Jacob of Serugh: On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
.ܓ.( 2 ) ܕܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܥܝܼܢ. ܠܫܲܪܒܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܬܘܼܒܼ ܣܵܒܹ̇ܟܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܐ̄ܫܘܵܢܝ ܪܲܒܿܘܼܠܝܼ ܕܐܹܡܲܪ ܘܐܵܘܬܲܪ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ܀ ܥܲܠ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܬܼܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܐ ܪܵܦܹ̇ܬܼ ܒܝܼ ܡܹܐܡܪܵܐ ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܕܒܼܵܟܼ ܐܹܡܲܠܸܠ܀ ܡܲܠܦܵܢܝ ܟܹܐܢܵܐ ܐܲܗܓܵܢܝ ܫܲܪܒܵܐ ܡܠܸܐ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ: ܕܐܸܬܼܢܸܐ ܫܲܪܒܹܗ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܚܲܣܝܼܬܿ ܒܲܕܼܒܼܝܼܚܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܗܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܢܲܚ̣ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܖ̈ܵܚܡܲܝ ܩܘܼܫܬܵܐ ܗܲܒܼܝ ܠܝܼ( 3 ) ܨܵܘܬܵܐ ܕܲܢܒܲܣܸܡܟܼܘܿܢ܀ ܬܵ. ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܢܸܓܼܢܸܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܢܸܒܼܣܲܡ ܝܵܘܡܵܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܬܵܘ ܐܲܬܼܠܹܝ̈ܛܹܐ ܕܥܲܠܘ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܢܡܲܠܸܠ ܗܵܫܵܐ ܥܲܠ ܚܸܙܘܵܢܹ̈ܐ( 4 ) ܕܨܵܘܡܵܐ ܡܵܢܵܘ܀ ܬܵܘ ܕܲܠܒܼܝܼܫܝܼܢ ܙܲܝܢܵܐ ܕܲܚܫܝܼܠ ܡ̣ܢ ܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܣܕܼܘܿܪܘ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܨܵܐ ܡܬܲܚ̣ ܠܸܓܼܝܘܿܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܬܵܘ ܟܲܫܝܼܖܹ̈ܐ ܕܫܵܕܹܝܢ ܓܹܐܖܹ̈ܐ ܕܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܬܟܲܒܼܘ( 5 ) ܠܲܩܪܵܒܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܓܵܙ̇ܡܝܼܢ ܥܲܠ ܨܵܘܡܲܝ̈ܟܘܿܢ܀ pb. 589 ܗܵܐ ܣܸܡܵܠܵܐ ܣܕܼܝܼܪܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܥܲܠ ܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܪܗܲܛܘ ܠܲܫܡܲܝܵܐ ܕܥܲܬܼܘ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܲܝ̈ܟܘܿܢ܀ ܡܥܵܕܼ ܗ̣̄ܘ ܨܵܘܡܵܐ ܕܢܲܝܬܸܐ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܪܲܚܡܘܼܗܝ ܘܲܒܼܢܸܨ̈ܚܵܢܹܐ ܢܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܥܵܕܼ ܗ̣̄ܘ ܕܢܸܦܟܿܘܿܪ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ ܩܕܼܵܡ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ (ܢܡܲܟܸܟܼ ܥܘܼܫܢܵܐ( 6 ) ܕܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ܀ ܡܥܵܕܼ ܗ̣̄ܘ ܕܢܲܦܸܩ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܢܸܓܼܠܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܠ ܒܵܪܘܿܝܹܗ ܒܬܲܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܡܸܫܟܲܚ ܨܵܘܡܵܐ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܠܡܸܦܫܲܪ ܘܩܸܛܖܹ̈ܐ ܠܡܸܫܪܵܐ: ܘܟܼܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܢܲܦܸܩ ܢܸܦܪܘܿܣ ܥܲܠ ܐܸܓܵܖܹ̈ܐ܀ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܠܲܡܕܲܥܵܟܼܘܼ: ܘܡ̣ܢ ܓܵܘܙܲܠܬܵܐ ܛܲܠܵܐ ܢܸܪܘܿܣ ܥܲܠ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܠܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܢܲܠܸܦ: ܘܢܲܪܡܸܐ ܒܠܵܡܵܐ ܒܦܘܼܡܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܕܐܲܖ̈ܝܵܘܵܬܼܵܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܡܛ̣ܵܐ ܕܠܲܫܟܼܝܼܢܬܹܗ ܕܪܵܡܵܐ ܢܸܚܙܸܐ: ܘܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܪܦܸܠܵܐ܀ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܠܲܚܡܵܐ ܐܲܟܼܠܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܒܛܘܼܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ: ܘܲܫܡܸܢ ܘܲܫܦܲܪ ܘܐܸܙܕܲܗܝܼ ܒܹܗ ܕܠܵܐ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ܀ ܨܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܠܲܚܡܵܐ ܘܥܲܠ ܦܵܬܼܘܿܪܹܗ ܓܢ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܸܟܲܠ̣ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܐܸܫܬܝܼ ܙܝܼܘܵܐ ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܫܘܼܦܪܵܐ܀ ܐܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܡܪܵܐ ܕܲܥܨܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܲܖ̈ܦܸܠܹܐ: pb. 590 ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܓܵܘܢܵܐ ܕܫܲܠܗܹܒܼܝܼܪܬܼܵܐ ܒܐܵܕܼܫܵܐ ܚܲܠܝܵܐ܀ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܨܵܘܡܵܐ ܚܕܼܵܐ ܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܒܗܵܝ̇ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܠܲܝܬܿ ܐܵܦܘܼܣܝܵܐ ܠܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܗ̇܀ ܚܙܵܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܠܵܬܹܗ ܣܲܒܼܥܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܨܲܝܵܡܵܐ: ܘܲܒܼܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ ܡܸܬܼܦܲܛܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܥܠܹܗ ܨܵܘܡܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܕܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܘܩܵܡ̣ ܚ̣ܵܘܝܼ ܠܹܗ: ܒܝܼܪܲܬܼ ܥܵܠܡܵܐ( 7 ) ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܐܸܨܛܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܝܲܩܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܢܗܲܪ ܗܵܘܢܹܗ ܕܲܠܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ ܒܓܸܠܝܵܐ ܢܸܚܙܸܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܝܵܩ̇ܪܝܼܢ ܖܸ̈ܓܼܫܹܝܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܬܸܦܸܠ: ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܵܐ ܟܣܝܼܬܼܵܐ ܕܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܟܠ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܡܲܣܓܸܐ ܐܵܟܹ̇ܠ ܠܵܘ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܕܲܒܼܡܹܐܟܼܘܼܠܬܹܗ ܝܵܩܲܪ ܗܵܘܢܹܗ( 8 ) ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ܀ ܡܘܼܫܹܐ ܘܐܵܕܼܵܡ ܬܪܹܝܢ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܚܲܕܼ ܨܵܡ̣ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܘܚܲܕܼ ܥܲܠ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܣܸܦ̣ܪܹܗ ܐܵܘܒܸܿܕܼ܀ ܕܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܐ̄ܟܲܠ̣ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܦܹܐܪܵܐ ܒܲܥܕܸܢ: ܘܲܒܼܗܵܝ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܛ̣ܥܵܝܗܝ ܡܘܿܢ ܕܝܼܠܸܦ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܣܵܦ̇ܪܹܗ ܪܲܒܵܐ ܐܲܣܓܿܝܼ ܦܲܩܕܹܗ ܕܠܵܐ ܢܹܐܟܼܘܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܥܲܠ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܹܗ ܡܲܕܿܥܹܗ ܘܠܸܒܹܗ ܐܸܬܼܥܲܒܿܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܵܐ ܥ̣ܪܵܐ ܢܹܐܠܲܦ ܗܵܘ̇ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܕܡܲܚܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ pb. 591 ܐܲܛܡܲܬ̤ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܒܦܹܐܪܵܐ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ: ܙܚܸܫܟܲܬ̤ ܟܸܡܗܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܣܘܼܟܵܠܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܵܐ܀ ܐ̄ܟܲܠ̣ ܘܐܸܬܼܢܲܬܲܥ( 9 ) ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܛܲܟܼܣܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܢܹܐܠܲܦ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܝܼܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ܀ ܝܸܩܪܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܗܵܝ̇ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܐܸܬܼܝܲܥܲܢ ܒܵܗ̇: ܘܥܲܠ ܕܲܒܼܪܸܓܿܬܼܵܐ ܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܩܛܲܠܬܹܗ ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܦܲܫܪܵܗ̇܀ ܥܲܠ̣ ܕܹܝܢ ܡܘܼܫܹܐ ܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ ܕܢܹܐܠܲܦ ܐܵܦ ܗ̤ܘ: ܘܲܢ̣ܛܲܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܠܵܐ ܢܹܐܩܲܪ ܒܵܗ̇܀ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܒܐܵܕܼܵܡ ܕܡܸܛܠ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܛܲܪܕܹܗ ܪܲܒܹܿܗ: ܘܲܚܣܲܠ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܲܗܝܼܪ܀ ܒܗܵܘܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܵܩܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܕܡܸܫܟܲܚ ܡܲܠܸܦ: ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܘܲܣܬܼܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܝܲܠܦܹܗ ܠܨܵܘܡܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܦܲܬ̈ܚܵܢ: ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܗܘܸܐ ܡܕܼܝܼܩܵܐ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܚ̣ܙܵܐ ܕܥܲܠ ܕܐܸܟܲܠ̣ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܦܩ̣ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ: ܘܨܵܡ̣ ܗ̤ܘ ܕܢܸܥܘܿܠ ܘܠܐܝܼܠܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܒܫܘܼܦܪܹܗ ܢܸܚܙܸܐ܀ ܣܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܪܸܓܿܬܼܵܐ ܕܗܵܝ̇ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܲܗܝܼܪ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ܀ ܐܸܣܬܲܦܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܝܲܩܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܵܚܹ̇ܕܼ ܟܠܗܘܿܢ ܥܘܼܡ̈ܩܹܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܨܵܘܡܵܐ ܢܗܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܠܲܡܦܹܝܕܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ: pb. 592 ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܡܘܼܫ ܟܠܗܘܿܢ ܩܸܦ̈ܠܹܐ ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܓܢ̣ܵܐ ܒܫܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܠܲܚܡܵܐ ܒܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܙܝܼܘܵܐ ܡܸܬܼܒܲܣܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܲܪܩܹܗ ܨܵܘܡܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܢܘܼܗܪܵܐ: ܘܢܹܐܙܲܠ ܢܸܚܙܸܐ ܠܗܲܠ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܟܼܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܫܵܛ̣ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܐܲܣܠܝܼ ܛܥܘܼܡܹ̈ܐ ܦܲܓܼܖ̈ܵܢܵܝܹܐ: ܕܲܒܼܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܡܵܐ ܕܗܵܓܹ̇ܐ ܒܹܗ܀ ܠܠܲܚܡܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܒܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܚܵܫܹ̇ܟܼ ܗܵܘܢܵܐ ܘܝܵܩ̇ܪܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ܀ ܒܨܵܘܡܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܚܙܵܝܗܝ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܐ̄ܖ̈ܵܙܵܘܗܝ: ܕܐܸܠܘܼ ܐܸܟܲܠ ܗܵܘ̇ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܵܐ ܟܵܒܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܨܝܼܪܘܼܬܼ ܠܲܚܡܵܐ ܘܲܓܼܠܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܥܘܼܒܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܹܗ ܕܢܲܣܓܸܐ ܢܹܐܚܘܿܕܼ܀ ܐܲܣ̣ܓܿܝܼ ܝܑܼܠܸܦ̣ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܛ̣ܥܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܠܲܚܡܵܐ ܕܠܵܐ ܢܹܐܟܼܘܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܢܗܲܪ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܒܲܒܼܨܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܣܲܝܒܵܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܐܲܦܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܡܬܲܩ̣ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܥܲܠ ܕܲܚܣܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ: ܥ̣ܪܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܸܚܙܸܐ ܟܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ܀ ܗܵܘ̇ ܪܹܫ ܓܸܢܣܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܡܵܝܘܿܬܼܵܐ: ܘܡܘܼܫܹܐ ܢܒܼܝܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܝܲܠܦܵܗ̇ ܠܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܥܲܠ ܕܐܸܬܼܝܲܥܲܢ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܦܩ̣ܘܼܗܝ ܡ̣ܢ ܦܲܪܕܲܝܣܵܐ: 593 ܘܲܕܼܨܵܡ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܠܓܵܘ ܥܲܪܦܸܠܹܗ ܥܲܠ̣ ܕܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܠܛܘܼܪܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܣܠܸܩ̣ ܨܲܝܵܡܵܐ ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܬܲܡܵܢ: ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܬܸܗܘܸܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܹܗ ܥܸܠܲܬ̤ ܩܵܡܲܬ̤ ܥܲܠ ܟܲܣ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܝܼܠܸܦ ܐܸܢܹܝܢ ܘܐܲܝܬܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܹܝܢ܀ ܒܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܵܘܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܢ̣ܵܐ ܥܸܒܼܪܵܝܵܐ: ܕܲܢܣܲܝܸܟܼ ܒܹܗ ܗܘܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܬܼܘܼܩܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܐܸܙܕܲܗܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܒܼܥܲܪܦܸܠܹܗ ܥ̣ܡܲܪ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܐܲܠܦܹܗ ܟܠܗܘܿܢ ܩܸܦܠܹ̈ܐ( 10 ) ܕܒܼܵܪܘܿܝܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܟܬܲܒܼ ܠܹܗ ܪܲܒܹܿܗ ܠܡܘܼܫܹܐ ܣܸܦܪܵܐ: ܕܝܲܕܼܥܹܗ ܕܲܡܗܝܼܪ ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܓ̇ܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ܀ ܚܙܵܝܗܝ ܡܲܠܦܵܢܹܗ ܕܨܲܝܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܒܼܵܥܹ̇ܐ ܢܹܐܠܲܦ: ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܠ̣ܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܢܸܥܬܲܪ܀ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܝܢ ܕܒܲܚܕܼܵܐ ܢܸܩܪܸܐ ܘܠܲܚܕܼܵܐ ܢܸܛܘܿܪ: ܠܲܕܼܝܵܬܹܩܹܐ ܚܕܲܬܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܓܲܠܝܵܐ܀ ܒܲܚܕܼܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܟܬܲܒܼ ܐܘܿܪܵܝܬܵܐ ܘܲܢܛܘܼܖ̈ܵܬܼܵܗ̇: ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܬܸܬܼܦܲܫܲܩ ܒܵܗ̇܀ ܚܕܼܵܐ ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܒܲܚܕܼܵܐ ܠܘܼܚܵܐ ܡܸܬܼܟܲܬܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܥܲܠ ܕܐܝܼܬܼ ܬܲܪܬܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܸܬܼܒܲܥ̈ܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈܀ ܚܕܼܵܐ ܠܐܘܿܪܵܝܬܵܐ ܕܲܬܼܡܲܠܸܠ ܒܵܗ̇ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܚܕܼܵܐ ܠܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܬܸܬܼܦܲܫܲܩ ܒܵܗ̇ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 594 ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܬܲܪܬܹܝܢ ܕܡܵܐ ܕܲܚܕܲܬܵܐ ܒܙܲܒܼܢܵܗ̇ ܕܸܢܚܲܬ̤: ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܕܲܠܡܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܠܲܢ܀ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܝܵܕܼܥ̇ܝܼܢ ܕܵܖܹ̈ܐ ܘܥܵܠܡܹ̈ܐ ܘܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܐܸܢܹܝܢ ܐܵܦ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܘܥܲܬܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ܀ ܒܬܲܪܬܹܝܢ ܠܘܼܚܹ̈ܐ ܡܸܣܬܲܟܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܒܼܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܒܹܗ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܠܐܝܼ̈ܕܲܝ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܒܲܒܼܪܹܗ ܡܲܠܸܦ ܠܐܲܪܥܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܢܒܼܝܼܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܝ ܩܵܐܹ̇ܡ ܒܵܬܲܪܝ ܡ̣ܢ ܐܲܚܲܝ̈ܟܘܿܢ: ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܨܵܘܡܵܐ ܡܲܠܸܦ ܠܐܲܪܥܵܐ ܘܢܵܗ̇ܪܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܒܨܵܘܡܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܗܵܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܗܵܘ̇( 11 ) ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܡܸܬܼܦܲܚܲܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܠܗܵܘ̇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܐܸܬܼܢܲܣܝܼ ܒܹܗ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܛܲܪ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܡܘܼܫܹܐ ܒܨܵܘܡܹܗ ܟܲܕܼ ܨܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܕܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܒܹܗ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ ܪܲܗܛ̣ܵܗ̇ ܠܐܘܼܪܚܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܕܲܠܒܲܟܼ܀ ܫܲܪܝܼ ܡܘܼܫܹܐ ܘܫܲܟܼܠܸܠ ܡܵܪܲܢ ܨܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܪܗܸܛ̣ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܛܵܘܪܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܝܗܝ܀ ܒܡܵܪܲܢ ܚ̣ܵܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܡܘܼܫܹܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܨܵܘܡܹܗ ܠܒܲܟܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܵܘܡܵܐ ܕܲܢܕܲܡܘܿܢ ܒܹܗ܀ ܒܨܵܘܡܹܗ ܕܡܘܼܫܹܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܝܸܠܦܲܬ̤ ܡܸܛܠ ܡܵܪܵܗ̇: pb. 495 ܕܐܲܝܟܲܢ ܥܲܒܼܕܵܗ̇ ܘܐܲܝܟܲܢ ܩܵܡܲܬ̤ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܡܸܕܸܡ܀ ܒܗܵܘ̇ ܕܐܹܠܝܼܵܐ ܕܵܠ̣ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܥܘܼܫܢܵܐ: ܕܢܲܥܒܲܪ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܘܲܢܩܝܼܡ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܒܐܘܼܚܕܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܕܡܵܪܲܢ ܕܲܝܘܹ̈ܐ ܣܚܝܼܦܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܖ̈ܓܲܝܗܘܿܢ: ܘܫܲܠܝܼܛܵܢܹ̈ܐ ܫܩܝܼܠܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܪܹܫܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܒܲܪܩܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܘܐܸܬܼܒܲܕܲܪ( 12 ): ܘܠܵܐܕܼܵܡ ܪܲܡܝܵܐ ܣܲܡ̣ܟܿܘܼܗܝ ܖ̈ܲܚܡܹܐ ܘܩܵܡ̣ ܘܐܸܬܼܟܲܬܲܫ܀ ܗܘ̤ܵܐ ܚܸܙܘܵܢܵܐ ܘܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܢܚܸܬܼ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܘܲܚܠܵܦ ܐܵܕܼܵܡ ܫܲܩܠܹܗ ܠܕܲܪܹܗ ܘܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܒܹܗ܀ ܪܕܼܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܕܼܪܲܫ̣ܘ ܠܹܗ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܕܐܲܒܼܘܼܗܝ: ܕܢܹܐܠܲܦ ܥܵܠܡܵܐ ܕܠܵܘ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡ̣ܢ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܨܵܡ̣ ܐܲܝܟܼ ܡܘܼܫܹܐ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡܝܼ̈ܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܢܲܣܸܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܐܹܠܝܼܵܐ (ܪܗܸܛ̣ ܒܐܲܬܼܠܹܝܣܹ̈ܐ( 13 ) ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܡܵܪܵܐ ܨܵܡ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܕܲܢܨܘܼܪܘܼܢܵܝܗܝ: ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܡܵܪܵܐ( 14 ) ܡܸܛܠ ܐܵܕܼܵܡ ܨܵܡ̣ ܘܐܸܬܼܢܲܣܝܼ܀ ܨܵܡ̣ ܓܹܝܪ ܡܘܼܫܹܐ ܘܠܵܐܕܼܵܡ ܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܥܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܨܵܡ̣ ܐܹܠܝܼܵܐ ܘܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܪܥܲܬ̤܀ ܐܵܦܠܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܡܸܛܠ ܐܵܕܼܵܡ ܨܵܡ̣ܘ ܢܸܬܼܥܲܕܲܪ: ܐܸܠܵܐ ܢܚܵܘܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܨܵܐܹ̇ܡ ܡܵܪܹܗ ܚܠܵܦܵܘܗܝ܀ ܠܨܵܘܡܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܨܵܪܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܨܲܠܡܵܐ ܡ̣ܢ ܨܵܘܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܕܬܸܪܓܲܫ ܐܲܪܥܵܐ ܒܛܸܒܵܐ ܕܐܘܼܪܚܹܗ ܘܟܸܢ ܕܵܢܲܚ̇ ܒܵܗ̇܀ pb. 596 ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܐܸܬܼܵܐ ܘܫܲܪܝܼ ܒܨܵܘܡܹܗ ܡܵܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ: ܚܕܼܝܼܘ ܒܹܗ ܢܒܼܝܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܢܫܲܡܠܸܐ ܓܸܠܝܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܗܘ̤ܵܘ ܠܹܗ ܣܲܗ̈ܕܹܐ ܐܵܦ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ ܐܵܦ ܡܸܨ̈ܥܵܝܹܐ: ܕܗ̤ܘܝܼܘ ܡܵܪܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܥܲܒܼܕܹܗ ܢܚܸܬܼ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ܀ ܢܚܸܬܼ ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܕܲܪܹܗ ܕܐܵܕܼܵܡ ܘܲܕܿܬܲܢܝܼܢܵܐ: ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܠܒܲܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ܀ ܠܗܵܝ̇ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܐܲܥܸܠ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܒܨܵܘܡܵܐ ܦܲܪܥܵܗ̇: ܕܒܼܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܢܙܲܟܸܐ ܠܐܵܕܼܵܡ ܡ̣ܢ ܚܵܘ̈ܒܵܬܹܗ܀ ܕܩܲܕܸܡ ܐܸܟܲܠ̣ ܐܵܘܚܲܪ ܡܵܪܹܗ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ: ܕܗܵܝ̇ ܠܲܥܒܘܼܬܼܵܐ ܒܥܲܢܘܵܝܘܼܬܼܵܐ ܬܸܬܼܚܲܠܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܕܲܪܵܐ ܒܓܲܢܬܼܵܐ ܘܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܚܲܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ( 15 ) ܒܚܘܼܪܒܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܡܲܬܼܚܹܗ ܠܕܲܪܵܐ( 16 ) ܗܵܘ̇ ܙܲܟܵܝܵܐ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܢܸܦܪܘܿܥ ܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ܀ ܡܸܛܠ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܐܹܡܲܪ ܗܵܫܵܐ ܕܲܠܡܵܢܵܐ ܟܲܝ: ܣܕܼܝܼܪ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܣܸܦ̣ܖܹ̈ܐ܀ ܒܥܲܡܵܐ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ ܕܸܟܼܪܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ: ܕܠܲܐܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܬܲܝܬܸܐ ܕܸܒܼܚܵܐ ܕܲܡܕܲܟܸܿܐ ܠܵܗ̇܀ ܘܠܲܐܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܝܵܠܕܵܐ ܢܸܩܒܿܬܼܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܬܘܼܒܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܬܸܗܘܸܐ ܒܲܕܼܡܵܐ ܘܟܸܢ ܬܸܬܿܕܲܟܸܿܐ܀ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܘܼܫܹܐ ܣܝܼܡܬܼܵܐ ܕܣܸܦ̣ܖܹ̈ܐ ܘܲܕܼܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ: pb. 597 ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܨܵܡ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܝܼܠܸܦ̣ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ( 17 ܐܵܦ ܐܹܠܝܼܵܐ ܕܙܲܝܲܚ ܨܲܠܡܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܗܲܠܸܟܼ ܕܐܲܦ ܗ̤ܘ ܒܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡܸܬܼܢܲܒܼܪܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܸܚܫܘܿܒܼ ܣܲܓܿܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܬܼܒܲܝܲܢ: ܕܣܲܓܿܝܼ ܢܲܨܝܼܚ ܗܵܘ̇( 18 ) ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܣܸܦ̣ܖܹ̈ܐ܀ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܵܡ̣ ܘܐܸܬܼܢܲܣܝܼ: ܘܐܸܢ ܫܵܡܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܬܵܐ ܘܐܸܣܬܲܟܲܠ܀ ܠܗܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܢܚܸܬܼ ܕܲܢܙܲܟܸܿܐ ܒܕܲܪܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܘܲܚܠܵܦ ܟ̱ܠܹܗ ܢܚܸܬܼ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܟܲܕܼ ܙܲܟܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܐܸܣܛܘܼ̈ܟܼܣܹܐ ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܩܵܐܹ̇ܡ: ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܲܫܘܹܝܢ ܘܣܲܩܘܼܒܼܠܵܝܑܝܼܢ ܒܐܸܣܟܹܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܘܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ: ܚܵܒܼܘ ܐܸܣܛܘܼ̈ܟܼܣܹܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܠܟܼܠ ܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ ܥܵܣܪܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ: ܝܲܗ̄ܒܼ ܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܘܟܸܢ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܒܐܲܬܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܗܵܢܵܐ ܕܥܸܣܪܵܐ ܗ̤ܘܝܘܼ ܣܵܟܼܵܐ: ܘܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܬܘܼܒܼ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܥܸܣܪܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܐܸܣܛܘܼܟܼܣܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܹܐܡܲܪ ܟ̱ܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܥܸܣܪܵܐ ܐܲܪܒܲܥ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ ܥܲܦܸܦ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܟ̱ܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 598 ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܠܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܲܢܦܲܠ̣ܘ ܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܕܲܒܼܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܢܩܘܼܡܘܼܢ ܟܲܕܼ ܢܲܨܝܼܚܝܼܢ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܢܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܕܲܪܵܐ ܡܵܪܲܢ: ܕܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܢܸܙܕܲܟܸܿܐ ܒܹܗ ܕܚܲܝܵܒܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܢܛܝܼܪܵܐ ܕܣܝܼܡ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ: ܡܸܬܼܢܲܨܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܒܹܝܬܼ ܩܸܖ̈ܝܵܢܹܐ܀ ܒܲܣܒܲܪܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ (ܡܬܼܝܼܚ ܠܲܢ( 19 ) ܪܲܗܛܵܐ: ܘܐܸܠܵܐ ܒܚܲܡܫܝܼܢ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܬܸܪܗܲܛ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܡܚܵܘܸܐ ܕܖܸ̈ܓܼܫܹܐ ܐܵܦ ܐܸܣܛܘܼ̈ܟܼܣܹܐ: ܒܨܵܘܡܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܡܲܦܘܼܠܬܵܐ ܕܐܲܪܡ̣ܝܼ ܚܸܘܝܵܐ܀ ܠܚܲܡܫܵܐ ܖܸ̈ܓܼܫܝܼܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܟܸܢ ܡܸܙܕܲܟܼܝܵܐ ܚܛܝܼܬܼܵܐ ܕܲܙܟܼܵܬ̤ ܠܲܕܼܒܹܝܬܼ ܐܵܕܼܵܡ܀ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܕܹܝܢ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܓܼܙܝܼܪܝܼܢ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܕܚ̣ܵܒܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ܀ ܗܵܢܵܘ ܐ̄ܪܵܙܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܡܠܸܐ ܢܸܨ̈ܚܵܢܹܐ: ܩܘܼܡܘ ܟܲܫܝܼܖܹ̈ܐ ܪܗܲܛܘ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܥܸܠ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܗܵܪܟܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܐܘܿ ܫܵܡܘܿܥܵܐ: ܕܗܵܢܵܐ ܡܲܡܠܠܵܐ ܠܵܘ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ ܗ̄ܘܼ ܡ̣ܢ ܐܵܡܘܿܪܵܐ܀ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܕܨܵܘܡܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܒܝܼ: ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܐܹ̇ܬܼ ܦܲܓܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ܀ ܒܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܨܵܡ̣ ܘܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܐܲܪܟܘܿܢܵܐ: pb. 599 ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܘܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܗܵܐ ܡܬܼܝܼܚ ܨܵܘܡܵܐ ܠܥܹܕܬܵܐ ܝܵܘܡܵܢ: ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܗܸܢܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܝܼܬܼ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ܀ ܘܲܒܼܢܵܡܘܼܣܵܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܬܸܩܪܸܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܐ̄ܪܵܙܵܐ( 20 ) ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ ܒܹܗ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܢܲܬܼ ܫܵܒܼ̈ܘܿܥܹܐ: ܘܲܕܼܦܘܼܢܵܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܘܲܕܼܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܘܲܕܼܒܼܘܼܝܵܐܵܐ܀ ܒܵܗ̇ ܡܸܬܼܦܲܢ̈ܝܵܢ ܟܠ ܐܲܖ̈ܥܵܬܼܵܐ ܕܐܸܙܕܲܒܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈: ܘܲܠܡܵܖ̈ܲܝܗܹܝܢ ܩܲܕܼܡܹ̈ܐ ܗܵܦ̈ܟܵܢ ܠܲܡܚܲܕܵܝܘܼ܀ ܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܨܲܬ̤ ܐܸܢܘܿܢ ܠܲܡܙܲܒܵܢܘܼ: ܘܲܒܼܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̤ܵܘ ܝܵܖ̈ܘܿܬܹܐ ܠܝܘܼܖ̈ܬܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܡܦܲܢܝܵܐ ܩܘܼܖ̈ܝܵܐ ܠܩܵܢܵܝܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܐܵܦ ܚܲܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܠܡܵܖܹ̈ܐ ܩܲܕܼܡܹ̈ܐ ܕܲܫܒܲܩ̣ܘ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܘܒܸܿܕܼ ܐܲܪܥܹܗ ܒܙܸܒܼܢܵܐ ܘܐܸܬܼܢܲܟܼܪܝܼ ܠܵܗ̇: ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܦܵܢܝܵܐ ܠܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܡܩܲܕܸܐ ܠܵܗ̇܀ ܝܵܖ̈ܬܹܐ ܣܢܝܼ̈ܩܹܐ ܕܙܲܒܸܿܢ̣ܘ ܘܲܫܒܲܩ̣ܘ ܡܲܖ̈ܗܵܛܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܗܵܦ̇ܟܿܝܼܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܲܬܼܚܘܼܡܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܗܵܪܟܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܣܒܲܪܬܼܵܐ: ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܚܲܡܫܝܼܢ ܘܲܒܼܢܵܡܘܿܣܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܪܬܵܐ ܒܓܲܢܬܼܵܐ ܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ: ܘܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܠܲܥܕܸܢ ܕܙܲܒܼܢܵܗ̇ ܚܸܘܝܵܐ ܒܢܸܟܼܠܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ pb. 600 ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܐܵܬܹ̇ܐ (ܡܵܪܲܢ ܥܲܠ ܐܲܖ̈ܥܵܬܹܗ̇( 21 ): ܘܗܵܘ̇ ܛܲܪܟܵܢܵܐ ܕܲܢܟܲܠ̣ ܘܲܙܒܲܢ ܕܝܼܠܹܗ ܡܵܘܒܸܿܕܼ܀ ܒܵܬܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܕܵܢܲܚ̇ ܥܲܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ: ܕܐܸܙܕܲܒܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܐܲܝܟܼ ܚܲܩ̈ܠܵܬܼܵܐ ܘܲܦ̈ܢܲܝ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܐܵܟܹ̇ܠ ܩܲܪܨܵܐ ܫܲܓܸܫ̣ ܘܲܙܒܲܢ ܘܐܲܛ̣ܥܝܼ ܘܲܩܢ̣ܵܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܚܲܡܫܝܼܢ ܠܡܵܪܗܹܝܢ ܦܵܢ̈ܝܵܢ ܢܹܐܪܲܬܼ( 22 ) ܐܸܢܹܝܢ܀ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܡܸܬܼܪܲܫܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܪܘܼܚܵܢܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܵܦ ܚܲܙܩܝܼܐܹܝܠ ܝܵܘܡܵܐ ܠܫܲܢ̄ܬܵܐ ܢܣܲܒܼ ܠܹܗ ܗܵܝܕܹܝܢ܀ ܒܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܦܘܼܢܵܝܵܐ ܘܒܼܵܗ̇ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ: ܘܒܼܵܗ̇ ܚܲܕܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܝܵܖ̈ܬܹܐ ܕܲܩ̣ܢܵܘ ܡܲܖ̈ܗܵܛܲܝܗܘܿܢ܀ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܒܹܗ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܘܒܹܗ ܒܘܼܝܵܐܵܐ: ܘܒܹܗ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܦܢܲܝ̈ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܹܐܪܲܬܼ ܐܸܢܹܝܢ܀ ܒܫܘܼܠܵܡ ܨܵܘܡܵܐ ܩܝܵܡܬܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܠܲܢ: ܘܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܡܲܗܦܸܟܼ ܠܲܙܒܼܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ܀ ܟܠ ܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܐܸܙܕܲܒܲܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈: ܦܵܪܹܩ ܠܗܹܝܢ ܘܲܒܼܠܵܐ ܡܸܕܸܡ ܡܲܗܦܸܟܼ ܠܗܹܝܢ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܡܲܠܸܠ̣ ܡܘܼܫܹܐ ܥܲܡ ܥܸܒܼܖ̈ܵܝܹܐ: ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܫܲܢ̄ܬܵܐ ܫܢܲܬܼ ܫܵܒܼ̈ܘܿܥܹܐ ܫܒܼܘܼܩܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܟܼܬܸܒܼ ܚܲܡܫܝܼܢ ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܫܒܼܘܼܩܝܵܐ ܫܲܡܲܗ܀ pb. 601 ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܪܵܗܹ̇ܛ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܹܗ: ܚܲܕܼ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܩܝܵܡܬܵܐ ܠܟܼܠ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܪܵܗ̇ܛܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܗܘܿܢ ܩܵܡ̣ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܢܚܲܕܸܬܼ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܒܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܕܘܼܥܬܼܵܐ ܘܕܲܪܵܐ ܘܲܚܠܝܼܨܘܼܬܼܵܐ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܝܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܐܵܦ ܢܸܨܚܵܢܵܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܟܣܲܝ̈ܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ: ܐܘܿ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܦܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܟܘܿܢ܀ ܒܗܵܠܹܝܢ ܝܵܘܡܹ̈ܐ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܪ ܨܲܠܡܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܢܲܝܬܸܐ ܟܠ ܐ̄ܢܵܫ ܓܵܘ̈ܢܹܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܡ̣ܢ ܣܲܡܡܵܢܵܘ̈ܗܝ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܡܫܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܐܲܟܼܬܸܒܼ ܡܘܼܫܹܐ: ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܬܸܗܘܸܐ ܠܥܲܡܵܐ ܫܢܲܬܼ ܦܘܼܢܵܝܵܐ܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܸܫܦܲܪ ܘܲܕܼܢܸܙܕܲܕܲܩ: ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ܀ ܒܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܘܐܸܠܵܐ ܒܚܲܡܫܝܼܢ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܥܝܼܢ: ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܕܚܲܡܫܝܼܢ ܩܵܐܹ̇ܡ ܦܵܪܩܵܐ ܠܐܲܪܥܵܐ( 23 ܪܓܼܝܼܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܨܵܘܡܵܐ ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܸܬܼܢܲܨܲܟܼ ܒܵܟܼ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܛܘܼ̈ܦ̮ܣܹܐ ܒܵܟܼ ܡܸܫܬܲܟܼܚܝܼܢ܀ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܕܝܼܠܵܟܼ ܘܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܚܲܡܫܝܼܢ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܪܵܐ ܚܝܼܨܵܐ ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ pb. 602 ܪܲܒܿ ܐܲܢ̄ܬܿ ܨܵܘܡܵܐ ܘܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܡܸܫܬܲܡܲܫ ܒܵܟܼ: ܕܒܼܵܟܼ ܡܸܬܼܝܲܗ̈ܒܵܢ ܟܠ ܙܵܟܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܠܟܼܠ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ܀ ܒܵܟܼ ܐܸܙܕܲܗܝܼ ܢܒܼܝܼܵܐ ܪܲܒܵܐ ܒܲܪ ܠܹܘܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܒܙܝܼܘܵܐ ܕܲܠܒܸܫ̣܀ ܒܵܟܼ ܐܸܬܼܓܵܘܝܼ ܘܥܲܠ̣ ܡ̣ܵܫ ܥܘܼܡ̈ܩܹܝܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܐܲܟܼܪܸܙ ܚܲܝܹ̈ܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܒܣܲܒܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ܀ ܒܵܟܼ ܐܹܠܝܼܵܐ ܫ̣ܦܲܪ ܘܐܸܨܛܲܠܲܠ ܘܲܩܢ̣ܵܐ ܓܸܦܹ̈ܐ: ܘܲܦܪܲܚ̣ ܘܲܣܠܸܩ̣ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܠܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܠܹܗ܀ ܒܵܟܼ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܐܲܪܡ̣ܝܼ ܒܕܲܪܵܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܲܪܲܢ: ܘܲܒܼܫܘܼܠܵܡܵܟܼ ܠܲܫܝܘܿܠ ܐܲܚܪܸܒܼ ܡܸܛܠܵܬܲܢ܀ ܨܵܘܡܵܐ ܙܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܦܸܐ ܐܸܢ ܠܵܒܹ̇ܫ ܠܹܗ: ܡܸܫܬܲܗܸܐ ܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܟܲܬܲܫ܀ ܩܘܼܡܘ ܐܲܝܟܼ ܛܲܖ̈ܩܹܐ ܚܠܝܼܨܹ̈ܐ ܕܐܲܕܼܪܸܟܼܘ ܨܵܘܡܵܐ ܡܵܢܵܘ: ܘܐܲܝܟܼ ܐܸܣܟܹܡܹܗ ܕܨܵܘܡܵܐ ܪܘܼܗܛܘܼܗܝ ܙܲܕܝܼܩܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܲܡܩܲܪܒܼܵܐ ܠܟܼܘܿܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܒܙܲܝܢܵܐ ܕܲܚܫܝܼܠ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ: ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܒܼܣܸܡܵܠܵܐ܀ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܗ̇ܒܵܐ ܦܲܟܵܗ̇ ܠܲܕܼܡܵܚܹ̇ܐ ܠܵܗ̇: ܒܚܘܼܒܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܡܲܬܼ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ܀ ܒܕܲܫ̈ܢܹܐ ܕܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܸܣܟܿܘܼܦܬܼܵܟܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܣܢܝܼܩ: ܘܲܒܼܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܕܦܵܖ̈ܚܵܢ ܡܸܢܵܟܼ ܨܹܝܕܼ ܚܵܕܼܘܿܖܹ̈ܐ܀ pb. 603 ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܖ̈ܣܹܐ ܕܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܖ̈ܲܗܛܹܐ ܕܡܸܬܼܦܲܠܚܵܐ ܒܗܘܿܢ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܟܼܠ ܡܵܐ ܕܬܼܵܒܲܥ̇ ܨܵܘܡܵܐ ܓܒܲܝܵܐ ܡ̣ܢ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ: ܪܗܲܛ( 24 ) ܨܲܝܵܡܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܬܸܫܟܲܚ ܠܲܡܦܲܨܵܝܘܼ܀ ܩܹܐܪܣܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܘܲܚܠܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܒܹܗ: ܠܐܝܼ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܘܚܘܼܪ ܠܲܟܼܠܝܼܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܹܐܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܦܸܐ ܘܩܲܠܝܼܠ ܬܢܘܼܡ ܘܩܲܠܝܼܠ ܬܸܕܼܡܲܟܼ: ܘܬܼܵܘܒܸܕܼ (ܥܠܲܠܬܼܵܐ ܕܝܵܗ̇ܒܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܣܲܓܝܼ( 25 ) ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܬܼܠܹܛܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܵܦܹ̇ܠ ܡܵܐܹ̇ܬܼ (ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܵܦܹ̇ܠ( 26 ) ܗܵܐ ܡܸܬܼܢܲܨܲܚ܀ ܕܚܲܠ ܨܲܝܵܡܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܪܵܪܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܐܵܐܲܪ: ܕܗܵܐ ܫܠܝܼܚ ܩܵܐܹ̇ܡ ܘܲܚܦܝܼܛ ܡܲܩܪܸܒܼ ܥܲܡ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ܀ ܠܝܼܫܘܿܥ ܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܕܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ ܠܵܐ ܙܵܟܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ( 27 ): ܘܒܹܗ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ( 28 ) ܟܠܗܘܿܢ ܖ̈ܵܘܡܹܐ ܠܲܡܟܲܒܵܫܘܼ܀ ܙܲܝܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܨܵܘܡܵܐ ܘܝܼܫܘܿܥ ܝܲܗ̣ܒܹܿܗ ܠܟܼܠ ܙܲܟܵܝܹ̈ܐ: ܥܲܒܼ̈ܕܲܝ ܡܲܠܟܵܐ ܣܲܒܼܘ ܫܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܒܩܹܐܪܣܵܐ ܕܲܕܼܡܵܐ܀ ܗܵܢܵܘ ܨܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܒܹܗ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܕܼܡܵܐ ܕܢܲܥܕܸܐ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ܀ ܒܗܵܢܵܐ ܩܹܐܪܣܵܐ ܩܵܛ̇ܠܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܵܘ ܡܸܬܼܩܲܛܠܵܐ: ܙܵܟܼ̇ܝܵܐ ܘܩܵܝ̇ܡܵܐ ܐܵܘ ܡܸܙܕܲܟܼܝܵܐ ܘܢܵܦܠܵܐ ܪܲܒܲܬܼ܀ pb. 604 ܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܓܙܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ ܠܕܲܪܑܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܕܼܢܸܬܼܪܲܦܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܿܘܼܫܵܐ܀ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܨܵܘܡܵܐ ܘܐܝܼܬܼ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܘܐܝܼܬܼ ܦܘܼܖ̈ܫܵܢܹܐ: ܘܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܐܵܓܼܘܿܢܝܼܣ̈ܛܹܐ܀ ܠܝܼܣܲܖ̈ܠܵܝܹܐ ܥܸܣܪܵܐ ܨܵܘܡ̈ܝܼܢ( 29 ) ܒܲܚܕܼܵܐ ܫܲܢ̄ܬܵܐ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܵܡܘܿܣܵܐ ܒܲܢܛܘܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܣܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ܀ ܘܗܵܠܹܝܢ ܨܵܘܡܹ̈ܐ ܒܥܸܠ̈ܠܵܢ ܥܸܠ̈ܠܵܢ ܡܸܬܼܝܲܗܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܠܦܘܼܬܼ ܦܘܼܪܩܵܢܵܐ ܘܲܠܦܘܼܬܼ ܥܹܐܕܹ̈ܐ ܕܫܲܢ̄ܬܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇܀ ܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܘܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܘܡܸܕܸܡ ܪܲܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܡܸܬܼܚܲܕܲܬܼ ܒܹܗ܀ ܠܟܼܠܹܗ ܓܸܢܣܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܨܵܡ̣ ܕܲܢܙܲܕܸܩ: ܒܲܪ ܐܵܠܵܗܵܐ ܘܪܲܒܵܐ ܗ̣̄ܝ ܥܸܠܬܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܟܼܘܼܪܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܣ̣ܵܡܹܗ: ܠܟܼܠܹܗ ܟܝܵܢܵܐ ܘܚܲܫ̣ܠܹܗ ܕܢܸܫܦܲܪ ܕܲܡܣܲܪܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܨܵܘܡܹܗ ܪܲܒܵܐ ܫܲܦܸܠ̣ ܥܘܼܫܢܹܗ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ: ܘܐܲܩܝܼܡ̣ ܢܵܦ̈ܠܹܐ ܕܲܣܚܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ܀ ܚܵܘܒܲܬܼ ܓܵܘܵܐ ܗܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܥܵܐ ܒܨܵܘܡܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ: ܘܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܚܲܝܵܒܼ ܢܸܠܐܸܐ ܥܲܡܹܗ ܚܠܵܦ ܦܘܼܪܩܵܢܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܙܲܟܵܝܵܐ ܚܠܵܦ ܚܲܝܵܒܹ̈ܐ ܢܚܸܬܼ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܚܲܝܵܒܼ ܐܲܝܟܲܢ ܢܸܫܠܸܐ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ܀ pb. 605 ܒܗܵܢܵܐ ܨܵܘܡܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܲܖܹ̈ܐ (ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ( 30 ): ܥܲܡ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܘܫܲܦܸܠ̣ ܕܵܫܹܗ ܒܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܦܲܚܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܨܠ̣ܵܐ ܣܵܛܵܢܵܐ: ܘܲܬܼܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܬܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܪܸܚܡܲܬܼ ܟܲܪܣܵܐ ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܪܸܓܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ: ܣܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܥܲܡ ܨܲܝܵܡܵܐ ܕܲܨܒ݂ܼܵܐ ܘܲܟܼܦܸܢ܀ ܟܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܐܵܕܼܵܡ ܐܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܬܿܝܼ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܢܸܙܟܸܿܐ ܠܐܵܓܼܘܿܢܝܼܣܛܵܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܥܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܩܵܡ̣ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܘܲܢ̣ܛܲܪ ܦܲܚܵܘ̈ܗܝ: ܬܲܒܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܥܝܼܪܵܐ ܒܨܵܘܡܹܗ ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܒܸܙܚܵܐ܀ ܠܪܸܚܡܲܬܼ ܟܲܪܣܵܐ ܕܵܫܵܗ̇ ܒܟܲܦܢܵܐ ܕܲܡܣܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܒܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܡܸܙܕܲܟܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ܀ ܠܪܸܓܲܬܼ ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܕܵܫܵܗ̇ ܒܚܘܼܒܵܐ ܕܡܸܣܟܹܿܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܨܵܘܡܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܚܲܫ̈ܝܼܢ ܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܨܵܘܡܹܗ ܐܲܣܪܲܚ̣ ܠܝܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܙܟܿܘܿܢ ܠܐܵܟܹ̇ܠܩܲܪܣܵܐ ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܠܐܵܕܼܵܡ ܐܲܟܸܣ̣ ܕܐܸܠܘܼ ܫ̣ܦܲܪ ܠܹܗ ܕܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܠܵܐ ܚܵܐܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܲܪܵܐ ܕܪܸܓܿܬܼܵܐ ܘܕܼܵܐܣܘܿܛܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܣܲܪ ܠܲܛܪܘܼܢܵܐ ܕܐܲܚܬܹܗ ܠܕܲܪܵܐ ܘܩܵܡ̣ ܐܸܬܼܟܲܬܲܫ: ܘܚܵܒܼ ܚܲܣܝܼܢܵܐ ܘܲܙܟܼܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܝܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܦܲܪܨܘܿܦ ܐܵܕܼܵܡ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: pb. 606 ܘܗܵܝ̇ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܙܟܼܵܐ ܡܵܪܵܐ ܠܥܲܒܼܕܹܗ ܝܲܗ̣ܒܵܗ̇܀ ܕܚܵܒܲܬ̤ ܚܵܘܵܐ ܒܪܵܗ̇ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܬܵܐ ܦܪܲܥ̣ ܐܸܫܛܵܪܵܗ̇: ܒܪܝܼܟܼ ܕܲܒܼܨܵܘܡܹܗ ܢܨܲܚ̣ܘ ܨܲܝܵܡܹ̈ܐ ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ.

