Digital Syriac Corpus

Pseudo-Clementine Recognitions: Recognition 3

   https://syriaccorpus.org/221
165

ܘܗܘ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܟܕ ܚܙܐ ܕܟܠܢ ܿ ܗܢܝܢ ܗܢܝܢ ܨܒܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܫܡܥ . ܠܟܠܗܿ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܢܝܢ ܐܓܥܠ ܠܢ . ܗܟܢܐ ܕܗܘ ܫܡܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܨܒ̈ܘܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܬܐܡܪ ܐܦ ܥܠ ܗܢܘܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܗܢܘܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܕܡ ܢܣܝܢܐ ܕܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܐܦ ܥܠ ܗܢܘܢ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܕܡ ܢܣܝܢܐ ܕܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܥܠ ܗܢܝܢ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ ܢܣܬܒܪ ܘܕܩܪܝܒܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܝܐܝܐ ܘܙܕܩܐ ܕܠܘܩܕܡ ܡܢܗܢܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܢܫܪ̈ܐ . ܘܡܐ ܕܬܚܘ̈ܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܝܟ ܥܪܒܘܬܐ ܢܣܒܢ ܡܢܗܝܢ . ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܗܢܝܢ ܕܒܝܕܥܬܐ ܡܬܝܕܥܢ ܢܫܪܟ . ܘܢܫܪܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܫܡܫܐ ܐܬܣܝܡ ܪܝܫܐ ܕܢܫܬܛܠ ܥܠ ܐܝܡܡܐ . ܘܣܗܪܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܗ ܿ ܘܗܢܘܢ ܗܢܘܢ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܐܬܣܝܡܘ ܡܢ ܗܘ ܿ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܢܗ ܢܣܒܘ ܿ ܘܗܘ ܗܘ ܕܠܝܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܬܩܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܩܕܡ ܒܪܐ ܒܫܘܪܝܐ ܘܥܡ ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܘܐܦ ܗܢܝܢ ܚ̈ܝܘܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܕܒܝܡܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܐܝ̈ܠܢܐ ܘܥܩܪ̈ܐ ܬܩܢ ܿ ܘܒܬܪܟܢ ܠܗ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܫܘܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܣܒ ܿ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܚܐ ܿ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܝܗܒ ܠܗܿ ܘܗܟܢܐ ܕܝܢ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܚܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܪܫܢܘܬܐ ܘܚܕܐ ܗܝ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܝ ܿ ܗܢܝܢ ܕܒܬܪ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܚܐ ܡܬܐܡܪܢ ܐܦܢ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܪ̈ܫܢܘܬܐ ܩܕܡܬ ܕܝܢ ܐܡܪܬ ܘܐܦ ܥܠܬܐ ܕܗܢܐ ܕܘܪܓܐ ܕܢܓܕ ܘܡܣܩ ܿ ܡܢ ܗܢܝܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܠܘܬ ܗܢܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܬܬܚܫܚܘܢ ܘܥܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܗܢܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܙܗܝܪܘܬܐ ܬܩܢܘ݀ܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܘ ܿ ܟܕ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܕܠܐܡܬܚܒܠܐ ܡܬܕܪܓܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܡܬܢܓܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܘܬܗ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܘܝܘ ܥܠܬ ܢܦܫܗ ܿ ܘܐܦܠܐ ܕܗܘ ܝܠܕ ܠܢܦܫܗ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܗܕܐ ܿ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܩܪܒ ܠܢ ܕܢܕܥ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܗܘܐ pb. 83 ܡܗܘܐ ܗܘܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܩܪܐܘܗܝ ܠܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܒܐ ܕܢܦܫܗ ܘܝܠܕ ܢܦܫܗ ܕܢܛܠܡܘܢܝܗܝ ܐܡܪܚܘ ܿ ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܠܬܪ̈ܥܝܬܐ ܘܠܚܘ̈ܫܒܐ ܢܣ̈ܝܣܐ ܕܐܣܬܢܩ ܓܝܪ ܕܢܐܠܕ ܢܦܫܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܕܡܘܬ ܛܠܝ̈ܐ ܐܬܚܫܒܘ ܘܣܒܪܘ ܿ ܘܗܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܠܦ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܿ ܣܡܘ ܿ ܘܐܝܟ ܗܘ ܕܒܝܕ ܢܦܫܗ ܗܘܐ ܐܡܪܘ ܒܫܢܝܘܬܐ ܕܫܢܘ ܘܠܢܨܒ̈ܬܐ ܘܕܢܕܡ̈ܘܢܝܗܝ ܠܗܘ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܗܢܘܢ ܕܝܿܘܢܐ ܐܡܪܚܘ ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܪܫܥܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܢܩܝܦܐ ܠܗܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܘ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܒܗܝ ܓܝܪ ܕܝܠܕ ܢܦܫܗ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܗܘܐ ܿ ܘܒܗܝ ܕܝܢ ܕܡܬܝܠܕ ܿ ܡܢ ܢܦܫܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܡܬܝܠܕ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܝܠܕ ܿ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܿ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܦܣ ܠܢ ܗܘ ܡܘܠܟܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܚܘ̈ܫܒܐ ܕܓܿܘܐ . ܒܛܝܠܐܝܬ ܘܙܗܝܪܐܝܬ ܕܚܩܝܢ ܠܗ ܡܢܢ ܠܗܢܐ ܓܘܕܦܐ ܘܗܝ ܕܝܐܝܐ ܠܐܝܬܝܐ ܕܠܐܗܘܐ ܕܢܐܡܪ ܝܗܒܝܢ ܠܢ ܿ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܿ ܡܐ ܕܐܫܬܐܠ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܪܫܝܥܐܝܬ ܩܕܡܘ ܐܡܪܘ ܿ ܠܐܗܘܐ ܕܠܘܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܕܢܗܘܐ ܐܒܐ ܕܢܦܫܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ . ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܿ ܩܕܡ ܕܠܢܦܫܗ ܢܬܠ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܢܦܫܗ ܘܝܠܕ ܢܦܫܗ ܿ ܒܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܢܬܐܡܪ ܡܫܟܚܐ . ܘܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗܝ ܕܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܕܐ ܟܝ ܐܬܐ ܕܚܘܫܒܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܪܚܘܬܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܕܗܘܐ ܡܢ ܢܦܫܗ ܗܘ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ . ܓܕܫܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܗܢܘܢ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܡܪܕܘܬܐ ܢܐܡܪ ܗܝ ܕܗܘܝܐ ܠܗܢܘܢ ܕܪܘܝܢ ܕܠܛܠܢܝ̈ܗܘܢ ܚܠܦ ܚܦܪܐ ܫܘܪܝܢ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܕܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܒܥܬܐ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܢܥܒܕ ܟܕ ܡܫܪܝܢ ܐܢܚܢ ܡܢ ܡܫܠܡܢܘܬܗ ܿ ܕܡܪܢ ܐܝܟܐ ܕܡܠܦ ܠܢ ܥܒܕܘܬܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ ܕܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܕܩܢܕܝܢܘܣ ܿ ܘܢܣܝܘܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܡܘܬܐ ܢܣܝܒܪ ܒܣܒܪܐ ܘܒܣܘܟܝܐ ܕܗܢܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܗܝ ܕܐܪ ܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ . ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܩܛܠܘ݀ܢ ܕܚܠܘ ܕܝܢ ܡܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚ ܐܦ ܦܓܪܐ ܐܦ ܢܦܫܐ . ܕܢܘܒܕ ܒܓܗܢܐ ܘܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܥܡ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܝܬܐ ܢܦܫܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܿ ܘܐܦ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܐ ܡܢ ܗܢܝܢ ܕܚܐܫ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܗܢܝܢ ܕܐܘ ܪܕܝܐ ܕܠܓܘ ܐܘ ܕܪܕܝܐ ܕܠܒܪ ܐܘ ܕܩܛܝܢܘܬܐ ܐܘ ܕܥܒܝܘܬܐ . ܐܘ ܕܚܘܠܡܢܐ ܐܘ ܕܟܘܪܗܢܐ ܿ ܐܘ ܕܦܣܩܐ ܐܘ ܕܡܠܝܦܢܘܬܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܒܗ ܒܝܠܕܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܐ pb. 84 ܡܕܡ ܡܥܕܪ ܠܗ ܿ ܠܢܦܫܐ ܒܗ ܒܪܕܝܐ . ܐܠܐ ܕܒܟܘܠ ܕܘܟܐ ܒܙܘ̈ܥܝܗܿ ܩܝܡܐ ܗܝ ܒܩܢܘܡܗܿ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ ܿ ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܡܬܙܝܥܢܘܬܗ ܡܦܪܫܬܐ ܠܘܬ ܟܘܠ ܨܒܘ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܬܪܨܐ ܿ ܪܕܐ ܗܟܝܠ ܘܚܐܫ ܒܐܝܬܘܬܗ ܿ ܘܒܩܢܘܡܗ ܗܘ ܦܓܪܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܐ ܕܒܗ ܒܢܣܝܢܐ ܢܬܒܩܐ ܘܢܐܠܦ ܿ ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܩܘܝܡܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܗܝ ܣܦܝܩܘܬܗ ܕܟܪܣܐ ܡܛܠ ܬܪܒܝܬܐ ܕܥܘܠܐ ܕܕܚܐ ܘܡܬܕܚܐ ܐܝܟ ܕܒܬܟܬܘܫܐ ܒܡܠܬܐ ܒܪܘܝܬܐ ܘܗܘ ܕܐܬܩܝܡ ܡܣܬܪܗܒ ܕܢܦܘܩ ܿ ܗܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܿ ܡܫܢܝܐ ܠܗܘܢ ܠܚܘ̈ܒܠܐ ܠܝܘ̈ܒܠܐ ܘܡܪܦܪܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܡܘܬܐ ܿ ܘܡܐ ܕܓܕܫ ܕܝܢ ܚܫܐ ܐܘ ܩܢܕܝܢܘܣ ܕܓܘܐ ܗܘܐ ܿ ܐܘ ܕܡܕܡ ܡܢܬܐ ܐܝܟ ܕܒܣܓܝ ܡܣܬܩܒܠ ܿ ܐܠܐܓܝܪ ܐܦ ܟܘܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܐ ܗܘ ܕܪܓܬ ܢܫܐ ܡܩܡ ܡܛܝܒ ܘܡܩܕܡ ܡܠܛ ܟܝܢܐܝܬ ܒܟܘܠܗܝܢ ܩܘ̈ܡܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܿ ܐܝܟ ܗܟܢܐ ܕܛܠܝܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܘܒܐܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܗܘ ܕܐܬܥܠܡ . ܘܕܓܒܪܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܛܠܝܐ ܐܝܬ ܗܘ ܒܗ ܚܝܠܗܿ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗܢܝܢ ܿ ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܒܚܝܠܗ ܿ ܐܦ ܙܘ̈ܥܝܗܿ ܕܢܦܫܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܫܬܥܠܡ ܿ ܡܛܝܒ ܗܘ ܠܗ ܠܚܐܦܐ ܠܐ ܕܝܢ ܥܕܟܝܠ ܐܝܬ ܠܗ ܚܫܚܬܗܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܫܿܕܐ . ܕܓܒܪܐ ܗܘ ܩܢܐ ܗܘ ܥܡ ܨܒܝܢܗ ܐܦ ܫܘܡܠܝܗܿ ܕܚܫܚܬܐ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܿ ܕܝܢ ܡܢ ܗܢܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܐ . ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܘܥܠ ܦܓܪܐ ܕܪܕܘܝܐ ܗܘ ܿ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܗܢܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܠܗ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܕܠܓܘܐ ܐܝܬܗܒܘ ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܡܪܢ ܐܡܪ ܕܐܬܐܡܪ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܕܠܐ ܬܓܘܪ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܚܙܬܐ ܘܚܘܪܐ ܿ ܠܪܓܬܐ ܬܫܬܥܒܕ ܘܣܓܝ ܐܠܗܐܝܬ ܐܡܪ ܿ ܐܢ ܓܝܪ ܗܘ ܦܓܪܐ ܟܝܢܐܝܬ ܦܟܝܪ ܗܘ ܿ ܠܘܬ ܪܓܬ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܿ ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܛܝܪܐܝܬ ܡܫܥܒܕ ܠܘܬ ܗܢܝܗܢ ܕܡܢܗܝܢ ܩܒܠ ܐܦ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܕܒܗܘܢ ܒܐܣܟ̈ܡܐ ܗܢܝܢ ܢܗܘܐ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܘܩܕܡ ܕܝܠܗ ܕܦܓܪܐ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܕܠܦܓܪܐ ܗܘ ܐܬܐܡܪܬ ܗܕܐ ܕܠܐ ܬܓܘܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܠܪܓܬܐ ܬܫܬܥܒܕ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܗܝ ܕܡܚܪܪܐ ܗܝ ܒܩܢܘܡܗ ܡܢ ܚܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܝܢ . ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܬܓܕ ܘܬܕܒܪ ܒܣܘܥܪܢܗ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܠܐܝܟܐ ܕܦܘܩܕܢܗ ܕܪܒܘܬܐ ܡܪܬܐ ܠܗ ܿ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܛܠ ܕܡܣܟܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܣܒܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗܢܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܠܐ ܪܓܙܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܘܠܚܡܬܐ ܙܟܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ ܘܡܢ ܢ̈ܫܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܚܢܢ ܚܙܬ݀ܢ ܘܪܥܝܢܢ ܕܒܣܒܪܐ ܕܗܢܝܢ ܕܥܬܝܕܢ ܪܥܝܢܢ ܡܦܪܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ . ܥܒܕܐ ܗܘ ܘܡܫܥܒܕܐ ܕܪܓܬ pb. 85 ܢܫ̈ܐ . ܐܠܐ ܡܕܡ ܡܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܒܟܝܢܗ ܐܝܟ ܕܚܘܝܢܢ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܿ ܘܡܕܡ ܕܝܢ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܘܥܗܿ ܕܢܦܫܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܿ ܘܕܗܢܝܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܩܒܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܠܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܗܢܝܢ ܡܬܝ̈ܕܥܢܝܬܐ ܐܫܟܚܢ ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܡܟܝܠ ܢܪܕܐ ܕܠܐ ܡܚܫܘܠܐ ܟܕ ܡܬܚܫܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܒܣܘܟܝܐ ܗܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܿ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܟܝܠ ܢܫܒܘܩ ܚܫܐ ܦܓܪܢܐ ܕܢܥܘܠ ܒܩܢܘܡܐ ܗܘ ܡܬܝܕܥܢܐ ܿ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܟܕ ܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܦܓܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܚܕ ܠܚܕ ܡܢ ܗܢܝܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܿ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘ ܛܟܣܐ ܡܦܣ ܿ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘ ܕܡܩܕܡܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܠܘܩܕܡ ܗܘ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܥܠܘܗܝ ܐܦ ܢܒ̈ܝܐ ܐܣܗܕܘ ܿ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܒܬܪܟܢ ܪ ܘܠܒܪ ܡܢܝ ܐܠܗܝ ܐܚܪܝܢ ܠܝܬ . ܟܕ ܗܝ ܕܠܒܪ ܡܢܝ ܡܒܕܩܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܿ ܘܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܀ ܀ ܀

