Isaac of Nineveh: Discourse 11

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܚܘܼܕܼܪ̈ܵܘܗܝ: ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܓܼܘܼܪܵܓܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܚܲܙܵܝܵܘ̈ܗܝ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܦܪ̈ܵܘܗܝ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܙܲܠܝܼ̈ܩܲܝ ܫܸܡܫܵܐ ܡܲܒܼܪܩܝܼܢ ܡ̣ܢ ܟܠ ܚܘܼܕܼܪ̈ܵܘܗܝ: ܐܵܦ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܢ ܢܵܘܕܘܿܢ: ܕܐܝܼܬܼ ܤܲܒܼܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܠܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ. ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟܼ: ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܢܸܪܗܛܘܼܢ ܠܒܹܝܬܼ ܓܵܘܤܵܐ: ܘܢܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܪܹܫܵܗ̇ ܕܥܹܕܼܬܵܐ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܝܗ̇. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܥܒܼܵܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܓܘܼܪܵܓܼܵܐ ܢܲܪܡܸܐ ܒܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܠܡܲܦܲܩܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܘܕܲܗܘ̤ܵܐ ܕܚܝܼܠ ܡ̣ܢ ܟܠ: ܡ̣ܢ ܗܸܕܼܪܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܹܗ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܢܸܗܘܸܐ ܦܬܼܝܼܚ ܦܘܼܡܗܘܿܢ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝ ܥܹܕܬܵܐ: ܘܲܡܪܲܝܲܡ ܪܹܫܢܗܘܿܢ ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܕܸܚ̈ܠܵܬܼܵܐ. ܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܕܥܹܕܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܓܲܒܵܘ̈ܗܝ: ܗܘ̤ܵܘ ܕܢܝܼܚܝܼܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܕܐܸܤܟܹܡܹܗ: ܒܲܟܼܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܒܤܘܼܡܥܵܠܵܐ ܕܐܸܤܟܹܡܹܗ: ܒܲܡܥܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: pb. 120 ܒܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܤܲܪܩܘܼܬܹܗ: ܒܒܲܤܝܘܼܬܹܗ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܕܥܲܠ ܦܲܓܼܪܑܵܐ: ܒܲܥܡܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܨܵܘܡܹܗ: ܒܫܸܬܼܩܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ: ܒܲܡܛܲܟܿܤܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܵܘܗܝ. ܒܲܢܛܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܙܵܬܹܗ: ܒܠܵܐ ܚܸܪܚܵܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܨܒܼܘܼ ܕܒܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܡܸܠܬܹܗ: ܡ̣ܢ ܕܲܟܲܝܘܼܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܐܲܟܿܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܫܝܼܛܘܼܬܹܗ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܘܲܕܼܢܸܗܘܸܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥ ܕܝܲܬܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܠܗܵܠܹܝܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܒܿܝܼ̈ܠܹܐ ܘܦܵܪ̈ܘܿܚܹܐ: ܘܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܠܗܵܢܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܡ̣ܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܲܘܵܬܼ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܝܑܼܕܼܝܼܥܘܼܬܹܗ ܕܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܠܵܐ ܐܲܤܝܼܪܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܐ̄ܢܵܫ ܚܲܒܼܪܵܐܝܼܬܼ ܘܲܡܚܲܝܕܼܵܐܝܼܬܼ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܫܲܠܝܵܐ ܕܥܘܼܡܪܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܩܦܝܼܤܘܼܬܼܵܐ ܕܡܵܘܬܿܒܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܙܥܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܥܪܘܼܩܝܹܗ ܕܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܤܸܢ̱ܐܬܹܗ ܘܲܥܪܘܼܩܝܹܗ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܩܵܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܠܵܐ ܐܲܤܝܼܪܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܚܲܝܹ̈ܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܚܘܼܡܤܵܢܹܗ ܕܲܒܼܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܤܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܫܸܡ̈ܥܹܐ ܘܥܘܼ̈ܩܵܒܹܐ ܕܫܲܪ̈ܒܲܝ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܲܪܢܝܼܬܹܗ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ ܘܗܸܪܓܹܗ ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܕܡܸܫܬܵܘܥܵܐ ܡ̣ܢ ܠܵܐ ܦܨܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܹܗ ܘܲܡܚܲܪܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܡ̣ܢ ܒܸܟܼܝܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܠܹܠܲܝ ܐܝܼܡܵܩ. ܘܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ: ܡ̣ܢ ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܟܼܦܘܼܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܚܲܤܝܘܼܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܝܲܥܢܘܼܬܼܵܐ. ܒܙܲܥܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܕܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܓܠܲܝ̈ܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܕܤܵܗ̇ܕܝܼܢ ܥܲܠ ܡܝܼܬܼܘܼܬܹܗ ܓܡܝܼܪܬܵܐ pb. 121 ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܙܵܕܹܩ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܢܸܪܢܸܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܢܸܩܢܸܐ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܸܢ ܐ̄ܢܵܫ ܕܹܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܵܠܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܘܼܫܡܹܐ: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܤܲܝܟܼܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܐ̱ܡܲܪܘ: ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܕܤܲܓܝܼ ܐܵܠܵܨܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ. ܕܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܢܸܒܼܥܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܡܸܕܸܡ ܕܚܲܤܝܼܪ ܠܹܗ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܛܝܼܠ ܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘ̈ܗܝ: ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܢܲܕܼܪܸܟܼ ܚܲܤܝܼܪܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܟܼܠ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ. ܘܢܸܗܘܘܿܢ ܠܹܗ ܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܘܼܫܡܹܐ: ܕܘܼܟܲܬܼ ܡܥܲܗܕܼܵܢܹ̈ܐ. ܘܡܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܕܲܪ̈ܫܝܼܡܵܢ ܩܢ̣ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ: ܐܵܦ ܫܲܪܟܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬܿܒܸܩ: ܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ ܠܹܗ ܝܑܼܕܲܥܬܼܝܼܗܹܝܢ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܥܸܠܲܬܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܲܠܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܡܛܲܝܸܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦܫܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܲܢܝܵܚܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܡܲܦܩܵܢܹܗ ܕܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/402
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 11” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/402.
Bibliography:
Discourse 11.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/402.

Show Citation Styles