Jacob of Serugh: On that Young Man who Said to Our Lord What Should I Do to Inherit Eternal Life - ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܡܵܪܲܢ ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܡܵܪܲܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܠܲܕܼܪܵܚܹܡ ܠܵܗ̇ 2 : ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܐܹܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ܀ ܚܸܫܘܿܟ̣ ܥܵܠܡܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܢܲܗܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܐܸܪܕܸܐ ܕܣܲܓܝܼ ܪܚܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܲܕܼܢܵܩܹ̇ܦ ܠܵܟ̣܀ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܣܪܝܼܓ̣ܵܐ (ܘܡܲܠܝܵܐ ܟܠ ܬܘܼ̈ܩܠܵܬܼܵܐ: ܘܵܝ ܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܡܸܣܟܹܝܢ 3 pb. 249 ܚܸܫܘܿܟ̣ ܘܲܢܟ̣ܝܼܠ ܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܦܲܚܹ̈ܐ: ܘܡܲܫܪ̈ܘܿܥܝܵܬܼܵܐ ܘܟ̣ܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܠܲܕܼܪܵܕܹܐ ܒܹܗ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܪܲܢ ܠܸܘܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܛܘܼ̈ܒܹܐ ܠܕܲܡܗܲܠܸܟ ܒܵܗ̇܀ ܛܘܼܒ̣ܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣ̣ܢܵܐ ܠܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܲܠܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܘܐܲܪܟܸܢ ܟܲܬܼܦܹܗ ܘܛܲܥܢܹܗ ܠܢܝܼܪܵܐ ܕܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܸܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܸܢ ܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟ̣: ܣܲܓܝܼ ܥܲܬ݁ܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܩܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܟ̱ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܘܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ: ܡܸܣܟܹܝܢ ܘܲܨܪܝܼܟ̣ ܒܲܗܝܼܬܼ ܘܲܒ̣ܣܝܼܪ 4 : ܘܲܡܠܸܐ ܘܵܝܹ̈ܐ܀ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܪܲܒܵܐ ܡܵܪܲܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢܒܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܢܵܚܹ̈ܗ̇܀ ܡܕܲܓܸܠ ܥܵܠܡܵܐ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܟܸܠ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܹܗ: ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡܲܛܥܸܐ ܕܠܵܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣܀ ܐܸܬܼܡܵܠܝ ܝܑܼܥܵܐ ܘܲܥܬܲܪ ܝܵܘܡܵܐ ܘܠܲܝܬܵܘܗܝ ܠܲܡܚܵܪ: ܘܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܡܵܪܹܗ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܢܸܬܼܚܲܕܸܐ ܒܹܗ܀ ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܚܸܠܡܵܐ ܐܸܠܵܐ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܠܵܐ ܚܵܕܹܐ ܒܹܗ: ܘܲܠܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܝܵܘܡܵܐ ܠܵܐ ܪܵܚܹܡ ܠܹܗ܀ ܕܲܡܝܼܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪ ܘܡܵܐ ܕܐܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܪ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܥܘܼܬܼܪܵܐ: ܘܲܠܡܘܿܢ ܚܵܕܹܐ ܐܸܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܠܵܘ ܥܵܒ̣ܘܿܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܘܿ ܩܲܢܵܝܵܐ: pb. 250 ܐܲܢ̄ܬ݁ ܩܲܢܵܝܵܐ ܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܟ̣ 5 ܐܵܘ ܫܲܒ̣ܩܵܟ̣ ܗܘ݀ ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܡܸܢܵܟ̣: ܐܵܘ ܐܲܪܦܝܼܬܵܝܗܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܼ܀ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܵܟ̣ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܪܣܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܣܢܲܝܬܵܝܗܝ ܐܵܦ ܒܲܕܲܪܬܵܝܗܝ ܥܲܠ ܚܲܣܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܐܸܢ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܗܲܒܲܝܗܝ ܡܵܕܹܝܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܫܟ̣ܚܝܼܚ ܠܵܟ̣ ܡܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܡܲܛܥܸܐ ܠܵܟ̣ ܘܲܡܓܲܪܸܓ̣ ܠܵܟ̣ ܘܲܡܫܲܓܸܫ ܠܵܟ̣: ܕܬܸܪܗܲܛ ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܕܸܐ܀ ܗܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܵܘܣܸܦ ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܠ ܩܸܢܝܵܢܵܟ̣: ܘܡܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܫܬܵܝܗܝ ܟ̱ܠܹܗ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܵܥܵܐ܀ ܗܵܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܢܲܗܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܗܵܐ ܟܲܫܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܡܦܲܪܢܸܣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܟ݁ܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܡܠܵܬܹܗ ܠܒܲܝܬܵܟ̣ ܟܠ ܛܵܒ̣̈ܬܼܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ܀ ܘܩܲܠܝܼܠ ܗܵܘܦܵܐ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܢܸܡܛܝܼܟ̣ ܡ̣ܢ ܐܸܫܵܬܼܵܐ: ܒܵܛ̇ܠܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܚܲܟ݁ܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܪܵܚܡܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܒܵܛ̇ܠܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܘܡܸܣܬܲܢ̈ܝܵܢ ܠܵܟ̣ ܟܠܗܹܝܢ ܗܠܹܝܢ ܕܲܪ̈ܚܝܼܡܵܢ ܠܵܟ̣܀ ܘܲܠܟ̣ܘܼܪܗܵܢܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܬ݁ ܥܲܒ̣ܕܵܐ ܡܸܫܬܲܡܥܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܩܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܡܲܪܦܹܝܬ݁ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܪܹܩ ܠܵܟ̣܀ pb. 251 ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܗܛܵܟ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܟ݁ܝܼܡܘܼܬܼܵܟ̣: ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܝܼ ܨܸܦܬܼܵܟ̣ ܕܲܒ̣ܛܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟ̣ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܗܵܐ 6 : ܚܲܠܵܫ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܬܲܡܝܼܗ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܗܵܐ ܝܵܩܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܐܸܫܵܬܼܵܐ ܘܡܲܢ ܡܲܪܘܲܚ ܠܵܟ̣܀ ܩܪܝܼ ܠܩܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܐܲܝܬܵܐ ܕܲܗܒ̣ܵܟ̣ ܟܲܢܸܫ ܥܘܼܬܼܪܵܟ̣: ܘܐܸܢ ܦܵܪܩܝܼܢ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ 