Digital Syriac Corpus

Gospel of John - ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܝܘܚܢܢ

   https://syriaccorpus.org/121
1 1 Chapter 1 1 ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܘܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . 2 ܗܳܢܳܐ ܂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 3 ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܘܳܐ . ܘܒ݂ܶܠܥܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ . 4 ܒ݁ܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܗܘܳܐ . ܘܚܰܝܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 5 ܘܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܡܰܢܗܰܪ . ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܶܗ ܀ 6 ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . 7 ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܣܗܰܕ݂ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ . ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . 8 ܠܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܣܗܰܕ݂ ܥܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ . 9 ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܇ ܕ݁ܡܰܢܗܰܪ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ . 10 ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܗܘܳܐ . ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܶܗ . 11 ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܁ ܘܕ݂ܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ . 12 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ . ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ . ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ . 13 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܰܘ ܡܶܢ ܕ݁ܡܳܐ . ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ . ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܀ 14 ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܂ ܘܰܐܓ݁ܶܢ ܒ݁ܰܢ . ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ . ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܀ 15 ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܁ ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܂ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܝ ܀ 16 ܘܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ ܚܢܰܢ ܟ݁ܽܠܰܢ ܢܣܰܒ݂ܢ . ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܚܠܳܦ݂ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 17 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ . ܫܪܳܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܀ 18 ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ . ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܗܽܘ ܐܶܫܬ݁ܰܥܺܝ ܀ 19 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗܺܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܂ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܠܶܘܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 20 ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܂ ܘܠܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪ . ܘܰܐܘܕ݁ܺܝ ܂ ܕ݁ܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ . 21 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ . ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ . ܐܺܠܺܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ . ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ . 22 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܀ 23 ܐܶܡܰܪ ܆ ܐܶܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܫܘܰܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀ 24 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܘ ܂ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܗ̱ܘܰܘ . 25 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܐܺܠܺܝܳܐ ܁ ܘܠܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀ 26 ܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ . ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ . 27 ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܂ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪܩܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܣܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 28 ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܂ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܀ 29 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܂ ܚܙܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀ 30 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܇ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܁ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܝ . 31 ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܝܳܐ̈ ܐܰܥܡܶܕ݂ ܀ 32 ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܁ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܳܐ ܂ ܘܩܰܘܝܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 33 ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܕ݁ܰܐܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ . ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܢܳܚܬ݁ܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܁ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀ 34 ܘܶܐܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܘܰܐܣܗܕ݂ܶܬ݂ ܂ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 35 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 36 ܘܚܳܪ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 37 ܘܰܫܡܰܥܘ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ . 38 ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 39 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܰܘ ܂ ܘܬ݂ܶܚܙܽܘܢ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܂ ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܗܳܘܶܐ . ܘܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗܘܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܥܶܐ̈ ܥܣܰܪ ܀ 40 ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܁ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ . 41 ܗܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܶܫܟ݁ܰܚܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ . 42 ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܀ ܘܚܳܪ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܬ݁ܶܬ݂ܩܪܶܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܀ 43 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܨܒ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܶܦ݁ܰܩ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . 44 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ . ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܰܕ݂ܫܶܡܥܽܘܢ . 45 ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܠܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܰܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒ݂ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܆ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܰܪ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ . 46 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ . ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ݂ ܆ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܬ݂ܶܚܙܶܐ . 47 ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܰܪ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܂ ܕ݁ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . 48 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ . ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܝܟ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܀ 49 ܥܢܳܐ ܢܰܬ݂ܰܢܰܝܺܐܝܠ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܰܠܟ݁ܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ . 50 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܺܬ݁ܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܕ݁ܪܰܘܪܒ݂ܳܢ̈ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܚܙܶܐ . 51 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚܺܝܢ ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀.܀.܀܀ 2
2 Chapter 2 1 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܆ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܳܛܢܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܘܶܐܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܬ݁ܰܡܳܢ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 2 ܘܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ ܠܳܗ ܠܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . 3 ܘܰܚܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ . ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ . ܚܰܡܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ . 4 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟ݂ܝ ܁ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܅ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܰܬ݂ܝ . 5 ܐܳܡܪܳܐ ܐܶܡܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ . ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ . 6 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܁ ܐܰܓ݂ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܫܶܬ݂ . ܕ݁ܣܺܝܡܳܢ̈ ܠܬ݂ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܕ݁ܳܐܚܕ݁ܳܢ̈ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܪܶܒ݂ܥܺܝܢ̈ ܂ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ . 7 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܡܰܝܳܐ̈ ܠܰܐܓ݂ܳܢܶܐ̈ . ܘܰܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܶܠ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܙܠܽܘܥܘ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܂ ܘܰܐܝܬ݁ܰܘ ܠܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܳܐ . ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܘ . 9 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܛܥܶܡ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܳܐ ܡܰܝܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ : ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ : ܡܫܰܡܫܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܡܠܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܝܳܐ̈ . ܩܪܳܐ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܳܐ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܂ 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܟ݁ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܡܰܝܬ݁ܶܐ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܪܘܺܝܘ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܨܺܝܪ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܢܛܰܪܬ݁ܳܝܗ̱ܝ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ . 11 ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܩܳܛܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܇ ܘܰܐܘܕ݁ܰܥ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܂ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 12 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܚܶܬ݂ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܇ ܗܽܘ ܘܶܐܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܀ 13 ܘܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܘܰܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܆ 14 ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܬ݁ܰܘܪܶܐ̈ ܘܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܘܝܰܘܢܶܐ̈ ܁ ܘܠܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ . 15 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܶܗ ܦ݁ܪܳܓ݂ܶܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒ݂ܠܳܐ ܆ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܰܠܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܘܰܠܬ݂ܰܘܪܶܐ̈ ܘܠܰܡܥܰܪܦ݂ܳܢܶܐ̈ . ܘܶܐܫܰܕ݂ ܥܽܘܪܦ݂ܳܢܗܽܘܢ ܁ ܘܦ݂ܳܬ݂ܽܘܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܗܦ݂ܰܟ݂ . 16 ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܡܙܰܒ݁ܢܺܝܢ ܝܰܘܢܶܐ̈ ܂ ܐܶܡܰܪ . ܫܩܽܘܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܟ݁ܳܐ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܶܗ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܬ݁ܶܐܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܀ 17 ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ ܇ ܕ݁ܰܛܢܳܢܶܗ ܕ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܠܰܢܝ ܀ 18 ܥܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܡܳܢܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܢ . ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 19 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܣܬ݂ܽܘܪܘ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܘܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܂ ܐܶܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ . 20 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܠܰܐܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܫܢܺܝܢ̈ ܐܶܬ݂ܒ݁ܢܺܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ : ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܆ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܶܗ ܆ 21 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܶܗ . 22 ܟ݁ܰܕ݂ ܩܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܆ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܰܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܀܀ 23 ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܂ ܒ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܂ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . 24 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ . 25 ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܣܗܰܕ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫ . ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܀܀
