Isaac of Nineveh: Discourse 80

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܡܵܐ ܕܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܲܬܼܩܘܼܡ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܒܫܲܗܪܵܟܼ: ܒܥܘܼܕܼܪܵܢܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܥܒܸܕܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ. ܤܝܼܡ ܒܘܼܪܚܵܐ ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܼܵܐ: ܘܩܘܼܡ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹܝܟ: ܠܵܘ ܡܸܚܕܼܵܐ ܬܫܲܪܸܐ ܒܬܸܫܡܸܫܬܵܟܼ. ܐܸܠܵܐ ܡܵܐ ܕܨܲܠܝܼܬܿ ܘܫܲܠܸܡ̣ܬܿ: ܘܲܪܫܲܡ̣ܬܿ ܠܸܒܵܟܼ ܘܗܲܕܵܡܲܝ̈ܟ ܒܢܝܼܫܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܩܘܼܡ ܐܲܝܟܼ ܥܸܕܵܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܠܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܪܸ̈ܓܼܫܲܝܟ: ܘܙܵܘܥܲܝ̈ܟ ܡܸܫܬܲܝܢܝܼܢ. ܘܟܸܢ ܐܲܪܝܼܡ ܚܝܵܪܵܟܼ ܓܵܘܵܝܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܲܢ: ܘܐܲܦܝܼܤܲܝܗܝ ܒܚܲܫܵܐ: ܕܢܸܤܡܘܿܟܼ ܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܟܼ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܠܲܢܝܵܚܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܢܸܗܘܘܿܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܠܸܫܵܢܵܟܼ: ܘܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܠܸܒܵܟܼ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܫܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܠܸܒܵܟܼ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܡܵܪܝ ܘܐܲܠܵܗܝ: ܤܵܥܘܿܪܵܗ̇ ܕܲܒܼܪܝܼܬܹܗ: ܕܲܓܼܠܹܝܢ ܠܹܗ ܚܲܫܲܝ̈ܢ ܘܲܡܚܝܼܠܘܿܬܹܗ ܕܲܟܼܝܵܢܲܢ ܘܬܼܘܼܩܦܹܗ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܲܢ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܤܲܬܼܪܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܒܝܼܫܘܼܬܹܗ. ܕܚܲܝܠܹܗ ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܤܝܼܢ: ܘܲܟܼܝܵܢܲܢ ܕܵܘܹ̇ܐ: ܘܚܲܝܠܲܢ ܬܵܚܘܿܒܼ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܗܵܟܹܝܠ ܒܲܤܝܼܡܵܐ ܕܲܡܦܵܣ ܒܲܡܚܝܼܠܘܼܬܲܢ: ܘܲܛܥܝܼܢ ܥܘܼܤܵܩܹ̈ܝܗ̇ pb. 547 ܕܲܟܼܪܝܼܗܘܼܬܲܢ: ܢܲܛܲܪܲܝܢܝ ܡ̣ܢ ܫܓܼܘܼܫܝܵܐ ܕܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܘܚܹܐܦܵܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ: ܘܐܲܫܵܘܢܝ ܠܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܩܲܕܝܼܫܬܼܵܐ. ܕܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܚܲܫܲܝ̈ ܐܹܚܲܒܸܠ ܛܲܥܡܵܗ̇: ܘܐܸܫܬܲܟܲܚ ܩܕܼܵܡܲܝܟ ܡܲܪܵܚܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܙܗܲܝ̈ܵܐ ܘܲܒܼܫܲܦܝܘܼܬܼܵܐ ܕܡܲܚܫܲܒܼܬܼܵܐ ܐܹܩܘܼܡ ܩܕܼܵܡܲܝܟ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܦܐܸܐ ܠܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܟܼ: ܗܵܝ̇ ܕܲܠܙܝܼܘܵܗ̇ ܠܵܐ ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܗܵܝ̇ ܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܲܤܪ̈ܵܦܹܐ: ܕܒܲܪܦܵܦ ܙܵܘܥܲܝ̈ܗܘܿܢ ܚܲܡܝܼ̈ܡܹܐ ܡܩܲܕܿܫܝܼܢ ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ ܠܩܘܼ̈ܕܵܫܹܐ ܕܐܝܼܬܼܘܼܬܵܟܼ ܠܒܼܘܼܤܵܗܘܿܢ. ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܡܸܚܕܼܵܐ ܡܸܬܼܦܬܲܚ ܠܸܒܵܟܼ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܵܫܹ̇ܿܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܒܪܹܫ ܨܠܘܿܬܼܵܟܼ. ܘܚܘܼܫܵܒܲܝ̈ܟܼ: ܡܸܙܕܲܗܹܝܢ ܒܥܘܼܗܕܵܢ ܡܵܪܝܵܐ. ܘܲܒܼܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܢܲܟܼܦܘܼܬܼܵܐ ܙܗܝܼܬܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܵܐ ܢܲܦܫܵܟܼ. ܘܟܲܕܼ ܟܢܝܼܫ ܪܸܥܵܝܵܟܼ ܘܲܙܗܸܐ: ܡܫܲܪܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼܵܐ ܒܬܸܫܡܸܫܬܵܟܼ: ܘܪܵܕܹܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܒܲܤܝܼܡܵܐܝܼܬܼ. ܙܵܕܹܩ ܠܲܢ ܕܹܝܢ ܕܲܒܼܟܼܠܵܗ̇ ܚܹܐܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘܲܝܢܲܢ ܪܵܕܹܝܢܲܢ ܒܵܗ̇ ܒܬܸܫܡܸܫܬܲܢ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܡܕܼܵܘܕܼܵܐ ܕܛܲܠܝܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܢܕܹܝܢ ܢܸܚܙܸܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܠܵܐ ܤܲܓܝܼ: ܘܢܵܗܲܪ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܡܫܲܡܠܸܐ: ܢܸܫܒܿܘܿܩ ܨܸܒܼܝܵܢܵܐܝܼܬܼ ܒܝܼܕܲܥܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܗܘܼ̈ܠܵܠܝܼܢ ܡ̣ܢ ܕܲܥܝܵܕܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܕܼܘܼܘܵܕܼܵܐ ܕܲܢܚܲܒܸܠ ܠܛܲܥܡܵܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܲܢ: ܘܢܸܕܼܠܘܿܚ ܐܵܦ ܠܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܕܨܲܦܪܵܐ. ܐܸܢ ܟܲܕܼ ܡܫܲܡܸܫ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܚܹ̇ܫ ܠܵܟܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܘܐܵܡܲ݁ܪ: ܤܲܪܗܸܒܼ ܠܲܡ ܩܲܠܝܼܠ: ܟܹܐܡܲܬܼ ܢܲܤܓܸܐ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ: ܘܬܸܦܠܲܛ ܠܵܟܼ ܒܲܥܓܲܠ: ܠܵܐ ܬܚܘܼܪ ܒܹܗ. ܐܸܢ ܕܹܝܢ ܐܵܠܹ̇ܨ ܠܵܟܼ ܒܗܵܕܹܐ: ܥܛܘܿܦ ܡܸܚܕܼܵܐ ܒܲܪ ܒܸܤܬܿܪܵܐܝܼܬܼ ܡܲܪ̈ܡܝܵܬܼܵܐ ܚܲܕܼ ܟܡܵܐ. ܘܟܼܠ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ: ܕܢܝܼܫܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܛܥܝܼܢ ܒܤܘܼܟܵܠܹܗ: pb. 548 ܬܢܝܼܘܗܝ ܙܲܒܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ. ܘܐܸܢ ܬܘܼܒܼ ܫܵܓܹ̇ܫ ܐܵܘ ܐܵܠܹ̇ܨ ܠܵܟܼ: ܐܲܪܦܵܐ ܠܙܘܼܡܵܪܵܐ: ܘܤܝܼܡ ܒܘܼܪܟܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܐܸܢܵܐ ܠܵܘ ܡܝܼ̈ܠܹܐ ܕܐܸܡܢܸܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐܘܵܢܵܐ ܐܸܡܛܸܐ ܒܵܥܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܒܟܼܠ ܫܒܼܝܼܠܵܐ ܕܲܡܫܲܒܸܠ ܠܝܼ ܥܓܲܠ: ܒܹܗ ܐܵܙܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܗܵܘ̇ ܥܲܡܵܐ ܕܲܚܫܲܠ̣ܘ ܥܸܓܼܠܵܐ ܡܒܲܕܼܒܿܪܵܐ: ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܗܲܠܸܟܼܘ ܟܲܕܼ ܦܵܗܹ̇ܝܢ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ: ܤܵܠ̇ܩܝܼܡ ܘܢܵܚ̇ܬܝܼܢ ܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܪ̈ܵܡܵܬܼܵܐ. ܘܠܲܐܪܥܵܐ ܕܡܘܼܠܟܵܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܵܐ ܚܙܵܐܘܼܗ̇. ܘܐܸܢ ܢܸܙܟܹܝܟܼ ܩܵܘܡܵܐ ܟܲܕܼ ܫܵܗܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܛܠ ܢܲܓܝܼܪܘܼܬܹܗ: ܘܬܸܬܼܚܲܒܼ ܡ̣ܢ ܠܹܐܘܬܼܵܐ. ܐܵܡܲ݁ܪ ܠܵܟܼ ܓܹܝܪ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ: ܡܵܠܘܿܢ ܕܹܝܢ ܐܘܼܡܵܢܵܐ ܕܠܵܥܹ̇ܙ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܸܘܝܵܐ: ܕܤܲܩܸܡ̣ ܡܸܟܹܝܠ: ܟܲܕܼ ܠܲܝܬܿ ܚܲܝܠܵܐ ܠܩܵܘܡܵܐ. ܐܸܡܲܪ: ܠܵܘ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܢܸܬܸܒܼ ܡܸܬܲܒܼ: ܘܛܵܒܼܵܐ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܫܸܢܬܼܵܐ. ܕܐܵܦܸܢ ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܙܡܘܿܪܵܐ ܐܹܡܲܪ: ܢܸܫܠܸܐ ܕܹܝܢ ܠܸܫܵܢܝ: ܟܲܕܼ ܥܢܸܐ ܪܸܥܝܵܢܝ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܥܸܢܝܵܢܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܦܵܩ̇ܚܵܐ ܗ̣̄ܝ ܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܡܸܢܟܠܦܪܘܿܣ ܡܸܢܵܗ̇ ܕܫܸܢܬܼܵܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܩܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܲܗܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܠܵܘ ܬܘܼܒܼ ܬܸܢܝܵܐ ܕܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܼ: ܕܲܒܼܙܲܡܘܿܪܹ̈ܐ ܡܦܸܩ ܠܸܠܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ. ܐܝܼܬܼ ܕܒܲܤܝܵܡ ܒܘܼܪ̈ܟܹܐ ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܚܲܫܝܲܫܵܬܼܵܐ: ܘܓܼܘܼܪ̈ܓܵܚܹܐ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܒܲܒܼܟܼܵܬܐ ܘܲܒܼܕܸܡ̈ܥܹܐ: ܘܐ̈ܘܿܠܝܵܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܚܛܵܗܵܘ̈ܗܝ. ܐܲܡܝܼܪ ܥܲܠ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ: ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܚܕܼܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܨܠܘܿܬܹܗ: ܐܸܢܵܐ ܚܛܹ̇ܝܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܹܝܢ ܫܒܼܘܿܩ ܠܝܼ: ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܘܐܲܚܹ̈ܐ pb. 549 ܕܬܼܵܢܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ: ܘܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܚܠܵܦ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܗܵܕܹܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ: ܒܠܸܠܝܵܐ ܘܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ: ܕܟܲܕܼ ܩܲܠܝܼܠ ܡ̣ܢ ܪܲܡܫܵܐ ܡܙܲܡܲܪ: ܫܲܪܟܹܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܒܥܘܿܢ̈ܝܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܡܲܕܼܪ̈ܵܫܹܐ: ܘܲܒܼܫܲܪܟܵܐ ܕܩܵܠܹ̈ܐ ܚܢܝܼ̈ܓܹܐ ܡܲܥܒܲܪ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܲܡܦܲܠܸܓܼ ܠܗܹܝܢ ܠܫܵܥܹ̈ܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܠܡܵܘ̈ܬܿܒܹܐ. ܘܒܹܝܬܼ ܡܵܘܬܿܒܼܵܐ ܠܡܵܘܬܿܒܼܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܢܲܗܝܼܪܵܐ: ܘܲܡܦܲܪܓܸܐ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܥܲܕܼ ܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚ. ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ ܕܤܵܐܹ̇ܡ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܟܘܿܦ ܒܘܼܪ̈ܟܵܘܗܝ ܠܲܓܼܡܵܪ. ܐܵܦܠܵܐ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܫܘܼܠܵܡ ܡܲܪܡܝܼܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܝܼܬܼ ܥܝܵܕܼܵܐ ܠܫܵܗܪܹ̈ܐ. ܐܸܠܵܐ ܒܚܲܕܼ ܡܸܬܼܚܵܐ ܡܲܥܒܲܪ: ܠܠܸܠܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ. ܐܵܦ ܥܲܠ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܡܝܼܪ: ܕܡܸܛܠ ܕܡܲܩܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܹܗ ܫܹܐܕܼܵܐ ܕܙܵܢܝܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܙܢ̈ܝܼܢ ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܥܲܡܠܵܐ ܕܫܲܗܪܵܐ. ܘܤܵܡ̣ ܬܚܘܼܡܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ: ܕܠܵܐ ܢܸܟܘܿܦ ܒܘܼܪ̈ܟܵܘܗܝ ܠܲܓܼܡܵܪ. ܐܸܠܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܦܬܼܝܼ̈ܚܵܢ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܠܵܐ ܤܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܘܼܪܟܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܐܝܼܬܼ ܒܥܲܡܠܵܐ ܕܫܲܗܪܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܫܵܠ̇ܚܝܼܢ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܥܲܬܝܼܩܵܐ ܕܐܸܬܼܚܲܒܲܠ ܒܲܪ̈ܓܼܝܼܓܼܵܬܼܵܐ ܕܛܘܼܥܝܲܝ: ܘܠܵܒܼܫ̇ܝܼܢ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܘܡܸܬܼܦܲܪܩܝܼܢ. ܒܗܵܠܹܝܢ ܙܢܲܝ̈ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܥܡܝܼ̈ܠܹܐ ܕܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܡܸܫܬܘܹܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܠܗܵܘ̇ ܬܸܡܗܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܕܪܵܡ ܡ̣ܢ ܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܕܼܫ݂ܹ̈ܐ ܡܦܲܪ̈ܫܹܐ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢ ܒܫܲܗܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ: ܡܲܥܒܿܪܝܼܢ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥ ܠܟܼܠܹܗ pb. 550 ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܫܵܥܹ̈ܐ ܐܲܪ̈ܝܼܟܼܵܬܼܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ. ܟܲܕܼ ܪܵܘܙܵܐ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܘܚܵܕܼܝܵܐ: ܘܛܵܥ̇ܝܵܐ ܠܟܼܘܿܬܝܼܢ ܒܸܤܪܵܐ ܙܩܝܼܪܲܬܼ ܚܲܫܹ̈ܐ ܕܲܡܥܲܛܦܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܘܲܕܼܝܵܨܵܐ ܕܠܸܒܿܗܘܿܢ: ܠܫܸܢܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܟܼܪܝܼܢ. ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܤܵܒܲܪܝܼܢ ܕܫܲܠܚܘܼܗܝ ܠܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܒܼܵܬܲܪ ܢܘܼܚܵܡܵܐ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘ. ܘܡ̣ܢ ܚܲܕܼܘܲܬܼܗܘܿܢ ܤܲܓܝܼܐܬܼܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܙܒܲܢ ܫܵܒܼܩ̇ܝܼܢ ܠܡܲܙܡܘܿܪܹ̈ܐ: ܘܢܵܦ̇ܠܝܼܢ ܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܚܹܐܦܵܐ ܕܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܢܲܦܫܗܘܿܢ ܢܵܒܼ̇ܗܵܐ. ܘܟܼܠܵܗ̇ ܐܲܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܘܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܸܢܚܹܗ ܕܫܸܡܫܵܐ. ܡܸܛܠ ܤܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܲܡܪܝܼܡ ܠܸܒܿܗܘܿܢ ܘܡܲܪܘܸܐ ܠܗܘܿܢ ܒܪܸܢܝܹܗ: ܘܡ̣ܢ ܫܘܼܠܗܵܒܼܵܐ ܕܪܸܥܝܵܢܗܘܿܢ ܕܝܵܩܹ̇ܕܼ ܒܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼ̈ܕܼܵܢ. ܘܟܲܕܼ ܠܸܫܵܢܵܐ ܬܟܼܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܢܵܩܹ̇ܫ ܒܟܸܢܵܪܵܐ ܕܪܘܼܚ: ܗܵܘܢܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܤܵܥܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܕܝܼܠܹܗ. ܟܲܕܼ ܒܲܙܒܲܢ ܠܘܵܬܼ ܤܘܼܟܵܠܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܪܵܕܹܐ: ܘܒܲܙܒܲܢ ܠܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܓܝܼܘܿܪܵܐ ܕܲܡܕܼܝܼܩ ܕܵܚܹ̇ܩ ܠܒܲܪ. ܘܒܲܙܒܲܢ ܡܵܐ ܕܐܸܬܼܩܲܛܥܲܬ̤ ܠܹܗ ܬܢܵܢ: ܗܵܦܹ̇ܝܟܼ ܥܲܠ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܩܸܪܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܘܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܕܐܲܤܸܢ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܒܹܝܬܼ ܓܲܙܹܗ: ܡܲܝܬܸܐ ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܸܕܼܵܢܹ̈ܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ: ܘܡܸܬܼܦܲܪܓܸܐ ܒܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܟܼܠ ܟ̱ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܢܘܼܟܼܪ̈ܵܝܹܐ ܠܵܐ ܢܸܗܘܸܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܪܗܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܢܵܛܹ̇ܕܼ ܡܲܝܬܸܐ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܠܘܵܬܼ ܤܘܼܟܵܠܵܗ̇ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܕܼܙܘܼܡܵܪܵܐ. ܕܠܵܐ ܡܵܐ ܕܐܲܓܲܪ ܬܲܡܵܢ: ܐܵܦܸܢ ܡܵܘܬܪܵܢܝܵܐ ܡܲܪܢܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ: ܢܸܬܼܓܠܸܙ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܲܡܠܠܵܐ ܕܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܢܘܼܗܪܵܐ ܕܬܹܐܘܿܪܝܼܵܐ: ܕܲܡܥܵܕܼ ܡܩܲܒܸܠ ܗܵܘܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܕܼܠܵܐ ܦܸܗܝܵܐ: ܕܝܼܚܝܼܕܼܵܐܝܼܬܼ ܒܝܲܕܼ ܟܲܤܝܘܼܬܹܗ pb. 551 ܕܠܸܒܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡ ܡܵܪܹܗ ܒܲܟܼܢܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ. ܘܗܵܟܲܢ ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܡܲܦܩܝܼܢ: ܟ̱ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܟܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫ̣ܦܲܪ ܠܡܵܪܹܗ ܒܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ: ܠܦܘܼܬܼ ܡܫܘܼܚܬܹܗ ܘܐܲܝܟܼ ܚܲܝܠܹܗ: ܒܟܼܠܹܗ ܛܘܼܝܵܒܼܵܐ ܕܨܸܒܼܝܵܡܢܵܐ. ܐܸܢ ܐܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܕܲܢܢܝܼܚ ܐܦܲܓܼܪܹܗ ܩܲܠܝܼܠ: ܡܫܲܠܸܡ: ܘܝܵܬܹ̇ܒܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܕܼܢܚܵܐ. ܘܲܟܼܡܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܝܲܬܝܼܒܼ: ܠܵܐ ܡܲܪܦܸܐ ܠܪܸܝܵܢܹܗ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܲܛܝܼܠ. ܐܸܠܵܐ ܗܵܪܹܓܼ ܘܪܵܢܹܐ ܘܡܸܬܼܚܲܫܲܒܼ: ܥܲܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܐ. ܘܲܕܼܡܵܢܵܘ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܥܡܝܼܠ ܦܘܼܠܚܵܢܹܗ. ܘܕܲܟܼܡܵܐ ܪܲܒܿ ܟܠܝܼܠܹܗ: ܘܲܟܼܡܵܐ ܫܒܼܝܼܚ ܦܹܐܪܵܐ ܕܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ. ܘܕܲܟܼܡܵܐ ܙܗܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܬܵܒܲ̇ܥ: ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܐܸܬܼܗܲܦܲܟܼܘ ܒܹܗ ܩܲܕܼܡܵܝܹ̈ܐ. ܘܠܲܐܝܠܹܝܢ ܐܸܫܬܿܘܝܼܘ ܒܫܘܼܠܵܡ ܐܵܓܼܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܐܲܥܕܝܹܗ ܚܢܵܢܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܬܼܵܥܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܤܪ̈ܝܼܩܹܐ: ܕܚܲܪܬܼܗܘܿܢ ܐܲܒܼܕܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܟܼܘܼܐܵܪܵܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܵܗܹ̈ܐ: ܘܐܲܝܬܝܹܗ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܡܲܠܲܟܹ̈ܐ: ܕܤܲܒܼܪܹܗ ܤܲܒܼܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܫܲܪܝܼܪܵܐ: ܘܚܲܕܼܘܼܬܹܗ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܕܠܵܐ ܡܸܫܬܲܠܛܵܐ ܒܵܗ̇ ܥܵܩ̇ܬܼܵܐ: ܘܬܘܼܟܼܠܵܢܹܗ ܬܘܼܟܼܠܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܕܲܓܲܠ. ܡܸܛܠ ܕܲܟܼܡܵܐ ܐܸܢ ܢܸܥܡܲܠ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܙܥܘܿܪܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ: ܒܦܸܚܡܵܐ ܕܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܒܼܫܘܼܠܵܡܹܗ ܥܬܼܝܼܕܼ ܠܡܸܤܲܒܼ ܒܪܲܗܒܼܘܿܢ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܠܒܼܘܼܤܵܡܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܒܗܵܠܹܝܢ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܢܹܐ ܒܠܸܒܹܗ ܘܡܸܬܿܕܲܡܲܪ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܡܫܲܡܲܪ ܠܹܗ ܠܗܵܘܢܵܐ ܒܡܲܪܟܲܒܼܬܼܵܐ ܕܪܘܼܚ ܘܡܲܦܪܲܚ: ܟܲܕܼ ܡܲܦܗܸܐ ܠܹܗ ܥܲܡ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܕܲܒܼܟܼܠܕܵܪ: ܐܲܝܠܹܝܢ pb. 552 ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܝܵܪܬܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܝܟܲܢ ܫܲܡܠܝܼ ܟܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܒܦܘܼܪ̈ܫܵܢܹܐ ܡܫܲܚ̈ܠܦܹܐ: ܠܦܵܠܚܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܪܘܼܚܵܢܵܝܬܼܵܐ. ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܐܲܪܦܝܼܘ ܫܲܝܢܵܐ ܘܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܥܕܝܼܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܢܘܼܬܵܦܵܘ̈ܗܝ ܕܥܵܠܡܵܐ ܘܡ̣ܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܕܼܵܘ̈ܕܹܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܘܐܸܤܬܲܬܲܪܘ ܒܛܘܼܪܹ̈ܐ ܘܒܲܡܥܲܪܹ̈ܐ ܘܒܲܐܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܡܲܒܼ̈ܥܕܹܐ ܘܲܡܫܵܘ̈ܚܕܹܐ: ܒܕܲܚ̣ܙܵܘ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܓܡܲܪ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܗܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܸܛܠ ܥܘܼܘܵܟܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐܘ ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܡܝܼ̈ܬܹܐ ܒܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܛܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܒܲܐܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܦܵܗܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܵܬܼܵܐ ܕܚܘܼܪܒܵܐ ܘܒܲܝܢܵܬܼ ܫܩܝܼ̈ܦܹܐ ܐܲܝܟܼ ܛܵܥܲܝ̈ܐ: ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܦܵܚܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܠܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܕܒܲܫܩܝܼ̈ܦܹܐ ܥܲܪ̈ܡܹܐ ܘܲܡܙܲܩ̈ܦܹܐ ܥܡܲܪܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܒܲܫܦܘܿܠܲܝ̈ ܛܘܿܪܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܢܲܚ̈ܠܹܐ ܥܲܡܝܼ̈ܩܹܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܚܘܼܠܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܪܥܵܐܘܲܒܼܢܸܩ̈ܥܹܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܕܚܵܦ̇ܪܝܼܢ ܬܲܥ̈ܠܹܐ ܠܡ̣ܟܼܡܲܢ ܒܗܘܿܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܩܲܒܼܪܹ̈ܐ: ܘܒܲܫ̈ܢܵܢܵܬܐ ܕܛܘܼܪܹ̈ܐ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܡܛܲܠܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܢܩܲܫ̣ ܠܹܗ ܒܡܲܕܼܒܪܵܐ: ܘܒܼܵܗ̇ ܫܲܠܸܡ̣ ܫܲܪܟܵܢܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܤܝܵܓܼܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܒܪܹܫ ܛܘܼܪܵܐ: ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܟܘܼܪܚܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܘܒܹܗ ܥ̣ܡܲܪ ܗܲܢܝܼܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܒܼܵܬܦܲܕܼܢܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܹ̈ܐ. ܘܲܕܼܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܚܘܿܢ ܡܸܬܼܚܲܦܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܸܠܵܐ ܕܐܲܝܟܲܢ ܢܸܫܦܲܪ ܟܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܢܫܲܠܸܡ ܠܐܵܓܼܘܿܢ݂ܗ ܫܲܦܝܼܪ. ܘܕܲܐܝܠܹܝܢ ܟܲܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܒܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܗܵܠܹܝܢ؟ ܒܲܦܓܲܪ ܟܲܝ ܚܵܐܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܐܵܘ ܕܲܠܡܵܐ ܒܚܲܝܹ̈ܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ pb. 553 ܒܸܤܪܵܐ ܘܲܕܼܡܵܐ؟ ܠܵܐ ܟܲܝ ܙܸܥܪܲܬ̤ ܢܲܦܫܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܨܸܕܼܝܵܐ؟ ܠܵܐ ܟܲܝ ܬܚܸܒܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܲܡܤܲܝܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܲܪܝܼܟܼܵܐ: ܠܵܐ ܬܸܫܬܲܗܝܼ ܦܲܓܼܪܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܛܵܘܪܵܐ ܕܡܸܬܼܚܵܐ: ܒܚܘܼܤܟܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܤܘܼܢܩܵܢ ܟܝܵܢܵܐ؟ ܒܡܵܢܵܐ ܟܲܝ ܐܸܬܼܢܛܲܪܘ ܒܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ؟ ܘܲܕܼܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܐܵܓܿܘܿܢܹ̈ܐ ܤܲܝܒܲܪܘ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ؟ ܐܲܝܟܲܢ ܚܝܼܨܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܟܲܢ ܕܠܵܐ ܕܘܼܘܵܕܼ ܡܚܲܡܤܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܥܲܤܩܘܼܬܼ ܩܪ̈ܵܒܹܐ ܡܫܲܚ̈ܠ̱ܦܹܐ: ܕܲܠܗܘܿܢ ܐܵܪܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܒܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ؟ ܘܐܲܝܟܲܢ ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܲܦܝܼܘ ܒܟܼܠܹܗ ܡܸܬܼܚܵܐ ܕܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܠܫܘܼܠܵܡܵܐ: ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܲܝ̈ܗܘܿܢ ܥܲܤ̈ܩܹܐ ܘܲܡܩܲܛܥܹ̈ܐ. ܐܲܝܟܲܢ ܠܵܐ ܟܸܪܝܲܬ̤ ܠܗܘܿܢ ܪܘܼܚܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܟ̱ܠܹܗ̇ ܡܫܵܘܚܕܼܘܼܬܼܵܐ: ܚܤܝܼܟܲܬܼ ܡ̣ܢ ܒܘܼ̈ܝܵܐܹܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܢܹ̈ܐ؟ ܘܕܼܐܝܼܬܼ ܟܲܝ ܒܲܟܼܝܵܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܝܵܐ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ: ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܬܘܼܒܼ ܡܢܲܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܠܵܐ ܐܲܠܗܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܟܼܝܵܢ: ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܗܵܢ̣ܘܿܢ ܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ ܡܫܲܚ̈ܠ̱ܦܹܐ. ܘܕܲܐܝܟܲܢ ܡܛܲܝܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܼܠܚܲܕܼ ܚܲܕܼܸ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܠܦܘܼܬܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܥܵܡܲܪ ܒܹܗ ܒܦܘܼܪ̈ܢܵܤܹܐ ܡܫܲܚ̈ܠ̱ܦܹܐ: ܡܘܼܠܵܝ ܤܘܼܢܩܵܢܵܐ ܕܲܚܫܲܚܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܒܲܥܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ؟ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܡܬܲܪܤܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܗܵܐ ܠܲܡ: ܫܬܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܕܫܵܩܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܦܸܠܓܵܗ̇ ܕܠܲܚܡܵܐ ܡ̣ܢ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ ܕܡ̣ܢ ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܡܸܕܸܡ ܐܵܘ ܕܸܩܠܵܐ ܒܛܲܟܼܤܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܗܵܘ̇ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܬܼܵܐܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܕܼܒܪܵܐ. ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܠܲܡ ܗܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܲܝ ܒܗܵܢܵܐ ܡܲܕܼܒܪܵܐ: ܗܵܐ ܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܘܲܬܼܫܲܥ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܚܲܝܲܝ̈ ܕܹܝܢ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܝܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܕܸܩܠܵܐ. ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܬܘܼܒܼ: pb. 554 ܘܗܵܘ̇ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܡܲܦܘܼܠܬܼܵܐ ܫܬܼܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ ܒܕܲܝܪܹܗ. ܘܲܥܪܲܩ̣ ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܬܼܘܼܒܼ ܡ̣ܢ ܚܛܝܼܬܹܗ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܗܵܘ̇ ܕܟܼܵܐܹܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܛܲܪܦܵܐ ܕܟܲܒܼܕܹܗ: ܘܐܸܬ̣ܼܵܐ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ ܘܐܲܚܠܡܹܗ. ܘܐܝܼܬܼ: ܕܲܒܼܚܲܝ̈ܗܘܵܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܕܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܘܼܠܵܢܵܐ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܕܲܤܕܼܘܿܡ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܹܝܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܲܬܼܒܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܡܦܲܪܢܸܣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܓܲܒܼܪܵܐ ܚܠܝܼܨܵܐ ܕܲܚܙܵܝܗܝ ܤܪܵܦܝܼܘܿܢ. ܘܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܲܪܛܸܢܝܵܢܹܐ ܕܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܵܝ̇ ܓܵܙܲܪܬܵܐ ܕܫܲܠܝܵܐ: ܘܤܵܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܓܲܒܼܪܵܐ ܬܲܓܵܪܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܒܫܲܢ̄ܬܐ. ܐܲܝܟܵܐ ܓܹܝܪ ܕܠܵܐ ܩܲܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܬܼܒܵܐ ܘܠܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܡܸܕܸܡ: ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܤܵܥܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܡܸܛܠ ܛܘܼܒܵܢܵܐ ܐܵܦܲܠܘܿ: ܕܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܒܲܛܦܵܝܹܗ ܕܛܘܼܪܵܐ ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܼܵܐ. ܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܠܲܡ ܗܵܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܩܲܪܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܘܡܵܐ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܲܡܵܐܐ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܢ ܒܠܸܠܝܵܐ. ܡܹܐܟܼܘܼܠܬܹܗ ܠܲܡ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܝܵܨܹ̇ܦ: ܐܵܬܼ̇ܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܒܝܲܕܼ ܡܲܠܲܐܟ̣ܵܐ. ܠܒܼܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܩܠܘܿܒܼܝܼܢ: ܘܲܪܡܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܪܹܫܹܗ ܡܲܥܦܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܘܗܵܠܹܝܢ ܦܵܫ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ ܒܡܲܕܼܒܪܵܐ: ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܒܵܠܹ̇ܝܢ. ܚ̣ܙܲܝܬܿ ܐܲܝܟܲܢ ܝܵܨܹ̇ܦ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ ܒܟܼܠܡܸܕܸܡ؟ ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܥܸܩܵܪܹ̈ܐ ܡܸܤܬܲܝܒܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܡ̣ܢ ܝܘܼܪ̈ܵܩܹܐ ܡܸܬܼܐܲܟܼ̈ܠܵܢܹܐ: ܕܡ̣ܢ ܢܲܦܫܗܘܿܢ ܝܵܥܹ̇ܝܢ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܙܲܪ̈ܥܘܿܢܹܐ ܡܲܬܼܪ̈ܲܝܵܐ ܘܝܲܪܩܵܐ ܟܒܼܝܼܫܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܒܼܛܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܡܸܙܕܲܪܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ: ܡ̣ܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ. ܐܝܼܬܼ ܬܘܼܒܼ ܕܲܡܫܲܪܬܵܐ ܕܲܟܼܪܲܦܤܵܐ ܘܲܪܨܝܼܢܵܐ ܕܫܵܚܹ̇ܠ: ܤܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܠܤܘܼܢܩܵܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ pb. 555 ܦܵܪ̈ܘܿܚܹܐ: ܟܡܵܐ ܕܲܟܼܝܵܢܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܒܹܗ ܡܸܬܼܢܛܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܝܘܼܬܼܵܐ. ܥܲܠ ܫܲܪܟܵܐ ܬܘܼܒܼ ܕܥܘܼ̈ܗܕܵܢܹܐ ܡܵܘܬܿܪ̈ܵܢܹܐ: ܕܲܒܼܙܲܒܼ̈ܢܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܿܬܿܙܝܼܥܝܼܢ ܡ̣ܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܠܒܼܘܼܝܵܐܵܐ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ. ܟܲܕܼ ܕܹܝܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܥܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܒܗܵܘܢܹܗ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܪܵܘܹ̇ܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܚܲܡܪܵܐ ܚܲܝܵܐ: ܘܛܵܥܹ̇ܐ ܝܵܬܹܗ. ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܬܘܼܒܼ ܠܢܲܦܫܹܗ ܘܡܸܬܿܕܲܡܲܪ: ܕܲܒܼܟܼܠܹܗ ܗܵܘ̇ ܟܪܘܼܟܼܝܵܐ ܕܲܒܼܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܘܦܸܓܼܥܵܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܠܲܓܼܡܵܪ ܢܸܟܼܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܦܵܓܲܥ ܒܹܗ ܒܗܵܘܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܥܲܡܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܸܟܹܝܠ: ܘܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܚܵܙܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܤܬܿܒܲܪ ܠܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܗܵܘ̇. ܘܡܸܟܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܲܡܗܲܓܸܠܼ ܗܵܘܢܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܬܲܫܥ̈ܝܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܗܸܪܓܵܐ ܕܲܒܼܗܘܿܢ: ܩܘܼܛܵܥܵܐ: ܒܵܛܹ̇ܠ. ܘܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܪܲܕܼܦܵܐ. ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ: ܡܸܬܼܚܲܨܝܼܢ. ܘܫܸܢܬܼܵܐ: ܡܸܬܿܛܲܪܕܵܐ ܡ̣ܢ ܬܸܡܪܹ̈ܐ. ܘܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ: ܡܸܬܼܓܲܒܿܪܵܐ. ܘܕܸܚܠܬܼܵܐ: ܫܵܕܼܝܵܐ ܡܸܢܵܗ̇. ܘܦܸܗܝܵܐ: ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܤܬܿܚܸܦ. ܘܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܡܸܬܼܟܲܢܲܫ. ܘܪܸܬܼܚܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܒܠܸܒܵܐ: ܡܸܬܼܓܵܘܙܲܠ. ܘܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܠܵܬܝܼܬܼܵܐ ܒܢܲܦܫܵܐ: ܢܵܒܼ̇ܗܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ: ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܚܲܝ̈ܠܝܵܬܼܵܐ ܕܲܡܨܲܒ̈ܥܵܢ ܦܠܲܟܹ̈ܐ. ܪܘܵܙܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ: ܕܡܲܪܘܸܐ ܠܗܵܘܢܵܐ. ܒܘܼ̈ܝܵܐܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܦܲܫܩܝܼܢ: ܕܲܡܩܲܒܿܠܵܐ ܢܲܜܫܵܐ. ܤܲܒܼܪܵܐ ܕܤܵܡܹ̇ܟܼ ܠܠܸܒܵܐ: ܘܲܡܓܲܒܲܪ. ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܝܟܼ ܗܵܘ̇ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܡܕܲܝܪ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܸܐ ܠܹܗ ܠܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܒܫܲܗܪܹܗ ܗܵܘ̇ ܤܒܼܝܼܣ ܡ̣ܢ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ. ܒܗܵܠܹܝܢ ܘܕܲܐܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܲܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܢܘܿܢ ܕܲܒܼܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܥܵܡ̇ܠܝܼܢ ܒܫܲܗܪܵܐ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܡܸܕܸܡ ܕܗܵܟܲܢ ܡܙܲܗܸܐ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܘܲܡܚܲܕܸܐ: pb. 556 ܘܲܡܢܲܗܲܪ ܗܵܢܵܐ ܘܲܡܛܲܠܸܩ ܚܘܼ̈ܫܵܒܹܐ ܒܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܪܵܘܙܵܐ ܒܹܗ ܢܲܦܫܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܫܲܗܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܥܲܡܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܫܲܗܪܵܐ ܟܗܘܿܢ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܐܲܚܝܼܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܩܵܢܘܿܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܪܲܗܛܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܕܫܵܡܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܦܵܪܘܿܩܲܢ ܒܕܼܘܼ̈ܟܿܝܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܵܬܼܵܐ ܕܲܡܙܲܗܲܪ ܠܲܢ ܥܲܠ ܗܵܕܹܐ ܒܛܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܒܡܸܠܬܹܗ ܚܲܝܬܼܵܐ: ܕܲܗ̤ܘܲܝܬܘܿܢ ܠܲܡ ܫܵܗܪܝܼܢ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܘܲܡܨܲܠܹܝܢ. ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪܘ ܠܲܡ ܘܨܲܠܵܘ: ܕܠܵܐ ܬܸܥܠܘܼܢ ܠܢܸܤܝܘܿܢܵܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܨܲܠܵܘ: ܘܠܵܐ ܬܸܡܐܲܢ ܠܟܼܘܿܢ. ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܐ. ܟܲܕܼ ܠܵܐ ܤܵܦܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܒܼܡܸܠܹ̈ܐ ܢܤܝܼܡ ܠܲܢ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܙܘܼܗܪܹ̈ܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܛܘܼܦܤܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܢ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ: ܕܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܨܲܠܘܿܬܼܵܐ ܡܝܲܩܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܙܒܲܢ: ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܠܡܸܕܸܡ. ܘܲܠܗܵܕܹܐ ܦܵܪܹܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܦܫܹܗ: ܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ. ܘܠܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܠܵܘ ܫܝܼܥܵܐܝܼܬܼ. ܐܸܠܵܐ ܓܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܸܕܵܢܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ: ܘܠܲܐܬܼܪܵܐ ܚܘܼܪܒܵܐ. ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܠܲܡ ܕܟܲܕܼ ܦܲܪܝܼܩܝܼܢܲܢ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܪܵܘܒܵܐ ܘܲܫܓܼܘܼܫܝܵܐ: ܢܸܟܫܲܚ ܒܫܸܠܝܵܐ ܠܲܡܨܲܠܵܝܘܼ ܐܲܝܟܼ ܡܵܐ ܕܲܦܐܸܐ. ܐܵܦ ܟܠܗܘܿܢ ܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܕܲܗܘ̤ܵܘ ܠܘܵܬܼ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܥܲܠ ܡܸܕܸܡ ܡܸܕܸܡ: ܐܸܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܚܘܼܟܵܡܗܘܿܢ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܘܲܠܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ: ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܤܘܿܓܼܵܐܐ: ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܐܵܦ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܐܲܝܟܼ ܡܲܢ ܕܡܸܢܹܗ ܕܦܵܪܘܿܩܲܢ ܩܲܒܸܠ̣ܘ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܥܲܠܝܵܐ ܕܥܲܠ ܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܘܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܦܘܼܩܕܵܢܹܐ ܬܘܼܒܼ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ: ܠܫܸܠܝܵܐ ܘܠܲܤܦܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܓܵܒܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ pb. 557 ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܕܠܵܐ ܦܤܵܩ ܒܩܲܪܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܒܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ. ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܟܿܪܘܼܢ ܒܡܸܕܸܡ ܡ̣ܢ ܐܲܡܝܼܢܘܬܗܘܿܢ ܕܲܠܦܘܼܠܚܵܢܵܗ̇ ܥܵܪܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܫܸܠܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܕܕܲܠܡܵܐ ܟܹܝܬܼ ܡܸܕܸܡ ܢܘܼܟܼܪܵܝܵܐ ܢܸܦܓܲܥ ܒܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܒܲܪ ܘܢܸܕܼܠܘܿܚ ܠܪܸܥܝܵܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ: ܘܢܸܫܬܓܸܫ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܫܲܗܪܵܐ ܡܚܲܕܼܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܢܲܦܫܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܘܐܵܦ ܒܡܲܬܼܩܵܠܵܐ ܐܵܟܼ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܠܵܐ ܬܸܢܵܢܵܐ ܕܤܵܠܹ̇ܩ ܡ̣ܢ ܡܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܟܲܪܤܵܐ ܠܗܵܘܢܵܐ ܢܲܥܡܸܛ: ܘܢܸܬܿܕܵܘܲܕܼ ܡ̣ܢ ܒܗܝܼܠܘܼܬܼܵܐ ܕܦܘܼܪܫܵܢܵܐ: ܘܢܸܬܼܓܠܸܙ ܡ̣ܢ ܒܘܼܤܵܡܵܐ ܪܘܼܚܵܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܡܸܫܬܲܟܲܢ. ܘܼܲܒܼܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܒܟܼܠ ܡܸܬܼܚܲܦܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܢܸܫܟܿܚܘܼܢ ܕܲܕܼܠܵܐ ܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܡ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܟܼܡܵܐ ܕܡܲܨܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܒܡܸܕܸܡ ܪܸܥܝܵܢܵܐ ܠܵܐ ܡܥܲܟܲܪ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ. ܕܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܡܸܛܠ ܕܲܡܦܵܝ ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܤܵܛܵܢܵܐ: ܕܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ ܐܲܤܝܼ̈ܢܵܢ ܒܓܼܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ: ܕܕܼܘܼܟܲܬܼ ܢܲܦܫܵܐ ܡ̇ܢ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܡܢܵܘ̈ܬܼܵܐ ܕܗܲܕܵܡܲܝ̈ ܓܘܼܫܡܵܗ̇ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܚܵܤܹ̇ܩ ܒܹܗ ܒܗܵܢܵܐ: ܝܲܬܼܝܼܪ ܡ̣ܢ ܕܲܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ. ܗܵܕܹܐ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܢܸܤܝܵܢܵܐ: ܝܵܕܲܥ̇ܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܠܢܵܫ. ܕܐܵܦ ܠܵܐ ܒܡܸܕܸܡ ܐ̄ܚܪܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ ܡܸܙܕܩܸܬܼ ܘܛܵܐܹ̇ܢ ܒܲܒܪܢܵܫܵܐ: ܘܲܡܥܲܬܸܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܠܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܫܲܗܪܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ. ܐܸܢ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܢܸܗܘܸܐ: ܘܐܸܢ ܕܲܝܪܵܝܵܐ: ܘܐܸܢ ܥܵܠܡܵܝܵܐ. ܗܵܪܟܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܟܹܝܠ ܡܚܲܡܤܸܢ ܕܠܵܐ ܗ̤ܘ ܩܢܘܿܡܹܗ ܢܚܵܘܸܐ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܒܲܩܪܵܒܼܵܐ ܓܲܠܝܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܹܗ ܕܠܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ ܗ̤ܘ ܠܵܐ ܡܲܪܓܸܫ pb. 558 ܒܫܘܼ̈ܟܵܢܹܐ ܕܲܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܒܟܸܤܝܵܐ ܗܵܢܘܿܢ ܕܫܵܗ̇ܪܝܼܢ: ܐܸܠܵܐ ܚܵܤܹ̇ܡ ܒܗܘܿܢ: ܡ̣ܢ ܐܸܤܟܹܡܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ ܕܩܵܘܡܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܢ ܡܥܲܙܝܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܠܘܼܩܒܲܠ ܫܸܢܬܼܵܐ ܒܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܵܐ ܘܙܘܼܡܵܪܵܐ: ܘܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܕܒܲܟܼ̈ܦܵܦܹܐ ܘܲܦܫܵܛܹ̈ܐ: ܘܒܲܓܼ̈ܗܵܢܵܝܬܼܵܐ ܘܓܼܘܼܪ̈ܓܵܚܹܐ ܕܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ: ܘܬܲܚܢܲܢܬܼܵܐ ܠܸܒܵܢܵܝܬܼܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ. ܚܵܤܹ̇ܡ ܘܐܵܦ ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܒܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܪܡܹܝܢ ܥܲܠ ܬܸܫܘ̈ܝܵܬܼܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܡܝܼ̈ܬܹܐ: ܘܡܸܨܛܲܕܸܐ ܒܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܒܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܢܕܝܼ̈ܕܹܐ ܘܲܡܫܲܟܿܪܹ̈ܐ ܕܗܲܓܵܓܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܡܥܲܪܓܸܠ ܠܵܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܤܝܵܢܵܐ ܒܦܲܢܛܵܤ̈ܝܼܵܣ ܡܫܲܚ̈ܠܦܵܬܼܵܐ ܒܫܸܢܬܼܵܐ ܥܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܝܘܼܩܪܵܐ ܕܐܸܤܛܘܼܡܗܘܿܢ ܟ̱ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܨܵܝܪܝܼܢ ܒܢܲܦܫܗܘܿܢ ܡܸܟܵܐ: ܠܗܵܝ̇ ܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܲܩܝܵܡܬܼܵܐ. ܘܚܵܙܹ̇ܐ ܠܗܘܿܢ ܕܟܲܕܼ ܥܕܲܟܹܝܠ ܬܚܹܝܬܼ ܐܲܦܲܝ̈ ܬܲܪܥܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ ܚܒܼܝܼܫܝܼܢ: ܘܲܒܼܟܼܠܫܵܥ ܓܲܠ̈ܠܹܐ ܕܡܵܝܘܿܬܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܬܿܓܲܪܹܝܢ ܒܗܘܿܢ: ܘܲܒܼܚܲܝܹ̈ܐ ܡܤܲܝ̈ܟܹܐ ܬܚܹܝܬܼ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܐܵܐܲܪ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡܬܲܚܡܝܿܢ: ܛܘܼܦܤܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܘܼܒܵܪܵܐ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܡܚܵܘܹܝܢ ܒܲܟܼܝܵܢܗܘܿܢ ܡܵܘܝܿܬܼܵܐ. ܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܲܝܢܵܐ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ: ܬܝܲܝܲܪ ܡ̣ܢ ܕܒܼܐܝܼܡܵܡܵܐ. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܠܗܘܿܢ ܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ: ܒܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܡܨܲܠܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܟܲܕܼ ܡܲܩܪܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܘܼܩܒܲܠ ܝܘܼܩܪܹܗ ܕܦܲܓܼܪܵܐ: ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܚܲܠܝܘܼܬܼܵܗ̇ ܕܫܸܢܬܼܵܐ. ܘܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܝܼܠܹܗ: ܕܵܚܩ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܢܒܼܝܼܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܲܠܐܝܲܬܼ ܒܬܸܢ̈ܚܵܬܼܝ: ܘܨܲܒܿܥܹ̇ܬܼ ܒܟܼܠ ܠܲܝܠܹܗ ܥܲܪܤܝ. ܟܲܕܼ ܡܸܬܿܬܿܢܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܲܫܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܥܘܼܡܩܵܐ ܕܠܸܒܹܗ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܒܦܸܠܓܹܗ ܕܠܸܠܝܵܐ ܩܵܡܹ̇ܝܬܼ ܕܐܵܘܕܹܐ ܠܵܟܼ ܥܲܠ ܕܝܼܢܲܝ̈ܟ: ܙܲܕܝܼܩܵܐ. ܥܲܠ ܟܠ ܫܸܐܠܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܵܠܨܵܐܝܼܬܼ pb. 559 ܫܵܐܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܲܨܠܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܱܫܗܪܵܐ ܕܠܲܝܼ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܡܸܙܕܲܝܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܫܸܐ̈ܠܵܬܼܗܘܿܢ. ܠܲܝܬܿ ܡܸܕܸܡ ܕܲܕܼܚܝܼܠ ܘܐܵܦ ܥܲܠ ܤܵܛܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܨܠܘܿܬܼܵܐ ܕܲܒܼܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܸܠܝܵܐ ܡܸܬܼܩܲܪܒܼܵܐ. ܘܐܵܦܸܢ ܒܦܸܗܝܵܐ ܗܵܘܝܵܐ: ܠܵܐ ܗܵܦ̇ܟܵܐ ܤܪܝܼܩܵܐܝܼܬܼ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܛܵܟܼ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܘܵܠܝܼܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܡܸܫܬܿܐܸܠ. ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܕܲܪܵܐ ܚܲܤܝܼܢܵܐ ܡܵܚܹ̇ܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܕܲܬܥܵܘܸܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܐܸܢ ܡܲܨܝܵܐ: ܠܗܵܢܘܿܢ ܕܒܹܗ ܐܲܡܝܼܢܝܼܢ. ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܹܝܢ ܕܩܲܠܝܼܠ ܡܥܲܙܹܝܢ ܠܘܼܩܒܲܠ ܒܝܼܫܘܼܬܼ ܨܸܢ̈ܥܵܬܹܗ: ܘܛܵܥܡ̇ܝܼܢ ܠܡܵܘܗ̈ܒܼܵܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܒܼܫܲܗܪܵܐ ܡܸܬܼܝܲܗ̈ܒܵܢ: ܘܲܡܢܲܤܹܝܢ ܒܲܩܢܘܿܡܗܘܿܢ ܠܪܲܒܿܘܼܬܼ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܵܘܗܝ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܪܒܼܝܼܢ ܠܗܘܿܢ: ܗܵܝܕܹܝܢ ܒܵܤܹ̇ܝܢ ܒܹܗ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܒܹܗ ܘܲܒܼܟܼܠܗܘܿܢ ܦܘܼܪ̈ܤܵܘܗܝ. ܘܒܲܕܓܼܘܿܢ ܝܲܬܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܓܵܘܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ: ܬܸܓܼܡܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܐܲܚܝܼܕܼ ܕܲܪܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܹܗ: ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܲܕܼܫܲܗܪܵܐ. ܚܵܕܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܤܦܝܼܩܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢܝܵܬܼܵܐ. ܘܲܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܐܲܡܝܼܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ. ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܕܲܓܼܠܝܼܙܝܼܢ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܡܸܟܹܝܠ ܡܦܲܠܗܸܕܼ ܠܚܘܼ̈ܫܵܒܲܝܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܪܸܢܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܢܥܲܟܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܲܟܼܫܲܦܬܗܘܿܢ ܐܲܡܝܼܢܬܼܵܐ ܒܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܹܗ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܝ ܬܘܼܠܡܵܕܼܗܘܿܢ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܤܲܝܒܿܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܡܲܗܡܹܝܢ ܟܠ ܟ̱ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܹܗ ܕܫܲܗܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܑܼܕܼܥܵܐ ܗܵܢܵܘ ܠܗܘܿܢ: ܩܵܘܡܵܐ ܡܬܼܝܼܚܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܼܫܡܹܗ ܕܬܲܫ̈ܥܝܵܬܼܵܐ ܕܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܝܵܠܦܝܼܢܲܢ. pb. 560 ܐܵܡܲ݁ܪ ܓܹܝܪ ܡܵܪܝ ܐܵܬܵܢܵܤܝܼܣ ܒܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܲܚܙܝܼܬܼܵܐ ܕܝܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܵܐ: ܕܫܵܗܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܫܸܢܬܼܵܐ ܡܲܓܲܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܐܵܦ ܕܲܪܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܤܵܛܵܢܵܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܲܡܙܵܥܘܼ ܠܘܼܩܒܲܠ ܢܲܨܝܼܚܵܐ. ܘܗܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܥܕܼܟܹܝܠ ܛܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣. ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܕܹܝܢ ܤܒܼܝܼܤܵܐܝܼܬܼ ܒܫܲܪܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ: ܕܠܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐܲܗܡ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܫܲܗܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦܠܵܐ ܟܲܕܼ ܠܘܵܬܼ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܡܸܬܿܘܲܥܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܟܲܕܼ ܐܸܙܲܠ̣ ܠܘܵܬܼ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܵܘܠܘܿܣ ܤܵܒܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܸܟܲܠ̣ܘ ܠܫܵܪܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܒܼܝܲܕܼ ܦܵܪܲܚܬܼܵܐ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܠܲܡ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܟ̱ܠܹܗ ܠܸܠܝܵܐ. ܡܲܢ̣ܘܼ ܡ̣ܢ ܝܑܼܚܝܼ̈ܕܼܵܝܹܐ ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܡܲܗܡܸܐ: ܘܟܲܕܼ ܟܠܗܹܝܢ ܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܒܲܟܼܢܝܼܫܘܼ ܩܢܸܐ: ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܛܝܼܠܵܐ ܡܸܬܼܚܫܸܒܼ ܒܸܠܥܵܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ؟ ܡܸܛܠ ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܵܐ. ܒܹܗ ܗ̤ܘ ܓܹܝܪ ܡܸܙܕܩܸܦ ܡܲܕܥܵܐ ܘܡܸܬܼܟܲܢܲܫ ܪܸܥܝܵܢܵܐ: ܘܛܵܐܹ̇ܣ ܗܵܘܢܵܐ ܘܕܼܵܐܹ̇ܩ ܒܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܵܬܼܵܐ: ܘܡܸܬܼܥܲܠܲܡ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܘܬܵܗܲܪ: ܒܹܗ ܡܸܬܼܝܲܗܒܝܼܢ ܪܲܗܒܼܘܿܢ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܥܬܼܝܼ̈ܕܹܐ: ܘܫܘܼ̈ܟܵܢܹܐ ܕܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܕܒܼܟܼܬܼܵܒܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܪܫܝܼܡܝܼܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܲܝܗܘܿܢ. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܡܲܗܡܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܫܘܼܪܵܝ ܬܘܼܠܡܵܕܼܗܘܿܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܲܓܼܡܝܼܪܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦܠܵܐ ܒܲܙܒܲܢ ܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡܝܼܩܬܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܠܡܲܚܤܸܢ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܕܲܬܼܩܘܼܡ ܥܲܠ ܪܸ̈ܓܼܠܹܝܗ̇: ܝܵܗ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܡܲܐܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܠܡܸܫܬܲܠܵܛܘܼ ܥܲܠܝܗܘܿܢ: ܕܲܬܼܥܵܘܸܟܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܡܝܼܘܼܬܼ ܥܝܼܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ: ܠܡܸܬܲܠ ܢܝܵܚܵܐ ܠܦܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܝܲܕܼ ܫܸܢܬܼܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܝܵܠܦܝܼܢܲܢ ܐܵܦ ܡ̣ܢ pb. 561 ܫܲܪ̈ܒܹܐ ܕܐܲܡܝܼܪܝܼܢ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܨܲܠܡܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܟܼܠܗܘܿܢ ܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ. ܗܵܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܢܓܲܕܼ ܢܲܦܫܹܗ ܓܡܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܹܗ ܚܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܥܲܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܒܼܥܸܕܼ ܥܘܼܡܪܹܗ ܒܛܵܘܪܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܐܵܦ ܡܸܢܘܗܘܿܢ ܕܐܲܚܹ̈ܐ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܛܒܼܝܼܒܼܵܐ ܕܐܸܤܩܹܛܝܼܣ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܢܲܦܫܹܗ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܠܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܫܲܗܪܵܐ. ܦܪܝܼܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܩܵܘܡܹܗ ܕܲܒܼܫܲܗܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܕܲܒܼܙܲܒܼܢܹܗ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܦ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܤܵܗ̇ܕܵܐ. ܕܲܒܼܪܲܡܫܵܐ ܠܲܡ ܕܡܲܥܵܠܲܝ ܚܲܕܼܒܫܲܒܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܸܡܫܵܐ ܠܒܸܤܬܿܪܹܗ: ܘܡܵܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܠܘܼܩܒܲܠ ܫܡܲܝܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܕܼܵܢܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܡܫܵܐ ܒܐܲܦܵܘ̈ܗܝ. ܘܬܼܘܼܒܼ: ܒܕܸܘܼܟܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܟ̱ܠܹܗ ܠܲܡ ܠܸܠܝܵܐ: ܒܫܲܗܪܵܐ ܡܲܦܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ. ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܕܨܵܒܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܘܲܥܕܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ ܡܸܛܠ ܟܝܵܢܵܐ ܕܢܸܬܿܬܿܢܝܼܚ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܫܢܬܼܵܐ: ܐܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܙܸܠܝ ܠܹܟܼܝ ܡܹܢܝ: ܐܲܡܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܼܵܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܚܵܛܹ̇ܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܸܢܬܼܵܐ: ܘܡܸܬܿܬܿܥܝܼܪ. ܘܗܵܢܵܐ ܥܲܡ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܲܡܝܼܪ ܕܟܲܦ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܥܸܠܲܬܼ ܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ. ܘܐܲܝܟܼ ܕܝܲܬܝܼܪ ܬܸܬܼܝܼܕܲܥ ܚܠܝܼܨܘܼܬܹܗ ܕܲܒܼܫܲܗܪܵܐ: ܢܸܫܡܲܥ ܡ̣ܢ ܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ: ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܡܥܲܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܤܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܘܲܡܚܝܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܓܲܒܼܪܵܐ ܒܲܪ ܬܸܫܥܝܼܢ ܫܢ̈ܝܼܢ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܲܙܒܲܢ ܩ̣ܪܵܐ ܠܲܬܼܪܹܝܢ ܡ̣ܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܗܵܢܘܿܢ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ pb. 562 ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܠܲܡ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܝܼܢ ܥܲܡܝ: ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܠܡܵܐ ܓܵܢܒܿܝܼܢ ܠܝܼ ܒܫܸܢܬܼܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܠܸܠܝܵܐ ܥܲܡܠܘ ܥܲܡܝ ܟܲܕܼ ܫܵܗܪܝܼܬܗܘܿܢ: ܘܛܘܿܪܘܼܢܵܢܝ: ܘܲܚܙܵܐܝܼܢܵܢܝ ܐܸܢ ܢܵܐܹ̇ܡ ܐ̄ܢܵܐ ܒܫܲܗܪܵܐ. ܘܝܼܬܸܒܼܘ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܸܤܵܠܹܗ: ܡ̣ܢ ܪܲܡܫܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܨܲܦܪܵܐ. ܘܐܵܡ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܚܢܲܢ ܢܵܡ̣ܢ: ܘܐܸܬܿܬܿܥܝܼܪܢ. ܘܠܹܗ ܠܵܐ ܚܙܲܝܢܵܝܗܝ: ܟܠ ܟܠܹܗ ܕܢܵܡ̣. ܘܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܢܗܲܪ: ܟܒܲܪ ܡ̣ܢ ܢܲܦܫܹܗ ܥ̣ܒܲܕܼ ܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܢܲܤܒܲܪ ܠܲܢ ܕܢܵܡ̣: ܐܵܘ ܬܘܼܒܼ ܒܲܫܪܵܪܵܐ ܫܸܢܬܐ ܛܪܵܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ: ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢ ܚ̄ܢܲܢ. ܬܠܵܬܼ ܙܲܒܼ̈ܢܝܼܡ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܩܵܠ ܢܫܲܡܬܼܵܐ ܕܲܢܚܝܼܪ̈ܵܘܗܝ: ܘܩܵܡ̣. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܲܢ: ܡܢܵܡ ܢܵܡܹ̇ܬܼ: ܠܵܐ؟ ܘܲܥ̣ܢܲܝܢ: ܘܐܸܡܲܪܢ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܝܼܢܲܢ ܐܲܒܵܐ: ܕܲܚܢܲܢ ܢܵܡܢ ܗ̣̄ܘܲܝܢ. ܒܗܵܠܹܝܢ ܥܲܡ̈ܠܹܐ ܗܲܢܝܼ̈ܐܹܐ ܕܫܲܗܪܵܐ ܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܗܵܢܘܿܢ ܗܲܕܲܝܵܝܹ̈ܐ ܕܕܘܼܒܵܪܲܢ. ܘܡܢܵܐ ܠܲܡ ܗܸܢܝܵܢܵܐ ܗܘ̤ܵܐ ܠܐܲܪܤܵܢܝܼܣ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܡ̣ܢ ܛܘܼܪܵܦܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܲܡܫܲܢܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܗܵܢܵܐ ܟ̱ܠܹܗ؟ ܓܲܠܝܵܐ: ܕܠܵܘ ܗܲܦܠܘܿܣ ܡܤܲܝܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܹܝܢ. ܚܵܙܹ̇ܝܢܲܢ ܓܹܝܪ ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܲܪܢܵܫܹܗ ܓܵܘܵܝܵܐ ܐܸܬܼܢܲܗܲܪ ܠܒܼܘܼܤܵܡܹܗ: ܒܗܵܘ̇ ܨܸܡܚܵܐ ܥܸܠܝܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܲܠܒܲܪܢܵܫܹܗ ܒܲܪܝܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܝܵܢܵܐ ܐܛܝܼܡܵܐ ܘܡܸܬܼܚܲܒܿܠܵܢܵܐ: ܐܲܠܒܿܫܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܲܥܬܼܝܼܕܼܝܼܢ ܟܠܗܘܿܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܠܡܸܬܼܥܲܛܵܦܘܼ ܠܚܲܪܬܼܵܐ: ܒܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܕܲܡܩܲܒܸܿܠ ܟܝܵܢܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܓܵܘܵܐ ܕܲܒܼܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. pb. 563 ܘܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܝܵܠܦܝܼܢܲܢ ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ؟ ܐܸܙܲܠ̣ ܠܲܡ ܒܲܙܒܲܢ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܐܲܚܹ̈ܐ: ܠܩܸܠܵܝܬܹܗ ܕܐܲܒܼܵܐ ܐܲܪܤܵܢܝܼܣ. ܘܐܲܕܼܝܼܩ ܡ̣ܢ ܟܵܘܬܼܵܐ ܘܲܚܙܵܝܗܝ ܠܤܵܒܼܵܐ ܕܩܵܐܹ̇ܡ: ܘܟܼܠܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܢܘܼܪܵܐ ܕܝܵܩܕܵܐ. ܫܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡ ܓܹܝܪ ܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܠܲܚܙܵܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ. ܟܹܐܡܲܬܼ: ܠܵܘ ܡ̣ܢ ܒܨܸܝܼܪܹ̈ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܕܐܸܙܲܠ̣ ܠܲܚܙܵܬܹܗ ܕܤܵܒܼܵܐ. ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܡܵܐ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܡܸܛܠ ܡܥܲܠܝܘܼܬܼܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪܹܗ. ܘܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ ܕܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܚܙܵܬܹܗ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܠܢܘܼܓܼܪܵܐ ܚܵܙܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܐܲܒܵܐ ܡܵܩܵܪܝܼܣ: ܕܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܥܵܪܹܩ ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܢܲܢ؟ ܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ ܘܐܵܦ ܐܲܟܼܤܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܸܤܩܹܛܝܼܣ: ܠܹܗ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܪܓܼܝܼܓܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܢܸܚܙܘܿܢ ܘܢܸܬܼܒܲܪܟܼܘܼܢ ܡܸܢܹܗ: ܘܒܲܕܼܓܼܘܿܢ ܟܲܕܼ ܢܩܲܫ̣ ܗܵܘ̇ ܐܲܚܵܐ: ܢܦܲܩ̣ ܤܵܒܼܵܐ. ܘܲܚܙܵܝܗܝ: ܕܬܲܡܝܼܗ ܥܲܠ ܡܸܕܸܡ ܕܲܚ̣ܙܵܐ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܙܲܒܼܢܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܠܵܟܼ ܕܲܢܩܲܫ̣ܬܿ؟ ܕܲܠܡܵܐ ܚ̣ܙܲܝܬܿ ܡܸܕܸܡ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܠܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܫܪܵܝܗܝ. ܘܡܵܢܵܐ ܐܹܡܲܪ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܦܵܟܼܘܿܡ؟ ܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܦܸܚܡܹܗ ܕܗܵܢܵܐ: ܘܲܒܼܫܲܪܟܵܐ ܪܹܫܵܝ: ܘܛܘܼܠܝܵܩ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܘܲܠܗܝܼܩ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪ ܒܥܝܼܪܘܼܬܼ ܫܲܗܪܹܗ. ܗܵܢܵܐ ܕܙܲܒܼܢܵܐ ܤܲܓܝܼܐܵܐ ܥܒܲܕܼ ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܟܲܬܲܫ ܥܲܡ ܫܹ̈ܐܕܹܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܒܲܕܼܡܘܼܬܹܗ ܕܲܐܢܛܘܿܢܝܼܣ ܩܲܕܝܼܫܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܕܡܸܛܠ ܕܲܒܼܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܠܵܘܗܝ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܫܵܗܲܪ: ܫܐܸܠ̣ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܢܲܦܪܸܩ ܡܸܢܹܗ ܫܸܢܬܼܵܐ. ܕܠܸܠܝܵܐ ܘܐܝܼܡܵܡܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܕܠܵܐ ܫܸܢܬܼܵܐ: ܕܢܸܫܟܲܚ ܢܫܲܦܸܠ ܠܚܲܝܠܹܗ ܕܲܒܼܥܸܠܕܲܪܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ: ܕܠܵܐ pb. 564 ܐܸܗܦܘܿܟܼ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܹܓܲܡܲܪ ܐܸܢܘܿܢ. ܕܠܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܠܲܡ ܓܹܝܪ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ. ܘܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ̤ ܠܹܗ ܗ̤ܝ ܗܵܕܹܐ ܡܵܘܗܲܒܬܼܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܫܐܸܠ̣: ܙܲܒܼܢܵܐ ܝܑܼܕܲܝܼܥܵܐ. ܘܡܸܛܠ ܕܲܪܼܟܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܸܒܹܗ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܕܐܸܬܼܡܪܸܩ ܚܙܵܝܵܐ ܕܢܲܦܫܹܗ ܡ̣ܢ ܫܲܗܪܵܐ ܕܠܲܝ̈ܠܵܘܵܬܼܵܐ ܘܫܸܠܝܵܐ ܘܲܨܠܘܿܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܲܚܙܝܼܐܬܼܵܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܠܵܗܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܙܸܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܦܹܐܪܹ̈ܐ ܕܫܲܗܪܵܐ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܛܘܼ̈ܒܹܐ ܕܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ: ܘܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܵܘ̈ܗܝ. ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܚܵܐ ܐܸܢ ܪܓܼܝܼܓܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܗܘܸܐ ܫܵܘܬܵܦܵܐ ܠܗܵܠܹܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܘܝܵܪܢܬܵܐ ܕܕܼܘܼܒܵܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܚܲܡܤܸܢ ܕܠܵܐ ܩܘܼܛܵܥ ܒܫܸܠܝܵܐ: ܕܬܸܫܟܲܚ ܐܵܦ ܠܲܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܸܬܼܐܡܸܢ ܕܠܵܐ ܦܤܵܩ. ܤܲܝܒܲܪ ܐܘܼܠܨܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܕܲܢܼܩܲܕܸܐ ܛܵܒܼ̈ܬܹܗ. ܘܐܸܢ ܡ̣ܢ ܥܸܠ̈ܠܵܬܼܵܐ ܢܸܫܬܲܦܲܠ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܘܲܢܦܘܪܫ ܡ̣ܢ ܥܲܡܠܵܐ: ܘܕܲܬܼܫܲܡܠܸܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܫܸܠܝܵܐ ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܼܵܐ ܠܵܐ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܫܲܪܝܼܬܿ ܠܵܟܼ ܡܸܟܹܝܠ ܕܬܸܬܼܒܲܤܲܪ ܡ̣ܢ ܬܹܐܪܬܵܟܼ ܘܬܸܬܼܩܲܛܲܥ ܘܬܸܬܼܡܥܸܣ: ܒܗܵܝ̇ ܕܗܵܢܵܘ ܥ̇ܒܼܵܕܼܵܐ ܕܬܹܐܪܬܵܐ ܕܠܵܐ ܬܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܕܬܲܟܸܿܣ ܘܬܸܕܼܩܘܿܪ: ܝܲܬܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܲܬܼܪܝܼܨ ܢܝܼܫܗܘܿܢ: ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ ܕܘܵܝ ܕܒܲܛܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܕܼܦܲܩܵܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܝܼ ܡܵܕܹܝܢ ܕܐܸܗܘܸܐ ܠܒܲܪ ܘܕܹܐܦܠܘܿܚ ܐܲܝܢܵܐ ܕܗ̤ܘ ܤܘܼܥܪܵܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܫܡܵܐ ܤܦܝܼܩܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ ܘܕܲܚܒܼܘܼܫܝܵܐ: ܡ̣ܢ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܒܲܛܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܵܘ ܟܹܝܬܼ ܕܐܝܼܬܲܝ ܝܑܼܚܝܼܕܼܵܝܵܐ ܘܲܡܫܵܘܚܕܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܙܸܕܼܩܹ̈ܐ ܕܹܝܢ ܕܘܵܠܝܼܬܼܵܬ ܪܲܚܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܐ ܬܹܐܡܲܪ pb. 565 ܗܵܕܹܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܒܲܤܝܼܡܵܐ ܛܥܝܼܢ ܫܩܘܼܠܬܼܵܐ ܕܲܡܚܝܼܠܘܼܬܲܢ: ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܡܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܵܥܹ̇ܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫ. ܘܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܢܲܢ ܝܵܕܲܥ ܠܲܢ: ܕܐܲܝܟܲܢ ܗ̄ܘ̣ ܚܲܝܠܲܢ. ܡܵܐ ܕܤܵܦܹ̇ܩ ܚܲܝܠܵܟܼ: ܦܠܘܿܚ. ܘܐܸܢ ܐܵܦܠܵܐ ܩܲܠܝܼܠ ܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘܲܝܬ ܡܩܲܒܸܠ ܠܒܸܛܠܵܢܵܟܼ ܕܲܒܼܫܸܠܝܵܐ: ܘܚܲܡܤܸܢ. ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿ ܝܵܕܲܥ̇: ܕܐܸܢ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܬܸܗܘܸܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܗܵܢܵܐ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܡܩܵܘܸܐ ܠܵܘܬܼܵܟܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܬܸܬܼܩܲܦܲܚ ܡ̣ܢ ܬܹܐܪܬܵܟܼ ܥܲܠ ܒܸܛܠܵܢܵܟܼ. ܐܸܠܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܐ: ܓܸܕܼ̈ܫܹܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܥܵܪܨܝܼܢ ܥܠܲܝܟܼ ܒܝܲܕܼ ܦܸܗܝܵܐ ܘܫܲܪܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܫܹܐ: ܕܲܡܚܲܒܿܠܝܼܢ ܘܐܵܦ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܲܕܼܘܼ ܐܸܬܼܦܠܲܚܘ ܡܸܢܵܟܼ. ܒܗܵܝ̇ ܕܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܕܫܸܠܝܵܐ: ܡܸܫܬܲܩܠܵܐ ܡܸܢܵܟܼ. ܘܢܵܦܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܘܦܵܓܼܥ̇ܝܼܢ ܒܵܟܼ ܓܸܕܼܫܹ̈ܐ ܤܲܓܝܼ̈ܐܹܐ ܕܠܵܐ ܪܥܸܐ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܐܸܢ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܢܸܤ̈ܝܘܿܢܹܐ: ܠܵܐ ܬܸܦܤܘܿܩ ܤܲܒܼܪܵܟܼ. ܠܲܝܬܿ ܓܹܝܪ ܬܲܓܵܪܵܐ ܕܪܵܕܹܐ ܒܝܲܡܡܹ̈ܐ ܘܒܼܐܘܼܪ̈ܚܵܬܼܵܐ: ܕܠܵܐ ܦܵܓܼܥ̇ܝܼܢ ܒܹܗ ܚܘܼܤܪ̈ܵܢܹܐ. ܘܠܵܐ ܐܲܟܵܪܵܐ: ܕܟܼܠܹܗ ܡܟܲܢܵܫܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܟܲܢܸܫ. ܘܠܵܐ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ: ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܚܸܐ ܘܒܼܵܠܲܥ: ܐܵܦܸܢ ܢܵܤܹ̇ܒܼ ܙܵܟܼܘܼܬܹܗ ܠܚܲܪܬܼܵܐ. ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܒܗܵܠܹܝܢ ܕܬܲܓܼܵܪ̈ܲܝ ܐܘܼܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܚܲܙܝܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܒܵܗ̇ ܝܘܼܬܼܪ̈ܵܢܹܐ: ܘܚܘܼܤܪ̈ܵܢܹܐ. ܡܚܘܿܬܼܵܐ: ܘܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܟܲܕܼ ܒܵܠܲܥ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܠܵܐ ܬܲܗܦܸܟܼ ܚܲܨܵܟܼ. ܫܒܼܘܿܩ ܠܝܼ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/471
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 80” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/471.
Bibliography:
Discourse 80.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/471.

Show Citation Styles