Jacob of Serugh: On the Parable That Our Lord Spoke about the Laborers Whom the Lord of the Vineyard Hired - ܥܲܠ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܸܓܲܪ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܐܸܦ̮ܬܲܚ ܣܸܦ̈ܘܵܬܼܝ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܪܒܵܟ̣: ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܸܡܪܵܟ̣ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܵܟ̣ ܗܵܡܹ̇ܣ ܐ̄ܢܵܐ ܐܸܓ̣ܢܘܿܒ̣ ܡܸܢܸܟ̣ ܟܠ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܡܵܪܵܐ ܕܓܲܙܹ̈ܐ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܥܘܼܬܼܪ̈ܲܝܟ ܐܸܣܒܲܥ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܓܠܝܼ ܠܝܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܲܝܟ ܕܐܸܓ̣ܠܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܕܬܸܗܘܸܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܙܵܡ̇ܪܵܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܥܘܼܬܼܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܐܲܒ̣ܘܼܟ̣: ܡܸܢܗܘܿܢ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܕܐܸܥܬܲܪ ܘܐܲܥܬܲܪ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܝܼ܀ ܗܲܒ̣ ܠܝܼ ܡܸܠܬܼܵܟ̣ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ1: ܠܵܗ̇: ܐܸܩܢܹܝܗ̇ ܘܐܲܩܢܹܝܗ̇ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܒܹ̇ܨ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ܀ ܘܲܪܕܼܵܐ ܕܡܸܠܲܝ̈ܟ ܐܸܥܦܸܐ ܒܠܸܫܵܢܝ ܡ̣ܢ ܩܸܪ̈ܝܵܢܲܝܟ: ܘܐܲܦܸܩ2: ܐܸܕܼܪܸܐ ܠܟ̣ܢܫܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܒܲܝܟ ܒܲܣܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ ܙܡܝܼ̈ܢܹܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܢܸܫܬ݁ܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܓܵܢܵܟ̣: ܟܵܣܵܟ̣ ܚܲܝܵܐ ܢܲܪܘܸܐ3: ܠܟܸܢܫܵܐ ܕܲܡܣܵܘܲܚ ܠܵܟ̣܀ ܚܲܡܪܵܟ̣ ܛܵܒ̣ܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܕܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܢܦܲܩ̣ ܠܲܒ̣ܪܝܼܬܼܵܐ: ܕܢܲܛ̣ܪܵܟ̣ ܐܲܒ̣ܘܼܟ̣ ܕܲܠܒ̣ܘܼܝܵܐܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܬܸܗܘܸܐ܀ pb. 321 ܛܲܥܡܵܟ̣ ܚܲܠܝܵܐ ܗܵܐ ܡܙܝܼܥ ܠܸܫܵܢܝ4: ܐܸܩܥܸܐ ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ: ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܫܲܠܚܵܟ̣ ܕܢܸܬܼܚܲܠܘܿܢ ܒܵܟ̣ ܟܠ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܝܼܫܘܿܥ ܕܸܒ̣ܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܬܲܓ̣ܪܘܼܡܬ݂ܗ ܕܐܲܪܝܵܐ ܡܵܘܬܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܕܲܢܚܲܠܸܐ ܚܸܢ̈ܟܹܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܡܲܪܝܼܪ̈ܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܟܵܘܟ݁ܒ̣ܵܐ ܕܲܪܗܸܛ̣ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܒܕܸܢܚܹܗ ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܢܲܝܬ݁ܘܿܢ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܕܫܲܕܪܹܗ5: ܫܘܼܒ̣ܚܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܠܵܟ̣ ܡܵܪܝ ܬܸܬ݁ܙܝܼܥ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܲܪܥܵܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ: ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܢܸܗܪܲܬ݀ ܡ̣ܢ ܙܲܠܝܼܩܲܝ̈ܟ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܡܲܝ̈ܵܐ ܐܢ̄ܬ݁ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܘܐܸܫܬ݁ܝܼ ܡܸܢܵܟ: ܒܣܸܡ̣ ܒܵܟ̣ ܘܲܡܣܲܒܲܥ̣ ܡ̣ܢ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ܀ ܢܒܲܥ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܓܵܓ̣ܘܿܠܬܵܐ ܥܕܸܢ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܐܲܫܩ̣ܝܼ ܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܚܲܪܝܼܒ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܣܸܒ̣ܥܲܬ݀ ܡܸܢܵܟ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܨܗܝܼܬܼܵܐ ܘܲܡܛܲܪܲܦܬܵܐ: ܘܪܸܘܙܲܬ݀ ܘܲܗܘ݀ܵܬܼ ܐܲܝܟ̣ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܛܘܼ̈ܒܹܐ܀ ܥܲܠ̣ܘ ܐܲܝܟ̣ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܢܲܗܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܫܲܪ̈ܒܲܝܟ: ܘܲܒ̣ܝܘܼܠܦܵܢܵܟ̣ ܗܵܐ ܡܸܬܼܗܲܓ݁ܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܦܝܼܫܘܿܢ ܓܝܼܚܘܿܢ ܕܸܩܠܲܬܼ ܘܲܦܪܵܬܼ ܦܵܫ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܸܩܝܵܐ: ܕܡ̣ܢ (ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܲܝܟ ܐܸܬ݁ܬܲܦܲܦ6: ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܢܸܫܬܸܐ܀ ܨܠܝܼܒ̣ܵܐ ܬܪܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܕܼ ܡܲܒ݁ܘܼܥܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܓ̣ܘܼܠܬܵܐ: ܘܠܲܐܪܒܲܥ ܦܸܢ̈ܝܵܢ ܦܲܠܸܓ̣ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܘܗܵܐ ܡܲܫܩܸܐ ܠܲܢ܀ pb. 322 ܩܵܡ̣ ܥܲܠ ܪܵܡܬܼܵܐ ܘܲܦܬܲܚ̣ ܒܹܐܪܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܘܼܡܩܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܟܵܒܼ̇ܫܵܐ ܒܫܸܩܝܵܗ̇ ܪܵܡܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܪܲܟܸܒ̣ ܬܲܦܹ̈ܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܫܬ݁ܝܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܘܲܣܒܲܥ̣ܘ ܡܹܐܡܪ̈ܲܝܟ7: ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܸܡܥܲܬ݀ ܩܵܠܵܟ̣ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܕܲܡܝܼܟ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܢܵܕܲܬ݀ ܩܵܡܲܬ݀ ܢܸܩܫܲܬ݀ ܟܲܦܵܐ ܠܲܡܫܲܒܵܚܘܼ܀ ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܪ̈ܚܝܼܡܹܐ8: ܕܝܼܠܕܲܬ݀ ܟܲܪܣܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܬܵܘ ܥܲܡܟ̣ܘܿܢ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟܘܿܢ: ܕܗܵܟܲܢ ܬܵܒܲܥ̇ ܫܲܪܒܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܟ̱ܠܵܟ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܐܸܢ ܗܘ݀ ܕܐܵܬܹ̇ܝܬ݁ ܨܹܝܕܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܕܟ̣ܠܵܟ̣ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܕܢܲܚܸܐ ܘܬܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܲܠܢܲܦ̮ܫܵܬܼܵܐ ܚܸܫ̈ܘܿܟ̣ܵܬܼܵܐ: ܒܕܸܢܚܵܗ̇ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܒܲܣܝܼܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܹܐܡܪ̈ܵܘܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܠܲܡܦܲܠܵܓ̣ܘܼ: ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܘܥܘܼܬܼܪܹ̈ܐ ܛ̣ܥܲܢ ܘܐܲܝܬ݁ܝܼ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܘܼܗܝ: ܘܲܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܓܹܐܙܲܒ̣ܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܣܝܼ̈ܡܵܬܹܗ܀ ܡܵܪܵܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܐ ܡܸܣܟܹ݁ܢܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܨܒ̣ܵܐ: ܘܗܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܡܸܣܟܹ݁ܢܘܼܬܹܗ܀ ܡܲܠܸܠ̣ ܥܲܡܲܢ ܥܲܠ ܕܲܫ̣ܦܲܪ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܢܲܢ: pb. 323 ܘܲܒ̣ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܡܠܲܚ̣ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܦܲܟ݁ܝܼ̈ܗܵܢ ܗ̄ܘܲܝ̈܀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܐܵܣܝܵܐ ܘܲܛ̣ܥܲܢ ܟܹܐܒܹ̈ܐ ܕܲܟ̣ܪܝܼܗܘܼܬܲܢ: ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܪܵܥܝܵܐ ܘܟܲܢܫܵܗ̇ ܠܥܵܢ̈ܵܐ ܕܐܲܒ݁ܝܼܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܗܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܲܛ̣ܪܲܕܼ ܟܲܦܢܵܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܲܢ: ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܘܦܲܝܸܓ̣ ܨܲܗܝܵܐ ܕܚܵܢܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܐܘܼܪܚܵܐ ܘܗܲܠܸ̣ܢܲܢ ܒܵܗ̇ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܐܲܬܼܪܹܗ: ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܬܲܪܥܵܐ ܘܒܹܗ ܐܲܥܸܠ̣ ܠܲܢ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܗܘ݀ܵܐ ܠܲܢ ܐܲܚܵܐ ܕܢܸܬܼܚܲܝܲܢ ܠܹܗ9: ܘܢܸܗܘܸܐ ܥܲܡܹܗ: ܘܛܲܗܸܡ ܠܲܢ ܒܹܗ ܘܚܲܠܛܲܢ ܥܲܡܹܗ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܡܸܢܲܢ܀ ܕܢܲܚ̣ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܣܵܦ̣ ܚܸܫܘܿܟ̣ܵܐ ܕܡܵܝ̇ܫܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܒܡܲܬܼ̈ܠܹܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܘܲܒ̣ܦܸܠܵܐ̈ܬܼܵܐ ܒܪܵܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐ: ܕܲܒ̣ܕܼܘܼܪܵܫܵܐ ܢܚܲܟ݁ܡܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܒ̣ܥܸܐ ܠܫܲܪ̈ܒܵܘܗܝ܀ ܒܕܸܡ̈ܘܵܢ ܕܸܡ̈ܘܵܢ ܨܵܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ10: ܕܲܒ̣ܨܘܼܪ̈ܵܬܼܵܗ̇ ܢܸܬܼܪܲܓ̣ܪܲܓ̣ ܠܵܗ̇ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܕܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܒܲܒ̣ܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܥܣܲܪ ܨܵܪܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܒ̣ܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܠܲܡܦܹܝ̈ܕܹܐ ܕܚܲܟ݁ܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܒܕܼܘܼܟ݁ܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܲܡܝܵܗ̇ ܠܟܲܟ݁ܪܵܐ ܘܲܠܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܒܐܲܥ̈ܦܹܐ ܠܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒ̣ ܐܲܝܟܵܐ ܕܨܵܪ ܒܲܦܪܸܕ݁ܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܬܼ: ܐܲܝܟ̣ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܘܒ̣ܵܗ̇11: ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܩܸܢܵܗ̇ ܣܵܡܲܬ݀܀ pb. 324 ܘܬܼܘܼܒ̣ ܠܲܚܡܝܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܲܡܝܵܗ̇ ܗܵܘ̇ ܕܲܛܡܲܪܬܹܗ: ܐܲܢ̄ܬ݁ܬܼܵܐ ܒܠܲܝܫܵܐ ܘܲܚܡܲܥ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܘܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܹܗ܀ ܘܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܬܘܼܒ̣ ܨܵܪ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܒܡܵܪܹܗ ܒܲܝܬܵܐ: ܕܲܢܦܲܩ̣ ܘܐܸܓܲܪ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܠܟܲܪܡܹܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܥܲܡܹܗ܀ ܢܹܐܡܲܪ ܗܵܫܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܗܵܢܵܐ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ: ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܹܗ ܒܦܵܥ̈ܠܹܐ ܨܵܪܵܗ̇܀ ܐ̄ܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܕܼܵܡ̇ܝܵܐ ܗܵܝ̇ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܓܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܕܢܹܐܓ̣ܘܿܪ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܠܟܲܪܡܵܐ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܒܨܲܦܪܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܘܩܲܨ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܐܲܥܸܠ̣ ܦܵܠܚ̇ܝܼܢ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܲܒ̣ܬܼܠܵܬܼ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܚ̣ܙܵܐ ܘܲܩ̣ܪܵܐ ܐ̄ܢܘܿܢ: ܐܲܥܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܨܹܝܕܼ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܲܒ̣ܫܸܬܼ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܬܘܼܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐ̄ܓܲܪ ܒܲܛܢܵܢܹܗ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܦܲܪܸܩ̣ ܕܲܟ̣ܡܵܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܘܒܲܬܼܫܲܥ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܚ̣ܙܵܐ ܬܘܼܒ̣ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܘܐܲܥܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܥܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܪܡܹܗ ܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܪܵܐ ܕܬܸܦܠܘܿܚ12: ܥܲܡܹܗ܀ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܟܲܢ ܢܦܲܩ̣ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪܵܢܹܐ ܕܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܟܲܕܼ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܡܲܪ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܕܲܠ: ܒܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܲܒ̣ܛܸܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܠܡܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܘܲܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ: pb. 325 ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܵܒ̣ܵܕܼܵܐ ܡܸܫܬܲܛܹܝܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܝܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܠܵܐ ܦܵܠܚ̇ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܥܲܡ̣ ܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝܟ݁ܘܿܢ: ܒܟܲܪܡܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܢܸܬܸܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܲܕܼܦܵܠܲܚ ܠܹܗ܀ ܠܡܘܿܢ ܒܸܛܠܵܢܵܐ ܕܒܲܪܟ̣ܘܿܢ ܥܲܡܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܲܡܛ̣ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܘܐܲܢ̈ܬ݁ܘܿܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܲܝܟ̣ ܒܲܗܝܼ̈ܬܹܐ܀ ܐܵܡܪܝܼܢ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܓ̣ܪܲܢ ܢܸܦܠܘܿܚ ܥܲܡܹܗ: ܐܵܦܠܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܢ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ܀ ܐܵܡܲܪ ܠܗܘܿܢ ܙܸܠܘ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܪܡܵܐ: ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܫܵܥ̇ܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܥ̇ܒ̣ܵܕܼܵܐ ܠܟ̣ܠ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܬ݀ܵܘ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܪܲܡܫܵܐ ܕܢܸܣܒ̣ܘܼܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ: ܘܲܠܪ̈ܲܒ݁ܒܲܝܬܹܗ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܩ̣ܪܵܐ ܘܐܸܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܩܘܼܡ ܗܲܒ̣ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܲܦܠܲܚ̣ܘ ܥܲܡܲܢ: ܘܗܲܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܕܹܝܢܵܪ ܕܹܝܢܲܪ ܡܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܲܪܵܐ ܘܲܠܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܗܲܒ̣ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܘܗܵܟܲܢ ܐܲܫܘܵܐ ܘܗܲܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܩܵܡ̣ ܪܲܒ݁ ܒܲܝܬܵܐ ܕܢܸܬܸܠ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܠܟ̣ܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܲܕܼ13: ܕܹܝܢܵܪܵܐ܀ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܲܚ̣ܙܵܘ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ: ܣܒܲܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܡܸܕܸܡ ܝܲܬ݁ܝܼܪ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܥܲܠ ܚܲܒ̣ܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܘܡܸܬܼܚܲܫܒ̣ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܸܢ ܠܲܐ̄ܚܪܵܝܹܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܠܲܢ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܡܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܐ14: ܠܲܢ܀ pb. 326 ܪܲܒ݁ ܒܲܝܬܵܐ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܘܠܲܕܼܒ̣ܵܬܲܪܗܘܿܢ: ܘܲܠܡܸܨ̈ܥܵܝܹܐ ܕܹܝܢܵܪ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܵܘܣܸܦ̣܀ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܟܠܗܘܿܢ ܘܥܲܠ̣ܘ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܢܸܣܒ̣ܘܼܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ: ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܬܘܼܒ̣ ܗܵܟܲܢ ܚܲܕܼ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܕܠܵܐ ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ܀ ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܦܵܥܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܩܲܦܣ̣ܵܗ̇ ܠܐܝܼܕܹܗ15: ܟܲܕܼ ܟܲܪܝܵܐ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܩܨܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܓ̣ܪܹܗ16: ܘܡܸܛܠ ܕܲܣ̣ܒܲܪ ܥܲܠ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܛܥ̣ܵܝܗܝ ܠܲܩܨܵܨܵܐ ܘܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܕܢܸܪܓܲܙ ܡܸܢܹܗ ܕܐܲܓ̣ܪܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܪܵܫܹܐ ܠܹܗ ܠܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܐܲܫܘܝܼ ܘܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܝܟ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܵܡܲܪ17: ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܸܢܵܐ ܦܸܠܚܹ̇ܬܼ ܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܨܲܦܪܵܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܛܘܼܪܵܦܵܐ܀ ܣܲܝ̇ܒ݁ܪܹܬܼ ܚܘܼܡܵܐ ܘܛܸܥ̇ܢܹܬܼ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܡܵܢܵܐ ܝܸܬܼܪܹܬܼ ܐܸܢܗ݀ܘ ܕܐܲܓ̣ܪܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܕܲܚܕܼܵܐ18: ܫܵܥܵܐ ܗܵܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܕܼ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܬܪܸܥܣܲܪ ܡܵܕܹܝܢ ܡܸܬ݁ܬ݁ܚܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܝܼ ܐܸܢ ܟܹܐܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܫܵܥܬܼܵܐ ܕܹܝܢܵܪ ܘܲܠܬܲܪܬܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܚܲܕܼ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܠܵܘ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܐܸܣܲܒ̣ ܗܵܟܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܵܐ ܡܵܪܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܠܵܐ ܬܸܥܒܲܪ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܫܘܸܐ ܠܵܟ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܦܵܠܲܚ̇ ܘܲܕܼܠܵܐ ܦܵܠܲܚ̇܀ pb. 327 ܠܵܘ ܥܲܠ ܕܐܲܣ̣ܓܝܼܬ݁ ܠܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܪܸܛܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܛܠܲܡܬܵܢܝ ܠܝܼ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܲܣܓܝܼܬ݁ ܠܗܵܠܹܝܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܚܘܼܪ ܒܝܼ ܕܥܸܡ̇ܠܹܬܼ ܘܐܲܣܓܵܐ ܐܵܦ ܠܝܼ ܐܸܢ ܛܵܒ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܗܵܝܕܹܝܢ ܫܲܪܝܼ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ19: ܒܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܹܗ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܦܵܥܠܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܢܸܒ̣ܣܘܿܪ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܩܨܝܼܨ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܓ̣ܪܵܟ̣ ܡܘܿܢ ܣܵܒܲܪ20: ܐܲܢ̄ܬ݁ ܥܲܠ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ: ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܛܠܲܡ̇ܬܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܸܥܕܘܿܠܲܝܢܝ ܐܲܝܟ̣ ܚܲܣܝܼܪܵܐ܀ (ܚܲܕܼ ܕܹܝܢܵܪܵܐ21: ܩܸܨܹ̇ܬܼ ܥܲܡܵܟ̣ ܟܲܕܼ ܩܲܒܸ݁ܠܬܵܟ̣: ܗܵܐ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܣܲܒ̣ ܠܵܟ̣ ܡܘܿܢ ܪܵܛܸܢ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܐܸܢ ܝܲܬ݁ܝܼܪܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪܵܟ ܝܸܗ̇ܒܹ݁ܬܼ ܡܘܿܢ (ܚܵܣܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁22: ܕܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܛܸܠܡܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܬܸܢܘܲܝ ܕܲܥܒ̣ܝܼܕܼܵܐ ܠܲܢ܀ ܐܸܢ ܛܵܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ ܒܕܼܝܼܠܝ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܕܼܝܼܠܵܟ̣ ܡܘܿܢ ܚܲܣܲܪܬܵܟ̣: ܕܐܲܝܟ̣ ܕܐܸܫܬܵܘܕܝܼܬܼ ܗܵܐ ܝܸܗ̇ܒܹ݁ܬܼ ܠܵܟ̣ ܚܲܕܼ ܕܹܝܢܵܪܵܐ܀ ܬܪܹܝܢ ܠܵܐ ܩܸܨܹ̇ܬܼ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܚܲܕܼ: ܐܵܦ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܠܵܐ ܐܲܚ̇ܣܲܪܬܵܟ̣ ܠܵܐ ܕܲܓ݁ܠܹ̇ܬܼ ܒܵܟ̣ ܠܵܐ ܒܲܨ̇ܪܹܬܼ ܠܵܟ̣: ܩܨܵܨܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܵܐ ܪܸܛܢܵܐ ܥܲܠ ܡܘܿܢ܀ ܕܲܠܡܵܐ ܥܲܝܢܵܟ̣ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܡܪܲܛܸܢ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܥܲܠ ܕܲܠܚܲܒ̣ܪܵܟ̣ ܐܲܫ̇ܘܝܼܬܼ ܥܲܡܵܟ̣ ܒܐܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ܀ pb. 328 ܐܵܘ ܣܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܐ̄ܢܵܐ ܒܕܼܝܼܠܝ ܐܲܝܟ̣ ܨܸܒ̣ܝܵܢܝ: ܐܲܫܘܸܐ ܘܐܸܬܸܠ ܐܵܦ ܠܲܐ̇ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܘܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܣܲܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܩܨܝܼܨ ܠܵܟ̣ ܘܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܵܦ ܠܲܟ̣ܢܵܬܼܵܟ̣ ܐܲܫܘܸܐ ܥܲܡܵܟ̣ ܠܵܘ ܕܝܼܠܵܟ̣ ܗ̄ܝܼ܀ ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܝܸܗܒܲܬ݀ ܐܲܓ̣ܪܵܐ: ܠܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܒܠܸܒܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ܀ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܡܸܟܸܝܠ ܥܲܠ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ: ܘܥܲܠ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܗ݀ܘ ܡܠܒܸ݁ܫ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ23܀ ܟܬܼܵܒ̣ܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒ̣ܪܵܐ ܠܝܲܡܵܐ ܕܡܹ̇ܝܢ ܘܲܒ̣ܓ̣ܵܘ ܝܲܡܵܐ: ܫܲܕܼܝܵܐ ܘܟܲܣܝܵܐ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ܀ ܘܗܵܘ̇ ܕܲܡܦܲܫܸܩ ܐܲܝܟ̣ ܥܵܡܘܿܕܼܵܐ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܢܵܚܹ̇ܬܼ: ܓܵܐܹ̇ܫ ܥܘܼܡ̈ܩܹܐ ܘܡܲܣܸܩ ܥܲܡܹܗ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܣܸܠܩܲܬ݀ ܠܵܗ̇ ܗܵܐ ܡܸܬܼܝܲܒ݁ܠܵܐ ܥܲܠ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܘܟ̣ܠܗܘܿܢ ܡܹܐܬܲܪ ܝܵܬܼ̇ܪܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܵܐ ܕܲܩ̣ܢܵܐܘܼܗ̇܀ ܐܲܝܟ̣ ܥܵܡܘܿܕܼܵܐ ܢܵܚܚܹܬܼ ܗܵܘܢܵܐ ܠܓ̣ܵܘ ܩܸܪܝܵܢܵܐ: ܕܢܲܣܸܩ ܥܲܡܹܗ ܡܸܠܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ܀ ܐܘܿ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܩܲܒ݁ܠܘܼܗ̇ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܬܲܓܵܪܹ̈ܐ: ܘܝܼܬܲܪܘ ܘܲܥܬܲܪܘ ܟܠܟ̣ܘܿܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܛܝܼ̈ܡܹܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܙܵܒܹ̇ܢ ܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܬܵܘ ܣܲܒ̣ܘ ܡܲܓܵܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܥܡܲܕܼ ܒܲܟ̣ܬܼܵܒܹ̈ܐ ܟܲܕܼܸ ܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ pb. 329 ܘܓܲܫܵܗ̇ ܘܠܲܒ̣ܟܵܗ̇ ܠܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܘܗܵܐ ܠܸܫܵܢܵܐ ܛܥܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܕܢܸܫܕܹܝܗ̇ ܥܲܠ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ: ܬܠܵܘ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ܟ݁ܘܿܢ ܒܲܪ̄ܬܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐ ܘܐܸܨܛܲܒܲܬܼܘ ܒܵܗ̇܀ ܦܬܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܘܼܡܹܗ ܒܡܲܬܼ̈ܠܹܐ ܡܵܪܲܢ ܐܲܟ̣ܡܵܐ ܕܲܟ̣ܬܼܝܼܒ̣: ܘܲܒ̣ܟܸܢܵܪܹܗ24: ܙܡܲܪ ܐܘܼܚ̈ܕܵܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܚܲܦܝܼ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܕܡܲܢ ܕܲܒ̣ܛܝܼܠ ܠܹܗ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܢܸܓ̣ܠܸܐ ܘܢܸܚܙܸܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܕܲܒ̣ܦܸܠܵܐ̈ܬܹܗ܀ ܢܸܫܡܲܥ ܗܵܫܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ: ܘܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܲܪܡܵܐ ܘܡܵܢܵܐ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܲܓ̣ܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ25 ܘܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܒܲܬܼܠܵܬܼ ܘܲܒ̣ܫܸܬܼ ܘܒܲܬܼܫܲܥ: ܐܵܦ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܩܲܒܸ݁ܠ̣ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ܀ ܘܲܠܡܵܢܵܐ26: ܟܲܝ ܐܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܪܲܒ݁ ܒܲܝܬܵܐ: ܕܢܸܬܸܠ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܠܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܩܕܼܵܡ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܕܗ݀ܘ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܗ݀ܘ ܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܪܲܒ݁ ܒܲܝܬܵܐ ܕܠܵܐ ܬܵܘܣܲܦܬܵܐ܀ ܗܘ݀ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܒܲܝܬܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܟܲܪܡܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܸܓܲܪ ܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܩܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܢܸܚܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܝܵܪ̈ܬܹܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟ݁ܘܼܬܼܵܐ܀ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܩܲܕܼܡܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܵܕܼܵܡ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܲܒ̣ܫܘܼܪܵܝܵܐ: pb. 330 ܕܨܲܦܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܡܸܦܠܲܚ ܒܲܥܕܸܢ ܐܲܝܬܝܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܗܵܘ̇ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܕܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܩܲܨ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܬܸܠ27: ܒܪܹܗ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܒܚܲܪܲܬܼ ܙܲܒ̣̈ܢܹܐ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܐܸܢ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܿܚ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܩܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ܀ ܘܲܕܼܫܸܬܼ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܐܵܪܵܡ: ܕܐܲܚܕܲܪܘ ܠܲܒ̣ܫܘܼܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܲܬܼܫܲܥ ܫܵܥ̈ܝܼܢ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܘܟ̣ܠܵܗ̇ ܓܘܼܕܵܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܥܲܠ̣ܘ ܘܐܸܣܬܲܝܲܟ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܠܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܟܲܪܡܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܗܲܠܟܲܬ݀ ܘܐܸܬܲܬ݀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܹܐܢܹ̈ܐ ܡܸܢܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ: ܘܲܡܛܵܬ݀ ܨܹܝܕܼ ܢܘܿܚ ܘܲܪܕܼܵܬ݀ ܩܸܪܒܲܬ݀ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ܀ ܘܥܸܒ̣ܪܲܬ݀ ܣܸܡܟܲܬ݀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܠܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܬܼܫܲܥ: ܕܣܲܓܝܼ ܪܲܗܛ̣ܵܗ̇ ܒܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܲܠܐܝܼܘ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܒܟܲܪܡܹܗ ܕܚܲܒ݁ܝܼܒ̣28: ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܓܲܪ ܒܐܲܪܒܲܥ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ ܘܐܲܝܬܝܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܲܪܗܸܛ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܦܵܠܚ̇ܝܼܢ (ܒܵܗ̇ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ29: ܕܒܹܝܬܼ ܫܹܝܬܼ ܘܐܵܢܘܿܫ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܐܸܬ݁ܬܵܘܣܲܦܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܿܚ ܘܲܚ̣ܝܵܘ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܕܲܦܠܲܚ̣ܘ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 331 ܘܐܸܬ݀ܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܘܥܲܡܹܗ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܗܘ݀ܵܘ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܒܟܲܪܡܵܐ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܪܘ ܒܹܗ܀ ܘܩܵܡ̣ܘ ܐܲܝܟ̣ ܛܲܪ̈ܩܹܐ ܘܠܲܒ̣ܫܘܼܗ̇ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ: ܘܲܠܐܝܼܘ ܫܲܦܝܼܪ ܒܟܲܪܡܵܐ ܕܦܹܐܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ܀ ܘܲܛܥܲܢܘ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܒܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܣܲܝܒܲܪܘ ܨܲܥܪܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܲܥ̣ܩܲܪܘ ܟܘܼ̈ܒܹܐ ܘܝܲܥܪܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ ܡ̣ܢ ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܘܲܠܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܓܘܼ̈ܦܢܹܐ ܕܲܟ݁ܝܼܘ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܘܲܒ̣ܢܲܟ̣ܦܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒ̣ܕܲܟ̣ܝܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܙܩܲܦ̣ܘ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܲܕܼ ܗܵܐ ܩ̣ܪܸܒ̣ ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܕܢܸܫܠܲܡ: ܐܲܝܟ̣ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܟܲܕܼ ܡܲܛܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܕܢܸܥܡܲܕܼ܀ ܢܦܲܩ̣ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܦܲܪܬܵܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܣܪ̈ܝܼܩܹܐ ܣܦܝܼ̈ܩܹܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܡܠܵܐ܀ ܡܫܲܦ̈ܠܹܐ ܣܚܝܼ̈ܦܹܐ ܐܵܦ ܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ ܘܲܚܒܸܢܵܢܹ̈ܐ: ܡܫܲܡ̈ܕܹܐ ܕܕܲܡܟ݁ܘܼܝܗܝ ܟ̱ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ܀ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܗܘ݀ܵܘ ܒܟ̣ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܥܲܠ̣ܘ ܘܲܦܠܲܚ̣ܘ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼܘ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܕܫܘܼܪܒ̣ܚܵܐ ܠܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܥܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܙܲܒ̣ܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܲܒ̣ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܙܲܒ̣ܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܒ̣ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܨܲܠܡܹ̈ܐ ܕܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 332 ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܟܲܕܼ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ: ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܫܪܸܐ ܘܲܢܚܲܣܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܸܒ̣ܣܘܿܪ ܐܸܢܘܹܢ܀ ܥܲܠ ܡܘܿܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܲܣܪܝܼܩܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ ܡܘܿܢ ܗܵܟܲܢ ܕܲܡܝܼܟ̣ܝܼܢ ܐܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܕܩܵܪܹܐ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܡܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܐܵܘܦܝܼܘ ܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܘܲܓ̣ܡܲܪܘ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܐܲܢ̄ܬ݁ܘܿܢ ܕܲܡܟ݁ܝܼܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ30: ܘܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ܀ ܥܡܲܕܼ ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܫܠܸܡ̣ ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܩܘܼܡܘ ܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ: ܐܸܬܼܟܲܫܲܪܘ ܒܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܪܚܝܼܡܬܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܡܵܢܵܐ ܒܛܸܠܬ݁ܘܿܢ ܘܲܥ̣ܒܲܪܘ ܙܲܒ̣ܢܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܠܵܐ ܦܠܲܚܬ݁ܘܿܢ ܒܹܗ ܒܟܲܪܡܵܐ ܒܪܝܼܟ̣ܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܓ̣ܪܲܢ ܢܸܠܐܸܐ31: ܥܲܡܹܗ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܒܲܛܝܼܠܝܼܢܲܢ ܘܲܣܦܝܼܩܝܼܢܲܢ܀ ܠܵܐ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܘܠܵܐ ܦܘܼܩ̈ܕܵܢܹܐ ܘܠܵܐ ܢܛܘܼܪ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܱܵ ܐܲܓ̣ܪܲܢ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܠܦܲܢ ܐܵܘ ܚܲܟܸܡ ܠܲܢ: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܬܲܒ̣ܥܲܢ ܢܸܥܘܿܠ ܢܸܦܠܘܿܚ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܩ̣ܪܵܘ ܠܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܐܵܪܵܡ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܲܟ̣ܢܲܥ̄ܢ: ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܠܐܝܼܣܚܵܩ ܢܸܗܘܸܐ ܕܸܒ̣ܚܵܐ ܒܛܘܼܪ̈ܲܝ ܝܵܒ̣ܘܿܣ܀ pb. 333 ܩ̣ܪܵܘ ܠܹܗ ܠܝܲܥܩܘܿܒ̣ ܨܹܝܕܼ ܣܸܒ̣ܠ̣ܬܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܠܝܵܘܣܲܦ ܕܲܒ̣ܪܘܼܗܝ ܢܸܬܸ݁ܠ ܣܲܒ̣ܥܵܐ ܠܟ̣ܠܵܗ̇ ܡܸܨܪܹܝܢ܀ ܡܫܲܠܲܛ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܠ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܢܒ̣ܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܗܪܘܿܢ ܟܘܿܡܪܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܘܲܬܼܟ̣ܝܼܠ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܢܵܚܹ̇ܬܼ32: ܪܵܡܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܪ ܣܝܼܢܲܝ ܨܹܝܕܼ ܥܸܒ̣ܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܠܲܚܡܵܐ ܕܡܲܓܵܢ ܐܵܟܹ̇ܠ33: ܥܲܡܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ܀ ܫܵܬܼ̇ܝܵܐ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܡܲܝ̈ܵܐ ܒܪ̈ܝܼܟܹܐ ܡ̣ܢ ܛܲܪܵܢܵܐ: ܘܲܬܼܪܝܼܥ ܝܘܿܪܢܵܢ ܬܸܥܘܿܠ ܬܹܐܪܲܬܼ ܠܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ܀ ܝܼܫܘܿܥ ܒܲܪܢܘܿܢ ܥܲܩܲܪ ܩܘܼܕܼܡܹܝܗ̇ ܫܘܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܘܲܒ̣ܓ̣ܝܼܪ ܫܸܡܫܵܐ ܕܢܸܦ̮ܬܲܚ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܩܕܼܵܡ ܡܲܥܲܠܬܵܗ̇܀ ܐܲܙܝܼܠ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܕܵܘܝܼܕܼ ܢܲܝܬܹܝܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܙܗܸܐ ܫܡܘܼܐܹܝܠ ܘܲܡܫܲܡܸܫ ܠܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܠܚܝܼܡ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܡܲܚܪܸܒ̣ ܐܲܪܥܵܐ ܟܲܕܼ ܡܲܠܸܦ ܠܵܗ̇: ܘܲܥܒ̣ܝܼܕܼܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܕܪܵܡܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܫܲܡܵܫܹ̈ܐ܀ ܐܲܠܦ̣ܘܼܗ̇ ܢܒ̣ܝܹ̈ܐ ܘܐܸܫܬܵܘܕܝܼܘ ܠܵܗ̇ ܘܩܲܨ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܐܲܓ̣ܪܵܐ: ܘܐܲܥܠܘܼܗ̇ ܕܬܸܦܠܘܿܚ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܫܘܼܕܵܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܲܢ ܕܹܝܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܓ̣ܪܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܫܣܬܲܕܲܪܘ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܵܐ܀ ܐܲܦܠܵܐ ܢܒ̣ܝܼܵܐ ܡܸܢܲܢ ܩܵܡ̣ ܒܲܢ ܢܸܬܼܢܲܒܸ݁ܐ ܠܲܢ: ܘܠܵܐ ܟܵܪܘܿܙܵܐ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܠܲܢ ܟܲܪܡܵܐ ܢܸܦܠܘܿܚ܀ ܘܗܵܐ ܫܒ̣ܝܼܩܝܼܢܲܢ ܐܲܝܟ̣ ܝܲܬ݁ܝܼܪܹ̈ܐ ܘܐܲܝܟ̣ ܒܲܪܵܝܹܐ: pb. 334 ܘܒܲܛܠܝܼܢܲܢ ܘܲܣܪܝܼܩܝܼܢܲܢ ܘܲܣܦܝܼܩܝܼܢܲܢ܀ ܘܠܵܐ ܐܵܓ̣ܘܿܪܵܐ ܘܠܵܐ ܬܵܒ̣ܘܿܥܵܐ ܘܠܵܐ ܡܵܠܘܿܟ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܡܵܪܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܡܓܲܪܸܓ̣ ܠܲܢ ܢܸܠܐܸܐ ܥܲܡܹܗ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܪܵܘܗܝ ܗܵܘ̇ ܕܐܵܓܲܪ ܠܲܢ: ܗܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢܲܢ ܘܲܚܢܲܢ ܢܸܦܠܘܿܚ ܐܲܝܟ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ܀ ܘܲܦܬܲܚ̣ ܬܲܪܥܹܗ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ ܠܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܘܥܸܠܲܬ݀ ܦܸܠܚܲܬ݀ ܟ̱ܠܹܗ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܫܘܼܠܵܡ ܥܵܠܡܵܐ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܕܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܘܲܕܼܥܸܕܵܢܹ̈ܐ: ܥܲܠܘ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼܘ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܙܩܲܪܘ ܠܲܒ̣ܫܘܼܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܘܬܲܒܲܪܘ ܘܲܫܕܼܵܘ ܠܲܓ̣ܝܼܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܠܨܲܠܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܒܲܟ̣ܘ ܪܲܗܛܵܐ ܚܝܼܨܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܝܼܕܲܥ̣ܘ ܠܐܲܒ̣ܵܐ ܘܗܲܝܡܸܢ̣ܘ ܒܲܒ̣ܪܵܐ34: ܘܝܲܩܲܪܘ ܠܪܘܼܚܵܐ: ܘܲܗܘ݀ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܢܵܘܣܹ̈ܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ35: ܠܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ̣ܘ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܕܹܝܢܵܪܵܐ: ܕܗܘ݀ܝܘܼ ܡܵܪܲܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܟ̣ܠܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܦܵܫ̣ܘ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܕܲܙܪܲܥ̣ܘ ܘܲܕܼܡܸܟ̣ܘ ܥܲܡ ܕܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ36: ܘܗܵܐ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܠܟܲܦܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܣܲܒ̣ܥܵܐ܀ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܒܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܲܒ̣ܪܵܐ: ܕܗܸܢܘܿܢ ܠܲܒ̣ܫܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ܀ pb. 335 ܪܲܚܝܼܩ ܐܵܢܘܿܫ ܢܘܿܚ ܘܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܘܲܕܼܒܹܝܬܼ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܜܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܫܩܲܠ̣ܘ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܘܗܵܐ ܥܲܬ݁ܝܼܪܝܼܢ܀ ܡܵܟ̣ܣܵܐ ܡܙܲܕܲܩ ܘܗܵܐ ܓܲܝܵܣܵܐ ܒܓܲܢܬܼܵܐ ܢܵܨܲܚ̇: ܐܵܦ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ ܡܢܲܫܩܵܐ ܡܥܲܦܩܵܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܪܲܚܝܼܩ ܘܗܵܐ ܚܲܛܵܝܬܵܐ ܠܒ̣ܝܼܟ̣ܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܠܵܘܗܝ: ܘܲܡܨܲܒ݁ܥܵܐ ܠܹܗ37: ܒܡܸܫܚܵܐ ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܵܐܝܼܬܼ܀ ܦܵܫ̣ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܕܲܡܣܵܘܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܝܵܘܡܹܗ: ܘܗܵܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܕܐܸܬ݁ܛܲܠܲܩܘ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܐܵܘܦ̣ܝܼܘ: ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܢܲܩ̣ܦܘܼܗܝ܀ ܥܲܠ̣ܘ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܘܐܸܬܼܟܲܫܲܪܘ ܒܵܗ̇ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܠܒ̣ܝܼܫܝܼܢ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܘܼܫܡܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܐܸܬ݀ܵܘ ܡ̣ܢ ܕܐܸܫܬܲܠܲܡܘ ܟܠܗܘܿܢ ܙܲܒ̣̈ܢܹܐ: ܘܗܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܗܘ݀ܵܘ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܥܲܡܡܹ݁̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܥܲܠ̣ܘ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ: ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܡܸܫ ܕܐܸܓܲܪ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ܀ ܒܚܲܡܫܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܫܝܼܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܓܘܼܫܡܹܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܚܲܡܫܵܐ ܣܸܦܪ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܐܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ܀ ܚܲܡܫܵܐ ܩܵܝܵܡܝܼ̈ܢ ܐܲܩܝܼܡ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܡ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܚܲܡܸܫ ܙܲܒ̣̈ܢܝܼܢ ܐܸܓܲܪ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ܀ ܩܝܵܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܐ ܐܲܩܝܼܡ̣ ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: pb. 336 ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܠܢܘܿܚ38: ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܒܲܪ ܟܹܘܸܠܵܐ܀ ܘܗܵܘ̇ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܥܲܡ ܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܪܵܚܡܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ: ܘܕܲܐܪܒ݁ܥܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ ܘܲܚܡܝܼܫܵܝܵܐ39: ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܨܲܦܪܵܐ ܘܒܲܬܼܠܵܬܼ ܘܲܒ̣ܫܸܬܼ ܘܒܲܬܼܫܲܥ ܐܵܦ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ: ܘܬܼܘܼܒ̣ ܠܲܩܝܵܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒ̣ܥܵܠܡܵܐ ܐܲـܪܪܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ܀ ܘܠܵܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܪܸ̈ܓ̣ܫܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܡܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܝܲܡܝܼܢܵܐ ܐܸܠܵܐ ܚܲܡܸܫ ܩܲܛܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܬܹܐܓ̣ܪܵܗ̇ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܕܒܲܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܥܵܠܡܵܐ ܘܡܵܘܦܸܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܐܵܦ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܚܲܡܸܫ ܡܘܼܫ̈ܚܵܢ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܕܲܪ̈ܓܹܐ: ܐܼܬܼ ܠܹܗ ܕܢܸܣܲܩ ܘܟܸܢ ܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܗܵܘܹ̇ܐ ܥܘܸܠܵܐ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܟܲܢ ܐܵܦ ܝܲܠܘܼܕܼܵܐ: ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܛܲܠܝܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ܀ ܗܵܐ ܥܘܸܠܘܼܬܼܵܐ ܘܝܲܠܘܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܛܲܠܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܠܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܓܲܒ̣ܪܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ܀ ܘܒ̣ܵܬܲܪ ܗܵܕܹܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܚܲܡܸܫ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܕܬܼܘܼܒ̣ ܢܸܬ݁ܬܵܘܣܲܦ ܥܲܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܬܼܵܐ ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܡܛ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܚܲܡܸܫ ܗܵܝ̇ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ: ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܼ ܠܹܗ ܘܲܗܘ݀ܵܐ ܓܲܒ̣ܪܵܐ ܘܬܼܘܼܒ̣ ܠܵܐ ܪܵܒܹ݁ܐ40 ܥ̣ܒܲܪ ܠܹܗ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܥܘܸܠܵܐ ܐܵܕܼܵܡ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܘܲܕܼܝܲܠܘܼܕܼܵܐ ܢܘܿܚ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܝܲܬܸܒ̣ ܐܲܪܥܵܐ܀ pb. 337 ܘܲܕܼܐܲܒ̣ܪܵܗܵܡ ܛܲܠܝܵܐ ܕܲܪܗܸܛ̣ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܙܲܒ̣ܢܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܥܠܲܝܡܵܐ ܥܝܼܪܵܐ ܘܐܲܠܵܗܵܝܵܐ܀ ܘܥܲܠ̣ ܩܵܡ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܐ̄ܚܪܵܝܵܐ41: ܕܚܲܡܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܘܲܫܠܸܡ̣ܘ ܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܘܡܸܟܹܝܠ ܚܲܪܬܵܐ ܗ̄ܝܼ ܠܲܕܼܡܸܣܬܲܟܲܠ܀ ܥܒܲܪ ܠܹܗ ܨܲܦܪܵܐ ܕܒܹܗ ܥܲܠ̣ܘ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܠܟܲܪܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼ ܫܵܥܹ̈ܐ ܢܲܗܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܕܫܸܬܼ ܐܵܦ ܕܲܬܼܫܲܥ ܚܲܡܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܩܲܪܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܪܵܗܹ̇ܛ܀ ܥ̣ܒܲܪ ܠܹܗ ܛܲܗܪܵܐ ܘܦ̣ܵܓ̣ ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܐ42: ܕܲܒ̣ܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܪܟܸܢ ܠܹܗ ܪܲܡܫܵܐ ܘܗܵܐ ܛܲܦܛܸܦ̣ ܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ ܢܵܘܦܸܐ܀ ܐܘܿ ܕܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܐܲܩܸܠܘ ܪܲܗܛܵܐ ܒܲܬܼܝܵܒܝܘܼܬܼܵܐ: ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܗܘ݀ܵܘ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܣܲܓܝܼ ܕܵܡ̇ܝܵܐ ܠܡܲܪܓܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܦܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܡܲܠܝܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܠܲܕܼܚܵܙܹ̇ܐ ܠܵܗ̇܀ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܦܸܩ̣ ܣܘܿܓ̣ܵܐܐ ܕܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܒܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܐ ܡܲܬܼܠܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ (ܘܐܠܲܝܢܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ43: ܘܲܒ̣ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ ܘܒܲܥܠܲܝܡܘܼܬܹܗ: ܘܲܡܛ̣ܵܐ (ܓܕܼܵܕܹܗ ܢܵܘܠܵܐ44: ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܫܬܲܛܸܐ܀ ܐܘܿ ܠܵܟ̣ ܣܵܒ̣ܵܐ ܕܟܟܵܐܹ̇ܒ̣ ܘܲܟ̣ܦܝܼܦ ܡ̣ܢ ܣܲܝܒ݁ܘܼܬܼܵܐ: ܘܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܲܢܬܼܘܼܒ̣ ܥܘܿܠ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܘܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ pb. 338 ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܩܲܝܵܡܵܐ ܠܵܟ̣ ܘܐܸܢ ܬܸܬܼܟܲܫܲܪ: ܒܵܗ̇ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܠܵܡܵܐ܀ ܒܝܼܫܵܐ ܫܲܕܠܵܟ̣ ܒܲܪ̈ܓ̣ܝܼܓ̣ܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘܲܝܬ݁: ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܐܸܢ ܬܵܐܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܠܵܟ̣ ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܸܟܹܝܠ ܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܦܘܼܪܣܵܐ: ܕܬܸܬܼܩܲܒܲܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܕܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܲܝܬ݁ ܒܵܟ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܬܸܟ݁ܘܿܦ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܥܲܠ ܒܵܥܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܵܟ̣ ܕܬܸܠܒ݁ܘܿܟ̣ ܐܲܝܟ̣ ܟܲܫܝܼܪܵܐ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܠܥܲܡܠܵܐ ܘܠܹܐܘܬܼܵܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܝܼܕܼܵܐ ܦܲܓ̣ܪܵܟ̣: ܘܣܲܓܝܼ ܚܛܸܐ ܠܵܟ̣ ܘܲܒ̣ܡܵܢ ܬܸܫܦܲܪ ܐܸܢ ܬܵܐܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܚܲܝܠܵܟ̣ ܢܲܦܝܼܠ ܘܢܘܼܗܪܵܟ̣ ܚܲܣܝܼܪ ܘܲܡܚܝܼܠ ܓܘܼܫܡܵܟ̣: ܐܲܗܡܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܟܹ̈ܐ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܚܵܛܹ̇ܐ: ܕܢܸܦܣܘܿܩ ܣܲܒ̣ܪܹܗ ܘܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒ̣ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܹܝܢ ܦܵܥܠܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓ̣: ܕܥܲܡ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܡܲܬܼܩܲܢ ܐܲܓ̣ܪܵܟ̣ ܐܸܢ ܬܵܐܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝܼܢ ܠܹܗ: ܕܐܵܦ ܗܘ݀ ܒܚܲܪܬܼܵܐ ܕܙܲܒ̣̈ܢܹܐ ܐܸܬ݀ܵܐ ܣܲܥ̣ܪܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ ܫܲܩ̣ܠܵܟ̣ ܚܹܐܦܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܚܵܛܹ̇ܐ ܗ̄ܘܲܝܬ݁: ܘܲܒ̣ܒܸܛܠܵܢܵܐ45: ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܥ̣ܒܲܪܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܟ̣܀ ܗܵܘ̇ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܗܲܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: pb. 339 ܕܲܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܲܚܕܼܵܐ46: ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܦܵܥܠܵܐ47: ܢܸܬܸܠ܀ ܐܸܬܼܢܲܣܝܼ ܠܹܗ ܕܐܲܝܟܲܢ ܝܵܗܹ̇ܒ̣ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܘܣܵܡ̣ ܣܵܗܕܘܼܬܹܗ ܒܦܵܥ̈ܠܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܟܡܵܐ ܚܲܒ݁ܝܼܒ̣ܝܼܢ܀ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܚܕܼܵܐ ܫܲܥܬܼܵܐ ܐܸܢ ܦܵܠܲܚ̇ ܠܵܗ̇ ܗܘ݀ܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ܀ ܐܘܿ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܐܲܦܸܩ̣ ܒܝܼܫ ܒܝܼܫ ܟܲܒܠܵܐ ܕܲܫܢܵܘ̈ܗܝ: ܗܵܐ ܡܵܪܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܦܬܼܝܼܚ ܬܲܪܥܹܗ ܘܕܼܵܪܹܐ ܓܲܙܵܘ̈ܗܝ܀ ܘܲܒ̣ܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕ̣ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܸܢ ܬܵܐܹ̇ܒ̣ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܠܥܸܕܵܢ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܚܵܫܹ̇ܒ̣ ܠܵܟ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܚܲܝܠܵܐ ܠܥܲܡܠܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܗܘ݀ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܟ̣ ܗܲܒ̣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܗ̄ܘ̣܀ ܣܢܝܼ ܠܲܚܛܵܗܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܦܠܝܼܚ ܠܵܟ̣ ܢܘܼܓ̣ܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܲܗܘ݀ܝܼ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܲܙܝܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܥܵܘ̣ܠܵܐ ܐܵܦܸܢ ܗܵܫܵܐ ܕܣܵܦ̣ܘ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܟ̣: ܘܲܗܘ݀ܝܼ ܦܵܥܠܵܐ ܐ̄ܚܪܵܝܵܐ ܕܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ܀ ܬܸܒ̣ ܕܘܼܢ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܘܲܩܛܸܓ̣ܪܵܢܵܐ ܗ݀ܘܝܼ ܠܲܩܢܘܿܡܵܟ̣: ܟܲܕܼ48: ܡܲܟ݁ܣܵܐ ܠܵܟ̣ ܬܹܐܪܬܵܟ̣ ܬܸܒ̣ܗܲܬܼ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܟ̣܀ ܐ̄ܡܲܪ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܐܘܿ ܛܵܥܝܼܬܼܵܐ49: ܢܸܩܝܵܐ ܕܐܸܒ̣ܕܲܬ݀: ܛܘܼܪܝ50: ܠܹܗ ܠܪܵܥܝܵܐ ܐܵܦܸܢ ܪܘܼܫܡܵܐ51: ܘܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܟ̣ܝ܀ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܹܐܒܹ̈ܐ ܣܲܪܲܚ̣ܘ ܢܲܬܫܘܼܟ̣ܝ ܒܲܝܢܵܬܼ ܛܘܼܪܹ̈ܐ: pb. 340 ܥܘܿܠ ܠܲܛܝܵܪܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܡܥܲܝܨܸܒ̣ ܠܲܟ̣ܪ̈ܝܼܗܵܬܼܵܐ܀ ܝܵܘܡܵܐ ܪܟܸܢ ܠܹܗ ܘܗܵܐ ܛܸܠܵܠܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܚܲܕܼܪܘܼܢܝ: ܗ݀ܘܝܼ ܠܝܼ ܫܸܡܫܵܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܡܵܪܲܢ ܘܐܸܚܙܸܐ ܢܘܼܗܪܵܟ̣܀ ܠܵܐ ܢܸܥܡܲܕܼ ܠܝܼ ܝܵܘܡܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟܲܪܡܵܟ̣: ܛܵܒܲܐ ܗ̄ܝܼ ܥܲܝܢܵܟ̣ ܩܲܒܸ݁ܠ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܠܸܡ̣ܘ ܥܸܕܵܢܲܝ̈ ܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܫܘܼܠܵܡ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ ܩܲܒܸ݁ܠ ܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܵܟ̣܀ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܕܠܵܘ ܙܲܒ̣ܢܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣: ܘܐܸܠܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܬܲܪܥܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܠܵܐ ܡܵܘܒܸ݁ܕܼ ܠܵܗ̇܀ ܟܡܵܐ ܕܩܲܝܵܡܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܫܲܪܝܵܐ ܒܦܲܓ̣ܪܵܐ ܕܲܚܛ̣ܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܒ̣ܪܵܐ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ ܠܟ̣ܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܪܵܗܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܵܐ ܒܫܸܪ̈ܝܵܢܹܐ ܘܲܒ̣ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܐܵܦ ܠܲܚܛܝܼܬܼܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܢܹܐܫ̈ܕܵܢ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܥܲܠ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܕܲܢܦܲܨܘܿܢܵܝܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܛܵܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܲܦܫܝܼܩ ܠܵܟ̣ ܬܸܒ̣ܟܸ݁ܐ ܦܫܝܼܩ ܠܵܟ̣ ܬܸܒ̣ܥܸܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܒܸܟ̣ܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܚܢܵܢܵܐ ܠܟ̣ܠ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ܀ ܐܵܦ ܗܘ݀ ܟܪܝܼܗܵܐ ܡܵܐ ܕܥܲܠ ܥܲܪܣܵܐ ܕܟܹܐܒܹ̈ܐ ܡܲܓܸܣ: ܐܸܢ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܥܲܠ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܢܸܣܲܒ̣܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܵܥܬܼܵܐ ܐܸܢ ܩܵܪܹܒ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܝ݀ ܗܵܝ̇ ܫܵܥܬܼܵܐ ܛܵܒ̣ ܡ̣ܢ ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܛܵܒܲܐ ܗ̄ܝܼ܀ ܐܸܠܵܐ ܥܲܠ̣ ܐ̄ܢܵܫ ܘܐܸܬ݁ܬ݁ܚܸܕܼܘ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܣܘܼܟ݁ܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ: pb. 341 ܠܵܐ ܗܘ݀ܵܐ ܪܲܚܝܼܩ ܡ̣ܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܣܸܡܟܲܬ݀ ܐܸܠܦܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܩܲܒ̣ܪܵܐ ܫܲܠܝܵܐ52: ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܩܠܵܐ ܡܵܘܒܲܠ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ ܟܡܵܐ ܕܚܲܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܬܲܝܵܒ̣ܵܐ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܡܵܘܬܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܵܟ̣ ܚܲܛ̣ܦܵܗ̇ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܟ̣܀ ܒܩܲܒ̣ܪܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬ݁ܬ݁ܚܸܕܼ ܬܲܪܥܵܗ̇ ܕܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒ݁ܝܼܢ ܠܹܗ ܠܡܝܼܬܼܵܐ ܕܲܢܬܼܘܼܒ̣ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒ̣ܕܵܢܵܐ܀ ܐܵܦ ܒܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܬ݁ܬܼܘܼܒ̣: ܘܡܸܣܬܲܥܪ̈ܵܢ ܒܵܗ̇ ܐܵܦ ܛܵܒ̣ܵܬܼܵܐ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܪܵܚ̇ܫܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܸܣܲܩ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܐܸܢ ܨܸܒ̣ܝܵܢܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܬܸܩܢܸܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܬܸܫܟܲܚ܀ ܡܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܘܩܵܡ ܥܲܠ ܬܲܪܥܵܐ ܘܲܫ̣ܕܼܵܐ ܓܹܐܪܵܐ: ܐܲܪܗܸܒ̣ ܦܲܪܢܸܣ ܠܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟ̣ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܲܒ̣ܙܝܼܙ ܦܲܢܵܐ ܒܸܙܬܼܵܐ ܘܟܸܢ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬ݁: ܕܲܕܠܡܵܐ ܒܙܝܼܙܵܐ ܩܪܘܿܒ̣ܝܵܐ ܢܸܥܒܸ݁ܕܼ ܘܲܢܥܝܼܩܵܟ̣ ܒܹܗ܀ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܦܵܥܠܵܐ ܕܠܵܐ ܫܩܲܠ̣ ܐܲܓ̣ܪܹܗ ܥܘܿܦ ܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܥܕܼܝܼܠ ܥܲܠ ܡܲܥܒܲܪܬܵܐ ܐܸܢ ܦܵܓܲܥ ܒܵܟ̣܀ ܐܸܢ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܛܠܝܼܡܵܐ ܡܸܢܵܟ̣ ܩܪܝܼ ܠܵܗ̇ ܘܲܫܪܝܼܗ̇: ܥܲܕܼܠܵܐ ܡܙܝܼܥܵܐ ܒܩܵܠܵܗ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܝܲܬܼܡܵܐ ܫܩܝܼܠ ܠܵܟ̣ ܡܸܕܸܡ ܗܲܒ̣ ܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ: ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܩܪܘܼܒ̣ܝܵܐ ܕܝܲܬܼܡܹ̈ܐ ܛܵܒ̣ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ pb. 342 ܐܸܢ ܒܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܕܓ̣ܘܼܫܡܵܐ ܐܲܚܕܼܵܟ̣ ܙܲܒ̣ܢܵܐ ܪܲܦܝܵܐ: ܫܲܕܲܪ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܐ ܘܲܠܩܲܕܝܼܫܹ̈ܐ܀ ܘܐܲܦܝܼܣ ܘܲܒ̣ܟ̣ܝܼ ܘܦܲܪܣܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܘܲܓ̣ܠܝܼ ܫܘܼܚܢܵܟ̣: ܘܲܒ̣ܥܝܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܢܸܒ̣ܥܘܿܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟ̣܀ ܫܵܥܬܼܵܐ ܗ̄ܝܼ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܒܲܚܕܲܥ̄ܣܪܹ̈ܐ ܥܲܠ̣ܬ݁ ܐܲܩܸܠ ܪܲܗܛܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܒܒܲܝܬܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܒ̣ܨܸܦܬܼܵܐ ܡܟܲܢܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟ̣: ܘܲܙܒܸܢ ܠܵܟ̣ ܒܹܗ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܲܠܚܝܼܡܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܐܲܦܸܩ ܘܲܕܼܪܝܼ ܠܗܵܘ̇ ܡܲܪܛܘܼܛܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܢܲܚܬܵܐ: ܠܗܵܢܵܐ ܠܒ̣ܘܼܫܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܬܲܟ̣ܣܝܼܬܼܵܐ ܠܚܲܒ̣ܪܹܗ ܠܲܚܡܵܐ܀ ܩܪܝܼ ܠܡܸܣ̈ܟܹ݁ܢܹܐ ܘܲܠܚܵܕܼܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܒ̣ܐܝܼܕܼܵܝ̈ܗܘܿܢ: ܫܲܕܲܪ ܫܘܼܚܕܵܐ ܠܢܘܼܪܵܐ ܕܬܸܫܠܸܐ ܡܵܐ ܕܥܵܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܒܥܝܼ ܡ̣ܢ ܝܵܪ̈ܬܲܝܟ ܘܐܲܦܝܼܣ ܐܸܢܘܿܢ ܘܲܒ̣ܣܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܩܘܼܢ ܐܸܢ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܕܬܲܚܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܸܬ݁ܬ݁ܥܝܼܩ ܢܸܗܘܸܬܐ ܚܫܝܼܚ ܠܵܟ̣ ܣܵܢܐܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܒ̣ܵܥܹ̇ܐ ܕܬܹܐܩܲܕܼ ܟܲܕܼ ܝܵܪܹܬܼ ܗܘ݀ ܠܲܥܒ̣ܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟ̣܀ ܐܲܙܝܼܥ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܒܫܵܥܲܬܼ ܡܵܘܬܵܐ: ܕܲܒ̣ܟ̣ܠ ܩܘܼܪ̈ܣܝܼܢ ܬܸܥܨܘܿܒ̣ ܫܘܼܚ̈ܢܹܐ ܕܣܲܓܝܼܐܝܼܢ ܒܵܟ̣܀ ܬܠܘܿܚ ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ53: ܘܲܫܕܼܝܼ ܒܢܘܼܪܵܐ ܡܩܲܒ݁ܠܵܐ ܗ̄ܝܼ ܡܸܢܵܟ̣: ܘܐܸܢ54: ܐܸܫܛܵܪܹ̈ܐ ܬܸܬܸܠ ܣܵܒ̣݁ܥܵܐ ܕܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܬܸܩܪܘܿܒ̣܀ pb. 343 ܪܗܸܛ̣ܬ݁ ܒܹܗ ܒܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܐܝܼܬ݁ ܣܲܓܝܼ ܠܲܣܪܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܦܲܪܢܸܣ ܢܲܦ̮ܫܵܟ̣ ܥܲܕܼܠܵܐ ܡܸܬ݁ܬܥܚܸܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈ܟ̣55 ܠܵܟ̣ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܬܹܐܡܲܪ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܐܲܓ̣ܪܲܢܝ: ܕܗܵܐ ܡܵܪܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܡܬܼܝܼܚ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܘܲܡܣܲܟܸ݁ܐ ܠܵܟ̣܀ ܗܵܐ ܦܫܝܼ̈ܛܵܢ ܠܹܗ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܓܵܓ̣ܘܿܠܬܵܐ: ܘܩܵܪܹܐ ܠܟ̣ܠܢܵܫ ܢܹܐܬܸܐ ܠܟܲܪܡܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܩܥ̣ܵܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܘܪܸܥܠܲܬ݀ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܲܠܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܥܝܼܪ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܐ ܕܹܝܢܵܪܵܐ ܣܝܼܡ ܠܵܟ̣ ܒܐܝܼܕܼܵܟ̣ ܦܲܓ̣ܪܹܗ ܕܲܩ̣ܨܵܐ: ܘܣܵܡ̣ܵܟ̣ ܬܸܦܠܘܿܚ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܠܡܘܿܢ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬ݁܀ ܚܣܝܼܡܵܐ ܥܲܒ̣ܕܵܟ̣ ܘܲܠܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܡܸܨ̈ܥܵܝܹܐ: ܗ݀ܘܝܼ ܚܲܟ݁ܝܼܡܵܐ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܩܲܝܵܡܵܐ ܠܵܟ̣܀ ܩܢܝܼ ܠܵܟ̣ ܪ̈ܵܚܡܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܡܵܡܘܿܢܵܐ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ ܕܲܩ̣ܢܲܝܬ݁: ܕܲܢܩܲܒ݁ܠܘܼܢܵܟ̣ ܒܲܡܛܲܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܢܲܗܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܦܪܘܿܥ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܟ̣ ܥܲܕܼ ܐܲܢ̄ܬ݁ ܒܐܲܬܼܪܵܟ̣ ܨܹܝܕܼ ܝܵܕܼܘܿܥܲܝ̈ܟ̣: ܕܲܒ̣ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ ܬܵܒ̣݁ܥܝܼܢ ܟܠ ܚܵܘ̈ܒܵܬܼܵܐ܀ ܚܘܼܪ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܐܲܝܟ̣ ܕܲܒ̣ܚܸܘܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܢܚܵܫܵܐ: ܘܲܬܼܒܲܥ ܡܸܢܹܗ ܣܲܡܵܐ ܕܡܲܚܠܸܡ ܠܲܚܒ̣ܵܪ̈ܵܬܼܵܟ̣܀ ܫܵܥܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣56: ܐܝܼܬܼ ܠܵܟ̣ ܒܥܝܼ ܫܘܼܒ̣ܩܵܢܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܬܼܘܿܡ ܗܵܦ̇ܟ̣ܵܐ ܐܸܠܵܐ ܫܸܩܠܲܬ݀ ܟܠ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܵܗ̇܀ pb. 344 ܐܵܦ ܓܲܝܵܣܵܐ ܒܨܸܨܹ̈ܐ ܩܒ̣ܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܣܲܟܲܟ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܡܵܚܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܓܹܐܪܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܹܝܕܼ ܓܵܓ̣ܘܿܠܬܵܐ܀ ܘܒ̣ܵܗ̇ ܒܗܵܝ̇ ܫܵܥܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܐܸܫܟܲܚ̣: ܐܲܝܟܲܢ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܡܸܛܠ ܕܲܒ̣ܥ̣ܵܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܘܼܒܵܒ̣ܵܐ: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ57: ܒܫܘܼܠܵܡ ܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܠܲܬܼܝܵܒ̣ܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܢܹܐܠܲܦ ܥܵܠܡܵܐ ܕܟ̣ܠ ܡܲܢ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܡܩܲܒܸ݁ܠ ܗ̄ܘ̣ ܠܹܗ: ܒܪܝܼܟ̣ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܝܲܗ̄ܒ̣ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ ܐܲܓ̣ܪܵܐ ܛܵܒ̣ܵܐ܀

