Isaac of Nineveh: Discourse 16

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܒܼܪܢܵܫܵܐ ܤܲܓܝܼ ܨܸܦܬܼܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܢܝܼܚܵܐ ܘܲܡܫܲܝܢܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ. ܗܸܢܹܝܢ ܓܹܝܪ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܐܵܢܲܢ̈ܩܵܝܵܬܼܵܐ ܐܵܐܲܢ̈ܩܵܝܵܬܼܵܐ ܕܢܵܩ̈ܦܵܢ ܠܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܬܼܵܥܹ̇ܫ ܒܗܹܝܢ: ܗܸܢܘܿܢ ܥܵܒܼ̈ܕܵܢ ܠܹܗ ܕܢܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܩܛܝܼܪ: ܘܒܼ̈ܙܵܢ ܠܢܝܼܚܘܼܬܹܗ ܘܲܒܼܗܝܠܘܼܬܹܗ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܢܘܼ̈ܬܵܦܹܐ ܕܹܝܢ ܕܢܸܥܘܿܠ ܤܵܛܵܢܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ: ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ. ܙܵܕܹܩ ܠܹܗ ܠܝܼܚܝܼܕܼܵܝܐ: ܕܲܩܕܼܵܡ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܢܩܝܼܡ ܢܲܦܫܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܠܪܸܡܙܹܗ ܢܲܨܸܕܼ. ܐܸܢ ܐܹܝܢ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܤܝܼܡܵܐ ܠܹܗ ܗܵܘܢܹܗ ܕܢܸܛܲܪ ܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܢܘܼ̈ܩܙܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܪܵܦܬܿܝܼܢ ܒܹܗ ܠܡܲܕܼܪܵܟܼܘܼ ܚܲܪܝܼܦܵܐܝܼܬܼ ܨܵܒܹ̇ܐ: ܘܲܠܡܸܕܲܥ ܒܫܲܝܢܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܠܡܸܦܪܲܫ ܠܲܕܼܥܵܐ̇ܠܝܼܢ ܘܢܵܦ̇ܩܝܼܢ܀ ܥܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ pb. 131 ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܒܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ: ܐܵܬ̤ܵܐ ܐܸܢܹܝܢ ܕܲܡܪܲܫܠܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܝܼܕܲܥܹ̈ܐ ܕܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܝ̈ܬܼܵܐ ܡܒܲܕ̈ܩܵܢ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܤܦܝܼܩܘܼܬܼܵܐ: ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܒܼܥܸܐ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܵܟܼ. ܘܠܵܐ ܢܝܼܚܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܒܐܲܫܝܼܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. ܘܠܵܐ ܟܢܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܥܲܡ ܥܲܪ݁ܝܵܬܼܵܐ ܕܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ. ܠܵܐ ܬܲܤܓܸܐ ܥܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܢܲܦܫܵܟܼ: ܘܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܘܼܠܒܵܠܵܐ ܒܗܵܘܢܵܟܼ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ: ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ. ܘܥܲܡ ܥܲܡܠܵܐ ܕܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ: ܠܡܸܪܡܵܐ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܦܘܼܠܗܵܕܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܠܸܒܵܐ. ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܚܲܡܝܼ̈ܡܹܐ ܕܐܲܕܼܝܼܩܘ ܥܠܲܝܟ ܒܲܙܒܲܢ ܒܲܛܥܵܡܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܫܓܼܵܪܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܡܸܛܠܵܬܹܗ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܟܲܕܼ ܦܢܲܝܬܿ ܤܥܲܪܬܿ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܫܟܲܚܬܿ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܦܲܪܝܼܗܝܼܢ ܒܲܛܥܵܡܬܗܘܿܢ ܘܩܲܪܝܼܪܝܼܢ ܒܓܼܵܘ ܢܲܦܫܵܟܼ: ܡܫܵܟܼܘܼܬܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܓܵܚܲܬ̤ ܥܠܲܝܟ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܼ: ܐܵܘ ܝܲܩܲܪܬܿ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܦܲܓܼܪܵܢܵܝܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܩܸܪܲܬ̤ ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܲܝܟ. ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܹܝܢ ܘܲܢܩܵܫܹ̈ܐ ܕܪܹܫܵܐ ܕܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܓܘܼܪ̈ܓܵܚܹܐ ܚܲܡܝܼ̈ܡܹܐ: ܡܥܝܼܪܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܬܘܼܒܼ ܠܚܲܡܝܼܡܘܼܬܼܵܐ ܕܚܲܠܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܓܼܵܘ ܠܸܒܵܐ. ܘܲܒܼܫܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܠܲܤܬܼܵܐ ܦܵܪܲܚ ܠܸܒܵܐ ܒܵܬܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܟܲܕܼ ܓܵܥܹ̇ܐ: ܨܲܗܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܵܟܼ ܢܲܦܫܝ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܐܹܬܸܐ ܘܐܸܚܙܸܐ ܐܲܦܲܝ̈ܟ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܸܫܬܿܝܼ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܚܲܡܪܵܐ ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܸܬܼܓܠܸܙ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܗ̤ܘܝܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܝܵܕܲܥ̇ ܒܐܲܝܢܵܐ ܛܘܼܪܵܦܵܐ ܐܸܫܬܿܒܸܩ: ܘܡܵܢܵܐ ܐܸܫܬܿܩܸܠ ܡܸܢܹܗ ܡܸܛܠ ܪܲܦܝܘܼܬܹܗ܀ ܐܘܿ ܟܡܵܐ ܒܝܼܫܵܐ ܚܙܵܬܼܵܐ ܘܥܸܢܵܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ pb. 132 ܕܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܘܐܵܦ ܝܲܬܼܝܼܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܫܪܸܐ ܘܲܫܒܼܝܼܩ. ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܲܚ̈: ܕܐܲܝܟܼ ܚܹܐܦܵܐ ܥܲܙܝܼܙܵܐ ܕܥܲܪܝܵܐ: ܕܡ̣ܢ ܫܹܠܝ ܥܵܪܹܨ ܥܲܠ ܦܸܪ̈ܥܹܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܡܵܘܩܸܕܼ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܠܲܨ̣ܘ ܡ̣ܢ ܤܵܘ̈ܟܵܬܼܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܵܦܸܢ ܛܵܒܼ ܙܥܘܿܪ: ܘܡܸܤܬܿܒܲܪ ܕܲܠܛܵܒܼܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܟܢܘܼܫܝܼܗܘܿܢ: ܡܵܘܒܸܿܫ ܢܘܼܪ݁ܒܹܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܐܲܦܸܩ̣ܘ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܚܲܕܼܬܼܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܡܡܲܙܓܼܘܼܬܹܗ ܕܐܵܐܲܪ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܕܲܟܼܪܝܼܟܼܝܼܢ ܪܲܓܼܝܵܐܝܼܬܼ ܠܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܕܐܸܬܼܢܨܸܒܼ ܥܲܠ ܬܲܦܹ̈ܐ ܕܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܥܘܼܙܹܗ ܕܲܓܼܝܼܕܼܵܐ: ܕܡܲܕܼܪܸܟܼ ܠܡܵܘ̈ܥܝܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ̈ܬܼܵܬܼܵܐ ܕܥܸܩܵܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܩܲܦܲܚ ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܘܡܲܥܸܠ ܠܓܼܵܘ ܐܲܪܥܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܥܸܩܵܪܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܕܫܲܪܝܼ ܡܵܘܪܸܩ ܒܥܸܤܒܹ̈ܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܡܩܲܦܲܚ ܪܹ̈ܫܲܝܗܹܝܢ: ܘܡܲܥܸܠ ܠܗܹܝܢ ܬܘܼܒܼ ܠܕܘܼܟܲܬܼܗܹܝܢ: ܘܥܵܛܹ̇ܐ ܪܲܥܕܘܼܬܼܗܹܝܢ. ܘܐܸܢ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܩܲܠܝܼܠ ܐܲܚܝܼܕܼܝܼܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܒܥܸܠܲܬܼ ܥܘܼܘܵܟܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܡܲܟܸܿܐ ܠܢܲܦܫܵܐ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܲܡܠܠܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܦܲܟܝܼ̈ܗܹܐ ܘܗܸܕܼܝܘܿܛܹ̈ܐ: ܕܠܵܐ ܐܹܡܲܪ ܕܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܪܵܐ ܠܥܵܒܼܵܐ. ܘܐܲܟܼܙܢܵܐ ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܝܲܩܝܼܪܵܐ ܘܲܗܕܼܝܼܪܵܐ: ܕܛܵܥܹ̇ܐ ܝܵܬܹܗ ܒܡܲܫܬܿܝܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܘܡܸܬܿܕܵܘܕܼܵܐ ܟܢܝܼܟܼܘܼܬܹܗ ܘܡܸܙܕܲܠܠܵܐ ܝܲܩܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܒܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܝܹܐ ܕܥܵܪܨܝܼܢ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܹܗ ܕܚܲܡܪܵܐ: ܡܸܬܼܕܵܘܕܼܵܐ ܢܲܟܼܦܘܼܬܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܿܕܵܘܕܼܵܐ ܟܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܢܲܦܫܵܐ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: pb. 133 ܘܛܵܥ̇ܝܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܗ̇: ܘܡܸܬܼܠܚܸܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇ ܟ̱ܠܹܗ ܢܝܼܫܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܵܗ̇: ܘܥܵܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܪ̈ܫܹܝܗ̇ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ: ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܘܲܪܘܲܚܬܼܵܐ ܘܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪܚܵܓܵܝܵܐ. ܐܵܦܸܢ ܗ̤ܘ ܐ̄ܢܵܫ ܗܘܑ̤ܵܐ ܫܠܸܐ: ܘܒܲܠܚܘܿܕܼ ܩܢܘܿܡܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܤܲܩܘܼܒܼܠܵܐ ܒܘܲܥܕܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܟܲܕܼ ܢܸܚܙܸܐ ܘܢܸܫܡܲܥ: ܤܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ ܡܵܐ ܕܡܲܥܠܝܼܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܲܪ̈ܥܹܐ ܕܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܕܼܡܲܫܡܲܥܬܹܗ: ܠܫܘܼܗܵܝܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܝ̈ܬܼܵܐ ܘܲܕܼܠܘܼܚܝܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܗ̤ܘ ܚܸܙܘܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܘܫܸܡܥܵܐ ܤܦܝܼܩܵܐ ܕܡܲܡܠܲܠܗܘܿܢ: ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܡܠܸܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܚܘܼܒܵܠܵܬ ܡܸܫܟܲܚ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܒܝܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܕܲܢܛܝܼܪ: ܡܵܢܵܐ ܢܹܐܡܲܪ ܥܲܠ ܤܘܼܩ̈ܒܵܠܹܐ ܕܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘ ܥܲܠ ܫܘܼܘܚܵܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ܀ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܲܪܤܵܐ ܤܵܠܹ̇ܩ ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܝܵܬܼܵܐ: ܐܲܝܟ ܥܸܛܪܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܪܲܛܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ ܤܵܠܩ̇ܝܼܢ ܠܐܲܦܲܝ̈ ܫܸܡܫܵܐ. ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܤܬܲܟܲܠ ܕܲܒܼܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܪܵܕܼܝܵܐ: ܘܤܘܼܟܵܠܵܐ ܘܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܠܵܐ ܬܸܕܲܥ. ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܸܫܬܲܩܠܵܐ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܝܗ̇: ܘܡ̣ܢ ܟܠ ܗ̤ܝ ܡܸܤܟܹܢܝܵܐ ܘܲܡܫܲܦܠܵܐ. ܘܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܫܟܲܚ ܠܡܸܕܲܥ. ܘܡܵܪܝܵܐ: ܡܟܲܤܸܐ ܡܸܢܵܗ̇ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܟܼܝܼ̈ܟܹܐ: ܠܵܐ ܪܸܚܲܡܲܬ̤ ܠܡܹܐܙܲܠ ܒܵܗ̇.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/407
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 16” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/407.
Bibliography:
Discourse 16.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/407.

Show Citation Styles