Jacob of Serugh: An Admonition - ܕܡܲܪܬ݁ܝܵܢܘܼܬܼܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܐܲܙܝܼܥ ܩܵܠܲܝ̈ ܥܲܠ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܟܼ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܢܗܲܠܠܘܼܢ ܠܵܟ̣ ܟܠܗܘܿܢ ܪܸ̈ܓ̣ܫܲܝ ܒܲܙܡܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܡܲܬܼܩܲܢ ܠܸܫܵܢܝ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ: ܘܐܸܢܗ݀ܘ ܕܒܼܵܛܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܼܵܟ̣ ܠܢܸܓ̣ܕܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ܀ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܐܸܒ̣ܛܲܠ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣: ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܒܕܼܝܼܢܵܐ ܟܹܐܢܵܐ܀ ܦܘܼܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܫܘܼܒ̣ܚܵܗ̇ ܡܲܬܼܩܲܢ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܠܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܥܕܼܝܼܠ ܘܲܡܩܲܦܲܚ܀ ܗ݀ܘ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܹܗ ܒܦܘܼܡܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܪܹܐ ܠܹܗ: ܩܵܠܵܐ ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܕܢܸܗܘܹܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܘܗܵܟܲܢ ܚܲܝܵܒ̣ ܟܠ ܡܲܢ ܕܐܲܪܓܸܫ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܪܘܿܝܵܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܢܸܬܸܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܲܒ̣ܪܵܝܗܝ܀ pb. 2 ܫܲܪ̈ܒܹ݁ܐ ܣܪ̈ܝܼܩܹܐ ܘܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ: ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܹܗ ܠܦܘܼܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܫܲܡܸܫ ܐܸܢܘܿܢ 1 ܗܘ݀ ܒܵܪܘܿܝܵܐ ܗܵܟܲܢ ܐܲܬܼܩܸܢ ܟܲܕܼ ܒܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܦܘܼܡܵܐ ܠܫܘܼܒ̣ܚܹܗ ܠܵܘ ܠܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ܀ ܩܥܝܼ ܒܓܲܓܲܪܬܵܟܼ ܘܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܫܝܼܦܘܿܪܵܐ: ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܠܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܹܗ܀ ܒܪܝܼܬܼܵܟ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܐܸܬܼܗܲܪ ܒܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟ̣: ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܪܲܝܬܵܢܝ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܐܹܙܘܼܥ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܠܠܸܒܵܐ ܕܲܒ̣ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܢܸܗܘܹܐ ܡܫܲܡܸܫ ܠܵܟ̣ ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܩܲܕܸܫ ܠܸܫܵܢܝ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܲܪ̈ܒ݁ܝܼܢ ܥܵܠܡܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒ̣ܥܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܢܸܗܘܹܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܗܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܠܵܟ̣ ܦܘܼܡܝ ܡܠܝܼܘܗܝ ܡܵܪܝ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬ݁: ܘܠܵܐ ܢܸܥܒܲܪ ܒܹܗ ܡܲܡܠܠܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܕܢܸܫܬܲܡܲܫ ܒܹܗ܀ ܢܙܘܼܥܘܼܢ ܩܵܠܲܝ̈ ܥܲܠ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܟ̣ ܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ: ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܡܵܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܥܲܠ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܟ̣܀

Footnotes

‎1  sic

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/340
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 10, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “An Admonition - ܕܡܲܪܬ݁ܝܵܢܘܼܬܼܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 10, 2018, https://syriaccorpus.org/340.
Bibliography:
An Admonition - ܕܡܲܪܬ݁ܝܵܢܘܼܬܼܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/340.

Show Citation Styles