Jacob of Serugh: On Simon Peter When Our Lord Said to him, Get Thee Behind Me Satan - ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܡܸܿܪ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܙܸܠ ܠܵܟܼ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܣܵܛܵܢܵܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܡܹܐܡܪ̈ܲܝ ܠܵܟܼ ܩܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܲܝ̈ ܒܵܟܼ ܢܸܬܼܝܲܗ̈ܒܵܢ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܘܼܟܼ܀3 ܢܸܣܲܩ ܠܵܟܼ ܡܹܢܝ ܩܵܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܬܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܒܲܟܼܢܘܼ̈ܫܵܬܼܵܟܼ܀ ܢܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ ܦܘܼܡܝ ܦܝܼܪܡܵܐ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܚܠܵܦ ܥܸܛܪܵܐ ܩܲܒܸܿܠ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܠܵܫܵܐ܀ ܒܢܘܼܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܟܼ ܢܸܪܬܲܚ ܗܵܘܢܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ ܫܘܼܦܪܹܗ ܕܫܲܪܒܵܟܼ ܨܹܝܕܼ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ܀ ܕܹܒܼܚܵܐ ܫܲܠܡܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܡܹܐܡܪܹܿܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ: pb. 483 ܘܩܲܒܸܿܠ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܩܘܼܪܒܵܢܵܐ܀ ܢܝܲܩܪܵܟܼ ܠܸܫܵܢܝ ܚܠܵܦ ܕܹܒܼ̈ܚܵܬܼܵܐ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܠ ܩܵܠ̈ܝܼܢ ܟܠ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ( ܬܸܬܿܕܲܒܲܚ4 ؟) ܠܵܟܼ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̣̄ܘ ܕܸܒܼܚܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ̣ ̣ ܠܵܐ ܚܵܫ̇ܚܝܼܢ ܠܵܟܼ: ܩܵܠܲܝ̈ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܢܸܗܘܘܿܢ ܕܲܫܢܹ̈ܐ ܕܲܡܪܲܥܹܝܢ ܠܵܟܼ܀ ܒܪܵܐ ܕܲܫ̣ܦܲܪ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܢܸܙܡܲܪ ܠܵܟܼ ܦܘܼܡܝ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ܀ ܪܵܡܲܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܵܠܹ̈ܐ ̣ ̣ ̣ : ܢܕܼܘܼܠ ܒܝܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܢܙܝܼܥ ܩܵܠܲܝ̈ ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܟܼ܀ ܠܪܵܘܡܹܗ ܕܡܹܐܡܪܵܟܼ ܐܸܣܲܩ ܐܸܡܫܘܿܚ ܠܵܐ ܡܵܛܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܢܸܚܘܿܬܼ ܨܹܐܕܲܝ ܗ̤ܘ ܕܲܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܢܸܬܿܕܲܡܸܐ ܠܵܟܼ܀ ܗ̤ܘ ܢܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܘܲܒܼܡܘܼܟܵܟܹܗ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܒܝܼ: ܕܐܸܣܲܩ ܐܸܢܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܸܢ ܗ̤ܘ ܫܲܪܒܵܟܼ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚܬ̤ܐ ܠܥܘܼܡܩܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܡܲܢ ܡܵܛܹ̇ܐ ܠܹܗ ܕܒܲܐܬܼܪܹܗ ܢܡܲܠܠܝܼܘܗܝ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܢܚܘܼܪ ܡܸܐܡܪܵܟܼ ܒܵܟܼ ܕܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼܬܿ ܨܹܝܕܼ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ: ܘܒܲܐܬܼܪܵܟܼ ܢܹܐܬ̤ܐ ܘܗܵܐ ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ܀ ܡ̣ܢ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܵܘܡܹܐ ܢܲܓܼܕܵܟܼ ܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܟܼ: ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܥܘܼ̈ܡܩܹܐ ܘܚܸܙܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܬܲܚܬܝܼ ܣܵܡܵܟܼ܀ ܘܥܲܠ ܕܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼܬܿ ܬ̤ܩܲܦ ܠܐܲܪܥܵܐ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܟܼ: ܗܵܐ ܥܲܦܪ̈ܵܢܹܐ ܡܡܲܠܠܝܼܢ ܫܲܪܒܵܟܼ ܟܲܕܼ ܚܲܠܵܫܝܼܢ܀ pb. 484 ܢܚܸܬܿܬܿ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܘܡܹܐ ܘܗܵܐ ܥܲܬܿܝܼܪܝܼܢ ܥܙܼܡ̈ܩܹܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܐܲܥܬܲܪ ܐܵܦ ܠܝܼ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܜܘܼܡܩܵܐ ܫܲܪܒܵܟܼ ܐܲܟܼܪܸܙ܀ ܠܬܲܚ̈ܬܵܝܵܬܼܵܗ̇5 ܕܐܲܪܥܵܐ ܢܲܓܼܕܘܼܟܼ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܡܵܪܲܢ: ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܲܠܠܘܼܟܼ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܐܲܬܼܪܵܟܼ ܪܵܡܵܐ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܸܬܼܥܲܠܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܲܢܡܲܠܠܵܟܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܠܸܓܼܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܓܘܼ̈ܕܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܒܼܪܝܹܠ ܡ̇ܢ ܦܵܣܲܥ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܪܵܡܹ̇ܐ ܫܲܪܒܵܟܼ ܒܹܝܬܼ ܣܹܕܼܪܲܝܗܘܿܢ ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܨܹܝܕܼ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܚܝܼܠܬܵܐ ܕܓܸܦܹ̈ܐ ܡ̇ܢ ܩܵܪܹܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܲܡܙܝܼܥ ܡܹܐܡܪܵܟܼ ̣ ̣ ̣ ܙܵܘܥܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܓܼܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܫ̈ܫܵܢ ܡܲܢ ܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܐܵܙܹ̇ܠ ܚܵܙܹ̇ܐ ܘܐܵܬܹܿܐ ܐܵܡܲܪ ܠܐܲܪܥܵܐ ܫܲܪܒܵܟܼ܀ ̇ ̇ ̇ 6 ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܹܝܬܼ ܠܵܟܼ ܠܐܲܒܼܘܼܟܼ ܡ̇ܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܦܵܬܲܚ̇ ܦܘܼܡܹܗ ̇ ̇ ̇ 7 ܕܣܲܓܿܝܼܐܝܼܢ ܠܵܟܼ܀ ܠܵܘ ܐ̄ܢܵܫ ܬܲܡܵܢ ܐܲܙܝܼܥ ܫܲܪܒܵܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܬܿܬܲܚܬܝܼܬܿ: ܨܹܝܕܼ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܘܗܵܐ ܙܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܵܟܼ ܒܠܸܫܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܥܘܼܡܩܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܵܩ̣ܵܟܼ ܗܵܘܢܵܐ ܘܐܲܪܡܝܼ ܩܵܠܵܐ: ܕܢܸܩܥܸܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܕܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܬܲܗܪܵܟܼ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܟܸܢܫܵܐ ܡܫܲܦܠܵܐ ܕܲܬܼܚܹܝܬܼ ܐܲܪܥܵܐ ܚ̣ܙܵܟܼ ܪܸܥܢܵܝܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܙܝܼܥ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܪܵܘܡܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܟܼ ܡܸܛܠܵܬܼܵܟܼ܀ pb. 485 ܚܙܵܬ̤ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܚܠܹܝ̈ܠܲܝ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܢܲܗܝܼܪܝܼܢ ܒܵܟܼ: ܘܢܸܗܪܲܬ̤ ܐܵܦ ܗ̤ܝ ܬܡܲܠܸܠ ܫܲܪܒܵܟܼ ܒܲܫܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܠܘܵܬܲܢ ܥܲܡܲܢ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟܼ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܕܲܨܒܸܵܐ ܐܲܒܼܵܐ ܘܚܲܠܛܵܟܼ ܥܲܡܲܢ ܗܵܐ ܡܲܠܸܠܢܵܟܼ܀ ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܪܟܵܐ ܒܝܵܟܹ̈ܐ ܚܙܲܝܢܵܟܼ ܡܵܪܹܐ ܣܵܟܹ̈ܐ: ܕܲܠܘܵܬܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ ܘܲܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܘܼܟܼ ܘܡܲܢ ܣܵܦܹ̇ܩ ܠܵܟܼ܀ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܣܵܟܲܐ ܗ̣̄ܝ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܵܒܼܵܪ ܕܲܡܣܲܝܸܟܼ ܠܵܗ̇ ܠܵܐ ܪܵܕܹܐ ܒܵܗ̇܀ ܪܵܡ ܓܸܠܝܵܢܹܗ ܘܐܸܠܵܐ ܙܡܲܪܬܹܗ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܒܩܵܠܹ̈ܐ ܦܫܝܼ̈ܛܹܐ ܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܡܵܐ ܕܢܸܬܼܢܸܐ ܫܲܪܒܹܿܗ܀ ܐܸܢ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܩܵܪܹܒܼ ܠܹܗ ܡܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܠܹܗ: ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̣̄ܘ ܠܹܗ܀ ܚܵܒܼ ܝܲܕܼ̈ܥܵܬܼܵܐ ܘܒܸܛܠܲܬ̤ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܨܲܝܵܕܼ̈ܐ ܒܨܝܼܪܹ̈ܐ ܕܢܘܼ̈ܢܹܐ ܕܢܲܚ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ܀ ܣܵܦܿܪܹ̈ܐ ܐܲܚܦܲܪܘ ܘܲܡܦܲܫ̈ܩܵܢܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܲܩܠܵܠܵܐ: ܕܲܒܼܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܠܒܲܟܼܬܹܗ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܓܙܲܡ̣ܘ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܹܐ ܘܡܵܐ ܕܐܸܙܕܵܘܙܝܼܘ ܥܲܠ ܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ: ܕܲܢܡܲܠܠܘܼܢܹܗ ܢܦܲܠ̣ܘ8 ܡ̣ܢ ܩܘܼܫܬܵܐ ܗܘ̤ܵܘ ܫܵܢܲܝ̈ܵܐ܀ ܦܝܼܠܵܣ̈ܘܿܦܹܐ ܬܗܲܪܘ ܘܐܸܬܿܕܵܘܲܕܼܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܣܲܟܼ̈ܠܹܐ: ܕܲܠܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ ܚ̣ܙܵܘ ܟܲܕܼ ܡܲܠܦܝܼܢ ܚܲܟܿܝܼܡܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܵܠܹܝܢ9 ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ ܠܲܡܨܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ: pb. 486 ܗܵܐ ܟܦܝܼܦ ܥܘܼܫܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܡܲܪܟܲܢ ܕܢܸܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ܀ (ܨܲܠܝܵܐ ܐܸܕܼܢܵܗ ܕܐܲܪܥܵܐ ܕܬܸܫܡܲܥ ܠܲܓܼܠܝܼܠܵܝܹ̈ܐ: ܘܫܵܝܿܛܵܐ ܠܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܒܹܪܘܿ ܘܝܵܘܵܢ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ10 ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ: ܟܦܹܝܢ ܩܘܼܕܼܡܲܝܗܘܿܢ ܡܵܪ̈ܲܝ ܕܲܗܒܼܵܐ ܒܩܘܼܪ̈ܒܵܢܲܝܗܘܿܢ11܀ ܩܛܝܼܠ ܪܲܒܿ ܚܲܝܠܵܐ ܘܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܓܵܙܡ̇ܝܼܢ ܥܲܠ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܲܩܛܝܼܠ ܐܲܚܕܘܼܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܒܲܫܡܹܗ ܬ̤ܬ̤ܒܼ܀ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼ̈ܩܲܝ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܓܒܼܵܐ ܠܝܼܕܲܥܬܹܗ: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܕܼܝܼܠܗܘܿܢ ܐܸܠܵܐ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܢܫܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܦܲܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܠܩܸܢܝܵܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܢܲܪܦܘܿܢ: ܕܟܼܠܹܗ ܥܵܠܡܵܐ(ܢܸܗܘܸܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ12 ܟܲܕܼ ܡܸܣܟܹܿܢܝܼܢ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܥ̣ܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܘܐܵܘܪܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ: ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܐܵܦܠܵܐ ܡܸܕܹܡ ܦܵܫ̣ ܨܹܐܕܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܸܠܵܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܢܲܨܲܚܘ ܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܹܗ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܒܼܵܗܹ̇ܬܼ ܢܵܘܕܹܐ13 ܒܡܵܘܬܹܗ ܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̣̄ܘ܀ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܓܲܒܼܝܵܐ14 ܥܵܠ ܕܐܸܡܲܪ ܠܹܗ ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ: ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܢܣܲܒܼ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ܀ ܠܗܵܘ̇ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ15 ܟܹܐܦܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܲܒܼܢܵܐ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ܀ pb. 487 ܡܸܛܠ ܕܲܚ̣ܙܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪ ܠܹܗ ܡܵܘܬܹܗ ܩܲܦ̣ܚܹܗ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܪܘܼܓܼܙܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܣܵܛܵܢܵܐ ܠܪܹܫ ܬܲܠܡ̈ܝܼܕܹܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ16 ܚܘܼܒܵܐ ܕܚܵܒܹܿܨ ܥܲܠ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܡܙܝܼܥ ܗ̄ܘܹܿܝܬܼ ܗܵܫܵܐ ܗܵܢܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܠܡܘܿܢ17 ܐܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܫܠܝܼܚܵܐ ܓܲܒܼܝܵܐ ܕܐܵܦ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܣܵܡܹܗ: ܠܡܘܿܢ2 ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܩܵܪܹܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܗ̣̄ܘ ܟܵܠܹ̇ܐ ܕܢܸܨܠܸܐ ܐܸܕܼܢܹܗ ܕܠܵܐ ܚܸܪܝܵܢܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ܀ ܢܹܐܡܲܪ ܗܵܫܵܐ ܠܡܘܿܢ ܐܸܨܛܲܥܲܪ ܗ̣ܵܘ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܣܵܛܵܢܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܲܪܢܲܢ܀ ܣܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܣܲܡ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܥܲܠ ܕܝܼܪܸܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܐܸܬܼܦܲܪܲܣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܲܢܣܝܼܡ ܡܘܼܡܵܐ ܒܗܵܘܿ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܲܓܼܒܸܐ(ܘܫܲܦܝܼܪ ܘܕܼܟܸܐ ܘܲܡܠܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ18: ܘܪܵܡ ܒܲܫܪܵܪܹܗ ܘܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ19 ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ܀ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܗܵܘ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܠܲܫܡܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܕܲܫܩܲܠ̣ ܛܘܼܒܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܘܲܥܬܲܪ20 ܘܐܲܡܠܸܟܼ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܘܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܫܡܲܥ̣ ܕܐܸܬܿܬܿܣܝܼܡ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܟܹܐܦܵܐ: ܘܲܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ21܀ pb. 488 ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܡܵܪܹܗ ܕܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܕܓܲܙܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܪܵܘܡܵܐ22 ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܡܵܪܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ: ܕܐܵܦ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܫܲܠܝܼܛ ܫܵܪܹܐ ܘܐܵܣܲܪ܀ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܐܸܬܼܡܵܠܝ ܨܲܝܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܝܵܘܡܵܢ ܐܲܡܠܸܟܼ: ܘܲܚܣܲܡ̣ ܘܝܼܩܸܕܼ ܘܲܛܪܲܦ̣ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܡܲܪܡܲܪ܀ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܡܸܬܼܒܲܢܝܵܐ ܠܵܗ̇23 ܕܲܣܚܝܼܦܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܠܹܗ ܘܲܠܡܵܘܬܵܐ ܛܵܪܕܝܼܢ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܠܵܗ̇܀ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܣܵܢܐܵܐ ܕܡܸܬܼܥܲܩܪܵܐ ܠܵܗ̇ ܫܝܘܿܠ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܹܗ: ܘܡܸܬܼܒܲܢܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܹܕܬܵܐ(ܕܒܼܘܼܟܼܪܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ24܀ ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܚܵܝ̇ܒܿܝܼܢ25 ܒܵܛ̇ܠܝܼܢ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܘܐܵܚ̇ܕܵܐ ܥܹܕܬܵܐ(ܪ̈ܵܘܡܹܐ ܘܥܘܼܡ̈ܩܹܐ26 ܘܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܐ̄ܬܲܬ̤ ܠܹܗ ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܥܕܹܢ ܡܸܬܼܦܲܬܼܚܵܐ27 ܠܵܗ̇: ܘܗܵܘܝܵܐ ܗܦܵܟܼܬܵܐ ܕܐܵܕܼܵܡ28 ܢܸܦܢܸܐ ܥܲܠ( ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ܀ ܡ̣ܢ29 ܫܘܼܘܕܵܝܵܘ̈ܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ30 ܝܑܼܠܸܦ̣ ܗܵܘ̇ ܛܲܪܟܵܢܵܐ: ܕܟܼܠ ܡܘܿܢ ܕܲܣܼܪܲܚ ܡܲܬܼܩܸܢ ܗ̣̄ܘ ܠܹܗ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ܀ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܩ ܒܝܼܫܵܐ ܒܗܠܹܝܢ ܕܲܫܡܲܥ̣ ܡܸܛܠ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܣܵܡ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܣܪܝܼܚܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ ܠܡܵܘܒܵܕܼܘܼܬܹܗ܀ ܐܸܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܓܹܝܪ ܕܲܠܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܸܛܪܸܐ: pb. 489 ܘܗܵܐ ܙܵܥ̣ ܟ̱ܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܕܲܚܛܲܦ̣܀ ܐܸܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܢܸܫܪܲܥ ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܸܦܲܠ: ܥܹܕܬܵܐ ܙܵܝ̇ܥܵܐ ܕܐܸܠܵܐ31 ܙܵܝ̇ܥܵܐ ܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܫܸܦܠܲܢ܀ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܗܵܢܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܢܢܘܼܕܼ ܐܵܘ ܢܸܨܠܸܐ: ܐܵܦ ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܩܵܐܹ̇ܡ ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܐܸܨܠܸܐ ܦܲܚܵܐ ܕܢܸܦܸܠ(ܘܐܸܢ ܢܵܦܹ̇ܠ ܠܹܗ: ܗܵܐ32 