167

ܘܗܘ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ ܐܬܒܝܢ ܘܐܡܪ ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܗܘ ܙܥܘܪܐ . ܕܥܠ ܗܘ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܘ ܢܐܡܪ . ܘܢܫܡܥ ܿ ܘܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܝܚܗܝܢ ܘܚܘܒܗܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܬܦܠܘܢ ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚ ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܐܢܬܘ݀ܢ ܘܐܦ ܠܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܚܫ ܐܝܟ ܕܕܡܝܐ ܡܨܝܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܢܣܐ ܕܠܗܘ ܕܟܣܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܡܪܝܘܗܝ ܡܠܟ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܚܝ̈ ܘܟܢܘ̈ܬܝ ܕܠܐ ܬܒܥܘܢ ܗܕܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܫܒܘ ܕܬܫܡܥܘܢ ܿ ܐܦ ܓܝܪ ܕܢܬܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܠܐ ܘܠܐ ܘܠܐ ܙܕܩ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܫܡܐ ܫܚܝܡܐ ܡܝܩܪ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܐܦ ܕܠܐ ܗܘܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܫܡܐ ܫܚܝܡܐ ܡܝܩܪ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܐܦ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܿ ܘܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܿ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܡܫܬܒܚ ܿ ܥܕܡܐ ܠܛܒܐ ܒܠܚܘܕ . ܘܡܢܗ ܕܝܢ ܕܝܠܗ ܡܬܕܪܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܡܕܡ ܡܢܗ ܕܡܩܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܡܕܡ ܕܒܬܪܟܢ ܗܘܐ . ܕܢܚܙܐ ܢܦܫܗ ܒܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܥܬܐ ܘܥܘܩܒܐ ܕܗܘܝܐ ܗܝ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܝ ܟܣܝܘܬܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܢܩܕܡ ܢܬܒܩܐ ܒܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܒܥܬܐ ܠܝܬ ܠܗܿ . ܠܐ ܓܝܪ ܬܪܝܢܐ ܠܗ ܗܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܡܢ ܗܝ ܕܢܥܩܒ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܝܕܥ ܗܘ ܗܟܝܠ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܡܘܣܦ ܡܫܐܠ ܥܠ ܢܦܫܗ ܿ ܐܠܐ ܗܢܝܢ ܘܐܦ ܠܒܪ ܿ ܡܢ ܡܐ ܕܙܕܩ ܘܘܠܐ . ܐܡܪܢܢ pb. 86 ܪܚܝܡܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܒܫܠܝܐ ܘܒܫܬܩܐ ܒܠܚܘܕ ܢܬܝܩܪ ܿ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܘ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܩܢܘܡܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܝܠܢ ܕܠܐ ܩܢܕܝܢܘܣ ܿ ܡܢܢ ܩܒܠܬܘܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕ ܠܒܪܗ ܒܘܟܪܗ ܩܕܡ ܟܘܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ܝܐܐ ܿ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܘܠܐ ܐܬܚܠܦ ܿ ܘܠܐ ܐܬܦܠܓ ܘܠܐ ܪܕܐ . ܘܠܐ ܒܨܪ ܡܕܡ . ܥܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܕܐܝܟܢܐ ܗܢܝܢ ܚ̈ܫܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ ܕܢܬܠ ܐܿܢܘܢ ܥܪܩܢܢ ܕܕܚܠܢܢ ܕܕܡ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܗ ܡܐ ܕܗܢܝܢ ܐܬܝܗܒ ܠܗ ܬܒܛܠ ܠܗܿ . ܒܗܿ ܗܟܝܠ ܒܗܝ ܿ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܝܠܕ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܚܫ ܦܣܩܐ ܡܕܡ . ܒܗܝ ܕܨܒܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܚܝܠܗ ܚܓܝܪܐ ܐܫܬܟܚ ܠܘܬ ܨܒܝܢܗ ܿ ܘܐܦܠܐ ܥܒܪ ܚܝܠܗ ܠܢܝܫܐ ܕܨܒܝܢܗ ܐܠܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܨܒܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܝܠܕ . ܒܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗܝ ܕܚܫ ܿ ܐܢ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܓܘ̈ܫܡܐ ܕܠܩܛܝܪܐ ܕܥܒܝܘܬܐ ܡܫܥܒܕܝܢ ܩܘܝܡܐ ܕܛܠܢܝ̈ܬܐ ܡܫܡܠܝܢ . ܚܕ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܘ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܢܬܠ ܠܗ ܿ ܗܕܐ ܕܢܩܝܦ ܗܘ ܠܗ ܝܚܝܕܐ ܕܡܢܗ ܿ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܒܫܪܪܐ ܝܠܕܐ ܒܘܠܝܬܐ ܐܫܬܡܗ . ܡܛܠ ܕܒܩܢܘܡܗ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܿ ܥܗܕ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܐܬܥܕܠ ܗܘܐ ܣܝܡܘܢ ܕܐܡܪܢ ܗܘܝܢ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܘܓܘܕܦܐ ܐܡܪ ܥܠܝܢ . ܕܐܝܟ ܠܡ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܘܠܢܨܒ̈ܬܐ ܡܫܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ . ܘܐܢܬܘܢ ܡܢ ܟܘܠܗܿ ܢܦܫܟܘܢ ܕܬܐܠܦܘܢ ܐܣܬܒܪܗܒܬܘܢ ܘܟܕ ܕܝܢ ܟܘܠܢ ܪܡܙܢ ܠܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܿ ܗܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܪ ܕܓܠܝܐ ܗܝ ܐܘܪܚܗ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܐܩܝܠܐ ܘܐܢܬܘܢ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܘܥܕܡܐ ܛܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܒܡܫܡܥܬܗ . ܩܒܠ ܕܚܠ ܕܢܗܝܡܢ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܫܬܪܬܚ ܡܢ ܗܘ ܕܡܫܟܚ ܕܥܠܬܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗ ܡܢܗ ܢܛܪܘܕ ܒܚܚܕܘܬܗ ܕܗܢܐ ܫܘܪܝܐ ܡܬܚܦܛ . ܘܠܐ ܡܫܬܐܠ ܕܢܟܣܐ ܗܝ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܥܠܝܗܿ ܕܒܥܬܗ ܒܚܘܒܗ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܦ . ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܟܘܪ̈ܗܢܝܗܿ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܡܠܬܢ ܕܥܠ ܗܕܐ . ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܕܡ ܬܓܕܢ ܠܘܬ ܣܒܪܐ ܫܟܝܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܠܒܥܬܐ ܩܕܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܩܪܒܢܝ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܗܟܝܠ ܢܬܩܕܡ ܢܬܝܩܪ. ܡܢ ܠܘܬܢ ܗܘ ܐܠܗܐ . ܘܗܝ ܒܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܢܬܝܕܥ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ ܝܠܕ ܠܝܚܝܕܝܗ ܿ ܘܠܒܪܗ ܒܘܟܪܗ ܩܕܡ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ . ܠܐܗܘܐ ܓܝܪ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܢܦܫܗ ܿ ܐܬܐ ܘܢܦܫܗ ܝܠܕ ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܘܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܚܫܐ ܘܕܠܐ ܡܚܘܬܐ . ܐܠܘ ܗܘ ܒܗ ܣܥܪ ܗܘܐ ܕܪܫܥܐ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܕܢܣܒܪ ܥܠ ܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗܢܝܢ ܒܩܢܕܝܢܘܣ ܓܝܪ ܗܘܝܢ ܗܢܘܢ ܪ̈ܫܝܥܐ ܐܝܟ pb. 87 ܗܘ . ܕܒܘܠܝܬܐ ܐܬܦܪܣܘ ܘܪܘܒܐܝܬ ܓܕܦܘ ܥܠܘܗܝ ܿ ܕܐܝܬܝܐ ܗܕܐ ܕܢܩܒܬ ܕܟܪ ܥܗܝܕ ܐܢܐܼ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠܝܗܿ ܕܗܕܐ ܐܬܕܟܪܬܟܘܢ ܗܘܝܬ ܐܘ ܐܚܝ̈ . ܒܗܝ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕ ܗܘ ܐܠܗܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܩܕܡܬ ܐܬܐܡܪܬ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܫܪܪܐ ܐܬܩܪܝ . ܡܢܗ ܿ ܓܝܪ ܕܐܝܬܝܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܐܝܬܘܬܗ ܿ ܘܒܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܬܩܪܝܿ ܡܢܗ ܓܝܪ ܕܗܘ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܬܝܠܕ ܠܦܟܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܗܝ ܕܠܣܘܓܦܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܟܝܟܐܝܬ ܘܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܪܝܚ ܕܗܢܘܢ ܕܡܡܪܚܝܢ ܕܠܗܘ ܐܝܬܝܐ ܒܫܡܐ ܕܗܘܝܐ ܒܠܚܘܕ ܢܦܫܪܘܢ ܘܠܗ ܠܗܘܝܐ ܕܦܪܝܫ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܫܡܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܐܝܬܝܐ . ܘܕܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܬܐܡܪ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܗܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܬܩܪܐ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܒܩܢܘܡܗ ܿ ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܡܨܥܪ ܗܘ ܕܒܗܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܬܩܪܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܗܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܡܢ ܢܦܫܗ . ܘܗܘ ܡܢ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܗܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܕܪܫܥܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܡܪ ܿ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ . ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܦ ܗܘ ܠܢܦܫܗ ܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܒ ܕܢܩܦ ܐܘ ܕܢܦܠ ܒܛܟܣܐ ܕܬܪܝܢܘܬܐ ܕܣܡ ܕܡܝܩܪ ܗܘ ܝܠܕܐ ܡܢ ܠܐ ܝܠܝܕܘܬܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܗܘ ܠܢܦܫܗ ܡܦܣ ܗܘܐ . ܘܐܡܪ ܕܬܒ ܠܟ ܡܢ ܝܡܝܢܝ ܥܕܡܐ ܕܐܣܝܡ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܟ ܟܘܒܫܐ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܝܟ ܿ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐ ܐܫܬܓܫ ܠܘܬ ܢܦܫܗ . ܕܡܢܗ ܢܩܘܐ ܐܝܬܝܐ ܘܡܢܗ ܠܗܘܝܐ . ܢܬܢܓܕ ܕܢܐܡܪ ܕܝܢ ܗܢܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܪܘܫܥܐ ܗܘ ܪܒܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܘܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܐܦܢ ܩܠܝܠ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܬܒܝܢܘ݀ܢ ܡܘܕܝܢ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܕܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܒܝܠܕܐ ܕܡܢܗ ܠܐ ܚܐܫ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝܠܕܐ ܿ ܘܐܦܠܐ ܡܡܬܘܡ ܩܡܘ ܿ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܿ ܟܕ ܒܡܢܝܢܐ ܐܬܦܪܫܘ ܿ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܢܦܫܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܫܠܡܘܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܢܩܘܐ ܐܚܒ ܗܘ ܐܝܬܝܐ ܒܩܢܘܡܗ ܘܒܝܠܕܐ ܕܝܢ ܐܬܡܢܝ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܗܕܐ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܐ ܐܡܗܿ ܐܝܬܝܗ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܥܠ ܐܗܠܐ . ܚܒܪܬܗܿ ܕܝܢ ܘܚܬܗܿ ܠܐ ܝܠܘܦܘܬܐ ܿ ܘܗܝ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܗܝ ܕܪܗܒܘܢܐ ܗܝ ܘܢܛܘܪܐ ܕܗܢܝܢ ܕܡܢ ܡܪܢ ܐܬܝܗܒ ܠܢ . ܗܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܡܣܩܬܗ ܩܒܠܢܗܿ ܕܝܠܗ ܕܝܚܝܕܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܛܒܥ ܘܕܡܘܬܐ ܚܬܝܬܐ ܕܚܝܠܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܘ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܒܘܟܪܐ ܕܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ ܨܠܡܐ ܕܕܡܘܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܬܝܬܐ ܕܕܠܐ ܡܫܓܢܝ . ܕܚܝܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܗܘܬ . ܘܨܠܡܐ ܿ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܠܐ ܡܫܓܢܝ ܘܚܙܬܗ ܕܝܢ pb. 88 ܕܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܿ ܝܗܒ ܟܕ ܡܬܚܙܐ ܠܡ̈ܬܝܕܥܢܐܘܐܦ ܠܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܐ ܗܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܟܠܗ ܕܐܝܬܝܐ ܒܐܝܬܘܬܗ ܘܒܐܠܗܘܬܗ ܿ ܘܢܐ ܟܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܚܘܐ . ܘܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܒܛܝܠܐܝܬ ܡܫܐܠܝܢ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܣܬܒܪ ܿ ܠܘܬ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܩܕܡܐ ܠܒܥܬܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܡܫܬܐܠܝܢ ܐܠܐ ܐܦ ܕܢܪܕܘܢ ܡܙܕܗܪܝܢ . ܕܚܕ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐ ܕܠܐ ܗܘܐ . ܘܚܕ ܝܠܕܐ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܿ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܪܐ ܕܬܬܩܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܘܟܪܐ . ܡܬܡܢܝܐ ܕܝܢ ܥܡ ܐܒܐ ܘܥܡ ܒܪܐ ܐܝܟ ܕܛܒܥܐ ܗܝ ܓܠܝܦܐ ܩܕܡܐ ܕܚܝܠܗ ܕܬܪܝܢܐ ܿ ܘܐܦ ܓܝܪ ܗܘ ܒܪܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܐܼ ܚܝܠܗ ܗܘ ܘܕܡܘܬܗ ܘܨܠܡܗ ܥܨܝܕܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܒܨܒܝܢܐ ܫܘܝܐ ܐܝܟ ܝܠܕܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܒܘܠܝܬܐ ܥܡܗ ܡܬܚܙܐ . ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܝܢ ܘܐܦ ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܠ ܐܒܐ ܘܥܠ ܒܪܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ . ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܪ . ܘܐܦܝܣܢ ܠܟܠܢ . ܘܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܥܝܢܐ ܠܪܓܫܬܐ ܕܡܫܡܥܬܢ ܫܪܪܐ ܝܗܒ ܿ ܗܟܢܐ ܕܟܠܢ ܟܕ ܫܡܥܢ ܚܢܓܬ ܠܢ ܥܠ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܟܡܐ ܫܪܥܘ ܘܗܦܟܘ ܡܢ ܫܪܪܐ ܀ ܀ ܀

