Jacob of Serugh: On the Lenten Fast II - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܒ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܦܹܐܖܹ̈ܐ ܚܠܲܝ̈ܵܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܩܸܛ̇ܦܹܬܼ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܡܵܪܵܗ̇ ܕܲܥܕܹܢ ܩܲܒܸܿܠ ܩܘܼܪܒܵܢܝ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܟܼ܀ ܐܵܕܼܫܹ̈ܐ ܦܖ̈ܝܼܫܹܐ ܕܥܲܢܘܵܝܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܬ̣ܼܵܘ ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܦܲܠܓܼܵܐ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ ܩܲܖ̈ܝܼܒܹܝܗ̇ ܒܵܟܼ ܢܸܣܬܲܕܪܘܼܢ܀ ܨܵܘܡܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܫ̣ܒܼܵܐ ܠܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܡܲܠܸܠ ܒܹܗ: ܠܫܘܼܒܼܚܵܟܼ ܝܼܫܘܿܥ ܟܠܗܹܝܢ ܡܸܠܲܝ̈ ܟܲܕܼ ܣ̇ܵܓܹܕܼ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܙܲܒܼܢܵܐ ܬܲܒܼܥܲܢܝ ܐܹܡܲܠܸܠ ܒܹܗ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ: ܬܸܗܘܸܐ ܡܸܠܲܬܼܝ ܥܸܛܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܨܵܘܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܙܵܥ̣ ܠܸܫܵܢܵܐ ܒܵܟܼ ܢܸܬܼܗܲܦܲܟܼ ܥܲܠ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܟܼ܀ ܗܲܒܼܘ ܠܝܼ ܨܵܘܬܵܐ ܖ̈ܵܚܡܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܲܩܕܼܵܡܲܝܟܿܘܿܢ ܐܲܥܸܠ ܫܲܪܒܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗ̣̄ܘ܀ ܣܲܓܿܝܼ ܒܛܸܠܢܲܢ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ: ܢܸܪܗܲܛ ܗܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܕܼܪܸܟܼ ܠܲܢ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܣܲܓܿܝܼ ܕܡܸܟܼܢܲܢ ܡ̣ܢ ܛܲܒܼ̈ܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ: ܢܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܗܵܫܵܐ ܘܢܸܦ̮ܬܼܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܠܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ pb. 572 ܣܲܓܝܼ ܚܒܲܨܢܲܢ ܥܲܠ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܬܼܵܐ: ܢܨܘܼܡ ܝܵܘܡܵܢ ܕܠܵܐ ܢܸܛܒܲܥ ܠܹܗ ܒܙܸܒܼܠܵܐ ܗܵܘܢܲܢ܀ ܣܲܓܝܼ ܪܗܸܛܢܲܢ ܥܲܡܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܣܲܝܒܵܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܢܸܒܼܥܸܐ ܗܵܫܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܣܲܓܿܝܼ ܪܚܸܡܢܲܢ ܦܲܓܼܖ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ: ܒܖ̈ܘܼܚܵܢܝܵܬܼܵܐ ܢܸܠܐܸܐ ܩܲܠܝܼܠ ܕܲܡ ܡܸܫܬܲܟܼ̈ܚܵܢ܀ ܣܲܓܿܝܼ ܒܣܸܡܢܲܢ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܙܸܒܼܠܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܢܸܠܐܸܐ ܗܵܫܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܠܵܐ ܢܹܐܩܲܪ ܠܲܢ܀ ܗܵܐ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܐ ܫܪܸܟܼ ܠܲܚܒܼܵܠܵܐ: ܠܡܘܿܢ ܡܸܬܼܖ̈ܲܗܛܵܢ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܟ̱ܠܹܗ ܪܲܗܛܲܢ ܟܲܪܣܵܐ ܫܩܲܠܬܹܗ ܘܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܒܵܗ̇: ܫܝܘܿܠ ܗ̣̄ܝ ܕܣܵܪܚܵܐ ܟܠ ܓܘܼ̈ܥܠܵܢܝܼܢ ܕܡܸܬܼܝܲܗܒܿܝܼܢ ܠܵܗ̇܀ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܝܲܗ̣̄ܢܵܝܗܝ ܟ̱ܠܹܗ ܥܲܡܠܲܢ: ܢܸܬܸܿܠ ܗܵܫܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܸܕܸܡ ܬܸܬܼܒܲܝܐܵܐ ܒܹܗ܀ ܛܥܘܼܡܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܪܒܲܚܘ ܘܐܸܬܼܚܲܒܲܠܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܙܸܒܼܠܵܐ: ܢܸܛܥܲܡ ܗܵܫܵܐ ܠܨܵܘܡܵܐ ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ ܐܸܢ ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܗ̣̄ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ(2) ܠܡܘܿܢ ܥܵܠܹܿܒܼ ܠܵܗ̇: ܘܟܼܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘ ܫܵܩܹ̇ܠ ܠܹܗ܀ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܫܲܚܝܼܢ ܠܲܚܡܵܐ ܕܫܲܦܝܼܪ ܘܚܲܡܪܵܐ ܕܒܲܣܝܼܡ: ܒܸܣܪܵܐ ܘܡܸܫܚܵܐ ܘܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܐ ܝܲܬܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ pb. 573 ܐܘܿ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܒܲܝܢܵܬܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ: ܩܘܼܡ ܚܵܘܵܐ ܠܲܢ ܕܲܡܦܲܠܸܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ܀ ܬܪܹܝܢ ܫܵܘ̈ܬܵܦܹܐ ܬܵܒܼܥ̇ܝܼܢ ܡܸܢܵܟܼ ܣܘܼܢܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܦܲܠܸܓܼ ܡܵܕܹܝܢ ܒܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܐܸܢ ܟܹܐܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܠܹܐܘܬܼܵܐ ܝܲܗ̄ܒܼܬܵܗ̇ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܒܣܲܝܒܵܖ̈ܵܬܹܗ: ܘܦܵܫܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܠܲܝܬܿ ܠܵܗ̇ ܡܢܵܬܼܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܦܘܼ̈ܠܵܓܹܐ܀ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܣܓܲܝܬܿ ܟܠ ܫܵܖ̈ܘܵܬܼܵܐ ܟܠ ܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ: ܟܠ ܦܲܛ̈ܒܼܵܓܹܐ ܟܠ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܖܹ̈ܫܵܝܵܬܼܵܐ܀ ܒܣܵܡܹ̈ܐ ܦܨܝܼܚܹ̈ܐ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܐ̄ܡܝܼ̈ܢܹܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܣܚܝܼܦܵܐ ܘܟܲܕܼ ܒܲܪ̄ܬܼ ܙܵܘܓܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܫܒܵܐ܀ ܐܘܿ ܡܦܲܠܓܼܵܢܵܐ ܕܐܲܣ̣ܓܝܼ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܡܘܿܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܗܲܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܢܵܬܼܵܗ̇ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܕܐܵܦ ܗ̤ܝ ܬܸܚܸܐ܀ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܛܠܲܡܬܵܗ̇ ܘܒܸܛܠܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܨܵܕܵܟܼ ܨܵܘܡܵܐ ܗܲܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܣܲܝܒܵܖ̈ܵܬܼܵܗ̇܀ ܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܓܹܝܪ ܕܝܲܪܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܲܓܼܠܝܼܣ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܠܐܝܼ ܥܲܡ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܗ̇ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܠܵܐ ܥܵܨܘܿܖܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܚܵܨ̈ܘܿܕܹܐ: ܣܡܘܿܟܼܝܼܗ̇ ܠܵܐ̇ܝܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܕܡܲܥܬܲܪ ܠܲܕܼܠܵܐܹ̇ܐ ܒܹܗ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܕܲܥܣܸܩ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܥܲܡ̈ܠܹܐ ܦܲܓܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܢܩܝܼܡܝܼܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܲܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ ܕܬܸܣܥܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܕܲܫܠܹܝܢ ܟܠ ܐܲܟܵܖܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܘܼܡܘ ܬܲܝܵܒܹ̈ܐ ܟܢܘܼܫܘ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 574 ܬܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܦܲܠܸܓܼ ܘܐܲܫܘܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܐܲܚ̈ܝܼܢ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܠܦܲܓܼܪܵܐ ܗܲܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܵܐ ܕܚܵܫܲܚ ܠܵܗ̇܀ ܒܩܲܝܛܵܐ ܬܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܪܲܗܛܘܼܗ̇ ܠܚܲܩܠܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡܢܵܬܼܵܗ̇ ܕܬܸܣܲܒܼ ܡ̣ܢ ܥܲܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܡܢܵܬܼܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗܲܒܼ ܠܲܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܘܲܠܚܵܕܼܘܿܖܹ̈ܐ: ܘܬܲܪܣܵܐ ܠܟܲܦܢܹ̈ܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܬܪܝܼܨ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܐ ܕܲܡܦܲܠܸܓܼ܀ ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܦܸܠܚܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܲܡ ܫܲܘܬܵܦܵܗ̇: ܕܬܸܗܘܸܐ ܛܠܝܼܡܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܠ̈ܨܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ ܠܵܗ̇܀ ܠܥܲܖ̈ܛܸܠܵܝܹܐ ܨܵܒܼ̇ܝܵܐ ܕܬܲܠܒܸܫ ܫܲܡܠܵܐ ܥܲܡܵܗ̇: ܡ̣ܢ ܢܲܦ̈ܩܵܬܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܚܲܣܸܟܼ ܘܐܲܪܦܵܐ ܕܬܸܣܥܘܿܪ܀ ܪܵܓܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܢܸܚܣܘܿܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܙܘܿܢܹܗ ܬܬܲܪܣܹܐ ܒܨܵܘܡܹܗ ܠܟܼܠ ܕܲܣܢܝܼܩܝܼܢ܀ ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܪܟܸܢ ܟܲܬܼܦܵܟܼ ܘܲܦܠܘܿܚ ܥܲܡܵܗ̇: ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܒܼܵܥ̇ܝܵܐ ܕܬܸܛܘܿܪ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܠܵܟܼ ܐܵܦ ܠܵܗ̇܀ ܐܲܪܡܵܐ ܢܝܼܪܵܗ̇ ܒܨܵܘܪܵܟܼ ܘܲܦܠܘܿܚ ܟܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ: ܝܵܐܹ̇ܐ ܗ̣̄ܘ ܥܲܡܠܵܗ̇ ܕܟܼܠ ܡܵܐ ܕܪܵܗ̇ܛܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ܀ ܠܵܘ ܠܵܗ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܵܥ̇ܝܵܐ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ: ܕܓܼܵܘܵܗ̇ ܗ̣̄ܘ (ܪܲܗܛܵܗ̇ ܐܲܪܦܵܐ(3) ܚܦܝܼܛܵܐ ܒܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܪܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܹܟܼܝ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܥܨܝܼ ܫܵܘܬܵܦܹܟܼܝ ܢܸܪܗܲܛ ܥܲܡܹܟܼܝ: ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܠܝܼܢ ܠܹܗ ܫܸܠܝܵܐ ܕܢܸܛܒܲܥ ܒܲܖ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ܀ pb. 575 ܥܵܨܹ̇ܐ ܗ̣̄ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܠܛܲܠܝܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܡܵܐ ܕܚܵܫܲܚ ܠܹܗ: ܘܟܲܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܠܵܐ ܡܫܲܡܸܕܼ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܣܬܲܓܲܦ܀ ܟܒܼܘܿܫܝ ܬܲܠܡܝܼܕܹܟܼܝ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܕܲܪ(4) ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܟܼܝ: ܕܠܵܐ ܟܲܕܼ ܢܵܦܹ̇ܠ ܡ̣ܢ ܬܲܩܢܘܼܬܼܵܐ ܢܸܣܚܘܿܦ ܐܵܦ ܠܹܟܼܝ܀ ܠܵܐ ܬܸܬ̇ܠܝܼܢ ܠܹܗ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܠܦܲܓܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܛܵܒܼܝܼܢ ܠܹܗ: ܫܚܘܿܩ ܫܲܥܒܸܕܼܝܼܘܗܝ ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܢܸܠܐܸܐ ܫܘܼܦܪܵܐ ܡܵܘܣܸܡ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܗ̣̄ܘ ܗܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܬܲܪܦܹܝܢܵܝܗܝ ܒܲܖ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ: ܥܲܡܠܵܐ ܗܲܒܼܠܹܗ ܕܲܒܼܕܼܘܼܖ̈ܵܫܹܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܸܫܟܲܚ܀ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܪܵܕܹܐ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܠܛܲܠܝܵܐ ܕܢܹܐܠܲܦ: ܘܲܡܢܲܓܸܕܼ ܠܹܗ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܚܲܟܿܝܼܡ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܚܵܐܹ̇ܣ ܘܲܡܚܲܒܸܒܼ ܠܹܗ ܘܠܵܐ ܡܲܠܸܦ ܠܹܗ: ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܡܲܚܸܒܼ ܠܹܗ܀ ܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̣̄ܘ ܛܲܠܝܵܐ ܕܢܸܠܥܲܣ ܘܢܸܫܬܸܐ ܘܲܕܼܢܸܫܬܿܥܸܐ: ܘܐܸܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܹܗ ܣܵܦ̇ܪܵܐ ܪܸܓܿܬܹܗ ܬܘܼܟܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ܀ ܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̣̄ܘ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܢܸܩܢܸܐ ܢܝܵܚܹ̈ܐ ܥܲܡ ܒܘܼܣܵܡܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܬܸܬܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܪܸܓܬܹܗ ܠܡܸܣܥܲܪ ܕܠܵܐ ܢܹܐܒܲܕܼ ܠܹܗ܀ ܗܲܒܼܝ ܠܹܗ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܚܣܘܿܠܝ(5) ܡܸܢܹܗ ܣܲܝܒܵܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܟܲܦܢܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܘܲܡܦܲܢܸܩ ܠܹܗ܀ ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܐܲܪܟܸܿܢ ܐܸܕܼܢܵܟܼ ܨܹܝܕܼ ܣܵܦܲܪܬܼܵܐ: ܘܲܫܡܲܥ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܸܠܟܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܲܣܥܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܙܸܠ ܒܲܬܼܪܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܪܵܚ̇ܡܵܐ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: pb. 576 ܕܐܸܢ ܬܸܫܡ̱ܥܝܼܗ̇ ܫܘܼܦܪܵܟܼ ܢܸܨܡܲܚ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ܀ ܗܲܠܸܟܼ ܥܲܡܵܗ̇ ܕܲܠܥܸܠ ܪܵܚ̇ܡܵܐ ܠܲܡܦܲܪܵܚܘܼ: ܣܲܩ ܡ̣ܢ ܛܝܼܢܵܐ ܕܗ̤ܝ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܨܵܒܼ̇ܝܵܐ ܕܬܸܥܡܲܪ܀ ܝܲܩܝܼܪ ܥܲܦܪܵܟܼ ܘܐܸܢ ܬܸܬܸܿܠ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܝܼܕܼܵܟܼ: ܦܫܝܼܩ ܠܵܗ̇ ܕܬܲܣܩܵܟܼ ܡ̣ܢ ܩܸܩ̱ܠܬܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܣܝܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܓܸܢܣܵܟܼ ܘܐܸܢ ܫܵܡ̇ܥܵܐ ܠܵܟܼ ܬܹܐܬܸܐ ܥܲܡܵܟܼ: ܒܟܸܬܵܐ ܣܪܝܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܦ ܗ̤ܝ܀ ܚܘܼܣ ܥܲܠ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܲܡܨܲܠܲܠܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܒܲܠ: ܘܲܠܐܝܼ ܥܲܡܵܗ̇ ܒܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܥܲܡܵܗ̇ ܬܲܡܠܸܟܼ܀ ܐܸܢ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܵܟܼ ܨܵܘܡܵܐ ܠܡܸܠܒܲܟܼ ܠܵܐ ܬܸܟܼܪܸܐ ܠܵܟܼ: ܩܲܒܸܿܠ ܘܲܚܕܼܝܼ ܕܪܲܒܿ ܗ̣̄ܘ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܹܗ܀ ܐܸܢ ܓܵܠ̇ܙܵܐ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܝܲܥܲܢ: ܕܲܠܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܩܪܵܬܼܵܟܼ ܒܲܢܙܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܐܸܢ ܫܵܚ̇ܩܵܐ ܠܵܟܼ ܒܫܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪ ܘܲܠܐܝܼ ܕܬܸܗܘܸܐ ܚܲܒܼܪܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܗܲܒܼ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܕܼܵܟܼ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܥܲܡܵܗ̇ ܬܸܫܟܲܚ܀ ܐܘܿ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܦܲܓܼܪܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܦܲܩܕܝܼܢ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܲܠܝܼܛ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ ܘܥܲܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܠܵܟܼ ܡܸܫܬܲܡܥܝܼܢ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܘܼܨ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܩܘܼܡ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܦܩܘܿܕܼ ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܟܵܐ ܠܚܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: pb. 577 ܫܵܡܲܥ̇ ܗ̣̄ܘ ܠܵܟܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܘܠܵܐ ܥܵܨܹܝܢ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܨܒܸܿܐ ܢܨܲܚܘ ܫܵܘ̈ܬܵܦܹܐ ܒܣܘܼܥܖ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܲܗܡܸܐ ܫܪܸܟܼ ܠܲܚܒܼܵܠܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ܀ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܗ̣̄ܘ ܕܲܡܕܲܒܲܪ ܠܵܟܼ: ܪܚܲܡ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܗ̇܀ ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܦܠܘܿܚ ܛܵܒܼ̈ܵܬܼܵܐ ܕܢܸܫܬܲܟܼ̈ܚܵܢ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܗ̣̄ܝ ܕܬܸܪܚܲܡ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܢܙܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܢܗܸܘ ܕܬܸܨܒܸܿܐ ܩܢܲܝܬܵܗ̇ ܠܟܼܠܵܗ̇ ܐܵܣܘܿܛܘܼܬܼܵܐ܀ ܦܫܝܼܩ ܠܵܟܼ ܬܹܐܟܼܘܿܠ ܘܲܦܫܝܼܩ ܬܨܘܼܡ ܐܸܢ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܨܒܼܝܼ ܨܲܝܵܡܵܐ (ܒܥܲܢܘܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܠܵܟܼ(6 ܦܫܝܼܩ ܗ̣̄ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܟܼܠ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܝܼܢ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܬܸܥܨܹܝܘܗܝ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ܀ ܐܵܦ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܕܢܸܣܲܩ ܐܸܢ ܡܸܙܕܲܕܲܩ: ܐܵܦ ܠܲܬܼܗܘܿܡܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܢܸܚܘܿܬܼ ܐܸܠܵܐ ܡܲܟܼܫܲܪ܀ ܟܡܵܐ ܕܬܸܬܼܒ̱ܿܥܵܝܗܝ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܕܢܸܦܠܘܿܚ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܐܸܢ ܐܸܬܼܪܲܦܝܼ ܢܵܡ̣ ܘܐܸܬܿܕܲܡܲܟܼ ܨܹܝܕܼ ܣܲܢ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܐܲܥܝܼܪܬܵܝܗܝ ܗܵܐ ܥܒܼܝܼܕܼ ܚܲܒܼܪܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ: ܘܐܸܢ ܬܲܓܲܪ ܠܹܗ ܕܡܸܟܼ ܥܲܠ ܛܝܼܢܵܐ ܘܩܲܕܝܼ ܥܲܦܪܹܗ܀ ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܵܐ ܐܲܥܝܼܪ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܬܸܨܒܸܿܐ ܦܵܠܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܗ̇ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܸܵܐ܀ pb. 578 ܣܲܓܝܼ ܦܫܝܼܩܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܪܵܚܹ̇ܡ ܠܵܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܡܠܲܩܸܛ ܘܲܡܟܲܢܸܫ ܠܵܗ̇܀ ܩܲܠܝܼܠ ܡܵܘܫܸܛ ܠܲܚܡܵܐ ܠܟܲܦܢܵܐ ܘܲܡܣܲܒܲܥ ܠܹܗ: ܩܲܠܝܼܠ ܣܵܡܹ̇ܟܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ ܘܲܡܥܲܕܲܪ ܠܹܗ܀ ܒܲܙܒܲܢ ܚܵܐܹ̇ܣ ܥܲܠ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܘܡܸܙܕܲܕܲܩ ܒܹܗ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܟܲܪܝܵܐܠܹܗ ܥܲܠ ܚܵܕܼܘܿܪܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܐܹ̇ܛ ܠܹܗ܀ ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ ܐܸܡܲܬܝ ܕܐܵܦ (ܠܲܟܼܪܝܼܗܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ(7) ܣܵܥܲܪ: ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܫܵܪܹܐ ܪܸܓܿܬܹܗ ܒܝܲܕܼ ܡܵܘܗܲܒܼܬܹܗ܀ ܩܲܠܝܼܠ (ܦܵܪܹܫ ܢܵܛܲܪ(8) ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܵܣܲܪ ܫܵܐܹ̇ܛ ܚܲܡܪܵܐ ܘܠܵܐ ܫܵܬܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܢܲܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ(9) ܘܲܦܫܝܼܩ ܗ̣̄ܘ ܠܹܗ: ܥܝܵܕܼܵܐ ܗ̣̄ܘ ܠܵܒܹ̇ܟܼ ܘܲܕܼܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܚܵܣܹ̇ܠ ܦܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ: ܘܡܲܡܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܡܲܫ ܡ̣ܢ ܣܸܦ̈ܘܵܬܹܗ܀ ܐܵܣܲܪ ܚܘܼܒܹܗ ܒܲܬܼܪܲܥ ܒܲܝܬܵܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܟܼܠܝܘܿܡ ܒܵܥܹ̇ܐ ܚܢܵܢܵܐ ܠܐܵܣܝܵܐ ܕܲܢܛܲܦܸܐ ܠܹܗ܀ ܕܵܚܹ̇ܠ ܣܲܓܿܝܼ ܡ̣ܢ ܣܘܼܓܦܵܢܹ̈ܐ ܖ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ: ܘܢܹܐܬܲܪ ܒܵܥܹ̇ܐ ܘܲܒܼܟܲܣ̈ܝܵܬܹܗ ܘܲܒܼ̈ܓܲܠܝܵܬܹܗ܀ ܚܛܵܗܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܠܹܗ ܠܘܿܠܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܘ ܐܸܢ ܦܵܓܲܥ̇ ܒܹܗ: ܘܥܵܪܹܩ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟܼ ܡ̣ܢ ܩܸܢܵܐ ܕܲܚ̈ܘܵܘܵܬܼܵܐ܀ pb. 579 ܘܟܼܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܚܲܛ̣ܦܹܗ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ ܚܵܕܹܐ ܟܲܕܼ ܩܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܗܵܟܲܢ ܝܵܨܹ̇ܦ: ܕܐܵܦ ܠܹܗ ܠܪܸܡܙܵܐ ܕܥܲܝܢܵܐ ܢܸܛܘܿܪ ܡ̣ܢ ܣܘܼܓܦܵܢܹ̈ܐ܀ ܒܲܙܥܘܿܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ(10): ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܛܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܐܲܪܥܵܐ܀ ܐܵܦ ܕܸܒܿܘܿܪܬܵܐ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܥܸܩܵܖܹ̈ܐ: ܡܟܲܢܫܵܐ ܘܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܐܵܕܼܫܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܕܲܡܠܸܐ ܬܲܗܪܵܐ܀ ܠܵܐ ܡܵܐ̇ܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܟܘܼ̈ܒܹܿܐ ܘܡ̣ܢ ܙܝܼ̈ܙܵܢܹܐ: ܬܸܥܦܸܐ ܘܬܸܣܲܒܼ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܚܵܫܲܚ ܠܲܣܢܝܼܩܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܟܠ ܝܘܿܡ ܠܵܐ̇ܝܵܐ ܕܟܼܠ ܝܘܿܡ ܬܵܘܣܸܦ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܢܘܼ̈ܛܦܵܬܼܵܐ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܐܵܣ̇ܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇܀ ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܓܲܙܵܐ(11) ܪܲܒܵܐ ܫܵܩ̇ܠܵܐ ܘܡܵܠܝܵܐ ܓܲܙܵܗ̇: ܐܸܠܵܐ ܒܥܲܡܠܵܐ ܡ̣ܢ ܢܸܬܼܖ̈ܘܿܢܹܐ ܕܟܼܠ ܗܲܒܵܒܼ̈ܝܼܢ܀ ܝܵܘܡܵܢ ܩܲܠܝܼܠ ܝܵܘܡܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܨܝܼܪ ܡ̣ܢ ܩܲܠܝܼܠ: ܘܡܵܐ ܕܟܲܢܸܫܬܹܗ ܗܘ̤ܵܐ ܠܹܗ ܣܲܓܿܝܼ ܒܟܲܫܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܵܡ̇ܝܵܐ ܒܛܲܥܡܵܗ̇ ܠܟܲܟܵܪܝܼܬܼܵܐ: ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܟܵܢܹ̇ܫ ܠܵܗ̇ ܐ̄ܢܵܫ(12) ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܹܐ܀ ܐܸܠܘܼ ܫܩܲܠܬܼܵܗ̇ ܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܠܕܸܒܿܘܿܪܝܼܬܼܵܐ: ܕܬܸܒܼܣܸܐ ܒܟܼ̈ܘܼܒܹܿܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܬܸܫܟܲܢ ܥܲܠ ܙܝܼ̈ܙܵܢܹܐ܀ ܘܬܸܬܼܩܲܛܲܥ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܐܝܼܬܼ ܥܲܡܠܵܐ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܗ̇: pb. 580 ܘܬܲܒܼܣܸܐ ܒܕܸܒܼܫܵܐ ܥܲܠ ܕܲܡܒܲܕܲܪ ܥܲܠ ܖ̈ܵܡܵܬܼܵܐ܀ ܘܬܸܒܼܥܸܐ ܢܝܵܚܵܐ ܚܠܵܦ ܛܘܼܖ̈ܵܦܹܐ ܕܐܲܬܼܖ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܟܲܢܫܵܐ ܗ̄ܘܵܬܼ ܗܵܝ̇ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܼܢܝܼܫܵܐ ܠܵܗ̇܀ (ܟܲܟܵܪܝܼܬܼܵܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ(13): ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܝܟܼ ܕܸܒܿܘܿܪܬܵܐ ܡܟܲܢܸܫ ܗ̣̄ܘ ܠܵܗ̇܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܡܲܒܼܣܸܐ ܒܲܙܥܘܿܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ: ܘܲܠܗܵܝ̇ ܫܵܐܹ̇ܛ ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܡܲܗܸ̇ܠ ܘܲܠܗܵܝ̇ ܫܵܚܹ̇ܡ܀ ܘܡܵܐ ܕܦܵܓܲܥ̇ ܒܹܗ ܣܢܝܼܩܵܐ ܕܚܵܕܲܪ ܫܲܒܼܩܹܗ ܘܲܥ̣ܒܲܪ: ܘܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܲܟܼܪܝܼܗ ܡܲܡܐܸܢ ܥܵܒܲ̇ܪ ܘܠܵܐ ܣܵܥܲܪ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܢܸܥܪܲܨ ܝܵܡܹ̇ܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܕܲܓܸܠ ܠܵܐ ܚܫܝܼܒܼܵܐ ܠܹܗ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܝܼܡ̣ܵܐ܀ ܘܫܵܪܹܐ ܨܵܘܡܹܗ ܒܟܼܠ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܚܲܟܲܡ: ܘܡܸܛܠ ܖ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܫܵܬܹ̇ܐ ܚܲܡܪܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܠܲܡ܀ ܘܲܢܛܘܼܖ̈ܵܬܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܚܲܒܸܿܠ̣ ܒܲܦܫܝܼܛܘܼܬܹܗ: ܘܲܕܼܡܸܟܼ ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܘ ܐܲܝܟܼ ܕܲܣ̣ܒܲܪ ܠܹܗ܀ ܘܲܒܼܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܡܲܗܡܸܐ ܘܠܵܐ ܚܵܛܹ̇ܦ ܠܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܲܒܵܐ ܦܣܝܼܩ ܗ̣̄ܘ ܚܘܼܒܹܗ ܘܠܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܦܵܫܲܬ̤ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܗܡܸܐ ܒܲܥܒܼܝ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܐܸܬܼܟܲܫܲܪ ܐܲܝܟܼ ܕܸܒܿܘܿܪܬܵܐ ܕܐܲܣܢܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇: ܒܲܙܥܘܿܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܡܸܫܬܲܒܿܚܵܐ ܒܐܵܕܼܫܵܠ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 581 ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܡܐܸܢ ܥܵܪܩܵܐ ܡܸܢܹܗ ܘܠܵܐ ܡܲܕܼܪܸܟܼ ܠܵܗ̇܀ ܗܵܐ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܐܝܼ ܨܲܝܵܡܵܐ: ܕܬܸܫܟܲܚ ܬܸܟܼܢܘܿܫ ܗܵܝ̇ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܵܢ̇ܚܵܐ(14) ܘܚܵܕܹܝܢ ܥܵܡ̈ܠܹܐ(15) ܒܦܘܼܖ̈ܫܵܢܲܝܗܘܿܢ: ܘܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܬܵܒܲܥ̇ ܕܸܢܚܹܗ ܕܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܪܗܲܛ ܒܹܗ ܒܨܵܘܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܕܒܼܵܥܹ̇ܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ: ܕܡܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܚܕܼܘܿܓܼܵܐ ܬܸܗܘܸܐ܀ ܨܘܼܡ ܠܹܗ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܕܲܒܼܡܸܫܬܿܘܼܬܹܗ ܬܸܚܕܸܐ ܥܲܡܹܗ: ܕܲܠܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܢܢܲܨܲܚ ܒܲܟܼܠܝܼܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܝܵܘܡܹܗ ܪܲܒܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܲܢ ܬܸܚܕܸܐ ܐܸܠܵܐ ܐ̄ܒܼܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܡ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܒܗܵܘ̇ ܥܲܕܼܥܹܕܼܵܐ ܕܡܲܦܨܲܚ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܕܲܟܼܡܝܼܪܝܼܢ: ܡܘܿܢ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܹܗ ܕܗܵܐ ܦܨܝܼܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̣̄ܘ܀ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܝܲܗܒܿܝܼܢ ܟܠ ܖ̈ܘܼܟܵܟܹܐ ܠܟܼܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܡܘܿܢ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܢ ܒܵܣܘܿܡܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܡܵܐ ܕܲܢܝܵܚܬܵܐ ܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܒܛܲܟܼܣܵܗ̇ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܠܐܝܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܝܬܿ(16) ܐܲܝܟܲܢ ܬܸܬܿܢܝܼܚ ܥܲܡ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܚܲܫܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܲܚܸܫ ܠܵܟܼ: ܐܲܦܠܵܐ ܒܦܸܨܚܹܗ ܡܢܵܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܬܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܹܗ(17 ܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܕܢܲܫܸܐ ܠܟܼܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: pb. 582 ܡܘܿܢ ܡܲܫܸܐ ܠܵܟܼ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܨܵܘܡܵܐ ܠܵܐ ܡܲܠܐܸܐ ܠܵܟܼ܀ ܡܵܐ ܕܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܲܢܛܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܡܘܿܢ ܬܸܬܸܠ ܠܵܟܼ ܐܸܠܵܐ ܢܛܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ: ܗܲܒܼ ܠܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܘܖ̈ܲܗܛܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܕܬܹܐܙܲܠ ܬܸܫܟܲܚ ܨܹܝܕܼ ܫܘܼܠܵܡܹܗ ܟܠܝܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܟܠܝܼܠܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܢܘܼܚܵܡܹܗ ܗ̣̄ܘ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܬܨܘܼܡ ܐܵܦ ܠܲܟܼܠܝܼܠܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܨܵܘܡܵܐ ܘܫܲܗܪܵܐ ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܥܲܡ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܖ̈ܘܼܡܝܵܢܹܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܢܲܚܲܡ܀ ܐܵܙܹ̇ܠ ܨܵܘܡܵܐ ܘܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܡܘܿܢ ܬܲܪܡܸܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܬܨܘܼܡ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ܀ ܥܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܨܵܘܡܵܐ ܟܢܘܿܫ ܠܵܟܼ ܡܸܢܹܗ ܟܠ ܖ̈ܘܼܡܝܵܢܝܼܢ: ܕܡܵܐ ܕܚܵܙܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܚܲܬܼܢܵܐ ܒܝܵܘܡܹܗ ܢܸܚܕܸܐ ܠܐܘܼܪܥܵܟܼ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܸܒܿܘܿܪܬܵܐ ܠܲܩܸܛ ܐܵܕܼܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܟܼ: ܕܲܠܡܸܫܬܘܼܬܼܵܐ ܬܵܘܒܸܿܠ ܥܲܡܵܟܼ ܟܲܟܵܪܝܼܬܼܵܐ܀ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܛܲܥܡܵܐ ܗ̣̄ܝ ܚܲܠܝܵܐ ܒܥܹܐܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܬܹܐܙܲܠ ܥܲܡܵܟܼ ܘܐܸܠܵܐ ܚܲܬܼܢܵܐ ܠܵܐ ܚܵܕܹܐ ܒܵܟܼ܀ ܡܵܐ ܕܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܩܘܼܕܼܡܵܘܗܝ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܛܥܝܼܢ ܟܠܢܵܫ ܫܲܗܪܹܗ ܘܨܵܘܡܹܗ ܘܥܲܢܘܵܝܘܼܬܹܗ܀ ܡܵܐ ܕܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܒܥܹܐܕܹܗ ܢܵܨ̈ܚܵܢ ܐܲܝܟܼ ܢܲܗܝܼܖܹ̈ܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܘܿܢ ܬܵܘܒܸܿܠ ܐܸܢ ܚܸܫܘܿܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܟܼ܀ ܡܵܐ ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܥܝܼܖܹ̈ܐ ܠܩܲܒܼܪܹܗ ܒܚܸܘܵܖ̈ܲܝܗܘܿܢ: pb. 583 ܘܬܲܠܡܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܒܒܸܣܡܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ ܘܲܒܼܥܸܛܖ̈ܲܝܗܹܝܢ܀ ܒܨܲܦܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܢܵܗܖ̈ܵܢ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܟܼܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܒܓܲܠܝܘܼܬܼ ܐܲܦܹ̈ܐ ܗ̤ܘܝܼ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ̇ ܐܲܓܼܪܹܗ܀ ܪܗܲܛ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܝܘܿܚܲܢܲܢ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܚܙܝܼ ܩܝܵܡܬܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܣܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܒܲܫ ܠܲܩܝܵܡܬܵܐ(18) ܢܲܚܬܵܐ ܕܲܙܩܝܼܪ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܒܚܸܘܵܖ̈ܲܝܗܘܿܢ܀ ܠܐܝܼ ܘܛܲܝܸܒܼ ܠܵܟܼ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼ̈ܚܹܐ ܠܥܹܐܕܼܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܨܵܘܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܫܘܼܦܖܹ̈ܐ܀ ܡ̇ܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܠܵܟܼ ܬܸܚܕܸܐ ܒܥܹܐܕܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐܹ̇ܝܬܿ ܥܲܡܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܩܘܼܡ ܐܸܬܼܟܲܫܲܪ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܘܒܲܢܛܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ̇ ܨܵܘܡܵܐ ܡ̣ܢ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܒܕܲܪܓܹܗ ܟܠܢܵܫ ܢܸܛܘܿܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܣܘܼܓܦܵܢܹ̈ܐ: ܕܨܵܘܡܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܗ̣̄ܘ ܟܠܢܵܫ ܢܸܠܐܸܐ ܒܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܢܨܘܼܡ ܪܵܥܝܵܐ ܚܠܵܦ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ ܘܲܚܠܵܦ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܢܸܛܥܲܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܥܵܢ̈ܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܐܵܦ ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܢܣܘܼܓܼܘܼܢ ܟܠ ܬܘܼܖ̈ܥܵܬܼܵܐ: ܘܒܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܢܸܛܪܘܼܢ ܥܵܢ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܝܵܣܹ̈ܐ܀ ܩܝܵܡܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ ܢܸܪܗܲܛ ܒܵܬܲܪ ܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܒܸܠܥܵܕܹܝܗ̇ ܓܹܝܪ ܢܸܚܙܸܐ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ܀ pb. 584 ܢܨܘܼܡ ܣܵܒܼܵܐ ܕܲܩܦܲܣܼ ܘܲܙܥܲܪ ܟܲܝܠܵܐ ܕܲܫܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܒܼܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܦܵܫ̣ ܠܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܢܸܫܦܲܪ܀ ܢܨܘܼܡ ܛܲܠܝܵܐ ܕܲܠܛܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܦܐܸܐ ܢܸܨܚܵܢܵܐ: ܘܲܠܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܦܫܝܼܩܵܐ ܬܸܚܙܸܐ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇܀ ܥܠܲܝ̈ܡܹܐ ܢܨܘܼܡܘܼܢ ܕܲܩܫܸܐ ܚܹܐܦܵܐ ܕܲܥܠܲܝܡܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܨܵܘܡܵܐ ܠܵܐ ܡܲܪܟܸܢ ܠܵܗ̇ ܛܥܵܬ̤ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܗ̇܀ ܢܸܫܲܝ̈ ܓܲܒܼܖܹ̈ܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܨܲܒܸܬܼܝ̈ ܠܲܩܢܘܿܡܲܝ̈ܟܹܝܢ: ܘܲܒܼܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܫܦܲܖ̈ܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܠܓܲܒܼܖ̈ܲܝܟܹܝܢ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܨܵܘܡܵܐ ܠܲܒܼܬܼܘܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܠܲܡܟܼܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܗ̤ܘ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܐܸܣܬܹܝܪ ܫܘܼܦܪܵܐ ܕܬܸܙܟܸܐ ܒܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܐܲܪܡܲܠܬܵܐ ܕܩܸܒܼܪܲܬ̤ ܓܲܒܼܪܵܗ̇ ܨܵܘܡܵܐ ܬܸܪܚܲܡ: ܕܗ̤ܘ ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܗ̇ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܲܒܼܪܵܗ̇܀ ܢܨܘܼܡ ܝܲܬܼܡܵܐ ܕܐܵܘܒܸܿܕܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܫܲܦ: ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܝܲܬܼܡܹ̈ܐ ܕܲܢܡܲܠܸܐ ܠܹܗ ܚܲܣܝܼܪܘܼܬܹܗ܀ ܢܨܘܼܡ ܐܲܟܵܪܵܐ ܡܸܛܠ ܚܲܩܠܹܗ ܘܡܸܛܠ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܕܬܸܗܘܸܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܘܢܲܦ̮ܫܵܐ ܡ̣ܢ ܢܸܟܼܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܡܥܲܕܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܠܬܲܓܵܪܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ: ܕܥܲܡ ܬܹܐܓܼܘܼܪܬܹܗ ܟܠ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܢܸܟܼܢܘܿܫ܀ ܡܵܘܬܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܠܥܲܬܝܼܖܹ̈ܐ ܕܲܒܼܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܢܸܩܢܘܿܢ ܖ̈ܵܚܡܹܐ ܕܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܲܡܛܲܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܝܵܐܹ̇ܐ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܠܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܟܲܦܢܵܐ ܟܲܪܣܹܗ: ܕܗ̤ܘ ܗܵܘ̇ ܟܲܦܢܹܗ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܢܨܘܼܡ ܠܐܲܠܵܗܹܗ܀ pb. 585 ܢܨܘܼܡܘܼܢ ܣܲܓܿܝܼ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܒܢܲܝ̈ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܗܘܿܢ ܫܲܦܝܼܪ ܩܹܐܪܣܵܐ ܘܕܲܪܵܐ ܐܵܦ ܢܸܨܚܵܢܵܐ܀ ܢܨܘܼܡ ܚܲܛܵܝܵܐ ܕܚܵܘܒܿܬܹܗ ܪܲܒܵܐ ܗ̣̄ܝ ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܹܗ: ܕܲܠܡܵܐ ܢܸܫܟܲܚ ܢܸܦܪܘܿܥ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܐܸܫܛܵܪܹܗ܀ ܢܨܘܼܡ ܙܲܕܝܼܩܵܐ ܕܢܵܘܣܸܦ ܫܘܼܦܪܵܐ ܠܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ: ܕܲܟܼܡܵܐ ܕܢܸܣܲܩ ܐܝܼܬܼ ܗ̣̄ܘ ܕܲܪܓܼܵܐ ܠܪܵܘܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ܀ ܢܨܘܼܡ ܬܲܝܵܒܼܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܥܵܨܹ̇ܒܼ ܠܲܡ̈ܡܲܚܲܝܵܐ: ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܝܵܨܹ̇ܦ ܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܚܲܠܡܝܼܢ ܒܹܗ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܨܲܘܡܵܐ ܢܨܘܼܡܘܼܢ ܒܬܼܘܼ̈ܠܹܐ ܐܵܦ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܒܹܗ ܨܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܵܗ̇ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܬܵܐ ܡܸܛܠܵܬܲܢ܀ ܡܙܵܘ̈ܓܹܐ ܢܨܘܼܡܘܼܢ ܘܲܒܼܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܢܸܩܢܘܿܢ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܕܲܟܼܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܢܝܲܩܪܘܼܢ ܥܲܪܣܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܓܲܝܵܪܵܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܨܵܐܹ̇ܡ ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܓܲܦ: ܕܲܡܩܲܚܲܦ ܠܹܗ ܠܚܲܫܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܘܡܲܓܼܗܸܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܠܵܐ ܚܵܣ̇ܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܸܠܘܼ ܨܵܡܲܬ̤ ܐܵܦ ܙܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܕܲܡܨܸܐ ܗ̣̄ܘ ܨܵܘܡܵܐ ܢܫܲܗܸܐ ܠܚܘܼܨܦܵܐ ܕܙܲܠܝܼ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܟܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܲܒܼܕܲܖ̈ܓܲܝܗܘܿܢ: ܒܛܲܟܼܣܹܗ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܢܝܲܩܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܡܠܸܐ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ܀ ܣܲܓܝܼ ܪܚܝܼܡܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܣܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܬܸܣܲܒܼ ܟܠܝܘܿܡ ܟܠ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܵܗ̇܀ ܛܘܼ̈ܦܲܝ ܡܸܛܪܵܐ ܚܕܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܛܘܼ̈ܦܹܐ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܡܵܐ ܕܐܸܬܼܟܲܢܲܫ ܗܲܘ̇ܝܵܐ ܪܓܸܠܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪܵܐ܀ pb. 586 ܡ̣ܢ ܢܘܼܛ̈ܦܵܬܼܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܓܪܘܼܦܝܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܥܲܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܨܵܘܡܵܐ ܦܲܐܝܵܐ܀ ܟܲܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ(19) ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܝܲܠܕܹܝ̈ܗ ܫܵܐ̇ܠܵܐ ܖ̈ܲܚܡܹܐ: ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܬܸܣܓܸܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܗܵܐ ܐܸܫܬܲܡܥܲܬ̤܀ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܛܘܼ̈ܦܝܼܢ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܘܗܵܘ̇ܝܵܐ ܪܓܸܠܬܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܥܲܒܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܗ̇܀ ܒܣܲܓܿܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܡܹ̈ܐ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܚܕܼܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܵܐ: ܘܫܵܐ̇ܠܵܐ ܘܢܵܣ̇ܒܵܐ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܝܵܢܵܐ܀ ܒܟܼܠ ܨܲܝܵܡ̈ܝܼܢ ܘܲܒܼܟܼܠ ܡܘܼܫ̈ܚܵܢ ܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܨܵܘܡܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܠ ܦܘܼܡ̈ܝܼܢ ܩܵܪܝܵܐ ܠܡܵܪܵܗ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܠܨܵܘܡܵܐ ܕܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܡܟܲܢܫܵܐ ܘܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܕܼܵܡܹ̇ܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܟܲܢܲܫ ܡ̣ܢ ܢܘܼܛ̈ܦܵܬܼܵܐ܀ ܬܵܘ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܟܲܢܸܫܘ ܘܲܚܠܘܿܛܘ ܦܘܼܖ̈ܫܵܢܲܝܟܿܘܿܢ: ܕܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܒܟܸܢܫܵܗ̇ ܕܒܲܪ̄ܬܼ ܢܲܗܝܼܖܹ̈ܐ܀ ܫܘܼܦܪܵܗ̇ ܕܟܲܠܬܼܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܗ̣̄ܘ ܙܲܗܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܨܸܒܼܬܵܗ̇ ܘܫܲܗܪܵܗ̇ ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܚܸܫ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܢܵܛ̇ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܒܬܼܘܼܠܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܕܬܹܐܟܼܘܼܠ܀ ܛܥܘܼܡܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܫܝܼܛܝܼܢ ܘܲܒܼܣܹܝܢ ܘܲܒܼܣܝܼܪܝܼܢ ܠܵܗ̇: ܘܐܸܠܵܐ ܐ̄ܟܲܠܬܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܵܘܚܲܬ̤ ܒܲܪ̄ܬܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ܀ ܥܲܠ ܗܵܝ̇ ܨܵܝ̇ܡܵܐ ܘܚܵܣ̇ܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܗ̇ ܒܲܪ̄ܬܼ ܦܘܼܢܵܩܹ̈ܐ: pb. 587 ܕܡܵܐ ܕܐܵܟܼ̇ܠܵܐ ܠܹܗ ܬܸܗܘܸܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܠܲܥܒܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܨܵܘܡܵܐ ܟܲܠܬܼܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܠܲܡܢܲܬܵܫܘܼ: ܘܗܵܐ ܡܙܲܡܢܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܡܡܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܬܼܵܘܟܸܠ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܨܵܝ̇ܡܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܘܥܲܠ ܕܲܪܓܼܝܼܓܼܵܐ ܕܡܸܢܹܗ ܬܹܐܟܼܘܿܠ: ܛܥܵܬܹܗ ܠܠܲܚܡܵܐ ܒܪܸܓܿܬܹܗ ܕܚܲܬܼܢܵܐ ܕܝܲܐܝܼܒܼܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܲܝܟܵܐ ܚܙܸܐ ܠܟܼܘܿܢ ܟܲܠܬܼܵܐ ܕܐܲܟܼ̇ܠܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ: ܐܵܘ ܠܲܒܼܬܼܘܼܠܬܵܐ ܕܣܝܼܡ ܠܵܗ̇ ܡܟܼܝܼܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܵܐ܀ ܪܸܓܲܬ̤ ܪܸܚܡܲܬ̤ ܨܵܡܲܬ̤ ܟܸܦܢܲܬ̤ ܩܸܪܒܲܬ̤ ܐܸܟܼܠܲܬ̤: ܒܸܣܡܲܬ̤ ܫܸܡܢܲܬ̤ ܥܸܠܲܬ̤ ܝܸܪܬܲܬ̤ ܓܲܙܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ܀ ܒܨܵܘܡܵܐ ܚܙܵܬܹܗ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܐܲܪܟܿܘܿܢܵܐ: ܨܵܡܲܬ̤ ܥܲܡܹܗ ܘܕܲܗܘ̤ܵܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܩܨܵܬܹܗ ܠܲܒܼ̈ܢܹܝܗ̇܀ ܪܲܓܼܬܹܗ ܒܕܲܒܼܪܵܐ ܥܲܠ ܕܲܚܠܵܦܹܝܗ̇ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܗܵܐ ܡܸܬܼܟܲܫܦܵܐ(20) ܕܬܹܐܟܼܘܿܠ ܬܸܣܒܲܥ ܡ̣ܢ ܫܲܦܝܼܪܵܐ܀ ܒܲܣܝܼܡ ܨܵܘܡܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܡܟܼܝܼܪܬܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܹܗ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܚܲܬܼܢܵܐ ܒܫܘܼܚܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܗܵܐ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܠܥܹܐܕܼܵܟܼ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܬܲܝܬܸܐ ܫܲܝܢܵܟܼ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܟܼ ܠܐܲܪܒܲܥܦܸܢ̈ܝܵܢ܀ ܩܲܒܸܿܠ ܨܵܘܡܲܢ ܘܲܥܒܸܕܼ ܫܲܝܢܵܟܼ ܥܲܠ ܐܲܖ̈ܥܵܬܲܢ: ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܖ̈ܲܚܡܹܐ ܕܫܲܠܚܘܼܟܼ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܬܸܫܬܲܝܲܢ ܒܵܟܼ܀

