Digital Syriac Corpus

Jude (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ

   https://syriaccorpus.org/144
chapter :
verse :
1 Chapter 1 1 ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܐܰܚܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܆ ܠܥܰܡ̱ܡܶܐ̈ ܩܪܰܝܳܐ̈ ܕ݁ܒ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܇ ܘܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ . 2 ܪܰܚܡܶܐ̈ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܂ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀ 3 ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܝܰܨܺܝܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܁ ܥܰܠ ܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܓ݂ܰܘܳܐ ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܦ݁ܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ ܆ ܕ݁ܰܐܓ݂ܽܘܢܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܚܠܳܦ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܬ݁ܰܠܡܰܬ݂ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ . 4 ܩܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ̈ ܡܰܥܠܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕ݁ܶܡܘ ܐܶܬ݂ܟ݁ܬ݂ܶܒ݂ܘ ܒ݁ܚܽܘܝܳܒ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ . ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܶܐ̈ . ܕ݁ܰܠܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܰܢ ܡܰܗܦ݁ܟ݂ܺܝܢ ܠܛܰܢܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ . ܘܰܒ݂ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܂ ܟ݁ܳܦ݂ܪܺܝܢ . 5 ܠܡܰܥ̱ܗܳܕ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܆ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܦ݁ܪܰܩ ܆ ܗܳܝ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ̈ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐܰܘܒ݁ܶܕ݂ . 6 ܘܰܠܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܇ ܐܶܠܳܐ ܫܒ݂ܰܩܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܆ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܁ ܒ݁ܰܐܣܽܘܪܶܐ̈ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܶܐ̈ ܁ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܂ ܢܳܛܰܪ . 7 ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝܢܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܪܰܝܗܶܝܢ̈ ܇ ܕ݁ܒ݂ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܢܺܝ̈ ܘܶܐܙܰܠ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܆ ܣܺܝܡܳܢ̈ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܬ݁ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܚܰܝܒ݂ܳܢ̈ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ . 8 ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܠܡܶܐ̈ ܡܶܫܬ݁ܪܰܓ݂ܪܓ݂ܺܝܢ ܆ ܠܒ݂ܶܣܪܳܐ ܡܰܢ ܡܛܰܢܦ݂ܺܝܢ . ܠܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܛܳܠܡܺܝܢ . ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ . 9 ܡܺܝܟ݂ܳܐܝܶܠ ܕ݁ܶܝܢ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ̈ ܇ ܗܰܘ ܕ݁ܥܰܡ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܳܐܶܢ ܁ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦ݁ܰܓ݂ܪܶܗ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܆ ܠܳܐ ܐܰܡܪܰܚ ܕ݁ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ . ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܆ ܕ݁ܢܶܓ݂ܥܽܘܪ ܒ݁ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ . 10 ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܁ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܂ ܡܓ݂ܰܕ݁ܦ݂ܺܝܢ . ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܚܰܪܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܡܦ݁ܳܣܺܝܢ ܆ ܒ݁ܗܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܺܝܢ . 11 ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܚܶܗ ܕ݁ܩܳܐܝܶܢ ܐܶܙܰܠܘ . ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܰܡ ܒ݁ܰܐܓ݂ܪܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܪܰܚܘ . ܘܰܒ݂ܥܶܨܝܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܩܽܘܪܳܚ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ܘ . 12 ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܰܢܝܳܚܳܬ݂ܗܽܘܢ̈ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܟ݂ܰܬ݁ܡܺܝܢ ܁ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܪܦ݁ܥܺܝܢ . ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܪܳܥܶܝܢ . ܥܢܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܪܽܘܚܶܐ̈ ܦ݁ܳܗܝܳܢ̈ . ܐܺܝܠܳܢܶܐ̈ ܕ݁ܰܐܘܦ݁ܺܝ ܐܶܒ݁ܗܽܘܢ . ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ̈ . ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܘ ܬ݁ܶܢܝܳܢܽܘܬ݂ . ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܰܝܗܽܘܢ̈ . 13 ܓ݁ܰܠ̱ܠܶܐ̈ ܥܰܙܺܝܙܶܐ̈ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܪܽܘܥܬ݁ܗܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ . ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ̈ ܡܰܛܥܝܳܢܶܐ̈ . ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕ݁ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܗܽܘܢ ܢܛܺܝܪ . 14 ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܗܳܠܶܝܢ ܆ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܳܡ ܁ ܚܢܽܘܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܆ ܕ݁ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܒ݁ܘܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ̈ ܆ 15 ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܆ ܘܰܠܡܰܟ݁ܳܣܽܘ ܠܟ݂ܽܠ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ̈ ܇ ܡܶܛܽܠ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܐܪܫܥܘ ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܶܐ̈ ܩܰܫܝܳܬ݂ܳܐ̈ ܁ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܂ ܚܰܛܳܝܶܐ̈ ܪܰܫܺܝܥܶܐ̈ . 16 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܡܰܪܛܢܺܝܢ ܘܥܳܕ݂ܠܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܨܶܒ݂ܘܳܢ̈ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ . ܘܦ݂ܽܘܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܓ݁ܢܺܝܚܳܬ݂ܳܐ̈ ܆ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܦ݂ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܐ̈ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ̈ ܀ 17 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܟ݂̱ܪܘ ܠܡܶܠܶܐ̈ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܩܰܕ݁ܶܡ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܰܘܗ̱ܝ̈ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ 18 ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܆ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܶܐ̈ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܒ݂ܰܙܚܺܝܢ ܇ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܬ݂ܳܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܗܽܘܢ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܪܽܘܫܥܳܐ . 19 ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܪܫܺܝܢ . ܢܰܦ݂ܫܳܢܳܝܶܐ̈ . ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ . 20 ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ̈ ܆ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܁ ܐܶܬ݂ܒ݁ܰܢܰܘ ܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܂ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܝܢ . 21 ܢܰܦ݂ܫܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܛܰܪ ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܇ ܠܚܰܝܶܐ̈ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ . 22 ܘܰܠܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܚܛܽܘܦ݂ܘ . 23 ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܬ݁ܬ݁ܘܶܝܢ ܁ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܣܳܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ݂ ܠܟ݂ܽܘܬ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܬ݁ܡܳܐ . 24 ܠܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܰܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܕ݁ܠܳܐ ܫܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܐ ܇ ܘܰܢܩܺܝܡ ܕ݁ܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ : 25 ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦ݁ܳܪܽܘܩܰܢ ܁ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܇ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܒ݁ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܆ ܠܶܗ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܽܐܘܚܕ݁ܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܁ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܶܐ̈ ܂ ܐܰܡܺܝܢ ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/144
Source:
G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 1, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by George A. Kiraz.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jude the Apostle, “Jude (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ” based upon G. H. Gwilliam, J. Pinkerton and John Gwynn (eds.), The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ] (London: British and Foreign Bible Society, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified May 1, 2018, https://syriaccorpus.org/144.
Bibliography:
Jude (Peshitta Version) - ܐܓܪܬܐ ܕܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ.” In The New Testament in Syriac [ ܕܝܬܝܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ], edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/144.

Show Citation Styles