Thomas: Acts of Judas Thomas - ܦܪ̈ܟܣܝܣ ܕܝܗܘܕܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
1

ܘܟܕ ܗܘܘ ܙܒܢܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܫ̈ܠܚܝܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܐܢܕܪܐܘܣ܇ ܘܝܥܩܘܒ ܘܝܘܚܢܢ : ܘܦܝܠܝܦܘܣ ܘܒܪ ܬܘܠܡܝ : ܘܬܐܘܡܐ ܘܡܬܝ ܡܟܣܐ. ܘܝܥܩܘܒ ܒܪ ܚܠܦܝ ܘܫܡܥܘܢ ܩܢܢܝܐܕ ܘܝܗܘܐ ܒܪ ܝܥܩܘܒܼ ܦܠܓܿܘ ܗܘܘ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܿ. ܢܟܪܙ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܛܬܗ ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܪܗ ܫܕܪܗ ܀ ܘܡܼܛܬܼ ܒܦܣܬܐ ܘܒܦܠܓܘܬܐ: ܗܢܕܘ ܠܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐܼ. ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܙܿܠ܆ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܕܠܐ ܡܫܝܟܚ ܐܢܐ ܚܝܠܐ ܕܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܒܨܝܪ ܐܢܐ. ܘܓܒܪܐ ܐܢܐ ܥܒܪܝܐܼ. ܐܝܟܢܐ ܠܗ̈ܢܕܘܝܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܿܠܦ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ. ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܒܚܙܘܐ ܕܠܠܝܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܕܚܠ ܬܐܘܡܐ. ܡܛܠ ܕܛܝܒܘܬܝ ܥܡܟ ܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܣܟ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ. ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܠܐܝܟܐ ܕܨܿܒܝܼܬ ܡܪܢ ܫܕܪܝܢܝ. ܒܠܚܘܕ ܠܗܢܕܘ ܠܐ ܐܙܿܠ ܐܢܐ ܀ pb. 173 ܘܟܕ ܗܠܝ ܡܬܪܥܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐܼ. ܓܼܕܫܬܓܪܐ ܚܕ [ܗܢܕ]ܘܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܝܡܢܐ ܡܢ.... [ܕ]ܫܡܗ ܗܘܐ ܚܿܒܢ. [ܘܡ]ܢ ܡܿܠܟܐ ܓܘܕܢܦܪ ܡܫܿܕܪ ܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܓܒܪܐ ܢܓܿܪܐ ܐܘܡܢܐ ܢܘܒܠ ܠܗ. ܘܚܼܙܝܗܝ ܡܪܢ ܟܕ ܡܗܿܠܓ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܼܪ ܠܗ. ܢܓܪܐ ܒܥܿܐ ܐܢܬ ܕܬܙܒܼܢ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܝܢ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܪܝܢ ܐܝܬ ܠܝ ܥܒܼܕܐ ܢܓܪܐ ܕܐܙܒܿܢ ܠܟ. ܘܚܘܝܗ ܠܗ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܠܬܐܘܡܐ. ܘܩܨ ܥܡܗ ܥܣܪܝܢ ܕܟܣܦܐ ܕܡ̈ܘܗܝ. ܘܟܬܒܘ ܫܛܪܐ ܗܟܢܐ ܀ ܝܫܘܥ ܒܪ ܝܣܘܦ ܢܓܿܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬܠܚܡ ܩܼܪܝܬܐ ܕܒܝܗܘܕ. ܡܿܘܕܐ ܐܢܐ ܕܙܿܒܢܼܬ ܠܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܥܒܼܕܐ ܕܝܠܝ. ܠܚܿܒܢ ܬܓܪܐ ܕܓܘܕܢܦܪ ܡܿܠܟܐ ܀ ܀ ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܐܫܛܪ̈ܘܗܝ. ܕܒܪܗ ܝܫܘܥ ܠܝܗܘܕܐܼ. ܘܐܙܼܠ ܠܘܬ ܚܿܒܢ ܬܓܪܐ. ܘܚܼܙܝܗܝ ܚܿܒܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܡܪܟ ܗܘ ܗܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܐܝܢ ܡܪܝ ܗܘ. ܡܪܟ ܗܘ ܗܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܚܒܢ ܬܓܪܐ. ܡܙܒܿܢܘ ܙܒܿܢܟ ܠܝ. ܘܝܗܘܕܐ ܫܼܬܩ ܠܗ ܀ ܘܒܨܦܪܐ ܩܡ ܘܨܿܠܝ. ܘܒܥܼܐ ܡܢ ܡܪܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܗܐ ܡܪܢ ܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܼܝܬ ܢܗܼܘܐ ܨܒܝܢܟ. ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܚܿܒܢ ܬܓܪܐܼ. ܟܕ ܡܕܡ ܠܐ ܫܩܼܠ ܥܡܗ܇ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܕܡܼ̈ܘܗܝ. ܝܼܗܒ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܠܓ ܓܝܪ ܡܪܢ. ܘܐܙܼܠ ܝܗܘܕܐ ܘܐܫܟܚܗ ܠܚܿܒܢ ܬܓܪܐ ܟܕ pb. 174 ܡܿܣܩ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܠܐܠܦܐ. ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܣܼܩ ܥܡܗ ܀ ܀ܘܟܕ ܣܠܩܘ ܘܝܬܒܘܼ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܚܒܢ ܬܓܪܐ ܠܝܗܘܕܐ. ܡܢܐ ܗܝ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܚܿܝܼܠ[ـܬܢ] ܐܢܬ ܕܬܥܼܒܕ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܢܓܿܪܘܬܐ ܘܐܪܕܟܠܘܬܐܼ ܥܿܒܕܗ ܕܢܓܪܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܚܿܒܢ ܬܓܪܐ. ܡܢܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ ܒܩ̈ܝܣܐܼ ܘܡܢܐ ܒܦܣ̈ܝܠܬܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܒܩ̈ܝܣܐ ܝܿܠܦܬ ܕܐܿܥܕ. ܩ̈ܩܢܐ ܘܢܝܪ̈ܐ ܘܡ̈ܣܣܐ. ܘܠܝ̈ܩܐ ܠܦܢ̈ܛܘܢܐܼ ܘܥܕܪ̈ܐ ܠܐ̈ܠܦܐ. ܘܒܟܐ̈ܦܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܢ̈ܘܣܐܼ. ܘܗ̈ܝܟܠܐܼ ܘܒܝܼܪ̈ܬܐ ܠܡ̈ܠܟܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܚܿܒܢ ܬܓܪܐ. ܐܦ ܐܢܐܼ ܗܿܢܘ ܐܘܡܢܐ ܒܥܿܐ ܗܿܘܝܬ ܀ ܘܫܪܝܘ ܗܘܘ ܠܡܪܕܐ. ܡܛܠ ܕܩܡܿܬ݀ ܗܘܬ ܠܗܿ ܪܘܚܐ. ܘܒܗܝܠܐܝܬ ܪܕܝܿܢ ܗܘܘܼ. ܥܕܡܐ ܕܣܡܼܟܘ ܠܣܢܕܪܘܟ ܡܚܘܙܐ. ܟܕ ܢܚܼܬܘ ܕܝܢ ܠܐܪܥܐ : ܘܥܐܿܠܝܢ ܗܘܘ ܘܐܙܿܠܝܢ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܫܡܼܥܘ ܘܡܫܐܿܠ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ ܘܐܡܿܪ. ܕܡܢܐ ܗܝ ܚܕܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ. ܐܦ ܠܟܼ ܐܠܗ̈ܐ ܐܝܬܝܘܟ ܕܬܒܣܼܡ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܿܠܟܐ ܓܝܪ ܒܪܬܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܼ. ܘܠܓܒܪܐ ܝܿܗܒ ܠܗܿ. ܘܩܠܐ ܗܢܐ ܕܚܕܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܗܘ ܕܡܫܬܘܬܐ. ܘܐܦ ܟܪ̈ܘܙܐ ܫܒܝܩܝܢ ܠܗ ܠܡܿܠܟܐ ܕܢܟܪܙܘܢ. ܕܟܘܠ ܐܢܫ ܢܐܬܐ ܠܡܫܬܘܬܐ. pb. 175 ܘܐܦ ܡ̈ܣܟܢܐ ܘܥܬܝܪ̈ܐ ܘܥܒܼ̈ܕܐ ܘܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܐ. ܘܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܠ ܐܢܫ ܕܠܡܫܬܘܬܐ ܠܐ ܢܐܬܐܿ ܪܫܝܢܐ ܠܡܿܠܟܐ ܢܚܼܘܒ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܚܿܒܢ ܬܓܪܐ ܠܝܗܘܕܐ. ܢܐܙܠ ܐܦ ܚܢܢ ܕܠܐ ܒܝܼܫܐܝܬ ܢܫܬܼܡܥ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܟ̈ܣܢܝܐ ܚܢܢ. ܘܟܕ ܫܼܪܘ ܒܦܘܬܩܐ ܘܐܬܬܢܝܼܚܘ ܩܠܝܠ ܐܙܼܠܘ ܠܡܣܬܡܿܟܘ. ܗܼ، ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܒܡܨܥܬܐ ܐܣܬܡܼܟ. ܘܟܠܗܘܢ ܒܗ ܚܿܝܪܝܢ ܗܘܘܼ ܐܝܟ ܕܒܐܟܣܢܝܐ܇ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܐܚܪܢܝܐ ܐܬܼܐ. ܘܚܿܒܢ ܬܓܪܐ ܡܪܗ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܣܡܝܼܟ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܥܼܣܘ ܘܐܫܬܝܘܼ. ܝܗܘܕܐ ܡܕܡ ܣܿܟ ܠܐ ܛܿܥܡ ܗܘܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘܬܗ. ܡܢܐ ܐܬܼܝܬ ܠܟܐ. ܟܕ ܠܐ ܠܡܠܥܣ ܘܠܐ ܠܡܫܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ : ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐ. ܡܠ ܡܕܡ ܗܘ ܕܡܝܿܬܪ ܡܢ ܡܐܟܠܐ ܘܡܢ ܡܫܬܝܐ ܐܬܿ݀ܝܬ ܠܟܐ. ܘܐܦ ܡܛܠ ܢܝܿܚܐ ܕܡܿܠܟܐܼ ܘܕܐܿܫܼܠܡ ܨܒܝܢܗ. ܘܡܛܠܬ ܕܟܪ̈ܘܙܐ ܩܿܪܝܢ ܗܘܘ. ܕܡ̤ܿ ܕܣܡܼܥ ܘܠܐ ܢܐܬܐܼ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܢܩܿܒܠ. ܘܟܕ ܠܥܼܣܘ ܕܝܢ ܘܟܕ ܐܫܬܝܘ. ܐܦ ܡܼܫܚܐ ܘܟܼܣ̈ܢܐ ܐܥܼܠܘ ܠܗܘܢ܆ ܘܫܩܠܘ. ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܐ̈ܦܝܗܘܢ ܡܫܚܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܕܩ̈ܢܝܗܘܢ ܘܐܝܬ ܕܕܘ̈ܟܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܫܿܒܚ ܗܘܐ. ܘܡܨܥܬ ܪܝܫܗ ܚܿܬܡ ܗܘܐ. ܘܒܢܚܝܪ̈ܘܗܝ ܩܠܝܠ ܐܪܛܒ. ܘܒܐ̈ܕܢܘܗܝ ܣܼܡ ܗܘܐ. ܘܠܠܒܗܼ ܪܡܼܡ ܗܘܐ. ܘܟܠܝܠܐ ܕܐܣܐ ܒܪܝܫܗܼ ܣܝܡ ܗܘܐ. pb. 176 ܘܛܪܦܐ ܕܩܢܝܐܼ ܒܐܝܼܕܗ ܐܚܕ ܗܘܼܐ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܙܡܿܪܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܓܘ ܣܡܟܐܼ. ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܡܬܟܪܟܐ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܡܼܛܬ݀ ܠܘܬ ܝܗܘܕܐܼ. ܩܝܿܡܐ ܗܘܬ ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܙܡܿܪܐ ܗܘܬ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܙܡܿܪܬܐܥܒܼܪܝܬܐ ܗܼܘܬ. ܘܟܕ ܣܓܿܝ ܥܕܢܐ ܩܿܡܼܬ݀ ܠܥܠ ܡܢܗܼ. ܝܗܘܕܐ ܠܐ ܐܪܝܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܥܠ : ܐܠܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܚܐܿܪ ܗܘܐ. ܘܐܬܼܐ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܫ̈ܩܿܘܬܐܼ. ܐܪܝܡ ܐܝܼܕܗ ܘܥܠ ܦܟܗ ܡܚܼܝܗܝ. ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ ܚܼܪ ܒܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܠܗܝ ܢܫܒܘܩ ܠܟ ܗܕܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܥܠܡܐܼ ܢܚܿܘܐ ܬܕܡܪ̈ܬܗ ܒܗܿܝ ܐܝܼܕܐ ܕܡܿܚܬܢܝ. ܘܐܚܙܝܗܿ ܟܕ ܓܪܝܪ ܠܗܿ ܟܠܒܐ ܀ ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ ܕܢܙܡܼܪ ܙܡܝܼܪܬܐ ܗܕܐ. ܥܬܕܝ ܒܪܬ݀ ܢܘܗܪܐ. ܙܝܘܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܓܐܐ ܘܪܓܿܝܓ ܚܙܘܗܿ. ܝܐܐ ܘܡܿܨܒܬ ܒܟܠ ܥܿܒܕ ܛܒ. ܠܒܘ̈ܫܝܗܿ ܠܦܩ̈ܚܐ ܕܡܿܝܢ ܕܦܝܿܝܚ ܘܒܣܝܡ ܪܝܚܗܘܢ. ܒܪܝܫܗܿ ܫܿܪܐ ܡܿܠܟܐ ܘܙܐܿܢ ܒܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܠܬܚܬ. ܩܘܫܬܐ ܒܪܝܫܗܿ ܣܝܡܐܼ. ܚܕܘܬܐ ܒܪ̈ܓܠܝܗܿ ܡܕܝܠܐ. ܦܘܡܗܿ ܦܬܝܼܚ ܘܝܐܐ ܠܗܿ. ܕܟܠ ܬܫ̈ܒܚܢ ܒܗ ܐܡܿܪܐ. ܬܪ̈ܥܣܪ ܫ̈ܠܝܚܘܗܝ ܕܒܪܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܗܿ ܪܥܿܡܝܢ. ܠܫܢܗܿ ܐ̈ܦܝ ܬܪܥܿܐ. ܕܡܪܝܼܡ ܘܥܐܿܠ ܟܗܢܐ. ܩܕܠܗܿ ܕܪ̈ܓܝܢ ܕܪ̈ܓܝܢ. ܕܐܪܕܟܠܐ ܩܕܡܝܐ ܒܢܝܼܗܝ. ܐܝܼ̈ܕܝܗܿ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢܿ ܠܐܬܪܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܟܪ̈ܙܢ. ܘܥܣܪ̈ ܨ̈ܒܥܬܗܿ ܬܪܥ ܕܫܡܝܐ ܦܬܚ̈ܝ. ܒܝܬ ܓܢܘܢܗܿ ܢܗܝܪ. ܘܪܝܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܡܼܿܠܐ. ܦܝܪܡܐ ܒܓܘܗܿ ܡܬܼܩܢ. pb. 177 ܚܘܒܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܠܟܘܠ ܡܿܒܣܡܼ. ܡܢ ܠܓܘ ܡܟܼܝܟ ܫܪܪܐ. ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܒܩܘܫܬܐ ܡܨܿܒܬܝܢ. ܫ̈ܘܫܒܝܢܝܗܿ ܚܕܝܪܝܢ ܠܗܼܿ. ܟܠܗܘܢ ܕܠܗܘܢ ܙܡܿܢܼܬ݀. ܘܫ̈ܘܫܒܝܢܬܗܿ ܩ̈ܕܝܫܬܐ ܩܕܡܝܗܿ ܫܘܒܚܐ ܡ̈ܡܠܠܢ. ܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡܝܗܿ ܚ̈ܝܐ. ܘܚܝܪܝܢ ܠܚܬܢܗܘܢ ܕܢܐܬܐ. ܘܗܢܼܘܢ ܒܫܘܒܚܗ ܢܼܢܗܪܘܢ. ܘܢܗܘܘܢ ܒܡܿܠܟܘܬܐ ܥܡܗ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܠܐ ܥܿܒܪܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܒܫܘܒܚܐ ܕܠܗ ܟܠܗܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܟܢܝܫܝܢ. ܘܢܗܘܘܢ ܒܒܘܣܡܐܼ. ܕܠܗ ܚܕܚ̈ܕܢܐ ܥܐܿܠܝܢ. ܘܢܠܒܫܘܢ ܠܒ̈ܘܫܝ ܢܘܗܪܐ. ܘܢܬܥܛܦܘܢ ܒܫܘܒܚܐ ܕܡܪܗܘܢ. ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܐܒܐ ܚܼܿܝܐ. ܕܩܿܒܠܘ ܢܘܗܪܗ ܓܐܝܐ. ܘܢܗܪܘ ܒܙܝܘܗ ܕܡܪܗܘܢ. ܕܩܿܒܠܘ ܡܢ ܦܘܪܢܣܗ. ܕܐܦܘܣܝܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܝܬ ܠܗ. ܘܐܫܼܬܝܘ ܡܢ ܚ̈ܝܐ. ܕܡܠܗܩܝܢ ܘܡܨܗܝܢ ܠܫܬܝܿܝ̈ܗܘܢ. ܘܫܒܿܚ ܠܐܒܐ ܡܪܐ ܕܟܠ ܘܠܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢܗ. ܘܐܘܕܝܘ ܠܪܘܚܐ ܚܟܡܬܗ ܀ ܘܟܕ ܙܡܿܪ ܗܘܐ ܗܕܐ ܙܡܝܪܬܐܼ. ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘܬܗܼ ܒܗ ܚܿܝܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܚܿܙܝܢ ܗܘܘ ܕܓܘܢܗ ܐܫܬܚܠܦ ܠܗ. ܡܫܼܡܥ ܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܥܒܪܐܝܬ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܘ. ܙܡܼܿܪܬܐ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ ܫܡܼܥܐ ܗܘܬ. ܡܛܠ ܕܥܒܪܝܬܐ ܗܘܬ. ܘܒܗ ܚܿܝܪܐ ܗܘܬ܀ ܘܟܕ ܫܢܼܝܬܿ ܡܢ ܠܘܬܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܙܡܿܪܐ ܗܘܬ݀. ܬܘܒ ܒܗ ܚܿܝܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܚܒܬܗ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ pb. 178 ܒܪ ܐܬܪܗܿ. ܐܦ ܒܚܙܘܗ ܫܦܝܪ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܙܡܼܿܪܬܐ ܫܠܡܼܬܼ݀. ܝܬܼܒܬܿ ܠܗܿ ܠܩܘܼܒܠܗ. ܘܠܐ ܡܼܪܦܝܐ ܗܘܬ ܥ̈ܝܢܝܗܿ ܡܢܗܼ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܿܪܝܡ ܗܘܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܘܠܐ ܚܿܐܪ ܗܘܐ ܒܐܢܫ. ܐܠܐ ܟܠ ܒܐܪܥ ܚܿܐܪ ܗܘܐܿ. ܥܕ ܢܩܘܡ ܘܢܦܼܛܪ ܡܢ ܒܝܬ ܣܡܟܐ ܀ ܫܼܿܩܝܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܢܚܼܬ ܗܘܐ ܠܥܝܢܐ ܕܢܡܼܠܐ ܡ̈ܝܐ. ܘܐܫܬܘܪܝ ܬܡܢ ܐܪܝܐ ܘܬܒܼܪܗ ܘܗܕܡܼ ܗܕܡ ܦܣܩܗ ܗܘܐ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܟ̈ܠܒܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗ̈ܕܡܘܗܝܼ ܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘ. ܟܠܒܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܘܟܡܐ. ܐܝܼܕܗ ܕܝܡܝܢܐ܇ ܗܿܝ ܕܐܪܝܡ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܫܩܝܠ ܗܘܐܼ. ܘܡܨܥܬ ܣܡܟܐ ܐܥܠܗܿ.. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܿ ܟܠܗܘܢܼ ܬܡܼܗܘ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܡܫܐܿܠܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢܼܘ ܛܥܿܐ ܡܢܗܘܢܼ. ܐܫܬܼܟܚܼܬܿ ܐܝܼܕܐ ܕܕܫܼܿܩܝܐ ܗܝ. ܗܿܘ ܕܡܚܼܝܗܝ ܗܘܐ ܠܝܗܘܕܐ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܙܡܼܿܪܬܐ ܬܒܼܪܬ ܐܒܘ̈ܒܝܗܿ ܘܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ ܐܼܬܬ݀. ܝܬܒܼܬܿ ܘܐܡܿܪܐ ܗܘܬ. ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܫܡܿܥܬܗ ܥܒܼܪܐܝܬ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܠܗܿܘ ܫܼܿܩܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܓܼܕܫ ܠܗ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܓܝܪ܆ ܕܐܚܙܝܗܿ ܠܐܝܼܕܐ ܕܡܚܬܢܝ܆ ܟܕ ܓܪܝܪ ܠܗܿ ܟܠܒܐ. ܘܗܐ ܚܙܼܝܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܓܪܗܿ ܟܠܒܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܝܡܢܘ ܠܙܡܿܪܬܐܼ. ܘܡܢ ܗܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܘ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܛܒܼܐ ܗܢܐ ܫܡܼܥ܆ ܐܬܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܝܗܘܕܐ. ܬܐ ܥܡܝܼ ܘܨܿܠܐ ܥܠ ܒܪܬܝ. pb. 179 ܡܛܠ ܕܝܚܝܕܝܬܐ ܗܝ ܠܝ. ܘܝܘܡܢܐ ܡܬܩܢ ܐܢܐ ܠܗܿ. ܘܠܐ ܨܼܒܐ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܼ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢ ܒܗܿܘ ܐܬܪܐ ܀ ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܒܩܛܝܪܐ ܐܘܒܠܗ ܠܒܝܬ ܓܢܘܢܐ. ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܨܿܠܐ ܘܢܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܡܪܢ ܠܘܝܐ ܕܥ̈ܒܼܕܘܗܝ. ܘܗܼܕܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܘܒܝܬ ܓܘܣܐ ܘܢܝܿܚܐ ܕܐܠܝ̈ܨܐ : ܘܣܒܪܐ ܕܡ̈ܣܟܢܐ܇ ܘܦܪܘܩܐ ܕܡ̈ܚܝܠܐ. ܘܡܐܣܝܢܐ ܕܢ̈ܦܫܬܐ ܟܪ̈ܝܗܬܐ. ܘܡܚܝܢܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐܼ. ܐܢܬ ܗܘ ܕܝܿܕܥ ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢ. ܘܒܢ ܓܡܿܪ ܐܢܬ ܠܗܝܢ. ܐܢܬ ܗܘ ܡܚܘܝܢܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܟ̈ܣܝܐ . ܘܡܓܠܝܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܣܬܝܪ̈ܬܐ. ܐܢܬ ܗܘ ܢܨܘܒܗ ܕܐܝܠܢܐ ܛܿܒܐ. ܘܒܐܝܼ̈ܕܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܗܼܘܘ. ܐܢܬ ܗܘ ܕܟܣܼܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܝܟ ܘܡܬܝܕܥ ܐܢܬ ܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ. ܝܫܘܥ ܒܪܐ ܡܫܠܝܡܢܐ ܕܪ̈ܚܡܼܐ ܡ̈ܫܠܡܢܐܙ ܘܗܼܘܝܬ ܡܫܝܚܐ ܘܠܒܼܫܬ ܠܒܪܢܫܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܢܬ ܗܘ ܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܗ܇ ܘܡܕܥܗ ܘܨܒܝܢܗ ܘܢܝܿܚܗ ܕܐܒܘܗܝ܇ ܕܟܣܼܝܬ ܒܗ ܒܫܘܒܚܐ ܘܓܠܼܝܬ ܒܗ ܒܥܒܘܕܘܬܟ. ܘܚܕ ܐܢܬܘܢ ܒܬܪ̈ܝܢ ܫ̈ܡܗܝܢ. ܘܐܬܚܼܙܝܬ ܐܝܟ ܡܚܝܠܐܼ. ܘܣܒܼܪܘ ܥܠܝܟ ܚܿ̈ܙܝܝܟ. ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ.. ܘܚܼܘܝܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܘܬܟ ܒܢܼܐܓܪܬ ܪܘܚܟ ܥܡ ܐܢܫܘܬܢ. ܟܕ ܣܚܼܦܬܝܗܝ ܠܒܝܼܫܐ ܡܢ pb. 180 ܥܙܝܙܘܬܗ܇ ܩܼܪܬ ܒܩܠܟ ܠܡ̈ܝܼܬܐ ܘܚܝܼܘ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܿܝܼܝܢ ܘܡܣܒܪܝܢ ܒܟܼ. ܡܠܼܟܬ ܠܗܘܢ ܝܘܪܬܢܐ ܒܡܿܠܟܘܬܟ. ܐܢܬ ܗܘ ܕܗܼܘܝܬ ܐܝܙܓܕܐ ܘܐܫܬܕܪܬ ܡܢ ܪ̈ܘܡܐ ܥ̈ܠܝܐ. ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܟܚ ܕܬܥܼܒܕ ܨܒܝܢܐ ܚܼܿܝܐ ܘܡܫܠܡܢܐ ܕܫܿܠܘܚܟ. ܫܒܝܚ ܐܢܬ ܡܪܝܿ ܒܚܝܠܟ. ܘܦܘܪܢܣܟ ܡܚܕܬܢܐ ܗܘ ܒܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܟ܆ ܘܒܥܿܒ̈ܕܐ ܟܠܗܘܢ ܕܬܩܢܬ ܐܠܗܘܬܟ܆ ܘܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܓܡܪ ܠܨܒܝܢܐ ܪܒܘܬܟ. ܘܠܐ ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܩܢܘܡܟ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܢܚܼܬܬ ܠܟ ܠܫܝܘܠ ܘܡܼܛܝܬ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܗܿ ܘܦܬܼܚܬ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܘܐܣܩܼܬ ܚ̈ܒܝܫܝܗܿ. ܘܕܪܫܼܬ ܠܗܘܢ ܐܘܪܚܐ ܠܪܘܡܐ ܒܩܢܘܡܗܿ ܕܐܠܗܘܬܟ. ܐܝܢ ܡܪܝ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܥܠ ܥ̈ܠܝܡܐ ܗܠܝܢ܆ ܕܡܕܡ ܕܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܡܿܥܕܪ ܠܗܘܢܼ ܬܥܒܕ ܠܗܘܢ. ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܡܪܢ ܢܗܼܘܐ ܥܡܟܘܢ. ܘܐܪܦܝ ܐܢܘܢ ܘܢܦܼܩ܆ ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܠܫ̈ܘܫܒܝܢܐ ܡܦܝܼܣ ܗܘܐ ܕܢܦܩܼܘܢ ܡܢ ܒܝܬ ܓܢܘܢܐ. ܘܟܕ ܥܡܐ ܟܠܗ ܢܦܼܩ ܗܘܐ. ܘܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܓܢܘܢܐ ܐܬܬܚܕ. ܚܬܢܐ ܐ̈ܦܢ ܓܢܘܢܐ ܐܪܝܡ ܗܘܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܬܐ ܢܝܿܬܐ ܠܘܬܗ. ܘܚܼܙܐ ܗܘܐ ܠܡܪܢ ܒܕܡܼܘܬܗ ܕܝܗܘܕܐ ܕܩܐܿܡ ܗܘܐ ܘܥܡ ܟܠܬܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܚܬܢܐ ܕܗܐ ܩܕܡܝܐ ܢܦܩܼܬ ܗܘܝܬ ܠܟ. ܐܝܟܢܐ ܗܪܟܐ ܐܢܬ pb. 181 ܥܕܟܝܠ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܪܢ ܐܢܐ ܠܗ ܗܿܘܝܬ ܝܗܘܕܐ. ܐܠܐ ܐܚܘܗܝ ܐܢܐ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܝܬܼܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܪܢ ܒܥܪܣܐܼ. ܘܐܦܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܥ̈ܠܝܡܐ ܕܢܬܼܒܘܢ ܥܠ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ. ܘܫܼܿܪܝ ܕܢܐܡܪ ܗܠܘܢ: ܥܗܕܘ ܒ̈ܢܝ ܕܐܚܝ ܡܠܠ ܥܡܟܘܢܼ ܘܕܥܼܘ ܠܡܼܿܢܘ ܐܓܠܟܘܢ. ܘܕܥܘ ܕܡܚܕܐ ܕܡܬܦܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܫܘܬܦܘܬܐ ܨܐܬܐܼ. ܗܿܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܢܘ̈ܣܐ ܕܟ̈ܝܐ. ܘܡܬܦܪܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܚ̈ܫܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܓ̈ܠܝܐܼ. ܘܡܢ ܨܦܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܕܒ̈ܢܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܚܪܬܗܘܢ ܥܩܬܐ ܗܝ ܡܪܝܪܬܐ. ܘܐܢ ܢܗܼܘܘܢ ܠܟܘܢ ܚ̈ܫܐ. ܡܛܠܬܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܛܿܠܡܝܢ ܘܒܿܙܝܢ ܘܡܿܚܝܢ ܠܝܬܡ̈ܐ. ܘܥܿܠܒܝܢ ܠܐܪ̈ܡܠܬܐܼ. ܓܝܪ ܕܒ̈ܢܝܐ ܟܐ̈ܒܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܗܿܘܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܘ ܕܡܿܠܟܐ ܢܿܦܠ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܘ ܕܒܪ ܐܓܪܐ ܐܿܚܕ ܠܗܘܢ. ܐܘ ܕܦܠܓܐ ܢܿܦܠ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܢ ܚܠܝܡܝܢ ܒܙܢܝܘܬܐܼ ܐܘ ܒܝܥܢܘܬܐ. ܐܘ ܒܘܒܗܪܐ ܣܪܝܩܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܡܿܬܢܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܢ ܬܬܛܿܦܣܝܘܢ ܠܝ ܘܬܼܛܪܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܕܟܝܐܝܬ ܠܐܠܗܐ. pb. 182 ܢܗܼܘܘܢ ܠܟܘܢ ܒ̈ܢܝܐ ܚ̈ܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܚܕ ܡܢ ܡ̈ܘܡܐ ܘܢ̈ܟܝܢܐ ܠܐ ܩܿܪܒ ܠܗܘܢ. ܘܗܿܘܝܬܘܢ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܘܕܠܐ ܥܩܬܐܼ ܘܕܠܐ ܟܪܝܘܬܐ. ܘܡܣܿܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܡܬܝ ܬܚܼܙܘܢ ܡܫܬܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܪܪܐܼ. ܘܬܗܼܘܘܢ ܒܗܿ ܡܫ̈ܒܚܢܐ. ܘܬܬܡܼܢܘܢ ܥܡ ܥܿܐ̈ܠܝ ܠܓܢܘܢܐ ܀ ܀ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܥ̈ܠܝܡܐܼ ܐܬܛܦܝܣܘ ܗܘܘ ܒܝܕ ܡܪܢ. ܘܐܫܼܠܡܘ ܠܗ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܘܐܬܦܪܩܘ ܗܘܘ ܡܢ ܣܚܢܘܬܐ. ܘܥܠ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܐܓܗܘ.. ܘܡܪܢ ܢܦܼܩ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܬܗܼܘܐ ܠܘܬܟܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܟܢ. ܒܨܿܦܪܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܓܼܗܬܼܿ. ܩܿܕܡ ܡܿܠܟܐ ܡܼܠܐ ܦܬܘܪܐܼ. ܘܐܥܠ ܩܕܡ ܚܬܢܐ ܘܟܠܬܐ. ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟܕ ܝܬܼܝܒܝܢ. ܚܕ ܠܘܩܒܠ ܚܕ. ܓ̈ܠܝܢ ܐ̈ܦܝܗܿ ܕܟܠܬܐ ܘܝܿܬܒܐ. ܘܐܦ ܚܬܢܐ ܦܨܝܚ ܗܘܐ ܛܿܒ. ܐܿܡܪܐ ܠܗܿ ܐܡܗܿ ܠܟܠܬܐ. ܡܢܐ ܝܿܬܝܒܬܝ ܗܟܘܬ ܘܠܐ ܒܗܿܬܬܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܝܕ ܗܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥܘܬܩܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐܼ ܐܝܬ ܠܟܝ. ܘܐܦ ܐܒܘܗܿ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܚܘܒܟܝ ܣܓܝܐܐ ܕܠܘܬ ܒܥܠܟܝ܆ ܘܐܦܠܐ ܡܬܚܦܝܘ ܡܬܚܦܝܬܝ ܀ ܘܥܼܢܬܿ ܟܠܬܐܼ ܘܐܡܿܪܐ ܠܗܿ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܼ ܒܚܘܒܐ ܐܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܡܪܝ ܡܨܿܠܝܐ ܐܢܐ ܕܐܿܩܘܐ ܒܗܿܢܐ ܚܘܒܐ ܕܐܿܪܓܫܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܠܠܝ. ܘܐܿܩܪܐ ܠܚܬܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܕܐܬܚܼܙܝ ܠܝ ܒܗܢܐ ܠܠܝ. ܘܕܠܐ ܡܬܚܦܝܐ ܐܢܐ ܡܛܘܠ ܕܬܚܦܝܬܐ ܕܚܒܿܠܐ ܡܢܝܼ ܐܫܬܼܩܠܬ. ܘܕܠܐ pb. 183 ܒܗܬܬܐ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܥܿܒܕܐ ܕܒܗܬܬܐ ܡܢܝܼ ܐܬܪܚܿܩ ܠܗ. ܘܕܠܐ ܡܬܬܘܝܐ ܐܢܐܼ. ܡܛܘܠ ܕܬܘܬ ܢܦܫܐ ܕܡܦܢܝܐ ܠܚ̈ܝܐܼ ܒܝ ܟܬܪܬ. ܘܕܦܨܿܝܚܐ ܐܢܐ ܘܚܿܕܝܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܚܕܘܬܐ ܗܕܐ ܥܒܘܪܬܐ ܠܐ ܐܿܫܬܓܫܬ ܒܗܿ. ܕܐܬܬܫܝܛ ܠܝ ܥܿܒܕܐ ܗܢܐ ܕܚܿܒܠܐ ܘܫ̈ܠܠܐ ܕܡܫܬܘܬܐ ܗܕܐ ܕܒܿܛܠܐܼ. ܡܛܠ ܕܠܡܫܬܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܪܪܐ ܐܿܙܕܡܢܬ. ܘܕܠܐ ܐܿܙܕܘܓܬ ܥܡ ܓܒܪܐ ܒܙܘܘܓܐ܇ ܕܪܗܬܗ ܬܘܬ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܪܝܪܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̈ܝܢ ܐܡܿܪܐ ܗܘܬ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܐܦ ܚܬܢܐ ܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܿܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܚܼܕܬܐ܇ ܕܒܝܕ ܐܟܣܢܝܐ ܐܬܼܐ ܠܟܐ. ܡܿܫܒܚ ܐܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܒܝܕ ܓܒܪܐ ܥܒܼܪܝܐ ܡܿܬܟܪܙܘ ܗܿܘ ܕܐܪܚܩܢܝ ܡܢ ܚܒܿܠܐ܇ ܘܙܪܥܼ ܒܝ ܚ̈ܝܐ܇ ܗܿܘ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܡܿܟܬܪ ܗܘܐ ܒܝ ܠܥܠܡ܇ܙ ܗܿܘ ܕܚܼܿܘܝ ܠܢ ܢܦܫܗ. ܘܐܿܪܓܫܬ ܒܡܐ ܕܐܝܬܝ. ܗܿܘ ܕܦܨܝܢܝ ܡܢ ܡܦܘܠܬܐ ܘܠܡܝܬܪܘܬܐ ܫܘܫܛܢܝ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܼܒܪ̈ܢ ܦܪܩܢܝ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪ̈ܢ ܐܫܘܝܢܝ. ܗܿܘ ܕܐܫܬܘܫܛ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܬܝ ܕܝܠܝ܇ ܕܠܪܒܘܬܐ ܢܡܿܛܐ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܚܼܝܕ ܪ̈ܚܡܼܘܗܝ ܡܢܝ ܕܐܒܝܕ ܗܘܝܬ. ܐܠܐ ܕܐܒܥܿܐ ܢܦܫܝ ܚܘܝܢܝ. ܘܕܠܐ ܕܝܠܝ ܡܢܝ ܐܪܚܩ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܢܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗܼ ܗܼܘ pb. 184 ܒܥܢܝ. ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܢܐ ܠܐ ܪܓܝܫ ܗܘܝܬ ܒܗܼ. ܗܼܘ ܐܫܬܘܫܛ ܠܘܬܝ. ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܐܿܪܓܫܬ ܒܗܼ. ܘܠܐ ܡܿܨܐ ܐܢܐ ܕܐܿܡܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ. ܗܿܘ ܕܐܢ ܡܕܡ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܒܡܪܚܘܬܐ ܥܠܘܗܝܼ ܠܐ ܐܿܫܠܡ. ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܗܘ ܓܝܪ ܡܡܪܚ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܬܢܐ ܘܡܢ ܟܠܬܐ ܡܿܠܟܐ ܫܡܼܥ. ܢܚ̈ܬܘܗܝ ܣܼܕܩ. ܘܠܩܪ̈ܝܒܘܗܝ ܐܡܿܪ ܗܘܐ. ܦܘܩܘ ܥܓܠ ܒܕܝܢܬܐ ܟܠܗܼܿ. ܘܐܬܟܪܟܘ ܐܝܿܬܘ ܠܝ ܠܓܒܪܐ ܗܿ، ܚܿܪܫܐܙ ܕܐܢܐ ܒܐ̈ܝܼܕܝ ܐܥܠܬܗ ܠܒܝܬܝ܇ ܘܥܠ ܒܬܪܝ ܒܝܼܫܬ ܓܕܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ ܕܢܨܿܠܐ. ܓܒܪܐ ܕܢܫܟܚܗ ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܠܝܼ. ܟܘܠ ܕܢܫܼܐܠ ܐܬܠ ܠܗ. ܘܐܙܠܘ ܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܒܥܿܝܢ ܠܗ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ ܡܛܠ ܕܚܼܙܩ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܙܠܘ ܠܦܘܬܩܐ ܕܫܿܪܐ ܗܘܐ ܒܗܼ. ܘܐܫܟܚܘܗܿ ܠܗܿܝ ܙܡܿܪܬܐ ܟܕ ܝܬܒܐ ܘܒܿܟܝܐ܇ ܥܠ ܕܠܐ ܕܒܪܗܿ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܐܫܬܥܝܘ ܠܗܿ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ. ܚܼܕܝܬܿ ܘܐܡܿܪܐ. ܐܿܫܟܚܬ ܠܝ ܢܝܿܚܐ ܗܪܟܐ. ܘܩܡܼܬܿ ܐܙܠܼܬ݀ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܥ̈ܠܝܡܐܼ. ܘܥܡܗܘܢ ܥܿܡܪܐ ܗܘܬ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܬܠܡܕܘ ܐܦ ܠܡܿܟܐ ܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܐܚ̈ܐܼ ܟܢܫܘ ܗܘܘ. ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܼܡܥ ܗܘܐ ܛܒܼܐ ܠܫܠܝܚܐ ܒܗܢܕܘ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬܗ ܘܐܬܚܿܠܛܘ ܥܡܗ

2

ܘܟܕ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܠܗܢܕܘ ܡܝܕܢܬܐ ܥܡ ܚܿܒܢ ܬܓܪܐ ܐܙܠܼ ܚܒܢ ܠܫܠܡܗ ܕܓܘܕܢܦܪ ܡܿܠܟܐ ܕܗܢܕܘ܆ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܓܒܪܐ ܐܘܡܢܐ ܕܐܝܬܝ ܠܗܼ. ܘܛܒ ܚܼܕܝ ܡܿܠܟܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܥܘܠ ܩܕܡܘܗܝ ܝܗܘܕܐ ܀ ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܡܢܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܬܥܒܼܕ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܢܓܪܐ ܐܢܐܼ ܥܒܼܕܗ ܕܢܓܪܐ ܘܐܪܕܟܠܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܢܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܒ̈ܩܝܣܐ ܝܿܠܦܬ ܕܐܥܒܕ. ܢܝܪ̈ܐ ܘܩ̈ܩܢܐܼ ܘܡ̈ܣܣܐ ܘܠܝܩ̈ܐ ܘܠܣ̈ܦܢܐ ܘܠܢ̈ܛܘܢܐܼ. ܘܥܪ̈ܕܐ ܠܐ̈ܠܼܦܐ. ܘܒ̈ܦܣܝܠܬܐ. ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܢܘ̈ܣܐ. ܘܒܝ̈ܪܬܐ ܠܡ̈ܠܟܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ ܠܝܗܘܕܐ. ܐܦ ܐܢܐܼ ܗ̤ܿܘ ܐܡܢܐ ܒܥܿܐ ܐܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܒܿܢܐ ܐܢܬ ܠܝ ܒܝܪܬܐܼ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܒܿܢܐ ܐܢܐ ܘܡܫܿܟܠܠ ܐܢܐ. ܐܦ ܕܐܿܒܢܐ ܘܐܿܢܓܪ ܐܬ݀ܝܬ. ܘܕܒܼܪܗ ܗܘܐ ܘܢܦܼܩ ܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܝܕܢܬܐ. ܘܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ ܥܠ ܥܿܒܕܐ ܕܝܠܗܿ ܕܒܝܬܐ. ܘܥܠ ܫܬܐ̈ܣܝܗܿ ܕܐܝܟܢܐ ܢܬܬܣܼ̈ܝܡܢ. ܘܟܕ ܡܼܿܛܝ ܕܘܟܬܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܨܼܒܐ ܡܿܠܟܐ ܕܢܒܼܢܐ ܠܗ ܒܝܪܬܐܼ. ܐܡܼܪ ܠܗ pb. 186 ܠܝܗܘܕܐ. ܗܪܟܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܕܬܒܢܐ ܠܝ ܒܝܪܬܐ. ܝܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܐܦ ܗܕܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܘܟܬܐ ܕܥܿܗܢܐ ܠܗܿ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܟܢܐ. ܡܪܓܐ ܗܘܬ ܘܡ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܩܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܫܿܪܐ ܠܡܒܼܢܐ ܗܪܟܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܗܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܠܡܒܢܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܘܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܒܢܐ. ܐܡܿܪ ܝܗܘܕܐ. ܡܿܫܪܐ ܐܢܐ ܒܬܫܪܝܼ ܘܡܿܫܠܡ ܐܢܐ ܒܢܝܣܢ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܟܠܗܘܢ ܒܢܼܝ̈ܢܐ ܒܩܝܛܐ ܗܘ ܡܬܒܢܝܢ. ܘܐܢܬ݀ ܒܣܬܘܐ ܒܿܢܐ ܐܢܬ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܗܟܢܐ ܗܘ ܡܫܟܚܐ ܒܝܪܬܐ ܕܬܬܒܼܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ.. ܡܕܝܢ. ܪܫܘܡܝܗܿ ܠܝ ܕܐܚܙܝܗܿ. ܡܛܠ ܕܠܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܟܐ ܀ ܀ ܘܐܬܼܐ ܝܗܘܕܐ ܘܫܩܼܠ ܩܢܝܐܼ. ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܡܫܘܚ. ܘܫܒܼܩ ܬܪ̈ܥܐ ܠܡܕܢܐ ܠܢܘܗܪܐܼ. ܘܡܟ̈ܘܝܐ ܠܡܥܪܒܐ ܠܪܘܚܐ. ܘܒܝܬ ܢܚ̈ܬܘܡܐ ܠܬܝܡܢܐ. ܘܐܓܼܗܘܓܐ ܕܡ̈ܝܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܠܓܪܒܝܐ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܫܪܝܪܐܝܬܼ ܐܘܡܢܐ ܐܢܬ ܛܿܒܐ. ܘܠܡܿܠܟܐܼ ܫܿܘܐ ܐܢܬ ܕܬ݀ܫܡܫ. ܘܫܒܼܩ ܗܘܐ ܣܘܓܐܐ ܕܟܣܦܐ ܨܝܕܘܗܝܼ. ܘܥܼܢܕ ܡܢ ܠܘܬܗ. ܐܦ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ ܡܬܟܪܟ pb. 187 ܗܘܐ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܘܒܡ̈ܕܝܢܬܐ. ܘܐܦ ܠܡ̈ܣܟܢܐ ܡܿܦܪܢܣ ܗܘܐ. ܘܠܐ̈ܠܝܨܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܕܢܬܪܘܚܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ ܕܡܿܠܟܐܼ ܠܡܿܠܟܐ ܢܬܝܗܒ. ܘܢܝܿܚܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܢܗܼܘܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܡܿܠܟܐ ܠܘܬ ܝܗܘܕܐ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܫܕܪ. ܘܫܠܼܚ ܠܗܼ ܗܟܢܐ. ܕܫܠܘܚ ܠܝ ܡܢܐ ܥܼܕܒܬܼ. ܘܡܢܐ ܐܿܫܕܪ ܠܟ. ܘܫܠܪܚ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܕܒܝܪܬܐ ܒܢܼܝܐ ܗܝܼ. ܘܬܛܠܝܠܐ ܗܘ ܚܣܝܪ ܠܗܿ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ ܠܝܗܘܕܐ ܫܕܪ ܗܘܐ. ܘܫܼܠܚ ܠܗܼ. ܕܒܝܪܬܐ ܬܬܛܠܼܠ. ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ ܠܡܪܢ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܘܐܡܿܪ. ܡܿܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܪܝ ܕܡܝܼܬܬ ܡܛܠ ܕܬܚܿܝܢܝ. ܘܙܒܼܿܢܬܢܝ ܠܝ ܕܐܿܗܘܐ ܡܚܪܪܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܠܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ ܠܡܿܠܦܘ. ܘܠܡܪܘܚܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠ̈ܝܨܝܢ. ܟܕ ܐܡܿܪܼ. ܕܡܪܟܘܢ ܡܢܝܚ ܠܟܘܢ. ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܘܒܚܐ. ܗܼܘܝܘ ܓܝܪ ܙܝܘܢܐ ܕܝܬܡ̈ܐܼ. ܘܐܦ ܡܦܪܢܣܢܐ ܕܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝܨܝܢ ܗܼܘ ܡܦܪܢܣ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܼܐ ܡܿܠܟܐ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܡܫܐܿܠ ܗܘܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܚܡܿܘܗܝ ܥܠ ܒܝܪܬܐ ܕܒܢܼܐ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ. ܕܠܐ ܒܝܪܬܐ ܒܢܼܝܐܼ. ܐܦܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܥܒܼܕ. ܐܠܐ ܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐܼ. ܘܝܗܿܒ ܗܘܐ ܠܡ̈ܣܟܢܐ. ܘܡܿܠܦ ܗܘܐ pb. 188 ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܚܼ݊ܬܐ. ܘܐܦ ܟܪ̈ܝܗܐ ܡܐܿܣܐ ܗܘܐ. ܘܫ̈ܐܕܐ ܡܿܦܩ ܗܘܐ. ܘܣ̈ܓܝܐܬܐ ܥܿܒܕ ܗܘܐ. ܘܡܣܼܿܒܪܝܢܢ ܕܚܿܪܫܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܘܐܣܝܘܬܗ ܕܡܓܢ ܗܘܬ. ܘܥܢܘܝܘܬܗ ܘܕܚܠܬܗ ܡܣܼܒܪܐ ܥܠܘܗܝܼ ܕܐܘ ܡܓܘܫܐ ܗܘ. ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܚܼ݊ܬܐ. ܨܿܐܡ ܓܝܪ ܣܿܓܝܼ ܘܡܨܿܠܐ ܣܿܓܝ. ܘܠܥܿܣ ܠܚܡܐ ܘܡܠܚܐܼ ܘܫܿܬܐ ܡ̈ܝܐ. ܘܠܒܿܫ ܚܕܐ ܟܘܬܝܢܐ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܫܩܝܠ ܠܗ ܡܢ ܐܢܫ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܝܗܿܒ ܀ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܼܥ ܡܿܠܟܐ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܐ̈ܦܘܗܝ ܛܼܪܦ. ܘܪܝܫܗ ܡܣܢܪ ܗܘܐ. ܘܫܕܪ ܩܼܪܝܗܝ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܗܿܘ ܬܓܪܐ ܕܐܿܝܬܝܗܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܢܼܝܬ ܠܝ ܒܝܪܬܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܒܿܢܝܬ ܠܟ ܒܝܪܬܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܠܐܡܬܝ ܐܙܿܠܝܢܢ ܚܿܙܝܢܢ ܠܗܿ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܠܐ ܡܫܟܚܬ ܕܬܚܙܝܗܿ ܗܫܐ܇ ܐܠܐ ܡܐ ܕܢܦܩܼܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܿܠܟܐ ܐܬܚܿܡܬ ܛܿܒ ܒܪܘܓܙܗܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܟܕ ܐܣܝܼܪ ܝܗܘܕܐܘ ܗܼ، ܘܗܿܘ ܬܓܪܐ ܕܐܝܿܬܝܗܼ. ܢܐܙܠܘܢ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܇ ܥܕ ܢܫܐܿܝܘܗܝ ܥܠ ܥܿܒܕܗ ܕܠܡܿܢ ܝܗܒܗ ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܘܒܕܝܘܗܝ. ܝܗܘܕܐ ܕܝܢ ܐܙܠܼ ܗܘܐ ܟܕ ܚܿܕܐ. ܘܐܡܼܠ ܠܗ ܠܬܓܪܐ ܠܐ ܬܕܚܠ. ܐܠܐ ܡܗܝܡܢܘ ܗܝܡܢ ܒܠܚܘܕ ܘܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܬܚܪܪ ܐܢܬ. ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܡܩܿܒܠ ܐܢܬ ܀ ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ pb. 189 ܡܬܚܿܫܒ ܗܘܐ. ܕܒܐܝܢܐ ܡܿܘܬܐ ܢܡܝܬܝܘܗܝ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܬܓܪܐ. ܘܫܩܠܼ ܗܘܐ ܪܥܝܢܐܼ. ܕܒܢܘܪܐ ܟܕ ܢܫܝܼܛ ܢܘܩܕܝܘܗܝ ܥܡ ܬܓܪܐ ܚܒܪܗ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘܼ. ܐܚܘܗܝ ܕܡܿܠܟܐ ܕܫܡܗ ܗܘܼܐ ܓܕܼ. ܡܢ ܥܩܬܐ ܘܡܢ ܡܪܡܝܢܘܬܐ ܕܓܕܫܼܬܿ ܠܡܿܠܟܐܼ ܒܝܼܫܐܝܬ ܗܘܼܐ. ܘܫܕܪ ܩܼܪܐ ܠܡܿܠܟܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܚܝ܆ ܒܝܬܝ ܘܒ̈ܢܝ ܡܓܥܠ ܐܢܐ ܠܟ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܪܡܝܢܘܬܐ ܕܓܕܫܬ ܠܟ܆ ܐܬܬܥܿܝܩܬ ܘܡܿܐܬ ܐܢܐ ܠܝ. ܐܠܐ ܣܿܐܡ ܐܢܬ ܒܪܫܗ ܕܗܿܘ ܚܿܪܫܐܼ. ܠܐ ܡܢܝܼܚ ܐܢܬ ܠܓܪ̈ܡܝ ܒܫܝܘܠ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ ܠܠܝ ܟܠܗܼ ܪܢܿܐ ܗܘܝܬ. ܕܐܝܟܢܐ ܐܡܝܬܗ. ܐܬ݀ܚܫܒܬ ܕܒܢܘܪܐ ܟܕ ܢܫܝܛ ܐܘܩܕܝܘܗܝ . ܗܿܝܕܝܢ ܐܚܘܗܝ ܕܡܿܠܟܐ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܝܬ ܡܕܡ ܕܡܝܿܬܪ ܡܢ ܗܢܐܼ ܥܒܕ ܠܗ. ܘܥܠ ܒܝܬܝ ܘܥ ܒ̈ܢܝ ܡܿܦܩܕ ܐܢܐ ܠܟ. ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ. ܢܦܫܗ ܫܒܩܬܗ. ܘܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܐܒܝܠ ܗܘܐ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܡܛܠ ܕܪܚܿܡ ܗܘܐ ܠܗ ܛܒ. ܘܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܒܩܒܪܐ ܛܒܐ ܢܩܒܪܝܘܗܝ. ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܕܓܕ ܐܚܘܗܝ ܕܡܿܠܟܐ ܟܕ ܫܒܩܬܗܼ. ܕܒܼܪܘܗܿ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܠܫܡܝܐ ܐܣܩܘܗܿ܆ ܘܚܕ ܚܕ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܚܿܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ. ܕܒܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܨܿܒܝܐ ܕܬܗܼܘܐ܇ ܗܿܝܕܝܢ ܟܕ ܡܼܿܛܝܘ ܒܝܪܬܐ ܗܿܝ ܕܒܢܼܐ ܝܗܘܕܐ ܠܡܿܠܟܐ. ܚܙܗܿ ܐܚܘܗܝܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܢܘܢ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ pb. 190 ܡܢܟܘܢ ܡܪ̈ܝܼ. ܒܚܕ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܗܕܐ ܒܝܪܬܐ ܐܥܿܡܪ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܗܿܢܘܢ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܼܡܪ ܒܗܕܐ ܒܝܪܬܐ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܢܐ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ. ܗܕܐ ܒܝܪܬܐܼ. ܗܿܝ ܗܝ ܕܒܢܼܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܟܪܣܛܝܢܐ ܠܐܚܘܟ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ ܡܪ̈ܝܼ. ܐܪܦܐܿܘܢܢܝ ܐܙܿܠ ܠܘܬ ܐܚܝܼ. ܘܐܙܒܼܢ ܡܢܗ ܒܝܪܬܐ ܗܕܐ. ܐܚܝ ܓܝܪ ܠܐ ܪܓܝܫ ܒܗܼܿ. ܘܡܿܙܒܢ ܠܗܿ ܠܝ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܠܢܦܫܗ ܕܓܕ ܐܪܦܝܘ. ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܡܿܠܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ. ܢܦܫܗܼ ܥܠܼܬ݀ ܒܗ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܕܩܪܘ ܠܝ ܠܐܚܝ ܕܐܿܒܥܐ ܡܢܗ ܒܥܘܬܐ ܚܕܐ ܀ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܣܒܿܪܘܗܝ ܠܡܿܠܟܐܼ. ܕܐܚܘܟ ܚܼܿܝܐ. ܘܡܿܠܟܐ ܫܘܪ ܩܡ ܡܢ ܕܘܟܬܗܼ. ܘܥܡ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܠܒܝܬܐ ܕܐܚܘܗܝ ܥܐܿܠ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܼܠ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܪܣܗܼ. ܬܘܼܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܡܠܠܘ ܥܡܗ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܚܘܗܝ. ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܐܚܝܼ. ܕܐܠܘ ܒܥܼܐ ܠܟ ܐܢܫ ܦܠܓܗܿ ܕܡܿܠܟܘܬܟ܆ ܝܗܿܒ ܗܘܝܬ ܚܠܦܝ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ܆ ܕܬܙܒܿܢ ܠܝ ܡܿܙܒܢܘ ܡܕܡ ܕܐܢܬ ܥܡܼܠܬ ܒܗ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐܼ. ܐܡܼܪ ܠܝ ܡܢܐ ܐܙܒܿܢ ܠܟ. ܐܡܿܪ ܠܗ. ܝܡܝܼ ܠܝ. ܘܝܡܼܐ ܠܗ. ܕܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܢܒܥܼܝܘܗܝܼ. ܢܬܠ ܠܗ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܙܒܿܢ ܠܝ ܒܝܪܬܐ ܗܿܝ pb. 191 ܕܐܝܬ ܠܟ ܒܫܡܝܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܠܝ ܒܝܪܬܐ ܒܫܡܝܐܼ ܡܿܢ ܝܗܼܒ ܠܝ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܐܚܘܗܝ. ܗܿܝ ܕܒܢܼܐ ܠܟ ܗܿܘ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܡܿܠܟܐ. ܗܿܝܼ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܙܒܿܢ ܠܟ. ܡܨܿܠܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܕܐܿܥܘܠ ܠܗܿ ܘܐܩܒܠܗܼܿ. ܘܐܿܫܘܐ ܕܐܿܗܘܐ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܐܢܬ ܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܙܒܼܢ ܠܟ ܒܝܪܬܐܼ. ܗܢܐ ܐܪܕܟܠܐ ܗܼܘ ܒܿܢܐ ܠܟ. ܕܛܒܿܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܝܠܝ. ܘܫܕܪ ܐܦܩܗ ܠܝܗܘܕܐ ܘܠܗܿܘ ܬܓܪܐ ܕܚܒܝܫ ܗܘܐ ܥܡܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܼ. ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܒܥܿܐ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܬܨܿܠܐ ܥܠܝ. ܘܬܒܥܿܐ ܥܠܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܿ، ܕܦܠܚܿ ܐܢܬ ܠܗܼ. ܕܗܼܘ ܢܫܒܘܩ ܠܝ ܡܐ ܕܠܟ ܥܿܒܕܬ. ܘܢܫܘܝܢܝ ܕܐܿܥܘܠ ܠܗܿܝ ܒܝܪܬܐ ܕܒܢܼܝܬ ܠܝ. ܘܐܿܗܘܐ ܦܠܚܼܐ ܠܐܠܗܐ ܗܢܐ ܕܡܟܪܙ ܐܢܬ. ܐܦ ܐܚܘܗܝ ܐܬܼܐ ܘܢܦܼܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐܼ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ܆ ܐܬܚܼܢܢ ܐܦ ܐܢܐ ܩܕܡ ܐܠܗܟ. ܘܐܿܫܘܐ ܕܐܿܗܘܐ ܠܗ ܦܠܚܼܐ. ܘܬܘܒ ܐܩܿܒܠ ܡܕܡ ܕܗܼܘ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐܟܐ ܚܘܝܢܝ. ܐܡܿܪ ܝܗܘܕܐ. ܡܿܘܕܐ ܐܢܐ ܠܟ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ. ܘܐܢܬ ܝܿܕܥ ܐܢܬܼ ܡܕܡ ܕܐܢܫ pb. 192 ܠܐ ܝܿܕܥ. ܐܢܬ ܕܗܘܼܘ ܪ̈ܚܡܼܝܟ ܥܠ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܐܢܬ ܨܼܒܝܬ ܘܥܼܒܕܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܛܥܐܘܟ. ܘܐܢܬ ܠܐ ܐܪܫܠܬ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܐܒ̈ܐܼ. ܘܪܥܝܼ ܐܢܘܢ ܒܡܪ̈ܓܝܟ܆ ܘܐܩܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܥܝܢܟ ܕܠܐ ܡܬܕܠܚܐ. ܘܠܐ ܓܝܙܐ ܡܪܕܝܬܗܿ. ܗܐ ܓܝܪ ܒܥܿܝܢ ܡܢܟ ܘܡܬܟܫܦܝܢ܆ ܘܨܿܒܝܢ ܕܢܗܘܼܘܢ ܠܟ ܦ̈ܠܚܼܐ. ܘܢܬܪܕܦܘܢ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܟ܆ ܘܕܢܗܘܼܘܢ ܣ̈ܢܝܐ ܡܛܠܬܟ. ܬܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܗܟܝܠ ܦܪܪܣܝܐ ܒܟ܆ ܘܢܫܬܪܪܘܢ ܒܪ̈ܐܙܝܟ ܫ̈ܒܝܚܐܼ. ܘܢܩܒܠܘܢ ܡܢ ܕܫ̈ܢܐ ܕܡ̈ܘܗܒܬܟ. ܘܿܪܘܙܝܢ ܗܘܘ ܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܩ̈ܕܝܫܬܐ ܘܢܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܫܠܝܚܐܼ. ܘܠܐ ܦܪܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܠܘܬܗ ܘܟܠ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܢܣܿܒ ܗܘܐܼ ܘܡܬܬܢܝܚ. ܘܒܥܘ ܡܢܗ ܕܢܩܿܒܠܘܢ ܪܘܫܡܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܗ. ܕܥܕ ܦܼܢ̈ܝܢ ܢܦܫ̈ܬܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܢܩܿܒܠ ܪܘܫܡܐ. ܫܡܼܥܢ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܬܼ. ܒܪܘܫܡܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥܼܪ̈ܒܘܗܝ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐ. ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܿܕܐ ܐܢܐ ܘܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟܘܢ. ܕܬܫܬܘܬܦܘܢ ܒܐܘܟܪܣܛܝܐ܇ ܘܐܦ ܒܒܘܪܟܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܗܢܐ ܕܡܟܪܙ ܐܢܐ ܀ ܀ ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܡܿܠܟܐ ܕܬܬܟܠܐ ܒܠܢܐ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫܒܥܐ. ܘܐܢܫ ܠܐ ܢܣܚܐ ܒܗܿ. ܘܟܕ ܫܠܼܡܘ pb. 193 ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܆ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐܼ. ܥܠܘ ܬܠܬܝܗܘܢ ܠܒܠܢܐ ܒܠܠܝܐ ܕܢܥܡܼܕ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܐ. ܘܫܪ̈ܓܐ ܣ̈ܓܝܐܐܼ ܢܗܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܒܒܢܐ. ܘܟܕ ܠܥܼܘ ܠܒܝܬ ܘ̈ܙܢܐܼ. ܥܐܼܠ ܗܘܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܝܗܘܕܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܡܪܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܐ̈ܚܝ.. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܩܠܐ ܫܡܼܥܘ ܒܠܚܘܕ. ܚܙܘܐ ܕܝܢ ܠܐ ܚܼܙܘ ܗܘܘ ܕܡܿܢܼܘ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܥܼܡܕܘ ܗܘܘ. ܘܣܼܠܩ ܗܘܐ ܩܡ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܥܠ ܣܦܬܗ ܕܘܙܢܐܼ. ܘܐܪܡܝ ܡܫܚܐ ܒܪ̈ܝܫܝܗܘܢܼ ܐܡܼܪ. ܬܐ ܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܬܐ ܚܝܠܐ ܕܚܢܢܼܐ ܕܡܢ ܪܘܡܐ. ܬܘ ܪ̈ܚܡܼܐ ܡ̈ܫܠܡܢܐ. ܬܝ ܡܿܘܗܒܬܐ ܡܪܝܡܬܐ. ܬܝ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܘܪܟܬܐ. ܬܝ ܓܿܠܝܬ ܪ̈ܐܙܐ ܟ̈ܣܝܐ.. ܬܝ ܐܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܬܝ̈ܢܿ. ܕܒܒܝܬܐ ܕܬܡܢܝܐ ܗܘܼܐ ܢܝܚܟܝ. ܬܝ ܐܝܙܓܕܐ ܕܪܬܥܘܬܐܼ. ܘܐܫܬܘܬܦ ܥܡ ܬܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܥܠܝ̈ܡܐ. ܬܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܼ. ܘܕܟܝ ܟܘ̈ܠܝܬܗܘܢ ܘܠܒ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀ ܘܟܕ ܣܠܼܩܘ ܡܢ ܡ̈ܝܐܼ. ܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܥܠܝܡܐܼ. ܘܐܚܝܕ ܗܘܐ ܩܪܝܘܢܐ ܟܕ ܢܗܝܪ. ܘܦܟܼܗ ܗܘܐ ܠܗ ܢܘܗܪܗܘܢ ܕܗ̤ܿܘܢ ܫܪ̈ܓܐ ܒܢܘܗܪܗ. ܘܟܕ ܢܦܩܼܘ ܠܒܪ. ܐܬܟܣܝ ܠܗ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ. ܐܦܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܣܿܝܒܪ ܢܘܗܪܟ. pb. 194 ܡܛܠ ܕܡܝܬܪ ܗܘ ܡܢ ܚܙܬܢ܀ ܘܟܕ ܢܓܗܼܬ ܘܗܘܼܐ ܨܿܦܪܐ. ܩܨܼܐ ܐܘܟܪܣܛܝܐܼ. ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܒܦܬܘܪܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܘܿܪܘܙܝܢ. ܘܟܕ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܬܘܣܦܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘ ܠܒܝܬ ܓܘܣܗ ܕܡܫܝܚܐܼ. ܘܝܗܘܕܐ ܠܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ ܠܡܟܪܙܘ ܘܠܡܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܓܒܪ̈ܐ ܘܢ̈ܫܐ ܘܛ̈ܠܝܐ : ܥ̈ܠܝܡܐ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐܼ. ܐܬܪܚܩܘ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ ܘܡܢ ܝܥܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܪ̈ܫܝܢ ܗܘܿܐ ܟܠܗ ܪܘܫܥܐ. ܙܢܝܘܬܐ ܓܝܪ ܡܥܘܪܐ ܡ̈ܕܥܐ. ܘܡܚܫܟܐ ܥܗܝܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܡܕܘܕܐ ܗ̈ܠܟܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܘܡܫܚܠܦܐ ܓܘܢܗ. ܘܥܿܒܕܐ ܠܗ ܟܪܝܗܐ. ܝܥܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܙܘܥܐ ܡܩܝܡܐ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ. ܟܕ ܫܩܠܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܝܠܗܼܿ. ܘܩܢܝܛܐ ܕܠܡܐ ܟܕ ܬ݀ܦܢܐ ܥܿܒܕܐ ܠܡܪ̈ܘܗܝ ܬܒܗܬ. ܦܘܠܚܢܐ ܕܝܢ ܕܟܪܤܣܐܼ.ܪ ܒܨܦܬܐ ܘܒܥܩܬܐ ܡܿܥܡܪܤ ܠܗܿ ܠ. ܘܡܫܚܠܦܐ ܓܘܢܗ. ܘܥܿܒܕܐ ܠܗ ܟܪܝܗܐ. ܝܥܢܘܬܐ ܕܝܢ ܒܙܘܥܐ ܡܩܝܡܐ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܒܓܘ ܦܓܪܐ. ܟܕ ܫܩܠܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܕܝܠܗܼܿ. ܘܩܢܝܛܐ ܕܠܡܐ ܟܕ ܬ݀ܦܢܐ ܥܿܒܕܐ ܠܡܪ̈ܘܗܝ ܬܒܗܬ. ܦܘܠܚܢܐ ܕܝܢ ܕܟܪܣܐܼ. ܒܨܦܬܐ ܘܒܥܩܬܐ ܡܿܥܡܪ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ. ܟܕ ܩܢܝܛܐ ܕܕܠܡܐ ܢܼܚܣܪ ܠܗܿ. ܘܥܠ ܕܪܚܝܩܝܢ ܡܢܗܿ ܬܫܬܘܫܛ. ܡܐ ܕܐܬܦܪܩܬܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܗܿܘܝܬܘܢ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܘܕܠܐ ܥܩܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܨܐܝܕܝܟܘܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ. ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܡܚܪ ܕܝܠܗ ܝܿܨܦ. ܘܐܬܕܟܪܘ ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܠܟܘܢ. ܕܚܘܪܘ ܒ̈ܢܥܒܐ ܘܐܬܒܿܩܘ ܒܥܘܦܐ ܕܫܡܝܐ܇ ܕܠܐ ܙܪܥܿܝܢ ܘܠܐ ܚܨܕܝܢ܇ ܐܠܗܐ ܡܬܪܣܐ ܠܗܘܢ. ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܥܠܝܟܘܢ ܢܬܒܼܛܠ ܠܗ ܚܣܝܪ̈ܝ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܩܘܘ ܠܡܐܬܝܬܗ ܕܝܫܘܥ. ܘܣܿܒܪܘ ܒܗ ܘܗܝܡܢܘ pb. 195 ܒܫܡܗ. ܡܛܠ ܕܗܘܼܝܘ ܕܝܿܢܐ ܕܡ̈ܝܼܬܐ ܘܕܚ̈ܝܐ. ܘܗܘܼܝܘ ܦܿܪܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥ̈ܒܕܘܗܝ ܒܡܐܬܝܬܗ ܐܚܪܝܬܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܝܢ. ܟܪ̈ܘܙܘܗܝ ܒܐܪ̈ܒܥ ܦܢ̈ܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܟܪܙܝܢ܆ ܕܬܘܒܘ ܘܗܝܡܢܘ ܒܣܒܿܪܐ ܚܿܕܬܐܼ. ܘܩܒܠܘ ܢܝܪܐ ܒܣܝܡܐ ܘܡܘܒܠܐ ܩܠܝܠܬܐ. ܘܚܝܿܘ ܘܠܐ ܬܡܘܬܘܢ. ܩܢܼܘ ܘܠܐ ܬܐܒܕܘܢ. ܦܘܩܘ ܡܢ ܚܫܘܟܐܼ ܘܡܩܒܠ ܠܟܢ ܢܗܝܪܐ. ܬܘ ܠܘܬ ܛܿܒܐܼ ܘܣܒܘ ܠܟܘܢ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܩܒܘܥܘ ܢܝܫܗ ܒܢܦܫ̈ܬܟܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐܼ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܐܢܫܐ ܡܢܗܘܢ ܥܕܢܐ ܗܘ ܕܐܦ ܚܝܿܒܐ ܢܬܦܪܥ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܒܟܠܙܒܢ ܝܬܝܪ ܒܥܿܐ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܘܿܠܐ ܢܬܠ ܠܗ. ܘܒܿܪܟ ܗܘܐ ܥܠ ܠܚܡܐ ܘܙܝ̈ܬܐܼ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ. ܘܗܼܘ ܠܥܼܣ. ܡܛܠ ܕܚܕܒܫܒܐ ܢܿܓܗ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܫܠܝܚܐ ܒܠܠܝܐܼ. ܐܬܼܐ ܡܪܢ ܘܩܡ ܠܥܠ ܡܢܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܬܐܘܡܐܼ. ܩܘܡ ܦܘܩ ܒܫܦܪܐ ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐܼ. ܘܙܠ ܒܐܘܪܚܐ ܡܕܢܚܝܬܐ ܐܝܟ ܡ̈ܝܠܐ ܬܪ̈ܝܢ܆ ܘܐܿܚܘܐ ܒܟ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܝ. ܡܛܘܠ ܗܢܐ ܓܝܪ ܕܢܿܦܼܩ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܐܬ݀ܘܢ ܠܒܝܬ ܓܘܣ ܘܢܚܘܢ. ܘܚܝܠܐ ܘܟܝܢܐ ܕܒܥܠܕܒܒܐܼ ܬ݀ܟܼܣ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܡܢ ܫܢܼܬܗܼ ܐܡܼܪ ܠܐܚ̈ܐ ܕܠܘܬܗ. ܒ̈ܢܝܼ. ܡܪܢܼ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐܼ ܢܣܼܥܘܢ ܝܘܡܢܐ. ܐܠܐ ܢܨܿܠܐ ܘܢܒܥܿܐ ܡܢܗܼ. ܕܡܕܡ ܥܘܟܪܐ ܠܐ ܢܗܘܼܐ ܠܢ ܠܘܬܗ. ܐܠܐ pb. 196 ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܕܨܿܒܐ ܢܚܿܘܐ ܒܢ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܗܫܐܼ ܢܫܼܠܡ ܨܒܝܢܗ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܟܢܐܼ. ܣܡ ܐܝܼܕܗ ܥܠܝܗܘܢܼ. ܘܩܼܨܐ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܘܝܗܼܒ ܠܟܠܗܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ. ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܐܘܟܪܣܛܝܐܼ. ܠܚܢܼܢܐ ܘܠܪ̈ܚܼܡܐܼ. ܘܠܐ ܠܕܝܢܼܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܗܼܢܘܢ ܐܡܼܪܘ ܐܡܝܢ

3

ܘܢܦܼܩ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܠܡܐܙܠ ܠܐܝܟܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܢ. ܘܟܕ ܡܼܿܛܝ ܡ̈ܝܠܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܣܛܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܩܠܝܼܠ. ܘܚܼܙܐ ܫܠܕܐܼ ܚܕܐ ܟܕ ܫܕܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܫܦܝܪܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܝ ܢܣܝܘܢܐ ܐܦܩܬܢܝ ܠܗܪܟܐ ܡܪܢܼ. ܢܗܼܘܐ ܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ. ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܡܨܿܠܐ ܘܐܡܿܪ. ܡܪܢ ܡܪܐ ܕܡ̈ܝܼܬܐ ܘܕܚ̈ܝܐܼ. ܚܗܝܐ ܕܗܐ ܩܡܝܢ ܘܡ̈ܝܼܬܐ ܕܗܐ ܪ̈ܡܝܢܼ܆ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܒܦܓܪ̈ܐ ܩܗܝܡܢ : ܘܐܒܐ ܕܟܠܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ : ܐܝܠܢ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܢܦܼܩ܆ ܬܐ ܡܪܝ ܒܗܕܐ ܫܥܬܐ. ܡܛܠ ܥܦܪܐ ܕܓܒ̈ܠܝ ܐܝܼ̈ܕܝܟ ܩ̈ܕܝܫܬܐ. ܘܚܘܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܩܿܪܐ ܐܢܐ pb. 197 ܠܟ܆ ܘܚܼܘܐ ܫܘܒܚܟ ܒܗܢܐ ܕܐܪܡܼܐ ܗܪܟܐ. ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ ܬܘܒ. ܕܗܢܐ ܥܿܒܕܐ ܠܐ ܗܼܘܐ ܕܠܐ ܡܠܒܛܢܘܬܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܗܿܘ ܕܣܥܿܪ ܗܠܝܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܡܪܚ ܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܗܿܘ ܕܣܥܿܪ ܗܠܝܢ ܒܡܿܢ ܕܢܘܟܪܝ ܠܗ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܐܬܪܡܝ ܠܨܒܝܢܗ ܀ ܀ ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ : ܚܘܝܐ ܚܕ ܐܘܟܡܐ ܡܢ ܢܩܥܐ ܚܕ ܢܦܼܩ ܗܘܐ. ܘܪܝܫܗ ܡܿܛܪܐܼ ܗܘܐ. ܘܕܘܢܒܬܗܼ ܡܿܛܪܦ ܗܘܐ ܠܐܪܥܐ. ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܐܡܼܪ ܠܫܠܝܚܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܡܢܐ ܩܛܠܬܗ ܠܗܢܐ ܥܠܝܡܐ. ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܫܦܝܪܬܐ ܚܙܘܐ ܐܝܬ ܒܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܠܩܘܒܠܟ. ܘܟܕ ܥܿܒܪܐ ܥܠܝܿ ܚܙܝܬܗܼܿ ܘܪܚܡܬܗܿ. ܘܐܿܙܠܬ ܒܬܪܗܿ܆ ܘܚܙܝܬܗ ܠܗܢܐ ܥܠܝܡܐ ܟܕ ܡܿܢܫܩ ܠܗܿ. ܘܐܦ ܡܕܡܟ ܕܡܼܟ ܥܡܗܿ. ܘܨ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܼܥܪ ܥܢܗܿ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢ. ܠܝ ܕܝܢ ܕܠܝ̈ܠܢ. ܠܟ ܕܝܢ ܡܿܡܪܚ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܐܢܗܝܢ. ܡܛܠ ܕܝܿܕܥ ܐܢܐ ܕܬܗܘܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܣܝܦ ܟܝܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܙܝܥܗܿ܆ ܠܐ ܩܛܠܬܗ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ. ܐܠܐ ܢܛܪܬܗ. ܘܒܪܡܫܐ ܟܕ ܥܒܼܪ ܥܠܝܼ. ܡܚܝܬܗ ܘܩܛܠܬܗ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܡܼܪܚ ܗܘܐ ܕܗܕܐ ܨܒܘܬܐ pb. 198 ܒܚܕܒܫܒܐ ܠܡܼܣܥܪ ܀܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܢܬ ܙܪܥܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܿܘ ܚܘܝܐ. ܪܚܘܫܐ ܐܢܐ ܒܪ ܪܚܘܫܐܼ. ܘܡܟܝܢܐ ܒܪ ܡܝܟܢܐ. ܒܪܗ ܐܢܐ ܕܗܿܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܒܪܗܝܬܐ ܐܬܗܝܒ ܠܗ. ܘܕܠܚܿ ܐܢ̈ܝܢ.. ܒܪܗ ܐܢܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܕܡܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܼܡܥܝܢ ܠܗ ܕܢܥܒܼܕܘܢ ܨܒܝܢܗ.. ܒܪܗ ܐܢܐ ܕܗܿܘ ܕܥܠ ܟܘܠ ܕܐܬܒܼܪܝ ܠܬܚܼܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܫܠܝܛ. ܒܪܗ ܐܢܐ ܕܗܿܘ ܕܠܒܼܪ ܡܢ ܐܘܩܝܢܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܘܦܘܡܗ ܚܬܼܝܡ. ܒܪ ܛܘܗܡܗ ܐܢܐ ܕܗܿܘ ܕܥܡ ܚܘܐ ܡܿܠܠ. ܘܒܗܿ ܐܥܒܼܪܬܗ ܠܐܕܡ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܗܿܘ ܕܠܩܐܝܢ ܠܒܿܛܬ ܕܠܐܚܘܗܝ ܢܩܼܛܘܠ. ܘܡܛܠܬܝ ܕܠܗܕܐ ܗܘ ܐܬܒܼܿܪܝܬ ܐܬܬܠܝܼܛܬ ܐܪܥܐ ܘܟܘ̈ܒܐ ܝܥܼܘ ܒܗܿ ܀ ܐܢܐ ܐܢܐ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪܚܬ ܗܘܝܬ ܘܠܙܕܝ̈ܩܐ ܡܢ ܪܘܡܗܘܢ ܐܪܡܿܝܬ ܐܢܘܢ. ܘܒܪܓܬܐ ܕܢ̈ܫܐ ܐܣܿܪܚܬ ܐܢܘܢ. ܘܒ̈ܢܝܐ ܪܘܪ̈ܒܝ ܦܓܪܐ ܐܿܘܠܕܬ. ܘܐܢܐ ܥܿܒܕܬ ܒܗܘܢ ܨܒܝܢܝ. ܘܐܢܐ ܐܢܐ ܗܿܘ ܕܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ ܩܿܫܝܬ ܕܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܢܩܼܛܘܠ.. ܘܒܥܒܼܕܘܬܐ ܩܫܝܬܐ ܢܟܒܘܫ ܐܢܘܢ. ܐܢܐ ܐܢܐ ܗܿܘ ܕܠܩܝܦܐ ܘܠܦܪܘܕܝܣ ܠܒܿܛܬ ܒܡܐܼܟܠ ܩܪܨܐ ܥܠ ܕܝܿܢܐ ܬܪܝܨܐ. ܐܢܐ ܐܢܐ ܗܿܘ pb. 199 ܕܠܝܗܘܕܐ ܐܥܿܒܕܬ. ܕܫܘܚܕܐ ܢܣܒ܇ ܟܕܐܫܬܼܥܒܕ ܠܝ ܕܠܡܫܝܚܐ ܠܡܿܘܬܐ ܢܿܫܼܠܡ. ܐܢܐ ܐܢܐ ܗܿܘ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܬܝܗܼܒ ܠܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܇ ܘܒܪ ܡܪܝܡ ܕܒܢܝ ܒܩܛܝܪܐ܇ ܘܕܒܼܪ ܕܝܠܗ ܡܢ ܠܘܬܝ.. ܐܢܐ ܒܪ ܛܘܗܡܗ ܐܢܼܐ ܕܗܿܘ ܕܡܕܢܚܐ ܐܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܝܗܝܼܒ ܠܗ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܚܘܝܐ ܗܿܘ : ܡܛܠ ܕܝܗܘܕܐ ܒܥܼܐ ܡܢ ܡܪܢ ܕܬܬܝܗܒ ܠܗ ܡܠܬܐ : ܕܢܬܐܠܨܼ ܥܠ ܟܝܢܗ ܕܢܐܡܪ ܀ ܀ ܀ ܘܟܕ ܫܼܿܠܡܼ. ܟܢܫܐ ܗܿܘ ܫܡܿܥ ܗܘܐ ܟܠܗܝܢ. ܘܕܚܬܠܬܐ ܥܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܼܪܬ ܒܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܬܡܢܿ. ܟܕ ܚܼܙܘ ܘܫܡܼܥܘ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܒܚܕ ܩܠܐ ܫܘܝܐܝܬܼ. ܕܚܕ ܗܘ ܐܠܗܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐܼ. ܕܚܼܿܘܝ ܠܢ ܥܠ ܐܠܗܗ܇ ܘܒܡܠܬܗ ܦܩܼܕ ܠܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܕܚܝܠܬܐ܇ ܘܗܼܝ ܓܠܬ ܥܠ ܟܝܢܗܿ. ܘܒܥܿܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܼܘ ܦܩܼܕ ܠܗ ܒܡܠܬܗ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܢܡܠܠܼ. ܕܐܦ ܒܡܠܬܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܪܡܼܙ ܠܗܘܢ ܒܐܝܼܕܗ. ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܘܐܡܼܪ. ܡܡܿܪܚ ܐܢܬ ܟܕ ܡܦܪܣܝ ܟܝܢܟ ܘܩܛܝܠ ܐܢܬ. ܓܘܡܕܟ ܕܝܢ ܕܡܼܛܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܝܪ̈ܢ ܠܟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܼܡܥܘ ܠܟ܇ ܘܠܐ ܕܚܠܼܬ ܕܣܘܦܟ ܡܼܛܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܐ pb. 200 ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ܇ ܗܿܘ ܕܥܕܡܐ ܠܣܘܦܐ ܐܓܘܢܐ ܥܼܒܕܼ ܥܡ ܟܝܢܟ܇ ܚܠܦ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܝܠܗ. ܕܬܣܘܩ ܗܿܝ ܡܪܬܐ ܕܐܫܼܕܝܬ ܒܥܠܝܡܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܗܝ ܫܕܪܢܝ ܕܠܟ ܐܩܛܘܠܼ. ܘܠܗ ܐܩܝܼܡ ܟܕ ܚܝܼ ܩܕܡ ܟܢܫܐ ܗܢܐ. ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܗ ܕܗܼܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܚܘܝܐ ܗܿܘ. ܠܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܼܛܐ ܣܘܦܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܼܪܬ. ܡܢܐ ܐܠܨܿ ܐܢܬ ܠܝ ܕܐܿܣܒ ܡܕܡ ܕܝܗܿܒܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܥܠܝܡܐ. ܐܦ ܐܒܝ ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܢܣܘܩ ܘܢܣܒ ܡܕܡ ܕܫܼܕܐ ܒܒܪܝܬܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܣܘܦܢܗ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܫܠܝܚܐ. ܚܿܘܐ ܗܟܝܠ ܟܝܢܗ ܕܐܒܘܟ. ܘܐܬܼܐ ܗܿܘ ܚܘܝܐ ܘܣܼܡ ܦܘܡܗ ܥܠ ܡܚܘܬܗ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐ܇ ܘܣܐܿܩ ܗܘܐ ܡܪܬܐ ܡܢܗ. ܘܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܟܡܐ ܕܗܿܝ ܡܪܬܐ ܡܬܢܓܕܐܼ. ܓܘܢܗ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐ ܕܥܒܼܝܕ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܐ ܚܿܘܪ ܗܘܐܼ. ܘܚܘܝܐ ܗܿܘ ܙܘܿܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܟܠܗܿ ܡܪܬܗ ܢܓܼܕ ܡܢܗ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐܼ. ܫܘܪ ܘܩܡ ܘܪܗܼܛ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܢܦܼܠ ܣܓܼܕ ܠܗ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܚܘܝܐ ܗܿܘ ܦܩܼܥܼ ܒܡܠܬܗ ܕܝܗܘܕܐ. ܘܗܿܝ ܕܘܟܬܐ ܕܢܦܠܬ ܗܘܬ ܒܗܿ ܡܪܬܗ ܕܗܿܘ ܚܘܝܐܼ. ܦܚܬܐ ܪܒܐ ܗܘܼܐ ܒܗܿ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐ ܠܡܿܠܟܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ܕܢܡܠܘܢܗܿ ܠܗܿܝ ܕܘܟܬܐ. ܘܢܣܝܼܡܘܢ ܫܬܐ̈ܣܐܼ. ܘܢܥܒܼܕܘܢ ܒܗܿ ܒ̈ܬܐ ܒܝܬ ܡܫܪ̈ܝܐ pb. 201 ܠܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܡܫܒܚ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐܿ. ܕܒܚܢܼܢܗ ܚܝܼܐ ܒܝܕ ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ. ܘܐܬܦܪܩ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܩ̈ܕܡܝܐ. ܘܒܥܼܐ ܡܢ ܫܠܝܚܐ ܕܢܥܕܪܝܘܗܝ ܒܨܠܘܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܟܕ ܡܬܟܿܘܢ ܗܘܐ ܡܢ ܩܢܘܡܗ. ܘܐܡܿܪ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐܿ. ܥܿܒܘܕܐ ܘܡܬܩܿܢܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܢܬ ܣܡܼܬ ܬܚܘܡܐ ܘܡܫܘܚܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܗܝܬܟܼ ܕܒܼܪܝܬ. ܘܣܡܼܬ ܬܚܘܡܐ ܘܡܫܘܚܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܟܼ ܕܒܼܪܝܬ. ܘܣܡܼܬ ܬܚܘܡܐ ܘܡܫܘܚܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܒܪܗܝܬܟܼ ܕܒܼܪܝܬ. ܘܣܡܼܬ ܠܗܝܢ ܫ̈ܘܚܠܦܐ ܕܡܥܕܪܝܢ ܠܟܝ̈ܢܝܗܝܢ. ܘܐܢܬ ܗܘ ܕܥܼܒܕܬ ܠܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܨܼܒܬܿ ܐܠܗܘܬܟ ܒܬܘܩܢܐ ܕܐܝܼ̈ܕܝܟ. ܕܢܗܘܼܐ ܫܠܝܛ ܠܥܠ. ܘܒܼܪܝܬ ܠܗ ܒܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐܿ. ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܗܿ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܝܗܼܒܬ ܠܗ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܛܥܼܐ ܟܝܢܗ ܒܪܚܐܪ̈ܐ ܘܠܟܢܬܗ ܐܫܬܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܗܘ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܒܕܐܫܟܚܗ ܕܛܥܗܿ ܠܚܐܪܘܬܗ. ܘܚܕܝ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܡܥܠܢܘܬܐ ܥܠܟܢܬܗܿ. ܘܗܼܘ ܣܼܒܪ ܕܢܗܼܘܐ ܡܪܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܒܼ̈ܕܐ. ܘܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ ܒܪ̈ܚܡܼܝܟ ܣ̈ܓܝܐܐ ܦܼܪܣܬ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܟܼ. ܘܫܼܕܪܬ ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܐܢܫܘܬܢܿ. ܡܠܬܟ ܡܛܟܿܣܼܬ ܟܠ ܒܪ̈ܝܬܐܿ. ܒܝܕ ܒܪܟ ܫܒܝܚܐ.ܘܗܼܘ ܒܚܐܪܘܬܗ ܕܝܗܼܒܬ ܠܗ ܟܕ ܡܿܥܕܪܐ ܠܗ ܛܝܒܘܬܟܿ. ܐܬܼܐ ܘܐܫܟܚܢ ܒܗܿܢܘܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܥܒܼܕܬ ܐܢܫܘܬܢ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܠܐ ܩܼܨܬ ܠܢ ܚ̈ܛܗܝܢ. ܐܠܐ ܐܚܝܼܬܢ pb. 202 ܒܛܝܒܘܬܟ. ܘܚܼܘܝܬܢ ܪܦܝܘܬܝ ܘܙܪܥܼܬ ܒܝ ܚܘܒܟ ܫܡܿܝܢܐ. ܘܦܬܼܚܬ ܦܘܡܝ ܕܣܟܼܝܪ ܗܘܐ ܕܐܿܡܪ ܥܠ ܡܫܥܒܕܢܝܼ. ܘܥܠ ܚܢܢܼܟ ܫܦܝܥܐܿ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܿܠܡ ܠܝ ܒܡܐ ܕܐܿܡܿܪ ܐܢܐ ܥܠܘܗܝ. ܕܡܛܠ ܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ܀ ܘܝܗܘܕܐ ܐܘܫܛ ܠܗ ܐܝܼܕܗ ܘܐܩܝܡܗ. ܘܥܦܩܗܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܚܢܼܢܗ ܕܡܪܢ ܢܗܘܼܐ ܥܡܟ. ܘܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܘܐܡܼܪ ܗܿܘ ܥܠܝܡܐ. ܫܘܒܐ ܠܟ ܐܠܗܐܿ. ܕܠܐ ܚܣܼܟ ܪ̈ܚܡܼܘܗܝ ܡܢܝ ܕܐܒܝܕ ܗܘܝܬ. ܐܠܐ ܕܐܿܒܥܐ ܠܢܦܫܝ ܚܘܝܢܝ. ܘܥܠܝܟ ܐܘܕܥܢܝ ܕܫܠܝܚܗ ܐܢܬ. ܘܐܡܼܪ ܠܟ. ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܕܐܿܚܘܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝܟ. ܘܥܿܒ̈ܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܓܡܘܪ ܒܝ. ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܬ ܬܩܿܒܠ ܐܓܪܗܘܢ. ܘܠܣܓ̈ܝܐܐ ܬܥܼܒܕ ܕܢܚܼܘܢܿ. ܘܢܗܼܘܘܢ ܒܪܘܡܐ ܒܢܘܗܪܐ ܒ̈ܢܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܚܐ ܠܗܢܐ ܥܠܝܡܐ ܕܐܬܡܚܝ ܡܢ ܒܥܠܕܒܒܗ. ܡܛܠ ܕܒܟܠܙܒܢ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܡܪܟ. ܐܝܢ ܡܪܝ ܫܠܝܚܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܫܦܝܪ ܥܒܼܕܬ ܕܐܬܼܝܬ ܠܗܪܟܐ. ܘܢܓܼܕܬ ܠܘܬܗ ܠܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܐܦܠܐ ܗܼܘ ܡܓܪܕܐ ܡܢ ܠܘܬܟ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘܝܬ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܘܕܠܐ ܚܫܐܼ. ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ ܕܗܘܼܬ ܥܠܝ ܒܐܝܼܕܟ܇ ܘܐܫܬܦܥܬ ܡܿܘܗܒܬܗ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܝ. pb. 203 ܘܐܿܓܗܝܬ ܡܢ ܡܪ̈ܝܢܬܐ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܘܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܿܒܠܐ. ܘܐܿܓܗܝܬ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܿܫܕܠ ܗܘܐ ܠܝ. ܘܡܚܬܚܬ ܗܘܐ ܠܝ ܕܐܿܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚܬܢܝ ܒܗܝܢ. ܘܐܿܣܬܟܠܬ ܠܗܿܘ ܕܐܡܿܪ ܗܘܐ ܠܝ ܕܠܩܘܒܠܗܝܢ. ܘܐܿܘܒܕܬ ܠܗܿܘ ܕܒܚܫܘܟܐ ܒܪ ܛܘܗܡܗ ܡܿܛܥܫ ܗܘܐ ܠܝ ܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܐܿܫܟܚܬ ܠܗܿܘ ܢܘܗܪܐ ܡܪܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܠܐ ܚܼܿܙܐ ܗܘܐ ܠܝ ܘܚܿܙܝܬܗ. ܘܐܿܘܒܕܬ ܠܗܿܘ ܕܡܚܼܫܟ ܗܘܐ ܘܡܥܼܡܛ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ. ܘܡܫܼܬܡܥܝܢ ܠܗܿ. ܕܠܐ ܢܚܼܙܘܢ ܡܕܡ ܕܥܿܒܕܝܢ ܘܢܒܼܗܬܘܢ ܒܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܘܡܙܕܓܼܪܘܢ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܘܢܒܼܛܠ ܠܗ ܣܘܥܪܢܗ. ܐܿܫܟܚܬ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܥܿܒܕ ܗܿܢܘ. ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܐܝܠܝܢ ܕܥܿܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗܼ ܠܐ ܢܬܬܘܘܢ. ܐܿܓܗܝܬ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܿܣܡܟ ܠܗ ܙܐܦܐܿ. ܘܿܐܙܠܐ ܩܕܡܘܗܝ ܬܚܦܝܬܐܿ. ܘܐܬܿܝܐ ܒܬܪܗ ܒܗܬܬܐܿ. ܘܟܕ ܡܡܪܚܐ ܒܚܨܝܦܘܬܐ. ܐܿܫܟܚܬ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܡܓܠܝܢܐ ܕܒܝܼ̈ܫܬܐܿ. ܡܪܗ ܕܫܝܢܐ ܘܡܬܩܢܢܗܿ ܕܫܪܝܪܬܐ. ܡܥܼܒܪ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܝܒܝܢ ܠܘܬܗ. ܘܡܐܿܣܐ ܚ̈ܫܝܗܘܢ ܘܣܚܿܦ ܠܡܕܘܕܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܫܠܝܚܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܙܪܘܥ ܒܝ ܡܠܬܟ ܕܚ̈ܝܐܿ. ܕܬܘܒ ܐܿܫܡܥ ܡܫܠܡܢܐܝܬ ܢܥܡܬܗ ܕܗܿܘ ܕܐܫܠܡܢܝ ܠܟ ܘܐܡܼܪ ܠܟ܇ pb. 204 ܕܗܢܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̈ܝܝܢ ܒܐܝܼ̈ܕܝܟ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܢ ܗܫܐܼ ܥܡܟ ܢܗܘܼܐ܀܀܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ. ܐܢ ܗܼܘ ܕܬܬܦܪܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܼܦܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܼܪܬ܆ ܡܢ ܗܿܘ ܥܒܘܕܗܝܢ ܕܒ̈ܝܼܫܬܐ. ܘܬܫܼܡܥ ܠܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܒܪܬܚܐ ܕܚܘܒܟ ܗܫܐ ܒܥܿܝܼܬ ܠܗ ܚܿܙܝܬ ܠܗ. ܘܗܿܘܐ ܐܢܬ ܥܡܗ ܠܥܠܡ. ܘܡܬܬܢܝܚ ܐܢܬ ܥܡܗ ܒܚܢܼܢܗ. ܘܗܿܘܐ ܐܢܬ ܥܡܗ ܒܚܕܘܬܗ ܀ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܬܗܡܐ ܠܟ ܡܢܗ. ܘܬܐܬܐ ܠܟ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܟ ܩ̈ܕܡܝܐ : ܘܠܘܬ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܫܘܦܪܐ ܘܡܛܠ ܚܙܘܬܐ ܕܢܘܗܪܗ : ܕܗܢܐ ܕܠܗ ܡܬܝܐܒ ܐܢܬ ܡܨܚܐ ܐܢܬ݀ ܠܗ : ܠܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܚ̈ܝܐ ܕܚܼܙܝܬ ܡܬܓܠܙ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐܼ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܐܿܡ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܡܦܝܫ ܐܢܬ ܀ ܘܐܬܼܐ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ ܠܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܐܚܕ ܒܐܝܼܕܗ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܒܪܝ ܗܠܝܢ ܕܚܼܙܝܬܼ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܐܢ̈ܝܢ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܗܝܠܢ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܡܣܿܒܪ ܠܢ. ܐܠܐ ܕܡܝܬܪ̈ܢ ܗܘ ܡܫܬܘܕܐ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܥܠܡܐ ܚܢܼܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ pb. 205 ܠܡܐܡܪ܇ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܗ̈ܝܡܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܠܡܩܒܠܘ. ܐܢ ܓܝܪ ܢܐܡܪ ܕܝܗܼܒ ܠܢ ܥܘܬܪܐܼ. ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܒܥܠܡܐ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܢܚ̈ܬܐ. ܡܕܡ ܕܪ̈ܘܪܒܢܐ ܠܒܝܫܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܣܝܒܪ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܫܬܐܼ. ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܙܕܗܿܪܢ ܡܢܗܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܥܠ ܢܝܿܚܐ ܕܙܒܢܐܼ. ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܣܝܡ ܥܠܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܡܿܪܝܢܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥܼ. ܘܥܠ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܥܠ ܥܝܪ̈ܐ ܘܥܠ ܩ̈ܕܝܫܐ. ܘܥܠ ܥܠܡܐ ܚܼܕܬܐ.. ܘܥܠ ܐܦܘܣܝܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐܼ. ܘܥܠ ܡܫܬܝܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܼܙܬ. ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ. ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܠܼܩ. ܡܕܡ ܕܛܝܿܒܼ ܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܿܝܢ ܠܗ. ܥܠ ܗܢܐ ܗܘ ܡܿܡܠܠܝܢܢ. ܘܥܠ ܗܢܐ ܗܘ ܡܿܣܒܪܝܢܢ. ܗܝܡܢ ܒܗܼ ܗܟܝܠ ܒܪܝ ܕܬܚܐ. ܘܣܿܒܪ ܒܗ ܕܠܐ ܬܡܘܬ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܚܕܐ ܫܿܩܠ ܕܬܩܿܪܒ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܒܕܒ̈ܚܐ ܡܨܛܿܒܐ ܕܬܕܒܿܚ ܒܗ. ܚܘܪ ܒܗ ܘܠܐ ܡܗܡܐ ܡܢܟ. ܘܐܬܦܢܝ ܠܘܬܗ ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܠܟ. ܫܘܦܪܗ ܓܝܪ ܡܓܪܓ ܠܟ ܕܬܪܚܡܝܼܗܝ. ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܠܟ ܕܬܬܦܢܐ ܡܢ ܠܘܬܗ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܝܗܘܕܐ ܠܥܠܝܡܐ ܗܿܘ܆ ܟܢ̈ܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܬܘܣܦܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܪܝܡ ܗܘܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܫܠܝܚܐܼ. ܘܚܼܙܐ ܠܐܢܫܐ pb. 206 ܕܡܬܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܕܢܚܼܙܘܢܝܗܝ. ܘܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܪ̈ܡܢ ܣܿܠܩܝܢ ܗܘܘ. ܕܢܚܼܙܘܢܝܗܝ. ܘܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܫܠܝܚܐ. ܓܒܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܬܘܢ ܠܒܝܬ ܨܘܝܗ ܕܡܫܝܚܐܿ. ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܣܿܒܝܢ ܕܒܝܫܘܥ ܢܗܝܡܢܘܢ. ܣܒܘ ܠܟܘܢ ܢܣܝܢܐܼ ܡܢ ܗܕܐ. ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܬܪܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܠܝ ܕܝܠܝ ܕܙܥܘܪܐ ܐܢܐ ܠܐ ܚܿܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ. ܐܢܐ ܕܐܟܘܬܟܘܢ ܐܢܐ ܠܐ ܡܫܝܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܚܙܘܢܢܝ: ܠܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܒܪܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܥܘܡܩܐ ܡܫܬܟܚ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܚܼܙܘܢܝܗܝ܇ ܐܠܐ ܡܬܬܪܝܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܝܟܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐܿ. ܘܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡܗܢܝܢܿ. ܘܡܢ ܐܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܠܐ ܡ̈ܩܘܝܢ܇ ܘܥܘܪܬܐ ܕܚܿܒܠܐ ܕܬܢܢ ܦܐܿܫ. ܘܡܢ ܢ̈ܟܣܐ ܘܩ̈ܢܝܢܐ ܕܒܐܪܥܐ ܣܝܦܝܢܿ. ܘܡܢ ܢܚ̈ܬܐ ܕܒܿܠܝܢܿ. ܘܡܢ ܫܘܦܐ ܕܣܐܿܒ ܘܡܬܟܐܿܪ. ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚ̈ܒܝܫܢ ܒܗ ܘܗܿܘܐ ܥܦܪܐܿ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܗ ܗܘ ܡ̈ܣܡܟܢ. ܐܠܐ ܗܝܡܢܘ ܘܣܿܒܪܘ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܗܢܐ ܕܡܿܟܪܙܝܢܢ. ܕܠܘܬܗ ܢܗܘܼܐ ܣܒܪܟܘܢ܆ ܘܒܗ ܬܚܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ. ܘܢܗܘܼܐ ܠܟܘܢ ܗܕܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. ܘܢܗܘܼܐ ܠܟܘܢ ܠܡܐܢܐ ܒܝܡܐ ܕܫܓܝܫܘܬܐ. ܘܢܗܘܼܐ ܠܟܘܢ ܡܥܝܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܚ̈ܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܨܗܝܘܬܐ. ܘܢܗܘܼܐ ܠܟܘܢ ܣܠܐ ܡܠܼܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܦܢܐ. ܘܢܗܘܼܐ ܢܝܿܚܐ ܠܢܦܫ̈ܬܟܘܢ. ܘܡܐܿܣܝܢܐܼ ܘܡܐܚܝܢܐ pb. 207 ܠܦܓܪ̈ܝܟܘܢ. ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܟ̈ܢܫܐ ܩܥܿܝܢ ܗܘܘ܆ ܫܠܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܚܿܝܐ. ܘܗܕܝܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܚ̈ܝܐ : ܘܡܚܘܝܢܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܫܪܪܐ. ܣ̈ܓܝܐܢ ܐܢܝ̈ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܼܝܪ̈ܢ ܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܢܘܟܪ̈ܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܫܒܚܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܬ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܡܡܪܚܝܢܢ ܕܢܐܡܪ ܕܕܝܠܗ ܚܢܢ. ܡܛܠ ܕܥܿܒ̈ܕܝܢ ܢܘܟܪ̈ܝܝܢ ܠܗ ܘܣܢܝܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܢ ܚܐܿܢ ܠܢ ܘܡܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܣܘܥܪܗܢܝܢ ܩ̈ܕܡܝܐ : ܘܡܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܛܘܥܝܝ ܣܥܼܝܪ̈ܢ ܠܢ. ܘܠܐ ܩܐܿܨ ܠܢ ܘܠܐ ܡܿܕܟܪ ܥܠܝܢ ܚ̈ܛܗܝܢ ܩ̈ܕܡܝܐܼ. ܗܿܘܝܢܢ ܠܗ ܥܒܼ̈ܕ ܘܡܫܡܠܝܢܢ ܨܒܝܢܗ. ܀ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐ. ܠܐ ܚܿܫܒ ܥܠܝܟܘܢ ܚ̈ܛܗܝܟܘܢ ܐܠܝܢ ܕܒܛܘܥܝܝ ܣܥܼܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܫܿܒܩ ܠܟܘܢ ܣ̈ܟܠܘܬܟܘܢ. ܗܠܝܢ ܩ̈ܕܡܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܣܥܼܪܬܘܢ ܐܢ̈ܝܢ.

4

pb. 208 ܡܡܠܠ ܗܘܐܼ. ܥܝܠܐ ܚܕ ܒܪ ܚܡܪܐ ܐܬܼܐ ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܡܼܪ ܝܗܘܕܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܼܐ ܥܝܠܐ ܗܢܐ ܠܗܪܟܐ. ܐܠܐ ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܥܝܠܐ ܕܬܬܝܗܒ ܠܟ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܠܬܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܟ̈ܢܫܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܪܟܐܼ. ܘܐܡܪ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܕܡܿܟܪܙܝܢܢ ܀ ܘܥܝܠܐ ܗܿܘ ܐܬܦܬܼܚ ܦܘܡܗܼ. ܘܡܼܠܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܝܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܬܐܘܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܫܠܝܚܗ ܕܡܪܝܡܐܿ. ܘܒܪ ܡܠܬܗ ܟܣܝܬܐ ܕܡܚܝܢܐܿ. ܘܡܩܒܠ ܪ̈ܐܙܘܗ ܝܟܣ̈ܝܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܕܗܘܼܐ ܥܒܼܕܐ : ܕܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܢܝܿܬܐܼ. ܒܪ ܛܘܗܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܗܘܼܐ ܡܓܙܝܐ : ܕܒܚܝܠܗ ܕܡܪܟ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܬܓܠܘܙ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐܼ. ܕܬܗܘܼܐ ܥܠܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܗ̈ܢܕܘܝܐ. ܕܐܬܼܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܠܘܬ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܛܼܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܗܐ ܒܚܙܬܟ ܘܒܡ̈ܠܝܟ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܡܬܦܢܝܢ ܠܚ̈ܝܐ. ܣܩ ܪܟܒ ܥܠܝܼ ܘܐܬܬܢܝܚ ܥܕ ܥܐܿܠ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܪܝܡ ܝܗܘܕܐ ܩܠܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܐ̃ܘ ܝܫܘܥ ܒܪܐ ܕܪ̈ܚܡܼܐ ܡ̈ܫܠܡܢܐ. ܐ̃ܘ ܫܿܠܝܐ ܘܫܬܝܩܐܿ. ܕܒ̈ܚܝܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܡܠܬܐ ܡܬܡܠܠ ܐܢܬ. ܐ̃ܘ pb. 209 ܟܣܝܐ ܕܒܥܿܒܼ̈ܕܘܗܝ ܡܬܚܙܐܿ. ܘܡܬܪܣܝܢܢ ܘܡܿܢܛܪܢܢ. ܡܚܝܢܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ. ܘܡܚܝܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ. ܢܒܥܼܐ ܚܠܐ ܕܠܐ ܓܐܿܙ. ܘܡܥܝܢܐ ܫܦܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܕܠܚܐ. ܗܿܘܐ ܐܝܿܠܐ ܠܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܒܐܓܘܢܐ. ܘܡܦܫܿܚ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܩܐܿܡ ܒܐ̈ܓܘܢܐ ܚܠܦܝܢ܆ ܘܡܿܙܟܐ ܠܢ ܒܟܠܗܘܢ. ܐܬܠܝܛܢ ܕܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܬܼܢܟܐܼ. ܘܪܒ ܚܝܠܢ ܩܕܝܫܐ ܕܠܐ ܡܼܙܕܟܐ. ܝܿܗܒ ܚܕܘܬܐ ܠܕܝܠܗ ܕܠܐ ܥܿܒܪܐ. ܘܢܝܿܚܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܬܘܒ ܐܘܠܨܢܐ. ܪܥܿܝܐ ܛܿܒܐ ܕܝܗܒܼ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܥܢܗ. ܕܠܕܐܒܐ ܙܟܼܐܼ ܘܐܥܕܝ ܐܡܼܪ̈ܘܗܝ. ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܟ. ܘܡܪܡܪܡܝܢܢ ܒܐܝܼܕܟ ܠܐܒܘܟ ܪܡܐܿ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐܿ. ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܡܪܚܦܬ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܀ ܀ ܀ ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ ܗܠܝܢ܆ ܟܢ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܕܟܢܝܼܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܿܢ܆ ܚܿܝܪܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܼܙܘܢ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܝܿܗܒ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܝܠܐ ܗܿܘ. ܘܟܕ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܩܐܿܡ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܘܡܬܕܡܪ : ܘܒܫܡܝܐ ܚܐܿܪ ܗܘܐ ܀ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܥܝܠܐ ܗܿܘܼ. ܡܿܢ ܐܢܬܼ ܘܡܐ ܛܒܼܟ܇ ܕܒܦܘܡܟ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܬܡܿܠܠܝ ܒܗ܇ ܘܪ̈ܘܪܒܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܝܬܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܥܝܠܐ ܗܿܘ. ܡܢ ܗܿܝ ܐܢܐܢ ܫܪܒܬܐ ܕܠܒܠܥܡ ܢܒܝܐ ܫܡܼܫܬܿ܇ ܘܡܪܟ ܐܠܗܐ ܥܠ ܛܘܗܡܝ ܪܟܼܒ. ܘܐܢܐ ܠܟ ܐܫܬܕܪܬ ܕܐܢܝܚܟܼ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܬܬ݀ܦܢܐܼ. pb. 210 ܘܬܬܘܣܦ ܠܝ ܗܿܝ ܡܿܢܬܐ ܐܚܪܬܐܿ. ܐܿܝܕܐ ܕܝܘܡܢܐ ܡܛܠ ܕܠܟ ܐܿܫܡܫ ܩܢܝܬܗܿ. ܡܢܐ ܕܠܟ ܫܿܡܫܬ ܡܫܬܩܠܐ ܠܗܿ ܡܢܝ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ. ܡܗܝܡܢ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܝܗܼܒ ܠܟ ܗܫܐ ܗܕܐ ܡܿܘܗܒܬܐܼ. ܕܐܦ ܒܐܚܪܬܐ ܬܫܬܼܡܠܐ ܥܡܟ ܘܥܡ ܒ̈ܢܝ ܫܪܒܬܟ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܪܙܐ ܙܥܘܪ ܐܢܐܼ ܘܡܚܝܠ. ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܀ ܀ ܗܿܘ ܕܝܢ ܥܝܠܐ ܒܥܿܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܡܬܟܫܦ ܠܗܼ. ܕܢܬܒܿܪܟ ܡܢ ܪܟܘܒܗ. ܘܣܠܼܩ ܗܘܐ ܪܟܒܗ. ܘܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܐ ܒܬܪܗ ܘܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܕܢܚܼܙܘܢ ܡܢܐ ܓܿܕܫ ܠܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܫܿܪܐ ܠܗ ܠܥܝܠܐ ܗܿܘ. ܘܟܕ ܡܼܿܛܝ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ ܢܚܼܬ ܡܢܗ. ܘܡܐܼܪ ܠܗܼ ܙܠ ܐܬܢܛܪ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܢܦܼܠ ܥܝܠܐ ܗܿܘ ܘܫܿܠܡ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܿܢ܆ ܥܩܬ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܡܿܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܫܠܝܚܐ. ܐܚܝܗܝ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܫܠܝܚܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܚܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܥܝܠܐ ܠܐ ܡܚܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܥܕܪܐ ܠܗ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܿܢ ܕܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܬܐܼ. ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܥܒܼܕ ܠܗ ܕܠܐ ܢܡܘܬ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܥܕܪܐ ܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܡܗܼ. ܕܢܚܼܦܪܘܢ pb. 211 ܕܘܟܬܐ ܘܢܛܡܼܪܘܢ ܦܓܪܗ. ܘܥܒܼܕܘ ܗܘܘ ܐܟܝܢܐ ܕܦܩܼܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܀

5

pb. 212 ܗܘܐ ܠܝ. ܟܘܠ ܓܒ̈ܝ ܘܕܡܕܡ ܠܐ ܝܿܨܦܐ ܗܘܝܬ. ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܨܦܬܐ ܝܿܕܥ ܗܘܝܬ. ܓܼܕܫ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܕ ܢܿܦܩܐ ܗܘܝܬ ܡܢ ܒܠܢܐܼ. ܦܓܼܥ ܒܝ ܓܒܪܐ ܚܕ. ܕܒܚܙܘܗ ܟܕ ܫܓܝܼܫ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ. ܢܥܡܬܗ ܘܒܪܬ ܩܠܗܼ ܛܒ ܪܟܝܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܕܐܢܐ ܘܐܢܬܼ ܒܚܕ ܚܘܒܐ ܢܗܘܼܐ. ܘܐܢܬܝ ܐܫܬܘܬܦܝ ܥܡܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܒܪܐ ܘܕܐܢܬܬܐ. ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ. ܐܢܿܐ ܠܡܟܝܪܝ ܠܐ ܗܿܘܝܬ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܠܡܣܿܝܼܒܪܘ ܠܓܒܪܐ. ܠܟ ܕܝܢ ܕܒܓܘܪܐ ܨܼܒܝܬ ܕܬܫܬܘܬܦ ܥܡܝܼ. ܐܝܟܢܐ ܢܦܫܝ ܝܗܒܐ ܐܢܐ ܠܟ. ܘܠܛܠܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ ܥܡܝ ܐܡܿܪܬ ܠܗܿ. ܚܙܝ ܠܚܨܝܦܘܬܗ ܕܗܿܘ ܥܠܝܡܐܿ. ܥܕܡܐ ܕܒܦܪܪܝܣܝܐ ܢܡܠܠ ܥܡܝ. ܘܗܼܝ ܐܡܼܪܬ ܠܝ. ܕܐܢܐܼ ܠܓܒܪܐ ܣܒܐ ܚܿܙܝܬ ܕܡܿܡܠܠ ܥܡܟܝ. ܘܟܕ ܠܒܝܬܐ ܐܙ݀ܠܬ ܘܐܚܫܡܬܼ. ܠܒܝܼ ܡܩܢܛ ܗܘܐ ܠܝ ܡܢܗ܇ ܕܒܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡ̈ܘܢ ܐܢܬܚܙܝ ܠܝ. ܘܕܡܿܟܬ ܟܕ ܪܢܝܿܐ ܐܢܐ ܒܗ. ܘܒܠܠܝܐ ܐܬܼܐ ܘܐܫܬܘܬܦ ܥܡܝ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܨܐܬܐ. ܘܐܦ ܒܐܝܡܡܐ ܚܿܙܝܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܘܥܿܪܩܐ ܗܘܝܬ ܡܢܗ܇ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܚܝܠܐܝܬ ܐܿܬܐ ܗܘܐ ܥܠܝܼ ܘܡܫܿܬܢܕ ܗܘܐ ܒܝ. ܘܗܐ ܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܝ ܗܐ ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܠܐ ܐܪܦܝܢܝ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܝܿܕܥܐ pb. 213 ܐܢܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܐܢܐ : ܕܐܦ ܫ̈ܐܕܐ ܘܐܦ ܪ̈ܘܚܐ ܘܐܦ ܕܝ̈ܘܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܟ ܘܕܚܠܝܢ ܡܢ ܨܠܘܬܟܼ. ܒܥܿܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ܆ ܕܬܨܿܠܐ ܥܠܝ ܘܬܒܥܐ ܡܢ ܐܠܗܐܼ. ܘܬܪܕܘܦ ܡܢܝ ܢܣܝܘܢܐ ܗܢܐ. ܘܙܒܢܐ ܕܩܝܡ ܠܝ ܐܿܗܘܐ ܒܪܬ ܚܐܪ̈ܐܼ. ܘܐܬܿܟܢܫ ܠܘܬ ܟܝܢܝ ܩܕܡܝܫܐ. ܘܐܩܒܠ ܡܿܘܗܒܬܐ ܕܠܬܝ̈ܒܐ ܡܬܝܗܒܐ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܚܼܙܐ. ܡܚܦܛܢܘܬܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐܼ. ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܘܐܡܼܪ. ܐ̃ܘ ܒܝܼܫܬܐ ܕܠܐ ܬ݀ܝܟܐ. ܐ̃ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܠܐ ܒܗܠܿ. ܐ̃ܘ ܠܚܿܣܡܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܠܼܝܐ. ܐ̃ܘ ܣܢܝܐ ܕܥܡ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܬ݀ܟܬܫ ܐܢܬ. ܕܬ݀ܟܒܘܫ ܐܢܘܢ ܬܚܘܬܟܝ. ܐ̃ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܡܼ̈ܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܣ̈ܢܝܬܐܿ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܐ ܡܬܚܼܙܐ. ܓܘܢܟ ܕܝܢ ܐܘܟܡܐ ܠܐ ܡܬܚܿܠܦ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܟ ܗܘ. ܐ̃ܘ ܨܢܝܥܐ ܘܡܿܕܘܕܢܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ ܛ̈ܒܐ. ܐ̃ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܕܡܼ̈ܘܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܣ̈ܢܝܬܐܿܘ ܘܐܝܟܢܐ ܕܨܿܒܐ ܡܬܚܼܙܐ. ܓܘܢܟ ܕܝܢ ܐܘܟܡܐ ܠܐ ܡܬܚܿܠܦ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܟ ܗܘ. ܐ̃ܘ ܨܢܝܥܐ ܘܡܿܕܘܕܢܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ ܛ̈ܒܐ. ܐ̃ܘ ܐܝܠܢܐ ܡܪܝܪܐ ܕܦܐܪ̈ܘܗܝ ܠܗ ܕܡܿܝܢ. ܐ̃ܘ ܐܿܟܠܩܪܨܐ ܕܓܿܠܐ. ܕܒܕܠܐ ܕܝܠܗ ܡܬܟܬܫ. ܐ̃ܘ ܠܛܘܥܝܝ ܕܟܕ ܥܠ ܪܝܫܗܿ ܟܿܦܝܐܿ. ܩܿܝܡܐ ܒܚܨܝܦܘܬܐܿ. ܘܡܡܪܚܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܛܿܒܝܢ ܡܢܗܿ. ܐ̃ܘ ܠܒܝܼܫܬܐ ܕܫܼܿܦܐ ܐܝܟ ܚܘܝܐ. ܘܪܚܼܿܫܐ ܘܥܐܿܠܐ ܘܠܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܬܘܫܛܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܐܿܡܼܪ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܒܥܓܠ ܚܿܘܐ ܩܢܘܡܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܥܒܼ̈ܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܕܢܚܼܙܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܩܿܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ. ܐܬܼܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܗܿܘ pb. 214 ܘܩܡ ܩܕܡܘܗܝܼ. ܠܐ ܚܿܙܐ ܗܘܐ ܠܗ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܗܼܘ ܫܠܝܚܐ ܘܐܢܬܬܐ ܗܿܝ. ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܿܥܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܢ ܗܘܘ ܬܡܿܢܼ ܫܡܿܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܫܠܝܚܗ ܕܡܪܝܡܐ. ܡܐ ܠܢ ܘܠܟ ܥܒܼܕܗ̈ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܡܢܐ ܠܢ ܘܠܟ ܒܪ ܪ̈ܐܙܘܗܝ ܩ̈ܕܝܫܐܿ ܕܐܠܗܐ. ܡܢܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܠܡܘܒܕܘܬܢܿ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܒܢܢ ܠܐ ܡܼܛܐ. ܡܢܐ ܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܣܒ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܢܿ. ܟܕ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܝܬ ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܣܒܪܐ. ܡܢܐ ܠܢ ܘܠܟ ܕܐܬܼܝܬ ܠܡܛܪܕܢ. ܐܢܬ ܒܐܝܠܢ ܕܡܫܼܬܡܥܝܢ ܠܟ ܫܠܝܼܛ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܚܢܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܡܝܢ ܠܢ ܫܠܝܛܝܢܢ ܒܗܘܢ. ܥܠ ܡܢܐ ܨܒܝܼܬ ܕܬܕܒܼܪܢ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܢ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܿܦܩܕ ܐܢܬ܇ ܕܒܩܛܝܪܐ ܠܐܢܫ ܠܐ ܬܕܒܼܪܘܢ. ܡܢܐ ܡܬܝܥܢ ܐܢܬ ܥܠ ܕܠܐ ܕܝܠܟ܇ ܕܝܠܟ ܓܝ ܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܠܟ܆ ܡܢܐ ܡܬܕܡܐ ܐܢܬ ܠܡܪܟ ܐܠܗܐܿ. ܕܛܫܿܝ ܪܒܘܬܗ ܕܘܐܬܚܼܙܝ ܒܦܓܪܐܿ. ܘܣܒܪܢ ܥܠܘܗܝ ܕܡܿܝܘܬܐ ܗܘ. ܘܐܬܗܼܦܟ ܘܕܒܼܪܢ ܒܩܛܝܪܐ. ܟܐܡܬ ܓܝܪ ܡܢܗ ܝܠܼܝܕ ܐܢܬ. ܟܕ ܣܒܪܢ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܕܬܚܝܼܬ ܫܘܠܛܢ ܢܪܡܝܘܗܝ܆ ܐܬܗܼܦܟ ܗܼܘ ܗܓܼܡܢ ܠܥܘܡܩܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ. ܐܛܥܝܢ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܚܙܬܗ ܡܟܝܟܬܐܿ. ܘܒܣܢܝܩܘܬܗ ܘܒܡܣܟܢܘܬܗ. ܘܣܒܪܝܢ ܗܘܝܢ ܟܕ ܚܙܝܢܝܗܝܼ ܕܚܕ ܡܢ pb. 215 ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܗܘܝܢ ܕܗܘܼܝܘ ܡܚܝܢܐ ܕܟܘܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ. ܝܗܼܒ ܠܢ ܕܝܢ ܫܘܠܛܢܐܼ. ܕܒܕܝܠܢ ܟܡܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܙܒܢܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܢܿܪܦܐ. ܘܒܕܝܠܢ ܗܘܼܝܢ ܡܬܚܫܚܝܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܗܐ ܨܼܒܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܡܕܡ ܕܝܗܼܒ ܠܟ ܬܩܼܢܐܼ ܘܠܢ ܬܿܚܫ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܫܐܕܐ ܗܿܘ. ܬܘܒ ܒܟܼܐ. ܗܘܐ ܘܐܡܼܪ. ܫܿܒܩ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐ̃ܘ ܒܪܬ ܙܘܓܝ ܫܦܝܪܬܐܿ. ܕܠܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܐܫܟܚܬܟܝ ܘܥܠܝܟܝ ܐܬܬܢܚܬ. ܫܿܒܩ ܐܢܐ ܠܟܝ ܚܬܝ ܘܚܒܝܒܬܝ. ܕܥܠܝܗܿ ܣܿܒܪܬ ܕܐܿܩܘܐ. ܡܢܐ ܐܿܥܒܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ. ܘܒܓܢ ܡܿܢ ܐܿܩܪܐ. ܕܢܥܕܪܢܝ. ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܡܢܐ ܐܿܥܒܕ. ܐܿܙܠ ܐܢܐ ܠܝ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐܼ. ܠܐܝܟܐ ܕܛܒܼܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܠܐ ܐܿܫܬܡܥ. ܠܟܝ ܚܒܝܒܬܝ ܐܥܩܘܒ. ܘܐܪܝܡ ܗܘܐ ܩܠܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܦܘܫܝ ܕܠܐ ܫܿܠܡܐ ܐܝܿܕܐ ܕܓܘܣܐ ܐܚܕܬ ܒܐܝܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ. ܐܿܙܠ ܐܢܐ ܕܐܿܦܗܐ ܘܐܿܒܥܐ ܠܝ ܕܐܟܘܬܝ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܿܫܟܚ ܠܝܼ. ܬܘܒ ܠܘܬܟܝ ܐܿܦܢܐ ܠܝ. ܝܿܕܥ ܐܢܐܓܝܪ ܕܗܫܐ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒ ܗܘ ܠܟܝ ܗܢܐ ܓܒܪܐܿ. ܗܐ ܐܚܿܕܬܝ ܒܗ ܓܘܣܐ. ܡܿܫܢܐ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܟܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟܝ ܗܿܘܝܐ ܐܢܬܝ. ܕܟܕ ܠܠܝܐ ܢܐܬܐ ܘܠܗ ܛܥܝܐ ܐܢܬܝܼ. ܘܠܝ ܕܝܠܝ ܐܬܐܪ ܗܿܘܐ ܠܘܬܟܝ. ܗܫܐ ܓܝܪ ܫܡܗ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܐ ܐܕܚܠܢܝ. ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ pb. 216 ܗܘܐ ܫܐܕܐ ܗܿܘ. ܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܐܬܒܥܝ ܘܠܐ ܐܫܬܟܚ. ܐܠܐ ܬܢܢܐܼ ܘܢܘܪܐ ܐܬܚܼܙܝܬܿ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢܕܬܡܿܢ ܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܬܡܝܗܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܫܠܝܚܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܐ ܡܕܡ ܢܘܟܪܝ ܚܼܿܘܝ ܗܿܘ ܚܪܡܐ. ܐܠܐ ܟܝܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܐܬܛܿܠܩ܆ ܢܘܪܐ ܓܝܪ ܡܛܠܩܐ ܠܗ. ܘܬܢܢܐ ܣܿܠܩ ܡܢܗ ܀ ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܕܢܐܡܪ. ܝܫܘܥ ܪܐܙܐ ܟܣܝܐ ܕܠܝ ܐܬܓܠܼܝ܆ ܐܢܬ ܗܘ ܕܠܝܼܬ ܠܝ ܪܑ̈ܙܝܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܒܪ̈ܝ ܟܠܗܘܢ. ܘܐܡܿܪܬ ܠܝ ܡ̈ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢܐ ܗܐ ܝܿܩܕ ܐܢܐ ܒܗܝܢ. ܘܐܿܡܪ ܐ̈ܢܝܢ ܠܐ ܡܝܟܚ ܐܢܐ. ܝܫܘܥ ܐܢܫܐ ܝܠܼܝܕܐ. ܩܼܛܝܠܐ ܡܝܼܬܐ. ܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܠܗܐ. ܡܚܝܢܐ ܘܡܐܿܚܐ ܡ̈ܝܼܬܐ. ܝܫܘܥ ܣܢܝܩܐ ܘܨܿܐܕ ܢܘ̈ܢܐ ܠܫܪܘܬܐ ܘܠܚܫܡܝܬܐ. ܝܫܘܥ ܡܣܿܒܥ ܠܐܗܠܦܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܢ ܠܚܡܐ ܙܥܘܪܐ.. ܝܫܘܥ ܡܬܬܢܝܚ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܐܘܪܚܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐܼ. ܘܡܗܾܟ ܥܠ ܓ̈ܠܠܐ ܕܝܡܼܿܐܼ ܐܝܟ ܐܠܗܐ.. ܝܫܘܥ ܩܠܐ ܡܪܝܡܐ ܕܕܢܚܼ ܡܢ ܪ̈ܚܡܼܐ ܡ̈ܫܠܡܢܐ. ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ܆ ܘܡܚܪܪܢܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܕܥܠܡܐܼ ܘܡܚܝܠܢܐ ܕܡ̈ܝܼܬܐ.. ܝܫܘܥ ܝܡܝܢܐ ܕܐܒܐܿ. ܕܣܚܼܦܬܿ ܠܒܼܝܫܐ ܠܬܚܘܡܐ ܬܚܬܝܐܼ. ܘܟܿܢܼܫ ܩ̈ܢܝܢܘܗܝ ܠܚܕ ܨܿܘܡܐ ܒܪܝܟܐ. ܝܫܘܥ ܡܿܠܟܐ ܕܥܠ ܟܠ ܘܟܠ ܡܫܿܥܒܕ.. ܝܫܘܥ ܕܐܢܬ ܒܐܒܐ ܘܐܒܐ ܒܟ܆ ܘܚܕ pb. 217 ܐܢܬܘܢ ܒܚܝܠܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܘܒܫܘܒܚܐܼ ܘܒܐܝܬܘܬܐ. ܘܡܛܠܬܢ ܐܫܬܡܿܗܬ ܒܫ̈ܡܗܐܼ ܘܐܝܬܝܟ ܒܪܐ. ܘܠܒܫܼܬ ܦܓܪܐ.. ܝܫܘܥ ܕܗܘܼܝܬ ܢܙܝܪܐܼ. ܘܠܟܠ ܡܦܪܢܣܐ ܛܝܒܘܬܟ ܐܝܟ ܐܠܗܐ.. ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܕܗܘܼܝܬ ܒܪܢܫܐ ܫܝܛܐ ܘܡܟܝܟܐ.. ܝܫܘܥ ܕܠܐ ܡܗܡܐ ܡܢܢ ܒܡܐ ܕܒܥܿܝܢܢ ܡܢܗ. ܕܗܘܼܝܬ ܥܠܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܟܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ.. ܝܫܘܥ ܕܐܬܩܼܪܝܬ ܡܛܥܝܢܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܢ. ܐܢܬ ܗܘ ܕܡܥܕܐ ܐܢܬ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܠܒ̈ܢܝܢܫܐ ܕܝܠܟ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܠܝܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܒܟܿ. ܘܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܥܘܕܪܢܟ. ܘܡܣܿܟܝܢ ܠܡܿܘܗܒܬܟܿ. ܘܐܚܝܼܕܝܢ ܓܘܣܐ ܒܪܒܘܬܟܿ. ܘܦܬ݀ܚܝܢ ܐ̈ܕܢܝܗܘܢ ܠܡܫܼܡܥ ܡ̈ܠܝܟ ܕܡܢܢ ܡܬܡ̈ܠܠܢ. ܬܐܬܐ ܛܝܒܘܬܟܿ ܘܗܝܡܢܘܬܟܼ ܬܫܼܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܬܚܿܕܬ ܐܢܘܢ. ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ. ܘܢܫܠܚܼܘܢܝܗܝ ܠܒܪ ܐܢܫܗܘܢ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܥܿܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܢܠܒܼܫܘܢ ܒܪܢܫܐ ܚܼܕܬܐܿ. ܕܗܐ ܡܣܿܬܒܪ ܠܗܘܢ ܒܐ̈ܝܼܕܝ. ܘܣܼܡ ܐܝܼܕܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܒܿܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܬܗܘܼܐ ܥܠܝܟܘܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܀ ܘܒܥܬ ܗܘܬ ܡܢܗ ܗܿܝ ܐܢܬܐܼ ܘܐܡܿܪܐ ܠܗ. ܫܠܝܚܗ ܕܡܪܝܡܐܼ. ܗܒ ܠܝ ܪܘܫܡܗ ܕܡܪܝ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܗܼܦܘܟ ܥܠܝ ܗܿܘ ܒܥܠܕܒܒܐ. ܘܐܙܠܼ ܗܘܐ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܚܕ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܠܬܡܿܢ ܘܐܥܡܕܗܿ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ pb. 218 ܕܩܼܘܕܫܐ. ܘܐܦ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܡܼܕܘ ܗܘܘ ܥܡܗܿ ܀ ܘܦܩܼܕ ܗܘܘܐ ܫܠܝܚܐ ܠܡܫܡܫܢܗ ܕܢܬܼܩܢ ܩܨܳܬܐ ܘܐܝܬܝ ܣܒܣܠܐ ܠܬܡܿܢ܆ ܘܦܪܣ ܥܠܝܗܿ ܟܬܢܐ. ܘܐܝܬܝ ܣܼܡ ܥܠܝܗܿ ܠܚܡܐ ܕܒܘܪܟܬܐ. ܘܐܬܼܐ ܫܠܝܚܐ ܩܡ ܠܥܠ ܡܢܼܿ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ. ܝܫܘܥ ܕܐܫܘܝܬܢ ܕܢܬܩܿܪܒ ܠܦܓܪܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܕܢܫܬܘܬܦ ܠܕܡܟ ܡܚܝܢܐܿ. ܘܡܛܠ ܬܘܟܠܢܢ ܕܥܠܝܟ ܡܡܪܚܝܢܢ ܘܡܿܩܪܒܝܢܢ. ܘܩܿܪܝܢܢ ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܗܿܘ ܕܐܬܟܪܙ ܒܝܕ ܢܒ̈ܝܐܼ ܐܝܟ ܕܨܼܒܬܿ ܐܠܗܘܬܟܿ. ܘܡܣܿܬܒܪ ܐܢܬ ܒܝܕ ܫ̈ܠܝܚܝܟ ܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܛܝܒܘܬܟܿ. ܘܐܬܓܠܼܝܬ ܒܪ̈ܚܡܼܝܟ ܠܙܕܝ̈ܩܐ. ܒܥܿܝܢܢ ܡܢܟ ܕܬܐܬܐ ܘܬܫܬܘܬܦ ܥܡܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܘܠܚ̈ܝܐܼ. ܘܠܡܬܦܢܝܢܘܬܗܘܢ ܕܥܒ̈ܕܝܟ ܠܘܬܟ. ܕܢܬܥܼܠܠܘܢ ܒܢܝܪܟ ܒܣܝܡܐ ܘܒܚܝܠܟ ܙܟܝܐ. ܘܢܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܠܚܘܠܡܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܘܠܚ̈ܝܐ ܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܒܥܠܡܟ ܚܼܿܝܐ ܀ ܀ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ. ܬܝ ܡܿܘܗܒܬܗ ܕܪܡܐ. ܬܘ ܪ̈ܚܡܼܐ ܡ̈ܫܠܡܢܐ. ܬܝ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܬܝ ܓܿܠܝܼܬ ܪ̈ܐܘܙܘܗ ܕܒܚܝܼܪܐ ܒ̈ܢܒܝܐ. ܬܝ ܡܿܣܒܪܬ ܒܫܿܠܝܚܘܗܝ ܐ̈ܓܘܢܘܗܝ ܕܐܬܠܝܛܢ ܙܟܝܿܐ. ܬܝ ܣܝܼܡܬܗܿ ܕܪܒܘܬܐ. pb. 219 ܬܝ ܚܒܝܒܬ ܪ̈ܚܡܼܘܗܝ ܕܥܿܠܝܐ. ܬܝ ܫܬܝܩܬܐ ܡܿܓܠܼܝܬ ܪ̈ܐܙܘܗ ܕܪܡܐ. ܬܝ ܡܡܠܢܝܬܐ ܕܟܣ̈ܝܬܐ. ܘܡܚܘܝܬ ܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܢ. ܬܝ ܝܗܿܒܬ ܚܕܘܬܐ ܘܢܝܿܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܩܦܝܢ ܠܗܿ. ܬܝ ܚܝܠܗ ܕܐܒܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܒܪܐܼ. ܕܚܕ ܐܢܬܘܢ ܒܟܠ.. ܬܝ ܘܐܫܬܘܬܦ ܥܡܢ ܒܗܕܐ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܕܥܿܒܕܝܢܢ. ܘܒܗܢܐ ܩܘܪܒܢܐ ܕܡܩܪܒܝܢܢܿ. ܘܒܗܢܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܥܿܒܕܝܢܢ. ܘܪܫܼܡ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܠܚܡܐܼ. ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܬܠ. ܘܝܗܼܒ ܠܘܩܕܡ ܠܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ. ܕܢܗܘܼܐ ܠܟܝ ܠܫܘܒܩܢ ܚ̈ܘܒܐ ܘܚ̈ܛܗܢܐ ܘܠܩܝܼܡܬܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܿ ܝܗܼܒ ܠܗܿܢܘܢ ܐܢܫܐ ܕܐܥܡܼܕܘ ܥܡܗܿ. ܗܿܝܕܝܢ ܝܗܼܒ ܠܟܠܢܫܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܬܗܘܼܐ ܠܟܘܢ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܗܕܐ ܠܚܗܝܐ ܘܠܢܝܿܚܐ. ܘܠܐ ܠܕܝܢܼܐ ܘܠܬܒܥܬܐ. ܘܗܢܼܘܢ ܐܡܼܪܘ ܐܡܝܢ ܀

6

ܨܠܘܬܐ ܐܿܝܕܐ ܕܛܿܒ ܣܢܝܐ ܗܘܬ. ܘܐܬܼܐ ܘܫܼܩܠ ܐܘܟܪܣܛܝܐ. ܘܐܼܙܠ ܕܢܣܼܡ ܒܦܘܡܗܼ. ܘܝ̈ܒܫܝ ܗ̈ܘܝ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ. ܘܠܐ ܡ̈ܛܝ ܠܦܘܡܗ. ܘܟܕ ܚܼܙܐܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܐܬܘ ܐܘܕܥܘܗܝ ܠܫܠܝܚܐ ܡܢܐ ܓܼܕܫܗ. ܘܩܼܪܝܗܝ ܫܠܝܚܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܡܼܪ ܠܝܼ ܒܪܝܼ ܘܠܐ ܬܗܬ ܡܢܝ. ܡܢܐ ܣܥܼܪܬ ܘܐܝܬܝܬ ܠܟܐ ܗܫܐܿ. ܕܗܐ ܡܿܘܗܒܬܗ ܕܡܪܢ ܐܟܣܼܬܟܿ. ܗܕܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܘܒܐ ܘܒܫܪܪܐ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܿܒܝܢ ܠܗܿ ܡܐܿܣܝܐ ܠܗܘܢܿ. ܠܟ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܡܘܒܫܘ ܐܘܒܫܬܟ. ܘܠܐ ܗܘܐܐܝܩܐ ܓܕܫܟ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܥܠܝܡܐ ܗܿܘ ܕܐܬܟܣܣ ܠܗ ܡܢ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܕܡܪܢܼ ܐܬܼܐ ܢܦܼܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐܼ. ܘܒܥܿܐ ܗܘܐ ܡܢܗ ܘܡܬܟܫܦ ܩܕܡܘܗܝܼ ܘܐܡܿܪ ܠܗ ܥܿܒܕܐ ܒܝܼܫܐ ܥܿܒܕܬ ܗܘܝܬ. ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܪܚܿܡ ܗܘܝܬ ܒܦܘܬܩܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܦ ܗܼܝ ܪܡܐ ܗܘܬ ܠܝ. ܘܡܛܠ ܕܫܡܿܥܬ ܗܘܝܬ ܡܢܟ ܫܪܪܐ ܕܐܡܿܪ ܐܢܬ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܬ. ܘܝܿܕܥܬ ܒܫܪܪܐ ܕܫܠܝܚܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐܼ. ܩܿܒܠܬ ܗܘܝܬܼ ܐܦ ܐܢܐ ܪܘܫܡܐ. ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܩܿܒܠܘ. ܘܗܟܢܐ ܐܡܿܪ ܗܘܝܬ. ܕܐܢܝܐ ܡܟܝܠ ܕܡܫܬܘܬܦ.. ܫܘܬܦܘܬܐ ܨܐܬܐ : pb. 221 ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܓܘܪܐܼ. ܠܝܬ ܠܗ ܚܗܝܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗܢܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܬ. ܘܡܛܠ ܕܪܚܿܡ ܗܘܝܬ ܠܗܿ. ܒܥܿܝܬ ܗܘܝܬ ܡܢܗܿ ܘܐܦܝܣܬܗܿ ܕܬܥܡܪ ܥܡܝ ܥܘܡܪܐ ܕܟܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܒܗܝܠܐ ܘܢܟܦܐ ܘܟܢܝܟܐܿ. ܗܢܐ ܕܡܿܠܦ ܐܢܬ. ܘܠܐ ܨܿܒܝܐ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܚܿܙܝܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܠܝ. ܕܡܿܟܬܗܿ ܘܩܛܠܬܗܿ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܿܝܒܪ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܝܗܿ. ܟܕ ܥܡ ܐܢܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܬܘܬܦܐ ܗܘܬ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܼܥ ܫܠܝܚܐ ܐܡܼܪ ܗܘܐ. ܐ̃ܘ ܪܚܡܬܐ ܕܚܿܒܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܡܣܐܿ. ܐܝܟܢܐ ܠܗܢܐ ܐܙܝܥܬ ܕܗܠܝܢ ܥܒܼܕ. ܐ̃ܘ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܫܪܝܚܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܚܒܠܐ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ ܡܢ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܐ̃ܘ ܠܥܿܒܕܗܿ ܕܛܘܥܝܝ܇ ܐܝܟܢܐ ܒܕܝܠܗܿ ܣܓܿܝ ܡܬܬܪܝܡܐ. ܘܦܩܼܕ ܫܠܝܚܐ ܕܢܝܿܬܘܢ ܠܗ ܡ̈ܝܐܼ ܒܠܩܢܐ ܕܫܝܓܬܐ. ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܡ̈ܝܐ ܕܢܨܿܠܐ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܫܒܚ ܘܒܿܪܟܼ ܘܐܡܼܪ. ܡ̈ܝܐ ܕܡܢ ܡ̈ܝܐ ܚ̈ܝܐ ܐܬܝܗܒܘ ܠܢ: ܢܘܗܐ ܕܡܢ ܐܝܬܝܐ ܫܒܝܚܐ ܐܫܼܬܠܚ ܠܢ : ܚܿܢܢܐ ܕܡܢ ܚܿܢܢܐ ܐܫܼܬܕܪ ܠܢ : ܢܐܬܐ ܚܝܠܟ ܙܟܝܐܼ. ܘܐܣܝܘܬܟ ܘܡܪܚܡܢܘܬܟ ܬܫܼܟܢ ܘܬܫܼܪܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܫܡܟ ܝܫܘܥ ܡܚܝܢܢ ܐܿܟܪܙܬ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܘܐܡܼܪ. ܡܿܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܼܘܕܫܐ ܬܫܼܿܠܡ ܒܟܘܢ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܘ pb. 222 ܥܠܝܡܐ. ܙܠ ܐܫܝܓ ܐܝܼ̈ܕܟܝ ܒܗܿܢܘܢ ܡ̈ܝܐ. ܘܐܙܼܠ ܐܫܝܓ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܘܗܼ̈ܘܝܼ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܝܗܝܢ ܗ̈ܘܝ ܥܕܠܐ ܢܐ̈ܒܫܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܫܠܝܚܐ. ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܒܡܪܢ. ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܡܿܛܐ ܒܐ̈ܝܼܕܘܗܝ ܠܡܥܒܕ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܿܘ ܥܠܝܡܐ. ܠܐ ܗܿܘܝܬ ܒܨܝܪܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܿܝܡܢܬ ܒܐܠܗܐ ܣܥܿܪܬ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܟܕ ܣܒܿܪ ܗܘܝܬ ܕܫܦܝܪ ܥܿܒܕܬ ܗܘܝܬ. ܒܥܿܐ ܗܘܝܬ ܓܝܪ ܡܢܗܿ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܿܪܬ ܩܕܡܝܟ. ܘܠܐ ܨܒܬ ܗܘܬ ܕܬܫܡܥܢܝ ܬܼܛܪ ܢܦܫܗܿ ܒܕܟܝܘܬܐ ܘܒܢܟܦܘܬܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܥܿܒܕܬ ܠܗܿ ܗܟܢܐ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܝܗܘܕܐ ܬܐ ܢܐܙܠ ܠܦܘܬܩܐ ܐܬܪ ܕܥܒܼܕܬ ܗܕܐ ܥܒܝܕܬܐ. ܘܐܿܙܠ ܗܘܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܿܬܐ ܗܘܐ ܒܬܪܗ. ܘܟܕ ܡܿܛܝܘܼ. ܠܦܘܬܩܐ ܥܠܘ ܠܓܘܗ܆ ܘܐܫܟܚܘܗܿ ܠܗܿܝ ܐܢܬܬܐܼ ܟܕ ܡܝܼܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܫܠܝܚܐ ܟܼܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܝܗܿ. ܥܠ ܕܛܠܝܐ ܗܘܬ. ܘܐܡܼܪ ܕܢܫܩܘܠܢܗܿ ܘܢܦܩܘܢܗܿ ܠܡܨܥܬܐ ܕܦܘܬܩܐ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܘܗܿ ܘܐܪܡܝܘܗܿ ܒܥܪܣܐܼ. ܣܡ ܐܝܼܕܗ ܥܠܝܗܿ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܕܢܐܡܪ. ܝܫܘܥ ܡܚܝܢܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܡܗܡܐ ܡܢܢ ܒܟܠܙܒܢ ܕܩܿܪܝܢܢ ܠܗܼ. ܝܫܘܥ ܕܐܿܬܐ ܠܘܬܢ ܒܟܠܙܒܢ ܕܒܥܿܝܢܢ ܠܗ. ܐܢܬ ܗܘ ܕܠܗܕܐ ܨܼܠܝܐ ܐܕܢܟ܇ ܕܗܼܘܝܢ ܒܥܝܢ ܠܟ. ܘܝܿܗܒ ܐܢܬ pb. 223 ܠܢ. ܝܫܘܥ ܗܿܘ ܕܠܐ ܢܫܼܐܠ ܒܠܚܘܕ ܐܦܣ ܠܢ. ܐܠܐ ܕܐܝܟܢܐ ܐܦ ܕܢܨܿܠܐ ܐܠܦܢ : ܗܿܘ ܕܒܗܠܝܢ ܥ̈ܝܢܝܢ ܕܦܓܪܐ ܗܫܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܢ : ܘܒܗܠܝܢ ܥ̈ܝܢܐ ܕܡܕܥܢ ܠܐ ܥܿܢܕ ܡܢܢ. ܗܿܘ ܕܟܣܼܐ ܡܢܢ ܒܚܙܬܗ : ܘܓܠܼܐ ܠܢ ܛܝܒܘܬܗ. ܘܦܘܪܢܣܐ ܕܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܘܒܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܗܿܘ ܕܟܡܐ ܕܣܦܩܝܢܢ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܢ ܝܕܥܢܝܗܝ : ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܢ ܝܗܒܼ ܠܢ ܡܘܗܒܬܗ : ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܕܫܐܠܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ. ܒܥܘ ܘܬܫܟܚܘܢ. ܩܘܫܘ ܘܢܬܼܦܬܚ ܠܟܘܢ. ܫܐܿܠܝܢܢ ܗܟܝܠ ܡܢܟ ܡܪܢ ܟܕ ܕܚܠܝܢܢ ܡܛܘܠ ܚ̈ܘܒܝܢ ܘܡܛܠ ܚ̈ܛܗܝܢ. ܕܬܦܪܘܣ ܥܠܝܢ ܚܢܼܢܐ ܒܪ̈ܚܡܼܝܟ. ܠܐ ܕܗܒܐ ܘܠܐ ܣܐܡܐ ܘܠܐ ܥܘܬܪܐ ܘܠܐ ܩ̈ܢܝܢܐ. ܘܠܐ ܢܟ̈ܣܐ ܘܠܐ ܢܚ̈ܬܐ : ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܟ ܡܢ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܙܒܢܐ ܐܢ̈ܝܢܿ. ܘܡܢܗ ܗ̈ܘܼܝ ܘܠܗ ܡܬܦܢܝܢ ܒܥܿܝܢܢ. ܐܠܐ ܫܐܿܠܝܢܢ ܡܢܟ ܘܒܥܿܝܢܢ ܡܢ ܒܣܝܡܘܬܟ܆ ܕܬܩܝܡ ܒܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܠܗܕܐ ܕܪܡܝܐ ܩܕܡܝܟܼ ܠܬܫܒܘܚܬܟ ܪܒܬܐ ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܟܼ. ܘܠܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟ ܕܗܠܝܢ ܕܩܿܝܡܝܢ ܀ ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܘ ܥܠܝܡܐ. ܡܬܘܚ ܪܥܝܢܟ ܠܘܬ ܡܪܢ. ܘܚܬܼܡܗ ܗܼܘ ܒܨܠܝܒܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܙܠ ܐܚܘܕܝܗܿ ܒܐܝܼܕܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ. ܐܢܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܒܦܪܙܠܐ ܩܛܠܬܟܝ. ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܒܚܢܢܼܗ pb. 224 ܒܗܝܡܢܘܬܝ ܡܩܝܡ ܠܟܝ ܀ ܘܐܙܼܠ ܗܿܘ ܥܠܝܡܐ ܩܡ ܠܥܠ ܡܢܗܼܿ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ. ܗܝܡܿܢܬ ܒܟ ܒܫܪܪܐ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܒܘܗܝܼ. ܕܒܟ ܟܠ ܥܘܕܪ̈ܢܝܢܼ ܘܒܟ ܟܠ ܦܘܪܗܢܣܝܢ. ܘܒܟ ܟܠ ܐ̈ܣܘܢ. ܘܒܟ ܚ̈ܝܐ ܠܬܝ̈ܒܐ. ܕܒܫܪܪܐ ܬܝܿܒܝܢ ܠܘܬܟ ܡܢܟ ܠܗ ܠܒܗܘܢ. ܐܝܢ ܡܪܝ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܝ ܘܠܡܬܦܢܝܢܘܬܝ ܕܝܠܝܼ. ܘܚ̈ܝܐ ܠܗܕܐ ܗܒ ܠܗܿ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܟܕ ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܿܥܒܕ. ܘܚܐܿܪ ܗܘܐ ܒܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܘܐܡܿܪ ܠܗ. ܨܿܠܐ ܥܠܝ ܫܠܝܚܗ ܕܐܠܗܐܿ. ܕܢܐܬܐ ܡܪܝ ܠܥܘܕܪܢܝ ܕܩܿܒܐ ܐܢܐ ܠܗ. ܘܐܪܡܝ ܐܝܼܕܗ ܥܠ ܕܝܠܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܬܐ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ ܘܗܒ ܠܗܕܐ ܚ̈ܝܐܼ. ܘܠܝ ܪܗܒܘܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟ ܀ ܀ ܀ ܘܡܚܕܐ ܕܐܬܬܠܝ ܒܐܝܼܕܗܿ. ܫܘܪܬ ܩܡܬ ܘܚܝܪܐ ܗܘܬ ܒܐܟܠܘܣ ܗܿܘ ܣܓܝܐܐ ܕܩܐܿܡ ܗܘܐ. ܘܚܙܬܗ ܠܫܠܝܚܐ ܕܡܪܢ ܕܩܐܿܡ ܗܘܐ ܠܩܘܒܠܗܼܿ. ܘܪܗܛܬ ܘܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܢܦܠܬ. ܘܒ̈ܫܦܘܠܘܗܝ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬܼ ܘܐܡܿܪܐ ܠܗ. ܒܥܝܠܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ. ܐܝܟܘ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܟ. ܕܠܐ ܫܒܩܢܝ ܕܐܦܘܫ ܒܗܘܿ ܐܬܪܐ ܕܚܿܙܝܬ. ܐܠܐ ܠܟ ܐܫܠܡܢܝ ܘܐܡܼܪ ܠܟܼ. ܕܠܗܕܐ ܕܒܼܪ ܐܿܙܠܐ ܠܘܬܟ܆ pb. 225 ܕܬܫܬܡܠܐ ܒܚܘܒܗܿ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ. ܘܗܝܕܝܢ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܝ ܬܬ݀ܟܢܫ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗܿ ܝܗܘܕܐ. ܐܫܬܥܝ ܠܝ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠܼܬܝ ܘܡܢܐ ܚܿܙܝܬܝ ܀ ܀ ܐܡܿܪܐ ܠܗ. ܐܢܬ ܕܥܡܝ ܗܘܝܬ ܘܠܟ ܐܫܠܡܢܝ : ܕܬܫܡܥ ܡܢܝ ܒܥܝܼܬ. ܘܫܼܪܝܬ ܗܘܬ ܕܬܐܡܪ ܠܗ. ܕܕܒܼܪܢܝ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܣܢܼܐ ܗܘܐ ܒܚܙܘܗ : ܘܐܘܟܡ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܘܢܕܝܕ ܗܘܐ ܠܒܘܫܗܼ. ܘܐܘܒܠܢܝ ܠܐܬܪܐ ܚܕ ܕܦܚ̈ܬܐ ܡܼܿܠܐ ܗܘܐ. ܘܪܝܚܐ ܬܘܒ ܣܪܝܐ ܒܓܘܗ ܥܿܛܪ ܗܘܐ. ܘܒܚܕ ܚܕ ܡܢܦܚ̈ܬܐ ܡܕܝܩ ܗܘܐ ܠܝ. ܘܚܿܙܝܬ ܠܦܬܐ ܩܕܡܝܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܢܘܪܐ ܡܬܓܘܙܠܐ ܒܓܘܗ. ܘܓ̈ܝܓܠܐ ܕܢܘܪܐ ܒܓܘܗ ܡܬܟܪ̈ܟܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܕܠܗܢܐ ܬܫܢܝܩܐ ܥܬܝ̈ܕܢ ܕܢܐܬܝ̈ܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪ̈ܢ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܡ̈ܫܚܠܦܢ ܙܘܘܓܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐܬܟܝܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܥܬܝ̈ܕܢ ܕܢܐܬܝ̈ܢ ܠܗ ܠܬܫܢܝܩܐ ܗܢܐܿ. ܕܠܐ ܢܛܪ̈ܝ ܒܬܘܠܘܬܗܝܢ܇ ܘܐܬܪ̈ܡܝ ܠܥܿܒܕܐ ܕܒܗܬܬܐ ܘܐܬܝ̈ܢ ܠܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐܿ. ܥܠ ܕܥܒܪ̈ܝ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡ̈ܫܬܠܡܢ ܠܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܼܬܐ. ܘܗ̈ܘܝܢ ܠܓܘܚܟܐ ܘܠܒܙܚܐ. ܘܗܘܿܝܐ ܡܢܗܝܢ ܦܘܪܥܢܘܬܐ. ܘܐ̈ܙܠܢ ܠܬܫܢܝܩܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܝܼܫ ܡܢ ܗܢܐ ܘܡܫ̈ܬܢܩܢ ܬܡܿܢ. ܀ ܘܬܘܒ ܚܘܝܢܝ ܦܚܬܐ ܐܚܪܢܐܼ. ܘܐܿܕܝܩܬ ܒܗ pb. 226 ܘܚܿܙܝܬ ܨ̈ܒܘܬܐ ܕܚ̈ܝܠܬܐܿ. ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܕܢܐܬܝ̈ܢ ܠܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܥ̈ܒܼܕܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ. ܘܚܿܙܝܬ ܬܡܿܢ ܢ̈ܓܕܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܥܬܕܝܢ ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܫܐ ܘܠܥܠܝܡ̈ܐ ܘܠܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܗܿܢܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܫܒܩܝܢ ܢܗܫܝܗܘܢܿ. ܘܥܡ ܢܫܗܝ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܘܢ̈ܫܐ ܕܥܒܼܪ̈ܢ ܥܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܓܒܪܗܝܗܝܢ܆ ܘܠ̈ܠܝܡܐ ܕܠܐ ܢܼܛܪܘ ܢܡ̈ܘܣܝܗܘܢܿ ܘܥܡ ܙܢ̈ܝܬܐ ܐܫܬܪܚܘ ܒܪܓܬܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܣܦܼܩ ܠܗܘܢ ܥܿܒܪ ܢܡܘܣܐ ܕܒܝܬ ܙܢ̈ܝܬܐܿ. ܐܠܐ ܐܬܟܡܢܘ ܠܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܐܫܬܪܚܘ ܒܚܛܝܬܐ. ܘܒܬܘ̈ܠܬܐܕܠܐ ܢܛܪ̈ܝ ܐܣܟܝܡܐ ܕܒܬܘܠܘܬܗܝܢ܇ ܡܛܠ ܪܓܬܗܝܢ ܫܪܝܚܬܐ ܐܒܗܬܝ̈ ܠܐܒ̈ܝܗܝܗܝܢܿ. ܘܐܬܝ̈ܢ ܠܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐܼ. ܘܡܬܦܪ̈ܥܝܢ ܟܘܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܀ ܘܐܘܒܠܢܝ ܗܘܐ ܬܘܒ ܘܚܘܝܢܝ ܡܥܪܬܐ ܚܕܐ ܚܫܘܟܬܐܼ.ܘܪܝܚܐ ܣܪܝܐ ܢܿܦܩ ܗܘܐ ܡܢܗܿ. ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܐܕܝܩ ܘܚܙܝܼ. ܕܗܿܢܘ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢܕܐܡܿܪܬ ܠܟܝ ܥܠܝܗܝܢ. ܕܡܐ ܕܫܠܡܬ ܡܪܕܘܬܐ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܐܙܿܠܐ ܚܠܦܝܗܿ ܐܚܪܬܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗܝܢܢ ܕܓܡܪ̈ܢ ܬܘܒ ܘܐܝܬ ܡܢܗܝܢ ܕܠܬܫ̈ܢܝܩܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܬܠ̈ܡܢ. ܐܡܿܪܝܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܓܒܪܐ ܕܕܒܝܼܪ ܠܝܿ. ܢܛܘܪ̈ܝܗܘܢ ܕܬܫ̈ܢܝܩܐ ܗܿܢܘܢ. ܗܒܝܗܿ ܠܢ ܠܗܕܐ ܕܢܚܒܫܝܗܿ ܒܕܘܟܬܗܿ. ܥܠ ܕܐܿܙܠܐ ܠܬܫܢܝܩܗܿ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܗܿܘ ܓܒܪܐ ܕܕܒܝܼܪ ܠܝ. ܠܐ pb. 227 ܝܗܒ ܐܢܐ ܠܗܿ ܠܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܕܚܿܠ ܐܢܐ ܡܢ ܡܿܢ ܕܐܫܠܡܗܿ ܠܝ. ܘܐܦܠܐ ܐܬ݀ܦܕܬ ܕܐܦܝܗܿ ܗܪܟܐ. ܐܠܐ ܥܡܝ ܡܿܣܩ ܐܢܐ ܠܗܿ܇ ܥܕ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܥܠܝܗܿ ܦܘܩܕܢܐ. ܘܕܒܪܢܝ ܗܿܘ ܕܕܡܿܐ ܠܟ ܘܐܫܡܢܝ ܠܟ. ܘܐܡܼܪ ܠܟ ܕܒܪܝܗܿ ܠܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗ̈ܢܝܢ ܗܝ ܢܩ̈ܘܬܐ ܕܛܥ̈ܝ. ܘܕܒܪܬܢܝ ܡܢܗ. ܘܗܐ ܩܕܡܝܟ ܩܿܝܡܐ ܐܢܐ. ܘܒܥܝܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܕܐܗܝܡܢ ܐܦ ܐܢܐ ܒܐܝܼ̈ܕܝܟ. ܘܐܬܚܢܢ ܡܛܠ ܨܠܘܬܟ. ܘܠܐ ܐܿܙܠ ܐܦ ܐܢܐ ܠܗܿܢܘܢ ܬܫ̈ܢܝܩܐ ܕܚܿܙܝܬ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܝܗܘܕܐ ܬܐܡܐ. ܫܡܼܥܬܘܢ ܒ̈ܢܝ ܡܢܐܐܡܼܪܬ ܗܕܐ ܐܢܬܬܐܼ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܬܫ̈ܢܝܩܐ ܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܦܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܣܓܿܝ ܒܝܼ̈ܫܝܢ. ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܐܠܐ ܡܬܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢܼ ܠܘܬ ܗܢܐ ܫܪܪܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܐܼ. ܘܡܙܕܓܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܝܟܘܢ ܒ̈ܝܼܫܐ : ܘܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܝܟܘܢ ܕܠܐ ܡܗܢܝܢ ܠܟܘܢ : ܘܡܢ ܡ̈ܚܫܒܬܟܘܢ ܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐܼ. ܠܗܠܝܢ ܗܘ ܬܫ̈ܢܝܩܐ ܢܓܿܕܐ ܚܪܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܗܝܡܢܘ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܼ. ܘܗܼܘ ܥܿܛܐ ܣܘܥܪ̈ܢܝܟܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐܿ. ܘܡܿܕܟܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܘ̈ܫܒܝܟܘܢ ܐܪ̈ܥܢܝܐ pb. 228 ܕܒܐܪܥܐ ܦܝܫܝܢ. ܘܡܚܿܣܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܚ̈ܛܗܝܟܘܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܠܐ ܬ݀ܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ. ܗܼܢܘܢ ܠܘܿܝܢ ܠܟܘܢ ܘܥܡܟܘܢ ܐܿܙܠܝܢ ܘܩܕܡܝܟܘܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܀ ܫܘܠܚܘܗܝ ܗܟܝܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܠܒܪܢܫܗ ܥܬܝܩܐ. ܘܠܒܫܘ ܠܒܪܢܫܐ ܚܼܕܬܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܘܒܪܗܝܟܘܢ ܩ̈ܕܡܝܐ. ܘܥܿܒ̈ܕܝܟܘܢ ܦܓܪ̈ܢܝܐ. ܕܐܝܠܝܢ ܡܟܝܠ ܕܓܢܒܝܢ ܗܘܘ. ܬܘܒ ܠܐ ܢܓܢܒܘܢ. ܐܠܐ ܢܐܿܠܐܿܘܢ ܘܢܦܠܼܚܘܢܼ ܘܢܚܼܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܬܘܒ ܡܢܟܘܢ ܕܓܝܪܝܢ ܗܘܘܼ. ܠܐ ܢܓܘܪܘܢ. ܘܢܬܪܡܘܢ ܠܢܝܿܚܐ ܕܫܥܬܐܼ. ܕܠܐ ܢܐܙܠܘܢ ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ ܀ ܀ܓܘܪܐ ܓܝܪ ܣܼܢܐ ܗܘ ܩܕܡ ܐܠܗܐܼ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܥܿܗ̈ܕܐ ܒ̈ܝܼܫܐ. ܘܐܢܝܼܚܘ ܡܢܟܘܢ ܟܕܒܘܬܐܿ. ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܘܪܘܝܘܬܐ ܘܡܐܿܟܠܩܪܨܐ. ܘܚܘܒܠܐ ܒܝܼܫܐ ܥܠ ܐܢܫܼ ܠܐ ܬܐܪܡܘܢ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܝܢ ܠܐܠܗܐ ܗܢܐ ܕܡܿܟܪܙ ܐܢܐܼ. ܣ̈ܢܝܢ ܘܛܡܐ̈ܢ ܐ̈ܢܝܢ ܠܗ. ܐܠܐ ܐܬܕܒܼܿܪܘ ܐܢܬܘܢ ܒܟܠܗܿ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܥܢܘܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐܼ. ܘܒܣܒܪܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܗܿܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܐܼ. ܘܡܩܿܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗ ܡ̈ܘܗܒܬܐܿ. ܘܠܚܕܚ̈ܕܢܐ ܡ̈ܬܝܗܒܢ܀ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܟܢ̈ܫܐ ܗܝܡܢܘ ܗܘܘ. ܘܐܫܠܡܘ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܐܠܗܐ ܚܼܿܝܐܼ ܘܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܒܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܒܪ̈ܝܟܐ pb. 229 ܕܡܪܝܡܐ. ܘܒܬܫܡܫܬܗ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܠܢܝܿܚܐ ܕܐܪ̈ܡܠܬܐܿ. ܕܟܢܝܫܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗ ܠܫܠܝܚܐ ܒܡܕܝܢܐ ܡܕܝܢܐ. ܘܠܟܠܗܝܢ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܒܝܕ ܡܗܫܡܫܢܘܗܝ܇ ܡܕܡ ܕܚܫܚ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܠܬܘܪܣܝܐ ܘܠܠܒܘܫܐ. ܘܗܼܘ ܣܟܼ ܠܐ ܫܿܠܐ ܗܘܐ. ܡܢ ܕܠܟܪܙܘ ܘܠܡܐܡܪ ܠܗܘܢ. ܘܠܡܚܘܝܘ ܐܢܘܢ ܕܗܘܼܝܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܡܼܪܘ ܥܠܘܗܝ ܟܬܒ̈ܐ܇ ܘܚܘܝܘ ܛܘ̈ܦܣܘܗܝ ܘܪ̈ܐܙܘܗܝ ܘܝ̈ܘܩܢܘܗܝ܇ ܢܡܘܣܐ ܘܢ̈ܒܝܐ. ܕܐܬܝܗܒ ܩܝܼܡܐ ܠܥܡܐܿ. ܕܢܬܟܠܘܢ ܡܛܠܬܗ ܡܢ ܕܢܚܬ ܥܠܝܗܘܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܬܢܝܚܝܢ ܒܡܿܠܟܘܬܗ ܟܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܛܪܝܢ ܦܘܗܩܕܢܘܗܝ ܘܡܬܝܩܪܝܢ ܒܫܘܒܚܐ. ܘܐܬܼܐ ܘܐܙܕܩܦ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܬ݀ܢܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܿܦܫܩ ܡܢ ܡܘܫܐܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܚܪܬܗܘܢ ܕܢܒ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܐܟܪܙܘ. ܘܐܬܼܐ ܗܘܼ ܫܿܠܡ ܒܥܿܒܕܐ ܀ ܘܐܫܬܼܡܥ ܗܘܐ ܛܒܼܗ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ. ܘܟܠܢܫ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܟܪܝܗܐ ܐܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܐܘ ܕܒܪܐܓܐ : ܐܘ ܕܝܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܦ̈ܠܓܝܗܘܢܼ. ܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܕܒܥܪ̈ܣܬܐ ܡܿܝܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ. ܠܐܝܟܐ ܕܝܿܠܦܝܢ ܗܘܘ ܕܐܿܙܠ ܗܘܐ. ܘܗܘܼ ܠܟܠܗܘܢ ܒܚܝܠܐ ܕܝܫܘܥ ܡܪܗ ܡܐܿܣܐ ܗܘܐ. pb. 230 ܘܡܬܐܣܝܢ ܗܘܘ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܟܪ̈ܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܥ̈ܛܠܐ ܘܒܬܫ̈ܢܝܩܐ ܣ̈ܢܝܐ. ܘܡܫܪܗܝܐ ܕܩܿܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܫܪܝܪܝܢ. ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܚܕܐ ܦܘܡܐܼ ܘܐܡܿܪܝܢ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܿ. ܕܝܗܼܒܬ ܠܢ ܐܣܘܬܐ ܒܝܕ ܥܒܼܕܟ ܘܫܠܝܚܟ ܝܗܘܕܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܚܠܡܝܢܢ ܘܟܕ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟܿ. ܕܢܗܼܘܐ ܐܦ ܚܢܢ ܒ̈ܢܝ ܕܝܪܟ. ܘܢܬܡܼܢܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܥܪܗܒܝܟ. ܩܒܠܝܢ ܡܪܝܢ ܘܠܐ ܬܩܨܼ ܠܢ ܚ̈ܛܗܝܢ ܩ̈ܕܡܝܐܿ. ܕܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܣܥܼܪܢ ܐܢܘܢ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐܼ. ܐܪܝܡ ܩܠܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܚܼܿܝܐ ܕܡܢ ܚܼܿܝܐ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܚܝܢܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܐܝܿܠܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܒܝܬ ܓܘܣܟ ܐܬ݀ܝܢ. ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܥܝܼܪܐ ܕܡܢ ܥܠܡܼ. ܘܡܥܝܪܢܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ. ܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ. ܐܢܬ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܠܗܐ. ܦܪܘܩܐ ܘܡܥܕܪܢܐ ܘܒܝܬ ܨܘܒܐ ܘܢܝܿܚܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܝܘ ܒܦܘܠܚܢܗ. ܡܢܝܚܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܫܡܗ ܫܩܠܘ ܝܘܩܪܗ ܕܝܘܡܐ ܟܠܗ ܒܛܗܪܐ. ܡܿܘܕܝܢܢ ܠܟ ܡܢ ܡܿܘܗܒܬܟ ܕܠܘܬ. ܘܡܢ ܥܘܕܪ̈ܢܝܟ ܕܠܘܬ ܒܨܝܪܘܬܢ. ܘܡܢ ܦܘܪܢܣܟ ܕܠܘܬ ܡܣܟܢܘܬܢ. ܫܿܠܡ ܥܡܢ ܛܝܒܘܬܟ ܘܪ̈ܚܡܼܝܟ ܥܕܡܐ pb. 231 ܠܚܪܬܐ. ܘܗܒ ܠܢ ܦܪܪܝܣܝܐ ܕܒܟ. ܚܼܙܝ ܡܪܝ ܕܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܪܚܡܼܢ. ܘܚܼܙܝ ܡܪܝ ܕܫܒܩܢ ܒ̈ܬܝܢ ܘܒܝܬ ܐ̈ܢܫܝܢ ܗܠܝܢ܆ ܘܡܛܠܬܟ ܐܟ̈ܣܢܝܐ ܕܠܐ ܩܛܝܪܐ ܗܘܼܝܢ. ܚܙܝ ܡܪܝ ܕܫܒܩܢ ܩܢܝܢܢ ܡܛܠܬܟ. ܕܠܟ ܩܢܝܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܫܬܩܠ ܢܩܼܢܐ. ܚܙܝ ܡܪܢ ܕܫܒܩܢ ܐܢܫܘܬܢ ܟܠܗܿ ܡܛܠܬܟ ܕܒܐܢܫܘܬܟ ܕܝܠܟ ܢܬܡܙܓ. ܚܙܝ ܡܪܢ ܕܫܒܩܢ ܐܒܗ̈ܝܢ ܘܐܡ̈ܗܬܢ ܘܡܪ̈ܒܝܢܝܢܿ. ܕܠܐܒܘܟ ܪܡܐ ܢܚܼܙܐ. ܘܢܬܡܠܐ ܡܢ ܬܪܒܝܬܗ ܐܠܗܝܬܐ. ܚܙܝ ܡܪܢ ܕܫܒܩܢ ܒ̈ܢܬ ܙܘܓܢ ܕܦܓܪܐ ܘܦܐܪ̈ܝܢ ܐܪ̈ܥܢܐܿ. ܕܢܬܚܠܛ ܒܚܘܠܛܢܟ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܫ̈ܡܿܝܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ܇ ܗܿܢܘܢ ܕܐܢܫ ܠܐ ܫܿܩܠ ܠܗܘܢ ܡܢܢ. ܐܠܐ ܕܥܡܢ ܢܗܘܼܘܢ ܘܥܡܗܘܢ ܢܗܘܼܐ ܀ ܀

7

ܡܢܟܼ ܥܒܼܕܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܐܦ ܕܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܐܬ݀ܝܬ ܠܘܬܟ܆ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܫܠܝܚܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܫܼܬܕܪܬ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐܿ. ܕܣܢܝܩܝܢ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܒܐܝܼ̈ܕܝܟ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ. ܘܐܢܐ ܫܡܿܥܬ ܥܠܝܟ ܕܐܓܪܐ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܫܩܿܠ ܐܢܬ. ܐܠܐ ܠܨܪ̈ܝܟܐ ܡܿܦܪܢܣ ܐܢܬ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܓܪܐ ܢܣܿܒ ܗܘܝܬ. ܣܘܓܐܐ ܕܟܣܦܐ ܡܿܫܕܪ ܗܘܝܬ ܠܟ. ܘܐܢܐ ܠܟܐ ܠܐ ܐܿܬܐ ܗܘܝܬ. ܡܛܠ ܕܡܿܠܟܐ ܒܠܥܕ ܡܕܡ ܠܐ ܣܥܿܪ ܗܘܐ. ܐܝܬ ܠܝ ܓܝܪ ܣܘܓܐܐ ܘܥܬܝܪܐ ܐܢܐ ܘܪܒܐ ܒܟܠܗܿ ܗܢܕܘ. ܘܒܐܢܫ ܠܐ ܐܿܣܟܠܬ. ܘܗܦܝܟܐܝܬ ܓܕܫܬܢܝ ܨܒܘܬܐ ܗܕܐ ܀ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܠܝ ܘܒܬܪܐ ܗܘܼܬ ܠܝ ܡܢܗܿ. ܘܣܓܿܝ ܪܚܿܡ ܐܢܐ ܠܗܿ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܝܢܐ ܡܿܠܦ. ܘܐܢܬܬܐ ܐܚܪܬܐ ܥܡܗܿ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ. ܓܼܕܫ ܕܝܢ ܗܘܼܬ ܡܫܬܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܢ܆ ܘܣܓܿܝ ܚ̈ܒܝܒܝܢ ܗܘܘ ܠܝܼ. ܘܐܦ ܢܡ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܝܼ ܣ̈ܓܝܐܐ ܫܿܕܪܬ ܥܡܗܿ. ܘܨܒܬܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܘܠܒܪܬܗܿ ܨܿܒܬܬ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܥܕܢܐ ܠܡܦܼܛܪ܆ ܢܦܛܝܪ̈ܐ ܘܩ̈ܢܕܝܠܐ ܫܿܕܪܬ ܒܬܪܗܿ. ܘܐܢܐ ܒܐܘܪܚܐ ܬܘܒ ܩܐܿܡ ܗܘܝܬ ܘܚܐܿܪ ܗܘܝܬ pb. 233 ܕܐܡܬܝ ܬܐܬܐܿ. ܘܐܚܙܝܗܿ ܘܠܗܿ ܘܠܒܪܬܗܿ ܐܿܩܒܠ ܥܡܗܿ. ܘܟܕ ܐܢܐ ܩܐܿܡ ܐܢܐ. ܩܠ ܐܝܠܠܬܐ ܘܩܠ ܒܟܬܐ ܫܡܿܥ ܗܘܝܬ. ܘܝ ܠܗܿ ܘܝ ܠܗܿ ܡܢ ܟܘܠ ܦܘ̈ܡܝܢ ܠܐܕ̈ܢܝ ܐܿܬܐ ܗܘܐ ܀ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܥܒܼ̈ܕܝ ܟܕ ܡܨܪܝܢ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢ ܠܘܬܝ ܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܘܕܥܘܢܝ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܝ. ܕܚܼܙܝܢ ܓܒܪܐ ܚܕ. ܘܛܠܝܐ ܐܚܪܢܐ ܥܡܗܼ ܕܕܡܿܐ ܠܗ. ܘܐܪܡܝ ܓܒܪܐ ܐܝܕܗ ܥܠ ܐܢܬܬܟܼ ܘܛܠܝܐ ܥܠ ܒܪܬܟ. ܘܗܼ̈ܢܝܢ ܦ̈ܕܝ ܡܢܗܘܢ. ܘܚܢܢ ܒ̈ܣܝܦܐ ܡܚܝܢ ܐܢܘܢ. ܘܣ̈ܝܦܝܢ ܒܐܪܥܐ ܫܟܢܘ. ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܢܦܼܠ ܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܘܫ̈ܢܝܗܝܢ ܡܚܪ̈ܩܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܪ̈ܝܫܝܗܝܢ ܠܐܪܥܐ ܡܛܪ̈ܦܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܐܬܼܝܢ ܕܢܘܕܥܟ ܡܕܡ ܕܓܕܫܼ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܝ ܫܡܿܥܬ. ܢܚܿܬܝ ܣܿܕܩܬ. ܘܐܝܼ̈ܕܝ ܠܐܗܦܝ ܡܿܛܪܦ ܗܘܝܬ. ܘܒܫܘܩܐ ܐܝܟ ܫܿܢܝܐ ܪܗܿܛ ܗܘܝܬ. ܘܐܿܙܠܬ ܘܐܿܫܟܚܬ ܐܢ̈ܝܢ ܟܕ ܪ̈ܡܝܢ ܒܫܘܩܐ. ܘܿܫܩܠܬ ܘܐܿܝܬܝܬ ܐ̈ܢܝܢ ܠܒܝܬܝ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܥܗ̈ܕܝ ܗ̈ܘܝ ܢܦܫܗܝܢ. ܘܐܬ݀ܩܢܬ ܐܿܘܬܒܬ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܘܫܿܪܝܬ ܐܢܐ ܕܕܐܿܫܐܠܝܗܿ ܠܐܢܬܬܝ܆ ܕܡܢܐ ܓܕܫܟܝ. ܘܐܡܿܪܐ ܠܝ ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܡܢܐ ܥܼܒܕܬ ܒܝ܆ ܒܥܿܝܬ ܓܝܪ ܡܢܟ ܕܠܡܫܬܘܬܐܼ ܠܐ ܐܿܙܠ ܡܛܘܠ ܕܒܦܓܪܝ ܠܐ ܫܦܝܪ ܥܒܼܝܕܐ ܐܢܐ. ܘܟܕ ܐܿܙܠܐ ܐܢܐ ܒܐܘܪܚܐ : ܘܡܿܛܝܬ ܐܓܘܓܐ ܕܫܿܕܐ ܗܘܐ ܡ̈ܝܐܼ. ܚܿܙܝܬ ܗܘܝܬ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܘܟܡܐ pb. 234 ܕܩܐܿܡ ܠܘܩܒܠܝܼ. ܘܡܿܣܢܪ ܠܝ ܪܝܫܗ. ܘܛܠܝܐ ܐܚܪܢܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗ. ܩܐܿܡ ܠܘܬܗ. ܘܐܡܿܪܬ ܠܒܪܬܝ. ܚܙܝ ܠܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܟܡܐ ܣܢܝܼܢ. ܘܒܪܬܝ ܐܡܪܬ ܠܝ. ܠܐܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܟܡܐ ܣܢܝܼܢ. ܘܒܪܬܝ ܐܡܪܬ ܠܝ. ܕܐܢܐ ܛܠܝܐ ܗܘ ܚܿܙܝܬܼ ܕܕܡ̈ܝܢ ܫ̈ܢܘܗܝ ܠܚܠܒܐ. ܘܣ̈ܦܘܬܐ ܠܫܘܚܪ̈ܐ. ܘܫܒܩܢ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܓܘܓܐ ܗܿܘ ܘܐ̈ܙܠܢ܀ ܟܕ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܪܡܫܐ ܘܦܛܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ. ܘܥܡ ܛ̈ܠܝܐ ܐܬܝ̈ܢ ܗܘܝܢ. ܘܡܿܛܝܢ ܠܐܓܘܓܐ ܗܿܘ ܕܡ̈ܝܐܼ. ܘܚܼܙܬ ܐܢܘܢ ܠܘܩܕܡ ܒܪܬܝܼ. ܘܐܬܼܬ ܛܦܣܬ ܒܝ. ܘܡܢ ܒܬܪܗܿ ܘܐܦ ܐܢܐ ܚܿܙܝܬ ܐܢܘܢ ܕܐܬ݀ܝܢ ܠܩܘܒܠܢ ܘܥܼܪܩܘ ܠܗܘܢ ܛ̈ܠܝܐ ܕܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘ ܥܡܝ. ܘܡܚܐܘܘܢܝ ܠܝ ܘܠܒܪܬܝ. ܘܫܕܐܘܢܝ ܀ ܘܟܕ ܗܼܝ ܡܫܬܥܝܐ ܗܘܬ ܠܝ܆ ܐܬܘ ܠܗܘܢ ܥܠܝܗܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܪܡܝܘ ܐ̈ܢܝܢ. ܘܡܢ ܗܿܝ ܫܥܬܐܼ. ܠܐ ܡ̈ܫܟܚܢ ܬܘܒ ܕܢ̈ܦܼܩܢ ܠܫܘܩܐ. ܘܐܦܠܐ ܕܢܐܙ̈ܠܢ ܠܒܠܢܐ. ܘܠܐ ܠܒܝܬ ܡܫܬܘܬܐ ܘܠܐ ܠܒܝܬ ܒܿܟܐ. ܐܠܐ ܥܓ̈ܝܢܢ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܐܡܐ ܥܡ ܒܪܬܗܼܿ. ܘܚ̈ܒܝܫܢ ܠܝ ܒܝܬܐ ܒܓܘ ܚܒܪܗ. ܡܛܠ ܓܘܚܟܐ ܕܥܒܝܕ ܐܢܐ ܒܗ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܟܕ ܐܬ݀ܝܢ ܥܠܝܗܝܢ܆ ܪܡܿܝܢ ܠܗܝܢ ܘܡܦܪܣܝܢ ܠܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܗܝܢ. ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܡܢܟ ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܠܟ܆ ܥܕܪܝܢܝ ܘܐܬܪܚܿܡ ܥܠܝ. ܕܗܐ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܦܬܘܪܐ ܒܒܝܬܝܼ ܠܐ ܬܼܩܢ. ܘܐܢܬܬܝ ܘܒܪܬܝ ܥܠܘܗܝ pb. 235 . ܠܐ ܝܬܝܒ ܠܗܝܢ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܿܝ ܒܪܬܝ ܡܣܟܢܬܐܼ. ܕܡܕܡ ܕܫܦܝܪ ܠܐ ܚܼܙܐ ܠܗܿ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܼܥ ܫܠܝܚܐ ܡܢܬ ܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐܼ. ܟܪܼܝܬ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܛܒ. ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܐܢܗܼܘ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܐܿܣܐ ܠܗܝܢ. ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܚܘܠܡܢܗܝܢ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܟܕ ܫܡܼܥ ܗܠܝܢ. ܡܛܠ ܕܣܒܼܪ ܠܗ ܕܗܘܼܝܘ ܝܫܘܥ. ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܕܡܐܿܣܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܫܠܝܚܐ. ܠܐ ܗܿܘܝܬ ܐܢܐ ܝܫܘܥ. ܐܠܐ ܥܒܼܕܗ ܘܫܠܝܚܗ. ܐܓܥܠ ܠܼܗ ܕܝܢ ܢܦܫܟ. ܘܗܼܘ ܡܐܿܣܐ ܠܗܝܢ. ܘܥܿܒܕ ܥܘܕܪܢܗܝܢ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܚܘܝܢܝ ܐܝܟܢܐ ܐܒܥܿܐ ܡܢܗ. ܘܐܿܗܝܡܢ ܒܗ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܫܠܝܚܐ. ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܬܘܚ ܪܥܝܢܟ ܠܥܠ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܚܼܙܐ ܗܫܐ ܒܗܠܝܢ ܥ̈ܝܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥ ܒܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܘܒܐ̈ܣܘܬܗ ܡܫܬܒܚ. ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܐܡܼܪ ܀ ܀ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܟ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐܼ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܚܼܿܝܐ ܒܪܗ ܕܚܼܿܝܐ. ܘܗܘܼܝܬ ܒܪܢܫܐܼ. ܘܐܬܚܼܙܝܬ ܐܣܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܘܦܪܘܩܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܪܪܐ ܬܝܿܒܝܢ ܠܘܬܟ.. ܐܝܢ ܡܪܝ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ. ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܩܕܡܝܟܼ. ܥܿܕܪ ܠܗܝܡܢܘܬܝ ܙܥܘܪܬܐܿ. ܘܠܪܗܝܒܘܬܝ ܕܒܟ ܐܿܚܕܬ ܓܘܣܐ ܀ ܘܦܩܼܕ ܗܘܐ ܫܠܝܐ ܠܐܟܣܢܬܝܦܘܣ ܡܫܡܫܢܗܿ. ܕܢܟܿܢܫ pb. 236 ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܬܡܿܢ. ܘܟܕ ܟܿܢܫ ܠܟܠܗܘܢܼ. ܐܬܼܐ ܫܠܝܚܐ ܘܩܡ ܒܡܨܥܬܗܘܢ ܘܐܡܼܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܒ̈ܢܝ ܘܐ̈ܚܝ ܘܐܚ̈ܘܬܝ ܕܒܡܪܝ ܝܫܘܥܼ. ܩܘܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܣܒܪܘ ܒܗ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐܿ. ܗܢܐ ܕܐܬܟܪܙ ܠܟܘܢ. ܘܠܘܬܗ ܢܗܼܘܐ ܣܒܪܟܘܢ. ܘܗܼܘ ܡܿܢܛܪ ܠܟܘܢ. ܘܠܐ ܬܬܪܦܘܢ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܿܒܩ ܠܟܘܢ. ܘܐܢ ܗܼܘ ܕܐܢܬܘܢ ܕܡܿܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܢܼܬܐ ܗܕܐ : ܕܡܐ ܕܕܡܿܟ ܒܗܿ ܐܢܫ ܠܝܬܘܗܝܼ. ܗܼܘ ܠܐ ܕܡܿܟ. ܐܠܐ ܥܼܝܪ ܗܘ ܘܡܿܢܛܪ ܠܟܘܢ. ܘܐܢ ܬܬܒܘܢ ܒܐܠܦܼܐ ܘܒܝܡܼܿܐ : ܕܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܠܚܒܪܗ ܕܢܥܿܕܪ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܗܼܘ ܡܗܿܠܟ ܥܠ ܓ̈ܠܠܐ ܕܝܡܼܿܐ ܘܡܿܣܡܟ ܐܠܦܼܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܿܙܠ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟܘܢܼ. ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ ܗܐܢ ܬܘܒ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܒܦܓܪ. ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܕܡܼܘܢ ܠܟܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ. ܕܥܠ ܕܥܼܢܕ ܡܢܗܘܢ ܡܘܫܐ ܪܥܝܗܘܢ ܕܫܥܬܐ ܐܬܟܫܼܠܘ. ܐܠܐ ܗܐ ܠܐܟܣܢܬܝܦܘܣ ܡܫܡܫܢܐ ܫܿܒܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܚܠܦܝ. ܘܐܦ ܗܼܘ ܐܟܘܬܝ ܡܿܟܪܙ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܐܢܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܟܘܢ. ܘܠܐ ܥܘܬܪܐ ܐܝܬ ܠܝ ܐܝܢܐ ܕܠܚܕܚ̈ܕܢܐ ܡܫܬܟܚ܇ ܗܿܘ ܕܐܚܪܝܬܗ ܡܿܘܒܕܐ ܠܡܿܢ ܕܩܿܢܐ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܚܫܚܘ ܠܝܬ ܒܗ. ܟܕ ܫܿܒܩ ܠܗ pb. 237 ܒܐܪܥ ܕܗܘܼܐ ܡܢܗܿ. ܘܚ̈ܘܒܐ ܘܚ̈ܛܗܐ ܕܩܢܼܐ ܡܛܠܬܗ ܥܡܗ ܐ̈ܢܘܢ. ܚܕܚ̈ܕܢܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܥܬܝܪܝܢ ܘܪܚܡܬܢܝܢ. ܘܐܦ ܠܐ ܫܘܦܪܐ ܗܢܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬ ܠܝܿ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝܼܠܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܗܿܬܝܢ ܒܥܓܠ.. ܐܢܗܼܘ ܕܝܢ ܕܢܣܼܬܪܚ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܦܪܐ: ܫܘܦܪܗܼ ܡܕܡ ܠܐ ܡܥܕܪ ܠܗ. ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܿܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗܼ. ܗܢܼܘܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܢܼܕܝܢ ܡܢܗ. ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܨ̈ܝܘܬܐ ܕܕܥܠܡܐ ܐ̈ܢܝܢ ܒܙܒܢܝܗܝܢ ܡܬܪ̈ܚܡܢܼ ܘܒܙܒܢܗܝܢ ܡ̈ܣܬܢܝܢ. ܐܠܐ ܢܗܘܼܐ ܣܒܪܟܘܢ ܥܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܗܘܼܝܬܘܢ ܐܚܝܕܝܢ ܠܢ ܘܚܿܝܪܝܢ ܒܢܼ ܐܝܟ ܡ̈ܫܡܫܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܘܐܦ ܚܢܢ ܐܠܐ ܫܩܠܝܢܢ ܛܥܢܐ ܕܢܫܼܘܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܫܡܐܼ. ܡܣܡ ܒܪܝܐ ܡܩܿܒܠܝܢܢ܆ ܘܠܕܝܢܼܐ ܘܠܬܒܥܬܐ ܗܿܘܐ ܠܢ. ܘܨܿܠܝ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܨܠܘܬܐ ܢܓܝܪܬܐܼ. ܘܐܓܼܥܠ ܐܢܘܢ ܠܡܪܢ ܘܐܡܼܪ. ܡܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥ̈ܠܡܐ ܕܠܗ ܡܿܣܟܝܢ : ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܗ ܡܣܒܪ̈ܢܼ. ܘܦܿܪܩ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܠܒܗܢܝܢܫܐ ܕܝܠܗ : ܡܚܿܪܪ ܡܢ ܚܒܿܠܐ ܘܡܢ ܥܒܼܕܘܬܐ : ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܼܬܡܥܘ ܠܗ ܘܐܬܘ ܠܒܝܬ ܓܘܣܗܼ. ܐܢܬ ܗܘܼܝ ܥܡ ܡܪܥܝܬܗ ܕܐܟܣܢܬܝܦܘܣ܆ ܘܡܫܘܚܝܗܿ ܠܥܢܗ ܡܢ ܡܫܚܟ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܟܿܗܿ ܡܢ ܓܪܒܗܼܿ. ܘܢܛܿܪܝܗܿ ܢܡ ܕܐ̈ܒܐ ܘܡܢ ܚ̈ܛܘܦܐܿ. ܕܠܐ ܒܥܿܕܘܢܗܿ ܡܢ ܐܝܼ̈ܕܘܗܝ܀ ܘܣܡ ܐܝܼܕܗ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܢܗܼܘܐ ܥܡܟܘܢ pb. 238 ܫܠܡܗ ܕܝܫܘܥ܆ ܘܢܐܙܠܼ ܐܦ ܥܡܢ ܀ ܀ ܘܢܦܼܩ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܠܡܐܙܠ ܒܐܘܪܚܐ. ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܒܟܬܐ ܡܿܠܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܡܿܘܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܡܪܗܼ. ܕܗܘܼܐ ܥܗܬܕ ܠܗܘܢ ܒܨܠܘܬܗ ܘܠܐ ܢܛܥܼܐ ܐܢܘܢ ܀ ܀ ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܝܬܼܒ ܒܙܘܓܐ ܕܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ : ܘܦܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐ̈ܚܐܼ. ܐܬܼܐ ܪܒ ܚܝܠܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܩܪܪ ܗܿܘ. ܐܢܐ ܡܨܿܠܐ ܐܢܐܼ ܕܐܿܫܘܐ ܕܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܿܬܼܒܼ. ܘܐܿܗܘܐ ܠܗ ܩܪܪ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܣ̈̃ܝܐܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗܼܿ. ܕܢܗܘܼܐ ܠܝ ܗܼܘ ܗܿܕܝܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܿܝ ܕܚܕܚ̈ܕܢܐ ܐܿܙܠܝܢ ܒܗܿ ܀ ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܐܝܟ ܡܝܠܐܼ. ܒܥܼܐ ܡܢܗ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܡܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܗܿܘܼ. ܘܐܩܝܡܗ ܕܢܬܼܒ ܠܘܬܗ. ܘܐܦܣ ܠܩܪܪܐ ܕܢܬܼܒ ܥܠ ܕܘܟܬܗ. ܘܟܕ ܗܼܢܘܢ ܐܿܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ : ܘܝܗܘܕܐ ܥܡ ܪܒ ܚܝܠܐ ܡܡܠܠ ܗܘܐܼ. ܒܥܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܗ̈ܢܝܢܼ ܠܐܝ̈ ܗ̈ܘܝ ܠܗܝܢܿ. ܡܢ ܛܪܕܐ ܣܓܝܐܐ ܕܛܼܪܕܘ ܐܢ̈ܝܢ. ܘܩܡ ܗ̈ܘܝ ܠܗ̈ܝܢ ܘܠܐ ܨ̈ܒܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܡܪܚܫ. ܘܪܒ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܬܬܥܝܩ ܗܘܐ ܛܿܒ. ܘܡܢܐ ܢܥܒܼܕ ܠܐ ܝܿܕܥ ܗܘܐ. ܘܐܬܚܿܫܒ ܗܘܐ ܕܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܢܪܗܼܛ܆ ܘܢܝܿܬܐ ܒܥܝܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܘ ܪ̈ܟܫܐܼ. ܡܛܠ pb. 239 ܕܥܕܢܐ ܟܪܝ ܗܘܐ ܠܗ ܀ ܀ ܘܟܕ ܚܼܙܝܗܝ ܫܠܝܚܐܼ ܐܡܼܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܕܚܠ ܘܠܐ ܬܼܬܪܗܒ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܗܝܡܢܘ ܗܝܡܢ ܒܝܫܘܥ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ ܠܟ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܬܚܼܙܐ. ܐܡܿܪ ܠܗ ܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܒܗܼ. ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܡܿܛܠ ܒܐܝܼ̈ܕܘܗܝ ܠܡܥܒܕ ܠܡܿܢ ܕܒܥܿܐ ܡܢܗ ܀ ܀ ܚܼܙܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ : ܪܡܟܐ ܕܥܪ̈ܕܐ ܟܕ ܪܥܝܐ ܠܗܠ ܡܢ ܐܣܛܪܛ܆ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܐܢܗܼܘ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܝܫܘܥ܆ ܙܠ ܠܘܬ ܪܡܟܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܐܡܿܪ ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐܼ. ܢܐܬܘܢ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܢܟܘܢ ܕܠܝ ܡܬܒܥܝܢ. ܘܐܙܼܠ ܗܘܐ ܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܟܕ ܕܚܝܠ ܣܓܿܝ. ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝ̈ܢ ܗܘܘ. ܘܝܡܐ ܕܗܼܘ ܐܿܙܠ. ܗܢܘܢ ܠܘܬܗ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬܗܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܡܼܿ܆ ܕܢܐܬܘܢ ܠܘܬܝ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܢܟܘܢܿ. ܡܛܠ ܕܠܝ ܡܬܒܥܝܢ܀ ܀ ܘܟ ܕܫܡܼܥܘܘ ܡܠܬܐ ܗܕܐ. ܗܿܢܘܢ ܥܪ̈ܕܐ ܠܗܘܢ ܒܪܗܛܐ ܪܒܐ ܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܘܬܗܼ. ܣܓܼܕܘ ܠܗ ܒܡܦܪܢܣܢܘܬܗ ܕܡܪܝܢ. ܀ ܀ ܘܐܪܝܡ ܩܠܗ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܗ ܕܡܪܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܡܼܪ. ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐܿ. ܘܡܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܕܐܢܬ pb. 240 ܗܼܘ ܨܒܝܼܬ ܒܨܒܝܢܟ܇ ܘܥܒܼܕ ܬܟܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܝܟ. ܘܫܟܼܠܠܬ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܟ܇ ܘܐܝܬܼܝܬ ܐ̈ܢܝܢ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܗܢܝܢ܇ ܣܡܼܬ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܚܠܬܟ. ܕܢܫܬܼܥܒܕܘܢ ܠܦܘܩܕܢܟ. ܘܗܼܘ ܨܒܝܢܟ ܕܪܫܼ ܐܘܪܚܐ ܡܢ ܟܣܝܘܬܟ ܠܓܠܝܐܿ. ܘܗܘܼܐ ܡܦܪܢܣܐ ܠܟܠ ܢܦܫ ܕܥܒܼܕܬ. ܘܐܬܡܠܠ ܒܦܘܡܐ ܕܢܒ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ. ܒܟܘܠ ܚ̈ܙܘܝܢ ܘܩܗܠܝܢ ܘܢ̈ܥܡܢ. ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܛܠ ܝܨܪܗܘܢ ܒܝܼܫܐ. ܘܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܪܐ ܐܢܬ ܕܟܠ : ܘܒܛܝܠ ܠܟ ܥܠ ܒܪܗܝܬܐ : ܕܬܦܪܘܣ ܥܠܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܟ ܒܗܢܐ ܕܐܬܼܐ ܒܨܒܝܢܟ ܘܠܒܫܼ ܦܓܪܐ ܒܪܝܬܟ܇ ܗܿܘ ܕܐܢܬ ܨܒܝܼܬ ܘܓܒܠܬܝܗܝ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ ܡܫܒܚܬܐ. ܗܢܐ ܕܒܟܣܝܘܬܟ ܛܟܣܬܝܗܝ ܘܒܓܠܝܘܬܟ ܐܩܝܡܬܝܗܝ. ܣܡܼܬ ܠܗ ܫܡܐ ܒܪܐ. ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܒܝܢܟ ܚܝܠܐ ܕܡܚܫܒܬܟ. ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܒܫ̈ܡܗܐ ܡܦܪ̈ܫܐܿ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐܿ. ܡܛܠ ܦܘܪܢܣ ܕܒܪ̈ܝܬܟ܇ ܠܬܪܒܝܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢܿ. ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܚܕ ܒܫܘܚܐ ܘܒܚܝܠܐ ܘܒܨܒܝܢܐ. ܘܐܝܬܝܟܘܢ ܦܠܝܓܝܢ ܟܕܠܐ ܦܣܝܩܝܢ. ܘܚܕ ܟܕ ܡܦܪܫܝܢ. ܘܟܠ ܒܟ ܩܐܿܡ ܘܠܐ ܟܫܬܥܒܕ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܝܠܟ ܗܘ. ܘܐܢܐ ܥܠܝܟ ܗܘ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܡܪܝ. ܘܒܦܘܩܕܢܟ ܫܿܥܒܕܬ ܠܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ. ܕܬܦܪܢܣ ܥܠܝܢ ܘܥܠܝܗܝܢ pb. 241 ܡܛܘܠ ܕܐܠܨܿܐ. ܘܕܢܫܬܒܚ ܫܡܟ ܒܢܼ. ܘܒܚܝܘܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܡܠܬܐ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܠܝܢܼ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܠܥܪ̈ܕܐ ܗܿܢܘܢ. ܫܿܠܡܐ ܥܡܟܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܬܛܦܝܣܬܘܢ ܠܡܠܬܐ ܡܪܬ ܟܠ. ܢܐܬܘܢ ܐܪ̈ܒܥܐ ܡܢܟܘܢ ܘܢܬܟܕܢܘܢ ܚܠܦ ܒܥܝܪܐ ܗܠܝܢ ܕܩܡ ܠܗܝܢ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܗ̈ܠܟܢ. ܘܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܥܪܗܕܐ ܡܬܚܒܨܝܢ ܗܘܘ. ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܢܬܟܕܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܕܝܢ ܬܡܿܢ ܕܩܫܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢܼ. ܘܗܼܢܘܢ ܐܬܟܕܢܘ. ܘܫܪܟܗܘܢ ܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗ ܘܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܝܚܐ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܪܕܘܼ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܠܟܘܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܕܒܼܪܐ. ܦܘܫܘ ܘܙܠܘ ܠܪܥܝܼܟܘܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܟܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܝܼ. ܟܠܟܘܢ ܐܬ݀ܝܢ ܗܘܝܬܘܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܙܠܘ ܠܟܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܒܗ ܗܿܘܝܢ ܗܘܼܿܝܬܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܥܪ̈ܕܐ ܐܿܙܠܝܢ ܗܘܘ ܒܫܠܼܝܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܐܒܥܕܘ ܡܢ ܚܙܬܗ. ܘܝܿܬܒ ܥܪ̈ܕܐ ܒܢܝܿܚܐ ܘܒܫܠܝܐ ܘܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ܆ ܕܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܫܠܝܚܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܡܿܛܼܝܘ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܦܪܫܘ ܘܐܙܠܘ ܩܡܘ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܕܪܬܗ ܕܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܀ ܀ ܗܿܝܕܝܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܬܡܼܗ ܠܗܼ ܘܐܡܼܪ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܡܼܿܪ ܘܐܿܫܬܥܐ ܡܕܡ ܕܓܿܕܫ܇ pb. 242 ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܿܫܬܥܐ. ܐܬ݀ܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ : ܕܚܙܘ ܠܗܿܢܘܢ ܥܪ̈ܕܐ ܟܕ ܟܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܙܘܓܐܼ. ܘܐܦ ܕܫܡܼܥܘ ܗܘܘ ܛܒܼܗ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐܙܼܠ ܠܬܡܿܢ ܀ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܫܠܝܚܐ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܐܝܟܘ ܒܝܬܟ. ܘܠܐܝܟܐ ܡܘܒܠ ܐܢܬ ܠܢ ܀ ܐܡܿܪ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ. ܐܢܬ ܝܿܕܥ ܐܢܬܼ ܕܥܠ ܬܪܥܗ ܕܥܒܼܕܟ ܩܐܿܡܼ ܐܢܬ. ܘܗܠܝܢ ܕܒܦܘܩܕܢܟ ܐܬܘ ܥܡܟܼ. ܝܬܝܪ ܡܢܝ ܝܿܕܥܝܢ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܠܝܢ ܪܒ ܚܝܠܐܼ. ܫܘܪ ܢܚܼܬ ܡܢ ܙܘܓܐ. ܀ ܘܫܼܿܪܝ ܗܘܐ ܫܠܝܚܐ ܕܢܐܡܪ. ܝܫܘܥ ܕܛܠܼܝܡ ܒܐܝܕܥܬܗ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ : ܝܫܘܥ ܕܢܘܟܪܝ ܛܒܼܗ. ܒܡܼܕܝܢܬܐ ܗܕܐ : ܝܫܘܥ ܐܟܣܢܝܐ ܒܝܬ ܒ̈ܢܝܢܫܐ ܗܠܝܢ : ܝܫܘܥ ܕܡܩܿܕܡ ܠܫܠܝܚܗ ܠܟܠ ܐܬܪ ܘܠܟܠ ܡܕܝܢܐ : ܘܒܗ ܡܫܬܒܚ ܘܒܗ ܡܬܝܕܥ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗ ܫܿܘܝܢ܆ ܝܫܘܥ ܕܠܒܼܫ ܦܓܪܐ ܘܗܘܼܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܬܚܼܙܝ ܠܟܠܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܦܪܘܫ ܡܢ ܚܘܒܗ. ܡܪܢ ܕܝܗܼܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ ܘܙܒܿܢܗ ܒܕܡܗ. ܘܩܢܢ ܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܒܝܩܝܪ ܐܙܕܒܢ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܬܠ ܠܗ ܚܠܦ ܢܦܫܗ. ܗܼܘ ܓܝܪ ܝܗܼܒ ܢܦܫܗ ܚܠܦܝܢ. ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ ܕܠܚܕ ܚܕ ܐܝܬ. ܘܐܦ ܠܐ ܗܼܘ ܒܥܿܐ ܠܢ ܡܕܡ ܐܠܐ ܕܢܒܥܼܐ ܡܢܗ ܘܢܚܼܐ ܀ ܀ ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ݂. ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬ݀ܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܠ pb. 243 ܕܘܟܐܿ. ܕܢܚܼܙܘܢ ܠܫܠܝܚܐ ܚܼܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܼܐ ܠܬܡܢ ܀ ܘܐܡܼܪ ܝܗܘܕܐ. ܡܢܐ ܩܝܡܝܢܢ ܘܒܛܝܠܝܢܢ. ܝܫܘ݁ܥܼ ܡܢܐ ܨܒܿܝܼܬ. ܥܕܢܐ ܦܩܿܕ ܘܥܒܿܕܐ ܢܗܘܼܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܢܬܬܐ ܘܒܪܬܗܿ܆ ܣܓܝܘ ܥܠܝܗܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܗܿܢܘܢ܆ ܘܠܐ ܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܕܗܿܘ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܩ̈ܝܡܢ ܐ̈ܢܝܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܼܒܩܘ ܐܢ̈ܝܢ ܕܡܕܡ ܢܛܥ̈ܡܢ. ܐܠܐ ܡܪܡܿܝܘ ܐܪܡܼܝܘ ܐܢܗܝܢ ܒܥܪܣܐ ܟܕ ܠܐ ܝ̈ܕܥܢ ܠܐܢܫ܆ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ ܝܘܡܐ ܕܐܬܼܐ ܫܠܝܚܐ ܠܬܡܿܢ ܀ ܀ ܘܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܥܪ̈ܕܐ ܕܟܕܝܢܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܐ. ܕܥܘܠ ܠܓܘ ܕܪܬܐ ܘܟܕ ܩܐܿܡ ܐܢܬܼ. ܩܼܪܝ ܐܢܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܫ̈ܐܝܕܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܕܐܡܿܪ ܝܗܘܕܐ ܫܠܝܚܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܬܘ ܠܟܐ ܠܒܪ. ܡܛܘܠ ܕܡܛܠܬܟܘܢ ܗܘ ܐܿܫܬܠܚܬܼ. ܘܥܠ ܒ̈ܢܝ ܫܪܒܬܟܘܢ܇ ܕܐܛܪܘܕܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܥܠܕܐ ܡܿܛܐ ܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡܐ. ܘܠܦܚܬܟܘܢ ܐܿܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܥܠ ܗܿܘ ܥܪܕܐ ܟܕ ܐܝܬ ܥܡܗ ܟܢܫܐ ܕܐܢܫܐ ܘܐܡܼܪ. ܠܟܘܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܠܟܘܢ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܡܥܡ̈ܨܝ ܥ̈ܝܢܝܗܘܢ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܢܚܼܙܘܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܟܝܢܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܠܡܗܘܐ ܒܛܒܬܐ. ܠܟܘܢ pb. 244 ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܝܠܼܕܐ ܕܓܗܢܐ ܘܕܐܒܕܢܐ. ܒ̈ܢܘܗܝ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܡܫܿܬܠܐ ܠܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐܿ. ܕܗܼܘ ܡܚܿܕܬ ܥܒܼ̈ܕܐ ܒ̈ܝܼܫܐ ܕܠܟܝܢܗ ܝܐ̈ܝܢ. ܠܟܘܢ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܡܪ̈ܚܐܿ. ܐܒ̈ܕܝ ܒܐܝܼ̈ܕܝ ܢܦܫܗܘܢ. ܘܡܢܐ ܐܿܡܪ ܥܠ ܣܘܦܟܘܢ. ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܐ. ܘܡܢܐ ܐܿܫܬܥܐܼ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ. ܣܓܝܐܿܢ ܐܢ̈ܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܡܫܡܥܬܐܼ ܘܠܝܬ ܠܗܝܢ ܣܟܐ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܢܗܘܼܘܢ ܫ̈ܠܕܝܟܘܢ܆ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܦܘܪ̈ܥܢܝܟܘܢ. ܠܟ ܓܝܪ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܫܐܕܐܼ. ܘܠܒܪܟ ܕܠܐ ܢܩܝܦ. ܗܫܐ ܓܝܪ ܥܠܝܟܘܢ ܗܘܐ ܿܫܬܕܪܬ ܠܟܐ. ܡܢܐ ܡܿܣܓܐ ܐܢܐ ܕܐܿܡܼܪ ܥܠ ܟܝܢܟܘܢ. ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢܝ. ܘܡܡܪܚܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܡܿܪ ܝܗܘܕܐ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ܗܢܐ ܕܒܪ̈ܚܡܼܐ ܘܒܚܢܼܢܐ ܐܫܼܬܕܪ ܠܟܐܼ. ܬܐ ܦܘܩ ܠܘܬ ܐܘܟܠܘܣ ܗܢܐ ܕܗܐ ܩܐܿܡ ܗܪܟܐ. ܘܐܡܼܪܘ ܠܝ ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܢܬܘܢ ܓܢܣܐܼ ܘܒܗܿ ܒܫܥܬܐ ܢܦܩܼܬܿ ܐܢܬܬܐ ܗܿܝ ܘܒܪܬܗܿ. ܟܕ ܕܡ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܠܡ̈ܝܼܬܬܐ ܘܡܦܪ̈ܣܝܢ ܘܡܨܥܪ̈ܢ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܢ̈ܝܢ ܫܠܝܚܐ ܟܪܝܬܼ ܠܗ ܥܠܝܗܝܢܼ ܘܐܡܼܪ. ܠܐ ܗܘܐ ܚܘܣܢܐ ܗܘܿܐ ܥܠܝܟܝܢ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦܠܐ ܠܡܚܣܢ ܝܿܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܫܼܿܢܘ ܡܢܗܝܢܼ ܘܥܠ ܓܒ̈ܝܗܝܢ ܩܘܡܘ. ܘܟܕ ܐܡܼܪ ܗܘܐ pb. 245 ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܫܠܝܚܐܼ. ܢ̈ܦܠܼܝ ܗ̈ܢܝܢ ܢܫ̈ܐܼ ܘܡܝܼܬܝ̈ ܠܗܝܢ. ܠܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܗܝܢ ܢܫܡܼܬܐ ܘܐܦܠܐ ܩܠܐ ܝܗ̈ܒܢ ܗ̈ܘܝ. ܘܗܿܘ ܫܐܕܐ ܩܥܼܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܼܪ. ܬܘܒ ܐܬܝܼܬ ܠܟ ܡܟܣܢܗ ܕܟܝܢܢ܆ ܬܘܒ ܐܬܝܬܼ ܠܟ ܠܟܐ ܡܘܒܕܢܗ ܕܓܢܣܢ܆ ܬܘܒ ܐܬܝܬܼ ܠܟ ܠܟܐ ܡܟܦܪܢܐ ܕܥܩ̈ܒܬܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܐ ܨܒܿܝܼܬ ܕܬܫܒܩܢ ܒܐܪܥܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܠܢ. ܘܐܣܬܿܟܠ ܝܗܘܕܐܼ. ܕܗܿܘ ܗܘ ܫܐܕܐ ܕܪܕܦ ܡܢ ܗܿܝ ܐܢܬܬܐ ܀ ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܒܥܿ ܐܢܐ ܡܢܟ ܕܝܢܼ. ܐܦܣ ܠܝ ܠܐܝܟܐ ܕܨܿܒܝܬ ܐܙܼܠ ܐܿܥܡܪ. ܘܐܿܩܒܠ ܡܢܟ ܦܘܩܕܢܐܼ. ܘܠܐ ܐܿܕܚܠ ܡܢ ܗܿܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠܝ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܐܢܬ ܐܬܝܬ ܕܬܣܼܥܘܪ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܬ݀ܝܬ ܕܐܚܿܒܠ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܢܬ ܐܠܐ ܡܫܿܠܡ ܨܒܝܢܗ ܕܗܿܘ ܕܫܕܪܟ ܪܫܝܢܐ ܡܿܩܒܠ ܐܢܬܼ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܐܿ. ܐܠܐ ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܨܒܝܢܗ ܕܗܿܘ ܕܫܕܪܢܝ܇ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܠܟܝܢܢ ܐܿܙܠ ܐܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܡܥܕܪ ܠܟ ܡܪܟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܥܿܒܕ ܐܢܬܼ. ܐܦ ܠܝ ܡܿܣܡܟ ܠܝ ܐܒܝ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܥܿܪ ܐܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܟ ܡܿܛܝܒ ܠܟ ܒܐ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܿܘܝܢ ܕܢܥܡܼܪ ܒܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܝ ܡܿܪܓܫ ܠܝ ܡܐ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗܿ. ܐܿܣܥܘܪ ܒܗܘܢ ܨܒܝܢܗܼ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܟ ܙܐܿܢ ܠܟ ܘܡܦܪܢܣ. pb. 246 ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܥܝܢ ܠܟܼ.