3 Chapter 3 1 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ . ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 2 ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܺܝ ܆ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܕ݁ܰܪܬ݁ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡܶܗ . 3 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 4 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܳܒ݂ܳܐ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܁ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܟ݂ܰܪܣܳܐ ܕ݁ܶܐܡܶܗ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܆ ܠܡܶܥܰܠ ܂ ܘܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܆ 5 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܘܪܽܘܚܳܐ ܂ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 6 ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܂ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܗܽܘ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܂ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ . 7 ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܪ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܺܝܠܳܕ݂ܽܘ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ . 8 ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܢܳܫܒ݁ܳܐ . ܘܩܳܠܳܗ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܁ ܘܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ . ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ . 9 ܥܢܳܐ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܗܘܳܐ . 10 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܰܠܦ݂ܳܢܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 11 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ . ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܰܢ ܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 12 ܐܶܢ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܢ ܐܺܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܁ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢܳܢܝ . 13 ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ . 14 ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܪܳܡܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 15 ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܂ ܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ . ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 16 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ . ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܂ ܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ . ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 17 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܰܢܕ݂ܽܘܢܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . 18 ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܂ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܕ݂ܺܝܢ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܁ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܽܘ . ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 19 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܐ . ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܆ ܘܰܐܚܶܒ݂ܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܂ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܢܽܘܗܪܳܐ . ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 20 ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܣܰܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܂ ܣܳܢܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ . ܘܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܰܣܣܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 21 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܫܪܳܪܳܐ ܂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ . ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܕ݂ܥܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܀.܀.܀܀ 3 22 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ . ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܂ ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܀ 23 ܐܳܦ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܥܺܝܢ ܝܳܘܢ ܂ ܕ݁ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܫܳܠܺܝܡ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܰܡܳܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܥܳܡܕ݁ܺܝܢ . 24 ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܢܦ݂ܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ̈ ܀ 25 ܗܘܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܕ݂ܟ݁ܺܝܬ݂ܳܐ . 26 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡܳܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ : ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܣܗܶܕ݂ܬ݁ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܂ ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀ 27 ܥܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . 28 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܁ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܆ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ . 29 ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܟ݁ܰܠܬ݂ܳܐ ܂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܗܽܘ . ܪܳܚܡܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܂ ܗܰܘ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܘܨܳܐܶܬ݂ ܠܶܗ . ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܚܳܕ݂ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܗܳܐ ܡܡܰܠܝܳܐ . 30 ܠܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܒ݁ܳܐ ܂ ܘܠܺܝ ܠܡܶܒ݂ܨܰܪ . 31 ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܗ̱ܽܘ . ܘܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܽܘ . ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܡܰܠܶܠ . ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܗ̱ܽܘ . 32 ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ݂ . ܘܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܩܰܒ݁ܶܠ . 33 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܆ ܚܬ݂ܰܡ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܽܘ . 34 ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܆ ܡܶܠܶܐ̈ ܗ̱ܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܶܠ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܟ݂ܰܝܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ . 35 ܐܰܒ݂ܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܒ݂ܪܳܐ . ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 36 ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܝܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܀܀
4 Chapter 4 1 ܝܺܕ݂ܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܥܒ݂ܰܕ݂ . ܘܡܰܥܡܶܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ . 2 ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . 3 ܘܫܰܒ݂ܩܳܗ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀܀ 4 ܡܰܥܒ݁ܕ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܶܥܒ݁ܰܪ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ . 5 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܫܳܟ݂ܰܪ . ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܠܝܰܘܣܶܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ . 6 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕ݁ܽܐܘܪܚܳܐ . ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܥܺܝܢܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝܢ̈ . 7 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܡܠܶܐ ܡܰܝܳܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܰܝܳܐ̈ ܐܶܫܬ݁ܶܐ . 8 ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܣܰܝܒ݁ܳܪܬ݁ܳܐ . 9 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܘܡܶܢܝ ܫܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܡܶܫܬ݁ܳܐ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܳܝܬ݁ܳܐ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܚܰܫܚܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܥܰܡ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ . 10 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܐܶܠܽܘ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܝ ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܟ݂ܝ ܂ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܐܶܫܬ݁ܶܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܫܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܝ ܠܶܗ ܂ ܘܝܳܗܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܝܶܐ̈ . 11 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܡܳܪܝ ܆ ܠܳܐ ܕ݁ܰܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܁ ܘܒ݂ܺܪܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ . ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܝܶܐ̈ . 12 ܠܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܪܰܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ : ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܒ݁ܺܪܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ : ܘܗܽܘ ܡܶܢܳܗ ܐܶܫܬ݁ܺܝ ܘܰܒ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܥܳܢܶܗ̈ . 13 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ . ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܶܨܗܶܐ . 14 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܶܗ ܂ ܠܳܐ ܢܶܨܗܶܐ ܠܥܳܠܰܡ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܝܳܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܁ ܕ݁ܢܳܒ݂ܥܺܝܢ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 15 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܡܳܪܝ ܆ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܳܐ̈ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܨܗܶܐ . ܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܕ݁ܳܠܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ . 16 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܙܶܠܝ ܩܪܳܝ ܠܒ݂ܰܥܠܶܟ݂ܝ ܂ ܘܬ݂ܳܝ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ . 17 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܂ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܒ݁ܰܥܠܳܐ . ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܶܡܰܪܬ݁ܝ ܂ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܒ݁ܰܥܠܳܐ . 18 ܚܰܡܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܥܠܺܝܢ̈ ܗܘܰܘ ܠܶܟ݂ܝ . ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܫܳܐ ܂ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܠܶܟ݂ܝ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܂ ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ܝ . 19 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . ܡܳܪܝ ܆ ܚܳܙܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 20 ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܢ̈ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܣܓ݂ܶܕ݂ܘ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗ̱ܽܘ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ . 21 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܗܰܝܡܶܢܺܝܢܝ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܂ ܘܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬ݁ܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ . 22 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܂ ܠܡܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ . ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ . 23 ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܁ ܘܗܳܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܆ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܣܳܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܫܰܪܺܝܪܶܐ̈ ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܂ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ . ܐܳܦ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܣܳܓ݂ܽܘܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܳܥܶܐ . 24 ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܆ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ . 25 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ . ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܂ ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ . 26 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ . 27 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܆ ܐܶܬ݂ܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ . ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܪ ܂ ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܰܡܳܗ . 28 ܘܫܶܒ݂ܩܰܬ݂ ܩܽܘܠܬ݂ܳܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ . 29 ܬ݁ܰܘ ܚܙܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ . ܠܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ . 30 ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܀.܀.܀܀ 4 31 ܘܒ݂ܰܝܢܳܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܠܥܰܣ . 32 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܽܘܠ ܆ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 33 ܐܳܡܪܺܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܠܡܳܐ ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܆ 34 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܝ ܁ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܆ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܂ ܘܶܐܫܰܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܗ . 35 ܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ̈ ܁ ܐܳܬ݂ܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ . ܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܁ ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܪܥܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܘܰܪ ܘܡܰܛܺܝ ܠܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ . 36 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܚܳܨܶܕ݂ ܁ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ . ܘܟ݂ܳܢܶܫ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܂ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܘܙܳܪܽܘܥܳܐ ܘܚܳܨܽܘܕ݂ܳܐ . ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܚܕ݁ܽܘܢ . 37 ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . ܕ݁ܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܽܘ ܙܳܪܰܥ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܚܳܨܶܕ݂ . 38 ܐܶܢܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܶܚܨܰܕ݂ ܆ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܐܝܺܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ . ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܠܐܝܺܘ ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠܬ݁ܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܡܠܗܽܘܢ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܀ 39 ܡܶܢ ܗܳܝ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ . ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܗ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܕ݁ܡܰܣܗܕ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ . 40 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܫܳܡܪܳܝܶܐ̈ ܆ ܒ݁ܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ . ܘܰܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ . 41 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܇ 42 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܕ݁ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬ݂ܶܟ݂ܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒ݁ܶܗ . ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܫܡܰܥܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܢ ܆ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܡܰܚܝܳܢܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀ 43 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܆ ܢܦ݂ܰܩ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܂ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . 44 ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܣܗܶܕ݂ ܆ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܰܩܰܪ ܀ 45 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܂ ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ̱ܝ ܓ݁ܠܺܝܠܳܝܶܐ̈ . ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ . ܐܶܬ݂ܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܘܳܐܦ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ . 46 ܐܶܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܠܩܳܛܢܶܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܡܪܳܐ ܀ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܚܰܕ݂ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܟ݁ܪܺܝܗ ܗ̱ܘܳܐ . 47 ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܆ ܕ݁ܢܶܚܽܘܬ݂ ܘܢܰܐܣܶܐ ܠܰܒ݂ܪܶܗ . ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܡܡܳܬ݂ . 48 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܘܬ݂ܶܕ݂ܡܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ . 49 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ . ܡܳܪܝ ܆ ܚܽܘܬ݂ ܂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ . 50 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܙܶܠ ܆ ܒ݁ܪܳܟ݂ ܚܰܝ ܗ̱ܽܘ . ܘܗܰܝܡܶܢ ܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܙܰܠ . 51 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܐܰܪܥܽܘܗ̱ܝ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܣܰܒ݁ܪܽܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܒ݁ܪܳܟ݂ ܚܝܳܐ . 52 ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܠܶܡ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܂ ܒ݁ܰܫܒ݂ܰܥ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܫܒ݂ܰܩܬ݂ܶܗ ܐܶܫܳܬ݂ܳܐ . 53 ܘܺܝܕ݂ܰܥ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܟ݂ ܚܝܳܐ . ܘܗܰܝܡܶܢ ܗܽܘ ܘܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ . 54 ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ : ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܠܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܀
5 Chapter 5 1 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܗܘܳܐ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ . 2 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܥܶܒ݂ܪܳܐܝܺܬ݂ ܂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܶܣܕ݁ܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܣܛܘܺܝܢ̈ . 3 ܘܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܪܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ̈ ܇ ܘܰܣܡܰܝܳܐ̈ ܘܰܚܓ݂ܺܝܣܶܐ̈ ܘܝܰܒ݁ܺܝܫܶܐ̈ . ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܙܽܘܥܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ . 4 ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܙܒ݂ܰܢ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ ܠܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܘܰܡܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝܳܐ̈ . ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܰܘܥܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܀ 5 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ . 6 ܠܗܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܪܡܶܐ ܆ ܘܺܝܕ݂ܰܥ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܚܠܶܡ ܆ 7 ܥܢܳܐ ܗܰܘ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ . ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܘ ܡܰܝܳܐ̈ ܢܰܪܡܶܝܢܝ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܥܰܕ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܢܳܚܶܬ݂ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܂ ܘܗܰܠܶܟ݂ . 9 ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܚܠܶܡ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܰܘ . ܘܩܳܡ ܫܩܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܂ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܀ ܘܗܽܘ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 10 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ . ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ . ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ . 11 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܢܝ ܚܠܺܝܡܳܐ ܆ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕ݁ܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܂ ܘܗܰܠܶܟ݂ . 12 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܂ ܕ݁ܰܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܗܰܠܶܟ݂ . 13 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܢܽܘ . ܝܶܫܽܘܥ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܓ݁ܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . 14 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܒ݂ܰܢ ܆ ܐܶܫܟ݁ܚܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܶܐ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ . 15 ܘܶܐܙܰܠ ܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܁ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܠܡܶܗ . 16 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܳܕ݂ܦ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܠܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܆ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . 17 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܳܒ݂ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ . 18 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܠܡܶܩܛܠܶܗ . ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܂ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܡܰܫܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀.܀.܀܀ 5 19 ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܒ݁ܪܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . 20 ܐܰܒ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܪܳܚܶܡ ܠܰܒ݂ܪܶܗ . ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ . ܘܰܕ݂ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ . 21 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܡܩܺܝܡ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܘܡܰܚܶܐ ܠܗܽܘܢ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܡܰܚܶܐ . 22 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܠܐ̱ܢܳܫ . ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒ݁ܶܗ ܠܰܒ݂ܪܳܐ . 23 ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ ܢܝܰܩܰܪ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܀ 24 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܁ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܂ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܘܰܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ . ܐܶܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ̈ . 25 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ . ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ . ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܢܺܚܽܘܢ . 26 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܶܗ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܶܗ . 27 ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ . 28 ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܝܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܇ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܩܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܂ 29 ܘܢܶܦ݁ܩܽܘܢ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ . 30 ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܕ݂ܺܝܢܝ ܟ݁ܺܐܝܢ ܗ̱ܽܘ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ . ܐܶܠܳܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀ 31 ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ ܆ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܫܰܪܺܝܪܳܐ . 32 ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗ̱ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ . ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܰܣܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ . 33 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ . 34 ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܺܚܽܘܢ . 35 ܗܰܘ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܠܶܩ ܂ ܘܡܰܢܗܰܪ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܨܒ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܬ݂ܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܽܘܢ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܽܘܗܪܶܗ . 36 ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܁ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ . ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ ܐܳܒ݂ܝ ܁ ܕ݁ܶܐܫܰܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝ ܂ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܫܰܠܚܰܢܝ . 37 ܘܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܠܚܰܢܝ ܂ ܗܽܘ ܣܳܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ . ܠܳܐ ܩܳܠܶܗ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܆ ܘܠܳܐ ܚܶܙܘܶܗ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ . 38 ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܗܽܘ ܫܰܕ݁ܰܪ ܂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 39 ܒ݁ܨܰܘ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܗܽܘܢ ܡܰܣܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝ . 40 ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܇ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . 41 ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ . 42 ܐܶܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . 43 ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܂ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . ܘܶܐܢ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܫܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܠܗܰܘ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ . 44 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܆ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܘܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܂ ܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 45 ܠܡܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܪܨܝܰܟ݁ܽܘܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܆ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܩܰܪܨܝܰܟ݁ܽܘܢ̈ : ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܣܰܒ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ . 46 ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܺܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ . ܡܽܘܫܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܠܰܝ ܟ݁ܬ݂ܰܒ݂ . 47 ܘܶܐܢ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܠܡܶܠܰܝ̈ ܕ݁ܺܝܠܝ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܀܀
6 Chapter 6 1 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܐܶܙܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܂ ܕ݁ܛܺܒ݂ܶܪܺܝܳܘܣ . 2 ܘܶܐܙܰܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܶܐ̈ . 3 ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܛܽܘܪܳܐ ܆ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 4 ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܀ 5 ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ . 6 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܐ ܠܶܗ . ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . 7 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܕ݁ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ̈ ܠܰܚܡܳܐ ܁ ܠܳܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܣܰܒ݂ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܐܰܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . 9 ܐܺܝܬ݂ ܬ݁ܢܳܢ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܰܡܶܫ ܓ݁ܪܺܝܨܳܢ̈ ܕ݁ܰܣܥܳܪܶܐ̈ ܂ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܢܽܘܢܺܝܢ̈ . ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ . 10 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ . ܥܶܣܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ̈ ܒ݁ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܂ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ̈ . 11 ܘܰܫܩܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܆ ܘܒ݂ܰܪܶܟ݂ ܂ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ . ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܢܽܘܢܶܐ̈ . ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ . 12 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܣܒ݂ܰܥܘ ܂ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܟ݁ܰܢܶܫܘ ܩܨܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܬ݂ܰܪܘ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ . 13 ܘܟ݂ܰܢܶܫܘ ܘܰܡܠܰܘ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ̈ ܩܽܘܦ݂ܺܝܢܺܝܢ̈ ܩܨܳܝܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܝܬ݂ܰܪܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܠܰܚܡܺܝܢ̈ ܕ݁ܰܣܥܳܪܶܐ̈ ܀ 14 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܐܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܂ ܗܳܢܰܘ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ . 15 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܕ݂ܰܥ ܂ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܢܶܚܛܦ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ . ܘܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܂ ܗܽܘ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܀.܀.܀܀ 6 16 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܆ ܢܚܶܬ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܝܰܡܳܐ ܂ 17 ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ . ܘܚܶܫܟ݁ܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܳܗ . ܘܠܳܐ ܐܰܬ݁ܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . 18 ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܢܶܫܒ݁ܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 19 ܘܰܕ݂ܒ݂ܰܪܘ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܂ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܺܝܢ . ܘܰܚܙܰܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܰܡܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܚܶܠܘ . 20 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ . 21 ܘܰܨܒ݂ܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܂ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ ܀ 22 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܪܶܗ ܆ ܗܰܘ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܆ ܚܙܰܘ ܕ݁ܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܝ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܠܳܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ . ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܰܣܦ݂ܺܝܢ̱ܬ݁ܳܐ . 23 ܐܶܬ݂ܰܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܠܦ݂ܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܶܢ ܛܒ݂ܶܪܺܝܳܘܣ ܇ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܒ݁ܳܗ ܠܰܚܡܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܰܪܶܟ݂ ܝܶܫܽܘܥ . 24 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܗܰܘ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܣܠܶܩܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܦ݂ܶܐ̈ ܂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ . ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ . 25 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܫܟ݁ܚܽܘܗ̱ܝ ܒ݁ܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܆ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܐܶܬ݂ܰܝܬ݁ ܠܗܳܪܟ݁ܳܐ . 26 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܬ݁ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܣܒ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ . 27 ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݂ܠܚܽܘܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܒ݂ܕ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܩܰܘܝܳܐ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܠܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܒ݂ܳܐ ܚܬ݂ܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 28 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 29 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܢܰܘ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܡܰܢ ܕ݁ܗܽܘ ܫܰܕ݁ܰܪ ܀ 30 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܢܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܳܟ݂ . ܡܳܢܳܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 31 ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܢ̈ ܡܰܢ̱ܢܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠܘ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ . ܕ݁ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ . 32 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . 33 ܠܰܚܡܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܘܝܳܗܶܒ݂ ܚܰܝܶܐ̈ ܠܥܳܠܡܳܐ . 34 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܪܰܢ ܆ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܗܰܒ݂ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀ 35 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܀ ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܦ݁ܰܢ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܂ ܠܳܐ ܢܶܨܗܶܐ ܠܥܳܠܰܡ . 36 ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 37 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ ܐܳܒ݂ܝ ܂ ܠܘܳܬ݂ܝ ܢܺܐܬ݂ܶܐ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܂ ܠܳܐ ܐܰܦ݁ܩܶܗ ܠܒ݂ܰܪ . 38 ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܂ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܶܐܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀ 39 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ ܂ ܠܳܐ ܐܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܡܶܢܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . 40 ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ . ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܀ 41 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܛܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܇ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . 42 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܝܰܘܣܶܦ݂ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ̱ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ . ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܀ 43 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܬ݁ܶܪܛܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ . 44 ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܰܓ݂ܕ݁ܶܗ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . 45 ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܝܳܠܶܦ݂ ܡܶܢܶܗ ܂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ . 46 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܒ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܂ ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ ܀ 47 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܁ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀ 48 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 49 ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܐܶܟ݂ܰܠܘ ܡܰܢ̱ܢܳܐ ܒ݁ܡܰܕ݂ܒ݁ܪܳܐ ܂ ܘܡܺܝܬ݂ܘ . 50 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܶܗ ܂ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ . 51 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܂ ܕ݁ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ . ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ . ܘܠܰܚܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܆ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܗ̱ܽܘ ܂ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܚܰܝܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܀ 52 ܢܳܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܰܢ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ . 53 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܠܳܐ ܬ݁ܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܁ ܘܬ݂ܶܫܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܗ ܆ ܠܰܝܬ݁ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܒ݁ܰܩܢܽܘܡܟ݂ܽܘܢ . 54 ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܁ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܕ݁ܶܡܝ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܺܝܘܗ̱ܝ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܀ 55 ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܓ݁ܶܝܪ ܂ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܳܐ . ܘܕ݂ܶܡܝ ܂ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܫܬ݁ܝܳܐ . 56 ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܝ ܁ ܘܫܳܬ݂ܶܐ ܕ݁ܶܡܝ ܆ ܒ݁ܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܂ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܶܗ . 57 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܐܰܒ݂ܳܐ ܚܰܝܳܐ . ܘܶܐܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒ݂ܳܐ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܶܐܟ݂ܠܰܢܝ ܁ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܢܺܚܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ . 58 ܗܳܢܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܶܐܟ݂ܰܠܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܡܰܢ̱ܢܳܐ ܂ ܘܡܺܝܬ݂ܘ . ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܁ ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀܀ 59 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ . 60 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܩܰܫܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܫܡܥܳܗ ܀.܀.܀܀ 7 61 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܝܺܕ݂ܰܥ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܪܳܛܢܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . 62 ܐܶܢ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܣܳܠܶܩ ܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܀ 63 ܪܽܘܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܡܰܚܝܳܐ . ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܂ ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ . ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܂ ܘܚܰܝܶܐ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܀ 64 ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܂ ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܇ ܘܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ . 65 ܘܶܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ : ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܇ ܐܶܠܳܐ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ . 66 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܶܙܰܠܘ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܗܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܶܗ . 67 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪܬ݁ܶܗ . ܠܡܳܐ ܇ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܀ 68 ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܳܪܝ ܂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܢܺܐܙܰܠ . ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ . 69 ܘܰܚܢܰܢ ܗܰܝܡܶܢܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܢ ܆ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܀ 70 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܒ݂ܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܆ ܘܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܽܘ . 71 ܐܶܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ . ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܀
7 Chapter 7 1 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܒ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܀ 2 ܘܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܛܰܠܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܝܶܫܽܘܥ . ܫܰܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܟ݁ܳܐ ܂ ܘܙܶܠ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ . ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁̈ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 4 ܠܰܝܬ݁ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܇ ܘܨܳܒ݂ܶܐ ܗܽܘ ܕ݁ܰܒ݂ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܂ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ . 5 ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ . 6 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܙܰܒ݂ܢܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܛܳܐ . ܙܰܒ݂ܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܕ݁ܳܢ ܡܛܰܝܰܒ݂ . 7 ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܶܣܢܳܟ݂ܽܘܢ . ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܣܳܢܶܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܕ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܺܝܫܺܝܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ . 8 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܰܩܘ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܫܠܶܡ . 9 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܂ ܘܦ݂ܳܫ ܠܶܗ ܒ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ . 10 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܣܠܶܩܘ ܐܰܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܆ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܣܠܶܩ . ܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܐ ܁ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܛܽܘܫܝܳܐ . 11 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܗܰܘ . 12 ܘܪܶܛܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܳܐ . ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܂ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܗ̱ܽܘ . ܘܰܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܠܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܥܰܡܳܐ . 13 ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . 14 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܠܰܓ݂ܘ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܆ ܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ . 15 ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗܳܢܳܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܺܠܶܦ݂ . 16 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܝ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 17 ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܆ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܝ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܇ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . 18 ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܆ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܳܥܶܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ ܒ݁ܳܥܶܐ ܂ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ . ܘܥܰܘܠܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ . 19 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ . 20 ܡܳܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ . ܥܢܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܡܰܢܽܘ ܒ݁ܳܥܶܐ ܠܡܶܩܛܠܳܟ݂ . 21 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܚܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܂ ܘܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 22 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܗܳܬ݂ܳܐ̈ ܗ̱ܝ ܇ ܘܰܒ݂ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ . 23 ܐܶܢ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬ݂ܓ݁ܙܰܪ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ : ܥܠܰܝ ܪܳܛܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠܶܗ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܚܠܡܶܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ 24 ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܟ݁ܺܐܢܳܐ ܕ݁ܽܘܢܘ ܀ 25 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . ܠܰܘ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܆ 26 ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܇ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܩܰܫܺܝܫܰܝܢ̈ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 27 ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܂ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗܽܘ . ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܇ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕ݂ܰܥ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܀ 28 ܘܰܐܪܺܝܡ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܠܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܘܠܺܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ . 29 ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ . ܕ݁ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܶܢܳܐ ܂ ܘܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀ 30 ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܠܡܶܐܚܕ݁ܶܗ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܀ 31 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ : ܠܡܳܐ ܆ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܢ̈ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܆ 32 ܘܰܫܡܰܥܘ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܳܠܶܝܢ . ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܚܫܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܀ 33 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܩܰܠܺܝܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ . ܘܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 34 ܘܬ݂ܶܒ݂ܥܽܘܢܳܢܝ ܂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܚܽܘܢܳܢܝ . ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܂ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ . 35 ܐܳܡܪܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗܳܢܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܇ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ . ܠܡܳܐ ܟ݁ܰܝ ܠܰܐܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܆ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܂ ܘܢܰܠܶܦ݂ ܠܚܰܢܦ݂ܶܐ̈ . 36 ܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܕ݁ܬ݂ܶܒ݂ܥܽܘܢܳܢܝ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܫܟ݁ܚܽܘܢܳܢܝ ܇ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܀.܀.܀܀ 37 ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܰܒ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܆ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܳܥܶܐ ܂ ܘܳܐܡܰܪ . ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܨܗܶܐ ܁ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܂ ܘܢܶܫܬ݁ܶܐ . 38 ܟ݁ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܁ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪܘ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܚܰܝܶܐ̈ ܢܶܪܕ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܟ݁ܰܪܣܶܗ . 39 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘ : ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܶܗ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܀ 40 ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܢܒ݂ܺܝܳܐ . 41 ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܗܳܢܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܐܳܡܪܺܝܢ . ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܆ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ . 42 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ . ܕ݁ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ : ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ 43 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܶܢܫܶܐ̈ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ . 44 ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܂ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ̈ ܀ 45 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܕ݁ܰܚܫܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ . ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ . ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 46 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܚܫܶܐ̈ . ܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ . 47 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ . ܠܡܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܛܥܰܝܬ݁ܽܘܢ . 48 ܠܡܳܐ ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪܺܫܶܐ̈ ܐܰܘ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ . 49 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ . 50 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ . 51 ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܇ ܘܢܶܕ݁ܰܥ ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ . 52 ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܠܡܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܒ݁ܨܺܝ ܘܰܚܙܺܝ . ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܡܶܢ ܓ݁ܠܺܝܠܳܐ ܂ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܀܀ 53 ܐܶܙܰܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܟ݁ܽܠܚܰܕ݂ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
