Digital Syriac Corpus

Memra 11 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ.

   https://syriaccorpus.org/198
1

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢܰܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܛܰܡܐܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܶܝܢ: ܘܰܒܛܺܝܠ ܠܰܢ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܪܶܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܰܡܦܰܫܶܩ ܠܰܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܢܶܣܬܢܶܩ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܦܪܽܘܫ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܕܝܰܪܩܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܐ ܕܰܢܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ ܡܳܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.

ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܰܪܚܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ: ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ ܐܶܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܘܰܣܢܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܘܰܕܕܳܡܝ̈ܳܢ ܠܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܡܰܪ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܕܺܝܠܝ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܩܫ̈ܰܝܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫ̈ܶܐ. p ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܬܽܘܒ ܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ ܘܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܟܶܬܒܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝܬ: ܐܶܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܠܝ: ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱ܘ ܨܒܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܢܐܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ؟ ܘܬܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ: ܘܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܛܰܪܘ ܠܶܫܳܢܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܡ̈ܰܠ̱ܠܳܢ ܢܶܟܠܳܐ: ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ: ܒܥܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܗܰܪܛ ܒܳܬܪܶܗ: ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ: ܐܶܡܰܪ ܐܰܢ̤ܬ݊ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܝ: ܕܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ:

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܓܳܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܟ̈ܺܝܟܳܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܘܗܳܟܰܢ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܓܒܺܝܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܒܗܽܘܢ ܗܘܰܝܬ ܪܳܗܶܛ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܥܰܠܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܰܪܩܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܘܠܰܘ ܠܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ܀

3

ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܠܰܐܚܽܘܟ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ: ܐܶܢ ܡܰܣܟܶܠ ܒܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܢܦܳܐ. ܐܶܢ ܠܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ: ܒܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ؟ ܒܗܰܘ ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ: ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܚܰܢܦܳܐ ܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܘܫܰܢܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ؟

ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܶܗ: ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ ܠܳܐ ܬܶܦܪܽܘܫ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܟ. ܘܗܳܟܰܢ ܩܳܬܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܩܕ̈ܩܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܬ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܒܗܰܘ: ܕܰܗܘܺܝ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܡܰܚܒܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚ̈ܺܝܠܶܐ ܢܶܫܩܽܘܠ: ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܢܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܰܪܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕ̈ܩܶܐ݀ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܠܰܛܠ̈ܳܝܶܐ ܘܠܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܛܪܶܝܢ ܒܬܶܐܪܬܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܪܥܳܐ ܬܶܐܪܬܶܗ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܛܪܶܐ: ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐ ܬܶܐܪܬܶܗ: ܡܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܪܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬܛܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܺܗ̱ܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܝܶܫܽܘܥ: ܕܗܳܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܘܳܐܟܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܟܶܐ ܗ̱ܘ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܕܟܶܐ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܤܳܛܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܐܶܠܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܢ ܠܰܡ ܕܰܡܙܺܝܓܳܐ ܬܶܐܪܬܶܗ ܒܣܳܛܳܢܳܐ: ܪܳܢܶܐ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

4

ܦܩܰܕ ܬܽܘܒ ܠܰܚܠ̈ܺܝܡܶܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܬܽܘܩܠܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܥܰܕ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ: ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܣܟܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܰܚܠ̈ܺܝܡܶܐ: ܕܢܶܚܫܒܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ.

ܒܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܠܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ؟ ܒܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܒܰܙܥܽܘܪܳܐ؟ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ: ܕܰܐܡܶܟ ܢܰܦܫܳܟ؟ ܘܰܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܚܽܘܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܗܰܘ: ܕܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܢܳܛܪܰܬ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ: ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܳܩܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܗܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܣܽܘܓܶܐܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܛܰܡܐܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܐܳܦ ܠܰܕ̈ܟܰܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܤܳܛܳܢܳܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܒܝܰܕ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܳܟ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܦܳܫܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ.

ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܗܘܺܝ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ: ܘܰܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ: ܕܣܰܩܽܘܒܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܗܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܗܘܺܝ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܪܬܳܐ. ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܘܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܚܓܺܝܪ ܠܳܐ ܢܶܣܬܚܶܦ. ܟܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ. ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܚܠ̈ܺܝܡܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܘܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܣܰܘܣܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܡܥܰܕܳܪܽܘ ܡܥܰܕܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܕܳܪܽܘ ܡܶܬܥܰܕܰܪ܀

5

ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܟܶܬܒܰܬ ܪܽܘܚܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܚܠܺܝܡ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܽܘ ܐܰܝܢܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܡܰܢ ܕܢܶܫܪܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܰܐܠܶܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܒܨܺܝܪܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܠܰܘ ܡܶܫܪܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܡܺܐܪܰܒ ܝܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܪܰܒܳܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܒܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܕܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܡܒܰܛܳܠܽܘ ܡܒܰܛܶܠ ܠܶܗ ܠܚܰܠܒܳܐ؟ ܚܳܣ. ܝܳܢܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܚܰܠܒܳܐ. ܐܳܦ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܡܳܐ ܕܚܳܨ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܡܶܛܽܠ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܦܪܰܫ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܠܰܡ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬܟܽܘܢ. ܬܰܘ ܠܟܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܫܽܘܢܳܩܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܕܢܺܐܢܰܩ: ܘܰܠܝܰܠܽܘܕܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܡܰܚܢܽܘܩܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܗ ܗ̱ܽܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܦܰܪܣܳܐ ܠܰܐܚܽܘܟ ܩܕܳܡ ܥܺܕ̱ܬܳܐ ܘܰܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܚܰܢܦܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܛܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܗܰܘ ܕܫܰܒܽܘܩ ܠܶܗ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ: ܘܰܚܫܽܘܒܳܝܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܳܟ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/198
Source:
Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011) Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 31, 2017
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Memra 11 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ.” based upon Robert Kitchen and Martien Parmentier (eds.), The Syriac Book of Steps vol. 2 , Texts from Christian Late Antiquity, vol. 12b (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2011), Digital Syriac Corpus, last modified May 31, 2017, https://syriaccorpus.org/198.
Bibliography:
Memra 11 - ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ..” In The Syriac Book of Steps, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/198.

Show Citation Styles