7 : ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܸܢ ܐܸܫܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܨܸܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܡܕܲܥܵܟ̣ܘܼ: ܐܲܝܟܲܢ ܡܵܘܬܲܪ ܘܐܸܠܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܡܘܿܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܹܗ܀ ܠܵܐ ܬܸܠܐܸܐ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܪܵܚܹܡ ܠܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܪܚܸܡܬܵܝܗܝ: ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܡܘܿܢ ܫܵܚܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣܀ ܗܵܐ ܣܝܼܡ ܘܲܢܛܝܼܪ ܘܲܙܗܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܠܹܗ: ܘܦܵܐܹ̇ܫ ܠܹܗ ܗܘ݀ ܘܠܵܟ̣ ܕܵܒ̣ܪܝܼܢ ܠܵܟ̣ ܘܡܘܿܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܐܸܠܘܼ ܨܵܒܹ̇ܝܬ݁ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܘܼܬܼܪܵܟ̣ ܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣: ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܕܲܪ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ܀ ܘܩܵܕܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟ̣ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܐܵܦ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܕܲܬܼܩܲܕܝܼܵܝܗܝ܀ ܠܡܘܿܢ ܪܵܗܹ̇ܛ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܬܲܬܼܩܸܢ ܒܲܝܬܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣: ܡܛܲܠܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܥܘܼܡܪܵܟ̣ ܣܲܓܝܼ ܪܗܝܼܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܨܒܼ̈ܘܵܬܹܗ 8 ܡܸܬܼܥܲܩܪܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܸܬܼܩܲܦܠܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܛܲܠܲܬܼ ܙܲܒ̣̈ܢܹܐ܀ ܕܗܵܘ̇ ܒܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܪܲܒܵܐ ܡܸܬܼܩܲܦܠܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܕܲܠܥܵܠܲܡ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܵܐ ܠܢܘܼܟ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܬܸܠܐܸܐ ܣܲܓܝܼ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܟ̣: pb. 252 ܕܟ̣ܠܡܵܐ ܕܦܵܐܹ̇ܫ ܗܲܪܟܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܲܠܡܘܿܢ ܛܵܥܹ̇ܝܬ݁ ܟܲܕܼ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܘܿ ܟܲܫܝܼܪܵܐ: ܠܡܘܿܢ ܟܲܫܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܲܣܪ̈ܝܼܩܵܬܼܵܐ ܐܘܿ ܚܲܟܝܼܡܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܪܵܚܹܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܝܬܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܠ ܐܘܿ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ: ܘܗܵܐ ܢܲܦܝܼܠܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܠܵܐ ܡܩܼܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܗ̇܀ ܒܢܝܼ ܒܢܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ 9 : ܗܵܝ̇ ܕܲܣܚܲܦܬܵܗ̇ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܐܝܼܕܲܝ̈ܟ: ܘܟܸܢ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܬܸܒ̣ܢܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣܀ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܢܵܐ ܕܲܒ̣ܢܸܐ ܒܲܝܬܵܐ ܘܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܒܝܼܪܲܬܼ ܡܲܠܟܵܐ ܗܵܐ ܚܲܪܝܼܒ̣ܵܐ܀ ܒܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܣܝܼܬ݁ ܘܒܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗܵܐ ܟܲܫܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܩܝܼܪܵܐ ܘܒܲܝܬܵܐ ܟܲܗܝܼܢ ܘܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܠܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܒܥܹ̇ܝܬܼ ܐܸܗܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܪܵܚܡܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܚܲܣܝܼܪ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܚܸܐ܀ ܟܠܢܵܫ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܝܵܕܲܥ̇ ܡܘܿܢ ܡܵܘܬܲܪ ܠܹܗ: ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܒܲܪܢܵܫ ܐܝܼܬܼ ܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ܀ ܟܠܢܵܫ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܵܘ ܕܹܝܢ ܟܠܢܵܫ ܨܵܒܹ̇ܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܨܒ̣ܝܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܛܵܒ̣ܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܠܵܘ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ܀ ܕܪܝܼܫܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܥܵܐ̇ܠܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܟܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ 10 : ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܦܬܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ ܬܲܪܥܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܕܢܸܨܒܸ݁ܐ 11 : ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ 12 : ܠܹܗ ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ܀ pb. 253 ܠܵܘ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܚܲܣܝܼܪܝܼܢ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܗܘ݀ܝܘܼ ܥܵܠܡܵܐ ܣܢ̣ܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܗܘ݀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܒ̣ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܣܵܡ̣ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒܹ̈ܐ ܚܲܟܸܡ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܒܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܪܹܫ̣ܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܫܲܕܲܪ 13 : ܠܲܒ̣ܪܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܢܗܲܪ ܒܹܗ ܘܲܫܦܲܪ ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ: ܕܟ̣ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܘܲܢܗܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ܀ ܚܕܼ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܘܐܹܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܬܼܝܼܪܵܐ ܣܪܝܼܩܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܦܲܩܵܩܘܼܬܼܵܐ: ܒܥܵܘܠܵܐ ܫܲܐܸܠ̣ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܵܐ܀ ܒܪܘܼܚܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܘܼܬܼܪܵܐ: ܥ̣ܒܲܕܼ ܫܘܼܐܵܠܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ܀ ܘܡܸܢܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܹܗ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܕܠܵܘ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܐܸܠܘܼ ܝܑܼܕܲܥ̣ 14 : ܠܵܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܕܼ܀ ܐ̄ܡܲܪܒ ܠܝܼ ܕܵܘܝܵܐ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܘ ܗܸܕܼܝܘܿܛ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܬܹܐܠܲܦ ܒܵܥܹ̇ܝܬ݁ ܐܵܘ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬ݁ ܕܬܸܗܘܸܐ܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܟ̣ܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: pb. 254 ܓܠ̣ܵܗ̇ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܗܲܠܟ̣ܘܼܢ ܒܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܢܕܹܝܢ ܥܕܲܟܹܝܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܵܟ̣: ܠܡܘܿܢ ܟܲܕܼ ܓܲܠܝܵܐ ܟܲܣܝܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܐܸܢ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܐܸܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܘܲܡܫܲܐܸܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܲܪܵܚܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܐܸܢ ܬܘܼܒ̣ ܥܕܲܟܹܝܠ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܸܕܼܝܘܿܛܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܘܲܒ̣ܟ̣ܠ ܦܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܐܵܠܵܟ̣ ܚܲܣܝܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܢܲܦ̣ܚܵܟ̣ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܗܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܝܲܬ݁ܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܠܗܵܘ̇ ܝܵܕܲܥ̇ ܟܠ ܕܲܒ̣ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܠܸܒܵܐ ܚܵܐܲܪ܀ ܙܲܕܸܩ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܣܠܸܩ ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܦܵܪܘܿܫܵܐ܀ ܒܥ̣ܵܐ ܕܲܢܚܵܘܸܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ: ܕܢܲܦܝܼܩ ܒܵܬܲܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒ̣ܬܼܘܼܟ̣ܠܵܢܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܹܗ ܡܲܠܸܠ̣: ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܵܠܵܗ̇ 15 : ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܣܟ̣ܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܫܠܸܐ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܘܠܵܐ ܨܵܝ݁ܬ݁ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܠܲܓ̣ܡܵܪ: ܘܐܵܦܸܢ ܚܲܟ݁ܝܼܡ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܦܸܢ ܗܸܕܼܝܘܿܛ ܪܵܡܵܐ ܪܘܼܚܹܗ: ܘܓܲܠܝܵܐ ܡܸܠܬܹܗ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ܀ pb. 255 ܘܐܲܝܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܥܠܲܝܡܵܐ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܟܲܕܼ ܣܵܒܲܪ ܠܹܗ ܕܡܸܫܬܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܫܲܐܸ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܡܸܠܬܼܵܐ ܓܠܝܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܫܘܼܐܵܠܵܐ܀ ܘܫܲܡܥܹܗ ܡܵܪܲܢ ܕܥܲܕܼܠܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ: ܘܐܲܓܲܪ ܪܘܼܚܹܗ ܠܗܵܝ̇ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܒܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܹܗ 16 ܐܵܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܬܸܚܸܐ ܒܵܥܹ̇ܝܬ݁ ܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ: ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܫܒܲܩ̣ 17 : ܥܲܠ ܫܘܼܚܢܹܗ܀ ܠܵܐ ܚܲܠܸܦ̣ ܠܹܗ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܬܼܥܲܕܲܪ: ܡ̣ܢ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܕܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܚܸܬܼ ܡܘܼܫܹܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ: ܘܲܥܨܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܫܘܼܚܢܹܗ ܕܥܲܡܵܐ 18 : ܕܲܡܡܲܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܥܸܩܵܪܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܢܵܢܵܐ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ: ܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܥܲܡܵܐ 19 : ܘܥܲܨܒܹܗ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܢܲܦܲܨ ܫܘܼܚܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܒ̣ܝܘܼܬܹܗ: ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܘܚܲܠܸܦ̣ ܠܹܗ (ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ 20 ܦܲܩܸܕܼ ܡܘܼܫܹܐ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܓ̣ܘܼܪ ܘܲܟ̣ܠܵܐ ܓܵܘܪܵܐ: ܘܐܸܡܲܪ ܡܵܪܹܗ ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܒܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܬܚܘܼܪ܀ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܹܗ ܠܚܘܼܫܵܒ̣ܵܐ ܕܡܵܘܠܸܕܼ ܓܵܘܪܵܐ: ܟܠ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ ܒܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ܀ pb. 256 ܗܵܢܵܐ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܫܘܼܡܬܹܗ ܕܫܘܼܚܢܵܐ ܡܲܪܦܸܐ: ܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܵܪܹܗ ܕܡܘܼܫܹܗ ܟܲܕܼ ܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܠܵܗ̇܀ ܦܲܩܸܕܼ ܡܘܼܫܹܐ ܕܠܲܕܼܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܢܸܪܲܓ̣: ܘܐܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܝܲܥܲܢ ܥܲܠ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܐ̄ܬ݀ܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܪܲܢ ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܕܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ܀ ܠܫܘܼ̈ܚܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܚܲܠܸܦ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܹܝܢ ܕܐܵܣܝܵܐ ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܘܠܵܐ ܐܸܫܬܲܚܠܲܦ܀ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܫܲܓ݁ܫܹܗ ܠܫܘܼܚܢܵܐ ܟܲܕܼ ܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܠܹܗ ܟܪܝܼܗܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܸܢ ܥܵܨܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܓ̣ܵܐܲܪ ܐܸܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܲܫܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܵܗ̇ ܡܸܠܬܹܗ ܣܲܓܝܼ܀ ܘܠܵܐ ܠܲܕܼܒ̣ܵܐܹ̇ܙ ܠܲܟ̣ܢܵܘ̈ܵܬܹܗ ܐܸܢ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܢܲܦܸܩ ܢܸܬܸܠ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܥܵܢܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܠ̣ܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܑܼܬܼ ܚܹܐܦܵܗ̇ ܕܒ̣ܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܒ̣ܘܿܕܼ̈ܝܗ̇: ܕܢܸܫܠܘܿܢ ܠܘܼܩܕܲܡ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܥܲܒ̣̈ܕܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܘܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܣܘܼ̈ܛܡܹܐ ܘܟܲܒ̣̈ܠܹܐ ܦܲܟ̣ܪܹܗ: ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܕܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܫܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬ݁ܕܲܪܲܫܘ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܹܐܠܦܘܼܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܐܲܣܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܨܹܝܕܼ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܘܐܲܝܟ̣ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܘܼܒܵܐ (ܠܘܵܬܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ 21 : pb. 257 ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܢܵܓܹ̇ܕܸ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ܀ ܘܣܵܦ̇ܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܠܵܐ ܟܵܬܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܠܛܲܠܝܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܐܸܠܵܐ ܬܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܕܲܫܩܲܠ̣܀ ܘܐܵܣܝܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܵܐ (ܡܫܲܚܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ 22 : ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܠܫܘܼܚܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܚܵܘܝܼ ܫܘܼܚܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܵܣܝܲܢ ܣܵܦ̇ܪܲܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܬܲܒ̣ܥܹܗ ܕܲܒ̣ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܢܕܲܪܸܫ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܠܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܩܵܘܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ 23 : ܕܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ: ܩܪܝܼ ܒܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܲܥܒܸܕܼ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼ̈ܒ̣ܵܢ ܒܹܗ܀ ܐܸܠܵܐ ܥܒܲܕܬܵܝܗܝ: ܠܵܐ ܡܵܣܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒܸܕܼ܀ ܡܲܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܗܘ݀ 24 : ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ: ܩܪܝܼ ܒܹܗ ܩܪܝܼ ܒܹܗ ܘܗܘ݀ 25 : ܡܲܠܸܦ ܠܵܟ̣ ܡܵܢܵܐ ܬܸܥܒܸܕܼ܀ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܝܬ݁ ܕܬܸܥܘܿܠ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ: ܐܵܡܲܪ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܲܥ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܗܵܘ̇ ܚܲܣܝܪܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܫܲܐܸܠ̣ ܢܹܐܠܲܦ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܲܪܡܝܼ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܚܲܟܝܼܡܵܐ: pb. 258 ܘܚ̣ܵܘܝܼ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܵܐ ܐܵܦ ܗܸܕܼܝܼܘܿܛܵܐ܀ ܠܵܐ ܪܓ̣ܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܦܓ̣ܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܚܲܟܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܠܣܲܟ̣ܠܵܐ ܕܐܲܡܪܲܚ̣܀ ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܠܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܐܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒ̣ܗܘܿܢ ܥܵܠܡܵܐ ܚܵܝܹ̇ܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܩܪܹܝܢ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ ܩܪܸܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܡܵܪܲܢ: ܕܲܡܫܲܐܠܵܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܟܸܢܫܵܐ ܠܥܹܝܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܐܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܩܵܡ̣ ܘܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܠܵܘ ܝܵܕܼܘܿܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܣܲܟ̣ܠܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܒܫܲܪܒܵܐ ܕܠܵܐ 26 : ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܫܲܐܸܠ̣ ܕܵܘܝܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ 27 : ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀ ܠܹܗ ܕܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܡܥܲܩܸܒ̣ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܢܸܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܬܼܢܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ 28 : ܘܠܵܐ ܡܸܐܢܲܬ݀ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܠܲܡ ܬܸܓ̣ܢܘܿܒ̣: ܐܵܦܠܵܐ ܬܲܣܗܸܕܘܼܬܼ ܫܘܼܩܪܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ܀ ܝܲܩܲܪ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܘܝܲܩܲܪ ܠܐܸܡܵܟ̣ ܘܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܕܲܒ̣ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܚܵܝܹ̇ܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܚܬܼܝܼܪܵܐ ܕܢܸܬܼܚܲܫܲܚ 29 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܣܵܪܘܿܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܢܸܛ̇ܪܹܬܼ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܣܲܓܝܼ ܕܲܓܸܠ̣ ܣܲܓܝܼ ܐܲܡܪܲܚ̣ ܘܲܛܥ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ: ܘܲܒ̣ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܲܚܬܵܐ ܕܲܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 259 ܡܸܛܠ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ ܕܲܢܫܲܐܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܐܸܬ݁ܕܵܘܲܕܼ ܠܹܗ ܘܫܲܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܣܵܪܘܿܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܲܢܛܲܪ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܵܘܕܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܕܲܢܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ ܬܘܼܒ̣ ܣܵܪܹܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܲܝܟܲܢ ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܗܘ݀ ܛܲܠܝܵܐ ܢ̣ܛܲܪ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪ܀ ܒܲܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ ܗܸܕܼܝܘܿܛ ܘܲܒ̣ܣܝܼܪ ܘܲܡܠܸܐ ܬܵܘ̈ܫܹܐ 30 : ܒܛܲܠܝܘܼܬܹܗ ܟܲܝ ܡܘܿܢ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܢܸܚܛܸܐ܀ ܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܡܵܪܲܢ ܕܢܲܣܪܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ: ܗܵܘ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܥܲܠ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܒܸܣܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܫܲܒ̣ܩܹܗ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܡܘܼܫܹܐ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܢܸܪܕܹܝܘܗܝ: ܘܟܸܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܢܸܩܪܸܐ ܟܬܼܵܒ̣ܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܣܵܪܹܒ̣ ܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܲܢܛܲܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܓ̣ܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ܀ ܘܲܒ̣ܗܵܝ̇ ܩܲܪܢܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼ ܕܵܩܲܪ ܣܲܟ̣ܠܵܐ: ܘܲܡܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܡܲܣܓܸܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ: ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܠܲܡ ܢܸܛ̇ܪܹܬܼ ܐܸܢܘܿܢ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܼܝ: ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܵܘܣܸܦ ܠܝܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܟ̣܀ ܐ̄ܡܲܪ ܠܝܼ ܥܠܲܝܡܵܐ ܫܝܼܛ ܠܵܟ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܘܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܹܗ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܝܼ ܐܹܡܲܠܸܠ ܠܵܟ̣܀ ܟܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: pb. 260 ܘܬܼܘܼܒ̣ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ ܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܪܵܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܵܕܹܝܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܡ̣ܢ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ: ܘܡܸܢܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܕܣܵܡ̣ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܥܸܠܵܝ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܲܓ̣ܡܝܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܡܲܡܠܠܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪ ܨܵܒܹ̇ܝܬ݁ ܕܬܸܫܡܲܥ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܠܝܼ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܲܡܚܵܣ ܚܵܣܹ̇ܝܬܼ ܥܲܠ ܕܲܚܙܹ̇ܝܬܼܵܟ̣ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܝܵܐ܀ ܫܘܼܚܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܠܵܐ ܚܠܝܼܡ ܢܹܐܬܸܐ ܠܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܫܒܲܩ̇ܬܵܟ̣ ܐܵܣܝܵܐ ܢܸܚܙܹܝܟ̣܀ ܠܗܵܘ̇ ܗܸܓ̣ܝܵܢܵܐ ܕܲܫܒܲܩ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܦܲܫܸܩܬܵܝܗܝ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܸܗ̇ܒܹ݁ܬܼ ܠܵܟ̣ (ܣܸܦܪܵܐ ܪܲܒܵܐ 31 ܡ̣ܢ ܥܲܬ݁ܝܼܩܬܵܐ ܚܲܣܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܵܐ ܣܲܝܸܟ̣ܬܵܗ̇: ܘܗܵܐ ܓܵܙܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܬܸܩܪܸܐ ܚܕܲܬܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܵܘ ܠܝܼ ܚܲܣܝܼܪ ܡܲܡܠܠܵܐ ܪܵܡܵܐ 32 : ܐܹܩܲܪܸܒ̣ ܠܵܟ̣: ܠܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܸܕܼܢܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܓܡܝܼܪܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬ݁ ܕܬܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܙܸܠ ܩܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܙܲܒܸ݁ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܘܗܲܒ̣ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ܀ ܘܠܵܐ ܬܸܩܢܸܐ ܠܵܟ̣ 33 : ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܲܩܢܹܝܬ݁ 34 : ܘܐܸܢ ܬܸܫܒ݁ܘܿܩ ܠܵܟ̣ ܬܲܪܬܹܝܢ ܬܸܠܒܲܫ ܠܵܘ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܐܢ̄ܬ݁܀ ܘܟ̣ܠ ܡܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܬܸܕܼܪܹܝܘܗܝ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: pb. 261 ܘܠܵܐ ܬܸܫܒ݁ܘܿܩ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܵܟ̣ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܢܸܟ̣ܣܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܙܲܒܸ݁ܢ ܘܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟ̣: ܐܵܦ ܨܸܒ̣̈ܘܵܬܼܵܟ̣ ܘܗܲܒ̣ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܬܚܘܼܣ܀ ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܟܠ ܡܵܐ 35 : ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܗܲܒ̣ ܟܲܕܼ ܚܵܕܿܝܬ݁: ܡܸܬ݁ܬ݁ܣܝܼܡܵܐ ܠܵܟ̣ ܣܝܼܡܬܼܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܘܬܼܵܐ ܠܵܟ̣ ܒܵܬܲܪܝ܀ ܘܡܵܐ ܕܐܸܣܬܲܪܩܬ݁ 36 : ܡ̣ܢ ܨܸܒ̣̈ܘܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܡܲܠܸܦ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܬܸܚܸܐ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܲܝ܀ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܘܙܵܥ̣ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܹܗ܀ ܓܙܲܪܬܹܗ ܒܥܵܬܼܵܐ ܠܫܘܼܚܢܹܗ ܥܲܒ̣ܝܵܐ ܘܥܵܦ̣ ܚܲܠܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܙܵܪܵܐ ܢܣܲܝܒܲܪ ܕܲܟ̣ܪܝܪܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܒܲܪ ܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܥܲܠ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܢܵܝܵܐ܀ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܨܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܢܦܲܠ ܘܲܕܼܢܸܣܲܩ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܥܲܝܘܼܩ̈ܬܼܵܢܹܐ ܡܸܬ݁ܕܲܠܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܕܲܢܦܲܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܣܸܠܩܲܬ݀ ܥܵܩ̇ܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܬܸܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܘܲܕܼܥܸܟ̣ ܘܐܵܘܦܝܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܟܲܪܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܲܫܵܐ ܕܲܠܓ̣ܵܘ ܩܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܫܲܩ̣ܠܹܗ ܠܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܘܟ̣ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܣܢܸܐ ܘܐܬܲܣܓܝܼ ܒܲܣܪܹܗ܀ pb. 262 ܐܸܬܼܚܲܠܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܘܢܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܲܡܗܲܒܸ݁ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܬܼܒܲܣܪܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܠܹܗ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܪܟܸܢ ܪܹܫܹܗ ܕܲܡܗܲܠܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܨܵܘܪܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܘܢܸܦܠܲܬ݀ ܪܘܼܚܹܗ ܕܣܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪ: ܘܲܥܛܲܦ̣ ܠܹܗ ܗܘ݀ ܘܕܲܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܘܝܲܕܼܥܹܗ ܟ̱ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܕܲܓܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܲܠܵܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܘܐܸܬ݁ܕܲܢܚܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܲܟ݁ܝܼܡܘܼܬܹܗ ܘܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܟܡܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ܀ ܘܝܼܕܲܥ̣ ܟܸܢܫܵܐ 37 : ܕܲܡܚܵܣ ܚ̣ܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܣܪܲܚ̣ ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܡܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ܀ ܘܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܹܗ: ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܚܸܐ ܟܠܢܵܫ ܐܲܝܟܵܐ 38 : ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܡܲܐܣܸܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܲܪܣܸܐ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܓܲܪ ܪܘܼܚܹܗ ܘܥܵܨܹ̇ܒ̣ 39 : ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܲܒ̣ܥܹܗ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ 40 : ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ ܠܵܐ ܐܲܟ݁ܣܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܥܝܵܕܼܵܐ ܢܦܲܪܣܸܐ ܠܲܕܼܩܵܪܹܒ̣ ܠܹܗ܀ pb. 263 ܠܵܐ ܐ̄ܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܲܓܵܠܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܫܲܢܵܐ ܙܸܠ ܠܵܟ̣܀ ܐܸܠܵܐ ܩܲܒ݁ܠܹܗ ܘܨܵܬܹܗ ܘܫܲܡ̣ܥܹܗ ܒܲܣܝܼܡܵܐܝܼܬܼ: ܘܣܵܡ̣ ܠܹܗ ܥܨܵܒ̣ܵܐ ܕܐܸܠܘܼ ܫܲܡܥܹܗ ܡܲܐܣܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܸܠܘܼ ܫܲܡ̣ܥܹܗ ܟܲܕܼ ܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܛܲܪ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܘܲܢܛܲܪ ܠܵܘ̇ ܦܘܼܪܣܵܝܵܐ ܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗ̄ܘܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܛܘܿܦ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܕܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܓܘܼܚܟܵܐ ܒܟܸܢܫܵܐ (ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܐܲܡܪܲܚ̣ 41 ܪܸܚܡܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܐܸܫܵܬܼܵܐ: ܘܗܝ݀ ܫܲܬܸܩܬܹܗ ܘܕܲܢܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐ̄ܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܲܗܒܹܗ ܘܲܒ̣ܩܸܢܝܵܢܹܗ ܘܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ 42 : ܕܢܸܫܪܹܝܘܗܝ ܡܸܢܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܸܟ̣ ܚܲܠܵܫܵܐ܀ ܣܲܓܝܼ ܪܵܡܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܗܲܠܵܟܹ̈ܐ: ܘܲܙܥܘܿܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܪܵܕܹܝܢ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܐܵܦ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܟ̣ܠ ܬܸܓ̣ܡ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡܗܲܠܵܟ̣ܘܼ܀ ܟܵܣܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܐܸܢ ܡܲܫܩܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܨܗܸܐ: ܡܗܲܠܸܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܗ̇ ܘܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܠܬܼܵܐ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ 43 : ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ: ܩܲܪܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܡܗܲܠܸܟ ܒܵܗ̇܀ pb. 264 ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܢܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ 44 : ܕܢܸܪܕܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܘܡܲܥܠܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܐܸܠܘܼ ܩ̣ܵܘܝܼ ܥܲܠ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ: ܕܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܙܲܒܸ݁ܢ ܟܠܡܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܣܢܝܸ̈ܩܹܐ ܬܘܼܒ̣ ܚܵܝܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ܀ ܠܪܵܘܡܵܗ̇ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ ܠܵܐ ܣܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܵܐ ܕܒܲܕܲܪ ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ܀ ܡܲܡܠܠܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܠܹܗ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܬܵܐ ܠܵܟ̣ ܒܵܬܲܪܝ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܦܲܠܸܓ̣ ܓܹܝܪ (ܟܠ ܡܵܐ ܕܲܩܢܸܐ 45 : ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܗܵܕܹܐ ܗܘ݀ܵܐ ܠܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐ ܘܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀ ܡܸܣܬܲܦܵܩܘܼ ܐܸܣܬܲܦܲܩ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܟܠ ܡܘܿܢ ܕܲܩܢܸܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ܀ ܘܝܘܼܩܪܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܫܵܕܹܐ ܡܸܢܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ: ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܦܲܟܲܪ ܢܸܪܗܲܛ (ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 46 ܙܸܠ ܠܲܡ ܙܲܒܸܢ ܘܗܲܒ̣ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܘܬܼܵܐ ܠܵܟ̣ ܒܵܬܲܪܝ: ܘܐܹܚܵܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܙܲܒܸ݁ܢ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܒܵܬܼܪܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ: ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܥܸܠܵܝ ܡ̣ܢ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܫܵܡܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 265 ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܸܠܘܼ ܨܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ (ܕܒ̣ܵܬܼܪܹܗ ܢܹܐܙܲܠ 47 : ܕܐܸܢ ܒܵܠܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܲܬܼܩܸܢ ܦܲܟܵܟ̣ ܠܲܕܼܡܵܚܹ̇ܐ ܠ̣ܵ܀ ܘܐܸܢ ܟܘܿܬ݁ܝܼܢܵܟ̣ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܡܸܢ̣ܵ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܫܒ̣ܘܿܩ ܒܐܝܼܕܼܵܝ̈ܗܘܿܢ (ܘܐܲܪܦܵܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܐܵܦ ܡܲܪܛܘܼܛܵܟ̣ 48 ܘܐܸܢ ܣܵܢܹ̇ܝܢ ܠܵܟ̣ ܘܐܸܢ ܪܵܕܼܦ̇ܝܼܢ ܠܵܟ̣ ܒܲܪܸܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܨܲܠܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕܼ 49 : ܡܵܚܹ̇ܝܢ ܠܵܟ̣ ܘܲܪܚܲܡ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܸܢ ܕܵܝܢ̇ܝܼܢ ܠܵܟ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܹܐܨܲܦ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܘܐܸܢ ܪܵܕܼܦ̇ܝܼܢ ܠܵܟ̣ ܫܲܢܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܠܵܐ ܪܘܼܥܵܡܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܬܸܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܘܠܵܐ ܬܲܪܡܵܠܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܟܝܼܣܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܙܘܿܢܵܐ ܕܟ̣ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ܀ ܘܣܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܹܐܨܲܦ ܡܵܢܵܐ ܬܹܐܟ̣ܘܿܠ ܐܸܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܝ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܘܐܸܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܗܵܘ̇ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܡܚܸܠ̣: ܘܲܕܼܚܸܠ̣ ܘܐܵܘܦܝܼ ܘܢܸܫܡܲܥ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܐ ܩ̣ܵܘܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܩܵܠ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܸܙܕܲܒܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܡܲܥ ܘܐܸܬ݁ܕܵܘܲܕܼ: ܕܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܙܲܒܸ݁ܢ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܩܸܢܝܵܢܹܗ܀ ܪܵܚܹܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܙܲܒ̣ܢܵܐ: ܛܸܒ̣ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܲܒ݁ܬܼܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܲܫܡܲܥ̣ ܕܲܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܡܸܬܼܦܲܠܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܥ̣ܪܵܐ ܕܢܸܫܡܲܥ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ pb. 266 ܡܵܐ ܕܙܲܒܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܟܠ ܡܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ: ܢܫܲܪܸܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܡܵܐ ܕܥܵܩ̇ܪܝܼܢ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܕܲܢܣܝܼܡܘܼܢܵܝܗܝ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ܀ ܘܡܵܐ ܕܒܲܕܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܟܠ ܡܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: ܥܕܲܟܹܝܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥ̣ܩܲܪ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܠܵܢܵܐ܀ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܥܲܡܠܵܐ ܕܢܸܨܘܿܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܫܸܩܝܵܐ ܘܟ̣ܠ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ (ܘܐܸܢ ܠܵܐ 50 : ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: (ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܢܲܬܼܩܸܢ ܦܲܟܵܐ ܠܲܕܼܡܵܚܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܢܹܐܨܲܦ ܕܲܡܚܵܪ ܠܵܐ ܡܲܟ̣ܫܲܪ ܒܵܗ̇: ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܲܨܒ݁ܘܼܗܝ ܬܲܡܵܢ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܠܵܢܵܐ܀ ܡܸܟܵܐ ܥܩܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܐ ܕܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܩܸܢܝܵܢܹܗ: ܘܲܢܨܝܼܒ̣ ܬܲܡܵܢ ܘܣܲܓܝܼ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܥܲܠ ܬܲܪܒ݁ܝܼܬܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܲܫܩܹܝܢ ܠܹܗ: ܒܥܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܕܢܸܬܸܠ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܘܠܵܐ ܡܵܐ ܕܲܥܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܕܼܪܸܐ ܥܘܼܬܼܪܹܗ: ܠܗܲܠ ܠܵܐ ܡܲܟ̣ܫܲܪ ܐܸܠܵܐ ܚܵܝܹ̇ܐ 51 : ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܠܵܐ ܡܵܐ ܕܲܢܨܝܼܒ̣ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܦܹܐܪܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܦܵܗܹ̇ܐ ܥܲܠ ܨܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܡܵܐ ܕܠܵܐ ܩܢܸܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܸܫܟܲܚ ܝܵܪܹܬܼ: pb. 267 ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܵܕܼ̈ܬܹܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ ܢܸܩܢܸܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܚ̣ܵܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܪܲܢ ܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܚܵܘܸܐ ܠܹܗ ܐܲܝܕܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܗܲܠܸܟ̣ ܒܵܗ̇: ܕܲܒ̣ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܐ̄ܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܣܲܓܝܼ ܘܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܘܕܲܥ̣ܨܵܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܠܡܵܪܲܢ ܘܐܲܠܦܹܗ ܕܡܵܢܵܐ 52 : ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ: ܘܟܲܕܼ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ܀ ܪܸܚܡܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܚܢܲܩܬܼܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ 53 : ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܢܸܩܢܸܐ ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܪܲܒܵܐ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̈ܐ ܠܵܟ̣܀

