Digital Syriac Corpus

Literal Commentary on the Psalms - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܕܟܬܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ

   https://syriaccorpus.org/238
page break :

ܟܕ ܓܝܪ ܒܥܠܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܦܫܩܼܢܢ ܒܐܝܼܕܐ ܒܝܼܕܐ ܝܬܝܼܪ ܦܬܝܐܝܬ ܠܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ܇ ܒܗܢܐ ܟܬܒܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܒܦܣܝܼ̈ܩܬܐ ܠܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢܢ: ܘܩܕܡ ܕܣܘܼܥܪܢܐܝܬ ܘܪܘܚܢܐܝܬ ܢ݀ܬܩܪܒ ܠܢܘܼܗܪܐ: ܐܬܬܕܝܼܢܬ݀ ܠܢ ܗܫܐ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܢ݀ܡܠܠ: ܥܠ ܣܘܥܪܢܝܘܼܬܐ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܒܐܡܢܐ ܕܬܪܢ ܕܒܿܬܪ ܗܢܐ: ܡܦܬܟܐܝܬ ܟܝܬ ܘܡܫܪܬܚܐܝܬ܀ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܓܝܪ ܘܩܝܼܢܬܐ ܘܗܢܝܐܘܬܐ܇ ܬܪܓܡ ܕܘܝܕ ܠܢܒܝܘܼܬܗ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܘܿܦ ܠܫܡܘ̈ܥܐ ܠܪܚܡܼܬܐ ܕܝܘܼܠܦܢܗ܇ ܘܐܚܪܬܐ ܡ̈ܠܐ ܕܬܢܝܐ܇ ܠܐ ܡܬܼܠ̈ܒܟܢ ܦܫܝܼܩܐܝܬ ܒܥܘܼܗܕܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܡܫܘܼܚܬܐ ܘܩܝܢܬܐ ܡܬܼ̈ܠܥܙܢ ܡܬܼܩܒ̈ܥܢ ܒܬܪܥܝܼܬܐ pb. 294 ܐܡܝܼܢܐܝܬ܀ ܪܘܼܫܡܐ ܬܘܼܒ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ: ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ: ܐܬܼܛܟܣܘ ܡܼܢ ܐܢܫ̈ܐ ܡܗܝܼܪ̈ܐ ܘܠܘ ܒܿܬܪ ܚ̈ܕܕܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܪܫܼܡܘ ܐܢܘܿܢ܇ ܐܠܐ ܡܒܕܪܐܝܬ ܘܠܦܘܼܬ ܝܼ݊ܥܬܗܘܿܢ ܘܨܒܝܢܗܘܿܢ܇ ܘܝܼܕܝܼܥ ܕܩܛܠܼܗ ܕܓܘܿܠܝܕ ܩܕܝܼܡ ܠܪܕܘܦܝܐ ܕܡܼܢ ܐܒܝܫܠܘܿܡ ܘܐܦ ܚܛܝܼܬܐ ܕܼܢ ܒܪܬ ܫܒܥ܀ ܘܒܡܙܡܘܪܐ ܕܓ̄܇ ܪܫܝܼܡ ܕܪܘܦܝܐ ܕܡܼܢ ܒܪܗ܇ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܚܪܝܐ܇ ܘܒܗܿܘ ܕܚܡܫܝܼܢ ܘܚܕ ܠܚܛܗܐ ܕܒܒܪܬ ܫܒܥ: ܘܒܗܿܘ ܕܡܐܐ ܘܪܐܒܝܥܝܼܢ ܘܬܠܬܐ ܩܛܠܐ ܕܦܠܫܬܝܐ܇ ܙܕܩ ܗܼܘܐ ܕܗܢܐ ܢܼܬܛܟܣ ܩܕܡܝܐ: ܘܒܿܬܪܟܢ ܗܿܘ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܡܼܢ ܫܐܘܠ܆ ܘܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܟ݀ܠܚܕ ܒܙܒܢܗ ܘܒܛܟܣܗ ܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܣܬܼܥܪܬ݀܀ ܡܙܡܘܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܿܪܬܐ ܒܗ ܕܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܒܕܚܠܬ ܡܪܝܐ܀ ܥܒܪ̈ܝܐ ܥܠ ܝܘܐܫ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗ ܕܟܐܡܬ ܒܗܝܟܠܐ ܗܿܪܓ ܗܼܘܐ ܒܢܡܘܿܣܐ܆ ܩܕܡ ܝܘܿܝܕܥ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܝܘܐܫ ܩܛܘܿܠܐ ܗܼܘܐ: ܘܠܐ ܫܿܘܐ ܠܛܘܼ̈ܒܐ܀ ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܪܡܿܙ܆ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ: ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܥܣܩܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ܆ ܫܦܼܝܪ ܣܼܡ ܛܘܼܒܐ ܕܒܥܠܼܬܗ ܢܒܣܪ ܥܠ ܡܥܝܼܩ̈ܢܝܬܐ ܕܦܓ̈ܥܢ ܒܢ܀ ܐܘܪܚܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܩܿܪܐ: ܘܥܘܠܐ ܠܗܘܿ ܕܡܿܘܥܘܠ ܒܟܢܬܗ܀ ܚܛ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܠܐܝܠܢ ܕܓܠܝܐܝܬ ܚܿܛܝܢ܀ ܡܡܝ̈ܩܢܐ ܠܡܒܙ̈ܚܢܐ ܘܚܬܝܼܪ̈ܐ: ܕܡܒܙܚܝܼܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܘܪܥܝܢܐ ܩܿܪܐ ܠܫܠܡܘܼܬܐ ܕܨܒܝܢ ܘܩܘܡܐ ܕܠܘܬ ܥ̈ܘܿܠܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܐܠܐ ܒܢܡܘܿܣܐ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܫܢܝܼ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܠܐ ܙܕܩ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܢܪܗܛ ܠܘܬ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܠܐ ܢ݀ܬܪܝܼܢ ܗ̄ ܐܝܢ ܕܒܫܼܩܝܐ ܕܝܘܼܠ̈ܦܢܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܡܬܼܗܓܐ܇ ܦܐܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܥܿܦܐ܇ ܢܬܝܼܪܘܬܐ ܓܝܪ ܕܛܪ̈ܦܐ: ܠܢܟܝ̈ܢܝܐ ܕܡܥܕܝܼܢ ܓܿܕܫܝܼܢ ܫܡܗ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܕܥ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܐܘܪܚܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ ܩܿܪܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܬܪܝܢ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܡܬܼܥܠܐ. ܝܘ̈ܕܝܐ ܟܝܼܬ ܒܫܢܝܘܼܬܗܘܿܢ ܥܠ ܙܘܪܒܒܠ ܘܕܒܝܬ ܡܓܘܓ ܡܥܠܝܢ ܠ ܠܡܢܐ ܪܓܫܼܘ ܥܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܝܘܕ̈ܝܐ ܘܐܝܪܘܕܝܣ ܘܦܝܠܓܘܣ: ܘܐܦ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܕܒܙܚܼܘ ܒܡܪܢ܀ ܪܓܫܼܘ ܪܓܘܼܫܝܐ ܘܪܘܒܐ ܕܗܘܼܐ ܡܼܢ ܟܢܝܼܫܘܼܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ܀ ܐܡܘ̈ܬܐ ܪ̈ܢܝ ܗ̄ ܟܗ̈ܢܐ ܘܣܦܪ̈ܐ܀ ܣܪܝܼܩܘܼܬܐ ܩܿܪܐ: ܠܬܪܥܝܬܗܘܿܢ ܣܪܝܼܩܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܼܚܐ܇ ܪܢܝܢ ܗܼܘܘ ܕܡܐ ܕܡܿܐܬ: ܠܐ ܡܬܼܢܚܢܡ܀ ܩܡܼܘ ܡܠ̈ܟܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܫܼܟ ܫܡܫܐ ܒܥܕܢ ܙܩܝܼܦܐ܇ ܩܡܼܘ ܡܠ̈ܟܐ ܕܐܪܥ ܡܼܢ ܟܘܼܪ̈ܣܘܬܗܘܿܢ ܟܕ ܒܿܥܝܢ ܕܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܥܠܼܬܐ܆ ܚܫܼܟܘ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܥܣܪܝܼܢ ܘܫܒܥܐ ܥܕܡܐ ܠܬܠܬܝܢ ܒܣܪܗܐ ܗܿܘܐܝ ܩܠܦܣܝܣ ܐܘܟܝܼܬ ܬܚܦܝܼܬܐ ܕܫܡܫܐ܇ ܘܝܬܝܼܪܐܝܬ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡܪܢ ܒܟܣܗ ܕܣܗܪܐ ܗܼܘܬ݀܆ ܟܕ ܪܚܝܼܩ pb. 295 ܣܗܪܐ ܡܼܢ ܫܡܫܐ܀ ܡܠܐ ܦܬܝܐ ܕܐܣܦܝܪܐ܀ ܘܫܠ̈ܝܛܢܝܗܿ ܗ̄ ܠܣܦܪܗܐ ܩܿܪܐ ܘܠܦܪ̈ܝܫܐ ܕܐܬܚܼܫܒܘ ܕܢܡܝܼܬܘܢܝܗܝ ܗ݀ܝ ܕܡܠ̈ܟܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܬܬܼܩܪܐ܀ ܢܫܪܐ ܡܢܢ ܢܝܪܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܬܪܥܝܼܘ ܡܪܕܐ: ܘܕܢܣܛܘܿܢ ܟܬܦܗܘܢ ܡܼܢ ܢܝܼܪܐ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ܀ ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܘܪܘܼܚܢܝܐ: ܕܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ܇ ܒܟܘܼܢܫܐ ܕܬܪܝܢ ܦܬܝܐ ܘܪܘܝܼܚܐ ܥܿܒܕܝܼܢܢ܇ ܗܪܟܐ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܐܬܚܼܫܚܢܢ ܐܚܘܢ: ܡܛ݀ܠ ܫܐܼܠܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܚܒܝܼܢ ܠܙܥܘܪܘܬ ܣܘܼܟܠܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܓ̄ ܐܡܝܼܪ ܠܗ ܟܕ ܩܼܡ ܥܠܘ̄ ܐܘܠܨܢܐ ܡܢ ܐܒܝܼܫܠܘܡ ܒܪܗ ܡܪܝܐ ܡܐ ܣܓܝܼܘ ܐܠܘܨ̈ܝ ܗ̄ ܐ̈ܠܘܨܐ ܠܓܘܼܕܐ ܕܥܡ ܐܒܝܫܠܘܡ ܩܿܪܐ܀ ܐܢܿܐ ܫܟ݀ܒܬ ܗ̄ ܐܦܢ ܫܟܒܿܬ ܒܡܠܐ ܙܒܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܡܪܝܐ܇ ܐܠܐ ܐܬܬܥܿܝܪܬ ܘܐܬܢ݀ܦܨܬ ܡܢܗܘܿܢ ܒܗܜܝ ܕܡܪܐ ܣܡܼܟܢܝ܀ ܥܠ ܦܟ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܿܠܥ ܡܚܘܿܬܐ ܩܫܝܼܬܐ ܥܠ ܦܟ̈ܘܗܝ ܡܬܼܬܒܪ̈ܢ ܥܪ̈ܫܘܗܝ ܗܿܟܢܐ ܫܦܼܠܬ ܠܥܘܼܫܢܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܝ ܕܥܡ ܐܒܝܫܠܘܡ܇ ܒܘܼܪܟܬܟ ܠܥܠܡ ܗ̄ ܒܘܼܪܟܬܐ ܠܫܠܡܐ ܩܿܪܐ܇ ܗܿܘ ܕܒܿܬܪ ܩܛܠܗ ܕܐܒܝܫܠܘܡ ܗܘܼܐ ܠܥܡܐ ܟܕ ܦܢܼܘ ܠܘܬ ܕܘܝܕ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܕ̄ ܡܿܟܣ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܫܠܡܐ ܒܫܓܡܐ ܪܕܐ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܕܒܪܢܐ ܟܕ ܩܪܝܬܿܟ ܥܢܼܝܬܢܝ ܗ̄ ܐܢ ܠܝܬ ܡܕܒܪܢܐ ܠܥܠܡܐ܇ ܠܡܿܢܘܼ ܩܪܝܿܬ ܐܢܿܐ ܘܐܬܥܢܝܿܬ܀ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܩܘܝܢ ܐܢܬܘܿܢ܀ ܘܐܝܩܪܝ ܡܿܚܦܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܕܠܘ ܡܼܢ ܠܗܐ ܐܫܟܚܿܬܗ ܐܠܐ ܡܼܢ ܓܕܫܐ܀ ܕܥܠ ܕܦܼܪܫ ܠܗ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܕ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘܝܬ ܛܠܝܐ ܘܠܐ ܐܢܫ ܝܿܕܥ ܗܿܘܝܬ܀ ܪܓܼܙܘ ܘܠܐ ܬܚܛܘܿܢ ܗ̄ ܐܦܢ ܪܓܼܙܬ ܘܐܬܚܫܼܒܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܫܦܝܼܪܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܬܟܼܬܪ ܒܗܿܢܐ ܚܘܼܫܒܐ ܘܠܥܠܡܐ ܬܣܪܩ ܡܼܢ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܐܡܼܪ ܒܠ̈ܒܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܐܦܢ ܐܙܕܟܝܼܬ ܘܪܛܢܼܬ: ܐܠܐ ܒܥܕܢ ܡܫܟܒܟ ܪܢܝܐ ܫܦܝܼܪܐ ܪܢܝܼ ܡܐ ܕܗܘܼܝܬ ܠܘܬ ܢܦܫܟ܀ ܡܿܢܘܼ ܢܚܘܝܢ ܛܒܐ ܗ̄ ܐܝܟܐ ܗܿܝ ܡܕܒܪܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܢܘܼܗܪܐ ܗ̄ ܕܒܛܝܼܠܘܬܗ܀ ܝܗܒܼܬ ܚܕܘܿܬܟ ܒܠܒܝ ܗ̄ ܒܕܡܘܼܬܗܘܿܢ ܫܚܝܼܩ ܐܢܼܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܒܝܼܫ̈ܐ܇ ܐܠܐ ܒܟ ܚܿܕܐ ܐܢܼܐ: ܘܐܣܓܝܼܬ ܠܝܼ ܟܗܝܼܢܘܼـܐ ܕܥܒܘܪ̈ܐ ܘܚܡܪ̈ܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܠ ܡܬܼܢܒܐ. ܘܕܫܿܐܠܝܼܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܦܘܼܢܝܐ ܘܐܣܬܟܠ ܒܗܓܝ ܗ̄ ܗܘܼܓܝܐ ܩܿܪܐ ܠܩܫܝܼܘܬܗ ܕܟܐܒܐ܀ ܨܘܼܬ ܐܘ̃ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡ̈ܠܝ ܕܡܿܨܠܐ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܙܩܬܐ ܕܥܩ̈ܬܝ܀ ܡܪܝܐ ܒܨܦܪܐ ܗ̄ ܨܦܪܐ ܒܬܠܬܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܬܼܢܣܒ: ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܘܡܦܪܓܘܼܬܐ ܘܥܠܘܗܝ ܕܨܦܪܐ ܗܪܟܐ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܐܡܿܪ: ܐܠܐ ܠܡ ܡܛܝܒܐܝܬ ܡܿܩܕܡ ܐܢܼܐ ܠܨܠܘܿܬܐ ܩܕܡܝܟ: ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܨܦܪܐ ܐܕܢܚ ܠܝܼ ܢܘܼܗܪܐ ܕܦܘܼܪܩܢܟ܀ ܡܛ݀ܠ pb. 296 ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܨ݀ܒܐ ܗ̄ ܥܠܗܕܐ ܐܫܟܚܼܬܢ ܕܢ݀ܬܬܪܨ܇ ܡܛ݀ ܕܡܠܝܢ ܗܼܘܝܢ ܥܘܠܐ ܘܪܘܼܫܥܐ: ܘܐܢܬ ܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܨ݀ܒܐ ܐܢܬ܇ ܣܢܼܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܠܒܒ̈ܠܝܐ܇ ܕܐܝܬܗܘܿܢ ܥܿܒ̈ܕܝ ܫܘܼܩܪܐ܀ ܓܒܪܐ ܐܫܿܕ ܕܡܐ ܗ̄ ܢܒܘܟܕܢܨܪ܀ ܠܫܢܝ̈ܗܘܿܢ ܡܗܦܟܝܼܢ ܗ̄ ܢܟܝܼ̈ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܠܘܬܢ܇ ܘܒܠ̈ܫܢܐ ܕܓ̈ܠܐ ܡܡܠܠܝܼܢ ܥܡܢ܀ ܘܢܦܠܘܢܼ ܡܼܢ ܗ̄ ܢܬܢܟܪܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗܘܿܢ܀ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܗ̄ ܠܥܡܐ ܩܿܪܐ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܒܦܚܼܡܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܫܬܐ ܐܡܝܼܪ ܠܗ ܥܠ ܞܚܛܝܼܬܐ ܕܒܒܪܬ ܫܒܥ ܡܪܝܐ ܠܐ ܒܪܘܓܙܟ ܗ̄ ܡܦܝܼܣ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܬܬܡܙܓ ܡܪܕܘܼܬܗ܀ ܘܨܒܥܿܬ ܒܟܿܠ ܠܝܠܐ ܥܪܣܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܫܦܥܐ ܕܕܡܥ̈ܝ: ܟܐܒܼܬ݀ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܥܝܢܝ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܫܒܥܐ. ܐܡܝܼܪ ܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܟܕ ܡܿ،ܕܐ ܠܐܠܗܐ ܐܡܬܝ ܕܫܡܼܥ ܕܚܢܝܼܩ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܡܼܢ ܟܿܠ ܪ̈ܕܘܦܝ ܡܼܢ ܡܠ̈ܟܐ ܕܐܚܝܬܘܦܝܠ܀ ܘܢܕܘܼܫ ܚܝ̈ܝ ܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܙܪܥܐ ܕܡܠ̈ܝ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܚ̈ܝܐ: ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܦܘܼܫ ܠܝܼ ܕܘܼܟܪܢܐ ܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗܿ ܠܡܪܘܡܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܿ ܕܗܕܐ ܣܿܥܪ ܐܢܬ܇ ܟܐܢܐܒܬ ܬܬܪܡܪܡ ܘܬܬܩܠܼܣ ܡܼܢ ܣܓܝ̈ܐܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܚܒܼܠ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܐܚܝܬܘܦܝܠ ܡܿܝܬܐ܀ ܘܒܼܛܢ ܫܘܼܩܪܐ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܒܝܼܫ̈ܐ܀ ܘܝܼܠܕܘ ܥܬܐ ܗ̄ ܛܠܘܼܡܝܐ܀ ܒܪܐ ܚܦܼܪ ܘܚܛܗܿ ܗ̄ ܒܝܕ ܥܡܝܼܩܘܼܬ ܢܟܼܠܐ ܕܐܬܪܥܝܼ܀ ܘܢܦܼܠ ܒܓܘܼܡܨܐ ܕܥܒܼܕ ܗ̄ ܥܠܗ݀ܝ ܕܡܠܟܐ ܕܡܼܠܟ ܗܼܘ ܗܘܼܐ ܠܗ ܥܠܼـܐ ܕܐܒܕܢܐ܀ ܥܠ ܒܝܼܥܬܗ ܗ̄ ܥܠ ܩܪܩܦܬܗ ܢܚܘܿܬ ܥܘܠܗ ܥܠ ܪܝܫܗ ܐܝܟ ܕܢܢܬܪ̈ܢ ܘܢܬܡ̈ܠܓܢ ܒܝܼ̈ܥܬܐ ܕܣܥܪܗ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܐܡܝܪ ܠܗ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܒܪܐ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܡܐ ܡܿܫܒܼܚ ܗ̄ ܡܐ ܥܬܝܼܕ ܐܢܬ ܕܬܫܼܬܒܚ ܘܬܣܬܓܼܕ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܬܼܦܪܣܐ ܣܒܪܬܟ ܒܬܒܝܠ܀ ܝܗܒܼܬ ܫܘܼܒܚܟ ܗ̄ ܕܢܪܒܐ ܘܢܡܼܛܐ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܬܘܕܥܝܼܢ ܠܟ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܕܐܝܼܬܝܟ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܢܬܼܒܛܠ ܗ̄ ܒܥܠܕܒܒܐ ܝܘܕܝܐ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܬܼܢܩܡ ܕܕܠܩܘܼܠܐ ܠܡ ܐܝܬܝܟ ܕܐܠܗܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܙܘ ܫܡ̈ܝܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܼܘ ܠܬܕܡܪ̈ܬܟ: ܥܡܡ̈ܐ ܐܫܬܘܕܥܘܼܟ ܕܐܝܬܝܟ ܒܪܘܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܢܗܝܼܪ̈ܐ܀ ܡܿܢܘܼ ܓܒܪܐ ܕܐܬܕܟܪܬܝܗܝ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܝܘܕܝ̈ܐ ܥܠ ܐܕܡ ܢܿܣܒܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܡܫܝܚܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܥܡܐ ܕܚܠܦ ܙܟܘܿܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܙܒܢܗ ܕܕܘܝܕ ܝܼܬܒܬ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܕܝܿܬܒܝܼܢ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܘܕܝܢܝܼܢ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܒܕܝܼܢܐ ܟܐܢܐ܇ ܐܘܒܼܕܬ ܠܥܡܡ̈ܐ ܒܥܠ̈ܕܒܒܝܢ܀ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܗ̄ ܠܝܘ̈ܕܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܣܟܢܝܼܢ pb. 297 ܗܼܘܘ ܘܡܚܝܼܠܝܼܢ ܒܦܚܼܡܐ ܕܥܡܡ̈ܐ܆ ܕܥܿܡܪ ܒܗܘܿܢ ܒܨܗܝܘܿܢ ܗ̄ ܐܬܚܙܝܼ ܕܗܘܼܝܘܼ ܐܠܗܐ܀ ܒܝܕ ܪܘܼܚܦܗ ܕܥܠ ܨܗܝܘܿܢ܀ ܨܢܥ̈ܬܗ ܗ̄ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܨܛܢܥ ܠܒܥܠܕܒ̈ܒܝܢ: ܠܡܬܼܒܥ ܕܡܗܘܿܢ ܗ̄ ܕܡܐ ܕܥܡܗ ܡܢܗܘܿܢ: ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܼ ܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܀ ܢܬܬܕܝܼܢܘܢܼ ܥܡܡ̈ܐ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ܟ ܗ̄ ܢܬܚܝܒܘܢܼ ܡܼܢ ܓܠܝܢܟ ܕܥܠܝܗܘܢܿ܀ ܐܩܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܣܿܐܡ ܢܡܘܿܣܐ܀ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܪܢܝܢ ܗܼܘܘ ܕܠܝܬ ܕܬ݀ܒܥ ܠܗܘܿܢ܀ ܐܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܒܥܬܐ ܕܕܝܼܢܟ ܟܐܢܐܝܬ ܘܢܡܘܿܣܐܝܬ: ܕܡܼܢ ܗܪܟܐ ܢܕܥܘܢܼ ܢܦܫܗܘܿܢ ܕܥܒܝܼ̈ܕܐ ܐܢܘܿܢ ܘܢܫܬܥܒܕܘܢܼ ܠܡܪܘܬܟ. ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܐ ܐܡܝܼܪ ܠܘܼܩܒܠ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܥܡܐ ܕܛܠܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܠܡܢܐ ܡܪܝܐ ܩܡܼܬ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܡܓܪܬ ܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ܀ ܒܪܘܼܚܩܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܒܗܕܐ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܘܠܘ ܥܠ ܟܝܿܢܐ: ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܐܪܚܼܩܬ ܡܼܢ ܥܘܼܪܕܢܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ܀ ܝ݀ܩܕ ܡܣܟܢܐ ܗ̄ ܡܬܼܩܠܐ ܘܝ݀ܩܕ ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܟܕ ܚܿܙܐ ܠܪܫܝܼܥ ܕܡܨܠܚ. ܬܘܼܒ ܝܿܩܕ ܡܣܟܢܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܿܙܐ ܠܫܘܼܥܠܝܗ ܕܥܬܝܼܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܨܪܝܼܟܘܼܬܗ ܕܝܼܠܗ܀ ܡܫܬܼܒܗܪ ܪܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܿܩܒܠ ܟܐܬܐ: ܝ݀ܩܕ ܡܣܟܢܐ܀ ܢܬܬܚܕܘܢܼ ܒܬܪܥܝܼܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܬܒܥ ܪܫܝܼܥܐ܇ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܬܼܚܫܒ ܥܠ ܡܣܟܢܐ: ܥܘܿܠܐ ܡ݀ܒܪܟ ܗ̄ ܡܬܼܟܗܢ ܟܕ ܝܘܿܡ ܒܝܘܿܡ ܡܿܥܘܠ܀ ܘܪܓܙ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢܼ ܡܣܟ̈ܢܐ ܐܢ ܡܨܠܚܝܼܢ ܥܬܝܼܪ̈ܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܪܓܙ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܿܢ܀ ܟܿܡܢ ܗ̱ ܒܟ݀ܠ ܥܠ̈ܢ ܡܿܣܓܐ ܥܬܝܼܪܐ ܦܚ̈ܐ ܘܡܿܘܪܟ ܡܨܝܼܕ̈ܬܐ܆ ܕܢܟܢܫ ܡܼܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܩܢܝܿܢܐ ܕܛܠܘܼܡܝܐ ܘܕܥܬܐ܀ ܘܕܒܝܼܫܐ ܬܬܒܼܥܗ ܗ̄ ܚܛܝܼܬܗ ܐܝܬܝܗܿ ܡܘܒܕܢܝܼܬܗ܆ ܘܠܘ ܐܢܬ ܡܬܬܕܝܼܢ ܐܢܬ ܚܠܦ ܚܛܝܼܬܗ: ܘܡܐ ܕܡܬܼܬܒܥ ܥܘܠܐ ܡܼܢ ܐܠܗ ܡܛ݀ܠ ܚܛܝܼܬܗ܇ ܐܒܿܕ ܘܠܐ ܡܫܼܬܟܚ܀ ܣܒܪܐ ܕܡܣ̈ܟܢܐ ܗ̄ ܨܠܘܿܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܡܩܪܒܝܼܢ ܠܗ܀ ܘܛܘܼܝܿܒܐ ܕܠܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܗܘܿ ܡܐ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܠܡܼܫܐܠ ܬܨܘܼܬܝ ܐܕܢܟ܀ ܠܡܕܢ ܗ̄ ܠܡܕܢ ܘܠܡܚܝܒܘܼ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܥܘܠܘ ܒܗܘܿܢ܇ ܕܠܐ ܢܘܣܦ ܬܘܼܒ ܒܪܢܫܐ ܥܘܿܠܐ ܠܡܘܒܕܘ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܒܡܪܢܝܼܬܐ ܕܫܘܼܒܗܪܗ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܝܐ̄܆ ܐܡܝܼܪ ܠܗ ܟܕ ܡܬܪܕܦ ܡܢ ܫܐܘܠ ܢܘܼܕܝ ܘܫܟܢܝ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܚܼܠܬܐ܀ ܘܫܟܢܝ ܥܠ ܗ̄ ܕܟܕ ܐܢܿܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܬܟܝܼܠ ܐܢܼܐ ܡܛ݀ܠ ܡܘܿܢ ܡܿܠܟܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܐܝܟ ܨܦܪܐ ܕܥܪܩܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܢܨܐ ܐܫܿܢܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪܐ ܠܛܘܼܪܐ ܘܐܣܿܬܬܪ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܗܐ ܚܛܝ̈ܐ ܗ̄ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ܀ ܠܡܼܫܕܐ ܒܥܡܛܢܐ ܗ̄ ܕܐܝܟ ܕܒܥܡܛܢܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܚܙܝܢ ܢܫܕܘܿܢ ܒܢ ܓܐܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܐܝܿܬܝܢ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܼܒܚܐ܀ ܪܘܼܚܐ ܕܡܚܘܿܬܐ ܗ̄ ܠܫܐܕܐ ܩܿܪܐ ܗ̄ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܐܕܐ ܐܬܪܕܝܼ ܫܘܐܠ܀ ܕܟܣܗܘܿܢ pb. 298 ܗ̄ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܣܐ ܒܡܢܬܐ ܥܡ ܥ̈ܘܿܠܐ܆ ܡܼܛܐ ܠܗ ܫܐܕܐ ܒܝܼܫܐ ܠܫܐܘܠ ܗܿܘ ܕܡܿܫܢܩ ܗܼܘܐ ܠܗ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܝܒ̄. ܡܪܬܝܢܘܼܬܐ ܘܡܿܟܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܢܟܝܼܠܝܼܢ ܥܠ ܪ̈ܚܿܡܝܗܘܿܢ ܕܓܡܼܪ ܛ݀ܒܐ ܗ̄ ܓܡܼܪܘ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܝܢ ܚܘܼܒܐ ܫܪܝܼܪܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܛܒܐ܆ ܚܣܝܼܢܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܓܡܼܪܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܥܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܩܿܝܡܝܼܢ ܓܢܒܪܐܝܬ܆ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܫܪܪܐ܀ ܘܒܛܼܠܬ݀ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܡܪ̈ܝ ܐܪܥܐ ܠܡ ܫܢܝܼ ܠܗ ܫܪܪܐ܀ ܒܠܒܐ ܘܒܠܒܐ ܗ̄ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܢܟܝܼܠܝܼܢ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܟܕ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܡܣܬܒܪܝܼܢ ܕܫܘܝܢ܇ ܒܠܒܗܘܿܢ ܦܠܝܼܓܝܼܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ܀ ܠܫܢܢ ܢܘܪܒ ܗ̄ ܢܡܠܠ ܕܠܐ ܟܝܢܐ܀ ܡܐܡܪܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝܼܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܢܟܝܼ̈ܠܐ ܘܥܿܘ̈ܠܐ ܕܟܿܐܼ ܘܬܪܝܼܨ ܘܡܿܒܼܪܝ ܡܼܢ ܙܐܦܐ: ܐܝܟ ܣܐܡܐ ܓܒܝܐ ܕܒܚܝܼܪ ܡܼܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܡܕܟܝ ܚܕ ܒܫܒܥܐ܇ ܗܟܢ ܕܟܿܝܢܼ ܓܙܪ ܕܝܼܢܘ̈ܗܝ ܕܥܠ ܥ̈ܘܿܠܐ܀ ܬܛܪ ܐܢܘܿܢ ܠܬܡܝܼ̈ܡܐ: ܐܝܟ ܪܘܡܐ ܙܠܝܼܠܐ ܗ̄ ܪܘܡܐ ܚܕ ܐܝܼܬ ܗܼܐ ܒܐܪܥܐ ܕܐܕܘ̈ܡܝܐ: ܘܟܕ ܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܐܕܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܢ݀ܦܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܥܪܛܠܐܝܬ ܠܗܿܘ ܬܠܠܐ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܚܢܦܘܼܬܐ܆ ܘܒܿܬܪ ܫܒܥ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܕܟܪܘܟܝܐ ܦܿܓܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܚ̈ܕܕܐ ܟܿܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܣܼܬܩܒܠ܆ ܘܡܿܙܢܝܢ ܛܢܦܐܝܬ ܠܗ݀ܝ ܙܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܡܿܕܡܐ ܠܗܿ ܢܒܝܐ ܠܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܕܪܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘ ܒܗܘܿܢ ܙܗܪܝܪܐ ܕܛܒܬܐ: ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܒܗܢܘܿܢ ܐܬ݀ܐ ܕܢܟܦܘܼܬܐ ܫܿܐܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ: ܕܢܕܠܝܘܗܝ ܡܼܢ ܡܨܥܬ ܒܝܼܫ̈ܬܗܘܿܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܕܘܡ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܝܓ̄ ܐܡܝܼܪ ܟܕ ܡܘܕܐ ܒܚܛܗܐ ܕܒܪܬ ܫܒܥ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܛܥܝܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܬܛܥܝܢܝ܆ ܐܘܿ ܕܠܡܢܐ ܛܥܝܬܢܝ: ܐܠܐ ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܕܠܐ ܠܥܠܡ ܐܬܿܛܥܐ ܘܐܫܿܬܒܩ ܩܕܡ ܥܩ̈ܬܐ܀ ܬܟܪܝܼܬܐ ܘܕܘܘܼܢܐ ܩܿܪܐ: ܠܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܚܛܝܼܬܗ ܕܡܕܘܕܝܢ ܠܗ ܘܡܟܪܝܢ܀ ܢܬܬܪܝܼܡ ܒܥܠܕܒܒܝ ܗ̄ ܐܒܝܫܠܘܡ܇ ܘܐܢܿܐ ܐܬܿܡܟܟ܀ ܐܢܗܪ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܠܓܗܝܬܐ ܕܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܩܿܪܐ܆ ܕܠܐ ܐܕܿܡܟ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܡܿܘܼܬ ܡܼܢ ܥܩܬܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܝܕ̄ ܐܡܝܼܪ ܠܗ ܒܢܒܝܘܬܐ ܥܠ ܪܒ ܫܟ̈ܐ ܟܕ ܫܕܪܗ ܣܢܚܪܝܒ ܠܡܚܣܕܘ ܠܚܙܩܝܐ ܐܡܿܪ ܥܘܿܠܐ ܒܠܒܗ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܘܿܠܐ ܩܿܪܐ ܠܐܬܘܪܝܐ ܡܛܠ ܪܘܼܫܥܗ ܘܡܪܚܘܼܬܗ ܕܒܐܠܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܥܼܛܐ ܡܼܢ ܚܘܼܫܒܗ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܟܝܿܢܐ ܢܨܝܼܐ: ܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪܚ ܠܡܓܕܦܘ܀ ܠܝܬ ܕܥܿܒܕ ܛܒܬܐ ܐܦܠܐ ܗ̄ ܒܡܫܪܝܬܗ܀ ܘܠܐ ܝܼܕܥܗ ܗ̄ ܥܿܒ̈ܕܝ ܥܘܠܐ ܕܥܡ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܒܕܪܐ ܗ̄ ܕܥܡ ܒܝܬ ܚܙܩܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܇ ܬܡܢ ܗ̄ ܚܕܪ̈ܝ ܐܘܪܫܠܡ܀ ܕܚܠܼܘ ܕܚܠܼܬܐ ܐܬܪ ܗ̄ ܕܗܿܟܢ pb. 299 ܐܪܗܒܼܬ݀ ܐܢܘܿܢ ܚܙܬܗ ܕܡܠܐܟܐ: ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܣܿܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܡܬܼܢܟܝܠ ܡܼܢ ܡܕܡ܀ ܡܿܢ ܢܬܠ ܡܼܢ ܨܗܝܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܢܘܼ ܐܚܪܢܐ ܕܡܼܢ ܗܝܟܠܐ ܕܨܗܝܘܿܢ: ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܝܿܗܒ ܠܝܣܪܐܝܠ: ܐܠܐ ܐܢ ܡܪܝܐ ܕܡܿܗܦܟ ܫܒܝܼܬܢ ܒܚܪܬܐ ܡܼܢ ܒܒܠ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܝܗ̄. ܕܡܿܐ ܗܿܢܐ ܠܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܐܡܝܼܪ ܓܝܪ ܥܠ ܥܡܐ ܘܥܠ ܚܙܩܝܐ ܟܕ ܐܓܗܝܼܘ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ. ܘܕܠܐ ܢܬܚܬܪܘܢܼ ܥܠ ܙܟܘܿܬܐ ܕܗܼܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܡܪܝܐ ܡܿܢܘܼ ܢܥܼܡܪ ܗ̄ ܠܡܿܢ ܡܿܫܘܐ ܐܢܬ ܠܥܘܼܡܪܐ ܘܠܕܘܼܝܪܐ ܕܥܡܟ ܕܢ݀ܥܒܕ ܘܐܦܚܢܢ ܘܢ݀ܥܡܪ ܥܡܟ܆ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܠܗܐ ܡܿܦܢܐ܀ ܐܝܢܐ ܕܡܿܗܠܟ ܕܠܐ ܡܘܼܡ ܗ̄ ܐܝܟ ܚܙܩܝܐ܀ ܘܥܿܒܕ ܙܕܝܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܟܘܬܗ܀ ܘܡܿܪܚܩ ܡܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܣܿܥܪ ܛܒ̈ܬܐ ܘܣܿܟܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܝܘ̄: ܫܐܼܠܬܐ ܕܥܡܐ ܐܝܟ ܕܢܬܦܪܩ ܡܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܛܒܿܬܝ ܡܼܢ ܠܘܬܟ ܗܼܝ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ܇ ܘܛܝܒܘܼܬܝ ܥܠܝܟ ܠܐ ܐܝܬ܆ ܗ̄ ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܐܢܬ ܥܠ ܕܝܼܠܝ: ܒܕ ܐܝܬܝܟ ܠܝܼ ܡܛܒܢܐ ܒܟ݀ܠܙܒܢ܀ ܐܦ ܠܩܕܝܼܫ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܪܝܼܫܝܼܢ ܘܥܠܝܼܝܼܢ ܡܼܢ ܕܫܪܟܐ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܒܕܪܓܐ܆ ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܼܟܢܝܢ: ܩܕܝܼܫ̈ܐ ܗܪܟܐ ܩܿܪܐ ܠܥܡܡ̈ܐ ܕܝܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܘܡܫܒ̈ܚܐ ܗ̄ ܕܡܫܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܒܚܝܠܐ܀ ܟ݀ܠܗ ܨܒܝܿܢܝ ܗ̄ ܥܒܿܕܬ ܒܗܘܿܢ܇ ܒܕܐܘܒܿܕܬ ܐܢܘܿܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝ܀ ܢܣܓܘܿܢ ܗ̄ ܐܢܕܝܢ ܒܿܥܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܢܐܟܘܿܢܢܝ܇ ܢܬܬܘܣܦܘܢܼ ܠܗܘܿܢ ܬܟܝܼܒܐܝܬ ܚܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܩܕܡ̈ܝܐ܆ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܘܡܚܘܿܬܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܥܒܪܝܐ܀ ܢܣܓܘܿܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܠܗܘܿܢ ܘܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܓܡܿܪܬ: ܕܠܐ ܬܘܼܒ ܢܪܗܛܘܢܼ ܠܡܣܼܓܕ ܠܗܘܢ: ܚܒ̈ܠܐ ܢܦܼܠܘ ܗ̄ ܦܨܬܐ ܠܡ ܛܒܬܐ ܕܡܛܬܢܝ ܪܚܝܼ̱ܐ ܥܠܝ ܣܿܓܝܼ܇ ܗ݀ܝ ܕܒܚܒ̈ܠܐ ܡܫܼܚܬ ܘܦܠܓܬܗ: ܒܝܕ ܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ܀ ܐܒܿܪܟ ܠܡܪܝܐ ܕܡܠܟܢ ܗ̄ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܥܡ ܝܼܗܝܼܒܘܼܬ ܐܪܥܐ܆ ܐܦ ܕܡܢܐ ܐ݀ܣܥܘܿܪ ܒܐܪܥܐ: ܡܠܟܢ ܒܝܕ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܝܗܼܒ ܠܝܼ܀ ܐܦ ܒܠ̈ܝܠܘܬܐ ܪܕܝܢܝ ܗ̄ ܐܦ ܡܼܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܠܡ ܘܥܩ̈ܬܐ ܕܒܙܒܢ ܙܒܢ ܫܒܼܩܬ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠܝ܇ ܠܐ ܙܥܘܿܪ ܐܬܪܕܝܿܬ: ܘܩܢܝܿܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܘܢܩܝܼܦ̈ܝ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܗܼܘܐ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܝ ܗ̄ ܣܡܟܼܢܝ ܒܥܘܼܕܪܢܗ܆ ܕܠܐ ܐ݀ܦܠ ܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝ܇ ܠܐ ܝܗܼܒܬ ܠܚܣܝܟ ܗ̄ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܇ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܡܘܬܐ ܘܚܒܠܐ ܐܪܝܼܡܬ ܠܥܡܟ ܕܠܗ ܩܿܪܐ ܚܣܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܇ ܫܘܼܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܗܿܠܝܢ ܒܡܫܝܼܚܐ ܐܫܬܼܩܠ: ܘܒ݀ܬܪܟܢ ܥܠ ܗܿܟܢ ܡܦܫܩܝܼܢܢ ܒܥܡܠܐ ܬܪܝܢܐ܀ ܬܚܘܝܢܝ ܐܘܪܚܐ ܗ̄ ܚܘܝܼܬ ܠܝܼ ܐܘܪܚܐ ܕܒܗܿ ܟܕ ܪܕܐ ܐܢܼܐ܇ ܡܫܟܚ ܐܢܼܐ ܚ̈ܝܐ ܘܛ݀ܒܬܐ: ܘܐܣܿܒܥ ܡܼܢ ܚܕܘܿܬܗ ܕܦܪܨܘܦܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܓܠܝܢܟ ܡܿܠܐܼ ܟ݀ܠ ܛܒ̈ܢ܇ ܘܡܼܢ ܒܣܝܼܡܘܼܬܐ ܕܙܟܘܿܬܐ ܕܝܡܝܼܢܟ pb. 300 ܗ̄ ܕܝܗܼܒܬ ܠܝܼ ܝܡܝܼܢܟ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܝܙ̄܆ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܟܕ ܡܿܨܠܐ ܒܙܒܢܐ ܕܪܕܘܦܝܗ ܕܡܼܢ ܫܐܘܠ. ܒܚܼܪܬ ܠܡ ܠܠܒܝ ܗ̄ ܡܿܚܘܐ ܕܙܕܩ ܕܬܦܼܢܐ ܠܗ ܫܐܼܠܬܗ: ܠܣܘܿܓܐܐ ܕܥܩ̈ܐ ܕܒܗܝܢ ܐܬܢܣܝܼ ܩܿܪܐ ܠܠܝܐ܇ ܐܘܿ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܕܫܿܘܝܢܼ ܐܢܘܿܢ ܠܐܠܗܐ ܐܝܼܡܡܐ ܘܠܠܝܐ܆ ܠܘܬ ܒܘܼܚܪܢܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܘܒܩܼܝܬܢܝ ܗ̄ ܒܙܒܢܐ ܠܡ ܕܐܘܠܨܢܐ ܐܬܒܩܝܿܬ: ܘܠܐ ܣܛܝܿܬ ܡܼܢ ܕܚܼܠܬܟ: ܠܘ ܓܝܪ ܒܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܕܫܐܘܠ ܠܐ ܡܪܝܿܬ: ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܒܦܘܼܡܝ ܢܝܿܬ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܪ ܠܘܬܝ܇ ܐܠܐ ܒܫܼܬܩܐ ܣܝܒܿܪܬܗ܆ ܘܥܒܼܕܬܝܗܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܠܚܣܝܟ ܗ̄ ܣܥܘܿܪ ܒܦܘܼܪܩܢܝ ܬܕܡܘܪܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟ݀ܠܢܫ ܢܬܕܡܪ܆ ܕܐܝܟܢ ܐܬܦ݀ܠܛܬ ܡܼܢ ܫܐܘܠ: ܦܪܘܩܐ ܗ̄ ܣܝܼܡܝܢܝ ܪܝܫܐ ܘܦܪܘܩܐ ܠܟܠܗܘܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܼܢ ܒܟ܆ ܐܝܟ ܓܒܝܼܬܟ ܕܨܐܕܝ: ܘܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܿܝܡܝܼܢ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܚܦܝܼܢ ܠܥܘܼܕܪܢܟ ܕܠܐ ܢܫܬܼܡܠܐ ܒܝܼ܇ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܕܒܝܬ ܫܐܘܠ܀ ܢܛܪܝܢܝ ܐܝܟ ܒܒܬܐ ܗ̄ ܕܡܛ݀ܠ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗܿ ܘܪܒܘܼܬܐ ܕܚܫܼܚܬܐ: ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܗܕܡ̈ܐ ܢܛܘܼܪܬܐ ܟܝܿܢܝܬܐ ܐܬܦܼܪܣܬ݀ ܠܗܿ ܒܝܕ ܓܪ̈ܡܐ ܘܓܝ̈ܕܐ ܘܬܡܪ̈ܐ ܘܬܠ̈ܝܼܦܐ ܕܠܟܿܠ ܢܟܝ̈ܢܐ ܕܡܼܢ ܠܒܪ ܡܢܗܿ ܛܪܝܢ: ܢ݀ܛܪܝܼܢ ܠܗܿ ܘܒܛܠܐ ܕܟܢܦ̈ܝܟ ܣܬܪܝܢܝ ܗܿܠܝܢ ܕܒܙܘܼܢܝ ܗ̄ ܐܬܒܼܙܙ ܗܼ،ܐ ܒܝܬ ܐܒܘܼܗܝ ܡܼܢ ܫܐܘܠ ܟܕ ܥܿܪܩ: ܘܐܦ ܐܢܬܬܗ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܠܐܚܪܝܢ܀ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܗܿ ܕܢܦܫܝ ܕܣܼܡܘ ܥܠܝ ܗ̄ ܕܗܢܐ ܢܝܼܫܐ ܣܝܼܡ ܠܗܘܿܢ ܕܐܢ ܠܐ ܩܿܛܠܝܼܢ ܠܝܼ ܠܐ ܫܿܠܝܢ ܡܼܢ ܚܡܼܬܗܘܿܢ܀ ܫܒܚܘܼܢܝ ܗ̄ ܟܕ ܩܛ݀ܠܬ ܠܓܘܿܠܝܕ ܘܚܪܒܿܬ ܠܦܠ̈ܫܬܝܐ܀ ܘܗܫܐ ܟܪܟܘܼܢܝ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܐܚܕܘܼܢܢܝ܀ ܘܡܼܢ ܡܝ̈ܬܐ ܕܡܿܝܬܝܼܢ ܗ̄ ܕܢ݀ܚܬܝܼܢ ܠܚܦܪܐ ܘܡܬܼܩܒܪܝܼܢ ܐܝܟ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܡܝܼ̈ܬܐ܇ ܘܐܝܟ ܦܘܼܩܕܢܟ ܡܬܼܚܦܝܢ ܒܐܪܥܐ ܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܦܨܢܝ܇ ܕܠܡܐ ܐ݀ܡܘܼܬ ܥܡܗܘܿܢ܀ ܣܝܼܡ̈ܬܟ ܡܠܝܼ ܟܪܣܗܘܿܢ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܝܟ ܕܒܓܙܐ ܟܿܣܝܢܼ ܠܟ ܘܣܝܼܡܝܼܢ܇ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܬܼܒܥܐ ܡܿܫܡܪ ܐܬܢ ܠܗܘܢܿ܇ ܐܦ ܗܫܐ ܠܝܘܗܝ ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܒܚܪܒܐ ܕܚܼܪܒ ܠܗܘܢܿ܀ ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܢܥ ܠܥܘܼܕܪܢܟ܀ ܘܐܣܿܒܥ ܡܐ ܗ̄ ܒܘܼܣܡܐ ܘܫܘܼܒܚܐ܀ ܡܐ ܕܐܬܬܥܝܼܪܬ݀ ܗܝܡܢܘܼܬܟ ܗ̄ ܡܿܐ ܕܐܬܗܼܝܡܢܘ ܫܘܼܘ̈ܕܝܝܟ ܕܠܘܬܝ ܒܡܦܩܢܐ ܓܠܝܐ ܕܠܥܒܿܕܐ: ܒܙܒܢܐ ܕܐܡܠܟ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܝܣܪܐܝܠ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܝܚ̄. ܬܘܕܝܼܬܐ ܕܕܘܝܕ ܥܠ ܟ݀ܠܗܝܢ ܛܝܒ̈ܘܬܐܕܣܥܼܪ ܐܠܗܐ ܨܐܕܘܗܝ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܝܘܡ̈ܬܗ ܐܪܚܡܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܪܚܡܼܬܢܝ: ܘܗܘܼܝܬ ܠܝܼ ܚܝܠܐ ܘܬܘܼܟܠܢܐ܀ ܡܣܝܥܝܢܝ ܗ̄ ܘܐܢܬ ܐܪܝܼܡܬܗܿ ܠܩܪܢܝ ܥܠ ܣܢ̈ܐܝ܀ ܚܒ̈ܠܐ ܕܫܝܘܿܠ ܗ̄ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܣܓܝܐܝܢ ܚܕܪܘܼܢܝ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܡܿܡܛܝܢ ܠܡܘܬܐ܇ ܒܕܡܘܼܬ ܚܒ̈ܠܐ pb. 301 ܕܝ݀ܠܕܬܐ܆ ܘܐܬܟܼܟܘܼܢܝ ܚܐܦ̈ܐ ܩܫ̈ܝܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܗܿܘܐ ܒܪ̈ܓܠܬܐ ܥܫܝܼܢ̈ܬܐ ܒܙܒܢ ܢܝܼܣܢ܇ ܒ݀ܬܪ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪ ܥܠ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ: ܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܒܼܥܠܕܒܒܘܗܝ: ܘܡܪܟܒ ܡ̈ܠܐ ܒܐܣܟܡܐ ܓܘܼܫܡܢܝܐ܀ ܐܬܕܠܚܼܬ݀ ܘܙܥܼܬ݀ ܐܪܥ ܗ̄ ܟܕ ܫܡܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܿܬܝ ܘܐܬܬܙܝܼܥ ܠܡܐܬܝܼܬܐ: ܟ݀ܠܡܕܡ ܒܕܿܥܠܐ ܘܙܘܥܐ ܩܼܡ: ܐܪܥ ܕܝܢ ܫܬ̈ܐܣܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ: ܠܐܬܪܐ ܕܫܿܪܝܢܼ ܗܼܘܘ ܒܗ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡ̈ܫܡܗ܆ ܣܠܼܩ ܬܢܢܐ ܒܪܘܓܙܗ ܗ̄ ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܚܝܼ ܠܗܘܿܢ: ܝܼܩܕܘ ܘܐܬܚܼܪܟܘ ܡܼܢ ܓܠܝܢܗ ܗ̄ ܬܢܢܐ ܓܝܪ ܡܒܕܩܢܐ ܗܿܘ ܕܢܘܼܪܐ܀ ܘܓܘܼܡܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܡܪ ܕܡܼܢ ܕܫܠܼܛܬ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܐ ܝܼܩܕܘ ܘܦܼܫܘ: ܐܝܟ ܓܘܼܡܪ̈ܐ ܡܐ ܕܝܿܩܕܝܼܢ ܩܝܣ̈ܐ܀ ܐܪܟܢ ܫܡܝܐ ܘܥܪܦܠܐ ܗ̄ ܡܥܕܐ ܠܡܩܼܛܪ ܥܪܦܠܐ܇ ܡܼܢ ܚܠܐ ܕܓܘܼ̈ܕܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ܆ ܘܐܟܙܢܐ ܕܒܥ̈ܢܢܐ ܢܗܝܼܪ̈ܬܐܐܡܬܝ ܕܡܬܼ̇ܙܐ ܐܠܗܐ ܐܬ݀ܐ ܗܿܝ ܕܫܠܡܐ: ܗܿܟܢܐ ܒܥܪܦܠܐ ܡܥܕ ܕܢܬܼܓܠܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܢܪܡܐ ܒܗܘܢܿ ܕܚܼܠܬܐ܀ ܣܼܡ ܚܫܘܼܟܐ ܠܓܢܝܗ ܗ̄ ܟܕ ܣܼܛܐ ܠܐܝܟܐ ܕܫܿܪܝܢܼ ܗܼܘܘ܆ ܗܘܿ ܚܫܘܼܟܐ ܕܒܕܡܘܼܬ ܥܪܦܠܐ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܣܡܗ ܠܓܢܝܗ ܗ̄ ܒܝܬ ܠܗ ܘܠܗܘܿܢ܇ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܚܙܘܿܢܝܗܝ ܘܢܬܦܪܣܘܿܢ ܟܐܡܬ ܠܡܥܼܪܩ ܡܼܢ ܩܕܡܘܢܝ ܘܠܗܿ ܟܪܟܼܗ ܡܛܠܠܗ܆ ܗ̄ ܢܘܼܗܪܐ ܕܬܫܒܘ̄ܗ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܗ ܚܫܘܼܟܐ ܢܩܪܘܿܒ܀ ܚܫܘܼܟܼܐ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܠܗ݀ܝ ܕܣܼܡ ܚܫܘܼܟܐ ܠܓܢܝܗ ܢ݀ܩܦܐ ܗܕܕܐ܇ ܘܕܡܿܐ ܗܘܿ ܚܫܘܼܟܐ ܕܒܗ ܚܦܝܼ ܐܢܘܿܢ܇ ܠܚܫܘܼܟܐ ܕܡܬܼ̇ܙܐ ܒܥ̈ܢܢܐ ܐܡܬܝ ܕܛܥܢ̈ܢ ܡܛܪܐ ܣܓܝܐܐ܀ ܡܼܢ ܙܗܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܨܡܚ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܕܢܦܿܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗ: ܡܫܬܼܡܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܥܢ̈ܢܐ ܕܒܪܕܐ ܘܓܘܼܡܪ̈ܐ ܕܢܘܼܪܐ܀ ܘܪܥܡ ܒܫܡܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܠܗܐ ܣܿܐܡ ܠܩܠܐ ܕܪܥܡܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܒܦܘܼܩܕܢܗ ܡܬܬܙܝܼܥ ܐܐܪ ܒܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚ̈ܠܦܐ܀ ܥܡ ܚܫܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܕܗܘܼ ܐܠܗܐ ܠܗܿܠܝܢ ܡܬܼܪܡܐ܆ ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܕܗ݀ܘ ܥܝܕܟ ܕܠܚܣܝܐ ܐܝܟ ܚܣܝܘܼܬܗ ܬܦܪܘܿܥ: ܘܠܬܡܝܼܡܐ ܐܝܟ ܬܡܝܼܡܘܼܬܗ܀ ܢܢܗܪ ܚܫܘܼܟܝ ܗ̄ ܕܟܕ ܩܪܝܼܒ ܗܿܘܝܬ ܕܐܚܿܫܟ ܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܕܚܕܝܼܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܝܼ܇ ܐܢܗܼܪܬ ܠܝܼ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܝܗܒܼܬ ܠܝܼ ܣܟܪܐ ܗ̄ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܐܠܗܐ ܩܿܪܐ ܣܟܪܐ: ܡܼܢ ܓܐܪ̈ܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܢܛܪܗ܀ ܢܒܥ.ܘܢܿ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܪܝܐ ܗܪܟܐ܆ ܠܚܕ ܡܼܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܕܥܡ̈ܡܐ ܩܿܪܐ ܗ̄ ܬܦܨܝܢܝ ܡܼܢ ܕܝܼܢ̈ܘܗܝ ܕܥܡܐ ܘܡܼܢ ܫܓܘܼܫܝܗܘܿܢ܀ ܘܬܥܒܼܕܝܢܝ ܪܝܫܐ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ܀ ܒܢ̈ܝܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܢܬܒܥܘܢܼ ܗ̄ ܐܫܬܼܥܒܕܘ ܓܝܪ ܘܗܘܼܘ ܒܝܬ̈ܝܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܬܟܠܝܼܘ ܐܦ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܼܠܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢܿ ܪܕܝܢ ܗܼܘܘ: ܟܕ ܡܚܓܪܝܢ ܘܦܠܝܼܓܝܼܢ܇ ܐܬܚܝܢ ܠܢܡܘܿܣܐ܇ ܚܓܝܼܪܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܠܠܐ ܫܠܡܘܼܬܐ ܕܬܪܥܝܼܬ: ܘܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܢܐ ܕܚܓܝܼܪܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܇ ܡܼܢ ܩܛܝܼܪܐ pb. 302 ܓܝܪ ܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼ،ܘ ܗܿܠܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܠܐܠܗܗ ܕܕܘܝܕ: ܘܠܘ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܐ܀ ܐܬܬܪܝܼܡ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܬܚܙܝܼ ܪܡܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܒܝܕ ܦܘܼܪܩܢܐ ܕܝܗܼܒ܀ ܡܙܡ̄ ܕܝܛ̄. ܡܫܼܬܥܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܒܛܝܼܠܘܿܬܗ ܘܦܘܼܪܢܣܗ ܕܠܘܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܿܟܣ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܿܪܝܢ ܕܥܠܡܐ ܐܝܬܝܐ ܗܿܘ ܘܒܫܓܡܐ ܪܕܐ ܫܡ̈ܝܐ ܡܫܼܬܥܝܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܪܘܡܗܘܢܿ ܘܡܬܝܼܚܘܼܬܗܘܿܢ: ܡܟܪܙܝܼܢ ܒܫܼܬܩܐ ܐܝܟ ܕܒܩܠܐ: ܚܝܠܐ ܕܥܒܘܿܕܗܘܢܿ܆ ܐܡܼܪ ܫܘܼܒܚܗ ܘܠܘ ܚܝܠܗ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܡܐ ܕܐܬܝܼܕܥ ܡܢܗܘܢܿ ܕܒܪܘܝܐ ܗܿܘ ܗܿܝܕܝܢ ܢ݀ܩܦܐ ܠܗ ܗ݀ܝ ܕܢܫܼܬܒܚ܀ ܡܿܚܘܐ ܪܩܝܼܥ ܗ̄ ܒܝܕ ܪܘܡܗ ܘܪܩܝܼܥܘܼܬܗ ܕܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܫܪ̈ܝܐ܀ ܝܘܡܐ ܠܝܘܡܐ ܗ̄ ܐܦ ܝܘܼܒܠܐ ܕܐܝܼܡܡܐ ܘܕܠܠܝܐ: ܟ݀ܠܝܘܿܢ ܡܥܒܝܼܢ ܒܡ̈ܠܝܼܠܐ܆ ܡܐܡܪܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܡܛܟܣܢܗܘܿܢ: ܕܟܕ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܐܢܘܿܢ ܕܚ̈ܕܕܐ: ܠܐ ܥܿܠܒܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܘܿ ܦܿܝܫܝܼܢ ܡܼܢ ܡܪܕܝܼܬܗܘܿܢ܇ ܠܝܬ ܡܐܡܪܐ ܐܦܠܐ ܡ̈ܠܐ ܐܘܿ ܡܠܼـܐ ܕܥܛܠܐ ܠܫܡܼܥܗܿ ܘܢܘܼܟܪܝܐ ܠܣܘܼܟܠܗܿ܇ ܕܓܠܝܼܙܐ ܡܼܢ ܝܘܼܠܦܢܗܘܿܢ: ܒܗ݀ܝ ܕܠܘ ܡ̈ܠܐ ܐܢܘܿܢ ܕܒܩ̈ܠܐ ܡܬܟܪܙܝܼܢ܇ ܗܝܼ ܝܼܕܥܬܐ ܗܿܝ ܕܒܒܝܬܝܐ ܡܬܼܟܪܙܐ: ܢܦܩܼܬ݀ ܣܒܪܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܣܒܪܬܐ ܘܡ̈ܠܐ ܐܢܝܢ ܕܒܩܠܐ: ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ݀ܝ ܕܡܬܼܚܘܝܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܩܿܪܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܡܣܒܪ̈ܢ ܘܡ̈ܠܦܢ ܠ̈ܡܠܝܼܠܐ ܒܝܕ ܬܘܼܩܢܗܝܢ܆ ܘܥܠ ܫܡܫܐ ܢܩܼܫ ܗ̄ ܒܗܘܢܿ ܒܫܡܝܐ: ܬܡܢ ܓܝܪ ܢܩܼܫ ܠܫܡܫܐ ܡܫܟܢܐ ܘܬܩܢ ܠܗ ܒܝܬܐ܆ ܕܒܗ ܢܬܼܟܪܟ ܘܢܫܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܠܬܚܬ܀ ܘܗܘܼ ܐܝܟ ܚܬܢܐ ܗ̄ ܘܐܡܿܪ ܥܠ ܕܢܚܼܗ܇ ܡܛܠ ܕܦܿܐܐܼ ܠܚܙܬܢ ܒܿܬܪ ܚܫܘܼܟܐ܀ ܠܡܪܗܛ ܗ̄ ܕܠܐ ܥܘܼܘܟ ܡܿܫܡܠܐ ܪܗܼܛܗ ܟܕ ܠܐ ܬ݀ܚܒ܀ ܡܼܢ ܠܗܓܗ ܗ̄ ܠܝܬ ܕܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܫܚܝܼܢܘܼܬܗ ܘܠܝܬ ܐܦ ܣܡ̈ܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܼܙܝܼܙ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗ: ܒܫܚܝܼܢܘܼܬܗ ܡܬܒܣܡܝܼܢ܀ ܢܡܘܿܣܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܢܡܘܿܣܐ ܕܡܘܫܐ ܐܕܟܪ ܬܢܢ: ܐܠܐ ܠܗܿ ܠܝܼ݊ܥܬܐ ܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܼܟܪܙܐ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܒܨܝܼܪ ܡܼܢ ܢܡܘܿܣܐ ܟܬܒܝܐ ܐܦ ܗܝܼ ܪܕܝܐ܆ ܘܡܠܦܐ ܠܟ݀ܠܢܫ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܕܠܐ ܡܘܼܡ ܗ̄ ܪܫܝܢ ܘܡܿܦܢܐ ܢܦܫܐ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܛܥܝܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܀ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܗܕܐ ܝܼ݊ܥܬܐ܀ ܦܘܼܩܕܢܗ ܕܡܪܝܐ ܓܿܒܐܼ ܗ̄ ܒܚܝܼܪ ܘܡܿܥܠܼܝ: ܘܡܿܢܗܪ ܥܝ̈ܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܚܫܘܟܝܢ ܒܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢܿ܇ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܩܿܪܐ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܕܝܼ̈ܢܐ ܟ̈ܐܢܐ ܠܡ ܘܩܘܼܫ̈ܬܝܼܢܝܐ: ܗܕܐ ܝܼ݊ܥܬܐ ܟܕ ܡܿܠܦܐ ܘܡܿܟܪܙܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܘܡܼܢ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܕܡܬܼܝܕܥܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܬܘܼ ܐܡܿܪ ܥܠ ܕܘܼܒܪ̈ܐ܀ ܫܪ̈ܥܬܐ ܡܿܢܘܼ ܢܣܼܬܟܠ ܗ̄ ܕܥܣܩܐ ܗܿܝ ܠܟܝܿܢܐ ܡܨܛܠܝܿܢܐ܇ ܕܢܡܕ ܐܢܫ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ܀ ܡܼܢ ܛܫܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܙܪܝܼܥܐ ܒܗܝܢ ܐܢܫ pb. 303 ܣܿܥܪ ܠܗܝܢ ܘܛܫ̈ܝܬܐ ܩܿܪܐ ܐܢܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܒܚܘܼ̈ܫܒܝܗܿ ܕܢܦܫܐ: ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܢ ܢܒ̈ܗܢ: ܘܒܿܬܪ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ܇ ܡܪܓܫܝܼܢܢ ܕܕܠܩܘܼܒܠܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܣܡܐ ܘܚܡܼـܐ ܘܫܘܼܒܗܪܐ ܡܛ݀ܠ ܩܛܝܼܢܘܼܬܗܝܢ: ܫܐܼܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܢܬܼܦܨܐ ܡܢܗܝܢ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܨܠܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܕܚܠܦ ܚܙܦܝܐ ܕܢܬܼܦܨܐ ܡܼܢ ܐܬܘܪܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܘܢܥܕܪܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܬܼܟܠܬ ܥܠܘܗܝ܀ ܦܼܪܩ ܐܠܗܐ ܠܡܫܝܼܚܗ ܗ̄ ܪܒܘܼܬܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܚܘܝܼ ܕܡܫܝܼܚܗ ܘܓܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ̄ܘ ܚܙܩܝܐ ܒܗܘܿ ܕܐܬܚܼܪ ܡܼܢ ܣܢܚܪܝܒ܀ ܡܪܝܐ ܢܦܼܪܩܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܗܫܐ ܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܠܟܢ ܢܥܼܢܝܢ ܗ̄ ܡܠܟܐ ܠܐܠܐ ܩܿܪܐ: ܐܝܟ ܕܥܢܼܢ ܗܫܐ ܥܿܢܐ ܠܢ ܒܙܒܢ ܐ̱ܚܪܝܢ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܟ̄ܐ ܐܡܝܼܪ ܗܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܚܙܩܝܐ ܒܬܪ ܓܗܝܬܐ ܕܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܚܘܼܠܡܢܗ ܕܡܼܢ ܟܘܼܪܗܢܐ ܡܪܝܐ ܒܚܝܠܟ ܢܚܼܕܐ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܡܚܒܠ ܗܘ ܠܦܘܼܬ ܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܣܡܼܟܬܝܗܝ ܒܙܟܼܘܿܬܐ ܕܝܗܼܒܬ ܠܗ܆ ܠܘܼܩܒܠ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܚܝ̈ܐ ܫܐܼܠ ܠܟ ܗ̄ ܠܘ ܡܼܢ ܐܬܘܪܝܐ ܦܪܩܼܬܝܗܝ ܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܡܼܢ ܟܘܼܪܗܢܐ ܘܚ̈ܝܐ ܐܘܣܼܦܬ ܠܗ܀ ܢܘܼܓܪܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܚܙܩܝܐ ܠܐ ܐܫܬܼܡܠܝܬ݀܆ ܐܠܐ ܒܡܫܝܼܚܐ ܐܬܓܡܼܪܬ݀: ܕܠܥܠܡܥܠܡܝܼܢ ܡܿܡܠܟ ܥܡ ܐܒܘܼܗܝ܀ ܝܼܪܒ ܫܘܼܒܚܗ ܗ̄ ܪܒܘܼܬܐ ܕܫܘܼܒܚܗ܇ ܗ݀ܝ ܕܡܛ݀ܠ ܚܘܼܪܡܢܗ ܗܦܼܟ ܫܡܫܐ ܠܒܣܬܪܗ: ܘܐܫܬܒܚ ܒܗܿܕܐ ܚܙܩܝܐ: ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܚܪܒܐ ܕܐܬܘܪܝܐ܀ ܘܚܕܝܼܬܝܗܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܓܠܝܢܟ ܫܒܝܼܚܐ܀ ܐܬܡܠܝܼ ܚܕܘܿܬܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܨܠܼܘ ܗ̄ ܨܠܘ ܥܠ ܐܠܗܐ ܒܝܼܫܬܐ܆ ܟܕ ܐܬܚܫܼܒܘ ܕܢܥܩܪܘܢܼ ܡܕܝܢܬܗ ܘܢܣܚܦܘܢܼ ܗܝܟܠܗ܀ ܬܣܝܼܡ ܒܗܘܢܿ ܟܘܼܬܡܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ܇ ܐܝܢܐ ܕܟܘܼܬܡ̈ܬܗ ܡܬܼܢܛܪ̈ܢ ܠܘܬܗܘ݀ܢ ܙܒܢܐ ܢܓܝܼܪܐ܀ ܘܛܘܼܝܿܒܟ ܗ̄ ܦܬܓܡܐ ܗܘܿ ܕܗܦܼܟ ܦܪܨܘܦܟ ܠܡ ܐܬܩܼܢܬ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܘܟ݀ܠܗ ܛܘܼܝܒܗܘܿܢ ܘܟܢܫܗܘܢܿ ܒܕܪܬ܀ ܙܡܘܪܝܐ ܕܟܒ̄ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܨܠܘܿܬܗ ܕܕܘܝܕ ܚܠܦ ܚܛܝܼܬܗ܇ ܟܕ ܡܬܼܪܕܦ ܡܢ ܐܒܝܫܠܘܡ܀ ܠܡܢܐ ܫܒܩܼܬܢܝ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܡܬܼܥܕܠ ܐܡܼܪ ܗܕܐ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܙܕܝܼܩ̈ܐ܀ ܘܐܪܚܼܩܬ ܡܢܝ ܦܘܼܪܩܢܝ ܗ̄ ܚܛܝܼܬܝ ܗܝܼ ܐܪܚܼܩܬ ܡܢܝ ܦܘܼܪܩܢܝ ܗ̄ ܚܛܝܼܬܝ ܗܝܼ ܐܪܚܼܩܬܗ ܡܢܝ܇ ܡܠܼܬܐ ܚܠܦ ܣܘܼܥܪܢܐ ܣܿܐܡ܇ ܘܐܡܿܪ ܕܐܦ ܗܘܿ ܡܐ ܕܒܡ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܚܛܝܿܬ܇ ܣܿܦܩ ܕܢܓܼܠܙܢܝ ܡܼܢ ܦܘܼܪܩܢܐ܀ ܐܩܿܪܝܟ ܒܐܝܼܡܡܐ ܗ̄ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܼܡܡܐ ܫܿܐܠ ܐܢܼܐ ܫܪܝܐ ܠܥܩ̈ܬܝ: ܘܠܐ ܗܘܐ܀ ܐܦܛܪܘ ܗ̄ ܫܪܘ ܣܦܬܗܘܢܿ܀ ܡܼܢ ܬܕܝ̈ܗܿ ܕܐܡܝ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܬܪܣܝܬܐ ܕܚܠܒܐ܆ ܘܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܠܘܕܘܬܐ ܘܐܡܿܪ: ܕܡܼܢ ܟܕ ܩܢܝܿܬ ܦܘܼܪܫܢܐ ܕܡܠܼܬܐ ܘܕܝܼܕܥܬܐ ܥܠܝܟ ܗܼܘ ܣܒܪܝ܀ ܬܘܪ̈ܐ ܘܐܪ̈ܘܢܐ pb. 304 ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ ܩܼܪܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܥܡ ܐܒܝܫܠܘܡ ܕܚܠܬܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܦ ܒܥܪܝܼܪܝܢ: ܐܪ̈ܘܢܐ ܙܥܘܪܝܢ ܡܼܢ ܬܘܪ̈ܐ܀ ܟܠ̈ܒܐ ܬܘܼܒ ܠܗܘܢܿ ܩܿܪܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܡܪܚܘܼܬܗܘܢܿ: ܘܟܢܘܼܫܬܐ ܗ̄ ܕܟܕ ܠܐ ܐܬܢܟܝܼܘ ܡܢܝ ܒܒܝܼܫܘܼܬ ܨܒܝܢܿܗܘܿܢ ܐܬܟܼܢܫܘ ܕܢܘܒܕܘܼܢܢܝ܀ ܒܙܥܘ ܐܝܼܕ̈ܝ ܘܪ̈ܓܠܝ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܥܠ ܩܫܝܘܼـܐ ܕܚܫ̈ܘܗܝ ܪܡܿܙ: ܘܕܐܢ ܢܦܼܠ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ܇ ܡܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܗܿܕܐ ܠܘܬܗ ܢܣܥܪܘܢܼ܀ ܘܥܠ ܠܒܘܼܫܝ ܗ̄ ܟܕ ܥܼܠ ܐܒܝܫܠܘܿܡ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܙܢܝܼ ܒܢܼܫ̈ܝ ܕܘܝܕ܆ ܢܣܼܒ ܐܦ ܠܢܚ̈ܬܘܗܝ ܘܦܠܓ ܠܕܥܡܗ܀ ܕܚܠ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܿܚܦܛ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܬܫܒܘ̄: ܫܒܚܘܿܗܝ ܠܡ ܐܢܬܘܿܢ܇ ܕܠܗ ܓܒܼܝܒܘܿܢ ܡܼܢ ܫܪܟܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܀ ܐܘܩܪܘܼܗܝ ܗ̄ ܘܝܩܪܘܼܗܝ: ܐܝܟ ܝܩܪܟܘܿܢ܀ ܢܚܐ ܚ̈ܝܐ ܘܠܒܐ܇ ܠܫܪܝܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܘܙܪܥܐ ܗ̄ ܠܘ ܠܡ ܐܢܿܐ ܒܠܚܘܕ ܦܠܚ ܐܢܼܐ ܠܗ: ܐܠܐ ܐܦ ܙܪܥܐ ܕܡܼܢ ܒܿܬܪܝ ܩܿܠܡ ܡܿܪܬܐ ܐܢܼܐ ܠܗ ܕܢܦܠܚܝܼܘܗܝ ܘܢܠܦ ܠܕܪܐ ܕܒ݀ܬܪܗ ܕܢܣܒܪ ܒܗ ܒܡܪܝܐ܀ ܘܢܐܬܘܢܿ ܘܢܚܘܘܿܢ ܗ̄ ܗܼܢܘܿܢ ܐܟܿܠܝܼܢ ܐ ܠܥܡܐ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܗ݀ܝ ܕܥܿܒܕ ܡܪܝܐ: ܠܗ݀ܝ ܕܙܕܝܼܩܘܼܬܗ ܢܩܝܼܦܐ ܕܢܐܡܪ܆ ܡܿܚܘܝܢ ܘܡܠܦܝܼܢ ܙܕܝܼܩܘܼܬܐ: ܕܥܒܼܕ ܡܪܝܐ ܥܡܝ ܘܥܕ ܥܡܐ ܗܢܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܟܓ̄ ܡܪܝܐ ܢܪܥܝܢܝ ܘܡܕܡ ܗ̄ ܡܬ[]ܒܐ܆ ܥܠ ܒܘܼܣܡܐ ܕܦܿܓܥ ܒܗܘܢܿ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ: ܟܕ ܦܿܢܝܢ ܡܼܢ ܒܒܠ܀ ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܗ̄ ܐܟܡܐ ܕܪܥܢܝ ܘܬܪܣܝܢܝ ܒܡܕܒܪܐ: ܐܦ ܗܿܫܐ ܕܒܼܪܢܝ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܘܒܡܪ̈ܓܐ ܕܥܘܼܫܢܐ: ܡܥܕܝܼܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܒܡܪ̈ܓܐ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܕܒܪܘܢܼ ܘܢܪܓܘܿܢ ܓܙܪ̈ܝܗܘܢܿ܀ ܡܪܓܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܝܘܼܪܩܐ ܣܒܝܼܣܐ܀ ܣܼܕܪܬ ܩܕܡܝ ܗ̄ ܟܕ ܦܢܘ ܟܘܪܫ ܕܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܥܿܪܝܼܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܢܬܬܪܣܘܿܢ܇ ܘܒܒܥܝܼܪܗܘܢܿ ܢܐܙܠܘܢܼ ܠܐܘܪܫܠܡ܀ ܛܝܒܼܘܬܟ ܘܪ̈ܚܼܡܝܟ ܕܡܼܢ ܡܨܪܝܢ: ܗܼܢܘܿܢ ܪܕܦܘܼܢܝ ܡܼܢ ܒܒܠ܇ ܕܐܦܿܢܐ ܘܐ݀ܥܡܪ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܢܘܼܓܪܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܟܕ̄ ܕܡܪܝܐ ܗܿܝ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܡܪܬܝܿܢܘܼܬܐ ܠܥܡܐ܆ ܕܠܐ ܢܦܣܩܘܢܼ ܣܒܪܐ ܕܦܘܼܢܝܗܘܿܢ܆ ܡܛ݀ܠ ܗܿܝ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܪܝܐ ܗܿܝ ܒܡܠܐܗܿ ܐܘ̃ ܝܘܕܝ̈ܐ: ܠܐ ܬܦܣܩܘܢܼ ܣܒܪܐ: ܕܟܐܡܬ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܟܘܿܢ܀ ܐܪܝܼܡܘ ܬܪ̈ܥܐ ܪ̈ܝܫܝܟܘܿܢ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܦܿܩܕ ܠܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܣܚܝܼܦܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܕܐܪܝܼܡܘ ܬܪ̈ܥܐ ܪ̈ܝܫܝܟܘܢܿ ܘܩܘܼܡܘ ܡܼܢ ܡܦܘܿܠܬܟܘܢܿ: ܐܢܬܘܢܿ ܕܡܼܢ ܢܘܼܓܪܐ ܣܚܝܼܦܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܟܗ̄ ܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܢܦܩܫܝ ܗ̄ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܒܠ܆ ܕܡܬܟܼܫܦ ܕܢܦܼܢܐ܀ ܐܘܪ̈ܚܬܟ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܛ݀ܒܘܼܬܟ: ܥܒܕܝܢܝ ܕܐܣܿܟܐ ܢܣܝܿܢܗܘܿܢ܀ ܩܘܼܫܬܐ ܩܿܪܐ ܠܗ ܠܫܪܪܐ pb. 305 ܚܬܝܼܬܐ ܕܥܘܼܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ܀ ܘܣܟ̈ܠܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܫܒܩܿܬܟ ܒܝܘ̈ܡܝ ܝܘܪܒܥܡ ܘܡܢܫܝܐ ܘܣܓܿܕܬ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܠܐ ܬܬܕܟܪ ܠܝܼ ܗܫܐ܀ ܟ݀ܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܗ̄ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܿܒܣܡ ܠܢ ܘܠܘܬܗܘܿܢ ܡܬܩܪܒܝܼܢܢ ܡܪܚܡܢܘܼـܐ ܐܢܘܿܢ ܫܪܝܼܪܬܐ܀ ܬܪܥܝܼܬܗ ܗ̄ ܬܪܥܝܼܬܗ ܠܡ ܛܒܬܐ ܕܡܪܝܐ܇ ܥܠ ܕܚܠ̈ܘܗܝ ܐܝܬܝܗܿ܀ ܬܡܝܼܡ̈ܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܝܿܨܦ ܗܿܘܝܬ ܕܬܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܕܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܓܪܓܿܬ ܕܢܬܢܩܦܘܢܼ ܠܝܼ܇ ܘܢܣܒܪܘܢܼ ܠܝܼ ܠܦܘܼܪܩܢܟ.. ܡܙ̄ܡ ܕܟܘ̄ ܐܡܝܼܪ ܡܢ ܩܪ̈ܨܘܦܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܒܫܒܝܼܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܘܚܙܩܝܠ ܘܛܠ̈ܝܐ ܕܫܿܐܠܝܢ ܓܗܝܬܐ ܚܠܦ ܥܡܐ ܕܘܼܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܥܒܕ ܠܝܼ ܕܼܝܢܐ ܟܐܢܐ ܡܼܢ ܒܒ̈ܠܝܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܚܛܝܿܬ ܠܗܘܢܿ܆ ܗܐ ܡܢܓܕܝܼܢ ܠܝܼ ܬܡܝܼܡܘܼܬܐ܆ ܠܫܦܝܘܼܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܠܐ ܢܟܝܼܠܘܼܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܗܠܿܟܬ ܒܗܝܡܢܘܿܬܐ ܗ̄ ܐܚܝܼܕ ܗܿܘܝܬ ܠܫܘܼܘ̈ܕܝܟ ܘܠܗܘ݀ܢ ܡܿܣܟܐ ܐܢܼܐ܀ ܠܐ ܬܘܒܕܝܢܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܫܒܼܩܢܝ ܢܘܼܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܥܡ ܚܛ̈ܝܐ ܒܒܠ̈ܝܐ: ܠܡܐ ܡܨܛܼܠܐ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܘܐ݀ܒܕ ܐܢܼܐ ܥܡܗܘܢܿ܀ ܓܒܿܪܐ ܕܕܡܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ: ܐܟܡܿܢ ܕܪܚܡܝܼܢ ܕܢܐܫܕܘܢܼ ܕܡܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܟܙ̄ܙ. ܬܘܕܝܬ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܚܙܩܝܐ ܒܬܪ ܕܐܓܗܝܼ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܡܪܝܐ ܢܘܼܗܪܝ ܗ̄ ܐܢܗܪ ܠܝܼ ܘܦܪܼܩܢܝ ܡܼܢ ܥܡܛܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܕܐܚܕܪ ܥܠܝ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܐܚܿܕܐ ܗ̄ ܐܬ݀ܒܣܡ ܒܚܙܬܐ ܘܥܢܝܢܿܐ ܕܬܫܡܫܬܗ܆ ܘܟܕ ܕܗܕܐ ܝ݀ܨܦ ܐܢܼܐ܇ ܡܛܿܫܐ ܠܝܼ ܐܠܗܐ ܒܣܬܪܗ ܒܝܘܡܐ ܒܝܼܫܐ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܗܫܐ ܚܪܪܢܝ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܕܩܼܡ ܥܠܝ܀ ܒܛܠܠܐ ܕܡܫܟܢܗ ܗ̄ ܒܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܼܢ ܗܝܠܟܠܗ ܕܡܫܕܪ ܠܝܼ܀ ܘܥܠ ܫܘܼܥܐ ܗ̄ ܩܘܡܐ ܕܥܠ ܫܘܼܥܐ܇ ܠܫܪܝܼܪܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܥܩ̈ܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܒܝ ܘܐܡܝ ܗ̄ ܠܐ ܪܕܐܘܢܝ ܒܕܚܼܠܬܟ܇ ܪܡܿܙ ܥܠ ܐܚܙ ܘܥܘܙܝܐ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܀ ܘܡܪܝܐ ܚܡܼܠܢܝ ܗ̄ ܐܢܬ ܐܙܕܗܼܪܬ ܒܝܼ ܘܢܛܪܬܢܝ ܕܠܐ ܐܬܿܓܪܦ ܒܛܥܝܘܼܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝ܀ ܣܗ̈ܕܐ ܕܫܘܼܩܪܐ ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܘܡܠܠܘ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܕܢܦܨܝܢܝ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܗܝܡܿܢܬ ܗ̄ ܐܫܿܪܬ܀ ܕܐܚܿܙܐ ܒܛܒ̈ܬܗ ܗ̄ ܒܥܘܼܕܪܢܗ ܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܘܪܫܠܡ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܟܚ̄ ܐܡܝܼܪ ܠܚܙܩܝܐ ܟܕ ܐܓܗܝܼ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܘܐܬܬܚܕ ܒܟܘܪܗܢܐܢ ܘܪܓܝܓܝܢ ܗܼܘܘ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕܢܡܘܼܬ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝ݀ܬ ܗ̄ ܟܕ ܚܕܝܼܪ ܗܿܘܝܬ ܡܼܢ ܐܬܘܪܝܐ܀ ܠܐ ܬܫܬܘܿܩ ܗ̄ ܐܦܠܐ ܗܫܐ ܕܪܡܿܐܼ ܐܢܼܐ ܒܟܘܼܪܗܢܐ܀ ܘܐ݀ܫܬܠܡ ܥܡ ܢܚ̈ܬܝ ܗ̄ ܕܠܡܐ ܐܡܿܘܼܬ ܘܐܬܿܚܦܐ ܒܩܒܪܐ܆ ܐܝܟ ܡܝܼ̈ܬܐ ܕܫܪܟܐ܀ ܟܕ ܐܓܿܥܐ ܗ̄ ܓܥܬܐ ܓܝܪ ܕܒܩܠܐ ܗܘܝܐ: ܙܘܩܬܐ ܕܟܐܒܐ܇ ܘܚܫܐ ܕܬܪܥܝܼܬܐ ܡܚܘܝܐ܀ ܠܗܝܟܠܟ ܗ̄ ܠܐܦ̈ܝ ܗܝܟܠܟ܇ ܟܕ ܓܝܪ ܦܟܝܼܪ ܗܼ،ܐ ܒܟܐܒ̈ܐ ܘܪܡܼܐܼ ܗܼܘܐ ܒܥܪܣܐ ܥܪܓܠ ܢܦܫܗ ܠܐܦ̈ܝ ܐܣܬܐ ܕܗܝܟܠܐ܀ pb. 306 ܡܙ̄ܡ ܕܟܛ̄ ܐܡܝܼܪ ܡܢ ܦܪܨܘܦ ܚܙܩܝܐ ܟܕ ܡܿܙܡܢ ܠܥܡܐ ܕܢܝܬܘܿܢ ܕܒܚ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦ ܦܘܼܪܩܢܗܘܢ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܥܠ ܝܘܿܡ ܥܐܕܐ ܐܬܐܼܡܪ ܘܡܿܚܦܛ ܠܥܡܐ ܕܢܝܬܘܿܢ ܢܕܪ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܒܢ̈ܝ ܕܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܠܐܡܪ̈ܐ ܒܢܿܝ̈ ܫܢܬܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ܀ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܕܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠ̈ܡܝܐ܆ ܘܡܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܓܪܦܘܢܼ ܒܡܡܘܿܠܗܘܿܢ܀ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܒܚܝܠܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܦܿܐܐܼ ܠܚܝܠܗ ܬܩܝܼܦܐ ܠܫܘܼܒܚܗ܇ ܐܫܡܥ ܥܠܝܗܘܿܢ ܩܠܗ: ܒܝܕ ܩܠܐ: ܟܠ ܦܫܝܼܩܘܼܬ ܚܝܠܗ ܡܿܘܕܥ܆ ܕܒܝܕ ܩܠܐ ܠܚܘܕ ܕܡܠܐܟܐܙ ܡܝܼܬܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܒܼܕܘ܀ ܕܡܚܬܦ ܐܪ̈ܙܐ ܗ̄ ܘܡܿܦܣܩ ܘܡܿܓܕܡ܀ ܡܿܚܬܦ ܡܿܟܪܡ܇ ܡܼܢ ܟܪܡ ܘܦܣܼܩ ܫܩܝܼܠܐ܆ ܒܡ̈ܝܐ ܡܬܼܠ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢܿ. ܘܒܐܪ̈ܙܐ ܡܛܠ ܪܘܡܗܘܢܿ ܘܚܬܝܼܪܘܼܬܗܘܿܢ܀ ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܠܒܢܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܫܝܼܢܝܼܢ ܘܪܡܝܼܢ܆ ܡܼܢ ܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܬܒܼܪ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܐܟܙܢܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܢܝܼܕܐ ܠܐܝܼܠܢܐ ܘܒܿܬܪܟܢ ܥܿܩܪܐ ܠܗ܆ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܬܘܪܝܐ܇ ܟܐܬܐ ܕܩܠܗ ܕܡܠܐܟܐ ܬܒܼܪܬ݀ ܐܢܘܿܢ܆ ܘܐܘܟܙܢܐ ܕܠܒܢܢ ܣܒܝܼܣ ܒܐܪ̈ܙܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܥܒܝܼܛܐ ܗܼܘܬ݀ ܒܚܝܠܬܢܘܼܬܐ:. ܘܪܩܕ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܥ̈ܓܠܐ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܟ ܐܪ̈ܙܐ ܪܡܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܩܕܡ ܪܘܓܙܐ ܐܝܟ ܥܓ̈ܠܐ ܐܬܚܙܝܼܘ: ܥ̈ܓܠܐ ܩܿܪܐ܆ ܠܢܨܒ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܙܥܘܪܝܢ ܘܠܐ ܡܫܪܪܝܼܢ ܥܩܪ̈ܝܗܝܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܥܝ̈ܢܐ܆ ܟܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܩܿܪܐ ܥܓ̈ܠܐ: ܗܿܢܘܢ ܕܒܿܬܪ ܡܘܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܥ̈ܓܠܐ ܕܒܩܪܐ ܡܼܢ ܒܝܬ ܚܒܘܼܫܝܐ ܡܫܼܬܪܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܪܩܕܝܢ ܫܠܗܒܝܼܬܐ: ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ ܩܿܪܐ ܫܠܗܒܝܼܬܐ ܗܘܿ ܕܒܝܕ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܕܥܟܼܬ݀ ܓܘܙܠܬܗ܀ ܡܕܒܪܐ ܕܩܕܫ ܗ̄ ܕܘܼܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܫܿܪܝܢܼ ܗܼܘܘ ܒܗܿ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ: ܕܐܬܪܐ ܩܕܝܼܫܐ ܗܼܘܐ ܗܿܝܕܝܢ܀ ܕܡܙܝܼܥ ܐܝܼܠܠܬܐ ܘܡܿܥܩܪ ܥܒ̈ܐ܇ ܐܝܼܠ̈ܬܐ ܘܥܒ̈ܐ܇ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܩܿܪܐ: ܐܝܠ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܠܡܚܝܼ̈ܠܐ: ܘܥܒ̈ܐ ܠܚܝܠ̈ܬܢܐ܇ ܐܝܠ̈ܬܐ ܩܿܪܝܢܢ: ܠܢܨܒ̈ܬܐ ܐܘܿ ܠܐܝܠܢܐ ܕܛܠܿܐܼ ܘܙܥܘܪ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܬܥܪܝܼ ܒܗܿ ܐܒܝܫܠܘܡ ܐܘ݀ܟܝܼܬ ܐܬܬܠܝܼ܇ ܐܘܿ ܠܐܝܠ̈ܬܐ ܘܕܝܨ̈ܐ ܕܒܣܪܐ ܕܥܡܪ̈ܢ ܒܥ̈ܒܐ ܐܡܿܪ܆ ܡܐ ܓܝܪ ܕܝܿܩܕ ܥܒܐ: ܥܪ̈ܩܢ ܐܝܠ̈ܬܐ ܡܢܗ܇ ܗܿܟܢܐ ܟܕ ܫܡܥܼܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܠ̈ܩܠܐ ܕܚ̈ܝܼܠܐ ܕܡܠܐܟܐ ܘܒܠܥܼܘ: ܥܪܩܘ ܘܫܢܝܼܘ ܫܪܟܢܗܘܢܿ܇ ܘܦܫܼܬ݀ ܕܘܼܟܬܗܘܿܢ ܣܦܝܼܩܬܐ ܐܝܟ ܥܒܐ܀ ܘܒܗܝܟܠܗ ܟ݀ܠܢܫ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܟ݀ܠܢܫ ܡܫܒܚ ܠܗ܀ ܡܡܘܿܠܐ ܗ̄ ܐܬܘܪܝܐ ܗܘܿ ܕܐܝܟ ܡܡܘܠܐ ܣܠܼܩ ܥܠܝܢ ܐܗܦܟܼܗ ܐܠܗܐ ܒܒܗܬܬܐ ܠܐܪܥܗ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ. ܐܡܝܼܪ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܚܙܩܝܐ ܟܕ ܡܬܼܬܘܐ ܥܠ ܚܘܼܫܒܐ ܕܪܡܘܼܬܐ ܕܗܘܼܐ ܠܗ. ܘܡܿܘܕܐ ܥܠ ܚܘܼܠܡܢܗ ܘܬܘܼܪܨܐ ܕܣܟܠܘܼܬܗ ܐܪܿܡܪܡܟ ܡܪܝܐ ܗ̄ pb. 307 ܡܼܢ ܟܘܼܪܗܢܐ܀ ܐܘܕܘ ܠܕܘܼܟܪܢܐ ܗ̄ ܐܬܕܟܪܘ ܗܼܘܘ ܠܩܕܝܼܫܘܼܬܗ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܟܐܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܓܝܪ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܐܝܝܼܕ̈ܘܗܝ ܣܝܼܡ̈ܢ ܕܢܼܟܐܐ ܘܢܚܐ ܐܠܐ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܣܼܡ ܗ݀ܝ ܕܒܨܒܝܿܢܗ܆ ܕܢܚܘܐ ܕܠܘ ܒܨܒܝܿܢܗ ܪܓܙ ܘܟܿܐܐ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܼܥܨܐ ܡܼܢ ܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܚܛ̈ܝܐ ܘܒܿܥ ܕܢܦܢܐ ܐܢܘܿܢ܀ ܒܪܡܫܐ ܬܒܘܼܬܝ ܒܟܬܐ ܗ̄ ܘܣܒܘ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܛܒܘܼـܗ ܕܠܘܬܟܘܢܿ܆ ܕܟܕ ܕܡܟܼܬܘܿܢ ܒܒܟܬܐ ܕܟܐܡܬ ܒܠܠܝܐ ܡܬܟܼܒܫܐ ܡܕܝܢܬܐ: ܒܨܦܪܐ ܝܗܼܒ ܠܟܘܢܿ ܚܕܘܿܬܐ ܘܓܗܝܬܐ ܕܡܼܢ ܥ̈ܩܬܐ܀ ܐܢܿܐ ܐܡܿܪܬ ܒܫܠܝܘܼܬܝ܀ ܐܦܝ̈ܟ ܘܙܥܿܬ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܒܗܿܘ ܫܠܝܐ ܘܫܠܡܐ ܕܝܗܼܒܬ ܠܝܼ ܒܿܬܪ ܡܘܬܗܘܿܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܘܕܝܿܬ ܚܠܦܘܗܝ: ܐܠܐ ܪܢܝ݀ܬ ܥܠ ܦܢܫܝ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܕܐܢܿܐ ܡܫܝܼܚܐ ܕܡܣܼܬܟܐ: ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܙܿܐܥ ܐܢܼܐ ܘܡܿܫܢܐ ܐܢܼܐ ܡܼܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܝ܇ ܘܠܐ ܐܬܪܥܝ݀ܬ ܕܒܨܒܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܩܼܡ ܥܠ ܫ.