Jacob of Serugh: On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܥܵܬܼ݁ܪܝܼܢ ܟܠ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ: ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐܹܡܲܠܸܠ ܒܵܗ̇ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣܀ ܡܵܪܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܚܵܐ ܠܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܕܲܦܪܲܩ̣: ܩܢܝܼܢܝ ܕܐܸܙܡܲܪ ܠܵܟ̣ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡܹܐܡܪܹ̈ܐ ܘܡܸ̈ܠܹܐ ܘܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܩܲܒܸ݁ܠ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܠܵܫܵܐ܀ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܝ ܦܘܼܡܵܐ ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܐܵܦ ܠܸܫܵܢܵܐ: ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܠܦܘܼܡܵܐ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܢܙܝܼܥ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܟ̣܀ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘܢܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܐܵܦ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܒܵܟ̣ ܢܸܬܼܢܸܐ ܫܲܪܒܵܟ̣܀ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܙܵܘ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܵܦ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܝܗ̇: ܗܲܒ̣ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܚܙܸܐ ܫܘܼܦܪܵܟ̣ ܘܲܬܼܡܲܠܸܠ ܠܵܟ̣܀ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܸܣܪܵܐ: ܐܹܡܲܠܸܠ ܒܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܟ̣ ܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܠܘܵܬܲܢ ܐܸܬܲܝܬ݁ ܒܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܩ̣ܵܘܝܼܬ݁ ܠܥܸܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܠܬܲܚܬ݁: ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܡܲܠ̈ܝܵܢ ܡܸܢܵܟ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ pb. 213 ܡܠܝܼ ܦܘܼܡܝ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܡܝܼܪ ܠܵܟ̣ ܕܲܦܬܲܚ ܘܐܸܡܠܹܝܘܗܝ: ܦܬܲܚܲܝܗܝ ܘܲܡܠܝܼܘܗܝ ܐܵܦ ܐܸܠܵܐ ܦܬܼܝܼܚ ܕܲܚܒܸܢܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܬܲܚ ܦܘܼ̈ܡܹܐ ܣܟ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܡܲܢ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܦ̮ܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܟ܀ ܒܲܙܒܲܢ ܡܲܠܠܲܬ݀ ܐܵܦ ܐܲܬܵܢܵܐ ܕܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ: ܕܲܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܕܐܵܦ ܠܲܒ̣ܥܝܼܪܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܬܸܬܸܠ܀ ܦܬܲܚ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܦܘܼܡܝ ܕܐܸܢܵܐ ܣܟܲܪܬܹܗ ܒܥܵܘܼܠܵܐ ܕܐܝܼ̈ܕܲܝ: ܕܠܵܟ̣ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܬܸܣܥܘܿܪ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܦܬܲܚܲܝܗܝ ܘܲܡܠܝܼܘܗܝ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܦܵܬܲܚ ܟܠ ܕܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ: ܦܘܼ̈ܡܹܐ ܣܟ̣ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܵܟ̣ ܡܸܬܼܦܲܬܼܚܝܼܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܦܬܲܚ ܡܵܪܝ ܬܲܪܥܵܐ ܒܟܹܐܦܵܐ 1 : ܒܓ̣ܵܘ ܐܲܫܝܼܡܘܿܢ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܡܲܢ̣ܢܘܼ ܦܲܬܼܚܹܗ ܠܓܲܪܡܵܐ ܚܲܪܒܵܐ ܕܲܠܒܲܟ̣ ܫܸܡܫܘܿܢ: ܘܐܲܦܸܩ̣ ܡܸܢܹܗ ܫܸܩܝܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܨܗܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܢ̣ܘܼ ܦܬܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܘܼܠܬܼܵܐ ܘܩܲܪܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܟܲܦܢܵܐ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܵܟ̣ ܐܸܬܼܦܲܬܲܚܘ ܟܠܗܘܿܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܣܲܡܝܵܐ ܘܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܕܼܘܼܓܵܐ ܘܦܘܼܡܵܐ ܕܦܹܐܩܵܐ܀ ܣܲܡܝܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܕܘܸܓܵܐ ܕܢܸܫܡܲܥ ܦܹܐܩܵܐ ܢܡܲܠܸܠ: ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܦ ܠܝܼ ܦܬܲܚ ܠܝܼ ܣܸܦܘܵܬܼ̈ܝ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܦܬܲܚ ܐܵܦ ܠܐܸܕܼܢܵܐ ܕܬܸܫܡܲܥ ܫܲܪܒܵܟ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ: pb. 214 ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܩܠܝܼܕܼܵܐ ܘܒ̣ܵܟ̣ ܡܸܬܼܦܲܬ̈ܚܵܢ ܟܠ ܒܼܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܬܸܚܙܹܝܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܸܢ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܵܟ̣ ܢܵܗ̇ܪܵܐ ܡܸܢܵܟ̣: ܘܲܡܡܲܠܠܵܐ ܠܵܟ̣ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܒܵܟ̣ ܢܲܗܝܼܪܵܐ܀ ܡܲܚܫܸܟ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܠܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܐܲܣܪܹܗ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ: ܘܢܵܗܲܪ ܡܸܢܵܟ̣ ܐܸܢ ܚܵܐܲܪ ܒܵܟ̣ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܥܲܝܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܝܬ݁ ܒܵܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܬܼܢܗܲܪ: ܐܸܢܕܹܝܢ ܫܲܦܝܵܐ ܡܩܲܒ݁ܠܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇܀ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܫܸܡܫܵܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܢܘܼܪܵܐ 2 :ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ 3 : ܕܩܲܒܸܠܬܹܗ ܗܘ݀ܵܐ ܠܹܗ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܐܵܦ ܗܝ݀ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܗܵܟܲܢ ܗ̄ܝܼ ܡܵܪܝ ܗܝ݀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܵܐ ܕܲܚܙܵܬܼܵܟ̣: ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܡܸܠܬܼܵܐ ܘܢܵܦ̇ܩܵܐ ܡܡܲܠܠܵܐ ܫܲܪܒܵܟ̣܀ ܠܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܘܡܵܐ ܕܚܵܪܲܬ݀ ܒܵܟ̣ ܢܵܗ̇ܪܵܐ ܡܸܢܵܟ̣: ܘܒ̣ܵܟ̣ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܵܟ̣ ܘܲܡܡܲܠܠܵܐ ܥܠܲܝܟ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܝܢܵܐ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܫܸܡܫܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ: ܗܘ݀ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܢܘܼܪܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܘ݀ ܚܵܐܲܪ ܒܵܗ̇ ܐܵܦ ܡܲܠܒܸܫ ܠܵܗ̇ ܙܝܼܘܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܙܝܼܘܵܐ ܢܵܗ̇ܪܵܐ ܕܬܸܚܙܸܐ ܠܟ̣ܠ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܚܘܼܪ ܒܵܗ̇ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܦ ܫܸܡܫܵܐ ܒܥܲܝܢܵܐ ܚܵܐܲܪ: ܘܡܸܢܵܟ̣ ܬܸܠܒܲܫ ܢܘܼܗܪܵܐ ܬܡܲܠܸܠ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܵܟ̣܀ ܬܵܐ ܙܸܠ ܗܵܘܢܵܐ ܚܙܝܼܘܗܝ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ 4 : ܘܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܓ̣ܝܼܚܘܿܢ ܕܲܡܠܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀ pb. 215 ܪܵܕܹܐ 5 : ܘܡ̇ܫܦܲܥ ܟܠ ܚܘܼܠܡܵܢ̈ܝܼܢ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ: ܘܛܲܚ̣ܦܵܐ ܒܹܗ ܐܲܪܥܵܐ ܕܲܝܗܘܼܕܼ ܘܲܒ̣ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ܀ ܓܵܐܲܚ ܡܸܢܹܗ ܚܢܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܡܘܿܠܵܐ: ܘܲܠܟ̣ܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܓܵܪܹܦ ܠܲܡܛܲܠܵܩܘܼ܀ ܚ̣ܙܵܘ ܒܹܗ ܣܡܲܝ̈ܵܐ ܫܡܲܥ̣ܘ ܒܹܗ ܕܘܼ̈ܓܹܐ ܚ̣ܝܵܘ ܒܹܗ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܢܸܗܪܲܬ݀ ܡܸܢܹܗ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܕܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܟܠ ܕܲܦܓܲܥ̣ ܒܹܗ ܫܩܲܠ̣ ܚܘܼ̈ܠܡܵܢܹܐ ܘܟܸܢ ܥܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܠܟ̣ܠ ܕܐܸܬ݀ܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ 6 : ܘܟܸܢ ܐܵܙܹ̇ܠ 7 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܩܵܡ̣ܘ ܒܹܗ ܢܵܦ̈ܠܹܐ ܜܢ̣ܵܘ ܒܹܗ ܛܪ̈ܝܼܕܹܐ ܣܒܲܥ̣ܘ ܒܹܗ ܟܲܦܢܹ̈ܐ: ܕܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܸܬ݀ܵܐ ܕܲܡܣܲܚ̈ܦܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܲܩܝܼܡ܀ ܗܲܠܸܟ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܢܸܥܩܘܿܪ ܟܘܼ̈ܒܹܐ ܡ̣ܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܢܸܙܪܘܿܥ ܫܲܝܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܚܪܸܒ̣ ܡ̣ܢ ܚܲܪܡܵܢܵܐ܀ ܓܒ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܠܝܼ̈ܚܹܐ ܕܲܢܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܢܲܝܬܸܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܫܸܡܫܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܠܹܗ ܫܵܥܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܘܲܥܣܲܪ: ܢܸܟ̣ܢܘܿܫ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܚܲܕܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܕܲܪ̈ܓ̣ܝܼܢ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܣܵܠܹ̇ܩ ܫܸܡܫܵܐ ܘܢܵܚܹ̇ܬܼ: ܘܦܵܪܹܣ ܕܸܢܚܹܗ ܥܲܠ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܚܸܫ̈ܘܿܟ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܨܸܡܚ̈ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܸܣܦܹܝܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܢܦܲܩ̣ܘ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܪ̈ܩܹܐ ܒܵܬܲܪ ܠܸܠܝܵܐ ܕܚܲܦܝܼ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܫܩܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܬܪܸܥܣܲܪ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܲܫ̈ܡܵܗܵܬܼܵܐ: pb. 216 ܫܦܲܝ̈ܵܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܐܵܦ ܬܲܡܝܼ̈ܡܹܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܒܝܼܫܘܼ܀ ܓܒ̣ܵܐ ܨܲܝܵܕܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܲܢܩܲܦܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܥܘܼܬܼܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܚܸܟ̣̈ܡܵܬܹܗ: ܓܒ̣ܵܐ ܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܕܢܲܦܩܘܼܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ܀ ܪܵܚܡ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ̇ ܘܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܒܹܗ ܘܢܲܩܝܼܦܝܼܢ ܠܹܗ: ܢܲܗܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ ܘܲܚܠܝܼܛܝܼܢ ܒܹܗ ܘܥܲܬ݁ܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ܀ ܫܒܲܩ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܘܐܸܬ݀ܵܘ ܒܵܬܼܪܹܗ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ: ܣܢ̣ܵܘ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܠܹܗ ܢܸܩܢܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܪܦܝܼܘ ܓܸܢܣܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ ܐܵܦ ܐܲܒ̣ܵܗܹ̈ܐ: ܥܘܼܡܪܵܐ ܘܛܘܿܗܡܵܐ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ܀ ܫܡܲܥ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܸܠܬܹܗ ܟܠ ܡܘܿܢ 8 : ܕܐܸܡܲܪ ܐܲܝܟܲܢ ܕܐܸܡܲܪ: ܕܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ܀ ܕܠܵܐ ܢܸܩܢܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܠܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܲܛ̣ܦܘܼܗܝ܀ ܕܠܵܐ ܢܹܐܨܦܘܼܢ ܡܵܢܵܐ ܢܡܲܠܠܘܼܢ ܐܸܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ܀ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܢܡܲܠܠܘܼܢ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ܀ ܡܲܚܬܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܵܐ ܚܲܝܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ pb. 217 ܕܠܵܐ ܢܹܐܨܦܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܦܲܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܵܘܣܸܦ̣ܘ ܗܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ܀ ܕܠܵܐ ܢܡܲܠܠܘܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܐܵܦܠܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܐܸܬ݁ܛܲܝܲܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܨܠܘܼܬܼܵܐ ܢܙܝܼܥ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܵܟ̣܀ ܫܐܸܠ̣ܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ: ܘܢܸܗܪܲܬ݀ ܫܸܦܪܲܬ݀ ܫܸܐܠܲܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܢܲܠܸܦ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ 9 : ܠܲܒ̣̈ܢܲܝ ܐ̄ܪܵܙܹܗ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܙܵܕܹܩ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܢ܀ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܠ̈ܨܵܢ ܣܵܡ̣ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܩܲܕܼܡܵܝܑܼܬܼ ܓܹܝܪ ܦܲܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܢ: ܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܠ̈ܠܵܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ܀ ܕܠܵܐ ܢܵܘܪܟ̣ܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܐܲܠܸܦ̣ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܝܼܟ̣ܵܬܼܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܸܦ̮ܟܲܗ܀ ܗܵܢܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܲܦܲܩ ܠܝܼ ܒܹܗ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܦܐܝܼܬܼܵܐ ܕܬܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܡܸܬ݁ܕܲܢܚܵܐ ܒܹܗ܀ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܫܸܡܥܵܐ ܕܲܫܦܸܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܣܵܟ̣ܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ pb. 218 ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܚܙܵܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܵܦܲܪ ܡܹܐܡܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܫܵܡ̈ܡܘܿܥܹܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܒܡܹܐܡܪܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܐܸܢ ܫܵܡܘܿܥܵܐ ܠܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܠܵܐ ܫܵܦܲܪ ܠܹܗ܀ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܒܲܪ ܐܵܠܵܗܵܐ: ܡܸܬܼܦܲܫܩܵܐ ܠܵܟ̣ ܐܸܢ ܫܵܡܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܫܐܸܠ̣ܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܫܲܐܠ̣ܘܼܗܝ ܠܵܐ ܟܠ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܨܲܠܵܝܘܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܢ: ܐ̄ܒ̣ܘܿܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܩ ܩܲܕܝܼܫ܀ ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܲܢ ܐܵܦ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܟܲܪ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܐܵܦ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟ̣: ܘܲܫܒ̣ܘܿܩ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܘܚܲܣܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܒܲܩܢܲܢ܀ ܘܲܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܥܠܲܝܢ ܕܲܡܚܝܼܠܝܼܢܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܨܵܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܟ̣܀ ܡܸܛܠ ܕܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܝܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܡ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܠܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ܀ ܙܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܵܡ̣ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ ܢܹܐܪܥܘܼܢ ܕܲܪܹܗ ܕܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ܀ ܪܸܒ݁ܘܿ ܪܸ̈ܒ݁ܘܵܢ ܕܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ: ܒܲܥܣܲܪ ܡܸܠܝܼ̈ܢ ܣܲܝܸܟ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ pb. 219 ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܟ̣ܠ ܒܵܥ̈ܘܵܬܼܵܐ 10 : ܕܟ̣ܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ: ܒܗܵܕܹܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܚܲܒ̣ܫܹܗ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ܀ ܒܗܵܝ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܬܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܢܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܒܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܗܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܠܹܗ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ܀ ܪܲܒ݁ ܚܲܝܠܲܢ ܓܹܝܪ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܲܢ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܚܲܨܝܼܦ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܚܵܣܹ̇ܡ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܡܲܩܪܸܒ̣ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܣܵܪܲܚ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܢܸܙܟܸܐ ܚܒ̣ܵܠܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ܀ ܚܦܝܼܛ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ ܢܩܸܐ ܠܣܘܼܪܚܵܢܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ ܒܝܼܫܬܵܐ: ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܩܸܛܠܵܐ ܚܵܕܹܐ ܒܲܕܼܡܵܐ ܡܥܝܼܪ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܲܠܸܦ ܚܲܪܒܵܐ ܘܥܝܼܪ ܒܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܥܲܠ ܬܲܟ̣ܬ݁ܘܼܫܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܩܵܐܹ̇ܡ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܟܠ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ: ܣܵܟܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܦܘܼܡܹܗ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܠܵܐ ܢܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܣܵܢܹ̇ܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܡܥܲܪܩܸܠ ܠܵܗ̇ ܘܲܡܕܼܵܘܸܕܼ ܠܵܗ̇: ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܠܵܗ̇ ܘܐܸܠܘܼ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܟܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܢܲܝܙܟܹ̈ܐ ܘܓܹܐܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܙܝܼܥܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܢܸܚܙܹܝܗ̇܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܡܥܝܼܪ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ: ܘܲܡܕܲܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܒܨܸܦܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܝܼܢ܀ ܘܙܵܠܲܚ̣ ܬܸܛܪܹܗ ܥܲܠ ܡܲܚܫܲܒ̣ܬܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܫܬܲܦܸܐ: pb. 220 ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܸܒ̣ܛܲܠ܀ ܗܵܘܹ̇ܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܨܲܠܸܐ: ܘܚܵܐܲܪ ܢܸܚܙܸܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܠܐܲܝܟܵܐ ܨܵܠܹ̇ܝܢ܀ ܘܐܸܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܹܗ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܫܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܙܗܸܐ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܕܢܸܫܐܲܠ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܚܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܠܹܗ ܘܡܸܬܼܚܲܟܲܡ ܠܹܗ ܘܡܸܬܼܚܲܪܲܥ ܠܹܗ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܘܲܒ̣ܡܘܿܢ ܢܸܕܼܠܘܿܚ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܪܵܡܹ̇ܐ ܒܠܸܒܹܗ ܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ ܕܲܣܢܸܐ ܣܲܓܝܼ: ܘܲܡܥܵܘܸܟ̣ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܕܠܵܐ ܢܨܲܠܸܐ ܬܘܼܒ̣܀ ܘܡܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܒܓ̣ܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܗܵܦܹ̇ܟ̣ ܡܲܬܼܘܸܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܥܲܝܘܼ̈ܩܬܼܵܢܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܒܵܣܲܪ ܠܹܗ: ܘܐܲܝܟ̣ ܡܲܟܸܣ ܠܹܗ ܕܲܠܡܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܠܹܗ ܘܲܡܫܲܬܸܩ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܲܣܟܸܠ̣ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܣܟܸܠ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܚܵܐܹ̇ܫ܀ ܕܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܚܲܫܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܸܒ̣ܛܲܠ ܕܲܪܚܝܼܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܕܲܡܥܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܐܸܠܵܐ ܬܸܒ̣ܛܲܠ܀ ܐܸܠܘܼ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܡܵܘܬܵܐ: ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܕܼܵܚܹ̇ܠ ܢܸܚܙܸܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܡܲܪܚܸܩ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܘܲܥܕܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܡܨܲܠܸܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܲܝܟܲܢ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܫܵܓܹ̇ܫ ܠܹܗ ܒܝܲܕܼ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: pb. 221 ܘܡܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܹܗ ܠܘܵܬܹܗ ܫܲܩܠܹܗ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܘܲܢܦܲܩ̣܀ ܘܐܸܢ ܦܸܓ̣ܥܲܬ݀ ܒܹܗ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܚܝܼܨܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ: ܡܸܨܛܲܕܸܐ ܒܵܗ̇ ܘܐܵܦ ܡܥܗܸܕܼ ܠܵܗ̇ ܕܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܬܸܣܥܘܿܪ܀ ܐܵܦ ܡܲܪܢܸܐ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܛܲܒ̣ܬܼܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܲܡ: ܘܐܸܢ ܡܸܣܬܲܥܪܵܐ ܘܐܸܠܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ (ܗܵܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ 11 ܒܕܲܪܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܪܹܒ̣ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ: ܘܥܲܡܹܗ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܠܲܡܣܲܓܵܦܘܼ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ 12 : ܠܝܼܫܘܿܥ ܟܵܗܢܵܐ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕܵܩ: ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܠܣܵܛܵܢܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܲܪܡܸܐ ܪܘܼܚܹܗ ܕܟ̣ܵܗܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܢܕܼܵܘܸܕܼ ܗܵܝ̇ ܒܵܥܘܼܬܹܗ ܕܟ̣ܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܟܠ̣ܵܝܗܝ ܗܵܘ̇ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܡܕܼܵܘܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܗܵܢܵܐ ܥܝܵܕܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܨܹܝܕܼ ܕܲܡܨܲܠܹܝܢ: ܕܐܸܢܗ݀ܘ ܕܡܸܫܟܲܚ ܢܸܡܣܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܢܸܩܪܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܢ 13 :ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ܀ ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܩܵܪܒܲܬ݁ 14 : ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܬܹܐܡܲܪ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܕܢܸܫܡܲܥ ܒܝܼܫܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܕܠܵܐ ܒܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܕܲܪܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ: pb. 222 ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܫܵܐܹ̇ܛ ܠܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܓܸܢܣܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܕܲܪܵܐ ܥܲܡܵܟ̣ ܘܲܢܒܲܣܲܪ ܒܵܟ̣ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܝܑܼܠܸܦܲܬ݁ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܝܵܕܲܥ̇ 15 : ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܡܸܬ݁ܕܵܘܲܕܼ ܠܹܗ ܘܙܵܝ̇ܥܵܐ ܪܸܓ̣ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ܀ ܠܛܲܠܝܵܐ ܕܵܡܹ̇ܝܬ݁ ܕܲܡܚܝܼܠ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܩܵܪܹܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܥܲܠ ܬܲܟ̣ܬ݁ܘܼܫܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܹܗ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܕܩܵܪܹܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܡܲܪܦܸܐ ܘܥܸܪܹܩ ܥܲܠ ܕܲܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ܀ ܗܵܟܲܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܡܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܒܝܼܫܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܕܐܲܝܢܵܘ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܐ̄ܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ: ܚܢܲܢ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܕܲܫܡܵܟ̣ ܒܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܢ ܩܲܕܸܫ ܡܵܪܝ܀ ܥܠܲܝܢ ܐܸܬܼܩܪܝܼ ܫܡܵܟ̣ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܲܢ ܡܸܠܛܠܵܬܼܵܟ̣: ܩܲܕܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܫܡܵܟ̣ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܒܲܢ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ܀ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ: ܘܡܸܢܵܗ̇ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܕܲܥ ܡܲܢ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܪܲܒ݁ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܗܝ݀ ܡܲܠܦܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܝܵܪܒܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܕܠܲܐܝܕܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܕܲܚܝܼܚܵܟ̣܀ pb. 223 ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܚܸܼ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܘܼܡܩܵܐ ܐܲܣ̣ܩܵܟ̣ ܬܸܗܘܸܐ ܒܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܵܟ̣ ܐܲܚܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ: ܘܥܲܒ̣ܕܵܟ̣ ܐܲܚܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣ ܟܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܬܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ ܒܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܢ̄ܬ݁܀ ܐܸܬܼܡܲܣܟܲܢ ܗܘ݀ ܟܲܕܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣: ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܬܸܩܢܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ 16 : ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܒܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ̣ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܩܢܸܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܒܝܲܠܕܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ܀ ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܒܝܲܠܕܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܗܘ݀ܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܗܵܘ̇ ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܥܲܒ̣ܕܵܟ̣ ܒܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܸܛܥܸܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁: ܐ̄ܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܐܲܠܦܵܟ̣ ܬܸܩܪܸܐ ܒܪܹܫ ܒܵܥܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܬܹܐܪܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܟ̣ ܢܸܕܼܚܲܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ܀ ܕܐܸܢ ܫܵܐܹ̇ܛ ܠܵܟ̣ ܡܸܛܠ ܚܵܘܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܸܡܵܟ̣: ܢܸܗܦܘܿܟ̣ ܢܸܕܼܚܲܠ ܥܲܠ ܕܝܼܠܸܕܬܼܵܟ̣ ܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܡܸܙܕܵܘܙܸܐ ܕܲܠܒܲܪ ܐܵܕܼܵܡ ܫܲܦܠܵܐ ܢܸܦܟ݁ܘܿܪ: ܢܙܘܼܥ ܟܲܕܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡܵܟ̣ ܢܸܙܟܹܝܟ̣ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ: pb. 224 ܬܸܗܘܸܐ ܢܵܝ̇ܕܵܐ ܪܸܓ̣ܠܹܗ ܒܕܲܪܵܐ ܒܛܸܒܹ݁ܗ ܕܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܢܙܘܼܥ ܗܘ݀ ܡܸܢܵܟ̣ ܡܸܛܠ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܕܲܩܫܸܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܬܼܚܲܦܲܛ ܬܸܣܥܘܿܪ ܟܠܝܘܿܡ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܘܬܸܗܘܸܐ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ: ܥܲܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܕܲܡܠܸܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ܀ ܬܸܗܘܸܐ ܕܲܟ̣ܝܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܥܲܠ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܡܲܣܛܸܐ ܘܥܵܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܕܠܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܝܬ݁ ܢܸܨܛܲܥܲܪ ܠܹܗ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣: ܗܵܘ̇ ܕܲܫܦܲܪ ܠܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܟܲܕܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܵܟ̣܀ ܚܙܝܼ ܕܲܠܡܵܢ̣ܘܼ ܩܵܪܹܝܬ݁ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܘܨܲܠܸܠ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܕܠܵܐ 17 : ܢܵܨܛܲܥܲܪ܀ ܗܵܐ ܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܠܸܩ̣ܬ݁ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܗܘ݀ ܠܨܲܥܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣܀ ܒܹܗ ܝܵܪܹܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܢܸܙܥܲܪ ܒܵܟ̣ ܐܸܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܐܢ̄ܬ݁: ܛܘܿܪ 18 : ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܘܒܹܗ ܝܵܪܹܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܡܵܪܲܢ ܐܲܠܦܵܟ̣ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܕܓܸܢܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܣܲܓܝܼ ܬܵܒܲܥ̇ ܫܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ (ܕܠܹܗ ܠܐܲܠܵܗܵܐ 19 : ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܩܵܪܹܝܬ݁: ܬܹܐܨܲܦ ܬܸܫܦܲܪ (ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ 20 : ܕܲܗ݀ܘܲܝܬ݁ ܒܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܕܲܢܙܝܼܥ ܡܸܢܵܟ̣ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܟ̣ ܐܲܠܦܵܟ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ: pb. 225 ܬܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܲܫܡܹܗ ܡܙܝܼܥ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܟ̣ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܝܵܠܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܠܗܵܘ̇ ܕܘܼܚܵܠܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ܀ ܥܲܠ ܡܵܘܠܵܕܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܫܲܕܪܵܟ̣: ܟܲܕܼ ܡܥܲܗܸܕܼ ܠܵܟ̣ ܕܝܼܠܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܗܘ݀ܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܘܲܗ݀ܘܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܒܪܵܐ ܒܝܲܠܕܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ܀ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܩܵܪܹܝܬ݁ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁ ܢܹܐܬܸܐ ܢܸܦܪܘܿܩ: ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܐܸܫܬܲܥܒܲܕܼܘ ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ ܡܸܫܒܵܐ ܫܒܸܐ ܐ̈ܢܵܐܠ ܘܲܡܙܲܒܲܢ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܗܘܹ̇ܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܘܗܵܐ ܡܫܲܥܒܲܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܙܒܲܢܬܲܢܝ ܘܐܸܢܵܐ ܢܸܦܠܹ̇ܝܬܼ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܕܲܒ̣ܪܘܼܢܝ ܡܸܢܵܟ̣ ܘܲܗܘܹ̇ܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܲܩ̇ܢܹܝܬܼ ܟܲܕܼܢܲܢܝ ܒܢܝܼܪܵܐ ܩܲܫܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܢܵܘܲܠ ܠܝܼ ܒܹܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܫܹ̈ܐ܀ ܐܸܙܕܲܒܢܹ̇ܬܼ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܦܢܸܐ ܥܲܠ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ 21 : ܒܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܐܸܙܹ̇ܠ̄ܬܼ ܥܲܡܹܗ ܕܡܵܪܵܐ ܒܝܼܫܵܐ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܢܟ̣ܝܼܠܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܡܿܢܝ ܩܲܢܝܵܐ ܘܲܪܡܵܝ ܐܝܼܕܼܵܐ: ܘܒܹܝܬܼ ܠܹܗ ܠܚܵܘܵܐ ܟܬܲܒ̣ܘ ܐܸܫܛܵܪܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕܵܐ ܥܲܒ̣ܕܘܼܢܝ܀ ܐ̄ܢܵܐ ܝܸܗ̇ܒܹ݁ܬܼ ܦܘܼܡܝ ܘܲܗܘܹ̇ܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܕܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ: ܘܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܕܲܙܒ̣ܢܲܢܝ ܚܲܒ̣ܫܲܢܝ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬܹܗ܀ pb. 226 ܕܠܵܟ̣ ܕܹܝܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܸܫܛܵܪܝ ܠܵܐ ܪܲܡܝܵܐ ܠܵܟ̣: ܠܵܐ ܙܲܒܸܢܬܵܢܝ ܠܵܐ ܬܸܫܒܘܿܩܲܝܢܝ ܨܹܝܕܼ ܥܵܘܵܠܵܐ܀ ܬܹܐܬܸܐ ܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܲܟ̣ܬܲܒ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܟ: ܘܲܚܙܝܼ ܬܲܡܵܢ ܕܲܪܡܵܝ ܐܝܼܕܼܵܟ̣ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܥܲܬܵܐ 22 : ܥܲܡܹܗ ܕܐܲܝܟܲܢܵܐ ܒܪܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܐܲܡܪܲܚ̣ ܢܸܙܒܸܢ ܗܵܘ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܬܲܪܲܕܼ܀ ܕܢܹܐܙܲܠ ܛܲܠܝܵܐ ܢܙܲܒܸܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܡܲܢ ܙܵܒܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܘܲܬܼܟ̣ܝܼܠ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܡܩܲܕܸܐ ܠܹܗ܀ ܬܹܐܬܸܐ ܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܘܐܸܢ ܪܲܡܝܵܐ ܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܢܸܒ̣ܛܲܠ ܐܵܦ ܙܵܒ̣ܘܿܢܵܐ ܘܲܡܙܲܒ݁ܢܵܢܵܐ܀ ܐܸܙܕܲܒ݁ܢܹܬܼ ܡܵܪܝ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܟܲܕܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܪܲܪ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܟ܀ ܠܵܐ ܢܸܚܕܸܐ ܠܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܕܣܵܒܲܪ ܕܲܡܩܲܕܸܐ ܠܝܼ: ܠܵܐ ܙܲܒܸ݁ܢܬܵܢܝ ܠܵܐ ܬܲܗܡܸܐ ܡܹܢܝ ܟܲܕܼ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܪܲܡܝܵܐ ܠܵܟ̣ ܐܝܼܕܼܵܐ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒ̣ܝ ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܪܲܪ: ܬܠܘܿܚ ܠܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܚܸܘܝܵܐ ܒܢܸܟ̣ܠܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܫܡܵܟ̣ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܲܠܡܵܟ̣ ܘܐܸܬ݁ܛܲܡܲܐ ܠܹܗ: ܐ̄ܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣܀ ܐ̄ܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܬܲܪܦܸܐ ܒܹܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܕܲܥܪܲܩ̣ܘ: ܬܵܐ ܕܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܕܫܲܥܒܸ݁ܕܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܟ ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܝܲܡ: pb. 227 ܥܲܠ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܬܩܘܼܡ ܘܲܩܢܝܼ ܕܝܼܠܵܟ̣܀ ܒܸܠܥܵܕܼ ܓܲܒ̣ܪܵܗ̇ ܙܲܒ݁ܢܲܬ ܚܵܘܵܐ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢ: ܒܓ̣ܵܢ ܕܲܝܵܢܵܐ ܟܬܼܵܒ̣ܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܘܗܵܝ̇ ܕܲܡܙܲܒ݁ܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܐܸܢܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܠܝܼ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܝܼܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒ݁ܠܘܼܢ ܐܸܫܛܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܬܲܠܲܚ ܘܐܲܚܪܸܒ̣ ܘܲܫܪܝܼ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܥܲܒ̣̈ܕܹܐ ܛܥܝܼ̈ܢܲܝ ܨܲܠܡܵܟ̣: ܘܐܸܨܛܲܕܝܼ ܒܗܘܿܢ ܚܲܕܼ ܛܲܪܟܵܢܵܐ ܘܲܙܒܲܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܲܦܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܘܼܬܼܵܟ̣ ܡܲܠܝܲܬܼ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ: (ܘܢܵܘܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ 23 : ܒܹܝܬܼ ܥܲܒ̣ܕܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܘܵܝܹ̈ܐ܀ ܠܵܐ ܬܲܓܲܪ ܠܹܗ ܕܲܙܒܲܢ ܥܲܒ̣ܕܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܟ: ܣܲܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ ܕܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܨܒ̣ܵܐ ܕܒܲܚܛܘܼܦܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡܵܪܵܐ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܟ̣: ܩܢܝܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܘܲܠܚܵܛܘܿܦܵܐ ܫܕܼܝܼ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ܀ ܡܵܪܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܘܐܲܒ̣ܵܐ ܬܵܐ ܦܪܘܿܩ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ: ܕܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܥܵܘܵܠܵܐܝܼܬܼ܀ ܐ̄ܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܟܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܚܵܒ̣݁ܫܲܬ݁ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܠܦܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܬܸܩܪܸܐ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܕܟ̣ܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܢܸܫܬܲܟ̣ܚܘܼܢ ܠܵܟ̣܀ pb. 228 ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܙܕܲܗܸܐ ܡܸܛܠ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܒ̣ܝܼܫܵܐ ܢܸܕܼܚܲܠ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣܀ ܘܢܹܐܬܼ̈ܝܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܩܲܕܼ̈ܡܵܝܵܬܼܵܐ ܘܡܸܨ̈ܥܵܝܵܬܼܵܐ: ܕܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܢ ܠܵܟ̣ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܒ̣ܵܐ ܘܢܸܫܪܸܐ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܛܠܸܐ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ ܘܲܡܙܲܒܲܢ ܗ̄ܘܲܝܬ݁ ܒܸܠܥܵܕܼ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܬܸܒ̣ܛܲܠ ܬܸܢܘܲܝ ܗܵܝ̇ ܕܲܙܒ̣ܝܼܢܬܵܐ ܘܬܸܬܼܚܲܪܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܲܗܘܵܬܼ ܝܵܕܼܥܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܙܸܒ̣ܢܲܬ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܚܸܘܝܵܐ: ܕܡܸܫܬܲܪܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܗܘܵܬܼ ܡ̣ܢ ܚܲܪܡܵܢܵܐ܀ ܕܲܒ̣ܥܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܒ̣ܵܐ ܠܲܒ̣ܢܵܘ̈ܗܝ ܢܸܬܼܦܲܢܘܿܢ ܠܹܗ: ܘܗܵܐ ܩܵܪܹܝܢ ܠܹܗ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܟ̣ܠܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܐܲܠܦܵܟ̣ ܕܬܸܩܪܸܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܟܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܢܸܫܬܲܟ̣̈ܚܵܢ ܠܵܟ̣܀ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲ̄ܬ݁ ܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܠܸܦ: ܬܸܗܘܸܐ ܩܲܕܝܼܫ ܡܸܛܠ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܕܲܡܠܸܐ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ܀ ܘܬܸܬܸܠ ܐܲܬܼܪܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܕܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܒܛܸܒܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ (ܘܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܗܘܼܬܼܵܐ 24 ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣ ܘܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܲܢ ܐܵܦ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܟ̣: ܕܐܸܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܙܵܝ̇ܚܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܪܥܸܠ̣ܘ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ܀ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܠ̣ܦܵܟ̣ ܡܵܪܲ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ ܠܙܝܼ̈ܙܹܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܵܟ̣܀ ܘܨܵܠܹ̇ܝܢ ܦܲܚܹ̈ܐ ܘܛܵܡ̇ܪܝܼܢ ܢܸܫ̈ܒܹܐ ܘܲܡܨܲܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ: pb. 229 ܘܫܵܕܹܝܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ ܕܲܢܡܲܚܘܿܢܵܗ̇܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܚܘܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܨܲܗܝܲܬܼ ܠܲܕܼܡܵܐ: ܩܪܝܼ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܥܵܪܩܝܼܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܛܲܢ̈ܦܹܐ܀ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܒܝܼܫܵܐ ܠܢܲܦܫܵܟ̣ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܠܲܡܡܲܚܵܝܘܼ: ܘܐܲܝܟ̣ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܵܐ ܕܫܘܼܪܹ̈ܐ ܟܲܪܟܘܼܗ̇ ܠܲܡܬܲܪܵܥܘܼ܀ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܥܲܠ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܙܵܝ̇ܚܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܥܪܲܩ̣ ܠܸܓ̣ܝܘܿܢܹ̈ܐ ܚܸܫ̈ܘܿܟ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܠܦܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁: ܩܪܝܼ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܐܸܙܕܲܟ̣ܝܲܬ ܡܵܪܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܵܡܲܥ̇ ܒܝܼܫܵܐ ܕܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܩܵܪܹܝܬ݁: ܘܡܸܣܬܲܟܲܠ ܠܹܗ ܕܲܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܢܹܐܪܘܿܥ܀ ܠܵܘ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܠܥܸܕܼܪܵܟ̣ ܩܵܪܹܝܬ݁: ܘܠܵܐ ܠܲܢܒ̣ܝܼܵܐ ܢܹܐܬܸܐ ܢܣܲܝܥܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܘܠܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ ܢܲܥܪܸܩ ܡܸܢܵܟ̣ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܟ̣: ܘܠܵܐ ܠܦܘܼܪܩܵܢܵܟ̣ ܚܲܕܼ ܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܠܓܲܒ̣ܪܝܹܠ ܕܐܲܝܟܲܢ ܕܐܸܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ: ܢܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܠܲܡܲܝܵܠܘܼ ܒܗܵܝ̇ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܠܡܝܼܟ̣ܵܐܹܝܠ ܕܐܲܝܟ̣ ܕܲܢܩܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼܫܘܿܠ ܒܲܪܢܘܿܢ: ܢܸܫܡܘܿܛ ܣܲܝܦܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܗܵܠܹܝܢ 25 : ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܵܟ̣܀ ܡܲܪܦܹܝܬ݁ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܪ̈ܲܒܲܝ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܘܫܲܠܝܼ̈ܛܵܢܹܐ: ܘܠܵܗ̇ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܩܵܪܹܝܬܼ ܩܵܪܹܝܬ݁ ܬܹܐܬܸܐ ܥܲܠ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ܀ pb. 230 ܠܵܐ ܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܐܵܦܠܵܐ ܠܟܹܐܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܠܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ: ܐܲܠ̣ܦܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܥܸܕܼܪܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܐܸܠܵܐ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܙܵܝ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝܠܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ܀ ܩܪܝܼ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܡܲܠܝܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܥܵܪܩܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܫܹܐܕܼ̈ܐ ܕܩܵܪܹܝܬ݁ ܢܹܐܬܸܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܵܐ ܡܩܵܘܹܝܢ ܠܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܢܸܫܟܲܚ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܛܸܒܹ݁ܗ ܥܵܪܩܝܼܢ ܡܲܢ ܓܹܝܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܡܸܫܟܲܚ ܢܲܩܪܸܒ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ܀ ܐܸܠܘܼ ܐܸܬ̤ܵܐ ܐܵܘ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܐܵܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܐܵܘ ܡܲܩܪܸܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܘ ܠܵܐ ܡܲܩܪܸܒ̣ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ܀ ܐܸܢ ܙܵܝ̇ܚܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܐܲܝܟܲܢ: ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܹܐܪܘܿܥ ܙܵܘܚܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܕܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܗܝ̤ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܠ̣ܦܵܟ̣ ܕܬܸܦܪܸܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܘܲܕܼܙܲܡܸܢܬܵܗ̇ ܬܹܐܬܸ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܐܲܬܼܩܸܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܕܚܵܫ̇ܚܵܐ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܫܪܝܼܬܼܵܐ ܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܵܗ̇܀ ܗܵܐ ܠܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܩܵܪܹܝܬ݁ ܬܹܐܬܸܐ ܐܲܬܸܩܸܢ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܒܲܝܬܵܐ ܕܲܢܩܸܕܼ ܘܲܡܠܸܐ ܟ̱ܠܹܗ 26 : ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܲܪܥܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܦܘܼܡܵܐ ܬܠܝܼ ܥܲܠ ܬܲܪܥܹܝܗ̇: pb. 231 ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܒ̣ܐܹܝܢ ܘܠܵܐ ܨܝܼܪ ܘܲܡܨܲܒܲܬܼ ܟܠ܀ ܡܸܨܥܲܬܼ ܒܲܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܸܒܵܐ ܪܘܿܣ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ: ܟܠ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܪܵܚܡ̇ܝܼܢ ܟܠܝܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܒܢܲܦܫܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܵܪܲܬܼ ܒܲܝܬܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ: ܐܲܥܛܲܪ ܒܸܣ̈ܡܹܐ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ܀ ܒܐܲܪܥܹܗ ܕܒܲܝܬܵܐ ܫܕܼܝܼ ܐܵܡܸܠܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ: ܕܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܪܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܬܲܡܵܢ ܀ ܩ̣ܪܲܝܬ݁ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܕܲܩ̣ܪܲܝܬ݁ ܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܗ̄ܝ̣ ܛܲܝܸܒ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܬܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܕܲܣܕܼܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܗܵܐ ܥܵܪܹܩ ܠܹܗ: ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܐܵܬܹ̇ܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܸܫܪܸܐ ܐܲܝܟܵܐ ܫܵܪܹܐ܀ ܚܙܝܼ ܠܡܵܐ ܪܓ̣ܝܼܙ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܚܙܝܼ ܠܡܵܐ ܕܠܝܼܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܚܙܝܼ ܠܡܵܐ ܫܓ̣ܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܚܙܝܼ ܠܡܵܐ ܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܒܢܲܦܫܵܟ̣ ܐܵܘ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܙܝܼ ܠܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܵܟ̣ ܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܣܲܪܝܵܐ: ܐܵܘ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܣܝܵܢܵܐ ܕܥܵܪܹܩ ܡܲܠܟܵܐ ܡܸܢܹܗ 27 ܚܙܝܼ ܠܡܵܐ ܢܸܟ̣ܠܵܐ ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܦܵܢܹ̇ܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: ܐܵܘ ܠܘܼ̈ܚܫܵܬܼܵܐ ܘܐܸܕܼܢܵܐ ܕܨܲܠܝܵܐ ܠܡܹܐܟܲܠܩܲܪܨܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܘܡܸܫܟܲܚ ܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܫܵܪܹܐ ܒܵܟ̣܀ ܘܐܸܢ ܥܵܛܹ̇ܦ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܐܲܝܬܝܼܬܵܝܗܝ ܐܵܦ ܥܵܛܹ̇ܦ ܠܹܗ: pb. 232 ܘܗ̤ ܡܵܪܘܿܕܼܵܐ ܘܲܡܣܲܪܲܚ ܠܵܟ̣ ܒܲܛܪܘܼܢܘܼܬܹܗ܀ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܕܫܵܘ̇ܝܵܐ ܠܡܲܫܪܝܼܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܢܲܦܫܵܟ̣: ܢܹܐܬܸܐ ܘܢܸܫܪܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܩܪܲܝܬܵܝܗܝ ܢܹܐܬܸܐ ܨܹܐܕܲܝܟ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ܬ݁ ܕܬܸܩܪܸܐ ܠܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܕܲܬ݁ܛܲܝܸܒ̣ ܠܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܢܲܩܕܵܐ܀ ܕܡܸܚܕܼܵܐ ܕܙܵܝ̇ܚܵܐ ܬܹܐܬܸܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ: ܘܬܸܙܕܲܗܸܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܬܼܩܲܒܸܠܝܼܗ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܵܪܹܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܓܹܝܪ ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܲܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܟ̣ ܡܪܝ: ܐܵܦ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܡܪܝ ܢܸܫܬܲܡܲܫ ܒܲܢ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ: ܒܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܥܝܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܡܟ̣ܵܢܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܠܗܵܘ̣ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܠܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܟܠ ܫܸܐ̈ܠܵܬܹܗ܀ ܐܵܦ ܗܘ̤ ܡܵܪܲܢ ܗܵܟܲܢ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܠܵܐ ܠܲܡ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ ܐܸܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣܀ ܗܵܟܲܢ ܐܲܠܦ̣ܵܟ̣ ܬܸܗܘܸܐ ܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟ̣: ܕܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܥܵܒ̣݁ܪܝܼܢ ܥܲܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣: ܗܵܟܲܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܘܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܠܵܟ̣܀ ܬܸܗܘܸܐ ܐܲܪܥܵܐ ܪܵܥ̇ܡܵܐ ܒܟܸܢ̈ܫܹܐ ܕܲܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢ ܠܵܟ̣: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܚܵܒ̣ܨܵܐ ܒܓ̣ܘܼ̈ܕܹܐ ܕܲܡܫܲܡ̈ܫܵܢ ܠܵܟ̣܀ ܨܠܝܼ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܥܲܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣: pb. 233 ܕܲܠܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܗܘ݀ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܢ܀ ܨܒ̣ܝܼ ܢܸܨܒܸ݁ܐ ܒܵܟ̣ ܕܟ̣ܠܡܵܐ ܕܨܵܒܹ݁ܝܬ݁ ܢܸܨܒܸ݁ܐ ܘܲܚܢܲܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܨܒܸ݁ܐ ܬܘܼܒ̣ ܐܸܠܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܟܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ܟ܀ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܢܫܲܒ݁ܚܘܼܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܫܲܡܫܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܣܸܕܼܪܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܒ̣ܪܝܹܠ: ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ ܢܫܲܡ̈ܫܵܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܵܦ ܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡ̈ܝܲܒ݁ܒ̣ܵܢ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܝܼܟ̣ܵܐܹܝܠ: ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܢܘܼܙܥ ܝܘܼܒܵܒ̣ܵܟ̣ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬܲܢ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܩܲܕܸܫ ܟܸܢܫܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܣܪ̈ܵܦܹܐ: ܢܩܲܕܫܵܟ̣ ܬܸܓ̣ܡܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܒܲܪܟ̣ܵܐ ܗܵܝ̇ ܡܲܪܟܲܒ̣ܬܼܵܐ ܙܝܼܥܲܬܼ ܚܸܙ̈ܘܹܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܩܵܥ̇ܝܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܒܪܼܟ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܹܗ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܛܲܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܒ݁ܚܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ ܠܵܟ̣ ܘܲܢܫܲܡܫܘܼܢܵܟ̣ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܡܫܲܡܵܐ ܟܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ܟ̣: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܥܵܒ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܲܝ̈ܟ 28 ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܢܸܫܬܲܡܥܘܼܢ ܠܵܟ̣ ܘܲܢܫܲܡܫܘܼܢܵܟ̣ ܩܲܕܝܼܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹܡ̈ܝܼܢ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܛܘܼ̈ܦ̮ܣܝܼܢ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܟܠ ܨܸܒ̣ܝܵܢܲܝ̈ܟ ܐܲܝܟ̣ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ pb. 234 ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܣܵܦ̇ܩܵܐ ܕܬܸܬܸܠ ܟܠ ܫܸ̈ܐܠܵܬܼܵܐ: ܠܗܵܘ̇ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪ̈ܢܵܣܹܝܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܠܡܸܗܘܵܐ 29 : ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܗܵܕܹܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܗܵܕܹܐ ܕܲܡܩܲܒ݁ܠܵܢܵܐ ܕܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܗܘ݀ ܐܲܠܸܦ ܠܲܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܨܲܠܸܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܨܲܠܸܐ܀ ܒܪܵܐ ܕܗ݀ܘ ܡܲܥܸܠ ܟܠ ܒܵܥ̈ܘܵܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ: ܐܲܠܦ̣ܵܟ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܹܐܡܲܪ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܐܲܝܟ̣ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ: ܘܣ̣ܵܡܵܗ̇ ܒܦܘܼܡܵܟ̣ (ܕܲܬܼܨܲܠܸܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܪܸܥܝܵܢܹܗ 30 ܨܒ̣ܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܲܬܼܡܲܠܸܠ ܠܹܗ: ܕܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܬܸܗܘܸܐ ܡܡܲܠܸܠ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܦ ܝܑܼܠܸܦ̣ܬ݁ ܗܵܟܲܢ ܙܵܕܹܩ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ: ܕܟ̣ܠܗܹܝܢ ܕܐܵܠ̈ܨܵܢ ܒܵܗ̇ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܟ̣̈ܚܵܢ ܠܵܟ̣܀ ܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܥܝܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܘܿܢ ܓܹܝܪ ܒܵܥܹ̇ܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ܀ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܘܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ ܐܵܦ ܒܹܪ̈ܘܼܠܹܐ: ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܦܸܕ݁ܬܼܵܐ ܘܒ̣ܘܼܨܵܐ ܥܙܝܼܠܵܐ ܘܢܲܚ̈ܬܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܥܘܼܬܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܕܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܦܲܓ̣ܪܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ ܡܲܪ̈ܓܵܢܝܵܬܼܵܐ ܕܟ̣ܘܼܫ ܘܲܕܼܗܸܢܕܘܿ: pb. 235 ܘܬܸܟ̣ܠܹܝܘܗܝ ܠܲܚܡܵܐ ܥܵܐܹ̇ܦ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܡܵܘܦܸܐ ܘܓ̣ܵܪܹܣ܀ ܠܲܚܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܥܹ̇ܐ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܕܲܣܪܝܼܩ ܥܵܠܡܵܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܵܟܹ̇ܠ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܐܸܢ ܬܸܬܸܠ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܝܘܿܩܲܢ̈ܬܹܐ 31 : ܐܵܦܠܵܐ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܛܲܥܡܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܠܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܐܲܟ̣ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܬ݁ܝܵܐ ܘܗܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܐܸܠܵܐ ܕܲܣܪܝܼܩ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܣܦܝܼܩ: ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦ ܢܸܩܢܸܐ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܦܵܥܠܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ܀ ܚܫܲܚܬܹܗ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܐܵܦ ܣܘܼܢܩܵܢܹܗ ܐܵܦ ܡܵܙܘܿܢܹܗ: ܡܲܫܘܹܝܢ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܡܲܠܟܵܐ ܘܦܵܥܠܵܐ ܘܲܫܘܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܛܵܒ̣ ܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܘܟܲܕܼ ܗ݀ܘ 32 : ܦܵܥܠܵܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܗܘ݀ ܗܵܘ̇ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܝܢ ܠܹܗ܀ ܘܡܘܿܢ ܡܵܘܬܲܪ ܠܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܐܵܘ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܦܵܥܠܵܐ 33 : ܫܵܩܹ̇ܠ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܣܵܘܩܵܐ ܘܠܲܚܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܡܸܢܹܗ: pb. 236 ܘܲܠܡܸܣܟܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܣܵܘܩܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ܀ ܘܲܠܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܡܲܘܬܲܪ ܠܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܕܲܩܢܸܐ: ܕܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܘ݀ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܹܗ܀ ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܝ̄ܗܝܼܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܪܹܫܵܐ ܟܲܝܠܵܐ: ܦܪܵܣܵܐ 34 : ܫܲܘܝܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܝܵܘܡܹܗ ܢܸܚܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܐܸܢ ܠܲܟ̣ܝܵܢܵܐ ܬܸܥܨܸܐ ܢܹܐܟ̣ܘܿܠ ܒܐܵܣܘܿܛܘܼܬܼܵܐ: ܝܲܬ݁ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܟܲܝܠܵܐ ܕܲܦܩܝܼܕܼ ܢܲܣܓܸܐ ܢܸܣܲܒ̣܀ ܡܸܬܼܦܲܪܣܸܐ 35 : ܠܹܗ ܡܸܬܼܢܲܬܲܥ ܠܹܗ ܐܵܦ ܝܵܩܲܪ ܠܹܗ: ܘܒ̣ܵܛܹ̇ܠ ܩܵܐܹ̇ܡ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܥܲܠ ܕܐܲܣܓܝܼ ܠܹܗ܀ ܦܪܵܣܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܐܲܟ̣ܠܹܗ ܒܚܲܕܼ ܥܸܕܵܢܵܐ: ܘܡܸܛܠܵܗܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܒܵܨܲܪ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܵܐ܀ ܕܢܸܗܘܸܐ ܩܨܝܼܨ ܠܹܗ ܦܪܵܣܵܐ ܕܝܵܘܡܵܢ ܕܐܲܟ̣ܠܹܗ ܐܸܬܼܡܵܠܝܼ: ܘܟܸܢ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܒܛܲܟ̣ܣܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܟ̣ܵܢܵܐ܀ ܟܝܵܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܝܟ̣ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܥܲܠ ܐܵܣܘܿܛܵܐ: ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܝܲܥܲܢ ܥܲܠ ܡܹܐܟ̣ܘܼܠܬܵܐ ܘܡܲܣܓܸܐ ܐܵܟܹ̇ܠ܀ ܬܵܒܲܥ̇ ܡܸܢܹܗ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܗܵܘ̇ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܐܵܦ ܡܲܟ̣ܪܲܗ ܠܹܗ ܘܲܡܢܲܦܸܨ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܘܟܸܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܕܗܵܢܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܢܸܗܘܸܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܲܠܦܲܢ ܡܵܪܲ ܠܲܡܨܲܠܵܘܼ: ܕܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܢܸܚܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ pb. 237 ܕܠܵܐ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܘܣܹܐܡܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ: ܘܠܵܐ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܗܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܓܪܲܓ̣ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܗܵܠܹܝܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܒܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܣܲܝܟ̣ܵܗ̇ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܫܵܐ̇ܠܵܐ ܬܸܣܲܒ̣܀ ܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܲܠܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹܢܹܐ: ܬܸܗܘܸܐ ܒܵܣ̇ܪܵܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܝܲܥܢܲܢ ܥܲܠ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܕܐܸܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̇ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܐܸܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܢܸܬܼܩܲܛܪܲܓ̣ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܵܗܘܿܒ̣ܵܐ܀ ܘܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܕܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܒܣܝܼܪܵܐ 36 : ܥܲܠ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܪܸܒ݁ܘܿ ܠܲܚܡ̈ܝܼܢ܀ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܗܵܘ̇ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܣܝܼܡ ܠܹܗ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܠܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܲܦܢܹ̈ܐ ܕܲܠܒܲܪ܀ ܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܚܲܣܝܼܪ ܒܹܝܬܼ ܡܸܣܟܹܢܵܐ: ܗܵܐ ܒܒܲܝܬܹܗ ܣܝܼܡ ܕܐܲܝܟ̣ ܪܲܒ݁ܒܲܝܬܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܠܲܟ̣ܢܵܬܹܗ܀ ܘܐܸܠܵܐ ܡܲܦܸܩ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܡܸܢܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܟ̣ܦܸܢ: ܢܸܒ̣ܠܲܥ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ (ܕܲܝܵܢܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ 37 ܟܲܕܼ (ܡܩܲܛܪܸܓ̣ ܠܹܗ 38 : ܕܲܠܡܘܿܢ ܛܲܫܝܼ ܦܪܵܣܵܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܟܲܦܢܝܼܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܸܬܼܓܲܐܝܼ ܗܘ݀ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ: ܐܲܠܦܹܗ ܢܨܲܠܸܐ ܕܗܵܘ̇ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܢܸܬܸܠ܀ pb. 238 ܘܢܲܫܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܲܡ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹܗ: ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܢܿܐܟ̣ܘܿܠ ܡ̣ܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ 39 : ܘܐܲܣܓܝܼ ܠܹܗ܀ ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܨܲܠܸܐ ܕܗܲܒ̣ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ: ܒܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܕܐܲܚܵܘ̈ܗܝ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܣܵܡ̣ܵܗ̇ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܐܸܙܕܲܗܝܼ ܒܵܗ̇܀ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܫܬܲܟ̣ܚܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܝܵܠܹ̇ܦ ܘܲܡܨܲܠܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܟܠ ܫܸ̈ܐܠܵܬܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܝܲܩܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܦܲܢ̈ܝܵܢ ܒܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܫܵܐ̇ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܟܠ ܡܵܘܗ̈ܒ̣ܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠ̈ܝܵܢ ܥܘܼܬܼܪܹ̈ܐ ܠܟ̣ܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ: ܡܸܬܼܝܲܗ̈ܒܵܢ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܐܲܠܦ̣ܵܟ̣ ܬܹܐܡܲܪ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܒܵܥܹ̇ܐ ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܠܦ̣ܵܟ̣ ܡܘܿܢ ܬܹܐܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܠܵܐ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܬܸܗܘܸܐ ܐܵܡܲܪ 40 : ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܝܼ ܚܵܘ̈ܒܲܝ܀ ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܣܢܝܼܩ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܠܲܕܼܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ: ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܐܵܦ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܢ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܘܲܚܛܵܗܲܝ̈ܢ ܡܵܪܝ ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܢ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܠܲܕܼܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ: pb. 239 ܘܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܐܲܠܸܦ̣ ܕܲܢܦܝܼܣܘܼܿܢܵܝܗܝ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܡܲܢ ܠܵܐ ܢܸܚܕܸܐ ܒܡܵܪܹܐ ܚܵܘܒܵܐ ܕܗ݀ܘ ܡܲܠܸܦ ܠܹܗ: ܡܘܿܢ ܢܹܐܡܲܪ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܚܙܸܐ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ܀ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܢܸܫܡܲܥ ܡ̣ܢ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ: ܕܲܠܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܢܸܬܸܠ ܥܸܠܬܼܵܐ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܡܵܐ ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܢܸܗܘܸܐ ܥܕܼܝܼܠܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܝܼܣܝܼܢ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܠܡܘܿܢ ܫܵܒܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܐܵܦ ܠܲܡܫܲܪܝܵܐ ܗܵܟܲܢ ܫܲܐܠܹܗ ܟܲܕܼ ܡܲܐܣܸܐ ܠܹܗ: ܕܐܸܢܗܘ݀ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܚܠܝܼܡܵܐ ܡܸܢܹܗ ܢܹܐܠܲܦ܀ ܘܲܠܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܢܨܲܠܘܿܢ ܠܹܗ: ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܕܠܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܗ݀ܘ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ܀ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܢܹܗ: ܕܲܒ̣ܒ̣ܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܗܵܘ̇ܝܵܐ ܬܸܫܦܲܪ ܐܵܦ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܐ܀ ܬܵܒܲܥ̇ ܡܸܢܗܘܿܢ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܗ̇ ܦܲܫܘܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܪܲܚܸܡ܀ ܗܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܟ̣ ܣܝܼܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܨܹܝܕܼ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܼܵܗ̇ 41 : ܠܵܐ ܡܲܦܸܩ ܠܹܗ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܢܥܝܼܩ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܡܵܐ ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܠܵܟ̣: ܐܲܠܦܵܟ̣ ܕܲܬܼܦܝܼܣ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܕܐܵܦ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ ܕܲܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ: ܪܵܬܼܚܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܘܐܵܫܕܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܥܲܠ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ pb. 240 ܐܵܡ̇ܪܲܬ݁ ܠܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܕܲܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܡܵܪܝ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܒܲܩܢܲܢ: ܐܲܠܦܵܟ̣ ܗܵܪܟܵܐ ܕܐܸܠܵܐ ܫܵܒ̣݁ܩܲܬ݁ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܵܟ̣܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܟ̣ ܟܲܝܠܵܐ ܘܦܲܪܸܩ̣ ܥܲܡܵܟ̣ ܕܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܟ̣ܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܗܵܟܲܢ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܟ݁ܝܼܠ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܟܡܵܐ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܡ̣ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܟܡܵܐ ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܟ̣܀ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ܀ ܕܝܼܢܹܗ ܡܸܢܹܗ ܘܲܫܪܵܝ 42 : ܕܝܼܢܹܗ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪܵܢܹܗ: ܗ݀ܘ ܦܣܲܩ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܘܗܟܲܢ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪ ܗ݀ܘ܀ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܢ ܚܵܘ̈ܒܲܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܫܒܲܩܢܲܢ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ: ܘܗܵܟܲܢ ܥܵܢܑܹ̇ ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܥܲܡܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁܀ ܗ݀ܘ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܢܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩ ܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܲܛܥܸܐ ܒܹܗ: ܥܠܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܝܠܵܐ ܘܲܡܟ̣ܝܼܠ ܠܵܟ̣ ܒܹܗ ܡܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܵܟ̣܀ ܗܵܟܲܢ ܐܲܚܨܸܦ 43 : ܒܥܝܼ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܲܫܒ̣ܝܼܩ ܠܵܟ̣ ܠܲܟ̣ܢܵܬܼܵܟ̣ ܐܸܢ ܐܲܣܟܸܠ̣ ܒܵܟ̣܀ ܘܐܸܠܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩ ܠܵܟ̣ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܐܲܦܹ̈ܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ: ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܠܵܟ̣ ܗ݀ܘ ܕܣܝܼܡܵܐ ܗ̄ܝܼ ܬܸܢܘܲܝ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ܀ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܲܟ̣ܢܵܬܼܵܟ̣ ܘܐܲܣܓܵܐ ܫܒ̣ܘܿܩ ܠܹܗ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܚܲܝܵܒ̣: ܘܬܼܵܐ ܒܥܝܼ ܗܵܟܲܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣܀ ܢܸܫܡܲܥ ܗܵܪܟܵܐ ܐܵܦ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܡܵܢܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ: pb. 241 ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܕܓ̣ܵܘܲܐ ܗ̄ܝܼ ܘܲܕܼܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ܀ ܟܠܢܵܫ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܕܐܵܦ ܗ݀ܝ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܐܲܠܦ̣ܵܗ̇: ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܟܠܝܘܿܡ ܢܸܚܸܐ ܟܠܢܵܫ܀ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܕܲܗܒ̣ܵܐ ܠܲܕܼܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ: ܘܕܼܐܝܼܬܼ ܠܹܗ (ܩܨܵܨ̈ܐ ܐܵܘ ܚܘܼܫ̈ܒܵܢܹܐ 44 : ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ܀ ܐܸܢ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܢܬܲܠܲܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܢܸܥܘܿܠ ܢܦܝܼܣ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܘܲܕ݁ܬܼܵܠܚ̇ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܐܸܫܛܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ 45 : ܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܐܸܢ ܬܵܠܲܚ̇ ܗ݀ܘ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܠ̣ܝܼܟ̣܀ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܠܲܝܬ݁ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܚܘܼܫ̈ܒܵܢܹܐ: ܘܠܵܐ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܬܲܒ̣̈ܥܵܬܼܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܐܵܦ ܗܘ݀܀ ܐܸܢ ܫ̣ܵܛܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܢ ܪܲܕܼܦܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܢ ܩܲܦܚܹܗ ܐ̄ܢܵܫ: ܟܠ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܕܲܡܥܝܼܩܵܐ ܠܹܗ ܗܵܕܹܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ܀ ܐܸܢ ܛܲܠܡܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܦܵܥܠܵܐ ܕܲܦܠܲܚ̣ ܥܲܡܹܗ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܢܠܘܼܛܝܼܘܗܝ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܠܹܐܘܬܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܛ܀ ܐܸܢ ܐܸܨܛܲܚܝܼ ܐܵܘ ܐܸܢ ܕܲܒ̣ܪܹܗ ܩܛܝܼܪܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ: ܢܲܥܒܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܘܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܐܵܦ ܗܘ݀܀ ܐܸܢ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܚܵܒ̣ ܠܹܗ ܚܲܕܼ ܫܡܘܿܢܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܘܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܫܒܲܩ̣ ܟܲܟ݁ܪܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ܀ ܘܐܸܢ ܐܵܦܠܵܐ ܚܲܕܼ ܚܲܝܵܒ̣ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܠܬܼܵܐ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ: ܘܐܸܢ ܒܝܼܫܵܐܝܼܬܼ ܫܲܡ̣ܥܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܫܵܒ̣ܘܿܩܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣܀ pb. 242 ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܗܵܕܹܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܢܹܐܬܼܪܘܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ܀ ܢܸܫܒ݁ܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܗܵܘ̇ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ ܚܘܼܫ̈ܒܵܢܹܐ: ܗܵܢܵܐ ܪܘܼܓ̣ܙܵܐ ܗܵܘ̇ ܪܘܼܥܵܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܨܘܿܚܝܼܬܼܵܐ܀ ܚܲܒ̣ܪܹܗ ܡܸܠܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܨܲܥܪܵܐ ܐܸܢ ܦܵܓܲܥ̇ ܒܹܗ: ܕܟ̣ܠܢܵܫ ܡܸܬ݁ܬ݁ܒܲܥ ܕܢܸܗܘܸܐ 46 : ܫܵܒܹ̇ܩ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ܀ ܫܒ̣ܝܼܚܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ܀ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܣܢܝܼܩ ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܣܵܡ̣ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܫܠܝܼ̈ܚܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܹܐܠܲܦ܀ ܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܡܵܪܝ ܠܵܐ ܬܲܥܸܠܲܝܢ ܐܝܼܬܼ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܥܲܠ ܕܲܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܢܲܣܸܐ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܫܸܡܥܵܐ ܕܠܵܘ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܕܪܵܡܲܐ ܗ̄ܝ̣ ܣܲܓܝܼ ܒܹܝܬܼ ܝܵܕܼ̈ܘܿܥܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒ̣ܪ̈ܵܬܼܵܗ̇ 47 ܗܵܘ̇ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܹܗ: ܒܗܵܘܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܣܬܲܟ݁ܠܝܼܢ ܠܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܠܵܐ ܡܵܐ̇ܢܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܐܵܦ ܐܵܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܙܢܵܐ ܕܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܨܹܝܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܵܐܹ̇ܡ ܐܵܦܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܟ̣: pb. 243 ܗܵܟܲܢ ܢܵܛܲܪ ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܣܵܛܵܢܵܐ ܡܥܝܼܪ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇܀ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܝ̇ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ ܨܹܝܕܼ ܗܵܘ̇ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪ ܝܘܿܙܵܕܵܩ: ܟܵܗܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ܀ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܥܲܪܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܒܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܟܵܗܢܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܣܬܲܥܪܲܬ݀܀ ܗܵܟܲܢ ܟܠܝܘܿܡ ܨܹܝܕܼ ܟܠ ܒܲܪܢܵܫ ܐܝܼܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ: ܕܙܵܓ̣ܪܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܬܸܓ̣ܡܹ̈ܐ 48 : ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܲܟ݁ܘܿܢܵܝܗܝ܀ ܘܡܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܵܫ ܕܲܒ̣ܕܼܘܿܒܵܪ̈ܵܘܗܝ ܠܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܦܲܪ: ܣܵܐܹ̇ܡ ܥܠܵܘܗܝ ܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܕܢܲܩܪܸܒ̣ 49 : ܥܲܡܹܗ܀ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫ ܗ݀ܘ ܐܵܬܹ̇ܐ ܒܟܸܣܝܵܐ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ: ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ ܕܢܸܙܟܸܐ ܠܒ̣ܝܼܫܵܐ ܐܸܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܘܹ̇ܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܵܦ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܲܢܒܲܙܲܚ ܒܹܗ܀ ܗܵܝܕܹܝܢ 50 : ܐܵܬܹ̇ܐ ܐܵܦ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܵܛܘܿܪܵܐ: ܘܟ̣ܵܐܹ̇ܐ ܒܒ̣ܝܼܫܵܐ ܘܲܡܫܲܗܸܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ 51 ܘܡܵܐ ܕܙܲܒ̣̈ܢܵܬܼܵܐ ܣܲܓ݁ܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܚ̣ܵܒ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܢܨܲܚ̣ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ ܡܦܝܼܣ ܛܲܪܟܵܢܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܲܦܝܼܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܐܝܼܘܿܒ̣: pb. 244 ܕܢܲܪܚܸܩ 52 : ܡܸܢܹܗ ܗܵܘ̇ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܲܡܢܲܛܲܪ ܠܹܗ܀ ܘܲܒ̣ܒ̣ܝܼܫܘܼܬܹܗ ܗܵܕܹܐ ܫܵܐܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܲܪܦܹܝܘܗܝ ܡܵܪܝܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܵܠܵܐ܀ ܘܢܲܚܬܹܗ ܠܕܲܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܒ̣ܝܼܫܵܐ ܗ݀ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ: ܀ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܥܲܕܲܪ ܐܵܘ ܣܵܡܹ̇ܟ̣ ܠܹܗ ܒܓܟܵܘ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ: ܡܸܛܠܵܬܹܗ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܹܗ܀ ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܕܼܡܵܐ: ܕܐܵܡܲܪ 53 : ܦܵܘܠܘܿܣ ܠܲܡ ܠܵܐ ܡܲܛܝܼܬ݁ܘܿܢ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܕܲܪܵܐ ܙܵܟ̣݁ܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܵܘ ܡܸܙܕܲܟ̣ܝܵܐ: ܕܕܲܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘ ܩܵܛ̇ܠܵܐ ܒܹܗ ܐܵܘ ܡܸܬܼܩܲܛܠܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܐܝܼܵܠܵܐ ܢܵܚ̇ܬܵܐ ܠܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܘܲܕܼܚܝܼܠ ܩܹܐܪܣܵܐ ܥܲܠ ܕܲܓ̣ܠܝܼܙܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ 54 ܗܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܲܡܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܹܗ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܝܼܠܸܦ̣ ܡ̣ܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܟܠ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܕܲܪܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ: ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ ܐܵܦ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܦ ܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܙܲܕܝܼܩܵܐ : ܕܗܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܠܲܝܬ݁ ܒܝܼ ܗܵܫܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܣܸܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗܵܢܵܐ ܕܲܪܵܐ ܕܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܓ݁ܝܼ: pb. 245 ܘܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܣܵܠ̇ܩܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܟܲܕܼ ܢܲܨܝܼܚܝܼܢ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܲܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܥܸܠܲܝܢܝ ܐܸܬܼܢܲܣܸܐ ܒܹܗ܀ ܫܐܸܠ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܛܠ ܐܝܼܘܿܒ̣: ܕܢܲܪܚܸܩ ܡܸܢܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܕܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ܀ ܘܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܹܗ ܕܡܲܫܠܲܡ ܒܐܝܼܕܼܵܝ̈ܟ: ܕܝܵܕܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܵܓ̣ܘܿܢܸܣܛܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ܀ ܘܲܥܒܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܚܲܕܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܡ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܘܐܲܪܚܸܩ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܙܵܝܵܐ܀ ܘܲܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܐܲܥܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܵܓ̣ܘܿܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܕܼܡܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܢܸܨܚܵܢܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܕܲܫܩܸܐ ܩܹܐܪܣܵܐ ܣܲܓܝܼ ܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ: ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܒ̣ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܬܼܢܲܣܸܐ 55 ܘܠܵܐ ܕܢܸܙܟܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܒܸܠܥܵܕܼ ܚܲܝܠܵܐ ܐܵܠܵܗܵܝܵܐ: ܙܵܕܹܩ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܥܲܠ ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܡܲܟܸܟ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ: ܘܡܲܓ̣ܥܸܠ ܕܲܪܵܐ ܠܚܲܕܼ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܗܘ݀ ܢܸܬܼܢܲܨܲܚ܀ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܓܹܝܪ ܕܲܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܥܸܠܲܝܢܝ: ܐܸܠܵܐ ܦܲܨܵܢܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܲܫܠܸܡܲܝܢܝ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡܝ: ܕܠܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ̣ ܐܸܠܵܐ ܙܟ̣ܝܼܘܗܝ (ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܝܼ ܚܲܠܵܫܵܐ 56 pb. 246 ܠܵܐ ܢܲܪܚܸܩ ܡܹܢܝ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ̣ ܟܲܣܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܵܚܹ̇ܬܼ ܥܲܡ ܐܲܬܼܠܹܝܛܹ̈ܐ ܠܐܵܓ̣ܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܝܼ ܠܵܐ ܬܢܲܣܸܐ (ܕܐܸܬܼܝܲܕܼܥܹ̇ܬܼ ܠܝܼ 57 : ܕܲܡܚܝܼܠܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܕܲܪܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܬܼܢܲܨܲܚ 58 ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠ ܙܵܟ̣̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ: ܙܟ̣ܝܼ ܕܠܵܟ̣ ܝܵܐܹ̇ܐ ܘܠܝܼ ܠܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܠܵܐ ܬܲܥܸܠܲܝܢܝ܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܕܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡܝ: ܕܐܸܙܟܹܝܘܗܝ ܐܸܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܟ̣ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܝܼ ܠܵܐ ܬܚܘܼܪ ܐܸܙܟܸܐ ܒܩܹܐܪܣܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܕܼܡܵܐ: ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܕܲܪܵܐ ܘܣܲܒ̣ ܙܵܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܘܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܘܲܫܡܵܐ: ܘܠܝܼ ܠܵܐ ܬܸܚܫܘܿܒ̣ ܠܵܐ ܙܵܟ̣ܘܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܢܸܨܚܵܢܵܐ܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܘܟ̣ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ: ܠܘܵܬܼܵܟ̣ ܢܸܫܪܲܟ̣ ܕܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܙܟܲܝܬܵܝܗܝ ܠܲܒ̣ܥܸܠܕܲܪܵܐ܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܘܬܸܪܗܲܛ ܒܵܬܲܪܝ ܚܲܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܵܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܚܵܒܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܠܝܼ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܙܲܟ݁ܝܼܬܵܢܝ܀ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܲܝܟ ܐܸܙܟܸ݁ܐ ܒܕܲܪܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܢܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܣܸܐ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ܀ ܒܪ̈ܲܚܡܹܐ ܦܲܨܵܢܝ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡܝ: ܕܠܵܟ̣ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܢ ܟܠ ܙܵܟܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܬܸܣܲܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܦܲܨܵܢܝ ܡܸܢܹܗ ܡܸܛܠ ܕܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܲܝܠܵܐ: pb. 247 ܐܵܦ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܵܦ 59 : ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ܀ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܙܵܟܹ̇ܐ ܒܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܙܵܟܹ̇ܐ: ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ ܐ̄ܪܵܙܹܗ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܬܸܓ̣ܡܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܣܝܼܡܵܐ ܕܬܲܥܪܸܩ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܗܵܟܲܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܒܝܼܫܵܐ: ܕܒ̣ܵܗ̇ ܢܲܩܪܸܒ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܥܲܡ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܐܵܐܲܪ܀ ܒܵܗ̇ ܩܵܪܹܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܕܢܸܛܪܘܿܕܼ ܡܸܢܹܗ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܠܲܕܼܡܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܟܲܦܢܲܢ܀ ܒܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܪܪܝܼܢ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܢܸܩܪܘܿܢ ܐܲܒ̣ܘܼܢ: ܘܲܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܹܗ ܠܐܵܟܹܠܩܲܪܨܵܐ ܒܲܫܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܵܗ̇ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܫ ܬܹܐܬܸܐ ܠܘܵܬܹܗ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܬܲܥܪܸܩ ܡܸܢܹܗ ܚܲܝ̈ܠܲܝ ܒܝܼܫܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܟ̣ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܒܵܗ̇ ܡܵܘܕܹܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܠܨܸܒ̣ܝܵܢܹܗ ܕܐܲܒ̣ܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ: ܢܸܗܘܸܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܒܲܫܡܲܝܵܐ܀ ܒܵܗ̇ ܫܵܐܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܟܠܗܹܝܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ܀ ܒܵܗ̇ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܦ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܸܫܬܵܘܕܝܼ ܕܫܵܒܹ̇ܩ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܠܲܕܼܚܲܝܵܒ̣ܝܼܢ܀ ܒܵܗ̇ ܥܵܪܹܩ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܢܸܣܝܘܿܢܵܐ ܕܕܲܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܲܚܢܲܓ̣ܬܵܐ ܡܦܝܼܣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܹܗ܀ pb. 248 ܒܵܗ̇ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܡܥܲܕܪܵܢܵܐ ܕܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܢܹܐܬܸܐ: ܢܦܲܨܹܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܣܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܡܲܩܪܸܒ̣ ܥܲܡܹܗ܀ ܗܘ݀ ܡܲܠܦܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܟ̣ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܐܵܦ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ: ܐܵܦ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܝܼܫܘܿܥ ܠܹܗ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܕܟܐܦܐ 195. P

