Isaac of Nineveh: Discourse 56

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܟܠ ܟܡܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪܹܗ ܡܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܪܸܚܡܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܡܸܤܬܲܬܿܬܼܵܐ ܒܹܗ. ܘܲܒܼܪܸܢܝܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ: ܡܸܫܬܓܸܫ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܲܚܠܵܦܝܗܹܝܢ: ܢܵܨܹ̇ܐ ܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܗܸܢܘܿܢ: ܡܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܕܠܵܐ ܒܘܼܝܵܢ ܒܪܸܚܡܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܒܗܸܪܓܵܐ ܩܲܛܝܼܢܵܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܡܸܬܼܝܲܬܲܪ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܪܸܢܝܵܐ ܕܠܵܐ ܕܡܘܼ ܢܵܒܲܗ ܒܹܗ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܕܲܐܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܚܲܙ̈ܝܵܢ ܠܹܗ: ܒܤܲܒܼܪܵܐ ܤܵܘܲܚ ܠܗܹܝܢ: ܒܡܸܬܼܢܲܫܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܵܢ. ܘܛܵܥܹ̇ܐ ܢܲܦܫܹܗ ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܒܿܠܲܥ ܒܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ: ܘܲܒܼܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܡܲܗܡܸܐ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܐܲܝܟܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܐܵܦ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܡܸܬܼܒܿܤܸܐ ܟܡܵܐ ܕܡܸܛܠܵܬܼܗܹܝܢ ܡܸܬܼܝܼܨܸܦ. ܚܘܼܒܵܐ ܚܒܼܝܼܟܼܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܵܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܸܬܼܠܚܸܐ ܡܸܢܹܗ: ܘܪܸܚܡܬܼܵܐ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܚܸܙܘܵܐ ܡܸܬܼܩܲܒܼܥܵܐ ܒܬܲܦܫܹܗ. ܪܓܸܫܬܼܵܐ ܕܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܐ ܡܸܬܼܓܲܢܒܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܒܗܵܠܹܝܢ ܐ̄ܢܵܫܝ̈ܬܼܵܐ: ܘܪܸܢܝܵܐ ܕܟܲܤ̈ܝܵܬܼܵܐ ܤܵܓܹ̇ܐ ܒܹܗ. ܘܥܵܫܹ̇ܢ: ܘܙܵܟܹ̇ܐ ܠܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܦܲܓܼܪ̈ܵܢܵܝܹܐ. ܘܦܵܐܹ̇ܫ ܡܸܟܹܝܠ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܟܡܵܐ ܕܤܵܦܹ̇ܩ ܟܝܵܢܵܐ. ܘܐܸܠ̣ܘܼ ܠܵܐ ܕܗ̤ܘ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ ܡܥܝܼܪ ܠܹܗ: ܒܲܙܒܲܢ ܤܘܼܢܩܵܢܵܐ ܠܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ ܕܠܲܝܬܿ ܠܡܸܬܼܒܿܤܵܝܘܼ ܠܲܓܼܡܵܪ: ܤܘܼܓܹܐܗ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܒܗܵܢܹܝܢ ܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܚܡܝܼܠ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܒܪܸܢܝܵܐ ܕܐܸܬܼܝܲܬܲܪ ܒܹܗ ܕܝܼܠܗܹܝܢ. ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܫܵܛܝܵܐ ܡܸܛܠܵܬܼܗܹܝܢ: ܠܟܼܠܵܗ̇ ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܲܬܼܢܵܢ. ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܒܨܝܼܪ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ: ܘܠܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܒܘܼܚܵܢܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܬܼܵܐ܀ pb. 397 ܛܘܼܒܼܵܘܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܲܠܗܵܠܹܝܢ ܐܸܫܬܘܝܼ! ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܡ̣ܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܫܵܠ̈ܝܵܢ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܦܵܢܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼ ܢܲܦܫܹܗ: ܒܕܼܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܛܵܥܹ̇ܝܢ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܕܲܠܡܵܢ ܫܒܼܝܼܩ ܠܗܘܿܢ: ܘܒܲܐܝܠܹܝܢ ܚܡܝܼܠ ܤܵܟܹܗ ܕܓܼܵܘܵܐ. ܘܐܲܝܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ: ܘܐܲܝܕܵܐ ܛܵܥܝܘܼܬܼܵܐ ܡܸܛܠ ܐܲܝܠܹܝܢ. ܬܠܵܬܼ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܲܡܝܼܪܵܐ ܡܸܛܠ ܦܵܘܠܘܿܣ ܕܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܐܲܡܠܸܟܼܘ ܒܢܲܦܫܹܗ: ܐܸܬܼܝܲܬܲܪ ܒܹܗ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܤܦܲܩ̣ ܠܲܡܫܲܠܵܝܘܼ ܐܸܢܹܝܢ. ܗܵܢܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܒܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܕܸܡܥ̱ܬܼܵܐ ܡܲܡܠܸܟ ܒܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܡܵܐ ܕܡܲܪܓܸܫ ܒܗܵܘ̇ ܤܲܒܼܪܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ: ܘܦܵܢܹ̇ܐ ܒܪܸܥܝܵܢܹܗ ܥܲܠ ܗܵܠܹܝܢ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ. ܕܲܟܼܡܵܐ ܒܨܝܼܪܝܼܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܢܲܦܫܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܤܲܒܼܪܵܐ ܕܲܢܛܝܼܪ ܠܥܵܠܡܹ̈ܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕܼ̈ܬܹܐ. ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܚܲܫܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܡܝܼܬܼܵܐ: ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܥܵܒܼܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܨܸܦܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܹܝܢ. ܘܡܝܼܬܼܝܼܢ ܒܹܗ: ܟܠܗܘܿܢ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܘܲܕܼܢܲܦܫܵܐ. ܠܗܵܠܹܝܢ ܢܸܬܼܥܲܗܲܕܼ ܚܲܒܿܝܲܒܲܝ: ܘܲܢܫܘܼܛ ܥܠܲܝܗܹܝܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܕܲܬܼܢܵܢ: ܟܡܵܐ ܕܡܸܫܟܚܝܼܢܲܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢܲܢ ܠܘܵܬܼ ܗܵܢܹܝܢ ܥܬܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ ܒܙܵܘ̈ܥܲܝܢ. ܐܸܠܵܐ ܓܹܝܪ ܠܘܼܩܕܲܡ ܥܵܨܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܫ ܢܲܦܫܹܗ: ܘܒܲܙܝܒܲܢ ܙܒܲܢ ܢܒܲܤܲܪ ܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܒܼܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܠܗܹܝܢ: ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܲܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܘܤܵܓܹ̇ܝܢ ܒܹܗ ܪܸܢܝܵܐ ܘܗܸܪܓܵܐ ܕܗܵܢܹܝܢ: ܦܵܐܹ̇ܫ ܠܹܗ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܗܵܢܵܐ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܕܼܘܼܒܵܪ̈ܵܘܗܝ. ܐܵܦ ܗܵܢܘܿܢ ܕܒܼܐܘܼܪܚܵܐ ܪܵܕܹܝܢ: ܐܸܠܘܼܠܵܐ ܕܒܲܗܠܲܟܼܬܼܵܐ ܕܝܘܿܡ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܲܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܒܲܨܲܪܘ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܠܘܼ ܥܲܠ ܕܘܲܟܲܬܼܗܘܿܢ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ: ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܚܵܤ̇ܪܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܘܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ pb. 398 ܡܵܛܹ̇ܝܢ ܠܐܲܝܟܵܐ ܕܚܵܝܪܝܼܢ ܕܲܡܡܲܢܥܝܼܢ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܘܲܠܗܵܠܹܝܢ ܕܵܡܝܵܐ ܐܵܦ ܨܒܼܘܼܬܲܢ ܕܝܼܠܲܢ. ܐܸܢ ܠܵܐ ܥܵܨܹ̇ܝܢܲܢ ܢܲܦܫܲܢ ܒܩܲܠܝܼܠ ܩܲܠܝܼܠ: ܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܡܸܬܼܚܲܝܠܝܼܢܲܢ ܠܡܸܤܬܲܦܵܩܘܼ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܚܸܟܼܡܬܼܵܐ: ܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ. ܕܡܸܛܠ ܕܲܪܵܝܗܹܝܢ ܗܵܟܲܢ ܥܤܸܩ: ܡܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܙܒܲܢ ܐ̄ܢܵܫ ܐܸܬܿܬܿܚܸܕܼ ܒܡܸܕܸܡ ܡܸܢܗܹܝܢ: ܢܸܬܼܟܲܬܲܫ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܗܹܝܢ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܒܵܨܲܪ: ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܹܝܢ. ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ ܬܘܼܒܼ ܡܸܤܬܿܦܸܩ ܡܸܛܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬܼ ܪܸܢܝܵܐ: ܘܠܲܡܚܵܪ ܠܘܵܬܼ ܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܠܵܘ ܕܠܵܐ ܢܹܐܨܲܦ ܕܲܚܫܲܚܬܲܢ ܐܵܡܲܪܢܵܐ: ܗܵܢܵܐ ܩܛܝܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܫܵܪܹܐ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܠܵܐ ܢܤܝܼܡܝܼܗ̇ ܕܘܼܟܲܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܪܹܫܝܵܐ: ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܢܤܝܼܡ ܕܗܵܕܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܟܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܒܲܡܢܵܬܼܵܐ ܬܵܒܼܥܝܼܢܲܢ: ܨܸܦܬܵܐ ܕܲܥܠܹܝܗ̇ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܢܸܫܒܿܘܿܩ. ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܥܲܠ ܢܲܦܫܲܢ: ܢܤܝܼܡ ܬܘܼܟܼܠܵܢܲܢ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܕܸܐܢ ܢܲܡܪܲܚ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܐܵܦ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܢܒܲܤܲܪ ܡܸܛܠ ܗܵܢܹܝܢ. ܠܵܐ ܤܵܒܲܪܢܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܪܵܐ ܗ̣̄ܝ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܠܘܼܒܵܒܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܟܬܼܵܒܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ: ܘܲܕܼܢܸܬܼܓܲܒܲܪ ܒܤܲܒܼܪܵܐ ܡܲܠܦܝܼܢ ܠܲܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼܒܼ: ܕܡܵܪܲܢ: ܩܲܪܝܼܒܼܘܼ. ܕܡܸܕܸܡ: ܠܵܐ ܬܸܐܨܦܘܼܢ. ܘܕܼܵܘܝܼܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܫܕܼܝܼ ܠܲܡ ܨܸܦܬܼܵܟܼ ܥܲܠ ܡܵܪܝܵܐ: ܘܗ̤ܘ ܢܬܲܪܤܹܝܟܼ. ܥܲܬܼܝܼܪܹ̈ܐ ܐܸܬܼܡܲܤܟܲܢܘ ܘܲܟܼܦܸܢ̣ܘ. ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܠܡܵܪܝܵܐ ܒܵܥܹ̇ܝܢ: ܠܵܐ ܬܸܚܤܲܪ ܠܗܘܿܢ ܛܵܒܼܬܼܵܐ. ܘܡܵܪܲܢ ܦܲܩ̣ܕܲܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܠܵܐ ܬܹܐܨܦܘܼܢ ܕܡܸܕܸܡ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܤܓܵܘ ܒܢܲܦܫܟܼܘܿܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܬܼܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܵܝܵܬܼܵܐ ܕܐܵܠ̈ܨܵܢ ܡܸܛܠ ܤܘܼܢܩܵܢ ܟܝܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܚܵܤܪܵܢ ܠܟܼܘܿܢ. pb. 399 ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܢܸܬܸܠ ܠܲܢ ܕܢܸܬܼܝܲܬܲܪ ܒܲܢ ܚܘܼܒܹܗ: ܕܲܒܼܪܸܢܝܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܒܹܗ ܢܸܛܥܸܐ ܠܥܵܠܡܵܐ ܘܲܠܕܼܝܼܠܹܗ: ܒܲܫܪܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܤܘܼܪ̈ܵܘܗܝ. ܘܲܚܠܵܦ ܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܢܸܬܼܐܤܲܪ ܒܚܲܕܼ ܐܲܤܘܼܪܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܫܪܵܝܵܐ ܒܡܲܚܒܼܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܥܵܠܡܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ: ܕܒܹܗ ܘܲܚܢܲܢ ܢܸܬܼܐܤܲܪ: ܕܢܸܫܬܿܘܸܐ ܠܐ̄ܪܵܙ ܛܘܼ̈ܒܹܐ. ܕܤܵܟܼܗܘܿܢ ܢܛܝܼܪ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܩܢܵܐܘܼܗܝ ܬܢܵܢ. ܕܐܵܦ ܚܢܲܢ ܢܸܩܢܹܝܘܗܝ ܘܢܸܬܼܩܢܸܐ ܠܹܗ ܒܚܲܝܠܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ: ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/447
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 56” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/447.
Bibliography:
Discourse 56.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/447.

Show Citation Styles