Paul the Apostle: Philemon (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
chapter :
verse :
1 Chapter 1 1 ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܐܰܣܺܝܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܁ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܐܰܚܳܐ ܆ ܠܦ݂ܺܝܠܺܡܳܘܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܰܢ . 2 ܘܠܰܐܦ݁ܝܰܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܬ݁ܰܢ . ܘܠܰܐܪܟ݂ܺܝܦ݁ܳܘܣ ܦ݁ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܰܢ . ܘܰܠܥܺܕ̱݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܟ݂ . 3 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܁ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 4 ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ . ܘܡܶܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܝ̈ ܆ 5 ܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܫܶܡܥܶܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ . ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܆ 6 ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܆ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܝܳܗܒ݁ܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ ܇ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܁ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܛܳܒ݂ܳܢ̈ ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 7 ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܘܒ݂ܽܘܝܳܐܳܐ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܚܽܘܒ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܘ ܪܰܚܡܶܐ̈ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 8 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܦ݁ܰܪܶܗ̱ܣܺܝܰܐ ܣܰܓ݁ܺܝܐܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܕ݁ܶܐܦ݂ܩܽܘܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܙܳܕ݂ܩܳܢ̈ . 9 ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܒ݂ܥܳܐ ܗ̱ܽܘ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܁ ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܆ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝ ܣܳܒ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܇ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 10 ܘܒ݂ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܆ ܥܰܠ ܒ݁ܶܪܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܝܶܠܕ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܰܝ̈ . ܐܳܢܺܣܺܝܡܳܘܣ ܇ 11 ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܰܫܚܽܘ ܇ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ݂ ܚܳܫܰܚ . 12 ܘܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܳܟ݂ . ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܝܰܠܕ݁ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܁ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ . 13 ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ ܐܶܚܕ݁ܺܝܘܗ̱ܝ ܆ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܺܝ ܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ̈ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ . 14 ܒ݁ܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܠܟ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܨܒ݂ܺܝܬ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܛܳܒ݂ܬ݂ܳܟ݂ ܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ . 15 ܟ݁ܒ݂ܰܪ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܫܰܢܺܝ ܕ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܬ݁ܶܐܚܕ݁ܺܝܘܗ̱ܝ ܇ 16 ܠܳܐ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ . ܐܰܚܳܐ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ . ܘܒ݂ܰܒ݂ܣܰܪ ܘܰܒ݂ܡܳܪܰܢ . 17 ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ ܠܺܝ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܳܐ ܆ ܩܰܒ݁ܶܠܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܠܺܝ . 18 ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܣܪܳܟ݂ ܐܰܘ ܚܰܝܳܒ݂ ܆ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܠܰܝ ܚܫܽܘܒ݂ . 19 ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ . ܐܶܢܳܐ ܦ݁ܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܇ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܚܰܝܳܒ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ . 20 ܐܺܝܢ ܐܳܚܝ . ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܒ݁ܳܟ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ . ܐܰܢܺܝܚ ܪܰܚܡܰܝ̈ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ . 21 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܺܝ ܆ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܳܟ݂ . ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܇ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ . 22 ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܛܰܝܶܒ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ . ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܆ ܕ݁ܒ݂ܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ̈ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 23 ܫܳܐܶܠ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܟ݂ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܰܐ ܫܰܒ݂ܝܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 24 ܘܡܰܪܩܳܘܣ ܘܰܐܪܺܣܛܰܪܟ݂ܳܘܣ . ܘܕ݂ܺܡܰܐ . ܘܠܽܘܩܰܐ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܰܝ̈ . 25 ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀.܀.܀܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/136
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Paul the Apostle, “Philemon (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/136.
Bibliography:
Philemon (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝܡܘܢ.” In The New Testament in Syriac [ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/136.

Show Citation Styles