Isaac of Nineveh: Discourse 27

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܟܠ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܡܲܢ ܗܵܟܹܝܠ ܠܵܐ ܡܚܲܝ̈ܕܹܐ ܘܩܲܛܝܼ̈ܢܹܐ ܡ̣ܢ ܓܘܼܫ̈ܡܹܐ ܝܲܕܘܼ̈ܥܬܼܵܢܹܐ ܟܹܝܬܼ: ܒܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܙܢܲܝ̈ܵܐ ܢܵܦ̇ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܪܟܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܬܚܹܝܬܼ ܓܸܫܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ. ܒܥܲܒܼܝܘܼܬܼ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܐܘܼܤܝܼܵܐ: ܘܲܒܼܩܲܛܝܼܢܘܼܬܼ ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܠܘܼܤܝܼܵܐ: ܘܲܒܼܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܼܵܐ: ܕܗ̤ܝ ܗ̣̄ܝ ܚܙܵܬܼܵܐ ܐܘܼܤܝܼܚܵܐ. ܘܥܲܠ ܚܲܕܼ: ܫܲܠܝܼܛܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ. ܘܥܲܠ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ: ܫܚܝܼܡܘܼܬܼ ܚܵܘܪܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ. ܘܥܲܠ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ: ܚܲܝܠܵܐ ܟܝܵܢܵܝܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܘܬܘܼܒܼ ܥܲܠ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܲܠܝܼܛ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ. ܘܥܲܠ ܚܲܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܵܐ: ܘܗܵܘ̇ ܕܲܠܗܵܢܵܐ ܡܚܲܝܸܠ. ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܡܲܢ ܠܘܼܩܕܲܡ ܥܸܠܬܼܵܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܕܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܠܝܵܐ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܘܨܸܒܼܝܵܢܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܲܠܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼ ܘܩܲܝܡܵܐ ܬܲܡܵܢ. ܘܥܲܠ ܚܲܕܼ ܗ̤ܘ ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܐܵܦ ܒܸܠܥܵܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ ܕܡܩܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ: ܘܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܩܘܼܫܬܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܡܩܲܒܿܠܵܢܹ̈ܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܟܼܠ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ: ܘܐܵܦ ܒܸܠܥܵܕܼ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐ܀ ܠܗܘܿܢ ܠܲܙܢܲܝ̈ܵܐ ܬܠܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ: ܡܫܲܡܫܝܼܢ ܚܲܝ̈ܠܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܒܚܘܼܠܛܵܢܗܘܿܢ ܕܥܲܡܲܢ: ܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܝܼܠܲܢ ܘܠܲܫܟܼܵܚܬܼܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܢ. ܗܵܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܛܲܡ̈ܐܹܐ: ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡܫܲܡܵܫܘܼ: ܘܲܠܡܸܬܼܚܲܫܵܚܘܼ ܒܗܘܿܢ ܒܩܘܼܪܵܒܼܗܘܿܢ ܕܲܠܘܵܬܲܢ. ܠܐܲܒܼܕܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ. pb. 196 ܠܲܙܢܵܐ ܡܲܢ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܩܵܪܒܿܝܼܢ ܠܡܸܬܼܚܲܫܵܚܘܼ ܒܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܬܼܡܨܘܿܢ ܕܐܵܦ ܒܗܵܕܹܐ ܢܲܛܥܘܿܢܵܢ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܚܸܫܘܿܟܼܵܐ: ܠܡܸܬܼܩܲܪܵܒܼܘܼ ܠܢܘܼܗܪܵܐ. ܡܸܛܠ ܠܲܡ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ ܠܵܐ ܩܢܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ: ܠܲܡܙܵܥܘܼ ܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ ܒܗܵܘܢܵܐ. ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܩܢܹܝܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ: ܠܲܡܙܵܥܘܼ ܘܲܠܡܲܢܗܵܪܘܼ. ܗܵܢܘܿܢ ܕܹܝܢ: ܠܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܓܵܠܹ̈ܐ: ܝܲܠܕܹ̈ܐ ܕܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܩܢܹܝܢ ܚܲܝܠܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܡ̣ܢ ܢܲܗܝܼܪܹ̈ܐ ܢܘܼܗܪܵܐ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܚܸܫ̈ܘܿܟܸܐ ܚܸܫܟܵܐ. ܘܡܵܢܲܐ ܗ̣̄ܝ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܲܠܗܵܢܘܿܢ ܝܑܼܗܝܼܒܼܵܐ ܗܵܕܹܐ: ܘܲܠܗܵܠܹܝܢ ܠܵܐ؟ ܟܠ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܲܡܚܵܘܸܐ ܟܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܘܡܲܠܸܦ: ܠܘܼܩܕܲܡ ܗ̤ܘ ܚܵܙܹ̇ܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ ܘܝܵܠܹ̇ܦ ܘܛܵܥܹ̇ܡ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܡܸܫܟܲܚ ܠܲܡܝܼܒܵܠܘܼ ܠܘܵܬܼ ܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ. ܡܲܠܦܵܢܲܝ̈ܢ ܡܲܢ ܗܵܠܹܝܢ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܠܹܗ ܠܲܫܪܵܪܗܹܝܢ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܗܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܕܲܥܠܲܝܗܹܝܢ ܡܝܲܒܿܠܝܼܢ ܠܘܵܬܲܢ: ܗܵܘ̇ ܕܗܸܢܘܿܢ ܠܘܼܩܕܲܡ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ: ܒܡܲܕܼܪܟܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܚܲܪܝܼܦܬܼܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠܵܐ ܘܕܲܟܼܝܵܐ܀ ܘܫܹ̈ܐܕܹܐ ܩܢܹܝܢ ܚܲܪܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܘܐܵܦ ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܒܪܲܡ. ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܚܲܪܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܩܲܕܼܡܵܝܬܼܵܐ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܕܬܲܪܬܹܝܢ: ܠܲܫܪܵܪܵܐ ܡܚܵܘܝܵܐ. ܗܵܝ̇ ܡܲܢ: ܠܕܼܘܼܡܝܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇. ܡܸܛܠ ܕܢܘܼܗܪܵܐ: ܡܚܵܘܝܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܟܼܠ ܚܲܬܝܼܬܼܘܼܬܼ ܨܒܼܝܼܬܼܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܤܵܓܹ̇ܐ ܘܒܼܵܨܲܪ܀ ܡ̣ܢ ܝܑܼܕܲܥܬܼܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܢܵܤ̇ܟܿܝܼܢ ܒܲܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܥܲܠ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܗܸܢܘܿܢ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܛܵܥ̇ܡܝܼܢ ܘܡܲܕܪܟܼܝܼܢ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܡܝܲܒܿܠܝܼܢ ܠܹܗ ܠܘܵܬܲܢ. pb. 197 ܘܐܵܦ ܗܵܠܹܝܢ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܢܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܦܸܚܡܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܗܘܿܢ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܒܲܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܥܲܠ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ. ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܗܸܢܘܿܢ ܒܹܗ ܠܵܐ ܫܒܼܝܼܩܝܼܢ: ܒܲܢ ܠܲܡܙܵܥܘܼ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ ܕܥܲܠ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܗ̣̄ܝ. ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܐܲܟܼܡܵܐ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܬܸܫܲܪ ܠܵܟܼ ܗܵܕܹܐ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܐܸܠܘܼ ܤܵܦܩܝܼܢܲܢ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ: ܗܸܢܘܿܢ ܠܡܲܠܵܦܘܼ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܩܘܼܫܬܼܵܐ ܠܲܢ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢ: ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ ܒܵܗ̇ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ܀ ܬܘܼܒܼ ܕܹܝܢ ܟܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܘܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܠܦܘܼܬܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ: ܡܲܠܸܦ ܘܲܡܚܲܦܸܛ ܘܐܵܦܠܲܢ ܠܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܠܡܸܬܿܕܲܒܵܪܘܼ: ܐܸܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܸܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ܀ ܠܝܼ ܕܹܝܢ ܘܗܵܕܹܐ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐ ܠܝܼ: ܕܗܵܘܢܲܢ: ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܡ̣ܢ ܝܵܬܹܗ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥ ܗ̄ܘ̣ ܥܲܠ ܛܵܒܼܬܼܵܐ: ܘܐܵܦ ܕܠܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ. ܝܑܼܕܲܥܬܼܗܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܹܐܕܹ̈ܐ ܐܵܘ ܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ: ܐܵܘ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܠܡܸܬܿܬܿܙܵܥܘܼ ܡ̣ܢ ܝܵܬܹܗ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܗܵܘܢܲܢ܀ ܒܲܟܼܝܵܢܲܢ: ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܢܨܝܼܒܼܵܐ. ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ. ܘܟܼܠ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܘܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܥܵܐ̇ܠܵܐ ܫܟܼܵܚܬܼܵܐ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܗ̇: ܥܲܠ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܤܢܝܼܩ. ܗܵܝ̇ ܕܹܝܢ ܕܲܠܓܼܵܘ ܢܨܝܼܒܼܵܐ: ܐܵܦ ܕܠܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܪܵܦܹ̇ܬܼ ܗ̄ܘ̣ ܟܝܵܢܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܒܲܗܘܼܪܵܐܝܼܬܼ܀ ܒܪܲܡ ܘܐܵܦܸܢ ܗܵܟܲܢ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܲܢ ܡܙܝܼܥ ܡ̣ܢ ܝܵܬܹܗ ܥܲܠ ܛܵܒܼܬܼܵܐ: ܬܲܪܒܿܝܼܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܘܲܠܡܸܬܼܢܲܗܵܪܘܼ ܒܵܗ̇: ܒܸܠܥܵܕܼ ܬܵܪܐܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܵܐ܀ ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܩܢܹܝܢܲܢ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܡܬܲܚܬܹܝܢ: pb. 198 ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܲܡܕܼܵܩܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܢܲܗܝܼܪܝܼܢ ܝܲܬܝܼܪ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܚܕܼܵܕܹ̈ܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܚܲܕܼ: ܕܲܩܢܸܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܘܼܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܼܵܐ. ܘܐܵܦ ܗܵܢܵܐ: ܬܟܼܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܐܹܡܲܪ: ܠܵܘ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܩܢܸܐ: ܠܡܸܨܥܵܝܵܐ ܝܼܫܘܿܥ. ܗܵܘ̇ ܕܒܼܐܝܼܕܹܗ ܡܩܲܒܸܠ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܢܹܗ ܘܲܠܬܲܚܬܿ ܡܝܲܒܸܿܠ܀ ܐܸܢܵܐ ܡܲܢ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ. ܕܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܬܐ ܠܵܐ ܩܢܸܐ ܗܵܘܢܲܢ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܚܲܝܠܵܐ ܠܡܸܬܿܬܿܙܵܥܘܼ ܥܠܹܝܗ̇: ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܚܲܤܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܩܢܹܝܢܲܢ ܠܵܗ̇ ܚܢܲܢ ܥܲܡ ܟܠܗܹܝܢ ܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܫܡܲܝܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܢ ܘܲܠܗܹܝܢ ܕܠܵܐ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܘܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇: ܒܛܲܝܒܿܘܿܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܐ ܒܲܢ: ܡܸܕܸܡ ܕܢܘܼܟܼܪܵܝ ܟܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܠܗܵܘܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܘܡܲܠܲܐܟܼܵܝܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܢܝܵܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܬܹܐܘܿܪ̈ܝܼܵܣ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܵܬܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܲܠܗܵܠܹܝܢ ܒܫܵܘܬܵܦܘܼܬܼ ܟܝܵܢܵܐ ܥܦܝܼܦܵܐ ܕܠܲܟܼܝܵܢܹ̈ܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܩܢܹܝܢܲܢ: ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܒܲܢ ܗ̣̄ܝ: ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ: ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܗ̇. ܘܟܲܕܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܡܠܝܼ̈ܠܹܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܘܡܸܨܥܵܝܹ̈ܐ ܡܸܕܸܡ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܵܐ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܘܲܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܗܵܘܢܹ̈ܐ ܫܡܲܝܵܢܹ̈ܐ ܘܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܹܐ. ܘܠܵܘ ܫܟܼܵܚܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܫܲܪܟܵܐ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܐܸܢ ܢܸܬܼܢܗܲܪ ܘܢܸܬܿܕܲܟܸܐ. ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐܵܦ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܡܝܲܒܿܠܝܼܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܡܲܢܲܥ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܚܵܝܬܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܐ̄ܪܵܙ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܸܨܥܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܠܵܐ pb. 199 ܡܸܬܼܝܲܒܿܠܝܼܢܲܢ ܒܗܵܘܢܲܢ. ܘܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܲܢ ܕܝܼܠܲܢ ܗܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܢܹܝܢ ܐܘܼܤ̈ܝܼܵܣ ܪ̈ܵܡܵܬܼܵܐ ܘܥܸܠܵܝ̈ܵܬܐ: ܕܡܸܢܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܟܠܗܘܿܢ ܘܬܹܐܘܿܪ̈ܝܼܵܣ܀ ܟܲܕܼ ܘܐܵܦ ܗܸܢܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܨܲܠܡܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܘܠܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܡܫܲܠܚܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܵܦ ܗܵܘܢܲܢ ܕܝܼܠܲܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܚܲܕܼ: ܡܸܢܹܗ ܡ̣ܢ ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܚܝܼܕܼ ܬܲܩܕܵܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ: ܡܨܹܝܢ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܘܲܠܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ܀ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ: ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܝܘܼܒܵܠܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ: ܥܲܠ ܟܠܗܹܝܢ ܡܕܲܒܿܪ̈ܵܢܘܵܬܼܵܐ ܘܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܥܠܲܝܗܹܝܢ. ܠܵܘ ܕܥܲܠ ܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܬܪܲܝܵܢܵܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܥܵܒܲܪ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ܀ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܹܝܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܚܲܕܼ ܬܸܓܼܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܦܵܝ̇ܫܝܼܢ: ܘܠܵܐ ܢܵܦ̇ܩܝܼܢ ܠܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܠܵܐ ܤܵܦ̇ܩܝܼܢ ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇: ܠܘܵܬܼ ܩܘܼܒܵܠܵܐ ܕܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ: ܕܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܸܓܼܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܢܦܲܩ̣: ܠܘܵܬܼ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܬܼܓܠܸܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܡܸܬܼܢܛܲܪ ܒܫܸܬܼܩܵܐ: ܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܬܸܓܼܡܹ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܒܹܗ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܲܠܘܵܬܼ ܬܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܘܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ܀ ܐܵܦ ܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܬܲܚܬܿܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ: ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܐܝܼܬܼ ܕܥܲܬܿܝܼܪ ܒܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ: pb. 200 ܘܪܵܡ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܲܠܘܵܬܹܗ ܡܸܬܼܓܠܹܝܢ: ܘܲܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܡܬܲܚܬܲܝ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܡܚܝܼܠܝܼܢ ܠܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܙܵܘܥܵܘ̈ܗܝ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ: ܝܲܬܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܨܝܼܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܪܲܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܬܲܚܬܿܝܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܒܛܲܟܼܤܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ ܒܩܘܼܒܵܠܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ. ܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘܿܣ ܕܹܝܢ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܬܸܓܼܡܵܐ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܛܲܟܼܤ̈ܝܼܵܣ. ܕܫܲܪܟܵܐ ܕܹܝܢ: ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܘܪܸ̈ܡܙܹܐ ܕܥܲܠ ܟܠ ܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ܀ ܘܐܸܢ ܗܵܢܘܿܢ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܚܢܲܢ: ܒܸܠܥܵܕܲܝܗܘܿܢ ܘܲܕܼܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܠܵܐ ܡܨܸܝܼܢܲܢ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܸܠܵܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ ܗܵܘ̇ܝܵܐ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܢܵܦ̇ܠܵܐ ܒܗܵܘ̈ܢܹܐ ܕܩܲܕܝ̈ܫܹܐ ܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܕܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܐ̄ܪܵܙܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܗ̤ܘ. ܘܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡܵܐ ܕܡܸܬܼܦܤܸܣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡܸܬܼܓܠܸܐ ܠܬܸܓܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܓܼܡܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܝܹܐ. ܒܹܗ ܒܲܙܢܵܐ ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܸܬܼܦܤܸܣ ܡ̣ܢ ܪܸܡܙܵܐ: ܐܵܦ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܡܸܬܼܝܲܒܲܠ ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܫܵܘܹ̇ܝܢܡ̣ܢ ܟܠܦܪܘܿܣ: ܒܐܝܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܡܩܲܒܠܵܢܹ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܘܵܬܼܵܗ̇ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܫܲܒܲܚܬܐ. ܐ̄ܪܵܙܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܝܼܠܸܦ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܕ̈ܐ. ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܕܡܸܫܬܲܕܪܝܼܢ ܠܘܵܬܼ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܥܬܼܝܼܕܝܼܢ ܠܡܹܐܪܲܬܼ ܚܲܝܹ̈ܐ: ܒܡܲܪܓܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܕܸܝܠܝܼܢ. ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ: pb. 201 ܡܸܬܼܒܲܛܲܠ ܠܹܗ ܗܵܢܵܐ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܝܘܼܒܵܠܵܐ. ܗܵܝܕܹܝܟ ܓܹܝܪ: ܠܵܘ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ: ܡܩܲܒܸܿܠ ܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܒܼܘܼܤܵܡ ܢܲܦܫܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܠܐ̄ܢܵܫ ܐ̄ܢܵܫ ܡܸܢܹܗ ܘܠܹܗ ܡܸܬܼܝܸܗܸܒܼ: ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܿܘܸܐ ܐܲܝܟܼ ܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܪܹܟܠ: ܘܠܵܘ ܒܝܲܕܼ ܚܲܒܼܪܹܗ ܡܩܲܒܸܿܠ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܗܵܪܟܵܐ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܬܲܡܵܢ ܕܝܵܠܹ̇ܦ ܘܡܲܠܸܦ: ܘܠܲܝܬܿ ܕܲܤܢܝܼܩ ܕܡ̣ܢ ܚܲܒܼܪܹܗ ܢܸܤܲܒܼ ܚܲܤܝܼܪ̈ܵܬܹܗ. ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܝܵܗ̇ܘܿܒܼܵܐ: ܡܸܬܼܓܠܸܐ ܬܲܡܵܢ ܕܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ: ܠܘܵܬܼ ܟܠܗܘܿܢ ܢܵܤܘܿܒܹ̈ܐ. ܘܡܸܢܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ: ܟܠܗܘܿܢ ܒܘܼ̈ܤܵܡܹܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ. ܒܕܼܵܐܦܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ ܕܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ ܡܲܪܓܫܝܼܢ ܒܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܒܹܗ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܲܦܲܩܬܼܵܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ ܒܙܵܘ̈ܥܝܼܢ. ܦܵܐܹ̇ܫ ܠܹܗ ܬܲܡܵܢ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܝܵܠܘܿܦܹ̈ܐ ܘܲܕܼܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܡܸܬܿܬܲܠܝܵܐ ܚܲܪܝܼܦܘܼܬܼ ܚܘܼܒܵܐ ܕܟܼܠ܀ ܐܸܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܵܡܲ݁ܪܢܵܐ: ܕܐܵܦ ܡܸܬܼܢܲܓܿܕܼܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܓܹܗܲܢܵܐ: ܒܢܸܓܼܕܹܐ ܕܚܘܼܒܵܐ ܡܸܫܬܲܢܩܝܼܢ. ܩܫܹܝܢ ܘܡܲܪܝܼܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܢܸܓܼܕܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܕܲܒܼܚܘܼܒܵܐ ܐܲܤܟܸܠ̣ܘ: ܡ̣ܢ ܫܘܼ̈ܢܵܩܹܐ ܕܡ̣ܢ ܕܸܚܠ̱ܬܼܵܐ. ܚܲܫܵܐ ܕܡ̣ܢ ܡܲܤܟܠܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܚܘܼܒܵܐ ܕܢܵܨܹܦ ܒܠܸܒܵܐ: ܚܲܪܝܼܦ ܡ̣ܢ ܟܠ ܫܘܼܢܵܩ̈ܝܼܢ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ. ܫܟܼܝܼܪܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܐ̄ܢܵܫ ܢܸܬܼܪܲܥܸܐ: ܕܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܒܓܹܗܲܢܵܐ ܡܸܬܼܓܲܠܙܝܼܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܵܒܼܘܿܕܼܵܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܓܹܝܪ ܝܲܠܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܝܕܵܐ ܕܲܠܟܼܠܹܗ ܓܵܘܵܐ ܡܸܬܿܬܵܘܕܝܵܐ ܕܡܸܬܼܝܲܗܒܵܐ. ܤܵܥܲܪ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܚܘܼܒܵܐ ܒܚܲܝܠܹܗ: ܥܦܝܼܦܵܐܝܼܬܼ. ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܲܤܟܸܠ̣ܘ: ܡܫܲܢܸܩ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܬܢܵܢ pb. 202 ܠܪ̈ܵܚܡܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܪ̈ܵܚܡܹ̇ܐ ܓܵܕܹܫ. ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܕܲܢܛܲܪܘ ܘܵܠ̈ܝܵܬܹܗ: ܡܒܲܤܸܡ ܚܘܼܒܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܲܒܼܓ݂ܹܗܲܢܵܐ. ܬܘܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܘܼܒܵܐ ܐܵܡܲ̇ܪܢܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܩܲܫܝܘܼܬܼ ܫܘܼܢܵܩܵܐ. ܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܪܵܘܡܵܐ ܕܹܝܢ: ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܡܲܪܘܸܐ ܢܲܦܫܗܘܿܢ܀ ܐܸܫܬܲܐܲܠ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܡܸܬܿܬܿܟܸܠ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܸܫܬܿܘܝܼ ܠܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ. ܘܦܲܢܝܼ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܲܪܓܸܫ ܒܢܲܦܫܹܗ ܕܲܤܢ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܒܹܗ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܒܼܓܲܠ̈ܝܵܬܹܗ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܕܩܲܕܼ̈ܡܵܝܵܬܹܗ ܡܸܬܼܗܲܦܲܟܼ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܒܫܘܼܒܼܩܵܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܬܹܐܪܬܵܐ ܕܲܩܢܸܐ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ. ܠܸܒܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܸܕܼܠܵܝ: ܗ̤ܘ ܤܵܗܹ̇ܕܼ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܗ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/418
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 27” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/418.
Bibliography:
Discourse 27.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/418.

Show Citation Styles