Digital Syriac Corpus

On the Pharisee and the Publican Who Went up to the Temple to Pray - ܥܲܠ ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܠܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ

   https://syriaccorpus.org/352
line :
page break :
footnote :
ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܐ: ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܵܘ ܐܸܬܼܒܲܣܲܡܘ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ܀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܲܕܼܦܵܪܘܿܫܝܼܢ: ܐܘܿ ܦܵܪ̈ܘܿܫܹܐ ܢܗܲܪܘ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ ܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܢܦܲܩ̣ܘ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ ܕܢܲܫܩܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܚܲܪܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܥܲܠ ܠܸܫܵܢܹܗ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܘܥܘܼܬܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܟ݁ܝܼܢ: ܘܲܠܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܡܦܲܠܸܓ̣ 1 : ܠܗܘܿܢ ܒܲܟ̣ܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܒܡܲܦ̮ܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܡܘܬܵܐ ܥܵܪܹܩ ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ: ܘܚܲܝܠܹܗ ܩܝܵܡܬܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܕܲܢܥܝܼܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ pb. 300 ܡ̣ܢ ܦܸܬܼܓ̣ܵܡܵܘ̈ܗܝ ܕܵܢܚ̇ܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ: ܐܵܦ ܡܸܬܼܚܲܠ̈ܡܵܢ ܕܐܸܬܼܢܲܟܲܬܼ ܗ̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܚܲܪܡܵܢܵܐ܀ ܒܐܸܕܼܢܹ̈ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܢܵܦܹ̇ܠ ܩܵܠܹܗ ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ: ܘܐܲܝܟ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ ܢܵܝ̇ܕܝܼܢ 2 : ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܛ̣ܥܲܢ ܚܘܼܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܝܬܝܼ ܠܐܲܬܼܪܲܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܦܲܠܸܓ̣ ܡܲܓܵܢ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ ܘܐܲܚܠܸܡ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܥܲܠ ܟܘܼܪ̈ܗܵܢܹܐ ܕܢܲܚ̣ ܐܲܝܟ̣ ܫܸܡܫܵܐ ܥܲܠ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ: ܘܐܲܥܪܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܲܓ̣ܪ̈ܝܼܢ ܕܲܡܡܲܚܲܝ̈ܵܐ܀ ܒܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܐܲܣܝܼ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܥܸܨܒܲܬ݀ ܡܸܠܬܹܗ (ܠܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܡܝܼܬܼܵܐ 3 : ܕܲܡܡܲܚܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܛܪܲܕܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܡܘܼܡܵܐ ܕܩܵܛܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܦܲܓ̣ܪܵܐ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܘܫܘܼܚܢܵܐ ܕܡܵܥܹ̇ܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܦܲܓܪܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܲܝܟ̣ ܬܸܢܵܢܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܩܫܝܼܬܼܵܐ ܐܸܬ݁ܛܲܠܲܩܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܚܛܵܗܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܲܦܓܲܥ̣ ܒܹܗ ܟܹܐܒ̣ܵܐ ܕܦܲܓ̣ܪܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܘܵܝܵܐ ܠܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܘܠܲܦܪ̈ܝܼܫܵܝܹܐ: ܟܘܵܝܵܐ ܠܟܹܐܒ̣ܵܐ ܕܲܡܪܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܘܚ̣ܵܣ ܥܲܠ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܲܩܛܝܼܠܵܐ ܒܵܗ̇: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܵܗ̇ ܓܙܵܪܵܐ ܘܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܟܘܵܝܵܐ ܢܲܐܣܸܐ ܫܘܼܚܢܵܗ̇܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܕܲܡܥܵܩܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܒܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܼܵܐ: 301ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܒ̣ܵܐ ܢܠܲܒܸ݁ܒ̣ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܠܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܚܡܝܼܢ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ: ܘܲܓ̣ܠܵܝܗܝ ܘܲܕܼܥܲܬܝܼܪܵܐ ܘܲܕܼܠܵܥܵܙܲܪ܀ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܡܲܝ̈ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܐܲܠܸܦ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܪܲܚܵܡܘܼ ܥܲܠ ܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ܀ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܵܘ̣ܠܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܘܼܚܢܵܐ ܟܲܣܝܵܐ 4 : ܢܘܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܓܠ̣ܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܵܗ̇ ܕܬܸܗܘܸܐ 5 : ܫܲܦܝܼܪ܀ ܚܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ: ܬܢ̣ܵܐ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܘܲܠܥܲܬܝܼܪܹ̈ܐ ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ܀ ܒܛܘܼܦܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܘܠܵܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܫܐܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܪܡܝܼ ܙܵܘܥܵܐ ܥܲܠ ܥܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܓܲܐܘܿܢ܀ ܘܲܒ̣ܠܵܥܵܙܲܪ ܗܵܘ̇ ܕܲܣܡܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ: ܝܲܗ̄ܒ̣ܘ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܟܲܦܬܹܗ ܡܸܣܟܹܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܨܵܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܲܒ̣ܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܥܣܲܪ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ: ܘܲܓ̣ܠ̣ܵܐ ܘܚ̣ܵܘܝܼ ܥܲܠ ܣܲܟ̣̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܚܲܟ݁ܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܕܲܬ݁ܛܲܝܸܒ̣ ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܸܫܚܵܐ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ: ܚ̣ܵܘܝܵܗ̇ ܕܐܲܝܟܲܢ ܥܵܐ̈ܠܵܢ ܥܲܡܹܗ ܚܲܟ݁ܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܕܲܚܠ̣ܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܸܠܵܐ ܢܵܗ̇ܪܵܐ ܒܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܦܵܬܼܚ̇ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܬܸܥܘܿܠ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡܵܐ ܕܲܡܦܝܼܣܵܐ܀ ܨܵܪ ܬܘܼܒ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܪܵܥܝܵܐ ܕܝܼܨܸܦ̣ ܠܲܡܦܲܪܵܫܘܼ: ܓܕܲܝ̈ܵܐ ܘܐܸܡܪܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܵܐ܀ pb. 302 ܐܸܡܪܹ̈ܐ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܒ̣ܚܫܘܿܟ̣ܵܐ ܓܕܼܲܝ̈ܵܐ ܐܲܩܝܼܡ̣: ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܓܵܘܢܹܗ ܕܓܲܕܼܝܵܐ ܚܸܫܘܿܟ̣ ܠܲܕܼܚܵܐܲܪ ܒܹܗ܀ ܓܠ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܡܸܕܸܡ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܩܝܼܡ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܣܸܡܵܠܹܗ܀ ܙܸܠܘ ܠܟ̣ܘܿܢ ܠܝܼ̈ܛܹܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܣܸܡܵܠܵܐ: ܘܬܼܵܘ ܥܘܿܠܘ ܘܝܼܪܲܬܼܘ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܒܢܲܝ̈ ܝܲܡܝܼܢܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܩܵܠܹ̈ܐ ܕܚܲܪܬܼܵܐ ܩܲܕܸܡ ܡܲܠܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܥܲܠ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ܀ ܕܥܲܕܼܠܵܐ ܢܹܐܙܲܠ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܕܝܼܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܝܵܕܲܥ̇: ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܢܛܲܝܸܒ̣ ܠܹܗ ܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ܀ ܒܟ̣ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܢܵܘܬܲܪ ܝܵܨܹ̇ܦ ܠܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܒܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܡܲܠܝܲܬܼ ܬܲܗܪܵܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܕܼܘܼܟܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܒܡܲܬܼ̈ܠܹܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܘܲܒ̣ܦܸܠܵܐ̈ܬܼܵܐ: (ܒܕܼܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ 6 : ܓܙܵܡܹ̈ܐ ܘܢܸܓ̣ܕܹ̈ܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ܀ ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒ̣ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܲܒ̣ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ: ܡܫܲܓܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܪܚܲܡ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܡܲܠܸܠ̣ ܬܲܡܵܢ ܡܸܛܠ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܫܲܪܒܵܐ ܕܡܵܘܬܲܪ ܣܲܓܝܼ ܠܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܚܵܘܸܐ: ܕܐܲܝܕܵܐ ܚܵܝ̇ܒܵܐ ܘܐܲܝܕܵܐ ܙܵܟ̣݁ܝܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܒܥ̣ܵܐ ܕܲܢܩܲܦܲܚ ܘܲܠܫܘܼܒ̣ܗܵܪܵܐ ܘܠܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: pb. 303 ܕܡܸܬܼܡܲܟ݁ܟ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܚܵܝ̇ܒܵܐ ܩܕܼܵܡ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܨܒ̣ܵܐ ܕܲܢܦܲܨܸܐ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܟ̤ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܦܵܠ̇ܚܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܕܠܵܐ ܬܸܣܬܲܪܲܩ ܒܵܬܲܪ ܠܹܐܘܬܼܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܗ̇: ܘܬܼܵܘܒܸ݁ܕܼ ܥܲܡܠܵܗ̇ ܒܪܘܼܚܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܐܸܢ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܙܵܘܥܵܐ ܕܟܲܕܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܠܹܗ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܘܲܠܚܲܛܵܝܵܐ ܠܲܒ݁ܒܹܗ ܘܣܲܡܟܹܗ ܕܐܸܢ ܡܸܬܼܡܲܟܲܟ̣: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܚܢܵܢܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܸܣܲܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܵܗܵܢܵܐ ܣܸܕܲܪ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܢܘܼܗܼܵܐ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܟܲܕܼ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܐܸܡܲܪ ܕܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒ̣ܪ̈ܝܼܢ ܠܗܲܝܟܲܠܵܐ ܣܠܸܩ̣ܘ ܕܲܢܨܲܠܘܿܢ: ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܚܲܕܼ ܘܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܝܲܥܢܵܐ܀ ܫܡܹܗ ܕܲܦܪܝܼܫܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܫܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗܵܫܵܐ ܠܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܲܕܼܗܵܘ̇ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܕܸܐ ܓܲܠܝܵܐ ܗ̄ܝܼ: ܘܲܣܠܸܩ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܢܨܲܠܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܣܠܸܩ̣ܘ ܕܲܢܨܲܠܘܿܢ ܚܲܕܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܘܚܲܕܼ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܥܲܠ ܕܲܬܼܟ̣ܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܕܲܣܥܝܼܪ̈ܵܢ ܠܹܗ܀ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܚ̣ܙܵܐ (ܕܲܕܼܟܸܐ ܘܠܲܝܬ݁ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ: pb. 304 ܘܥܲܠ ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܹܗ 7 : ܬܟ̣ܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܡܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡ ܡܵܘܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣: ܕܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܠܒ̣ܵܙ̈ܘܿܙܹܐ܀ ܡܵܘܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܲܡܚܲܪܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ: ܘܠܲܝܬ݁ ܒܝܼ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܓܲܝܵܪܹ̈ܐ ܘܐܝܼܬܼ ܙܲܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܬܼ ܥܵܠܘܿܒܹ̈ܐ: ܘܐܸܢܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ ܕܡ̇ܝܼܬܼ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܵܘ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܥܵܒ̣̈ܕܲܝ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܘܲܠܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܟܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܲܡܨܲܠܲܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܡܵܘܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܠܵܐ ܗܘܹ̇ܝܬܼ ܕܲܓܵܠ ܥܵܘܵܠ ܘܲܒ̣ܣܝܼܪ: ܘܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܦܵܠܚܲܝ̈ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ 8 ܐܘܿ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܘܿܢ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܟ̣: ܕܗܵܢܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܘ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܐܘܿ ܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܠܵܘ ܗܵܟܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܢ ܕܲܡܨܲܠܸܐ: ܘܠܵܘ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܡܲܡܪܲܚ ܢܸܬܼܢܸܐ ܩܕܼܵܡ ܝܵܕܲܥ̇ ܟܠ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܫܲܒܲܚ̣ܬ݁ ܠܵܘ ܬܸܫܒ݁ܘܿܚܬܵܐ ܠܡܵܪܵܟ̣ ܐܲܝܬܝܼܬ݁: ܒܵܟ̣ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܬܸܬܼܢܸܐ ܗܵܫܵܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܠܵܘ ܗܵܟܲܢ 9 : ܗ̄ܝܼ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܥܵܙ̇ܠܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܠܵܘ ܗܵܟܲܢ ܗ̄ܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܩܵܝ̇ܡܵܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: pb. 305 ܐܸܠܵܐ ܟܦܝܼܦܵܐ ܪܵܥܠܵܐ ܡܙܵܥܵܐ ܘܡܲܠܝܵܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܬܲܝܬ݁ ܘܲܠܡܘܿܢ ܐܸܬܲܝܬ݁ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ: ܕܗܵܐ ܠܵܐ ܨܲܠܝܼܬ݁ ܐܸܠܵܐ ܫܲܒܲܚ̣ܬ݁ 10 : ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܐܸܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܣܲܒ̣ ܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܠܡܘܿܢ ܠܵܐ ܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܫܘܼܦܪܵܐ ܢܸܬ݁ܬܵܘܣܲܦ ܠܵܗ̇: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܨܲܠܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܢܵܐ ܘܐܸܬ݁ܕܵܘܲܕܼ ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܡܕܝܼܩ ܚܵܙܹ̇ܐ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܗܵܝ̇ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܣܬܲܢܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܟܡܵܐ ܐܸܢ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܫܪܵܓ̣ܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܐܸܢ ܦܵܠܲܥ̇ ܒܹܗ ܒܫܸܡܫܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܒܢܘܼܗܪܹܗ ܟܵܦܲܪ ܕܐܸܬܼܚܲܦܝܼ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܝܼܡܵܡܵܐ܀ ܐܵܦ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܵܐ ܕܐܸܕܲܗܝܼ ܘܚ̣ܵܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܵܒ݁ܬ݀ ܙܸܥܪܲܬ݀ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܓܹܝܪ ܕܲܒ̣ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ ܚ̣ܵܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܟܲܕܼ ܟܹܐܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ (ܐ̄ܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ 11 : ܠܡܵܪܹܗ ܕܚܲܛܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܙܲܕܝܼܩ ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܥܲܦܪܵܐ ܘܩܸܛܡܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܦ̮ܫܹܗ: ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܚܲܛܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ pb. 306 ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܡܪܲܚ ܢܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܹܗ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ: ܘܢܸܬܼܢܸܐ ܐܸܢܹܝܢ ܡܵܐ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܗܘ݀ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ ܚܙܵܬܼܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܡܕܼܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܚܘܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܪܒ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܡܲܕܥܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܕܡܲܡܪܲܚ ܣܵܠܹ̇ܩ ܥܵܐܹ̇ܠ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܘܓ̣ܵܠܹ̇ܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒ̣ܝܼܪܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܲܡܛܝܼܦܝܼܢ 12 : ܠܹܗ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܙܝܼܘܵܗ̇ ܕܗܵܝ̇ ܪܲܒ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܓ̣ܵܗܪܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܒܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬ݁ܕܲܪܟ݁ܝܼܢ: ܘܒ̣ܵܣܲܪ ܗܘ݀ ܠܹܗ ܐܸܢܗ݀ܘ (ܕܲܣܒܲܪ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ 13 ܐܸܠܘܼ ܫܦܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܵܘܩܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܟܲܕܼ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܫܘܼܦܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܠܵܘ ܫܲܦܝܪܪܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܐܸܠܘܼ ܫܲܦܝܼܪ ܣܵܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܟ̣ܠܹܗ ܡܘܼ̈ܡܹܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܡܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܒܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܘܓ̣ܵܗ̇ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܙܝܼܘܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩ ܣܲܓܝܼ ܪܵܢܹܐ ܕܠܵܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܲܝܟ̣ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܲܩܥ̣ܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܕܚܲܛܵܝܵܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܐܸܙܕܲܕܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: pb. 307 ܒܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܦܲܓ̣ܪ̈ܵܢܵܝܹܐ܀ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܪܓ̣ܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ (ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܩܵܪܹܒ̣ 14 : ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܪܸܚܡܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܡܸܬܼܦܲܩܕܵܐ ܡ̣ܢ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܠܐܲܓ̣ܪܵܐ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܢܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܘܲܟ̣ܡܵܐ ܕܬܸܫܦܲܪ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܣܵܒ̣݁ܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܕܲܡܙܝܼܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐܝܼܬܼ: ܫ̣ܦܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ݀ ܠܹܗ ܘܩܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ܀ ܚܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܣܠܸܩ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܨܲܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܫܵܛܹܗ ܘܒܲܣܪܹܗ ܘܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܚܸܣܪܵܐ ܠܘܸܬܹܗ ܡܲܠܸܠ̣܀ ܐܵܘܕܝܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܒܪܘܼܚܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܦܲܩܵܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܦܲܚܸܡ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ܀ ܡܵܘܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܠܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܡܵܟ̣ܣܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐ̄ܡܲܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܲܨܠܘܿܬܼܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܒܡܘܼܫܹܐ ܠܵܐ ܚ̣ܵܪ ܘܠܵܐ ܒܐܹܠܝܼܵܐ ܘܠܵܐ ܒܐܹܪܲܡܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܗܵܢܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܨܲܥܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܟܲܕܼ ܣܵܒܲܪ ܠܹܗ ܕܲܡܫܲܒܲܚ ܠܵܗ̇: ܕܦܲܚܡ̣ܵܗ̇ ܒܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ݀ ܠܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܠܵܐ ܦܲܚܸܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܢܘܼܗܪܵܐ ܕܗܵܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ: ܕܢܸܚܙܸܐ ܐܲܝܢܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܫܦܝܼܪ ܘܐܲܝܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗ܀ pb. 308 ܢܘܼܗܪܹܗ ܒܨܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܚܸܫܘܿܟܹܗ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܦܲܚܸܡ: ܘܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܗܝܼܪ ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܢܘܼܗܪܵܐ܀ ܒܝܵܘܣܸܦ ܠܵܐ ܚ̣ܵܪ ܥܠܲܝܡܵܐ ܕܲܙܟ̣ܵܐ ܠܪܸܓ݁ܬܼܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܒܕܼܵܢܝܼܐܹܝܠ ܕܲܠܦܲܛ̈ܒ̣ܵܓܹܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܐܲܣܠܝܼ܀ ܠܵܐ ܚ̣ܵܪ ܒܐܝܼܘܿܒ̣ ܝܲܡܵܐ ܕܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܘܲܕܼܢܸܣ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܕܲܥܒܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܒܡܵܟ̣ܣܵܐ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܝܸܪܒܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܠܹܗ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ: ܘܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܣܢܝܵܐ ܣ̣ܒܲܪ ܠܹܗ ܕܫܲܦܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܵܕܹܝܢ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܕܲܒ̣ܫܲܦܝܼܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܡܹܐ ܢܚܘܼܪ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܵܘܬܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ 15 ܘܐܸܢ ܠܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܕܲܓ̣ܡܝܼܪܹ̈ܐ ܢܚܘܼܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܥܲܡܹܗ ܢܸܒ̣ܗܲܬܼ ܡ̣ܢ ܪܲܒ݁ܘܼܬܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ: ܐܲܝܟ̣ ܡܸܣܟܹܢܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܵܘܪܲܒ̣܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܚܵܐܲܪ ܒܐܲܝܢܵܐ ܕܠܲܚܡܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܚܲܣܝܼܪ: ܛܵܥܹ̇ܐ ܕܢܲܣܒܲܪ ܕܲܕܼܪܲܒ݁ ܡܸܢܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܢ ܒܲܓ̣ܡܝܼܪܹ̈ܐ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܲܒ̣ܪܘܼܚܵܢܹܐ: ܣܲܓܝܼ ܢܵܚ̇ܬܵܐ ܠܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܚܵܝ̇ܪܵܐ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܡܸܬܼܚܲܬ݁ܪܵܐ ܠܵܗ̇: ܘܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܬܘܼ̈ܟܹܐ ܝܵܠ̇ܕܵܐ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܐܸܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܣܵܒ̣݁ܪܵܐ ܕܣܲܓܝܼ ܫܸܦܪܬ݀: pb. 309 ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܒ̣ܝܼ̈ܫܹܐ ܘܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܦܲܚܬܵܐ ܕܲܚܬܼܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܓ̣ܕܲܫܬܹܗ ܠܲܦܪܝܼܫܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܨܲܠܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܡܵܟ̣ܣܵܐܘܐܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܪܲܒ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ܀ ܫܲܪܝܼ ܡܚܲܣܸܕܼ ܘܲܡܚܵܘܸܐ ܠܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܐܵܡܲܪ: ܡܵܘܕܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟ̣ ܕܠܵܘ ܐܝܟ̣ ܗܵܢܵܐ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܐܝܼܬܲܝ܀ ܒܪܘܼܚܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܒܝܼ̈ܫܵܢ ܐܸܫܬܲܡܲܫ ܗ̄ܘܲܝ̈: ܘܲܒ̣ܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܠܲܕܼܦܵܪܘܿܫܝܼܢ܀ ܕܐ̄ܢܵܫ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܚܲܒ̣ܪܹܗ ܢܚܘܿܪ ܒܫܝܼܬܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܕܲܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܫܵܦܲܪ 16 : ܒܝܼܫܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܵܦ ܗܝ݀܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܬܲܪ ܢܸܚܙܸܐ ܠܫܘܼܚܢܵܐ ܕܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ: ܐܸܠܵܐ ܠܫܘܼܚܢܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܢܹܐܨܲܦ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܝܵܬܲܪ ܢܸܗܘܸܐ ܪܵܢܹܐ ܒܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܕܡܸܛܥܵܐ ܢܸܛܥܸܐ ܐܸܢܹܝܢ ܐܸܢ ܡܸܣܬܲܥܪ̈ܵܢ܀ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܝ̇ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣ ܕܲܕܼܒܸܣܬܲܪܝ ܠܲܡ ܗܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܠܲܩܕܼܵܡܲܝ ܡܸܫܬܵܘܫܲܛ ܐ̄ܢܵܐ ܒܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܠܡ ܣܸܥ̇ܪܹܝܬܼ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܐܸܬܼܡܵܠܝ ܐܸܣܬܲܥܪܲܬ݀ ܠܵܗ̇: ܘܗܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܠܡܸܣܥܲܪ ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܛܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܥܲܡܹܗ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ: ܕܐܸܢ ܐܸܪܢܸܐ ܒܵܗ̇ ܒܸܛ̇ܠܹܬܼ ܠܝܼ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ܀ ܒܸܣܬܲܪܝ ܣܵܡ̇ܬܵܗ̇ ܠܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܕܣܸܥ̇ܪܹܬܼ ܐܸܢ ܐܸܣܬܲܥܪܲܬ݀: ܕܬܼܘܼܒ̣ ܠܲܩܕܼܵܡܲܝ ܒܵܬܲܪ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܐܸܪܗܲܛ܀ pb. 310 ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܬܸܗܘܸܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ: ܚܝܹ̇ܝܬܼ ܠܝܼ ܝܵܘܡܵܢ ܢܸܗܘܸܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܝܵܘܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܦ ܫܸܡܫܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܘܫܵܕܹܐ ܠܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܲܥܒܲܪܘ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܪܵܗܹ̇ܛ ܢܸܥܒܲܪ 17 : ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܸܠܘܼ ܩܵܐܹ̇ܡ ܫܸܡܫܵܐ ܕܢܸܚܫܘܿܒ̣ ܪܲܗܛܹܗ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ: ܒܵܛܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܪܲܗܛܹܗ ܕܝܵܘܡܵܢ ܡ̣ܢ ܡܲܪܕܝܼܬܼܵܐ܀ ܝܵܘܡܵܐ ܒܝܵܘܡܹܗ ܠܒ̣ܵܬܼܪܹܗ ܫܵܕܹܐ ܠܪܲܗܛܹܐ ܕܲܥܒܲܪܘ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܠܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܢܸܪܗܲܛ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܝܟ̣ ܟܲܫܝܼܪܵܐ܀ ܠܫܸܡܫܵܐ ܕܵܡܹ̇ܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܕܛܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܪܲܗܛܵܐ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܘܠܵܐ ܚܵܫܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ܀ ܠܡܘܿܢ ܡܸܬ݁ܬܲܢ̈ܝܵܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܗ݀ܘܲܝ̈ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܥܪ̈ܵܢ܀ ܠܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗ݀ܘܲܝ̈ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ: ܕܟܲܕܼ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܫܘܿܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܠܵܐ ܐܸܙܕܲܕܲܩ܀ ܐܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܥܒܲܕܼ ܐܸܬܼܡܵܠܝ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܢ ܢܸܚܫܘܿܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܘܐܸܬܼܒܲܛܲܠ 18 : ܠܹܗ܀ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܡܵܪܝܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܗܹܝܢ ܡܘܿܢ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܸܚܫܘܿܒ̣ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܡܘܿܢ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ 19 : ܘܡܸܬܼܚܲܫܲܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܡܵܢܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܠܵܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ pb. 311 ܗܘ݀ ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܒ̣ܛܲܠ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܲܥܗܸܕܵܝܗܝ ܡܵܢܵܐ ܥܒ̣ܝܼܕܼ ܠܵܟ̣ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ܀ ܥܒ̣ܵܕܼܵܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܐܵܦ ܣܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܐܵܦ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ: ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ ܘܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܘܲܙܗܝܼܪ ܒܗܘܿܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܡܵܢܵܐ ܚܫܲܒ̣ܬܵܝܗܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܣܝܼܪܵܐ: ܘܲܕܬܲܗܥܸܕܵܝܗܝ ܗܵܐ ܬܵܢܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܐܲܚܲܝ̈ ܕܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܪܢܸܐ ܒܲܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣: ܕܥܲܠ ܕܲܪܢܵܐ ܒܗܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܲܕܼ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ ܚܛܵܗܹܗ (ܢܣܝܼܡܝܼܘܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ 20 : ܘܐܸܢ ܡܸܙܕܲܕܲܩ ܒܵܬܼܪܹܗ ܢܸܫܕܹܝܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ܀ ܚܘܼܪ ܒܲܚܛܵܗܵܐ ܕܐܸܢ ܬܚܘܼܪ ܒܹܗ ܡܸܬ݁ܛܲܠܲܩ ܠܹܗ܀ ܘܠܵܐ ܬܚܘܼܪ ܒܵܗ̇ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܬܵܘܦܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܡܸܛܥܵܐ ܛܥܝܼܝܹܗ̇ ܐܸܢ ܥܵܒܹ̇ܿܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܐܸܢ ܬܸܛܥܝܼܝܹܗ̇ ܡܵܪܝܵܐ ܙܗܝܼܪ ܒܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܹܐܒܲܕܼ ܠܵܗ̇܀ ܒܲܚܛܵܗܵܐ ܓܹܝܪ ܐܸܢ ܬܸܪܢܸܐ ܒܹܗ ܛܥ̣ܵܝܗܝ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܫ̣ܵܛܹܗ ܘܫܲܒ̣ܩܹܗ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܕܲܫܚܝܼܩ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܹܗ 21 ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܬܸܛܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܲܣܥܲܪܬܵܝܗܝ: ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ ܡܵܪܝܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ ܐܸܠܵܐ ܬܲܒ̣ܥܹܗ܀ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܫܘܼܚܢܵܐ ܚܘܼܪ ܒܲܚܛܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܵܟ̣: ܡܲܢ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܛܥܸܐ ܫܘܼܚܢܹܗ ܡܵܐ ܕܟ̣ܵܐܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ܀ ܟܡܵܐ ܕܲܡܒܲܓܸܢ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܘܼܚܢܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: pb. 312 ܩܵܠ ܐܸܢ̈ܢܵܬܹܗ 22 : (ܡܥܝܼܪ ܠܹܗ 23 : ܠܐܵܣܝܵܐ ܕܕܼܝܼܠܹܗ ܢܹܐܨܲܦ܀ ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܒܲܓܸܢ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܠܲܝܬ݁ ܠܹܗ ܫܘܼܚܢܵܐ ܡܵܘܕܲܥ: ܘܡܲܗܡܸܐ ܐܵܣܝܵܐ ܘܠܵܐ ܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܟܵܐܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ܀ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܵܐ ܟܡܵܐ ܕܒܲܚܛܵܗܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܚܵܐܲܪ: ܗܘ݀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܫܘܼܚܢܹܗ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܵܦ ܡܲܐܣܸܐ ܠܹܗ܀ ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܘܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܹܗ ܒܛܸܠ̣ ܥܵܨ̇ܘܿܒ̣ܵܐ: ܘܦܵܫ̣ ܠܹܗ ܫܘܼܚܢܵܐ ܕܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ 24 : ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ܀ ܐܸܢ ܠܲܚܛܵܗܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܥܗܝܼܕܼ ܐ̄ܢܵܫ ܟܲܕܼ ܒܵܣܲܪ ܠܹܗ: ܪܘܼܚܵܐ ܬܒ̣ܝܼܪܬܵܐ ܫܵܩ̇ܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܐܲܝܟ̣ ܗܵܘ̇ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܣܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܛܵܗܹܗ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܛܠܵܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܥܲܠܸܐ ܚܙܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܣܲܟ̣ܠܘܼܬܹܗ: ܕܒ̣ܵܗ̇ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܠܥܸܠ ܢܚܘܼܪ ܠܵܐ ܡܲܡܪܲܚ 25 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܣܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ 26 : ܘܠܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܸܚܙܸܐ ܫܡܲܝܵܐ ܕܲܡܚܲܦܲܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܒܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܥܲܡܹܗ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܡܲܪܟܲܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܝܟ̣ ܓܲܢܵܒ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܒ̣ܣܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܠܸܐ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܬܼ̇ܒܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܚܸܠ̣ ܘܐܸܣܬܲܪܲܕܼ: pb. 313 ܕܲܢܪܝܼܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܨܹܐܕܹܝܗ̇ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܚܲܡܲܬܼ܀ ܘܲܬܼܪܝܼܡ ܫܲܒ̣ܛܵܐ ܘܬܸܡܚܹܝܘܗܝ ܠܐܲܒ̣ܕܵܢ ܡܸܛܠ ܕܐܲܡܪܲܚ̣: ܘܲܬܼܟ̣ܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܚܵܪ ܟܲܕܼ ܚܲܝܵܒ̣܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܚܘܼܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܨܹܝܕܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܙܝܼܥ ܢܸܒ̣ܥܸܐ ܚܢܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܫܘܼܚܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܢܵܢܵܐ ܠܵܐ ܥܵܨܹ̇ܒ̣ ܠܹܗ܀ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܲܗܝܼܬܼ ܡܨܲܠܸܐ ܘܲܒ̣ܣܝܼܪ ܗܘ݀ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܠܵܐ ܒܲܣܪܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܡܲܟܲܟ̣܀ ܢܸܗܪܲܬ݀ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܘܲܛ̣ܪܲܦ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܠܚܲܕܼܝܹܗ ܒܙܵܘܥܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܥܹ̇ܐ 27 : ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ ܚܘܼܢ ܠܚܲܛܵܝܵܐ: ܚܢܵܢܵܟ̣ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܚܵܐ ܡܝܼܬܼܵܐ ܕܩܲܛ̣ܠܹܗ ܥܵܘ̣ܠܵܐ܀ ܚܲܣܢܲܢܝ ܡܹܐܡܪܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ: ܕܙܵܘܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܒܬܲܗܪܵܐ ܫܲܪܒܹ݁ܗ܀ ܘܐܸܢ ܡܲܡܪܵܚܘܼ ܠܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܹܡܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܝܼܬܲܝܗܹܝܢ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܝܼ܀ ܥܸܠܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܵܐ ܗ݀ܘܲܝ̈ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ ܠܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ: ܕܗܸܢܹܝܢ ܐܲܚܫܸܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܚܘܼܬܼܪܵܐ ܘܲܒ̣ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܒܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܢܸܗܪܲܬ݀: ܙܵܥܲܬ݀ ܪܸܚܡܲܬ݀ ܬܸܒ̣ܥܸܐ ܚܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ pb. 314 ܚܫܸܟ̣ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܚܫܲܒ̣ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ: ܢܗܲܪ ܚܲܛܵܝܵܐ ܥܲܠ ܕܐܲܙܝܼܥܹܗ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܥܒܲܕܼ܀ ܦܪܝܼܫܵܐ ܟܹܐܢܵܐ ܛܥ̣ܵܐ ܕܲܢܚܲܣܸܕܼ ܐܵܦ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܝܲܥܢܵܐ ܝܲܕܼܥܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܕܢܸܒ̣ܥܲܬ݀ ܒܝܼܫܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܥܵܐ ܕܕܸܢܚܲܬ݀ ܛܵܒ̣ܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܘܡܵܢܵܐ ܐܹܡܲܪ ܕܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܹܗ: ܢܲܦܚܹܗ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܘܫܲܒܲܚ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܚܲܣܲܕܼ܀ ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ ܦܲܬܼܚܘܼܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܩܕܼܵܡ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܚܢܵܢܵܐ ܡܸܫܬܲܒܲܚ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ܀ ܢܩܲܛܪܸܓ̣ ܡܵܕܹܝܢ ܠܵܘ ܠܲܥܒ̣ܵܕܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܲܗܘ݀ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܛܘܼܥܝܲܝ ܘܲܠܪܵܡܘܼܬܹܗ ܕܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ܀ ܘܲܢܫܲܒܲܚ ܬܘܼܒ̣ ܠܵܘ ܠܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܚܵܪܲܬ݀ ܘܲܚܙܵܬ݀ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܒܫܲܪܒܹܗ ܐܲܝܟ̣ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܠܦܵܠܚܲܝ̈ ܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܕܲܒ̣ܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܚܲܦܛ̣ܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܒ̣ܥܵܐ 28 : ܚܢܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܗܘ݀ܵܬܼ ܝܵܕܼܥܵܐ ܕܐܸܢ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܗ̇܀ ܗܵܢܵܐ ܡܲܬܼܠܵܐ ܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܒܹܗ: ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ ܐܸܢ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܠܹܗ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 315 ܝܵܬܼܪܝܼܢ ܡܸܢܹܗ ܐܵܦ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܐܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܵܘܬܲܪ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܘܿ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܬܸܒ̣ܣܸܐ ܥܲܠ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܨܠܸܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܵܦܸܢ ܚܵܛܹ̇ܐ ܘܲܟ̣ܢܵܬܼܵܟ̣ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܐܸܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܸܦܸܠ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܵܘܡܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ݁ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ ܝܲܗ̄ܒ̣ܬ݁ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟ̣: ܕܲܒ̣ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܡܚܲܣܸܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܨܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ ܬܸܬܼܢܸܐ ܨܵܘܡܵܐ: ܒܡܘܼܟܵܟ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܨܵܡ̣ ܕܵܢܝܼܐܹܝܠ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܟܸܟ̣ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܨܲܠܹܝܬ݁: ܕܲܒ̣ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒ݁ܠܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܸܢܵܟ̣܀ ܪܸܒ݁ܘܿ ܫܘܼܦܪ̈ܝܼܢ ܐܸܠܘܼ ܣܝܼܡܝܼܢ ܘܲܣܕܼܝܼܪܝܼܢ ܒܵܟ̣: ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܐܸܠܵܐ ܬܸܠܒܲܫ ܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܬܸܙܕܲܕܲܩ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܘܿܒ̣ ܒܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟ̣: ܒܪܘܼܚܵܐ ܪܵܡܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒ̈ܠܵܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܘܐܲܢ̄ܬ݁ ܚܲܛܵܝܵܐ ܒܫܲܪܒܹ݁ܗ ܕܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܩܢܝܼ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܘܩܘܼܡ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܒܸܗܬܲܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ܀ ܬܚܘܼܪ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܠܵܐ ܡܲܦܲܣ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܕܕܼܝܼܢܵܐ ܕܸܚܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܠܲܕܼܚܵܝ̇ܒ݁ܝܼܢ ܒܹܗ܀ ܙܘܼܥ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܥܝܼ ܚܢܵܢܵܐ ܒܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ܆ ܘܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܝܵܗ̇ܘܿܒ̣ܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ pb. 316 ܫܠܝܼ ܘܐܸܬܼܡܲܟܲܟ̣ ܐܸܢ ܬܸܬܼܩܲܦܲܚ ܡ̣ܢ ܙܲܕܝܼܩܵܐ: ܕܐܵܦ ܗܵܘ̇ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܡܸܫܠܵܐ ܫܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܣܲܪ܀ ܐ̄ܡܲܪ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ ܚܘܼܢ ܚܲܛܵܝܵܐ: ܘܚܵܐܹ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܡܸܛܠ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܥܙܝܼܠܝܼܢ ܒܹܗ܀ ܡܲܬܼܠܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܹܗ: ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܡܨܸܐ ܕܲܢܥܲܕܲܪ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܬܼܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܢܵܐ ܡܲܬܼܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܗܘܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܲܒ̣ܢ̈ܝܼܢ ܐܸܣܬܲܩܒܲܠܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܩܵܡ̣ܘ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܘܡܲܠܸܠ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܨܵܬ݀ ܗ̄ܘ̣ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ: ܕܗ݀ܘܝܘܼ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܟܠ ܒܵܥ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܥܵܠܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ: ܘܠܵܐ ܡܵܘܗܲܒ̣ܬܼܵܐ ܢܵܦ̇ܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܐܸܠܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܩܲܒܸܠ ܡܲܥܸܠ ܫܵܩܹ̇ܠ ܡܲܦܸܩ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܵܐ: ܕܐܲܝܟ̣ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܹܝܬܼ ܠܲܢ ܠܐܲܒ̣ܘܼܗܝ ܕܲܢܚܲܣܸܐ ܠܲܢ܀ ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܕܠܹܘܝܼ ܐܵܦ ܡܲܥܣܵܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐܢܵܐ ܝܲܥܩܘܿܒ̣: ܗ݀ܘ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܲܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܗ݀ܘ ܩܲܒܸܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܗ̇ ܕܚܲܢܵܐ ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܘܗܘ݀ ܐܲܦܸܩ̣ ܠܵܗ̇ ܫܸܐܠܲܬܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ܀ ܗ݀ܘ ܨܵܐܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܠܘܿܬܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܢܘܼܢܵܐ: ܘܐܲܝܟ̣ ܪܹܫܝܼܬܼܵܐ ܡܲܥܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ pb. 317 ܕܸܒ̣ܚܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܥܸܛܪܹ̈ܐ ܕܟ̣ܵܗ̈ܢܹܐ ܘܝܲܩ̈ܕܹܐ ܫܲܠܡܹ̈ܐ: ܨ̈ܠܵܘܵܢ ܒܵܥ̈ܘܵܢ ܟܠ ܡܲܥܣܵܪ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܟܠ ܢܸܕܼܪ̈ܝܼܢ܀ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܦܘܼܡܵܐ ܐܵܦ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܠܸܒܵܘ̈ܵܬܼܵܐ: ܗ݀ܘܝܘܼ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܨܵܐܹ̇ܬܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܚܵܙܹ̇ܐ ܘܥܲܗܝܼܕܼ 29 ܘܠܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܘܲܠܗܵܘ̇ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܗ݀ܘ ܨܵܬܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܒܗܲܝܟܲܠ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܥܲܡ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ ܟܲܕܼ ܫܵܡܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܛܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܹܐܡܲܪ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܲܡܲܥ܀ ܘܟܲܕܼ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܗܘ݀ܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠ: ܥܲܒ̣ܕܹܗ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܒܹܗ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܹܗ܀ ܘܥܲܠ ܕܲܫܦܲܪ ܠܹܗ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܨܲܠܝܼ ܒܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܫ̣ܦܲܪ ܠܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܕܨܲܠܝܼ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܢܲܛܪܹܗ 30 : ܠܫܲܪܒܵܐ ܘܥܲܒ̣ܕܹܗ ܡܲܬܼܠܵܐ ܡܠܸܐ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܣܵܡ̣ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܢܸܬܼܥܲܕ݁ܪܘܼܢ ܒܹܗ ܟܠ ܫܵܡܘܿܥܵܘ̈ܗܝ܀ ܐܲܠܦܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܡܸܬܼܡܲܟܲܟ̣ ܠܹܗ: ܕܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܢܸܥܪܘܿܩ ܟܠܢܵܫ ܕܲܢܕܼܝܼܕܼܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܡ ܠܲܡ ܒܠܸܒܹܗ ܢܕܼܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܡܲܢ ܠܵܐ ܢܙܘܼܥ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܐܸܢ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܣܢܹܝܢ ܒܘܼܨܵܪܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܗܵܕܹܐ ܕܲܢܕܼܝܼܕܼ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܠܚܘܿܕܼ ܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ݀܀ pb. 318 ܠܟ̣ܠܗܘܿܢ ܣܵܢܹ̇ܐ ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ 31 : ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܟ̣ܚܘܼܢ: ܘܗܵܢ ܚܲܕܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܟܬܼܝܼܒ̣ (ܗ̄ܘ̣ ܕܲܢܕܼܝܼܕܼ 32 : ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ ܡܸܣܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܚܲܒ̣ܪ̈ܵܘܗܝ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܲܕܼ ܢܲܕܝܼܕܼܵܐ ܠܹܗ (ܣܲܓܝܼ ܡܸܢܹܗ 33 ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܸܒ̣ܗܲܬܼ ܒܵܗ̇ܬ݁ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܕܝܢ ܐܲܝܟ̣ ܡܵܐ ܕܥܲܡܹܗ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܕܬܲܩܪܸܒ̣܀ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܵܡܵܐ ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܢܸܥܡܲܪ ܒܲܕܼܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܝܼܢ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܣܲܥ̣ ܢܸܬܼܓܲܐܸܐ܀ ܘܡܸܛܠ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣ ܕܡܵܪܝܵܐ ܐܲܡܠܸܟ̣ ܘܓܲܐܝܘܼܬܼܵܐ ܠܒܸܫ: ܣܢܸܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܬ݁ܬ݁ܪܝܼܡ ܐܵܘ ܡܸܬܼܓ݁ܐܸܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܕܲܢܕܼܝܼܕܼܵܐ: ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܬܼܝܼܒ̣ ܗ̄ܘ̣ 34 : ܡܲܬܼܠܹܗ ܕܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ: ܕܢܸܬܼܚܲܟܲܡ ܒܹܗ ܐܲܝܢܵܐ ܕܥܵܒܹ̇ܕܼ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܚܲܫܵܐ ܕܲܢܕܼܝܼܕܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܗܘܸܐ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܲܫ̈ܝܼܢ: ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܗܘܸܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܟ̣ܠ ܒܘܼܨܵܪ̈ܝܼܢ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟ̣ ܬܸܣܢܸܐ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܒܟ̣ܠ ܐܸܣܟܹܡ̈ܝܼܢ: ܥܪܘܿܩ ܕܹܝܢ ܣܲܓܝܼ ܡ̣ܢ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܥܲܠ ܕܲܢܕܼܝܼܕܼܵܐ܀ ܘܡܲܟ݁ܝܼܟ̣ܘܼܬܼܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: pb. 319 ܕܐܵܦ ܒܘܼܨܵܪܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܬܼܚܲܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܣܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܐܵܦ ܒܘܼܨܵܪ̈ܵܘܗܝ ܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܥܲܠ ܕܐܸܬܼܡܲܟܲܟ̣ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܗܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܘܲܦܪܝܼܫܵܝܵܐ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܫܘܼܦܪܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܗܵܐ ܣܢܸܐ ܫܲܪܒܹܗ܀ ܒܚܲܕܼ ܥܸܩܵܪܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܫܘܼܚ̈ܢܝܼܢ ܐܲܣܝܼ ܡܵܪܲܢ: ܘܲܦܫܝܼܩ ܢܸܥܨܘܿܒ̣ ܘܲܠܙܲܕܝܼܩܹ̈ܐ ܘܲܠܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܡܲܬܼܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܐܵܣܝܘܼܬܼܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܓܲܒ݁ܝܼ̈ܢ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܛܵܝ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩ ܢܸܬܼܥܲܕܲܪ ܒܹܗ܀ ܥܲܠ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܙܵܘܥܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒ̣ܗܲܪ: ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܠ̈ܨܵܢ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܒ̣ܗܵܪܹܗ܀ ܘܲܠܚܲܛܵܝܵܐ ܐܲܠܦܹܗ ܕܢܸܚܲܫ ܘܲܕܼܢܸܬܼܡܲܟܲܟ̣: ܘܢܸܕܲܥ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܢܸܫܟܲܚ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܒܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܒܵܥܹ̇ܐ ܕܢܵܘܬܲܪ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܪܝܼܟ̣ ܗ̄ܘ̣ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܸܚܸܐ ܟܠܢܵܫ ܒܲܒ̣ܛܝܼܠܘܼܬܹܗ܀

