Jacob of Serugh: On the Love of God and On Perfect Reconciliation - ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܟܠ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
footnote :
ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܟܼ ܕܐܹܡܲܠܸܠ ܒܹܗ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܝܼ܀ ܪܵܡܵܐ ܕܲܢܚܸܬܼ ܡ̣ܢ ܡܸܕܼܝܵܪܵܘܗܝ ܨܹܝܕܼ ܒܝܼܫܘܼܬܲܢ: ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܕܐܸܣܲܩ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܕܚܘܼܒܵܟܼ(2) ܘܐܸܬܼܢܸܐ ܫܘܼܦܖ̈ܵܘܗܝ܀ ܐܘܿ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܗ ܣܲܝܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܕܡܵܟܼ ܢܸܪܬܲܚ ܒܝܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܠ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܟܼ܀ ܒܪܸܬܼܚܹܗ ܕܚܘܼܒܵܟܼ ܬܸܬܿܙܝܼܥ ܡܸܠܲܬܼܝ ܥܲܠ ܣܲܒܼܖ̈ܵܬܼܵܟܼ(3): ܕܥܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ (ܐܹܡܲܪ ܫܲܪܒܵܟܼ(4) ܒܹܝܬܼ ܐܲܖ̈ܥܵܢܹܐ܀ pb. 607 ܬܵܘ(5) ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܹܐ ܕܝܸܠܕܲܬ̤ ܟܲܪܣܵܐ ܕܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ: ܢܸܩܢܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܥܘܼܬܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܲܒܵܐ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܐܲܚܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܒܫܲܪܒܹܗ ܕܚܘܼܒܵܐ ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܖ̈ܚܝܼܡܹܐ ܕܪܲܒܲܝ ܐܲܒܼܵܐ ܒܲܕܼܡܵܐ ܕܲܒܪܹܗ: ܗܲܒܼܘ ܠܝܼ ܨܵܘܬܵܐ ܕܡܹܐܡܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܐܹܡܲܪ(6 ܟܠ ܫܲܪܒܵܐ ܓܹܝܪ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܛܲܥܡܹܗ(7) ܒܹܗ ܗ̄ܘܼ: ܘܲܕܼܟܼܠ ܡܹܐܡܪܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܗ̣̄ܝ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ܀ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܵܐ ܙܵܥܹ̇ܬܼ ܝܵܘܡܵܢ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܐܵܕܼܫܵܐ ܗ̄ܘܼ ܚܲܠܝܵܐ ܬܵܘ ܢܸܬܼܒܲܣܲܡ ܒܲܛ̈ܥܵܡܵܬܹܗ܀ ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܕܪܵܗܹ̇ܛ ܒܵܬܲܪ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܨܘܼܕܼ ܠܵܟܼ ܚܘܼܒܵܐ (ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܩܲܪܸܒܼ(8) ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ܀ ܐܘܿ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܣܢܹܐܓܼܪܵܐ ܕܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ: ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܲܠܸܠ ܘܐܸܠܵܐ ܕܬܼܵܘܬܲܪ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܨܲܠܝܵܐ ܐܸܕܼܢܹܗ ܠܲܫ̈ܟܼܵܚܵܬܼܵܐ: ܗܲܒܼ ܠܝܼ ܚܘܼܒܵܐ ܘܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܡܲܠܸܦ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܲܚܸܒܼ ܡܸܫܠܵܐ ܢܸܫܠܸܐ: ܕܐܝܼܩܹܐ ܠܵܐܹ̇ܐ ܒܣܸܕܼܪܵܐ ܕܡܸ̈ܠܹܐ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ܀ ܘܡܲܢ ܕܲܒܼܚܘܼܒܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܢܸܣܟ̇ܘܿܪ ܐܸܕܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܘܡܸܠܹ̈ܐ ܠܵܐ ܡܲܗܢܹܝܢ ܠܹܗ ܕܢܸܫܡܲܥ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܪܲܒܵܐ ܡܗܝܼܪܵܐ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܢܲܥܬܲܪ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ: pb. 608 ܐܲܚܸܒܼ ܣܲܓܝܼ ܘܡܲܠܸܠ ܩܲܠܝܼܠ ܥܲܡ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܝܵܠܘܿܦܵܐ ܡܲܡܠܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܫܡܲܥ ܘܲܥܬܲܪ(9) ܒܹܗ ܕܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܥܵܬܲܪ(538) ܐ̄ܢܵܫ܀ ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܚܘܼܒܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܢܗܲܪܘ ܚܘܼܫܵܒܹ̈ܝܗ̇: ܥܲܠ̣ ܩܵܡ̣ ܗܵܘܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܘܟܲܕܼ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܢ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܠܥܵܒܼ̇ܘܿܕܲܝ̈ܗܹܝܢ: ܐܸܢ ܡܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ ܒܸܠܥܵܕܼ ܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܢ܀ ܡܸܠܚܵܐ ܡܡܲܕܿܟܼܵܐ ܠܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܐ ܬܒܲܣܸܡ ܐܸܢܹܝܢ: ܘܚܘܼܒܵܐ ܒܵܥ̈ܝܵܢ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܕܢܸܣܬܲܥܖ̈ܵܢ ܒܹܗ܀ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܦܲܓܼܪܵܐ ܣܝܼ̈ܡܵܢ: ܘܚܘܼܒܵܐ ܡܡܲܠܸܐ ܕܘܼܟܲܬܼ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ܀ ܫܲܦܝܼܪ ܨܵܘܡܵܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܐܸܢ ܨܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܫ: ܦܘܼܡܹܗ ܡܲܣܪܸܐ ܘܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܝܘܼܬܼܪܵܢ ܒܲܢܙܝܼܪܘܼܬܹܗ܀ ܪܚܝܼܡܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܵܐ ܡܲܣܸܩ ܠܵܗ̇: ܡܚܝܼܠ ܗ̄ܘܼ ܓܸܦܵܗ̇ ܘܠܵܐ ܚܵܙ̇ܝܵܐ ܠܹܗ ܠܪܵܡܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ܀ ܣܲܓܝܼ ܪܚܝܼܡܵܐ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܠܲܕܼܦܵܠܲܟܼ ܠܵܗ̇: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܚܸܒܼ ܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ ܠܵܗ̇: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܡܲܚܸܒܼ ܟܲܕܼ ܦܵܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܣܪܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܡܠܹܗ܀ ܫܒܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܲܒܼܬܼܘܿܠܘܼܬܼܵܐ ܘܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܣܦܝܼܩ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟܼ ܓܲܝܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܓܼܪܹܗ ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܩܵܨܹ̇ܐ ܠܟܲܦܢܵܐ ܠܲܚܡܹܗ: pb. 609 ܘܲܕܼܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܐܸܢ ܩܵܨܹ̇ܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܕܢܸܬܸܠ ܣܵܗܕܵܐ ܓܘܼܫܡܹܗ ܠܢܘܼܪܵܐ ܘܲܠܝܲܩܕܵܢܵܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܘܟܸܢ ܥܲܡ ܣܵܗܕܹ̈ܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܫܵܩܹ̇ܠ܀ ܙܵܟܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܵܐ (ܠܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ(10): ܒܸܠܥܵܕܼܵܘܗܝ ܓܹܝܪ ܠܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܒܸܐ ܘܠܵܐ ܕܲܡܗܲܝܡܸܢ܀ ܡ̣ܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܵܘܗܝ ܝܵܠܹ̇ܦ(11) ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܠܚܘܼܒܵܐ ܡܵܢܵܘ: ܘܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ ܣܵܗ̈ܕܵܢ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܟܼܡܵܐ ܫܲܦܝܼܪ܀ (ܒܚܘܼܒܵܐ ܐܲܒܼܵܐ(12) ܐܲܫܠܸܡ̣ ܠܲܒܼܪܹܗ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܓܹܝܪ ܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܢܲܓܼܕܹܗ ܠܡܵܪܝܵܐ ܘܲܢܚܸܬܼ ܡ̣ܢ ܡܸܕܝܵܖ̈ܵܘܗܝ: ܚܲܠܛܹܗ ܒܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܚܲܒܼܪܵܐ (ܡܵܪܵܐ ܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ(13 