ܘܼܒܚܝ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܆ ܫܦܝܼܪ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܢܬܪܨܢܝܝ. ܐܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢܝ ܒܡܠܐ ܙܒܢܐ: ܘܙܥܿܬ ܘܠܥܿܠܬ ܡܼܢ ܟܘܼܪܗܢܐ ܕܐܝܿܬܝ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܠܐ̄܆ ܬܟܫܦܬܐ ܕܥܡܐ ܕܒܒܠ ܡܛܠ ܦܘܼܢܝܐ ܒܟ ܡܪܝܐ ܣܒܿܪܬ ܗ̄ ܠܐ ܐܫܿܬܒܩ ܠܥܠܡ: ܐܝܟ܆ ܕܐܒܿܗܬ ܒܣܒܪܝ ܕܥܠܝܟ ܠܥܝܢ ܒܒܠ̈ܝܐ܀ ܘܠܟ ܐܛ݀ܪܬ ܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܐܬܼܢܛܪܬ݀ ܢܦܫܝ ܡܢܼܟ݀ܠ ܢܟܝ̈ܢܝܼܢ܆ ܐܛ݀ܪܬ ܗ̄ ܢܛܿܪܬ܀ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܛܿܪ ܒܒܝܬܐ ܗ̄ ܢܛܪ ܐܡܿܪ ܕܐܠܘܼ ܐܢܬ ܠܐ ܢܛܪܬܗܿ ܠܢܦܫܝ ܠܘܬܟ: ܐܒܝܼܕܐ ܗܿܘܝܬ ܗܫܐ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܒܠ̈ܝܐ܀ ܐܕܠܚܼܬ݀ ܥܝܢܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܣܓܝܐܐ ܕܥܠܝ܆ ܐܦܠܐ ܕܐܚܿܙܐ ܡܫܟܚ ܐܢܼܐ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܐܬܼܕܠܚܬ݀ ܥܝܢܝ ܒܒܟܼܝܐ: ܘܢܦܫܝ ܒܓܘ ܟܪܣܝ ܡܼܢ ܥܩܬܐ܀ ܬܟܣܼܐ ܐܢܘܿܢ ܗ̄ ܒܥܘܼܕܪܢܐ ܕܓܠܝܢܟ܀ ܩܪܝܼܬܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܐܘܪܫܠܡ܀ ܒܡܣܪܗܒܘܼܬܝ ܗ̄ ܣܪܗܒܢܝ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܕܘܕܢܝ̈܇ ܐܝܟ ܕܐܣܿܒܪ ܬܘܼܒ ܕܠܐ ܡܬܼܚܙܐ ܐܢܼܐ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝܟ ܒܐܘܪܫܠܡ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܠ̄ܒ: ܐܡܝܼܪ ܡܢ ܚܙܩܝܐ ܟܕ ܐܬܼܚܠܡ ܘܡܿܪܬܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܠܥܡܐ. ܕܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܫ ܡܝܬܪܐ ܠܐ ܢܬܼܬܟܠ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ. ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܡܿܢ ܗ̄ ܚܙܩܝܐ ܡܝܬܪܐ ܗܼܘܐ ܘܟܕ ܐܬܼܟܪܗ ܪܡܘܼܬܐ܆ ܢܦܼܠ ܒܟܘܼܪܗܢܐ ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܡܼܪ܆ ܕܛܘܼܒܢܐ ܚܿܫܒ ܐܢܼܐ܇ ܠܗܘ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܩܒܼܠ ܫܘܼܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܠܐܢܫ ܕܢܡܪ ܡܼܢ ܚܛܗܐ܀ ܘܐܬܟܣܝܼܘ ܗ̄ ܕܠܐ ܐܝܬܝܼ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܚܘܼܫܒܢܐ ܐܠܐ ܛܡܼܪ ܘܚܦܝܼ ܐܢܘܿܢ ܒܪ̈ܚܡܘ̄܀ ܘܥܘܠܐ ܘܚܛ̈ܗܐ ܚܕ ܐܢܘܿܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܫܬܩܿܠܬ ܒܠܝܝܼܘ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܚܙܩܝܐ ܡܼܢ ܬܘܕܝܼـܐ ܕܙܕܩܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܝܼ ܒܙܒܢܐ ܕܐܬܼܚܪܒܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܇ ܘܪܢܝܿܬ ܥܠ ܢܦܫܝ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܆ ܒܠܝܼܘ ܓܪ̈ܡܝ ܡܼܢ ܟܘܼܪܗܢܐ܀ ܘܐܬܗܼܦܟ ܒܚܕܝܼܝܼ ܗ̄ ܠܘ ܒܡܠܐ ܙܒܢܐ ܣܝܒܪܬܗ ܠܟܐܒܐ: ܐܠܐ ܢܘܼܓܪܐ ܕܙܒܢܐ ܩܘܝܼ܆ ܟܕ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬܐ ܕܢܦܫܗ: ܡܬܼܗܦܟ ܒܚܕܝܝ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܢܨܿܠܐ ܗ̄ ܠܘ ܓܝܪ pb. 308 ܡܛ݀ܠ ܚܛܝܼܬܗ ܘܚܘܼܠܡܢܗ ܕܚܙܩܝܐ ܥܬܝܼܕܝܼܢ ܠܡܨܠܝܘܼ ܟܿܠܗܘܿܢ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܫܬܒܼܩܬ݀: ܐܠܐ ܕܥܠ ܟ݀ܠ ܚܛܝܼܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܘܐ݀ܡܪ: ܕܬܚܘܝܼܬܐ ܝܗܼܒܬ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܡܐ ܕܡܬܼܢܣܝܢ ܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܘܣܿܥܪܝܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܇ ܡܐ ܕܕܡܿܐ ܠܡܘܿܢ ܕܣܼܥܪܬ ܠܘܬܝ܆ ܐܦ ܠܘܬܗܘܿܢ ܣܿܥܪ ܐܢܬ܀ ܒܙܒܢܐ ܡܩܒܠܐ ܗ̄ ܒܙܒܢܐ ܕܥܿܗܢ ܘܡܿܩܒܼܠ ܥܠ ܐܠܗܐ: ܘܣܢܝܼܩܝܼܢ ܥܠ ܛܝܒܘܼܬܐ܀ ܚܐܦܐ ܕܝܢ ܕܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܙܦ ܡܼܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܚܐܦܐ: ܟܿܠܐ ܐܢܬ ܘܙ݀ܓܪ ܕܠܘܬܗ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢܼ܀ ܫܘܼܒܚܐ ܘܦܘܼܪܩܢܐ ܗ̄ ܒܟܘܼܪܗܢܗ ܡܿܨܠܐ܆ ܕܐܦ ܡܼܢ ܗܢܐ ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ ܕܬܩܝܼܡܝܢܝ: ܘܐܝܟ ܕܫܒܼܚܬܢܝ ܒܙܟܘܿܬܐ ܕܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܒܚܘܼܠܡܢܐ ܥܒܕܝܢܝ ܫܒܝܼܚܐ ܠܥܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܣܿܬܟܠܟ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܒܩܕܡܝ̈ܬܐ ܒܨܿܪܬ: ܐܠܐ ܗܫܐ ܡܣܼܬܟܠ ܐܢܼܐ ܠܟ ܘܡܬܼܕܡܪ ܐܢܼܐ ܒܛܝܒܘܼܬܟ܇ ܐܫܬܘܕܝܼ ܟܕ ܐܬܟܼܪܗ ܕܐܢ ܡܬܼܚܠܡ ܡܣܼܬܟܠ ܫܦܝܼܪ܀ ܘܐܘܿܕܥܟ ܘܪܚܐ ܗ̄ ܣܿܐܡ ܦܘܼܪܥܢܗܝܢ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܐܠܗܐ: ܕܐܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܥܿܒܕ ܐܢܬ܇ ܐܦ ܐܢܿܐ ܝ݀ܨܦ ܐܢܼܐ ܠܟ܀ ܘܐܘܿܕܥܟ ܐܘܪܚܐ ܕܘܠܝܼܬܐ ܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐ ܡܡܫܚܬܐ ܐܝܟ ܕܗܿܫܐ ܡܿܬܪܨ ܐܢܼܐ ܠܟ܆ ܘܡܿܦܢܐ ܐܢܼܐ ܠܟ ܠܘܬܝ܇ ܦܓܘܼܕܬܐ: ܠܓܡܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܠ̄ܓ [ܬ]ܘܕܝܬܐ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܚܙܩܝܐ ܘܕܥܡܗ: [ܘ]ܚܠܦ ܙܟܘܿܬܐ ܕܢܣܼܒ ܘܡܿܪܬܐ ܠܟܿܠܢܫ: ܕܠܐ ܢܬܬܬܟܠܘܢܼ ܥܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܠܬܪ̈ܝܼܨܐ ܗ̄ ܠܟܘܿܢ ܠܬܪ̈ܝܼܨܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܠܐܠܗܐ: ܙܿܕܩ ܠܟܘܿܢ ܕܬܣܩܘܢܼ ܬܫܒܘ̄܀ ܡܛ݀ܠ ܕܬܪܝܼܨ ܗܼܘ ܗ̄ ܓܙܪ ܕܝܼܢܗ ܕܥܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܀ ܘܠܝܬ ܒܗ ܡܣܒ ܒܐܦ̈ܐ܀ ܒܡܠܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܪܡܙܗ܀ ܘܒܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܒܦܘܼܩܕܢܗ ܪܘܚܢܐܝܬ܀ ܒܡܠܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܪܐ ܘܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܩܕܝܼܫܐ܀ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܘܬܗ܇ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܩܿܪܐ: ܠ̈ܡܠܐܟܐ ܥܡ ܢܗܝܼܪ̈ܐ܀ ܟܢܼܫ ܐܝܟ ܕܒܙ̈ܩܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܒܙ̈ܩܐ ܡܕܡ ܘܒܐܘܨܪ̈ܐ. ܟܢܼܫ ܘܚܡܼܠ ܐܢܘܿܢ: ܕܠܐ ܠܦܘܬ ܫܪܝܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗܘܢܿ܇ ܢܥܒܪܘܢܼ ܘܢܟܣܘܿܢ ܠܐܪܥܐ.. ܡܙ̄ܡ ܕܠܕ̄܆ ܬܘܕܝܬ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܚܙܩܝܐ ܘܕܥܡܗ ܚܠܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ܝ ܠܘܬܗܘܢ ܘܡܿܪܬܐ ܕܟܕ ܢܗܘܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܐܢܫ ܢܣܟܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗ݀ܢܘܢ ܡܣܟܢܐ ܗ̄ ܡܣܟܢ ܩܿܪܐ ܠܚܙܩܝܐ܀ ܛܥܘ ܘܚܙܼܘ ܗ̄ ܢܣܘ ܘܝܼܠܦܘ ܕܐܢ ܬܬܩܪܒܘܢܼ ܠܐܠܗܐ ܐܟܡܐ ܕܐܢܿܐ܆ ܒܥܒܿܕܐ ܡܿܥܕܪ ܠܟܘܿܢ܀ ܝܘܡ̈ܬܐ ܛܒ̈ܐ ܗ̄ ܙܒ̈ܢܐ ܕܒܘܼܣܡܐ܀ ܘܡܟܝܼܟ̈ܝ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܡܣܝܒܪܝܼܢ ܟ݀ܠ ܥܩ̈ܢ: ܘܡܿܣܟܝܢ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܠܗ̄ ܡܢ ܦܪܨܘ[] ܐܪܡܝܐ ܐܡܝܪ ܟܕ ܡܬܢܐ ܠܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܣܒܼܠ ܡܢ ܥܡܐ ܘܡܿܟܣ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܐܪܡܝܐ ܐܢܒܝܼ ܕܘܝܕ: ܡܛ݀ܠ ܕܙܒܢܐ ܕܫܼܒܝܐ ܐܬܢܒܝ܇ ܘܝܬܝܼܪ ܡܼܢ pb. 309 ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܢܒܝ̈ܐ ܐܬܪܕܦ ܘܟܕ ܩܿܐܡ ܥܠ ܬܪܥܐ ܫܒܼܝܐ ܕܥܡܐ: ܠܐ ܐܗܡܝܼ ܐܠܗܐ ܡܢܗܘܿܢ ܕܢܐܬܘܿܢ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ: ܘܠܐ ܨܒܘ: ܘܥܠܡܢܐܥܠ ܐܪܡܝܐ ܠܚܘܿܕ ܐܬܢܒܝܼ ܕܝܘܝܕ܇ ܘܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܠܐ ܟܕ ܢܐܒܕ ܥܡܐ܇ ܢܣܒܪ ܕܡܼܢ ܚܝܠܐ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܓܕܫܼܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܗܕܐ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܗܘܿ ܕܐܟܼܪܙ ܒܝܕ ܐܪܡܝܐ: ܟܕ ܛܒܿ ܝܿܕܥ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܫܿܡܥܝܼܢ ܘܡܣܒܠܝܼܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܐܪܡܝܐ܀ ܕܘܢܼ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܗܢܐ ܫܘܼܪܝܐ ܪܡܿܙ: ܥܠ ܣܘܿܓܐܐ ܕܐܘܠ̈ܨܢܐ ܕܣܒܼܠ ܐܪܡܝܐ: ܡܛܠ݀ܠ ܕܐܢܿܐ ܡܚܝܼܠ ܐܢܼܐ: ܘܒܥ̈ܠܕܒܒܝ ܣܓܝ̈ܐܝܢ܇ ܐܢܬ ܚܠܦܝ ܐܬܟܬܫ ܥܡܗܘܿܢ܀ ܘܢܚܦܪܘܢܼ ܗ̄ ܚܦܪܐ ܡܬܼܐܡܪ: ܠܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܒܗܼܬܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܆ ܢܛܡܘܿܪ ܐܢܫ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܥܘܼܒܗ ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܼܪ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܩܿܪܐ ܬܘܼܒ ܚܦܪܐ ܠܓܘܼܒܐ ܚܫܘܼܟܐ܀ ܬܢܢ ܥܠܗ݀ܝ ܕܒܿܗܬܝܼܢ ܡܐ ܕܡܬܼܦܪ̈ܣܝܢ ܨܢܥ̈ܬܗܘܿܢ ܐ݀ܡܪ܀ ܐܝܟ ܕܚܝܼܚܐ ܐܘܿܟܝܼـ ܥܦܪܐ ܕܩܝܼܩܐ܆ ܢܗܘܘܿܢ ܦܫ̈ܝܼܩܢ ܠܐܒܕܢܐ܇ ܕܠܐ ܩܿܐܡ ܩܕܡ ܗܘܦܐ ܕܪܘܚܐ ܕܛܪܐ ܒܗ܀ ܬܚܫܼܟܝ ܐܘܪܚܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܐ ܕܒܚܫܘܼ̣ܐ ܡܬܼܥܘܟ ܐܢܫ ܘܐܘܪܚܗ ܡܠܝܐ ܡܫܪ̈ܘܥܝܬܐ܇ ܘܡܠܐܟܐ ܪܕܦ ܠܗ܆ ܠܝܬ ܐܣܝܘܼܬ ܠܡܪܕܘܼܬܗ܀ ܚܫܘܼܟܐ ܓܝܪ ܒܐܘܪܚܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܬܘܼܩ̈ܠܬܐ: ܡܥܘܟܢܐ ܗܿܘ ܕܡܪܕܝܬܐ: ܘܐܘܪܚܐ ܕܫܪܘܥܐ ܘܐܦ ܒܢܘܼܗܪܐ ܥܣܩ ܠܡܪܕܐ ܒܗܿ܀ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܐܡܼܪ ܡܠܐܟܐ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܪܕܦ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܡܠܐܟܐ ܡܕܒܪܢܗܘܿܢ ܕܡܿܚܫܟ ܗܼ،ܐ ܐܘܪܚܐ ܥܠܝܗܘܢܿ ܕܠܐ ܢܬܦܠܛܘܢܼ܀ ܟ݀ܠܗܘ݀ܢ ܓܪ̈ܡܝ܆ ܥܠ ܫܪܪܗܿ ܕܬܘܕܝܼܬܐ ܡܿܫܘܕܥ܀ ܩܡܼܘ ܣܗ̈ܕܐ ܕܥܘܠܐ ܗ̄ ܣܗ̈ܕܐ ܕܫܘܼܩܪܐ ܕܩܡܼܘ ܥܠ ܐܪܡܝܐ܇ ܢܝܼܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܡܼܪܘ ܕܠܘܬ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܥܿܪܩ ܐܢܬ܀ ܠܥܘܼܒܝ ܗܦܟܼܬ݀ ܗ̄ ܥܛܦܼܬ݀ ܘܠܐ ܐܬܩܒܼܠܬ݀: ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܒܥܘܼܒܐ ܣܝܼܡ: ܠܐ ܡܿܪܚܩ ܡܢܗ ܕܐܢܫ܀ ܐܬܟܢܼܫܘ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠܗ݀ܝ ܕܟܕ ܐܬܼܟܢܫܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܥܠܘܗܝ: ܘܩܪܐܘܗܝ ܘܢܓܕܘܗܝ ܩܕܡ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ: ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܼ،ܐ ܕܡܛܠܡܢܐ ܐܬܩܪܝܼ ܠܟܢܘܼܫܝܐ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܢܘܓܼܪܐ: ܥܠ ܚܒܘܼܫܝܐ ܢܓܝܼܪܐ ܐ݀ܡܪ: ܕܥܕܡܐ ܕܫܼܪܝܗܝ ܢܒܘܙܪܕܢ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܘܒܢ̈ܓܕܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܼ،ܐ܀ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܠ̈ܡܠܟܐ ܘܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܗܿܝܕܝܟ ܩܿܪܐ܀ ܫܩܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܓ̈ܠܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܠܘ̄܆ ܐܡܝܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܢ ܫܐܘܠ ܡܬܚܼܫܒ ܥܘܿܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܕܘܝܕ ܟܕ ܐܡܼܪ ܒܦܘܼܡܗ ܕܗܦܘܿܟ ܠܐ ܐܒܿܐܫ ܠܟ܀ ܠܝܬ ܕܚܠܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܣܼܒܪ ܕܡܬܼܬܒܥ ܐܦܠܐ ܕܪܓܝܼܫ ܐܢܫ ܒܡܚܫܒܬܗ܀ ܥܠ ܡܫܟܒܗ ܗ̄ ܠܐ ܦܿܐܫ ܗܼ،ܐ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܗ ܐܦܠܐ ܒܫܢܬܐ ܕܠܠܝܐ܇ ܡܼܢ ܡܪܢܝܼܬܐ ܕܩܼ̰ܠܐ ܕܥܠܝ܀ ܗܝܡܢܘܼܬܟ ܥܕܡܐ ܗ̄ ܡܪܚܡܢܘܼܬܟ ܫܪܝܼܪܬܐ: ܠܘ pb. 310 ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܐܠܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܫ̈ܡܝܐ ܐܫܝܼܕܐ܀ ܘܙܕܝܼܩܘܼܬܟ ܗ̄ ܕܡܝܐ ܠܡ ܙܕܝܼܩܘܬܟ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܗܿ܇ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܼܪܝܬ: ܘܕܝܼܢ̈ܝܟ ܗ̄ ܘܚܘܼܫ̈ܒܝܟ ܘܕܝܼ̈ܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܕܐܢܿ ܐܢܬ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ܆ ܠܐ ܡܬܬܫܝܼܓܝܼܢ ܘܡܬܬܟܝܼܠܝܼܢ ܐܟܡܐ ܕܐܦܠܐ ܬܗܘܡܐ: ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܠܐ ܡܨܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܣܬܟܠܘܢܼ ܕܠܡܘܿܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܡܨܠܚܝܼܢ܇ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܡܬܩܦܚܝܼܢ: ܕܠܡܘܿܢ ܠܘ ܒܢܝܿܚܐ ܫܿܒܩ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ ܘܠ̈ܘܠܐ ܐܝܟܢ ܠܐ ܪܕܐ܇ ܥܿܒܪܐ ܗܿܝ ܕܠܝܼܕܥܬܢ܇ ܕܙܗܝܼܪ ܒܙܕܝܼܩ̈ܐ ܝܼܕܝܥܐ ܗܝ܇ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܢ݀ܛܪ ܠܕܘܝܕ ܡܼܢ ܫܐܘܠ܀ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܚܘܐ ܝܨܝܼܦܘܼܬܗ ܕܥܠ ܟܿܠ. ܘܕܠܘ ܡܼܢ ܡܗܡܝܢܘܼܬܐ ܫܿܒܩ ܕܢܬܪܕܘܿܢ ܙܕܝܼܩ̈ܐ: ܐܠܐ ܕܝܿ݊ܥ ܕܥܕܪܐ ܠܗܘܢܿ܇ ܐܢܕܝܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܥܡܐ܆ ܘܠܒܥܝܼܪܐ ܗ̄ ܠܥܡܡ̈ܐ ܦܿܪܩ: ܟܡܐ ܝܬܝܼܪ ܠܙܕܝܼܩ̈ܐ܀ ܢܪܘܘܿܢ ܡܼܢ ܫܘܡܢܗ ܕܒܝܬܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܩܕܝܼܫܘܼܬܗ ܕܗܝܟܠܟ܆ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܥܘܼܕܪܢܟ ܐܝܟ ܫܘܼܡܢܐ ܘܕܗܝܼܢܘܼܬܐ ܪܕܐ: ܡܬܼܒܣܡ ܥܡܟ ܬܫܡܼܫܬܐ ܕܒܗ ܡܼܢ ܟ݀ܠܢ ܡܬܼܩܪܒܐ ܠܟ܀ ܘܡܼܢ ܢܚܠܟ ܗ̄ ܘܗܿܟܢܐ ܣܓܝ̈ܐܢ ܛܒ̈ܬܟ: ܕܐܝܟ ܢܚܠܐ ܦܫܝܼܩܐܝܬ ܪ̈ܕܝܢ: ܘܠܟܿܠ ܡܫܩ̈ܝܢ ܘܡܣ̈ܒܢ: ܐܢ ܗܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܐܪܥܐ: ܘܐܢ ܗܿܠܝܢ ܕܢܡܘܿܣܐ ܐܘ݀ܟܝܼـ ܡܠܦܢܘܼـܐ܀ []ܘܢܝܐ ܢܚܠܐ ܕܒܘܼܣ̈ܡܝܟ ܐܡܿܪ: ܟܕ ܪܡܿܙ ܥܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܘܡܫܚܠܦܘܼܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܢܚܠܐ ܥܠ ܩܠܝܠܘܼܬܐ ܘܦܫܝܼܩܘܼܬܐ ܕܒܗܿ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܒܙܒܢܗܿ ܪܕܝܐ ܠܘܬܢ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܒܡܘܼܥܐ ܗ̄ ܒܟ ܬܠܿܝܢܼ ܚ̈ܝܐ ܕܟ݀ܠ ܒܣܪ܆ ܘܡܢܟ ܪܕܐ ܠܗܘܢܿ ܡܙܘܢܐ܀ ܘܒܢܘܼܗܪܟ ܗܼܘ ܗ̄ ܡܬܒܣܡܝܼܢ ܒܚܙܬܐ ܕܟ݀ܠ܇ ܘܐܦ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܝܼܠܗ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܠ̄ܙ ܡܛ݀ܠ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܠܒܝܼܫ̈ܐ ܕܡܨܠܚܝܼܢ ܙܕܝܼܩ̈ܐ ܕܡܩܦܚܝܼܢ܇ ܡܿܕܡܝܢ ܒܒܝܼ̈ܫܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܡܬܼܢܟܝܢ ܡܼܢ ܒܝܼܫܬܐ: ܘܡܿܠܟ ܕܐܝܠܝܢ ܢܣܥܘܿܪ܀ ܠܐ ܬܚܣܡ ܒܪ̈ܫܝܼܥܐ ܗ̄ ܡܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܪܫܝܼܥܐ ܕܡܨܠܚ܇ ܠܐ ܬܚܣܼܡ ܐܦ ܐܢܬ: ܘܬܼܛܢ ܠܡܬܕܡܝܘܼ ܒܗ: ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܥܠܡ ܗܟܢܐ ܡ݀ܟܬܪ܀ ܬܪܘܿܨ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܥܼܩܡ ܘܬܟܣܐ ܡܢܗ ܬܪܥܝܼܬ܇ ܐܠܐ ܠܗ ܐܓܥܠ ܥܒܿܕ̈ܝܟ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟ܇ ܘܗܘܼ ܥܿܒܕ ܘܡܿܦܩ ܗ̄ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟ ܡܿܚܘܐ ܠܟ ܥܘܼܕܪܢܗ܆ ܠܦܘܼܬ ܙܕܝܼܩܘܬܟ܀ ܫܥܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܙܒܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܠ̄ܚ ܐܡܝܼܪ ܟܕ ܚܼܛܐ ܒܒܪܬ ܫܒܥ܆ ܘܪܕܦ ܗܼ،ܐ ܠܗ ܐܒܫܠܘܡ ܘܫܪܝܼ ܕܢܘܕܐ ܒܚܛܗܐ܇ ܘܫܿܐܠ ܗܼܘܐ ܕܢܓܼܗܐ ܡܼܢ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܡܛ݀ܠ ܕܓܐܪ̈ܝܟ ܗ̄ ܟܬܪܘ ܠܡ ܟܕ ܠܐ ܡܿܫܢܝܢ ܡܼܢ ܦܓܪܝ܇ ܓܐܪܐ ܓܝܪ ܟܡܐ ܕܩܒܝܼܥ ܒܡܚܘܿܬܐ ܠܐ ܫܿܒܩ ܕܬܬܩܪܒܝ ܠܗܿ ܐܣܝܘܼܬܐ܀ ܐܬܬܢܝܼܚܬ݀ ܐܝܼܕܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܐܡܼܪܗܿ ܕܗܿܢܘܿܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܿܬܪ ܕܡܪܓܫܝܼܢ ܒܡܚܘܿܬܐ ܕܗܿܘܝܐ pb. 311 ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ: ܟܕ ܝܿܐܝܐ ܐܝܼܕܐ ܒܫܪܝܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܚܡܼܬܐ ܡܕܡ ܡܬܬܙܝܼܥ ܠܡܫܼܕܐ: ܘܡܐ [] ܗ̄ ܩܘܼܪ̈ܨܠܐ ܛܥܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܕܦܓܪܐ: ܘܡܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܪܥܠܝܼܢ: ܠܝܬ ܩܘܡܐ ܐܘܿ ܗܠܟܬܐ ܠܒܪܢܫܐ܀ ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܩܘܪ̈ܨܦܠܐ ܡܬ̈ܢܬܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܬܢ̈ܬܐ ܡܿܥܗܕ ܠܪܓܬܐ ܕܡܢܗܿ ܐܙܕܟܝܼ ܘܓܼܪ ܥܠ ܓܢܒ ܡܬܢ̈ܬܐ ܣܝ̈ܡܢ ܟܘܼܠ̈ܝܬܐ ܡܘܠ̈ܕܢܝܬܐ ܕܪܓܬܐ: ܐܢܫܝܼ̈ܢ ܓܝܪ ܟܕ ܒܿܥܝܢ ܕܠܐ ܢܙܕܘܓܘܢܼ ܒܝܕ ܛܝܫܐ ܕܥܩܪܐ ܕܣܿܝܡܝܼܢ ܥܠ ܡܬܢ̈ܬܐ. ܘܡܡܝܼܬܝܼܢ ܠܟܘܠܝܬܗܘܿܢ. ܘܒܝܕ ܛܣܐ ܕܐܒܪܐ ܕܣܿܝܡܝܼܢ ܥܠܝܗܝܢ ܡܿܫܗܝܢ ܘܡܕܥܟܝܼܢ ܠܙܘܥܐ ܟܝܢܝܐ ܕܪܓܬܐ ܕܒܗܝܢ܀ ܢ݀ܗܓ ܗܿܘܝܬ ܡܼܢ ܢܗܡܬܗ ܕܠܒܝ ܗ̄ ܢܗܡܬܐ ܕܠܒܐ܇ ܡܘܕܥܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܩܫܝܘܼܬܗ ܕܟܐܒܐ: ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܟܕ ܡܙܼܕܩܬ ܗܼܘܐ ܢ݀ܗܡ ܗܼ،ܐ ܘܥܿܘܐ ܐܝܟ ܟܠܒܐ܀ ܘܠܒܝ ܐܬܗܼܦܟ ܗ̄ ܡܼܢ ܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܠܦܣܩܣܒܪܐ ܘܠܫܦܠܘܼܬܐ܀ ܘܚܝܠܝ ܫܒܼܩܢܝ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܥܡܐ ܕܫܒܩܼܗ ܘܫܢܝܼ ܠܘܬ ܐܒܝܫܠܘܡ܀ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܪ̈ܚܿܡܝ ܘܚܒܪ̈ܝ ܥܡܨܐ ܘܐܝܚܬܘܦܝܠ ܘܕܐܟܘܬܗܘܢܿ܇ ܟܕ ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܒܗܘܢܿ ܚܿܙܐ ܗܿܘܝܬ ܘܡܬܼܦܨܚ: ܗܿܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܠܘܬܝ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܠܛ̄܆ ܐܡܝܼܪ ܟܕ ܡܬܪܕܦ ܡܢ ܫܐܘܠ ܡܿܪܬܐ ܒܗ ܕܢܣܝܒܪ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܒܝܼܫ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܡܪܛܢܝܼܢܢ ܕܐ݀ܛܪ ܐܘܪܚܝ ܗ̄ ܚܘܼܫ̈ܒܝ܀ ܘܠܐ ܐ݀ܚܐ ܗ̄ ܠܐ ܐܡܿܪ ܡ̈ܠܐ ܕܟܫܼܠܐ܆ ܥܠܡܘܿܢ ܪ̈ܫܝܼܥܐ ܡܨܠܚܝܼܢ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ []܀ ܚܫ݀ܬ ܘܐܬܟܡܿܪܬ ܗ̄ ܐܬܢܟܪܝܿܬ ܠܟ݀ܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ:ܐܝܟ ܚܪܫܐ ܠܫܼܡܥܐ܀ ܘܟܐܒܝ ܐܬܼܚܕܬ ܗ̄ ܡܬܼܚܕܬ ܗܼ،ܐ ܒܢܦܫܝ ܚܫܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܿܠܝܢ: ܐܟܡܿܢ ܕܗܼܘ ܩܛܝܼܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܙ݀ܩܬ ܗܼܘܐ ܠܝܼ ܐܦ ܐܡܿܪ ܐܬܥܕܠ܀ ܚܡ ܠܒܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܝܛܐ ܘܪܘܓܙܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܿܠܝܢ܇ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ ܡܫܬܓܼܪ ܗܿܘܝܬ ܠܘܬ ܟܫܼܠܐ ܘܪܛܘܼܢܝܐ܀ ܪܢܝܿܬ ܒܠܫܢܝ ܗ̄ ܪܢܝܿܬ ܒܠܒܝ ܕܙܿܕܩ: ܘܡܿܠܠܬ ܒܠܫܢܝ ܪܢܝܐ ܥܠ ܠܫܢܐ ܠܐ ܠܚܡ܀ ܪܢܝܿܬ ܗ̄ ܐܬܝܿܬ ܠܥܘܼܗܕܢܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܚ̈ܝܝ: ܘܚܪܬܐ ܕܢܛܝܼܪܐ ܠܝܼ: ܕܐܩܿܘܡ ܘܐ݀ܬܥܕܠ܆ ܒܨܒܘܼـܐ ܕܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܚܪ ܡܫܢܝܐ܀ ܚܘܢܝ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܠܗ݀ܝ ܕܒܗ ܒܥܝܿܢܢ ܩܒܝܼܥܐ܇ ܝܼ݊ܥܬܐ ܕܚܝ̈ܝܢ܀ ܠܡܢܐ ܩܿܐܫ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܐ݀ܪܛܢ ܠܐ ܙܕܩ ܠܝܼ: ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܕܡ ܕܡܿܟܬܪ܇ ܐܠܐ ܘܐܦܠܐ ܦܘܫܝ ܕܒܚ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܒܥܐ ܠܝܼ ܕܐܚܿܙܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܀ ܗܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܗ̄ ܚ̈ܝܐ ܠܐ ܡܬܚ̈ܡܐ ܝܗܒܼܬ ܠܝܼ: ܘܠܘ ܫܪ̈ܝܐ ܘܦܫܝܼ̈ܛܐ ܐܝܟ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܀ ܬܘܼܒ ܗܐ ܒܡܫܘܼܚܬܐ ܗ̄ ܠܘܼܩܒܠ ܕܪܐ ܘܝܘܼܒܠܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܡܫܚܠܦܝܼܢ ܐܦ ܚ̈ܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܐܡܿܪ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܐ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ pb. 312 ܥܡ ܡܨܥ̈ܝܐ ܘܕܗܠܝܢ ܥܡ ܕܐܚܪ̈ܝܐ: ܘܐܦܠܐ ܚܝ̈ܐ ܕܟ݀ܠܚܕ ܡܼܢ ܕܪ̈ܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܫܘܝܢ ܒܚ̈ܝܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܘܒܡܘܬܐ: ܒܪܡ ܚܠܝܼܛܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܝܼܕܥܬܗ ܒܟܿܠܗܘܿܢ܇ ܐܦܢ ܠܢ ܠܐ ܝܼܕܝܼܥܐ܀ ܘܦܘܫܝ ܗ̄ ܐܦܢ ܢܿܗܘܐ ܕܐܪܝܼܟܐܝܬ ܘܡܬܝܼܚܐܝܬ ܐܚܿܐ܇ ܠܘܼܩܒܠ ܚܝ̈ܐ ܕܝܼܠܟ܇ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܿܢ܀ ܦܘܫܐ ܠܡܩܘܝܿܢܘܼܬܐ ܕܒܚ̈ܝܐ ܩܿܪܐ܀ ܐܝܟ ܠܗܓܐ ܗ̄ ܠܗܐܓ ܠܬܢܢܐ ܩܿܪܐ: ܗܘܿ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܼܢ ܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܘܚܡܝܼܡܘܼܬܐ܇ ܐܘܿ ܠܬܢܢܐ ܘܠܠܗܓܐ ܕܡܼܢ ܦܘܼܡܐ ܢ݀ܦܩ: ܒܙܒܢ ܩܘܼܪܫܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܒܨܠܡܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܓܝܪ ܕܕܚܝܼܠ ܒܐܣܟܡܞ: ܘܒܩܠܝܼܠ ܛܝܿܫܐ ܡܬܼܚܒܠ: ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܿܗܠܟ ܓܒܪܐ ܘܐܝܟ ܠܗܓܐ ܚܿܡܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܠ ܡܬܼܢܒܐ. ܕܡܿܬܢܝܢ ܐܘܠ̈ܨܢܝܗܘܢܿ ܘܡܿܘܕܝܢ ܕܡܢܼܥܘ ܠܦܘܼܢܝܐ ܘܐܣܩܝܢܝ ܡܼܢ ܓܘܼܒܐ ܕܕܘܼܢܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܓܘܼܒܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܥܡ̈ܝܼܩܘܼܬܐ ܕܐܘܼܠ̈ܨܢܐ ܕܡܢܗܘܢܿ ܐܬܚܪܪ ܕܘܝܕ܀ ܐܩܝܼܡ ܥܠ ܫܘܼܥܐ ܪ̈ܓܠܝ ܗ̄ ܕܡܛܒ̈ܥܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܣܝܿܢܐ܀ ܗܠ̈ܟܬܝ ܗ̄ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܆ ܕܠܐ ܐܩܿܢܛ ܡܼܢ ܫܒܝܐ܀ ܠܐ ܨܒܝܬ ܗ̄ ܕܐܩܿܪܒ ܠܟ܆ ܒܗ݀ܝ ܕܝ݀ܕܥ ܐܢܬ ܠܡܣܟܢܘܼܬܝ ܘܒܐܬܪܐ ܕܒܗ ܡܿܫܥܼܒܕ ܐܢܼܐ܆ ܠܐ ܡܿܦܣ ܠܡܩܪܒܘܼ ܒܗ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ܆ ܘܐܦܠܐ ܨܒܼܝܬ ܕܐܩܿܪܒ ܠܟ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ: ܐܦܢ ܡܿܦܢܐ ܐܢܬ ܠܝܼ܀ ܐܕܢ̈ܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܒܡܩܒܐ ܡܕܡ ܢܩܼܒܬ ܠܝܼ ܐܕܢ̈ܝ܇ ܐܚܿܘܐ ܠܟ ܡܫܬܡܥܢܘܼـܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܛ݀ܒܐ܀ ܗ݀ܝܕܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܝܕܝܢ ܐܦ ܐܢܿܐ ܐܟܡܿܢ ܐܣܬܟܿܠܬ ܨܒܝܿܢܐ ܒܿܥܐ ܐܢܬ܀ ܘܠܘ ܕܒܚ̈ܐ ܐܡܿܪܬ ܕܗܐ ܗ̄ ܐܡܿܪܬ ܕܐ݀ܬܐ ܐܢܼܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܒܪܝܫ ܟܬ̈ܒܐ ܗ̄ ܘܦܣܘ̈ܩܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܟܬܝܼܒ ܥܠܝ܆ ܕܦܿܢܐ ܐܢܼܐ܆ ܘܐܕܪܟܘܼܢܝ ܚܛ̈ܗܝ ܗ̄ ܚܛ̈ܗܝ ܥܫܼܢܘ ܡܼܢ ܣܥܪܐ ܕܪܝܫܝ: ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܥܩ̈ܬܝ ܣܓܝ̈ܐܢ ܘܠܐ ܡܬܼܡ̈ܢܝܢ ܘܠܒܝ ܫܒܼܩܢܝ ܗ̄ ܕܗܘܝܿܬ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܠܐ ܗܘܢܐ܀ ܢܬܡܗܘܢܼ ܗ̄ ܢܬܡܗܘܢܼ ܘܢܬܕܡܪܘܢܼ ܒܒ̈ܠܝܐܙ ܡܐ ܕܟ݀ܠܗܘܿܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܢܬܢܘܿܢ ܚܝܿܒܘܼܬܗܘܿܢ: ܘܒܗܬܬܗܘܿܢ ܕܩܕܡ ܡܪܝܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡ̄ܐ. ܥܠ ܟܘܼܪܗܢܐ ܕܚܙܩܝܐ ܘܥܠ ܢܟܝܼܠܘܼܬ ܪ̈ܚܿܡܘܗܝ ܕܒܙܒܢ ܟܘܼܪܗܢܗ ܘܓܗܝܬܐ ܕܩܒܠ ܛܘܼܒܘܗܝ ܠܡܿܢ ܕܚܿܐܪ ܗ̄ ܕܝ݀ܨܦ ܠܡܛܒܘܼ: ܠܘ ܥܠ ܚܘܪܐ ܫܚܝܼܡܐ ܐܡܼܪ܀ ܟ݀ܠܗ ܡܫܟܒܗ ܗ̄ ܕܟܕ ܪܡܿܐܼ ܗܼܘܐ ܚܙܩܝܐ ܒܟܘܼܪܗܢܐ ܕܠܝܬ ܠܡܩܼܡ ܡܢܗ: ܟ݀ܠܗ ܡܫܟܒܗ ܗܦܼܟ ܗ̄ ܗܦܼܟ ܡܼܢ ܚܘܼܠܡܢܐ ܘܡܼܢ ܪܡܝܘܼܬܐ ܘܟܫܒܐ ܕܟܘܼܪܗܢܐ܆ ܠܚܘܼܠܡܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܗ݀ܝ ܕܗܦܼܟ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܘܦܫܝܼܩܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܟ݀ܠ ܟ݀ܠܗ ܠܐ ܐܫܼܬܚܪ ܡܕܡ ܡܼܢ ܟܐܒ̈ܐ ܒܦܓܪܗ܀ ܠܝܼ ܕܝܢ ܒܬܡܝܼܡܘܼܬܝ pb. 313 ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܬܡܝܼܡܘܼܬܝ ܠܡ ܕܠܐ ܗܼ،ܐ ܠܝܼ ܚܘܼܫܒܐ ܒܝܼܫܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܐܚܠܼܡܬܢܝ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܡܒ̄ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܠ ܕܡܿܣܟܝܢ ܠܦܘܼܢܝܐ ܘܟܪܝܐ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܪܚܝܼܩܘܼܬܗܘܢ ܕܡܼܢ ܐܪܥܗܘܿܢ ܘܗܝܟܠܐ ܘܠܘ ܗܼܢܘܢ ܐܡܼܪܘ ܗܿܠܝܢ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܦܐܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܕܗܿܟܢ ܢܐܡܪܘܢܼ ܐܝܟ ܐܝܠܐ ܕܓܿܥܐ ܥܠ ܦܨܝܼܕܐ ܗ̄ ܚܡܝܼ̈ܡܐ ܘܝܒܝܼ̈ܫܐ ܐܢܘܿܢ ܒܟܝܿܢܐ ܐܝ̈ܠܐ܆ ܘܡܬܝܐܒܝܼܢ ܠ̈ܡܝܐ: ܐܡܬܝ ܕܢܐܟܠܘܢܼ ܪ̈ܚܫܐ: ܡܪܬܐ ܓܝܪ ܕܚ̈ܘܘܬܐ ܣܿܪܒܐ ܒܫܡ̈ܝ ܚܟܗܘܿܢ: ܘܥܦܝܼܦܬܐ ܥܿܒܕܐ ܠܗܿ ܠܚܡܝܼܡܘܼܬܗܘܢܿ: ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܐܬܚܫܚ ܒܗܕܐ ܬܚܘܝܼܬܐ܆ ܕܐܝܟ ܕܨܿܗܝܢܼ ܐܝ̈ܠܐ ܠܡܝ̈ܐ ܟܕ ܐܟܿܠܝܼܢ ܚܘ̈ܘܬܐ܆ ܗܿܟܢܐ ܨܿܗܐܼ ܥܡܐ ܠܚܙܬܟ܀ ܘܐܚܿܙܐ ܐܦܝ̈ܟ ܗ̄ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ: ܡܬܼܚܘܐ ܕܥܠܡܘܿܢ ܡܬܬܥܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܗܿܠܝܢ ܐܬܕܟܿܪܬܟ܀ ܕܐܥܿܒܪ ܒܣܬܪܟ: ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܬܕܟܪ ܗܿܘܝܬ ܠܡ ܕܐܝܟܢ ܐܝܟ ܕܒܣܬܪܐ ܡܕܡ: ܢ݀ܛܪ ܗܼܘܝܬ ܠܝܼ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܥܿܒܪ ܗܿܘܝܬ ܥܠܝܗܘܿܢ ܠܡܐܼܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ܇ ܘܠܡܣܓܼܕ ܒܒܝܬܐ ܕܝܼܠܟ: ܘܕܐܝܟܢܐ ܩ̈ܠܐ ܕܬܫܒܘ̄ ܘܕܬܘܕܝܼܬܐ ܒܟܢܝܼܫܘܼܬܐ ܚܿܕܝܢ ܗܼܘܘ ܒܥܕܥ̈ܐܕܐ܀ ܡܛܠܗܢܐ ܗܿܞ ܡܛܠܗܕܐ ܬܘܼܒ ܡܬܼܛܪܦ ܗܿܘܝܬ ܘܡܬܼܕܠܚ܇ ܟܕ ܡܬܼܕܟܪ ܗܿܘܝܬ ܠܟ ܒܝܕ ܐܪܥܐ܆ ܘܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܘܚܪܡܘܿܢ ܛܘܼܪܐ ܙܥܘܪܐ ܗ݀ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܒܿܢܐܼ ܗܝܟܠܐ ܘܡܬܼܕܟܪ ܗܿܘܝܬ ܕܝܢ: ܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܬܨܝܼܕܬ ܒܗܝܢ ܒܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܡܼܢ ܫܒ̈ܝܐ܀ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܘܩܠܐ ܕܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܛܝܼܦܘ ܘܠܢ ܓܪܦܘ܀ ܬܗܘܡܐ ܗ̄ ܓܘ̈ܕܐ ܫܒ̈ܝܐ ܕܚܕܐ ܠܚܕܐ ܩܪ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܡܬܼܟܢܫ̈ܢ ܥܠܝ܀ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܡܚܫ̈ܘܼܠܝܟ ܗ̄ ܓܘܼ̈ܕܐ ܘܡܫܪ̈ܝܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܥܠܝ ܥܒܼܪܘ܀ ܕܐܠܗܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܗܼܘ ܫܒܼܩ ܐܢܘܿܢ ܕܢܐܬܘܿܢ܀ ܒܐܝܼܡܡܐ ܢܦܩܘܿܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠܝܢ܆ ܒܠܠܝܐ ܬܫܒ̈ܚܬܗ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܒܐܘܪܫܠܡ܀ ܥܡܝ ܨܠܘܿܬܐ ܗܿܘ ܗ̄ ܥܡܝ ܐܝܬ ܐܦ ܨܠܘܿܬܐ܇ ܐܦ ܟܕ ܐܝܿܬܝ ܒܫܒܝܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܓ̄ ܥܠ ܥܡܐ ܡܬܼܢܒܐ. ܕܫܿܐܠܝܢ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܕܝܼܢܐ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܗܘܢܿ ܕܘܢܼ ܐܠܗܐ ܕܝܼܢܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢܿ ܒܒܠ̈ܝܐ܀ ܘܬܒܥ ܬܒܥܬܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ܇ ܕܠܐ ܥܒܼܕܘ ܥܠܝ ܪ̈ܚܡܐ܀ ܫܕܪ ܢܘܼܗܪܟ ܗ̄ ܥܘܼܕܪܢܟ ܫܪܝܼܪܐ܀ ܘܢܒܝܐܘܢܢܝ ܗ̄ ܕܐܝܿܬܝ ܒܚܫܘܼܟܐ ܕܥܩ̈ܬܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܡܕ̄ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܥܡܐ ܕܟܕ ܒܛܒ̈ܬܐ ܐܬܒܼܣܡܘ ܒܬܪ ܦܘܼܢܝܐ: ܬܘܼܒ ܗܦܼܟܘ ܠܛܘܼܥܝܝ ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢܗܘܢܿ ܒܨܒܝܿܢܗܘܢ. ܐܙܠܘ ܐܩܝܼܡܘ ܩܝܿܡܐ ܥܡ ܐܢܼܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܩܐܢܝܘܿܣ ܐܟܡܐ ܕܡܠܦ ܟܬܒܐ ܕܡܩ̈ܒܝܐ܆ ܐܡܪܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܡܼܢ ܝܘܡܐ ܕܦܪܫܢ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܫܼܟܚܢ ܟܿܠ ܒܝܼܫ̈ܢ. ܘܐܦܣܼ ܠܗܘܿܢ pb. 314 ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܕܢܒܢܘܿܢ ܥܠܬܐ ܠܙܘܣ ܘܟܕ ܩܪܒ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ ܕܢܕܒܚ܀ ܡܬܝܼܬܐ ܪܬܼܚ ܒܛܢܢܐ: ܘܩܼܛܠ ܠܝܼܣܪܠܝܐ ܕܕܒܿܚ ܘܠܡܕܪܐ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ܇ ܘܒܿܬܪ ܡܘܬܗ ܐܓܥܼܠ ܪܝܫܢܘܼܬܗ ܠܒܪܗ ܝܗܘܕܐ܇ ܘܟܕ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܗܼܘܘ ܕܥܡܗ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܙܟܘ ܠܓܘܼ̈ܕܐ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܐܬܩܪܝܼܘ ܡܩܒ̈ܝܐ ܗ̄ ܛܢ̈ܢܐ ܘܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܗܿܠܝܢ ܡܬܼܢܒܐ ܕܘܝܕ ܠܗܢܐ ܡܙ̄ܡ ܕܡܿܬܢܝܢ ܚܫ̈ܝܗܘܢܿ܇ ܘܫܿܐܠܝܼܢ ܡܢܗܘܢܿ ܓܗܝܬܐ ܐܠܗܐ ܫܡܼܥܢܢ ܒܐܕܢܝ̈ܢ ܗ̄ ܐܦܢ ܒܥܝܢ̈ܝܢ ܠܐ ܚܙܼܢ܇ ܐܠܐ ܡܼܢ ܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܟܬܝܼܒ̈ܢ܆ ܠܟܿܠܗܝܢ ܫܡܼܥܢ ܘܝܼܕܥܢ܀ ܘܐܦ ܐܒܗ̈ܝܢ ܗ̄ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܕܥܒܼܕܬ ܒܝܘܡ̈ܝܗܘܿܢ܀ ܢܘܼܗܪܐ ܕܐܦܘ̈ܗܝ ܐܡܿܪ܇ ܠܓܠܝܢܗ ܦܨܝܼܚܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ܆ ܕܨܒܼܐ ܒܗܘܢܿ ܘܥܕܪ ܐܢܘܿܢ܀ ܙܒܼܢܬ ܠܥܡܟ ܗ̄ ܐܝܟ ܨܒܘܼـܐ ܕܠܐ ܚܿܫܚܐ ܠܙܘܼܒܢܐ ܐܦܠܐ ܠܚܘܼܠܦܢܐ܇ ܗܟܢ ܐܬܚܼܫܒܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ: ܒܕܡܘܼܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠ̈ܥܒܕܐ ܒܝܼܫ̈ܐ܇ ܒܠܥܕ ܛܝܡ̈ܝ ܘܬܚܠܘܼܦܐ ܫܿܒܩܝܼܢ ܠܗܘܢܿ܀ ܒܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ ܗ̄ ܕܐܦ ܫܒܩܼܬܘܿܢ ܕܢܬܡܼܟܟ ܬܢܝܢܘܼܬ ܒ݀ܬܪ ܦܘܼܢܝܢ ܕܡܼܢ ܒܒܠ܀ ܘܟܣܝܼܬܢ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܘܠܨܢܐ ܡܿܡܛܝܢ ܠܡܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܚܢܢ ܛܥܝܢ ܠܫܡܝܐ ܕܐܠܗܢ܇ ܐܬܪܐ ܬܢܝܢܐ ܩܿܪܐ: ܠܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܥܘܼܡܪܐ ܕܬܢܝܐ ܕܒܐܪܥܗܘܢܿ ܣܒܼܠܘ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ: ܝܘܢܝܐ ܒܐܬܪܐ ܒܝܼܫܐ ܗ̄ ܒܟܘܼܪ̈ܗܢܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܡܟܼܬ݀ ܗ̄ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܗ ܠܥܦܪܐ܀ ܐܬܡܼܟܟܢ ܘܢܚܼܬܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܥܒܝܼܕܝܼܢܢ ܕܘܫܐ ܘܡܥܒܪܬܐ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܝܢ܇ ܘܢܦܠܢܢ ܒܐܪܥܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܡܗ̄ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܡܬܝܼܬܗ ܐܚܪܝܬܐ. ܘܥܠ ܥܕܐ ܘܟܿܗܢܘܼܬܐ ܘܒܬܘܼܠܘܼܬܐ ܝܘܕ̈ܝܐ ܒܫܢܝܼܘܬܗܘܢ ܥܠ ܫܠܝܡܘܿܢ ܘܐܢܬܬܗ ܡܨܪܝܬܐ ܡܣܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܘܠܐ ܫܪܝܪܝܢ ܐܒܥ ܠܒܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܘܼܡ̈ܩܐ ܕܬܪܥܝܼܬܝ ܦܬܓ̈ܡܐ ܕܠܚܡܝܼܢ ܠܪܒܘܼܬ ܥܒܿܕ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܼܚܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ܀ ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠ ܫܠܝܡܘܿܢ ܬܬܐܡܪܝ: ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܩܘܼܠ̈ܣܘܗܝ ܘܕܐܢܬܬܗ ܐܝܬܝܗܘܿܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܀ ܐ݀ܡܪ ܥܒܿܕ̈ܝ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܠܡܠܟܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܠܡܫܝܼܚܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܥܒܿܕ̈ܝ ܐܘܿܟܝܼܬ ܢܒܝܘܼܬܝ: ܐܦ ܓܝܪ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܘܐܦܣܩܘܦܘܼܬܐ ܥܒܿܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܦܘܠܘܿܣ: ܡ̈ܠܐ ܕܢܒܝܘܼܬܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܡܿܩܪܒ ܐܢܼܐ܇ ܘܥܠܘܗܝ ܡܬܼܢܒܐ ܐܢܼܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܡܿܪ ܥܒܿܕ̈ܝ ܡܠܟܐ ܗ̄ ܥܒܿܕ̈ܐ ܐܘܿܟܝܼـ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܥܬܝܼܕ ܠܡܣܼܥܪ܀ ܠܫܢܝ ܩܢܝܗ ̈ܞ ܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܣܦܪܐ ܘܡܢܗ ܢ݀ܒܥܝܼܢ ܟ݀ܠ ܝܘܼܠ̈ܦܢܝܼܢ܇ ܐܝܟ ܩܢܝܐ ܐܚܝܼܕ ܠܠܢܫܝ ܘܗܘܼ ܚܠܦ ܕܝܘܬܐ ܡܛܥܢ ܠܗ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܘܓܿܠܦ ܒܗ ܫܡ̈ܗܐ ܕܠܚܡܝܼܢ ܠܪܒܘܬܗ ܕܡܫܝܼܚܐ ܗ̄ ܫܦܝܼܪ ܒܚܙܘܗ ܗ̄ ܒܫܘܼܦܪܐ ܕܣܥܘܪܘܼܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܝܼܕܥܐ ܫܦܝܼܪܘܼܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܼܬܗ܀ ܬܘܼܒ ܫܦܝܪ ܒܚܙܘܗ ܗ̄ ܒܙܝܼܘܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܕܢܣܼܟ ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܠܗ ܐܬܼ̇ܚܝܕܬ݀܀ ܐܬܼܢܣܟܘ pb. 315 ܪ̈ܚܡܐ ܗ̄ ܡܠܦܢܘܬܟ ܟܿܠܗܿ ܪ̈ܚܡܐ ܡܠܝܐ ܕܡܙܕܩܐ ܠܚܛ̈ܝܐ܀ ܐܪܡܐ ܣܝܦܐ ܗ̄ ܐܣܘܿܪ ܣܝܦܐ ܕܪܘܚܐ ܒܒܣܪ܇ ܘܐܝܟ ܓܢܒܪܘܼܬܟ ܣܚܘܿܦ ܠ̈ܫܐܕܐ܀ ܗܕܪܟ ܗ̄ ܕܐܦܢ ܡܿܠܐܼ ܩܠܝܼܠ ܡܬܬܼܚܕ ܐܢܬ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܨܠܘ̈ܒܐ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܪܕܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܚܘܝܼܬ ܩܕܡ ܚܫܐ ܒܝܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ: ܗܿܟܘܬ ܐܦ ܠܡܘܬܐ ܙܟܿܐ ܐܢܬ܇ ܘܗ݀ܝ ܕܫܘܒܚܟ ܕܐܡܼܪܗܿ ܥܦܝܼܦܐܝܬ ܐܟܡܿܢ ܕܫܘܼܒܚܗ ܠܐ ܡܬܼܡܠܠܢܐ ܗܿܘ܀ ܪܟܼܒ ܥܠ ܡܠܼܬܐ܀ ܘܡܘܼܟܟܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܠܼܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܿܟܪܙ ܗܼܘܐ: ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܕܡܿܠܦ ܗܼܘܐ ܙܩܦܘܼܗܝ ܝܘܕ̈ܝܐ ܘܪܟܼܒ ܥܠ ܩܝܣܐ܀ ܢܡܘܿܣܟ ܒܕܚܼܠܬܐ ܗ̄ ܐܢܬ ܠܡ ܒܚܝܠܐ ܕܝܡܝܼܢܟ ܫܼܪܬܐ ܠܢܡܘܿ݀ܣܝܟ ܫܼܪܬܐ: ܕܒܕܚܠܼܬܐ ܠܘ ܒܒܣܝܢܐ ܢܬܢܛܪܘܢܼ܇ ܓܐܪ̈ܝܟ ܫܢܝܼܢܝܼܢ ܒܠܒܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܓܝܪ ܕܡܿܥܙܐܙ ܘܩܿܐܡ ܒܩܪܒܐ܆ ܒܠܒܗ ܒܿܠܥ܆ ܗܕܐ ܓܕܫܼܬ݀ ܠܝܘ̈ܕܝܐ ܕܠܐ ܐܘܕܝܼܘ ܒܡܫܝܼܚܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܦܠܚܘܢܼ ܬܚܘܿܬܝܟ ܗ̄ ܒܡܨܥܬܐ ܣܝܼܡܐ: ܒܪܡ ܗܪܟܐ ܙܕܩ ܕܬܬܛܟܣܝ ܡܐ ܓܝܪ ܠܡ ܕܡܬܼܚܪܒܝܼܢ ܝܘܕ̈ܝܐ ܘܡܬܒܕܪܝܼܢ܆ ܗܿܝܕܝܢ ܢ݀ܦܠܝܼܢ ܘܡܫܬܥܒܕܝܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܠܡܪܘܬܟ܀ ܟܘܼܪܣܝܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܬܚܼܫܒ ܕܚܕܬܐܝܬ ܩܢܼܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܐܠܐ ܡܬܘܡܐܝܬ ܥܡܗ ܗܝܼ: ܘܠܐ ܥܿܒܪܐ ܡܠܟܘܼܬܗ܀ ܫܒܛܐ ܦܫܝܼܛܐ ܕܕܗܒܐ ܐܚܿܕܝܼܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢܿ ܠܐܬ݀ܐ ܕܫܘܼܠܛܢܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܗܿܟܢ ܐܡܿܪ ܥܠ ܡܫܝܼܚܐ ܕܐܝܟ ܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܕܐܠܗܘܼܬܟ: ܗܿܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܦ ܬܪܝܼܨܘܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܟ܀ ܡܫܝܚܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܬܡܼܫܚ ܒܒܣܪ: ܒܪܘܩܐ ܩܕܝܫܐ ܗܿܘ ܡܫܚܐ ܕܚܕܘܿܬܐ ܕܫܘܼܚܠܦܐ ܡܿܩܒܠ܀ ܡܘܪܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܡܘܼܪܐ ܥܠ ܚܫܗ ܡܿܒܕܩ܇ ܕܡܢܗ ܐܝܟ ܕܒܩܣܝܐ ܘܐܣܛܩ̈ܛܐ ܠܠܒܘܼ̈ܫܘ̄ ܐܘܟܝܼܬ ܠܦܓܪܐ: ܕܚܝܕ ܠܗ ܡܒܣܡܝܼܢ܇ ܕܡܢܗ ܪܝܚܐ ܒܣܝܼܡܐ ܡܚܼܐ ܠܬܒܝܼܠ܀ ܐܣܛܩ̈ܛܐ ܐܣܚܝܼܬ܀ ܩܣܝܐ ܡܫܠܚܬܐ܀ ܡܼܢ ܗܝܟܠܟ ܪܝܫܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܠܘܬܝ ܕܝܼܠܝ ܐܠܗܐ ܚܕܝܘܟ ܠܟ ܡܫܝܼܚܐ: ܟܿܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܒܿܢܝܢ ܗܝܟܠܐ ܥܠ ܫܡܟ ܡܼܢ ܚܕ ܗܝܟܠܐ: ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܡܿܙ܀ ܒܪܬ ܡܠܟܐ ܒܫܘܼܒܚܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܕܐ ܒܪܬ ܡܠܟܐ܇ ܪܡܿܙ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܩܝܡ̈ܢ ܘܡܫܒ̈ܚܢ ܠܗ܀ ܘܡܠܟܬܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܟܐ ܩܿܪܐ ܠܡܫܝܼܚܐ܇ ܐܦ ܡܠܟܘܬܐ ܠܥܕܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܢܩܼܦܬ݀ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ܆ ܘܒܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܝܡܝܼܢܟ܇ ܚܘܝܼ ܡܝܬܪܘܬ ܕܪܓܗܿ ܘܐܝܼܩܪܗܿ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܕܒܟ݀ܠܙܒܢ ܡܿܘܫܛ ܗܼܘܐ ܠܗܿ ܒܝܡܝܼܢܗ܆ ܐܦ ܓܝܪ ܒܟܿܠܕܘܼܟ ܒܕܘܼܟܬ ܥܕܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܟܢܘܼܫܝܐ ܘܐܢܬܬ: ܩܿܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܥܬܝܼܩܬܐ ܘܒܚܿܕܬܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܡܿܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܚܬܢܐ ܗܿܘ: ܘܗܝܼ ܠܐ ܗܼܘܬ݀ ܐܢܬܬܝ܆ ܠܘ ܟܕ ܒܢܩܼܦܐ ܦܓܪܢܝܐ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܗ܇ ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܼܬܐ pb. 316 ܘܒܢܩܦܐ ܪܘܚܢܝܐ܀ ܒܠܒܘܼܫܐ ܕܕܗܒܐ ܗ̄ ܝܿܗܒ ܠܗܿ ܛܝܒܘܼـܐ ܕܪܘܼܚܐ܇ ܘܐܠܒܫܗܿ ܠܐ ܡܝܘܿܬܘܼܬܐ܆ ܫܡܥܝ ܒܪܬܝ ܗ̄ ܒܩܠܗ ܕܚܬܢܐ܀ ܘܚܙܝ ܗ̄ ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܝܒܪ ܡܛ݀ܠܬܟܝ܀ ܘܨܠܝ ܗ̄ ܠܫܡܼܥܐ ܕܡܠܦܢܘܼܬܗ܀ ܒܪܬ ܨܘܪ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܨܘܪ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܛܒܝܼܒܬܐ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܒܓܐܝܘܼܬܐ: ܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܫܒ̈ܚܐ ܘܢܨܝܼܚ̈ܐ ܕܒܥܡ̈ܡܐ ܐܡܿܪ܀ ܟ݀ܠܗ ܫܘܼܒܚܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܡܼܢ ܠܒܪ ܐܝܼܬܘܗܝ: ܐܝܟ ܒܪܬ ܝܣܪܐܝܠ ܒܢܦܫܗܿ ܢܩܝܼܦܐ ܗܕܐ ܠܚܬܢܐ܇ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܫܘܼܒܚܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗܿ ܠܘ ܬܨܒܝܼܬܐ ܗܿܘ ܕܦܓܪܐ܇ ܐܠܐ ܛܝܒܘܼܬܐ ܡܚܟܡܢܝܼـܐ ܕܢܦܫܐ܀ ܡܨܒܬ ܠܒܘܼܫܗܿ ܗ̄ ܡܿܠܐ ܠܗܿ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܕܡܢܗܿ ܡܫܟܚܐ ܠܡܓܼܡܪ ܡܝܬܪܘܬܐ܀ ܒܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܬܐܙܼܠܝ ܗ̄ ܘܗܝܼ ܥܕܬܐ ܚܠܦ ܗܿܠܝܢ܇ ܡܬܚܼܦܛܐ ܕܬܐܙܼܠܝ ܒܿܬܪ ܚܘܼܒܗ ܕܡܫܝܼܚܐ: ܟܕ ܒܟܿܠ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܼܢ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܡܝܿܩܪܐ ܠܗ܀ ܘܢܘܒ̈ܠܢ ܒܬܘܼܠ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܘ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢܗܘܿܢ ܡܩܪܒܝܼܢ: ܐܠܐ ܗܼܢܘܿܢ ܩܢܘܼܡܗܘܿܢ ܐܝܟ ܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܡܩܪܒܝܼܢ ܠܗ ܒܬܘܼܠܘܼܬܗܘܿܢ܇ ܐܦ ܓܝܪ ܒܢܡܘܿܣܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܚ̈ܐ ܡܝܬܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܚܝ̈ܘܬܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܼܠ ܐܙܕܘܓܘ܇ ܘܠܒܬܘܼܠܘܼܬܐ ܐܬܥܼܗܕܘ ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܥܠܝܐ: ܘܩܫܝܐ ܠܢܛܘܪܘܼܬܐ: ܘܥܠ ܬܓܡܐ ܕܢܫ̈ܐ ܣܡܗܿ ܠܒܬܘܼܠܘܼܬܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܠܗܝܢ ܦܐܝܐ ܢܟܦܘܼܬܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܓܒܪ̈ܐ: ܒܬܪܗܿ ܗ̄ ܒܬܪܗܿ ܕܥܕܬܐ܀ ܘܢܐܙ̈ܠܢ ܒܚܕܘܿܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܕ̈ܝܢ ܘܪ̈ܘܙܢ܇ ܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܥܣܩܬܐ ܕܒܬܘܼܠܘܼܬܐ܀ ܠܗܝܟܠܗ ܗ̄ ܠܥܘܼܡܪܐ ܕܫܡܝܐ܀ ܘܒܿܬܪ ܒܬܘܠܘܼܬܐ ܐܡܼܪ ܥܠ ܟܗܢܘܼܬܐ ܕܒܐܝܕ̈ܝܗܿ ܡܫܼܬܡܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܕܬܐ܀ ܚܠܦ ܐܒܗܝ̈ܟܝ ܗ̄ ܥܕܬܐ ܚܠܦ ܟܘܡܼܗܐ ܕܡܼܢ ܐܗܪܘܢ ܘܩܨܘ̈ܡܐ ܕܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ܀ ܢܗܘܘܿܢ ܒܢܝܟ̈ܝ ܗ̄ ܟܗ̈ܢܐ ܕܫܪܪܐ: ܕܡܼܢ ܥܡܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܩܡܼܘ܀ ܥܒܕ ܐܢܘܿܢ ܫܠ̈ܝܼܛܐ ܗ̄ ܕܡܬܕܟܪܝܼܢ ܠܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܕܪ̈ܐ: ܘܡܣܼܬܓܕ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢܿ ܥܡܡ̈ܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܼܣܪ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܡܘ̄܆ ܐܡܝܼܪ ܒܙܒܢ ܐܚܙ. ܦܩܚ ܡܠܟܐ ܕܥܣܪܐ ܫܒܛ̈ܝܼܢ. ܩܼܪܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܠܪܐܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪ̈ܡܝܐ ܐܘܿܟܝܼܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܘܣܠܼܩܘ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܐܠܗܐ ܢܛܪܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܼܗܘܕܐ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܐܚܙ ܐܠܐ ܡܛܠ ܫܘܘ̈ܕܝܐ ܕܠܘܬ ܕܘܝܕ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܗܦܼܟܘ ܟܕ ܠܗܿܠܝܢ ܒܪܘܼܚܐ ܚܼܙܐ ܕܘܝܕ܆ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܚܙ ܘܕܝܘ̈ܕܝܐ ܐܡܪ ܐܠܗܢ ܒܝܬ ܓܘܣܢ ܥܫܝܼܢܐ ܗ̄ ܐܦܢ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܗܿܟܢ ܐܬܚܼܫܒܘ ܥܠܝܢ ܘܠܐ ܐܬܟܚܼܕܘ ܡܼܢ ܐ̱ܚܝܢܘܼܬ ܓܢܣܐ: ܐܠܐ ܚܢܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܣܬܓܼܦܢ ܒܗ݀ܝ ܕܐܢܬ ܒܝܬ ܓܘܣܢ ܥܫܝܼܢ ܐܢܬ܇ ܙܝܿܥܝܼܢ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܛܘܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܦܩܚ ܘܠܪܐܨܢ܀ ܘܠܒܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܠܣܘܿܓܐܐ ܕܡܫܪܝܼܬܗܘܿܢܼ܇ ܠܒܐ ܕܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܼܡܩܗ ܘܡܨܥܬܗ pb. 317 ܕܝܡܐ܀ ܢܬܕܠܚܘܢܼ ܗ̄ ܐܦܢ ܢܬܕܠܚܘܢܼ ܒܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠܝܢ: ܐܠܐ ܢܬܦܢܘܿܢ ܒܡܙܕܟܝܿܢܘܼܬܐ ܠܐܬܪܗܘܿܢ܀ ܘܢܙܘܼܥܘܢܼ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܩܚ ܘܪܐܨܢ ܒܥܘܼܫܢܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܘܼܫܢܗ ܕܡܪܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܣܼܩ ܬܦ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܆ ܘܓܠܝܼܘ ܠܝܣܪܐܝܠ ܘܚܕܝܼܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܗ̄ ܠܐܘܪܫܠܡ܀ ܐܪܝܼܡ ܩܠܗ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܆ ܘܙܥܼܬ݀ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܘܐܙܝܼܥܗܿ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܠܐܪܥܐ ܕܝܣܪ̈ܠܝܐ ܕܨ݀ܒܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܥܼܩܪ ܠܐܘܪܫܠܡ܀ ܡܿܒܛܠ ܗ̄ ܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܒܬܚ̈ܘܼܡܝܗܿ ܢܛܪ ܡܼܢ ܢܟܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܘܩܪ̈ܒܐ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܥܒܼܕ ܥܡܢ܆ ܒܛܠ ܡܼܢ ܐܪܥܢ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܡܙ̄ܙ܆ ܥܠ ܡܩ̈ܒܝܐ ܘܙܟܘܬܗܘܢ ܟ݀ܠܟܘܧܢ ܥܡ̈ܡܐ ܗ̄ ܠܫܒ̈ܛܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܥܡ̈ܡܐ ܢܩܫܐ ܕܟܦܐ܇ ܡܘܕܥܢܐ ܕܚܕܘܧܬܐ ܘܕܙܟܘܿܬܐ܆ ܒܿܬܪ ܓܝܪ ܕܙܟܼܘ ܠܡܩܗܕܘܢܝܐ: ܙܟܼܘ ܐܦ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘܿܢ: ܕܐܬܥܼܬܕܘ ܠܡܿܘܒܕܘ ܠܙܪܗܥ ܕܝܥܒܘܿܒ܀ ܐܓܒܝܢ ܝܪܬܘܬܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܙܝܼܙܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܥܡܡ̈ܐ ܗܝ ܐܪܥܐ܆ ܓܒܼܗܿ ܘܦܪܫܗܿ ܠܝܘܼܬܪܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܝܥܩܘܿܒ ܪܚܡܗ܀ ܣܠܼܩ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܬܝܼܕܥ ܪܡܐ ܕܛܒ: ܒܙܟܘܿܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܢ܀ ܒܩܠܐ ܕܩܪܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܫܼܬܪܐ ܘܡܫܬܠܡ ܩܪܒܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܙܟܼܐ ܡܟܝܠ܆ ܐܦ ܝܒܼܒܘ ܠܗ ܩܪ̈ܢܬܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܚ̄ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܕܡܿܙܡܢ ܠܟܿܠܢܫ ܠܡܘܕܝܘܼ ܥܠ ܙܟܘܿܬܐ ܕܗܘܼܬ݀ ܠܗ ܪܒ ܗܼܘ ܡܪܢ ܗ̄ ܐܬܚܙܝܼ ܪܡܐ ܘܫܒܝܼܚܐ܀ ܒܩܪܝܬܗ ܗ̄ ܒܐܘܪܫܠܡ܀ ܛܘܼܪܐ ܕܒܫܦܘܼ̈ܠܝ ܗ̄ ܛܘܼܪܐ ܕܐܡܝܼܢܿܐܝܬ ܡܬܒܼܣܡܐ ܒܪܘܚܐ ܓܪܒܝܝܬܐ: ܕܡܼܢ ܠܒܢܢ ܢ݀ܫܒܐ ܒܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܗܢ ܛܘܼܪܐ ܥܠܘܗܝ ܒܢܝܐ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܪܝܼܬܗ ܕܡܠܟܐ܀ ܒܪܘܚܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܡܬܬܼܒܪ̈ܢ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܝ ܗܕܐ ܗ̄ ܕܐܟܙܢܐ ܕܒܪܘܚܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܡܬܬܼܒܪ̈ܢ ܐ̈ܠܦܐ ܕܒܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܬܘܪ̈ܝܐ܆ ܡܼܢ ܪܘܓܙܟ ܐܬܬܼܒܪܘ ܒܣܦܪ̈ܝ ܐܪܥܢ܇ ܬܪܫܝܫ ܠܣܦܪ̈ܝ ܝܡܐ ܩܿܪܐ܀ ܐܬܟܪܟܘܼܗܿ ܗ̄ ܗܕܐ ܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܐܬܘܪܝܐ ܐܡܝܼܪܐ ܡܗܠܢܐܝܬ: ܕܢܘܕܥ ܛܘܼܝܿܒܗ܇ ܐܝܟ ܕܗܿܘ ܕܗܕܐ ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܕܙܟܼܐ ܠܚܝܠܗ ܕܡܢܼܘ ܡܓܕ̈ܠܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܕܨܗܝܘܿܢ܆ ܘܐܫܠܡܘ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܝܼܠܟܘܿܢ ܕܢܟܒܫܘܢܼ ܐܢܘܿܢ܀ ܘܣܝܼܡܘ ܠܟܒܘܿܢ ܗ̄ ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܫܿܪܐܼ ܒܗ܀ ܘܥܩܘܿܪ ܣܚܪ̈ܬܗ ܗ̄ ܘܦܠܓܼܘ ܥܘܼܬܪܐ ܕܒܗܿ܆ ܗܿܠܝܢ ܡܛܝܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܣܼܥܪ ܐܠܘܼ ܐܨܠܼܚܘ܀ ܣܚܪ̈ܬܐ ܒ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܐ܀ ܡܙܡ̄ ܕܡܛ̄ ܡܪܬܝܢܘܼـܐ ܠܘܬ ܟܿܠ ܒܪܢܫ ܕܠܐ ܢܬܬܼܟܠܘܢܼ ܥܠ ܥܘܼܬܪܐ ܘܬܫܒܘ̄ ܕܥܠܡܐ ܪܢܝܗ ܕܠܒܝ ܗ̄ ܗܘܿ ܡܐ ܕܐܢܿܐ ܣܥܿܪܬ ܘܪܢܝܿܬ ܘܐܣܬܟܿܠܬ ܕܡܥܕܪ܇ ܡܿܠܟ ܐܢܼܐ ܠܟܿܠܢܫ ܕܢܣܥܘܿܪ܀ ܐܨܿܠܐ ܐܕܢ̈ܝ ܒܡ̈ܬܠܐ ܗ̄ ܐܟܙܢܐ ܕܨܿܠܐ ܐܢܫ ܐܕܢܗ ܠܡܐܼܠܦ ܡܬܠܐ ܕܚܟ̈ܝܼܡܐ: ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܐܬܝܠܿܦܬ܆ ܟܠܿܡܐ ܕܡܿܠܦ ܐܢܼܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ܀ pb. 318 ܐܘܚ̈ܕܬܝ ܗ̄ ܐܘܚ̈ܕܬܐ ܐܡܿܪ ܠܡܠ̈ܘܗܝ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܣܿܐܡ܇ ܟܕ ܢ݀ܣܒ ܦܪܨܘܦܐ: ܘܡܿܠܒܫ ܐܣܟܡܐ ܠܨܒܘ̈ܬܐ ܘܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܡܿܠܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܢܣܒܼܗܿ܀ ܝܘܡ̈ܬܐ ܗ̄ ܝܘܡ̈ܬܐ ܒܝܼܫ̈ܐ: ܠܙܒܢܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܕܡܿܝܬܝܼܢ: ܠܘ ܠܚܟܝܼܡ̈ܝ ܒܐܠܗܝ̈ܬܐ ܩܿܪܐ: ܐܠܐ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܡܣܬܼܒܪܝܼܢ: ܘܒܦܘܼܪ̈ܣܝܗܘܢܿ ܡܟܢܫܝܼܢ ܥܘܼܬܪܐ܇ ܟܕ ܣܟ̈ܠܐ ܘܚܣܝܼܪ̈ܝ ܪܥܝܢܐ ܩܼܪܐ ܐܢܘܿܢ܀ ܕܠܐ ܬܚܼ،ܐ ܚܒܠܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܟܣܐ ܚܒܠܐ: ܠܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܢܓܝܼܪܐ ܩܿܪܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܿܘ̈ܠܐ ܒܗܿܢܐ ܒܿܠܥܝܼܢ܀ ܩܿܪܢ ܫܡ̈ܗܐ ܗ̄ ܡܿܠܦ ܕܡܘܿܢ ܝ݀ܬܪܝܼܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܡܼܢ ܩܢܝܘܬܗܘܢ: ܐܡܿܪ ܕܡܥܕܝܼܢ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܕܢܟܢܘܢܿ ܥܠ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢܿ ܠܐܪ̈ܥܬܗܘܿܢ ܘܠܩܘܪ̈ܝܗܘܢܿ: ܐܘܿ ܕܢܟܢܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ: ܐܝܟ ܕܢܬܥܗܕܘܢ ܘܢܫܬܒܚܘܢܼ ܡܼܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ ܘܗܿܢܘ ܫܒܝܼܠܗܘܢܿ ܗ̄ ܕܒܗ ܡܬܬܼܩܠܐ ܢܦܫܗܘܢܿ ܘܢܿܦܠܐ܀ ܘܐܚܪܝܬ ܗ̄ ܘܐܚܝܪܝܬ ܢܕܥܘܢܼ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܠܣܒܥܐ ܚܠܦ ܡ̈ܠܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܦܼܩ ܦܘܼܡܗܘܢܿ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܣ̈ܟܢܐ: ܘܐܝܟ ܥ̈ܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܪܥܝܐ: ܢܫܬܠܡܘܢܼ ܠܫܝܘܿܠ ܘܡܘܬܐ܀ ܘܢܫܬܠܛܘܢܼ ܗ̄ ܐܦ ܬܪ̈ܝܼܩܨܐ ܘܙܕܝܼܩ̈ܐ: ܢܫܬܠܛܘܢܼ ܒܗܘܢܿ ܩܠܝܼܠܐܝܬ܀ ܨܦܪܐ ܠܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܩܿܪܐ ܘܐܡܿܪ ܥܠ ܫܘܼܚܠܦܐ ܩܠܝܼܠܐ ܕܡܿܕܪܟ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢܿ܀ ܬܪ̈ܝܨܐ ܩܿܪܐ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܚ̈ܝܝܗܘܿܢ ܡܬܼܒܙܙܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܘܢܿ ܕܗܿܠܝܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܥܿܬܪܝܼܢ ܘܥܬܝܼܪ̈ܐ ܡܬܡܣܟܢܝܼܢ܇ ܡܛ݀ ܕܢܦܫܗ ܡܒܪܟ ܗ̄ ܡܫܒܚܝܼܢ ܠܗ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܡܩܠܣܝܼܢ ܡܛ݀ܠ ܥܘܼܬܪܗ: ܘܗܿܢܘ ܗܢܝܿܢܗ ܕܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ܀ ܢܘܕܐ ܠܟ ܟܕ ܬܛܠ ܠܗ ܗ̄ ܐܙܕܗܪ ܡܣܟܢܐ: ܘܐܪܚܩ ܡܼܢ ܥܬܝܼܪܐ: ܘܠܐ ܬܬܼܟܠ ܥܠ ܪܚܡܘܼܬܗ ܘܫܘܼܘ̈ܕܝܘܗܝ ܡܛ݀ܠ ܕܡܿܩܠܣ ܠܟ ܘܡܿܘܪܒ ܒܝܕ ܡܠ̈ܘܗܝ܇ ܥܕܡܐ ܕܬܛܒ ܠܗ ܒܝܕ ܩܘܼܪ̈ܒܢܝܟ ܘܐܝܩܪ̈ܐ ܕܡܿܚܘܐ ܐܢܬ ܠܗ܇ ܘܠܩܘܼܪ̈ܒܢܝܟ ܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܐ ܘܠܘ ܠܟ܇ ܘܡܿܠܟ ܕܠܐ ܬܒܼܥܐ ܩܪܝܼܒܘܼܬܐ ܕܥܬܝܼܪ̈ܐ ܣܟ܀ ܘܬܡܛܝܘܗܝ ܠܕܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܚܡܬܗ: ܟܬܪ ܩܠܝܼܠ ܘܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܐܦ ܗܘܼ ܐܝܟ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܆ ܫܿܪܟ ܠܩܒܪܐ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܡܿܡܛܐ ܐܢܬ ܠܗ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ: ܒܗܿܢܐ ܡܿܟܣ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܕܡܣܒܪܝܢ ܕܒܕܒܚ̈ܐ ܠܚܘܕ ܡܫܬܼܡܠܝܐ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܡܒܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ. ܡܒܪܣܝܢ ܥܠ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܫܪܟܐ ܐܠܗ ܐ̈ܠܗܝܼܢ ܗ̄ ܐ̈ܠܗܐ܆ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܩܿܪܐ: ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܐܘܪܒܟܘܢܿ ܘܥܒܕܟܘܢܿ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܿ ܕܗܫܐ ܥܡܟܘܢܿ ܒܢ̈ܝܐ ܕܝܼܠܗ܆ ܗܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܥܡܟܘܢܿ ܡܿܡܠܠ܀ ܐܬܼܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܗ̄ ܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ ܠܒܝܬ ܕܝܼܢܗ: ܦܿܩܕ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܕܢܩܪܒܘܢܼ ܠܒܝܬ ܕܝܼܢܐ܀ ܓܒ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܕܟܕ ܡܼܢܟ݀ܠ ܥܡܡ̈ܐ ܓܒܟܘܿܢ: ܠܐ ܐܟܫܪܬܘܿܢ ܒܒܝܬܝܘܼܬܗ܀ ܕܢܩܝܼܡܘܢܼ ܗ̄ ܘܡܠܬܝ ܠܡ ܠܘܬ ܗܿܢܘܿܢ ܐܝܬܝܗܿ: ܠܘܬ pb. 319 ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܒܪܝܼܢ ܕܒܕܒܚ̈ܐ ܡܫܬܡܥܝܼܢ ܩܝܡ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܘܬܗܘܢܿ: ܠܐ ܓܝܪ ܨ݀ܒܐ ܐܠܗܐ ܕܒܕܒܚ̈ܐ ܬܫܼܦܪ ܠܗ܀ ܕܒܼܚ ܠܐܠܗܐ ܗ̄ ܗܢܐ ܕܒܚܼܐ ܬܒܿܥ ܡܢܟ܇ ܒܢܦܫܟ ܠܡ ܫܦܪ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܫܠܡ ܠܡܪܝܡܐ ܢܕܪ̈ܝܟ ܗ̄ ܙܕܩ̈ܬܐ ܕܡܫܼܬܘܕܐ ܐܢܬ ܠܡܣ̈ܟܢܐ܆ ܘܨܠ̈ܘܬܐ ܘܫ̈ܐܠܬܐ ܕܡܿܩܪܒ ܐܢܬ܇ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܣܘܼܢܩܢܟ ܠܘܬܝܼ ܡܛܠܬܝ ܥܒܼܕ ܐܢܝܢ ܘܠܘ ܡܛ݀ܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢ̄ܐ܆ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܥܡܐ ܕܒܒܠ ܕܡܿܘܕܝܢ ܒܚܛ̈ܗܝܗܘܢ ܘܫܿܐܠܝܼܢ ܫܪܝܐ ܕܫܒ̈ܝܗܘܢܿ ܡ̈ܠܦܢܐ ܚܟܝܼ̈ܡܐ ܥܠ ܚܛܝܼܬܗ ܕܕܘܕ ܕܒܒܪܬ ܫܒܥ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗ܀ ܙܕܝܼܩܐ ܠܡ ܘܟܐܢܐ܆ ܐܝܬܝܟ ܒܡ̈ܠܝܟ ܘܒܕܝܼܢ̈ܝܟ܇ ܒܗ݀ܝ ܕܩܕܡܬ ܣܗܼܕܬܢܝ ܘܒܿܬܪܟܢ ܐܝܬܝܼܬ ܥܠܝܢ ܫܒܝܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܡܛ݀ܠ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܥܼܠܬܐ ܐܡܼܪܗܿ: ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܟܬܒܐ: ܕܡܕܡ ܕܡܬܝܼܠܕ ܡܼܢ ܥܠܼܬܐ ܚܠܦܝܗܿ ܕܥܠܬܐ ܣܿܐܡ ܠܗ: ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܦܪܘܣ ܢܩܝܼܦ ܠܗ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܥܡܐ ܚܼܛܐ܆ ܢܩܼܦܬ݀ ܠܚܛܝܼܬܗ ܕܢܣܬܼܒܐ܇ ܡܕܝܢ ܡܛ݀ܠ ܕܚܛܝܼܬܐ ܐܫܬܼܒܝܬ݀܀ ܘܬܙܼܟܐ ܗ̄ ܐܢܗܘܼ ܕܬܥܘܼܠ ܥܡܢ ܠܕܝܼܢܐ ܘܬܬܼܢܐ ܛܝܒ̈ܘܬܟ ܕܥܡܢ: ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ܆ ܐܢܬ ܒܟܿܠܙܒܢ ܙܟܝܐ ܡܬܼ̇ܙܐ ܐܢܬ ܘܚܢܢ ܚܝ̈ܒܐ܀ ܕܒܥܘܠܐ ܐܬܒܛܿܢܬ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܿܘܕܥ ܠܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܓܘܪܐ ܘܙܢܝܘܼܬܐ ܐܬܝܼܠܕܘ ܐܡܼܪ ܐܪܡܝܐ: ܕܓܒܪ ܥܠ ܒܐܢܬܬ ܚܒܪܗ ܨܿܗܠܝܼܢ ܗܼܘܘ܇ ܘܓܒܪܐ ܘܐܒܘܼܗܝ ܐܙܿܠܝܼܢ ܠܘܬ ܐܢܬܬܐ܀ ܟܣܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܠܢܡܘ̈ܣܐ ܘܙܘܼܗܪ̈ܐ ܥܡ ܢܒܝܘܼܬܐ ܕܡܿܒܕܩܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܩܿܪܐ ܗܿܟܢ܀ ܪܘܼܚܟ ܩ̄ܕ ܗ̄ ܒܛܝܼܠܘܼܬܟ ܐܠܗܝܿܬܐ ܗ݀ܝ ܕܢ݀ܛܪܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܝܼ ܐܡܝܼܢܐܝܬ: ܠܐ ܬܣܒܝܗܿ ܡܢܝ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܢܒ̄ ܕܥܠ ܪܒ ܫܩ̈ܐ ܕܚܣܕ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܡܢܐ ܡܫܬܼܒܗܪ ܐܢܬ ܗ̄ ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ ܠܗ ܠܪܒ ܫܩ̈ܐ ܩܿܪܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܡܫܼܬܒܗܪ ܗܼܘܐ ܘܡܬܼܚܫܒ ܥܠ ܢܦܫܗ ܪܘܪ̈ܒܬܐ܆ ܫܘܼܒܗܪܐ ܕܒܒܝܼ̈ܫܬܐ ܐܡܿܪ: ܥܠ ܠܗ݀ܝ ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܒܢܨܚ̈ܢܝܗܘܢܿ ܡܫܬܼܒܗܪ ܗܼܘܐ܀ ܘܥܠ ܡܚܣܝܐ ܗ̄ ܚܙܩܝܐ܀ ܥܘܠܐ ܗ̄ ܪܘܫܥܐ ܡܬܼܚܫܒ ܐܢܬ܆ ܘܒܠܫܢܟ ܡܿܦܩ ܐܢܬ ܟ݀ܠܗ ܠܒܪ܀ ܘܐܝܟ ܡܕܟܝܐ ܕܠܛܝܼܫ ܗ̄ ܠ̈ܡܠܐ ܕܨܥܪܐ ܗ̄ ܢܟܼܠܐ ܐܡܼܪ: ܠܗ݀ܝ ܕܡܿܛܥܐ ܗܼܘܐ ܒܥܡܐ ܕܢܦܩܘܢܼ ܘܢܫܠܡܘܢ ܠܗ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܚܘܿܕ ܠܐܘܪܫܠܡ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢܓ̄ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܡܪܚܘܼܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܕܪܒ ܫܩ̈ܠܐ ܘܡܣܡܒܪܝܫܐ ܕܩܒܼܠܘ ܐܬܚܼܒܠܘ ܗ̄ ܡܚܒ̈ܠܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܘܢܿ ܘܡܛܢܦ̈ܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܢܿ܀ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܣܛܘ ܗ̄ ܡܼܢ ܘܿܠܝܼܬܐ܀ ܘܐܣܬܠܝܼܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܕܡ ܠܐ ܚܿܫܚܝܼܢ܀ ܐܟܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܐܟܼܠܘ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܠܥܡܐ: ܐܠܐ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܕܢܐܥܠܘܢܼ ܐܢܘܿܢ ܐܝܟ ܠܚܡܐ: ܡܐ ܕܡܿܗܦܟ ܗ̄ ܥܠ ܥܣܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ ܐܡܿܪ: ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܟܕܘ pb. 320 ܫܿܒܝܢܼ ܗܼܘܘ ܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܙܒܢܐ ܕܚܙܩܝܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢܕ̄ ܫܐܠܬܗ ܕܚܙܩܝܐ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ ܐܠܗܐ ܒܫܡܟ ܗ̄ ܘܒܩܘܼܫܬܟ ܗ̄ ܢܫܬܩܘܢܼ ܠܡ ܒܣܒܡܪܝܫܐ ܕܡܿܕܪܟ ܠܗܘܢܿ ܐܝܟܢܐ ܕܩܘܼܫܬܟ ܘܫܪܪܐ ܕܕܚܠܼܬܟ ܢܬܼܚܙܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢܗ̄ ܟܕ ܓܝܪ ܦܢܼܐ ܥܡܐ ܡܼܢ ܒܒܠ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܟܬܪܘ ܒܫܝܢܐ ܘܡܚܕܐ ܕܫܪܝܼܘ ܒܒܝܼ̈ܫܬܐ ܒܙܒܢ ܩܡܘܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ ܘܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܡܢܐ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ: ܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ: ܢܦܼܠܘ ܒܒܝܼ̈ܫܬܐ ܘܫܓܘܼ̈ܫܝܐ: ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܘܢܝܐ ܟܕ ܡܿܕܒܪ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ ܫܦܝܼܪ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܣܝܡܘܢ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܕܒܗܝܟܠܐ ܡܿܫܠܼܛ ܗܼܘܐ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܕܒܪ ܫܦܝܼܪ: ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܦܘܠܘܢܝܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܣܠܘܩܘܣ ܘܐܡܼܪ ܕܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܒܗܝܟܠܐ ܘܙ݀ܕܩ ܕܢܗܼܘܐ ܠܡܠܟܐ: ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܼܥܘ ܫܕܪܘ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܕܢܣܼܒ ܠܟܣܦܐ ܘܐܡܼܪ ܚܘܢܝܐ ܕܩܠܝܼܠ ܟܣܦܐ ܐܝܬ܆ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܕܝܬ̈ܡܐ ܘܕܐܪ̈ܡܠܬܐ ܕܡܛ݀ܠ ܫܪܝܼܪܘܬܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ܆ ܐܬܬܣܝܼܡ ܬܢܢ: ܟܕ ܣܥܼܐ ܐܠܝܕܪܘܣ ܕܢܥܘܿܠ ܠܗܝܟܠܐ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܬܚܙܝܼ ܠܗ ܬܪܝܢ ܪ̈ܟܫܐ܇ ܕܦܿܪܚܝܼܢ ܒܐܐܪ ܘܥܠܝܗܘܢܿ ܪ̈ܟܒܐ ܡܙ̈ܝܢܐ ܘܒܪ̈ܓܠܝܗܘܿܢ ܡܕܝܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܠܝܕܪܘܣ: ܘܚܼܙܐ ܬܘܼܒ ܬܪܝܢ ܥܠ̈ܝܡܐ ܡܟܐ ܘܡܟܐ ܕܡܿܚܝܢ ܠܗ܇ ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܡܝܼܬܐ܀ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐܦܝܼܣܘ ܠܚܘܢܝܐ ܕܢܨܠܐ ܥܠ ܐܠܝܕܪܘܣ ܕܠܐ ܢܡܘܼܬ: ܚܘܢܝܐ ܕܝܢ ܒܨܠܘܿܬܗ ܐܣܼܝܗ ܘܦܢܼܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܘܕܥ ܥܠ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ܇ ܟܕ ܠܐ ܢܣܼܒ ܡܢܗ ܡܕܡ: ܟܕ ܚܙܼܐ ܚܘܢܝܐ ܕܣܝܡܘܢ ܥܕܟܝܼܠ ܒܒܝܼܫܬܗ ܡܿܟܬܪ܇ ܨܒܼܐ ܕܢܚܙܘܿܩ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܛ݀ܠ ܫܝܢܐ ܕܥܡܐ ܘܡܚܕܐ ܡܝܼܬ ܣܠܘܩܘܿܣ ܘܐܡܠܟ ܐܢܛܝܟܘܿܣ ܒܪܗ ܒܬܪܗ: ܐܝܐܣܘܢ ܐܚܘܼܗܝ ܕܚܘܢܝܐ ܐܫܩܼܠ ܠܘܬ ܐܢܛܝܟܘܿܣ: ܡܚܕܐܐܓܥܠ ܠܗ ܠܪܝܫܢܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܘܫܚܠܦ ܠ̈ܥܝܕܐ ܕܢܡܘܿܣܐ ܠܚܢܦܘܼܬܐ ܒܫܩܠܛܥܢܐ ܕܐܝܐܣܘܢ ܐܚܘܼܗܝ܇ ܐܙܼܠ ܠܡܨܪܝܢ ܘܒܢܼܐ ܬܡܢ ܗܝܟܠܐ ܘܐܩܝܼܡ ܒܗ ܡܕܒܚܐ ܘܡܿܪܬܐ ܗܼܘܐ ܠܝܘܕ̈ܝܐ ܕܬܡܢ: ܠܗܿܠܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܒܪܘܚܐ ܕܘܝܕ: ܡܼܢ ܦܪܨܘܦ ܚܘܢܝܐ ܐܡܼܪ ܠܡܙܡܘܪܐ ܗܢܐ ܟܕ ܡܿܬܢܐ ܥܠ ܛܠܘܼܡܝܐ ܕܣܝܒܪ ܡܼܢ ܥܡܗ ܘܡܼܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܘܕܐܝܟܢ ܥܼܪܩ܇ ܨܘܼܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ܇ ܡܛ݀ ܓܝܪ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝ ܡܿܨܠܐ ܐܢܼܐ܆ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܝ܀ ܕܨܠܘ ܥܠܝ ܥܘ̈ܿܠܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܝ ܥܡܝ ܣܝܡܘܢ ܘܐܝܐܣܘܢ ܦܚ̈ܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ܀ ܘܣܩܪܘܼܢܝ ܗ̄ ܣܢܼܐܬܐ ܒܝܼܫܬܐ ܘܐܡܝܼܢܬܐ ܩܢܼܘ ܠܘܬܝ ܟܕ ܠܐ ܡܿܣܟܠ ܠܝܼ ܒܗܘܿܢ܀ ܘܟܣܝܘܼܢܝ ܗ̄ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܣܒܝܼ̈ܣܐ ܕܡܿܡܛܝܢ ܠܡܘܬܐ܀ ܘܛ̈ܠܠܝ ܗ̄ ܘܗܿܟܢ pb. 321 ܩܪܝܼܒ ܗܿܘܝܬ ܠܡܘܬܐ ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܕܩܪܝܼܒ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܠܓܘܼܫܡܐ܆ ܟܕ ܕܝܢ ܐܝܿܬܝ ܗܿܘܝܬ ܒܗܿܠܝܢ ܥܩ̈ܬܐ܇ ܟܬܿܪܬ ܠܐܠܗܐ ܕܗܘܼ ܡܿܦܨܐ ܠܝܼ ܡܼܢ ܚܐܦܗܘܿܢ ܕܝܘܕ̈ܝܐ ܕܥܠܝ: ܗܿܘ ܕܕܡܿܐ ܠܪܘܚܐ ܕܥܠܥܠܐ: ܕܠܟܿܠܡܕܡ ܫܿܩܠܐ ܘܕܪܝܐ܀ ܛܒܼܥ ܡܪܝܐ ܗ̄ ܛܒܥ ܐܢܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܗܘܼܦܟܐ ܒܝܼܫܐ ܕܠܫܢ̈ܝܗܘܢܿ܆ ܚܠܦ ܗܘܼܦܟܐ ܣܘܡܟܘܿܣ ܘܢܬܚܪܘܿܢ ܚܕ ܠܘܼܩܒܠ ܚܕ ܬܘܼܟܐ ܗ̄ ܠܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܕܩܢܝܢܐ ܡܥܕܝܼܢ ܠܡܩܼܪܐ܀ ܩܪܝܼܒܗ ܘܪܚܡܗ ܠܣܝܡܘܢ ܘܐܝܐܣܘܢ ܩܿܪܐ܀ ܐܟܚܕܐ ܠܥܣܢ ܗ̄ ܥܒܪܝܐ ܐܟܚܕܐ ܡܘܚܕܝܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܢܘܼܪܐ ܒܗ݀ܝ ܕܕܒܚ̈ܐ ܠܡ ܒܣ̈ܡܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܥܛܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܓܘ ܗܝܟܠܐ܇ ܘܡܕܡ ܕܦܿܐܫ ܡܣܼܬܝܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܫܪܘܬܐ ܩܪ̈ܗܿ܆ ܐܝܟ ܦܪܣܐ ܕܼܡܼܢ ܦܬܘܪܗ ܕܐܠܗܐ ܢ݀ܦܩ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢܿ܇ ܐܡܿܪ ܥܠ ܠܚܡܐ ܕܐܦ̈ܐ: ܡܣܼܬܝܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܟܗ̈ܢܐ ܒܗܝܟܠܐ܀ ܛܘܫܘ ܗ̄ ܒܚܢܦܘܼܬܐ ܕܐܥܼܠܘ ܥܠ ܥܡܐ: ܡܠܼܬܗ ܕܐܝܐܣܘܢ ܪܡܙܐ܀ ܐܬܕܠܚ ܡܼܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܠܝܼܚܘܼܬܐ ܕܐܦܘ̈ܗܝ ܘܦܪܨܘܦܗ ܡܬܝܼܕܥ ܗܼܘܐ ܐܦ ܢܟܼܠܐ ܕܠܒܗ܆ ܕܣܕܝܼܩ ܗܼܘܐ ܘܦܠܝܼܓ ܥܠ ܚܘܼܒܝ܀ ܫܕܝܼ ܨܦܬܟ ܗ̄ ܡܒܝܐ ܠܚܘܢܝܐ ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܼܩ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܼܝ̈ ܥܠܘܗܝ܇ ܐܘ̃ ܚܘܢܝܐ ܫܕܝܼ ܨܦܬܟ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܗܘܼ ܢܬܪܣܝܟ܆ ܘܢܐܨܦ ܕܝܼܠܟ ܚܠܦ ܝܘ̈ܕܝܐ ܕܕܚܩܘܼܟ ܡܢ ܟܗܢܘܼܬܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢܘ̄ ܟܕ ܫܒܼܩ ܚܘܢܝܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܝܐܣܘܢ ܐܚܼܕ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ܇ ܒܝܼܫ̈ܐ ܕܛܘܼܥܝܝ ܒܗܿ ܙܪܥ܆ ܘܥܠܬܐ ܕܙܘܣ ܐܬܒܼܢܝܬ݀ ܒܗܿ ܡܬܝܬܐ ܕܝܢ ܒܛܢܢܐ܇ ܩܛܠ ܠܕܕܒܚܘ ܘܠܗܿܘ ܕܐܠܨ ܐܢܘܿܢ ܕܢܕܚܒܘܢܼ ܘܐܬܥܼܬܕ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܝܘ̈ܢܝܐ: ܘܒܿܬܪ ܡܘܬܗ ܐܡܼܠܟ ܒܿܬܪܗ ܒܪܗ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ ܗ̄ ܛܢܢܐ: ܘܟܕ ܐܬܼܢܨܚ ܒܩܪ̈ܒܐ܇ ܒܢܟܼܠܐ ܕܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܐܬܩܼܛܠ: ܘܡܼܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܬܐܠܨܝܼܢ ܘܫܿܐܠܝܼܢ ܚܘܼܪܐ܇ ܐܡܼܪ ܕܘܝܕ ܠܗܢܐ ܡܙܡ̄܀ ܪܚܡܥܠܝ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܟܕ ܐܝܼܬܝ ܒܝܬܝܐ ܕܝܼܠܟ܇ ܥܒܝܼܕ ܐܢܼܐ ܕܘܫܐ ܠܚܢ̈ܦܐ܀ ܡܬܚܫܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗܘܢܿ ܕܨܝܿܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܗܘܿܢ ܥܠ̈ܬܐ܆ ܘܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܩܛܪܓܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܩܕܡ ܪ̈ܒܝ ܚ̈ܝܠܐ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ܇ ܢܛܫܘܿܢ ܘܢܥܡܪܘܢܼ ܗ̄ ܟܡ̈ܐܢܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܢ: ܟܕ ܡܛܫܝܢ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܿܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܠܡܥܩܒܘܼ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝ: ܥܩܒܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܿܫܡܗ܇ ܢܛܫܐ ܘܢܥܡܼܪ: ܚܕܐ ܗܿܝ ܒܣܘܼܟܠܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܘ ܕܡܿܛܫܼܝ܇ ܗܝܼ ܕܘܼܟܬܐ ܕܡܿܛܫܼܝ ܒܗܿ ܥܘܼܡܪܗ ܗܝܼ ܟܡܐ ܕܒܗܿ ܐܝܼܬܘܗܝ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢܙ̄ܙ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܡܩܒ̈ܝܐ ܐܡܝܼܪܐ ܕܙܟܼܘ ܠܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܦܫܼܘ ܩܠܝܼܠ ܘܒ݀ܥܝܢ ܕܪܓܗܘܢܿ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܪܚܡܥܠܝ ܗ̄ ܠܫܢܗܘܿܢ ܐܝܟ ܣܝܦܐ ܗ̄ ܦܬܓܡܐ ܗܿܘ ܕܗܦܼܟ: ܐܡܿܪ ܐܝܟ pb. 322 ܕܦܫܝܼܩ ܠܠܫܢܐ ܕܢܡܠܠ: ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܠܣܝܦܘܗܘܿܢ ܠܡܼܚܪܒ: ܗܝܡܢܘܼܬܟ ܐܬܬܪܼܡܬ݀ ܗ̄ ܗܝܡܢܘܼܬܐ ܠܫܪܪܐ ܕܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܢܚ̄ ܒܿܬܪ ܢܨܚ̈ܢܐ ܕܢܣܼܒܘ ܡܩܒ̈ܝܐ ܒܩܪ̈ܒܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܢܟ̈ܠܐ ܗܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܥܠ̈ܕܒܒܝܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܕܒܩܪܒܐ ܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܗܼܘܘ ܕܢܙܟܘܿܢ ܐܢܘܿܢ܆ ܒܢܟܼܠܐ ܠܣܘܿܓܐܗܘܢܿ ܐܘܒܕܘ ܒܐܣܟܝܡ ܚܘܼܒܐ܆ ܘܕܝܡܛܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܫܕܪ ܠܒܝܠܝܕܘܪܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܬܠ ܪܝܫܢܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܠܐܠܝܩܝܡܘܢ: ܘܟܕ ܠܐ ܐܬܡܨܝܼ ܕܢܐܚܘܿܕ ܠܝܗܘܕܐ: ܩܼܛܠ ܠܫܬܝܼܢ ܓܒܪ̈ܐ܇ ܘܒܿܬܪ ܝܗܘܕܐ܆ ܩܒܠ ܝܘܢܬܢ ܐܚܘܼܗܝ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ܇ ܘܛܪܝܦܘܢ ܒܢܟܼܠܐ ܐܦ ܠܝܘܢܬܢ ܩܼܛܠ܆ ܫܠܼܚ ܠܗ ܕܢܐܼܬܐ ܒܙܥܘܼܪ̈ܐ ܠܘܬܗ: ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܼܠ ܠܗ ܐܝܼܩܪܐ ܕܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܝܘܢܬܢ ܥܡ ܓܒܪ̈ܘܗܝ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܢܟ̈ܠܐ ܕܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܘܡܼܢ ܝܘܕ̈ܝܐ ܐܬܪܟܒܘ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ: ܐܡܼܪ ܕܘܝܕ ܠܗܢܐ ܡܙܡܘܪܐ ܐܝܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗ̄ ܕܠܘ ܐܝܟ ܡܠ̈ܝܟܘܿܢ ܟ̈ܐܢܢ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܝܼܢ̈ܝܟܘܿܢ ܬܪܝܼܨܝܢ܀ ܘܒܥܘܠܐ ܡܥܪ̈ܙܠܢ ܗ̄ ܒܢܟܼܠܐ ܕܡܒܪܟܒܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܬܼܥܪܙܠܝܼܢ ܘܢ݀ܦܠܝܼܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܀ ܐܬܼܦܪܫܘ ܥܿܘ̈ܠܐ ܗܐ ܐܡܿܪ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܟ݀ܠ ܡܕܡ ܒܚܛ̈ܗܐ ܫܪܝܼܘ: ܘܒܕܓܠܘܼܬܐ܇ ܗܕܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܐܡܼܪܗܿ܆ ܕܐܟܙܢܐ ܕܥܠ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܐܡܝܼܪ ܕܡܼܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗܘܿܢ ܐܬܒܼܪܝܬ݀ ܥܡܗܘܢܿ ܚܟܡܼܬܐ: ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܩܕܡ ܟ݀ܠ ܣܘܼܥܪܢ ܒܚܠܼܬ ܐܠܗ ܫܪܝܘ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܬܢܢ ܥܠ ܥܿܘ̈ܠܐ ܕܐܬܼܦܪܫܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܝܼܕܝܼܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܐܠܗܐ ܡܼܢ ܒܪܝܼܬܗܘܢܿ ܕܗܕܐ ܣ݀ܥܪܝܼܢ: ܘܠܘ ܕܗܘܼ ܒܼܪܐ ܐܢܘܿܢ ܗܿܟܢ܀ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܐܬܦܼܪܫܘ: ܐܬܢܟܪܝܼܘ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܀ ܡܬܐܼܡܪܐ ܥܠ ܐܣܦܣ ܕܟܝܿܢܐܝܬ ܩܒܼܠܬ݀ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܠܠܘܼܚܫܬܐ ܕܡܼܢ ܠܚܘܿܫܐ: ܕܠܐ ܬܫܬܥܼܒܕܝ܀ ܡܐ ܕܡܿܪܓܫܐ ܒܠܘܼܚܫܬܐ ܕܡܼܢ ܐܫܘܿܦܐ ܚܕܐ ܐܕܢܗܿ ܛܡܿܪܐ ܠܗܿ ܒܥܦܪܐ܇ ܘܠܗ݀ܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܣܿܟܪܐ ܠܗܿ ܒܪܝܫ ܕܘܼܢܒܗܿ܀ ܚܒܪܐ ܠܐܫܘܿܦܐ ܩܿܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܠܠܘܼܚܫܐ܆ ܡܛ݀ܠ ܚܒܪܘܼܬܗ ܕܥܡ ܕܝܘ̈ܐ܇ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܠܡ ܣܟܼܪܘ ܐܕܢܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܐ ܢܫܡܥܘܢܼ ܡ̈ܠܐ ܫܦܝܼܪ̈ܬܐ ܕܠܗܘܿܢ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ܀ ܢܦܠܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܘܠܐ ܚܼܙܘ ܗ̄ ܢܐܒܕܘܢ ܒܡܣܡܒܪܝܫܐ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ: ܘܠܐ ܢܫܬܒܩܘܢܼ ܠܡܬܒܣܡܘܼ ܒܢܘܼܗܪܗ ܕܫܡܫܐ: ܥܠ ܕܠܐ ܐܣܼܬܟܠܘ ܘܠܝܼܬܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܐܝܟ ܚܝܿܛܐ ܕܐܢܬܬܐ܇ ܥܠ ܕܠܐ ܐܣܬܼܟܠ ܗ̄ ܢܐܒܕܘܢܼ ܠܡ ܒܫܒܪܘܼܬܗܘܢܿ ܘܠܐ ܢܫܬܒܩܘܢܼ ܕܢܣܬܟܠܘܢܼ ܒܥܠܡܐ ܘܒܛܒ̈ܬܗ܀ ܢܗܘܘܢܿ ܟܘܼܒ̈ܝܗܘܢܿ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܢܗܼܘܐ ܩܿܫܐܼ ܡܣܡ ܒܪܝܫܗܘܢܿ ܐܝܟ ܟܘܼܒ̈ܐ ܕܗܛܛ̈ܐ ܡܼܢ ܫܪܟܐ ܕܟܘܼ̈ܒܐ: ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܒܝܼܫܘܼܬܗܘܿܢ ܥܫܝܼܢܐ pb. 323 ܗܿܝ ܡܼܢ ܕܫܪܟܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ܀ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܢܫܝܼܓ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܡܗ ܕܪܫܝܼܥܐ: ܘܠܐ ܩܪܝܒ ܠܗ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܗ܀ ܬܘܼܒ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܐܝ ܟܐܢܫ ܕܫ݀ܠܡ ܠܡܕܡ ܕܡܬܼܥܒܕ܆ ܟܕ ܝ݀ܗܒ ܐܝܼܕܗ ܠܚܒܪܗ܇ ܗ݀ܟܢܐ ܐܦ ܗܘܼ ܫܿܠܡ ܠܡܣܡܒܪܝܫܐ ܕܐ݀ܬܐ ܥܠ ܪ̈ܫܝܼܥܐ܀ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܗܿܟܢ ܠܡ ܪܬܚ ܘܡܬܓܼܘܙܠ ܙܕܝܼܩܐ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠ ܪܫܝܼܥܐ܇ ܕܨ݀ܒܐ ܕܗܼܘ ܒܐܝܼܕ̈ܘ̄ ܢܩܛܠܝܼܘܗܝ ܘܒܕܡܗ ܢܨܒܘܿܥ ܐܝܼܕ̈ܘܗܝ: ܐܝܟ ܕܩܼܛܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܐܓܓ ܘܐܠܝܐ ܠܟܘܼܡܪ̈ܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܢܛ̄ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܫܿܐܠܝܼܢ ܓܗܝܬܐ ܕܡܼܢ ܐܘܼܠ̈ܨܢܐ܀ ܢܬܟܪܟܘܢܼ ܡܕܝܢܬܐ ܗ̄ ܢܬܒܕܪܘܢܼ ܡܼܢ ܓܙܪ ܕܝܼܢܟ܇ ܘܢܬܟܪܟܘܢܼ ܠܟܐ ܘܠܟܐ܇ ܐܝܟ ܟܠ̈ܒܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼܢ ܟܦܫܢܐ ܥܿܘܝܢ ܘܚܿܕܪܝܼܢ ܥܠ ܬܪ̈ܥܐ܀ ܗ݀ܝ ܕܒܪܡܫܐ ܗ̄ ܒܙܒܢܐ ܕܡܣܟܝܢ ܠܢܝܿܚܐ܀ ܠܐ ܬܩܛܘܿܠ ܐܢܘܿܢ ܕܠܐ ܢܛܥܘܢܿ ܗ̄ ܐܢܗܼܘ ܕܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܡܬܦܼܫܩܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܡܬܼܩܪܣܐ: ܡܛ݀ܠ ܠܡ ܕܠܐ ܪܓܝܼܫܝܼܢ ܒܥܡܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܿܢ ܣܥܼܪܬ ܐܒܕܢܐ ܘܠܘ ܡܪܕܘܼܬܐ ܙܕܩ ܕܢܣܒܠܘܢܼ ܐܠܐ ܩܛܘܿܠ ܐܢܘܿܢ ܘܐܣܝܼܦ ܐܢܘܿܢ ܕܠܐ ܢܛܥܘܿܢ ܠܥܡܝ ܒܿܬܪ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܼܩܪܝܐ ܒܡܙܠܢܐ ܘܣܡܟܐ. ܥܠ ܡܪ̈ܚܐ ܕܡܼܢ ܥܡܐ ܡܬܢܼܣܒܐ: ܠܘ ܠܡ ܕܬܩܛܘܿܠ ܠܐܢܘܿܢ ܒܿܥܐ ܐܢܼܐ: ܗܿܟܢ ܓܝܪ: ܐܦܠܐ ܒܒܛܝܼܠܘܼܬܟ ܕܥܠܝܢ ܡܪܓܫܝܼܢ ܗܼܘܘ܀ ܐܠܐ ܐܙܝܼܥ ܐܢܘܿܢ ܒܚܝܠܟ ܘܐܢܝܼܕ ܐܢܘܿܢ܇ ܐܝܟ ܩܢܝܐ ܕܠܐ ܢܿܐܕ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܢܒܥܘܿܢ ܠܡܐܼܟܠ ܘܠܐ ܢܗܼ،ܐ ܠܗܘܢܿ܇ ܘܐܢ ܢܐܟܠܘܢܼ ܘܠܐ ܢܣܒܥܘܢܼ: ܘܠܐ ܢܡܘܼܬܘܢܼ: ܕܡܛ݀ܠ ܟܕ ܡܟܬܪܝܼܢ ܒܚܝ̈ܐ܇ ܝܬܝܼܪ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܢܣܝܿܢܗܿ ܕܡܪܕܘܼܬܐ: ܚܠܦ ܢܒܘܼܬܘܢܼ ܢܡܘܼܬܘܢܼ ܟܬܝܼܒ ܒܕܘܼܟܬܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܝܢ ܬܘܼܒ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܟܕ ܡܿܬܢܝܢ ܐܘܠ̈ܨܢܝܗܘܿܢ ܘܫܿܐܠܝܼܢ ܕܢܓܘܿܢ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܐܠܗܐ ܛܥܝܬܢ ܗ̄ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܀ ܘܕܚܼܩܬܢ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܟ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܘܐܙܝܼܥܬܗܿ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܘܦܬܚܬܗܿ ܗ̄ ܩܕܡ ܥܡܡ̈ܐ ܕܢܥܠܘܢܼ ܘܢܒܕܪܘܢܼ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܀ ܚܘܝܼܬ ܠܥܡܟ ܗ̄ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܣܡܒܪܝܫܐ܇ ܗ݀ܘ ܕܕܡܿܐ ܠܚܡܪܐ ܬܛܝܼܪܐ܆ ܗ݀ܘ ܕܠܟܿܠܢ ܐܪܘܝܼ ܘܨܕܪ: ܟܕ ܕܝܢ ܗܿܟܢ ܫܓܫܼܬܝܗܝ ܠܥܡܿܢ: ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܼܠܢ ܕܐܝܿܬܝܢ ܕܚ̈ܠܝܟ ܝܗܼܒܬ ܐܬ݀ܐ ܗ̄ ܕܥܘܼܕܪܢܟ ܘܕܒܛܝܼܠܘܼܬܟ܇ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܐܝܟ ܕܒܐܬ݀ܐ ܡܕܡ ܡܬܼܢܛܪܝܼܢܢ ܡܼܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܆ ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܬܩܒܼܠܬ݀ ܒܿܥܘܼܬܗܘ݀ܢ: ܡܿܘܕܥ ܐܝܠܝܢ ܕܦܣܼܩ ܥܠ ܒܥܠ̈ܕܒܒܘܗܝ܀ ܐܠܗܐ ܡܠܠ ܗ̄ ܝܿܡܐ ܒܩܕܝܼܫ̈ܘܗܝ: ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܼܫܬܚܠܦ ܟܝܿܢܗ܇ ܐܦܠܐ ܐܬܓܼܙܪ ܕܝܼܢܗ܀ ܐ݀ܬܚܝܠ ܐܢܿܐ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܩܕ̈ܘܢܝܐ: ܘܐܣܿܒ ܡܢܗܘܿܢ ܠܐܬܪܐ ܕܫܟܝܼܡ ܘܐܦܿܠܓܝܼܘܗܝ ܠܥܡܝ܀ ܘܠܥܘܼܡܩܐ ܕܣܟܘܿܬ ܗ̄ ܕܒܙܝܼܙ ܗܼܘܐ ܡܢܗܘܿܢ: ܐܡܿܫܘܿܚ ܘܐ݀ܬܠ ܠܥܡܐ ܐܝܟ ܕܒܙܒܢܗ ܕܝܫܘܿܥ ܒܪܢܘܿܢ܀ ܝܗܘܕܐ ܡܠܟܝ ܘܕܝܢܝ ܗ̄ pb. 324 ܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܕܫܬܘܕܝܿܬ ܠܗ ܠܕܘܝܕ܇ ܡܠܟܝ ܚܿܫܒ ܐܢܼܐ ܠܗ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܼܠܗ ܚܿܫܒ ܠܗܿ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܢܿܐ ܐܩܝܡܿܬ ܡܠܟܝ ܥܠ ܨܗܝܘܿܢ܀ ܡܘܐܒ ܫܝܓܬܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܝܗܘܕܐ ܐܝܟ ܡ̈ܐܢܐ ܒܩܕܣܐ܇ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܕܐ݀ܫ ܐܢܼܐ܀ ܘܥܠ ܐܕܘܡ ܗ̄ ܘܐܥܿܘܿܠ ܘܐ݀ܥܨܘܿܪ ܐܢܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ܇ ܫܡܠܝܼ ܐܠܗܐ ܥܡ ܥܡܐ܀ ܩܪܝܼܒܬܐ ܥܫܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܠܒܘܨܪ ܘܬܝܡܢ ܡܕܝܼܢ̈ܬܐ ܥܫܝܼ̈ܢܬܐ ܕܐܕܘܡ̈ܝܐ ܩܿܪܐ܀ ܡܙܡܘܪܝܐ ܕܣ̄ܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܫܒܒܠ ܕܫܿܐܠ ܥܘܼܕܢܐ܀ ܐܘܣܼܦܬ ܝܘܡ̈ܬܐ ܥܠ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܣܥܼܪܬ ܨܝܕ ܥܡܢ ܒܦܘܼܢܝܢ ܕܠܐܪܥܢ ܐܝܟܢ ܕܬܬܩܢ ܡܠܟܘܼܬܢ܇ ܗ݀ܝ ܕܣܚܝܼܦܐ ܕܒܙܒܢܐ ܙܕܩ: ܢܬܼ̇ܙܐ ܡܢܗܿ ܗܘܿ ܕܠܡܠܟܘܼܬܗ ܫܘܼܠܡܐ ܠܐ ܐܝܼܬ: ܡܠܟܐ ܬܢܢ܇ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܩܿܪܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܗܿ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܫܘܼܪܝܗ ܕܡܙܡܘܪܐ ܠܐ ܫܿܒܩ ܕܢܣܬܟܠ ܗܕܐ܀ ܡܿܢܘܼ ܢܛܪܝܗܿ ܗ̄ ܡܿܢܘܼ ܠܡ ܐ̱̇ܪܝܢ ܕܠܗ ܛܝܒܘܼـܐ ܢ݀ܛܪܐ ܠܗ ܠܕܘܝܕ܇ ܘܒܙܒܢܐ ܕܙܕܩ ܡܿܫܡܠܐ ܠܗܿ ܨܝܕ ܗܿܘ ܕܡܢܗ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܢܬ ܐܠܗܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܣ̄ܒ ܥܠ ܡܩܒ̈ܝܐ ܕܡܿܬܢܝܢ ܐܘܠ̈ܨܢܝܗܘܢܿ ܘܫܿܐܠܝܼܢ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢܗܘܿܢ܀ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܟܢܫܘܢܼ ܐܢܬܘܿܢ ܥܠ ܥܡܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܐ ܕܐܘܼܠ̈ܨܢܐ: ܐܝܟ ܕܥܠ ܟܪܝܼܗܐ ܘܡܚܝܼܠ ܪܥܝܢܐ ܕܦܫܝܼܩܐܝܬ ܢ݀ܦܠ ܡܼܢ ܩܝܿܡܗ܇ ܐܝܟ ܐܣܬܐ ܕܡܿܝܛܐ ܘܐܝܟ ܣܝܿܓܐ ܐܝܢܐ ܕܡܼܢ ܫܪ̈ܫܘ̄ ܥܩܝܼܪ: ܘܡܼܛ ܘܐܬܬܼܠܚ܀ ܐܦ ܡܼܢ ܐܝܼܩܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܫܡܫܬܐ ܢܡܘ݀ܣܝܬܐ܇ ܐܬܪܥܝܼܘ ܠܡܕܚܝܗ ܗ̄ ܨܝܕ ܦܘܼܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ܀ ܘܪܗܛܘ ܒܕܓܠܘܼܬܐ ܗ̄ ܗܪܟܐ ܥܠ ܙܢܝ̈ܐ ܕܕܓܠܘܼܬܐ ܙܕܩ ܕܢܚܘܐ ܗ̄ ܪܗܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܬܟܼܝܼܒܘܼܬܐ ܕܢܩܒܠܘܼܢܢܝ ܨܝܕ ܠܐ ܡܕܡ ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܼܬܡܠܐ ܣܘܼܟܝܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܡܬܼܕܓܠ ܠܗ: ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܕܓܠܘܼܬܐ ܠܐ ܡܕܡ܇ ܘܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ܀ ܐܫܘܿܕܘ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܦܪܘ݀ܣܘ ܚܘܼܫ̈ܒܝܟܘܢܿ ܩܕܡܘܗܝ: ܘܟ݀ܠܗܘ݀ܢ ܟܢܫܼܘ ܐܢܘܢ ܠܕܚܠܼܬܗ܇ ܕܒܡܣܐܬܐ ܡܥܠܝܢ ܗ̄ ܒܡܣܐܬܐ ܬܪܝܼܨܬܐ ܕܦܪܘܫܘܼܬܐ: ܒܕܫܒܼܩܘ ܠܩܘܼܫܬܐ ܘܝܩܼܪܘ ܠܦܬܟܼܪ̈ܐ܇ ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܙܕܩ ܠܡܕܚܼܠ ܡܢܗܘܿܢ܆ ܟܕ ܦܫܝܼܩܝܼܢ ܛܒ ܠܡܬܚܣܢܘܼ: ܡܛ݀ܠ ܕܣܪܝܼܩܝܼܢ ܛܒ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܿ ܟܐܢܘܼܬܐ܀ ܚܕܐ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܥܠ ܥܠܘ̈ܒܐ܇ ܗܿܟܢ ܦܣܼܩ ܘܓܼܙܪ ܐܠܗܐ ܥܠ ܥܠܘܒ̈ܐ܇ ܕܒܚܕܐ ܡܿܘܒܕ ܠܟܿܠܗܘܢܿ܀ ܘܕܬܪܬܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܦܣܼܩ ܥܠ ܙܕܝܼܩ̈ܐ܇ ܘܫܡܿܥܬ ܐܢܝܢ ܐܦ ܐܢܿܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܒܢܡܘܿܣܗ ܟܬܝܼܒ̈ܢ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܠܟ ܠܡ ܡܪܝܐ ܛܝܒܘܼܬܐ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܢ݀ܛܪ ܐܢܼܐ ܛܝܒܘܼܬܐ ܠܐܠ̈ܦܝ ܕܪ̈ܐ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܐܢܬ ܦܿܪܥ ܐܢܬ ܠܓܒܪܐ܀ ܗܕܐ ܕܬܪܬܝܢ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܦܿܪܥ ܐܢܼܐ ܚܘ̈ܒܐ ܕܐܒܗ̈ܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܐ ܘܫܪܟܐ܀ pb. 325 ܡܙ̄ܡ ܕܣ̄ܓ ܥܠ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܕܒܥܡܐ ܕܫܒܒܠ܆ ܕܡܣܘܚܝܼܢ ܠܦܘܼܢܝܐ܀ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܗ̄ ܢܥܠܘܢܼ ܠܬܚܬ̈ܝܬܗܿ ܗ̄ ܠܫܝܘܿܠ ܢܫܬܠܡܘܢܼ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒܝܕ ܚܪܒܐ ܕܡܕ̈ܝܐ܀ ܘܡܠܟܐ ܢܚܕܐ ܒܐܠܗܐ܇ ܘܢܫܬܒܗܪ ܟ݀ܠ ܕܝܡ̈ܐ ܒܗ ܒܙܘܪܒܒܠ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܣ̄ܕ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܢܦܫܗ: ܟܕ ܐܬܪܕܦ ܡܼܢ ܫܐܘܠ܀ ܐܥܫܼܢܘ ܡܠܼܬܗܘܢܿ ܗ̄ ܫܪܪܘ ܡܚܫ̈ܒܬܗܘܢܿ ܒܒܝܼܫܬܐ ܘܐܣܓܝܘܼܗܿ܀ ܐܬܚܫܒܘ ܥܿܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܐܪܛܢܘ ܕܒܐܝܢܐ ܦܘܼܪܣܐ ܢܘܒܕܘܼܢܢܝ ܘܣܼܦܘ ܘܐܒܼܕܘ ܗܼܢܘܿܢ ܥܡ ܦܘܼܪ̈ܣܢܝܗܘܢܿ܇ ܡܘܿܢ܆ ܕܝܢ ܣܦܼܘ ܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܢܿ ܡܛ݀ܠ ܕܠܡܼܒܨܐ ܥܘܠܐ ܐܬܚܫܼܘܒܘ܀ ܡܼܢ ܠܒܐ ܓܝܪ ܥܡܝܼܩܐ܆ ܕܒܣܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܬܪܥܝܼܬܗܘܢܿ ܘܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܠܝܬ ܠܗܿ܀ ܬܘܼܒ ܐܢ ܡܼܬܒܨܐ ܠܒܗ ܕܫܐܘܠ܆ ܡܫܬܟܚ ܕܥܘܠܐ ܡܿܠܐܼ܆ ܗܟܢ ܐܦ ܠܒܗ ܥܡܝܼܩܐ܆ ܩܛܠܐ ܘܥܘܠܐ ܡܬܼܚܫܒ܇ ܐܦܢ ܡܼܢ ܠܒܪ ܡܿܚܘܐ ܐܣܟܡܐ ܕܚܘܼܒܐ܀ ܐܠܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܕܐ ܢܬܬܪܝܼܡ ܐܠܗܐ ܘܢܫܕܐ ܒܗܘܿܢ ܓܐܪܐ ܡܼܢ ܫܠܝܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܣܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ܆ ܘܐܡܿܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚܡ ܗܼ،ܐ ܠܡܐܼܡܪ ܒܙܒܢܐ ܕܦܘܼܢܝܗܘܿܢ܀ ܡ̈ܠܐ ܕܥܿܘ̈ܠܐ ܗ̄ ܣܓ̈ܝܼ ܘܥܫܼܢ̈ܝ ܡܼܢ ܡܫܘܚܬܐ܀ ܡܼܢ ܡܦܩܝ̈ ܨܦܪܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܡܥܪܒܐ ܢܣܬܟܠܘܢܼ ܪܒܘܼܬܟ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܡܼܢ ܐܬܘ̈ܬܟ ܕܒܗܘܿܢ܀ ܬܦ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܢ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܠܬ ܡܛܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܠܗܐ ܩܼܪܐ ܠܬܦܐ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܕܝܼܠܗ ܗܝܼ ܐܪܥܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܒܗܿ܀ ܘܥܓܠ̈ܝܟ ܗ̄ ܥܓܠ̈ܝܟ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܥܡܟ ܢܣܒܥܘܢܼ ܝܘܼܪ̈ܩܐ ܕܚܩܠܐ: ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܚܝ̈ܘܬܟ ܥܿܡܪܝܼܢ ܒܗܿ܀ ܘܢܠܒܫܘܢܼ ܫܡ̈ܝܼܢܐ ܗ̄ ܩܿܢܝܢ ܫܘܼܡܢܐ: ܘܠܿܒܫܝܼܢ ܥܡܪܐ ܣܓܝܐܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܟܪܝܼܗܝܼܢ ܐܦܠܐ ܥܡܪܗܘܢ ܚܿܫܚ ܠܠܒܘܼ̈ܫܐ ܡܝܬܪ̈ܐ܇ ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܢܬܡܠܘܢܿ ܗ̄ ܓܘܼܒ̈ܐ ܘܐܘܨܪ̈ܐ ܐܘܿ ܠܥܘܼܡ̈ܩܐ ܘܦܩܥ̈ܬܐ ܕܡܙܕܪܥܝܼܢ ܐܡܿܪ܀ ܢܪܘܙ ܢܼ ܘܢܫܿܒܚܘܢܼ ܗ̄ ܠܗ݀ܝ ܕܫܡ̈ܝܼܢܐ ܕܥ̈ܢܐ ܢ݀ܩܦܐ ܗܕܐ܇ ܐܟܡܿܢ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܥܡ ܡܠ̈ܝܼܠܐ: ܒܝܕ ܪܥܝܐ ܡܫܪܬܚܐ܇ ܘܓܘܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܫܪܐ ܕܥܝܕܐ܆ ܐܝܟ ܕܒܩܠܐ ܡܫܒܚܝܼܢ ܠܐܠܗܐ ܕܡܼܠܐ ܐܢܘܿܢ ܪܘܙܐ ܘܣܒܥܘܼܬܐ܀ ܡܙ̈ܡ ܕܣ̄ܘ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ ܘܦܪܨܘܦ ܡܝܬܪ̈ܐ: ܒܣܘܿܓܐܐ ܕܥܘܼܫܢܟ ܗ̄ ܒܣܘܿܓܐܐ ܠܡ ܕܥܼܘܫܢܟ ܒܝܕ ܬܡܝܼ̈ܗܬܐ ܕܚܘܝܼܬ ܨܝܕ ܥܡܟ: ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܼܢ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܟܕ ܪܥܝܢ܇ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܐ ܪܗܛܘ ܠܡܬܓܘܣܘܼ ܒܟ ܘܐܬܓܼܙܪܘ ܘܗܘܼܬ݀ ܗܕܐ ܒܙܒܢ ܐܪܛܚܫܫܬ܇ ܗܘܿ ܕܡܛ݀ܠ ܚܘܼܒܗ ܕܠܘܬ ܐܣܬܝܪ ܘܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܕܡܘܪܕܟܝ ܦܩܼܕ ܕܢܫܬܠܛܘܢܼ ܝܘܕ̈ܝܐ ܒܫܘܿܫܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܫܠܝܘܡ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܘܢܘܕܒܘܢܼ ܐܢܘܿܢ pb. 326 ܘܣܓ̈ܝܐܐ ܡܼܢ ܥܡܡ̈ܐ ܡܼܢ ܕܚܠܬܗܘܢܿ ܓܙܼܪܘ܀ ܢܬܟܪܟܼܘܢܼ ܟܕܒܘܼـܐ ܩܿܪܐ ܠܗܿ ܐܟܡܿܢ ܕܠܘ ܡܼܢ ܨܒܝܢܐ ܗܘܼܬ݀܀ ܬܡܢ ܢܚܕܐ ܒܗ ܗ̄ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܠܡ ܬܡܝ̈ܗܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܇ ܥܿܒܕ ܠܢ ܕܢ݀ܚܕܐ ܒܗ ܘܢܫܿܬܒܗܪ ܒܒܝܬܝܘܼܬܗ܇ ܐܝܟ ܕܒܡܿܢ ܕܗܘܼܝܘܼ ܡܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܫܠܝܼܛ ܒܓܢ̱ܒܪܘܼܬܗ ܐܡܝܢܐܝܬ: ܘܠܥܠܡ ܠܐ ܡܬܼܡܚܠ ܚܝܠܗ܀ ܝܘܢܝܐ ܘܐܫܡܼܥܘ ܩܠܐ ܕܫܘܼܒܚܗ ܗ̄ ܫܡܝܼܥܬܐ ܥܘܼܒܕܘܗܿ ܠܬܫܒܘ̄ܗ ܠܟ݀ܠܢܫ: ܘܣܼܡ ܢܦܫܢ ܒܚ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܛܠܗܕܐ ܘ݀ܠܐ ܕܢܫܬܒܚ܀ ܘܠܐ ܝܗܼܒ ܪܓܠܢ ܠܙܘܥܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܪܓܬܗ ܕܗܡܢ ܦܿܩܕ ܗܼ،ܐ ܕܢܩܛܠ ܐܢܘܿܢ ܘܒܫܘܼܠܛܢܐ ܕܡܘܪܕܟܝ ܐܬܦܨܝܼܘ܀ ܐܥܠܬܢ ܒܡܨܝܼܕܬܐ ܗ̄ ܒܫܒܝܐ܇ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܒܚܨ̈ܝܢ ܥܩܪܝܐ ܚܙܩܐ ܕܒܚ̈ܨܝܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢܿ ܕܟܕ ܡܬܚܝܨܝܼܢ ܐܣܘܪ̈ܝܗܘܿܢ ܥܡܩ̈ܢ ܕܘܼܟܝ̈ܬܐ ܕܒܦܓܪܗܘܢܿ܆ ܡܼܢ ܢܘܓܼܪܗ ܕܙܒܢܐ܀ ܐܪܟܒܒܼܬ ܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܥܒܼܕܬܢ ܐܦ ܕܢ݀ܬܬܕܝܼܫ ܡܢܗܘܿܢ܀ ܐܥܠܼܬܢ ܒܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܒܥܩ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܬܐ ܕܚܢ̈ܩܢ ܘܡܘ̈ܒܕܢ: ܐܥܠܼܬܢ ܐܠܐ ܐܦܩܼܬܢ ܠܪܘܚܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܦܘܼܢܝܐ ܕܝܗܼܒܬ ܠܢ܀ ܡܙ̈ܡ ܕܣ̄ܙܙ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ܀ ܘܡܿܠܦ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܡܐ ܕܦܢܼܘ ܢܒܪܟܘܢܼ ܠܥܡܐ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܐܡܿܪ܇ ܕܗܿܟܢܐ ܠܡ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܡܒܪܟܝܼܢ ܠܒܢ̈ܝ ܝܣܪܐܝܠ ܘܫܪܟܐ܀ ܢܒܪܟܢ ܗ̄ ܒܘܼܪܟܬܐ ܗܪܟܐ܆ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܥ̈ܠܠܬܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܩܿܪܐ܀ ܢܘܕܘܢܿ ܠܟ ܗ̄ ܡܐ ܕܗܼܘܐ ܠܢ ܦܘܼܢܝܐ: ܡܿܘܕܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܠܐܠܗܐ܀ ܘܡܠ̈ܟܘܬܐ ܢܼܚܕ̈ܝܢ ܘܢܫܼܒ̈ܚܢ ܗ̄ ܒܐܒܕܢܗܿ ܕܒܒܠ ܡܟܟܢܝܬ ܗ̄ .. ܘܠܡܠܟܘܼܬܐ ܡܿܕܒܪ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܣܩܘܢܼ ܘܢܫܒܘܿܢ ܠܥܡܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܣܚ̄ ܐܡܝܼܪ ܠܕܘܝܕ ܟܕ ܐܣܼܩ ܠܩܒܘܬܐ ܡܼܢ ܒܝܬܗ ܕܥܘܟܪ ܐܕܘܡ ܓܬܝܐ: ܟܕ ܡܿܪܩܕ ܩܕܡܝܗܿ ܘܡܿܫܒܚ ܠܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܿܕܟܼܪ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܣܩܘܢܼ ܘܢܫܒܘܿܢ ܠܥܡܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܕܐܣܬܼܥܪ ܒܩܪܝܼܒܘܼܬܗܿ ܕܩܒܘܬܐ: ܒܙܒܢ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ܆ ܘܟܕ ܢܣܼܒ ܦܪܨܘܦܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܘܐܟܘܬܗܘ݀ܢ ܡܫܒܚ ܘܐܡܿܪ܀ ܢܩܘܼ̱ ܐܠܗܐ ܘܢܬܒܕܪܘܢܼ ܗ̄ ܩܘܡܗ ܕܐܠܗܐ ܠܩܘܡܗܿ ܕܩܒܘܬܐ ܩܿܪܐ܇ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܗܿ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܥܠܬܗܿ ܟܐܡܬ ܡܬܬܙܝܼܥ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܢܿ ܘܠܡܣܡ ܒܪܝܐ ܫܕܒܥ̈ܠܕܒܒܝܗܘܢܿ܇ ܗ̣ܿܢ ܚܝܠܬܢ ܚܝܠܗ ܕܒܠܚܘܕ ܐܢ ܢܩܘܼܡ: ܠܟ݀ܠܗܘ݀ܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܿܒܕܪ܀ ܫܒܚܘ ܠܕܪܟܝܼܒ ܠܡܥܪܒܐ ܗ̄ ܪܟܝܼܒ ܐܝܟ ܗܢܝܘܟܐ ܥܠ ܡܪܟܒܬܗ ܘܐܙ݀ܠ ܒܪܝܫ ܥܡܗ܇ ܘܕܒܿܪ ܠܐܦܝ̈ ܡܥܪܒܐ ܕܢܥܠܝܘܗܝ ܠܥܡܗ ܠܐܪܥܐ ܕܐܫܬܘܕܝܼ ܠܐܒܗ̈ܝܗܘ݀ܢ܇ ܐܦ ܓܝܪ ܡܼܢ ܡܕܢܚܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܥܠܬܗܘ݀ܢ܀ ܐܠܗܐ ܒܡܥܡܪܗ ܗ̄ ܥܠܪܝܫ ܛܘܼܪܐ ܕܣܝܢܝ܀ ܡܿܘܬܒ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܗ̄ ܝܚܝܕܝܐ ܥܠܡܐ ܩܿܪܐ ܐܟܡܿܢ ܕܝܼܚܝܼܕܝ ܗܼܘܐ ܒܥܝܕܗ ܘܒܢܡܘ̈ܣܘ̄ pb. 327 ܘܚ̈ܝܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܠܐ ܡܚ̈ܠܛܐ ܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܠܘܬ ܥܡ̈ܡܐ܀ ܒܒܝܬܗ ܗ̄ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܛܢܐ܀ ܘܡܿܦܩ ܐܣܝܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܘܠܥܡܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܼ̈ܛܡܐ ܐܣܝܼܪ ܗܼܘܐܒܡܨܪܝܢ: ܒܚܝܠܐ ܟܫܝܼܪܐ ܐܥܕܝܼ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܘܡܪ̈ܘܕܐ ܢܫܪܘܢ ܗ̄ ܡܪ̈ܘܕܐ ܠܡ ܗܿܘܝܢ ܐܦ ܗܿܝܕܝܟ: ܘܡܪܡܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܫ̈ܠܕܐ ܕܒܩܒܪ̈ܐ ܥܓܝܼܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܥܒܕܘܼܬܐ ܗ݀ܫܐ ܣܿܕܪ ܠܬܕܡܪ̈ܬܐ܀ ܐܠܗܐ ܟܕ ܢܦܼܩܬ ܗ̄ ܟܕ ܗܘܼܝܬ ܡܫܒܠܢܢ܀ ܐܪܥܐ ܙܥܼܬ݀ ܗ̄ ܟܕ ܒܝܕ ܥܡܘܼܕܐ ܕܥܢܢܐ ܘܩܒܘܬܐ ܗܕܐ ܩܕܡܝܢ ܡܿܗܠܟ ܗܼܘܝܬ܇ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܗܕܝܘܼܬܟ ܘܡܫܒܠܢܘܼܬܟ ܠܟܿܠ ܝ݀ܗܒ ܗܼܘܝܬ: ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܕܐܪܥܐ. ܘܫܡܝܐ ܕܐܡܛܪ ܡܛܪܐ ܕܨܒܝܢܐ ܗ̄ ܡܢܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܿ ܕܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܡܛܪܐ ܕܥܝܕܐ ܗܼܘܐ܀ ܐܬܟܪܗܬ݀ ܗ̄ ܝܪܬܼܘܬܼܟ ܒܥܒܕܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ ܘܐܢܬ ܬܩܦܬܗܿ ܗ̄ ܫܪܪܬܗܿ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ܀ ܚܝܘ̈ܬܟ ܥܿܡܪܝܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܡܫܪܬܚܘܼܬܐ ܕܐܪܥܐ: ܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܥܝܪ̈ܐ ܕܥܡܟ ܥܿܡܪܝܼܢ ܒܗܿ ܟܕ ܠܐܡܬܼ̈ܠܨܢ ܡܼܢ ܙܪܝܼܒܘܼܬܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ܀ ܡܠܼܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܗ̄ ܡܠܼܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܩܿܪܐ ܠ̈ܡܠܐ ܕܐܬܐܼܡܪ̈ܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܘܬܗܘܿܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ: ܗܿܢܝܢ ܕܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܐܫܼܬܪܪ̈ܝ ܗܼܘ̈ܝ܀ ܢܬܟܢܫܘܢܼ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܟܢܼܫܘ ܥܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܚܕ ܡܠ̈ܟܐ ܥܡ ܚܝܠ̈ܘܬܗܘܢܿ ܝܗܒܼܬ ܠܢ ܕܢ݀ܦܠܓ ܒܙܬܗܘ݀ܢ: ܘܒܗܿ ܢܨܿܒܬܝܘܗܝ ܠܗܝܟܠܐ܆ ܕܢܿܐܡܪ ܡܛ݀ܠ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܕܐܝܼܬ ܠܟ ܒܝܢܬܢ܇ ܝܗܼܒܬ ܠܢ ܗܕܐ ܡܨܠܚܢܘܼܬܐ܇ ܐܢ ܬܕܡܟܘܢܼ ܒܝܬ ܫܦ̈ܝܐ ܗ̄ ܩܕܡ ܕܢܐܪܬܘܢܼ ܠܐܪܥܐ܇ ܐܫܬܘܕܝܼ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܗܿܠܝܢ܇ ܟܕ ܬܫܪܘܿܢ ܒܫܠܝܐ܇ ܡܐ ܕܐܫܼܬܩܠܘ ܫܦܝ̈ܐ ܐܘ݀ܟܝܼܬ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܟܘ݀ܢ܇ ܗܿܝܕܝܢ ܡܬܼܒܢܐ ܒܝܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܗܘ̈ܝܢ ܒܗ ܓܠ̈ܦܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ܆ ܩܪܝܼܡܝܼܢ ܒܕܗܒܐ ܘܒܣܐܡܐ܀ ܥܒܪܝܐ ܚܠܦ ܫܦܝ̈ܐ ܩܝܡ̈ܬܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܐܦܢ ܪܢܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܒܝܢܬ ܥܡ̈ܡܐ ܥܬܝܼܪ̈ܐ: ܠܐ ܡܿܨܝܢܼ ܐܢܬܘܿܢ ܠܡܥܼܡܪ ܒܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܟܘܿܢ ܨܪ̈ܝܼܟܐ܇ ܘܐܝܟ ܡܣܟ̈ܢܐ ܒܩܝܡ̈ܬܐ ܡܥܪܓܠܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ܇ ܠܗܢܐ ܟ݀ܠܗ ܥܘܼܬܪܐ ܘܫܠܝܐ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܠܟܘܿܢ܇ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܡܠܘܼܐܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܿܙܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܡܢܗܘܿܢ܆ ܝܘܢܝܐ ܓܦ̈ܐ ܕܝܘܢܐ ܕܡܣ̈ܦܦܢ ܒܕܗܒܐ ܬܫܬܥܘܿܢ ܘܬܬܦܪܓܘܿܢ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܥܬܝܼܪ̈ܐ: ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܣܼܡ ܒܠܚܘܕ ܓܦ̈ܐ ܕܝܘܢܐ: ܡܛ݀ܠ ܕܚܙܼܬܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܦܪܓܐ ܘܫܦܝܼܪܐ: ܘܡܐ ܕܡܕܗܒܐ ܘܨ݀ܡܚܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ܀ ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܫܦ̈ܝܐ܆ ܦܨ̈ܐ ܐܡܿܪ܀ ܟܕ ܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܡܫܟܚ ܐܠܗܐ ܠܡܬܼܠ ܠܟܘܿܢ: ܗܕܐ ܡܦܪܓܘܼܬܐ ܣܼܒܘ ܠܟܘܿܢ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܦܼܪܫ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܠܥܡܢ ܒܛܘܼܪܐ ܕܣܝܼܢܝ܀ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗ ܡܠܟܘܼܬܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܼܫܐ: ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܦܪܓܼܬ݀ ܟܢܘܼܫܬܐ ܒܚܘܪ̈ܐ ܒܕܡܘܼܬ ܬܠܓܐ܇ ܘܐܦܼܣ ܠܗܘܿܢ ܕܐܡܬܝ ܕܒܿܥܝܢ ܢܩܝܼܡܘܢܼ pb. 328 ܠܗܘܢܿ ܡܠܟܐ܀ ܒܨܠܡܘܢܿ ܗ̄ ܡܚܘܐ ܒܗܿܕܐ ܕܐܝܟܢܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܡܠܟܐ: ܘܡܬܓܠܝܼܢ ܒܥܕ̈ܥܐܕܐ: ܒܨܠܡܘܢ ܗ̄ ܒܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܢ ܗܿܟܢ ܡܬܼܩܪܐ ܗܼ،ܐ ܒܙܒܢ: ܡܼܢ ܦܚܡܐ ܡܿܚܘܐ ܪܒܘܼܬܗ܀ ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܒܝܫܢ ܗ̄ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܠܛܘܼܪ̈ܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ: ܘܒܝܕ ܛܘܼܪ̈ܐ܇ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ ܪܡܿܙ ܕܒܕܪ̈ܝܗܘ݀ܢ܀ ܥܒܪܝܐ ܢܗܝܼܪܐܝܬ ܐܡܿܪ ܕܛܘܼܪ̈ܐ ܕܒܝܫܢ ܡܢܐ ܨ݀ܒܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܐܡܿܪ܀ ܝܘܢܝܐ܇ ܛܘܪ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ܆ ܛܘܪ̈ܐ ܕܓܒܬܐ ܐܡܿܪ܀ ܪܟܼܒ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܥܼܠ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܠܐܪܥܐ: ܐܝܟ ܗܘܿ ܕܒܪܝܫ ܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܥܠܼ ܥܡܐ܀ ܣܠܼܩܬ ܠܡܪܘܡܐ ܗ̄ ܐܬܚܙܝܼܬ ܪܡܐ ܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܕܣܼܥܪܬ ܠܘܬ ܡܨܪ̈ܝܐ: ܕܢܣܼܒܬ ܥܘܼܬܪܗܘܢܿ ܘܝܗܒܼܬ ܠܢ ܘܚܼܪܪܬܢ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܕܗܘܢܿ: ܐܦܢ ܐܝܿܬܝܢ ܗܼܘܝܢ ܡܪ̈ܘܕܐ ܒܡܨܥܬ ܐܘܠ̈ܨܢܐ ܘܡܿܡܛܝܢ ܠܡܘܬܐ: ܐܦܩܼܬܢ ܡܼܢ ܒܝܢܬܗܘܢܿ: ܐܝܟ ܐܢܫ ܡܥܩܐ ܕܒܡܦܩܐ ܕܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܡܓܗ̈ܐ ܡܼܢ ܛܘܼܪ̈ܦܐ܀ ܒܝ̈ܥܬܐ ܕܣܥܪܐ ܗ̄ ܣܥܪܐ ܕܒܩܪܩܦܬܐ܀ ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܠܡܘܼܚܐ ܕܒܩܪܩܦܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܥܠ ܡܢܗ ܡܘܥܝܼܬܐ ܕܣܥܪܐ܇ ܩܿܪܐ ܒܝܼܥܬܐ ܕܣܥܪܐ܀ ܡܼܢ ܒܝܬ ܫ̈ܢܐ ܗ̄ ܦܠܼܛ ܐܠܗܐ ܠܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܥܡ̈ܡܐ: ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܒܝܬ ܫܢ̈ܐ ܘܐܝܬܝܼ ܐܢܘܿܢ ܠܐܪܥܐ܀ ܝܘܢܝܐ ܚܠܦ ܫܢ̈ܐ܆ ܒܝܼܫ̈ܢ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܒܐܣܐܢ ܕܬܡܢ ܐܥܒܪ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ܆ ܒܝܢܬ ܥܡܡ̈ܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܡܪܝܼܪ̈ܐ: ܘܠܐ ܐܢܟܝܼܘ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܬܨܛܒܥ ܪܓܠܟ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܒܕܡܐ ܗ̄ ܕܩܪܒ ܥܡ ܥܡܟ: ܐܡܼܪܗܿ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܪܒ ܚܝܠܐ܇ ܕܟܕ ܚܿܪܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܐܫܿ ܥܠ ܫܠ̈ܕܝܗܘܿܢ܇ ܡܨܛܒ̈ܥܢ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܕܡܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܡܛ݀ܠ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܥܼܠܬܐ ܣܿܐܡ ܠܗܿ܇ ܐܠܐ ܢܩܿܦܐ ܡܢܗܘܢܿ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ܀ ܠܫܢ̈ܐ ܕܟܠ̈ܒܝܟ ܗ̄ ܘܗܕܐ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܨܝܕܐ ܕܡܿܪܘܐ ܠ̈ܟܠܒܘܗܝ ܡܼܢ ܕܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܨܿܐܕ. ܟܠ̈ܒܘܗܝ ܡܿܫܡܗ ܠܟܠ̈ܒܐ ܕܥܡܐ܀ ܚܙܼܘ ܗܠ̈ܟܬܟ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܚܙܼܘ ܠܐܠܗܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܠܒܬܐ ܕܣܦܝܼܠܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪ ܒܐܘܪܝܬܐ܀ ܩܕܡܘ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗ̄ ܗܕܐ ܒܝܡܐ ܐܣܬܼܥܪܬ݀܀ ܟܕ ܚܠܝܼܛ ܗܼ،ܐ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܒܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܡܫܒܚܝܼܢ ܗܼ،ܘ ܥܡ ܥܠ̈ܝܡܬܐ ܢܩܫ̈ܬܐ ܒܦܠ̈ܓܐ܀ ܒܪܟܘ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܿܚܦܛ ܠܕܒܙܒܢܗ ܠܬܘܕܝܼـܐ܀ ܡܼܢ ܡܒܘܼ̈ܥܐ ܡܼܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܢܦܼܩܘ ܡܢܗ ܐܬܝܒܼܠܬܘܢܿ܀ ܙܥܘܪܐ ܒܫܠܝܐ ܗ̄ ܒܬܡܼܗܐ ܩܿܐܡ ܗܼ،ܐ ܡܼܢ ܬܟܝܼܒܘܼܬ ܩ̈ܠܐ ܘܠܡܦܝ̈ܕܐ ܕܚܿܙܝܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ: ܪܡܿܙ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢܿ ܕܗܿܝܕܝܟ ܒܛܘܼܪܐ ܕܣܝܼܢܝ ܚܙܼܘ ܠܐܠܗܐ ܘܥܡܗ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܝܗܘܕܐ ܘܫܪܟܐ܀ ܦܩܘܿܕ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܦ ܗܫܐ ܘܚܘܐ ܥܘܼܫܢܟ܀ ܘܐܥܫܢ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܗܕܐ ܐܪܥܐ ܕܥܬܼܕܬ ܠܢ܇ ܕܠܐ ܢܥܘܿܠ ܠܗܿ ܒܥܠܕܒܒܐ܀ ܡܼܢ ܗܝܟܠܟ ܗ̄ ܢܫܬܕܪ ܥܘܼܕܪܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܟ܀ ܐܚܪܢܐܝܬ ܕܡܛ݀ܠ ܗܝܟܠܟ ܒܐܘܪܫܠܡ܇ ܣܥܘܿܪ ܗܕܐ܇ ܐܦܢ ܚܢܢ ܠܐ ܫܿܘܝܢܢ pb. 329 ܗܝܟܠܐ܆ ܠܡܫܟܢܐ ܡܿܫܡܗ܀ ܠܟ ܢܝܬܘܢܿ ܗ̄ ܡܼܢ ܥܠܬ ܛܒ̈ܬܐ ܠܟܢܘܫܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܒܚܕܪ̈ܝܗܘ݀ܢ ܩܿܪܐ: ܘܐܡܿܪ ܕܟܐܝܼ ܒܗܿܠܝܢ: ܡܛ݀ܠܕܒܐܣܟܝܼܡ ܐܪ̈ܘܢ ܘܥ̈ܓܠܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܩܪܝܼܡܝܼܢ ܒܣܐܡܐ ܡܬܩܢܝܼܢ ܠܐܠ̈ܗܐ ܕܣܿܓܕܝܼܢ ܠܗܘܢܿ: ܫܒܩܼܘ ܠܐܠܗܘܼܬܟ ܘܩܢܼܘ ܣܝܼ̈ܥܬܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܕܐ̈ܠܗܐ܀ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܝܗܒ ܩܠܗ ܗ̄ ܒܩܠܗ ܠܡ ܐܬܒܪܝܼ ܢܘܼܗܪܐ: ܘܐܬܼܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ܇ ܐܘܿ ܥܠ ܩ̈ܠܐ ܕܗܘܼܘ ܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ ܐܡܿܪ: ܐܝܟ ܕܩܕܝܼܡܐ ܓܝܪ ܡܕܢܚܐ ܘܡܝܩܪܐ ܡܼܢ ܦܢ̈ܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ: ܗܿܟܢܐ ܩܕܝܼܡ ܐܠܗܐ ܘܪܡ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܀ ܐܘܿ ܥܠܗ݀ܝ ܕܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܐܥܼܠܗ ܠܥܡܐ: ܘܒܩܠܗ ܐܪܥܠ ܠܟܢܥ̈ܢܝܐ ܕܒܐܪܥܐ܀ ܗܒܘ ܬܫܒܘ̄ ܗ̄ ܐܢܬܘܿܢ ܥܡܡ̈ܐ܀ ܘܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܠܝܣܪܐܝܠ ܥܡܗ ܝܩܿܪܘ܇ ܘܐܫܒܼܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܙܕܩ܀ ܪܒܘܼܬ ܝܐܝܘܼܬܐ ܠܐܝܼܩܪܐ ܘܠܫܘܼܥܒܕܐ ܩܿܪܐ܀ ܡܙ̄ܡ ܕܣ̄ܛ ܥܠ ܡܩܒ̈ܐ ܟܕ ܡܿܬܢܝܢ ܥܠ ܩܪ̈ܒܐ ܘܢܟ̈ܠܐ ܕܣܒܼܠܘ ܡܼܢ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܗܘܿܢ܇ ܡܛ݀ܠ ܕܡܼܛܘ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܝ̈ܐ ܘܗܘܬܐ ܘܨܡܪܬܐ ܠܟܢܘܼܫܝܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܿܡܫܗ: ܕܚܢ̈ܩܢ ܘܡܛܒ̈ܥܢ܀ ܥܘܼܡܩܐ ܕܡ̈ܝܐ ܩܿܪܐ܇ ܠܓܘܼ̈ܕܐ ܕܩܪ̈ܒܬܢܐ ܕܥܣܼܩ ܠܡܫܬܘܙܒܘܼ ܡܢܗܘܢܿ܀ ܠܐܝܿܬ ܒܩܪܚ ܗ̄ ܕܠܘܬܟ܀ ܘܚܪܬ݀ ܓܓܪܬܝ ܗ̄ ܐܫܬܼܗܝܬ݀ ܒܪܬ ܩܠܝ܀ ܓܙ̈ܝ ܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܓܙ ܢܘܼܗܪܐ ܕܥܝܢ̈ܝ܀ ܠܐ ܬܐܚܘܿܕ ܥܠܝ ܗ̄ ܠܐ ܢܬܓܼܡܪ ܣܘܼܟܝܗܘܢܿ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܝ ܕܥܠ: ܘܢܙܟܘܿܢܢܝ ܦܘܼܪ̈ܣܝܗܘܿܢ: ܒܐܪܐ ܓܝܪ ܟܕ ܡܬܼܚܦܝܐ܇ ܐܒܿܕ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܒܓܘܗܿ܀ ܐܘܣܦܘ ܥܠ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܢܬ ܡܚܝܬܢ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܪ̈ܝܐ ܒܥܠܬ ܚܛ̈ܗܝܢ ܐܘܣܦܘ ܥܠܝܢ ܒܢ̈ܝ ܥܡܢ: ܟܐܒܐ ܥܠ ܟܐܒ̈ܝܢ܇ ܐ݀ܫܒܚ ܗ̄ ܡܿܘܕܐ ܐܟܡܿܢ ܕܐܬܥܢܝܼ ܠܐܠܗܐ ܕܫܒܼܚܗ܀ ܘܐ݀ܫܦܪ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܘܒܗܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠ ܩܪ̈ܢܬܗܘܢܿ ܘܦܪ̈ܣܬܗܘܢܿ ܝܬܝܼܪ ܠܐ ܙܕܩܝܼܢ ܠܕܒܚ̈ܐ܀ ܩܪ̈ܣܢܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܩܪ̈ܢܐ܀ ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܝܢ܀ ܐܡܝܼܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܟܕ ܡܬܪܕܦ ܡܼܢ ܐܒܝܫܠܘܡ ܐܠܗܐ ܦܨܢܝ ܗ̄ ܬܗܼ،ܐ ܠܟ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܥܠܝ܇ ܘܣܘܼܝܿܥܐ ܩܠܝܼܠܐ ܐܘܫܛ ܠܝܼ܆ ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܪܗ ܡܿܨܠܐ ܗܼܘܐ܇ ܐܠܐ ܕܟܕ ܡܬܦܠܗܕܝܼܢ