169

ܘܗܘ ܕܝܢ ܣܡܘܢ ܟܕ ܐܬܒܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܥܡ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܚܘܒܐ ܗܘ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܗ ܕܟܠܗ ܗܘ ܟܢܫܐ ܐܬܕܡܪ ܘܐܡܪ ܬܗܝܪ ܕܡܬܕܡܪܢܐ ܒܣ̈ܟܠܘܬܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܠܝܚܪܫܐ ܩܪܝܢ ܘܠܦܛܪܘܣ ܪ̈ܚܡܝܢ ܘܡܚܒܝܢ ܿ ܟܕ ܗܐ ܡܛܠ ܕܝܕ̈ܘܥܝ ܐܢܘܢ ܘܒ̈ܢܝ ܥܝܕܝ ܠܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܚܝܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܒܘ݀ܢ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܡܢܗܿ ܕܗܕܐ ܐܬܐ . ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܬ ܒܗܘ݀ܢ ܗܘ ܦܛܪܘܣ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܝܕܥ ܕܚܪܫܐ ܗܘ ܿ ܕܠܝ ܡܢ ܥܝܕܐ ܡܬܬܚܝܒܐ ܗܘܬ ܕܢܚܒܘܢܢܝ . ܠܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܕܐ ܕܢܚܒܘܢܢܝ . ܘܠܝܗ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܠܗ ܗܕܐ ܕܢܚܒܘܢܝܗܝ ܕܠܐ ܡܬܬܚܝܒܐ ܿ ܗܘܬ ܠܗ ܿ ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܟܝ ܠܐܝܟ ܗܢܝܢ ܗܘ ܣܝܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܦܓܪܘܣ ܐܡܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܚܪܫܐ ܿ ܗܘ ܦܛܪܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܐܠ ܒܫܠܡܐ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܦܢܝ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪ . ܕܣܦܩ ܠܗ ܐܘ pb. 89 ܣܝܡܘܢ ܠܒܘܣܪܢܗ ܕܐܢܫ ܗܘ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܕܐ ܡܛܥܝܐ ܠܟ . ܕܗܢܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܥܝܕܟ ܘܝܕܥܘ̈ܝܟ ܗܘܘ ܿ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܪ̈ܚܡܝܟ . ܐܠܐ ܐܦ ܣܢܝܢ ܠܟ . ܡܐ ܕܡܢܝ ܥܠܬܐ ܕܗܕܐ ܫܡܥܬ ܒܗܬ . ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܡܛܠ ܕܡܛܥܝܢܐ ܐܝܢܬ . ܘܫܪܪܐ ܕܝܢ ܡܫܬܘܕܐܐܢܬ . ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܚܒܝ̈ ܫܪܐ ܗܘܘ ܠܟ ܪ̈ܚܡܐ ܗܢܘܢ ܕܡܛܠ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܫܘܕܝܟ ܚܙܘ ܒܟ . ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܪܚܡܘܟ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܪ̈ܚܡܝ ܫܪܪܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܠܡܛܥܝܢܐ ܣܢܐܘܟ ܠܐ ܕܝܢ ܡܪܦܝܢ ܗܘܘ ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ . ܡܛܠ ܕܥܠ ܪܒܘܬܐ ܐܦܢ ܡܫܬܘܕܐ ܗܘܝܬ ܿ ܕܬܚܘܐ ܐܢܘܢ ܐܡܬܝ ܕܗܘ . ܘܟܡܐ ܕܠܐ ܩܪܝܒ ܗܘ ܕܫܒܪܪܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܚܘܐ . ܐܢܘܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܠܟ . ܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬܗܘܢ ܣܒܪܗ݀ ܕܪܒܘܬܐ ܗܝܕܝܢ ܒܘܠܝܬܐ ܒܟ ܒܣܝܢ ܘܒܣܪܝܢ ܠܟ . ܘܠܗܿ ܕܝܢ ܠܪܒܘܬܐ ܡܚܒܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܕܕܠܐ ܢܡܘܣ ܐܢܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܣܥܪ ܗܘܝܬ ܘܣܒܪ ܗܘܝܬ ܠܟ ܕܡܛܥܐ ܗܘܝܬ ܠܗܘܢ ܓܕܫ ܠܟ ܗܟܝܠ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܢܝܢ ܕܣܒܪܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ . ܠܗ ܠܫܪܪܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܿ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܝܕܘ̈ܥܘܗܝ ܫܡܝܥ ܠܟ . ܘܐܠܘ ܕܝܢ ܫܡܝܥ ܗܘܐ ܠܟ . ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ݀ ܗܝ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܟܣܐ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ . ܘܐܦܠܐ ܕܡܛܫܝ ܕܠܐ ܢܬܓܠܐ . ܗܢܝܢ ܕܐܪܙܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܘܠܗܢܘܢ ܕܫܘܝܢ ܒܨܒܝܢܗ ܡܬܓܠܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܠܘ ܫܡܥ ܗܘܝܬ ܐܘ ܒܥܓܠ ܐܘ ܒܬܘܚܪܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܠܦ ܗܘܝܬ ܫܪܝܪܬܐ . ܘܐܦܢ ܕܝܢ ܒܥܓܠ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܗܘܝܬ ܠܢܘܓܪܐ ܒܬܘܚܪܬܐ ܐܝܟ ܿ ܠܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܝܗ ܒܢܣܝܢܐ ܡܫܬܡܠܐ ܗܘܝܬ ܘܡܬܛܦܝܣ ܀ ܀ ܀

197

ܘܗܼܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܕܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܐܚ̈ܝܢ ܒܐܝܕܐ ܟܠܗܿ ܣܟܠܘܬܐ ܘܣܘܪܚܢܐ ܣܝܡܘܢ ܡܫܬܟܚ ܿ ܗܘ ܕܩܕܡ ܕܐܢܐ ܐܿܬܐ ܿ ܡܠܦ ܗܘ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܗܘܢ ܗܿܝ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ . [ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ] ܘܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܦ ܕܢܕܥܘܢ ܘܐܦ ܕܢܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢ ܿ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܬܪܒܨ ܡܢܗܝܢ ܕܡ̈ܠܐ ܟܦܪ ܠܗ ܕܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܠܝܬ ܕܢܕܥܘܢ ܐܘ ܢܥܒܕܘܢ ܐܦܢ ܡܐ ܕܗܼܘ. ܘܡܠܦ [ܕܡܠܦ] ܗܘܐ ܘܗܫܐ ܕܩܪܝܒ ܡܢܣܐ ܕܢܐܠܦ [ܕܢܠܦ] ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] . ܘܐܝܟܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܿ ܕܐܢ ܥܠ ܫܪܪܐ ܐܘ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܿ ܠܗܢܘܢ ܕܡܕܡ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܘܒܗܕܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܡܬܚܒܠ ܠܗ ܘܡܫܬܪܐ ܟܠܡܕܡ [ܟܠ ܡܕܡ] pb. 94 ܐܡܪܢܐ [ܐܡܿܪ ܐܢܐ] ܕܐܢ ܕܐܦ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܥܘܠܝܢ ܕܝ̈ܢܐ ܕܣܝܡܝܢ ܒܪܫܐ [ܒܝܫܪܐ] ܕܥܘ̈ܠܐ ܕܠ ܐܗܘܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܚܛܘ ܘܡܬܡܠܠܠܝܢ ܕܝܢ ܐܦ [ܘܐܦ] ܢܡܘ̈ܣܐ . ܕܡܦܪ̈ܫܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ ܡܢ ܒܝ̈ܫܐ . ܕܘܝܐ ܗܼܘ ܗܘ ܡܝܬܪܐ ܕܡܣܝܒܪ ܟܐܢܘܬܐ ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܒܝ̈ܫܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܡܬܓܐܝܢ ܕܠܝܬ ܟܐܢܘܬܐ ܘܕܝܼܢܐ . ܘܡܢ ܩܛܝܪ ܡܛܘܠ ܕܟܐܢܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܗܿܘܝܐ . ܘܗܼܘ ܕܝܢܗ ܥܘܠܐ ܒܢܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܘܢܝ̇ܬܐ . ܕܒܝ̈ܫܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ ܕܝܢ ܘܩ̈ܫܝܬܐ [ܘܒܝܫ̈ܬܐ] ܕܛܒܐ ܘܡܕܝܢ ܐܦ ܠܝܬ ܗܘ ܐܠܗܿܐ ܘܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܟܐܢܐ ܗܘ ܿ ܐܢ ܗܘ ܕܛܒܬܐ ܠܐ ܡܬܥܕܪܐ . ܘܟܢܘܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ . ܘܗܢܝܢ ܗܟܝܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܣܝܡܘܢ ܠܐ ܚܘܝ ܿ ܘܨܒܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܡܟܣܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܡܫܬܐܠ ܡܢ ܒܥܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܠܝܬ [ܠܡ] ܒܫܘܠܛܢܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܢܒܥܘܢ ܘܢܫܟܚܘܢ ܘܗܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܐܠܘ ܒܫܪܪܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܕ ܐܢܐ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܡܢܣܐ ܗܘܐ ܕܢܠܦ ܿ ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܿ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܚܐܪܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܿ ܘܫܠܝܛ ܗܘ ܒܿܢܦܫܗ܇ ܀ ܀ ܀

205

ܘܗܼܘ ܦܛܪܘܣ ܦܢܝ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܿ ܕܡܛܠ ܕܐܘܕܝܬ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܠܦ ܕܗܼܘ ܫܘܐܠܟ ܥܠ ܬܪ̈ܝܢ ܫܪ̈ܒܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܚܕ ܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܿ ܬܒܥ ܿ ܗܼܢܘܢ ܓܝܪ ܕܒܙܘܥܬܗܘܢ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܢܘܢ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܿ ܘܐܦ ܠܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܐ ܘܐܦ ܠܨܒܝܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܡܢܐܝܬ ܢܗܘܘܢ ܗܟܢܐ ܿ ܘܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܠܐ ܐܝܡܢܐܝܬ ܐܝܟ ܗܟܢܐ ܕܩܛܝܪܐ ܗܢܐ ܢܣܒ ܫܡܫܐ ܕܢܪܗܛ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܣܝܡ ܿ ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܢܣܥܘܪ ܐܝܟ ܡܐ ܕܨܿܒܐ ܕܡܛܠ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܠܩܛܝܪܐ ܕܒܪܝܘܬܐ [ܕܒܪܘܝܬܐ] ܥܒܕܘܬܐ ܦܠܚܝܢ ܿ [ܦܠܚܢ] ܠܐ ܡܫܟܚܢ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܢܣܥܪܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܬܬܣܝܡ [ܕܐܬܣܝܡ] ܕܢܥܒܕ݀ܢ ܘܐܝܩܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܡܫܠܡܢ ܗܘ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ [ܕܐܬܣܝܡ] ܕܢܥܣܥܪܢ ܗܿܘ ܕܥܒܕ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܨܿܒܐ ܢܛܪ ܠܗܝܢ ܿ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܫܘܠܛܢܗ ܕܢܫܟܚ ܕܢܣܥܘܪ ܟܘܠ ܡܐ [ܡܕܡ] ܕܨܿܒܐ ܗܘ ܗܢܐ ܬܚܝܬ ܐܝܩܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܿ ܘܬܚܝܬ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܿ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܩܪܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܐܢ ܢܣܥܘܪ ܫܦܝܪܬܐ ܿ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡܼܪܬ ܕܐܢ ܗܘ [ܕܐܢܗܘ] ܐܠܗܐ ܨܿܒܐ ܡܕܡ ܿ ܘܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܡܕܡ ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܐܿܡܪܬ ܠܟ ܕܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܬܐܡܪ ܐܢܬ ܕܡܕܝܢ ܗܘ ܨܿܒܐ ܕܢܗܘܝܢ ܐܝܬܗܝܢ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܿܘܝܢ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܟܠ [ܕܟܘܠ] ܕܨܿܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܟܠ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܗܝܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܐܝܬ ܠ݀ܟ ܕܬܐܿܡܪ . ܕܡܕܝܢ ܡܚܝܠܐ ܐܝܬܢܗܝ ܒܗܿܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܨܿܒܐ . ܘܗܿܘܐ ܐܢܬ ܡܫܬܒܗܪ ܿ ܟܕ ܡܕܡ ܬܪܝܨܐܝܬ ܠܐ ܐܡܼܪܬ ܿ ܐܝܟ ܗܘ ܕܙܟܼܝܬ ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܚܕܐܿ ܚܕܐ ܡܢܗܿܝܢ ܐܝܟܢܐ ܨܿܒܐ . ܨܿܒܐ ܓܝܪ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܢܫܟܚ ܡܕܡ . ܐܚܪܝܢ ܕܢܥܒܕ . ܠܒܪ ܡܢ ܗܿ ܡܕܡ ܕܐܬܣܝܡ ܠܗ ܿ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ [ܘܐܦ ܠܐ] ܐܝܩܪܐ ܐܦܠܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܩܒܠ ܿ ܘܨܿܒܐ ܕܝܢ ܕܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܕܒܫܘܠܛܢܗ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܟܚ ܕܢܣܥܘܪ ܗܿܘ ܡܐ ܕܨܒܐ ܐܝܟܐܢ ܕܡܢ ܥܠܬܐ ܕܝܠܗ ܿ ܐܘ ܐܝܩܪܐ ܐܘ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ . ܢܗܘܐ ܠܗ ܿ ܟܕ ܗܟܝܠ ܡܦܪܫܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܦܘܪ̈ܫܢܐ ܿ ܗܟܢܐ ܟܠ ܕܨܿܒܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܗܿܘ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨܿܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܼܘ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܨܒܝܢܗ ܠܐ ܢܓܒܐ . ܠܗ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ . ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ [ܕܐܬܣܝܡ] ܀ ܀ ܀

207

ܘܗܼܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܕܐܦ ܗܕܐ ܥܡ ܐܚܪܬܐ ܐܣܝܪܐ . ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܒܕ݀ܢ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗܘܝܢ ܘܐܣܪܢ ܕܛܒ̈ܐ ܢܗܘܐ ܒܫܪܪܐ . ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܢܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܝܢ . ܘܗܟܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܠܗ . ܗܼܘܐ ܕܨܒܝܢܐ . ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܣܬܥܪ ܗܘܐ . ܐܠܐ ܕܝܠܗ ܕܩܛܝܪܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܗܿܘ ܕܗܟܢܐ ܗܿܘ ܢܐܡܪ ܐܢܫ ܥܠܘܗܝ . ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܗܿܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܨܒܝܢܗ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܗܿܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܨܒܝܢܗ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܙܒܢܐ ܐܪܝܟܐ ܐܬܒܥܝ [ܐܬܒܢܝ] ܠܗ ܠܥܠܡܐ . ܥܕܡܐ ܕܗܿܘ ܡܢܝܢܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܐܬܚܪܩ [ܐܬܪܚܩ] ܡܢ ܐܠܗܐ . ܫܘܡܠܝܗ ܢܣܒ ܿ ܘܗܝܕܝܼܢ ܗܢܐ ܫܡܝܐ ܕܡܬܚܙܐ . ܒܕܡܼܘܬ ܡܓܠܬܐ ܢܬܟܪܟ . ܘܢܥܒܪ [ܘܢܥܒܕܿ] ܘܗܿܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܢܦ̈ܫܬܐ ܪ̈ܛܒܐ ܠܦܓܪ̈ܝܗܝܢ ܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܢܠܒܫܢ . ܘܗܿܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܒܪܘܚܐ ܕܢܘܪܐ ܒܓܦܪ̈ܝܗܝܢ [ܒܪܝܫܐ] ܢܩܒܠܢ . ܘܗܿܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܼܘ ܗܿܘ ܢܒܝܐ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܿ ܐܫܠܡ ܠܢ ܗܘ ܕܐܢ ܨܿܒܝܬ ܡܘܕܥܢܐ ܠܟ ܕܢܒܝܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܣܓܝܐܿܬܐ ܡܫܟܚܢܐ ܕܐܫܡܠܝܟ ܐܦ ܓܝܪ ܡܢ ܗܢܝܿܢ ܕܡܢܗ . ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܬܐܡܪ ܿ ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܗܝܢ ܗܘܝܢ ܘܗܿܢܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܘܼܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܐܡܼܪ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܿܝܢ ܐܢܝܢ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܕܗܿܢܝܢ ܕܥܬܝܕ݀ܢ ܕܢܗܘܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܗܘܝ ܠܗܝܢ ܝܗ݀ܒܢ ܠܢ ܀ ܀ ܀

