Paul the Apostle: Titus (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
chapter :
verse :
1 Chapter 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܘܰܫܠܺܝܚܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܘܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . 2 ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܇ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ 3 ܘܰܓ݂ܠܳܐ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܗ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܟ݁ܳܪܽܘܙܽܘܬ݂ܰܢ . ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܗܰܝܡܢܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܆ 4 ܠܛܺܛܳܘܣ ܒ݁ܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܘܳܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܁ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܀ 5 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܫܒ݂ܰܩܬ݁ܳܟ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܰܩܪܺܛܺܐ ܆ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܚܰܣܺܝܪܳܢ̈ ܬ݁ܰܬ݂ܩܶܢ ܁ ܘܰܬ݂ܩܺܝܡ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݁ܬ݁ܳܟ݂ ܇ 6 ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗ̱ܽܘ . ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܥܠܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ . ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܡܗܰܝܡܢܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܡܨܰܚܶܝܢ . ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܽܘܥܒ݁ܳܕ݂ ܒ݁ܳܐܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ . 7 ܚܰܝܳܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ . ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܰܪ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܡܬ݂ܳܢ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ . ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ̈ ܛܰܢܦ݁ܶܐ̈ ܇ 8 ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܶܐ̈ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܶܡ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܟ݂ܶܦ݂ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܟ݁ܺܐܝܢ . ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܣܝܳܐ . ܘܰܠܒ݂ܺܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . 9 ܘܰܒ݂ܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܕ݁ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܐܳܦ݂ ܠܰܡܒ݂ܰܝܳܐܘܽ ܒ݁ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܚܠܺܝܡܳܐ ܁ ܘܰܠܡܰܟ݁ܳܣܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܪܶܝܢ . 10 ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܁ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ . ܘܰܣܪܺܝܩܳܢ̈ ܡܶܠܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܇ 11 ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܣܰܟ݁ܳܪܽܘ ܦ݁ܽܘܡܗܽܘܢ . ܒ݁ܳܬ݁ܶܐ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܆ ܘܡܰܠܦ݂ܺܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ̈ ܛܰܢܦ݁ܶܐ̈ . 12 ܐܶܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܩܪܺܛܺܐ̈ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܇ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܘܟ݂ܰܪܣܳܬ݂ܳܐ̈ ܒ݁ܰܛܺܝܠܳܬ݂ܳܐ̈ . 13 ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ݂ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܟ݁ܶܣ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܆ 14 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܡܽܘܢ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ̈ ܁ ܘܰܠܦ݂ܽܘܩܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܕ݁ܣܳܢܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ . 15 ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ̱ܘ ܠܰܕ݂ܟ݂ܰܝܳܐ̈ . ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܡܣܰܝܒ݂ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܆ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܝܰܒ݂ ܗ̱ܽܘ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ . 16 ܘܡܰܘܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ̈ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܇ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܣܢܺܝܶܐܐ̈ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܝܳܣ . ܘܡܰܣܠܰܝܳܐ̈ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ ܀
2 Chapter 2 1 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ . 2 ܘܰܐܠܶܦ݂ ܁ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܶܐ̈ ܥܺܝܪܺܝܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ̈ . ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܺܝܢ . ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ . ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܰܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . 3 ܘܳܐܦ݂ ܩܰܫܺܝܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܒ݁ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܐܳܟ݂ܠܳܢ̈ ܩܰܪܨܶܐ̈ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ̈ ܠܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ . ܘܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܡܰܠܦ݂ܳܢ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ . 4 ܘܰܡܢܰܟ݁ܦ݂ܳܢ̈ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ̈ ܁ ܕ݁ܢܶܪܚܡܳܢ̈ ܒ݁ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ̈ ܘܰܒ݂ܢܰܝܗܶܝܢ̈ . 5 ܘܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܢ̈ ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܢ̈ . ܘܢܶܗܘܝܳܢ̈ ܝܳܨܦ݁ܳܢ̈ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ̈ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܳܢ̈ ܠܒ݂ܰܥܠܰܝܗܶܝܢ̈ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 6 ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܛܠܶܝܢ ܁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒ݁ܥܺܝ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܟ݂ܦ݁ܺܝܢ . 7 ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܰܘܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܆ ܘܰܒ݂ܡܰܠܦ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܚܠܺܝܡܬ݁ܳܐ ܁ 8 ܕ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܳܐ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒ݁ܳܣܰܪ ܠܳܗ ܆ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܶܐ ܀.܀.܀܀ 1 9 ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ̈ ܠܡܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ ܢܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܢܶܫܬ݁ܰܦ݂ܪܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܥܰܨܶܝܢ . 10 ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܓ݁ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܘܽܘܢ ܫܪܳܪܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܆ ܕ݁ܰܢܨܰܒ݁ܬ݂ܽܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܀ 11 ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܡܰܚܝܰܬ݂ ܟ݁ܽܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܁ 12 ܘܪܳܕ݂ܝܳܐ ܠܰܢ ܆ ܕ݁ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܒ݂ܰܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ ܘܢܺܚܶܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܁ ܒ݁ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܇ 13 ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܣܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܪܺܝܟ݂ܳܐ ܘܰܠܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 14 ܕ݁ܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܆ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܘܠܳܐ ܇ ܘܰܢܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܣܶܡ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܀ 15 ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܘܰܒ݂ܥܺܝ . ܘܟ݂ܰܘܶܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢ . ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܒ݂ܣܶܐ ܒ݁ܳܟ݂ .
