Dionysius bar Salibi: Literal Commentary on Ezekiel - ܦܘܼܫܩܐ ܣܘܼܥܪܢܝܐ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܢܒܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  

ܡܠܟܐ ܕܡܿܢܘ ܐܠܗܟܘܿܢ ܕܢܦܼܨܝܟܘܿܢ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝ. ܘܥܡܐ ܕܝܢ ܕܐܫܬܼܒܝܼܘ ܡܼܢ ܐܬܘܿܪ̈ܝܐ ܘܡܼܢ ܒܒ̈ܠܝܐ ܦܣܩܼܘ ܗܼܘܘ ܣܒܼܪܐ ܠܐ ܡܬܼܦܪܩܝܼܢ ܘܫܪܟܐ ܕܐܫܼܬܚܪܘ ܒܐܘܿܪܫܠܝܡ ܐܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܒܿܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܦܢܿܝܐ ܫܒܝܼܬܐ. ܘܠܘܼܩܒܠ ܗܿܠܝܢ ܫܪܝܼ ܢܒܝܐ ܕܡܬܼܢܒܐ ܚܙܩܝܐܝܠ܆ ܘܗ݀ܘ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬܝܢ. ܫܢܿܬܐ ܗܿܕܐ ܕܬܠܬܝܢ ܠܘ ܕܫܒܘܿܥܐ ܕܫܒܘܥܐ ܕܫܘܼܒܩܢ ܚܩܠ̈ܬܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܩܕ̄ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܫܢܬ݀ ܬܠܬܝܢ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܢܒܝܐ ܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡܿܪ. ܘܐܦܿܠܐ ܬܘܼܒ ܕܫܒܼܝܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܠܐ ܡܬܚܼܫܟܐ ܡܼܢ ܫܢܬ ܝܚ̄ ܕܝܘܿܫܝܐ ܟܕ ܐܫܼܬܟܚ ܬܢܝܿܢ ܢܡܘܿܣܐ: ܒܗܝܠܟܐ. ܘܡܼܢ ܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܐܬܓܼܙܪ ܥܠ ܥܡܐ ܕܢܫܼܬܒܐ. ܘܩܝܬܪܘܼܬܗ ܕܝܘܿܫܝܐ ܟܠܼܬ ܠܪܘܓܙܐ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܡܢܝܿܢܐ ܡܼܢ ܝܓ̄ ܕܝܘܿܫܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܬܠܬܝܼܢ ܘܚܕܐ ܐܡܼܠܟ ܘܚܕܥܣܪܐ ܕܝܘܼܝܩܝܼܡ. ܘܫܢܿܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܼ ܐܚܙ ܠܝܘܝܟܝܼܢ. ܘܚܡܫ ܕܫܒܝܼܬܐ ܕܟܢܫ̈ܢ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠ̈ܬܝܼܢ. ܘܝܼܕܝܼܥ ܗܿܕܐ ܡܼܢ ܡܓܿܣܗ ܕܢܒܝܐ. ܕܒܡܢܝܿܢܐ ܗܿܐ ܡܬܚܡ܆ ܚܙܩܝܐܝܠ ܥܡ ܝܘܟܢܝܐ ܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܕܒܝܬ ܕܢܝܐܝܠ ܒܫܢܬ݀ ܬܠܬ ܕܝܘܼܝܿܩܝܡ ܐܬܒܼܕܪܘ ܠܒܿܒܝܠ. ܘܐܝܟ ܗܡܝܪ̈ܐ ܢܣܼܒ ܐܢܘܿܢ ܢܒܘܿܟܕܢܨܪ ܘܩܕܝܼܡܝܼܢ ܓܝܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܫܪܟܐ܆ ܨ̄܆ ܩܕܡܝܐ ܒܚܡܫܬܐ ܗ̄ ܒܚܡܫܐ ܒܗ ܒܝܪܚܐ. ܒܢܗܪ ܟܒܪ ܗ̄ ܒܢܗܪܐ ܕܟܐܒܘܿܪ ܒܿܬܪ ܕܣܝܼܡ ܙܒܼܢܐܐܦ ܕܘܼܟܬܐܘܐܬܪܐ ܕܒܗ ܚܙܼܐ ܠܓܠܝܢܐ. ܡܫܼܬܥܐ ܕܐܝܿܟܢ ܐܬܚܼܙܝܼ ܠܗ. ܐܬܦܬܼܚܘ ܫܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܐܣܬܼܒܪ ܠܗ ܕܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܢܚܿܬܐ ܠܗ ܕܡܘܼܬܐ ܘܚܙܼܬܐ. ܘܒܥܝܢܐ ܕܪܥܝܿܢܗ ܚܙܼܐ ܠܪܘܼܚܐ ܘܠܘ ܒܥ̈ܝܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܗܘܬ݀ ܥܠܝ ܐܝܼܕܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܢܼܗܿ ܐܬܡܼܨܝܼ ܠܡܚܼܙܐ ܘܠܡܫܼܬܥܝܘܼ ܗܿܠܝܢ. ܘܠܘ ܡܼܢ ܚܘܼܫ̈ܒܝ ܢܦܫܼܗ. ܘܗܿܐ ܪܘܼܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܒܕܩܼ ܥܠ ܡܣܡܒܪܝܼܫܐ ܕܥܬܝܼܕܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܩܼܒܠܘܼ ܗܿܠܝܢ ܕܦܫܼܘ ܒܐܘܿܪܫܠܝܡ ܒ݀ܬܪ ܫܒܼܝܗ ܕܝܘܿܟܢܝܐ ܒܝܕ ܥܠܥܠܐ ܘܪܘܼܚܐ ܒܕܩܼ. ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬ ܡܼܐܬܝܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܘܒܝܼܫܬܐ ܕܣܿܒܠ ܡܢܼܗܘܿܢ ܥܡܐ. ܒܟܼܪ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܒܕܢܗܿ ܕܒܿܒܝܠ ܥܡ ܐܘܿܪܫܠܡ ܡܒܿܕܩ. ܕܐܦ ܗܝܼ ܠܚܪܬܐ ܡܼܢ ܡ̈ܕܝܐ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܼܗܿ ܐܬܥܩܼܪܬ݀. ܘܢܘܼܪܐ ܡܬܼܓܘܙܠܐ ܗ̄ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܪܘܼܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܗ̄ ܘܐܦ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܚܪܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܒܿܕܩ. ܘܡܼܢ ܓܘܗܿ ܐܝܟ ܚܼܙܘܐ ܗ̄ ܕܡܼܢ ܓܘܗܿ ܕܗܿܝ ܢܘܼܪܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܘܡܙܗܪܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܗ݀ܝ ܥܢܼܢܐ ܪܒܼܬܐ. ܬܘܼܒ ܚܙܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܪܒܥ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܗ݀ܝ ܓܝܪ ܕܚܝ̈ܘܢ ܠܗܿܝ ܕܚܼܙܐ ܙ݀ܕܩ ܕܢܩܼܦܗܿ ܚܕܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐ݀ܦܢ ܡܦܿܠܓܼܐ ܠܬܪܬܝܢ. ܕܡܘܼܬܐ ܐܡܼܪ ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܕܡܘܼܬܐ ܚܬܝܼܬܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܩܢܝ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܒܝܕ ܚܝ̈ܘܬܐ ܨܿܐܪ ܠܥܿܠܡܐ ܟܿܠܗ ܒܕܡܘܼܬ

ܡܪܟܒܬܐ. ܬܚܝܬ ܐܠܗܐ ܣܝܼܡ. ܘܒܗ݀ܝ ܕܐܪܒܥ ܥܠ ܦܢܝ̈ܬܐ ܡܒܿܕܩ. ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܓܢ̈ܣܼܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܪܝܼܬܐ ܕܡܫܼܥܒܕܝܼܢ ܠܒܪܘܿܝܐ. ܘܗܿܢܘ ܚܙܼܘܗܝܢ ܐܝܟ ܗ̄ ܠܘ ܕܠܐ ܡܬܚܼܙܝܐ ܒܗܝܢ ܕܡܘܼܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܿܪ ܐܠܐ ܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܡܼܪ ܥܠܝܗܝܢ ܡܛ݀ܠ ܦܫܝܼܛ̄ܘܼ ܘܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܩܘܡܬܼܗܝܢ. ܒܗ݀ܝ ܕܠܘ ܥܠ ܐܪܒܥ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܗܠ̈ܟܢ ܗܼܘ̈ܝ ܐܠܐ ܥܠ ܬܪܬܝܢ ܐܝܟ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܐܪܒܥ ܐܦܼܝ̈ܢ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܕܐ ܕܐܠܐ ܐܢ ܒܬܪܝܼܨܘܼܬ ܩܘܼܡܬܐ ܘܒܦܪܨܘܼܦܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܚܕ ܡܼܢ ܓܒܝ̈ܗܝܢ. ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܡܚܿܘܐ ܠܗܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܦܫܝܼܛ̈ܢ ܗ̄ ܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܐܡܿܪ ܠܗܝܢ ܒܗ݀ܝ ܕܠܥܓ̈ܠܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܪ̈ܘܢܐ ܕܡܝܼ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܟܦܝܼ̈ܦܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܿܢ ܐܝܟ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܛܦܼܪ̈ܐ ܒܪ̈ܓܠܝܗܝܢ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܡܘܼܬ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܒܦܫܝܼܛܘܼܬܐ. ܘܐܝܼܕܐ ܕܒܪܢܫܐܗ̄ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܝܢ ܨܒܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܡܥ̄ܒܕܢܘܼ ܕܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܠܗܝܢ ܚ̈ܝܐ ܘܡܬܼܬܙܝܼܥܢܘܼܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܐܝܼܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܘܿܫܛܐ ܗܘܼܬ݀܆ ܘܐܦܝ̈ܝܗܝܢ ܘܓܦܼܝ̈ܗܝܢ ܗ̄ ܐܡܪ ܕܠܦܘܼܬ ܬܪܝܼܨܘܼܬܗܝܢ. ܘܒܗܿ ܒܦܫܝܼܛܘܼܬܗܝܢ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܐܦ̈ܐ ܘܓܦܼ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܬܼ̈ܟܢ. ܘܓܦܼ̈ܝܗܝܢ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܠܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܐܙܠ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ. ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܐܦ ܓܦܼ̈ܐ ܐܪܒܥܐ ܘܓܠܝܐ ܗܿܝ ܕܩܪܝܼܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܬܪܐ ܒܝܬ ܓܦܼ̈ܐ ܠܓ̈ܦܼܐ ܒܓܘܼܫ̈ܡܝܗܘܿܢ ܕܚܝܘ̈ܬܐ. ܘܡܐ ܕܐܙܠ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܗ̄ ܕܠܝܼܠܐܝܼܬ ܠܡ ܠܟܿܠ ܦܢܝ̈ܢ ܪ̈ܗܛܢ ܗܼܘ̈ܝ ܕܠܐ ܥܘܼܘܟܐ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܣܢܝܼ̈ܩܢ ܗܼܘ̈ܝ ܥܠ ܟܪܘܼܟܝܐ ܘܗܦܘܼܟܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܥܝ̈ܢܐ ܘܐܦ̈ܐ ܘܓܦܼ̈ܐ ܕܠܟܿܠܦܢܝ̈ܢ ܐܝܼܬ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗܝܢ. ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܐܦܝ̈ܗܝܢ. ܕܣܡܼܠܐ ܗ̄ ܕܗܼܢܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܥܠ ܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ ܡܒܕ̈ܩܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܟܿܠܗ ܒܪܝܼܬܐ ܒܟܕܝܥܘܼܬܗܝܢ ܡܚ̈ܘܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܙܕܩܐܝܼܬ ܐܦ̈ܐ ܘܥܝ̈ܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܣܼܡ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܢܠܼܦ ܠܢ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܘܐܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܐܢܝܢ ܘܠܗ ܡܫܼܥ̈ܒܕܢ. ܒܝܕ ܐܪܝܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܟܾܿܠ ܚܝ̈ܘܢ. ܘܒܝܕ ܬܘܪܐ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܒܥܝܿܕܐ ܢܫܼܪܐ ܠܦܚܪܬܐ. ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܐܠܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܣܼܪܐ ܕܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ. ܘܓܦ̈ܝܗܝܢ ܦܪܝܼܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܠܥܼܠ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܦܪ̈ܨܘܼܦܐ. ܬܪܝܢ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ ܬܪܝܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܐܦܝ̈ܗܝܢ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܟܿܣܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܟܕ ܢܩܝܼܦܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܘܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܓܘܼܫܡܗܘܿܢ ܦܪܝܼܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܟܿܣܝܢ ܠܗ. ܘܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܐܙܠ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܟܪ ܕܒܿܥܐ ܗܼܘܐ ܗ݀ܘ ܕܡܿܕܒܪ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ. ܠܗܿܢܐ ܓܝܪ ܩܿܪܐ ܪܘܼܚܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܗܼ̈ܦܟܢ ܗܼܘ̈ܝ ܡܛ݀ܠ ܕܟܠܿܠܦܢ̈ܝܢ ܐܦ̈ܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܘܐܝܟ ܕܡܚܝܼܪ ܗܼܘܐ ܘܒܿܥܐ ܗܿܘ ܕܪܟܝܼܒ ܥܠ ܡܪܟܒܼܬܐ ܘܐܦ ܗܼܢܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܙܠ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ.

ܐܝܟ ܚܼܙܐ ܕܓܘܼܡܪ̈ܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܙܼܬܐ ܗܿܕܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܫܒܝܼܚܘܼܬܐ ܕܓܠܝܢܐ. ܕܡܙܗܪ ܥܡ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܠܚܪܝܼܦܘܼܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܡܿܘܕܥ. ܘܐܝܟ ܚܼܙܘܐ ܕܙܝܼܩܬܐ ܕܒܙܒܼܢܐ ܙܥܘܿܪܐ ܠܟܿܠܕܘܼܟ ܡܿܛܐ ܒܝܕ ܢܫܼܒܗ. ܙܝܼܩܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܐܪ ܩܛܝܼܢܐ ܐܡܼܬܝ ܕܠܝܬ ܥܢܼ̈ܢܐ ܘܫܿܦܐܼ ܫܡܿܝܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܗ ܩܪܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܐܝܼܬ ܓܠܝܼܕܐ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܢ݀ܣܒ ܐܢܫ ܪܓܫܬܗ ܡܐ ܕܡܿܗܠܟ ܐܢܫ ܒܐܘܼܪܚܐ. ܬܘܼܒ ܙܝܼܩܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܟ݀ܫܛܝܼܢ. ܡܿܕܝܢ ܟܫ̈ܛܐ ܕܡܬܼܚܙܝܢ ܒܐܐܪ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܙܝܼܩ̈ܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܗܿܐ ܓܝܓ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܘܼܡܪܐ ܠܡ ܗܿܢܐ ܗܼܘܐ. ܕܒܙܼܒܢ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܠܓܝ̈ܓܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܙܼܒܢ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܿܐܐܪ ܦܿܪܚܝܼܢ ܟܕ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܪܡܼܙܗ ܕܒܪܘܿܝܐ ܡܒܿܕܩ ܕܫܠܝܼܛ ܒܫܡܿܝܐ ܘܒܐܪܥܐ܆ ܐܝܟ ܚܼܙܘܐ ܕܬܪܫܝܼܫ ܗ̄ ܬܪܫܝܼܫ ܟܐܦܐ ܗ݀ܝ ܘܕܡܿܐ ܓܘܢܗܿ ܠܢܘܼܪܐ ܐܘܿ ܠܢܚܿܫܐ ܣܩܝܼܠܐܼ. ܘܕܡܘܼܬܐ ܚܕܐ ܠܐܪܒܥܬܝܗܝܢ ܒܝܕ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ ܘܓܦܼ̈ܐ ܘܐܝܼܕ̈ܝܐܐܡܿܪ ܕܫܿܘܝܢܼ ܗܼܘܘ ܘܠܘ ܒܟܿܠܗܝܢ. ܐܝܟ ܓܝܓܠܐ ܒܓܘ ܓܝܓܠܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܗܼܘܐ ܠܡ ܬܘܼܩܢܐ ܕܓܝ̈ܓܠܐ. ܠܘ ܚܕ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܘܦܫܝܼܛܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܐܠܐ ܒܓܘ ܚܕ̈ܕܐ ܩܒܝܼܥ̈ܢ ܗܼ̈ܘܝ ܘܚܕܐ ܒܚܕܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܼܘ̈ܝ. ܕܦܢܿܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܪ̈ܝܼܫܝܬܗܝܢ ܗ̄ ܪܝܼܫܝܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܐܡܿܪ ܠܘ ܕܓܝ̈ܓܠܐ ܗ݀ܢܝܢ ܓܝܪ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܬܝ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܘܩܕܡ ܘܟܢ ܓܝ̈ܓܠܐ ܒ݀ܬܪܗܝܢ. ܟܕ ܩܿܪܐ ܪܝܼܫܝܿܬܐ ܠܦܪܨܘܼܦܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܟܿܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܼܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܗܘܼ ܠܘܼܩܕܡ ܡܫܿܪܐ ܗܼܘܐ ܠܡܐܼܙܠ ܠܐܝܿܟܐ ܕܨ݀ܒܐ ܗܼܘܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܪܟܼܒܬܐ ܕܢܐܼܙܠ ܘܗܼܢܘܢܿ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܒܿܬܪܗ. ܘܪܘܡܐ ܐܝܼܬ ܠܚܨܗܝܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܗܝܢ ܪܘܡܐ ܕܚܨ̈ܐ ܐܦ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܗܼ̈ܘܝ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܫܒܝܼܚ̈ܬܐ ܡܿܠܐܼ ܗܼܘܐ܆ ܥܝ̈ܢܐ ܗ̄ ܡ̈ܠܝܢ ܗܼ̈ܘܝ ܐܦ ܥܝ̈ܢܐ ܒܚܨ̈ܝܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܡܒܕ̈ܩܢ ܗܼܘ̈ܝ ܥܠ ܝܼܕܥܬܐ ܘܚܙܼܬܐ ܕܩܢ̈ܝܢ ܗܼ̈ܘܝ ܒܟܿܠܗ ܓܘܼܫܡܗܝܢ ܗܿܝ ܕܦܐܝܐ ܗܼܘܬ݀. ܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܗ̄ ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܣܼܟܠܘܼ ܐܦ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܼܘ ܒܝܼܕܥܬܐ ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܗ ܒܡܕ̄ܒܪܢܘܪܗ ܕܥܠܝܗܝܢ ܡܿܩܢܐ ܗܼܘܐ ܠܗܝܢ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܗ. ܘܡܬܼܚ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪܝܼܫܐ ܕܩܪܘܿܣܛܠܘܿܣ ܕܚܝܼܠܐ ܗ̄ ܡܒܿܕܩ ܗܼܘܐ ܒܝܕ ܗܿܕܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܕܬܡܿܢ ܕܡ̈ܘܬܐ ܗܼܘ̈ܝ ܘܠܐ ܗܼܘܐ ܓܘܼܫܡܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܡܚܘܐ ܕܠܥܼܠ ܡܢܼܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܥܠ ܪ̈ܝܼܫܝܗܝܢ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܬ ܡܪܟܒܼܬܐ ܗܿܝ ܕܕܡܿܝܐ ܗܼܘܬ݀ ܠܩܪܘܣܛܠܘܣܿ. ܘܝܬܝܼܒ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܿ ܡܕܒܪܢܐ ܘܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܒܿܬܪܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܬܚܘܼ̈ܬܘܗܝ ܗ̄ ܬܚܘܼܬܘܗܝ ܠܡ ܕܩܪܘܿܣܼܛܠܘܿܣ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘ ܗܼܘܐ ܚܙܼܬܐ ܕܚܝܼܠܬܐ ܒܝܕ ܓܘܢܗ ܡܫܼܘܝ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܒܐܡܐ ܡܕܡ ܠܡܘܬܒܗ ܕܡܕܒܪܢܐ. ܩܪܘܿܣܛܠܘܿܣ ܗ̄ ܟܐܦܐ ܗܿܝ ܚܘܪܬܐ ܘܡܼܢ

ܓܠܝܼܕܐ ܕܡܬܼܩܫܐ ܗܿܘܝܐ ܘܓܘܢܗܿ ܨܠܝܼܠ ܘܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܨܠ̈ܝܼܠܐ ܘܓܠܝܼܕܐ ܒܠܫܼܢܐ ܝܘܢܝܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܩܪܘܿܣܛܠܘܿܣ ܟܪ ܕܩܘܼܪܫܐ ܐܝܼܬ. ܓܦܝ̈ܗܝܢ ܗ̄ ܓܦܼ̈ܝܗܝܢ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܬܪܝܼܨܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܚܕ ܠܘܼܩܒܠ. ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܡܠܦܐ ܕܒܗܘܿܢ ܒܓܦܼ̈ܝܗܝܢ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪ̈ܝܼܫܝܗܝܢ ܛܥ̈ܝܼܢܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗ ܚܝܘ̈ܬܐ ܠܡܘܬܒܗ ܕܡܕܒܪܢܐ ܘܥܡ ܗ݀ܝ ܕܫܘܼܥܒܕܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܪ̈ܡܙܢ ܬܬܝܼܕܥܝ ܬܘܼܒ ܐܦ ܪܒܘܼܬܐ ܕܐܝܼܩܪܗ ܕܡܕܒܪܢܐ ܬܪܝܢ ܡܟܣܿܝܢ ܗ̄ ܗ݀ܝ ܕܡܟܿܣܝܢ ܠܗܝܢ ܡܿܘܕܥ ܕܟܐܡܬ݀ ܪ̈ܝܼܫܝܗܝܢ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܡܟܣܿܝܢ ܒܠܚܘܿܕ. ܘܗ݀ܝ ܕܡܟܿܣܝܢ ܠܗܝܢ ܡܿܘܕܥ ܕܟܐܼܡܬ݀ ܪ̈ܝܼܫܝܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܟܣܿܝܢ ܒܠܚܘܼܕ ܘܗ݀ܝ ܕܡܟܣܿܝܢ ܓܘܼܫܡ̈ܝܗܝܢ ܥܠ ܓܘܼܫܡܐ ܗ݀ܘ ܕܠܬܚܼܬ ܡܼܢ ܦܪܨܘܪܦܐ ܘܪܝܼܫܐ ܣܝܼܡ ܗܘܐ. ܘܫܡܿܥܬ ܩܾܿܠܐ ܕܓܦ̈ܝܼܗܝܢ ܗ̄ ܕܚܝܘ̈ܬܐ܆ ܐܝܟ ܩܿܪܐ ܕܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܥ̈ܠܝܢ. ܐܝܟ ܩܿܠܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܦܿܐܐܼ ܘܠܿܚܡ ܠܐܠܗܐ ܡܐ ܕܡܡܿܠܠ ܐܝܟ ܩ݀ܠܐ ܕܥܠ ܛܘܘܪ ܣܝܼܢܝ. ܘܐܝܟ ܩܿܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܿܕܐ ܕܛܒܿ ܪܒܐ ܕܡܣܗܕܐ ܥܠ ܕܚܝܼܠܘܼܬܗ ܕܩܿܠܐ ܘܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܙܘܥܼܬܐ ܘܗܠܼܟܬܐ ܕܝܼܠܗܝܢ ܡܫܼܬܡܥ ܗܼܘ ܘܡܐ ܕܡܐܡ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܡܫܠ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܓܦܼ̈ܝܗܝܢ. ܘܗܼܘܐ ܩܿܠܐ ܡܼܢ܆ ܡܼܢ ܩܿܠ ܙܘܥܡܐ ܕܡܼܢ ܪܘܡܐ ܘܢܩܼܕܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܬܛܠܝܼܠܐ ܡܬܝܼܠܕ ܗܼܘܐ ܢܩܫܐ ܕܓܦܼ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ. ܐܘܿ ܠܦܘܼܩܕܢܐ ܕܒܝܕ ܩܿܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܠܥܼܠ ܝܬܝܼܒ ܗܿܘܐ ܗܼܘ ܠܘܿܬܗܝܢ ܐܘܿ ܕܢܫܠܼ̈ܝܢ ܐܘܿ ܕܢܗܠ̈ܟܢ ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܡܐܛܠܐ. ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܗܿܟܝܼܠ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܪܝܼܫ ܓܦܼ̈ܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܬܛܠܝܼܠܐ ܡܕܡ ܘܒܐܡܐ ܕܡܫܘܝܐ. ܘܠܥܼܠ ܡܢܼܗܿ ܒܡܼܨܥܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܼܬܐ ܕܣܦܝܼܠܐ ܘܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܐܼܦܐ ܗܿܕܐ ܕܡܘܼܬ ܟܘܼܪܣܝܐ ܕܥܠܘܗܝ ܝܬܝܼܒ ܗܼܘܬ ܗܿܝ ܕܡܘܼܬ ܕܒܪܢܫܐ. ܣܦܝܼܠܐ. ܓܘܢܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܘܼܬܐ ܕܟܘܼܪܣܝܐ ܗ̄ ܠܥܼܠ ܡܢܼܗ ܐܦ ܗܿܕܐ ܡܒܕܩܢܝܼܬܐ ܗܿܝ ܕܗܘܼܝܘܼ ܗ݀ܘ ܕܐܬܼܚܙܝܼ ܒܛܘܼܪ ܣܝܼܢܝ ܠܫܒܥܝܼܢ ܣܒ̈ܐ ܟܕ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܠܒܼܬܐ ܕܣܦܝܼܠܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܐܝܟ ܚܼܙܘܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܘ ܚܼܙܐ [] ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܝܬܝܼܒ ܥܠ ܟܘܼܪܣܝܐ ܐܡܿܪ ܐܠܐ ܠܗ ܡܦܫܿܩ ܡܚܿܘܐ ܕܚܙܼܘܐ ܠܡ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܘܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܐܝܟ ܚܼܙܐ ܕܢܘܼܪܐ ܗܿܝ ܠܗ݀ܝ ܕܡܘܼܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܘܼܪܐ ܡܬܼܚ̄ܙܝܐ ܗܼܘܬ ܕܟܪܝܼܟܐ ܠܗܿ ܡܼܢܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܘܠܐ ܝ݀ܩܕܐ ܗܘܬ݀.. ܡܼܢ ܚܼܙܐ ܕܚܨ̈ܘܗܝ܀ ܕܟܿܪܟ ܠܗ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܐܡܼܪܗ ܚܙܼܘܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܢܘܼܪܐ ܡܼܢ ܟܿܠܕܘܼܟ ܚܕܝܼܪܐ ܗܘܼܬ ܠܗ. ܐܘܕܥ ܥܠ ܕܚܝܼܠܘܼܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܘܥܠ ܪܒܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܓܠܝܢܐ. ܐܬܚܼܙܝܼ ܠܬܘܼܪܨܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗ ܒܙܒܼܢܐ ܚܫ̈ܚܢ ܗܼܘ̈ܝ ܘܠܒܘܼܕܩܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܒܿܬܪ ܙܒܢܼܐ ܥܬܝܼܕܗܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܡܬܓܼܠܝܘܼ. ܟܕ

ܒܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܡܘܼܬܐ ܘܚܙܼܘܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܬܘܼܒ ܚܙܼܘܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܢܘܼܪܐ ܐܪܙܐ ܗܿܝ ܕܡܼܬܒܪܢܫܢܘܼܬܗ ܕܡܠܼܬܐ. ܟܕ ܒܗܿܝ ܕܡܼܢ ܚܨܘ̈ܗܝ ܘܠܥܼܠ ܘܡܼܢ ܚܨ̈ܘܗܝ ܘܠܬܚܼܬ ܪܫܡ. ܕܡܼܢ ܐܠܗܘܼܬܐ ܘܐܢܫܘܼܬܐ ܚܕ ܒܪܐ ܘܚܕ ܟܝܿܢܐ ܡܒܼܪܣܐ ܐܬܚܼܙܝܼ ܒܚܪܬ ܙܒܢܼ̈ܐ. ܘܐܝܟ ܚܙܼܘܐ ܕܩܫܼܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܒܥܢܼ̈ܢܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܓܝܪ ܕܩܫܼܬܐ ܚܕܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܡܼܢ ܝܿܠܝܢ ܕܡܫܚܠ̈ܦܢ ܒܓܘܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܪܘܼܟܒܗܿ ܘܩܘܼܝܡܗܿ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܼܘ ܓܠܝܢܐ ܡܦܬܼܟܐ ܗ݀ܘ ܘܥܠ ܚܕܝܘܼܬܐ ܕܡܠܼܬܐ ܕܥܡ ܦܓܪܐ ܪܡܿܙ. ܟܘܼܢܝܐ ܕܕܡܘܼܬܐ ܕܐܠܝܩܛܪܘܿܢ ܐܡܿܪ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܚܨ̈ܘܗܝ ܘܠܥܼܠ. ܐܠܝܼܩܛܪܘܿܢ ܗ̄ ܕܗܒ ܣܐܡܐ ܡܕܡ ܡܚܠܛܐ܆ ܨܚܚܐ ܕܬܪܝܢ ܒܪܢܫܐ ܩܘܼܡ ܗ̄ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܬܚܼܫܚ ܐܠܗܐ ܒܗܿܕܐ ܒܪܬ݀ ܩܿܠܐ ܥܡ ܗܿܢܐ ܢܒܝܐ ܕܢܚܼܘܐ ܡܘܼܟܟܐ ܘܬܚܘܼܒܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܠܐ ܡܛ݀ܠ ܝܬܝܼܪܘܼܬܐ ܕܓܠܝܢܐ ܢܬܼܬܪܝܼܡ ܘܪܥܝܿܢܐ ܘܢܘܒܼܕ ܠܢܒܝܘ̄ ܘܥܠܬ݀ ܒܝܼ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܐܬܼܚܝܠ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܼܢ ܡܥܒܼܕܢܘܼܬܗ ܠܐ ܐܫܟܼܚ ܕܢܠܒܼܒ ܢܦܫܼܗ ܘܢܩܘܼܡ ܘܢܫܡܼܥ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܠܗ. ܘܒܿܬܪ ܕܓܠܼܐ ܠܗ ܥܠ ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܠܗ ܡܬܼܦܪܫ ܘܐܦ ܥܠ ܗܿܢܘܿܢ ܕܠܘܿܬܗܘܿܢ ܡܫܼܬܕܪ ܒܕܩܼ ܠܗ ܥܠ ܓܘܼܡܕܢܘܼܬܗܘܿܢ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܠܢܒܝܐ ܕܡܫܼܬܐܠ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܗܼܘܐ ܡܡܪܡܪܢ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܢܬܢܼܒܐ ܐܝܟ ܡܘܿܫܐ ܘܐܪܡܝܐ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܬܼܩܗ ܠܢܒܝܐ ܘܠܐ ܫܒܼܩ ܕܢܡܠܼܠ ܡܕܡ ܕܡܬܼܚܫܒ ܗܼܘܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܘܗܿܐ ܐܝܼܕܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܐܝܼܕܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܡܥܼܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܗܿܝ ܕܗܝܼ ܚܪܩܬ݀ ܐܘܟܝܼܬ ܦܣܼܩܬ݀ ܗܿܠܝܢ ܥܠ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ. ܟܬܝܼܒ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܗ̄ ܥܦܝܼܦܘܼܬܐ ܕܟܬܝܼܒܬܗ ܥܠ ܫܪܪܗ ܡܒܕܩܐ ܒܕܡܘܼܬ ܠܘܼܚ̈ܐ ܕܣܦܼܪܗ ܕܡܘܿܫܐ. ܩܝܼ̈ܢܬܐ ܘܫܒܝܼ̈ܚܬܐ ܗ̄ ܚܫܼܒ̈ܬܐ ܡܚܘ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܕܟܠܗ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܥܬܝܼܕ ܗܼܘܐ ܠܡܐܬܼܐ ܥܠ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܚܫܝܼܒ ܗܼܘܐ ܘܡܿܢܐܼ ܘܡܬܚܡ ܘܣܝܼܡ ܒܟܪܟܐ. ܒܩܝܼ̈ܢܬܐ ܗܿܝ ܕܗܼܢܝܢ ܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܕܡܛ݀ܠ ܒܝܼܫ̈ܬܗܝܢ ܐܿܠܝܢ ܗܼܘܘ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܥܠ ܢܦܫܼܗܘܿܢ ܒܡܘܼܫ̈ܚܬܐ ܘܒܩ̈ܠܐ ܕܩܝܼ̈ܢܬܐ ܡܬܼܪ̈ܟܒܢ܆ ܗܼܘ̈ܝ܆ ܨܚܚܐ ܕܬܠܬܐ܆ ܘܐܟܠܬܼܗ ܗ̄ ܦ݀ܩܕ ܕܢܐܟܠܝܼܘܗܝ ܠܟܪܟܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܒܡܐܟܘܼܠܬܐ ܓܫܝܼܡܬܐ ܪܓܫܼܬܐ ܕܣܝܒܪܬܐ ܪܘܼܚܢܝܬܐ ܢܩܒܼܠ ܗܿܝ ܕܡܢܼܗܿ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܡܬܼܡܠܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܒܗ ܒܟܪܟܐ ܡܿܩܒܠ ܗܼܘܐ. ܘܗܿܢܐ ܟܪܟܐ ܓܠܝܢܐ܆ ܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠ ܥܡܐ. ܥܡܝܼܩ ܗ̄ ܡܠܒܒ ܠܗ ܕܠܐ ܢܕܚܼܠ ܘܢܟܣܼ ܠܗܿܢܘܢܿ ܕܐܫܼܬܕܪܘ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠ ܥܡܐ ܥܡܝܼܩ ܠܫܼܢܐ ܫܕܿܪܬܟ ܕܬܩܼܢܛ ܡܢܼܗܘܿܢ ܐܠܐ ܠܘܿܬ ܥܡܟ ܘܒܢ̈ܝ ܠܫܼܢܟ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܝܿܢܐ ܕܥܡܝܼܩ ܡܡܠܠܗ

ܠܐ ܦܫܝܼܩ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܣܼܬܟܠܘܼܢܝܗܝ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܐܝܿܢܐ ܕܠܓܼ ܠܫܼܢܗ. ܕܠܐ ܫܿܡܥ ܐܢܬ ܡܡܠܼܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܐ ܗܼܘܐ ܥܠ ܫܡܥܼܐ ܐܡܝܼܪܐ ܐܠܐ ܥܠ ܣܘܼܟܠܐ ܕܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܼܡܠܠ. ܘܐܠܘܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܠܝܢ ܥܠ ܡܬܬܦܝܣܢ̄ܘܼܬ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܠ̈ܫܢܐ ܘܠܐ ܡܫܼܬܡܥܢܘܼܬܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ.. ܕܟܿܠܗ ܓܝܪ ܒܝܬ܆ ܘܩܿܫܐܼ ܠܒܗܿܘܢ܆ ܡܪ̈ܚܐ ܘܓܘܼ̈ܡܕܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ. ܥܫ̈ܝܼܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܬ ܥܝ̈ܢܐ ܠܠܐ ܡܬܼܟܚܕܢܘܼܬ ܩ݀ܪܐ. ܘܩܫ̄ܝܘܼ ܕܠܒܼܐ ܠܠܐ ܕܚܠܼܬܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ ܘܓܙܡ̈ܘܗܝ ܗܿܐ ܐܥܫܿܢܬܟ ܘܚܝܿܠܬܟ ܕܠܐ ܬܩܼܘܼܡ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܕܚܿܠ ܐܢܬ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܘܡܼܢ ܕܐܫܼܬܥܝܼ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܦܼܩܕ ܠܡܥܼܒܕ ܬܘܼܒ ܡܿܝܬܐ. ܘܫܩܠܼܬܢܝ ܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܠܕܘܼܟܬܐ ܡܫܿܢܐ ܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒ̄ܘ ܡܼܢ ܡܨܥܬ݀ ܫܒܝܼܬܐ ܕܥܡܐ ܠܦܩܼܥܬܐ ܐܝܿܟܐ ܕܓܠܝܢܐ ܐܬܚܼܙܝܼ ܠܗ. ܘܒܿܬܪ ܫܘܼܠܡܐ ܕܚܙܼܘܐ ܠܕܘܼܟܬܗ ܦܢܼܐ ܒܝܕ ܢܦܫܼܗ. ܒܝܕ ܪܘܼܚܐ ܗ݀ܘܕ ܐܦܩܼܗ. ܘܫܡܿܥܬ ܩܿܠܐ ܗ̄ ܫܿܥ ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܐܦ ܩܿܠܐ ܬܩܝܼܦܐ ܡܢܼܗ ܕܓܠܝܢܐ ܡܐ ܕܡܫܿܢܐ ܗܼܘ. ܗ݀ܘ ܕܒܝܕ ܙܘܥܗ ܡܒܿܕܩ ܗܼܘܐ ܕܐܠܗܐ ܕܟ݀ܠܡܕܡ ܕܦܫܝܼܩ ܠܗ. ܘܡܿܙܝܼܥ ܘܡܫܚܿܠܦ ܠܟܿܠܡܕܡ ܐܝܟ ܪܒܘܼܬ ܚܝܠܗ ܘܡܫܼܬܡܥ ܗܼܘܐ ܒܗ. ܬܘܼܒ ܒܩܿܠܐ ܐܦ ܩܘܼܠܣܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܼܢ ܗܿܢܘܿܢ ܕܐܝܟ ܡܪܟܒܼܬܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܗ݀ܘ ܕܡܬܼܡܠܠ ܗܼܘܐ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܚ̈ܝܐ ܗܼܘܘ ܘܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܘܒܿܬܪ ܟܢ ܡܚܿܘܐ ܕܟܪ̈ܘܼܒܐ ܐܢܘܿܢ ܒܝܪܼܟ ܗܼܘܐ ܐܝܼܩܪܗ ܕܡܪܝܐ ܡܼܢ ܐܬܪܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܠܡ ܒܪܝܼܬܗ. ܬܘܼܒ ܡܢ ܫܡܗܘܗܝ ܪ̈ܡܐ ܘܼܡܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܩܕ̈̄ ܕܡܥܡܪܗ ܢܬܒܼܪܟ ܐܝܼܩܪܗ. ܐܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܠܦܘܼܬ ܓܫܝܼܡܘܼܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܫܡܿܝܐ ܡܬܐܼܡܪܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܗ ܘܓܢܝܼܙܘܼܬܗ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܒܗܘܼܫܥ ܕܐܗܿܦܘܼܟ ܠܐܬܪܝ܆ ܐ݀ܩܘܐ ܡܢܼܝ ܘܠܝ܀ ܘܐܙܿܠܬ ܒܚܐܦܐ ܕܪܘܼܚܝ ܗ̄ ܪܘܼܚܐ ܕܝܼܠܝ ܡܟܿܢܐ ܠܛܝܒܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܫܘܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ. ܡܐܙܼܠܬܗ ܘܡܐܬܝܼܬܗ ܒܝܕ ܗܘܢܐ ܗܿܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܡܥܕܒܢܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܡܦܩܼܬܗ ܕܠܩܼܥܬ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܓܪ̈ܡܐ܆ ܡܿܕܝܢ ܡܥܠܼܬܗ ܘܡܦܩܼܬܗ ܒܝܕ ܓܠܝܢܐ ܗܿܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܝܕ ܗܘܢܗ. ܐܦܿܢ ܡܿܢ ܠܥܠ ܡܝܛܿܒܝܼܢܢ ܕܪܘܼܚܢܐܝܼܬ ܢܿܦܫܩ ܠܟܬܒܐ ܐܠܐ ܬܢܢ ܩܠܝܼܠ ܐܡܼܪܢܢ. ܐܪܒܥ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܪܒܥܐ ܐܘܢܓܠ̈ܝܼܣܛܐ ܘܗܢܝܘܿܟܐ ܡܫܝܼܚܐ. ܘܓܦܼ̈ܐ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܣܒܼܪܬܐ. ܘܐܪܝܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܕܫܠ̈ܝܼܚܐ. ܘܢܫܼܪܐ ܥܠ ܨܝܼܕܬܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܫܐ̈ܕܐ. ܬܘܪܐ ܥܠ ܟܕܝܼܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܥܒܕܐ ܕܥܿܠܡܐ ܬܚܝܬ ܢܝܼܪܐ ܕܝܘܼ̈ܠܦܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܓܝܓ̈ܠܐ ܕܚܕܐ ܒܚܕܐ ܕܝܬܩܐ ܚܿܕܬܐ ܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܼܩܬܐ. ܗܠܼܟܬܐ ܕܓܝ̈ܓܠܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܥܡ ܫܠ̈ܝܼܚܐ ܢܦܩܼܬ ܟܪܘܿܙܘܼܬܐ ܕܚܿܕܬܐ ܘܥܬܝܼܩܬܐ ܠܒܝܬ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܪܘܼܚܐ ܚܝܬܐ ܕܒܓܝ̈ܓܠܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܒܘܼܛܠܐ ܕܗܿܠܝܢ

ܕܢܡܘܿܣܐ. ܘܡܢܼܒܿܬܪ ܫܒܥܐ ܗ̄ ܢܒܝܐ ܒܿܬܪ ܕܚܼܙܐ ܘܫܘܼܢܿܝܗ ܕܚܙܼܘܐ ܕܡܢܼ̈ ܒܬܼܪ ܟܕ ܬܡܝܼܗ ܝܘܡ̈ܬܐ ܫܒܼܥܐ ܠܥܝܼܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܢܪܓܼܫܘܢܼ ܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܒܪܒܘܼܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܼܚ̈ܙܼ ܠܗ. ܕܘܩܐ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܕܘܩܐ ܡܼܢ ܪܘܡܐ ܕܕܘܼܟܬܐ ܕܩܿܐܡ ܒܗܿ ܕܐܩܿ ܘܚܿܙܐ ܠܪܘܼܚܩܐ ܨܒܼ̈ܘܬ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛ݀ܠ ܪܚܝܼܩܘܼܬܗܝܢ ܠܐ ܡܬܼܚܪ̈ܢ ܠܣܓ̈ܝܐܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܠܟ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܣܪ̈ܠܝܐ ܥܠܝܿܬܟ ܘܚܙܝܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܣܡܿܬܟ ܟܕ ܡܒܿܕܩ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܛܝ̈ܒܢ ܠܡܐܼܬܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܙܿܗܪ ܐܢܬ ܠܗܘܿܢ ܕܢܬܦܪܣܘܿܢ ܐ݀ܣܝܘܼܬܐ ܠܒܝܼܫܬܐ ܕܬܐܼܬܐ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܐܬܿܠ ܬܘܼܩܠܬܐ ܗ̄ ܬܘܼܩܠܬܐ ܠܗ ܠܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܡܿܩܒܠ ܚܛܝܐ ܚܠܦ ܚܛ̈ܗ̄ܘ ܩܿܪܐ܆ ܦܘܿܩ ܠܦܩܥܼܬܐ ܗ̄ ܡܬܦܼܩܕ ܢܒܝܐ ܒܓܠܝܢܐ ܕܢܼܦܘܿܩ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܫܠܼܝܐ ܡܼܢ ܡܼܨܥܬ݀ ܥܡܐ. ܐܦ ܗܿܕܐ ܡܦܩܼܬܐ ܫܘܼܢܝܐ ܕܢܦܼܫܐ ܘܕܗܘܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܠܘ ܕܦܓܪܐ. ܘܡܼܢ ܕܐܫܼܬܥܝܼ ܫܘܼ̄ܗ ܘܗܕܪܗ ܕܓܠܝܢܐ ܐܡܼܪ܆ ܥܘܿܠ ܐܬܼܚܫܒ ܒܒܝܬܟ ܗ̄ ܡܛ݀ ܠܕܒܝܼ̈ܫܐ ܗܼܘܘ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܠܐ ܡܫܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡܼ̈ܠܐ ܕܢܒܝܐ. ܘܡܬܼܦܩܕ ܢܒܝܐ ܕܥܡ ܡܠܼܬܐ ܐܦ ܒܥܒܿܕܐ ܢܪܫܘܼܡ ܠܥܩ̈ܬܐ ܕܬܝ̈ܢ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܚܒܘܼܫܝܐ ܕܒܒܝܬܐ ܡܒܿܕܩ ܥܠ ܫܪܟܢܐ ܕܦܼܫ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܡܛ݀ܠ ܕܪܢܝܢ ܗܼܘܘ ܘܠܐ ܡܬܼܚܒܫܝܼܢ ܘܡܫܼܬܒܝܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܘܿ ܡܫܼܬܒܝܢ ܘܡܬܼܐܠܨܝܼܢ ܒܟܦܼܢܐ ܘܥܩܼ̈ܬܐ. ܘܬܬܼܚܪܫ ܘܠܐ ܬܗܼܘܐ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܙܒ̈ܢܼܐ ܦܩܿܕ ܠܗ ܕܠܐ ܢܡܼܠܠ ܥܡܼܗܘܿܢ ܐܠܐ ܒܗܿܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܒܘܼܫܝܗ ܐܟܡܿܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܗܼܘ̈ܝ ܗܿܠܝܢ ܒܗ݀ܘܙܒܢܼܐ ܕܒܗܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܬܝ̈ ܗܼܘ̈ܝ ܥܠ ܥܡܐ ܕܪ̈ܫܝܼܡܢ ܗܼܘ̈ܝ. ܘܡܐ ܕܡܿܡܠܠ ܐܢܼܐ ܗ̄ ܗܼܘܝܬ ܝܿܕܥ ܕܟܿܠܐܼ ܡܼܢ ܡܡܠܠܐ ܕܥܡܼܗܘܿܢ ܘܡܐ ܕܡܬܼܦܬܚ ܦܘܼܡܟ ܗܿܕܐ ܬܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ ܗܿܟܢܐ ܐܡܿܪ ܕܫܿܡܥ ܢܫܡܼܥ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܬܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ ܕܗ݀ܘ ܕܝ݀ܨܦ ܕܢܫܡܼܥ ܗܿܠܝܢ ܕܥܘܼܕܪܢܗ ܫܿܡܥ ܘܟܕ ܙܐܥ ܥܠ ܣܢܝܿܬܗ. ܥܕܠܐ ܢܫܼܩ̄ܠܝܼܘ ܪܘܓܙܐ ܕܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ. ܣܒ ܠܒܼܬܐ ܗ̄ ܣܝܼܡܝܗܿ ܒܒܝܬܟ ܐܝܿܟܐ ܕܡܐܓܿܨ ܐܢܬ ܒܚܘܼܫܒܟ ܨ܆ ܕܐܪܒܥܐ ܘܪܫܘܿܡ ܗ̄ ܘܪܫܘܿܡ ܒܬܪܥܝܼܬܟ ܕܐܘܿܪܫܡ ܗܝܼ ܕܣܝܼܡܐ ܩܕܡܝܟ ܕܬܬܢܼܒܐ ܥܠܝܗܿ. ܘܥܒܕ ܠܗܿ ܙܘܝܼܕ̈ܢܐ ܗ̄ ܙܘܝܼܕ̈ܢܐ ܠܡܓܕܠܐ ܕܫܘܼܪ̈ܐ ܩ݀ܪܐ ܐܘܿ ܠܦܘܼܪ̈ܩܣܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܘܪ̈ܓܐ ܕܢܿܦܩܝܼܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܘܼܪܐ. ܐ݀ܫܪܐ ܥܠܝܗܿ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܕܢ݀ܦܩܝܼܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܘܼܥܐ. ܐ݀ܫܪܐ ܥܠܝܗܿ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܒܢܝܼ ܡܼܢ ܛܒܝܼܢܐ ܕܡܘܼܬ ܦܪ̈ܫܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܡܩܿܪܒܝܼܢ ܒܩܘܼܪܒܐ ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܟܡܝܼܢܝܼܢ. ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܐ ܒܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܡܣܬܪ̈ܬܐ. ܕܠܐܝܿܠܝܢ ܕܒ݀ܥܝܢ ܠܡܥܼܪܩ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܨܿܝܕܝܢ. ܣܒ ܠܟ ܛܝܓܢܐ ܕܦܪܙܠܐ ܗ̄ ܬܚܘܝܼܬܐ ܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܛܝܓܢܐ ܕܩܫܼܝܘܼܬܗ ܘܠܐ ܡܫܬܼܚܠܦܢܘܼܬܗ ܕܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܘܕܠܐ ܚܿܐܪ ܒܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܐܘܿ ܫܿܡܥ ܟܕ ܩܿܪܝܢ ܠܗ ܠܥܘܼܕܪܢܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܐ݀ܦܠܐ ܒܐܣܼܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܥ݀ܒܪܐ ܚܼܙܬܐ ܐܘ ܩ݀ܠܐ. ܘܛܝܒܼ ܐܦ̈ܝܟ ܗ̄ ܚܘܠܐ ܠܡ

ܒܝܕ ܦܪܨܘܼܦܟ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܚܝܼܡ ܐܢܬ ܥܠܝܗܿ. ܟܕ ܒܗ݀ܝ ܕܛܝܓܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܕܦܪܙܠܐ ܗ݀ܘ ܕܐܬܩܼܪܝܼ ܐܣܼܬܐ. ܕܡܝܐ ܬܘܼܒ ܥܠ ܫܘܼܢܩܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܬܬܟܼܒܫܝ ܪܡܿܙ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܡܼܬܝ ܕܡܢܼܟ݀ܠ ܓܒܝܼ̈ܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܚܕܝܼܪܝܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܘܠܡܦܼܩ ܠܒܪ ܘܠܡܒܼܥܐ ܠܗܘܿܢ ܣܝܒܪܬܐ ܠܐ ܡܫܼܟܚܝܼܢ ܗܼܘܘ܆ ܛܝܓܢܐ. ܛܒܩܐ ܐܝܼܬܘܗܝ܀ ܕܡܟ ܥܠ܀ ܥܘܠܐܕܒܝܬ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܓܝܪ ܕܫܘܼܥܒܕܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܓܣܗ ܕܢܒܝܐ ܡܚܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܘܡܼܢ ܚܫܝ̈ܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܠܕܘܩܐ ܘܡܣܒܪܐ ܡܛܿܠܡ ܠܗ ܘܫܘܼܥܒܕܐ ܘܡܘܼܟܟܐ ܕܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܘܕܝܘܼ̈ܕܝܐ. ܒܝܕ ܐܘܼܠܨܢܗ ܡܿܘܕܥ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܥܠܘܗܝ. ܠܘ ܥܠ ܣܛܪܗ ܐܠܐ ܥܠ ܡܫܟܼܒܗ ܐܡܿܪ. ܟܕ ܓܠܝܐ ܕܠܘ ܥܘܠܐ ܢܣܿܒ ܗܼܘܐ ܥܠܘܗܝ ܐܠܐ ܡܘܼܟܟܐ ܕܡܛ݀ܠ ܥܘܠܐ. ܡܿܢܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܕ݀ܡܟ. ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܬܫܝܥܝܼܢ ܗ̄ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܿܠܝܢ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܬܫܥ̈ܝܼܢ ܕܗܿܘܝܢ ܒܥܩ̈ܬܐ ܘܒܫܒܼܝܐ. ܒܝܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܘܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܗܿܢܐ ܕܝܢ ܡܢܝܿܢܐ ܐܢܗܼܘ ܕܡܼܢ ܙܒܢܼܐ ܗ݀ܘ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܡܼܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܘܼܪ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܥܣܼܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ. ܘܩܕܝܼܡ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܫܢ̈ܝܐ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥ ܢܬܚܼܫܒ. ܘܬܘܼܒ ܫܢ̈ܝܐ ܫܒܥܝܼܢ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܘܒܿܬܪܗܝܢ ܕܡܕ̈ܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ ܡܫܟܼܚܐ ܕܢܣܼܬܩܡ ܘܢܬܡܼܠܐ ܡܢܝܿܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܒܫܘܼܠܡܐ ܕܙܒܢ̈ܝܗܘܿܢ ܕܡ̈ܠܟܐ ܦܪܣܝܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܐܦ ܩܘܡܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܡܩܕܘܼܢܝܐ ܗܼܘܐ ܟܕ ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܝܘܿܚܢܢ ܒܪ ܝܘܼܝܕܥ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܚܡܝܼܫܝܐ ܠܝܫܘܿܥ ܒܪ ܝܘܿܙܕܩ. ܐܢܕܝܢ ܠܦܘܼܬ ܡܕܡ ܕܐܡܝܼܪ ܠܢܒܝܐ ܥܠ ܥܬܝܼܕ̈ܬܐ ܢܣܼܒܝܼܘܗܝ ܐܢܫ ܠܡܢܝܿܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܼܪܝܐ ܕܙܒܼ̈ܢܐ ܕܡܩܕ̈ܘܼܢܝܐ ܡܬܡܼܬܚ ܙܒܢܼ̈. ܟܕ ܓܝܪ ܢܐܼܚܘܿܕ ܐܢܫ ܫܘܼܪܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܕܐܢܛܝܟܘܿܣ ܐܦܝܼܦܐܢܝܼܣ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܪܝܐ ܩܘܡܗܘܿܢ ܕܡܩܒ̈ܝܐ ܘܥܛ݀ܦ ܒܪ ܒܣܬܪܐܝܼܬ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܘܼܬܗ ܕܐܠܟܣܕܪܘܿܣ ܫܢܗܝܐ ܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܡܫܬܼܟ̈ܚܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܼܬܐ ܕܟܬܒܐ ܕܡܩܒ̈ܝܐ. ܘܫܢܝ̈ܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܦܪ̈ܣܝܐ ܕܡܼܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܿܣ ܘܥܕܡܐ ܠܟܘܼܪܫ ܗܘ̈ܝܢ ܡܐܬܝܢ ܘܬܠܬܝܢ ܘܝܬܝܼܪ ܩܠܝܼܠ܆ ܘܬܘܼܒ ܫܒܥܝܼܢ ܕܡܕ̈ܝܐ ܘܕܒܒܠ̈ܝܐ ܐܝܟ ܣܿܗܕܘܼܬܗ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܕܡܫܼܬ̈ܟܚܢ ܕܝܢ ܕܫܦ̈ܥܢ ܡܼܢ ܡܢܝܿܢܐ ܗܿܢܐ ܕܣܝܼܡ ܠܢܒܝܐ ܫܢ̈ܝܐ ܐܪܒܥܝܼܢ ܒܠܚܘܼܕ ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܼܢܢ ܕܝܬܝܼܪ̄ܘܼ ܕܫܢ̈ܝܐ ܡܼܢ ܥܠܼܬܐ ܕܗ݀ܘ ܕܐܦܩܼ ܠܟܬܒܐ ܠܣܘ̄ܪ ܐܝܼܬܝܗܿ ܐܘܿ ܡܼܢ ܟܬܘܿܒ̈ܐ ܒ݀ܬܪܟܢ ܗܘܬ݀. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܟܬܝܼܒܐ ܒܝܘܢܝܐ ܫܪܝܼܪܐ ܗ̄ ܫܢ̈ܝܐ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܼܢ. ܘܬܕܡܼܟ ܥܠ ܣܼܛܪܟ ܕܝܡܝܼܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܪܟܐ ܝܼܝܕܝܼܥܐ ܕܡܼܢ ܡܼ̈ܠܐ ܕܐܡܼܪ ܕܝܘܡܐ ܠܫܢܿܬܐ ܘܦܘܼܫܩܐ ܕܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܗܿܫܐ ܚܘܝܼ ܐܝܟܟܢܐ ܕܐܦ ܗܪܟܐ ܢܬܼܪܥܐ ܕܟܕ ܡܼܢ ܚܘܼܪܒܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܡܫܿܪܐ ܐܝܟ

ܣܗܕܘܼܬܗ ܕܡܓܣܗ ܕܢܒܝܐ ܕܥܠ ܣܛܪܗ ܕܝܡܝܼܢܐ ܡܫܬܼܠܡ ܐܦ ܗܼܘ ܒܫܢܿܬܐ ܕܝܓ̄ ܕܡܿܘܬܗ ܕܒܘܿܟܕܢܨܪ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܡܢܝܿܐ ܕܥܘܠܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܡܿܘܬܗ ܕܫܠܝܡܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܓܿܠܘܿܬܗ ܕܐܦܪܝܡ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܗܿܘܝܢ. ܫܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܕܡܼܢ ܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܿܛ ܢܫܼܬܘܘܢܿ. ܘܣܝܒܼܪ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܘܠܝܘܼܕ̈ܝܐ ܣܝܒܼܪ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ. ܘܓܘܼܠܝܗ ܕܐܦܪܝܡ ܘܦܘܼܪܩܢܗܘܿܢ ܕܡܼܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܡܪܫܿܥܝܼܢ ܐܪܒܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܟܕ ܫܿܘܝܢ ܗܼܘܘ ܕܥܡ ܐܚܝ̈ܗܘܿܢ ܢܫܼܬܒܘܿܢ. ܬܠܬܡܐܐ ܓܝܪ ܘܬܫܥܝܼܢ ܕܓܘܐ ܗܼܘ̈ܝ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܠܗܟܘܬܐ. ܘܗܿܕܐ ܗܿܟܝܼܠ ܐܡܿܪ ܢܒܝܐ. ܕܐܢ ܠܟ ܥܣܩܐ ܠܡܣܼܝܒܪܘܼ ܗܿܢܐ ܩܠܝܼܠ ܙܒܢܼܐ ܝܘܡܐ ܡܼܢ ܫܢܿܬܐ. ܟܡܼܐ ܝܬܝܼܪ ܠܝܪ ܕܡܼܢ ܝܘܡ̈ܝ ܝܘܪܒܥܡ ܠܥܘܠܗܘܿܢ ܘܠܪܘܼܫܥܗܘܿܢ ܣܝܒܼܪܬ. ܐܪܡܝܿܬ ܥܠܟ ܫܝܼܫܠ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܦܘܼܩܕܢܝ ܠܡ ܐܝܟ ܕܒܫܝܼܫܠܬܐ ܐܣܝܼܪ ܐܢܬ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܫܠܝܼܛ ܐܢܬ ܕܬܬܗܼܦܟ ܡܼܢ ܣܼܛܪܟ ܠܣܼܛܪܟ ܥܕܡܐ ܕܫܿܠܡܝܼܢ ܝܘܡܗܬܐ ܕܐܬܬܚܼܡܘ ܠܟܿܠ ܚܕ ܡܼܢ ܥܘܠ̈ܢ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܟܢܘܼܫ̈ܬܐ ܒܬܠܬ ܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܚܕܐ ܙܒܢܿܬܐ ܐܬܗܼܦܟ ܣܒ ܠܟ ܚܛ̈ܐ ܘܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܩܼܕ ܠܗ ܬܘܼܒ ܕܠܦܘܼܬ ܥܣܼܩܘܼܬܐ ܕܡܓܣܗ ܬܗܼܘܐ ܐܦ ܣܝܒܼܪܬܗ ܟܕ ܣܼܡ ܐܦ ܐܕܫ̈ܐ ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܡܬܟܼܢܫܐ. ܟܘܼܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܟܘܼܢ̈ܬܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܚܛ̈ܐ ܓܠܝܼ̈ܠܬܐ ܐܢܝܢ ܘܒܨܝܼܪ ܘܡܡܟܟ ܠܚܡܗܝܢ ܡܼܢ ܕܚ̈ܛܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܕܘܼܚܢܐ ܕܡܿܐ ܠܦܝܓܢܐ ܘܕܘܼܚܢܐ ܪܒ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܟܘܼ̈ܢܬܐ. ܡܼܢ ܥܕܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܪܡܫܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܛܗܪܐ ܠܛܗܪܐ. ܗܿܠܝܢ ܐܢܘܿܢ ܥܕ̈ܢܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܪܥܦܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܦܛܝܼܪ̈ܐ ܕܡܛܘܝ ܒܟܒ̈ܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܕܠܐ ܬܢܘܼܪܐ ܘܕܠܐ ܬܦ̈ܝܐ ܘܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܪܡܿܙ. ܥܠ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܼܢ ܠܥܼܠ ܕܚ̈ܠܝܼܛܢ ܗܼܘ̈ܝ ܥܡ ܣܥܪ̈ܐ ܡܒܿܕܩ ܕܝܢ ܒܝܕ ܗܿܕܐ ܥܠ ܟܦܢܘܼܬܐ ܘܡܓܙܝܘܼܬܐ ܕܐܚܿܕܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ. ܗ݀ܝ ܕܠܥܝܢ̈ܝܗܘܿܢ ܐܝܿܟܢܐ ܕܟܕ ܚܿܙܝܢ ܢܬܓܢܼܚܘܢܼ ܢܦܫܝ ܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܛܢܦܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܕܬܬܚܼܠܦܝ ܠܗ ܗܿܝ ܕܟܒ̈ܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܼܦܪܣ ܗܼܘܐ ܢܒܝܐ ܕܢܥܼܪܘܿܩ ܡܼܢ ܡܣܝܒܼ̈ܬܐ ܘܠܘ ܡܼܢ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܕܒܣܼܪܐ ܘܥܠܗ݀ܝ ܐܡܼܪ ܕܐܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܼܚܫܚܝܼܢ ܒܡܐܟܘܼܠܬܐ. ܗܘܼ ܠܐ ܐܟܼܠ ܐܢܝܢ ܡܛ݀ܠ ܢܩܕܘܼܬܐ ܐܝܿܟܢܐ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܠܟܿܠܢܫ ܓܥܝܼܨ̈ܢ ܡܿܨܐܼ ܗܼܘܐ ܕܢܬܚܼܫܚ ܘܢܥܒܼܕ ܠܗ ܒܗܝܢ ܠܚܡܐ ܠܡܐܟܘܼܠܬܐ ܡܿܢܐ ܗܿܟܝܼܠ ܐܠܗܐ ܟܒ̈ܝܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܗ̄ ܚܠܦ ܟܒܝ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܗܿܐ ܬܒܿܪ ܐܢܼܐ ܩܢܝܐ ܕܥܒܘܼܪܐ ܠܟܿܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܿܨܝܢܼ ܠܡܥܒܼܕ ܩܘܼܝܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܝܕ ܡܐܟܘܼܠܬܗܝܢ ܚܿܒܫ ܘܠܘ ܩܢܼܝܐ ܕܥܒܘܼܪܐ ܡܬܬܼܒܪ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܐܠܗܿܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܥܩܪ̈ܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ ܘܚܝܘܼܬܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܨ܆ ܕܗ̄ ܣܼܒ ܠܟ ܣܝܦܐ ܗ̄ ܡܬܼܦܩܕ ܬܘܼܒ ܠܡܓܼܪܥ ܠܪܝܼܫܗ ܘܕܩܢܗ

ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܡܫܼܬܩܠܐ ܟܗܢܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼ̄ ܘܝܿܩܕܐ ܘܡܬܼܚܪܒܐ ܐܘܿܪܫܠܡ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܒܣܝܦܐ ܓܝܪ ܘܠܘ ܒܡܕܟܝܐ ܐܬܦܼܩܕ ܕܢܓܪܘܿܥ ܣܥܪܗ ܕܢܚܼܘܐ ܕܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܟܦܢܼܐ ܚܪܒܐ ܫܿܠܛܐ ܒܗܘܿܢ. ܠܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ ܗ̄ ܦܩܿܕ ܠܗ ܬܘܼܒ ܕܒܡܣܐܬܐ ܢܬܼܩ̄ܠܝܼܘ ܠܣܥܪܗ ܘܠܬܠܬ ܡܢ̈ܘܢ ܢܦܠܓܝܼܘܗܝ. ܚܕܐ ܠܡ ܡܼܢ ܬܠܬ ܡܢܘ̈ܢ ܐܘܩܼܕ ܗ̄ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܐܘܿܪܫܠܝܡ ܗܿܝ ܕܪܫܝܼܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܼ ܠܒܼܬܐ ܕܟܐܦܐ ܡܒܿܕܩ ܕܝܢ ܒܝܕ ܦܘܠܓܐ ܕܬܠܬ ܡܢ̈ܘܢ ܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܦܘܠܓܐ ܗܿܝ ܕܗܘܬ݀ ܒܡܣܼܐܬܐ ܕܡܬܩ̈ܠܐ ܗܿܝ ܕܠܗܿܢܘܢܿ ܡܦܿܠܓܐ ܗܘܬ݀ ܘܣܿܝܡܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܝܘܼܩܪܐ ܕܥܘܠܗܘܿܢ ܘܡܿܘܕܥܐ ܗܘܬ݀ ܐܦ ܟܐܢܘܼܬܗ ܕܕܝܿܢܐ. ܚܕܐ ܕܝܢ ܡܢܿܬܐܐܘܩܼܕ ܒܢܘܼܪܐ ܒܓܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܦܠܐܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ. ܕܣܦܼܘ ܒܟܦܼܢܐ ܒܓܘ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܐܚܪܬܐ ܬܦܣܼܘܿܩ ܒܣܦܐ ܚܕܪ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܡܢܿܬܐ ܕܡܬܼܚܪܒܐ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒܓܘ ܐܪܥܗܘܿܢ. ܘܬܣܼܒ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܡܢܝܿܢܐ. ܠܥܼܠ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܕܒܝܬ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܦܘܼܫܩܐ ܕܗܿܠܝܢ ܣܝܼܡ ܒܣܦܪ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܐܦ ܒܐܪܡܝܐ ܟܕ ܡܫܼܬܥܼܐ ܥܠ ܐܝܼܫܡܥܝܼܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܘܙܥܘܿܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܒܟܢܼܦܐ ܕܢܒܝܐ ܐܬܢܼܛܘ ܡܼܢ ܚܪܒܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܒܒܛܝܼ̈ܠܘܼ ܕܐܠܗܐ. ܥܡ ܓܕܠܝܐ ܗ݀ܘ ܕܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܪܝܼܫܐ. ܗܘܼ ܗܿܢܐ ܐܝܼܫܡܥܝܼܠ ܒܚܒܪ̄ܘܼ ܕܥܡܘܼܗܢܝܐ ܚܪܒܼܘ ܘܐܘܒܼܕܘ ܠܓܕܠܝܐ ܘܠܐܝܿܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܦܼܠܛܘ ܡܼܢ ܚܪܒܗ ܥܪܼܩܘ ܠܡܨܪܝܢ ܘܒܟܿܠ ܕܘܿܟ ܐܬܒܼܕܪܘ܆ ܘܒܗܿܝ ܕܬܨܘܪ ܐܢܘܿܢ ܒܟܢܼܦܟ ܐܘܕܥ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܿܕܐ ܕܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܡܢܛܿܪܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ. ܒܗܿܝ ܕܣܒ ܘܐܪܡܐ ܒܓܘ ܢܘܼܪܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܚܣܿܡܗܘܿܢ ܘܡܪܝܼܪܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬ ܚܕ̈ܕܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܕܐܝܼܫܡܥܝܼܠ ܗܿܘ ܕܥܠܼܬܐ ܕܚܪܒܐ ܕܐܝܟ ܿܗܢܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ. ܘܗ݀ܝ ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܬܦܼܘܿܩܝ ܚܪܒܐ ܐܡܿܪ ܥܠ ܚܒܿܠܐ ܕܗܘܼܐ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܐܬܩܼܛܠܘ ܒܐܪܥܗܘܿܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܒܡܪܕܘܼܬܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܬܘܪܬܪ̈ܐܗ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ ܠܒܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐ ܢ݀ܚܬܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܐܢܿܐ ܐܢܼܐ ܕܡܿܠܠܬ ܒܛܢܢܝ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܓܝܪ ܝܿܕܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܕܢܛܢ ܒܗܘܿܢ ܗܿܕܐ ܕܡܚܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܐ ܝܕܥܘܼܗܝ ܒܗ݀ܝ ܕܫܒܩܼܘ ܢܩܦܼܗ ܘܐܫܼܬܘܬܦܘ ܠܦܬܼܟܪ̈ܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܡܼܢ ܗܿܕܐ ܐܬܬܼܙܝܼܥ ܕܢܼܛܢ ܒܗܘܿܢ ܠܐ ܡܬܼܒܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ ܝܼܕܥܬܐ ܚܪܬܐ ܕܒܝܕ ܗܿܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܚܘܼܒܐ ܗ̄ ܪܘܓܙܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܢܐܼܠܦܘܢ ܕܗܘܼܝܬ ܐܠܗܐ ܝܿܨܘܿܦܗܘܿܢ. ܗ݀ܝ ܕܡܠܿܠܬ ܒܛܢܢܝ ܗ̄ ܢܕܥܘܢܿ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܠܘ ܒܡܠܼܬܐ ܗ݀ܘ ܛܢܼܢܝ ܕܒܗܘܿܢ ܒܠܚܘܿܕ ܐܠܐ ܒܥܿܒܕ̈ܐ. ܐܡܼܪܗܿ ܕܝܢ ܠܗܿܕܐ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܓܝܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܩܕܡܐܝܼܬ ܒܡܠܼܬܐ ܓܠܼܐ ܥܠ ܛܢܢܼܐ ܕܒܗܿ. ܘܒܿܬܪ ܕܐܬܓܠܝܬ݀ ܙܢܝܘܼܬܗܿ ܛܪ ܕܠܗܿ ܡܼܢ ܒܝܬܗ ܘܒܿܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܚܪܒܗܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܨ܆ ܕܘ̄܆ ܣܝܼܡ ܐܦܝ̈ܟ ܠܛܘܼܪܐ ܗ̄ ܡܬܢܼܒܐ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܕܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܦܬܼܟܪ̈ܐ

ܫܢܝܗܝ ܡܟܝܼܠ ܠܚܝܿܪܟ ܡܼܢ ܨܝܕ ܠܒܼܬܐ. ܘܐܬܢܼܒܐ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܡܫܼܬܒܝܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܘܿܢ ܘܦܝܿܫܝܼܢ ܡܕܒܚܐ ܕܒܿܢܝܢ ܒܗܘܿܢ ܟܕ ܫܿܗܝܢ ܘܒܛܝܼܠܝܼܢ ܡܼܢ ܕܒܚ̈ܐ. ܘܦܪ̈ܟܐ ܗ̄ ܦܪ̈ܟܐ ܩܪܐ ܠܒܢܝܬܐ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܐܝܟ ܐܣܛܘܼܢܐ ܕܒܫܡ ܐ̈ܠܗܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܢܝܐ. ܩܘܿܫ ܒܟܦܟ ܗ̄ ܐܦ ܗ݀ܕܐ ܒܥܒܿܕܐ ܣܥܼܪ ܠܗܿ ܢܒܝܐ ܠܥܝܼܢ ܟܿܠܢܫ. ܢܩܫ ܟܦܐ ܘܪܦܣܼܐ ܕܪ̈ܓܠܼܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܚܕܘܼܬܐ ܕܒܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܙܼܒܢ ܕܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܫܿܢܝܐܝܼܬ ܒܥܿܩܬܐ ܕܡܝܼ̈ܬܐ. ܘܐܡܼܪ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܥܠ ܚܕܘܼܬܐ ܡܿܘܕܥܐ ܒܗܿܠܝܢ ܕܦ݀ܩܕ ܠܢܒܝܐ ܕܢܚܼܕܐ ܐܠܦܼܗ ܕܢܼܚܘܝ̄ܘ ܠܥܡܐ ܕܒܩܿܠܝܼܬܐ ܘܒܬܪܝܼܨܘܼܬܐ ܐܬܝ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܥܩ̈ܬܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܒܿܕܘ̈ܗܝ ܛܢ̈ܦܼܐ ܘܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܗܿܕܐ ܐܡܿܪ ܢܒܼܝܐ ܒܗܿܝ ܕܐܚܼܢ ܕܚ̈ܝܐ ܠܡ ܘܢܝܿܚܐ ܪܒܐ ܡܬܼܬܘܣܦ ܠܝܼ ܒܐܒܕܢܗܘܿܢ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܒܝܼܫܘܼܬܐ ܕܒܝܬ ܝܼܣܪܐܝܠ ܕܒܚܪܒܐ ܗ̄ ܚܪܒܐ ܩܿܪܐ ܠܣܝܦܐ ܘܟܦܼܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܐܘܿ ܠܗ ܠܡܿܘܬܐ ܕܡܼܢ ܥܠܠܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܗܼܢܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗܘܿܢ܀ ܨܚܚܐ ܕܙܙ̄ ܕܡܛܝ ܣܘܦܐ ܗ̄ ܣܘܦܐ ܫܘܼܠܡܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܦܩܝܼܕ̈ܢ ܩܨܐ ܦܣܿܩܐ ܘܬܚܘܼܡܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܨܒܼ̈ܘܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܦܩܝܼ̈ܕܢ ܐܘܿ ܡܛܝܒ̈ܢ ܠܡܗܼܘܐ ܘܐܡܿܪ ܗܧܿܪܟܐ ܕܙܒܼܢܐ ܠܡ ܫܘܼܠܡܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܦܩܝܼ̈ܕܢ ܠܝܼ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܝܼܣܪܗܠܝܐ ܡܛܝܼ ܠܗ ܗ݀ܘ ܕܠܟܿܠܗܿ ܐܪܥܗܘܿܢ ܠܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܬܗܿ ܡܚܒܠ ܘܡܿܘܩܕ ܩܨܼܐ ܐܬܿܐ ܗ̄ ܥܠܝܟܝ ܠܘ ܕܡܚܕܐ ܐܠܐ ܕܡܥܝܼܩ ܘܐ݀ܬܐ ܨܝܼܦܪܐ ܗ̄ ܒܒܿܠܝܐ ܗ݀ܘ ܕܒܐܝܼܕ̈ܘܗܝ ܡܫܼܬܠܡ ܩܼܨܐ ܩ݀ܪܐ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܕܒ݀ܒܝܠ ܨܝܼܦܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܬܙܝܼܪܙ ܗܼܘܐ ܘܩܫܐ ܘܡܪܚ ܗܿܟܢܐ ܓܝܪ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܨܝܼܦܪ̈ܝܐ ܒܥ̈ܢܐ. ܥܡܘܿܪܐ ܩܼܪܝܗܝ ܡܛ݀ܠ ܙܥܘܿܪܘܼܬ ܙܒܢܼܗ ܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܠܗ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܐܬܝܗܼܒܬ݀ ܐܪܥܐ ܒܙܒܢܼܐ ܗ݀ܘ ܠܫܘܼܥܒܕܐ ܘܗܘܼܝܘܼ ܫܠܝܼܛܠܡܥܼܡܪ ܒܗܿ. ܢܦܩܼ ܠܡ ܨܝܼܦܪܝܐ ܘܒܠܼܨ ܚܘܼܛܪܐ ܗ̄ ܐܬܓܠܝܼ ܘܐܬܚܼܙܝܼ ܫܘܼܠܛܢܗ. ܒܕܡܘܼܬ ܡܘܥܝܼܬܐ ܕܐܪܥܐ ܘܦܪܥܼ ܨܥܪܐ ܗ̄ ܕܗܘܼ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܒܒܿܝܠ ܕܝܼܢܐ ܘܨܥܪܐ ܥܒܼܕ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܗܿܝ ܕܡܼܪܕܘ ܥ̄ܠܘ ܘܥܘܠܐ ܩܼܡ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܢܩܼܪܝܘܗܝ ܚܘܼܛܪܐ ܠܡܠܟܐ ܕܒܿܒܝܠ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܠܡܠܟܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܥܘܠܗ ܕܨܕܩܝܐ. ܩܼܡ ܥܠ ܚܘܼܛܪܗ ܕܥܘܠܐ ܗ̄ ܥܠ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܨܕܩܝܐ ܥܘܼܠܐ. ܗ݀ܝ ܕܩܼܡ ܗ̄ ܩܼܡ ܕܢܬܒܼܥ ܡܢܼܗ ܥܘܠܐ ܕܦܠܼܚ ܒܗ ܘܒܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܗܒ ܥܘܠܐ ܥܠ ܥܘܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܘܠܗܘܿܢ܆ ܠܐ ܡܢܼ̈ܘܿܢ.. ܘܠܐ ܐܬܬܼܢܝܼܚ ܒܗܘܿܢ ܗ̄ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܥܘܠܗܘܿܢ ܕܠܐ ܗܼܢܘܿܢ ܝܘܼ̈ܕܝܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܠܗܘܿܢ ܡܬܼܥܕܪܝܼܢ ܘܠܐ ܐܢ ܡܬܼܕܠܚܝܼܢ ܘܡܫܼܬܓܫܝܼܢ ܒܢܦܼܫܗܘܿܢ ܡܫܬܼܘܙܒܝܼܢ ܘܠܐ ܐܢ ܡܬܼܟܫܦܝܼܢ ܠܬܟܪ̈ܐ ܘܠܫܐܕ̈ܐ ܝܿܬܪܝܼܢ ܘܠܐ ܐܢ ܡܬܼܦܢܝܢ ܠܘܿܬܝ ܡܫܼܬܘܙܒܝܼܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܼܟܫܦܝܼܢ ܠܦܼܬܢܐ ܘܠܐ ܐܢ ܡܬܼܦܢܝܢ ܠܘܿܬܝ ܡܼܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܿܢܗܘܿܢ ܘܡܦܝܼܣܢܘܼܬܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܠܝܼ

ܡܬܼܗܢܝܢ ܘܐܦܿܠܐ ܐܢ ܢܬܼܦܪܣܘܢܿ ܕܢܩܼܪܘܢܿ ܠܗܘܿܢ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܡܨܪ̈ܝܐ ܡܬܼܦܨܝܢ. ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܡܬܼܬܢܝܼܚ ܨܒܝܿܢܝ ܥܕܡܐ ܕܥܿܩܪ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ. ܡܛܝܼ ܓܝܪ ܙܒܢܼܐ ܗ̄ ܩܪܒ ܙܒܢܼܐ ܕܫܒܼܝܐ ܕܡܒܿܠܒܠ ܬܩܼܢ̈ܬܐ. ܕܩܢܼܐ ܠܐ ܢܚܼܕܐ ܗ̄ ܕܙܒܿܢ ܘܩܿܢܐ ܠܐ ܡܫܼܬܒܩ ܠܡܩܼܢܐ ܘܠܡܚܼܕܐ. ܘܠܝܬ ܚܝ̈ܐ ܗ̄ ܚ̈ܝܐ ܐ̈ܠܝܼܨܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܚܿܐܝܢ ܡܟܝܼܠ ܗܿܢܘܢ ܟܕ ܡܬܼܦܢܝܢ ܥܡ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܘ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܢܿ܀ ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܙܘܐ ܠܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܗܿܢܐ ܕܒܗ ܐܫܼܬܘܕܥ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܥܠܘܗܝ ܕܥܡܐ ܕܢܫܼܬܪܐ ܘܢܫܼܬܚܠܦ ܡܼܢ ܫܪܪܗ ܘܢܒܼܛܠ. ܘܓܫܪܐ ܒܥܘܠܗ ܠܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐܐܡܿܪ. ܘܡܚܿܘܐ ܕܗܿܟܢܐ ܬܩܝܼܦܐ ܒܝܼܫܬܐ ܕܐܬܿܝܐ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܼܙܘܐ ܠܐ ܗ̄ ܕܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܗܿܢܐ ܕܒܗ ܐܫܼܬܘܕܥ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢܿ. ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܼܟܚ ܕܢܣܼܝܒܪܝܗܿ ܐܝܟ ܕܢܟܼܬܪܘܢܿ ܒܗ ܚ̈ܝܐ ܟܕ ܡܬܼܓܠܝܐ. ܩܪܼܘ ܒܩܪܢܐ ܐܘܿ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܗ̄ ܘܛܝܒܼܘ ܒܟܿܠ ܡܐ ܕܡܬܼܒܥܐ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܠܝܬ ܕܐܙܿܠ ܗ̄ ܘܠܝܬ ܡܼܢ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܐܙܿܠ ܠܩܪܒܐ ܘܢܬܼܦܣܘܢ ܐܝܿܠܝܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐ݀ܦܢ ܥܠ ܟ݀ܠܗܘܢܿ ܦܣܝܼܩ ܗܼܘܐ ܡܿܘܬܐ ܐܠܐ ܡܪܚ̄ܡ ܗ݀ܝ ܕܠܟܿܠ ܐܚܝܼܕܐ ܡܪܦܝܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܫܪܟܢܐ ܒܛܘܼܪ̈ܐ ܐܦ ܒܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܠܩܘܼܝܡܐ ܕܝܼܠܗ ܕܓܢܼܣܐ ܗܿܘ ܕܡܢܼܗ ܨܿܒܐ ܕܢܼܕܢܚ ܡܫܝܼܚܐ ܒܒܣܼܪ. ܗܿܢܐ ܫܘܼܢܩܐ ܗ̄ ܒ݀ܥܐ ܕܢܘܕܥ ܥܠܼܬܐ ܕܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܗܿܢܐ ܠܡ ܫܘܼܢܩܐ ܕܟܦܼܢܐ ܘܕܨܗܝܐ ܦܘܼܪܥܢܐ ܗܿܘ ܟܐܢܐ ܕܚܠܦ ܥܘܠܗܘܿܢ ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܡܨܼܛܒܬܝܼܢ ܒܢܚ̈ܬܐ ܫܒܝܼ̈ܚܐ ܘܒܕܗܒܐ ܡܬܓܐܝܢ ܗܼܘܘ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠܗܿܢܐ ܥܒܕܿܬܗ ܠܟܿܠܗ ܕܗܒܗܘܿܢ ܡܣܠܝܐ. ܡܛ݀ܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܐܬܬܩܼܢܘ ܡܢܼܗ. ܘܐܬܿܠܝܼܘܗܝ ܗ̄ ܘܐܣܿܒܝܼܘܗܝ. ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܐܬܼܠܝܼܘܗܝ ܠܢܘܼܟܪ̈ܝܐ. ܘܠܚܛ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܠܚܛ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܐ݀ܫܠܡ ܠܫܒܝܼܬܐ. ܘܢܛܘܫܘܼܢܗ ܗ̄ ܥܠ ܕܗܒܐ ܐܡܿܪ ܕܣܒܝܼܪ ܗܼܘܐ ܥܠ ܝܘܼ̈ܕܝܐ ܕܩܕܝܼܫ ܡܛ݀ܠ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܗܘܼܘ ܡܢܼܗ ܕܒܙܒܼܢܐ ܠܡ ܕܫܒܼܝܐ ܡܛܘܫܝܼܢ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܡܣܠܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܠܐ ܐܬܼܥܪܕܘ ܡܢܼ̈ ܡܕܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܛ̈ܝܐ ܕܐܪܥܐ ܩܿܪܝܢ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܦܫܝܼܩ ܗܼܘܐ ܠܡܚܼܛܐ ܘܡܬܼܟܣܣܝܼܢ ܒܗܿܠܝܢ ܝܘܼ̈ܕܝܐ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܝܼܫ̈ܐ ܐܬܪܕܝܼܘ ܘܠܘ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܡܝܬܪ̈ܐ ܘܗܼܢܘܢܿ ܣܐܡܼܗܘܿܢ ܘܕܗܒܗܘܿܢ ܐܫܼܬܠܡܘ ܠܚܛ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܕܢܫܼܒܘܢܿ ܬܐܢܘܿܢ ܘܢܛܘܫܘܢܿ ܐܢܘܿܢ ܒܛܡܼܐܘܼܬܗܝܢ. ܘܐܦܿܐ ܐܦ̈ܝ ܡܢܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܝܘܼ̈ܕܝܐ ܐܬܿܦܢܐ ܘܠܐ ܐܚܿܘܪ ܒܗܘܿܢ ܬܘܼܒ ܘܠܒܒܠ̈ܝܐ ܐܦܿܩܘܕ ܕܢܛܘܫܘܢܿ ܕܘ̈ܩܝ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܪܘܡܐ ܕܐܪܥܐ ܘܡܼܢ ܡܢܿܬܐ ܕܕܘ̈ܩܐ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ.. ܐܚܪ̈ܢܐ ܩܿܪܝܢ ܕܘ̈ܩܐ ܠܗܝܟܠܐ ܘܠܕܪ̈ܬܗ. ܘܢܒܼܥܘܢ ܫܠܡܐ ܗ̄ ܡܼܢ

ܒܒ̈ܠܝܐ ܘܠܐ ܢܫܼܬܟܚ. ܘܧܝܐ ܥܠ ܘܿܝܐ ܗ̄ ܘ݀ܝܐ ܟܪܘܿܙܐ ܗܿܘ ܕܥܩ̈ܬܐ ܘܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܡܐ ܕܥܦܝܼܦ. ܘܫܡܘܿܥܬܐ ܗ̄ ܘܗܿܟܢܐ ܘܫܡܘܿܥܬܐ ܣܒܼܪܬܐܐܝܼܬܝܗܿ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܡܬܓܠ̈ܝܢ. ܐܢ ܠܛܒܿ ܘܐܢ ܠܒܝܼܫ. ܗܿܪܟܐ ܕܝܢ ܫܿܡܘܿܥܬܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܡܿܘܕܥ܆ ܨܚܚܐ ܕܚ̄ ܒܫܢܿܬܐ ܫܬܝܼܬܝܬܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܫܒܝܼܬܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܫܒܝܼܬܗܿ ܡܿܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܒܫܼܢܬ݀ ܚܡܫ ܐܡܿܪ ܕܫܪܝܼ ܒܢܒܝܘܼ̄ܗ ܐܝܟ ܕܢܼܗܘܐ ܢ݀ܣܒ ܙܒܢܼܐ ܕܚܒܘܼܫܝܗ ܘܕܡܓܿܣܗ ܫܢܿܬܐ ܚܕܐ ܘܝܬܝܼܪ ܩܠܝܼܠ܆ ܫܢܿܬܐ܀ ܣ̈ܒܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܕܝܿܬܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܩܕܡ̄ܘ ܗܿܢܘܿܢ ܕܢܚܼܬܘ ܥܡܼܗ ܒܫܒܼܝܐ ܕܡܢܼܗܘܿܢ ܒܫܪܪܐ. ܘܡܢܼܗܘܿܢ ܒܐܣܟܡܐ ܠܘܿܬܗ ܐܬܿܝܢ ܗܼܘܘ. ܒܚܡܼܫܐ ܠܡ ܒܝܼܪܚ ܐܝܼܠܘܿܠ ܕܫܢܬ݀ ܫܬ ܕܫܒܝܼܬܗ ܕܝܘܼܝܟܝܼܢ ܟܕ ܝܿܬܒ ܐܢܼܐ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܕܣܒ̈ܐ ܡܼܢܫܝܠܝ ܐܓܢܬ݀ ܥܠܝ ܐܝܼܕܗ ܕܡܪܝܐ ܘܫܢܝܿܬ ܐܢܘܿܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܢܦܼܫܝ ܡܼܢ ܥܢܝܿܢܐ ܕܥܡ ܐܢܫ̈ܐ ܠܡܬܼܒܩܝܘܼ ܒܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܬܬܨܝܪ̈ܢ ܩܕܡܝܟ ܘܚܙܝܿܬ ܗ̄ ܚܙܝܿܬ ܕܡܘܼܬ ܕܒܪܢܫܐ ܕܕܡܘܼܬܗ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘܼܬ݀. ܡܼܢ ܚܨܘ̈ܗܝ ܘܠܬܚܼܬ. ܚܼܙܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܬܗܼܘܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܕܡܘܼܬܐ ܚܬܝܼܬܐ ܠܐ ܩܿܢܐܼ ܬܚܘܝܼܬܐ ܓܝܪ ܓܠܝܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗ ܕܐܠܗܐ ܕܕܠܐ ܕܡܘܼ ܐܝܼܬܘ̄. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܚܼܙܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܕܡܿܝܐ ܠܡ ܕܡܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܒܟܿܠ ܡܕܡ ܠܗܿܝ ܕܚܙܝܿܬ ܥܠ ܢܗܪ ܟܿܒܪ. ܘܐܝܬܝܼܬܢܝ ܗ̄ ܐܝܬܝܼܬܢܝ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ ܒܚܙܼܘܐ ܠܐܘܿܪܫܠܡ. ܐܢܗܘܼ ܗܿܟܝܼܠ ܕܒܚܼܙܐ ܗܿܘ ܐܚܬܼܢܝ ܝܼܕܝܼܥܐ ܕܠܘ ܓܘܼܫܡܢܐܝܼܬ ܡܫܼܬܢܐ ܗܼܘܐ ܐܠܐ ܟܕ ܦܓܪܗ ܩܕܘ ܣܒ̈ܐ ܝܬܝܼܒ ܗܼܘܐ ܒܙܘ̈ܥܝ ܢܦܫܼܗ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܫܪܐ ܘܡܬܼܒܩܐ. ܬܪܥܐ ܕܙܘܝܼܬܐ ܗ̄ ܒܓܘܼܢܝܐ ܗܿܟܝܼܠ ܓܪܒܝܝܬܐ ܕܚܕܐ ܡܼܢ ܕܪ̈ܐ ܕܗܝܟܠܐ ܐܡܿܪ ܕܚܙܝܿܬ. ܘܬܡܿܢ ܩܿܝܡܐ ܩܿܝܡܬܐ ܕܛܢܢܐ ܫܡܼܗܗ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܣܘܼܥܪܢܐ ܘܬܪܥܝܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܐܩܝܼܡܘܼܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܠܨܥܪܐ ܘܒܙܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܬܼܣܝܼܡܘ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܐܦ ܕܢܛܥܼܘܿܢ ܒܗ ܠܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܝܼܬܪ ܘܡܼܨܐ ܠܡܥܕܪܘܼ ܦܬܟܪ̈ܐ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܗ݀ܘ ܕܝܨܝܼܦ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܚܦܘܼܪ ܒܐܣܼܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܒܩܐ ܢܒܝܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܓܢܝܼܚ̈ܐ ܦ݀ܩܕ ܠܗ ܕܢܚܼܦܘܪ ܒܐܣܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܼܘܬ݀ ܫܘܼܘܕܥܐ ܕܡܛܫܝܘܼܬܐ ܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܕܒܗܿ ܪܢܝܢܼ ܗܘܘ ܟܐܼܡܬ݀ ܕܛܥ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܒܠܝ̈ܠܘܬܐ ܒܬܘ̈ܘܢܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܟܿܠ ܕܡܘ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܨܝܼܪ̈ܢ ܥܠ ܐܣ̈ܐ. ܥ̄ ܓܒܪ̈ܐ ܕܩ݀ܝܡܝܼܢ ܩܕܡ ܕܡܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܥܙܢܝܐ ܗ̄ ܥܙܢܝܐ ܓܒܪܐ ܝܼܕܝܼܥܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܗܘܿܢ ܘܪܒ ܟܘܼܡܪ̈ܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘ ܠܫܐܕܗܐ ܗܿܠܝܢ ܕܡܼܘ̈ܬܐ ܕܚܙܼܐ ܘܐܝܿܠܝܢ ܕܩܕܡܝܗܘܿܢ ܦܿܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܣܿܝܡܝܼܢ ܒܣ̈ܡܼܐ ܓܠܝܐܝܼܬ ܒܓܠܝܢܐ ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܚܿܙܐ ܗܿܘܐ ܠܗܝܢ ܘܠܘ ܒܟܝܿܢ ܘܒܣܘܼܥܪܢܐ ܠܘ ܓܝܪ ܒܦܓܪ ܩܪܝܼܒ ܗܼܘܐ ܠܗܿܠܝܢ ܕܣܿܥܪܝܢ ܒܐܘܿܪܫܠܝܡ ܡܛܫܝܐܝܼܬ

