Isaac of Nineveh: Discourse 82

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܨܵܒܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܸܦܬܲܚ ܦܘܼܡܝ ܐܲܚܲܝ̈: ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ ܥܲܠ ܫܲܪܒܵܗ̇ ܡܥܲܠܝܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܩܸܢܛܵܐ ܡܸܬܼܡܠܸܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܡܦܵܣ: ܕܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ ܥܬܼܝܼܕܼ ܕܢܸܫܬܲܥܸܐ ܒܬܲܫܥܝܼܬܼܵܐ ܕܡܲܡܠܠܹܗ. ܐܸܤܛܠܵܐ ܗ̣̄ܝ ܓܹܝܪ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܡܸܠܬܼܵܐ ܕܐܸܬܼܒܲܪܢܲܫ: ܠܲܒܼܫܵܗ̇ ܘܡܲܠܸܠ̣ ܒܵܗ̇ ܥܲܡܲܢ ܒܝܲܕܼ ܦܲܓܼܪܲܢ. ܘܟܼܠ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܥܲܛܲܦ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ: ܠܗܵܘ̇ ܕܲܢܚܸܬܼ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܹܗ: ܘܟܲܤܝܼ ܙܝܼܘܵܐ ܕܪܲܒܘܼܬܹܗ: ܘܚܲܦܝܼ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܒܡܘܼܟܵܟܼܵܐ ܡܸܬܿܕܲܡܸܐ: ܕܠܵܐ ܬܤܘܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܒܲܚܙܵܬܹܗ. ܒܕܼܵܐܦܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܗܘ̣ܵܬܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܸܚܙܹܝܘܗܝ ܕܠܵܐ ܡܢܵܬܐ ܕܡܸܢܵܗ̇: ܕܢܸܤܒܼܝܼܗ̇ ܘܒܼܵܗ̇ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܗ̇: ܘܟܸܢ ܡܲܨܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܕܬܸܫܡܲܥ ܡܸܠܲܬܼ ܦܘܼܡܹܗ ܐܲܦܝܼ̈ܢ ܒܐܲܦܝܼ̈ܢ. ܠܵܐ ܡܵܘܦܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܤܪܵܝܹܠ ܠܲܡܨܵܬܼ ܩܵܠܹܗ: ܟܲܕܼ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܥܢܵܢܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܟܿܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܩܒܸܠ ܠܲܚܙܵܬܹܗ. ܕܗܵܟܲܢ ܐܸܬܼܐܠܸܨܘ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܢܹܐܡܪܘܼܢ ܠܹܗ ܠܡܘܼܫܹܐ: ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܵܟܼ: ܘܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܫܡܲܥ ܠܲܢ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ. ܘܠܵܐ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܲܢ pb. 575 ܗ̤ܘ: ܕܠܵܐ ܢܡܘܼܬܼ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܠܲܡ ܕܚܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܵܐ: ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܕܕܲܚܝܼܠ ܐ̄ܢܵܐ ܘܪܲܬܿܝܼܬ ܐ̄ܢܵܐ܀ ܐܸܬܼܓܠܝܼ ܓܹܝܪ ܥܲܠ ܛܘܼܪܵܐ ܕܤܝܼܢܲܝ ܗ̤ܘ ܙܝܿܘܵܐ ܕܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ: ܘܛܘܼܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܬܵܐܹ̇ܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܙܵܐܥ ܒܕܸܚܠܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܲܥܠܵܘܗܝ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܩܵܪܒܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܲܫܦܘܿܠܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܪܵܐ: ܡܵܝ̈ܬܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈. ܘܐܸܬܼܥܲܬܲܕܼܘ ܘܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܝܑܼܤܪܵܝܹܠ: ܒܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܘܼܫܹܐ. ܕܲܢܕܲܟܸܐ ܟܠܢܵܫ ܢܲܦܫܹܗ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘܡ̈ܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܫܬܿܘܸܐ ܠܫܸܡܥܵܐ ܕܩܵܠ ܡܲܡܠܠܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܠܚܙܘܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܡܲܛܝܼ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܠܵܐ ܐܸܬܼܡܨܝܼܘ ܠܲܡܩܲܒܵܠܘܼ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܹܗ: ܘܥܲܙܝܼܙܘܼܬܼܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܕܪܲܥܡܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܗܵܫܵܐ ܕܛܲܝܒܼܘܼܬܹܗ ܐܸܫܲܕܼ ܥܲܠ ܥܵܠܡܵܐ ܒܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ: ܕܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܙܵܘܥܵܐ ܘܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܘܠܵܐ ܒܩܵܠܵܐ ܕܚܝܼܠܵܐ ܘܥܲܙܝܼܙܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܢܚܸܬܼ ܐܲܝܟܼ ܡܸܛܪܵܐ ܥܲܠ ܓܸܙܬܼܵܐ ܕܐܸܡܪܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܪ̈ܤܝܼܤܹܐ ܢܝܼܚܹ̈ܐ ܕܢܵܚ̇ܬܝܼܢ ܪܲܟܿܝܼܟܼܵܐܝܼܬܼ ܥܲܠ ܐܲܪܥܵܐ. ܒܢܝܼܫܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܠܹܗ ܕܲܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܲܢ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܟܲܕܼ ܢܸܚܡܘܿܠ ܪܲܒܿܘܼܬܹܗ ܒܬܲܚܦܝܼܬܼܵܐ ܕܒܸܤܪܵܐ: ܒܲܢ ܢܡܲܠܸܠ ܥܲܡܲܢ: ܒܐܸܤܛܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܲܙܩܲܪ ܠܹܗ ܠܵܗ̇ ܪܸܡܙܵܐ ܡ̣ܢ ܥܘܼܒܵܗ̇ ܕܲܒܼܬܼܘܼܠܬܼܵܐ. ܕܟܲܕ ܢܸܚܙܹܝܘܗܝ ܠܗܵܘ̇ ܕܲܡܡܲܠܸܠ ܥܲܡܲܢ ܕܒܲܪ ܓܸܢܤܲܢ ܗ̄ܘ̣: ܠܵܐ ܢܸܬܼܪܗܸܒܼ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܹܗ. ܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܠ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܥܛܵܦܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܚܙܝܼ ܥܵܒܼܘܿܕܲܢ: ܒܝܲܕܼ ܗܵܘ̇ ܦܲܓܼܪܵܐ ܡܠܸܐ ܡ̣ܢ ܩܘܼ̈ܕܹܫܐ ܢܸܠܒܲܫ: ܠܹܗ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܒܼܫܹܗ. ܡܸܛܠ ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܘܼܡܝܵܐ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܚܙܝܼ ܠܲܒܼܪܝܼܬܹܗ ܘܐܸܬܼܗܲܦܲܟ ܒܹܗ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܐܸܬܼܪܲܓܼܪܲܓܼ ܕܢܸܠܒܲܫ ܥܲܠ ܒܲܪܢܵܫܹܗ pb. 576 ܓܵܘܵܝܵܐ: ܘܒܹܗ ܢܸܬܼܚܙܸܐ ܠܲܟܼ̈ܢܵܘܵܬܹܗ. ܘܲܚܠܵܦ ܠܒܼܘܼܫܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܫܘܼܒܼܚܵܐ ܕܲܠܒܲܪ: ܒܹܗ ܢܸܨܛܲܒܲܬܼ. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ ܟܠ ܕܲܠܗܵܕܹܐ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܚܵܙ̈ܝܵܢ ܒܹܗ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܠܒܼܝܼܫ: ܫܲܬܼܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܘܡܲܠܵܠܵܬܼ̈ܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܵܪܵܐ ܤܵܓܼ̈ܕܵܢ ܠܹܗ: ܡܸܛܠ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܡܵܪܗܹܝܢ ܕܲܚܙܲܝܵܝ̈ܗܝ ܟܲܕܼ ܠܲܒܼܪܵܗ̇ ܗܘ̤ܵܐ ܘܐܸܬܼܗܲܦܲܟܼ ܒܵܗ̇. ܐܲܝܕܵܐ ܡ̣ܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܟܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܙܵܬܹܗ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ؟ ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܬܓܠܝܼ ܫܘܼܒܼܚܵܗ̇ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܠܟܼܠ: ܒܲܤܝܵܐ ܗ̄ܘܼܵܬܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܗܵܝ̇ ܚܙܵܬܼܵܐ ܡܲܠܝܲܬܼ ܩܘܼ̈ܕܼܫܹܐ. ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ ܕܐܲܕܼܢܲܚ ܪܲܒܘܼܬܼܵܗ̇ ܠܥܹܝܢ ܥܵܠܡܹ̈ܐ: ܟܠܢܵܫ ܡܝܲܩܲܪ ܠܹܗ ܠܗܵܢܵܐ ܕܘܼܡܝܵܐ: ܟܠ ܟܲܪ ܕܡܸܬܼܚܙܸܐ. ܕܲܒܼܗܵܢܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ: ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܫܘ̤ܵܬܼ ܕܲܬܼܩܲܒܸܠ ܚܙܵܬܹܗ ܕܒܼܵܪܘܿܝܵܗ̇. ܘܡܸܛܠܗܵܢܵܐ: ܐܵܦܠܵܐ ܥܲܠ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܒܲܤܝܵܐ: ܘܐܵܦܸܢ ܨܪܝܼܟܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܡ̣ܢ ܟ̱ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܡܲܢ ܕܲܩܢ̣ܵܗ̇: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܬܼܵܓܼܵܐ ܘܐܲܪ̈ܓܘܵܢܹܐ ܡܸܬܼܝܲܩܲܪ ܒܵܗ̇ ܡܲܢ ܕܝܲܠܦ̣ܵܗ̇. ܠܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܡܸܡܬܼܘܿܡ ܐ̄ܢܵܫ ܠܵܐ ܤܵܢܹ̇ܐ: ܠܵܐ ܛܵܪܹܐ ܠܹܗ ܒܡܸܠܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܫܵܐܹ̇ܛ. ܘܡܸܛܠ ܕܡܵܪܹܗ ܪܵܚܹ̇ܡ ܠܹܗ: ܥܲܠ ܟܠܢܵܫ ܪܚܝܼܡ. ܟܠܢܵܫ: ܡܲܚܸܒܼ ܠܹܗ. ܟܠܢܵܫ: ܡܚܲܒܸܒܼ ܠܹܗ. ܘܟܼܠ ܐܲܝܟܵܐ ܕܩܵܪܹܒܼ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܲܠܲܐܟܼ ܢܘܼܗܪܵܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܹܗ: ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܦܵܪܫܝܼܢ ܠܹܗ. ܡܡܲܠܸܠ ܚܲܟܝܼܡܵܐ ܘܲܤܦܝܼܪܵܐ ܘܲܡܫܲܠܹܝܢ ܠܹܗ: ܕܲܠܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܢܸܬܿܠܘܼܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܠܲܡܡܲܠܵܠܘܼ. ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܟܼܠܢܵܫ ܠܦܘܼܡܹܗ ܚܵܝܪ̈ܵܢ: ܕܡܵܢܵܐ ܦܵܬܼܓܼܵܡܵܐ ܢܵܦܹ̇ܩ ܡܸܢܹܗ. ܘܟܼܠܢܵܫ ܠܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ ܡܤܲܟܸܐ: pb. 577 ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܦܸܓܼܓܼܵܡܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܒܨܝܼܘܼܬܼܵܐ ܕܦܸܬܼܓܼܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܼܵܐ ܕܤܘܿܦܸܤܛܵܐ ܡܲܥܩܒܼܝܼܢ ܥܲܠ ܤܘܼܟܵܠܵܗ̇. ܚܲܠ̈ܝܵܢ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܠܡܲܫܡܲܥܬܼܵܐ ܕܚܲܟܿܝܼ̈ܡܹܐ: ܝܲܬܿܝܼܪ ܡ̣ܢ ܟܲܟܵܪܝܼܬܼܵܐ ܠܚܸܟܵܐ ܕܐܵܟܼܘܿܠܹܝ̈ܗ̇. ܘܥܲܠ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܚܫܝܼܒܼ: ܐܵܦܸܢ ܗܸܕܼܝܼܘܿܛܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܡܸܠܬܹܗ ܘܫܝܼܛܵܐ ܒܲܚܙܵܬܹܗ. ܐܲܝܢܵܐ ܕܥܲܠ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܡܡܲܠܸܠ ܒܲܤܝܵܐܝܼܬܼ: ܠܵܐ ܬܘܼܒܼ ܚܵܫ̇ܒܿܝܼܢ ܠܹܗ ܕܚܲܝ̈ܐ ܗ̄ܘ̣: ܐܸܠܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫ ܕܦܵܬܲܚ ܦܘܼܡܹܗ ܥܲܠ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܫܝܼܛ ܗ̤ܘ ܝܲܬܿܝܼܪ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܢܲܦܫܹܗ: ܡ̣ܢ ܟܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܐܝܼܩܵܪ̈ܵܘܗܝ ܬܵܟܼ̇ܒܿܝܼܢ. ܩܵܪܹܒܼ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܚܲܒ̈ܵܠܵܬܼܵܐ: ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܕܫܸܟܼܢܲܬ̤ ܚܙܵܬܼܗܹܝܢ ܥܠܵܘܗܝ: ܡܸܫܬܲܝܢܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܘܼܬܼܗܹܝܢ: ܘܩܵܪ̈ܒܵܢ ܘܡܸܬܿܛܲܦ̈ܝܵܢ ܒܹܗ ܐܲܝܼܟܼ ܕܲܒܼܡܵܪܹܝܢ. ܘܲܡܚܲܪ̈ܟܿܫܵܢ ܒܕܼܘܼܢܒ̈ܝܵܬܼܗܹܝܢ: ܘܲܡܠܲܚ̈ܟܼܵܢ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ. ܡܸܛܠ ܕܗܵܘ̇ ܪܹܝܚܵܐ ܕܦܵܐܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܕܼܵܡ ܩܕܼܵܡ ܥܒܼܵܪ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܟܲܢܲܫܹ̈ܝܢ ܨܹܐܕܼܵܘܗܝ ܘܤܵܡ̣ ܠܗܹܝܢ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܒܦܲܪܕܲܝܤܵܐ: ܡܪ̈ܝܼܚܵܢ ܡܸܢܹܗ. ܗܵܘ̇ ܕܲܫܩܝܼܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܲܢ: ܘܬܼܘܼܒܼ ܚܲܕܬܹܗ ܝܲܗ̣ܒܹܗ ܠܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܡܹܐܬܼܝܼܬܹܗ: ܗ̤ܘܝܘܼ ܕܐܲܒܼܤܸܡ̣ ܪܹܚܵܐ ܕܓܸܢܤܵܐ ܕܼܲܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. ܘܐܸܢ ܩܵܪܹܒܼ ܠܘܵܬܼ ܪ̈ܲܚܡܵܠ ܩܵܛ̈ܘܿܠܹܐ: ܡܸܚܕܼܵܐ ܕܓܸܫܬܼܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܩܸܪܒܲܬ̤ ܠܓܼܘܼܫܡܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܩܸܪܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܥܲܤܩܘܼܬܼ ܥܘܼܙܵܗ̇ ܕܡܸܪܲܬܼܗܘܿܢ ܩܵܛܘܿܠܬܼܵܐ: ܘܒܼܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܦܵܪܹܬܼ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܩܲܡ̈ܨܹܐ. ܘܐܸܢ ܩܵܪܹܒܼ ܨܹܝܕܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܡܵܪܵܐ ܚܵܝ̇ܪܝܼܢ ܒܹܗ. ܘܡܵܢܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ؟ ܕܥܲܡ ܟ̱ܠܵܗ̇ pb. 578 ܒܝܼܫܘܼܬܼܗܘܿܢ ܘܡܲܪܝܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ ܕܫܹ̈ܐܕܹܐ: ܘܟܼܠܹܗ ܚܘܼܬܼܪܵܐ ܕܬܲܪܥܝܼܬܼܗܘܿܢ: ܡܵܐ ܕܲܡܛ̣ܵܘ ܠܲܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ: ܗܘ̤ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܥܲܦܪܵܐ. ܦܸܟܼܗܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܩܲܫܝܘܼܬܼܗܘܿܢ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܐܸܫܬܪܝܼܘ ܦܘܪ̈ܤܲܝܗܘܿܢ: ܒܛܸܠ̣ ܠܗܹܝܢ ܨܸܢ̈ܥܵܬܼܗܘܿܢ. ܗܵܫܵܐ ܕܹܝܢ ܕܚܵܘܝܼܢܵܗ̇ ܠܪܲܒܿܘܼܬܼ ܐܝܼܩܵܪܵܗ̇ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܟܤܸܐ: ܢܚܵܘܸܐ ܡܸܟܹܝܠ ܢܲܗܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܕܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̤ܝ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܸܡܲܬܼܝ ܢܸܫܬܿܘܸܐ ܐ̄ܢܵܫ ܕܲܢܩܲܒܿܠܝܼܗ̇ ܡܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇. ܘܢܸܥܒܸܕܼ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܕܒܲܦܝܼ̈ܢ: ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܗ̇ ܠܡܲܟܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܫܪܵܪܵܐ ܐܸܫܬܘܼܝܼ. ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇: ܚܲܝܠܵܐ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܵܐ: ܕܒܼܵܬܲܪ ܟ̱ܠܹܗ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹ̈ܐ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢ ܠܵܗ̇ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܓܡܝܼܪܹ̈ܐ. ܘܠܵܐ ܡܸܬܼܝܼܗܸܒܼ ܗܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܟܼܠܹܗ ܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܒܚܹܝܠ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܗܘܿܢ ܓܡܲܪܘ: ܟܡܵܐ ܕܤܵܦܹ̇ܩ ܟܝܵܢܵܐ ܒܲܬܼܚܘܼܡܵܐ. ܒܗܵܝ̇ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܗ̣̄ܝ ܚܵܒܼܫܲܬܼ ܠܟܼܠ. ܘܡܸܛܠ ܗܵܢܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܝܼܢܲܢ ܕܲܠܟܼܠܢܵܫ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܬܼܝܵܐ ܢܸܚܫܒܝܼܘܗܝ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܫܬܿܘܝܼܘ ܠܛܲܟܼܤܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܐܸܡܲܪܢܲܢ. ܠܵܘ ܟܠ ܕܒܲܟܼܝܵܢܹܗ ܡܫܲܝܲܢ ܐܵܘ ܫܠܸܐ: ܐܵܘ ܪܡܝܼܣ: ܐܵܘ ܬܲܡܝܲܡ: ܗܵܢܵܐ ܡܲܛܝܼ ܠܕܲܪܓܼܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܲܫܪܵܪܵܐ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܝܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܟܸܤܝܵܐ ܡܸܕܸܡ ܕܫܵܘܹ̇ܐ ܠܪܵܡܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ. ܐܸܠܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܥܲܦܪܵܐ ܒܚܘܼܫܵܒܼܵܘ̈ܗܝ. ܐܵܦܠܵܐ ܠܐܲܝܢܵܐ ܕܲܒܼܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܡܵܟܵܬܹ̈ܗ ܐܵܘ ܕܫܵܪ̈ܥܵܬܹܗ ܡܸܬܼܡܲܟܲܟ: ܕܢܸܬܼܥܗܸܕܼ ܐܸܢܹܝܢ ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܬܿܬܿܒܲܪ ܠܸܒܹܗ ܘܢܸܬܿܬܲܚܬܸܐ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܒܥܘܼܗܕܵܢܗܹܝܢ: ܩܵܪܹܝܢܲܢ ܡܲܟܝܼܟܼܵܐ ܐܵܦܸܢ ܡܩܲܠܤܵܐ pb. 579 ܗܵܕܹܐ. ܕܗܵܐ ܥܕܲܟܹܝܠ: ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܚ̈ܘܼܫܵܒܹܐ ܕܪܵܡܘܼܬܼܵܐ. ܘܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ: ܠܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܠܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܒܝܲܕܼ ܦܘܼܪ̈ܤܹܐ: ܡܩܲܪܸܒܼ ܠܵܗ̇ ܠܘܵܬܹܗ. ܘܐܵܦܸܢ ܡܩܲܠܤܵܐ ܗ̣̄ܝ ܗܵܕܹܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ̇ܪܹܬܼ: ܘܗܵܕܹܐ ܥܕܲܟܹܝܠ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ. ܐܸܠܵܐ ܡܸܒܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܒܵܥܹ̇ܐ ܠܵܗ̇: ܘܠܵܘ ܕܝܼܠܹܗ ܗ̤ܝ. ܐܸܠܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ: ܐܲܝܢܵܐ ܕܠܵܐ ܤܢܝܼܩ ܕܗ̤ܘ ܢܸܬܼܦܲܪܲܣ ܥܸܠܬܼܵܐ ܠܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܕܬܸܬܼܡܲܟܲܟ. ܘܲܠܟܼܠܗܹܝܢ ܗܵܠܹܝܢ ܫܲܡܠܝܼ: ܘܐܲܝܟܼ ܟܝܵܢܵܝܬܼܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܟܲܕܼ ܡܲܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܤܵܦ̇ܩܵܐ ܠܵܗ̇ ܒܪܝܼܬܼܵܐ ܟ̱ܠܵܗ̇: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܟܝܵܢܵܐ ܡܩܲܒܸܠ ܠܵܗ̇ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܹܗ: ܗ̤ܘ ܐܲܝܟܼ ܚܲܛܵܝܵܐ ܘܲܫܚܝܼܡܵܐ ܚܫܝܼܒܼ ܒܥܲܝ̈ܢܲܝ ܢܲܦܫܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܥܲܠܝܼܠ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܟܝܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܹܐ: ܘܓܲܢܒܵܪ ܒܚܸܟܼܡܬܼܵܐ ܕܟܼܠܗܹܝܢ ܒܸܪ̈ܝܵܬܼܵܐ: ܒܟܼܠܵܗ̇ ܚܲܬܿܝܼܬܼܘܼܬܼܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܕܡܸܕܸܡ ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇. ܘܗܵܢܵܐ: ܠܵܘ ܒܦܘܼܪ̈ܤܹܐ. ܐܸܠܵܐ ܕܠܵܐ ܥܸܨܝܵܢ: ܗܵܟܲܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܠܸܒܹܗ܀ ܘܡܲܨܝܵܐ ܟܲܝ ܕܗܵܟܲܢ ܢܸܗܘܸܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ: ܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܠܲܟܼܝܵܢܵܐ ܕܲܢܫܲܚܠܸܦ ܗ̤ܘ ܠܹܗ ܗܵܟܲܢ؟ ܠܵܐ. ܡܵܕܹܝܢ: ܠܵܐ ܬܸܬܼܦܲܠܲܓܼ. ܕܚܲܝܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܐ̄ܪܵܙܵܢܵܝܵܐ ܕܩܲܒܸܠ̣: ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܕܓܼܵܡܲܪ ܠܹܗ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܥܲܡܠܵܐ. ܗܵܢܵܘ ܚܲܝܠܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܩܲܒܸܠ̣ܘ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܛܘܼ̈ܒܼܵܢܹܐ ܒܲܚܙܵܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ. ܘܡܸܛܠܵܬܹܗ ܗ̤ܘ ܕܦܲܩܸܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܦܵܪܘܿܩܲܢ: ܕܡ̣ܢ ܐܘܿ ܪܸܫܠܸܡ ܠܵܐ ܢܸܦܪܩܘܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢ ܚܲܝܠܵܐ ܡ̣ܢ ܪܵܘܡܵܐ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܦܵܪܲܩܠܹܝܛܵܐ ܕܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܪܘܼܚܵܐ ܡܒܲܝܵܐܢܵܐ܀ ܘܗ̤ܘܝܘܼ ܪܘܼܚܵܐ ܕܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ. . ܘܗܵܕܲܐ ܗ̣̄ܝ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܕܲܠܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܸܬܼܓܠܹܝܢ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܕܲܠܗܵܢܵܐ ܪܘܼܚܵܐ ܕܓܸܠܝܵܢܹ̈ܐ ܘܲܡܚܵܘܝܵܢܵܐ pb. 580 ܕܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ: ܡܸܫܬܿܘܹܝܢ ܡܲܟܿܝܼ̈ܟܹܐ ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܝܗܝ ܠܓܼܵܘ ܡܸܢܗܘܿܢ. ܘܡܸܛܠܗܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܐܲܡܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܕܡܲܪܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܚܸܙ̈ܘܵܢܹܐ ܐܲܠܵܗܵܝܹ̈ܐ ܓܵܡܪܵܐ ܠܢܲܦܫܵܐ. ܡܵܕܹܝܢ ܠܵܐ ܢܲܡܪܲܚ ܐ̄ܢܵܫ ܠܡܸܪܢܵܐ ܥܲܠ ܢܲܦܫܹܗ: ܕܐܲܕܼܪܸܟܼ ܠܲܡܫܘܼܚܬܼܵܐ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ ܒܲܩܢܘܿܡܹܗ: ܡܸܛܠ ܚܲܕܼ ܚܘܼܫܵܒܼܵܐ ܕܲܬܼܘܵܬܼܵܐ ܕܲܤܠܸܩ̣ ܠܹܗ ܒܲܙܒܲܢ: ܐܵܘ ܒܩܲܠܝܼܠ ܕܸܡ̈ܥܹܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܠܹܗ: ܐܵܘ ܡܸܛܠ ܚܕܼܵܐ ܫܲܦܝܼܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܼ ܠܹܗ ܒܲܟܼܝܵܢܹܗ: ܐܵܘ ܐܲܚܝܼܕܼ ܠܘܵܬܹܗ ܒܥܸܨܝܵܢܵܐ: ܕܲܠܗܵܘ̇ ܕܤܵܟܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܘܚܵܒܼܘܿܫܵܐ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܒܲܬܼܚܘܼܡܵܐ ܕܲܒܼܥܲܡ̈ܠܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܩܢ̣ܵܐ: ܚܵܫܹ̇ܒܼ ܠܗܘܿܢ ܒܕܼܘܼܟܲܬܼ ܗܵܕܹܐ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܒܲܪܢܵܫܵܐ ܙܟܼܵܐ ܠܟܼܠܗܹܝܢ ܪ̈ܘܼܚܹܐ ܕܲܠܩܘܼ̈ܒܼܠܵܝܵܬܼܵܐ: ܘܠܵܐ ܦܲܕܼ ܡܸܢܹܗ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܥ̇ܒܼܵܪܹ̈ܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪ̈ܵܬܼܵܐ ܟܠܗܹܝܢ: ܕܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܥܡܲܠ̣ ܘܲܩܢ̣ܵܐ: ܘܲܙܟܼܵܐ ܘܡܲܟܸܟܼ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܚܸܤ̈ܢܹܐ ܡܪ̈ܝܼܕܹܐ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܝܕܹܝܟ ܒܪܘܼܚܵܐ ܐܲܪܓܸܫ̣ ܒܢܲܦܫܹܗ ܕܩܲܒܿܠܵܗ̇ ܠܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܗ̤ܝ ܪܘܼܚܵܐ ܤܵܗ̇ܕܵܐ ܠܪܘܼܚܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܡܸܠܬܹܗ ܕܲܫܠܝܼܚܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܤܵܟܼܵܗ̇ ܕܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܛܘܼܒܼܵܘܗܝ ܠܡܲܢ ܕܲܩܢ̣ܵܗ̇: ܕܟܼܠܥܸܕܵܢ ܠܥܘܼܒܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܡܥܲܦܸܩ ܗܵܢܵܐ܀ ܐܸܠܵܐ ܡܫܲܐܸܠ ܐ̄ܢܵܫ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܸܥܒܸܿܕܼ؟ ܐܲܝܟܲܢ ܐܸܩܢܹܝܗ̇؟ ܒܐܲܝܢܵܐ ܦܘܼܪܤܵܐ ܐܸܫܬܿܘܸܐ ܠܡܸܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܩܲܒܿܠܵܢܵܐ؟ ܕܗܵܐ: ܥܵܨܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܢܲܦܫܝ. ܘܟܲܕܼܸ ܡܲܤܒܲܪ ܐ̄ܢܵܐ ܕܲܩܢܹ̇ܝܬܼܵܗ̇: ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܟܲܕܼ ܠܵܐ ܪܓܼܝܼܫ ܐ̄ܢܵܐ: ܗܵܐ ܙܵܘ̈ܥܹܐ ܕܕܲܠܩܘܼܒܼܠܵܗ̇ ܦܵܤܹ̇ܝܢ ܒܓܼܵܘ ܪܸܥܝܵܢܝ. ܘܡܸܟܹܝܠ ܢܵܦܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ ܡܸܟܵܐ: ܠܲܦܤܵܩ ܤܲܒܼܪܵܐ. ܠܗܵܢܵܐ ܕܗܵܕܹܐ ܡܫܲܐܸܠ: pb. 581 ܡܸܬܼܦܲܢܸܐ ܠܹܗ: ܕܦܲܩܵܚ ܠܹܗ ܠܬܲܠܡܝܼܕܼܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ ܐܲܝܟܼ ܪܲܒܹܗ: ܘܲܠܥܲܒܼܕܵܐ ܐܲܝܟܼ ܡܵܪܹܗ. ܚܙܝܼ ܗܵܘ̇ ܦܵܩܘܿܕܼܵܗ̇ ܕܗܵܕܹܐ ܘܝܵܗܘܿܒܼܵܗ̇ ܕܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ: ܒܡܵܢܵܐ ܩܲܢܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ: ܘܐܸܬܿܕܲܡܵܐ ܒܹܗ ܘܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܘܡܸܫܟܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܗ̤ܘ ܓܹܝܪ ܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܐܲܪܟܿܘܿܢܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܘܒܼܝܼ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܡܸܕܸܡ. ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܲܝܟܲܢ ܒܫܘܼܡܠܵܝܵܐ ܕܟܼܠ ܡܝܲܬܪܘܼ ܡܸܬܼܩܲܢܝܵܐ ܡܲܟܿܝܼܟܼܘܼܬܼܵܐ؟ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܕܦܲܩܸܕܼ: ܒܹܗ ܢܡܲܪܸܐ. ܠܬܲܥ̈ܠܹܐ ܠܲܡ ܢܸܩ̈ܥܹܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ: ܘܲܠܥܵܘܦܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܡܲܛܠܠܵܐ: ܘܠܲܒܼܪܹܗ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܸܤܡܘܿܟܼ ܪܹܫܹܗ. ܕܠܹܗ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܐܸܬܼܓܡܲܪܘ ܘܐܸܬܼܩܲܕܲܫܘ ܘܐܸܫܬܲܡܠܝܼܘ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܕܵܪܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܐܲܒܼܵܐ ܡܫܲܕܪܵܢܹܗ ܘܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܘܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܐܵܡܹܝܢ.
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/473
Source:
Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909).
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: March 5, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by .
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Isaac of Nineveh, “Discourse 82” based upon Paulus Bedjan (ed.), Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa. (Paris/Leipzig: Otto Harrassowitz, 1909), Digital Syriac Corpus, last modified March 5, 2019, https://syriaccorpus.org/473.
Bibliography:
Discourse 82.” In Mar Isaacus Ninivita. De perfectione religiosa., edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/473.

Show Citation Styles