3 Chapter 3 1 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ ܡܰܥ̱ܗܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܠܪܺܫܶܐ̈ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢܶܐ̈ ܢܶܫܬ݁ܰܡܥܽܘܢ ܘܢܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ . ܘܰܕ݂ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܟ݂ܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ ܛܳܒ݂ . 2 ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܽܘܢ . ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܫܺܝܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܺܝܢ . ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܢܚܰܘܽܘܢ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 3 ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘܰܝܢ ܁ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܝܳܣܳܐ . ܘܛܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ . ܘܰܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܰܐܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܫܰܚܠܦ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܰܒ݂ܒ݂ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ . ܘܰܣܢܺܝܐܝܺܢ ܗ̱ܘܰܝܢ . ܐܳܦ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܣܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ . 4 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܠܝܰܬ݂ ܒ݁ܰܣܺܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܇ 5 ܠܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܆ ܐܰܚܝܰܢ ܒ݁ܰܣܚܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܘܠܳܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܁ ܘܰܒ݂ܚܽܘܕ݁ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ . 6 ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݂ ܥܠܰܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܆ 7 ܕ݁ܰܒ݂ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܢܶܙܕ݁ܰܕ݁ܰܩ ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬ݁ܶܐ̈ ܒ݁ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܒ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀ 8 ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܘܰܝܬ݁ ܡܫܰܪܰܪ ܠܗܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܦ݂ܠܰܚ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܛܳܒ݂ܳܢ̈ ܘܡܰܘܬ݁ܪܳܢ̈ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ . 9 ܡܶܢ ܒ݁ܥܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܰܟ݂ܠܬ݂ܳܐ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܫܥܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ . ܘܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܶܐ̈ . ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܫܶܐ̈ ܕ݁ܣܳܦ݂ܪܶܐ̈ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܐ̱ܠ . ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܗܶܝܢ ܆ ܘܰܣܪܺܝܩܳܢ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ . 10 ܡܶܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܶܪܶܣܺܝܰܘܛܳܐ ܇ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܪܬ݁ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܶܗ ܆ ܐܶܫܬ݁ܰܐ̱ܠ . 11 ܘܰܗܘܰܝܬ݁ ܝܳܕ݂ܰܥ ܆ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܁ ܡܥܰܩܰܡ ܗ̱ܽܘ ܘܚܳܛܶܐ . ܘܗܽܘ ܚܰܝܶܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܀ 12 ܡܳܐ ܕ݁ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܰܐܪܛܶܡܰܐ ܐܰܘ ܠܛܽܘܟ݂ܺܝܩܳܘܣ ܆ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܬ݂ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܢܺܝܩܳܦ݁ܳܘܠܺܝܣ . ܬ݁ܰܡܳܢ ܓ݁ܶܝܪ ܣܳܡܶܬ݂ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܝ ܕ݁ܰܐܣܬ݁ܶܐ . 13 ܥܰܠ ܙܺܢܰܐ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܪܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܦ݁ܳܠܳܘ ܁ ܢܶܬ݂ܒ݁ܛܶܠ ܠܳܟ݂ ܆ ܕ݁ܰܬ݂ܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܇ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ . 14 ܘܢܺܐܠܦ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܛܳܒ݂ܶܐ̈ ܒ݁ܨܶܒ݂ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܳܐܠܨܳܢ̈ ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܀ 15 ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܟ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀ ܫܰܐܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ . ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/135
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “Titus (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/135.
Bibliography:
Titus (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܛܝܛܘܣ.” In The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/135.

Show Citation Styles