ܨܝܼܕܼ ܟ̱ܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܕܢܸܫܪܹ̈ܐ ܕܢܲܩܝܼܦܝܼܢ ܠܹܗ܀ ܬܪܸܥܣܲܪ ܗܵܘܹ̇ܝܢ(ܘܐܸܢ ܚܲܕܼ ܐܸܠܒܿܘܿܟܼ33 ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܥܲܡܹܗ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܨܹܝܕܼ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܪܹܫܹܗ ܕܟܸܢܫܵܐ ܡܸܬܼܒܲܕܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܸܢ34 ܡܸܬܼܟܲܢܲܫ ܕܘܼܪ̈ܟܵܬܼܝ ܥܵܛܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܠܗܵܘ̇ ܪܹܫ ܓܘܼܕܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܐܸܢ ܦܵܟܲܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܟ̱ܠܵܗ̇ ܥܵܪܩܵܐ ܘܒܼܵܛ̇ܠܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܸܢ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܒܲܫܪܵܪܹܗ ܩܵܐܹ̇ܡ35 ܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܗܵܐ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܕܝܼܠܝ ܘܲܕܼܡܵܘܬܵܐ ܟܢܵܬܼܝ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ܀ ܐܸܢ(ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܡܩܵܘܸܐ ܒܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܗܵܝ̇ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܟ̱ܠܵܗ̇36 ܐܲܪܥܵܐ ܝܵܠ̇ܦܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܛܵܥ̇ܝܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܝ܀ ܐܸܢ ܠܲܩܠܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܚܵܛܹ̇ܦ ܐ̄ܢܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܹܿܝܡ: ܡܲܦܸܩ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܐ ܘܲܡܒܲܙܲܚ ܒܝܼ܀ pb. 490 ܥܵܐܹ̇ܠ ܩܵܐܹ̇ܡ ܥܲܠ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܡܦܲܪܢܸܣ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܥܘܼܬܼܪܵܐ ܘܠܝܼ ܛܵܥܹ̇ܐ ܠܝܼ܀ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܸܙܚܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܨܲܠܡܲܝ̈37 ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܘܡܸܬܿܬܲܒܼܪܵܐ ܠܵܗ̇(ܩܲܪܢܵܗ ܪܵܡܬܼܵܐ38 ܕܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܒܼܵܛ̇ܠܝܼܢ ܚܲܓܲܝ̈ ܥܹܐܕܲܝ̈(ܟܸܢܫܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܬܼܵܐ: ܘܚܵܕܼܪܝܼܢ ܟܘܼܡܪ̈ܲܝ ܐܵܘ ܡܸܬܿܕܲܒܼܪܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ39܀ ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܒܸܙܚܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܐܸܣܦܹܪ ܕܐܲܠܵܗ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܒܐܲܪܥܵܐ ܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܐܲܩܝܼܡܹ̇ܬܼ ܒܵܗ̇܀ ܐܸܢܗܘ̤ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܠܵܐ(ܡܸܬܼܪܲܦܸܐ ܡ̣ܢ ܬܵܘܕܝܼܬܹܗ40: ܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܘܐܸܥܪܘܿܩ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ܀ ܚܣܵܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܚܣܲܡ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܲܨܠ̣ܵܐ ܦܲܚܹ̈ܐ41 ܘܲܛ̣ܡܲܪ ܢܸܫܒܹ̈ܐ ܠܗܵܘ̇ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܥܲܠ ܡܵܪܹܗ ܐܲܥܝܼܪ ܕܲܪܵܐ ܣܲܟܼܠܵܐ ܕܲܛ̣ܥܵܐ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܒܼܕܵܐ ܟܡܵܐ ܗ̣̄ܘ ܓܵܙܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܲܡܕܼܵܘܵܕܼܘ̣܀ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ: ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܟܡܵܐ ܣܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܡܲܪܵܚܘܼܬܹܗ܀ ܒܪܲܒܵܐ ܫܲܪܝܼ(ܘܐܸܬ̤ܵܐ ܠܹܗ ܬܘܼܒܼ42 ܨܹܝܕܼ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܕܲܒܼܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܛܘܼܥܚܲ ܬܲܡܠܸܟܼ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܙܩܲܦ̣ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘܼܵܐ: pb. 491 ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܐܲܩܝܼܡ ܓܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܦܲܪܣܸܐ܀ ܐܲܡܪܲܚ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܗܝܼ ܢܦܲܠ̣ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܩܵܐ ܠܥܹܝܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ43 ܀ ܘܙܵܥ̣ ܘܐܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܘܐܲܪܦܝܼ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܝܲܕܼܥܹܗ ܠܲܒܼܪܵܐ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܘܒܲܪ ܡܲܢ ܘܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡܸܢܹܗ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܡܲܪܟܸܢ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܲܝܗܘܼ̈ܕܼܵܝܹܐ: ܘܡܲܠܸܦ ܟܸܫ̈ܠܹܐ ܠܟܼܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦ̇ܪܹ̈ܐ ܘܙܲܕܘܼ̈ܩܵܝܹܐ܀ ܘܥܵܐܹ̇ܠ ܟܵܡܹ̇ܢ44 ܒܲܡܨܲܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܢܵܣ̈ܒܲܝ ܒܐܲܦܹ̈ܐ: ܕܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܓܼܘܼܕܵܦܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܥܲܠ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܘܲܡܚܲܪܟܸܫ(ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܠ ܟܲܪ ܕܲܣܥܲܪ45 ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܡܵܪܲܢ: ܕܲܚܠܵܦ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܢܥܝܼܪ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܡ̣ܢ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܣ̣ܥܲܪ ܡܵܪܲܢ ܠܹܗ ܚܵܛܹ̇ܦ ܗ̄ܘܼܵܐ: (ܕܲܒܼܥܸܠܙܒܼܘܿܒܼ ܠܲܡ ܐܲܦܸܩ̣ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܘܠܵܘ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܐ46܀ ܒܲܙܒܲܢ ܟܵܗ̈ܢܹܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܚܲܒܼܪܹ̈ܐ: ܒܲܙܒܿܢ ܪܹ̈ܫܹܐ ܘܫܲܠܝܼܵܢܹ̈ܐ ܠܣܝܼܥܬܹܗ ܐܲܝܬܿܝܼ܀ ܘܲܒܼܓܼܘܼ̈ܕܵܦܹܐ ܘܲܒܼܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܫܵܓܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܥܲܠ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܦܲܟܼܪܹܗ ܒܕܲܪܵܐ ܢܥܝܼܪ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ܀ ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܫܸܡܫܵܐ ܡܸܬܼܥܲܫܲܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̣ܢ ܛܸܠܵܠܵܐ: ܘܟܼܠ ܟܲܪ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܡܲܥܪܸܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ܀ (ܒܙܸܠ̈ܓܲܝ ܢܘܼܗܪܵܐ47 ܡܦܲܪܣܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܘܲܡܓܲܠܸܐ ܠܹܗ: pb. 492 ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܬܼܪܵܐ(ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܥܵܠܡܵܐ48 ܟ̱ܠܹܗ܀ ܘܲܒܼܟܼܠ ܚܲܝ̈ܠܹܐ(ܕܲܣܥܲܪ ܡܵܪܲܢ ܚܵܐܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܗ̤ܘ49: ܘܫܵܓܹ̇ܫ ܢܸܕܼܠܘܿܚ ܒܲܝܢܵܬܼ ܟܸܢܫܹ̈ܐ(ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܹܗ50܀ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܲܢܦܲܠ̣ ܒܲܙܒܲܢ ܥܲܠ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ51: ܘܲܒܼܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ ܣܲܪܚ̣ܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ܀ ܦܲܫ̣ܚܹܗ52 ܠܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܓܘܼܕܵܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ: (ܘܲܠܚܲܫ̣ ܕܲܓܸܿܠ̣ ܥܲܒܼܕܹܗ53 ܚܲܒܼܪܹܗ ܒܢܸܟܼܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܦܲܚܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܨܠ̣ܵܐ ܠܲܝܗܘܼܕܼܵܐ: ܘܨܵܕܹܗ(ܘܐܲܦܠܹܗ ܒܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܚܢܘܿܩܝܼܬܼܵܐ54܀ ܘܐܸܠܘܼ ܡܨܹܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܲܕܲܪ ܕܲܟܼܢܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܘ: ܕܲܕܼܚܸܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܣܘܼܥܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܲܟܼܬܵܗ̇ ܒܥܸܩܒܼܵܗ̇ ܠܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܦܣܲܩܬܹܗ ܗ̤ܝ ܠܗܵܘ̇ ܗܲܕܵܡܵܐ ܘܝܲܗ̄ܒܼܬܹܗ ܠܐܲܪܥܵܐ܀ (ܦܸܟܼܪܲܬ̤ ܚܵܨܲܬ̤ ܬܦܘܼܫ55 ܡܸܪܬܼܵܐ ܒܚܲܕܼ ܗܲܕܵܡܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܝܗ̄ܘܼܕܼܵܐ ܒܚܲܒܼܠܵܐ ܕܦܲܣܩܹܗ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܥܲܠ ܕܲܡܠܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܓܵܘܹܗ ܡܸܪܬܼܵܐ ܦܲܪܬܹܗܚܹܐܦܹܗ܀ ܘܥܲܠ̣ ܗܲܕܵܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܚܠܵܦܵܘܗܝ ܥܲܡ56 ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܫܘܼܡܬܼܵܐ ܩܵܘܝܼ ܦܲܓܼܪܵܗ̇ ܕܲܫܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 493 ܠܵܘ ܒܲܝܗܘܼܕܼܵܐ ܫܲܪܝܼ ܒܝܼܫܵܐ ܕܢܸܨܠܸܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܪܲܒܵܐ ܘܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ57 ܡܵܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܩܲܕܝܼ ܒܕܲܪܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ: ܦܵܫ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܲܒܼܗܸܬܼ ܡ̣ܢ ܙܲܟܵܝܵܐ ܕܦܲܪܣܝܼ ܙܹܐܦܹܗ܀ ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܢܵܐ ܢܒܲܚ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܒܼܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܓܲܫ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ܀ ܘܲܢܚܸܬܼ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܗܵܘ̇ ܕܲܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܝܼܣܵܐ ܫܲܪܝܵܐ: ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܟܝܼܣܵܐ ܨܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܲܚܵܐ ܘܨܵܕܹܗ ܬܲܡܵܢ܀ ܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܢܸܟܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ58: ܐܲܠܦܹܗ ܠܓܲܒܼܝܵܐ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܣܪܝܼܚܵܐ59 ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܫܡܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗܵܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ60: ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܣܵܛܵܢܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܗ̤ܘ ܚܣܲܡ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܗ ܘܗ̤ܘ ܩ̣ܪܸܒܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܕܲܢܠܲܚܸܫ ܒܹܗ61: ܕܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܒܦܲܚܵܐ62 ܢܸܫܕܹܝܘܗܝ܀ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܒܲܥܪܝܼܡܘܼܬܼܵܐ63 ܕܚܸܘܝܵܐ ܚܲܒܼܪܹܗ: ܕܐܸܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܢܸܚܛܘܿܦ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܩܲܒܸܿܠ̣ ܗܵܘ̇ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ: ܘܲܫܩܲܠ̣ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܛܘܼܒܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ ܘܲܒܼܫܲܬܼܐ̱ܣܬܼܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܐܸܬܿܬܿܣܝܼܡ64 ܐܲܝܟܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܩܠܝܼ̈ܕܹܐ ܒܪܵܐ ܕܲܢܦܲܪܢܸܣ ܒܲܝܬܹܗ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ܀ pb. 494 ܣܵܡ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܒܵܬܲܪ ܥܸܩܒܹܗ65 ܕܗܵܘ̇ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܠܹܗ ܪܵܗܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܣܝܼܡ ܒܹܗ ܡܘܼܡܵܐ܀ ܘܫܲܪܝܼ ܡܵܪܲܢ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܛܠ ܚܲܫܹܗ: ܘܲܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܢܸܓܼܠܸܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ܀ ܡܲܠܸܠ̣ ܡܵܪܲܢ ܡܸܛܠ ܩܸܛܠܹܗ(ܘܡܸܛܠ ܚܲܫܹܗ66: ܕܠܸܐܡܲܬܼܝ ܘܐܲܝܟܲܢ ܣܵܒܹ̇ܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡ̣ܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܼܵܝܹܐ܀ ܥܲܕܼܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ(ܐ̄ܡܲܪ ܡܘܿܢ ܗܵܘܹ̇ܐ ܕܢܲܠܸܦ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܲܒܼܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܪܵܟܹܒܼ ܩܲܝܣܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܢ̣ܵܐ ܠܲܫܠܝܼܚܵܘ̈ܗܝ ܡܘܿܢ67 ܓܵܕܹܫ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܙܩ̈ܘܿܦܹܐ: ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ(ܩܪܸܒܼ ܣܵܛܵܢܵܐ68 ܢܚܵܘܸܐ ܕܝܼܠܹܗ܀ ܡܲܠܟܹܗ ܠܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܪܵܚܡܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܲܣܓܸܐ ܢܸܚܲܫ ܘܐܲܝܟܼ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܒܥܵܩܬܼܵܐ ܢܸܒܼܠܲܥ܀ ܕܢܸܨܠܸܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ ܦܲܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܪܲܒܹܗ ܠܵܐ ܡܚܲܠܸܦ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܟܸܣܦܵܐ ܠܵܐ ܢܵܚܹܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܕܢܸܓܼܢܘܿܒܼ ܐܵܘ ܕܲܢܕܲܓܸܠ ܐܵܘ ܕܢܸܫܬܲܚܠܲܦ܀ ܒܗܵܝ̇ ܪܵܚܡܘܼܬܼܵܐ69 ܕܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܵܗ̇ ܨܠ̣ܵܐ ܠܹܗ ܦܲܚܵܐ: ܕܡܸܢܹܗ ܕܚܘܼܒܵܐ ܢܹܐܥܸܐ ܫܦܵܝܵܐ70 ܕܒܼܵܠܲܥ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܗ܀ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܥܵܩܬܼܵܐ ܥܲܠ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܩܕܼܵܡ ܬܲܪܥܝܼܬܹܗ: pb. 495 ܘܲܠܒܸܫ̣ ܚܲܫܵܐ ܡܸܛܠ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܩ ܫܸܡܥܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܘܲܫܩܝܼܠ ܛܲܥܢܵܐ: ܗ̤ܝ71 ܗܵܝ̇ ܥܵܩܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܣܵܛܵܢܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ܀ ܚܲܫ̣ ܐܲܝܟܼ ܪܵܚܡܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܚܲܫܵܐ ܕܲܫܡܲܥ̣: ܘܲܕܼܚܸܠ̣ ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܩ ܡܸܛܠ ܪܲܒܹܗ ܐܲܝܟܼ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ܀ ܚܲܝܘܼܣܬܼܵܢܵܐ ܚܠܵܦ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܘܫܲܪܝܼ ܢܸܬܸܿܠ72 ܡܸܠܟܹ̈ܐ ܪ̈ܦܲܝܵܐ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܠܵܐ ܡܵܪܝ ܬܸܣܒܿܘܿܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܩܪܘܿܒܼ ܠܵܟܼ ܚܲܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܹܝܡ܀ ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ ܐܵܘ ܬܸܬܼܒܲܙܲܚ ܡ̣ܢ ܝܗ̄ܘܼ̈ܕܼܵܝܹܐ: ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܬܸܚܲܫ ܐܵܘ ܬܸܨܛܲܥܲܪ ܡ̣ܢ ܙܵܩ̈ܘܿܦܹܐ܀ ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܵܐ ܢܸܦ̮ܓܲܥ ܒܵܟܼ ܚܲܫܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܚܲܣܝܵܐ ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܚܵܣ(ܬܸܨܛܲܚܸܐ ܡ̣ܢ ܫܵܓܼܘܿܫܹ̈ܐ73܀ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ ܠܵܟܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܒܲܪ ܚܲܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܣܢܸܐ ܠܵܟܼ ܡܵܘܬܵܐ ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ ܡܲܚܸܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܡܸܠܟܹ̈ܐ ܫܲܓܘܼ̈ܫܬܼܵܢܹܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܪܲܦܝܵܐ: ܟܵܐܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܹܗ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܲܫ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܘܒܼܵܚܲܪ ܠܸܒܵܐ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܡܲܢ ܫܵܓܹ̇ܫ ܠܵܗ̇: ܘܝܲܕܼܥܹܗ ܠܡܲܡܠܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܟܠ܀ ܒܟܸܣܝܵܐ ܕܵܩܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܙܵܥ̇ ܒܲܫܠܝܼܚܵܐ: ܕܚܸܘܝܵܐ ܙܲܪܥܹܗ ܘܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̄ܘ̣74 ܕܗܵܘ̇ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ܀ pb. 496 ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܸܬܿܬܿܦܝܼܪ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܸܡܬܼܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܲܫܠܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܠܡܸܠܟܵܐ ܪܲܦܝܵܐ(ܕܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ75 ܗ̤ܘ ܫܠܝܼܚܵܐ ܒܕܼܝܼܠܹܗ ܩܵܘܝܼ ܨܹܝܕܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ܀ ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܥܲܝܘܼܩܬܼܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܫܸܡܥܘܿܢ: ܩ̣ܪܵܝܗܝ76 ܣܵܛܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܕܐܲܒܲܚ̣ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܸܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܲܫ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܪܵܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ܀ ܘܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܲܢ ܡܵܠܹ̇ܟܼ77 ܗ̄ܘܼܵܐ: ܠܪܵܚܡܹܗ ܨܲܥܲܪ ܡܸܛܠ ܣܵܢܐܵܐ78 ܕܫܵܓܹ̇ܫ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ܀ ܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܚܵܘܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܡܸܠܟܵܐ ܪܲܦܝܵܐ79 ܡܵܪܲܢ: ܕܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܸܬ̤ܵܐ(ܕܢܸܪܨܹܗ ܠܓܼܵܪܣܵܐ80 ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܕܲܠ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ: ܕܢܲܪܦܸܐ ܙܩܝܼܦܵܐ81 ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܹܗ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢ܀ ܥܲܠ82 ܕܲܒܼܥ̣ܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܢܒܲܛܠܹܗ83 ܡܸܢܹܗ ܩܪܵܝܗܝ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܠܣܵܛܵܢܵܐ ܓܹܝܪ ܐܲܥܝܼܩ ܡܵܘܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܙܸܠ ܣܵܛܵܢܵܐ ܘܫܲܢܵܐ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܐܵܡܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܬܥܲܪܩܸܠ ܠܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ̇ܬܼ ܨܹܝܕܼ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ܀ ܫܲܕܪܲܢܝ ܐܲܒܼܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܕܹܒܼܚܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: pb. 497 ܠܡܘܿܢ ܬܸܟܼܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܒܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ84 ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ܀ ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܲܝ ܐܸܡܛܸܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܕܲܡܛܲܝܼܿܒܼ ܠܝܼ: ܕܒܹܗ ܫܵܪܹܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐ̄ܣܝܼܪܹ̈ܐ85 ܕܲܫܝܘܿܠ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ܀ ܬܵܐ86 ܠܵܟܼ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ87ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܩܵܐܹ̇ܡ ܠܘܼܩܒܲܠܝ88 ܘܲܡܒܲܛܸܠ ܠܝܼ܀ ܬܘܼܩܠܬܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܠܝܼ(ܕܬܸܟܼܠܸܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܬܿ89: ܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܫܲܢܵܐ ܠܒܸܝܬܲܪܝ ܐܘܿ ܣܵܛܵܢܵܐ܀ ܩܲܠܝܼܠ ܛܵܘܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܘܡܲܛ̇ܝܼܬܼ ܨܹܝܕܼ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ: ܡ̇ܢ ܐܲܦܝܼܣܵܟܼ ܕܬܸܟܼܠܸܐ ܐܘܼܪܚܵܐ(ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܡܲܠܝܵܐ܀ ܫ̣ܦܲܪ90 ܠܝܼ ܘܲܗܘܹ̇ܝܬܼ ܒܟܲܪܣܵܐ ܒܛܝܼܢܵܐ ܒܐܘܿܪܝܵܐ ܝ̄ܠܝܼܕܼܵܐ: ܒܢܲܗܪܵܐ ܥܡܝܼܕܼܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ91 ܟܵܠܹ̇ܐ ܘܲܚ̣ܝܵܐ ܐܵܕܼܵܡ܀ ܥܲܠ ܡܘܿܢ ܚܵܣ ܠܝܼ ܐܹܡܘܼܬܼ ܘܐܲܚܹܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܕܗܵܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܠܝܼ ܐܸܥܘܿܠ ܐܸܫܪܸܐ ܠܲܦܟܼܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܐܸܠܘܼ ܟܠܲܝܬܵܢܝ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܒܲܛܢܵܐ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܝܲܠܕܵܐ: ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܢܲܗܪܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܬܸܟܼܠܹܝܢܝ92 ܡ̣ܢ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ܀ ܐܲܒܼܵܐ ܕܫܲܕܪܲܢܝ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܘܲܥܕܵܐ ܠܥܘܼ̈ܡܩܹܐ93 ܕܲܫܝܘܿܠ: ܘܐܸܠܵܐ ܢܸܚ̇ܬܹܬܼ ܓܲܫ̇ܬܵܗ̇ ܠܗܵܘܬܼܵܐ ܠܵܐ ܗܵܦܹ̇ܟܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܨܲܠܡܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܛܒܲܥ̣ ܒܲܣܝܵܢܵܐ ܘܗܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܕܼܠܹܝܘܗܝ ܒܲܩܢܘܿܡܝ ܘܐܸܠܵܐ ܫܩܲܠ̇ܬܹܗ ܠܵܐ ܣܵܠܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ܀ pb. 498 ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܫܕܼܵܝܗܝ ܗ̄ܘܼܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܠܐܵܕܵܡ: ܘܥܲܠܗܵܝ̇ ܐܸܬܹܝ̇ܬܼ ܐܸܥܘܿܠ ܐܲܦܩܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ܀ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܚܵܣ ܠܝܼ ܐܸܣܒܿܘܿܠ94 ܚܲܫܹ̈ܐ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ: ܡܵܕܹܝܢ ܚܵܣ ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܕܢܸܚܸܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܡܸܠܬܼܵܟܼ ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܐܹܦܘܼܫ95 ܐܸܢܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ: ܘܲܢܦܘܼܫ ܒܲܫܝܘܿܠ ܨܲܠܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ96 ܢܸܬܼܚܲܕܲܬܼ܀ ܗܵܢܵܘ ܡܸܠܟܵܟܼ ܕܐܲܪܦܸܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܣܲܩ ܠܹܗ: ܘܢܸܒܼܠܸܐ ܬܲܡܵܢ ܐܵܕܼܵܡ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܐܸܢ ܠܝܼ ܬܸܟܼܠܸܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܡܵܘܬܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ ܣܵܢܹ̇ܝܬܿ: ܕܐܸܠܵܐ ܡܝܼ̇ܬܹܬܼ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܐܵܕܼܵܡ܀ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܚܒܼܝܼܫܵܐ(ܒܢܸܩ̈ܥܲܝ ܩܲܒܼܪܹ̈ܐ97 ܘܗܵܐ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܲܝܬܸܐ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܠܡܘܿܢ ܬܸܟܼܠܹܝܢܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ܀ (ܛܪ̈ܘܼܢܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܒܲܙܘ98 ܩܸܢܝܵܢܲܝ̈ ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܘܼܕܼܡܲܝ: ܐܹܙܲܠ ܐܲܝܬܸܐ ܩܸܢܝܵܢܝ ܕܲܒܼܙܝܼܙ ܡ̣ܢ ܓܲܢܵܒܹ̈ܐ܀ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܦܲܟܼܪܘܼܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ ܒܹܝܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: ܐܲܪܦܵܢܝ ܐܸܥܘܿܠ ܐܸܫܪܸܐ ܦܟܼܝܼܪܹ̈ܐ99 ܘܟܸܢ ܗܵܦܹ̇ܟܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܚܸܘܝܵܐ ܘܚܵܘܵܐ ܡܠܲܟܼܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܘܣܲܚ̣ܦܘܼܗܝ ܠܐܵܕܼܵܡ: ܢܸܒܼܛܲܠ ܡܸܠܟܵܟܼ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܵܡܹ̇ܐ ܐܸܢ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܚܵܣ ܠܝܼ ܥܲܠ ܡܘܿܢ ܐܸܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ: ܘܲܡܬܲܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܬܲܪ̈ܥܲܝ100 ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܒܼܓܼܝܼܪܝܼܢ ܠܹܗ܀ pb. 499 ܘܲܡܓܲܕܹܡ ܐ̄ܢܵܐ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܪ̈ܵܡܹܐ ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܚܸܫܘܿܟܹ̈ܐ: ܘܣܵܬܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܹܗ ܠܚܸܣܢܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܝܲܬܲܒܼ܀ ܘܡܲܚܪܸܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܥܲܕܲܢܬܵܐ ܕܒܼܵܠ̇ܥܵܐ101 ܕܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܥܲܩܲܪ ܐ̄ܢܵܐ(ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܪܹ̈ܝܗ̇102 ܒܢܝܼܫܹܗ ܕܲܙܩܝܼܦܝ܀ ܘܗܵܘܹ̇ܐ103 ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܪܚܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ: (ܘܡܲܫܡܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܒܼܝܼܫܹ̈ܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ ܕܬܲܦܸܩ104 ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܡܸܬܼܦܲܠܦܲܠ ܐ̄ܢܵܐ ܒܥܲܦܪܵܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܘܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܹܗ: ܠܙܘܼܙܵܐ ܪܚܝܼܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܨܲܠܡܲܢ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܘܲܒܼܣܲܡ̈ܡܵܢܹܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܒܵܕܹܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇: ܠܨܘܼܪܬܵܐ ܕܚܲܒܸܿܠ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܢܟܼܝܼܠܵܐ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ܀ ܥܲܠ ܡܘܿܢ ܫܸܡܥܘܿܢ ܬܹܐܡܲܪ ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܬܸܣܥܘܿܪ105 ܗܵܠܹܝܢ: ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܐܹܡܘܼܬܼ ܟܠܗܹܝܢ ܒܵܛ̈ܠܵܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܩܵܝ̇ܡܵܐ(ܡܸܠܬܼܵܟܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܐܸܡܘܼܬܼ ܠܵܐ ܡܸܬܼܓܲܡܪܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܡܲܠܲܠܘ106܀ ܐܸܢ ܥܲܠ ܩܲܝܣܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܥܲܡܵܐ ܠܵܐ ܬܵܠܹ̇ܝܢ ܠܝܼ: ܡܕܲܓܲܠ ܡܘܼܫܹܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܒܩܲܝܣܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܲܬܼܠܹܝܢ܀ ܐܸܠܵܐ ܡܒܲܙܥܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܠܲܝ ܘܐܝܼܕܲܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܢܵܨܹ̇ܐ ܕܵܘܝܼܕܼ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܦܲܪܣܝܼ ܕܠܵܘ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܗ̣ܘ܀ pb. 500 ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܚܲܠܵܐ ܘܡܸܪܬܼܵܐ ܐܸܫܬܸܐ ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܠܝܼ: ܒܵܛܹ̇ܠ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ܀ ܐܸܠܵܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܥܲܡܵܐ ܢܲܚ̈ܬܲܝ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܙܕܲܡܪܲܬ̤: ܡܲܢ ܡܲܫܲܪ ܠܹܗ ܠܕܼܵܘܝܼܕܼ ܡܲܠܟܵܐ ܕܲܢܒܼܝܼܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܬܼܢܲܒܿܝܼ: ܠܡܘܿܢ ܩܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܕܗܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܗ̣̄ܘ ܐܸܠܵܐ ܐܹܡܘܼܬܼ܀ ܐܸܢ ܐܲܝܟܼ ܐܸܡܪܵܐ ܠܵܐ ܕܵܒܼܪܝܼܢ ܠܝܼ ܐܸܗܘܸܐ ܕܹܒܼܚܵܐ: ܐܵܦ ܐܹܫܲܥܝܵܐ ܕܲܩܪܵܢܝ ܐܸܡܪܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ ܠܹܗ܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܫܠܸܐ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܢܸܩܝܵܐ ܩܕܵܡ ܓܵܙܘܿܙܵܐ: ܥܵܩܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܠܵܘ ܕܲܢܒܼܝܼܵܐ ܕܠܵܐ ܐܸܫܬܲܪܲܪ܀ ܐܸܢ ܫܘܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܨܹܨܹ̈ܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ: ܙܟܲܪܝܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܡܵܐ ܕܲܡܫܲܐܸܠ ܡܘܿܢ ܐܹܡܲܪ ܠܹܗ܀ ܐܸܠܵܐ ܚܵܫܹ̇ܟܼ ܫܸܡܫܵܐ ܘܢܵܗܲܪ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܠܡܘܿܢ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܠܥܸܕܵܢ ܪܲܡܫܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܗܘܸܐ ܒܠܸܒܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ: ܨܘܼܪܬܹܗ ܕܝܵܘܢܵܢ ܡܸܬܼܠܲܚܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܚܵܣ ܠܝܼ ܐܸܛܥܲܡ ܡܵܘܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܡܦܝܼܣ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܒܵܛ̇ܠܝܼܢ ܡܸܟܹܝܠ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܘܗܵܢܵܐ ܦܝܵܣܵܐ ܕܬܸܒܼܛܲܠ ܐܘܼܪܚܵܗ̇ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܢܕܼܵܘܸܕܼ ܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܬܘܼܩܠܬܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܪܵܕܼܝܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ: ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܙܸܠ ܠܵܟܼ ܐܸܪܕܹܐ ܠܩܘܼܕܼܡܲܝ ܨܹܝܕܼ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ܀ pb. 501 ܒܗܵܘ̇ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܥ̣ܒܲܕܼ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ: ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܡܵܪܲܢ ܟܲܕܼ ܣܵܛܵܢܵܐ ܩ̣ܪܵܝܗܝ ܠܲܫܠܝܼܚܵܐ܀ ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܕܲܬܼܡܘܼܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܚܵܣ ܠܵܟܼ ܬܸܦܪܘܿܩ: ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܨܲܥ̣ܪܹܗ ܘܫ̣ܵܛܹܗ ܘܐܲܣ̣ܓܲܝܼ ܒܲܣ̣ܪܹܗ܀ ܚ̣ܵܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܕܲܟܼܡܵܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܫܵܪܹܐ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܐ̄ܚܝܼ̈ܕܹܐ ܦܵܬܲܚ ܥܲܠ ܕܲܚܒܼܝܼܫܝܼܢ܀ ܘܲܟܼܡܵܐ ܦܵܪܲܥ̇ ܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܦܲܚܹ̈ܐ ܛܡܝܼܪܹ̈ܐ ܡܬܲܒܲܪ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ܀ ܘܲܟܼܡܵܐ ܡܫܲܝܸܢ ܒܹܝܬܼ ܥܸܠܵܝܹ̈ܐ ܘܲܠܬܲܚܬܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܡܒܲܛܸܠ ܠܪܲܓܿܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܚܸܘܝܵܐ܀ ܘܲܟܼܡܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܡܸܬܼܢܲܚܡܝܼܢ ܒܹܗ ܡܵܐ ܕܡܵܐܹ̇ܬܼ ܗ̣ܘ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܚܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܢܘܼܗܪܵܐ ܒܡܲܚܬܹܗ ܠܲܫܝܘܿܠ܀ ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܚ̣ܵܪ ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ̤ ܚܵܣ ܠܹܗ ܕܲܢܡܘܼܬܼ: ܓܥܲܪ ܗ̄ܘܼܵܐ ܒܪܵܚܡܹܗ ܘܲܫܕܼܵܝܗܝ ܒܵܬܼܪܹܗ ܒܪܘܼܓܼܙܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܬܘܼܩܠܬܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܚܵܣ ܠܵܟܼ ܐܵܡܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ: ܕܠܵܘ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܪܵܢܹܝܬܿ ܐܸܠܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܥܲܠ(ܕܲܓܼܠ̣ܵܐ ܠܵܟܼ ܐܲܒܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܲܒܼܪܹܗ ܐܸܢܵܐ: ܣܵ̇ܒܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܟܼ ܕܐܲܝܟܼ ܨܲܥܪܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܝܼ ܐܸܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܥܲܠ ܕܝܼܕܲܥܬܵܢܝ ܒܲܪ ܡܲܢ ܐܸܢܵܐ ܡܙܝܼܥ107 ܠܵܟܼ ܡܵܘܬܵܐ: ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܦܘܼܪܣܵܐ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܒܲܪ ܠܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ܀ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܬܿ ܕܐܸܢ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܝܼ ܐܹܡܘܼܬܼ: pb. 502 ܘܐܸܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܝܼ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܝܼ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܝ܀ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܟܲܕܼ ܚ̣ܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܲܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܵܒܲܪ ܢܸܗܘܸܐ ܡܝܼܬܼܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡܫܲܥܒܲܕܼ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ: ܘܩܸܨܵܐ ܡܫܲܦܸܠ ܘܲܡܓܲܪܓܲܪ ܠܹܗ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ܀ ܘܢܵܦ̇ܩܵܐ ܪܘܼܚܹܗ ܘܗܵܦܹ̇ܟܼ ܠܐܲܪܥܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܲܦܪܵܐ: ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܚܒܼܵܠܵܐ ܘܒܼܵܠܹ̇ܐ ܘܐܵܒܹ̇ܕܼ ܥܲܠ ܕܲܚܝܼܚܵܐ܀ ܘܲܡܢܲܬܿܫܝܼܢ ܠܹܗ ܣܵܣܵܐ ܘܪܸܡܬܼܵܐ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܠܠܵܐ ܡܸܕܹܡ ܫܵܪܹܟܼ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܼ ܚܸܫ̈ܘܿܟܹܐ܀ ܘܡܸܬܿܛܥܸܐ ܫܲܪܒܹܿܗ ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܦܵܢܹ̇ܐ ܨܹܝܕܼ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܫܵܒܹܿܩ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܘܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܣܵܒܼܥ̇ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܹܗ܀ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܕܹܐ ܗܵܕܹܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܬܿ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܪܵܕܹܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܸܦܬܵܢܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܬܿ ܕܐܸܢ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܘܬܿܝ ܐܲܟܼܘܵܬܼܝ ܗ̣̄ܘ܀ ܡܵܐ ܕܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܣ̇ܢܝܼܢ ܠܝܼ ܡܘܼ̈ܟܼܠܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܘܠܵܐ ܡܨܸܐ ܡܵܘܬܵܐ ܕܲܢܚܘܼܪ ܒܐܲܦܲܝ̈ ܡܵܐ ܕܢܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܚܒܼܵܠܵܐ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܲܛ ܡܵܘܬܵܐ ܕܢܹܐܚܘܿܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܒܐܲܦܲܝ̈܀ ܘܠܵܐ ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܝܼ ܕܐܸܢ ܥܲܦܪܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܠܹܗ ܬܸܗܦܘܿܟܼ: ܘܠܵܐ ܡܕܲܝܫܝܼܢ ܠܝܼ ܐܵܟܼܠܵܐ ܘܣܵܣܵܐ ܒܲܥܝܵܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܥܲܢܝܼ̈ܕܹܐ: pb. 503 ܘܠܵܐ ܦܵܟܲܪ ܠܝܼ ܡܵܘܬܵܐ ܒܢܸܩܥܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܫܲܪܟܵܐ܀ ܘܠܵܐ ܚܵܒܼ̇ܫܵܐ ܠܝܼ ܫܝܘܿܠ ܒܵܠܲܥܬܵܐ ܡܵܐ ܕܢܸܚ̇ܬܹܬܼ ܠܵܗ̇: ܘܠܵܐ ܪܵܡܝܵܐ ܒܝܼ ܪܸܡܬܼܵܐ ܢܝܼܒܼܵܗ̇ ܠܲܡܚܲܒܵܠܘܼ܀ ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܐܵܒܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ(ܩܲܪ̈ܝܼܒܲܝ؟108) ܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܠܲܝܬܵܘܗܝ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܠܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼܬܿ ܕܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܩܵܪܹܒܼ: ܚܲܝܹ̈ܐ ܟܣܹܝܢ ܒܹܗ ܐܵܦ ܡܵܐ ܕܡܵܐܹ̇ܬܼ ܢܼ̇ܚܸܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ܀ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܕܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܘܐܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܘܒܼܵܛܹ̇ܠ ܫܲܪܟܵܐ ܕܕܼܘܼܟܼܪ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼܬܿ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܵܗ̇: ܠܲܫܝܘܿܠ ܙܵܝ̇ܥܵܐ ܘܓܼܵܣ̇ܝܵܐ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܒܼܠܝܼܥܝܼܢ ܠܵܗ̇܀ ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼܬܿ ܕܡܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܩܲܒܼܪܵܐ ܢܵܚܹ̇ܬܼ: ܟܸܢܫܹ̈ܐ ܕܡܝܼ̈ܬܹܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܐܘܼܪܥܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ܀ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܒܼܡܵܘܬܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܛܸܠ̣ܘ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܥܲܦܪܵܐ ܒܓܼܵܘ ܩܲܒܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼܬܿ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܲܫܝܘܿܠ: ܥܵܩܲܪ ܘܲܡܣܲܦܸܩ ܠܵܗ̇ ܘܦܵܢܹ̇ܐ ܠܐܲܬܼܪܹܗ܀ ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܬܿ ܕܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡܩܲܒܸܿܠ ܕܲܢܡܘܼܬܼ: ܠܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܒܵܗ̇ ܚܒܼܵܠܵܐ ܒܲܫܝܘܿܠ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ܀ ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܬܿ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܝܼܠܝ ܗ̣̄ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܝ ܚܘܼܪ ܒܵܗ̇ ܐܸܢ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ pb. 504 ܐܸܡ̇ܪܹܬܼ ܠܵܟܼ ܓܹܝܪ ܕܐܵܦ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܐܵܦ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ: ܚܕܼܝܼ ܒܲܩܝܵܡܬܵܐ ܘܡܸܛܠ ܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܵܟܼ܀ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ ܠܥܘܼܡ̈ܩܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ: ܘܐܸܠܵܐ ܒܚܲܫܹ̈ܗ̇ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܫܵܐ܀ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܚܘܼܪ ܠܝܼ ܗܵܪܟܵܐ ܥܲܕܼ ܐܵܬܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܠܵܘ ܡܹܐܙܲܠܬܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܵܐ ܕܐܵܬܹܿܐ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܹܙܲܠ ܐܸܥܒܸܕܼ ܫܲܗܪܵܐ ܠܡܝܼ̈ܬܹܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܘ̇ܡ̈ܝܼܢ: ܘܐܸܦ̮ܬܲܚ ܠܗܘܿܢ ܬܲܪ̈ܥܹܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܕܐܲܚܝܼܕܼܝܸܢ ܗ̄ܘܼܵܘ܀ ܬܪܹܝܢ ܡܲܣܝ̈ܘܿܢܝܼܢ ܒܐܘܼܪܚܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܐܸܪܕܹܐ: ܘܐܵܬܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܝܼ ܒܗܵܘ̇ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܵܟܼ܀ ܦܫܝܼܩ ܠܝܼ ܐܹܡܘܼܬܼ ܘܲܦܫܝܼܩ ܐܸܚܸܐ ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̣̄ܘ ܠܝܼ: ܐܸܙܲܠ ܘܐܹܬܸܐ ܡܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܘܠܵܐ ܟܵܠܹ̇ܝܢ ܠܝܼ܀ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚܕܝܼܢ ܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ ܡܵܐ ܕܥܸܠܹ̇ܬܼ ܠܵܗ̇: ܡܸܠܦܲܠ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܘܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܕܲܚܒܼܝܼܫܝܼܢ ܒܵܗ̇܀ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ(ܓܝܹܪ ܕܐܹܣܝܼܡܝܼܗ̇ ܢܲܦ̮ܫܝ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ؟109 ܐ̄ܢܵܐ: ܘܡܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̣̄ܘ ܠܝܼ܀ ܠܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ ܠܵܗ̇ ܡܹܢܝ ܡܵܐ ܕܡܵܐܹ̇ܬܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܒܨܸܒܼܝܵܢܝ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܐܲܒܼܵܐ ܣܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇܀ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܹܝܬܿ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܗܵܟܲܢ ܡܸܫܟܲܚ: ܐܸܠܵܐ ܒܡܵܘܬܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܗܵܐ ܚܵܐܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܒܥܸܠܬܹܗ ܕܫܸܡܥܘܿܢ ܝܸܠܦܲܬ̤ ܥܹܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: pb. 505 ܕܡܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ ܒܵܗ̇ ܫܲܪܒܵܐ ܕܡܵܘܬܹܗ ܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܡܡܝܼܬܼܵܢܹܗ ܗ̣̄ܘ ܕܡܵܘܬܵܐ ܡܵܘܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܵܦ ܡܲܚܫܵܢܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܚܲܫܹܗ ܠܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܠܹܗ܀ ܚܲܫ̣ܘ ܒܹܗ ܚܲܫܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܚܵܐܹ̇ܫ ܗ̄ܘܼܵܐ ܥܲܠ ܓܵܓܼܘܼܠܬܵܐ: ܘܡܝܼܬܼ ܒܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܟܲܕܼ ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܘܠܹܗ ܠܵܐ ܐܲܟܿܝܼ܀ ܐܲܠܦ̣ܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܐ ܒܐܝܼ̈ܕܲܝ ܫܸܡܥܘܿܢ ܪܹܫ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܪܚܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܛܸܒܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ܀ ܒܡܲܟܿܣܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܵܦ ܒܲܟܼܐܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܪܘܼܓܼܙܵܐ: ܛܪܲܕܼ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ܀ ܘܲܠܣܵܛܵܢܵܐ ܙܓܲܪ ܡ̣ܢ ܥܹܕܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܙܪܘܿܥ ܒܵܗ̇: ܪܸܢܝܵܐ ܪܲܦܝܵܐ ܕܕܼܵܚܹ̇ܠ ܢܵܘܕܹܐ ܒܡܵܘܬܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ ܘܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܢܸܫܡܲܥ ܛܸܒܹ̈ܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܘ̇ ܕܐܸܨܛܲܥܲܪ ܒܲܫܡܹܗ ܫܲܢ̣ܝ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܘܲܫܩܲܠ̣ ܥܲܡܹܗ ܐܵܦ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܪ̈ܦܲܝܵܐ ܕܐܲܝܬܿܝܼ܀ ܥܪܲܩ̣ ܣܵܛܵܢܵܐ ܠܒܸܣܬܲܪ ܝܼܫܘܼܥ ܘܦܵܫ̣ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ: ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܕܲܒܼܪܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܓܵܘܲܣ ܒܲܙܩܝܼܦܘܼܬܹܗ܀ ܙܸܠ ܣܵܛܵܢܵܐ ܠܵܘ ܙܸܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܡܸܫܬܲܡܥܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ: ܘܐܸܙܲܠ̣ ܒܝܼܫܵܐ ܘܩ̣ܵܘܝܼ ܫܠܝܼܚܵܐ ܢܵܘܕܹܐ ܪܲܒܹ̇ܗ܀ ܡܸܠܟܹ̈ܐ ܪ̈ܦܲܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܣܵܛܵܢܵܐ ܥܪܲܩ̣ܘ ܡ̣ܢ ܫܸܡܥܘܿܢ: ܘܦܵܫ̣ ܗ̄ܘܼܵܐ ܟܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܟܹܐܦܵܐ ܒܓܼܵܘ ܒܸܢܝܵܢܵܐ܀ ܠܒܲܟܼ ܗ̄ܘܼܵܐ ܠܪܵܚܡܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܨܲܥܪܵܐ ܕܲܫ̣ܕܼܵܐ: pb. 506 ܘܲܥܪܲܩ̣ ܣܵܢܵܐܵܐ ܕܠܵܐ ܢܥܲܪܩܸܠ ܗ̄ܘܼܵܐ ܐܘܼܪܚܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ܀ ܬܪܲܨ ܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ: ܒܪܝܼܟܼ ܕܲܒܼܡܵܘܬܹܗ ܐܲܚܝܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܫܟܼܝܼܒܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ܀