8 Chapter 8 1 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܙܰܝܬ݁ܶܐ̈ . 2 ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ . 3 ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܘܪܳܐ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܆ 4 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ . ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܰܬ݂ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܘܪܳܐ . 5 ܘܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܰܠܕ݂ܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܪܓ݁ܽܘܡ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 6 ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܢܰܣܶܝܢ ܠܶܗ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܢܩܰܛܪܓ݂ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܐܶܬ݂ܓ݁ܗܶܢ ܡܰܟ݂ܬ݁ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 7 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܬ݁ܰܪܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܆ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܳܗ . ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܶܫܕ݁ܶܐ ܥܠܶܝܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . 8 ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܓ݁ܗܶܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . 9 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܢܳܦ݂ܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܪܺܝܘ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܘܶܐܫܬ݁ܰܒ݂ܩܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ . 10 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܝܒ݂ܶܟ݂ܝ . 11 ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܪܝܳܐ . ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܚܰܝܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ . ܙܶܠܝ ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܶܝܢ ܀ 12 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ . ܡܰܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܂ ܠܳܐ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 13 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܂ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀ 14 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܳܦ݂ܶܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܣܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܂ ܘܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܂ ܘܠܳܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . 15 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܳܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܶܢܳܐ ܂ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ . 16 ܘܶܐܢ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܕ݁ܺܝܢܝ ܂ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 17 ܘܰܒ݂ܢܳܡܽܘܣܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܆ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܝܢ̈ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ̈ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ . 18 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܣܳܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ . ܘܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܂ ܣܳܗܶܕ݂ ܥܠܰܝ . 19 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ . ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܠܺܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ . ܐܶܠܽܘ ܠܺܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܠܳܐܒ݂ܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܀ 20 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܡܰܠܶܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܓ݁ܰܙܳܐ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܕ݁ܶܗ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܀ 21 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܬ݂ܶܒ݂ܥܽܘܢܳܢܝ ܂ ܘܰܬ݂ܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ . 22 ܐܳܡܪܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܠܡܳܐ ܟ݁ܰܝ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܩܳܛܶܠ : ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܆ 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܶܐܢܳܐ ܂ ܡܶܢ ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ . ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ . 24 ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܰܬ݂ܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . ܐܶܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܬ݁ܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ . 25 ܐܳܡܪܺܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܳܦ݂ܶܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܆ 26 ܣܰܓ݁ܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܠܰܡܕ݂ܳܢ . ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܂ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ . ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ . 27 ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀܀ 28 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܬ݂ܪܺܝܡܽܘܢܶܗ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܂ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܦ݂ܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܂ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . 29 ܘܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܥܰܡܝ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܠܳܐ ܫܰܒ݂ܩܰܢܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ ܐܳܒ݂ܝ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܀ 30 ܟ݁ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ . 31 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܳܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ : ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܟ݂ܰܬ݁ܪܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 32 ܘܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ . ܘܗܽܘ ܫܪܳܪܳܐ ܢܚܰܪܰܪܟ݂ܽܘܢ . 33 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܙܰܪܥܶܗ ܚܢܰܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ . ܘܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܂ ܠܳܐ ܦ݁ܠܺܝܚܳܐ ܠܰܢ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܚܺܐܪܶܐ̈ . 34 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . 35 ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ . ܒ݁ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܐ . 36 ܐܶܢ ܗܽܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܢܚܰܪܰܪܟ݂ܽܘܢ ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܚܺܐܪܶܐ̈ . 37 ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܙܰܪܥܶܗ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ . ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܡܶܠܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܣܳܦ݂ܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 38 ܐܶܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 39 ܥܢܰܘ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܗ̱ܽܘ ܀.܀.܀܀ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܠܽܘ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܆ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ . 40 ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܆ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܬ݁ܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܇ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܠܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ . 41 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ . ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ . ܚܰܕ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 42 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܠܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܂ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ . ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 43 ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܥܰܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܰܬ݂ܝ . 44 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ . ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܗܽܘ ܂ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܂ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ ܂ ܐܳܦ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ . 45 ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . 46 ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݁ܶܣ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܶܐܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . 47 ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܂ ܡܶܠܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܳܡܰܥ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . 48 ܥܢܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܂ ܕ݁ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܘܕ݂ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܆ 49 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܺܝ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ ܡܝܰܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܺܝ . 50 ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܝ . ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܐ ܘܕ݂ܳܐܶܢ . 51 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܢܳܛܰܪ ܂ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܥܳܠܰܡ . 52 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܗܳܫܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܢ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܺܝܬ݂ ܘܰܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ : ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܢܳܛܰܪ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܰܡ ܠܥܳܠܰܡ ܆ 53 ܠܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܪܰܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ . ܘܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܘ . ܡܰܢܽܘ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ . 54 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܆ ܫܽܘܒ݂ܚܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ . ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܺܝ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܗ̱ܽܘ ܂ 55 ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܐܶܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ . ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܆ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܳܐ ܂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܂ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . 56 ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܝ ܁ ܘܰܚܙܳܐ ܂ ܘܰܚܕ݂ܺܝ . 57 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܒ݁ܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝܢ̈ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܆ ܘܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܚܙܰܝܬ݁ ܆ 58 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ . 59 ܘܰܫܩܰܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܡܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܛܰܫܺܝ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܂ ܘܶܐܙܰܠ ܀܀
9 Chapter 9 1 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܰܪ ܆ ܚܙܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ . 2 ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܂ ܡܰܢܽܘ ܚܛܳܐ . ܗܳܢܳܐ ܂ ܐܰܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ . ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܶܐ ܢܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ . 3 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܗܽܘ ܚܛܳܐ ܂ ܘܠܳܐ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 4 ܠܺܝ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܂ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܽܘ . ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܁ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ . 5 ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܢܽܘܗܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ . 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܂ ܪܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܰܓ݂ܒ݂ܰܠ ܛܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܩܶܗ ܆ ܘܛܳܫ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ . 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܙܶܠ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܒ݁ܡܰܥܡܽܘܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ . ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܙܶܐ . 8 ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܚܳܕ݂ܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܚܳܕ݂ܰܪ ܆ 9 ܐܺܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ . ܘܺܐܝܬ݂ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܠܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܳܡܶܐ ܠܶܗ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . 10 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܝܟ݁̈ . 11 ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܘܛܳܫ ܠܺܝ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ . ܙܶܠ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ . ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܂ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ . 12 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܰܘ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ . 13 ܘܰܐܝܬ݁ܝܽܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܣܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ . 14 ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܠܶܗ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ . 15 ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ . ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܛܺܝܢܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܆ ܘܰܐܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܂ ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ . 16 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ . ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܂ ܕ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ . ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . ܘܦ݂ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ . 17 ܐܳܡܪܺܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܠܳܟ݂ ܥܰܝܢܰܝܟ݁̈ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܳܐ ܗܽܘ . 18 ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܇ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܩܪܰܘ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܇ 19 ܘܫܰܐܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ . ܐܶܢ ܆ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܟ݂ܽܘܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ . 20 ܥܢܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܡܰܪܘ . ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܪܰܢ . ܘܰܕ݂ܟ݂ܰܕ݂ ܣܡܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ . 21 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ : ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܠܶܗ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ : ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ . ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܫܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܠܶܗ ܫܰܐܶܠܘ . ܗܽܘ ܚܠܳܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܡܰܠܶܠ . 22 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܦ݁ܣܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܆ ܢܰܦ݁ܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . 23 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܒ݂ܳܗܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܕ݁ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܫܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܠܶܗ ܫܰܐܶܠܘ ܀܀ 10 24 ܘܰܩܪܰܐܘܽܗ̱ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܂ ܠܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܁ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܽܘ . 25 ܥܢܳܐ ܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܁ ܐܶܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ . ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܘܗܳܫܳܐ ܂ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ . 26 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܽܘܒ݂ . ܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܳܟ݂ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ ܠܳܟ݂ ܥܰܝܢܰܝܟ݁̈ . 27 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ . ܡܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ . ܠܡܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܶܗ ܆ 28 ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܰܚܝܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ . ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܚܢܰܢ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ . 29 ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܠ . ܠܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗܽܘ . 30 ܥܢܳܐ ܗܰܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܳܪܽܘ . ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟ݁ܳܐ ܗܽܘ ܇ ܘܥܰܝܢܰܝ̈ ܕ݁ܺܝܠܝ ܦ݁ܰܬ݁ܰܚ . 31 ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ . ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܁ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܂ ܠܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܫܳܡܰܥ . 32 ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܝܢܶܐ̈ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ . 33 ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ . 34 ܥܢܰܘ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܟ݁ܽܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܚܛܳܗܶܐ̈ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݁ܬ݁ : ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܆ ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܢ ܆ ܘܰܐܦ݁ܩܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ . 35 ܘܰܫܡܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܐܦ݁ܩܽܘܗ̱ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܆ ܘܶܐܫܟ݁ܚܶܗ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ 36 ܥܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܅ ܕ݁ܶܐܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܶܗ . 37 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܚܙܰܝܬ݁ܳܝܗ̱ܝ . ܘܗܰܘ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܂ ܗܽܘܝܽܘ . 38 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܅ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܣܓ݂ܶܕ݂ ܠܶܗ ܀ 39 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܕ݂ܺܝܢܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ . ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܂ ܢܶܚܙܽܘܢ . ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢ ܂ ܢܶܣܡܽܘܢ . 40 ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ . ܠܡܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܣܡܰܝܳܐ̈ ܚܢܰܢ ܆ 41 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܠܽܘ ܣܡܰܝܳܐ̈ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܚܳܙܶܝܢܰܢ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܀܀
10 Chapter 10 1 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܢܳܐ : ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐ ܆ ܗܰܘ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗܽܘ ܘܓ݂ܰܝܳܣܳܐ . 2 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܂ ܪܳܥܝܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܥܳܢܳܐ . 3 ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܦ݁ܳܬ݂ܰܚ ܠܶܗ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . ܘܥܳܢܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܩܳܠܶܗ . ܘܥܶܪܒ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ̈ ܂ ܘܡܰܦ݁ܶܩ ܠܗܽܘܢ . 4 ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܐܦ݁ܶܩ ܥܳܢܶܗ ܂ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ ܐܳܙܶܠ . ܘܥܶܪܒ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܂ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܩܳܠܶܗ . 5 ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܥܳܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕ݁ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ . 6 ܗܳܕ݂ܶܐ ܦ݁ܶܠܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ . 7 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܕ݁ܥܳܢܳܐ . 8 ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓ݂ܰܝܳܣܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܢܳܐ . 9 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ . ܘܒ݂ܺܝ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܽܘܠ ܂ ܢܺܚܶܐ . ܘܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܦ݁ܽܘܩ ܂ ܘܪܶܥܝܳܐ ܢܶܫܟ݁ܰܚ . 10 ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ݂ ܁ ܘܰܕ݂ܢܶܩܛܽܘܠ ܂ ܘܰܕ݂ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ . ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܂ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ . 11 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ . ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ݂ ܥܳܢܶܗ . 12 ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ : ܘܠܰܘ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ : ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܆ ܫܳܒ݂ܶܩ ܥܳܢܳܐ ܂ ܘܥܳܪܶܩ . ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܒ݂ܳܐ ܚܳܛܶܦ݂ ܂ ܘܰܡܒ݂ܰܕ݁ܰܪ ܠܳܗ ܠܥܳܢܳܐ . 13 ܐܰܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܪܶܩ ܂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܓ݂ܺܝܪܳܐ ܗܽܘ . ܘܠܳܐ ܒ݁ܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܳܢܳܐ . 14 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ . ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕ݂ܺܝܠܝ ܂ ܘܡܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܝ . 15 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܺܝ ܐܳܒ݂ܝ ܂ ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ . ܘܢܰܦ݂ܫܝ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܥܳܢܳܐ . 16 ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܘܳܐܦ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܠܡܰܝܬ݁ܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܂ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܝ . ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܥܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܳܗ ܚܕ݂ܳܐ ܂ ܘܚܰܕ݂ ܪܳܥܝܳܐ . 17 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܆ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܂ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܣܒ݂ܺܝܗ . 18 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܡܶܢܝ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܝ . ܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܣܺܝܡܺܝܗ ܆ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܣܒ݂ܺܝܗ . ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܀ 19 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . 20 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܡܶܫܢܳܐ ܫܢܳܐ . ܡܳܢܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ . 21 ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܂ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܳܢܳܐ . ܠܡܳܐ ܆ ܕ݁ܰܝܘܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܥܰܝܢܶܐ̈ ܕ݁ܣܰܡܝܳܐ ܠܰܡܦ݂ܰܬ݁ܳܚܽܘ ܀ 22 ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܚܽܘܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ ܘܣܰܬ݂ܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ . 23 ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܒ݁ܶܐܣܛܘܳܐ ܕ݁ܰܫܠܶܝܡܽܘܢ . 24 ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܗ̱ܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܢܳܣܶܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܢܰܦ݂ܫܰܢ . ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ . 25 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܥܠܰܝ . 26 ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܪܒ݁ܰܝ̈ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . 27 ܥܶܪܒ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܝ ܩܳܠܝ ܫܳܡܥܺܝܢ . ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . 28 ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܂ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܘܠܳܐ ܢܺܐܒ݂ܕ݁ܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܛܽܘܦ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ . 29 ܐܳܒ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܪܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܢܶܚܛܽܘܦ݂ . 30 ܐܶܢܳܐ ܘܳܐܒ݂ܝ ܂ ܚܰܕ݂ ܚܢܰܢ . 31 ܘܰܫܩܰܠܘ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ̈ ܠܡܶܪܓ݁ܡܶܗ ܀.܀.܀܀ 11 32 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܚܰܘܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ . 33 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ̈ ܪܳܓ݂ܡܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܳܟ݂ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 34 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕ݁ܰܐܠܳܗܶܐ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ 35 ܐܶܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܶܐ̈ : ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ : ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܪܶܐ ܇ 36 ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܩܰܕ݁ܫܶܗ ܘܫܰܕ݁ܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ : ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܰܡܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ : ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ 37 ܐܶܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܂ ܠܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢܳܢܝ . 38 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ܶܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܠܗܽܘܢ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ . ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܘܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܒ݁ܺܝ ܂ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܳܐܒ݂ܝ ܀ 39 ܘܰܒ݂ܥܰܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܆ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܁ 40 ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܥܶܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܝܽܘܪܕ݁ܢܳܢ ܇ ܠܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܰܥܡܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀ 41 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܕ݁ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܂ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ . ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܂ ܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ . 42 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ ܀܀
11 Chapter 11 1 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ . ܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܚܽܘܗ ܕ݁ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕ݂ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܀ 2 ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ . ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܫܚܰܬ݂ ܒ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܥܪܳܗ . ܐܰܚܽܘܗ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܥܳܙܰܪ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܗ̱ܘܳܐ ܀ 3 ܘܫܰܕ݁ܰܪܶܝܢ̈ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ ܐܰܚܘܳܬ݂ܶܗ̈ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܳܐܡܪܳܢ̈ . ܡܳܪܰܢ ܁ ܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܟ݁ܪܺܝܗ . 4 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ . ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ . 5 ܡܰܚܶܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܳܪܬ݁ܳܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܠܳܥܳܙܰܪ . 6 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗ ܆ ܟ݁ܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܂ ܬ݁ܪܶܝܢ̈ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ . 7 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܬ݁ܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ . 8 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܆ ܗܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܪܓ݁ܡܳܟ݂ . ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܆ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܬ݂ܰܡܳܢ ܆ 9 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܬ݁ܰܥܶܣܪܶܐ̈ ܫܳܥܺܝܢ̈ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܆ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܺܐܝܡܳܡܳܐ ܂ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . 10 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܂ ܡܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . 11 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܰܢ ܫܟ݂ܶܒ݂ . ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܐܥܺܝܪܺܝܘܗ̱ܝ . 12 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܡܳܪܰܢ ܆ ܐܶܢ ܕ݁ܡܶܟ݂ ܂ ܡܶܬ݂ܚܠܶܡ . 13 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܒ݂ܰܪܘ ܂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܡܟ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܐܶܡܰܪ . 14 ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܦ݁ܫܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ . ܠܳܥܳܙܰܪ ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ . 15 ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܬ݁ܰܡܳܢ ܇ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܠܬ݂ܰܡܳܢ . 16 ܐܳܡܰܪ ܬ݁ܳܐܘܡܰܐ ܂ ܕ݁ܡܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐܡܳܐ ܂ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܚܰܒ݂ܪܰܘܗ̱ܝ̈ . ܢܺܐܙܰܠ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܥܰܡܶܗ . 17 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ . ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܐܪܒ݁ܥܳܐ̈ ܠܶܗ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ . 18 ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ ܂ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ̱ܒ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ . ܟ݁ܰܕ݂ ܦ݁ܰܪܺܝܩܳܐ ܡܶܢܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܚܰܡܶܫܬ݁ܰܥܣܰܪ . 19 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܐܰܬ݁ܺܝܐܝܺܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܇ ܕ݁ܢܶܡܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܚܽܘܗܶܝܢ . 20 ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܳܐ ܂ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ . ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . 21 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ . ܡܳܪܝ ܆ ܐܶܠܽܘ ܬ݁ܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܂ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܚܝ . 22 ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܰܐܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܳܟ݂ . 23 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܩܳܐܶܡ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ . 24 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ . ܝܳܕ݂ܥܳܐܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܒ݁ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . 25 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܂ ܘܚܰܝܶܐ̈ . ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܁ ܐܳܦ݂ܶܢ ܢܡܽܘܬ݂ ܢܺܚܶܐ ܆ 26 ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܚܰܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܁ ܠܥܳܠܰܡ ܂ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ . ܡܗܰܝܡܢܰܬ݁ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܆ 27 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ . ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܅ ܐܶܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܀ 28 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܐܶܙܰܠ̱ܬ݂ ܩܪܳܬ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬ݂ܳܗ ܟ݁ܰܣܝܳܐܝܺܬ݂ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܳܗ . ܪܰܒ݁ܰܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܂ ܘܩܳܪܶܐ ܠܶܟ݂ܝ . 