220

ܘܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܘܠ [ܡܛܠ] ܕܡܟܝܠ ܢܓܗܬ [ܕܢܓܗܬ] ܗܘܬ . ܢܦܠ ܠܒܪ ܿ ܘܐܝܟ ܕܩܕܡ ܝܘܡܐ ܦܢܐ ܘܨܠܝ . ܘܐܬܐ ܘܩܡ ܒܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܝܘܡܐ ܒܗܿ ܩܐܡ ܗܘܐ . ܘܚܙܐ ܕܟܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܟܢܫ ܿ ܘܣܝܡܘܢ [ܘܠܣܝܡܘܢ] ܕܝܢ ܒܡܨܥܬܗ ܕܟܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܡܠܝ ܩܐܡ ܗܘܐ ܒܥܝܕܗ . ܫܐܠ ܒܫܠܡܗܘܢ ܘܐܡܼܪ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܕܟܐܢܐ ܗܝ ܕܬܟܪܐ ܠܢ . ܘܢܬܐܒܠ ܥܠ ܐܢܫܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܐ ܕܩܪܒܘ ܠܘܬܢ ܘܒܥܘ ܡܢܢ ܕܢܐܠܦܘܢ ܡܐ ܕܐܢܚܢܢ [ܕܚܢܢ] ܕܢܠܦ ܐܢܘܢ ܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ . [ܫܪܝܢܼܢ.] . ܗܢܼܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܢܒܥܝܢ ܠܢ ܡܠܦ̈ܢܐ . ܡܫܐܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܠܐ ܝܕܘ̈ܥܐ . ܘܐܡܿܪܝܢ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܢ ܐܝܟ ܝܕܘ̈ܥܐ ܿ ܐܠܐ ܟܒܪ ܢܬܚܫܒ ܐܢܫ ܡܢܟܘ݀ܢ ܘܢܐܡܪ ܕܗܿܘ ܕܡܫܐܠ ܡܛܠ ܕܢܐܠܦ ܿ ܡܫܐܠ ܿ ܘܡܐ ܕܝܢ ܕܫܡܥ ܘܐܬܒܝܢ ܿ ܕܠܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܿ . ܡܦܢܐ ܦܬܓܡܐ ܗܝ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܝܟ ܐܡܪ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗܿ . ܘܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܫܘܐܠܐ ܒܬܪ ܫܘܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܗܘ ܝܘܠܦܢܐ ܡܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡܝܐ ܘܡܢܗ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܘ̈ܬܠܬܐ . ܕ̈ܬܠܬܐ . ܘܕܬ̈ܠܬܐ] ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܐܢ ܢܬܒܥܝܢ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫܬܟܚܢ ܕܠܐ ܒܛܟܣܗܝܢ ܕܝܢ ܐܢ ܢܣܬܥܪܢ ܡܣܬܒܪܢ ܕܐܦ ܠܐ ܡܫܬܟܚܢ ܿ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܘ݀ܠܐ ܕܠܘܩܕܡ ܛܟܣܐ ܕܩ̈ܕܡܝܬܐ ܢܛܪ . ܘܥܠ ܡܐ ܕܗܘ ܕܒܥܐ . ܗܝ ܕܙܕܩܐ ܠܘܩܕܡ ܗܝ ܢܒܥܐ ܘܢܫܟܚ ܿ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܫܘܪܝܗܿ ܕܐܘܪܚܐ ܢܣܒ ܿ ܘܒܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܪܕܐ . ܐܦ [ܘܐܦ] ܒܗ݀ܝ ܕܬܪܬܝܢ ܪܗܛ . ܒܗܿ ܘܡܢ ܗ݀ܝ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝ ܕܬܠܬ ܕܠܝܠܐܝܬ pb. 100 ܡܫܟܚ ܘܟܡܐ ܕܪܕܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܪܕܐ ܐܘܪܚܐ ܛܒܐ [ܛܒܬܐ] ܡܬܓܠܝܐ ܠܗ ܘܡܬܦܫܐ ܥܕܡܐ ܕܠܗܿ ܢܐܬܐ ܠܗ݀ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܕܒܥܐ ܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܝܕܘܥܐ ܗܘܬ ܘܣܟܠܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܒܥܬܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܝܟ ܗܕܝܐ ܢܘܟܪܐ ܛܒܥܐ ܘܠܗܿܘ ܕܡܢܗܿ ܗܘ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܢܬܪܡܐ [ܕܢܕܡܐ] ܠܐ ܡܣܝܒܪ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܚܝܗܐ . ܡܬܚܒܫ ܘܡܩܘܐ ܠܒܪ ܿ ܘܗܟܢܐ ܒܚܫܘܟܗ ܕܠܠܝܐ . ܕܠܐ ܒܛܟܣܐ ܒܫܒ̈ܝܠܐ ܕܠܐܒܕܢܐ . ܡܘܒܠܝܢ ܪܕܐ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܡܐ ܕܒܛܟܣܗܝܢ ܕܝܠܗܝܢ ܡܬܒܥܝܢ ܗܢܝܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܠܛܟܣܗ݀ ܕܝܢ ܕܒܥܬܐ ܗܘ ܕܣܟܠܐ ܗܘ ܘܠܐ ܝܕܘܥܐ ܗܘ ܿ ܠܐ ܝܕܥ ܠܗ ܥܗܢܐ ܘܙܕܩܐ ܐܘ ܠܝܕܘܥܐ ܢܫܠܡ . ܗܘ ܕܗܕܝܘܛܐ ܗܘ ܿ ܐܘ ܕܠܘܩܕܡ ܢܐܠܦ ܗܘ ܢܡܘܣܗܿ ܕܒܥܬܐ . ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܗ ܕܝܠܗ . ܘܗܝܕܝܢ ܫܘܐܠܐ ܘܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܡ̈ܠܐ ܢܥܒܕ ܀ ܀ ܀

230

ܘܗܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܕܩܕܡ ܟܠܡܕܡ [ܟܘܠ ܡܕܡ] ܙܕܩ ܕܢܒܥܐ ܕܡܢܐ ܡܫܟܚܐ ܕܟܕ ܒܥܐ ܒܪ ܐܢܫܐ [ܒܪܢܫܐ] ܢܬܡܨܐ ܕܢܫܟܚ ܐܠܨܐ ܗܝ ܓܝܪ ܛܒ ܡܛܠ ܕܐܗܠܐ ܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܕܘܢ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܟܘܠ [ܠܟܠ] ܐܢܫ . ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ [ܒܪܢܫܐ] ܕܢܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܕܠܝܠܐܝܬ ܕܐܦ ܕܢܕܥ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܛܒܬܐ ܐܘ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܕܐ ܐܡܿܪܢܐ [ܐܡܿܪ ܐܢܐܼ .] ܕܠܐ ܡܕܡ ܐܢܫ ܡܬܡܨܐ ܕܢܫܟܚ ܕܐܝܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܬܕܝܢ [ܡܬܬܕܝܢ] ܢܬܚܦܛ ܒܗܝܢ ܘܗܿܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] [ܕܝܢ] ܕܝܬܪܢ [ܕܝܬܝܪܢ] ܡܢ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܼܢ .] ܗܘ ܢܒܝܐ [ܕܢܒܝܐ ܗܘ] ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܿܕܥ . ܒܘܠܘܝܬܐ ܗܝ ܗܕܐ . ܡܢܐ ܓܝܪ ܣܢܝܩܝܢ ܘܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܢܐܠܦܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ ܿ ܠܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢ ܕܒܕܚܠܬܗ ܕܗܿܘ ܕܥܒܕ ܐܢܘܢ ܢܗܘܘܢ ܢܩܦܐ ܗܝ ܕܢܐܠܦܘܢ ܗܕܐ ܘܠܐ ܗܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܣܒܪܢܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܘܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܫܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܗܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒܕ pb. 102 ܢܬܬܘܗܘܢ ܘܢܬܒܛܠܘܢ ܘܐܦܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠܝܗܿ ܕܗܕܐ ܡܬܕܝܢܝܢ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܝܠܦܘ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܥܠܡܐ . ܐܠܐ ܥܠ ܐܝܕܥܬܗ ܕܗܿܘ ܕܥܒܕܗ ܘܕܠܗ ܢܕܥܝܘܗܝ ܕܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܐܘܪܚܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܡܫܟܚܐ ܕܢܐܠܦܝܘܗܝ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܢ ܐܢܫ ܢܕܥ ܕܗܘܼܝܘ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܛܒܐ ܠܐ ܣܦܩܐ ܠܗ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܠܦܘܪܩܢܗ ܘܠܚܝ̈ܘܗܝ ܟܕ ܓܝܪ ܟܘܠܗܘܢ ܗܫܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܗ ܡܬܒܣܡܝܢ ܗ݀ܢܘܢ ܕܗܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܕܥܘ ܘܕܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܣܦܩܬ ܠܗܘܢ ܡܝܬܝܢ ܟܕ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܘܗܝ ܠܐ ܣܥܪܘ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܟܐܢܘܬܗ ܝܕܥܘ ܿ ܘܗܢܿܝܢ ܕܢܩܦܢ ܠܗܕܐ ܝܕܥܬܗܘܢ ܣܥܪܘ ܐܦ ܡܢ ܗܢܿܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܬܝܕܢ ܠܥܠܡ ܡܬܒܣܡܝܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܘܠܝܬܐ ܠܗܢܘܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܐܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܗܘ݀ܢ ܕܒܥܘ ܠܡ ܠܘܩܕܡ ܗܼܝ ܟܐܢܘܬܗ ܐܝܟ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܿ ܕܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܐܢܘܬܗ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ . ܗܘܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܣܟܠܝܢ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܛܒܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܘܛܒܐ ܕܝܢ ܐܬܘܗܝ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ . ܕܗܫܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܢܫܟܚ ܕܢܚܐ . ܟܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܝܢܿܐ ܕܥܬܝܕ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܕܗܢܿܘܢ ܕܫܘܝܢ ܒܠܚܘܕ ܢܗܘܐ . ܀ ܀ ܀