ܐܠܐ ܒܓܠܝܢܐ ܘܐܝܟ ܕܒܚܼܙܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܝܕ ܢܦܫܼ̈ ܩܒܼܠ ܐܢܝܢ. ܘܐܝܬܼܝܢܝ ܠܬܪܥܐ ܘܡܒ̈ܟܝܢ ܠܬܡܘܼܙܐ ܗ̄ ܠܡܬܼܕܡܪܘܼ ܙܕܩܿ ܒܫܪܝܼܚܘܼܬ ܙ݀ܢܝܘܼܬܗܘܿܢ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܕܒܦܚܼܡܐ ܕܦܓܪܗܘܿܢ ܐܫܝܼܕܐ. ܐܦ ܙ݀ܢܝܘܼܬܐ ܕܢܦܼܫܗܘܿܢ ܘܢܼܨܚ̈ܢܐ ܥܡ̈ܡܼܐ ܘܚ̈ܢܼܦܐ ܪܚܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܩܕ̈ܝܼܫܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܝܘܿܫܝܐ ܘܫܡܼܫܘܿܢ. ܘܥܠ ܗ݀ܝ ܕܗܼܘܘ ܠܬܡܘܼܙܐ ܘܠܘ ܠܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ. ܬܡܘܼܙܐ ܓܝܪ ܪܝܥܐ ܘܨܝܕܐ ܚܝܠܬܢܐ ܗܼܘܐ ܘܟܕ ܪܚܡܼܬܗ ܐܦܪܘܕܝܛܝܼ ܘܚܛܦܼܗܿ ܡܼܢ ܓܒܪܗܿ ܘܩܛܠܗ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܬܡܘܼܙܐ ܐܬܩܼܛܠ ܡܼܢ ܚܙܝܼܪ ܒܪܐ ܒܡܕܒܪܐ ܘܥܒܼܕܘ ܥܠܘܗܝ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܐ݀ܦܠܐ ܒܬܡܘܿܙ ܝܪܚܐ. ܘܐܦ ܒܠܬܝ ܐܢܬܬܗ ܗܿܟܘܬ ܘܦܩܕܬ݀ ܕܗܿܟܢܐ ܢܒܼܟܘܿܢ. ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܕܝܢ ܩܒ̄ܠܘܼ ܠܗܿܢܐ ܥܝܿܕܐ ܒܝܼܫܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܒܝܢܬ݀ ܩܣܛܪܘܼܡܐ ܠܡܕܒܚܐ ܗ̄ ܗ݀ܘ ܕܥܠܘܗܝ. ܕܒܚ̈ܐ ܠܐܠܗܐ ܡܩܿܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܣܪܝܼܢ ܘܚܫܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܕܦܘܼܠܚܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܡܩܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܠܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܿܝ ܕܠܡܥܪܒܐ ܠܫܡܼܫܐܣܿܓܕܝܼܢ ܗܼܘ ܘܠܐܦ̈ܝ ܡܕܢܚܐ. ܠܘܼܩܒܠ ܗܝܠܟܠܗ ܗ̄ ܘܠܐܠܗܐ ܡܪܗ ܕܗܝܟܠܐ ܚܨ̈ܝܗܘܿܢ ܒܨܥܪܐ ܡܿܦܢܝܢ ܗܼܘܘ [] ܗܼܢܘܢ ܡܦܩܥܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܠܪܘܼܫܥܗܘܿܢ ܡܿܘܕܥ ܗܘܼܬ݀ ܐܠܐ ܐܦ ܡܪܚܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܓܘܼܕܦܗܘܿܢ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܝ ܕܡܦܩܥܝܼܢ ܒܢܚܝܼܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܠܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠܘܗܝ ܚܡܼܬܐ ܘܒܢܚܝܼܪ̈ܝܗܘܿܢ ܡܚܿܘܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܿܕܐ ܠܗܘܿܢ ܡܢܼ̈. ܐܥܿܒܕ ܒܚܡܼܬܐ ܗ̄ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܗܿܠܝܢ܀ ܨ̄܆ ܛ̄ ܘܩܼܪܐ ܒܐܕ̈ܢܝ ܗ̄ ܟܕ ܢܒܝܐ ܩܼܪܐ ܐܠܗܐ ܒܩܿܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܼܪ. ܩܪܘܿܒܘ ܦܪ̈ܘܥܝܗܿ ܗ̄ ܪܡܙ ܥܠ ܡܠܐ̈ܟܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܚܣܝܼܡ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܐܠܗܿܝܬܐ. ܡܼܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܬܪܥܐ ܥܠܝܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܠܬܪܥܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܐܥܠܼܗ ܠܢܒܝܐ ܩܕܡܐܝܬ݀܆ ܐܝܿܟܢܐ ܕܩܿܝܡܐ ܗܼܘܬ݀ ܩܝܿܡܬܐ ܕܛܢܢܐ܆ ܘܐܢܫ ܡܐܢ̈ܝ ܦܘܼܪܥܢܗ ܗ̄ ܡܚܿܕܐ ܕܦܩܼܕ ܗ̄ ܩܡܼܘ ܗܿܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ. ܘܓܒܪ̈ܐ ܚܕ ܒܢܝܬܗܘܿܢ ܕܗܿܠܝܢ ܫܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܒܝܕ ܫܬܐ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܥܠ ܣܿܓܝܐܘܼܬ ܚܝܠܗ ܕܒܒܠܝܐ. ܘܐܢܕܝܢ. ܐܦ ܚܕ ܣܿܦܩ ܗܼܘܐ ܒܐܕܢܗܘܿܢ ܕܝܼܣܪܐܝܠ. ܗ݀ܘ ܕܠܒܼܫ ܒܘܼܨܐ ܗ̄ ܡܕܒܪܢܐ ܗܿܘ ܕܥܡܐ. ܥܠ ܓܢܒ ܡܕܒܚܐ ܕܢܚܿܫܐ ܗ̄ ܕܢܚܼܘܐ ܕܠܚܝܼܡ ܠܡܒܼܛܠܘܼ ܟܗܢܘܼ̄ ܥܡ ܕܒܚ̈ܐ.. ܘܫܘܼ̄ܒ ܕܐܠܗܐ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܩܿܪܐ ܟܬܒܐ. ܐܘ ܠܓܠܝܢܐ ܐܝܿܢܐ ܕܗܘܼ ܡܬܼܚ̄ܙܐ ܒܗ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܣܿܠܩ ܡܼܢ ܟܪ̈ܘܼܒܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܢܘܕܥ ܕܡܟܝܼܠ ܡܫܿܢܐ ܠܗ ܡܼܢ ܗܝܟܠܐ ܘܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܘܡܗܿܡܐ ܠܗ ܡܼܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܘܡܕܒܪܢܘܼܬܗ ܕܥܠܗܝܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܡܣܿܝܒܪ ܕܠܥܒܿܕ̈ܝ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܢܚܒܼ ܘܢܗܼܘܐ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܘܢܣܼܥܘܿܪ ܐܢܘܿܢ. ܘܗܿܝ ܕܣܠܼܩ ܗ̄ ܕܐܬܬܼܝܼܡ ܥܡܼܗܘܿܢ ܕܟܪ̈ܘܼܒܐ ܛܥܝܼ̈ܢܝ ܡܪܟܼܒܬܗ. ܘܡܼܢ ܚܕ ܟܪܘܼܒܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܐ.. ܘܐܣܼܪ ܚܨ̈ܐ ܗ̄ ܐܣ̄ܝܼܪܘܼ

ܕܝܢ ܕܚܨ̈ܘܗܝ ܥܠ ܡܛܝܒܘܼܬܐ ܕܡܫܼܬܡܥܢܘܼܬܐ ܕܠܗ݀ܘ ܕܦ݀ܩܕ ܠܗ ܡܿܘܕܥܐ. ܥܒܼܪ ܒܓܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܬܼܥ̈ܒܕܢ ܒܓܘܗܿ ܗ̄ ܠܘ ܒܪܘܼܫܡܐ ܡܬܚܼܙܝܢܐ ܢ݀ܛܪ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܐܟܝܟ ܗ݀ܘ ܕܒܡܨܪܝܢ ܒܕܒܡܐ ܕܥܠ ܦܪ̈ܘܼܣܬܕܐ ܐܠܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܫܡܼܗ ܪܘܼܫܐܡ.ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܝܗܒܼܬ ܐܬ݀ܐ ܠܕܚ̈ܠܝܟ. ܘܥܒܕ ܥܡܝ ܐܬ݀ܐ ܛ݀ܒܬܐ. ܡܬܼܕܢܩܝܼܢ ܗ̄ ܡܬܕܢܩܼܐ ܘܡܬܼܕܝܒܐ ܪܘܼܚܗܘܿܢ ܒܥܩܿܬܐ ܡܛ݀ܠ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܣܼܬܥܪ̈ܢ. ܐ݀ܦܢ ܠܘ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܗܼܘܘ ܐܠܐ ܒܪܡ ܠܐ ܛܥܡܼ ܐܢܘܿܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܢܦܼܫܗܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܢܼܛܪܘ ܡܼܢ ܚܪܒܐ ܕܒܿܒܠܝܐ. ܘܠܗܿܢܘܿܢ ܕܥܡܼܗ ܐܢܘܿܢ. ܠܫܬܐ ܓܒܪ̈ܝܼܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܿܢ ܐܠܗܐ ܠܥܝܼܢ̈ܝ܀ ܥܒܼܪܘ ܒܓܘ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܫܢܝܼ ܠܗ ܡܼܢ ܗܝܟܠܐ ܘܢܦܼܩ ܠܗ ܕܢܣܝܼܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܛ̈ܝܐ. ܗܘܼ ܕܝܢ ܐܙܿܠ ܗܼܘܐ ܩܕܡ ܗܿܠܝܢ ܕܢܘܕܥ ܕܠܘ ܠܒܪ ܡܼܢ ܨܒܝܿܢܗ ܗܼܢܘܿܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܫܼܬܡܠܝܢ. ܘܩܼܪܐ ܗ̄ ܕܝܿܬܒ ܥܠ ܡܪܟܼܒܬܐ. ܥܘܿܠ ܠܒܝܢܬ ܓܝܓ̈ܠܐ ܗ̄ ܕܬܚܝܬ ܟܪ̈ܘܼܒܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܥܠ ܓܢܒ ܟܿܠ ܟܪܘܼܒܐ ܓܝܓܠܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܬ݀ ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܬܚܝܬ ܟܪ̈ܘܿܒܐ ܓܝܓܠܐ ܐܝܼܬ ܗܼܘܬ݀. ܗ݀ܝ ܠܓܘ ܡܼܢ ܟܪ̈ܘܼܒܐ. ܬܚܝܬ ܬܛܠܝܼܠܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܓܦ̈ܝܗܘܿܢ. ܘܡܠܝܼ ܚܘܼ̈ܦܢܝܟ ܡܼܢ ܓܘܼܡܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܢܒܼܕܩ ܡܼܢ ܫܟܝܼܢܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܿܦܩ ܥܠܝܗܘܿܢ ܪܘܓܙܐ. ܘܒܗ ܝܿܩܕܝܼܢ ܘܡܬܼܚܪܒܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܢܘܼܪܐ. ܘܥܼܠ ܠܥܝܢ̈ܝ ܗ̄ ܘܥܠܼ ܟܕ ܚܿܐܪ ܐܢܼܐ ܒܗ. ܘܟܪ̈ܘܼܒܐ ܩܿܝܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܨܿܒܝܢ ܗܼܘܘ ܡܟܝܼܠ ܕܢܬܼܬܪܝܼܡܘܿܢ ܘܢܫܢܼܘܢܿ ܡܼܢ ܒܝܬܐ. ܘܕܪܬܐ ܓܘܝܬܐ ܡܬܼܡܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܥܢܢܐ ܚܫܘܿܟܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠ ܡܣܿܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܝܼܠܗ ܕܥܡܐ ܡܿܘܕܥܐ ܗܘܬ݀. ܘܫܘܼܒܚܗ ܗ̄ ܡܼܢ ܕܩܕܡ ܥܢܼܢܐ ܫܘܼܒ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܓܠܝܢܗ ܡܼܢ ܟܪ̈ܘܼܒܐ ܕܠܥܼܠ ܡܼܢ ܙ݀ܘܝܼܬܐ ܕܒܝܬ ܩܝܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܬܼܬܪܝܼܡ ܗܼܘܐ ܘܡܬܼܥܠܐ ܘܠܒܝܬܐ ܥܢܼܢܐ ܚܫܘܼܟܬܐ ܡܟܣܝܐ ܗܘܬ ܐܟܡܿܢ ܕܐܣܬܼܦܩ ܡܢܼܗ ܫܘܼܒܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܩܼܛܪ ܒܗ ܚܫܼܟܐ ܕܬܢܼܢܐ. ܩܿܠܐ ܕܓܦܼ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܩܿܠܐ ܕܝܢ ܡܒܕܩܢܐ ܗܼܘܐ ܙܘܥ ܕܒܗ ܫܿܪܝܢܼ ܗܿܢܘܿܢ ܕܛܥܝܼܢܝܼܢ ܡܪܟܼܒܬܐ ܕܡܛܝܒܝܼܢ ܟܐܡܬ݀ ܠܡܦܼܪܚ ܘܠܡܫܼܢܝܘܼ ܐܝܟ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗܘܿܢ ܘܡܬܼܬܟܣܝܼܢ ܡܼܢ ܗܢܝܘܿܟܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܕܒܪܢܐ ܘܐܩܟ ܩܿܠܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̄ ܩܿܠܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܡܘܼܬܐ ܒܥܒܝܼܕ̈ܐ ܨ܆ ܕܝ̄ ܓܒܪܐ ܕܠܒܝܼܫ ܒܘܼܨܐ ܗ̄ ܡܝܼܟܐܝܠ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܡܐ ܡܫܿܡܫ ܗܼܘܐ ܠܘܼܦ̈ܢܐ ܩܼܪܐ ܗ̄ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܓܝܓ̈ܐ ܒܠܫܼܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܘܼ̈ܦܢܐ ܡܬܼܩܪ̈ܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܼܦ̈ܢܐ ܗ̄ ܚܪ̈ܝܼܦܐ ܘܩ̈ܠܝܼܠܐ ܡܬܼܦܫܩܝܷܢ ܟܕ ܦ݀ܩܕ ܠܗܝܢ ܠܓܝ̈ܓܠܐ ܕܢܬܥܪ̈ܓܠܢ ܘܢܐܙ̈ܠܢ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܘܐܪܒܥ ܐܦܝܼ̈ܢ ܠܚܕ ܡܢܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܛܥܝܼܢܝܼܢ ܠܡܪܟܼܒܬܐ ܘܠܘ ܠܓܝ̈ܓܠܐ ܐܝܼܬ ܐܦ̈ܐ. ܚܕ ܠܐܦ̈ܝ ܟܪܘܼܒܐ. ܗ̄ ܟܕ ܫܼܘܐ ܚܼܙܘܐ ܗܿܢܐ ܠܗܿܘ ܕܚܙܼܐ ܥܠ ܢܗܪ ܟܒܪ. ܗܪܟܐ ܫܚܠܼܦܗ ܘܚܠܼܦ ܬܘܪܐ ܟܪܘܼܒܐ

ܣܼܡ ܘܬܘܪܐ ܨܿܐܪ ܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܐܫܬܪܝܬ݀ ܡܟܝܼܠ ܡܼܢ ܥܡܐ ܕܬܣܼܒܝ ܚܘܼܣܝܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܚܠܼܦ ܕܡܘܼܬܐ ܬܢܢ ܗ݀ܝ ܕܐܦ̈ܐ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܬܦܼܠܝ ܗܿܝ ܕܟܪܘܼܒܐ ܠܐܪܒܥܬܝܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܿܢ ܒܐܦ̈ܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡ̈ܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܐܠܐ ܒܓ̈ܦܼܐ ܘܒܢܘܼܪܘܼܬܐ ܘܒܦܪܘܿܚܘܼܬܐ ܚܝ̈ܠܐ ܠܐ ܡܬܼܚ̈ܙܝܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ. ܘܐܬܬܪܝܼܡܘ ܟܪ̈ܘܼܒܐ ܗ̄ ܫܪܝܼܘ ܠܡܦܼܪܚ ܗܼܢܘܢܿ ܥܡ ܓܝܓ̈ܠܐ. ܘܫܩܼܠ ܫܘܼܒܚܗ. ܘܣܼܡ ܥܠ ܟܪ̈ܘܼܒܐ ܗ̄ ܕܡܿܝܐ ܓܝܪ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܠܡܪܟܒܼܬܐ ܠܚܘܼܕ ܚܿܙܐ ܗܼܘܐ ܕܩܿܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ ܟܕ ܢܿܛܪܐ ܠܡܕܒܪܢܐ ܕܢܼܦܘܿܩ ܢܙܕܝܚ ܥܠܝܗܿ. ܘܡܢ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܩܼܡ ܒܡܥܠܢܐ ܕܬܪܥܐ ܡܕܢܝܚܐ ܕܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܒܿܥܐ ܓܝܪ ܠܡܼܐܡܪ ܒܝܕ ܗܿܕܐ ܕܫܢܝܼ ܠܗ ܠܓܡܿܪ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬܐ ܘܫܒܼܩܗܿ ܒܐܝܼܕ̈ܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ. ܘܚܕ ܚܕ ܠܓܒܗ ܐܙܿܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܠܟܿܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܕܡܬܼܒܥܐ ܗܼܘܐ. ܠܐ ܡܣܼܬ̈ܢܩܢ ܗܼ̈ܘܝ ܠܡܬܼܟܪܟܘܼ ܒܗܿܝ ܕܠܟܿܠ ܦܢܝ̈ܢ ܩܢ̈ܝܢ ܗܼ̈ܘܝ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܡܫܒܠ ܠܗܝܢ ܠܘܿܬ ܡܪܕܝܼܬܐ܆ ܨ܆ ܕܝ̄ܐ ܘܫܩܼܠܬܢܝ ܪܘܼܚܐ ܘܐܝܬܝܬܼܢܝ ܠܘܿܬ ܬܪܥܐ ܕܐܡܿܪ ܠܘ ܕܗܝܟܠܐ ܐܠܐ ܕܕܪܬܐ ܕܗܝܟܠܐ. ܒܡܥܼܒܕ̄ܢܘܼ ܕܝܢ ܕܪܘܼܚܐܐܡܿܪ ܕܐܫܼܬܢܝܼ ܡܛ݀ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܼܘ ܕܒܗܠ̈ܟܬܐ ܦܓܪ̈ܢܝܬܐ ܒܠܘܝܼܬܐ ܕܗܿܢܘܿܢ ܒܕܦܿܪܚܝܼܢ ܢܪܕܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܒܡܥܠܢܐ ܗ̄ ܚܿܙܐ ܕܝܢ ܒܡܥܠܢܗ ܕܬܪܥܐ ܟܗ̄ ܓܒܪ̈ܝܼܢ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ ܩܝܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘܬܪܝܢ ܡܼܢ ܝܼܕ̈ܝܼܥܐ ܕܥܡܐ ܗܿܠܝܢ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܫܪܟܐ ܪ̈ܫܝܼܥܝܼܢ ܘܡܿܠܟܝܼܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܘܿܬ ܥܘܠܐ ܟܕ ܐܡܿܪܝܼܢ ܐܦ ܡܬܪܥܝܢ. ܕܠܐܗܼܘܐ ܒܓܘܗܿ. ܘܚܢܢ ܒܣܼܪܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܠܡ ܡܘܬܒܐ ܡܣܼܬܬܐ ܕܩܿܢܝܢܼ ܒܓܘ ܡܕܝܼܢܬܐ. ܡܩܒܠ ܥܠܝܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܘܡܘܬܒܐ ܕܒܓܘ ܡܕܝܼܢܬܐ. ܡܩܒܠ ܥܠܝܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܘܡܘܬܒܐ ܕܒܓܘ ܒ̈ܬܝܼܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܕܡܝܢ ܐܬܪܢ ܘܗܘܼܐ ܕܒܡܘܼܬ ܒܣܼܪܐ ܕܡܬܼܒܫܠ ܒܩܕܣܐ ܡܫܼܬܠܡܝܼܢܢ ܠܥܩ̈ܬܐ ܘܣܿܝܦܝܼܢܢ ܒܓܘܗܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܘܡܢܗܿ ܠܐ ܡܬܼܪܚܩܝܼܢܢ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝܼ ܐܪܡܝܐ ܘܚܙܩܐܝܠ. ܗܿܟܢܐ ܪܚܼܡܬܘܢܿ ܒܢܼ̈ܝ. ܐܢܿܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܠܗܿܠܝܢ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܝܿܕܥ ܐܢܼܐ ܘܡܦܿܣ ܐܢܼܐ ܕܗܿܠܝܢ ܪܚܡܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܢܦܫܼܟܘܢܿ ܕܠܐ ܬܫܢܼܘܢܿ ܒܫܒܝܼܬܐ ܘܒܓܠܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܐܬܪܟܘܢܿ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܘܡܩܒܠ ܥܠܝܟܘܿܢ ܡܘܬܒܐ ܕܒܒ̈ܬܝܟܘܿܢ ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܦܼܩܬܐ ܕܡܼܢ ܓܘܗܘܿܢ ܐܝܟ ܐܢܫ̈ܐ ܕܫܒܝܼܬܟ ܗ̄ ܗܿܠܝܢ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܥܡܟ ܠܐ ܡܬܼܢܣܝܢ ܥܡܟ ܒܡܪܕܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬ ܒܐܘܿܪܫܠܝܡ ܗܿܝ ܕܐܚ̈ܝܟ ܐܚ̈ܝܟ ܕܐܡܼܪ ܥܦܝܼܦܐܝܼܬ ܐܝܟ ܕܠܡܡܼܠܐ ܒܠܒܼܗ ܘܕܗܿܢܘܿܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܒܫܒܝܼܬܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܝܟ ܕܠܫܘܼܪܐ ܕܡܠܼܬܗ. ܘܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܝܬ ܝܼܣܪܐܝܠ ܢܣܘܼܦܘܢܼ ܗ̄ ܐܝܟ ܕܐܠܦܼܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܠܡܪܚܼܩܘܼ ܡܼܢ ܡܪܝܐ. ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܕܠܢ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕ ܐܬܝܗܒܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܕܢܐܪܬܝܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܝܢ ܗ݀ܟܢܐ ܐܬܪܥܝܼܘ ܐܕܿܚܘܼܩ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܘܐܗܿܘܐ ܠܗܘܿܢ ܠܡܩܕܫܐ ܗ̄ ܗܿܕܐ ܓܝܪ ܠܿܚܚܡܐ

ܗܘܬ݀ ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܐܫܼܬܒܝܪܘ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܒܒܿܒܝܠ ܘܠܐܝܿܠܝܢ ܕܠܐ ܐܫܼܬܒܝܼܘ. ܥܬܝܼܕܝܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܕܢܫܼܬܒܘܢܿ ܒ݀ܬܪܟܢ. ܗܿܢܘܢܿ ܕܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐܕܐܠܗܐ ܗܿܘܝܐ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܬܐ ܘܡܿܢܛܪܐ ܗܘܼܬ ܠܗܘܿܢ. ܗܿܕܐ ܓܝܪ ܩ݀ܪܐ ܡܩܕܫܐ ܙܥܘܿܪܐ ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܡܬܓܘܣ ܒܗܝܟܠܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܕܡܬܼܒܛܠ ܠܝܼ ܘܢ݀ܛܪ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܒܝܢܬ݀ ܥܡ̈ܡܼܐ ܡܩܕܫܐ. ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܡܫܿܡܗ܆ ܘܬܿܠ ܠܗܘܿܢ ܠܒܼܐ ܚܼܕܬܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܼܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܚܿܙܝܢ ܘܦܘܼܢܝܐ ܕܡܢܼܫܝܠܝ ܕܠܗܘܿܢ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܡܬܼܪܟܟܐ ܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܘܡܫܼܬܚܠܦ ܨܒܝܿܢܗܘܿܢ. ܠܒܐ ܓܝܪ ܘܪܘܼܚܐ ܠܚܘܼܕܬܐ ܕܡܕܥܐ ܘܕܬܪܥܝܼܬܐ ܛܒܿܬܐ ܕܿܡܝܢܼ ܗܼܘܘ ܠܚܪܬܐ ܐܡܿܪ ܒܪܥܝܿܢܐ ܓܝܪ ܕܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܗܿܕܐ ܐܫܒܝܿܬ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܩܕ̄ܡ ܕܥܠ ܕܟܿܠܗ ܪܥܝܢܗܘܿܢ ܘܕܿܢܝܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܒܿܬܪ ܢܝܿܚ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܬܼܕܒܪ ܗܼܘܐ ܘܐܬܼܬܪܝܼܡ ܫܘܼܒܚܗ ܗ̄ ܫܢܝܼ ܠܗܿ ܠܓܡܪ ܠܫܘܼܘܕܥܐ. ܕܡܫܠܡܐ ܡܟܝܠ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܕܢܥܼܩܪܘܼܢܗܿ. ܘܪܘܼܚܐ ܫܩܼܠܬܢܝ ܘܐܝܬܼܝܬܢܝ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܓܝܪ ܟܿܠܗ ܡܡܠܠܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܟܐܡܼܬ݀ ܫܿܡܥ ܗܼܘܐ ܕܡܬܼܡܠܠ. ܘܡܼܢ ܕܚܼܙܐ ܠܟܿܠܡܕܡ ܕܐܣܬܼܥܪ ܬܡܿܢ ܐܫܼܬܢܝܼ ܬܘܼܒ ܠܒܿܒܝܼܠ. ܒܚܼܙܘܐ ܘܒܪܘܼܚܐ ܗ̄ ܒܓܠܝܢܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܐܠܗܝܿܬܐ ܕܒܟܿܠܗܝܢ ܢܠܼܦܢ ܕܠܘ ܒܦܓܪ ܫܡܼ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܩܿܒܠ ܗܼܘܐ ܐܠܐ ܒܢܦܼܫܗ. ܘܦܪܩܼ ܠܗ ܡܢܼܝ ܚܼܙܘܐ ܗ̄ ܐܬܓܼܢܙ ܠܗ ܡܢܼܝ܀ ܨܚܚ̄ܐ ܕܝܒ̄܆ ܥܒܕ ܠܟ ܡ̈ܐܢܐ ܕܫܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܦܿܩܕ ܠܗ ܕܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܢܪܫܘܿܡ ܫܒܼܝܗܘܿܢ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܐܡܿܪ ܕܡ̈ܐܢܐ ܘܨܒܘ̈ܬܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܒܝܬܟ ܨܘܼܪ ܐܢܘܿܢ ܘܦܠܓ ܐܢܘܿܢ ܒܫܩܘܿܠܬܐ ܟܕ ܡܚܿܘܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܛܝܒܼ ܐܢܬ ܠܡܥܼܪܩ ܡܼܢ ܩܕܡ ܫܒ̈ܝܐ. ܘܐܢܬ ܦܘܿܩ ܒܪܡܫܐ ܗ̄ ܩܕܡܝܗܘܿܢ. ܘܬܪܘܿܥ ܠܡ ܐܣܼܬܐ ܗ̄ ܦܠܐܼܬܐ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܕܡܬܼܬܪܥܐ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܒܪܡܫܐ ܡܛ݀ܠ ܕܒܒܠܝܐ ܐܬܟܼܒܫܬ݀. ܡ̈ܐܢܝ ܐܦܩܿܬ ܒܐܝܼܡܡܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܥܠ ܬܟܝܼܠܘܼܬܐ ܕܫܒ̈ܝܐ ܐܡܿܪ ܐܘܿ ܡܛ݀ܠ ܚܙܼܬܐ ܕܥܡܐ ܦܩܼܕܗ ܠܡܥܼܒܕ ܐܟܡܿܢ ܕܥܣܼܩ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܒܙܒܼܢܗ ܕܠܠܼܝܐ ܠܡܬܒܼܩܝܘܼ ܒܗܿܠܝܢ ܕܥܒܼܕ ܢܒܝܐ. ܘܕܢܚܼܦܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܬܼܝܕܥ ܗ̄ ܥܠ ܨܕܩܝܐ ܡܬܢܼܒܐ ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܬܦܼܪܣ ܕܢܥܼܪܘܿܩ ܒܠܠܝܐ ܡܢܼܩܕܡ ܟ̈ܠܕܝܐ. ܢܦܩܼ ܒܛܘܼܫܝܐ ܒܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܓܢ̈ܐ ܘܟܣܝܼ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܬܝܼܕܥ ܒܦܪܘܼܩܝܗ ܕܡܠܟܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܠܐ ܐܫܼܘܙܒ ܒܗܿܟܢ܆ ܘܐ݀ܦܪܘܿܣ ܡܨܝܼܕܬܝ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܡܐܪܙ ܥܠܗ݀ܝ ܕܠܐ ܢܫܼܬܘܙܒ ܘܠܐ ܐܕܪܟܘܼܗܝ ܟ̈ܠܕܝܐ ܒܦܩܼܥܬܐ ܕܐܝܼܪܝܼܚܘܼ ܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܡܿܢܘ ܡܬܠܐ ܗܿܢܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܩܛܝܼܪܐ ܡܗܝܡܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡ̈ܠܼܐ ܕܢܒܝܐ ܕܡܛ݀ܠ ܫܒܼܝܗܘܿܢ ܐܡܼܪ ܕܐܡܿܪܝܼܢ. ܕܢܓܪܘܢܿ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܢܐܼܒܕ ܗ̄ ܢܬܕܓܿܠ ܡܡܪܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܓܝܪ ܥܡܐ ܕܢܐܼܡܪܘܢܼ ܕܐܘܿ ܠܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܓܡܿܪ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܬܼܡ̈ܠܠܢ ܡܼܢ ܢܒܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܫܒܼܝܐ

ܘܚܪܒܐ ܕܥܡܐ. ܐܘܿ ܕܐܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܠܐ ܩܪܝܼܒ ܙܒܢܼܐ ܕܡܦܼܩܢܗܝܢ ܘܠܐ ܢܗܼܘܐ ܬܘܼܒ ܩܼܨܡܐ ܗ̄ ܩܼܨܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡܿܪ ܗܿܪܟܐ ܠܘ ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܗܿܘܐ ܠܛܥܿܝܘܼܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܐ ܥܠܘܗܝ ܕܓܠܝܢܐ ܕܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܗܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܬܘܼܪܨܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ̈ܐ. ܩ݀ܪܐ ܠܝܼܕܥܬܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܗܿܟܢ ܟܕ ܕܡܿܝܐ ܕܗܿܢܐ ܫܡܐ ܚܛܦܘܼܗܝ ܫܐܕ̈ܐ ܘܣܡܘܼܗܝ ܥܠ ܡܢܝܼܚ̈ܢܿܝܗܘܿܢ ܐܦ ܫܘܿܠܘܿܡܘܿܢ ܐܡܼܪ ܩܼܨܡܐ ܥܠ ܣܼܦܘ̈ܬܗ ܕܡܠܟܐ ܩܼܨܡܐ ܗ̄ ܝܼܕܥܬܐ. ܘܐܡܿܪ ܕܘܿܠܐ ܕܬܗܼܘܐ ܝܼܕܥܬܐ ܠܟܿܠ. ܡܠܟܐ ܡܛ݀ܠܣܘܼܥܪ̈ܢ ܕܡܕܒܪܢܘܼܬܗ. ܘܗܿܪܟܐ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܢܗܼܘܐ ܩܼܨܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܡܟܝܼܠ ܢܬܼܬܗ̈ܝܢ ܡܠ̈ܝ ܐܝܟ ܕܢܬܕܓܠ̈ܢ ܡܼܢ ܥܡܐܐܠܐ ܩܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܫܿܡܠܐ ܐܢܼܐ ܠܗܝܢ ܒܝܕ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ܆ ܨ܆ ܕܝܓ̄܆ ܘܿܝ ܠܢܒ̈ܝܐ ܫܛ̈ܝܐ ܗ̄ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܢܕܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܬܼܗ. ܒ݀ܬܪ ܪܘܼܚܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܨܒܝܿܢܗܘܿܢ. ܟܕ ܚܼܙܘܐ ܡܼܢ ܕܝܼܠܝ ܠܐ ܐܬܚܼܙܝܼ ܠܗܘܿܢ. ܐܝܟ ܬܥ̈ܠܐ ܒܚܪ̈ܒܬܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢ ܠܡ ܕܬܥ̈ܠܐ ܒܟܝܿܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܪ̈ܥܐ ܘܢܟܝܼ̈ܠܐ ܕܡܕܡ ܠܚܪ̈ܒܬܐ ܕܥ݀ܡܪܝܼܢ ܒܗܝܢ ܠܐ ܡܿܘܬܪܝܼܢ ܣܛܪ ܡܼܢ ܚ̈ܠܼܠܐ ܝܬܝܼܪ̈ܐ ܒܗ݀ܝ ܕܠܘ ܡܒܼܢܐ ܒܿܢܝܢ ܐܠܐ ܡܚܼܪܒܘܼ ܡܚܪܒܝܼܢ ܘܡܚܠܚܠܘܼ ܡܚܿܠܠܼܚܠܝܼܢ ܘܥܠ ܡܦܘܼܠܬܗܿ ܕܕܘܼܟܬܐ ܕܥ݀ܡܪܝܼܢ ܒܗܿ ܡܿܘܣܦܝܼܢ ܗܿܟܢܐܐܦܿܠܐ ܗܼܢܘܢܿ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܡܿܘܬܪܝܼܢ ܡܕܡ ܒܢܒܝܘܼܬܗܘܿܢ ܗܿܕܐ ܕܓܠܬܐ ܠܥܡܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܐܪܥܐ ܨܕܝܼܬܐ ܘܚܪܒܼܬܐ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ. ܠܐ ܣܠܼܩܬܘܿܢ ܒܬܘܼܪܥܬܝ ܒܝܘܡܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܠܐ ܣܿܦܩܝܼܢ ܒܢܒܝܘܼܬܗܘܿܢ ܗܕܿܐ ܕܓܠܬܐ ܕܢܥܕܪܘܼܢܝܗܝ ܠܥܡܐ ܒܡܕܡ ܘܐܦܿܠܐ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܐܢܫ ܕܣܿܐܓ ܬܘܼܪܥܬܐ ܠܓܢܬܐ ܐܘܿ ܡܟܪܟ ܣܝܿܓܐ ܠܟܪ̈ܡܐ ܕܠܐ ܢܫܬܼܚܛܘܿܢ ܘܢܬܚܼܒܠܘܢܿ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܕܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܢܼܘܿܢ ܢܬܟܼܣܘܢܿ ܡܢܼܗ ܕܥܡܐ ܩܪܒܐ ܐܝܿܢܐ ܕܦܪܝܼܫ ܘܡܛܝܒܼ ܠܐܠܗܐ ܕܢܝܬܐ ܥܠ ܥܡܐ ܘܗܘܼ ܒܿܢܐ ܗܼܘܐ ܐܣܼܬܐ ܘܗܼܢܘܢܿ ܗ̄ ܐܣܼܬܐ ܠܥܡܐ ܩܿܪܐ ܗ݀ܘ ܕܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܕܫܒܼܝܐ ܘܕܡܟܣܢܘܼܬܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܒܿܢܐ ܗܼܘܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܡܥܿܬܕ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܬܝܿܒܘܼܬܐ. ܕܒܥܠܼܬܗ ܡܬܼܒܢܐ ܗܼܘܐ ܘܠܐ ܡܬܼܥܩܪ ܡܼܢ ܫܒܼܝܐ. ܛܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܗ̄ ܛܿܪܝܢ ܗܼܘܘ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܠܥܡܐ ܗ݀ܘ ܕܩܪܝܼܒ ܗܼܘܐ ܕܢܦܼܠ ܡܛ݀ܠ ܚܛܗ̈ܘܗܝ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܕܠܐ ܫܒܼܝܐ ܐܬܿܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܠܐ ܚܪܒܐ ܟܕ ܡܬܼܕܡܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐܢܫ ܐܝܿܢܐ ܕܠܐܣܼܬܐ ܐܝܿܢܐ ܕܡܚܝܼܠܐ ܘܕܚ̈ܝܼܩܢ ܫܬܼܐܣ̈ܝܗܿ ܒܝܕ ܛܪܝܐ ܕܛܝܼܢܐ ܕܡܼܢ ܠܒܪ. ܨ݀ܒܐ ܕܢܼܚܘܝܗܿ ܚܠܝܼܡܬܐ ܘܫܪܝܼܪܬܐ. ܐܫܼܒ ܪܘܼܚܐ ܕܥܠܥܠܐ ܒܚܡܼܬܝ ܗ̄ ܡܛܪܐ ܓܝܪ ܘܥܠܥܠܐ ܠܡܫܪܝܼܬܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܡܫܡܿܗ ܟܐܦܐ ܕܕܚܪܐ ܗ̄ ܠܟܐܦ̈ܐ ܕܒܪܕܐ ܩܿܪܐ. ܘ݀ܝ ܕܠܚܿܝܛܘ ܒܣܕ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܡܬܼܢܒܐ ܥܠ ܢܫ̈ܐ ܕܒܐܪܙܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܩܼܨܡܐ ܘܢܒܝܘܼܬܐ ܡܫܼܬ̈ܘܕܝܢ ܗܼܘ̈ܝ ܐܘܿ ܓܝܪ ܠܢܝܿܚܐ ܕܡܣܼܬܒܪ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܡܠ̈ܝܗܘܿܢ ܐܡܿܪ ܒܣܕܘ̈ܬܐ ܐܘܿ ܒܩܼܨ̈ܡܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܕܠܘܼܚܫ̈ܬܐ ܡܿܘܕܥ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܓܘ ܒܣܕܘ̈ܬܐ ܛܡܪ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܢܝܼܫܐ ܘܠܥܘܼܕܪܢܐ

ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܼܪܡܝܢ ܗܼܘܘ ܠܛܿܥܝܘܼܬܗܝܢ. ܘܥܒ̈ܕܢ ܬܟܣܝܼܬܐ ܗ̄ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܒܬܟܣ̈ܝܬܐ. ܕܡܼܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܘܫܡ̈ܗܝܐ ܕܕ̈ܝܘܐ ܙܦܪ̈ܢ ܗܼ̈ܘܝ ܘܝܗ̈ܒܢ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܒܥܠܬܼܗܝܢ ܟܐܡܼܬ݀ ܡܬܼܢܛܪܝܼܢ ܘܙ݀ܟܝܢ ܒܩܪ̈ܒܐ. ܢܦܼܫ̈ܬܐ ܕܥܡܝ ܨܝ̈ܕܢ ܐܢܬܝܢ ܗ̄ ܨܝܕ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܠܗܝܢ ܒܢܒܝܘܼܬܗܝܢ ܕܓܠܬܐ. ܡܚܝ̈ܢ ܐܢܬܝܢ ܗ̄ ܡܚܝ̈ܢ ܗܼܘ̈ܝ ܓܝܪ ܢܦܫܼ̈ܬܗܝܢ ܒܝܕ ܟܣܼܦܐ ܘܩܘܼܪ̈ܒܢܐ ܕܫܩ̈ܠܢ ܗܼ̈ܘܝ ܒܚܘܼܦ̈ܢܐ ܕܣܥܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܥܝܿܕܐ ܠܚܢ̈ܦܐ ܕܟܕ ܐܙܿܠܝܼܢ ܠܘܿܬ ܩܨܘ̈ܡܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܕܫܘܼܩܪܐ ܕܢܘܒܼܠܘܢܿ ܠܗܘܿܢ ܣܥܪ̈ܐ ܘܩܨܝ̈ܐ ܕܠܚܡܐ. ܠܡܩܼܛܠ ܢܦܼܫ̈ܬܐ ܗ̄ ܓܝܪ ܗܼܢܝܢ ܩܛ̈ܠܢ ܗܼ̈ܘܝ ܐܠܐ ܡܠ̈ܟܢ ܗܼ̈ܘܝ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܠܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܢܘܒܕܘܢܿ ܘܠܕܓ̈ܠܐ ܢܚܼܘܿܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܢܦܼܫ̈ܬܐ ܕܠܡܚܼܐ ܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܗܼ̈ܘܝ. ܕܝܼܠܗܝܢ ܕܢܒܝ̈ܬܐ ܕܓܠ̈ܠܬܐ ܐܢܝܢ ܘܕܠܡܡܼܬ ܠܐ ܚܝ̈ܒܢ ܗܼ̈ܘܝ. ܘܢܦܫܼ̈ܬܗ ܕܥܡܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܐܝܼܕ̈ܝܗܝܢ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܡܬܼܩܛܠܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܗܿܐ ܐܢܿܐ ܥܠ ܒܣܕ̈ܘܬܟܝܢ. ܘܐܨܿܪܐ ܡܐܢܝ̈ܟܝܢ ܗ̄ ܕܡܿܝܐ ܓܝܪ ܕܫܡ̈ܗܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܟܬܒ̈ܢ ܗܼ̈ܘܝ ܐܘܿ ܩܡܝܼ̈ܥܐ ܡܕܡ ܣܝ̈ܡܢ ܗܼ̈ܘܝ ܒܣܕ̈ܘܬܐ ܐܘܿ ܒܡ̈ܐܢܐ ܕܬܚܘܼܬܝܗܝܢ ܠܫܘܼܘܕܥܐ ܟܐܡܼܬ݀ ܕܫܘܼܥܒܕܐ ܕܥܡܐ ܕܬܚܘܼܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܚܪ̈ܫܐ. ܐܦ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܡܦܿܨܐ ܐܢܼܐ ܠܗ ܠܥܡܝ ܡܼܢ ܐܝܼܕ̈ܝܟܝܢ. ܥܠ ܕܡܚܝ̈ܬܝܢ ܠܒܼܗ ܕܙܕܝܼܩܐ ܗ̄ ܙܕܝܼܩܐ ܐܡܿܪ ܠܢܒ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܝܕ ܩܘܛܪ̈ܓܝܗܝܢ ܡܙܝ̈ܥܢ ܗܼ̈ܘܝ ܥܠܝܗܝܢ ܠܥܡܐ ܕܢܩܼܛܠܘܢܼ ܐܢܘܿܢ. ܘܐܢܿܐ ܠܐ ܗܿ ܗܿܕܐ ܡܿܘܕܥܐ ܕܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܥܠ ܢܒ̈ܝܐ ܕܝܼܠܗ ܕܟܕ ܛ݀ܒ ܗܿܟܢܐ ܙܩܝܼܦ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ ܘܥܡܐ ܠܘ ܒܟܿܠܙܒܢ ܝܿܗܒ ܠܗܘܿܢ ܐܬܪܐ ܠܒܝܼ̈ܫܐ ܕܢܫܼܬܠܛܘܿܢ ܥܠܝܗܘܿܢ. ܟܕ ܩ݀ܪܐ ܠܒܼܗ ܕܙܕܝܼܩܐ ܐܘܿ ܠܚܫ̈ܐ ܝܩܝܼܪ̈ܐ ܕܙܢܝܼ̈ܢ ܙܢ̈ܝܼܢ ܐܘܿ ܠܗ ܠܡܿܘܬܐ ܕܡܝܬܝܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܜܐܬܼܘ ܠܘܿܬ ܓܒܪ̈ܐ܀ ܨܚܚܐ ܝܕ̄ ܘܝܼܬܼܒܘ ܩܕܡܝ ܗ̄ ܒܐܣܟܡܐ ܕܙܐܦܐ ܕܐ݀ܬܝܢ ܗܼܘܘ ܗܿܠܝܢ ܠܘܿܬ ܢܒܝܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܢܐܠܼܦܘܢ ܫܪܪܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܟܣܝܐ ܗܘܬ݀ ܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܡܼܢ ܢܒܝܐ. ܓܠܼܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܐܡܼܪ. ܓܒܪ ܓܒܪ ܗ̄ ܓܒܪ̈ܐ ܠܡ ܗܿܠܝܢ ܐܣܩܼܘ ܕܚܠܼܬܗܘܿܢ ܥܠ ܠܒܼܗܘܿܢ ܗ̄ ܒܠܼܒܗܘܿܢ ܣܝܼܡܐ ܛܘܼܥܝܝ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܬܼܥܗܕܝܼܢ ܠܗܿ ܠܕܚܠܼܬܗܘܿܢ ܟܕ ܠܓܡܿܪ ܠܐ ܡܫܢܝܐ ܡܼܢ ܢܦܼܫܗܘܿܢ. ܘܬܘܩܼܠܬܐ ܕܥܘܠܐ ܣܡܿܘ ܠܘܼܩܒܠ ܐܦܝ̈ܗܘܿܢ ܗ̄ ܥܘܠܐ ܕܣܿܥܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܡܛ݀ܠܬܗ ܡܬܼܬܩܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܢܿܦܠܝܼܢ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܒܠܒܘ̈ܬܗܘܿܢ ܛܡܝܼܪ ܘܒܗ ܚܿܝܪܝܼܢ ܚܒܝܒܐܝܼܬ ܠܠܝܐ ܘܐܝܼܡܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܣܿܥܝܢ ܠܗ ܘܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܩܒܠܝܼܢ ܦܘܼܠܥܢܐ ܡܼܢ ܨܝܕܝ. ܘܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܕܚܠܼܬܗ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܐܢܫ ܒܗܘܿܢ ܕܝܬܝܼܪ ܡܪܚ ܗܼܘܐ ܒܐܣܟܡܐ ܢܟܝܼܠܐ. ܕܡܚܿܘܐ ܗܼܘܐ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܢܫܡܼܥ ܡܠܼ̈ܘܗܝ ܕܢܒܝܐ

ܘܢܬܼܬܘܐ ܥܠ ܒܝܼܫ̈ܬܗ ܠܘܿܬܗ ܐܬܿܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܢܗܠ ܒܡܼ̈ܠܘܗܝ ܟܐܡܼܬܬ ܕܠܐ ܫܪܝܼܪ̈ܢ. ܡܗܦܟ ܡܠܼܬܗ ܡܼܢ ܨܝܕ ܚܒܼܪ̈ܘܗܝ. ܘܠܘܿܬ ܗܿܢܐ ܡܚܝܼܪ ܠܡܠܼܬܗ. ܕܗܿܢܐ ܠܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܼܦܨܐ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܕܐܠܗܐ. ܗ݀ܘ ܕܝܿܕܥ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܢܦܼܫܗ ܘܐܦ ܣܿܗܕܐ ܕܥܘܿܠܘܼܬܗܿ ܗܿܘ ܒܝܕ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܕܡܦܩ ܥܠܘܗܝ ܟܐܢܐܝܼܬ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܚܿܘܪ ܒܟܿܠܗܝܢ ܕܚܠ̈ܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܚܿܕ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܓܝܪ ܒܠܒܼܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܕܓܿܠܐ ܗܼܘܐ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܢܦܼܫܗܘܿܢ ܘܐܡܼܪ. ܕܡܐ ܕܐܚܿܕܬ ܠܚܘܼܫ̈ܒܝܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗܘܿܢ ܩܪܝܼܒܝܼܢ ܘܐܚܝܼܕܝܼܢ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ܆ ܘܩܕܡ ܟ݀ܠ ܐܢܫܐ ܐܕܢܚܿܬ ܐܢܝܢ ܠܬܪ̈ܥܝܬܗܘܿܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܬܼܝܕܥܝܼܢ ܓܠܝܐܝܼܬ ܕܠܘ ܐܝܟ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܡܚܘܝܢ ܡܼܢ ܠܒܪ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܐܦ ܡܼܢ ܠܓܘ. ܘܐܬܦܼܢܘ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܚܠܼ̈ܬܟܘܢܿ ܗ̄ ܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܓܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܗ݀ܟܢܐ ܦܣܩܿܬ ܥܠܝܟܘܢܿ. ܕܡܼܬܦܢܝܢ ܠܘܿܬܝ ܗ̄ ܡܼܢ ܬܘ̈ܬܒܐ ܕܐܬܬܠܼܡܕܘ ܠܝܼܣܪܐܝܠ. ܕܢܗܦܼܘܼܟ ܡܼܢܝ ܗ̄ ܒܢܦܼܫܗ ܟܕ ܒܐܣܼܟܡܐ ܡܚܿܘܐ ܕܕܝܼܠܝ ܗܼܘ. ܘܟܕ ܝܬܝܼܒ ܩܕܡ ܢܒܝܐ ܠܡܫܡܼܥ ܡܢܼ̈ ܐܝܟ ܒܝܬܝܐ. ܕܚܼܠܬܗ ܩܕܡܝܬܐ. ܡܿܣܩܐ ܠܗ ܠܒܗ ܐܝܟ ܟܬܒܐ ܥܠ ܠܘܼܚܐ. ܘܬܘܼܩܠܬܐ ܕܐܝܼܬ̄ܘ ܫܒܼܝܐ ܣܝܼܡ ܠܗ ܩܕܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܡܦܿܣ ܕܟܐܢܐܝܼܬ ܐܬܪܕܝܼ ܘܐܬܼܐ ܠܘܿܬ ܢܒܝܐ ܫܪܝܼܪܐ ܠܡܼܫܐܠܘܼܬܗ ܒܢܣܼܝܿܢܐ ܕܐܢ ܒܬܪܥܝܼܬܗ ܐܘܿ ܠܐ. ܐܢܿܐ ܡܪܝܐ ܐܗܿܘܐ ܠܗ ܣܿܗܕܐ ܗ̄ ܬܒܘܿܥܐ ܗ̄ ܕܣܿܗܕ ܐܢܐ ܥܠ ܠܒܼ̈ ܕܒܿܬܪ ܛܘܼܥܝܝ ܕܒܝܼܪ. ܘܢܒܝܐ ܟܕ ܢܛܥܐ ܗ̄ ܐܢܿܐ ܫܒܩܿܬ ܕܢܛܥܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܕܗ݀ܘ ܥܡ ܗ݀ܘ ܕܛܥܿܐ ܒܿܬܪܗ. ܢܩܒܼܠܘܿܢ ܬܒܼܥܬܐ ܘܢܫܼܩܠܘܢ ܥܘܠܗܘܿܢ. ܕܢܒܝܐ ܢܗܼܘܐ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܠܼܦ ܥܘܠܗܘܿܢ ܗܼܢܘܿܢ ܣܿܒܠܝܼܢ ܠܗ ܐܟܚܕܐ. ܥܘܠܗ ܕܗ݀ܘ ܕܫܿܒܩ ܠܢܒܝܐ ܘܐܙܿܠ ܡܫܿܐܠ ܠܢܒܝܐ ܕܓܿܠܐ ܐܝܟ ܥܘܠܗ ܕܓܠܐ ܢܼ̈ܘܐ. ܘܚܕܐ ܡܪܕܘܼܬܐ ܢܩܼܒܠܘܢܿ ܒܗ݀ܝ ܕܫܘܝܐ ܗܿܝ ܒܝܼܫܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܿܢ ܓܒ̈ܐ ܕܐܝܿܢܐ ܕܡܛܥܐ ܒܢܒܝܘܼܬܗ ܕܗ݀ܘ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܪܥܐ ܐܢ ܬܚܼܛܐ ܠܝܼ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܓܿܠܐ ܠܗ ܠܢܒܝܐ ܕܐܝܿܢܘ ܨܒܝܿܢܗ ܨܝܕ ܚܛ̈ܝܐ ܘܙܕܝܼ̈ܩܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܐܪܥܐ ܗ̄ ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܐܪܥܐ ܥܠ ܥܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܐܘܕܥ. ܘܐܬܿܒܪ ܩܢܝܐ ܗ̄ ܡܿܝܬܐ ܐܢܼܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܟܦܢܼܐ. ܘܐܢ ܢܗܼܘܘܢܿ ܒܗܿ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܗ̄ ܡܿܘܕܥ ܒܗܿܕܐ ܕܒܟܐܢܘܼܬܐ ܕܐ݀ܢ ܠܟܿܠܢܫ ܘܠܘ ܒܣܓܼܡܐ ܘܕܠܐ ܥܘܼܩܒܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܣܗ̈ܕܘܬܐ ܠܗܿܠܝܢ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ ܕܐܬܢܼܨܚܘ ܐܝܬܝܼ ܟܿܠ ܚܕ ܒܙܒܼܢܗ ܠܢܘܿܚ ܩܕܡܐܝܼܬ ܗ݀ܘ ܕܠܥܿܠܡܐ ܙܟܼܐ ܕܗܘܼ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܐܬܼܦܨܝܼ ܡܼܢ ܛܘܦܢܐ ܡܛ݀ܠ ܙܕܝܼܩܘܼܬܗ. ܘܐܝܘܿܒ ܕܡܛ݀ܠ ܕܟܐܢܘܼܬܗ ܘܫܪܪܗ ܙܟܼܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܟܕ ܐܫܬܼܠܚ ܡܼܢ ܟܿܠܡܕܡ ܕܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܗܿܘ ܕܟܕ ܒܫܒܼܝܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܡܝܬܪܘܼ̄ܗ ܠܐ ܫܒܼܩ. ܘܠܘܿܬ ܣܕܘܼ̈ܡܝܐ ܥܣܪܐ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܐܬܒܼܥܝܼܘ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܝܬ ܗܼܘܐ ܢܡܘܿܣܐ. ܠܘܿܬ ܥܒܪ̈ܝܐ ܬܠܬܐ ܥܠ ܕܐܝܼܬ ܗܘܐ ܠܗܘܿܢ ܗܝܟܠܐ. ܘܢܡܘܿܣܐ ܘܚܪܒܐ. ܐܢ ܗܼܘ

ܠܐ ܡܬܼܪܨ ܚܘܼܫ̈ܒܘܗܝ ܘܕܘܼܒܪ̈ܘܗܝ. ܡܛ݀ܠ ܕܐܦܿܠܐ ܢܘܼܚ ܐܬܡܼܨܝܼ ܕܢܫܼܘܙܒ ܠܒܢ̈ܝ ܕܪܗ ܡܼܢ ܛܘܦܢܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܠܩܢܘܿܡܗ ܠܚܘܼܕ ܢܼܛܪ ܡܼܢ ܢܟܝ̈ܢܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܐܝܘܿܒ ܠܐ ܐܫܼܟܚ ܠܡܼܫܘܙܒܘܼ ܒܢܘ̈ܗܝ ܡܼܢ ܡܿܘܬܐ ܐܠܐ ܩܠܢܘܿܡܗ ܠܚܘܿܕ܆ ܡܛ݀ܠ ܕܗܿܟܢܐ ܐܡܿܪ܆ ܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܕܐ݀ܦܢ܇ ܟܿܠܗܘܿܢ ܝܟ ܕܡܼܢ ܟܐܢܼܘܼܬܗ ܚܝܿܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܐܼܒܕ ܐܠܐ ܡܪܚܡܢܘܼܬܐ ܢܛܪܬ݀ ܡܢܼܗܘܿܢ ܫܪܟܢܐ ܠܝܘܼܒܠܐ ܕܓܢܼܣܐ ܘܢܘܠܕ ܒܢ̈ܝܐ ܘܒܢ̈ܬܐ ܢܫܼܬܪܬܚܘܿܢ. ܘܗܼܢܘܿܢ ܢܦܼܩܘܿܢ ܗ̄ ܢܫܼܬܢܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ ܘܢܐܼܬܘܢܼ ܠܒܿܒܝܠ ܨܝܕܝܟܘܿܢ. ܘܬܚܼܙܘܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗܘܿܢ. ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܡܦܼܩ ܒܪܘܼܚܐ ܕܡܝܬܐ ܥܿܒܪ ܠܘܿܬ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܫܒܝܼܬܐ ܕܒܿܒܝܠ܆ ܨܝܕ̄ܘ ܕܢܒܝܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܐܝܿܟܢܐ ܕܢܕܥܘܿܢ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܦܼܩܕܘ ܡܢܼܗ ܡܛ݀ܠ ܥܿܡܘܿܪ̈ܝܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܕܬܘܼܪܨܐ ܐܢܝܢ ܕܟܿܠܗܿ ܓܘܐ. ܘܙܿܕܩ ܐܦ ܠܗܘܿܢ ܕܢܓܪܘܢܿ ܪܘܼܚܐ. ܘܡܼܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܡܬܼܪܕܝܢ ܕܢܠܦܘܼܢܗܿ ܠܡܪܕܘܼܬܐ ܕܟܡܼܐ ܡܫܼܚܐ ܘܒܨܝܼܪܐ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܿܢ. ܐܢܬܘܿܢ ܠܡ ܕܩܕܡܼܬܘܿܢ ܐܫܬܼܒܝܼܬܘܢܿ. ܐܡܼܬܝ ܕܬܚܼܙܘܢܿ ܐܘܼܠ̈ܨܢܝܗܘܿܢ ܕܗܿܢܘܿܢ ܕܗܿܫܐ ܒܐܘܿܪܫܠܡ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ. ܘܬܫܼܬܘܕܥܘܢܿ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܫܟܝܼܪ̈ܐ ܘܨܢܥ̈ܬܗܘܿܢ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܕܡܛ݀ܠܬܗܘܿܢ ܣܿܒܠܝܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܬܼܒܝܐܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܕܠܐ ܣܒܼܠܬܘܿܢ ܐܟܘܿܬܗܘܿܢ ܐܘܼܠܨܢܐ ܕܟܦܼܢܐ ܘܨܗܝܐ ܘܡܘܬܢܐ. ܗܿܢܘܿܢ ܓܝܪ ܕܐܫܼܬܒܝܼܘ ܥܡ ܝܘܿܟܢܝܐ ܕܥܡܼ̈ܘܿܢ ܢܒ̈ܝܐ ܠܐ ܣܒܼܠܘ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܗ̈ܘܼܝ ܒܚܪܒܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܨ܆ ܕܝܗ̄ ܒܪܢܫܐ ܡܿܢܐ ܢܗܼܘܐ ܠܩܝܣܐ ܕܥܿܒܐ ܗ̄ ܐܬܪܥܐ ܠܡ ܘܚܘܪ. ܕܠܐ ܚܿܫܚ ܩܝܣܐ ܕܓܦܼܬܐ ܠܡܕܡ ܐܡܚܪܝܼܢ. ܐܠܐ ܠܡܼܛܥܢ ܥܢ̈ܒܼܐ ܠܡܥܼܒܕ ܚܡܪܐ. ܐܡܼܬܝ ܕܝܢ ܕܚܕܐ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܠܝܬ ܠܗܿ ܠܓܦܼܬܐ ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܒܥܪܝܼܝܬܐ ܘܥܩܼܪܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܥܿܢܐ ܦܐܪ̈ܐ ܠܢܘܼܪܐ ܚܿܫܚܐ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗܿܢܐ ܥܡܐ ܘܟܢܘܼܫܬܐ ܕܠܗܿ ܡܫܿܡܗ ܓܦܼܬܐ ܡܬܼܥܒܝܢ ܠܝܼ܆ ܣܘ̈ܟܝܗܿ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܠܥܣܼܪܐ ܫܒ̈ܛܝܼܢ. ܡܢܿܬܐ ܚܕܐ ܗ݀ܝ ܕܥܒܼܒܪܐ ܕܝܘܿܪܕܢܢ ܘܐܚܪܬܐ ܗܿܝ ܕܒܫܡܪܝܼܢ ܬܠܝܼܬܝܬܐ ܕܝܢ ܐܘܿܪܫܠܡ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܘܿܪܫܠܡ ܐܫܬܼܒܝܼܘ ܡܼܢ ܐܬܘܼܪ̈ܝܐ. ܓܘܗܿ ܚܼܪܒ ܗ̄ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ. ܐܝܿܕܐ ܕܡܼܢ ܟܕܘܼ ܠܫܒܼܝܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܡܚܪܒܐ ܗܘܬ݀. ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܐܝܿܟܢܐ ܕܗܼܢܘܿܢ ܒܥܒܼܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܘܒܫܿܡܪܝܼܢ ܘܡܢܿܬܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܐܫܬܒܝܼܘ. ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܬܘܪ̈ܐ ܕܢܘܼܪܒܗ ܕܩܪܒܐ ܕܦܫܼ ܡܢܼܗ. ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܒܢܘܼܪܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܫܒܼܝܐ ܕܒܒܠ̈ܝܐ ܣܝܿܦܝܼܢ ܘܓܿܡܪܝܼܢ ܪܡܿܙ ܬܘܼܒ ܒܗܿܕܐ ܗܿܟܢܐ. ܕܡܛ݀ܠ ܕܫܘܙܒܿܬ ܐܢܘܿܢ ܡܼܢ ܢܘܼܪܐ ܕܚܪܒܗܘܿܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܬܼܘ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܘܫܼ̈ܛܝ ܢܡܘ̈ܣܝ ܡܫܿܠܡ ܐܢܼܐ ܠܗܘܿܢ ܠܢܘܼܪܐ ܕܣܝܦܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ܆ ܨ̄ ܕܝܘ܆ ܐܘܕܥܝܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܦ݀ܩܕ ܠܢܒܝܐ ܕܠܦܘܼܬ ܕܡܘܬܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܢܚܘܝܘܗܝ. ܐܘܬܕܥܝܗܿ ܠܐܘܿܪܫܠܡ ܗ̄ ܚܘܗܿ ܥܠ ܕܫܒܼܩܬܢܝ. ܘܐܬܛܢܼܦܬ݀ ܒܦܬܟܪ̈ܐ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ ܐܦ ܐܢܿܐ ܫܿܒܩ