‎2  ܢܘܗܪܐ 118. R. L

‎3  ܘܡܐ 118. R. L

‎4  ܟܢܫܐ 195. P

‎5  ܕܪܐ 118. R

‎6  ܥܘܕܪܢܐ 195. R. L

‎7  ܐܙܠ̣ 118. R

‎8  ܡ̣ܢ 195. P ܡ̇ܢ . L

‎9  ܡܗܝܪܐ 195. P

‎10  ܒܥܘܬܐ. ܒܚܕܐ. ܚܒܫܗ̇ Alibi

‎11  ܒܛܠܬܼ ܗܘܬ ܠܗ̇ 195. P

‎12  ܙܟܪܝܐ. ܓ.

‎13  ܠܐܒܐ 195. P

‎14  ܕܩܪܒܬ 195. P Sic

‎15  ܝܕܥ. R ܝܼܕܥ 195. P

‎16  ܥܘܬܪܗ 196. P 118. R

‎17  ܠܐ 196. P 118. R

‎18  ܛܪ 117. R 195. P

‎19  ܕܠܐܠܗܐ 117. R 195. P. L

‎20  ܐܟܡܐ 195. P ܐܝܟ ܡܢ. L ܡܛܠ 117. R

‎21  ܘܐܢܐ 118. R 196. P

‎22  ܗ: ܥܲܩܒ 195. P. In marg

‎23  ܘܗܵܐ ܡܬܢ̇ܘܠܝܢ 117. R

‎24  ܘܫܡܗ̇ ܒܪܐ ܕܐܠܗܘܬܐ 117. R. L

‎25  ܗ̇ܢܘܢ 118. R

‎26  ܟܠܗ̇ 118. R 196. P

‎27  ܡܢܗ̇ 196. P

‎28  ܦܘܩܕܢܟ 118. R

‎29  ܕܢܗܘܐ 118. R

‎30  ܕܬܡܠܠ ܠܗ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ. 117. R. L

‎31  ܝܩܝ̈ܢܬܐ. 117. R ܝܩ̈ܢܬܐ 118. R (ܝܵܩܘܼ̈ܢܕܸܐ. E. N)

‎32  ܛܒ 117. R. L

‎33  ܕܝܘܡܐ 118. R

‎34  ܦܪܣܐ. Sic. R 195. P

‎35  ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ 117. R

‎36  ܒܲܗܝܼܬܼ 117. R

‎37  ܟܐܢܘܬܐ ܩܕܡ ܕܝܢܐ 117. R. L

‎38  ܡܬܩܛܪܓ 195. P ܡܬܟܐܪ 117.R. L

‎39  ܕܝܗܒ̣ 117. R، 195. P

‎40  ܠܟ ܬܐܡܪ ܠܗ 195. P

‎41  ܐܝܕܗ 195. P

‎42  ܘܫ̣ܪܝܗܝ 118. R

‎43  ܝܨܦ 195. P. L

‎44  ܩܨܨܐ ܐܘ ܚܘܼܫܒܢܐ 118. R

‎45  ܕܝܠܗ 118. R. L

‎46  ܢܗܘܐ 118. R، 195. P

‎47  ܚܒܪ̈ܬܗ 118. R، 195. P

‎48  ܬܓܡܐ 117. R. L

‎49  ܢܩܪܒ... ܢܙܟܐ.... 118. R 195. P

‎50  ܘܗܟܢ 117. R. L

‎51  ܬܟܬܘܫܐ. Ibid

‎52  ܢܪܚܩ. 118. R، 195. P

‎53  ܕܐܡ̣ܪ 117. R 195. P

‎54  (ܠܵܐ ܚܲܬ݁ܝܼܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܚܙܝܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܐܵܬܼ̈ܝܵܢ. E. N)

‎55  ܬܲܐܥܸܠ ܠܢ 117. R ܬܥܠܝܢܝ. L

‎56  ܒܝ ܐܢܬ ܙܟ̇ܐ ܟܠ 118. R

‎57  ܕܐܬܝܕܥܬ݀ ܠܗ̇ 117. R

‎58  ܐܬܢܨܚ 118. R

‎59  ܥܡ 195. P

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/349
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 28, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 28, 2018, https://syriaccorpus.org/349.
Bibliography:
On the Prayer That Our Lord Taught to his Disciples: Our Father Which Art in Heaven - ܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܐܲܠܸܦ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܒ̣ܘܼܢ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܬܼܩܲܕܲܫ ܫܡܵܟ̣.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/349.

Show Citation Styles