Footnotes

‎1  ܠܕܪܚ̇ܡ 198. P

‎2  ܘܐܦܘܩ. P

‎3  ܢܲܪܕܐ 198. P

‎4  ܫ̣ܢ̈ܝ. P. L

‎5  ܕܫܠܟ 117. R 198. P

‎6  ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܐܬܦܠ̇ܓ. 196. P

‎7  ܡܐܡܪܟ 118. R. P

‎8  ܚܕ̈ܬܐ 117. R 196. P

‎9  ܠܲܢ 118. R. P

‎10  ܠܢ 118. R 196. P

‎11  ܘܒܗ 117. R. P

‎12  ܕܬܦܠܚ 118. R 195. P ܠܡܦܠܚ 117. R. L

‎13  ܬܘܒ 118. R 195. P

‎14  ܕܡܛ̇ܐ 117. R. L

‎15  ܐܝܕܗ 118. R 195. P

‎16  ܐܓܪܐ 118. R 195. P. L

‎17  ܐܡ̣ܪ 118. R 195. P

‎18  ܒܚܕܐ. L ܕܗܐ ܚܕܐ 117. R

‎19  ܒܝܬܐ 117. . L

‎20  ܣܪܒ 117. R 196. P. L

‎21  ܚܙܝ ܕܝܢܪܐ 195. P ܚܙܝ ܕܕܝܢܪܐ 118. R

‎22  ܚ̇ܣܪܬܟ 196. P ܚܣܝܪ ܐܢܬ 195. P. L

‎23  ܫܘܦܪܗ 118. R 185. P ܫܘܦܪܗ̇ 117. R

‎24  ܘܒܟܢܪܐ. L ܘܒܟܢܪ̈ܐ 117. R ܘܒ̈ܦܠܬܐ 196. P

‎25  ܒܗ 118. R ܗܘܘ 117. R

‎26  ܘܥܠ ܡܢܐ 117. R. L

‎27  ܢܬܠ 195. P 118. R

‎28  ܐܫܥܝܐ. ܗ. ܐ.

‎29  ܒܗ ܙܕܝܩܐܝܬ 196. P

‎30  ܦܘܪܫܢܐ 196. P. L

‎31  ܢܐܬܹܐ 195. P ܕܢܦܠܘܚ. L

‎32  ܢ̇ܝܚ̣ܬ 118. R ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ 117. R. L

‎33  ܐܟ̣ܠ. 117. R. L

‎34  ܠܒܪܐ 118. R

‎35  ܕܟܝ̈ܐ 117. R. L

‎36  ܙܒܢܝ̈ܗܘܢ 118. R 195. P

‎37  ܠܗܝܢ 196. P. L

‎38  ܢܘܚ 195. P. R

‎39  ܘܕܚܡܝܫܝܐ. 195. P. R

‎40  ܡܘܣܦ 196. P

‎41  ܐܚܪܢܐ 196. P. 117. R

‎42  ܚܘܡܐ 196. P. L

‎43  ܘܐܝܢܐ ܕܚܛ̇ܐ 118. R 195. P

‎44  ܓܕܕܐ ܕܢܘܠܐ 196. P

‎45  ܘܒܒܛ̈ܠܢܐ 118. R

‎46  ܠܕܚܕܐ 117. R

‎47  ܕܦܥ̣ܠܐ P ܐܓܪܐ 196. P

‎48  ܕܕ 196. P

‎49  ܕܘܝܬܐ 118. R

‎50  ܛܪ 196. P. L

‎51  ܪܘܫܡܗ 117. R

‎52  ܫܠܝܐ 195. P ܫܲܠܝܐ 117. R

‎53  ܐܫܛܪܐ 118. R 195. P. L

‎54  ܕܐܢ 118. R. L

‎55  ܪܒܐ 117. R 195. P. L

‎56  ܗܝ 196. P. L

‎57  ܕܪܕܐ 117. R

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/353
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 29, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Parable That Our Lord Spoke about the Laborers Whom the Lord of the Vineyard Hired - ܥܲܠ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܸܓܲܪ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 29, 2018, https://syriaccorpus.org/353.
Bibliography:
On the Parable That Our Lord Spoke about the Laborers Whom the Lord of the Vineyard Hired - ܥܲܠ ܡܲܬܼܠܵܐ ܕܐܸܡܲܪ ܡܵܪܲܢ ܕܦܵܥ̈ܠܹܐ ܕܐܸܓܲܪ ܡܵܪܹܐ ܟܲܪܡܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/353.

Show Citation Styles