Footnotes

‎1  - ܥܠ ܗܝ̇ ܕܐܡܪ ܡܪܢ ܠܫܡܥܘܢ ܕܙܠ O.

‎2  - ܠܒܣܬܪ P.

‎3  - Hic lacuna in O.

‎4  - Dubie .

‎5  - ܠܬܚ̈ܬܝܗ̇ Sic(ܐܦܣܝ̈ܐ ̣ ܕ ̣ ܛ ̣) ̣

‎6  - (ܒܗܵܘܦܵܐ؟ N.E.)

‎7  - (ܥܲܠ ܟܘܼ̈ܢܵܝܹܐ ؟ N.E.)

‎8  - ܢܦ̣ܠ Sic.

‎9  - ܫܠܝܚ̈ܐ Hic desinit in O.

‎10  - ܨܠܝܐ ܐܪܥܐ ܐܕܢܗ̇ ̣ ̣ ̣ ܘܫ̇ܛܝܐ ܠܣܦܪ̈ܐ ܕܒ̈ܢܝ ܝܘܢ ܘܠܚܟܡܬܗܘܢ O.

‎11  - ܒܩܢܝ̈ܢܝܗܘܢ O.

‎12  - ܕܝܠܗܘܢ ܢܗܘܐ O.

‎13  - ܕܢܘܕܐ O.

‎14  - ܟܐܦܐ O.

‎15  - ܕܢܗܘܐ O.

‎16  - ܗܘܐ O.

‎17  - ܠܡ̣ܢ O.

‎18  - ܘܕܟܐ ܘܫܦܝܪ ܘܠܝܬ ܒܗ ܡܘܡܐ O.

‎19  - ܢܦܫܗ O.

‎20  - ܘܐܥ̣ܬܪ O.

‎21  - ܫܬܐܣ̈ܐ P.

‎22  - ܪܘܡܐ P.

‎23  - ܗܘܬ O.

‎24  - ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܥܠ ܬܠܡܝ̈ܕܐ O.

‎25  - ܚ̇ܒܝܢ O.

‎26  - ܥܘ̈ܡܩܐ ܘܪ̈ܘܡܐ P.

‎27  - ܡܬܦܲܢܝܐ O.

‎28  - ܠܐܕܡ O.

‎29  - ܝܘܬܪ̈ܢܘܗܝ ̣ ܘܡܢ P.

‎30  - ܕܐܒܐ O.

‎31  - ܘܐܠܐ O.

‎32  - ܐܢܗ̤ܘ ܕܢܦ̇ܠ ̣ ܘܗܐ O.

‎33  - ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܐܠܒܘܟ O.

‎34  - ܘܐܢ O.

‎35  - ܢܩܘܡ O.

‎36  - ܬܘܕܝܬܐ ܬܣܓܐ ܨܐܕܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܐ: ܕܟܠܗ O.

‎37  - ܨܠܡ̈ܐ O.

‎38  - ܟܠܗ̇ ܩܪܢܐ O.

‎39  - ܟܢܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܐܪ̈ܥܬܐ: ܘܚܕܪܝܢ ܟܢ̈ܫܐ ܐܦ ܡܬܕܒܪܝܢ ܨܝܕ ܐܠܗ̈ܐ O.

‎40  - ܡܪܦܐ ܡܢ ܬܘܕܝܬܐ O.

‎41  - ܦܚܐ O.

‎42  - ܘܬܘܒ ܐܬܐ ܠܗ O.

‎43  - ܣܓܝ̈ܐܐ P.

‎44  - ܩ̇ܐܡ O.

‎45  - ܟܠ ܟܕ ܣܥܪ ܗܘܐ O.

‎46  - ܕܒܒܥܠܙܒܘܒ ܡܦܩ ܕܝܘ̈ܐ ܘܠܘ ܝܚܝܕܐ ܗܘ O.

‎47  - ܒܪ̈ ܓܠܝ ܢܘܪܐ O.

‎48  - ܠܢܘܗܪܐ ܕܢܐܚܘܕ ܠܥܠܡܐ O.

‎49  - ܕܥܒܕ ܡܪܢ ܚܣ̇ܡ ܗܘܐ ܒܗ O.

‎50  - ܕܝܘ̈ܕܝܐ O.

‎51  - ܝܗܘܕܐ P.

‎52  - ܦܪܫܗ O.

‎53  - ܕܠܚܫ ܕܓܠ ܘܥܒܕܗ O.

‎54  - ܘܐܠܦܗ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܘܓܢܒܘܬܐ P.

‎55  - ܟܦܪܬ ܚܨܬ ܕܬܦܘܫ O.

‎56  - ܡܢ O.

‎57  - ܕܟܠܗܝܢ P.

‎58  - ܕܕܓܠܘܬܐ O.

‎59  - ܣܢܝܐ O.

‎60  - ܬܠܡܝܕܐ O.

‎61  - ܠܗ O.

‎62  - ܒܦܚܬܐ O.

‎63  - ܒܥܪܝܡܘܬܗ O.

‎64  - ܣܡܗ O.

‎65  - ܥܩܒܬܗ O.

‎66  - ܘܙܩܝܦܘܬܗ O.

‎67  - ܐܡܪ ܡܢ̣ܘ ܐܝܟ ܝܕܥ̇ ܟܠ: ܕܢܠܦ ̣ ̣ ܩܝܣܐ ̣ ܬܢ̣ܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܡ̣ܢ O.

‎68  - ܩܪܐ ܠܣܛܢܐ O.

‎69  - ܘܒܪܚܡܬܐ O.

‎70  - ܫܦܠܐ O.

‎71  - ܕܗܝ O.

‎72  - ܕܢܬܠ O.

‎73  - ܬܨܛܥܪ ܡ̣ܢ ܙܩ̈ܘܦܐ O.

‎74  - ܗܘܐ O.

‎75  - ܒܝܕ ܣܛܢܐ ܩܪܝܗܝ ܣܛܢܐ: ܘܟܕ O.

‎76  - ܩܪܐ O.

‎77  - ܡܲܠܟܗ̇ O.

‎78  - ܣܟܠܐ O.

‎79  - ܣܢܝܐ O.

‎80  - ܕܢܪܨܝܘܗܝ ܠܚܘܝܐ O.

‎81  - ܙܩܝܦܗ O.

‎82  - ܘܥܠ O.

‎83  - ܢܒܛܠܝܘܗܝ O.

‎84  - ܚܝܐ O.

‎85  - ܐܣܝܪ̈ܝܗ O.

‎86  - ̣ ܙܠ O.

‎87  - ܕܫܪܝܐ ܗܝ O.

‎88  - ܩܘܕܡܝ O.

‎89  - ܐܢܗܘ ܕܬܟܠܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܬܐ O.

‎90  - ܕܡܠܝܐ ܚܝ̈ܐ ̣ ܫܦܝܪ O.

‎91  - ܙܩܝܦܐ ܗܘ O.

‎92  - ܕܬܟܠܢܝ Sic p.

‎93  - ܠܥܘܡܩܐ O.

‎94  - ܕܐܣܒܘܠ O.

‎95  - ܕܐܦܘܫ O.

‎96  - ܘܠܐ O.

‎97  - ܒܢܩܥܐ ܕܩܒܪ̈ܐ O.

‎98  - ܛܪܘܢܐ ܕܫܝܘܠ ܒܙ O.

‎99  - ܦܟܪ̈ܐ O.

‎100  - ܠܬܪ̈ܥܝ O.

‎101  - ܕܒܠܥܬ O.

‎102  - ܠܫܘܪ̈ܝܗ O.

‎103  - ܗܘܐ O.

‎104  - ܐܦ ܡܫܡܥ ܐ̄ܢܐ ܚܒܝܫ̈ܝܗ̇ ܕܫܝܘܠ ܕܐܦܩ O.

‎105  - ܕܬܣܥܘܪ O.

‎106  - ܡܠܬܐ ܠܘܩܒܠ ܪܐܙܐ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ܡܬܓܡܪ̈ܢ ܕܐܬܡ̈ܠܠܝ܀ ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܐ ܘܦ̣ܪܩ ܥܠܡܐ ܒܕܒܝܚܘܬܗ: ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘ̈ܡܝܢ ܥܠ ܛܝܒܘܬܟ܀ ܫܠܡ ܒܥܘܕܪܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ: ܒܒܥܘ ܨܠܘ ܥܠ ܕܟܬܼܒ O.

‎107  - ܡ̣ܙܥ Sic.

‎108  - Dubie.

‎109  - Ab edit. Add. (ܝܘܚܢܢ ̣ ܝ ̣ ܝܚ ̣)

‎110  - ܠܒܣܬܪܼ Sic.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/359
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On Simon Peter When Our Lord Said to him, Get Thee Behind Me Satan - ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܡܸܿܪ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܙܸܠ ܠܵܟܼ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܣܵܛܵܢܵܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/359.
Bibliography:
On Simon Peter When Our Lord Said to him, Get Thee Behind Me Satan - ܥܲܠ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܟܲܕܼ ܐܸܡܸܿܪ ܠܹܗ ܡܵܪܲܢ ܙܸܠ ܠܵܟܼ ܠܒܸܣܬܲܪܝ ܣܵܛܵܢܵܐ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/359.

Show Citation Styles