Digital Syriac Corpus

On the Soul - ܡܐܡܪܐ ܕܥܠ ܢܦܫܐ

   https://syriaccorpus.org/474
ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܥܠ ܕܒܟܡܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܘܕܥܠ ܐܝܕܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܝܫܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ

ܢܦܫܐ ܗܟܝܐ ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܒܙܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܐܡܪܐ ܒܟܬܒܐ ܘܠܘܬ ܟܝܢܐ ܘܥܝܕܐ. ܡܬܐܡܪ ܠܢ ܡܢ ܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܦܫܐ܆ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪ ܡܪܝܐ ܒܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ: ܕܥܕܥܐܕܝ̈ܟܘܢ ܘܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܟܘܢ ܣܢܬ ܢܦܫܝ 1 ܘܐܝܟ ܗܿܝ: ܕܝܡܐ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܒܢܦܫܗ 2 . ܠܘ ܕܢܦܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ. ܚܣ: ܐܠܐ ܢܦܫܐ ܗܪܟܐ ܠܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܘܠܝܬܗ ܡܫܡܗ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܦܓܪܐ. ܡܬܩܪܐ ܢܦܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܚܙܩܝܐܠ ܢܒܝܐ: ܕܢܦܫܐ ܕܚܛܝܐ ܗܝ ܬܡܘܬ 3 . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܡܪܟܒܐ ܩܪܐ ܟܬܒܐ ܢܦܫܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܘܬܐ ܫܪܝܗ ܕܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܫܬܡܗ ܐܦ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܫܐ. ܟܕ ܡܬܬܥܒܪܝܢ ܫܡܗܐ ܘܚ̈ܫܐ. ܡܢ ܡܘܬܐ ܥܠ ܡܝܬܐ܆ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܡܢܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܕܘܝܕ ܡܛܠ ܝܘܣܦ: ܕܒܦܪܙܠܐ ܥܠܬ ܢܦܫܗ 4 . ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܐܦ ܕܡܐ ܢܦܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪ ܡܘܫܐ: ܕܢܦܫܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܕܡܐ ܗܝ 5 . ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܕܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܡܗ ܢܦܫܐ. ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܐܦ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܬܪܣܝܢܐ ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܐܝܠܢ̈ܐ ܘܠܥܣܒܐ ܘܠܙܪ̈ܥܐ ܘܠܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܪܣܐ ܘܪܒܐ. ܢܦܫܢܝܐ ܘܡܢܦܫܐ ܡܫܡܗܝܢ ܠܗ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ. ܘܗܢܐ ܚܝܠܐ ܡܬܩܪܐ ܢܦܫܐ ܢـܨܒܬܢܝܬܐ. ܡܫܬܡܗ ܕܝܢ ܬܘܒ ܢܦܫܐ. ܐܦ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܪܓܫܢܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܗܢܐ ܚܝܠܐ ܡܬܩܪܐ ܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܘܐܣܛܘܟܣܝܬܐ. ܘܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܪܓܫ ܘܡܬܬܙܝܥ ܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ ܘܚܝ. ܚܝܘܬܐ ܡܫܡܗܝܢ ܠܗ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܕܠܒܪ. ܐܣܛܘܟܣܝܬܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܝܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܪܘܟܒܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܘܟܒܗܿ. ܘܗܕܐ ܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܘܐܣܛܘܟܣܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܟܠܗܝܢ ܚܝܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܦ ܠܦܓܪ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܬܘܒ. ܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܐܝܬ ܒܢ ܗܕܐ ܕܒܗܿ ܡܩܒܠܝܢܢ ܢܡܘܣܐ ܘܗܝ ܦܪܫܐ ܠܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܠܫܪܪܐ ܡܢ ܕܓܠܘܬܐ. ܘܗܝ ܡܕܒܪܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܘܝܗܒܐ ܠܗ ܕܢܬܬܙܝܥ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܒܫܒܥܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܐ ܢܦܫܐ ܒܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܠܘܬ ܟܬܒܐ ܘܥܝܕܐ. ܡܬܝܕܥܝܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܬܝܪ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡ:

ܐ: ܝܬܗ ܘܟܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܗܿܝ: ܕܥܕܥܐܕܝ̈ܟܘܢ ܘܪܝܫ ܝܪ̈ܚܝܟܘܢ ܣܢܬ ܢܦܫܝ 6

ܒ: ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ: ܕܢܦܫܐ ܕܚܛܝܐ ܗܝ ܬܡܘܬ 7

ܓ: ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ: ܢܦܫܐ ܕܣܒܥܐ ܕܝܫܐ ܟܟܪ̈ܝܬܐ 8

ܕ: ܕܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ: ܢܦܫܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܕܡܐ ܗܝ 9

ܗ: ܢܨܒܬܢܝܬܐ: (ܚܝܠܐ ܡܬܪܣܝܢܐ ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܐܝܠܢ̈ܐ ܘܠܥܣܒܐ)

ܘ: ܚܝܘܬܢܝܬܐ: ܚܝܠܐ ܡܪܓܫܢܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ ܕ…. ܠܚܝܘܬܐ ܘܠܦܓܪ̈ܐ.

ܙ: ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܗܦܪܫܝܢܢ ܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢܢ ܡܠܝܠܐܝܬ.

ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܗܝ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܢܝܫܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܘܠܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ.

ܕܡܚܘܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ

ܡܫܐܠ ܗܪܟܐ ܐܢܫ ܟܕ ܐܡܪ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܒܚܕ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܚܙܝܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܒܐܕܢ̈ܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܬܛܥܡܐ ܒܚܟܐ ܘܒܐܝܕܐ ܠܐ ܡܬܬܓܝܫܐ. ܘܒܢܚܝܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܬܣܝܩܐ. ܡܕܝܢ ܠܡ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡܬܝܕܥܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ.

ܩܕܡܝܬ ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܫܡܗܿ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ܘܫܡܐ ܠܡܕܡ ܡܫܘܕܥ. ܘܢܦܫܐ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܫܡܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܕܡ ܡܫܘܕܥ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܘܐܡܪ ܕܐܦ ܠܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܫܘܕܥ ܡܕܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܠܡܕܡ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܝܬܘܗܝ ܠܘ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܫܡܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܿܝ ܐܬܬܘܣܦܬ ܠܗ ܗܿܝ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܫܡܐ ܗ ܠܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܗܘ ܘܐܡܪ ܕܐܝܬ ܫܡܐܠܡܕܡ. ܐܟܙܢܐ ܕܥܢܙܐܝܠܐ ܕܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝܕܡܫܘܕܥ ܠܡܕܡ ܒܗܿܝ ܕܡܕܡ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܥܙܐ ܘܡܢ ܐܝܠܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܬܘܒ ܠܘܕܥܢܙܐܝܠܐ … … ܡܫܘܕܥ ܠܟܝܢܐ ܗܿܘ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܥܙܐ ܘܡܢ ܐܝܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܡܫܘܕܥ ܠܚܘܫ̈ܒܐ ܫܚܝ̈ܡܐ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܕܡܪܟܒܝܢ ܡܢ ܥܙܐ ܘܡܢ ܐܝܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ ܕܫܡܗܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܠܚܘܫ̈ܒܐ. ܐܬܚܙܝܬ ܐܪܐ ܕܫܡܐ ܠܡܕܡ ܡܫܘܕܥ ܘܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܫܡܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܕܡ ܡܫܘܕܥ. ܐܬܓܠܝܬ ܡܕܝܢ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ.

ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܙܝܢܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ ܒܙܒܢ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥ. ܒܙܒܢ ܡܢ ܫܠܐ ܡܢ ܙܘܥܗ. ܟܕ ܚܝ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥ. ܟܕ ܡܝܬ ܕܝܢ ܫܠܐ ܡܢ ܙܘܥܗ. ܘܗܝ ܗܟܝܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܡܢܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܐܠܘ ܡܢܗ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܒܙܒܢ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܐܚܪܢܐ ܡܙܝܥ ܠܗ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܦܫܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܡܢ ܐܣܛܘܟܣܘܗܝ (ܐܝܬܝܗܿ). ܐܡܪܝܢܢ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܢܫܠܐ ܡܢ ܡܙܝܥܢܘܬܗ ܥܕܡܐ ܕܡܫܬܪܝܢ ܐܣܛܘܟܣܘܗܝ (ܡܢ) ܚܕܕܐ ܘܡܦܪܫܝܢ ܡܢܘܬܗ ܘܡܬܦܠܗܕܝܢ (ܐܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ) ܥܠܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܐܝܟ ܡܠܬܟ. ܘܐܢܕܝܢ ܚܙܝܢܢ ܠܗ ܕܫܠܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܐܣܛܘܟܣܘܗܝ ܠܐ ܫܪܝܢ ܘܡܦܠܗܕܝܢ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܦܫܐ. ܟܕ ܡܗܦܟ ܬܘܒ ܕܗܐ ܐܦ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܚܙܝܢܢ ܠܗܝܢ ܕܒܙܒܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܐ. ܗ ܟܕ ܚܐܢ ܡܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ. ܟܕ ܡܝܝ̈ܬܢ ܫܠܝ̈ܢ ܡܢ ܙܘܥܐ. ܬܗܘܐ ܐܦ ܠܗܝܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܡܙܝܥܐ ܓܘܫܡܝ̈ܗܝܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗ ܕܗܠܝܢ ܠܘ ܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܐܟܙܢܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܡܕܡ ܐܚܪܬܐ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܚܘܝܢܢ ܒܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܕܢܦܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ ܡܪܓܫܢܐ ܘܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܗܿܘ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܓܘܫܡܝ̈ܗܝܢ ܘܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܬܘܒ ܘܐܡܪ ܕܐܦ ܠܦܓܪ̈ܐ ܐܢܫܝ̈ܐ ܗܕܐ ܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܙܝܥܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܦܓܪ̈ܐ ܡܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܙܝܥܐ ܠܗܘܢ. ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܕܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܙܝܥܐ ܠܗܘܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܡܠܝܠܬܐ ܝܗܒܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܕܝܢ ܝܗܒܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܟܝܬ ܕܢܬܬܙܝܥܘܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܦܪܝܫ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܐܟܠ ܘܫܬܐ ܘܡܙܕܘܓ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܟܠ ܕܡܬܬܙܝܥ ܐܘ ܡܢ ܠܓܘ ܡܬܬܙܝܥ ܐܘ ܡܢ ܠܒܪ. ܗܿܘ ܡܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܟܐܦܐ ܕܪܚܝܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܢ ܟܘܕܢܝܐ. ܐܘ ܡܝ̈ܐ. ܗܘ ܕܝܢ ܕܡܬܬܙܝܥ ܡܢ ܠܓܘ. ܐܟܙܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܡܢ ܟܝܢܗܿ ܘܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ ܫܠܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܡܢ ܙܘܥܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܓܘ ܠܐ ܫܠܐ. ܦܓܪܐ ܗܟܝܠ ܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܘ ܡܣܬܚܦܘ ܡܣܬܚܦ ܘܐܦܠܐ ܡܬܢܓܕܘ ܡܬܢܓܕ ܐܝܟ ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܢܦܫ. ܕܡܣܬܚ̈ܦܢ ܘܡܬܢܓ̈ܕܢ ܟܕ ܡܢ ܠܒܪ ܡܙܝܥ ܠܗܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܢ ܠܓܘ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܟܕ ܡܢ ܠܓܘ ܡܬܬܙܝܥ ܠܘ ܡܢ ܟܝܢܗ ܡܬܬܙܝܥ ܐܝܟ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܢܘܪܐ ܡܢ ܟܝܢܗܿ ܐܠܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܕܢܘܪܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܡܢ ܙܘܥܗܿ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܘܪܐ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܫܠܐ ܡܢ ܙܘܥܗ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ ܐܢܗܘ ܕܦܓܪܐ ܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ ܐܝܟ ܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ. ܘܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ ܐܝܟ ܢܘܪܐ. ܫܪܝܟܐ ܗܝ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬܐ ܕܚܝܘܬܗ. ܫܘܝܢܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܦܪܙܠܐ ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܦܪܝܫܝܢܢ ܡܢܗܘܢ ܒܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܫܘܝܢܢ ܕܝܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܘܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ. ܒܚܝܘܬܐ ܘܒܚܙܬܐ ܘܒܫܡܥܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܡܬܚܡܬܝܢܢ ܘܪܓܝܢܢ ܒܡܢܐ ܗܟܝܠ ܦܪܝܫܝܢܢ ܡܢܗܝܢ. ܝܕܝܥܐ ܕܒܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܐܘ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܘܡܚܒܠܢܐ. ܐܘ ܟܠܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܐܘ ܡܢܗ ܡܢ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܐܘ ܕܠܢܦܫܐ ܢܐܡܪܝܗܿ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܦܠܛܘܢ. ܕܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ. ܐܘ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܐܡܪܝܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܣܛܘܐܝܩܘ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܦܝܠܛܘܣ. ܗܿܝ ܕܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܪܝܪܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܡܕܝܢ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܗܿܝܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ. ܦܓܪܐ ܡܢܗ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܢܦܫܐ. ܡܬܬܘܕܝܐ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܐܝܬ ܐܘܣܝ̈ܣ ܘܐܝܬ ܓܕܫܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ܐ. ܐܢ ܐܘܣܝ̈ܣ ܘܐܢ ܓܕܫܐ. ܐܠܝـܨܐ ܓܝܪ ܕܓܕܫܐ ܒܐܘܣܝ̈ܣ ܢܬܩܝܡܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܩܢܝܢ ܩܘܝܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܠܥܕ ܐܘܣܝ̈ܣ. ܡܬܬܘܕܝܐ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܐܘܟܡܘܬܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܘܠܘܬܐ. ܚܘܪܘܬܐ ܡܢ ܘܐܘܟܡܘܬܐ. ܘܓܫܝܡܐ (ܒܓܘܫܡܐ) ܦܫܝܛܐܝܬ ܡܬܩܝܡܝܢ. ܚܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܘܟܘܪܗܢܐ ܒܦܓܪܐ ܡܢܦܫܐ. ܛܒܬܐ ܕܝܢ ܘܒܝܫܬܐ. ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܘܠܘܬܐ ܒܡܢܐ ܡܬܩܝܡܝܢ. ܝܕܝܥܐ ܕܒܢܦܫܐ. ܐܢܗܘ ܡܢ ܕܚܘܪܘܬܐ ܘܐܘܟܡܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܓܕܫܐ ܡܪ̈ܓܫܢܐ ܒܓܘܫܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܡܩܝܡܝܢ. ܐܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܘܠܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܓܕܫܐ ܡܬܝܕܥܢ̈ܐ ܐܘܣܝܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܐܝܬ ܕܢܬܩܝܡܘܢ ܒܗܿ. ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ. ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܿ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܥܡܨ ܐܢܫ ܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܗ ܘܚܙܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܠܓܘ. ܘܫܬܝܩ ܦܘܡܗ ܘܡܡܠܠ ܒܠܒܗ. ܘܟܕ ܡܒܪܟ ܠܡܢ ܕܨܒܐ ܘܠܐܛ ܠܡܢ ܕܨܒܐ. ܬܘܒ ܟܕ ܒܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܚܙܐ ܗ ܟܕ ܡܬܗܓܓ. ܘܟܕ ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܫܟܝܚ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܚܙܩ ܘܚܙܐ ܡܢܐ ܐܝܬ ܬܡܢ. ܟܕ ܦܓܪܗ ܠܐ ܡܫܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܩ ܠܫܢܗ. ܘܡܦܩ ܠܓܠܝܐ ܚܘܫܒܢܐ ܕܠܒܗ ܘܡܫܘܕܥ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܐ. ܘܬܘܒ ܚܙܝܢܢ ܠܐܣܝܐ ܟܕ ܒܐܝܕܗ ܠܦܓܪܐ ܓܠܝܐ ܕܟܪܝܗܐ ܓܐܫ. ܥܠ ܚܫܐ ܘܟܐܒܐ ܟܣܝ̈ܐ ܢܦܠ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝ̈ܢ ܠܗܝܢ. ܠܘ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܠܐ ܕܢܦܫܐ. ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܫܟܚ̈ܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܩܝܢܝܘܬܐ ܘܐܪܕܝܟܠܘܬܐ ܘܢܓܪܘܬܐ ܘܙܩܘܪܘܬܐ. ܘܓܐܘܡܛܪܝܐ ܘܐܣܛܪܘܡܝܐ ܘܐܪܝܬܡܐܛܝܩܝ. ܡܘܣܝܩܝ ܘܫܪܟܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܘܐܡܪ ܕܐܦ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܐܝܬ ܐܘܡܢܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܠܕܒܘܪܝܬܐ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܟܟܪܝܬܐ. ܠܓܘܓܝ ܙܩܘܪܐ ܬܡܝܗܐ. ܠܫܘܫܡܢܐ ܬܘܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܒܘܪܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܣܥܪ̈ܢ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܡܬܐܠـܨܝܢ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܕܟܝܢܐ. ܘܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܒܢܝܢܫܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܠܝܠܬܐ ܝܠܦܝܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܘܠܘ ܟܕ ܡܬܥܨܝܢ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܠܐ ܣܢܝ̈ܩܢ ܥܠ ܡܠܦܢ̈ܐ ܘܝܠܘܦܐ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܘܡܢܘܬܐ. ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܪ̈ܒܢܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܐ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܟܚܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܡܢ ܩܕܝܡܘܬ ܡܚܫܒܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܡܢ ܗܿܝ ܕܡܦܩܐ ܠܗ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܝܠܗܿ ܘܛܒܥܐ ܠܗ ܒܗܘܠܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܩُܕܡ ܢܓܪܐ ܘܚܐܪ ܒܚܘܫܒܗ ܠܟܘܪܣܝܐ ܗܿܘ ܕܨܒܐ ܕܢܓܪ ܘܡܛܦܣ ܐܣܟܝܡܗ ܘܪܘܡܗ ܘܥܘܡܩܗ ܘܦܬܝܗ ܘܫܘܦܪܗ ܘܚܫܚܬܗ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܦܩ ܠܥܒܕܐ ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܚܫܠ ܠـܨܒܝܢܗ ܒܝܕ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܝܠܗ ܘܒܝܕ ܥܫܦܐ ܘܩܝܣܐܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܐܪܕܝܟܠܐ ܟܕ ܨܒܐ ܕܢܒܢܐ ܒܝܬܐ. ܘܩܝܢܝܐ ܟܕ ܒܥܐ ܙܢܩܝܢܢ ܣܟܬܐ ܕܦܪܙܠܐ. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܩܕܝܡܘܬ ܡܚܫܒܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܢܦܫܐ. ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܬܪܬܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܕܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܦܢ ܐܢܫ ܠܐ ܐܟܠ. ܘܨܗܐ ܘܠܐ ܫܬܐ. ܘܨܒܐ ܕܡܙܕܘܓ ܘܠܐ ܡܙܕܘܓ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܒܕܘܢ̈ܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܝܕܐ ܗܝ ܪܓܬܐ ܕܪܐܓ ܦܓܪܐ ܕܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ ܘܠܐ ܐܟܠ ܘܠܐ ܫܬܐ. ܐܠܘܠܐ ܕܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܕܟܠܐ ܠܗ ܡܢ ܗܕܐ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܪܐܓ ܦܓܪܐ ܕܢܕܡܟ ܐܘ ܕܢܙܕܘܓ. ܘܠܐ ܕܡܟ ܘܠܐ ܡܙܕܘܓ. ܐܠܘܠܐ ܕܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬ ܕܡܦܓܕ ܠܗ ܡܢ ܗܕܐ. ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܕܐ. ܚܡܪܐ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܟܦܢ ܘܡܫܟܚ ܬܒܢܐ ܐܘ ܣܥܪ̈ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ. ܘܐܡܬܝ ܕܪܐܓ ܕܢܙܕܘܓ ܘܡܫܟܚ ܥܗܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܠܐ ܢܙܕܘܓ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܡܦܓܕܐ ܠܗ ܡܢ ܚܐܦܘܗܝ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܕܟܦܢ ܘܡܫܟܚ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܒܪ ܘܨܗܐ ܘܡܫܟܚ ܘܠܐ ܫܬܐ. ܦܓܪܐ ܡܢ ܪܐܓ. ܗܿܘ ܕܡܦܓܕ ܠܗ ܡܢ ܪܓܬܗ ܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ. ܦܓܪܐ ܡܢ ܨܒܐ ܕܢܐܟܘܠ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܡܨܝܡ ܠܗ ܡܢ ܪܓܬܗ ܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܙܕܘܓ. ܗܿܘ ܕܡܢܟܦ ܠܗ ܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ. ܦܓܪܐ ܓܝܪ ܥܪܩ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܘܡܢ ܩܛܠܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܫܠܡ ܠܗ ܠܩܛܠܐ ܘܠܡܚܘܬܐ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܡܕܡ. ܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ. ܗܕܐ ܡܕܡ ܟܫܠܐ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܦܫܐ. ܘܬܘܒ ܗܟܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܨܐ ܕܢܥܒܕ ܘܕܠܐ ܢܥܒܕ. ܙܒܢ̈ܝܢ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܚܝܪ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܡܥܡܨ ܠܗܝܢ ܕܠܐ ܚܙًܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܢ ܐܕܢܘܗܝ ܡܣܟܪ ܠܗܝܢ ܕܠܐ ܫܡ̈ܥܢ. ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܢ ܕܠܐ ܢܚܙًܝܢ ܘܕܢܚܙًܝܢ. ܘܕܕܫܡܥܢ ܘܕܠܐ ܫܡܥܢ. ܡܕܝܢ ܐܬܓܠܝܬ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ. ܐܢܗܘ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܬܪܬܝܢ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܕܡܩܝܡܐ ܠܦܓܪܐ. ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܣܬܪܐ ܠܗ. ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ pb. f.8b ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܬܪܐ ܠܗܿܝ ܕܦܓܪܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܘܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ. ܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗ. ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܢ ܠܚܕܕܐ. ܒܚܐܦܐ ܕܪܓܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܨܒܐ ܦܓܪܐ ܕܢܐܟܘܠ ܘܠܐ ܫܒܩܐ ܠܗ ܢܦܫܐ ܕܢܐܟܘܠ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܨܒܝܐ. ܚܙܝܢܢ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܕܙܝ̈ܥܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܘܦܠܚ̈ܢ ܘܡܫܬܥܒܕܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܫܘܝܢ ܠܒܪܢܫܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܡܫܬܥܒܕ ܘܦܠܚ ܠܚܒܪܗ ܘܡܡܠܐ ܣܘܢܩܢ̈ܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܬܥܒܕ ܠܒܪܢܫܐ ܘܡܡܠܐ ܚܫܚܬܗ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܚܝܠܬܢ ܡܢ ܐܣܛܘܟܣܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܦܫܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܕܡܫܬܥܒܕܢ ܠܗ ܚܝ̈ܘܬܐ ܘܦܠܚ̈ܢ ܠܗ ܥܒܕܘܬܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܒܒܪܢܫܐ ܡܢ ܗܝ ܕܡܪܟܒ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܘܡܦܪܫ ܫܪܪܐ ܡܢ ܕܓܠܘܬܐ ܘܛܒܬܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܡܢ pb. f.9a ܬܚܘܡܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܘܚܝܐ ܡܢ ܘܡܠܝܠܐ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܡܬܐܡܪ. ܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܦܓܪܐ. ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܥܒܕܝܢ ܒܗܘܢ ܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܠܥܝ̈ܢܐ ܡܢ ܕܢܚ̈ܙܝܢ. ܠܐܕܢ̈ܐ ܕܝܢ ܕܢܫܡ̈ܥܢ. ܠܦܘܡܐ ܕܝܢ ܠܡܛܥܡ. ܠܢܚܝܪ̈ܐ ܕܝܢ ܠܡܪܚܘ. ܠܐܝܕܝܐ ܠܡܓܫ. ܕܕܐܝܕܐ ܕܝܢ ܦܩܚܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܙًܝܢ ܥܝ̈ܢܐ ܘܫܡ̈ܥܢ ܐܕܢ̈ܐ ܘܐܝܕܐ ܠܐ ܦܩܚܐ. ܘܐܝܕܐ ܛܒܐ ܘܡܘܬܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܝ̈ܫܢ ܐܝܕܝܐ ܘܐܝܕܐ ܡܚܣܪܐ. ܐܠܐ ܗܕܐ (ܣܥܘܪܘܬܐ) ܠܘ ܪܓܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܢܒܚܪܘܢ ܘܢܦܪܫܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܕܦܓܪܐ ܐܠܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܗܝ ܕܦܪܫܐ ܕܝܠܢ ܡܢ ܕܠܐ ܕܝܠܢ. ܘܐܝܕܐ ܕܦܩܚܐ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܦܩܚܐ ………

ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܫܬܐ ܚܘܩܝ̈ܢ ܕܐܬܠܚܝܘ ܘܠܐ ܡܬܩܪܝܢ.

ܦܓܪܢܝܬܐ ܚܡܝܡ̈ܬܐܘܩܪܝܪ̈ܬܐ ܡܢ ܪ̈ܟܝܟܬܐ (؟). ܘܡܠܚܝ̈ܬܐ ܡܢ ܦܟܝ̈ܗܬܐ ܘܕܫܪܟܐ. ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ ܕܝܢ ܗܝܕܝܢ ܕܪ̈ܡܢ ܡܢܗܿ. ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܪ̈ܢ ܘܦܩܚ̈ܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܕܛܒܢ ܘܡܘܬܪ̈ܢ. ܘܗܠܝܢ pb. f.9b ܕܠܐ. ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܦܪܫܐ ܠܗܝܢ. ܘܠܘ ܦܓܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܬܘܒ ܘىܘܐܡܪ ܕܗܢܐ ܦܘܦܫܢܐ ܡܘܙܓܗ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܠܘܬ ܦܝ̈ܠܐ ܘܓܡ̈ܠܐ ܝܬܝܪ ܢܫܬܟܚ ܦܘܪܫܢܐ ܗܢܐ. ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ. ܘܗܐ ܚܙܝܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܩܕܩًܬܐ ܕܝܬܝܪ ܨܢܝ̈ܥܢ ܐܟܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܥܠܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܬܣܝ̈ܡܢ ܠܗ ܢܡܘܣܐ ܕܐܝܠܝܢ ܢܣܥܘܪ. ܘܐܝܠܝܢ ܠܐ ܢܣܥܘܪ. ܗܿܝ ܕܠܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܐܢܫ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܠܩܪ̈ܣܐ (ܠܩܪ̈ܩܣܐ) ܕܠܐ ܢܓܢܒܘܢ ܐܘ ܠܝܘܢܐ ܕܠܐ ܢܙܢ̈ܝܢ. ܐܘ ܠܫܘܦܢܝ̈ܢܐ ܕܢܛܪܘܢ ܢܟܦܘܬܐ ܐܘ ܠܐܡܪ̈ܐ ܕܢܗܘܘܢ ܫܦܝ̈ܐ ܘܡܟܝ̈ܟܐ ܐܘ ܠܚܡܪ̈ܐ ܕܢܨܘܡܘܢ ܘܢܨܠܘܢ. ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ …………. ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܕܚܠ ܡܢ ܓܝܗܢܐ……… ܡܠܟܘܬܐ. ܘܦܠܚ ܛܒܬܐ ……ܣܡܒܪܝܫܐ ܟܕ ܡܣܟܠ ܠܦܘܪ…… ܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܦܪܫܐ ܘܣܥܪܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܠܒܘܚ̈ܢܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܘܡܠܝ̈ܠܐ. ܡܚܘܝܢܢ ܕܐܝܬ ܢܦܫܐ ܐܦ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܡܘܫܐ ܡܢ ܐܡܪ: ܕܓܒܠ pb. f.10a ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ ܡܢ ܐܕܡܬܐ. ܘܢܦܚ ܒܐܦܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܗܘܐ ܐܕܡ ܠܢܦܫ ܚܝܐ 10 . ܕܘܝܕ ܕܝܢ ܙܡܪ: ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ. ܘܢܦܩܐ ܪܘܚܗ ܘܗܿܦܟ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܢܦܫܝ ܕܝܢ ܬܪܘܙܝ ܒܐܠܗܐ. ܘܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ 11 . ܘܫܠܝܡܘܢ ܐܡܪ: ܕܗܦܟ ܦܓܪܐ ܠܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܗܘܐ. ܘܪܘܚܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܕܝܗܒܗܿ 12 . ܘܬܘܒ ܢܦܫܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܒܐܝܕܘܗܝ ܐܢܝܢ ܕܐܠܗܐ 13 . ܙܟܪܝܐ ܕܝܢ ܐܡܪ: ܕܒܪܐ ܪܘܚܗ ܕܒܪܢܫܐ ܒܓܘܗ 14 . ܘܐܠܝܐ ܐܡܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܬܗܦܘܟ ܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܠܓܘܗ 15 . ܘܕܒܝܬ ܚܢܢܝܐ ܐܡܪܘ: ܒܪ̈ܟܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܪ̈ܘܚܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܠܡܪܝܐ 16 . ܚܙܩܝܐܠ ܐܡܪ: ܬܝ ܪܘܚܐ ܡܢ ܐܪܒܥܬ ܪ̈ܘܚܐ ܘܦܘܚ ܒܩܛܝ̈ܠܐ ܘܢܐܚܘܢ 17 . ܘܡܪܝܐ ܐܡܪ: ܡܢܐ ܢܬܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܢܩܢܐ ܘܢܦܫܗ ܢܚܣܪ. ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ 18 . ܘܐܣܛܦܢܘܣ ܐܡܪ: ܘܗܘܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫ ܢܦܫ̈ܢ 19 . ܘܦܛܪܘܣ ܐܡܪ: ܘܐܬܦܢܝܬܘܢ ܗܫܐ ܠܘܬ ܪܥܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܟܘܢ 20 . ܝܘܚܢܢ ܬܘܒ ܐܡܪ: ܕܐܢ ܢܐܡܪ ܕܠܝܬ ܠܢ ܚܛܝܬܐ ܢܦܫܢ ܡܛܥܝܢܢ 21 . ܘܦܘܠܘܣ ܐܡܪ. ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢܟܘܢ ܠܐ ܐܒܕܐ. ܘܬܘܒ ܢܕܟܐ ܢܦܫܢ ܡܢ ܨܐܘܬܐ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܪܘܚܐ 22 .

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܡܚܘܐ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܘܚܘܫ̈ܒܐ pb. f.11a ܕܡܠܦܢ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ܥܠ ܢܦܫܐ

ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܗܟܝܠ ܕܠܒܪ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܬܪܥܝܘ ܘܐܡܪܘ ܕܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢܗܘܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܝ. ܘܗܢܘܢ ܡܢ ܕܐܡܪܘܗܿ ܓܘܫܡܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪܘ ܕܚܕ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܪܟܒܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܐܡܪ ܡܢ ܚܕ ܐܣܛܘܟܣܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܐܡܪܘܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܬܐܠܝܣ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܐܪ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܢܐܟܣܝܡܟܘܣ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܐܡܪܘܗܿ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܪܩܠܝܛܘܣ. ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܕܐܡܪܚ ܕܢܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܠܟܝܢܐ ܕܐܪܥܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܪܟܒܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܡܐ ܕܚܕܪܝ ܠܒܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܡܦܝܩܠܝܛܘܣ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܐܡܪܘܗܿ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܩܪܐܛܝܣ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܦܪܚܝܢ ܒܐܐܪ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܘܡܩܪܛܝܣ. ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܣܛܘܐܝ̈ܩܘ. ܗܿܢܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܓܘܫܡܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܓܘܫܡܐ ܩܛܝܢܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ pb. f.11b ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܡܬܦܠܓܝܢ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪܘ ܕܩܢܘܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܡܩܝܡܐ ܘܠܐ ܣܢܝܩܐ ܕܒܐܚܪܢܐ ܬܬܩܝܡ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܩܢܘܡܐ ܕܠܘ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܡܩܝܡܐ ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܡܢ ܕܐܡܪܘܗܿ ܩܢܘܡܐ ܕܡܩܝܡ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ. ܘܠܗ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܐܡܪܘ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܚܝ ܘܐܝܬ ܠܗܿ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪܘܗܿ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܩܢܘܡܐ ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܐ ܡܩܝܡܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪܘ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܚܙܬܐ ܒܥܝܢܐ ܘܐܝܟ ܚܘܪܘܬܐ ܒܬܠܓܐ. ܘܐܝܟ ܚܠܝܘܬܐ ܒܕܒ… (ܡܢܗܘܢ) ܡܢ ܐܡܪܘ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐܪܝܢ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܚܒܝܟܘܬܗܘܢ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ. ܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܡܬܚܒܟܝܢ ܒܚܕܕܐ. ܕܒܫܐ ܘܚܡܪܐ ܘܦܠܦ̈ܠܐ ܡܬܝܠܕܐ ܡܢܗܘܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܡܬܚܒܟܝܢ ܘܡܬܓܒܠܝܢ ܡܬܝܠܕܐ ܡܢܗܘܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܢܬܓܒܠܘܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܣܛܘܟܣܐ ܟܕ ܡܬܡܙܓܝܢ ܒܡܫܘܚܬܐ ܫܘܝܬܐ ܡܬܩܝܡ ܡܢܗܘܢ ܦܓܪܐ. ܘܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܘܙܓܗܘܢ. ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ pb. f.12a ܡܢ ܩܕܝܡ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܣܥܘܪܘܬܐ ܐܘ ܚܝܠܐ ܟܕ ܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܡܡܬܩܝܡܝܢ ܘܡܬܚܒܠܝܢ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ. ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܐ. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܕܐܡܦܪܝܕܝܣܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܘܪܡܢܝܐ ܕܚܘܒܟܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܟܕ ܡܢ ܕܘܡܝܐ ܗܕܐ ܕܒܐܘܪܡܢܝܐ ܡܬܩܝܡܐ ܒܢܩܫܐ ܡܛܟܣܐ ܕܡܢ̈ܝ ܩܝܬܪܐ ܢܣܒܘܗܿ ܠܗܕܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܡ (ܕܩܝܬܪܐ) … ܟܕ ܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢܗ ܡܢ̈ܐ ܕܩܝܬܪܐ ……ܡ. ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܦܪܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܘܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܕܐܩܪܐܛܝܣ. ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪܘ ܐܝܬܝܗܿ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ. ܗܘܝܘ ܫܘܡܠܝ ܗܕܐ ܐܕܫܗ ܕܦܓܪܐ. ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܪܝܣܛܘܛܐܠܝܣ. ܙܕܩ ܗܟܝܠ ܕܝܢܗ. ܪܢܗܿ ܠܗܕܐ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܕܝܢ ܬܠܬ ܐܘܣܝ̈ܣ ܐܡܪ ܕܐܝܬ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܠܐ ܗܝ ܕܣܝܡܐ. ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܡܘܬܐ ܘܐܕܫܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܬܙܝܥܐ ܗܘܠܐ ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܡܪܟܒܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܡܢ ܗܘܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܡܢ ܐܕܫܐ. ܘܠܗܿܝ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܠܐ. ܚܝܠܐ ܡܫܡܗ ܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܡܟܢܐ pb. f.12b ܕܬܩܒܠ ܠܕܡܘܬܐ. ܠܗܿܝ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܡܘܬܐ ܘܐܕܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܡܫܡܗ ܠܗܿ ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܘܡܠܝܗ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܬܚܘܝܬܐ ܡܢܗܪܢܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܒܗܘܢܟ ܠܗܘܠܐ ܒܕܡܘܬ ܢܚܫܐ ܫܪܝܪܐ ܘܦܫܝܛܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܩܒܠ ܐܣܟܝܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ. ܠܐܕܫܐ ܘܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܢܕܝܪܝܢܛܐ ܗܿܘ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܢܚܫܐ ܘܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܠܐܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܬܠܝܬܐܝܬ ܝܕܥ ܠܗ ܐܪܝܣܛܘܛܐܠܝܣ:

(ܐ: ) ܚܕ ܡܢ ܗܘܠܐ ܚܝܠܐ ܩܪܐ ܠܗ ܐܝܟ ܢܚܫܐ ܕܠܐ ܡܣܟܡ ܘܠܐ ܡܪܝܡ

(ܒ: ) ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܕܫܐ ܘܕܡܘܬܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܡܫܡܗ ܠܗ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ

ܘܐܣܟܝܡܐ ܘܐܕܫܐ

(ܓ: ) ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܗܿܝ ܗܝ ܕܡܢ ܗܘܠܐ ܐܕܫܐ ܡܪܟܒܐ. ܐܝܟ ܐܢܕܪܝܢܛܐ ܡܪܟܒ

ܡܢ ܢܚܫܐ ܘܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܐܡܪܗܿ ܗܟܝܠ ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܒܗܢܐ ܙܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܘܡܠܝܗ ܘܐܕܫܗ ܕܦܓܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܐܣܟܝܡܗ ܘܐܕܫܗ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ ܘܣܟܡܗ ܘܫܘܡܠܝܗ ܠܐܢܕܪܝܢܛܐ pb. f.13a ܟܕ ܐܬܐ ܢܚܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܫܘܡܠܝܗܿ ܘܐܕܫܗܿ ܕܦܓܪܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܡ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܟܕ ܗܘܬ ܚܙܬܐ ܫܡܠܝܬ ܠܥܝܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܟܕ ܗܝ ܢܦܫܐ ܫܡܠܝܬ ܠܚܝܘܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܡܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܘܚܘܫ̈ܒܐ ܕܐܬܪܥܝܘ ܘܚܫܒܘ ܥܠܝܗܿ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܕܠܒܪ ܡܛܠ ܢܦܫܐ. ܡܬܝܕܥܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡ:

ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܐܡܪܘܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ:

ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪ ܕܚܕܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢܗܘܢ ܐܡܪܘܗܿ ܢܘܪܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܗܪܐܩܠܝܛܝܘܣ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܐܪ ܐܡܪ: ܐܢܐܟܣܝܡܝܢܘܣ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܐܡܪܘܗܿ: ܐܡܦܪܩܠܝܛܘܣ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܢܫܒܐ ܐܡܪܘܗܿ: ܐܩܪܐܛܝܣ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܦܪܚܝܢ ܒܐܐܪ: ܡܩܪܝܛܝܣ ܡܢܗܘܢ ܕܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܡܪܘ ܕܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܡܩܝܡܐ ܒܩܘܝܡܗܿ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܪܡܘܢܝܐ ܕܚܘܒܟܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ: ܐܢܐܩܪܐܛܝܣ ܡܢܗܘܢ ܐܢܛܘܠܘܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܡܪܘܗܿ: ܐܪܝܣܛܛܠܝܣ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ: ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܐܡܦܪܝܕܝܣܝܐ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ (ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܚܙܬܐ ܒܥܝܢܐ ܐܡܪܘ) ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܐ ܡܩܝܡܐ

pb. f.14a ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܐܣܒܪܘ ܥܠ ܡܣܒܪ̈ܢܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܥܐܠܢ ܒܦܘܠܓܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܚܒܫܢ ܬܚܘܬܘܗܝ. ܐܣܩܠܦܝܕܨ ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܘܪܫܐ ܕܪܓܫܐ. ܦܝܬܓܘܪܘܣ ܕܝܢ ܐܡܪ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢܝܢܐ ܕܡܙܝܥ ܝܬܗܿ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܟܘܢܫܐ ܕܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܠܡ ܕܟܪܛܝܣܐ ܐܘ ܡܓܠܬܐ ܕܠܐ ܟܬܝܒܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ ܘܕܣܘܟܠܐ ܡܛܠ (ܕܡܬܟܬܒܝܢ) ܘܡܬܛܒܥܝܢ ܒܗܿ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܡܐ ܕܡܬܓܒܠ ܠܝܬ ܒܗ ܚܘܫܒܐ ܘܠܐ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܥܗܢܘܬܐ (؟). ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܢܣܝ̈ܢܐ ܕܦܓܥܝܢ ܒܗ ܚܕ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܥܒܕܝܢ ܒܗ ܟܘܢܫܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܘܕܣܘܟܠܐ. ܥܘܗܕܢܐ ܗܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܡܪܝܢ. ܦܠܛܘܢ ܬܘܒ ܐܡܪ. ܐܦ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬ. ܡَܢٍܝ̈ܢܐ (ܡܢܝ̈ܢܝܐ) ܬܘܒ ܐܡܪܘ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܫܘܒܚ̈ܐ (ܚܘܫ̈ܒܐ): ܚܕ ܡܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܕ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܠܡ ܕܡܬܦܠܓܐ. ܘܗܘܝܐ ܒܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܡܢܦ̈ܫܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܡܢܗܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ ܩܠܝܠ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܒܣܘܓܐܐ ܘܒܣܓܝ ܡܫܘܬܦܝܢ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܡܠܬܐ ܐܪܘܥܬܐ pb. f.14b ܠܘܩܒܠ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܦܝܠܠܣܘܦܐ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܘܣܬܪܐ ܕܫܘܒܚ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܪܝܢ ܕܫܒܚܘ ܡܛܠ ܢܦܫܐ

ܩܕܡܝܬ ܡܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܐܣܛܘܝ̈ܩܘ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܐܣܛܘܝ̈ܩܘ ܗܟܝܠ ܥܒܕܝܢ ܬܠܬܐ ܣܥܝ̈ܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܚܘܝܢ ܕܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܣܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܡܪܝܢ ܗܟܝܠ ܕܕܡܝܢܢ ܠܒܗܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܒܦܓܪܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܢܦܫܐ ܗ ܒܚܫܐ ܘܒܥܝܕܐ ܘܒܕܝܬܣܝܣ. ܕܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܘ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. ܡܕܝܢ ܠܡ ܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܫܪܝܢܢ ܠܣܥܝܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܗܟܢܐ: ܕܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܕܝܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܝܢܝܘܬܐ. ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܠܠܐ ܓܫܘܡ. ܕܕܡܐ ܘܠܐ ܕܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܣܥܝܐ ܬܪܝܢܐ. ܠܝܬ ܠܡ ܘܠܐ ܚܕ ܠܐ ܓܫܘܡ ܕܚܐܫ ܐܟܚܕܐ ܥܡ ܓܘܫܡܐ. ܟܕ ܡܬܟܪܗ ܐܘ ܡܬܦܣܩ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܚܐܫ ܥܡ ܢܦܫܐ ܟܕ ܚܐܫܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܚܡܨܐ ܢܦܫܐ ܡܣܡܩ ܦܓܪܐ. ܘܟܕ ܕܚܠܐ ܡܪܥܬ. ܡܕܝܢ ܠܡ ܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠ ܕܚܐܫܐ ܥܡ ܓܘܫܡܐ. ܫܪܝܐ: ܩܕܡܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܡܕܡ ܡܕܡ ܠܐ ܓܫܘܡ ܕܚܐܫ ܥܡ ܓܘܫܡܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ pb. f.15a ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܟܕ ܚܐܫܝܢ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܐܦ ܗܢܝܢ ܐܟܚܕܐ ܥܡܗܘܢ ܗܘܝܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܬܚܡܝܢ ܥܡܗܘܢ ܡܬܚ̈ܡܢ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬ ܗܿܝ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܟܢܐ: ܕܓܘܫܡܐ ܟܕ ܚܐܫ ܡܢ ܢܦܫܐ ܫܩܠ ܠܗ ܪܓܫܬܐ ܕܢܐܚܫ ܟܕ ܗܝ ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ ܡܩܘܝܐ. ܘܠܐ ܚܐܫܐ ܡܘܬܪܐ. ܡܥܝܐ ܬܠܝܬܝܐ. ܡܘܬܐ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܠܐ ܓܫܘܡ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܬܢܩܦܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܬܢܩܦܐ ܠܓܘܫܡܐ ܐܦ ܡܬܦܪܫܐ ܡܢܗ. ܡܕܝܢ ܠܡ ܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܫܪܝܐ: ܗܿܝ ܡܢ ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܡܘܬܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬܘܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܠܐ ܡܬܢܩܦ ܠܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢܗ. ܕܓܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܗܐ ܣܘܪܛܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܡܬܢܩܦܝܢ ܠܓܘܫܡܐ ܘܡܬܦܪܫܝܢ ܡܢܗ. ܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܢܦܫܐ ܠܘ ܡܬܢܩܦܘ ܡܬܢܩܦܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܢܩܦ ܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܣܡ ܗܘ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܘܬܗ. ܐܘ ܥܠ ܓܢܒܗ. ܬܘܒ ܐܠܘ ܡܢܩܦ ܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܘ ܟܠܗ ܡܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܟܠܗ ܚܝܐ. ܐܠܐ pb. f.15b ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕ. ܡܢܦܫܬܐ ܘܚܝܐ ܗܘܬ ܗܿܝ ܕܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܠܢܦܫܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܠܗ ܡܢܦܫ ܘܚܝ. ܠܟܠܗ ܡܚܝܕܐ ܘܥܡ ܟܠܗ ܐܣܝܪܐ. ܘܠܘ ܡܢܩܦ ܢܩܝܦܐ ܠܗ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܣܥܝ̈ܐ ܕܠܗܘܢ ܕܐܣܛܘܝ̈ܩܘ. ܘܫܪܝܐ ܕܝܠܢ.

ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܢܢ ܕܡܚܘܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ:

ܐ: ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܬܚܝܬ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܢܦܠ. ܐܘ ܬܚܝܬ ܟܠܗܘܢ. ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ. ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܗܝ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܚܙܝܐ ܘܠܐ ܡܬܬܓܝܫܐ. ܘܕܫܪܟܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒ: ܓܘܫܡܐ ܟܕ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܝܘܩܪܐ ܥܒܕ ܒܗ. ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܗܿܘܝܐ ܒܦܓܪܐ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܘܩܪܐ ܠܐ ܥܒܕܐ ܒܗ ܐܠܐ ܡܐܚܝܘ ܡܐܚܝܐ ܠܗ ܘܩܠܝܠܐ ܥܒܕܐ ܠܗ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܓ: ܓܘܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܠܐ ܥܒܪ. ܡܛܠ ܕܚܕ ܠܚܒܪܗ ܟܠܐ. ܘܡܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܚܕ ܡܬܥܘܟܝܢ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܒܟܠܗ ܥܒܪܐ ܘܫܪܝܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕ: ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܐܘ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ ܐܟܙܢܐ ܕܟܐܦܐ ܕܪܚܝܐ ܕܡܬܬܕܚܝܐ ܡܢ ܠܒܪ. ܐܘ ܡܢ ܠܓܘ ܡܬܬܙܝܥ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ. ܢܦܫܐ ܗܟܝܠ ܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥܐ pb. f.16a ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܫܡܐ ܠܐ ܡܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܢܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܠܓܘ ܡܬܬܙܝܥܐ ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ ܕܕܓܠܬܐ ܘܫܟܝܪܬܐ. ܗ: ܓܕܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܗܘ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܘܪܘܬܐ ܘܐܘܟܡܘܬܐ. ܕܡܬܩܝ̈ܡܢ ܒܓܘܫܡܐ. ܓܕܫܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܪܚܡܬܐ ܣܢܐܬܐ ܘܥܩܬܐ ܘܚܕܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܒܠܐ ܓܫܘܡ ܡܬܩܝܡܝܢ. ܘ: ܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ ܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܡܬܬܪܣܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܬܪܣܝܐ ܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܙ: ܓܘܫܡܐ ܢܦܫܢܝܐܡܬܬܘܣܦ ܘܡܬܬܒܨܪ ܒܐܘܪܟܐ ܘܒܥܘܡܩܐ ܘܒܦܬܝܐ. ܘܠܐ ܡܬܬܘܣܦܐ ܒܗܠܝܢ ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܚ: ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܒܐܬܪܐ. ܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܒܚܕ ܐܬܪܐ. ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܘܢܦܫܐ ܒܚܕ ܐܬܪܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ. ܛ: ܠܝܬ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܝܠܐ ܘܝܕܘܥܐ ܒܟܝܢܗ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܡܠܝܠܘܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܝ: ܟܠ pb. f.16b ܓܘܫܡܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܒܝܕ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܣܟܘܗܝ ܡܚܝܕ ܠܓܘܫܡܐ ܐܚܪܢܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܟܠܗܿ ܥܡ ܟܠܗܿ ܡܚܝܕܐ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܕܠܘܬܗ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܝ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܡܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܐܐܪ.

ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ. ܕܝܕܝܥܐ ܕܢܦܫܐ ܡܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܐܐܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܐܚܐ ܣܛܪ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗܘܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܕܐܦܠܐ ܣܛܪ ܡܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܬܪܣܝܬܐ ܡܨܝܐ. ܠܡܐܚܐ. ܢܗܘܝܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟܘܢ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܚܐܝܢ ܟܕ ܠܐ ܫܬܝܢ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܡܛܠ ܢܫܪ̈ܐ ܘܚܓ̈ܠܐ. ܘܐܝܬ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܠܐ ܚܐܝܢ ܕܠܐ ܣܘܩܐ ܕܐܐܪ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܣܝ̈ܩܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܕܒܘܪ̈ܐ ܘܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܪܐܬܐ. ܢܘܢܐ ܐܡܪ ܘܐܢܟܠܝܘܣ ܘܕܫܪܟܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܠܐ ܐܐܪ ܘܠܐ ܡܝ̈ܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܢܘܪܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܩܕܡܢܢ ܚܘܝܢܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܒܕܓܘܢ ܡܚܘܝܢܢ ܕܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܢܘܪܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ. ܐ: ܢܘܪܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܓܘܫܡܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ pb. f.17a ܢܦܫܐ ܢܘܪܐ. ܒ: ܢܘܪܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܢܘܪܐ. ܓ: ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܡܟܢ ܝܩܕ ܡܘܩܕ ܠܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܢܘܪܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܪܘܚܐ.

ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܝܕܝܥܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܪܘܚܐ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܕ ܡܬܦܪܫ ܕܡܐ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܘܪܘܚܐ ܡܝܬܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܕܐܢ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܬܦܪܫܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܝܘܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܪܬܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܪܝܫܐ ܘܡܘܚܐ ܘܠܒܐ ܘܟܒܕܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܬܦܪܫ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܐܘ ܟܠܗܘܢ ܡܝܬܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܟ ܡܠܬܟܘܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܕܡܐ ܕܝܒܐ. ܡܢܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܝܒܐ ܘܗܕܐ ܫܟܝܪܬܐ ܗܝ ܐܦ ܕܓܠܬܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܘ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܦܪܚܝܢ ܒܐܐܪ.

ܐ: ܪܘܟܒܐ ܡܢ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܓܘܫܡ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܒ: ܪܘܟܒܐ ܡܢ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܗܝ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ pb. f.17b ܢܦܫܐ ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ. ܪܘܟܒܐ ܡܢ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܕܦܪܚܝܢ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܡܩܝܡܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܐ ܡܩܝܡܐ.

ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܘܢ ܓܘܢܐܝܬ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܐܝܟܐ ܕܡܚܘܝܢܢ ܕܢܦܫܐ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. … … ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܬܦܪܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܡܩܝܡܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ. ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܩܘܝܡܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ: ܩܕܡܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܚܙܬܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܒܬܠܓܐ. ܐ: ܚܙܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܒܬܠܓܐ ܓܕܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܚܙܬܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܒܬܠܓܐ. ܒ: ܚܙܬܐ ܡܢ ܒܥܝ̈ܢܐ ܘܚܘܪܘܬܐ ܕܒܬܠܓܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܿܘ ܣܝܡ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘ ܕܣܝܡ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܠܐ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܕܒܗܿܘ. ܣܝܡܐ ܓܝܪ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܥܘܠܘܬܐ ܘܠܝܕܥܬܐ ܘܠܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܚܙܬܐ ܒܥܝ̈ܢܐ pb. f.18a ܘܐܝܟ ܚܘܪܘܬܐ ܒܬܠܓܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ.

ܐ: ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܒ: ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܗܝ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܐ. ܓ: ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܚܘܠܡܢܐ ܡܫܟܢ ܠܦܓܪܐ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܟܪܗ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܢܬܡܚܠ. ܟܠ ܟܡܐ ܕܚܝ ܘܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ. ܘܗܐ ܚܙܝܢܢ ܕܡܬܟܪܗ ܘܡܬܡܚܠ ܟܕ ܚܝ ܘܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ. ܕ: ܚܝ̈ܝܠܐ ܫܘܝ̈ܐ ܕܡܘܙܓܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܙܠ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܘܢܦܫܐ ܦܝܫܐ ܒܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܐܢ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗ: ܚܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܘܙܓܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܠܦܘܬ ܩܘܡ̈ܬܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܘܙܒܢܐ ܡܫܬܚܠܦ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܢܦܫܐ ܬܘܒ ܡܫܬܚܠܦܐ pb. f.18b ܡܫܬܒܚܐ ܠܘ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܠܢ ܐܠܐ ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܠܦܘܬ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܕܡܫܬܚܠܦ ܒܙܒܢ ܡܢ ܕܐܪܝܐ ܒܙܒܢ ܡܢ ܕܐܡܪܐ ܒܙܒܢ ܡܢ ܕܕܐܒܐ ܒܙܒܢ ܕܓܕܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܕܓܠܬܐ ܘܫܟܝܪܬܐ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܘ: ܐܢ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܘܙܓܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܡܕܝܢ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܐܢ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܦܪܙܠܐ ܢܦܫܐ. ܘܡܫܬܟܚܝܢ ܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ ܡܢܦ̈ܫܐ. ܗܿܝ ܕܕܓܠܬܐ ܗܝ ܘܫܟܝܪܬܐ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܫܘܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘܪܡܢܝܐ ܕܒܝܟܘܬܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܟܕ ܐܘܪܡܢܝܐ ܐܡܪܝܢ ܠܡܠܚܡܘܬܐ.

ܐ: ܢܦܫܐ ܡܕܝܢ ܡܕܠܩܒܐ ܠܦܓܪܐ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܠܗ ܡܢ ܪܓܬܗ. ܐܘ ܡܫܠܡܐ ܠܗ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܓܦܝܢ ܠܗ. ܐܘܪܡܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܚܡܘܬܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܠܐ ܡܕܠܩܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܐܢ ܡܕܠܩܒܐ ܠܗ. ܠܘ ܡܠܚܡܘܬܐ ܗܝ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ pb. f.19a ܐܪܡܢܝܐ ܕܚܒܝܟܘܬܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܒ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܐܝܬ ܠܗܿ ܩܕܝܡܘܬܐ ܘܪܝܫܢܘܬܐ ܥܠ ܦܓܪܐ. ܘܡܠܚܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܠܝܬ ܠܗܿ ܩܕܝܡܘܬܐ ܘܪܝܫܢܘܬܐ ܥܠ ܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܘ ܡܠܚܡܘܬܐ ܗܝ. ܓ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܡܩܒܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܘܠܘܬܐ ܘܢܟܦܘܬܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ. ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܘ ܡܠܚܡܘܬܐ ܗܝ. ܕ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܝܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ. ܗ: ܐܢܕܝܢ ܢܦܫܐ ܐܪܡܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܝܢ ܚܘܠܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܟܪܗ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܢܬܡܚܠ ܟܡܐ ܕܚܝ ܘܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܠܚܡܘܬܐ ܡܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ ܐܙܠܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܢܛܝܪܐ ܒܗ ܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܪܝܗܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܪܡܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܠܚܡܘܬܐ ܕܚܒܝܟܘܬܗܘܢ ܕܐܣܛܘܟܣܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܐܡܪ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ.

