Isaac of Nineveh: Discourse 32

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
pb. 216 ܠܵܐ ܢܸܬܿܛܥܸܐ ܠܝܼܕܲܥܬܼܵܟܼ ܚܲܝܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܤܝܼܡ ܒܩܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܤܘܼܟܵܠܵܐ ܢܸܬܼܚܲܫܲܚ. ܛܵܒܼ ܓܹܝܪ ܫܵܒܹ̇ܐ ܠܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܓܵܢܹ̇ܒܼ ܡܲܢ ܘܲܠܦܸܗܝܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܡܸܤܬܿܒܲܪ ܕܲܠܫܲܒܼܪܹ̈ܐ ܚܵܫܲܚ. ܡܸܬܼܥܲܕܲܪ ܓܹܝܪ ܗܵܘܢܵܐ ܦܲܪܝܼܕܼܵܐ ܕܫܵܥܬܼܵܐ. ܚܲܝܠܬܼܵܢ ܗ̄ܘ̣ ܚܘܼܬܼܚܵܬܐ ܕܪܘܼܚܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܛܝܼܪܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܫܹ̈ܐ. ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܬܸܗܘܸܐ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܟ: ܛܲܪ ܠܸܒܵܟܼ ܒܝܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܥܕܲܟܹܝܠ ܚܲܝܠܵܐ ܩ̣ܢܲܝܬܿ: ܒܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܠܡܸܛܲܪ ܒܝܵܬܼܵܟܼ: ܐܸܠܵܐ ܕܹܝܢ: ܘܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܫܘܼܢܵܝܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܲܒܼܥܘܼܗܕܵܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡܸܤ̈ܬܲܟܿܝܵܢ ܒܤܲܒܼܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܲܠ̱ܘܬܼܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܼܩܹ̈ܐ ܡܲܥ̈ܒܿܕܲܝ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܪ̈ܲܚܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܙܝܼܥܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܘܲܢܛܘܼܪ̈ܵܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪ݁ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ ܩܸܠܵܝܬܼܵܐ܀ ܐܸܢ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܹܗ ܠܡܹܐܢܵܟܼ ܒܵܬܲܪ ܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܫܘܼܥܒܵܕܼܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܒܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܘܫܸܛ ܠܹܗ. ܐܸܢ ܓܹܝܪ ܬܸܚܙܸܐ ܕܡܸܫܬܲܛܸܐ: ܟܕܼܘܿܢܲܝܗܝ ܒܢܵܡܘܿܤܹ̈ܐ. ܬܵܪܹܨ ܓܹܝܪ ܕܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܗܵܪܟܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܒܝܲܕܼ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܪܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܐܸܠܩܵܐ ܛܥܝܼܢܲܬܼ ܤܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܕܩܸܠܵܝܬܐ: ܚܲܓܵܐ ܪܲܒܵܐ ܡܠܸܐ ܬܹܐܓܼܘܼܪܬܵܐ ܕܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܬܼܒܲܩܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܝܲܠܕܹ̈ܐ ܠܵܐ ܕܵܡܝܵܚܹ̈ܐ: ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܹܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܝܼܢ ܠܵܟܼ. ܕܐܲܝܟܲܢ ܟܲܝ ܠܟܼܠ ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ: ܩܲܕܝܼܡܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܕܲܙܩܝܼܦܵܐ. pb. 217 ܗܲܢܝܼܐܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܚܛܝܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܢܝܵܚܵܐ ܡܸܬܼܝܲܠܕܵܐ ܒܓܼܘܼܫܡܵܐ. ܘܲܕܼܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܒܲܠܡܹܐܝܢ ܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܗܵܝ̇ ܕܲܠܗܵܘܢܵܐ ܡܲܐܤܝܵܐ: ܚܘܼܒܵܐ ܕܹܝܢ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܠܵܗ̇ ܥܸܠܬܼܵܐ ܩܢܸܐ. ܘܠܵܐ ܬܪܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ: ܘܠܵܐ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܬܠܝܼܬܼܵܝܬܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܕܲܩܕܼܵܡܹܝܗ̇. ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܢ ܕܗܵܘܢܵܐ: ܕܲܒܼܡܲܪܒܿܥܵܗ̇ ܕܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܝܵܥܹ̈݁ܝܢ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܠܚܘܼܒܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܠܘܵܬܼ ܥܲܪܦܸܠܵܐ ܕܢܸܗܡܘܿܣ ܡܸܬܿܬܲܡܪܲܚ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܤܘܼܟܵܠܵܐ: ܚܲܝܠܵܐ ܕܛܵܒܼ ܡܵܘܫܸܛ ܠܐ̄ܢܵܫ: ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܠܡܸܚܠܲܛ ܒܨܸܒܼ̈ܘܵܬܹܗ: ܐܲܟܲܚ̄ܕܼ ܘܓܼܘܼܪ̈ܵܓܹܐ ܕܚܘܼܦܵܛܵܐ. ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܲܕܼܠܵܐ ܥܲܝ̈ܢܹܐ: ܢܸܬܼܒܲܛܲܠ. ܕܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܓܹܝܪ ܡܲܝܬܸܐ ܠܩܘܼܛܵܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܦܸܗܝܵܐ. ܨܲܠܵܐ ܠܡܵܪܲܢ: ܕܢܲܩܢܸܐ ܥܲܝ̈ܢܹܐ ܠܕܼܘܼܒܵܪܵܟܼ. ܡܸܟܵܐ ܡܫܲܪܝܵܐ ܢܵܒܼ̇ܥܵܐ ܠܵܟܼ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܚܠܹܝܢ ܠܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܟܲܟܵܪܝܼܬܼܵܐ: ܒܹܝܬܼ ܚܠܘܿܠܵܐ ܬܸܫܟܿܚܝܼܗ̇ ܠܲܤܝܵܓܼܬܵܟܼ ܡܸܟܵܐ܀ ܠܲܝܬܿ ܠܡܸܙܟܵܐ ܠܚܲܫܹ̈ܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܡܸܬܼܪ̈ܲܓܼܫܵܢܝܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܦܸܗܝܵܐ ܕܫܸܓܼܡܵܐ ܒܸܠܥܵܕܼ ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܩܲܠܝܼܠܬܐ ܗܵܘܢܲܢ: ܘܐܸܠܵܐ ܢܸܬܼܐ̱ܤܲܪ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܒܲܨܒܼܘܼ: ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܕܲܠܡܸܦܗܵܐ. ܘܒܸܠܥܵܕܼ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܩܲܕܼ̈ܡܵܝܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܗܵܕܹܐ ܗ̤ܝ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܲܕܼܠܲܝܬܿ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ: ܫܲܝܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܫܲܝܢܵܐ ܠܵܐ ܡܲܡܠܸܟܼ: ܟܸܢ ܠܡܸܫܟܵܚܘܼ: ܠܗܵܝ̇ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܲܝܢܵܐ ܤܝܼܡܵܐ: ܚܲܫܹ̈ܐ: ܤܝܵܓܼܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܟܲܤ̈ܝܵܬܼܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܕܐܸܠܵܐ ܠܘܼܩܕܲܡ ܢܸܦܠܘܼܢ ܒܝܲܕܼ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܓܲܠ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܠܲܝܬܿ ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܠܲܡܩܵܡ pb. 218 ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ: ܘܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܠ ܡܵܐ ܕܲܠܓܼܵܘ. ܠܲܝܬܿ ܠܡܸܚܙܵܐ ܠܫܸܡܫܵܐ ܒܥܲܪܦܸܠܵܐ: ܘܠܵܐ ܠܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܟܝܵܢܵܝ̈ܬܼܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ ܥܲܡ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢܹܐ܀ ܨܲܠܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܬܸܠ ܠܵܟܼ ܕܬܲܪܓܸܫ ܒܚܘܼ̈ܬܹܚܵܬܹܐ ܕܪܘܼܚܵܐ. ܐܸܢ ܗܵܠܹܝܢ ܢܸܦܠܘܼܢ ܒܢܲܦܫܵܟܼ: ܦܵܐܹ̇ܫ ܡܸܢܵܟܼ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܢܹܗ. ܗܵܠܹܝܢ: ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܘܢܵܚܘܿܒܼܘܼܬܼܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܼܪܲܓܼܫܝܼܢ. ܒܸܠܥܵܕܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܗܵܢܘܿܢ ܠܵܐ ܬܸܒܼܥܸܐ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܬܸܒܼܥܸܐ ܒܸܠܥܵܕܲܝܗܘܿܢ: ܡܸܬܼܗܲܦܟܝܼܢ ܠܗܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ ܘܗܵܘܹ̇ܝܢ ܓܫܝܼ̈ܡܹܐ. ܡܲܢ̣ܘܼ ܕܡܸܤܬܲܟܲܠ: ܢܸܤܬܲܟܲܠ. ܒܕܘܼܥܬܼܵܐ ܐܸܨܛܒܼܝܼ ܕܢܹܐܟܼܠܝܼܘܗܝ ܠܗܵܢܵܐ ܠܲܚܡܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡܵܪܵܐ ܚܲܟܿܝܼܡܵܐ. ܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼ: ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܠܲܢ ܐܲܦܬܿܪܵܐ ܘܲܢܡܘܼܬܼ܀ ܟܠ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܹܝܢ: ܕܐܸܡܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܲܬܼܪܲܝܵܢܝܼܬܼܵܐ: ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܼ ܫܟܼܵܚܬܼܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇: ܐܵܟܸܕܼܢܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܢܲܦ̄ܫܵܬܼܵܐ ܕܡܸܫܟܿܚܵܢܹ̈ܝܗ̇: ܐܸܢ ܠܝܼܓܼ ܠܝܼܓܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܢܸܫܕܘܿܢܵܗ̇.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/423
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 32” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/423.
Bibliography:
Discourse 32.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/423.

Show Citation Styles