246

ܘܗܼܘ ܦܛܪܣܘ ܟܕ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ] ܫܡܥ . ܢܝܚܐܝܬ ܫܢ̈ܘܗܝ ܚܪܩ ܘܐܦ̈ܘܗܝ ܡܫܐ ܘܐܬܬܢܚ ܘܐܡܼܪ ܿ ܕܚܪܥܐ ܒܝܫܐ ܐܝܬܝܟ . ܘܡܪܬܗ ܕܚܘܝܐ ܡܛܥܝܢܐ ܐܝܬ ܒܟ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܫܘܪܝܐ ܕܬܐܠܦ ܐܝܟ ܚܟܝܡܐ ܐܫܬܘܕܝܬ ܿ ܘܐܝܟ ܚܘܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܠܗ̈ܐ ܢܣܬܒܪܘܢ ܚܦܛܬ . ܘܟܕ ܥܠܝܗ ܿܕܗܕܐ ܐܬܟܣܣܬ ܕܡܠܝܐܝܬ ܠܝܬ ܐܠܗܐ ܣܡܼܬ ܘܐܡܼܪܬ . ܘܕܘܠܐ ܘܬܙܕܩ ܕܐܘ [ܐܘ] ܕܢܗܘܐ [ܢܗܘܐ] ܐܝܬ ܕܪܒ ܡܢ ܗܢܐ ܐܠܗܐ . ܕܫܪܪܐ ܕܠܥܠܡܐ [ܕܥܠܡܐ] ܒܪܐ ܘܥܼܒܕ ܕܐܝܟ [ܐܝܟ] ܗܢܐ [ܕܗܢܐ] ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܕܐܟܘܬܗ ܿ ܐܘ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܠܓܡܪ ܐܝܬ ܐܠܗܐ . ܘܟܢ ܟܕ ܐܦ ܠܐ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܠܐ ܐܫܟܚܬ ܕܬܚܘܐ ܐܡܼܪܬ ܕܢܦܫܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܐܢܫ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܢܚܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܐܢܫ ܢܬܓܐܐ ܘܢܬܒܣܡ . ܐܠܐ ܐܢ ܐܥܘܠ ܒܐܚܪ̈ܢܐ . ܐܘ ܐܠܐ ܢܪܚܩ ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܘܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܘܗܢܐ ܟܘܠܗ [ܟܠܗ] ܪܘܫܚܐ ܐܠܨ ܐܢܬ ܕܬܥܘܠ [ܕܬܥܠ] ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܘܝܐ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܡܝܬܪܐ pb. 105 ܐܢܬ . ܘܥܠܝ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܬ ܕܪܫܝܥܐ ܐܢܐ . ܥܠ ܕܠܐ ܫܒܩ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܒܪܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܙܝܙܢܐ ܢܣܒܘܢ ܘܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܢܩܪܒܘܢ ܘܢܚܛܦܘܢ [ܘܢܚܦܛܘܢ] ܘܢܚܒܠܘܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܢܝܚܗܘܢ ܘܪܓܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܗܢܘ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܘܠ [ܕܟܠ] ܐܢܫ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܢܬܒܣܡ ܘܢܬܓܐܐ ܕܠܝܬ ܣܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܿ ܘܝܢܐ ܕܝܢ ܢܝܚܐ ܐܝܬ ܠܗܘ݀ܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܘܡܩܪܒܝܢ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܿ ܐܠܨܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܿ ܕܐܦ ܗܢܿܘܢ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܕܕܡܝܢ ܠܗܝܢ ܡܢܗܘܢ ܢܚܫܘ݀ܢ ܐܘ ܡܢ ܠܓܘ ܐܘ ܡܢ ܠܒܪ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܪܫܝܐ ܐܢܬ ܘܗܕܝܐ [ܐܢܬ] ܕܩܪܒܐ ܘܠܐܗܘܐ ܕܫܝܢܐ ܘܕܥܘܠܐ ܘܕܪܫܥܐ [ܘܕܪܘܫܥܐ.] ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܢܡܘܣܐ . ܥܘܠܘܬܐ ܓܝܪ ܗܝ ܗܼܝ ܐܡܐ [ܐܡܗܿ] ܕܒܙܬܐ ܘܕܚܛܗ̈ܐ ܿ ܢܡܘܣܐ [ܘܢܡܘܣܐ] ܕܝܢ ܐܒܘܗܝ ܗܘ ܕܫܝܢܐ . ܐܦ ܗܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܚܘܐ . ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܝܘܬܬܐܗܝ ܿ ܐܬܕܢܝܬ ܠܪܘܓܙܐ ܘܡܒܝܥ ܐܢܐ ܕܐܚܘܐ ܗܘ ܡܕܡ ܕܒܥܝܬ ܿ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܗܿ ܓܝܪ ܘܐܦ ܠܗܕܐ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢܟ ܐܬܐܠܨܬ ܿ ܝܕܥ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠ ܿ ܘܠܟ ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ . ܐܠܐ ܡܥܗܕ ܐܢܐ ܠܟ ܘܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܡܫܡܠܐ ܐܢܐ ܐܡܬܝ ܕܘܠܐ ܀ ܀ ܀

257

ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܣܝܡܘܢ ܟܕ ܫܡܥ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ .] ܫܪܝ ܕܢܨܥܪ ܘܢܫܓܘܫ ܿ ܘܐܡܼܪ ܗܟܢܐ ܐܘ ܡܨܥܪܐ ܘܡܠܐ ܢܟܠܐ ܐܝܠܦ ܐܝܟܢܐ ܙܟܝܬ ܒܓܕܫܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ . ܕܐܢܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܣܢܝܩ ܐܢܐ ܥܠ ܐܝܕܥܬܐ [ܝܕܥܬܐ] ܐܡܿܪܬ . ܘܐܬܬܘܝܬ ܿ [ܕܐܬܬܘܝܬ] ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܣܒܪ ܥܠܝ [ܥܠ] ܕܐܬܬܘܝܬ ܿ ܘܬܠܡܝܕܐ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝ ܿ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܫܘܕܝܟ [ܕܫܘܘܕܝܟ] ܬܣܝܡ ܘܬܐܡܪ ܐܝܟܢܐ ܕܠܚܪܬܐ ܐܟܣܟ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܨܢܝܥܐ ܐܝܬܝܟ ܘܐܬܒܝܢܬ ܕܒܡܬܕܢܝܢܘܬܐ ܐܡܪܬ ܕܐܬܬܘܝܬ . ܘܫܠܡܬ ܠܝ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܕܥܬܝܗܝ ܠܢܟܠܐ . ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܠܝ ܠܩܘܕܡ ܩܕܡ ܟܢܫ̈ܐ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܠܐ ܝܕܘ̈ܥܐ ܐܢܐ ܬܚܘܐ . ܘܐܬܒܝܢܬ ܕܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܦܘܪܣܝܐ . [ܦܘܪܣܐ .] ܡܬܐܠܨ ܐܢܐ ܒܚܡܬܐ ܕܐܘܕܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܨܒܝܬ ܕܐܬܬܘܐ [ܕܐܬܘܐܼ .] ܩܕܡܬ ܐܡܼܪܬ ܥܠܝ ܛܠܘܡܘܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܙܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܬܗܘܐ . ܐܢ ܐܩܘܐ ܒܗܿ ܒܗܝ ܡܬܬܘܝܢܘܬܐ [ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ] ܕܐܡܪܬ ܿ ܐܘ ܕܐܢ ܗܘ ܕܠܐ ܐܩܘܐ . ܘܐܢܬ ܬܘܒ ܐܦ [ܘܐܦ] ܒܗܕܐ ܚܟܝܡܐ ܐܢܬ ܕܩܕܡܬ ܝܕܥܬ ܿ ܘܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܟܡܐܢܿ [ܕܒܟܝܡܘܢܐ] ܐܙܕܟܝܬ ܿ ܕܠܐ ܩܕܡܬ ܝܕܥܬ ܢܟܠܟ ܕܝܠܟ . ܘܐܢܬ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܝܕܥܬܿ ܿ ܒܨܢܥܬܐ ܗܘ [ܗܝ] ܗܟܝܠ ܐܬܚܫܚܬ ܘܒܓܕܫܐ ܙܟܝܬ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܿ ܝܿܕܥܢܐ [ܝܕܥ ܐܢܐ] ܕܝܢ ܕܡܛܠ [ܕܡܛܘܠ] ܡܢܐ ܠܐ ܝܕܥܬ ܕܐܢܐ ܕܩܐܡ ܐܝܬܝ ܿ ܘܡܠܠܬ ܥܡܟ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܝ ܘܩܒܠܬܟ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܐܗܠܘܬܐ ܕܝܠܝ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܦܠ ܘܬܣܓܘܕ ܠܝ . ܐܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝ ܩܕܡܝܐ ܘܠܐ ܫܩܠܬ ܫܘܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܝܬܝ ܿ ܘܒܟܪܣܗܿ ܕܪܚܝܠ ܚܠܕܬ ܘܐܬܝܠܕܬ ܐܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܐܫܟܚ ܕܐܬܚܙܐ . ܐܢܐ ܦܪܚܬ ܘܒܢܘܪܐ ܘܒܐܐܪ ܐܬܡܙܓܬ ܘܠܨ̈ܠܡܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܝܗܒܬ . ܘܟ̈ܐܦܐ ܠܚܡܐ ܥܒܕܬ ܿ ܘܡܢ ܛܘܪܐ ܠܛܘܪܐ ܦܪܚܬ ܿ ܘܠܐܝ̈ܕܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܬܕܒܪܬ ܿ ܘܠܐܪܥܐ ܐܬܝܬ . ܘܗܼܢܝܢ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ] ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܒܙܒܢ ܥܒܕܬ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܐܦ ܗܫܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܐܢܝܢ ܿ ܕܐܝܟܐܢ ܕܒܥܒܕ ܐܦܝܣ ܠܟܘܠ [ܠܟܠ] ܐܢܫ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܝܠܟ ܕܩܐܡ ܠܥܠܡ ܀ ܀ ܀

262

ܘܟܕ ܗܟܝܠ ܫܠܝܐ ܗܘܐ ܗܼܘ ܦܛܪܘܣ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܕܒܡܛܪܬ ܪܘܚܐ ܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܘ ܐܚܝ̈ ܕܬܣܝܒܪܘܢ ܐܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܟܕ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܕܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܩܕܡ ܢܦܣܘܩ ܘܢܩܒܛܠ ܐܢܘܢ ܡܣܝܒܪ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗܿܘ ܕܚܪܩ ܕܒܗ ܕܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܗ݀ܘܐ ܿ ܠܐ ܗܟܝܠ ܘܿܠܐ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܢܣܝܒܪ ܡܐ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܡܣܝܒܪ ܘܡܛܠ ܡܢ ܕܝܢ ܠܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܐܦ ܠܗ ܠܨܥܪܐ ܢܣܝܒܪ ܿ ܡܐ ܕܐܦ ܗܿܘ ܕܡܝܩܪ ܡܢ ܟܠ [ܕܡܢ ܟܠ ܡܝܩܪ] ܡܨܛܪܥ ܘܟܕ ܡܫܟܚ ܕܢܬܒܥ ܢܦܫܗ ܿ ܠܐ ܨܿܒܐ ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܬܬܝܕܥ ܘܟܠܗܘܢ [ܘܟܘܠܗܘܢ] ܪ̈ܫܝܥܐ ܢܬܟܣܣܘܢ ܐܦ ܠܣܝܡܘܢ ܓܝܪ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܫܟܚܗ ܒܝܫܐ ܠܐܚܪܢܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ . ܐܢܢܩܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܢܐܬܘܢ ܡܟܫܘ̈ܠܐ ܠܥܠܡܐ . ܘܝ ܕܝܢ ܠܗܢܘܢ ܕܒܐܝܕܗܘܢ ܐܬܝܢ ܿ ܕܡܛܠ ܕܐ ܙܕܩ ܕܢܬܟܪܐ ܠܢ ܿ ܘܢܬܬܥܝܩ ܥܠ ܣܝܡܘܢ ܕܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܒܝܫܐܼ ܘܠܐ [ܘܕܠܐ] ܕܝܢ ܡܛܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܡܠܦܢܐ ܡܬܩܢ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܠܐ ܢܣܒ ܥܠܘܗܝ ܫܘܠܛܢܐ ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܦܢ ܠܐ ܗܝܡܢ ܒܝܫܘܥ ܕܝܠܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦܝܣ ܢܦܫܗ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܠܐ ܡܝܬ݀ܢ ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܦܢ ܡܨܛܕܝܢ ܒܗ ܕܝ̈ܘܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܼܘ ܣܒܪ ܕܢܦܫܐ ܕܛܠܝܐ ܕܒܩܛܝܪܐ ܡܝܬ ܠܬܡܝܬܗ ܐܝܬ ܠܗ݀ ܗܕܐ ܕܒܫܪܪܐ ܕܝܘܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܦܘܬ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܗܘ ܐܡܪܬ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ ]ܕܐܿܡܪܬ ܥܠܘܗܝ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܫܡܥ ܕܗܿܘܐ ܗܘ ܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܗܢܿܘܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܡܣܟܠܝܢ ܘܚܛܝܢ ܘܠܐ ܬܝܒܝܢ ܿ ܗܘܼ ܒܝܫܐ ܐܝܟ ܕܠܡܫ̈ܠܡܢܐ [ܕܒܡ̈ܫܠܡܢܐ] ܒܗܛܗ̈ܝܗܘܢ ܡܬܚܞܙܐ ܘܡܨܛܕܐ ܒܗܘܢ ܒܗܢܘܢ ܕܬܘܒ ܐܬܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܝܬ ܒܗܘ݀ܢ܀

