܚܸܡܬܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ. 523 :ܒܢܓܕܵܐ ܢܚܲܝ̈ܐ ܪܕܝܼܢܝ ܐܲܝܟ ܕܦܐܐ ܠܒܣܝܼܡܘܼܬܵܟ 524 ܕܕܠܡܵܐ ܢܘܠܸܕ ܚܲܫܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܢܝ ܪܛܢܵܐ ܣܢܝܵܐ. 525 :ܚܫܵܐ ܪܒܵܐ ܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܥܝܢܹܗ 526 ܟܕ ܛܵܒܼ ܫܡܥܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܵܠܵܐ ܕܫܒܝܼܩ ܥܵܘ̣ܠܵܟ. 527 :ܐܘ ܙܕܝܼܩܵܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܹܗ ܪܸܡܙܵܐ ܫܛܪ ܚܘܒ̈ܬܹܗ 528 ܘܗ̣ܦܟ ܣܡܹܗ ܬܚܬ ܟܐܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܟ ܚܝܼܒܵܐ 529 :ܐܘ ܐܲܬܠܝܟܵܐ ܕܚܒܼ ܒܐܓܼܘܢܵܐ ܘ̣ܣܡܟܗ ܪܸܡܙܵܐ 530 ܘܠܵܐ ܨܒܼܐ ܕܢܣܝܼܡ ܟܠܝܼܠ ܫܘܼܒܩܢܵܐ ܕܠܐ ܙܟܼܘܬܵܐ. 531 :ܐܘ ܥܝܼܪ ܟܠܫܵܥ ܕܛܒܼܥ ܩܲܠܝܼܠ ܒܫܢܵܬܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ 532 ܘܠܵܐ ܣܟܡ ܥܡܠܹ̈ܐ ܕܫܒܚ̈ܬܹܗ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܥܘ̣ܠܵܐ. 533 :ܬܵܘ ܚܛܝ̈ܐ ܚܙ̣ܵܘ ܚܛܝܵܐ ܕܚܛܐ ܘܲܦ̣ܫܵܐ 534 ܘܩܘܫ ܒܕܡܘܼܬܹܗ ܒܬܪܲܥ ܪ̈ܚܡܹܐ ܕܪܸܡܙܵܐ ܟܹܐܢܵܐ. 535 :ܬܵܘ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܚܙ̣̱ܵܘ ܙܕܝܼܩܵܐ ܕܚܵܒܼ ܒܚܛܝܬܵܐ 536 ܘܛܪܘ ܣܝܡ̈ܬܐ ܕܪ̈ܥܝܢܲܝܟܿܘ ܡ̣ܢ ܓܲܢܵܒܼܵܐ. 537 :ܬܵܘ ܦܪ̈ܘܿܫܹܐ ܚܙ̣ܵܘ ܚܲܙܝܵܐ ܕܚܵܪ ܘܐܣܬܡܝ 538 ܘܲܥܡܲܨܘ ܥܝܢܹ̈ܐ ܕܚܘܫܒܲܝ̈ܟܘܿܢ ܡ̣ܢ ܣܢܝ̈ܬܐ. 539 :ܐܸܢ ܚܲܙܝܵܐ ܕܣܬܝܪ̈ܬܵܐ ܦܗ̣ܵܐ ܒܲܚܝܵܪܹܗ 540 ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܪܡܹܐ ܢܚܬܼܵܐ ܢܟܼܦܵܐ ܥܲܠ ܒܒ̈ܬܹܗ. 541 :ܐܢ ܩܕܝܼܫܵܐ ܛܡܐ ܢܦܫܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ ܕܐܦܹ̈ܐ 542 ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܛܲܟܸܣ ܪܲܗܛܵܐ ܕܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܬܘܼܩ̈ܠܬܐ. 543 ܐܸܢ ܓܢ̄ܒܪܵܐ ܣܚܦܬܹܗ ܐܸܠܥܵܐ ܪܦܝܬ̣ ܓܘܼܫܡܵܐ: pb. f.275v 544 ܡ̇ܢ ܠܵܐ ܢܙܝܼܢ ܙܘܥܝ̈ ܢܲܦܫܹܗ ܠܘܼܩܒܼܵܠ ܚܵܘܝܵܐ. 545 :ܕܘܝܼܕ ܢܗܘܹܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܙ̈ܝܹܐ 546 ܘܒܹܗ ܢܗܒܩܘܿܢ ܬܓܼܘܡ̈ܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܕܚܛܝܹ̈ܐ. 547 :ܠܐ ܢܸܫܬܒܗܲܕ ܐܝܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܲܡܠܸܟ 548 ܘܠܵܐ ܢܬܪܦܐ ܐܝܢܵܐ ܕܚܛܝ ܐܲܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܒܕ. 549 :ܟܐܢܵܐ ܢܛܪ ܓܙ̈ܝ ܢܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܒܼܗܪܵܐ 550 ܐܵܦ ܚܛܝܵܐ ܢܥܨܘܿܒܼ ܟܸܐܒܹܗ ܒܬܝܒܘܼܬܼܵܐ. 551 :ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܩܘܼܫܬܵܐ ܢܚܢܐ ܟܠܢܵܫ ܒܙܘܥܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓܼܫܹܐ 552 ܕܢܬܘܹܐ ܠܡܣܲܒܼ ܟܠܝܼܠ ܙܟܘܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܬܚܒܲܠ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/102
Source:
London British Library Oriental 5463 BL Or. 5463 http://syriaca.org/manuscript/2289
Type of Text: Manuscript Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: April 26, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Narsai, “On David and Saul - ܥܠ ܕܘܼܝܼܕ ܘܫܐܘܿ” based upon BL Or. 5463, Digital Syriac Corpus, last modified April 26, 2019, https://syriaccorpus.org/102.
Bibliography:
On David and Saul - ܥܠ ܕܘܼܝܼܕ ܘܫܐܘܿ.” In , edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/102.

Show Citation Styles