Footnotes

‎1  ܕܐܦܝܣ. P

‎2  ܠܟ. 117. R. P (ܚܙܝܼ ܦܐܬܐ 267)

‎3  ܒܦܚ̈ܬܐ ܘܒܗܘ̈ܬܐ: ܘܒܬܘ̈ܩܠܬܐ ܘܝ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܡܗܠܟ ܒܗ̇. P

‎4  ܘܒܨܝܪ 118. R

‎5  ܩܢܝܢܐ 118. R

‎6  ܕܗܐ P

‎7  ܐܘܠܨܢܟ. P

‎8  ܨܒܘ̈ܬܗ̇. P

‎9  ܢܦܫܟ. P

‎10  ܨܒܐ. P

‎11  ܕܢܨܒܐ. R

‎12  Sic (ܟܵܠܹ̇ܝܢ؟ E. N)

‎13  ܘܫܕܪܗ 118. R

‎14  ܝܵܕܥ 118. R

‎15  ܩܠܗ. P

‎16  ܒܡܟ݁ܝܟܘܬܐ. 118. R

‎17  ܣܡ̣. Ibid

‎18  ܕܥܠܡܐ. Ibid

‎19  ܠܥܠܡܐ. Ibid

‎20  ܥܨܒܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. P

‎21  ܨܝܕ ܬܠܡܝܕܘ̈ܗܝ. P

‎22  ܡܚܠܦ ܠܗ. P

‎23  ܦܘܩܕܢܐ 118. R

‎24  ܗܘ̇. P

‎25  ܗܘ̣. P

‎26  ܘܠܐ. P

‎27  ܘܐܪܬ. P

‎28  ܪܒܐ. P

‎29  ܡܬܚܫܚ. P

‎30  ܬܘܫܐ. P

‎31  ܣܦ̣ܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ. P

‎32  ܐܚܪܢܐ 118. R

‎33  ܒܗ. P

‎34  ܕܩܢ̣ܝܬ. P ܕܩܵܢ̣ܝܬ 118. R

‎35  ܡܘܢ 118. R

‎36  ܕܐܣܬܦܩܬ. Ibid

‎37  ܟܠ ܐܢܫ 117. R

‎38  ܐܝܟ ܡܐ 118. R

‎39  ܥܠܝܗܘܢ 117. R

‎40  ܘܐܪܬ. P ܕܐܪܬ 118. R

‎41  ܟܡܐ ܠ ܐܫܟܚ 118. R. P

‎42  ܕܨܒ̣ܐ. P

‎43  ܢܐܡܪ 118. R

‎44  ܐܓܪܐ 117. R

‎45  ܟܠܗ ܥܘܬܪܗ 118. R

‎46  ܒܬܪ ܙܕ :. Ibid

‎47  ܕܢܐܙܠ ܒܬܪܗ 118. R

‎48  ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ ܐ ܬܠܡܝܕܝ ܐܢܬ. Ibid

‎49  ܐܢ. Ibid

‎50  ܘܐܠܐ. P

‎51  ܢܚܐ. P

‎52  ܡܢܐ 118. R

‎53  ܘܚܫܘܟܐ 118. R. P

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/350
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 29, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On that Young Man who Said to Our Lord What Should I Do to Inherit Eternal Life - ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܡܵܪܲܢ ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 29, 2018, https://syriaccorpus.org/350.
Bibliography:
On that Young Man who Said to Our Lord What Should I Do to Inherit Eternal Life - ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܠܡܵܪܲܢ ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸ݁ܕܼ ܕܐܹܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܵܠܲܡ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/350.

Show Citation Styles