Footnotes

‎1  ܕܒ̄ P.

‎2  ܕܢܦܫܐ R.

‎3  ܥܡܠܗ̇ ܐܪܦܗ̇ L.

‎4  Sic (ܢܸܬܼܡܲܪܲܕܼ؟ N. E. ) ܢܡܕܪ L.

‎5  ܘܚܣܘܠ Sic.

‎6  ܘܗܐ ܒܣܡܬ̤ ܠܟ ܥܢܘܝܘܬܐ R.

‎7  ܠܣܢܝܩܐ ܟܪܝܗܐ R.

‎8  ܩܠܝܠ ܦ̇ܪܫ R.

‎9  ܬܘ̈ܩܠܬܐ P. L.

‎10  ܟܪܝܐ ܪܒܐ L.

‎11  ܐܘܨܪܐ L.

‎12  Deest in P. R.

‎13  ܙܕܝܩܘܬܐ . . ܕܟܟܪܝܬܐ L.

‎14  ܕܚܝ̈ܐ R.

‎15  ܥܠܡ̈ܐ R.

‎16  ܠܐܐ ܐܢ̄ܬ P.

‎17  ܒܗ̇ R.

‎18  ܒܩܝܡܬܐ L.

‎19  ܡܠܟܐ R.

‎20  ܡܬܟܦܢܐ L.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/363
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Lenten Fast II - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܒ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/363.
Bibliography:
On the Lenten Fast II - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܒ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/363.

Show Citation Styles