Footnotes

‎1  ܡܦܠܓܠ ܞܘܐ. P ܡܦܠܓ ܗܘ 117. R

‎2  ܢܕܝܢ 117. R

‎3  ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܡܝ̈ܬܐ. P ܠܦܓܪܐ ܕܟܐܒ̈ܐ 117. R

‎4  ܠܠܝܐ. R

‎5  ܕܢܗܘܐ. P

‎6  ܒܕܘܟܐ ܐܚܪܬܐ 118. R ܒܕܘܟܐ ܐܚܪܢܐ 117. R

‎7  ܕܕܟܝܐ ܘܠܝܬ ܒܗ̇ ܥܘܠܐ: ܘܥܠ ܙܟܘܬܗ 118. R. P

‎8  ܒܥܒܕܝ̈ܗܘܢ 118. R

‎9  ܗܟܢܐ 118. R

‎10  ܕܫܒܚ̣ܬ. P ܕܚ̣ܫܒܬ 118. R

‎11  ܐܡܪ. P

‎12  ܘܡܛ̇ܝܼܦܝܼܢ 117. R

‎13  ܕܣܒܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܦܪ̈ܐ. P

‎14  ܐܝܬ ܗܘ ܕܩܲܪܝܒ 117. R

‎15  ܒܙܕܝܩܘܬܐ 117. R. P

‎16  ܫܦܝܪ 118. R. P

‎17  ܢܥ̣ܒܪ 117. R ܢܥܒܪ 118. R. P

‎18  ܘܐܬܛ̇ܒܥ. P

‎19  ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ 118. R

‎20  ܢܣܝܡܗ ܠܘܩܒܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ 118. R

‎21  ܗܘ 118. R

‎22  ܐܢܢܩ̈ܬܗ 117. R

‎23  ܡܥܝܪ̈ܢ 118. R

‎24  ܥܨܘܒܐ 118. R. P

‎25  ܡܫܟܚ 118. R

‎26  ܥܝܢܘ̈ܗܝ 117. R

‎27  ܓܥ̇ܐ 117. R

‎28  ܬܒܥܐ 118. R

‎29  ܘܥܗܝܼܕ 118. R. P

‎30  118. R Caetera desunt in

‎31  ܕܟܠܗܘܢ. P

‎32  ܕܢܕܝܕ ܗܘ. P

‎33  ܡܢܗ̇ ܣܓܝ. P

‎34  ܗ̇ܘ 117. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/352
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 29, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Pharisee and the Publican Who Went up to the Temple to Pray - ܥܲܠ ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܠܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 29, 2018, https://syriaccorpus.org/352.
Bibliography:
On the Pharisee and the Publican Who Went up to the Temple to Pray - ܥܲܠ ܦܪܝܼܫܵܐ ܘܡܵܟ̣ܣܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܲܣܠܸܩ̣ܘ ܠܗܲܝܟ݁ܠܵܐ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/352.

Show Citation Styles