Isaac of Nineveh: Discourse 12

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܬܠܵܬܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܟܼܤܹ̈ܐ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܸܬܿܕܲܪܲܓܼ ܟ̱ܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܫܲܪܘܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. pb. 122 ܘܛܲܟܼܤܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܟ̱ܠܹܗ ܥܸܢܝܵܢܹܗ ܘܥܘܼܗܕܵܢܹܗ. ܐܵܦܸܢ ܠܘܵܬܼ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܢܚܝܼܪ ܪܸܥܝܵܢܹܗ: ܒܚܲܫܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ܀ ܘܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܒܹܝܬܼ ܚܵܫܘܿܫܘܼܬܼܵܐ ܠܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܘܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܕܼܤܸܡܵܠܵܐ: ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܢܵܒܼܗ̇ܝܼܢ ܒܹܗ. ܘܠܵܐ ܓܵܐܹ̇ܙ ܡܲܒܿܘܼܥܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܕܸܚܫܘܿܟܼܵܐ ܕܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܲܒܹ̈ܐ ܤܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܡܝܼܪ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܢܦܘܼܫ ܐܵܦܸܢ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܗܸܪܓܵܐ ܕܠܵܐ ܢܵܘܚܵܐ ܕܒܲܟܼܬܼܝܼ̈ܒܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܘܲܫܪܲܓܼܪ̈ܵܓܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܝ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܗܲܓܵܓܲܝ̈ܗܹܝܢ ܢܸܫܬܲܠܗܲܒܼ ܢܘܼܪܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܚܵܢܹ̇ܐ ܠܲܫܪܵܪܵܐ: ܥܲܡ ܢܛܘܼܪܬܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܹܗ. ܕܡܸܢܵܗ̇ ܘܗܵܝ̇ ܕܲܠܓܼܵܘ ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܤܵܦܹ̇ܩ: ܠܘܵܬܼ ܓܲܒܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܡܸܬܼܓܪܸܦ. ܘܐܸܢ ܢܬܲܪܤܸܐ ܠܚܲܡܝܼܡܘܼܬܹܗ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܘܡ̣ܢ ܒܥܵܬܼܵܐ ܘܥܘܼܩܵܒܼܵܐ ܠܵܐ ܢܦܘܼܫ. ܘܢܸܤܘܲܚ ܐܸܢܹܝܢ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܪܸ̈ܡܙܲܝܗܹܝܢ ܕܒܲܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܲܢܪܲܒܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܠܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܢܦܲܓܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܢܸܨܛܠܘܿܢ ܠܤܸܡܵܠܵܐ: ܐܵܘ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢ ܙܲܪܥܵܐ ܡܸܕܸܢ ܕܦܲܢܛܵܤ̈ܝܼܵܣ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܹ̈ܐ ܕܘܲܟܲܬܼ ܫܪܵܪܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܢܸܬܼܝܲܐܲܒ̣ ܘܢܸܛܲܪ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܲܢܦܝܼܣ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܚܲܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܢܲܓܝܼܪܘܼܬܼ ܪܘܼܚܵܐ. ܡܵܐ ܕܠܲܐܠܵܗܵܐ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܠܡܸܬܲܠ ܠܹܗ: ܦܵܬܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܡܸܛܠ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܹܗ. ܕܲܠܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ: ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܸܬܼܓܝܹܝܢ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܒܹܗ ܒܗܵܢܵܐ ܤܘܼܟܵܝܵܐ ܡܵܐܹ̇ܬܼ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܗܵܝ̇ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ: ܤܵܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܝܵܪܬܘܼܬܹܗ ܥܲܡ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܩܲܕܸܡܵܝܹ̈ܐ ܗܵܘ̇ܝܵܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܤܲܟܿܝܼܘ ܠܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ: ܘܠܵܐ pb. 123 ܚܙ̣ܵܘ: ܘܥܲܠ ܤܲܒܼܪܵܗ̇ ܥܡܲܠ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܘܲܕܼܡܸܟܼܘ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܢܸܡܛܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܠܗܵܝ̇ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܹ̈ܐ: ܘܢܸܫܟܲܚ ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܥܹܝܢ ܒܲܓܼܠܸܐ ܟܡܵܐ ܕܤܸܦܹ̇ܩ ܟܝܵܢܵܐ: ܢܦܘܼܫ ܡܸܟܹܝܠ ܘܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܗܵܘ̇ ܬܲܚܬܵܝܵܐ: ܕܟܼܠܹܗ ܒܡܸܡܵܠܵܐ ܥܢܸܐ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܐܵܪܵܐ ܢܩܵܘܸܐ ܒܬܲܚܬܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܵܦܠܵܐ ܠܡܸܪܲܓܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܵܘ ܢܸܬܼܥܲܠܸܐ ܠܗܵܢܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܢܸܚܙܸܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܡܤܲܟܸܐ ܠܹܗ: ܘܒܹܗ ܒܤܘܼܟܵܝܵܐ ܡܸܬܼܟܢܸܫ ܠܘܵܬܼ ܐܲܒܼܵܘ̈ܗܝ؟ ܘܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܢܸܫܬܿܘܸܐ ܠܗܵܝ̇ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܬܢܵܢ: ܐܸܠܵܐ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܲܡܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܪܲܚܝܼܩ: ܢܲܦܗܸܐ ܗܵܘܢܹܗ. ܘܲܒܼܓܼܘܼܪ̈ܵܓܹܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܟܡܵܐ ܕܚܲܝ ܢܸܦܤܘܿܩ ܢܲܡܸܕܼ ܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܠܸܐ ܠܸܒܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܫܲܢܸܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܟܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܒܼܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ: ܫܲܦܝܼܪ ܗ̄ܘ̣. ܗܲܓܵܓܹ̈ܐ ܠܵܐ ܓܫܝܼ̈ܡܹܐ ܕܡܲܕܥܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܪܸܚܡܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܟܿܬܼܵܒܹ̈ܐ: ܤܵܝ̇ܓܝܼܢ ܠܡܲܥ̈ܠܵܢܹܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܩܕܼܵܡ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܫܬܲܗܸܐ ܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܙܵܘܥܹܗ: ܘܢܸܦܸܠ ܒܲܪܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/403
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 12” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/403.
Bibliography:
Discourse 12.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/403.

Show Citation Styles