Odes of Solomon: Ode 31

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
line group :
1 ܐܶܬܦܫܰܪܘ ܡܼܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܼܶܢ ܚܶܙܘܶܗ. 2 ܛܥ݀ܳܬ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܐܷܒܼܕܰܬܿ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܫܺܝܛܽܘܬܳܐ (ܢܣܰܒܬܳܗܿ ܠܴܐ ܗܶܠܰܟܬܳܐ܆ ܘܛܶܒܼܥܰܬ) ܡܼܶܢ ܫܪܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3 ܦܽܘܡܶܗ ܦܬܰܚ ܘܡܰܠܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܰܠܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. 4 ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܠܘܳܬ ܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܗܳܢܽܘܢܿ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܰܘ. 5 ܘܐܶܙܕܰܕܰܩ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 6 ܦܽܘܩܘ ܗܳܢܽܘܢܿ ܕܶܐܬܐܶܠܶܨܘ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. 7 ܘܺܝܪܰܬܘ ܢܰܦܫܟܽܘܢܿ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢܿ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܴܐ ܡܰܘܬܳܐ. 8 ܘܚܰܝܒܽܘܢܝ ܟܰܕ ܩܳܡܷܿܬ܆ ܠܗܱܿܘ ܕܠܴܐ ܐܻܝܬܰܝ ܗ̱ܿܘܺܝܬ ܡܚܰܝܒܳܐ. 9 ܘܦܰܠܶܓܘ ܒܶܙܰܬܝ܆ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܴܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܗܽܘܢܿ. 10 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܰܝܿܒܪܶܬ ܘܫܶܬܩܿܶܬ ܘܰܫܿܠܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܴܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢܗܽܘܢܿ. 11 ܐܶܠܴܐ ܩܳܡܷܿܬ ܕܠܴܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܗ݀ܳܝ ܕܡܶܬܢܰܓܕܳܐ ܡܼܶܢ ܟܺܐܦܷ̈ܐ ܓ̈ܰܠܠܶܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܐ. 12 ܘܣܶܒܿܠܶܬ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢܿ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܝ ܘܰܐܪܬܺܝܘܗ̱ܝ. 13 ܘܰܕܠܴܐ ܐܷ݀ܣܰܪܶܩ ܠܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܴ̈ܗܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢܿ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝܿܺܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܙܰܪܥܗܽܘܢܿ. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/174
Source:
James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: July 6, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Odes of Solomon: Ode 31” based upon James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973), Digital Syriac Corpus, last modified July 6, 2017, https://syriaccorpus.org/174.
Bibliography:
Odes of Solomon: Ode 31.” In The Odes of Solomon: The Syriac Texts, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/174.

Show Citation Styles