Digital Syriac Corpus

Odes of Solomon: Ode 42

   https://syriaccorpus.org/185
line :
line group :
1 ܦܶܫܿܛܶܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܘܐܶܬܿܩܰܪܒܶܬ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܚܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܳܬܷܿܗ̄ ܗ̱ܝܼ. 2 ܘܰܦܫܺܝܛܽܘܬܝ ܩܰܝܣܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܰܬܪܺܝܨܶܐ. 3 ܘܰܗܿܘܺܝܬ ܕܠܴܐ ܚܳܫܚܽܘ ܠܗܳܢܽܘܢܿ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܫܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢܿ ܕܠܴܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ. 4 ܘܐܷܗܘܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢܿ܆ ܡܰܚܒܺܝܢ ܠܺܝ. 5 ܡܺܝܬܘ ܟܽܠܗܽܘܢܿ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ܆ ܘܰܒܥܰܐܘܽܢܝ ܗܳܢܽܘܢܿ ܕܰܣܒܰܪܘ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ. 6 ܘܩܳܡܷܿܬ ܠܺܝ ܘܐܻܝܬܰܝ ܥܰܡܗܽܘܢܿ܆ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܒܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢܿ. 7 ܐܰܣܠܼܺܝܘ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢܿ܆ ܘܰܐܪܡܿܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢܿ ܢܺܝܪܶܗ ܕܚܽܘܒܝ. 8 ܐܰܝܟ ܕܪܳܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܥܰܠ ܟܰܠܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܝܪܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܺܝ. 9 ܘܐܰܝܟ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܬܺܝܚ ܒܶܝܬ ܚܱ̈ܬܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܽܘܒܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ. 10 ܠܴܐ ܐܶܣܬܰܠܿܝܰܬ ܐܳܦܶܢ ܐܶܣܿܬܰܒܪܰܬ܆ ܘܠܴܐ ܐܶܒܿܕܶܬ ܐܳܦܶܢ ܪܢܰܘ ܥܠܰܝ. 11 ܫܝܽܘܠ ܚܙܳܬܰܢܝ ܘܶܐܬܕܰܘܝܰܬ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܰܬܻܝܒܰܢܝ ܘܰܠܣܰܓܺܝܷ̈ܐܐ ܥܰܡܝ. 12 ܚܰܠܴܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܘܢܶܚܿܬܶܬ ܥܰܡܶܗ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܥܽܘܡܩܳܐ. 13 ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܐܰܪܦܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܴܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܦܰܪܨܽܘܦܝ. 14 ܘܥܶܒܿܕܶܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܒܡܺܝ̈ܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܡܰܠܿܠܶܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢܿ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܝܴ̈ܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܴܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܛܶܠ ܦܶܬܓܳܡܝ. 15 ܘܰܪܗܶܛܘ ܠܘܳܬܝ ܗܳܢܽܘܢܿ ܕܡܺܝܬܘ܆ ܘܰܩܥܰܘ ܘܶܐܡܼܰܪܘ ܚܽܘܢܰܝܢ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. 16 ܘܰܥܒܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ܆ ܘܰܐܦܶܩܰܝܢ ܡܼܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. 17 ܘܰܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܢܷܿܦܽܘܩ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܚܳܙܶܝܿܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܠܴܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܡܰܘܬܰܢ. 18 ܢܶܬܦܪܶܩ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘܼ ܦܳܪܽܘܩܰܢ 19 ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܶܡܿܥܶܬ ܩܳܠܗܽܘܢܿ܆ ܘܣܴܿܡܶܬ ܒܠܶܒܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢܿ. 20 ܘܣܴܿܡܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܗܽܘܢܿ ܫܶܡܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܱ̈ܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢܿ ܘܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢܿ. ܗܰܠܶܠܘܽܝܰܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/185
Source:
James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: July 6, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Odes of Solomon: Ode 42” based upon James H. Charlesworth (ed.), The Odes of Solomon: The Syriac Texts (Oxford: Oxford University Press, 1973), Digital Syriac Corpus, last modified July 6, 2017, https://syriaccorpus.org/185.
Bibliography:
Odes of Solomon: Ode 42.” In The Odes of Solomon: The Syriac Texts, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/185.

Show Citation Styles