ܐܢܼܐ ܠܗܿ ܡܦܿܩ ܐܢܼܐ ܠܗܿ ܡܼܢ ܒܝܬܝ. ܥܩܼܪܟܝ ܕܟܢܥܝܢ ܗ̄ ܠܦܘܼܬ ܕܡܼܢ ܬܡܿܢ ܫܪܝܼܪ ܓܢܣܼܗܘܿܢ ܠܡܬܼܩܝܡܘܼ. ܒܐܪܥܐ ܕܥܗܟܢܥܢ ܐܘܠܼܕܘ ܐܢܘܿܢ܇ ܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܘܬܘܼܒ ܡܛ݀ܠ ܕܡܝܘܼܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܡܟܣ ܠܗܘܿܢ ܕܐܢܬܘܢܿ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܢ̈ܝ ܐܒܪܗܡ ܒܢ̈ܝ ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܙܕܿܩ ܕܬܬܼܩܪܘܢ ܡܛ݀ܠ ܕܕܡܿܝܢ ܥܒܿܕܝ̈ܟܘܢܿ ܠܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܐܒܘܼܟܝ ܐܡܘܼܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܠܗܘܿܢ ܚܫܼܒܬ݀ ܐܒܗ̈ܝܗܿ ܒܥܒܕܿܝ̈ܗܘܿܢ ܐܬܕܡܝܬ݀ ܘܡܘܠܕܢܝܼܬܟܝ ܒܝܘܡܿܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢܐ ܕܫܡܼܗ ܐܡܘܼܪ̈ܝܐ ܘܚܝܼ̈ܬܝܐ ܠܐܒܗ̈ܝܗܘܿܢ ܡܛ݀ܠ ܥܒܕܿܝ̈ܗܘܿܢ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܡܛܿܠܗ݀ܝ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ ܥܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܗܿܟܢܐ ܡܘܠܕܢܝܼܬܗܘܿܢ ܡܫܿܡܗ ܠܡܨܪܝܢ ܗ݀ܝ ܕܒܗܿ ܐܬܝܬܼܒܘ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܘܐܬܝܼܠܕܘ. ܠܐ ܦܣܼܩܬ݀ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܚܘܿܐ ܕܠܐ ܚܘܝܼܘ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܛܝܼܠܘܼܬܐ ܒܬܘܬܒܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܘܿܬܗܘܿܢ. ܘܒܡܠܚܼܐ ܠܐ ܡܠܚܼܬܟܝ ܗ̄ ܕܐܦܿܠܐ ܒܚܕܐ ܡܼܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܗܿ ܡܬܼܚܙܝܐ ܐܬ݀ܐ ܕܡܪܚ̄ܡ܆ ܐܬܚܫܼܚܘ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܥ̈ܕܢ ܒܙܒܢܼܐ ܕܡܘܠܕܐ ܢܩܼܒܠ̈ܢ ܥܘܼ̈ܠܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܝܠ̈ܕܢ ܕܢܐܨ̈ܦܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܒܫܝܿܓܬܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܕܡܠܼܚܐ ܘܒܟܪܟܐ ܕܥܙܪܘܼܪ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܦܪ̈ܩܐ ܘܪ̈ܘܼܩܥܐ ܒܠ̈ܝܐ ܕܒܗܘܿܢ ܟܪܟܝܼܢ ܠܥܘܼ̈ܠܐ ܟܕ ܡܬܼܝܠܕܝܢ. ܠܐ ܐܫܼܬܕܝܼܬܝ ܒܕܒܪܐ ܗ̄ ܕܝܠܕܬܢܝ ܗ̄ ܠܘ ܐܟܡܿܢ ܕܗܝܼ ܡܘܠܕܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܿܢ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢܿ ܐܝܟ ܢܡܘܿܣܐ ܕܟܝܿܢܗܘܿܢ ܒܗܿ ܡܬܼܝܠܕܝܢ ܗܼܘܘ ܘܡܬܼܝܒܠܝܼܢ. ܒܕܒܪܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪ ܕܐܫܼܬܕܝܼܬܝ ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܒܐܪܥܐ ܗܿܝ ܕܥܡܿܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܿ ܫܪܝܢ ܗܼܘܘ ܪܚܝܼܩܝܼܢ ܡܼܢ ܡܕܝܼܢܬܐܐܝܟ ܕܒܪܘܓܙܐ ܟܿܠܝܘܿܡ ܡܢܗܘܿܢ ܡܬܥܼܫܩܼܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܼܛܠܡܝܼ ܒܦܘܼܠܚܢܐ ܩܫܝܐ ܘܝܠ̈ܘܼܕܝܗܘܿܢ ܡܫܼܬܕܝܢ ܗܼܘܘ ܒܢܗܪܐ. ܕܡܦܼܠܦܠܬܝ ܒܕܡܐ ܗ̄ ܟܬܒܐ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܠܩܼܛܠܐ ܩ݀ܪܐ ܕܡܐ ܐܠܐ ܐܦ ܠܥܿܠܘܒܘܼܬܐ ܘܫܘܼܥܒܕܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܩܛܝܼܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܡܦܠܦܠܝܼܢ ܒܕܡܐ. ܕܥܡܐ ܩܫܼܝܐ ܕܡܬܼܦܪܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܒܗܿ ܢܪܓܼܡܘܿܢ ܐܢܘܿܢ. ܗ݀ܝ ܕܥܒܿܪܬ ܥܠܝܟܝ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܕܟܕ ܥܿܒܪ ܐܢܫ ܒܐܘܼܪܚܐ ܘܚܿܙܐ ܠܐܢܫ ܕܒܠܝܼܥ ܡܼܢ ܠܣܛ̈ܝܐ ܘܝܿܬܒ ܥܿܨܐ ܠܡܚܘܼܬܗ. ܘܐܡܿܪܬ ܠܟܝ ܒܕܡܟܝ ܚܝܝ ܗ̄ ܒܗܝܢ ܠܡ ܒܥܩ̈ܬܐ ܫܪܬܚܬܟܝ. ܘܣܓܝܬܝ ܘܪܒܝܼܬܝ ܡܨܥܬ݀ ܥܩ̈ܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܥܠܼܬܝ ܠܡܕܝܼܢܬܐ ܗ̄ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ. ܬܕ̈ܝܟܝ ܩܡܼܘ ܗ̄ ܐܬܡܼܛܝܼܬܝ ܠܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܕܟ݀ܠ ܡܕܡ ܒܕܡܘܼܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܝܕ ܩܘܡܐ ܕܬܕܝܗܝܢ ܒܣܿܓܝܐܘܼܬܐ ܘܐܪܝܼܟܘܼܬܐ ܕܣܥܪ̈ܝܗܝܢ ܡܘ̈ܕܥܢ ܥܠ ܙܒܢܼܐ ܕܢܩܝܼܦܘܼܬܗܝܢ ܕܠܘܿܬ ܓܒܪܐ. ܥܪܛܠ ܘܥܪܝܬ݀ ܗ̄ ܡܿܥܗܕ ܠܗܠܝܢ ܕܒܫܘܼܪ̈ܝܐ ܐܡܼܬܝ ܕܡܼܢ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܫܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܘܒܥܪܝܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܟܘܢܿ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܒܓܠܝܼܕܐ ܩܝܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܥܪܝܐ ܩܘܼܪܫܐ ܗܿܘ ܘܐܡܿܪ ܕܠܐ ܒܥܪܝܐ ܐܦܿܠܐ ܒܚܘܼܡܐ. ܝܿܗܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܢܦܐܫܐ ܡܼܢ ܦܘܼܠܚܢܐ. ܘܚܙܝܿܬ ܙܒܼܢܟܝ. ܙܒܢܐ ܕܥܙܪܪ̈ܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬܓܠܝܿܬ ܥܠܝܟܘܢܿ ܐܫܟܚܿܬܟܘܿܢ

ܡܼܢ ܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܬܼܪܚܩܝܼܢ ܐܢܬܘܢܿ. ܘܐܝܬܝܼܬܟܘܢܿ ܒܣܬܘܐ ܕܒܝܼ̈ܫܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܥܙܪܪܬܐ ܕܡܫܼܬܠܚܐ ܒܙܒܼܢܐ ܕܩܘܼܪܫܐ ܡܼܢ ܛܪ̈ܦܐ ܘܦܐܪ̈ܐ. ܥܙܪܪܬܐ ܩܢ̈ܝܐ ܐܢܘܢܿ ܕܠܐ ܒܙܒܢܼܐ ܕܩܝܛܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܛܪ̈ܦܐ ܕܥ݀ܒܕܝܼܢ ܛܠܼܠܐ ܐܦܿܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܡܗܢܝܢ ܒܝܕ ܡܐܟܘܼܠܬܗܘܿܢ ܗܿܟܢܐ ܠܡ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܒܢ̈ܝ ܝܼܣܪܐܝܠ ܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܚܿܫܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܡܕܡ. ܐܣܚܝܿܬܟܝ ܒܡ̈ܝܐ ܕܪܣܣܐ ܘܕܘܼ̈ܟܝܐ ܕܒܗܘܿܢ ܡܼܬܕܟܝܢ ܗܼܘܘ. ܘܐܫܝܿܓܬ ܕܡܢܼܟܝ ܗ̄ ܛܘܼܥܝܝ ܗܿܝ ܕܩܢܼܝܬܝ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܐܘܿ ܫܘܥܒܕܟܝ ܕܒܛܠܬ݀ ܡܢܼܟܝ. ܘܡܫܚܿܬܟܝ ܡܫܼܚܐ ܗ̄ ܟܗܝܼ̄ܢܘܼ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܘܠܐܒܫܿܬܟܝ ܦܬܟܐ ܗ̄ ܠܒܘܼܫܐ ܡܦܼܬܟܐ ܘܫܦܝܼܪܐ ܕܟܗܢܘܼܬܐ ܦܬܼܟܐ ܓܝܪ ܡܼܢ ܥܡܪܐ ܘܟܬܢܐ ܘܕܘܼܠܐ ܙܩܖܝܼܪ ܗܼܘ ܒܨܘܼܪ̈ܬܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܠܿܒܫܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ. ܘܟܣܝܿܬܟܝ ܚܼܠܐ ܗ̄ ܩ݀ܪܐ ܠܡܐ̈ܢܐ ܢܩ̈ܕܐ ܘܪ̈ܝܼܫܝܐ ܕܚܿܫܚܝܼܢ ܠܩܝܛܐ. ܗܿܠܢ ܕܡܼܢ ܪܩܝܼܩܐ ܐܘܿ ܡܼܢ ܕܘܼܠܐ ܙܩܝܼܪܐ ܙܩܝܼܪܝܼܢ ܕܡܐ ܕܡܬܼܬܣܝܼܡ ܥܠ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܐܢܬܬܐ ܚܿܙܝܐ ܠܟܿܠ ܡܕܡ ܘܐܡܿܪܝܼܢ ܕܗܘܼܝܘܼ ܐܪܕܝܼܕܐ. ܨܒܬܿܬܟܝ ܨܒܬܼܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܒܟܿܠܗܝܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܫ̈ܚܢ ܠܨܒܼܬܐ ܘܠܩܘܼܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܐܨܼܛܒܬܝ ܒܕܗܒܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܥܘܼܬܪܐ ܕܡܼܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܢܣܼܒ ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܿܢ. ܒܘܼܨܐ ܘܬܟܠܼܬܐ ܘܦܬܼܟܐ ܗ̄ ܡ̈ܐܢܐ ܕܡܚܠܛܝܢ ܒܓܘ̈ܢܐ ܡܫܼܚܠ̈ܦܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܠܟܗܢܘܼܬܐ ܘܠܡܼܫܟܢܐ ܒܠܚܘܼܕ ܦܩܝܼܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܕܢܨܛܒܼܬܘܢܿ ܒܗܘܿܢ. ܐܡܼܬܝ ܕܝܢ ܕܗܼܢܝܢ ܨܒܼܘ̈ܬܐ ܝܼܚܝܼܕ̈ܝܬܐ ܢܼܗܘ̈ܝܢ ܠܘ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܡܦܼܣ ܠܡܠܒܼܫ ܒܘܼܨܐ ܗ̄ ܚܘܪܐ ܗܿܘ ܘܡܼܢ ܟܬܢܐ ܪܝܼܫܝܐ ܡܙܕܩܼܪ ܬܟܠܼܬܐ ܐܘܼܟܡܬܐ ܗܿܝ ܐܠܐ ܠܘܿ ܣܿܓܝܼ. ܐܬܐܟܠܼܬܝ ܥܠ ܫܘܼܦܪܟܝ ܗ̄ ܕܢܐܼܡܪ ܥܠ ܫܡܐ ܕܝܼܠܝ ܕܣܝܼܡ ܥܠܝܟܝ ܟܕ ܗܿܠܝܢ ܠܡ ܟܿܠܗܝܢ ܕܝܼܠܝ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܗܝܼ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܼܕ ܐܓܪܐ ܕܚܠܦܝܗܝܢ ܕܗܿܠܝܢ ܛܠܡܼܬܢܝ ܐܠܐ ܐܦ ܝܬܝܼܪ ܐܪܫܼܥܬ݀ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܟܚܕܐ ܐ݀ܦܠܐ ܡܼܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܝ ܕܥܠܝܗܿ ܟܕ ܡܢܝܐ ܘܣܒܝܼܪܐ ܒܝܬܝܬܐ ܕܝܼܠܝ ܡܙܢܝܐ ܒܦܬܟܪ̈ܐ. ܗܿܝ ܕܐܬܬܟܼܠܬܝ ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܝ ܕܪܢܝܢ ܗܼܘܘ ܕܡܥܬܪܝܼܢ ܗܿܟܢܐ ܒܟܗܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ ܟܕ ܐ ܡܫܼܬܢܝܢ ܡܢܼܗܿ. ܘܐܫܼܕܬܝ ܙܢܝܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܒܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܢܼܩܕܝܼܡ ܟܣܝܐܝܼܬ ܡܙܢܝܢ ܗܼܘܘ ܠܚܪܬܐ ܓܠܝܐܝܼܬ ܢܦܩܼܘ ܒ݀ܬܪ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܥܒܼܕܬܝ ܠܟܝ ܩܢܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܕܡܼ̈ܘܬܐ ܕܐ̈ܠܗܬܐ ܢܩܒܼ̈ܬܐ. ܟܕ ܕܡܿܝܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܫܡܐ ܕܩܢ̈ܝܬܐ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܐܬܪܥܝܼܘ ܥܠܝܗܝܢ ܘܒܕܘ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܠܒܼܗܘܿܢ. ܪܡܿܙ ܬܘܼܒ ܥܠ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܕܘܼܟ ܓܢܝ̈ܬܐ ܡܫܡܿܗ ܠܗܝܢ ܟܬܒܐ. ܘܒܕܘܼܟ ܚܘܓ̈ܒܐ ܐܟܡܿܢ ܒܕܗܘܿܢ ܚܒܝܼܫ̈ܢ ܘܐܣܝܼܪ̈ܢ ܢܦܫܼ̈ܬܐ ܕܦܠ̈ܚܝܗܘܿܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܼܪܚܩܝܼܢ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܠܐ ܬܥܠܝܼܢ ܗ̄ ܠܐ ܬܪܫܥܝܼܢ ܝܬܝܼܪ ܘܠܐ ܬܥܠܝܼܢ ܒܝܼ ܘܕܚܠܼܬܐ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܢܗܼ̈ܘܝܢ ܠܟܝ ܒܗ݀ܝ ܕܐܢܿܐ ܗܿܘ ܐܠܗܟܘܿܢ ܘܠܘ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܒܬ̈ܐ ܕܓܢ̈ܒܐ ܐܡܿܪ ܠܗܝ̈ܟܠܐ ܪ̈ܡܐ ܘܪ̈ܘܝܼܚܐ ܕܒܝܢܬ݀ ܛܘܼܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܬܐ ܐܩܝܼܡܘ

ܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܡܬܼܟܣܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܥܐܕ̈ܐ ܘܕܒܼܚ̈ܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܡܿܕܒܚܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܓܝܒ̈ܐ ܗ̄ ܒܝܬ ܟܢܘܼܫ̈ܝܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܒܟܿܠ ܪܝܼܫ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܒܢܼܝܬܝ ܦܪ̈ܟܝܟܝ ܗ̄ ܒܝܬ ܣܓܕ̈ܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܒܝܬ ܨܠ̈ܘܬܐ ܕܒܿܢܝܢܼ ܠܡܗܝܡܼ̈ܢܐ ܥܠ ܪܝܼܫ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܒܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܠܢܝܿܚܐ ܕܪ̈ܕܝܝ ܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ. ܘܦܫܼܛܬܝ ܪ̈ܓܠܝܟܝ ܗ̄ ܐܡܼܪܗܿ ܠܗܿܕܐ ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܢܫ̈ܐ ܢܬܝܼܦ̈ܬ݀ ܠܙܢܿܝܘܼܬܐ ܕܐܦܿܠܐ ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܡܬܼܟܚ̈ܕܢ ܕܦܼܫ̈ܛܢ ܫܩ̈ܝܗܝܢ ܘܢܓܼܠ̈ܝܢ ܪ̈ܓܠܝܗܝܢ ܘܢܬܼ̈ܒܢ ܩܕܡ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܿܒܪܝܼܢ ܒܫܘܼܩܐ. ܪܘܪ̈ܒܝ ܒܣܼܪܐ ܗ̄ ܪܒܘܼܬܐ ܗܿܟܝܼܠ ܕܒܣܼܪܐ ܕܗܕ̈ܡܝܗܘܿܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܡܼܪ ܬܢܢ ܠܐ ܕ݀ܡܝܐ ܕܥܠ ܒܣܼܪܐ ܕܟܝܿܢܐ ܡܫܿܘܕܥ ܡܛ݀ܠ ܕܐ݀ܦܠܐ ܥܠ ܙ݀ܢܝܘܼܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܼܬ̄ܘ ܫܪܒܗ. ܐܠܐ ܒ݀ܥܐ ܕܡܼܢ ܫܡܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܣܼܪܐ ܢܘܕܥ ܥܠ ܥܒܝܘܼܬܗܘܿܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܒܕܚܠܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܘܒܿܕܬ ܦܘܼܩ̈ܕܢܝܟܝ ܗ̄ ܠܘ ܥܠ ܦܘܼܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܢܡܘܿܣܐ ܕܐܬܝܼܗܒ ܒܝܕ ܡܘܿܫܐ. ܐܡܿܪ. ܐܠܐ ܥܠ ܡܫܠܡܢܘܼܬܐ ܘܢܡܘܿܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܟܕ ܒܝܕ ܡܗܡܝܢܘܼܬܐ ܕܗܿܘܝܐ ܗܘܼܬ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܕܢܫܼܬܥܒܕܘܢ ܠܥܡ̈ܡܼܐ. ܐܦ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܒܿܛܠܝܼܢ ܼ̈ܘܘ ܟܡܼܐ ܙܒܢ̈ܝܼܢ. ܘܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡܢܼ̈ܘܿܢ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܿܢ ܡܬܼܚܒܠܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܗܿܕܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܬܟ݀ܣܢ ܗܼ̈ܘܝ ܠܟܝ ܡܼܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܟܝ ܕܙܢܿܝܘܼܬܐ. ܡܿܢܐ ܐܕܿܘܢ ܠܒܪܬܟܝ ܗ̄ ܒܪܬܐ ܠܥܼܣܪܐ ܫܒܼ̈ܛܐ ܩܿܪܐ ܐܝܟ ܕܒܚܼܡܐ ܕܠܘܿܬ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܥܡܐ ܕܝܼܗܘܼܕܐ ܕܐܝܼܬ ܠܘܿܬܗܘܿܢ ܗܝܟܠܐ ܘܟܗܢܘܼܬܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܥܣܼܪܐ ܫܒܼ̈ܛܝܼܢ ܒܿܬܪ ܙܒ̈ܢܼܐ ܕܐܣܼܬܕܩܘ ܘܢܦܩܼܘ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܕܐ ܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܘܠܗܘܿܢ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܩܝܼܡܘ ܒܫܡܪܝܼܢ. ܐܡܿܪ ܓܝܪ ܕܐܢ ܒܥܒܿܕ̈ܐ ܕܝܼܠܟܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܚܿܐܪ ܐܢܼܐ ܘܒܛܢ̈ܦܘܼܬܟܝ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܢܬܝ ܕܐܝܟܐܡܐ ܘܡܠܦܢܝܼܬܐ ܕܟܿܠܗ ܥܡܐ ܣܝܼܡܐ ܗܼܘܝܬܝ ܡܢܼܝ. ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܚܼܡܟܝ ܐܦܿܠܐ ܙ݀ܕܩ ܕܐܕܿܘܢ ܘܐܚܿܝܒ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܫܒܼܩܘܼܝ ܘܐܬܪܚܼܩܘ ܡܼܢ ܨܝܕܝ ܡܼܬܚܙܝܐ ܠܝܼ ܒܗܿܝ ܕܚܛܗ̈ܝܟܝ ܕܝܼܠܟܝ ܥܫܝܼܢܝܼܢ ܡܼܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܐܬܿܠܟܝ ܠܕܡܐ .ܗ̄ ܚܠܼܦ ܕܡܐ ܕܐܬܼܐܫܕ ܒܓܘܟܝ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܗ݀ܝ ܕܚܡܼܬܐ ܘܛܢܼܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܕܡܐ ܐܡܿܪ ܠܩܼܛܠܐ ܕܒܢ̈ܝܗܘܿܢ. ܛܢܢܐ ܕܝܢ ܠܗܿ ܝܕܗܘܼ ܡܛ݀ܠ ܗܿܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܼܛܠܐ ܕܒܢܝ̈ܝܗܘܿܢ ܘܙ݀ܢܝܘܬܗ ܒܝܕ ܐܝܿܠܝܢ ܕܣܿܐܡ ܗܼܘܐ ܒܪܝܼܫܗܘܿܢ ܡܿܘܕܥ ܠܗܿ ܨܝܕܝܗܘܿܢ. ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܕܠܒܝܼܫܝܼܢ ܟܐܡܬ݀ ܛܢܼܢܐ ܕܚܠܦ ܐܠܗܐ. ܘܒܚܡܼܬܐ ܡܬܼܢܩܡܝܼܢ ܡܢܼܗܘܿܢ ܟܢܼ̈ܫܐ ܗ̄ ܕܥܡ ܒܒܠ̈ܝܐ ܘܢܪܓܡܘܼܢܟܝ ܐܝܟ ܕܠܓܝܪܬܐ ܕܓܪܬ݀ ܒܩܝ̈ܣܐ ܘܒܟ̈ܐܦܐ. ܢܫ̈ܐ ܗ̄ ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܟܢܘܼܫ̈ܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܟܿܠܡܿܢ ܕܡܡܬܼܠ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܠܡ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܗ ܠܦܘܼܪܥܢܟܝ ܐܝܟ ܡܬܠܐ ܘܬܫܥܝܼܬܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܡܢܼܗ ܢܿܣܒܝܼܢ ܣܗܕܘܼܬܐ ܕܥܒܕܿܝ̈ܟܝ ܛܢ̈ܦܐ ܐܡܿܪܝܼܢ. ܒܪܬܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܒܪܬܐ ܗܿܝ ܗܿܕܐ ܕܟܘܼܫܬܐ

ܕܢܦܩܼܬ݀ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܡܛ݀ܠ ܗܿܕܐ ܕܡܿܝܢ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܠܕܗ݀ܝ. ܒܪܬ݀ ܐܡܟܝ ܐܢܬܝ ܗ̄ ܐܟܙܼܢܐ ܠܡ ܕܗܿܝ ܕܒܫܘܼܪܝܐ ܕܡܟܘܼܪܝܗܿ ܫܒܼܩܬܢܝ ܘܙܢܝܬ݀ ܒܥܓܼܠܐ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܝ ܠܝܼ ܫܒܼܩܬܝ ܘܠܒܢ̈ܝܟܝ ܛܥܝܼܬܝ ܒܗܿܝ ܕܕܒܚܼܬܝ ܐܢܘܿܢ ܠܒܢܝ̈ܫܐ ܪ̈ܚܝܼܩܡܐ ܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܒܢ̈ܝܗܿ ܩܿܪܐ ܠܡܘܿܫܐ ܘܠܐܗܪܘܢܿ ܘܠܡܝܬܪ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ. ܘܚܿܬܐ ܐܢܬܝ ܕܐܚ̈ܘܬܐ ܗ̄ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܟܘܢ ܠܡ ܒܝܼ̈ܫܐ ܕ݀ܡܝܢ ܠܕܚ̈ܕܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܡܪܝܼܬܘܢܿ ܒܥܒܿܕ̈ܐ ܕܗܿܢܘܢܿ ܕܒܓܘ ܡܕܒܪܐ: ܬܘܼܒ ܘܐܦ ܐܢܬܘܿܢ ܡܪܝܼܬܘܢܿ ܚܕ ܒܚܕ ܘܕܡܘܼܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܐܝܼܬ ܠܟܘܿܢ ܨܝܕ ܐܚܝ̈ܟܘܢܿ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܫܿܡܪܝܼܢ ܘܒܥܒܼܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢ ܥ݀ܡܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܟܘܬܟܘܢܿ ܓܝܪ ܫܒܼܩܘ ܠܐܠܗܐ ܐܦ ܠܢܒ̈ܝܐ ܘܓܼܪܘ ܒܩܝܣ̈ܐ܀ ܘܗ݀ܝ ܕܓܒܪ̈ܝܗܝܢ ܣܓܝܢܐܝܼܬ ܪܡܙܐ ܥܠ ܚܕ ܐܠܗܐ ܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢ݀ܥܒܕ ܒܪܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܘܒܕܡܘܼܬܢ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝܐ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܐܡܝܼܪܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܐܦ ܗܼܢܝܢ ܟܢܘܼܫ̈ܬܐ ܫܒܼ̈ܩܝ ܐܢܝܢ ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܝܢ ܘܡܥܕ ܟܬܒܐ ܕܢܟܢܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܗܝܼ ܓܒܪ̈ܝܗܿ ܘܒܢ̈ܝܗ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܝܟ ܕܒܥܿܠ ܓܕܘܕܐ ܠܒܬܘܼܠܬܐ ܢܒܼܠܥܘܼܢܟܝ ܒܢܝ̈ܟܝ܀ ܘܐܝܿܠܝܢ ܐܢܝܢ ܐܚܘ̈ܬܗܿ ܐܡܿܪ܆ ܚܿܬܟܝ ܩܫܝܼܫܬܐ ܗ̄ ܫܡܪܝܼܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܡܕ̈ܝܼܢܬܐ ܕܬܚܝܬ ܫܘܼܛܠܢܗܿ ܕܠܗܝܢ ܩܿܪܐ ܒܢ̈ܬܗܿ ܕܝ̈ܬܒܢ ܡܼܢ ܣܡܠܗܿ܆ ܘܚܿܬܟܝ ܙܥܘܼܪܬܐ ܕܝܿܬܒܐ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܟܝ ܣܕܘܿܡ ܘܒܢ̈ܬܗܿ ܗ̄ ܠܗܿܢܘܢܿ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܘܦܠܓܗ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܣܕܘܿܡ ܡܛ݀ܠ ܕܡܝܘܼܬ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܘܿܢ ܘܐ݀ܡܪ ܕܚܿܬܟܝ ܙܥܘܪ̈ܬܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܐܦܝ̈ܟܝ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܟܝ ܝܿܬܒܐ. ܚܫܼܒܘܢ ܘܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܡܫܼܥ̈ܒܕ ܗܼ̈ܘܝ ܠܗܿ ܘܗ݀ܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܒܪܬ ݀ܬܚܘܼܡܐ ܘܒܪܬ݀ ܪܥܝܢܐ ܕܣܕ̈ܘܼܡܝܐ ܘܠܘ ܥܠ ܣܕܘܿܡ ܪܡܿܙ ܡܛ݀ܠ ܕܣܕܘܿܡ ܠܐ ܬܘܼܒ ܥܡܼܪܬ݀. ܐܠܐ ܟܿܠܗܿ ܝܩܝܼܪܕܬܐ ܗܿܝ ܥܠܗܿܕܐ ܐܡܼܪ ܕܐܗܦܼܟ ܫܒܝܼܬܗܝܢ ܫܒܝܼܬܐ ܕܣܕܘܼܡ ܘܕܒ̈ܢܬܗܿ ܠܐ ܥܒܪܬ݀ ܣܕܘܿܡ ܗ̄ ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܝܼܕܝܼ݁ܐ ܕܥܠ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܘܦܠܓܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܐ ܘܠܘ ܥܠ ܣܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܚ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܐܒܗ̈ܐ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܫܡܼܗ ܐܢܘܿܢ ܠܐ ܥܒܼܕܘ ܗܼܢܘܿܢ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܘܦܠܓܗ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܣܕܘܼ̈ܡܝܐ ܡܕܡ ܕܕܡܿܐ ܠܣܕܘܼ̈ܡܝܐ. ܗܿܢܘ ܥܘܠܐ ܕܣܕܘܿܡ ܚܿܬܟܝ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܠܝܐ ܗܘܼܬ ܚܿܟܝ ܚܪܡܘܼ̄ ܘܓܐܝܘܼܬܐ ܕܠܐ ܚܿܫܒܝܼ ܗܼܘܘ ܠܐܢܫ ܡܢܼܗܘܿܢ ܟܗܝܼܢܘܼܬܗܘܿܢ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܣܒܥܐ ܘܠܐܠܗܐ ܕܡܐܛܒ ܠܗܘܿܢ ܘܠܐ ܚܫܼܒܘ ܡܕܡ ܘܛ݀ܒܬܐ ܒܐܢܫ ܠܐ ܣܿܥܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܪܡܘܼܬܗܘܿܢ ܒܐܝܼܕܐ ܕܡܣܼ̈ܟܢܐ ܗ̄ ܒܗܿܕܐ ܡܩܿܛܪܓ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܕܩܡܼܘ ܠܘܼܩܒܠ ܦܘܼܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܗ݀ܘ ܕܡܿܦܩܕ ܗܼܘܐ ܒܢܡܘܿܣܐ ܥܠ ܡܣ̈ܟܼܢܐ ܘܣܢܼܝ̈ܩܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܥܠ ܣܕܘܿܡ ܕܫܪܪܐ ܡܦܫܿܩܝܼܢ ܠܦܬܓ̈ܡܼܐ ܗܿܠܝܢ ܘܒܢ̈ܬܗܿ ܩܿܪܐ

ܠܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܡܫܼܥ̈ܒܕ ܠܗܿ. ܕܗܒܦܟܿܬ ܐܢܝܢ ܗ̄ ܠܣܕܘܼܡ ܘܚܒܪ̈ܬܗܿ. ܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܝܿܠܝܢ ܕܥܠ ܬܪܝܢ ܫܒ̈ܛܐ ܘܦܠܓܗ ܢ݀ܣܒܝܼܢ ܠܡܠܼܬܐ ܐ݀ܡܪܝܼܢ ܕܗܦܘܼܟܝܐ ܬܢܢ ܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܡܼܪ. ܐܠܐ ܥܠ ܫܒܼܝܐ ܕܓܠܘܼܬܐ ܕܡܕܝܼܢܬܐܐܝܿܕܐ ܕܗܿܘܝܐ ܡܼܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ. ܘܙܟܼܝܬܝ ܠܐܚ̈ܘܬܟܝ ܗ̄ ܥܒܼܪܘ ܦܘܼܪ̈ܣܐ ܘܨܢܥ̈ܬܐ ܕܛܘܼܥܝܝ ܕܝܼܠܟܝ ܠܕܗܿܠܝܢ. ܘܙܟܼܝܬܝ ܠܚܘ̈ܬܟܝ. ܩܒܠܝ ܒܗܬܼܬܟܝ ܗ̄ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܒܗ ܡܬܼܬܚܕܐ ܐܢܬܝ ܒܒܗܼܬܬܐ. ܘܡܼܢ ܕܐܘܕܥ ܥܠ ܦܘܼܢܝܐ ܕܫܿܡܪܝܼܢ ܘܕܡܕ̈ܝܼܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܡ ܕܐܘܿܪܫܠܡ ܡܿܘܕܥ ܥܠܼܬܐ ܕܡܛ݀ܠ ܡܿܢܐ ܩܕܡ ܩܘܼܢܝܐ ܡܫܼܬܒܝܐܐܘܿܪܫܠܡ ܘܒܝܢܬ݀ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪ. ܠܐ ܗܘܬܼ݀ ܣܕܘܼܡ ܚܿܬܟܝ. ܕܬܬܓܼܠܐ ܒܝܼܫܬܟܝ ܗ̄ ܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܗܼܘܝܬܝ ܠܡܐܼܡܪ ܕܠܐ ܡܦܿܣܐ ܗܼܘܝܬܝ ܒܐܒܕܢܐ ܕܣܕܘܼܡ ܩܕܡ ܕܬܬܓܼܠܐܒܝܼܫܬܟܝ ܒܝܕ ܫܒܼܝܐ. ܕܗܿܐ ܒܦܘܼܡܟܝ ܡܬܢܝܐ ܗܼܘܝܬܝ ܛܒܼܐ ܕܡܦܘܼܠܬܗܿ. ܒܝܘܡܐ ܕܓܐܝܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܕܟܕ ܡܬܓܝܐܐ ܗܼܘܝܬܝ ܒܥܘܼܬܪܐ ܘܡܠܟܘܼܬܐ ܐܦ ܗܿܝ ܕܝܢ ܓܝܪ ܢܛܝܼܪ ܗܼܘܐ ܒܢܦܼܫܟܝ ܥܘܼܗܕܢܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܐܢ ܗܦܘܼܟܝܐ ܕܣܕܘܿܡ ܗ݀ܘ ܕܒܥ̈ܝܢܐ ܡܬܼܚܙܐ ܘܐܢ ܫܒܼܝܐ ܕܐܚ̈ܘܬܟܝ ܫܿܡܪܝܼܢ ܘܐܪܥܐ ܕܬܪܝܢ ܫܒܼܛ̈ܐ ܘܦܠܓܗ܆ ܐܝܟ ܚܣܼܕܐ ܗ̄ ܐܝܿܟܢ ܠܡ ܠܐ ܡܦܿܣܐ ܐܢܬܝ ܒܒܝܼܫܬܟܝ ܘܒܡܪܕܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܟܕ ܗܿܐ ܡܼܢ ܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܘܡܼܢ ܦܠܫܬ̈ܝܐ ܡܬܼܚܣܕܝܼܢ ܗܼܘܝܬܘܿܢ ܕܡܛ݀ܠ ܥܘܠܟܘܢܿ ܘܪܘܼܫܥܟܘܢܿ ܢܦܠܼܬܘܢܿ ܒܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܚܛܗ̈ܝܟܝ ܘܛܢܦܘܼܬܟܝ ܗ̄ ܠܘ ܕܗܝܼ ܚܛܗ̈ܝܗܿ ܫܿܩܠܐ ܗܘܬ݀ ܐܠܐ ܦܘܼܪܥܢܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܿ ܘܕܛܢ̈ܦܘ̄ܗ ܟܐܢܐܝܼܬ ܡܩܒܠܐ ܗܘܬܼ݀ ܐܘܿ ܡ݀ܠ ܗܿܝ ܕܒܗܘܿܢ ܒܚܛ̈ܗܐ ܡܬܼܗܦܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܡܿܪ ܕܐܦ ܒܗܘܿܢ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܘܗܼܢܘܿܢ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗܘܿܢ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܕܪܚܝܼܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܢܼܗܘܿܢ ܡܿܩܒܠܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܦ ܠܦܘܼܪܥܢܗܘܿܢ ܙܕܩܐܝܼܬ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܐܬܿܕܟܪ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ ܩܿܝܡܐ ܕܥܡܟܝ ܕܒܛܘܿܪ ܣܝܼܢܝ. ܛܠܝܘܼܬܐ ܓܝܪ ܠܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܩܿܪܐ. ܘܬܥܼܗܕܝܼܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܟܝ ܗ̄ ܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܗܿܪܟܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܡܫܿܡܗ. ܕܢܣܒܿܬ ܠܐܚܘ̈ܬܟܝ ܗ̄ ܠܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪ ܕܬܬܥܼܗܕܝ ܒܗܿܠܝܢ ܪܡܿܙ ܥܠ ܐܘܝܘܼܬܗܘܿܢ ܕܒܿܬܪ ܦܘܼܢܝܐ ܕܠܐ ܡܣܼܬܕܩܝܼܢ ܡܟܝܼܠ ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܠܟܘܢ. ܐܠܐ ܡܬܼܟܢܫܝܼܢ ܒܚܘܼܒܐ ܠܚܕܐ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܗܿܕܐ ܐܦ ܒܿܬܟܪܢ ܡܒܿܕܩ ܥܠܝܗܿ ܟܕ ܦ݀ܩܕ ܠܢܒܝܐ ܕܢܫܼܩܘܿܠ ܬܪܝܢ ܩܝܣ̈ܐ ܘܢܟܼܬܘܿܒ ܥܠܝܗܘܿܢ ܫܡܗܝ̈ܗܘܢܿ ܘܢܩܦܼ ܐܢܘܿܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܐܝܼܕܗ. ܠܐ ܡܼܢ ܩܝܿܡܟܝ ܗ̄ ܠܘ ܡܼܢ ܚܘܼܒܟܝ ܫܪܝܼܪܐ ܕܠܘܿܬܝ ܥܿܒܕ ܐܢܼܐ ܠܗܿܠܝܢ ܐܠܐ ܡܛܾ݀ ܛܝܒܘܼܬܝ ܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܥܡܟܝ ܩܝܿܡܝ ܕܡܬܼܟܗܢܬܝ ܘܡܡܠܟܬܝ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܨܚܚܐ ܕܝܙܙ̄ ܐܚܘܼܕ ܐܘܼܚܕܬܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܝܼܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܡܢܿܬܐܐܘܟܝܼܬ ܠܕܒܝܬ ܝܼܗܘܼܕܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܦ ܗܼܢܘܿܢ ܡܼܢ ܝܼܣܪܐܝܠ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ. ܐܘܼܚܕܬܐ ܘܡܬܠܐ

ܡܬܼܐܡܪ ܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܠܘ ܗܘܼܝܘܼ ܩܢܘܿܡܗܿ ܘܦܪܨܘܼܦܗܿ ܕܨܒܘܼܬܐ ܕܡܬܐܼܡܪܐ ܐܠܐ ܒܕܘܼܡܝܐ ܕܝܼܠܗܿ. ܡܕܡ ܕܢܘܼܟܪܝ ܡܬܼܡܠܠ ܘܡܼܬܪܟܒ ܐܝܟ ܕܕܡܝܼ ܠܣܒܼܪܬܐ ܠܡܨܝܼܕܬܐ ܘܚܡܝܼܪܐ. ܐܘܼܚܕܬܐ ܡܬܼܐܡܪܐ ܡܛ݀ܠ ܕܐܚܿܕܐ ܠܗ ܠܚܘܼܫܒܐ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܼܐܡܪ ܡܬܠܐ. ܐܕܫܐ ܕܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܬܼܢܣܒ ܕܢܬܐܼܡܪ ܚܠܦ ܡܕܡ ܕܪܚܝܼܩ ܦܠܐܼܬܐ ܗܼܢܘܿܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܼܬܐ ܕܗ݀ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܼܡܠܠ ܕܡܼܬܪܫܡܝܼܢ ܐܝܟ ܕܒܦܼܠܐܬܐ ܘܡܿܚܘܝܢ ܠܗ݀ܘ ܕܪܚܝܼܩ ܘܟܕ ܡܿܘܕܥ ܥܠ ܡܬܠܐ ܐܡܿܪ. ܢܫܼܪܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܢܫܼܪܐ ܩ݀ܪܐ ܠܢܒܘܼܟܢܕܢܨܪ ܡܛ݀ܠ ܩܠܝܼܠܘܼܬܐ ܕܐܘܼܚܕܢܗ ܕܡܼܢ ܫܝܠܝ ܐܬܦܼܪܣ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܿܠܗܘܿܢ. ܓܦܼ̈ܐ ܐܘܟܝܼܬ ܐܒܼܪ̈ܐ ܩܿܪܐ ܠܚܝܠܬܢܘܼܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܘܥܫܝܼܢܼܘܬ ܫܘܼܠܛܢܗ. ܓܠ̈ܦܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܐܒܪ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ ܦܼܚ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܪܘܪ̈ܒܢܘܗܝ. ܛܦܪ̈̄ܘ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܒܗܿܝ ܕܦܪܚܬܐ ܒܛܦܪ̈ܝܗܿ ܢ݀ܒܪܐ ܘܚܿܦܪܐ ܐܪܥܐ. ܡܠܓܗ ܓܝܪ ܠܟܿܠܗ ܓܘܫܼܡܐ ܕܦܪܚܬܐ ܩܪܝܼܡ ܘܡܟܿܣܐ. ܐܦ ܗܿܢܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܕܣܿܓܝܐܘܼܬ ܥܡܗ ܘܦܪ̈ܫܘܗܝ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܼܢ ܟ݀ܠ ܓܒ̈ܝܼܢ ܠܘܿܬܗ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܘܐܬܼܐ ܠܠܒܼܢܢ ܗ̄ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܝܘ̈ܕܝܐ ܩܿܪܐ ܠܒܢܢ ܕܟܗܝܼܢܐ ܗܘܼܬ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܒܚܝܠ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܛܘܪ ܠܒܼܢܢ. ܥܪ̈ܩܐ ܗ̄ ܠܡܠ̈ܟܐ ܡܿܟܢܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܩܝܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܕܠܗ ܫܡܼܗ ܠܒܼܢܢ. ܥܪܩܐ ܗ̄ ܫܓܼܐ ܗܿܘ ܘܫܪܝܼܪ ܒܥܩܪܗ ܘܐܚܝܿܢܐ ܗܿܘ ܕܐܪܙܐ ܘܕܫܪܘܝܢܐ. ܘܩܛܡܼ ܩܛܦܼ ܘܦܣܼܩ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܩܛܡܼܬܗ ܠܫܪܘܪܐ. ܪܝܼܫ ܡܪܒܝܬܗ ܗ̄ ܝܘܟܢܝܐ ܒܗ݀ܝ ܕܒܕܡܘܼܬ ܢܘܼܪܒܐ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܫܼܬܪܪ ܘܗܼܘܐ ܚܘܼܛܪܐ ܘܐܝܼܠܢܐ ܚܝܪܬܢܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܦܫܝܼܩܐܝܼܬ ܦܣܼܩ ܘܐܪܡܼܝܘܗ ܒܫܘܼܪܝܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܡܼܢ ܒܿܬܪ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܕܐܡܼܠܟ. ܡܪܒܝܼܬܐ ܗ̄ ܬܪܒܝܼܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܿܠܗܿ ܡܪܒܝܼܬܐ ܕܒܝܬܟ ܢܡܘܼܬܘܢܼ. ܠܐܪܥ ܕܟܢܥܢ ܗ̄ ܟܢܥܢ ܠܐܪܥܐ ܕܒܿܒܝܠ ܩܿܪܐ. ܘܩܪܗܿ ܡܕܝܼܢܬܐ ܕܬܐܓܪ̈ܐ ܡܛ݀ܠ ܕܩܢܝܿܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܒܒܼܙܬܐ ܥܡ ܡ̈ܠܟܝܗܘܿܢ ܘܪ̈ܝܼܫܢܝܗܘܿܢ ܠܓܙܗܿ ܡܟܢܫܐ ܗܘܬ݀ ܒܟܢܥܢ ܡܕܿܡܐ ܠܗܿ ܡܛ݀ܠ ܕܡܝܘܼܬܗܿ ܕܠܟܢܥ̈ܢܝܐ ܘܡܛ݀ܠ ܫܡܐ ܕܬܓܪ̈ܐ ܕܣܼܡ ܥܠܝܗܿ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܠܟܢܥ̈ܢܝܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܫܝܥܐ ܥܠ ܨܘܼܪ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ ܝܩܝܼܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ. ܘܢܣܼܒ ܡܼܢ ܙܪܥܐ ܕܐܪܥܐ ܗ̄ ܙܪܥܐ ܩܿܪܐ ܠܨܕܩܝܐ ܡܛ݀ܠ ܡܘܼܟܟܗ ܘܫܝܼܛܘܼܬܗ ܩܕܿܝܬܐ܆ ܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܬ݀ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܘܡܚܪܒܐ ܗܘܬ݀ ܠܒܒ̈ܠܝܐ ܕܣܠܼܩܘ ܥܠܝܗܿ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢ̈ܝܼܢ ܒܗ݀ܝ ܕܒܫܘܼܪܝܐ ܟܕ ܐܡܠܟܼܗ ܒܒܿܠܝܐ ܠܨܕܩܝܐ ܒܿܬܪ ܝܘܼܟܢܝܐ. ܡܓܙܝ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܦܠܚ̈ܐ ܘܡܼܢ ܥܘܼܬܪܐ ܘܠܐ ܩܿܢܐܪ ܗܼܘܐ ܚܝܠܐ ܐܝܟ ܡܠ̈ܟܐ ܕܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ ܢܨܒܼܬܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܗ̄ ܢܨܒܼܬܐ ܬܢܢ ܠܗ ܠܨܕܩܝܐ ܡܟܿܢܐ ܡܛ݀ܠ ܫܝܼܛܘܼܬܗ ܡܼܢ ܩܕܡ ܕܢܡܼܠܟ. ܐܬܢܼܨܒ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗ̄ ܐܫܬܪܼܬܚܬ݀ ܒܬܪ

ܟܢ ܡܠܟܘܼܬܗ ܒܝܕ ܚܝܠ̈ܘܬܗ ܕܒܒܿܠܝܐ ܗܿܢܘܢܿ ܕܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠܡ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܐܟܡܼܐ ܡܿܪܒܝܢ ܠܢܨܼܒ̈ܬܐ ܘܡܿܦܪܥܝܼܢ ܠܗܝܢ ܗܿܟܢܐ ܐܦ ܒܡܟܘܼ̄ܗ ܕܨܕܩܝܐ ܢܣܼܒܬ݀ ܚܝܠܐ ܘܬܥܕܝܼܪܐ ܡܼܢ ܡܠܟܘܼ̄ܗ ܕܨܕܩܝܐ ܢܣܼܒܬ݀ ܚܝܠܐ ܘܬܥܕܝܼܪܐ ܡܼܢ ܡܠܟܘܼ̄ܗ ܘܚܝܠ̈ܘܬܗ ܕܢܒܘܼܟܕܢܨܪ. ܘܣܡܼܗ ܠܕܘܩܐ ܗ̄ ܗܘܼ ܒܒܿܠܝܐ ܗ̄ ܐܟܡܿܢ ܕܠܗܿܕܐ ܐܩܝܼܡܗ ܕܢܗܼܘܐ ܠܗ ܢ݀ܛܪ ܕܘܼܟܬܐ ܘܡܫܼܥܒܕܐ ܘܡܚܘܝܢܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܝܼܠܗܿ ܕܡܠܟܘܼܬܐ. ܘܝܼܥܬ݀ ܘܗܘܬ݀ ܓܦܼܬܐ ܡܪܥܬܐ ܗ̄ ܕܗܝܼ ܠܡ ܗܿܕܐ ܓܦܼܬܐ ܕܡܼܢܩܕܝܼܡ ܓܦܼܬܐ ܡܪܥܬܐ ܗ̄ ܟܪܝܼܗܬܐ ܘܡܚܝܼܠܬܐ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܕܫܘܼܠܛܢܗ ܕܒܒܿܠܝܐ ܝܼܥܬ݀ ܘܬܪܒܝܬ݀. ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܡܠܟܘܼܬܗ ܕܨܕܩܝܐ ܗܿܝ ܕܩܢܬ݀ ܚܝܠܐ ܒܿܬܪܟܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܕܢܬܚܼܙܘܢܿ ܫܒܘܼ̈ܩܝܗܿ ܗ̄ ܘܗܕܐ ܠܡ ܥܒܼܕ ܠܗܿ ܒܒܿܠܝܐ ܐܝܟ ܕܢܗܼܘܘܿܢ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܗ ܫܒܘܼ̈ܩܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܚܝܠ̈ܬܢܐ ܕܒܗܘܿܢ ܥܿܫܢܐ ܗܘܬ݀ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܥܩܪ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܗܝܼ ܡܠܟܘܼܬܐ ܬܗܼܘܐ ܡܬܼ݁ܕܪܐ ܘܡܬܼܢܛܪܐ ܒܝܕ ܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܡܠܟܐ ܕܒܿܒܝܠ. ܘܦܫܛܬ݀ ܥܢܩ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܥܢ̈ܩܐ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܠܚ̈ܠܬܢܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܡܟܿܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܢܫܼܪܐ ܪܒܐ ܗ̄ ܢܫܼܪܐ ܩܿܪܐ ܠܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܐܝܿܟܢܐ ܕܒܙܒܼܢܐ ܗ݀ܘ ܠܐ ܡܫܥܼܒܕ ܗܼܘܐ ܠܒܿܒܠܝܐ ܘܐܬܼܩܪܝܼ ܢܫܼܪܐ ܡܛ݀ܠ ܥܫܝܼܢܘܼܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܗ ܘܒܚܪܝܼܦܘܼܬܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܗ ܐܟܡܿܢ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܐ ܠܗ ܐܦ ܓ̈ܦܼܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܒܗܘܿܢ ܥܠܼ ܠܡܨܪܝܢ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܢܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ ܦܿܪܚ ܗܼܘܐ ܘܡܫܼܬܠܛ ܛܦܪ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܠܗܿ ܐܡܿܪ ܕܣܓ̈ܝܐܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܠ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܢܫܼܪܐ ܗ݀ܘ ܩܕܡܿܝܐ ܕܢܚܼܘܐ ܕܠܐ ܚܝܠ̈ܬܢܝܼܢ ܗܼܘܘ ܦܪ̈ܫܘܗܝ ܒܕܡܘܼܬ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܘܓܦܼܬܐ ܗܿܕܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܬܘܼܟܠܢܗ ܘܓܘܣܗ ܕܨܕܩܝܐ ܕܒܡܨܪܝܐ ܡܛ݀ܠ ܕܫܼܕܐ ܥ̄ܠܘ ܬܘܼܟܠܢܗ ܕܡܢܼܗ ܢܬܼܥܕܪ ܘܗܼܘ ܚܠܦܘܗܝ ܢܩܼܪܒ ܠܘܼܩܒܠ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܥܩܪ̈ܝܗܿ ܠܪܘܪ̈ܒܢܐ ܡܫܿܡܗ ܘܕܠ̈ܠܝܬܐ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܬܚܘܼܬܘܗܝ. ܡܕܪܐ ܕܝܢ ܘܫܩܼܝܐ ܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܣܒܪ ܗܼܘܐ ܥܡܐ ܕܩܿܢܐܼ ܗܼܘܐ ܡܼܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܕܡܘܼܬ ܓܦܼܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܫ݀ܩܠܐ ܚܝܠܐ ܠܩܘܼܝܡܗܿ ܡܼܢ ܡܕܪܐ ܕܐܪܥ ܘܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܢܨܝܼܒܐ.. ܒܚܩܠܐ ܗ̄ ܕܗܿܟܢܐ ܡܣܒܪ ܗܼܘܐ ܨܕܩܝܐ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܡܥܕܪܝܼܢ ܠܗ ܡܨܪ̈ܝܐ. ܠܐ ܬܟܼܫܪܝ ܗ̄ ܠܐ ܬܥܒܼܕܝ ܛܪ̈ܦܐ ܘܛܿܥܢܐ ܦܐܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܡܣܒܪܐ ܥܩܪ̈ܝܗܿ ܢܬܦܼܣܩܘܿܢ ܗ̄ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܥܩܪ̈ܝܗܿ ܠܐܒ̈ܗܐ ܡܟܿܢܐ ܘܦܐܪ̈ܝܗܿ ܠܒܢ̈ܝܐ ܩܿܪܐ܆ ܛܪ̈ܦܐ ܥܡ̈ܡܼܐ ܕܢܩܝܼܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܥܡܐ. ܘܐܝܼܩܪܐ ܘܨܒܼܬܐ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܬܘܼܒ ܥܩܼܪܐ ܥܡܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܥܡܐ ܡܠ̈ܟܐ ܕܡܢܼܗ ܛܪ̈ܦܐ ܚܟܝܼܡ̈ܐ ܕܒܗܘܿܢ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܡܠ̈ܟܝܗܘܿܢ ܡܣܼܬܒܪܝܼܢ ܗܼܘܘ . . . . ܕܢܟܦܘܼܬܐ ܘܡܛܟܣܘܼܐ ܢܬܼܠܘܢ ܠܥܡܐ ܠܐ ܕܝܢ ܡܟܫܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܡܛ݀ܠ ܕܐܠܗܐ ܡܥܕܪܢܗܘܿܢ ܠܘܼܩܒܠܗܘܿܢ ܐܝܼܬ̄ܘ܀ ܘܠܐ ܒܕܪܥܐ ܗ̄ ܠܐ ܡܣܼܬܢܩ ܒܒܿܠܝܐ ܥܠ ܥܡܼ̈ܡܐ

ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܥܼܩܪܝܗܿ ܠܡܠܟܘܼܬܐ ܕܨܕܩܝܐ. ܗܿܐ ܢܨܝܼܒܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܣܼܒܪܢܘܼܬܗ ܕܨܕܩܝܐ ܠܐ ܬܟܼܫܪܝ. ܘܡܐ ܕܢܫܼܒܬ݀ ܒܗܿ ܡܫܪܝܼܬܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܝܿܒܫܐ ܥܡ ܡܕܪܐ ܕܡܘܼܥܝܼܬܗܿ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܕܐܦ ܗܝܼ ܠܡ ܥܡܐ ܐܫܼܬܒܝܬ݀ ܡܼܢ ܒܿܒܠܝܐ. ܢܒܝܐ ܡܐ ܕܐܡܼܬܠ ܗܿܠܝܢ ܦܫܼܩ ܐܢܝܢ ܠܥܡܐ ܘܚܘܝܼ ܕܟܐܢܐܝܼܬ ܡܬܼܪܕܐ ܨܕܩܝܐ ܥܠ ܕܕܓܠ ܒܩܝܣܐ ܘܒܕܓܘܢ ܐܡܿܪ. ܕܒܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܐܩܝܼ̄ܡܘܼ ܘܫܪܟܐ ܗ̄ ܐܠܘܼ ܢܼܛܪ ܡܘܡ̈ܬܐ ܘܐܫܼܬܥܒܕ ܠܡܠܟܐ ܕܒܿܒܝܠ ܒܐܬܪܐ ܕܐܬܬܩܝܼܡ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܗ ܡܿܐܬ ܗܼܘܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܼܛ ܡܘܡ̈ܬܝ ܗ̄ ܘܩܝܿܡܗ ܕܥܡ ܒܒܿܠܝܐ ܒܿܛܠ ܗܼܘܐ ܗ݀ܘ ܕܒܫܡܐ ܕܝܼܠܝ ܫܪܪܗ ܘܡܛ݀ܠܗܿܕܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܒܒܠ̈ܝܐ ܗܝܡ̄ܢܘܼ. ܠܐ ܝܿܗܒ ܐܢܼܐ ܠܗ ܕܢܬܼܦܨܐ ܡܼܢ ܐܝܼܕܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܐܠܐ ܡܼܬܒܐ ܠܒܿܒܝܠ ܟܕ ܡܥܘܪ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ.. ܗܿܟܢܐ ܐܡܿܪ ܗ̄ ܚܿܠܛ ܬܢܢ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ. ܐ݀ܣܒ ܡܼܢܓܒ̈ܝܐ ܕܥܪ̈ܩܐ ܗ̄ ܪܡܿܙ ܥܠ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܘܐܡܿܪ ܕܡܩܝܼܡ ܐܢܼܐ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܝܬܝܼܪ ܡܬܚܼܙܝܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܪܡܬܐ ܘܚܠܬܢܝܼܬܐ ܡܢܼܗܘܿܢ ܕܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܟܕ ܡܼܢ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܢ݀ܣܒ ܐܢܼܐ ܠܗܿܢܐ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܘܪܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܼܢ ܪܝܼܫܗܿ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܝܘܼܒܠܐ ܪܝܼܫܝܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܼܕ. ܪܝܼܫܐ ܕܝܢ ܘܠܒܼܐ ܐܡܝܼܪ. ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܒܛܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܥܠ ܢܨ̈ܒܼܬܐ ܡܼܢ ܡܨܥܬܗ ܕܐܝܼܠܢܐ ܦ݀ܣܩܝܼܢ ܘܢ݀ܨܒܝܼܢ ܘܐܨܿܘܿܒ ܥܠ ܛܘܼܪ̈ܐ ܗ̄ ܕܝܼܣܪܐܝܠ. ܘܢܼܛܥܢ ܦܐܪ̈ܐ ܘܢܥܼܒܕ ܛܪ̈ܦܐ ܗ̄ ܕܣܿܓܐ ܘܡܫܼܬܪܬܚ ܥܡܐ ܒܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܢܕܥܩ ܟܿܠܗܘܿܢ ܗ̄ ܡܠ̈ܟܐ ܕܥܡ̈ܡܼܐ. ܐܡܿܟܬ ܩܝܣܐ ܕܪܡܐ ܗ̄ ܠܨܕܩܝܐ ܩܿܪܐ ܪܡܐ ܐܘܿ ܠܗܿܢܘܿܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܗܼܘܘ ܒܡܥܠܝܘܼܬܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܕܡܛ݀ܠ ܫܘܼܒܗܪܗܘܿܢ ܡܟܟܿܬ ܐܢܘܿܢ ܒܫܒܼܝܐ. ܩܝܣܐ ܡܟܝܼܟܐ ܗ̄ ܙܘܼܪܒܒܝܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘܐ ܡܟܝܼܟܐ ܒܫܒܼܝܐ ܘܒܥܩ̈ܬܐ. ܘܐܪܝܿܡܬ ܕܒܝܬ ܓܘܿܓܝ܀ ܨܚܚܐ ܕܝܚ̄ ܕܐܒܗ̈ܐ ܐܟܠܼܘ ܒܣܼܪܐ ܘܫܢܼ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܩܗܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܗܿܠܝܢ ܡܟܿܣ ܠܗܘܿܢ ܕܟܕ ܒܗܛ̈ܗܐ ܡܦܿܠܦܠܝܼܢ ܗܼܘ ܡܓܿܕܦܝܼܢ ܗܼܘܘ ܬܘܼܒ ܕܠܘ ܠܡ ܚܛܗ̈ܝܢ ܡܬܼܬܒܥܝܼܢܢ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܝܢ ܒܣܼܪ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܡܫܼܟ̈ܐ ܕܥܢܼ̈ܒܐ ܒܣܝܼܪ̈ܬܐ ܡܐܟܘܼܠܬܐ ܓܝܪ ܕܒܣܼܪ̈ܐ ܠܦܘܼܠܚܢܐ ܕܥܘܠܐ ܡܫܡܿܗ ܘܩܗܝܘܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܘܿܩܘܼܬܐ ܕܫܼ̈ܢܐ ܠܡܣܼܡ ܒܪܝܼܫܐ ܕܚܠܼܦ ܚܛܝܼܬܐ܆ ܘܒܨܨܐ ܗ̄ ܩܨܨܐ ܩܿܫܐܼ ܡܼܢ ܪܒܝܼܬܐ ܘܐܝܼܬ ܬܢܘܝ ܘܦܘܼܪܩܢܐ ܕܟܡܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܬܘܼܒ ܠܟܣܼܦܐ ܘܐܢ ܥܿܒܪ ܕܩܨܨ ܝܿܗܒ ܠܚܕ ܬܪܝܢ ܐܘܿ ܕܢܿܦܩ ܡܼܢ ܡܕܡ ܕܣܝܼܡ ܡܫܟܢܐ. ܬܘܼܟܐ ܗ̄ ܚܘܼܣܪܢܐ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̄ ܦ݀ܩܕ ܠܗ ܕܢܪܟܒ ܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܚܢܝܓܐܝܼܬ. ܐܠܐ ܠܫܘܼܚܠܦܗܝܢ ܕܡܼܢ ܐܝ̈ܕܐ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܠܐܝܿܢܐ ܡܘܼܟܟܐ ܐܬܬ݀ ܟܢܘܼܫܬܐ ܒܙܒܼܢܗ ܕܫܒܼܝܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܟܐ ܒܝܼ̈ܫܐ. ܫܩܘܿܠ ܐܘܼܠܝܬܐ ܗ̄ ܪܟܒܼ ܐܢܝܢ