29 ܘܡܰܪܝܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܆ ܩܳܡܰܬ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܂ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ . 30 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܟ݁ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܳܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܗܳܝ ܕ݁ܽܘܟ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܪܰܥܬ݂ܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ . 31 ܐܳܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܗ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܝܐܝܺܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ ܆ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܩܳܡܰܬ݂ ܢܶܦ݂ܩܰܬ݂ : ܐܶܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܗ . ܣܒ݂ܰܪܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܩܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܡܶܒ݂ܟ݁ܳܐ . 32 ܗܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܆ ܢܶܦ݂ܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ . ܐܶܠܽܘ ܬ݁ܢܳܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ ܡܳܪܝ ܂ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܚܝ . 33 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܗ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ܝܳܐ : ܘܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܳܗ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ܶܝܢ ܆ ܐܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܁ ܘܰܐܙܺܝܥ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ 34 ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܣܳܡܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܪܰܢ ܬ݁ܳܐ ܚܙܺܝ . 35 ܘܳܐܬ݂ܝܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕ݁ܶܡܥܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܂ 36 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܚܙܰܘ ܟ݁ܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ . 37 ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ . ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܬ݁ܰܚ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ : ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܆ 38 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܠܶܗ ܂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ . ܘܗܽܘ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܒ݂ܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܥܰܪܬ݂ܳܐ . ܘܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܗ ܀.܀.܀܀ 12 39 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܫܩܽܘܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܬ݁ܳܐ ܚܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ . ܡܳܪܝ ܂ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܣܪܺܝ ܠܶܗ . ܐܰܪܒ݁ܥܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ . 40 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܗܰܝܡܢܺܝܢ ܬ݁ܶܚܙܶܝܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ 41 ܘܰܫܩܰܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܝ . ܘܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܥܶܠ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܒ݂ܳܐ ܂ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܳܢܝ . 42 ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܂ ܕ݁ܰܐܢ̱ܬ݁ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܢܝ . 43 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܆ ܩܥܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ . ܠܳܥܳܙܰܪ ܬ݁ܳܐ ܠܒ݂ܰܪ . 44 ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܗܰܘ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܳܢ̈ ܐܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܘܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܦ݂ܶܣܩܝܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܐܦ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܐܰܣܺܝܪܳܢ̈ ܒ݁ܣܽܘܕ݂ܳܪܳܐ . ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܫܪܰܐܘܽܗ̱ܝ ܘܰܫܒ݂ܽܘܩܘ ܐܳܙܶܠ . 45 ܘܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ . 46 ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܀܀ 47 ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . 48 ܘܶܐܢ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܠܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܆ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܶܗ . ܘܳܐܬ݂ܶܝܢ ܪܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ̈ . ܫܳܩܠܺܝܢ ܐܰܬ݂ܪܰܢ ܘܥܰܡܰܢ . 49 ܚܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܶܗ ܩܰܝܳܦ݂ܳܐ ܆ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܝ ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ . 50 ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܦ݂ܰܩܳܚ ܠܰܢ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ ܇ ܘܠܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ݂ ܀ 51 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܗܳܝ ܫܰܢ̱ܬ݁ܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܂ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܢܡܽܘܬ݂ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ . 52 ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܚܠܳܦ݂ ܥܰܡܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܕ݁ܪܺܝܢ ܂ ܢܟ݂ܰܢܶܫ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܀ 53 ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܂ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 54 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܩܰܪܺܝܒ݂ ܠܚܽܘܪܒ݁ܳܐ . ܠܟ݂ܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܰܦ݂ܪܶܝܡ . ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܰܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 55 ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ . ܘܰܣܠܶܩܘ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܩܽܘܪܝܳܐ̈ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܇ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܂ ܕ݁ܰܢܕ݂ܰܟ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ . 56 ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ . ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ . ܡܳܢܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܕ݁ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܆ 57 ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ̈ ܦ݁ܩܰܕ݂ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܕ݁ܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕ݁ܰܥ ܐܰܝܟ݁ܰܘ ܂ ܢܒ݂ܰܕ݁ܶܩ ܠܗܽܘܢ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܀܀
12 Chapter 12 1 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܬ݁ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ̈ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܆ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܥܰܢܝܳܐ . ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܥܳܙܰܪ : ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܀ 2 ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ . ܘܡܳܪܬ݁ܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ . ܘܠܳܥܳܙܰܪ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ̈ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܥܰܡܶܗ . 3 ܡܰܪܝܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܫܳܛܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܕ݁ܢܰܪܕ݁ܺܝܢ ܪܺܫܳܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܕ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܆ ܘܡܶܫܚܰܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܒ݁ܣܰܥܪܳܗ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܣܡܳܐ ܀ 4 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ . 5 ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܕ݁ܺܝܢܳܪܺܝܢ̈ ܂ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ . 6 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܥܰܠ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܒ݁ܛܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ . ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܢܳܦ݂ܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܂ ܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܀ 7 ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܁ ܫܒ݂ܽܘܩܶܝܗ . ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܩܒ݂ܽܘܪܝ ܢܛܰܪܬ݂ܶܗ . 8 ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܆ ܠܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 9 ܘܰܫܡܰܥܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܕ݁ܬ݂ܰܡܳܢ ܗ̱ܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ . ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 10 ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ̈ ܟ݁ܳܗܢܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 11 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܂ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀܀ 12 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܆ 13 ܫܩܰܠܘ ܣܰܘܟ݁ܶܐ̈ ܕ݁ܕ݂ܶܩܠܶܐ̈ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ . ܘܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ . ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ . ܒ݁ܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀ 14 ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܡܳܪܳܐ ܂ ܘܺܝܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ . 15 ܠܳܐ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܒ݁ܰܪ̱ܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܅ ܗܳܐ ܡܰܠܟ݁ܶܟ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟ݂ܝ . ܘܰܪܟ݂ܺܝܒ݂ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒ݁ܰܪ ܐܰܬ݂ܳܢܳܐ ܀ 16 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܗܰܘ ܙܰܒ݂ܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܐܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܠܶܗ . 17 ܘܣܳܗܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܁ ܕ݁ܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ̈ . 18 ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܫܡܰܥܘ ܕ݁ܳܐܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ . 19 ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܬ݁ܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ : ܕ݁ܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀܀ 20 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ̈ ܒ݁ܗܽܘܢ ܕ݁ܰܣܠܶܩܘ ܠܡܶܣܓ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ . 21 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ : ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܠܳܐ ܆ ܘܫܰܐܠܽܘܗ̱ܝ ܂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܂ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܢܶܚܙܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ . 22 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ . ܘܰܐܢܕ݁ܪܶܐܘܳܣ ܘܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܀.܀.܀܀ 13 23 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܀ 24 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܰܦ݂ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܳܦ݂ܠܳܐ ܘܡܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܆ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܶܝܗ ܦ݁ܳܝܫܳܐ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܆ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܰܝܬ݁ܝܳܐ ܀ 25 ܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܂ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܗ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܢܶܛܪܺܝܗ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 26 ܐܶܢ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܡܶܫ ܂ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܆ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ݂ ܡܫܰܡܫܳܢܝ . ܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܫܰܡܶܫ ܂ ܢܝܰܩܪܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܒ݂ܳܐ ܀ 27 ܗܳܫܳܐ ܢܰܦ݂ܫܝ ܂ ܗܳܐ ܫܓ݂ܺܝܫܳܐ . ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ . ܐܳܒ݂ܝ ܦ݁ܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ . 28 ܐܰܒ݂ܳܐ ܂ ܫܰܒ݁ܰܚ ܫܡܳܟ݂ ܀ ܘܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ . ܫܰܒ݁ܚܶܬ݂ ܂ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ . 29 ܘܟ݂ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܡܰܥܘ ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܂ ܪܰܥܡܳܐ ܗܘܳܐ . ܐ̱ܚܪܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ . 30 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . 31 ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܺܝܢܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬ݁ܕ݂ܶܐ ܠܒ݂ܰܪ . 32 ܘܶܐܢܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܆ ܐܶܓ݁ܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܠܘܳܬ݂ܝ ܂ 33 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܂ ܕ݁ܰܢܚܰܘܶܐ ܒ݁ܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ . 34 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ̈ . ܚܢܰܢ ܫܡܰܥܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܆ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܐ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . 35 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ . ܩܰܠܺܝܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ . ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ . 36 ܥܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ . ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܂ ܐܶܬ݁ܛܰܫܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀ 37 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ . 38 ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܡܰܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ . ܡܳܪܝ ܂ ܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢ ܠܫܶܡܥܰܢ ܇ ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ . 39 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ . 40 ܕ݁ܥܰܘܰܪܘ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܰܐܚܫܶܟ݂ܘ ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ . ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ̈ ܘܢܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܽܘܢ ܒ݁ܠܶܒ݁ܗܽܘܢ : ܘܢܶܬ݂ܦ݁ܢܽܘܢ ܘܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ . 41 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܂ ܘܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܀ 42 ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܪܺܫܶܐ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ̈ ܂ ܠܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ . 43 ܪܚܶܡܘ ܓ݁ܶܝܪ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 44 ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܩܥܳܐ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܂ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܺܝ ܡܗܰܝܡܶܢ ܁ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 45 ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܚܳܙܶܐ ܂ ܚܙܳܐ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 46 ܐܶܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܥܳܠܡܳܐ . ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܂ ܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ . 47 ܘܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܁ ܘܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܗܶܝܢ ܆ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ . ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܕ݁ܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܐܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ . 48 ܡܰܢ ܕ݁ܛܳܠܶܡ ܠܺܝ ܁ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܡܶܠܰܝ̈ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܡܰܢ ܕ݁ܕ݂ܳܐܶܢ ܠܶܗ . ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܠܶܬ݂ ܂ ܗܺܝ ܕ݁ܳܝܢܳܐ ܠܶܗ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . 49 ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܝ ܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܆ ܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܁ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܂ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ . 50 ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܳܒ݂ܝ ܂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܀