Footnotes

‎1  ܕܓ̄ Sic P.

‎2  ܕܓ̄ Sic P.

‎3  ܠܗ L.

‎4  ܚܙܘܢܐ R.

‎5  ܬܟܘܒܘ P. R.

‎6  ܢܡܟ ܥܘܫܢܗ R.

‎7  ܥܠܡ̈ܐ R.

‎8  ܡܕܥܗP. L.

‎9  ܘܐܬܬܪܥ R.

‎10  ܩܠ̈ܐ P. R.

‎11  ܕܗܘ̇ R.

‎12  ܘܐܬܕܘܕ L.

‎13  ܕܪܗ̣ܛ ܒܐܘܪܚܐ L.

‎14  ܡܪܢ P.

‎15  ܕܐܪܐ R.

‎16  ܠܕܐܪܗ R.

‎17  ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ P. L.

‎18  ܗ̣ܘ P. ܗܢ L.

‎19  ܡ̇ܬܿܚ L. ܡܬܚ ܠܢ R.

‎20  ܐ̄ܖ̈ܙܐ R.

‎21  ܡܪܐ ܥܠ ܐܖ̈ܥܬܐ L. R.

‎22  ܕܢܐܪܬ P. L.

‎23  ܪܒܐ L.

‎24  ܗܪܛ L.

‎25  ܣܓܝ ܥܠܠܬܐ ܕܝܗܒܐ ܥܢܦܫܐ P.

‎26  ܘܐܝܢܐ ܕܩܐ̇ܡ P.

‎27  ܐܢܬ R.

‎28  ܐ̄ܢܫ R.

‎29  ܝܘܡ̈ܝܢ P. L.

‎30  ܐܬܟܬܫܘ ܗܘܘ R.

‎31  Ab edit. Add.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/364
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/364.
Bibliography:
On the Lenten Fast III - ܥܲܠ ܨܵܘܡܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܓ.” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/364.

Show Citation Styles