ܠܗܿܠܝܢ ܕܬܫܥܝܼܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܝܼܣܪܐܝܠ ܘܐܡܪ ܐܢܝܢ ܒܩ̈ܠܐ ܕܐܘܼܠ̈ܝܬܐ. ܡܿܢܐ ܗܿܝ ܐܡܟ܆ ܓܪ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐܝܿܟܐܢ ܗܿܝ ܘܡܿܢܐ ܗܼܘܐ ܡܢܼܗܿ ܕܐܡܟ. ܟܢܘܼܫܬܐ ܗܿܝ ܕܡܿܘܠܕܐ ܗܼܘܬ݀ ܡ̈ܠܟܐ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܕܡܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠܐܪ̈ܝܘܬܐ ܥܠ̈ܝܡܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܼܢ ܩܕܝܼܡ ܒܝܢܬ݀ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܿܢ ܡܠ̈ܟܐ ܒܫܠܼܝܐ ܘܒܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܝܿܬܒܐ ܗܘܬ݀. ܘܪܒܐ ܚܕ ܡܼܢ ܓܪ̈ܝܗܿ ܫܠܘܿܡ ܐܘܟܝܼܬ ܝܿܗܘ ܐܚܙ ܒܪ ܝܘܫܿܝܐ ܕܩܼܡ ܒܡܠܟܘܼܬܐ ܝܪ̈ܚܐ ܬܠܬܐ ܘܐܣܼܪܗ ܦܪܥܘܿܢ ܘܐܚܼܬܘ ܠܡܨܪܝܢ ܘܠܐ ܣܠܼܩ ܬܘܼܒ ܠܡܠܟܘܼܬܗ. ܘܝܼܠܦ ܠܡܬܼܬܒܪ ܗ̄ ܠܗܿ ܠܕܡܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܪܝܘܼܬܐ ܣܼܡ ܒܟܿܠܗܝܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܘܐܡܿܪ ܕܕܡܐ ܣܿܓܝܐܐ ܐܫܼܕ ܒܗ݀ܘ ܙܒܢܼܐ ܕܐܡܠܼܟ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܛܘܼܝܒܐ ܕܨܒܝܿܢܗ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܠܡܠܼܬܗ.. ܘܫܡܼܥܘ ܛܒܼܗ ܗ̄ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ̈ܐܢܐ ܕܥܡܐ ܘܒܡܨܝܼܕܬܗܘܿܢ ܐܬܬܼܚܕ ܘܐܝܬܼܝܘܼܘܗܝ ܒܒܠܡܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܡܘܼܫܬܐ ܕܠܗܿ ܩܿܪܐ ܐܡܐ ܕܐܬܟܼܪܗܬ݀ ܘܐܬܦܣܼܩ ܠܗܿ ܣܒܼܪܗܿ ܒܗܿܝ ܕܝܗܘ ܐܚܙ ܐܬܕܒܪ ܘܝܘܼܝܩܝܼܡ ܐܬܩܼܛܠ. ܢܣܼܒܬ݀ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܘܥܒܕܬܗ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܝܘܼܟܢܝܐ ܗ݀ܘ ܕܐܦ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܐ ܕܡ̄ܠܟܘܼ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܐܚܝ̈ܢܐ ܗܿܝ ܕܝܼܠܦ ܠܡܬܼܒܪ ܥܠ ܨܕܩܝܐ ܫܿܩܠܝܼܢ ܠܗܿ ܕܬܒܿܪ ܗܼܘܐ ܘܩ݀ܛܠ ܠܡܣܼ̈ܟܢܐ. ܘܗܠܼܟ ܒܥܘܼܫܢܗ ܗ̄ ܒܬܘܼܟܠܢܐ ܠܡ ܕܥܠ ܒܒ̈ܠܝܐ ܫܥܼܒܕ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܘܚܒܼܠ ܒܟܫܝܼܪܘܼܬܗ ܠܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܝܘܼܟܢܝܐ ܫ݀ܩܠܝܼܢ ܠܗܿܠܝܢ.. ܘܐܬܟܒܼܫܼܘ ܥܠܘܗܝ ܗ̄ ܦܠ̈ܫܬܝܐ ܘܐܕܘܼ̈ܡܝܐ ܘܦܪܣܼܘ ܥܠܘ̄ ܡܨܝܼܕܬܗܘܿܢ ܘܒܗܿ ܐܬܬܚܼܕܘ ܘܠܦܘܼܬ ܕܗܼܢܘܿܢ ܡܚܦܛܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܕܢܥܼܒܕܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܝܘܼܕ̈ܝܐ. ܘܚܒܼܫܗ ܒܥܡܿܪܬܐ ܗ̄ ܥܿܡܪܬ ܩܿܪܐ ܠܚܒܘܼܫܝܗ ܕܡܼܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܟܪܝܼܟܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܗ ܕܠܐ ܢܥܼܪܘܿܩ. ܡܼܢ ܕܡܘܼܬܐ ܕܗ݀ܘ ܡܐ ܕܡܥܕܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܡܥܼܒܕ ܠܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܠܢܡܼܪ̈ܐ ܕܚܿܒܫܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܩܒ̈ܘܬܐ ܡܒܙ̈ܥܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܼܢܟܘܢܿ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܐܡܟ ܐܝܟ ܓܦܼܬܐ ܗ̄ ܕܐܝܿܟܐ ܗܿܝ ܟܢܘܼܫܬܐ ܗܿܝ ܕܒܝܕ ܙܟܘܿܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܩܝܿܡܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗܿ ܐܝܼܬܝܗܿ ܗܘܬ݀ ܟܗܝܼܢܢܬܐ ܒܕܡܘܼܬ ܓܦܼܬܐ ܕܢܨܝܼܒܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܘܫܿܩܠܐ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܛܝܼܒ̄ܘܼ ܠܡܥܼܒܕ ܦܐܪ̈ܐ. ܒܕܡܟ ܗ̄ ܓܠܝܐ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܕܡܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܥܠ ܚܪܒܐ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܥܡ̈ܡܼܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪ ܘܠܘ ܥܠ ܩܛܼܠܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܗܿܕܐ ܠܡ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܗܝܼ ܗܝܼ ܐܡܟ ܕܝܼܠܟ ܨܕܩܝܐ ܒܝܕ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܕܐܫܼܕܬ݀ ܡܣܒܪܐ ܕܡܬܼܟܗܢܐ ܐܝܟ ܓܦܼܬܐ ܕܢܨܝܼܒܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܕܡܐ ܩܿܪܐ ܠܝܘܼܒܐ ܕܟܠܗ ܓܢܣܼܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܚܕ ܕܡ ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܠܥܿܠܡܐ ܗ̄ ܝܘܼܒܠܐ ܠܡ ܕܟܿܠܗܿ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܝܟ ܓܦܼܬܐ ܕܢܨܝܼܒܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ

ܡܫܼܬܪܪ ܥܕܡܐ ܕܢܐܼܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝܼ ܡܠܟܘܼܬܐ. ܦܐܪ̈ܝܗܿ ܘܥܘܦ̈ܝܗܿ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܡܬܼܝܠܕܝܼܢ ܡܢܼܗܿ ܣܓ̈ܝܐܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܡܬܼܝܒܠ̈ܢ ܒܓܘܗܿ ܐܝܟܥܘ̈ܦܐ ܕܐܝܼܠ̈ܢܐ. ܘܐܚܪܢܝܐܝܼܬ. ܗܿܕܐ ܠܡ ܓܦܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܟܢܘܼܫܬܐ ܕܡܢܼܩܕܝܼܡ ܥܬܝܼܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܛܪ̈ܦܐ ܘܒܥܘܦܐ ܢܨܒܬ݀ ܢܦܫܼܗܿ ܒܡ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܿܢ ܚܝܠ̈ܝ ܒܿܒܝܠ ܕܐܬܓܘܣܬ݀ ܒܗܘܿܢ ܘܟܡܐ ܕܢܛܪܬ݀ ܬܢܘܝ ܥܡ ܒܒܠ̈ܝܐ ܐܨܠܚܬ݀ ܣܿܓܝܼ ܘܐܬܬܪܝܡܬ݀ ܗ̄ ܘܐܬܝܼܕܥܘ ܘܫܼܬܡܗܘ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ ܥܠ ܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܐܪܥܗܘܿܢ ܘܗܝܟܠܐ ܘܟܗܝܼܢܘܼܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܿܢ. ܘܐܬܼܚܙܝܼܘ ܗ̄ ܘܡܛ݀ܠ ܕܥܠ ܟܿܠ ܝܩܝܼܪܝܼܢ ܗܼܘܘ ܐܬܚܼܙܝܼܘ ܒܪܘܡܐ ܕܫܘܼܠܛܢܗܘܿܢ. ܐܡܿܪ ܕܝܢ ܥܠ ܟܿܠܗ ܓܢܣܼܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܐܬܗܼܕܪܘ ܒܡܠܟܘܼܬܗܘܿܢ ܥܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܕܠܗܘܿܢ ܩܿܪܐ ܕܠ̈ܝܬܐ. ܐܬܥܩܼܪܘ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܐܟܫܼܪܘ ܒܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܚܡܼܬܐ ܐܬܥܩܼܪܘ. ܘܒܐܪܥܐ ܗ̄ ܗܿܢܘܢܿ ܕܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܡܨܠܚܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܫܘܼܛܢܗܘܿܢ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܚܡܼܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܩܼܪܘ ܡܼܢ ܐܬܪܗܘܿܢ ܘܒܐܪܥ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܐܫܼܬܕܝܼܘ ܒܨܥܪܐ. ܘܐܬܢܼܨܒܬ݀ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܗܿܢܘܢܿ ܕܡܼܢ ܒ݀ܬܪ ܚܘܼܪܒܗܿ ܕܡܕܝܼܢܬܐ ܐܫܬܼܒܩܘ ܒܐܪܥܐ ܕܝܼܗܘܼܕ ܕܢܗܼܘܘܢܿ ܦ݀ܠܚܝܼܢ ܐܪܥܐ ܘܝܿܗܒܝܼܢ ܡܐܕܬܐ ܠܒܒܠ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܿܢ ܕܪܝܼܫܐ ܩܼܡ ܠܗܘܿܢ ܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܼܩܡ. ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܒܿܒܝܠ ܩܿܪܝܢ ܡܕܒܪܐ ܘܐܪܥܐ ܨܗܝܼܬܐ. ܘܢܦܩܼܬ݀ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܚܪܒܐ ܗܿܝ ܕܗܘܬ݀ ܡܼܢ ܐܝܼܫܡܥܝܼܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܗ݀ܘ ܕܩܛܼܠ ܠܓܕܠܝܐ ܘܠܐܝܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬ ܗܼܘܘ ܥܡܗ ܘܠܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܫܒܼܐ ܘܐܘܒܼܠ ܥܡܗ. ܐܝܼܬ̄ܘ ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܐܦ ܗܿܢܐ ܡܼܢ ܓܢܣܼܐ ܕܡܠܟܘܼܬܐ ܨ܆ ܕܝܛ̄ ܐܘܼܠܝܼܬܐ ܗܿܝ ܗ̄ ܕܒܙܼܢܐ ܠܡ ܕܐܘܼܠܝܼܬܐ ܪܟܒܿܬ ܐܢܿܐ ܗܿܠܢ ܟܕ ܠܘܼܩܕܡ ܬܢܝܿܬ ܪܡܘܼܬܗܘܿܢ ܕܝܘܼܕ̈ܝܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܡܘܼܟܟܗܘܿܢ ܐܝܟ ܥܝܿܕܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܡܪܟܒܝܼܢ ܐܘܼܠ̈ܝܬܐ ܘܗܿܟܢܐ ܐܦ ܒܥܒܿܕܐ ܥܬܝܼܕ̈ܢ ܕܢܗܼ̈ܘܝܢ. ܐܘܼܠܝܬܢܐܝܼܬ ܪܟܒܼܿܬܗܿ ܠܬܫܥܝܼܬܗܘܿܢ ܘܗܿܟܢܐ ܥܬܝܼܕܐ ܕܡܬܐܠܝܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡ̈ܡܼܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܫܢܿܬܐ ܗ̄ ܒܿܬܪ ܕܐܬܼܢܒܝܼ ܥܠ ܗܿܢܘܢܿ ܕܒܐܘܿܪܫܠܡ ܡܟܣ ܠܗܿܢܘܿܢ ܕܒܫܒܝܼܬܐ ܕܐ݀ܦܠܐ ܒܿܬܪ ܡܪܕܘܼܬܐ ܘܫܒܼܝܐ ܦܫܼܘ ܡܼܢ ܢܟܼܠܐ ܘܙܐܦܠܐ ܕܬܪܥܝܼܬܗܘܿܢ ܪܫܡܼ ܬܘܼܒ ܐܦ ܠܙܒܼ̈ܢܐ ܕܓܠܝܢܐ܆ ܨ܆ ܕܟܟ ܒܫܢܿܬܐ ܠܡ ܫܒܝܼܥܝܬܐ ܗ̄ ܒܫܢܿܬܐ ܕܬܠܬ ܕܢܒܝܘܼܬܗ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܫܢܬܜ ܫܒܥ ܕܫܒܝܼܬܐ. ܐܬܼܘ ܓܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܥܿܒܕ ܫܘܼܪܝܐ ܠܡ̈ܠܘܗܝ ܡܼܢ ܡܟܣܢܘܼܬܐ ܕܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܿܝܢ ܗܼܘܘ ܠܘܿܬܗ ܠܡܫܼܡܥ ܕܐܝܿܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܩܒܼܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ. ܠܡܐܼܡܪ ܠܥܡܐ. ܠܡܼܫܐܠܘܼܬܝ ܐܬܿܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܡܣܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܡ. ܕܟܿܣܐܼ ܡܢܼܝ ܙܐܦܼܐ ܕܪܥܝܿܢܟܘܢܿ ܘܡܢܿܣܝܢ ܗܼܘܘ ܗܿܠܝܢ ܕܐܢ ܡܦܿܣ ܢܒܝܐ ܒܢܟܼܠܐ ܕܪ̈ܥܝܢܝܗܘܿܢ ܐܘܿ ܠܐ.

ܕܢܚܼܙܘܿܢ ܕܐܢ ܕܡ̈ܝܢ ܡܠ̈ܘܗܝ ܠܕܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ.ܠܐ ܐܬܿܠ ܠܟܘܿܢ ܦܬܓܡܐ ܗ̄ ܒܣܝܼܡܐ ܐܠܐ ܕܡܥܝܼܩ ܘܕܠܩܘܼܒܠܐ ܕܨܒܝܿܢܟܘܿܢ ܘܘܡܟܝܼܠ ܡܡܿܠܠ ܥܡܼܗܘܢܿ ܟܕ ܡܫܿܪܐ ܡܼܢ ܓܒܝܼܠܬܗܘܿܢ ܩܕ̄ܡ ܘܬܿܢܐ ܒܐܝܼܕܐ ܒܐܝܼܕܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܥܼܪܘ ܗܼܢܘܢܿ. ܒܝܘܡܐ ܕܓܒܝܿܬ ܗ̄ ܠܘ ܫܚܝܼܡܐܝܼܬ ܥܒܕܿܬܗ ܠܓܒܝܿܬܗ ܐܠܐܐܪܝܿܡܬ ܐܝܼܕܝ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܪܕܝܿܬ ܠܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܠܗܘܿܢ ܦܪܩܿܬ ܡܼܢ ܫܘܼܥܒܕܐ ܕܐܝܿܬܐ ܐܢܘܿܢ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐ ܘܕܒܼܫܐ. ܫܘܼ̄ܒ ܗܿܝ ܕܟܿܠܗܝܢ ܗ̄ ܡܫܒܼܚܬܐ ܗܿܝ ܛ݀ܒ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܡܕܝܼ̈ܢܬܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܝܗܒܿܬ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܕܠܐ ܫܦܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܥܠ ܦܘܼ̈ܩܕܢܐ ܓܙܪ̈ܝ ܕܝܼܢܐ ܗܿܢܘܿܢ ܕܡܝܬܝܢ ܗܼܘܘ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܟܕ ܡܪܝܼܡܝܼܢ ܗܼܘܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܟܙܼܢܐ ܕܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܫܦܝܼܪ̈ܐ ܘܕܫܼ̈ܢܐ ܕܡܿܢ ܕܥܒܼܕ ܚ̈ܝܐ ܡܬܼܩܪܝܢ ܥܣܼܪܐ ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܐܚܼܬ ܡܘܿܫܐ. ܗܿܟܢܐ ܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܣܢ̈ܝܐ ܘܡܘ̈ܒܕܢܐ ܩܿܪܐ ܠܛܡܐܘܼܬܐ ܘܣܘܼܝܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܟ݀ܠ ܝܘܿܡ ܣܿܚܝܢ ܗܼܘܘ ܘܥܿܩܪܝܼܢ ܒܬ̈ܐ ܕܟܿܠ ܘܡܼܢܕܪܝܼܫ ܡܚܿܕܬܝܼܢ ܠܗܘܿܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܿܪܝܼܢ ܕܕ̈ܝܼܢܐ ܕܠܐ ܫܦܝܼܪܝܼܢ ܩܿܪܐ ܠܡܣܡ ܒܪܝܼܫ ܕܫܒܼܝܐ ܘܛܢܦܿܘ ܐܢܘܿܢ ܒܡܘܗ̈ܒܬܗܘܿܢ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܗܼܢܘܢܿ ܒܥܒܿܕ̈ܝܗܘܿܢ ܛܢ̈ܦܐ ܐܣܼܬܝܒܘ. ܘܠܝܼ ܐܙܝܼܥܘ ܠܪܘܓܙܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܐܦ ܠܡܼܘܗܒܬܐ ܗܿܝ ܕܒܘܼܟܪ̈ܐ ܕܡܿܩܪܒܝܼܢ ܗܼܘܘ ܠܝܼ ܐܝܟ ܕܦܩܿܕܬ ܒܢܡܘܿܣܐ. ܐܣܠܝܼܬܗܿ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܼܣܿܬ ܠܡܩܒܠܘܼܬܗܿ ܡܢܼܗܘܿܢ. ܘܡܿܢܐ ܗܿܝ ܦܪܟܐ ܕܐܬܿܝܢ ܐܢܬܘܿܢ ܗ̄ ܡܿܢܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܐܝܼܬ ܡܼܢ ܕܘܼܟ̈ܝܬܐ ܗܿܠܝܢ ܕܒܝܬ ܣܓܕ̈ܬܐ ܕܒܿܢܝܬܘܿܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܡܫܼܬܡܗܝܼܢ ܡܢܼܟܘܿܢ ܦܪ̈ܟܐ ܕܗܿܐ ܠܐ ܢܬܼܠܘܿܢ ܠܟܘܿܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܫܟܚܝܼܢ ܐ݀ܦܠܐ ܕܢܟܼܠܘܢ ܡܢܼܟܘܢܿ ܡܣܿܡ ܒܪܝܫܐ ܡܿܨܝܢܼ ܡܼܢ ܚܕ ܦܪܟܐ ܪܡܿܙ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܬܐ. ܘܐܬܩܼܪܝܼ ܫܡܗ ܦܪܟܐ ܗ̄ ܩܿܝܡܬܐܐܘܿ ܐܣܛܘܼܢܐ ܕܥܒܝܼܕܝܼܢ ܒܐܣܟܡܐ ܙܥܘܿܪܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܥܿܒܕܝܼܢ ܥܠ ܩܒܪ̈ܐ ܕܐܢܫ ܐܝܟ ܩܝܡ̄ ܟܒܼܪ. ܐܦ̈ܝܼܢ ܠܘܩܒܠ ܗ̄ ܓܠܝܐܝܼܬ ܐܘܿܕܐܦ̈ܐ ܕܒܒ̈ܠܝܐ ܚܠܦ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̈ܝܢ ܠܘܼܩܒܠ ܝܘܼܕ̈ܝܐ ܒܗܿܝ ܕܚܡܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠܝܗܘܿܢ ܕܐܒܝܼܕ̈ܝܗܘܿܢ ܡܬܓܼܡܪܐ. ܐܝܟ ܕܕܢܿܬ ܕܠܡܨܪܝܢ ܗ̄ ܕܐܣܿܦܬ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܒܡܣܡܒܪ̈ܝܼܫܐ ܡܫܚܼܠ̈ܦܐ܀ ܬܚܝܬ ܫܒܛܐ ܗ̄ ܕܡܪܕܘܬܗ ܕܒܒܠܝ. ܐܝܟ ܕܐܥܿܒܪܟܘܢ ܬܚܝܬ ܫܒܛܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܗ̄ ܬܫܼܬܥܒܕܘܿܢ ܠܒܒܠ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܼܥܒܕܬܘܢܿ ܠܡܨܪ̈ܝܐ. ܘܐܥܿܠܟܘܿܢ ܒܡܪܕܘܼ̄ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܥܿܒܼܪܬܘܿܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܼܠܝ. ܥܠ ܩܝ̈ܡܐ ܘܦܘܼܩ̈ܕܢܐ ܘܢܡ̈ܘܣܐ ܕܝܗܿܒܬ ܠܟ. ܡܿܝܬܐ ܐܢܿܐ ܥܠܝܟܘܿܢ ܫܒܼܝܐ ܘܥܩ̈ܬܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܒܛܘܼܪܐ ܕܩܘܕܫܝ ܗ̄ ܚܠܼܛ ܗܿܠܝܢ ܕܦܘܼܢܝܐ. ܛܘܼܪܐ ܕܩ̄ܘܼܕ ܩܿܪܐ ܠܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܿܢ. ܛܘܼܪ̈ܐ ܕܝܢ ܪ̈ܡܐ ܕܝܼܣܪ̈ܠܝܐ ܐܡܿܪ. ܠܐܝܿܠܝܢ ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܦܘܼܪܩܢܐ ܥܿܒܕ ܗܼܘܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܘܿܢ. ܐܦ ܗܼܢܘܢܿ ܛܘܼܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܡܦܪ̈ܓܐ

ܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܡܬܪܚܙܝܢ ܒܦܘܼܢܝܐ܇ ܘܬܬܼܕܟܪܘܿܢ ܬܡܿܢ ܗ̄. ܘܢܬܼܩܛ̈ܡܢ ܐܦܝ̈ܟܘܿܢ ܒܟܿܠܗܝܢ ܗ̄ ܬܬܬܚܼܕܘܢ ܒܒܗܼܬܬܐ ܐܟܡܿܢ ܕܬ݀ܡܗܝܼܢ ܐܢܬܘܿܢ ܒܡܪܚܡܢܘܼܬܝ ܕܐܝܿܟܢ ܠܐ ܐܩܨܿܬ ܠܟܘܢܿ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܐܠܐ ܚܘܿܩܬ ܥܠܝܟܘܢܿ ܘܕܠܐ ܣܒܪܐ ܐܦܢܝܿܬܟܘܿܢ ܠܐܪܥܟܘܢܿ. ܣܝܼܡ ܐܦܝ̈ܟ ܠܐܘܼܪܚܐ ܕܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܐܦܢܐ ܙܘܥ̈ܝܟ ܐܢܬ ܢܒܝܐ ܘܚܘܼܪ ܠܐܦ̈ܝ ܐܘܿܪܫܠܡ ܡܕܝܼܢܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܠܬܝܡܢܐ ܗܿܝ ܡܼܢ ܒܒܿܝܠ. ܘܐܬܢܒܐ ܥܠ ܥܒܐ ܗ̄ ܥܠ ܐܘܿܪܫܠܡ ܕܣܒܝܼܣܐ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܟ ܥܿܒܐ ܒܩܝ̈ܣܐ ܘܓܠ̈ܝܼܙܐ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܥܿܒܐ ܚܪܒܐ. ܗܿܐ ܫܿܒܩ ܐܢܼܐ ܒܟ ܢܘܼܪܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܐܟܚܕܐ ܠܡ ܣܿܝܦܝܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܡܼܢ ܒܒܠ̈ܝܐ ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣܼ̈ܟܢܐ ܘܥܠ ܕܫܡܼܗ ܥܿܒܐ ܠܟܢܘܼܫܬܐ ܙ݀ܕܩܐܝܼܬ ܐܦ ܪ̈ܓܝܐ ܘܝܒܝܼܫ̈ܐ ܕܥܒܒܐ ܫܡܼܗ ܠܥܬܝܼܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܼܢܐ ܕܥܡܐ܀ ܨ܆ ܕܟܐ ܗܿܐ ܐܢܿܐ ܠܡ ܥܠܝܟ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܕܐܬܦܼܩܕ ܢܒܝܐ ܠܡܪܟܼܒܘܼ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܕܘܼܟܪܢܗܘܿܢ ܩܕܡܝܐ ܘܐܦ ܕܡܪܕܘܼ̄ ܕܿܐܬܝܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܘܗܼܢܘܢܿ ܡܡܿܝܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܗ ܕܠܐ ܩܝ̈ܡܢ ܡ̈ܠܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ. ܥܠ ܗܿܝ ܡܬܼܦܩܕ ܕܢܬܼܢܒܐ ܓܠܝܐܝܼܬ ܥܠ ܚܘܼܪܒܗܿ ܕܐܘܿܪܫܠܡ. ܘܐܦܿܩ ܣܦܣܝܼܪܝ ܗ̄ ܐ݀ܦܩܝ ܥܠܝܟܝ ܡܣܡ ܒܪܝܼܫܐ ܗܿܘܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܫܐ ܐܝܟ ܕܒܚܠܼܬܐ ܚܡܝܼܠ ܗܼܘܐ ܒܝܕ ܡܓܪܬ݀ ܪܘܼܚܝ. ܘܐܘܿܒܕ ܡܢܼܟܝ ܗ̄ ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܣܒܝܼܪ̈ܐ ܥܡ ܚܛ̈ܝܐ ܓܠ̈ܝܐ. ܙܕܝܼ̈ܩܐ ܩܿܪܐ ܬܢܢ ܠܚܛ̈ܝܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܒܙܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܒܟܐܢܘܼܬܐ ܢ݀ܦܩ ܗܼܘܐ ܥܠܝܗܘܿܢ ܡܣܿܡ ܒܪܝܫܐ ܒܝܕ ܣܝܦܐ ܕܡܠܟܐ ܕܒܿܒܝܠ. ܘܥܠ ܕܐܘܒܿܕܬ ܡܢܼܟܝ ܙܕ̈ܝܼܩܐ ܣܒܝܼܪ̈ܐ ܘܚܛ̈ܝܐ ܓܠ̈ܝܐ ܗܿܝܕܝܢ ܐܦܿܩ ܣܦܣܝܼܪܝ ܗ̄ ܘܥܠ ܟ݀ܠ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܐܘܿܪܫܠܡ ܘܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܗ̄ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܘܥܕܡܐ ܠܓܪܒܝܐ ܘܐܚܿܪܘܿܒ ܐܢܘܿܢ ܒܝܕ ܒܒܠ̈ܝܐ. ܐܬܬܢܝܼܚܐ ܒܛܒܪܐ ܕܚܨܐ ܗ̄ ܡܛ݀ܠ ܓܝܪ ܕܡܡܝܩܝܼܢ ܗܼܘܘ ܒܡ̈ܠܘܗܝ ܡܬܼܦܩܕ ܗܿܫܐ ܕܐܦ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܢܚܼܘܐ ܠܓܢܚ ܠܒܼܗܘܿܢ ܘܩܕܡܝܐ ܐܬܢܓܼܕ ܒܚܫܐ ܘܐܝܼܠܠ ܘܟ݀ܠ ܐܢܫ ܐܐܪܓܫܼ ܒܟܐܒ ܚܨܐ ܕܢܒܝܐ. ܣܝܦܐ ܐܬܠܼܛܫ ܗ̄ ܠܣܝܦܐ ܦ݀ܩܕ ܕܢܬܼܛܝܒ ܠܩܼܛܠܐ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܣܝܦܐ ܢܚܠܼܛ ܠܗ݀ܘ ܡܿܢ ܕܐܚܝܼܕ ܗܼܘܐ ܠܗ ܠܣܝܦܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܒܿܒܝܠ܀ ܘܐܬܛܝܒܼ ܠܡܪܬܥܼܘ ܗ̄ ܠܡܥܼܪܩܘܼ ܘܠܡܪܡܝܘܼ̄ܗܿ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܠܫܪܒܬܐ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܐܝܾܿܠܝܢ ܕܩܪܝܿܬ ܐܢܘܢܿ ܒܢ̈ܝܐ ܘܠܐ ܐܟܫܼܪܘ. ܘܐܣܿܠܐ ܟܿܠ ܗ̄ ܥܠܝܗܘܿܢ ܕܝܘܼ̈ܕܝܐ ܐܡܿܪ. ܘܚܠܦ ܒܪܢܫܐ ܩܝܣܐ ܣܼܡ ܒܗ݀ܝ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܡܣܠ̈ܝܐ ܐܢܘܢܿ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܝܗܒܼܗ ܠܛܘܼܝܒܐ. ܕܣܝܦܐ ܕܠܛܝܼܫܐ ܗ̄ ܐܡܿܪ ܕܗܿܢܐ ܣܝܦܐ ܕܡܛܝܒܼ ܘܠܛܝܼܫ ܠܩܼܛܠܐ ܝܗܼܒܗ ܐܠܗܐ ܠܐܝܼܕܐ ܚܝܠܬܢܝܼܬܐ ܐܝܿܕܐ ܕܟܕ ܐܦ ܗܼܝ ܡܛܝܒܼܐ ܠܩܼܛܠܐ ܣܿܦܩܐ ܡܛ݀ܠ ܥܫܝܼܢܘܼܬܗ ܠܡܓܼܡܪ ܣܘܼܥܪ̈ܢܝܗܿ ܡܫܠܛܐܝܼܬ. ܓܥܝܼ ܘܐܝܠܠܼ ܡܛ݀ܠ ܕܗܘܼ ܗ̄ ܗܿܢܐ ܕܪܫܡ ܐܢܬ ܗܼܘܐ ܥܠ ܥܡܝ ܘܥܠ ܟܿܠܗܘܿܢ