Isaac of Nineveh: Discourse 72

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܕܲܒܼܟܼܠܹܗ ܓܹܝܪ ܟܝܵܢܵܐ ܡܲܠܵܠܵܐ ܥܵܒܼ̇ܪܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܦܘܼܪܵܫ: ܘܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܥܵܒܼ̇ܪܝܼܢ ܥܲܠ ܟܠܒܲܪܢܵܫ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܕܡ̣ܢ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܦܵܪܘܿܫܵܐ ܠܡܸܤܬܲܟܵܠܘܼ: ܐܸܠܵܐ ܢܸܤ̈ܝܵܢܹܐ ܕܗܘܹ̇ܝܢ ܠܘܵܬܹܗ ܒܟܼܠܝܘܿܡ: ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܟܚܝܼܢ ܕܲܢܚܲܪܡܘܼܢܵܝܗܝ ܐܸܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܙܗܝܼܪܵܐ: ܘܲܢܛܝܼܪ ܒܕܼܝܼܠܹܗ. ܘܕܲܟܼܡܵܐ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܕܢܵܘܚܵܐ ܘܕܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܟܼܠܝܘܿܡ: pb. 495 ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܡ̣ܢ ܡܫܲܝܢܘܼܬܹܗ ܗܵܦܹ̇ܟܼ ܡܸܢܫܹܠܝ ܠܲܕܼܠܝܼܚܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܥܸܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܒܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܪܲܒܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܘܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܲܟܼܬܿܒܼܵܐ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ: ܒܲܒܼܛܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ ܘܲܒܼܝܲܨܝܼܦܘܼܬܼܵܐ: ܠܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܐܲܚܹ̈ܐ. ܕܠܵܐ ܢܸܤܛܘܿܢ ܠܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ ܒܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܕܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܕܲܠܩܘܼ̈ܒܼܠܵܝܹܐ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܼܒܼܛܲܟܼܤܵܐ ܕܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ: ܐܸܡܲܬܼܝ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܓܸܕܼܫܵܐ ܒܲܕܡܘܼܬܼ ܐܵܐܲܪ. ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܠܵܘ ܡ̣ܢ ܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܫܲܪܝܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܒܛܲܟܼܤܗܘܿܢ ܪܵܕܹܝܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܕܤܘܼܒܵܠܵܐ ܠܢܝܼܫܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܗܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܘܐܵܦ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ ܡܲܤܗܸܕܼ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ ܚܲܬܝܼܬܼܵܐ. ܤܵܐܹ̇ܡ ܠܵܗ̇ ܒܲܟܼܬܼܵܒܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܫܘܼܪܵܪܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ. ܕܠܵܐ ܢܸܤܒܲܪ ܐ̄ܢܵܫ ܕܐܲܝܟܼ ܕܐܵܬܼ̇ܝܵܐ: ܘܠܵܘ ܒܒܼܘܼܩܝܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܤܵܡܵܗ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ ܒܐܸܓܲܪܬܹܗ. ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܦܪܘܿܣ. ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢ ܤܵܗ̈ܕܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܢܸܗܘܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܕܠܵܐ ܦܘܼܠܵܓܼ: ܠܒܼܘܼܝܵܐܹܗ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܤܘܼܢܩܵܢܵܐ. ܡܵܢܵܐ ܗܵܟܿܝܠ؟ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ ܠܲܡ ܕܹܝܢ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܠܘܵܬܼ ܟܠܢܵܫ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܐܵܐܲܪ. ܐܸܤܬܲܟܲܠ ܗܵܝ̇ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܠܢܵܫ. ܚܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ ܓܹܝܪ ܟܝܵܢܵܐ. ܕܠܵܐ ܬܸܤܒܲܪ ܕܲܠܘܵܬܼ ܒܨܝܼܪܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܡܚܲܪܪܝܼܢ ܡ̣ܢ ܫܘܼܚ̈ܠܵܦܹܐ: ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܛܲܟܼܤܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܕܠܵܐ ܙܵܘܥܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܡܨܲܠܝܵܢܹ̈ܐ. ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܤܵܡܵܗ̇: ܗܵܝ̇ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܠܢܵܫ. ܕܐܲܝܟܼ ܐܲܝܟܲܢܵܐ: ܐܘܿ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ؟ ܒܲܕܼܓܼܘܿܢ: ܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܝܼܬܼ: ܕܩܘܼܪܫܵܐ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ: ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܼܵܐ. pb. 496 ܘܲܟܼܒܲܪ: ܒܲܪܕܵܐ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܩܲܠܝܼܠ: ܨܲܚܘܵܐ. ܘܲܠܘܵܬܼ ܕܘܼܪܵܫܲܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ. ܩܪܵܒܼܵܐ: ܘܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܗܵܘ̇ܝܵܐ ܢܲܦܫܵܐ ܒܟܼܝܼܡܘܿܢܵܐ: ܘܤܵܥܹ̇ܝܢ ܥܠܹܝܗ̇ ܓܲܠܠܹ̈ܐ ܕܲܩܫܹܝܢ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܗܵܘܹ̇ܐ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ: ܘܡܸܤܬܲܥܪܵܐ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܡܵܠ̇ܝܵܐ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܠܠܸܒܵܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܢܲܟܼܦܹ̈ܐ ܕܲܡܫܲܝܢܝܼܢ. ܗܵܝ̇ ܕܲܩܪܝܼܚܵܐܝܼܬܼ ܡܲܕܼܢܲܚ ܗܵܪܟܵܐ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܢܲܟܼ̈ܦܹܐ: ܥܲܠ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܘܼܬܼܵܐ ܘܛܲܡܐܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܩܕܵܪܡܹܝܗ̇ ܪܵܡܙܵܐ. ܘܲܡܙܲܗܲܪ ܡܵܕܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܢܲܟܼ̈ܦܹܐ ܘܲܡܫܲܝ̈ܢܹܐ: ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܬܼܟܿܒܼܘܼܢ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܢܲܟܼܪܸܐ ܘܢܸܦܤܘܿܩ ܤܲܒܼܪܵܐ. ܘܲܒܼܥܸܕܵܢ ܢܵܘܚܵܐ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܢܸܫܬܲܒܼܗܲܪ. ܐܸܠܵܐ ܒܥܸܕܵܢ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܢܚܘܼܪ ܠܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܢܲܟܼܪܸܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܢܸܬܼܟܿܒܼܘܼܢ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ: ܠܵܘ ܕܠܵܐ ܢܩܘܼܡ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ: ܘܚܵܕܼܝܵܐܝܼܬܼ ܢܩܲܒܸܠ ܐܸܢܘܿܢ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܐܲܝܟܼ ܡ̇ܢ ܕܲܟܼܝܵܢܵܝܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܡܸܟܹܝܠ ܗܵܕܹܐ ܘܕܼܝܼܠܲܢ ܐܸܢܘܿܢ. ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܬܩܘܼܡ ܒܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܡܤܲܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܸܕܸܡ ܕܲܡܥܲܠܲܝ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܘܲܢܝܵܚܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ: ܕܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܠܵܐ ܐܵܓܼܘܿܢܹ̈ܐ ܘܠܵܐ ܫܚܵܩܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܒܹܗ ܙܵܘܥܵܐ ܕܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܤܲܩܘܼ̈ܒܼܠܵܝܵܬܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܠܹܗ ܠܡܵܪܲܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܸܬܸܠ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܲܢ ܗܵܕܹܐ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܡܸܬܼܒܲܛܠܝܼܢܲܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܬܸܬܼܪܫܸܠ ܒܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ: ܘܲܬܼܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܪܲܗܛܵܟ. ܐܸܠܵܐ ܠܲܡ ܕܲܥ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܒܗܵܢܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ ܪܡܹܝܢ: ܟܡܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝܢ ܒܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܐܵܦܸܢ ܒܘܼܝܵܐܵܐ ܝܲܬܝܼܪܵܐ ܥܲܡ ܗܵܕܹܐ pb. 497 ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܒܟܸܤܝܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܟܼܠܝܘܿܡ ܘܲܒܼܟܼܠܥܸܕܵܢ ܡܸܬܿܬܲܒܼܥܝܼܢܲܢ ܕܢܸܬܸܠ ܒܘܼܩܝܵܐ ܕܚܘܼܒܲܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܢܸܤܝܼ̈ܘܿܢܹܐ. ܘܗܵܕܹܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܝ̇ ܕܠܵܐ ܢܲܟܼܪܸܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܩܲܛܲܥ ܒܐܵܓܼܘܿܢܲܢ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܡܛܲܝܒܼܵܐ ܐܘܼܪܚܲܢ. ܗܵܘ̇ ܓܹܝܪ ܕܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܡܫܲܓܼܢܲܢ: ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ. ܠܡܸܬܿܕܲܡܵܪܘܼ ܒܗܵܢܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܕܲܒܼܡܸܠܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ: ܐܲܝܟܲܢ ܫܲܪܪܹܗ ܠܦܵܤܘܿܩܵܐ ܗܵܢܵܐ ܤܒܼܝܼܣ ܒܤܘܼ̈ܟܵܠܹܐ: ܘܫܲܩܠܹܗ ܠܦܘܼܠܵܓܼܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܩܵܪܘܿܝܵܐ. ܗܵܘ̇ ܠܲܡ ܕܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܡܫܲܓܼܢܲܢ: ܡܢܵܬܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ. ܟܹܐܡܲܬܼ ܕܲܕܼܠܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܸܬܼܪܲܥܸܐ ܠܡܸܪܕܵܐ: ܗܵܘ̇ ܡ̇ܢ ܕܗܵܢܵܐ ܡܤܵܡ ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܩܢܸܐ: ܘܒܲܠܚܘܿܕܼܵܝܘܼܬܼ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܠܵܐ ܕܪܝܼܫ ܠܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܠܡܸܪܕܵܐ. ܕܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܩܲܢܝܼܛ: ܕܲܡܢܵܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܕܕܹܐܒܹ̈ܐ ܥܲܬܝܼ̈ܩܹܐ ܥܛܝܼ̈ܦܝ ܠܒܼܘܼ̈ܫܹܐ ܕܐܸܡܪܹ̈ܐ: ܠܡܸܓܼܢܲܒܼ ܢܲܦ̈ܫܵܬܼܵܐ ܤܲܟܼ̈ܠܵܬܼܵܐ ܒܐܸܤܟܹܡ ܫܪܵܪܵܐ ܠܒܼܝܼܫܘܼܬܼܗܘܿܢ. ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܥܸܕܵܢ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܢܚܘܼܪ ܠܐܘܼܠܨܵܢܵܐ: ܗܵܕܹܐ ܡܵܘܕܲܥ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡ̣ܢ ܡܲܥܒܿܕܼܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܡܸܢܫܹܠܝ ܢܵܦ̇ܠܝܼܡ ܒܢܲܦܫܵܟܼ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܘܬܸܡܗܵܐ ܕܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܡܲܕܥܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܡܥܲܠܹܝܢ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ: ܕܐܸܡܲܬܼܝ ܕܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܩܵܪܒܿܝܼܢ ܨܹܐܕܲܝܢ: ܡܵܠܹ̇ܝܢ ܠܲܢ ܚܙܵܬܼܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܗܵܢܘܿܢ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ ܡܫܲܢܹܝܢ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܫܲܝܢܵܐ ܘܒܼܘܼܠܗܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ. ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܲܡ ܒܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܕܐܲܓܿܢܲܬ̤ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܩܲܪܝܼܒܼܝܼܢ ܘܲܚܕܼܝܼܪܝܼܢ ܡܲܠܲܐܟܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܐܸܬܿܕܚܸܩܘ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܘܲܥܕܵܟܼܸ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܡܢܲܤܹܝܢ ܠܵܟܼ: ܠܵܐ ܬܸܬܿܪܝܼܡ pb. 498 ܘܬܸܤܒܲܪ ܒܢܲܦܫܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܡܲܛ̣ܝܼܬܿ ܠܵܟܼ ܡܸܟܹܝܠ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܵܢܵܐ ܘܠܵܐܐܲܪ ܠܵܐ ܡܸܫܬܲܚܠܦܵܢܵܐ: ܘܲܓܼܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܥܲܠ̣ܝܼܬܿ ܠܵܟܼ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܥܘܼܒܵܐ ܘܤܲܩܘܼܒܼܠܵܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܫܒܹ̈ܐ ܕܒܼܵܗ̇: ܘܠܲܝܬܿ ܬܘܼܒܼ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܦܸܓܼܥܹ̈ܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ. ܕܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܗܘ̤ܵܘ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܪܲܥܝܼܘ: ܘܲܢܦܲܠܘ ܒܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܐܹܘܲܓܼܪܝܼܣ: ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܬܘܼܒܼ ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܡ̣ܢ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܪܲܒܿ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܘܙܵܕܼܩܵܐܝܼܬܼ ܟܹܐܡܲܬܼ ܐܝܼܬܲܝܟ ܒܗܵܠܹܝܢ: ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܠܲܡ ܡܸܛܠ ܒܨܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܐܵܘ ܒܲܕܼܠܵܐ ܠܲܡ ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܝܑܼܕܲܥܬܼܗܘܿܢ ܓܠܝܼܙܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ. ܐܸܢܵܐ ܠܲܡ ܒܘܵܠܝܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܟܹܝܠ ܡܲܛ̇ܝܼܬܼ ܠܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ: ܘܲܠܕܲܪܲܓܼܵܐ ܕܪܘܼܚܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܠܚܘܼܕܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܫܘܼܚܠܵܦ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܵܬܼܵܐ ܥܲܠ ܒܵܠܵܟܼ: ܠܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܘܲܠܨܲܠܡܹ̈ܐ ܡܫܲܟܿܪܹ̈ܐ ܕܐܸܬܼܩܒܲܥܘ ܒܪܸܢܝܵܢܵܟܼ ܒܲܙܒܲܢ ܟܝܼܡܘܿܢܵܐ: ܘܠܲܫܓܼܘܼ̈ܫܝܹܐ ܘܠܵܐ ܡܛܲܟܿܤܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܲܤܥ̣ܵܘ ܥܠܲܝܟܼ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܩܲܠܝܼܠ: ܒܥܲܡܛܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܚܲܫܝܼܟܼܵܐ. ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܕܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܐܸܬܼܪܟܸܢܬܿ ܠܘܵܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܐܸܬܼܥܢܝܼܬܿ ܥܲܡܗܘܿܢ ܒܲܙܒܲܢ ܕܠܘܼܚܝܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܗܸܬܬܿ ܡ̣ܢ ܚܵܘܪܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܘܡ̣ܢ ܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼ̈ܟܵܢܹܐ ܕܩܲܒܸܠܬܿ. ܘܕܲܥ ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܬܸܬܼܡܲܟܲܟܼ ܠܲܝܬܿܝܲܬ̤ ܥܠܲܝܟ ܒܛܝܼܠܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܡܦܲܪܢܤܵܐ ܠܟܼܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܲܢ ܐܲܝܟܼ ܕܥܵܕܼܪܵܐ ܠܹܗ. ܘܐܸܢ ܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܗ̇: ܫܵܒܼ̇ܩܵܐ ܠܵܟܼ: ܘܲܓܼܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܡܸܬܼܢܲܤܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܡܵܕܹܝܢ: ܕܲܥ: ܕܗܵܕܹܐ ܬܘܼܒܼ ܕܩܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܕܝܼܠܵܟܼ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܘܠܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܟܼ. ܐܸܠܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܲܛܥܝܼܢܵܐ ܠܵܟܼ ܥܲܠ pb. 499 ܦܲܤܹ̈ܐ ܕܐܝܼ̈ܕܹܝܗ̇: ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܙܝܼܥ. ܗܵܠܹܝܢ ܠܲܡ ܐܲܝܵܬܐ ܥܲܠ ܒܵܠܵܟܼ ܒܲܙܒܲܢ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܚܘܼܫܵܒܼܵܟܼ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܐܲܒܼܘܼܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܝܼ ܘܕܲܡܲܥ. ܘܐܸܬܼܓܲܪܓܲܚ ܥܲܠ ܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܕܫܵܪ̈ܥܵܬܼܵܟܼ ܕܒܲܙܒܲܢ ܡܸܫܬܲܒܼܩܵܢܘܼܬܼܵܟܼ: ܕܲܟܼܒܲܪ ܡܸܫܬܵܘܙܲܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܗܵܕܹܐ ܕܬܸܩܢܸܐ ܡܸܢܗܹܝܢ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܢܸܦܤܘܿܩ ܤܲܒܼܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܟܼ: ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܚܲܤܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ. ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܵܦ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ: ܚܛܵܗܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܡܚܲܤܝܵܐ. ܥܲܡܠܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܕܠܵܐ ܝܘܼܬܼܪܵܢ ܐܸܢܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܘܲܠܒܼܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܡܥܲܬܕܹܝܢ ܠܲܢ. ܡܵܕܹܝܢ ܚܲܤܵܐ ܚܛܵܗܲܝ̈ܟ ܒܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ. ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܚܵܐ ܠܲܡ ܠܟܼܠ ܡܹܐܟܼ̈ܠܵܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܠܟܼܠ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܢ. ܥܘܼܫܢܵܐ ܕܲܚܛܵܗܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܬܵܒܼܒܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܐܵܠ̇ܨܵܐ ܡܵܕܹܝܢ: ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܢܸܚܲܫ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ: ܒܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܘܲܒܼܚܲܫܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܘܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܐܸܢ ܢܸܩܘܸܐ: ܥܵܒܼ̇ܕܵܐ ܠܲܢ ܒܪܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܕܼܸܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: ܡܝܲܬܪܹ̈ܐ ܡܩܝܼܡܵܐ ܠܲܢ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܒܸܠܥܵܕܹܝܗ̇: ܤܪܝܼܩ ܗ̄ܘ̣ ܟܠ ܦܘܼܠܚܵܢ ܘܟܼܠ ܡܝܲܬܪܘܼ ܘܥܲܡ̈ܠܝܼܢ. ܡܵܕܹܝܢ: ܫܘܼܠܵܦܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܬܼܝܲܬܿܪܝܼܢܲܢ: ܘܲܒܪܸܥܝܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܡܸܬܿܬܿܫܝܼܛܝܼܢܲܢ. ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܗܵܟܹܝܠ ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܬܲܥܕܝܼܪܵܐ: ܕܲܬܼܩܘܼܡ ܩܕܼܵܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܲܬܼܡܲܠܸܠ ܚܠܵܦܲܝܢ. ܘܐܵܘܕܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܠܘܵܐ: ܕܟܲܕܼ ܐܲܝܢܵܐ ܟܝܵܢܵܐ ܬܵܚܘܿܒܼܵܐ ܘܲܕܼܠܝܼܠ ܠܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܩܢܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܡܸܬܼܥܲܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ: ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܡܵܢܵܐ pb. 500 ܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܟܼ؟ ܘܐܸܡܬܼܝ ܕܡܸܫܬܿܒܸܩ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܐܲܝܟܵܐ ܡܸܬܿܬܲܚܬܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܩܵܢܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗܵܘܢܵܐ ܕܲܒܼܥܝܼܪܵܐ؟ ܘܐܸܬܿܕܲܟܼܸܪ ܠܕܼܵܘܝܘܼܬܼ ܟܝܵܢܵܟܼ: ܘܠܲܕܼܠܝܼܠܘܼܬܼܫ ܫܘܼ̈ܚܠܵܦܹܐ ܕܢܲܩܝܼܦܵܐ ܠܵܟܼ: ܕܐܵܦ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܤܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܐܵܡܲ݁ܪ: ܡܵܐ ܠܲܡ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܹܐܡܲܪ ܒܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܲܡܝܲܬܪ̈ܵܬܼܵܟܼ: ܐܸܡܲܪ: ܤܵܒܼܵܐ: ܚܙܝܼ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܟܼ! ܠܗܵܕܹܐ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܡܸܫܬܲܒܼܩܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ: ܕܲܒܼܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡܸܬܼܢܲܤܸܐ. ܗܵܝ̇ ܕܲܠܘܵܬܼ ܟܠܢܵܫ ܡܦܲܪܢܤܵܐ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܢ ܩܪܵܒܼܵܐ ܘܐܸܢ ܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ: ܠܦܘܼܬܼ ܕܥܵܕܼܪܵܐ ܠܲܢ. ܚ̣ܙܲܝܬܿ ܠܗܵܢܵܐ ܤܵܒܼܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ: ܐܲܝܟܲܢ ܦܫܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܐܲܡ̣ܪܵܗ̇ ܠܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ؟ ܡܵܐ ܠܲܡ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܠܵܟܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܥܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܟ: ܐܸܡܲܪ: ܤܵܒܼܵܐ: ܚܙܝܼ ܙܵܢܝܘܼܬܼܵܟܼ! ܓܲܠܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ: ܕܗܵܕܹܐ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܢܵܫ ܪܲܒܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܗ̇ ܤܵܒܼܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܒܲܕܼܸܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܕܢܸܬܼܠܲܙܙܘܼܢ ܡ̣ܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܛܲܟܼܤܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܘܲܒܼܕܼܘܼܒܵܪܵܐ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܩܘܼܠܵܤܵܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ. ܒܗܵܝ̇ ܕܗܵܢܵܐ ܚܲܫܵܐ: ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪ ܡܝܲܬܪܘܼܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܦܲܠܚܲܬ̤: ܤܵܥܹ̇ܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܵܐ: ܕܲܢܤܲܪܩܝܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇. ܐܵܦ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܸܓܿܪ̈ܵܬܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ: ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܹܐܠܲܦ ܐܸܢ ܬܸܨܒܸܐ. ܕܟܲܕܼ ܒܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ: ܐܲܝܠܹܝܢ ܡܸܫܬܲܒܼܩܝܼܢ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܠܡܸܬܼܢܲܤܵܝܘܼ ܒܗܹܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܕܹܝܢ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܗܵܝ̇: ܐܲܒܼܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ ܟܬܲܒܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܹܐ: ܟܲܕܼ ܡܵܘܕܲܥ ܬܲܡܵܢ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܡܸܬܼܦܲܪܢܤܝܼܢ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܘܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܫܸܦܪܲܬ̤ ܠܚܸܟܼܡܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܢܸܬܿܕܲܪܫܘܼܢ: ܟܡܵܐ ܕܲܒܼܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ pb. 501 ܪܡܹܝܢ ܚܠܵܦ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܚܛܝܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ: ܠܘܵܬܹܗ ܢܸܗܘܸܐ ܬܠܸܐ ܚܝܵܪܗܘܿܢ. ܒܚܵܘܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܕܲܠܘܵܬܹܗ: ܢܸܬܼܪܲܒܸܐ ܒܗܘܿܢ ܚܘܼܒܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܕܟܲܕܼ ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܚܹܐܦܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܩܸܢܛܵܐ ܕܡܸܨܛܲܠܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܢܸܪܗܛܘܼܢ: ܢܸܫܬܲܪܪܘܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܤܲܒܼܪܵܐ ܘܚܘܼܒܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܹܝܠ: ܠܵܘ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܨܹܝܕܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܘܦܵܗܹ̇ܝܢ ܒܟܼܠܕܘܼܟ: ܘܒܲܐܡܝܼܢܘܼ ܒܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܒܼܚܲܫܹ̈ܐ ܛܲܡ̈ܐܹܐ ܫܲܪܝܵܐܝܼܬܼ ܐܲܡܝܼܪ̈ܲܢ. ܘܐܵܦܠܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹ̈ܐ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ: ܘܲܒܼܪܸ̈ܓܼܫܹܐ ܡܸܬܿܬܿܨܝܼܕܝܼܢ ܒܟܼܠܫܵܥ: ܘܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܒܩܹܘܲܢܕܹܝܢܘܿܣ ܕܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܡܩܝܼܡܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܲܢܩܹܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܦܵܓܼ̈ܥܵܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܨܒܼܝܵܢܗܘܿܢ: ܒܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܪܥܹܝܢ. ܗܵܝ̇ ܕܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦܠܵܐ ܠܪܸ̈ܓܼܫܲܝܗܘܿܢ ܡܨܹܝܢ ܠܡܸܛܲܪ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܠܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܲܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܢܵܛܪܝܼܢ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܘܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܡܲܪܚܩܝܼܢ ܠܲܓܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܓܼܘܼ̈ܫܝܹܐ ܘܥܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܲܫܒܼܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܟܼܠܡܸܕܸܡ ܘܐܵܦ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܐܸܤܬܲܦܸܩܘ ܠܡܸܛܲܪ ܗܵܘܢܗܘܿܢ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܲܡܫܲܚܠܦܘܼܬܼ ܦܘܼܪ̈ܢܵܤܹܐ ܕܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܒܓܼܵܘ ܫܸܠܝܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ. ܘܲܬܼܚܹܝܬܼ ܕܪܵܥܵܐ ܕܝܼܕܲܥܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܡܸܬܼܪܲܒܹܝܢ: ܘܡܸܬܼܚܲܟܿܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ: ܒܫܸܠܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܘܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܘܲܩܢܹܝܢ ܡܝܼܬܼܘܼܬܼ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܚܲܫܹ̈ܐ: ܠܵܐ ܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ: ܡܵܐܹ̇ܬܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܪܲܚܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܥܘܼܕܼܪܵܢܵܐ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/463
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 72” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/463.
Bibliography:
Discourse 72.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/463.

Show Citation Styles