266

ܘܗܼܘ ܦܛܪܘܣ ܐܡܼܪ ܕܡܦܣܢܐ [ܕܡܦܣ ܐܢܐ] ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܟ . ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܟܘܢ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܫܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܠ ܙܒܢ ܐܝܟܐ ܕܟܠ ܐܢܫ [ܐܢ] ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܢܦܫܗ ܕܟܝܒܐ ܠܗ ܢܘܕܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܬܣܬܩܒܠ ܠܗ ܿ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ] ܓܝܪ ܕܫܬܝܩܢ ܡܛܠ [ܡܛܘ] ܕܠܢ ܠܐ ܡܬܝܕܥܢ ܘܡܘܚܪܢ ܘܢܓܪܢ ܒܗܿ ܒܢܦܫܐ ܘܚܫܐ ܕܥܛܠܐܝܬ ܡܬܐܣܐ ܥܒܕ݀ܢ ܒܗܿ ܿ ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܫܟܚ ܐܢܐ . ܕܠܫܬܝܩ̈ܐ ܡܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܗܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܗܘܢ ܐܩܪܒ ܠܗܘ݀ܢ ܐܠܐ ܐܢ ܐܘܕܝܘ ܗܢܿܘܢ ܕܡܟܐܒܝܢ ܥܠ ܗܕܡܐ ܕܟܐܒ ܒܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܣܐ ܐܝܟ ܕܥܗܢ ܐܢܚܢܢ [ܚܢܢ] ܕܝܢ ܠܐܢܫ ܐܢܫ ܕܫܬܝܩ ܘܟܣܐ ܒܪܥܝܢܗ ܠܙܒܢܐ ܗܘ ܢܓܝܪܐ ܕܢܕܥܝܘܗܝ [ܕܢܐܪܥܝܘܗܝ] ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܿ [ܚܢܢ .] ܟܕ ܓܝܪ ܒܗ ܒܛܟܣܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕ݀ܕܝܢܢ [ܪܕܝܢ ܚܢܼܢ .] ܒܝܕ ܟܘܠܗܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܢܐܪܘܥ ܐܝܬ ܠܢ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܕܟܕ ܠܟܠܗܝܢ [ܠܟܘܠܗܝܢ] ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܬܐܡܪܢ ܠܩܘܒܠܢ ܒܗܘܢ ܒܫܪ̈ܝܐ ܐܪܥܝܢܢ [ܐܪܥܝܼܢ ܚܢܢ] ܕܠܐ ܢܥܒܪ [ܢܥܒܼܕ] ܐܡܬܝ ܕܗܕܼܘ ܐܦ ܥܠ ܗܝ ܕܠܐܢܫ ܐܢܫ ܡܬܒܥܝܐ . ܘܗܼܝ ܕܝܢ ܗܕܐ [ܐܦ] ܢܘܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܟܚ ܕܢܒܥܕܝܗܾܿ ܿ ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܗܝ ܕܣܕܝܪܘܬܗ ܕܛܟܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܬ ܠܟܠܗܝܢ ܗܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܡܬܒܥܝܢ ܕܢܥܒܕ ܡܫܟܚ ܿ ܘܐܦ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܿܡܪ ܀ ܀ ܀

268

ܘܗܼܘ ܦܛܪܘܣ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܗܟܢܐ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗ ܝܐܠܗܐ . ܘܠܝܠܕܗ ܕܝܢ ܒܘܟܪܗ ܪ̈ܚܡܐ ܛܒ̈ܐ ܨܿܒܐ ܕܢܩܪܒܐ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܿܕܥ ܕܛܒ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܗܝܒ ܠܗܘܢ pb. 110 ܪܥܝܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܒܪ ܚܐܪܐ ܕܫܠܝܛ ܒܢܦܫܗ ܐܝܟܐܢ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܢܗܘܘܢ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܼܢ . ܘܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܪܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܗܘܿܝܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܢܗܘܘ݀ܢܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܗܿܘܝܢ ܿ ܒܗܿܝ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܿ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ ܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ . ܘܬܘܒ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܝܼܕܥ ܿ ܕܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܬܐ ܒܨܒܝܢܗܘܢ ܕܫܠܝܛ ܒܢܦܫܗ ܿ ܡܢܗܘܢ ܓܒܝܢ ܕܢܣܥܪܘܢ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܘܗܟܢܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܟܢܫ̈ܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܟܘܠܗܿ [ܕܟܘܠܗ] ܣܓܝܐܘ̈ܬܗܘܢ ܕܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ [ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ] ܗܘܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܡܠܟܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܢܘܢ ܓܒܝܢ ܿ ܘܐܬܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܐܦܣ ܕܡܢܗܘܢ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܕܐܡܠܟ ܒܚܒܠܐ ܚܕܐ ܿ ܘܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܡܡܠܟ ܒܛܒ̈ܐ ܚܕܐ ܿ ܘܠܙܕܝܩ̈ܐ ܦܩܕ ܢܕܢܚܐ ܘܢܫܘܙܒ [ܘܡܫܬܘܙܒ .] ܘܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܟܝܠ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܩܕܡܘ ܐܬܓܙܪ̈ܘ ܚܘܪܩܢܐ ܒܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܥܒܪ ܕܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡܢ ܐܝܬ ܡܕܡ ܚܫܚ ܨܿܒܢܐ [ܨܿܒܐ ܐܢܐ] ܕܐܥܗܕ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܛܠܬܟ ܐܘ ܩܠܡܣ [ܩܠܝܡܝܣܼ .] ܕܢܕܟ ܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܩܕܡ ܚܘܪܩܢܐ ܐܫܼܠܡܬ ܿ ܐܠܐ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܥܡܢ ܩܪ̈ܝܒܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܢܝܩܛܣ [ܢܩܛܝܣ] ܦܘܫܩܗܿ ܕܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܫܐܠ ܢܐܠܦ ܕܒܐܕܐ ܡܠܬܐ ܠܩܘܒܠܝ [ܕܝܠܝ] ܕܐܝܬܝ ܪܘܙܐ ܕܫܪܐ ܿ ܣܝܡܘܢ ܗܘ ܕܠܩܘܒܐܠ [ܕܕܠܩܘܒܠܐܿ .] ܡܬܚܫܒ ܿ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܢܿܝܢ [ܗܠܝܢ] ܡܫܟܚ ܕܢܣܥܘܪ ܒܩܕܡܝܐ ܗܟܝܠ ܓܙܝܪܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܐܠܗܐ ܕܒܝܫܐ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܡܕܡ ܕܡܥܕܪ ܠܗ ܒܣܐ ܿ ܕܟܕ ܒܿܥܐ ܢܣܒ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܛܒܐ ܘܪܚܡ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܕܢܦܫܗ ܠܐ ܪܚܡ . ܘܕܡܢ ܕܝܢ ܠܐ ܒܥܕܠܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܪܚܡܐ ܕܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܡܛܠ ܗܟܝܠ [ܕܗܟܝܠ] ܕܓܠܝܐܝܬ ܢܬܚܙܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܓܒܝܢ . ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܛܒ̈ܬܐ ܨܒܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܗܘ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܕܡܥܕܪܐ ܣܓܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܢܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܿ ܕܫܡܝܐ ܛܫܝܗܿ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܐܢܝܢ ܢܛܫܐ [ܢܛܫܝܗܿ ܣܝܡܬܐ ܘܣܡܗܿ ܕܠܐ ܬܫܬܟܚܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܐ [ܕܐܦ ܠܐ] ܐܢܫ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܗܿ ܢܬܡܨܐ ܕܢܫܟܚܝܗܿ . ܘܛܒܐ ܕܝܢ ܕܥܠܝܗܿ ܒܟܠ [ܒܟܘܠ] ܕܪ̈ܝܢ ܒܫܡ̈ܗܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܠܡܫܡܥܬܐ ܕܟܠ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝ ܿ ܐܝܟܢ ܕܗܢܼܘܢ ܠܐ ܒܥܘ ܗܘ ܡܕܡ ܕܡܥܕܪ [ܕܡܥܕܪ] ܠܗܘܢ ܒܒܣܝܢܐ ܕܥܠ ܥܘܕܪܢܗܘܢ ܒܝܫܿܐ ܢܬܚܙܘܢ ܘܢܬܓܠܙܘܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܨܒܘ ܕܢܩܢܘܢܗܿ . ܘܗܼܢܿܘܢ ܕܝܢ ܕܒܪܚܡܬ ܫܪܪܐ ܡܕܡ ܡܕܥܕܠ ܠܗܘܢ ܒܥܘ . ܘܛܒ̈ܐ ܐܬܚܙܝܢ ܢܫܟܚܘܢܗܿ . ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܗܿܘ ܕܛܫܝܗܿ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܼ̈ܐܢܐ ܕܒܥܝܢ pb. 111 ܠܗ . ܢܬܠ ܠܗܘܢ ܕܢܫܿܟܚܘܢܗܿ ܿ ܐܢ ܗܟܝܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܡܕܡ [ܟܠ ܡܕܡ] ܐܢܫ ܢܚܒܝܗܿ ܡܫܟܚ ܿ ܕܢܣܒܝܗܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܦܠܐ [ܐܦ ܠܐ] ܝܕܥ ܠܗܿ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܿ ܢܗܘܐ ܘܕܢܚܝܒܝܗܿ [ܘܕܢܚܒܝܗܿ] ܗܟܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܐܡܼܪ ܿ ܐܢܐ ܗܕܐ [ܗܟܢܐ] ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܘܢܝܚܐ ܘܪܓܬܐ ܘܐܒܗ̈ܐ ܘܒ̈ܢܝ ܓܢܣܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܟܕ ܫܠܚ ܚܠܝܨܐܝܬ. ܐܦ ܥܝܕܐ ܐܦ ܩܘܕܡܐ ܐܦ ܒܣܝܢܐ ܿ ܘܐܝܠܝܢ [ܘܐܦ] ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐܝܬ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܢܒܥܐ ܡܨܐ ܗܘ ܕܢܟܫܚܝܗܿ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܥܬܝܪܐ ܗܘ ܘܠܥܘܬܪܐ ܕܗܪܟܐ ܡܩܕܡ ܡܝܩܪ ܿ ܘܬܒܫܘܚܬܐ ܡܚܒ ܿ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܩܕܡ ܝܩܪ ܐܝܬ ܠܗ . ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܠܐ ܝ݀ܕܥ [ܝܕܝܥ] ܐܢ ܡܩܘܐ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܪܓܬܐ ܓܒܐ ܘܐܦ ܒܗܿ ܒܗܕ ܡܬܒܣܡ . ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܿ ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܡܐ ܕܨܿܒܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܢܝܚܐ ܡܚܒ [ܡ̈ܚܒ ܢ̈ܝܚܐ .] ܘܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܕܡܢܝܚ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܚܐܪܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܝܩܪ ܣܟܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܿ ܐܢ ܓܝܪ ܐܒܗ̈ܐ ܡܝܬܝܢ . ܘܐܢ ܒ̈ܢܝ ܛܘܗܡܐ ܠܐ ܡܗܘܝܢ . ܘܐܢ ܪ̈ܚܡܐ ܿ ܘܡܢܘ ܪܚܡܐ ܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܕܚܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܒܩܘܕܡܐ ܠܒܝܟ ܠܐ ܗܘܐ ܩܘܫܬܐ ܗܘ . ܘܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܥܕܪ ܠܗ ܒܣܐ ܕܢܣܒܝܘܗܝ ܒܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܒܒܝܫܘܬܗ ܠܗܿܘ ܕܪܫܐ [ܕܪܝܫܐ] ܗܘ ܕܪܫܥܐ [ܕܪܘܫܥܐ] ܣܓܝ ܥܿܒܪ ܒܒܝܫܘܬܗ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܕܗܼܘ ܫܠܡ ܠܐܣܟܡܐ ܕܡܦܣ ܠܗ ܘܒܛܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܬܚܫܚ ܘܗܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܥܘܕܪܢܗ ܒܣܐ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܬܘܙܒ ܘܢܚܐ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܐܡܪܢܐ ܪܐܡܿܪ ܐܢܐ] ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܒܣܝܢ ܐܬܚܪܩܘ [ܐܬܪܚܩܘ] ܠܗ ܠܥܠܡܐ . ܠܢܣܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܗܢܿܘܢ ܕܗܫܐ ܙܘ̈ܓܐ ܥܣܪ̈ܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܿ ܒܙܒܢ ܓܝܪ ܟܕ ܥܡܐ ܬܡܢ ܡܬܬܘܬܒ ܗܘܐ ܿ ܡܘܫܐ ܐܬܚܙܝ ܘܒܼ݁ܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܢܫܒܩܘܢܝܗܝ [ܕܢܫܒܝܘܗܝ] ܠܥܡܐ [ܠܥܡܐ] ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܡܨܪܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܪܥܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ ܢܦܢܘܢ ܘܢܐܬܘܢ . ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ [ܐܫܘܕܬܝ] ܥܣܪ ܙܒ̈ܢܝܢ ܘܗܘ ܗܟܢܐ ܥܣܪ ܙܒܢܝ̈ܢ ܟܿܦܼܪ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܟܠ [ܒܟܘܠ] ܙܒܢܬܐ ܕܟܼܦܪ ܡܚܘܬܐ ܥܡ [ܥܡ] ܟܠܗܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܿܠܥ ܗܘܐ . ܘܡܐ ܕܐܬܬܘܝ [ܕܐܬܘܝ] ܗܘܐ ܬܘܒ ܡܬܦܨܐ ܗܘܐ . ܘܕܗܿܢܝܢ [ܘܕܗܠܝܢ] ܩܫ̈ܝܬܐ ܢܚܫ ܥܣܪ ܙܒ̈ܢܝܢ ܥܡ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܗ ܗܘ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܫܘܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܬܒܿܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܡܐ . ܗܿܘ ܡܠܟܐ ܕܡܬܬܒܥ ܗܘܐ ܿ ܡܛܠ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܐܬܐ ܠܡܘܫܐ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܢܬܠ ܠܗ ܬܕܡܘܪܬܐ [ܕܬܕܡܘܪܬܐ] ܡܕܡ ܿ ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܒܦܘܩܕܢܗ pb. 112 ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܛܪܐ ܗܘ ܕܠܒܝܟ ܗܘܐ ܫܕܝܗܝ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܪܪܐ ܗܼܘܐ ܚܘܝܐ ܘܟܕ ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܪܫܥܬܗ [ܒܪ ܫܥܬܗ] ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܿ ܗܝܼ ܡܢܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܘܒܨܒܝܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܚܪ̈ܫܐ ܐܣܬܒܪܘ ܕܒܕܡܘܬܗ ܕܗܿܘܐ ܫܟܚܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ [ܒܡܗܝܡܢܘܬܐ] ܕܐܠܗܐ . ܘܠܗ ܠܡܠܟܐ ܥܡ ܡܨܪ̈ܝܐ ܿ ܕܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܫܚܠܦܘ ܐܢܘܢ ܡܛܠܬܗܿ ܿ ܕܕܡܘܬܐ ܕܐܬܚܫܒܘ ܕܗܼܘ ܡܘܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܿ ܕܢܬܒܥܝܘܗܝ ܠܥܡܐ . ܘܐܫܟܚ ܕܗܕܐ ܢܥܒܕ ܡܐ ܕܐܦ ܚܪ̈ܫܐ ܕܕܡܝܢ ܠܗܝܢ ܐܫܟܚܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܐܝܟ ܕܣܒܼܪܘ ܟܕ ܣܦܩ ܗܘܐ ܗܼܘ ܫܡܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܕܢܘܕܥ ܕܒܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܓܕܫ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܗܘܝ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܼܝ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܝܿܕܝܥܐ [ܝܕܝܥܐܼ .] ܕܗܿܢܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܕܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܟܡܐ ܗܼܢܘܢ ܚܪ̈ܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܥܒܕܘܢ ܘܒܡܚܘܬ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ [ܐܚܪܬܐ] ܡܘܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ . ܟܕ ܡܘܫܐ ܐܡܪܐ ܕܒܼܚ ܘܠܥܡܐ ܒܕܡܐ ܦܼܪܩ ܥܕܡܐ ܕܥܡ ܟܘܫܦܐ ܐܦ ܡܘܗܒܬܐ ܩܿܒܘ ܠܗܘܢ ܘܕܢܦܘܩ [ܘܕܢܦܩܘ] ܥܡܐ ܟܘܠܗ ܒܥܘ ܡܢܗܘ݀ܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܫܐ ܒܙܒܢܢܢ ܒܗܿܢܝܢ [ܒܗܠܝܢ] ܕܝܠܝ [ܕܝܠܢ] ܚܙܐ ܐܢܐ ܕܗܼܘܝܢ ܐܝܟܢ ܐܓܝܪ ܕܒܗ݀ܘ ܙܒܢܐ ܟܕ ܡܘܫܐ ܐܬܒܘ̈ܬܐ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ . ܘܠܡܨܪ̈ܝܐ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܠܗܐ ܗܼܢܘܢ ܕܝܢܚܪ̈ܫܐ ܒܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܕܕܡܝܢ ܠܕܝܠܗ ܣܥܪܝܢ ܡܥܟܪܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܢܫܬܘܙܒܘܢ ܛܠܘܡ̈ܐ ܿ ܗܟܢܐ ܐܦ [ܘܐܦ] ܗܫܐ ܕܐܢܐ ܢܦܩܬ ܕܒܐܬܘ̈ܬܐ ܐܦܝܣ ܠܗܢܿܘܢ ܕܡܢ ܥܡܿܡܿܐ ܿ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܿ ܗܘܼ ܗܢܐ ܣܝܡܘܢ ܚܪܐ [ܚܪܫܐ ܣܝܡܘܢ]. ܩܐܡ ܠܘܩܒܠܝ ܘܗܿܢܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܡܣܬܒܪܢ ܕܕܡܝܢ ܠܕܝܠܝ ܣܥܪ ܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܿܢܘܢ ܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܗܢܐ ܩܿܡܘ ܠܘܩܒܠ [ܠܘܩܒܠܝ] ܡܘܫܐ . ܥܒܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ ܝܠܝܢ ܕܥܘܠܐܝܬ ܕܝܢܝܢ ܠܗܝܢ ܠܨܒܘ̈ܬܐ . ܢܬܚܙܘ݀ܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܟܐܢܐܝܬ ܢܫܬܘܙܒܘܢ ܘܢܚܘܢ ܀ ܀ ܀

271

ܘܗܼܘ ܢܝܩܛܣ [ܢܝܩܛܝܣ] ܐܡܼܪ ܕܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܣܟܠܘ ܗܢܿܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ ܠܡܘܫܐ ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܚܪ̈ܫܐ ܕܕܡܝܢ ܠܗܝܢ ܥܒܕܘ ܿ ܐܦܢ ܒܣܒܪܐ ܘܡܢܐ ܕܝܢ ܕܐܦܢ ܐܢܐ [ܐܠܐ] ܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܠܐ ܗܐ ܒܗܿܝ ܕܗܢܿܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܕܡܝܢ ܥܒܕܘ ܚܪ̈ܫܐ . ܐܦ [ܘܐܦ] ܥܠ ܡܘܫܐ ܣܒܪ ܗܘܝܬ ܕܚܪܫܐ ܗܘ . ܐܘ ܕܐܦ ܗܢܿܘܢ pb. 113 ܚܪ̈ܫܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܥܼܒܕܘ ܕܡܬܚܫܒ [ܡܬܚܫܒ] ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܚܪ̈ܫܐ ܕܗܢܿܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܕܕܡܝܢ ܐܦܢ ܥܕܡܐ ܠܫܥܬܐ ܠܕܗܿܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܢܥܒܕܘ݀ܢ ܘܗܢܿܝܢ [ܘܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܗܫܐ . ܡܢܐ ܡܣܟܠܝܢ ܗܢܿܘܢ ܕܠܣܝܡܘܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܐܘ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܢܝܢ . ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܒܐܐܪ ܢܦܪܚ ܘܒܢܘܪܐ ܢܬܡܙܓ ܿ ܘܠܨ̈ܠܡܐ ܕܡܗܠܟܝܢ ܢܥܒܕ ܘܠܟ̈ܠܒܐ ܕܟܐܦܐ ܕܐܝܟ ܢܦܫ̈ܢܐ ܢܒܚܘܢ ܢܚܘܢ ܿ ܡܛܠ [ܕܡܛܠ ܗܠܝܢ] ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܢܦܫܪܘܢ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܙܐܦܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܿܝܢ . [ܗ̈ܘܝ .] ܘܥܡ ܗܿܢܝܢ [ܗܠܝܢ] ܕܝܢ ܕܢܣܬܒܪ [ܢܣܬܒܪ] ܕܟܐܦ̈ܐ ܠܚܡܐ ܥܒܕ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܿ ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܡܢ ܕܡܗܡܢ ܡܛܠ [ܡܛܘܠ] ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܣܟܠ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒܘܠܝܬܐ ܿ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܐܦ ܗܢܼܘܢ ܐܣܟܠܘ ܕܒܡܪܢ ܗܝܡܢܘ ܿ ܡܛܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܥܒܕ ܀ ܀ ܀