13 Chapter 13 1 ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܶܝܢ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܶܨܚܳܐ ܆ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܡܛܳܬ݂ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ̱ܝ . ܘܰܐܚܶܒ݂ ܠܕ݂ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ . ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܂ ܐܰܚܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܀ 2 ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܶܗ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܂ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ ܂ ܕ݁ܢܰܫܠܡܺܝܘܗ̱ܝ ܀ 3 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ : ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦ݂ܰܩ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܙܶܠ : 4 ܩܳܡ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܂ ܘܣܳܡ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܰܫܩܰܠ ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܂ ܡܚܳܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ̱ܝ̈ . 5 ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܝܳܐ̈ ܒ݁ܰܡܫܳܓ݂ܬ݁ܳܐ ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓ݂ܽܘ ܪܶܓ݂ܠܶܐ̈ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܰܡܫܰܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܣܶܕ݁ܽܘܢܳܐ ܕ݁ܰܡܚܶܐ ܒ݁ܚܰܨܰܘܗ̱ܝ̈ . 6 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܡܳܪܝ ܆ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ ܆ 7 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܫܳܐ . ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܰܥ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ . ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܆ ܠܰܝܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬ݂ܳܐ . 9 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܡܳܪܝ ܆ ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝ̈ ܬ݁ܫܺܝܓ݂ ܠܺܝ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܐܳܦ݂ ܪܺܫܝ . 10 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܰܘ ܕ݁ܰܣܚܶܐ ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܶܠܳܐ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ̱ܝ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܫܺܝܓ݂ . ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ̱ܘ . ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ . 11 ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 12 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܫܺܝܓ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ̈ ܆ ܫܩܰܠ ܢܰܚܬ݁ܰܘܗ̱ܝ̈ ܂ ܘܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ . ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . 13 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܁ ܪܰܒ݁ܰܢ ܂ ܘܡܳܪܰܢ . ܘܫܰܦ݁ܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܓ݁ܶܝܪ . 14 ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܁ ܐܰܫܺܝܓ݂ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܬ݂ܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܪܶܓ݂ܠܶܐ̈ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܚܰܕ݂ . 15 ܗܳܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܦ݂ܣܳܐ ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܶܒ݂ܕ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܀.܀.܀܀ 14 16 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܆ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܗ . 17 ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܆ ܛܽܘܒ݂ܳܢܶܐ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ . 18 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ . ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܺܝܬ݂ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܢܶܫܠܰܡ ܆ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܟ݂ܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܂ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒ݂ܶܗ . 19 ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ . ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܂ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ . 20 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܂ ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ . ܘܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܂ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ ܀ 21 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܆ ܘܶܐܬ݂ܥܰܙܰܙ ܒ݁ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܰܫܠܡܰܢܝ ܀ 22 ܚܳܪܘ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ̈ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܚܰܕ݂ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕ݁ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܀ 23 ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܁ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܥܽܘܒ݁ܶܗ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . 24 ܠܗܳܢܳܐ ܪܡܰܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗ̱ܝ ܂ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ . 25 ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܗܰܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܳܪܝ ܂ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܀ 26 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ . ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܨܳܒ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ . ܘܰܨܒ݂ܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܚܡܳܐ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ . 27 ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܠܰܚܡܳܐ ܂ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܠܰܠ ܒ݁ܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ . ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܁ ܥܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ . 28 ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܺܕ݂ܰܥ ܂ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ̈ ܂ ܕ݁ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ . 29 ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܣܒ݂ܰܪܘ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܓ݂ܠܽܘܣܩܡܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܠܶܗ ܕ݁ܢܶܙܒ݁ܶܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܠܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܳܐ ܇ ܐܰܘ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ̈ . 30 ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܒ݁ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܂ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܠܶܗ ܠܒ݂ܰܪ . ܠܺܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܦ݂ܰܩ ܀܀ 31 ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫܳܐ . ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܶܗ . 32 ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܒ݁ܶܗ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܶܗ ܒ݁ܶܗ . ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܶܗ . 33 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܩܰܠܺܝܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ . ܘܬ݂ܶܒ݂ܥܽܘܢܳܢܝ . ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܇ ܕ݁ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܆ ܘܳܐܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ . 34 ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . 35 ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܕ݁ܰܥ ܟ݁ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܶܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ ܀ 36 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܡܳܪܰܢ ܂ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ . ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ . 37 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ . ܡܳܪܝ ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܗܳܫܳܐ . ܢܰܦ݂ܫܝ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ . 38 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ . ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ̈ ܀
14 Chapter 14 1 ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܘܰܕ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܂ ܘܒ݂ܺܝ ܗܰܝܡܶܢܘ . 2 ܣܰܓ݁ܺܝܐܝܺܢ̈ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘܳܢܶܐ̈ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ . ܘܶܐܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܛܰܝܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ . 3 ܘܶܐܢ ܐܺܙܰܠ ܐܶܛܰܝܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܆ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܂ ܘܶܐܕ݂ܒ݁ܰܪܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ . ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ . 4 ܘܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . 5 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܳܐܘܡܰܐ . ܡܳܪܰܢ ܆ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ . ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܶܕ݁ܰܥ . 6 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝܶܐ̈ . ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܂ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ݁ܺܝ . 7 ܐܶܠܽܘ ܠܺܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܆ ܐܳܦ݂ ܠܳܐܒ݂ܝ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܂ ܘܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ . 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ . ܡܳܪܰܢ ܆ ܚܰܘܳܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܂ ܘܟ݂ܰܕ݁ܽܘ ܠܰܢ . 9 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ . ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ : ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܳܢܝ ܦ݁ܺܝܠܺܝܦ݁ܶܐ ܆ ܡܰܢ ܕ݁ܠܺܝ ܚܳܙܶܐ ܂ ܚܙܳܐ ܠܰܐܒ݂ܳܐ . ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܚܰܘܳܢ ܐܰܒ݂ܳܐ . 10 ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܒ݁ܳܐܒ݂ܝ ܆ ܘܳܐܒ݂ܝ ܒ݁ܺܝ ܆ ܡܶܠܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܡܶܢ ܢܰܦ݂ܫܝ ܂ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝ ܥܳܡܰܪ ܆ ܗܽܘ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܗܳܠܶܝܢ . 11 ܗܰܝܡܶܢܘ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܒ݁ܳܐܒ݂ܝ ܂ ܘܳܐܒ݂ܝ ܒ݁ܺܝ . ܘܶܐܠܳܐ ܂ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܗܰܝܡܶܢܘ . 12 ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܺܝ ܆ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . ܘܰܕ݂ܝܰܬ݁ܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ . ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ . 13 ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܶܐܠܽܘܢ ܒ݁ܫܶܡܝ ܂ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܰܚ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ . 14 ܘܶܐܢ ܬ݁ܶܫܶܐܠܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܫܶܡܝ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ܢܳܐ ܀ 15 ܐܶܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܝ̈ ܛܰܪܘ . 16 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܒ݂ܥܶܐ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦ݁ܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ . 17 ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܶܗ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܂ ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܶܗ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ . ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܳܡܰܪ ܂ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ . 18 ܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܰܬ݂ܡܶܐ̈ . ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܁ ܩܰܠܺܝܠ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܆ 19 ܘܥܳܠܡܳܐ ܂ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ . ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܂ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܢܝ . ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܚܰܝ ܂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬ݁ܺܚܽܘܢ . 20 ܒ݁ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܬ݁ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܆ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܒ݁ܳܐܒ݂ܝ ܇ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܀.܀.܀܀ 15 21 ܡܰܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܝ̈ ܁ ܘܢܳܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܆ ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܺܝ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܂ ܢܶܬ݂ܪܚܶܡ ܡܶܢ ܐܳܒ݂ܝ . ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܪܚܡܺܝܘܗ̱ܝ ܂ ܘܶܐܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܢܰܦ݂ܫܝ ܀ 22 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܟ݂ܰܪܝܽܘܛܳܐ . ܡܳܪܝ ܆ ܡܳܢܰܘ ܠܰܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܁ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ . 23 ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ . ܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܂ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܢܳܛܰܪ . ܘܳܐܒ݂ܝ ܢܶܪܚܡܺܝܘܗ̱ܝ . ܘܰܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܆ ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ . 24 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܁ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ . ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܂ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܺܝܠܝ . ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܰܢܝ . 25 ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝ . 26 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ : ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܫܰܕ݁ܰܪ ܐܳܒ݂ܝ ܒ݁ܫܶܡܝ ܆ ܗܽܘ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ . ܘܗܽܘ ܢܰܥ̱ܗܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܂ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . 27 ܫܠܳܡܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܥܳܠܡܳܐ ܂ ܐܶܢܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ . ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܘܰܕ݂ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ . 28 ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܶܠܽܘ ܪܳܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܆ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ . ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܂ ܪܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܝ . 29 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ . ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ . 30 ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ̈ . ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܪܟ݂ܽܘܢܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܘܒ݂ܺܝ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܡܶܕ݁ܶܡ . 31 ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܂ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐܒ݂ܝ ܆ ܘܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܕ݁ܰܢܝ ܐܳܒ݂ܝ ܂ ܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ . ܩܽܘܡܘ ܢܺܐܙܰܠ ܡܶܟ݁ܳܐ ܀