Isaac of Nineveh: Discourse 41

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܡܸܛܠ ܕܝܵܕܲܥ̇ܢܵܐ ܠܵܟܼ ܕܪܵܚܹ̇ܡ ܫܸܠܝܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܲܒܼܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܡܥܲܪܩܸܠ ܠܵܟܼ ܤܵܛܵܢܵܐ ܒܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܒܗܵܝ̇ ܕܝܵܕܲܥ̇ ܠܢܝܼܫܹܗ ܕܪܸܥܝܵܢܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܦܲܠܗܕܼܵܟܼ ܡ̣ܢ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܚܵܒܼܘܿܫܬܼܵܐ ܘܤܲܓܝܼܐܲܬܼ ܡܢܵܘ̈ܬܼܵܐ: ܐܘܿ ܐܲܚܘܼܢ ܡܝܲܬܿܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܲܕܵܡܵܐ ܠܒܲܪ ܙܵܘܓܹܗ: ܠܲܡܥܲܕܵܪܘܼ ܠܨܸܒܼܝܵܢܵܟܼ ܫܲܦܝܼܪܵܐ ܒܡܸܠܬܵܐ ܕܝܘܼܢܼܪܵܢܵܐ: ܒܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܝܼ. ܐܲܝܕܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܚܲܟܿܝܼ̈ܡܲܝ ܒܕܼܘܼܒܵܪܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܕܐܲܒܼܵܘ̈ܗܝ ܘܢܸܤܝܵܢܵܐ ܩܢܸܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܗ̇. ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܡܒܲܤܲܪ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܨܲܥܪܹ̈ܐ: ܘܲܡܤܲܝܒܲܪ ܚܠܵܦ ܫܸܠܝܵܐ ܚܸܤܕܵܐ ܘܡܘܼܝܵܩܵܐ ܘܚܘܼܤܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܡܲܘ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܢܸܗܘܸܐ ܓܘܼܚܟܵܐ: ܘܢܸܬܼܚܫܸܒܼ ܫܵܢܝܵܐ ܘܫܲܛܘܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܙܵܝܵܘ̈ܗܝ: ܠܵܐ ܡܩܲܕܹܐ ܠܛܵܒܼ̈ܬܹܗ pb. 308 ܕܫܸܠܝܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܐܸܢ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܬܲܪܥܵܐ ܠܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܢܸܦܬܲܚ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܤܵܛܵܢܵܐ ܠܡܲܝܬܵܝܘܼ ܥܠܵܘܗܝ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܒܥܸܠ̈ܠܵܐ ܥܸܠ̈ܠܵܢ: ܥܲܡ ܦܸܓܼܥܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼ̈ܢܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܢܝܵܢ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܐܵܚܝ: ܐܸܢ ܐܚܲܬܝܼܬܼܘܼܬܼ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ ܡܲܚܸܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܗܵܝ̇ ܕܠܲܝܬܿ ܒܵܗ̇ ܦܘܼܠܗܵܕܵܐ ܘܲܫܘܵܪ̈ܵܬܼܵܐ ܘܲܦܤܵܩܵܐ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܢܲܨܲܚܘ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡܫܲܠܵܡܘܼ ܪܸܓܿܬܵܐ ܗܵܕܹܐ ܡܩܲܠܲܤܬܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܕܲܡܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܟ: ܘܫܵܩܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܪܸܥܝܵܢܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܪ̈ܘܼܫܡܹܐ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܬܲܫ̈ܥܝܵܬܼܗܘܿܢ. ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܲܠܫܸܠܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܚܲܒܸܒܼܘ: ܠܵܐ ܠܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܐܸܬܼܒܿܛܸܠ ܠܗܘܿܢ ܠܲܡܩܲܝܵܡܘܼ: ܒܝܲܕܼ ܫܲܪܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܢܘܿܡܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܡܸܤܬܲܒܼܪܝܼܢ ܡܝܲܩܪܹ̈ܐ: ܒܵܗ̇ܬܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܥܪܘܼܩܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܦܸܓܼܥܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܟܲܢ ܪܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܵܝܘܿܛܹ̈ܐ ܕܐܲܚܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܬܼܚܲܫܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܝܵܕܼܘܿܥܹ̈ܐ ܘܚܲܟܝܼ̈ܡܹܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡܒܲܤܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܡܒܲܤ̈ܝܵܢܹܐ ܘܲܓܼܠܝܼ̈ܙܲܝ ܡ̣ܢ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܲܡܝܼܪ ܠܐ̄ܢܵܫ̈ܝܼܢ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܲܦܲܩ ܒܪܘܼܚܵܐ: ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܝܲܩܪܝܼܢ ܠܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܘܲܥܪܘܼܩܝܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܦܸܓܼܥܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ. ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܲܡ ܕܝܼܠܸܦ̣ ܒܢܸܤܝܵܢܵܐ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܩܸܠܵܝܬܹܗ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܫܵܐܹ̇ܛ ܠܩܲܪܝܼܒܹܗ ܥܵܪܹܩ ܡ̣ܢ ܦܸܓܼܥܹܗ: ܐܸܠܵܐ ܡܸܛܠ ܦܹܐܪܵܐ ܕܩܵܛܹ̇ܦ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ. ܕܐܲܝܟܼ ܐܲܝܟܲܢ ܥܵܪܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ؟ ܐܲܒܵܐ ܠܲܡ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܠܵܐ ܡܢܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܦܓܲܥ ܒܐ̄ܢܵܫ. ܐܲܒܵܐ ܕܹܝܢ ܬܹܐܵܕܘܿܪܵܐ ܐܵܦܸܢ ܦܵܓܲܥ ܗ̄ܘܼܵܐ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܤܲܝܦܵܐ ܚܲܪܝܼܦܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܦܸܓܼܥܹܗ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫ ܫܵܐܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܓܸܕܼܫܵܐ ܢܸܫܬܿܟܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ pb. 309 ܩܸܠܝܵܬܹܗ. ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܹܝܢ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܘܐܵܦܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܲܫܠܵܡܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܫܲܠܸܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܒܲܙܒܲܢ ܠܲܡ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ: ܐܸܙܲܠ̣ ܕܢܸܚܙܸܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܘܲܦܬܲܚ̣ ܤܵܒܼܵܐ ܟܲܕܼ ܤ̣ܒܲܪ ܠܹܗ: ܕܲܡܫܲܡܫܵܢܹܗ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܕܡܲܢ̣ܘܼ: ܫ̣ܕܼܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܤܲܓܝܼ ܐܲܦܝܼܤܹܗ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܩܘܼܡ ܐܲܒܵܐ ܕܐܵܦܸܢ ܒܹܗ ܒܬܲܪܥܵܐ ܐܹܫܲܠܡܵܟܼ ܘܐܹܙܲܠ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܸܬܼܚܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܵܙܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܠܵܐ ܩܵܡ̣: ܥܕܲܡܵܐ ܕܫܲܒܼܩܹܗ ܘܫܲܢܝܼ. ܗܵܕܹܐ ܕܹܝܢ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܕܠܵܐ ܟܲܕܼ ܢܸܬܸܠ ܠܗܘܿܢ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܐܝܼܕܼܵܐ: ܬܘܼܒܼ ܙܒܲܢ̄ܬܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܢܹܐܬܼܘܿܢ. ܐ̄ܢܵܫ ܠܲܡ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗ̈ܬܼܵܐ. ܚܙܝܼ ܤܸܕܼܪܵܗ̇ ܕܡܸܠܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܕܲܠܡܵܐ ܡܸܛܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬܹܗ ܒܲܤܲܪ ܥܠܵܘܗܝ. ܐܸܠܵܐ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܘ̈ܬܼܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ. ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܬܲܚܘܝܼܬܼܵܐ ܕܪܲܒܵܐ ܤܲܓܝܼ: ܡ̣ܢ ܓܲܒܿ ܐ̄ܚܪܹܝܢ. ܕܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܲܠܚܲܕܼ ܫܵܐܹ̇ܛ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܠܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡܸܛܠ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܡܸܬܼܥܢܸܐ ܥܲܡܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܚܕܼܵܐ ܫܲܘܝܘܼܬܼܵܐ ܩܢܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܥܪܘܼܩܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܸܓܼܥܵܐ ܕܟܼܠ ܡܘܼ̈ܫܚܵܢ. ܘܚܲܕܼ ܚܫܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܲܡܒܲܤܵܪܘܼ ܥܲܠ ܦܸܓܼܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܠܵܦ ܫܸܠܝܵܐ: ܠܪܲܒܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܘܲܠܡܸܛܥܲܢ ܥܸܕܼܠܵܝܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ: ܚܠܵܦ ܐܝܼܩܵܪܹܗ ܕܫܸܠܝܵܐ ܘܫܸܬܼܩܵܐ. ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܓܹܝܪ: ܕܟܲܕܼ ܒܲܙܒܲܢ ܐܸܙܲܠ̣ ܠܘܵܬܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܬܹܐܘܿܦܝܼܠܵܐ ܪܹܫ ܐܲܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܕܐܵܠܹܟܼܤܲܢܕܪܝܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܕܒܼܝܼܪ ܥܲܡܹܗ ܐܵܦ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܐܲܬܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܝܲܐܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܙܵܬܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܟܲܕܼ ܝܑܼܬܸܒܼ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܡܸܠܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܠܐܝܼܩܵܪܗܘܿܢ ܐܲܢܝܼܚ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܟܲܕܼ ܪܲܒܲܬܼ ܝܲܐܝܼܒܼܝܼܢ pb. 310 ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܫܡܥܘܼܢ ܡܸܠܬܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܐܲܦܝܼܤܹܗ ܪܹܫܵܐ ܕܐܲܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܩܲܠܝܼܠ ܠܲܡ ܕܹܝܢ ܫܬܸܩ̣ ܤܵܒܼܵܐ. ܘܐܲܓܼܝܼܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܘܐܸܢ ܐܹܡܲܪ ܠܟܼܘܿܢ: ܬܸܛܪܘܼܢ؟ ܘܗܸܢܘܿܢ: ܐܸܫܬܵܘܕܝܼܘ ܠܹܗ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܗܘܿܢ ܤܵܒܼܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܵܡ̇ܥܝܼܬܿܘܿܢ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܪܤܵܬܝܼܣ: ܠܬܲܡܵܢ ܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܪܒܼܘܼܢ. ܚ̣ܙܲܝܬܿ ܬܡܝܼܗܘܼܬܹܗ ܕܤܵܒܼܵܐ؟ ܚܙܲܝܬܿ ܡܒܲܤܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ؟ ܗܵܢܵܘ ܕܝܼܕܲܥ̣ ܠܡܸܩܛܲܦ ܦܹܐܪ̈ܵܘܗܝ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܐܸܬܼܚܲܫܲܒܼ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܕܓܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܩܵܬܼܘܿܠܝܼܩܵܐ: ܘܪܹܫܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܥܹܕܼܬܵܐ. ܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼ: ܕܐܸܢܵܐ ܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܠܥܵܠܡܵܐ ܡܲܚܬܼ ܐ̄ܢܵܐ ܗ̄ܘ̣: ܡܵܢܵܐ ܡܵܘܬܲܪ ܡܝܼܬܼܵܐ ܠܚܲܝܹ̈ܐ؟ ܘܐܸܬܼܪܫܝܼ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܪܸܫܝܵܢܵܐ ܕܿܡܠܸܐ ܚܘܼܒܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܹܗ: ܠܡܵܢܵܐ ܠܲܡ ܥܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܢܲܢ؟ ܘܲܥܒܲܕܼ ܤܵܒܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܲܦܲܩ ܒܪܘܼܚܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܩܘܼܠܵܤܵܐ: ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܡ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܡܲܚܸܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܟܼܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܗܘܸܐ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ܀ ܙܒܲܢ̄ܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܫܠܲܚ̣ ܠܹܗ ܪܹܫܵܐ ܕܐܲܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ. ܘܲܫܠܲܚ̣ ܠܹܗ ܤܵܒܼܵܐ ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܬܹܐܬܸܐ: ܦܵܬܲܚܢܵܐ ܠܵܟܼ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܠܵܟܼ ܐܸܦܬܲܚ: ܠܟܼܠܢܵܫ ܦܵܬܲܚܢܵܐ. ܘܐܸܢ ܠܟܼܠܢܵܫ ܦܵܬܲܚܢܵܐ: ܬܘܼܒܼ ܗܵܪܟܵܐ ܠܵܐ ܡܟܲܬܲܪ ܐ̄ܢܵܐ. ܘܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܕܡܝܼܪܘܼܬܼ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ: ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܓܲܒܿ ܐ̄ܚܪܹܝܢ: ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܪܬܼ ܩܵܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܵܐ ܝܲܠܦܵܗ̇. ܐܲܪܤܵܢܝܲܐ ܠܲܡ: ܥܪܘܿܩ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܚܵܝܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡ̣ܢ ܒܲܛܝܼ̈ܠܹܐ ܘܪ̈ܵܚܡܲܝ ܥܸܢ̈ܝܵܢܹܐ: ܡܲܡܪܲܚ ܠܡܸܫܪܵܐ ܒܲܗ̈ܦܵܟܼܵܬܵܐ ܕܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܗܵܕܹܐ: ܘܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܠܩܘܼܒܼܠܵܗ̇: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܲܫܟܼܵܚܬܵܐ pb. 311 ܗ̣̄ܝ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܵܐ ܒܥܵܬܵܐ ܕܫܲܠܝܘܼܬܼܵܐ. ܕܗܵܐ: ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܢܸܤܒܲܪ ܕܗܵܕܹܐ ܥܲܠ ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܘܡܲܦܲܩܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܐܸܬܼܐܲܡܪܲܬ̤ ܠܹܗ: ܘܠܵܘ ܠܗܵܝ̇ ܕܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܐܵܦ ܡܸܢܗܘܿܢ ܕܐܲܚܹ̈ܐ ܢܸܥܪܘܿܩ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܫܒܲܩ̣ ܬܘܼܒܼ ܠܥܵܠܡܵܐ: ܘܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܟܹܝܠ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܕܲܝܪܵܐ: ܬܘܼܒܼ ܡܨܲܠܸܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܚܐ ܫܲܦܝܼܪ. ܡܵܪܝܵܐ ܠܲܡ: ܕܲܒܲܪܲܝܢܝ ܠܡܸܚܵܐ. ܟܲܕܼ ܤܵܒܲܪ ܕܗܵܫܵܐ ܡܸܟܹܝܠ: ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܡܸܫܬܿܡܲܥ ܠܹܗ. ܘܩܵܠܵܐ ܡܵܪܵܢܵܝܵܐ ܬܘܼܒܼ ܠܵܗ̇ ܟܲܕܼ ܠܵܗ̇ ܠܡܸܠܬܼܵܐ ܡܲܫܡܲܥ ܠܹܗ ܬܸܢܝܵܢܘܼܬܼ: ܟܲܕܼ ܡܵܘܤܸܦ ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܢܘܼܗܵܪܵܐ: ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܥܪܘܿܩ ܠܲܡ ܘܲܫܬܼܘܿܩ: ܘܲܫܠܝܼ. ܐܵܦܸܢ ܠܲܡ ܪܲܒܲܬܼ ܡܵܘܬܪܵܐ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܘܥܸܢܝܵܢܗܘܿܢ ܕܐܲܚܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܤܵܘܬܪܵܐ ܠܵܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܬܸܬܼܥܢܸܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܬܸܥܪܘܿܩ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܗܵܠܹܝܢ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܩܲܒܸܿܠ̣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܕܟܲܕܼ ܥܕܲܟܹܝܠ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܢܸܥܪܘܿܩ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܹܗ: ܘܐܵܦ ܟܲܕܼ ܥܲܡܗܘܿܢ ܕܐܲܚܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܗ̤ܝ ܟܲܕܼ ܗ̤ܝ ܡܸܬܼܐܲܡܪܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܸܫܬܲܪܲܪ ܘܝܼܕܲܥ̣: ܕܠܵܐ ܤܵܦܹ̇ܩ ܠܘܵܬ ܩܸܢܝܵܢܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܬܲܩ̈ܢܹܐ: ܥܪܘܼܩܝܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܝܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܟܠܢܵܫ. ܕܲܠܡܵܐ ܐܝܼܬܼ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܩܵܠܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ: ܘܠܲܐܒܵܐ ܐܲܢܛܘܿܢܝܼܣ ܡܸܬܼܐܡܲܪ ܠܹܗ ܒܓܸܠܝܵܢܵܐ: ܐܸܢ ܠܲܡ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܗܘܵܐ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܬܹܐܒܼܵܐܝܼܣ ܬܹܐܙܲܠ: ܐܸܠܵܐ ܠܡܲܕܼܒܪܵܐ ܓܵܘܝܵܐ܀ ܐܸܢܕܹܝܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܟܲܢ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܠܲܢ ܠܡܸܥܪܲܩ ܡ̣ܢ ܟܠ: ܘܗܵܟܲܢ ܡܲܚܸܒܼ ܫܸܠܝܵܐ ܟܲܕܼ ܢܟܲܬܪܘܼܢ ܒܹܗ ܪ̈ܵܚܡܵܘܗܝ: ܡܲܢ̣ܘܼ ܒܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܢܩܵܘܸܐ ܒܥܸܢܝܵܢܵܐ ܘܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؟ ܐܸܢ pb. 312 ܕܹܝܢ ܠܐܲܢܛܘܿܢܝܼܣ ܘܐܲܪܤܵܢܝܼܣ: ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡܵܘܬܪܵܐ ܘܲܥܪܘܼܩܝܵܐ ܡܥܲܕܲܪ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܲܡܚܝܼ̈ܠܹܐ؟ ܘܐܸܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܥܲܠ ܡܸܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܙܵܬܼܗܘܿܢ ܤܢܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܝܲܩܲܪ ܐܲܠܵܗܵܐ ܠܲܗܘܵܝܗܘܿܢ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ: ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܟܡܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܩܢܘܿܡܹܗ ܡܨܸܐ ܕܢܸܛܲܪ ܫܲܦܝܼܪ؟ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܠܲܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܐܲܚܘܼܗܝ ܟܝܵܢܵܝܵܐ: ܟܪܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܗ̤ܘ ܚܒܲܫ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ: ܒܩܸܠܵܝܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܚܲܡܤܸܢ ܠܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܙܲܒܼܢܵܐ ܟܠܹܗ ܕܟܼܘܼܪܗܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܕܢܸܦܘܼܩ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ: ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܕܡܲܦܩܵܢܹܗ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܫܠܲܚ̣ ܠܹܗ: ܕܐܵܦܸܢ ܗܵܫܵܐ ܬܵܐ ܐܸܚܙܹܝܟܼ ܩܕܼܵܡ ܕܐܸܦܘܿܩ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܒܠܸܠܝܵܐ. ܘܐܹܫܲܠܡܵܟܼ: ܘܐܸܬܿܬܿܬܝܼܚ. ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܛܦܝܼܣ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܲܡܥܵܕܼܝܼܢ ܢܫܲܓܿܫܘܼܢ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܟܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܸܙܟܵܐ ܠܲܬܼܚܘܼ̈ܡܹܐ ܨܸܒܼܝܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܐܸܢ ܐܸܦܘܿܩ: ܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܕܟܸܐ ܠܹܒܿܝ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܒܲܐܚܹ̈ܐ ܕܲܒܼܪܘܼܚ ܐܸܒܼܤܸܐ ܕܐܸܤܥܘܿܪ ܐܸܢܘܿܢ: ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܐܹܝܲܩܲܪ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܡܝܼܬܼ ܐܲܚܘܼܗܝ: ܘܠܵܐ ܚ̣ܙܵܝܗܝ܀ ܠܵܐ ܐ̄ܢܵܫ ܡܵܕܹܝܢ ܠܪܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܥܸܠܬܼܵܐ ܢܤܝܼܡܝܼܗ̇: ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܨܡܵܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܘܠܵܐ ܡܫܲܥܒܿܕܲܬܼ ܠܲܫܪܵܝܵܐ: ܘܦܘܼܪܢܵܤܵܐ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܠܒܼܘܼܛܵܠܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ. ܐܸܢ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܗܵܟܲܢ ܚܲܤܝܼܢ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܲܡܫܝܼܚܵܐ ܟܲܕܼ ܢܸܬܼܒܿܤܸܐ ܒܲܒܼܢܵܘ̈ܗܝ: ܡܲܚܸܒܼ ܐܲܝܟܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ: ܐܲܝܕܵܐ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܝܵܗ̇ܒܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܠܡܸܬܼܒܤܵܝܘܼ ܟܲܕܼ ܬܸܥܪܲܨ؟ ܗܵܘ̇ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܕܐܲܚܸܒܼ ܠܡܵܪܝܵܐ ܐܲܠܵܗܵܟܼ: ܡ̣ܢ pb. 313 ܟ̱ܠܹܗ̇ ܢܲܦܫܵܟܼ ܘܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܠܸܒܵܟܼ: ܘܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܘܲܟܼܝܵܢܵܐ ܘܕܝܼܠܹܗ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܼܓܡܲܪ: ܟܲܕܼ ܗܵܪܟܵܐ ܬܩܵܘܸܐ. ܐܵܦ ܗܵܝ̇ ܕܥܲܠ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ ܦܵܩ̇ܕܵܐ: ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܵܗ̇ ܚܒܼܝܼܫܵܐ. ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܩܢܵܐ ܚܘܼܒܵܐ ܕܩܲܪܝܼܒܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܐ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ: ܒܓܼܵܘ ܢܲܦܫܵܟܼ؟ ܐܸܬܼܪܲܚܲܩ ܡܸܢܹܗ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ: ܬܹܐܩܲܕܼ ܒܵܟܼ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܒܹܗ ܘܬܸܤܘܲܚ ܠܲܚܙܵܬܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܲܠܐܟܼ ܢܘܼܗܪܵܐ. ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܘܼܒܼ ܕܢܸܨܛܲܗܘܿܢ ܠܵܟܼ ܚܲܒܿܝܼܒܲܝ̈ܟܼ؟ ܒܲܬܼܚܘܿܬܡ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܬܸܚܙܸܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܲܝܗܘܿܢ. ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܢܸܤܝܵܢܵܐ: ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܟܼܠ. ܗ̤ܘܝܼ ܚܠܝܼܡ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/432
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 41” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/432.
Bibliography:
Discourse 41.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/432.

Show Citation Styles