Digital Syriac Corpus

1 John (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ

   https://syriaccorpus.org/141
1 Chapter 1 1 ܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܠܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܒ݁ܥܰܝܢܰܝܢ̈ . ܚܙܰܝܢ ܘܓ݂ܰܫܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܢ̈ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ . 2 ܘܚܰܝܶܐ̈ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝܘ . ܘܰܚܙܰܝܢ ܘܣܳܗܕ݁ܺܝܢܰܢ . ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܂ ܘܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝܘ ܠܰܢ . 3 ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܚܙܰܝܢ ܘܰܫܡܰܥܢ ܆ ܡܰܘܕ݁ܥܺܝܢܰܢ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܰܢ . ܘܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܆ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܳܐ ܘܥܰܡ ܒ݁ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . 4 ܘܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ . 5 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܢ ܡܶܢܶܗ ܇ ܘܰܡܣܰܒ݁ܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘ ܆ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . 6 ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ ܚ̱ܢܰܢ ܘܠܰܘ ܒ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܪܳܕ݂ܶܝܢܰܢ . 7 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܗܽܘ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܇ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܶܗ ܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ . 8 ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܠܰܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܡܰܛܥܶܝܢܰܢ . ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܰܢ . 9 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܘܕ݁ܶܝܢܰܢ ܒ݁ܰܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܆ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܽܘ ܘܙܰܕ݁ܺܝܩ ܁ ܕ݁ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܇ ܘܰܢܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܘܠܰܢ . 10 ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܰܝܢ ܆ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ . ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܀
2 Chapter 2 1 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܚܛܽܘܢ . ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܛܶܐ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܦ݁ܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒ݂ܳܐ ܇ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ . 2 ܗܽܘܝܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ . ܘܠܰܘ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܠܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ . 3 ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܪܓ݁ܫܺܝܢܰܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܆ ܐܶܢ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . 4 ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܇ ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܆ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ . ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . 5 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܆ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܠܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܁ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܚܢܰܢ . 6 ܗܰܘ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܝ ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܗܰܠܟ݂ܳܬ݂ܶܗ̈ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܀.܀.܀܀ 1 7 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܠܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ . ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ . 8 ܬ݁ܽܘܒ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂̱ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܁ ܒ݁ܶܗ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܇ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܰܪܺܝ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ . 9 ܡܰܢ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܇ ܘܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ . 10 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܒ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܟ݂ܰܬ݁ܰܪ . ܘܟ݂ܶܫܠܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . 11 ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܒ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܰܒ݂ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ . ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܁ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܣܰܡܺܝ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܥܰܝܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܀ 12 ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܆ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܒ݂ܶܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ̈ ܂ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ . 13 ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ . ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ . ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܛܠܳܝܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܳܐ . 14 ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܒ݂ܳܗܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ . ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܡܶܐ̈ ܆ ܕ݁ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܶܐ̈ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ . ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ . ܘܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܒ݂ܺܝܫܳܐ . 15 ܠܳܐ ܬ݁ܶܪܚܡܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ . ܡܰܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܠܥܳܠܡܳܐ ܆ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܶܗ . 16 ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ . ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܝܢܶܐ̈ ܆ ܘܫܽܘܒ݂ܗܳܪܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ . ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܒ݂ܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ . 17 ܘܥܳܒ݂ܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܁ ܗܽܘ ܘܪܶܓ݁ܬ݂ܶܗ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀ 18 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܡܫܺܝܚܶܐ̈ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ . ܘܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܆ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܽܘ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ . 19 ܡܶܢܰܢ ܢܦ݂ܰܩܘ ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢܰܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܰܢ ܗ̱ܘܰܘ ܆ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܡܟ݂ܰܬ݁ܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ . ܐܶܠܳܐ ܢܦ݂ܰܩܘ ܡܶܢܰܢ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܕ݁ܠܰܘ ܡܶܢܰܢ ܗ̱ܘܰܘ . 20 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܆ ܘܦ݂ܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܗ̱ܽܘ ܠܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ . 21 ܠܳܐ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܇ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ . 22 ܡܰܢܽܘ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ . ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܆ ܟ݁ܳܦ݂ܰܪ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ . 23 ܘܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ . ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ . 24 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܆ ܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܆ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܡܩܰܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܒ݂ܪܳܐ . 25 ܘܗܳܢܰܘ ܫܽܘܘ̱ܕ݁ܳܝܳܐ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܕ݁ܺܝ ܠܰܢ ܆ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 26 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ . 27 ܘܳܐܦ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܁ ܐܶܢ ܬ݁ܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܗܺܝ ܡܰܠܦ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ . ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܝܬ݁ ܒ݁ܳܗ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܶܦ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܶܗ . 28 ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܩܰܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܆ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܓ݁ܠܶܐ ܁ ܠܳܐ ܢܶܒ݂ܗܰܬ݂ ܡܶܢܶܗ . ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܓ݁ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ . 29 ܐܶܢ ܝܺܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܆ ܕ݁ܰܥܘ ܁ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܀
3 Chapter 3 1 ܘܰܚܙܰܘ ܁ ܕ݁ܰܟ݂ܡܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ̈ ܩܪܳܢ ܂ ܐܳܦ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܢ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܢ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܳܐܦ݂ܠܳܐ ܠܶܗ ܝܺܕ݂ܰܥ ܀ 2 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܚܢܰܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ . ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܆ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܶܗ ܗܳܘܶܝܢܰܢ . ܘܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . 3 ܘܟ݂ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܡܕ݂ܰܟ݁ܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܗܽܘ ܕ݁ܟ݂ܶܐ ܗ̱ܽܘ . 4 ܡܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܥܰܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ . ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܠܳܗ ܥܰܘܠܳܐ ܗ̱ܝ . 5 ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ . ܘܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܗ ܠܰܝܬ݁ . 6 ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܡܩܰܘܶܐ ܆ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܚܳܛܶܐ ܆ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܁ ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܶܗ ܀ 7 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ . ܗܰܘ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ ܗܽܘ ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܳܐ . 8 ܗܰܘ ܕ݁ܣܳܥܰܪ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܆ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܽܘ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܽܘ . ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ . 9 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܙܰܪܥܶܗ ܒ݁ܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ . ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܶܚܛܳܐ ܇ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ . 10 ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܫܺܝܢ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ . ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . 11 ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܆ ܕ݁ܬ݂ܰܚܒ݂ܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ . 12 ܠܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܐܝܶܢ ܁ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܰܩܛܰܠ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ . ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܰܛܠܶܗ ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܘܕ݂ܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܺܝܢ . 13 ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܕ݁ܰܡܪܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܆ ܐܶܢ ܣܳܢܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ . 14 ܚܢܰܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܰܢܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝܢ̈ . ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ . 15 ܟ݁ܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܆ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܽܘ . ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܡܩܰܘܶܝܢ ܒ݁ܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 16 ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܆ ܕ݁ܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ . ܘܳܐܦ݂ ܚܢܰܢ ܁ ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܰܢ ܆ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܐܰܚܰܝܢ̈ ܢܶܬ݁ܶܠ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܰܢ̈ . 17 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܇ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܇ ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܪܰܚܡܰܘܗ̱ܝ̈ ܡܶܢܶܗ ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀ 18 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܢܰܚܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒ݁ܡܶܠܶܐ̈ ܘܰܒ݂ܠܶܫܳܢܳܐ ܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܘܒ݂ܰܫܪܳܪܳܐ . 19 ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܥܺܝܢܰܢ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ . ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܗܽܘ ܆ ܡܦ݁ܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܒ݁ܰܢ . 20 ܕ݁ܶܐܢ ܗܽܘ ܠܶܒ݁ܰܢ ܒ݁ܳܣܰܪ ܠܰܢ ܆ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܰܢ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܀.܀.܀܀ 2 21 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܐܶܢ ܠܶܒ݁ܰܢ ܠܳܐ ܒ݁ܳܣܰܪ ܠܰܢ ܆ ܓ݁ܳܠܝܳܢ̈ ܐܶܢܶܝܢ̈ ܐܰܦ݁ܰܝܢ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ . 22 ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܆ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܇ ܘܫܰܦ݁ܺܝܪܳܬ݂ܳܐ̈ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ̱ܝ . 23 ܘܗܳܢܳܐ ܗ̱ܽܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܶܗ ܆ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܘܢܰܚܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܩܕ݁ܰܢ . 24 ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܛܰܪ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܆ ܒ݁ܶܗ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ . ܘܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܒ݁ܶܗ . ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܳܪܶܐ ܒ݁ܰܢ ܆ ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܗܳܝ ܕ݁ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܀
4 Chapter 4 1 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܠܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚܺܝܢ̈ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ . ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܳܪܫܺܝܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ̈ ܢܒ݂ܺܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ̈ ܢܦ݂ܰܩܘ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ . 2 ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . ܟ݁ܽܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܰܘܕ݁ܝܳܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ . 3 ܘܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܘܕ݁ܝܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܆ ܠܰܝܬ݁ܶܝܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ . ܘܗܳܫܳܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ . 4 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ̈ ܆ ܘܰܙܟ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܘܢ ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ . 5 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ . ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܆ ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܳܡܰܥ . 6 ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܰܢ . ܘܗܰܘ ܕ݁ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ . ܘܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ . ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܁ ܡܶܣܬ݁ܰܟ݁ܠܺܝܢܰܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀ 7 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܢܰܚܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ . ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܇ ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 8 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܽܘ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܆ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ . 9 ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܰܢ ܆ ܕ݁ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕ݁ܢܺܚܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ . 10 ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܇ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܐܰܚܶܒ݂ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܇ ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ ܚܛܳܗܰܝܢ̈ ܀ 11 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܚܰܝܳܒ݂ܺܝܢܰܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܠܡܰܚܳܒ݂ܽܘ . 12 ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ . ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܚܶܒ݂ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܰܢ ܡܩܰܘܶܐ ܇ ܘܚܽܘܒ݁ܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܐ ܒ݁ܰܢ . 13 ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܁ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܡܩܰܘܶܝܢܰܢ ܇ ܘܗܽܘ ܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܰܢ ܆ ܕ݁ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ . 14 ܘܰܚܢܰܢ ܚܙܰܝܢ ܘܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢܰܢ ܆ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܦ݁ܳܪܽܘܩܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ . 15 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܗܽܘܝܽܘ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܶܗ ܡܩܰܘܶܐ . ܘܗܽܘ ܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 16 ܘܰܚܢܰܢ ܗܰܝܡܶܢܢ ܘܺܝܕ݂ܰܥܢ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܨܶܐܕ݂ܰܝܢ . ܐܰܠܳܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܗܽܘ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܰܡܩܰܘܶܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܆ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܘܶܐ . 17 ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܠܰܡ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܆ ܕ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ݁ܶܐ̈ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܆ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ . 18 ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܠܰܝܬ݁ . ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܆ ܠܒ݂ܰܪ ܫܳܕ݂ܶܐ ܠܳܗ ܠܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܒ݁ܩܶܢܛܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ . ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܚܶܠ ܆ ܠܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ . 19 ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܐܰܚܒ݂ܰܢ . 20 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܇ ܘܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܣܳܢܶܐ ܆ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܗܽܘ . ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܁ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܰܚܶܒ݂ . 21 ܘܗܳܢܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܩܰܒ݁ܶܠܢ ܡܶܢܶܗ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܢܰܚܶܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ .
5 Chapter 5 1 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܡܰܚܶܒ݂ ܠܝܳܠܽܘܕ݂ܳܐ ܆ ܡܰܚܶܒ݂ ܐܳܦ݂ ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܶܢܶܗ . 2 ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܡܰܚܒ݂ܺܝܢܰܢ ܠܰܒ݂ܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܳܐ ܕ݁ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܒ݂ܺܝܢܰܢ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . 3 ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܚܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܕ݁ܢܶܛܰܪ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ . ܘܦ݂ܽܘܩܕ݁ܳܢܰܘܗ̱ܝ̈ ܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܺܝܢ . 4 ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܙܳܟ݂ܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ . ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܙܟ݂ܳܬ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ . 5 ܡܰܢܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܪܶܗ ܗ̱ܽܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 6 ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܝܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܁ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܡܰܝܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܡܳܐ . 7 ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܗܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܫܪܳܪܳܐ . 8 ܘܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܝܳܐ̈ ܘܰܕ݂ܡܳܐ . ܘܰܬ݂ܠܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ̈ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ . 9 ܐܶܢ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ̈ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܢܰܢ ܆ ܚܰܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ̱ܝ . ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܁ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ . 10 ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܇ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ . 11 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ̱ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ . ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ . 12 ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܠܰܒ݂ܪܳܐ ܆ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܐܳܦ݂ ܠܚܰܝܶܐ̈ . ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܠܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ . 13 ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܶܬ݂ܒ݁ܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܕ݁ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ . 14 ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܦ݁ܰܪܶܗ̱ܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܆ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܆ ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ . 15 ܘܶܐܢ ܡܦ݁ܳܣܺܝܢܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܆ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܢ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܫܶܐܠܳܬ݂ܰܢ̈ ܕ݁ܫܶܐܠܢ ܡܶܢܶܗ . 16 ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗ̱ܝ ܕ݁ܚܳܛܶܐ ܚܛܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܡܚܰܝܰܒ݂ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܆ ܢܶܫܰܐܠ ܘܡܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܶܐ̈ ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܚܳܛܶܝܢ . ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܚܛܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ . ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܁ ܕ݁ܢܶܒ݂ܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫ . 17 ܟ݁ܽܠ ܥܰܘܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܽܘ . ܘܺܐܝܬ݂ ܚܛܳܗܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܗܽܘ . 18 ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ . ܗܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܢܳܛܰܪ ܢܰܦ݂ܫܶܗ . ܘܒ݂ܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܶܗ . 19 ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܰܢ ܆ ܘܥܳܠܡܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܒ݂ܺܝܫܳܐ ܗܽܘ ܣܺܝܡ . 20 ܘܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ݂ ܠܰܢ ܡܰܕ݁ܥܳܐ ܕ݁ܢܶܕ݁ܰܥ ܠܫܰܪܺܝܪܳܐ ܇ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܇ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 21 ܒ݁ܢܰܝ̈ ܆ ܛܰܪܘ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ̈ ܀.܀.܀܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/141
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
John the Apostle, “1 John (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/141.
Bibliography:
1 John (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/141.

Show Citation Styles