ܚܘܼܒܵܐ ܐܲܝܬܝܼ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ: ܘܥܲܒܼܕܹܗ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܣܲܝܒܲܪ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܚܲܒܼܫܹܗ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܟܲܪܣܵܐ ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܩܲܒܼܪܵܐ: ܠܒܲܪ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܕܬܲܠܝܵܐ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܪܸܡܙܹܗ ܟܲܣܝܵܐ܀ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܕܲܡܬܼܘܿܡܵܐܝܼܬܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ: ܕܡܘܼܬܹܗ ܐܲܫܐܸܠ̣ ܕܢܸܒܼܪܸܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܒܨܲܠܡܵܐ ܕܲܒܼܪܹܗ܀ ܒܹܗ ܒܗܵܘ̇ ܚܘܼܒܵܐ ܒܪܵܐ ܒܸܖ̈ܝܵܬܼܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܪܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܒܹܗ ܬܘܼܒܼ ܐܲܫܠܸܡ̣ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܹܗ ܟܲܕܼ ܦܵܪܹܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܒܐܲܝܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܸܥܒܸܕܼ ܗܵܟܲܢ: pb. 610 ܕܢܲܫܠܸܡ ܠܲܒܼܪܹܗ(14) ܚܠܵܦ ܓܵܠܘܼܬܼܵܐ (ܕܢܲܦܢܹܝܗ̇ ܠܐܲܬܼܪܵܗ̇(15 ܠܡܲܢ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܦܫܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܕܼܪܸܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܘܼܬܼܪܹܗ(16): ܥܲܠ ܚܵܕܼܘܿܖܹ̈ܐ ܡܸܛܠ ܚܘܼܒܹܗ ܘܢܲܥܬܲܪ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܲܢ ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹܗ ܠܲܥܠܵܬܼܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܸܒܼܚܵܐ: ܡܸܛܠ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܕܲܥܪܲܩ̣ܘ ܡܸܢܹܗ ܕܢܲܝܬܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ (ܡܲܢ ܡ̣ܢ ܛܵܒܹ̈ܐ(17) ܠܵܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܲܪܡܸܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ: ܕܲܚܠܵܦ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܡܵܘܬܵܐ ܢܸܛܥܲܡ ܘܢܲܚܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܘܐܲܝܢܵܐ ܚܲܝܵܐ ܡܨܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܓܿܘܿܫ ܥܘܼܡܩܹ̈ܝܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ: (ܘܢܹܐܣܘܿܪ ܢܲܦ̮ܫܹܗ ܕܢܸܫܪܸܐ ܚܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ(18 ܡܲܢ ܥܸܠܵܝܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܥܘܼܡܪܵܐ ܩܲܒܼܪܵܐ(19): ܘܡܲܣܸܩ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܠܥܘܼܡܪܵܐ ܪܵܡܵܐ(20) ܕܲܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ܀ ܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܠܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܲܚܠܵܦ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܢܸܛܥܲܡ ܘܢܲܚܸܐ ܐܸܢܘܿܢ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܪܵܡ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܒܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܲܬܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܥܸܩܒܹܗ ܣܝܼ̈ܡܵܢ ܟܠܗܹܝܢ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܠܟܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܗ̣̄ܝ ܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ ܕܢܸܗܘܸܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ܀ ܟܡܵܐ ܕܢܸܙܕܲܕܲܩ ܐܲܝܢܵܐ ܕܙܲܕܝܼܩ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ: ܚܘܼܒܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܘܟܸܢ ܡܸܫܬܲܡܠܸܐ ܒܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ܀ pb. 611 ܡܸܣܬܲܒܼܪܵܐ ܠܝܼ ܕܲܥܣܸܩ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܡܲܩܲܦ ܠܝܼ ܒܹܗ: ܘܣܲܓܝܼ ܝܲܩܝܼܪ ܥܲܠ ܫܵܡ̈ܘܿܥܹܐ ܫܲܪܒܵܐ ܕܐܲܪܡ̇ܝܼܬܼ܀ ܠܡܹܐܡܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼܒܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܫܵܡܲܥ̇: ܘܐܲܝܟܵܐ ܢܸܒܼܥܹܝܘܗܝ ܐܵܘ ܨܹܝܕܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܒܹܗ܀ ܐܝܼܬܼ ܒܲܝܢܵܬܲܢ ܐܲܟܿܬܼܵܐ ܘܚܸܡܬܼܵܐ ܘܠܸܒܵܐ ܩܲܫܝܵܐ: ܚܣܵܡܵܐ ܘܢܸܟܼܠܵܐ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܡܹܐܟܲܠܩܲܪܣܵܐ܀ ܟܠ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܟܠ ܗܸܖ̈ܵܬܼܵܐ ܟܠ ܬܲܟܼܬܘܼ̈ܫܹܐ: ܟܠ ܡܲܨ̈ܘܵܬܼܵܐ(21) ܟܠ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܡܲܡܠܠܵܐ ܣܲܢܝܵܐ܀ ܢܵܨܹ̇ܐ ܗܵܢܵܐ ܘܲܪܓܼܝܼܙ ܗܵܢܵܐ ܘܲܢܟܼܝܼܠ ܗܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܘ ܚܘܼܒܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܫܲܪܒܹܿܗ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ܀ ܘܐܸܠܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܒܹܗ: ܘܲܕܼܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܠܝܼܡ ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܫܲܪܒܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ܀ ܕܢܸܪܓܲܙ ܚܘܼܒܵܐ ܡ̣ܢ(22) ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ: ܕܡܸܪܚܲܡ ܪܵܚܹ̇ܡ ܘܲܠܩܲܖ̈ܝܼܒܹܐ ܘܲܠܖ̈ܲܚܝܼܩܹܐ܀ ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܡܸܫܟܲܚ ܢܸܣܢܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܒܡܵܪܹܗ ܚܵܐܲܪ ܕܲܚܠܵܦ (ܟܠܢܵܫ ܨܠܝܼܒܼܵܐ(23) ܣܲܝܒܲܪ܀ ܬܵܐ ܠܵܟܼ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܬܵܐ ܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ: ܕܲܡܚܲܒܸܿܠ ܠܵܗ̇ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܢܲܦ̣ܫܵܟܼ ܐܸܢ ܒܵܐܹ̇ܬܼ ܒܵܗ̇܀ ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܫܠܝܼܚܵܐ ܦܵܩܹ̇ܕܼ(24) ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܹܗ: ܕܠܵܐ ܠܲܡ ܢܸܥܪܲܒܼ ܫܸܡܫܵܐ ܘܢܸܫܟܲܚ ܕܲܪܓܼܝܼܙܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ܀ pb. 612 ܗܲܪܛ(25) ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܒܥܝܼ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܥܲܕܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܕܐܸܢ ܒܵܐܹܬܼ ܒܵܟܼ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ܀ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܡܲܚܫܸܟܼ ܘܲܡܕܼܵܘܸܕܼ ܠܵܗ̇ ܘܲܡܣܲܪܲܚ ܠܵܗ̇: ܘܡܲܟܼܐܸܒܼ ܠܸܒܵܐ ܘܟܼܠ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܠܝܼܚܹ̈ܐ ܡܵܘܠܸܕܼ(26 ܡܲܦܪܲܥ ܗܵܘܢܵܐ ܚܸܠܡܹ̈ܐ(27) ܫܓܼܝܼ̈ܫܹܐ ܕܠܵܐ ܫܲܦܝܼܪܝܼܢ: ܘܟܼܠ ܡܲܨ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܙܝܼܥ ܒܵܟܼ ܠܸܠܝܵܐ ܒܙܵܘ̈ܥܹܐ(28) ܒܝܼ̈ܫܹܐ܀ ܘܠܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܟܼ ܡܲܝܬܸܐ ܚܸܠܡܵܐ ܘܣܵܕܲܪ ܥܲܡܵܟܼ: ܘܟܼܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ (ܡܫܲܦܸܠ ܘܲܡܫܲܢܸܩ(29) ܠܵܟܼ܀ ܐܵܠܨܵܐ ܣܲܓܿܝܼ ܕܬܲܪܚܸܩ ܡܸܢܹܗ ܥܲܠ ܕܲܣܢܲܝܬܵܝܗܝ: ܘܲܕܼܒܲܪ ܚܸܠܡܵܐ ܘܐܲܥܸܠ̣ ܣܵܡܹܗ ܒܓܼܵܘ ܩܲܝܛܘܿܢܵܟܼ܀ ܣܚܲܦܬܵܝܗܝ ܕܢܹܐܙܲܠ ܘܐܲܝܬܝܼ ܠܸܠܝܵܐ ܘܚܲܠܛܹܗ ܥܲܡܵܟܼ: ܕܡܸܟܼ ܒܵܟܼ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܚܲܢܩ̣ܘܼܟܼ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܲܫܓܼܝܼܫܘܼܬܼܵܐ܀ ܡ̣ܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܗܘ̇ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ ܢܒܲܥ̣ܘ ܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ: ܘܟܼܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ ܐܲܝܬܿܝܹܗ ܠܣܵܢܐܵܟܼ ܕܢܸܗܘܿܪ ܥܲܡܵܟܼ܀ ܘܵܝ ܠܵܟܼ ܡܸܢܹܗ ܕܗܵܐ ܣܚܝܼܦ ܥܲܡܵܟܼ ܥܲܠ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܟܼ: ܘܟܲܕܼ ܕܲܡܝܼܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܢܵܨܹ̇ܐ ܥܲܡܵܟܼ ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܠܵܟܼ܀ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܕܒܼܵܬܼ ܒܵܟܼ ܨܵܪ ܠܵܟܼ ܨܲܠܡܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܲܣܢܲܝܬܵܝܗܝ: ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܚܸܠܡܵܐ ܣܵܡܹܗ ܠܩܘܼܒܼܠܵܟܼ ܕܬܸܬܼܩܲܠܸܐ ܒܹܗ܀ ܐܸܢ ܣܵܢܹ̇ܝܬܿ ܠܹܗ ܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܠܹܗ ܘܐܲܓܼܗܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܣܝܼܡ ܒܵܟܼ ܚܘܼܒܵܐ(30) ܥܲܕܼܠܵܐ ܬܸܕܼܡܲܟܼ ܘܗܵܐ ܠܵܐ ܫܲܚܩܵܟܼ܀ pb. 613 ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܣܲܒܼ ܡ̣ܢ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼ ܥܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܣܝܼܡ ܒܵܗ ܚܘܼܒܵܐ ܕܬܹܐܠܲܕܼ ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ܀ ܡܸܢܹܗ ܕܪܲܡܫܵܐ ܐܲܥܸܠ ܫܲܝܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܘܗܵܐ ܡܸܫܟܲܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܸܢܬܼܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܢܸܥܪܲܒܼ ܫܸܡܫܵܐ ܘܢܸܕܼܢܲܚ ܚܘܼܒܵܐ (ܥܲܠ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ(31): ܘܢܘܼܗܪܹܗ ܕܚܘܼܒܵܐ ܢܸܙܟܸܿܐ ܠܠܸܠܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܚܫܲܟܼ ܠܵܟܼ܀ ܚܸܫܘܿܟܼ ܠܸܠܝܵܐ ܘܚܸܫܘܿܟܼ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܘܐܸܢ ܠܲܬܼܖ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܬܸܬܸܠ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܡܲܢ̣ܘܼ ܡܲܢܗܲܪ ܐܵܘ ܡܲܦܨܲܚ(32) ܠܵܟܼ܀ ܥ̣ܡܲܕܼ ܠܹܗ ܝܵܘܡܵܐ ܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܚܘܼܒܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܘܥܘܿܠ ܐܲܢܗܲܪ ܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܒܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܟܼ ܒܚܘܼܒܵܐ ܚܘܼܪ ܒܹܗ ܡܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܗܵܐ ܒܸܣܡܲܬ̤ ܠܵܟܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܘܐܲܓܼܗܝܼܬܿ ܡ̣ܢ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ܀ ܟܠ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܛܵܒܹ̈ܐ ܘܒܼܝܼ̈ܫܹܐ ܙܲܖ̈ܥܹܐ ܐܸܢܘܿܢ: ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܐܲܪܥܵܐ ܐܵܦ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܟܵܪܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܬܸܙܪܘܿܥ: ܚܸܠܡܹ̈ܐ ܕܠܝܼ̈ܚܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܬܸܚܨܘܿܕܼ ܠܸܠܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܬܸܛܡܘܿܪ ܒܵܗ̇ ܚܘܼܒܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܡܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܟܼ ܐܲܢ̇ܬܿ: ܥܸܛܪܵܐ ܚܲܠܝܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܟܼ ܢܸܣܲܩ ܡ̣ܢ ܬܸܫܘܝܼܬܼܵܟܼ܀ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܡܸܕܼܠܲܚ ܕܵܠܲܚ ܡܵܐ ܕܥܵܐܹ̇ܠ ܠܵܗ̇: ܫܲܦܵܗ̇ ܡܸܢܹܗ ܘܲܡܠܝܼܗ̇ ܫܲܝܢܵܐ ܡܵܐ ܕܕܼܵܡܹ̇ܟܼ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܦܵܘܠܘܿܣ ܐܵܣܝܵܐ ܕܲܠܢܲܦ̮̈ܫܵܬܼܵܐ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܢܸܥܨܘܿܒܼ: pb. 614 ܗܵܢܵܐ ܥܨܵܒܼܵܐ ܣܵܡ̣ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦ̮ܫܵܐ ܕܬܸܬܼܐܲܣܸܐܒܹܗ܀ ܠܪܲܓܘܼܙܬܼܵܢܵܐ ܦܲܩܕܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܠܵܐ ܢܸܥܪܲܒܼ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܦܸܩ̣ ܠܪܘܼܓܼܙܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܠܵܐ ܢܸܕܼܡܲܟܼ ܒܹܗ܀ ܐܲܟܿܬܼܵܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܲܠܵܕܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܲܕܼܩܵܢܹ̇ܐ ܠܵܗ̇: ܘܐܸܢ ܒܵܝ̇ܬܵܐ ܒܹܗ ܠܵܒܼܟܵܐ ܢܘܿܡܝܼ ܘܲܡܣܲܪܚܵܐ ܠܹܗ܀ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ: ܕܠܵܐ ܢܸܣܪܘܿܚ ܒܹܗ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܒܠܸܠܝܵܐ ܐܸܢ ܒܵܐܹ̇ܬܼ ܒܹܗ܀ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼ ܢܲܗܝܼܪ ܐܲܢܗܲܪ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܐܘܿ ܦܵܪܘܿܫܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܵܐ ܕܲܚܫܸܟܼ (ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܒܚܲܫܵܐ33ܬܸܬܼܘܹܝܟܼ(34 ܠܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܟܼ ܡܘܿܢ ܬܸܥܒܸܿܕܼ ܠܹܗ ܡܵܐ ܕܐܲܣܟܸܠ̣ ܒܵܟܼ: ܪܚܲܡܲܝܗܝ ܘܲܙܟܼܝܼܘܗܝ ܕܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܬܸܣܢܹܝܘܗܝ ܗ̤ܘ ܙܵܟܹ̇ܐ ܠܵܟܼ܀ ܟܡܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܝܬܿ ܠܹܗ ܗܵܘܹ̇ܐ ܟܘܼܒܵܐ ܒܓܼܵܘ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ: ܘܲܡܕܲܒܸܿܨ ܠܵܟܼ ܐܸܠܵܐ ܪܚܸܡܬܵܝܗܝ ܠܵܐ ܐܲܓܼܗܝܼܬܵܝܗܝ܀ ܒܨܲܠܡܹܗ ܕܲܒܼܪܵܐ ܓܒܼܝܼܠ(35) ܐܲܢ̄ܬܿ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܒܡܵܢ ܬܸܕܼܡܸܐ ܠܹܗ ܐܸܠܵܐ ܕܬܸܪܚܲܡ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ܀ ܝܼܫܘܿܥ ܪܲܒܵܟܼ ܫܲܚܠܸܦ̣ ܡܲܝ̈ܵܐ ܠܚܲܡܪܵܐ ܛܵܒܼܵܐ: ܥܒܸܕܼ ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܥܒܼܵܕܼܵܐ ܚܲܕܼܬܼܵܐ ܘܐܸܬܿܕܲܡܵܐ ܒܹܗ܀ ܣܲܒܼ ܫܲܚܠܸܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܣܵܢܐܵܐ ܒܪܵܚ̇ܡܵܐ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܩܵܛܢܹܐ ܬܸܚܙܸܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܟܠ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ܀ ܐܲܒܼܘܼܢ ܩܵܪܹܝܬܿ ܠܐܲܒܼܵܐ ܕܪܵܘܡܵܐ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܚܵܘܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܟܼ ܡ̣ܢ ܕܸܡ̈ܘܵܬܹܗ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ pb. 615 ܗ̤ܘ ܡ̣ܢ ܡܲܝ̈ܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܥܒܲܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܫܲܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܘܐܸܬܿܕܲܡܵܐ ܒܹܗ܀ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܪܲܛܸܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܟܹܿܗ ܠܲܕܼܡܵܚܹ̇ܐ ܠܹܗ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܡ̣ܢ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܵܐ ܗܦܝܼܟܼ ܘܲܕܼܠܝܼܚ ܘܲܡܠܸܐ ܪܘܼܓܼܙܵܐ܀ ܠܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܪܘܼܩܵܐ ܘܢܸܓܼܕܹ̈ܐ ܠܚܲܨܹܗ ܚܠܵܦ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܡܣܲܝܒܲܪ(36) ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܚܠܵܦܲܝܗܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܢܸܛܥܲܡ܀ ܟܲܕܼ ܣܵܢܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܟܲܕܼ ܙܵܩ̇ܦܝܼܢ ܠܹܗ ܚܠܵܦ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܬܵܐ ܚܵܘܵܐ ܠܝܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܪܓܼܝܼܙܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ: ܡܵܢܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܵܟܼ ܕܲܥܣܝܼܩܵܐ(37) ܠܵܟܼ ܬܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܹܗ܀ ܡܸܛܠܲܡ ܛܲܠܡܵܟܼ ܚܘܼܪ ܒܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܛܠܝܼܡ ܐܵܦ ܗ̤ܘ: ܡܸܥܠܲܒܼ ܥܲܠܒܵܟܼ ܐܵܦ ܠܹܗ ܥܲܠܒܿܘܼܗܝ ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܨܲܥܪܵܟܼ ܨܲܚܝܵܟܼ ܢܲܟܼܠܵܟܼ ܐܲܚܘܼܟܼ ܬܘܼܒܼ ܚܲܝܵܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܣܲܝܒܲܪ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ܀ ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܠܵܐ ܪܚܸܡܬܵܝܗܝ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܬܸܩܪܸܐ ܐܲܒܼܘܼܢ ܐܸܢ ܐܲܚܘܼܗܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ܀ ܫܒܼܘܿܩ ܠܹܗ ܕܐܲܣܟܸܠ̣ ܘܲܪܗܲܛ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܠܹܗ: ܕܗܵܢܵܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܣܒܲܪܬܼܵܐ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ̇ ܠܵܗ̇܀ ܐܘܿ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܐܸܠܵܐ ܬܸܪܚܲܡ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ: ܒܥܝܼ ܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܵܟܼ܀ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܝܼܫܘܿܥ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܣܵܦ̇ܪܵܟܼ ܗܵܟܲܢ ܡܲܠܸܦ: pb. 616 ܕܠܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܟܼ ܬܸܗܘܸܐ ܡܲܚܸܒܼ ܘܲܡܚܲܒܸܒܼ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܠܵܐ ܫܡܲܥܬܵܝܗܝ ܚܸܘܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܵܦ̇ܪܵܟܼ ܗܵܘ̇ (ܕܲܒܼܢܸܟܼܠܹܗ: ܟܠ ܡܲܨ̈ܘܵܬܼܵܐ(38) ܘܣܸܕܼ̈ܩܹܐ ܪܵܡܹ̇ܐ ܒܹܝܬܼ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ܀ ܬܪܹܝܢ ܖ̈ܲܒܵܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̤ܵܘ (ܠܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ(39) ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܲܡ: ܘܠܵܘ ܐܲܝܟܼ ܗܵܢܵܐ ܡܲܠܸܦ ܗܵܢܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܒܝܘܼܠܦܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܸܘܝܵܐ ܘܡܵܪܲܢ ܣܵܦ̇ܖܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ: ܚܲܕܼ ܩܵܛܘܿܠܵܐ ܚܲܕܼ ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܠܬܲܠܡܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ܀ ܡܲܠܸܦ ܚܸܘܝܵܐ ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܘܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܥܲܝ̈ܢܹܐ: ܘܣܸܢܐܲܬܼ ܐܲܚܹ̈ܐ ܘܲܪܓܼܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܘܢܸܟܼܠܵܐ ܐ̄ܡܝܼܢܵܐ܀ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܪܲܒܵܐ ܛܢܵܢܵܐ ܘܚܸܡܬܼܵܐ ܘܲܕܼܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܗܸܪܬܼܵܐ ܘܐܲܟܿܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܸܖ̈ܝܵܢܹܐ ܘܣܸܕܼܩܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ܀ ܓܲܢܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܘܓܲܝܵܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܦܠܝܼܓܼܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ ܕܐܲܫܝܼܕܼ܀ ܘܡܲܠܸܦ ܝܼܫܘܿܥ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ ܘܛܵܒܼܘܼܬܼ ܥܲܝܢܵܐ: ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܲܦܨܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܘܲܚܠܝܼܛܘܼܬܼܵܐ܀ ܫܲܝܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܫܠܵܡܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܢܲܩܕܵܐ: ܬܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܘܲܬܼܪܝܼܨܘܼܬܼܵܐ ܘܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܵܦ ܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܦܫܝܼܛܘܼܬܼܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܢܸܪܚܲܡ ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܬܵܐ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܣܲܒܼ ܠܵܟܼ ܪܲܒܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܒܼܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܠܵܐ ܬܸܬܼܥܲܪܩܲܠ ܐܸܢ ܪܲܒܵܟܼ ܗ̄ܘ̣܀ pb. 617 ܓܒܼܝܼ ܠܵܟܼ ܣܵܦ̇ܖ̈ܵܐ ܘܝܼܠܲܦ ܡܸܢܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܲܪ ܠܵܟܼ: ܠܲܬܼܖ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܬܸܗܘܸܐ ܫܵܡܲܥ̇ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬ̇܀ ܐܸܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܪܓܼܝܼܓܼ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܪܓܲܙ ܘܲܦܐܸܐ ܠܵܟܼ ܘܲܣܢܝܼ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܟܲܕܼ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܵܟܼ܀ ܘܲܗ̤ܘܝܼ ܕܠܝܼܚܵܐ ܗܦܝܼܟܼܵܐ ܟܡܝܼܪܵܐ ܘܣܵܢܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ: ܟܡܹܐܢܹ̈ܐ ܛܲܝܸܒܼ ܗܸܪܬܼܵܐ ܓܲܪܸܓܼ ܘܐܲܥܝܼܪ ܪܘܼܓܼܙܵܐ܀ ܩܪܝܼ ܠܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܘܲܫܓܼܘܿܫ ܘܲܕܼܠܘܿܚ ܘܐܲܪܡܵܐ ܚܲܪܒܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܛܲܪܩܵܐ ܕܚܸܘܝܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܡܲܪܝܼܪܵܐ܀ ܪܲܚܡܵܟܼ ܐܲܚܘܼܟܼ ܣܢܝܼܘܗܝ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܓܵܢ ܡܵܢ ܒܲܛܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܢ ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܣܢܝܼܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܕܲܣܢܵܟܼ ܘܐܸܬܼܦܲܪܲܣ ܠܹܗ܀ ܨܠܝܼ ܠܹܗ ܦܲܚܵܐ ܚܦܘܿܪ ܠܹܗ ܒܹܐܪܵܐ ܫܕܼܝܼܘܗܝ ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ: ܚܫܘܿܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܘܐܲܣܓܵܐ ܨܲܚܵܝܗܝ ܥܲܠ ܥܲܠ ܕܐܲܣܟܸܠ̣ ܒܵܟܼ܀ ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܕܢܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܵܟܼ ܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܒܲܠ: ܕܠܵܐ ܢܸܪܓܲܙ ܠܹܗ ܪܲܒܵܟܼ ܚܸܘܝܵܐ ܒܝܼܫܵܐ(40) ܡܸܢܵܟܼ܀ ܗ̤ܘ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟܼ ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܪܲܥܸܐ ܘܠܵܐ ܬܸܫܬܲܦܸܐ: ܘܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܙܟܹܿܝܟܼ ܕܠܵܐ ܬܸܗܘܸܐ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܦܵܫܘܿܖܹ̈ܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܦܪܲܥܬܵܝܗܝ ܚܘܼ̈ܒܼܠܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܣܟܸܿܠ̣ ܒܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܠܹܗ ܘܐܸܠܵܐ ܫܵܐܹ̇ܛ ܘܲܡܓܲܚܸܟܼ(41) ܒܵܟܼ܀ ܣܥܘܿܪ ܠܹܗ ܒܝܼܫܬܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝ̇ ܕܲܣܥܲܪ ܠܵܟܼ ܗ̤ܘ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܕܵܚܹ̇ܠ ܟܠܢܵܫ ܡܸܢܵܟܼ ܘܲܡܝܲܩܲܪ ܠܵܟܼ܀ pb. 618 ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܸܦ ܚܸܘܝܵܐ ܠܖ̈ܵܚܡܵܘܗܝ ܘܲܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܵܝ ܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܨܵܠܹ̇ܐ ܐܸܕܼܢܹܗ ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܠܹܗ܀ ܒܲܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܬܵܐ ܫܡܲܥ ܠܝܼܫܘܿܥ ܡܘܿܢ ܐܵܡ̇ܲܪ ܠܵܟܼ: ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗ̤ܘܝܼ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ܀ ܠܣܵܢܐܵܟܼ ܐܲܚܸܒܼ ܘܐܲܦܢܵܐ ܦܲܟܵܟܼ ܠܲܕܼܡܵܚܹ̇ܐ ܠܵܟܼ: ܘܲܚܠܵܦ ܪܵܚܡܵܟܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܐܲܫܠܸܡ ܐܸܢ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܲܬܿ܀ ܠܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܟܼ ܪܚܲܡܲܝܗܝ ܡܸܪܚܲܡ ܐܸܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܝܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܐܸܢ ܡܲܣܟܸܠ ܒܵܟܼ ܫܒܲܥ ܥܲܠ ܫܲܒܼܥܝܼܢ ܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܠܹܗ܀ ܐܸܫܬܲܥ ܨܲܥܪܵܐ ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܬܨܲܥܲܪ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܵܟܼ: ܘܲܗ̤ܘܝܼ ܛܵܒܼܵܐ ܐܵܦ ܨܹܝܕܼ ܒܝܼ̈ܫܹܐ ܕܲܡܨܲܚܹܝܢ ܠܵܟܼ܀ ܫܒܼܘܿܩ ܠܹܗ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܟܠ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܕܲܣܥܝܼܖ̈ܵܢ ܠܹܗ: ܕܗܵܟܲܢ ܡܲܠܸܦ ܣܵܦܪܵܟܼ ܝܼܫܘܿܥ ܐܸܢ ܕܝܼܠܹܗ ܐܲܢ̄ܬܿ܀ ܚܘܼܪ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܘܚܘܼܪ ܒܲܟܼܠܝܼܠܵܐ ܕܟܼܘܼ̈ܒܹܿܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܵܥ̇ܟܵܐ ܐܲܟܿܬܼܵܐ ܘܚܸܡܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ܀ ܥܲܠ ܕܲܢܪܲܥܸܐ ܠܓܸܢܣܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܪܲܓܿܝܼܙܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܒܠܲܥ̣ ܘܐܸܨܛܲܥܲܪ ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܫܲܝܢܵܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ܀ ܐܸܬܿܛܲܥܝܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܝ ܪܵܗܹ̇ܛ ܟܠܢܵܫ ܒܲܥܒܼܝܼ̈ܕܼܵܬܹܗ܀ ܥܪܲܩܘ ܬܲܠܡܝܼ̈ܕܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܫܵܛ̣ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܸܦ ܫܲܝܢܵܐ ܠܲܕܼܫܵܡܲܥ ܠܹܗ܀ ܥܸܫܢܲܬ̤ ܒܝܼܫܬܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܟܼܵܗܢܵܐ ܢܸܪܓܲܙ: ܘܫܲܠܝܼܛ ܐ̄ܖ̈ܵܙܹܐ ܢܸܣܢܸܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܘܲܢܒܲܙܲܚ ܒܹܗ܀ pb. 619 ܐܸܫܬܿܘܿܩ ܗܵܪܟܵܐ ܐܵܘ ܐܹܡܲܠܸܠ ܟܲܕܼ ܕܵܚܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܲܝ̈ ܐܵܘ ܐܸܣܟܿܘܿܪ ܦܘܼܡܝ ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ܀ ܡܸܠܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܵܗܢܵܐ ܘܲܡܪܲܥܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠ ܕܲܪܓܼܝܼܙܝܼܢ: ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܢܸܪܓܲܙ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܪܲܥܹܝܘܗܝ ܥܲܡ ܩܲܪܝܼܸܒܹܗ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܪܵܡܹ̇ܐ ܡܸܠܚܵܐ ܒܡܸܠܚܵܐ ܘܲܡܒܲܣܸܡ ܠܵܗ̇: ܘܐܸܢ ܦܸܟܼܗܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܢܵܐ ܛܲܥܡܵܐ ܡܨܸܐ ܡܲܬܼܩܸܢ ܠܵܗ̇܀ ܐܸܢ ܣܸܪܝܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܵܠܲܚ ܠܵܗ̇ ܠܛܲܥܡܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܢ ܦܸܟܼܗܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܐܸܒ݂ܲܕܼ ܣܲܒܼܪܵܐ ܕܲܛ̈ܥܵܡܵܬܼܵܗ̇܀ ܬܵܝ ܠܹܟܼܝ ܡܸܠܚܲܢ ܘܐܲܝܬܵܝ ܛܲܥܡܹܟܼܝ ܕܲܢܒܲܣܸܡ ܠܲܢ: ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܠܵܐ ܬܸܣܪܹܝܢ ܕܠܹܟܼܝ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢܲܢ ܢܸܬܼܡܲܕܲܟܼ(42) ܒܹܟܼܝ܀ ܒܕܼܘܿܪܝ ܒܲܢ ܢܲܦ̮ܫܹܟܼܝ ܕܲܦܟܲܗܢܲܢ ܠܲܢ ܘܐܸܬܿܕܵܘܲܕܼܢܲܢ: ܚܘܼܨܝ ܪܲܦܝܘܼܬܲܢ ܘܐܲܣܓܵܝ ܛܲܥܡܵܐ ܠܦܲܟܿܝܼܗܘܼܬܲܢ܀ ܠܛܲܥܡܹܟܼܝ ܕܝܼܠܹܟܼܝ ܚܵܐ݁ܲܪ ܟܠܢܵܫ ܕܢܸܬܼܡܲܕܲܟܼ(43) ܒܹܟܼܝ: ܘܐܸܢ ܐܸܒ݂ܲܕܼ ܠܹܗ ܛܲܥܡܹܟܼܝ (ܒܸܟܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣(44) ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܠܹܟܼܝ܀ ܡܸܠܚܵܐ ܐܢ̄ܬܿ ܟܵܗܢܵܐ ܚܙܝܼ ܠܵܐ ܬܸܪܓܲܙ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܼܵܟܼ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡ̣ܢ ܒܲܪܵܝܹܐ ܕܡܸܠܚܵܐ ܦܸܟܼܗܲܬ̤܀ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܠܚܵܗ̇ ܕܐܲܪܥܵܐ ܘܫܲܝܢܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ: ܢܘܼܗܪܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܖ̈ܲܒܲܝ ܒܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܟܼܘܿܢ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ: ܒܟܼܘܿܢ ܡܸܫܬܲܦܸܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܕܼܠܝܼܚ ܥܲܠ ܒܲܪ ܙܵܘܓܹܗ܀ ܡܸܢܟܼܘܿܢ ܝܵܠܹ̇ܦ ܥܵܠܡܵܐ ܕܢܸܪܚܲܡ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ: pb. 620 ܘܡܸܢܟܼܘܿܢ ܫܵܡܲܥ̇ ܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ܀ ܐܲܢ̄ܬܿܘܿܢ ܩܵܪܹܝܢ ܥܲܠ ܒܹܝܡ ܪܵܡܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܫܒܼܘܿܩ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܐܸܢ ܡܲܣܟܸܠ ܒܵܟܼ ܫܒܲܥ ܥܲܠ ܫܲܒܼܥܝܼܢ܀ ܒܟܸܢܵܖ̈ܲܝܟܿܘܿܢ ܙܵܡ̇ܪܵܐ ܣܒܲܪܬܹܗ ܕܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܩܵܠܲܝ̈ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܸܪܚܲܡ ܟܠܢܵܫ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܹܗ܀ ܡܸܢܟܼܘܿܢ ܫܵܡܲܥ̇ ܟܸܢܫܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܕܥܹܕܲܬܼ ܥܲܡ̈ܡܹܐ: ܕܡܸܡܬܼܘܿܡ ܒܝܼܫܬܵܐ ܚܠܵܦ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܸܦܪܘܿܥ܀ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܝܼ ܪܸܚܡܹ̇ܬܼ ܡ̣ܢ ܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܠܸܦܬܵܢܝ: ܘܐܸܢ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܣܵܢܹ̇ܝܬܿ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕܼ܀ ܕܐܸܪܚܲܡ ܐܸܢܵܐ ܠܲܕܼܣܵܢܹ̇ܐ ܠܝܼ ܡܲܠܸܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ: ܘܠܲܐܚܘܼܟܼ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܠܵܐ ܫܵܦܲܪ ܠܵܟܼ ܬܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܹܗ܀ ܕܲܚܸܠܬܵܢܝ ܠܝܼ ܕܐܸܠܵܐ ܫܸܒܼܩܹ̇ܬܼ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܠܝܼ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܼ ܬܸܫܒܿܘܿܩ ܪܘܼܓܼܙܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܲܣܟܸܠ̣ ܒܵܟܼ܀ ܐܸܢ ܬܸܥܒܲܪ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܡܲܢ ܡܲܠܸܦ ܠܵܟܼ: ܣܘܼܪܵܕܼܵܐ(45) ܗ̄ܘ̣ ܠܝܼ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ ܐܸܡܬܿܘܿܚ܀ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܐ ܕܩܵܪܹܝܬܿ ܝܸܠܦܹ̇ܬܼ ܡܸܢܵܟܼ ܥܲܠ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܲܠ ܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ܀ ܙܸܠ ܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܘܟܸܢ ܬܵܐ ܩܲܪܸܒܼ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܕܡܵܐ ܕܐܸܬܼܪܲܥܝܼ ܦܫܝܼܩ ܠܹܗ ܕܢܹܐܬܸܐ܀ ܥܸܛܪܵܐ ܕܒܸܣ̈ܡܹܐ ܕܠܵܐ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܪܹܝܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܣܲܪܝܵܐ: pb. 621 ܘܐܸܢ ܡܲܢ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܦܝܼܪܡܵܐ ܢܸܛܥܲܢ ܩܘܼܕܼܫܵܐ ܨܲܥܲܪ܀ ܚܘܼܒܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܗ̤ܘܝܘܼ ܥܸܛܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܚܘܼܣܵܝܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܥܸܩܵܖܹ̈ܐ(46) ܒܖ̈ܝܼܟܹܐ ܕܲܥܕܸܢ ܟܲܢܫܹܗ ܗܵܘܢܵܐ܀ ܒܵܣ̈ܡܹܐ ܓܒܲܝ̈ܵܐ ܕܡܲܥܸܠ ܟܵܗܢܵܐ ܠܲܩܕܼܘܿܫ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ: ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܐ̄ܢܘܿܢ ܕܲܫܦܹܝܢ ܘܲܕܼܟܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ܀ ܡܢܵܪܲܬܼ ܫܲܒܼܛܹ̈ܐ (ܫܒܼܝܼܥܲܬܼ ܢܘܼܗܪܵܐ(47) ܕܥܲܙܝܼܙ ܕܸܢܚܵܗ̇: ܪܸܚܡܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܒܼܓܼܵܘ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܫܦܝܼܬܼܵܐ ܣܝܼܡܵܐ(48 ܡܸܫܚܵܐ ܡܒܲܣܡܵܐ ܕܡܵܫܲܚ ܟܵܗܢܵܐ ܡܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܕܲܫ(49): ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܲܟܼܪܸܙ ܕܲܚܠܸܐ ܪܹܝܚܹܗ ܡ̣ܢ ܗܹܖ̈ܘܿܡܹܐ܀ ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܕܫܲܠܡܵܐ ܘܲܕܼܢܲܗܝܼܪܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܚܲܕܼܝܹܗ: ܥܸܛܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܓܲܒܼܝܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܫܲܦܝܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܵܐ ܕܡܵܫܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܕܹܗ ܘܪܸܓܼܠܹܗ ܘܛܲܪܦܵܐ ܕܐܸܕܼܢܹܗ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܲܙܩܝܼܦܘܼܬܼܵܐ܀ ܕܢܲܪܡܸܐ ܡܸܠܚܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܸܒܼܚܹ̈ܐ ܡܸܬܼܦܲܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܸܬܼܝܲܕܼܥܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܕܚܘܼܒܵܐ ܡܫܲܡܸܫ ܟܠ ܕܸܒܼ̈ܚܵܬܼܵܐ܀ ܦܪܝܼܣܵܐ ܕܒܼܘܼܨܵܐ ܕܠܵܒܹ̇ܫ ܟܵܗܢܵܐ ܒܓܼܵܘ ܒܹܝܬܼ ܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܦܪܝܼܣ ܥܲܠ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܡܵܐ ܕܲܡܟܲܗܸܢ܀ ܦܸܬܼܟܵܐ(50) ܕܠܵܒܹ̇ܫ ܡܵܐ ܕܨܹܝܕܼ ܥܲܡܵܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ: ܡܚܵܘܸܐ(51) ܕܲܦܬܼܝܼܟܼ ܘܲܚܠܝܼܛ ܥܲܡ ܟܠ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 622 ܒܙܲܓܹ̈ܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܘܲܒܼܖ̈ܘܼܡܵܢܹܐ ܕܲܦܪܵܙܘܿܡܵܐ: ܡܙܝܼܥ ܠܹܗ ܠܟܼܵܗܢܵܐ(52) ܕܢܸܕܼܚܲܠ ܢܸܪܚܲܡ ܘܲܕܼܢܸܙܕܲܗܸܐ܀ ܟܠܝܼܠܵܐ ܘܟܲܠܘܵܐ ܘܦܸܕܿܬܼܵܐ ܕܠܵܒܹ̇ܫ ܡܵܐ ܕܲܡܫܲܡܸܫ: ܣܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܐ܀ ܟܠܝܼܠܹܗ ܕܟܼܵܗܢܵܐ ܚܘܼܒܹܗ ܕܟܼܵܗܢܵܐ ܠܥܲܡܵܐ ܡܲܟܼܪܸܙ: (ܕܗ̤ܘ ܗܵܘܹ̇ܐ ܠܹܗ(53) ܚܙܵܩܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ܀ ܒܚܘܼܒܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܟܵܗܢܵܐ ܥܵܐܹ̇ܠ ܨܹܝܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܐܸܠܵܐ ܡܲܚܸܒܼ ܫܚܝܼܡܵܐ ܕܡܲܚܸܒܼ ܛܵܒܼ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ܀ ܠܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܡܲܠܦܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܟܼܵܗܢܵܐ ܐܵܘܫܸܛ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܓܲܢܸܐ ܐܸܢ ܣܵܒܹ̇ܟܼ ܐ̄ܢܵܐ ܒܲܕܼܖ̈ܵܡܵܢ ܡܹܢܝ܀ ܫܪܵܓܼܵܐ ܒܫܸܡܫܵܐ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܲܢܗܲܪ ܡܵܐ ܕܲܡܗܲܠܸܟܼ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܲܢܗܲܪ ܟܠ ܐܘܼܖ̈ܚܵܬܼܵܐ ܠܟܼܠ ܗܲܠܵܟܹ̈ܐ܀ ܫܬܼܘܿܩ ܐܵܡܘܿܪܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܨܛܲܥܲܪ ܫܸܡܫܵܐ ܡܸܢܵܟܼ: ܚܲܦܵܐ ܦܘܼܡܵܟܼ ܪܲܒܿ ܗ̄ܘܼ ܡܸܢܵܟܼ ܫܲܪܒܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼܬܿ܀ ܫܲܦܠܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܵܐ ܛܸܒܵܟܼ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܚܸܫܘܿܟܼ ܗܵܘܢܵܐ ܡܵܢ ܐܵܡ̇ܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܨܹܝܕܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐ܀ ܥܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܵܐ ܕܠܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ(54): ܕܲܪܓܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܪܵܡܵܐ ܫܬܼܘܿܩ ܬܵܚܘܿܒܼܵܐ ܘܲܚܙܝܼ ܢܲܦ̮ܫܵܟܼ܀ ܦܢܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܠܟܸܢܫܵܐ ܡܲܠܸܠ ܕܲܫܦܸܐ ܘܲܦܫܝܼܛ: ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ ܕܫܵܡܲܥ̇ ܒܲܣܝܼܡܵܐܝܼܬܼ܀ pb. 623 ܠܵܐ ܠܵܟܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܨܹܝܕܼ ܥܲܠܠܵܢܹ̈ܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܠܡܵܪܹܐ ܥܵܢ̈ܵܐ ܐܲܪܦܵܐ ܢܛܝܼܪܝܼܢ ܣܘܼܥܖ̈ܵܢܲܝܗܘܿܢ܀ ܠܥܵܢ̈ܵܐ ܡܲܠܸܠ ܩܲܛܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܘܬܲܡܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ: ܕܲܚܠܵܦܲܝܗܹܝܢ ܒܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܣܲܝܒܲܪ܀ ܫܡܲܥܘ ܬܲܡܝܼ̈ܡܹܐ ܙܒܼܝܼ̈ܢܲܝ ܒܲܕܼܡܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܕܬܼܘܼܒܼ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܡܹܐܡܪܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ܀ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܒܹܗ ܠܵܐ ܡܸܬܼܩܲܢ̈ܝܵܢ ܫܲܦܝܼܖ̈ܵܬܼܵܐ: ܒܵܬܼܪܹܗ ܢܸܪܗܲܛ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܚܦܝܼܛ ܥܲܠ ܝܘܼܬܼܖ̈ܵܢܹܐ(55 ܪܚܲܡܘ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܠܩܲܖ̈ܝܼܒܲܝܗܘܿܢ: ܕܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܪܹܫܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܦܣܝܼܩ ܘܲܫܕܸܐ ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ܀ ܢܲܦ̮ܫܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܲܝܢܵܐ ܕܢܲܦܝܼܩ ܚܘܼܒܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܦܵܫ̣ ܠܹܗ ܫܠܲܕܵܐ ܕܩܲܪܝܼܪ ܘܲܣܪܸܐ ܘܠܵܘ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣܀ ܡܲܢ̣ܘ ܢܪܲܥܸܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܥܲܠ ܩܲܪܝܼܒܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܚܘܼܒܵܐ (ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܣܵܘܩܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ(56 ܐܹܡܲܪ ܗܵܫܵܐ ܡܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܕܲܪܓܼܝܼܙܘܼܬܼܵܐ: ܒܡܲܢ ܕܲܪܓܼܝܼܙܝܼܢ ܡܲܢ̣ܘܼ ܢܸܚܒܿܘܿܨ ܥܲܠ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܘܚܲܕܼ ܐܸܨܛܲܥܲܪ ܘܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܨܲܥܲܪ: ܗܵܘ̇ ܕܐܸܨܛܲܥܲܪ ܢܸܒܼܥܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܡ̣ܢ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ܀ pb. 624 ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܣܟܸܠ̣ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ ܗ̄ܘ̣ ܕܲܢܩܝܼܡ ܕܝܼܠܹܗ: ܒܵܗܹ̇ܬܼ ܢܹܐܬܸܐ ܙܸܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܠܹܗ܀ ܘܐܸܢ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܪܓܼܝܼܙܵܐ ܡ̣ܢ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ: ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܚܲܝܵܒܼ ܕܲܢܦܝܼܣ ܥܲܠ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ܀ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ ܕܹܝܢ ܡܵܐ ܕܐܲܣܟܸܿܠ̣ ܠܹܗ ܕܚܸܠ̣ ܘܐܸܬܿܕܵܘܲܕܼ: ܘܐܲܪܥܸܠ ܘܲܫܒܲܩ̣ ܘܲܕܼܢܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܪܲܣ܀ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܖ̈ܣܹܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܙܲܟܵܝ ܡ̣ܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ: ܠܹܗ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܕܢܸܒܼܥܸܐ ܫܲܝܢܵܐ ܥܲܡ ܩܲܪܝܼܒܹܗ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܥܸܠܵܝ ܪܵܡ ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܗ̤ܘ ܢܸܬܿܬܲܚܬܸܐ: ܨܹܝܕܼ ܬܵܚܘܿܒܼܵܐ ܘܢܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܹܗ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ܀ ܒܪܹܫܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܡܲܨܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܪܡܝܼ ܚܸܘܝܵܐ: ܘܲܪܓܼܝܼܙܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡܵܪܝܵܐ ܘܐܵܕܼܵܡ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ܀ ܡܲܢ̣ܘ ܒܨܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܡܸܣܟܹܝܢ ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܲܣܟܸܠ̣: ܘܠܲܐܦܲܝ̈ ܚܲܒܼܪܹܗ ܡܲܢ̣ܘܼ ܐܸܙܲܠ̣ ܢܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܹܗ܀ ܐܵܕܼܵܡ ܐܲܣܟܸܠ̣ ܗ̤ܘ ܫܵܛ̣ ܘܐܲܡܪܲܚ̣ ܗ̤ܘ ܛܥ̣ܵܐ ܘܲܡ̣ܪܲܕܼ: ܗ̤ܘ ܓܢܲܒܼ ܘܲܣܪܲܚ̣ ܗ̤ܘ ܚܛܲܦ̣ ܘܐܸܟܲܠ̣ ܗ̤ܘ ܪܓܸܙ̣ ܘܲܢܦܲܩ̣܀ ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܵܠ̣ ܒܲܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܨܹܝܕܼ ܐܲܒܼܘܼܗܝ: ܘܐܸܬ݂ܼܵܐ ܪܲܥ̣ܝܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܐܸܬܿܬܲܚܬܿܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܙܲܠܝܼܠܵܐ: ܐܵܦ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܒܥ̣ܵܐ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܣܟܹܿܢܵܐ܀ ܡܵܪܵܗ̇ ܕܓܲܢܬܼܵܐ ܢܚܸܬܼ ܒܲܦܝܵܣܵܐ ܨܹܝܕܼ ܓܲܢܵܒܼܵܐ: ܘܐܸܬܼܪܲܥܝܼ ܠܹܗ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܦܹܐܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܢܹܐܟܼܘܿܠ܀ pb. 625 ܪܵܥܝܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܠܥܸܪܒܵܐ ܕܲܛܥ̣ܵܐ(57) ܒܚܘܼܒܹܗ ܛܲܥ̣ܢܹܗ: ܕܲܪܓܸܙ ܘܲܢܦܲܩ̣ ܐܸܬܼܵܐ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܥܲܠ ܟܲܬܼ̈ܦܵܬܹܗ܀ ܙܘܼܥܘ ܕܲܪܓܼܝܼܙܝܼܢ ܘܲܚܒܼܘܿܨܘ ܟܠܝܘܿܡ ܥܲܠ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ: ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼ ܠܲܢ ܟܲܕܼ ܐܲܪܓܸܙܢܵܝܗܝ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܹܐܡܲܪ ܕܲܦܠܵܢ ܐܲܣܟܸܠ̣ ܢܹܐܬܸܐ ܠܐܲܦܲܝ̈: ܛܵܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܢܹܗ ܨܲܥܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐܹܙܲܠ ܐܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܹܗ܀ ܗ̤ܘ ܐܲܣܟܸܿܠ̣ ܒܝܼ ܢܹܐܬܸܐ ܢܦܝܼܣܲܢܝ ܘܲܡܩܲܒܸܿܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܲܒܼܡܘܼܟܵܟܹܗ ܢܹܐܠܲܦ ܟܠܢܵܫ ܥܲܠ ܣܲܟܼܠܘܼܬܹܗ܀ ܠܵܐ ܨܒܼܵܐ ܡܵܪܝܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܗܵܟܲܢ ܠܐܵܕܼܵܡ ܕܐܲܣܟܸܠ̣: ܕܗ̤ܘ ܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܘܲܒܼܥܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܢܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܹܗ܀ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢ ܐܸܠܘܼ ܩ̣ܵܘܝܼ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܲܬܼܪܹܗ: ܘܠܵܐ ܐ̄ܬ̣ܼܵܐ ܠܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܪܓܼܝܼܙ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ܀ ܘܒܲܕܼܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܥܵܕܼܪܵܐ ܗ̤ܘ ܢܸܬܼܡܲܟܲܟܼ: (ܗ̤ܘ ܐܲܦܝܼܣܹܗ ܠܥܲܒܼܕܵܐ ܕܲܥܪܲܩ ܕܢܸܬܼܪܲܥܸܐ(58) ܠܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܥܸܠܵܝܵܐ ܢܚܸܬܼ ܒܲܚܢܵܢܹܗ ܨܹܝܕܼ ܬܲܚ̈ܬܵܝܹܐ: ܘܪܲܥܝܼ ܘܲܕܼܒܲܪ (ܘܐܲܣܸܩ̣ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܕܢܵܘܪܸܒܼ(59) ܐܸܢܘܿܢ܀ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܿܝܼܪܵܐ ܐܲܪܡܝܼ (ܐܘܼܪܚܹܗ ܨܹܝܕܼ(60) ܡܸܣܟܹܿܢܹܐ: ܘܲܥܒܲܕܼ ܫܲܝܢܵܐ ܘܐܲܥܬܲܪ ܘܐܲܣܸܩ̣ ܨܹܝܕܼ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀ ܗܵܘ̇ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܬܲܪܥܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܠܵܫܹ̈ܐ: ܘܝܲܩܲܪ ܘܲܦܪܲܩ̣ ܘܐܲܦ̣ܢܝܼ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܒܿܝܼܕܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ pb. 626 ܡܵܪܵܐ ܠܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܘܡܲܠܟܵܐ ܠܡܵܟܹ̈ܐ ܐܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܵܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܢܚܸܬܼ ܪܲܥ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ܀ ܐܘܿ ܠܵܟܼ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܚܘܼܪ ܒܐܲܠܵܗܵܟܼ ܘܐܸܬܿܕܲܡܵܐ ܒܹܗ: ܘܲܥܒܸܕܼ ܫܲܝܢܵܐ ܥܲܡ ܩܲܪܝܼܒܼܵܟܼ ܦܵܪܘܿܫܵܐܝܼܬܼ܀ ܐܲܫܝܼܓܼ ܡܸܢܵܟܼ ܚܸܡܬܼܵܐ ܘܐܲܟܿܬܼܵܐ ܘܒܼܝܼܫܘܼܬܼ ܠܸܒܵܐ: ܘܪܸܚܡܲܬܼ ܡܵܪܝܵܐ ܬܸܫܪܸܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܟܼ(61) ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ܀ ܐܲܝܢܵܐ ܕܲܪܓܼܝܼܙ ܡ̣ܢ ܩܲܪܝܼܒܹܗ ܘܠܵܐ ܪܵܚܹܡ ܠܹܗ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܣܵܢܹ̇ܐ ܘܢܸܪܚܲܡ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ܀ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܓܹܝܪ ܨܲܠܡܵܗ̇ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܢ ܕܲܡܝܲܩܲܪ ܨܲܠܡܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܡܲܠܟܵܐ ܪܵܚܹ̇ܡ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܨܲܠܡܹܗ(62) ܡܸܬܿܬܿܫܝܼܛ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ ܐܵܘ ܡܸܨܛܲܥܲܪ: ܬܵܒܲܥ̇ ܡܲܠܟܵܐ ܥܝܵܪܬܵܐ ܕܨܲܠܡܹܗ ܡ̣ܢ ܫܵܝܘܿܛܵܘ̈ܗܝ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܫܟܲܚ ܕܟܲܕܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܪܵܚܹ̇ܡ: ܢܸܣܢܸܐ ܠܐܲܚܘܼܗܝ ܐܵܘ ܢܸܬܼܢܲܟܼܪܸܐ ܡ̣ܢ ܩܲܪܝܼܒܹܗ܀ ܓܢܝܼܙ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼ ܐܲܚܘܼܟܼ ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܨܲܠܡܹܗ: ܥܒܸܕܼ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܪܲܚܝܼܩܵܐ ܒܗܵܘ̇ ܩܲܪܝܼܒܼܵܐ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܕܲܓܼܠܸܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼ(63) ܣܵܢܹ̇ܐ ܠܸܒܵܟܼ: ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܲܟܼܣܸܐ ܘܡܲܒܼܥܲܕܼ ܡܸܢܵܟܼ(64) ܐܲܝܟܲܢ ܬܸܪܚܲܡ܀ ܒܘܼܩܝܵܗ̇ ܕܢܲܦ̮ܫܵܟܼ ܕܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܚܘܼܒܵܐ ܒܐܲܚܘܼܟܼ ܚܵܘܵܐ: ܘܟܸܢ ܬܸܫܬܵܘܕܹܐ (ܕܪܵܚܡܲܬܿ ܠܡܵܪܝܵܐ ܕܪܵܡ ܗ̄ܘ̣(65) ܡܸܢܵܟܼ܀ pb. 627 ܪܲܚܝܼܩ ܡܲܠܟܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼ ܨܲܠܡܹܗ ܘܐܸܢ ܡܸܨܛܲܥܲܪ: ܨܲܠܡܵܐ ܡܸܢܵܟܼ ܪܵܓܹܙ ܡܲܠܟܵܐ ܘܨܲܥܪܹܗ ܬܵܒܲܥ̇܀ ܟܠܗܘܿܢ ܚܘܼ̈ܒܼܠܹܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܬܲܪܡܸܐ(66) ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܐܲܚܘܼܟܼ ܚܵܘܵܐ ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܩܵܐܹ̇ܨ ܡܵܪܝܵܐ ܚܘܼ̈ܒܼܠܲܝܟ܀ ܠܨܲܠܡܵܐ ܝܲܩܲܪ ܚܲܒܸܒܼ ܘܲܪܚܲܡ ܘܐܸܬܼܪܲܥܵܐ ܠܹܗ: (ܘܦܵܪܲܥ̇ ܚܘܼ̈ܒܼܠܲܝܟ ܡܲܠܟܵܐ(67) ܕܠܵܐ ܣܢܝܼܩ ܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܵܟܼ܀ ܪܚܲܡ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܪܚܲܡ ܠܐܲܚܘܼܟܼ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܒܪܝܼܟܼ ܕܲܒܼܚܘܼܒܹܗ(68) ܪܲܥܝܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܝܵܠܘܿܕܹܗ܀

Footnotes

‎1  ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ P. 196 ܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ R.

‎2  ܕܐܒܘܟ L. P. 195

‎3  ܣܒܖ̈ܬܐ. R. P. 196

‎4  ܐܙܡܪ ܫܘܒܚܟ L.

‎5  ܐܘܿ P. 196

‎6  ܐܟܪܙ L. P.

‎7  ܛܟܣܗ R.

‎8  ܕܗ̣ܘ ܡܩ̇ܪܒ ܠܟ P. 196

‎9  ܘܝܬܪ. . . . ܝ̇ܬܪ P. 195

‎10  ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܢܒܝܘܬܐ R. P. 196

‎11  ܝܕܥ R.

‎12  ܒܚܘܒܗ ܕܐܒܐ R. P. 196

‎13  ܡܪܐ ܠܥ̈ܒܕܐ P. 196 ܠܥܒ̈ܕܐ ܡܪܐ L. P.

‎14  ܢܦܫܗ P. 195

‎15  ܕܬܦ̣ܢܐ ܠܐܬܪܗ R.

‎16  ܓܲܙܗ R.

‎17  ܡܢ̣ܘ ܛܒ̇ܐ R. P. 196

‎18  ܘܢܫܪܐ ܚܒܝܫ̈ܐ ܘܢܐܣܘܪ ܢܦܫܗ ܒܝܬ ܚܫܘ̈ܟܐ R. P. 196

‎19  ܒܩܒܪܐ P. 196

‎20  ܪܒܐ R. P. 196

‎21  ܨܘܚܝܬ̈ܐ R. P. 196

‎22  ܥܠ P. 195

‎23  ܣܢ̈ܐܐ ܙܩܝܦܐ R. P. 196

‎24  ܙܗܲܪ P.

‎25  ܪܗܛ R. P.

‎26  ܥܒ̇ܕ R.

‎27  ܚܙܘ̈ܐ R.

‎28  ܒܚܠܡ̈ܐ P.

‎29  ܡܦܫܚ ܘܡܫ̇ܦܠ R.

‎30  ܚܘܒܗ R.

‎31  ܠܓܘ ܪܥܝܢܟ P. ܒܓܘ ܪܥܝܢܟ P.

‎32  ܘܡܒܼܝܼ̇ܐ R. P. 196

‎33 ܒܚܫܟܐ R.

‎34  ܒܒܝܫܘܬ ܠܒܟ ܚܫܟܐ ܢ̇ܪܘܝܟ L. P. 195

‎35  ܥܒܝܕ P.

‎36  ܘܡܣܪܗܒ P. 195

‎37  ܕܥܣܝܩ ܗܘ P. 196

‎38  ܢܵܟܼܘܿܠܵܐ: ܕܟܼܠ ܨܘܿܚ̈ܝܵܬܼܵܐ P. 196

‎39  ܒܗ ܒܥܠܡܐ P. 195

‎40  ܒܚܫܐ L. P.

‎41  ܘܡܒܙܚ P. 196

‎42  ܕܢܬܒܣܡ P. 196

‎43  ܢܬܡܕܟ P. 195

‎44  ܒܟܲܝܢܲܢ P.

‎45  ܘܣܘܪܕܐ P. 196 ܕܣܘܪܕܐ L. P. 195

‎46  ܗܒܒ̈ܐ R. P. 196

‎47  ܕܫܒܥܐ ܢܘܗܖ̈ܐ R. ܕܫܒܥܬ ܢܘܗܪܐ P. 196

‎48  ܫܪܝܐ P. 195

‎49  ܕܡܩܕܫ L. R. P. 195

‎50  ܒܦܬܟܐ R. ܦܬܬܐ P. 196

‎51  ܚܘܒܐ P. 196

‎52  ܩܠܐ L. P. ܒܩܠܐ P. 196

‎53  ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܚܘܒܐ R. P. 196

‎54  ܕܬܨܠܚ R. P. 196

‎55  ܝܘܠܦܢܐ R.

‎56  ܚܙܩܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܦܝܖ̈ܬܐ P. 195

‎57  ܛ̇ܥܝܐ R. P. 196

‎58  ܘܢܦܝܣ ܥܒܕܗ ܕܥܪܩ̣ ܢܐܬܐ ܢܬܪܥܐ P. 196

‎59  ܢ̇ܣܩ ܠܐܬܪܗ ܢܘܪܒ R.

‎60  ܥܘܬܪܗ ܥܠ P. 196

‎61  ܒܓܘܟ P. 195

‎62  ܨܠܡܐ R. P. 196

‎63  ܘܩܐ̇ܡ P. 196

‎64  ܡܢ ܟܠ R.

‎65  ܪܚܡܬ ܡܪܝܐ . . . P. 196 ܒܪܚ̣ܡܬܿ ܡܪܐ ܕܪܒܐ ܗܝ R.

‎66  ܬܪܡܐ P. R. 195

‎67  ܘܦܪܘܥ ܚܘ̈ܠܝܟ ܠܡܠܟܐ R.

‎68  ܕܒܚܫܗ P.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/365
Source:
Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Unedited Transcription  
Publication Date: March 30, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Fr. Shlimon.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Jacob of Serugh, “On the Love of God and On Perfect Reconciliation - ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܟܠ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis vol. 1 (Paris: Harrassowitz, 1905), Digital Syriac Corpus, last modified March 30, 2018, https://syriaccorpus.org/365.
Bibliography:
On the Love of God and On Perfect Reconciliation - ܥܲܠ ܚܘܼܒܵܐ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܐܸܬܼܵܐ ܒܚܘܼܒܹܗ ܕܲܢܚܲܕܸܬܼ ܟܠ .” In Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugensis, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/365.

Show Citation Styles