ܩܕܡܐܝܬ ܡܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܫܘܡܠܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܡܕܡ ܒܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܒܪܢܝܬܗ pb. f.19b ܕܡܕܡ. ܘܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܡܢܗ. ܠܐ ܢܛܝܪܐ ܐܟܙܢܐ ܕܐܣܟܝܡܗܿ ܕܐܠܦܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܡܠܝܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܠܦܐ ܘܐܝܟ ܙܢܐ ܕܐܣܟܝܡܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܐܢܕܝܪܝܢܛܐ. ܗܕܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܢܛܝܪܐ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܕܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܗ ܕܡܕܡ. ܘܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢܗ ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܡܠܝܗܿ ܕܐܠܦܐ ܘܐܦ ܡܕܒܪܢܗܿ. ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܢܛܝܪ ܘܡܩܝܡ ܡܢܗ ܘܠܗ. ܡܕܝܢ ܬܪܝܢܐܝܬ:

ܐ: ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܝ ܕܡܕܡ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢܗ ܢܛܝܪ

ܒ: ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܡܕܒܪܢܗ ܕܡܕܡ ܘܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢܗ ܠܐ ܢܛܝܪ.

ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܚܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܐܠܦܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܡܠܝܗܿ ܕܐܠܦܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܠܚܡܘܬܗ ܐܘܟܝܬ ܡܠܚܡܢܝܬܗ ܘܡܕܒܪܢܝܬܗ ܕܦܓܪܐ ܛܒܐܝܬܐܡܪ. ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܠܗ pb. f.20a ܟܬܒܐ ܕܒܗ ܩܪܐ ܠܗܿ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܗܘܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܝܡܗܿ ܕܐܠܦܐ. ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܝܠܗ ܘܐܣܟܝܡܗ ܕܐܢܕܝܪܝܢܛܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܐܢܕܪܝܢܛܐ. ܐܡܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܒܝܫܐܝܬ ܐܡܪ. ܘܝܬܝܪ ܣܟܠܐܝܬ. ܐܢܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܩܘܒܠܗ ܗܠܝܢ ܡܟܣܢ̈ܘܬܐ. ܐ: ܐܢܕܝܢ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܕܦܓܪܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܢܕܝܪܝܢܛܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܢܢܩܐ ܕܟܕ ܡܬܦܣܩܐ ܐܝܕܗ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܐ. ܬܬܦܣܩ ܥܡܗ ܡܢܬܐ ܡܢ ܢܚܫܐ ܘܡܢܬܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ. ܐܠܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܝܡܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܐܢܕܝܪܝܢܛܐ. ܒ: ܐܢ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܒܐܠܦܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܬܬܟܫܠ ܠܘܬ ܦܓܪܐ. ܘܗܐ ܟܕ ܚܙܝܢܢ ܕܩܝܡܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܘܗܝ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ. ܪܐܓ ܓܝܪ ܕܢܐܟܘܠ ܘܐܘ ܕܢܫܬܐ ܐܘ ܕܢܙܕܘܓ ܘܟܠܝܐ ܠܗ ܡܢ ܗܕܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ. ܓ: ܐܢ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܕܦܓܪܐ ܕܐܠܦܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܛܘܦܣܐ ܘܝܘܩܢ̈ܐ ܘܕܡܘܬܐ pb. f.20b ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܟܕ ܡܪܚܩܝܢ ܡܢܗܿ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܙܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܐ ܚܙܝܢܢ ܕܡܩܒܠܐ ܠܗܘܢ ܘܢܛܝܪܝܢ ܒܗܿ. ܕ: ܐܢ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܡܢ ܦܓܪܐ ܡܕܝܢ ܢܣܒܐ ܠܗܿ ܐܝܬܘܬܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܗܘ ܡܝܬܪ ܡܢܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܗܘܝܗܿ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܗܿܘܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܘܓܠܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܡܠܝܐ ܠܥܠܡܐ ܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡ̈ܬܐ ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܣܟܝܡܐ ܐܢܛܘܠܝܟܝܐ ܕܐܠܦܐ ܘܕܒܝܬܐ.

ܠܘܩܒܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܘܪܫܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܡܙܝܥ ܝܬܗܿ ܐܘ ܟܘܢܫܐ ܕܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ.

(ܐ: ) ܕܘܪܫܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ ܓܕܫ̈ܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܕܘܪܫܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܘܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ. (ܒ: )ܡܛܠ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܿܘ ܣܝܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܕܘܪܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܘܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ. (ܓ: ) ܘܕܘܪܫܐ ܡܢ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ ܘܡܢܝܢܐ ܠܐ ܡܙܝܥܝܢ ܠܦܓܪܐ ܡܠܝܐܝܬ (ܡܠܝܠܐܝܬ). ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ pb. f.21a ܕܘܪܫܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܘܣܘܟܠܐ ܘܥܘܗܕܢܐ.

ܠܘܩܒܠ ܦܠܛܘܢ ܕܐܡܪ ܕܐܦ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܐܝܬ ܢܦܫܐ.

ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܢܦܫܐ ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ: ܩܕܡܐܝܬ: ܠܝܬ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܠܐ ܣܘܟܠܐ ܘܠܐ ܪܥܝܢܐ ܘܟܬܝ̈ܒܬܐ ܘܐܦܠܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܫܟܚ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܒ: ܝܕܝܥܐ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܟܢ̈ܢ ܕܢܩܒܠܢ ܢܡܘܣܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܢܫ ܣܡ ܢܡܘܣܐ ܠܝܘܢ̈ܐ ܐܘ ܠܚܡܪܐ ܐܘ ܠܢܘܢܐ ܕܢܨܘܡܘܢ ܐܘ ܕܢܨܠܘܢ. ܓ: ܝܕܝܥܐ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܩܢܝܛܝܢ ܡܢ ܫܘܢܩܐ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܐܦܠܐ ܡܣܟܝܢ ܠܦܘܪܥܢܐ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܐܘ ܬܘܒ ܕܡܠܝܟ. ܕ: ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܒܗܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ. ܐܡܪ ܐܢْܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܟܢ̈ܢ ܕܟܕ ܟܦܢ̈ܢ ܘܐܝܬ ܠܗܝܢ ܬܘܪܣܝܐ ܕܠܐ ܢܐܟܠܢ. ܘܠܐ ܡܨܝ̈ܢ ܕܟܕ ܪܐܓܝܢ ܠܙܘܘܓܐ ܘܡܫܟܚܝܢ ܥܗܢܘܬܐ ܘܡܚܕܐ ܘܒܪܫܥܬܗ ܡܙܕܘܓܝܢ pb. f.21b ܗܟܢܐ ܘܫܪܟܐ. ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗ: ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܕܠܝܬ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܕܐܕܫܐ ܡܥܒܕܐ. ܐܦܢ ܒܝܬܝܪܘܬܐ ܡܥܒܕܐ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܫܚܠܦܝܗܿ ܠܗܿܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܘ ܕܠܐ ܬܥܒܕܝܗܿ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܓܡ̈ܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܟܬܢܝܢ. ܕܐܒܐ ܕܝܢ ܟܪܘܡܬܢܝܢ. ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܒܢ. ܐܪܢܒܐ ܕܝܢ ܕܚܘܠܬܢܝܢ. ܘܬܥܠܐ ܨܢܝܥܝܢ. ܘܛܘܣܐ ܚܬܝܪܝܢ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܘ ܡܠܝܠܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܘ: ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܡܢ ܕܒܝܬ ܦܠܛܘܢ ܘܐܡܪ ܕܐܦ ܫܒܪ̈ܐ ܠܘ ܡܠܝܠܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗ. ܕܐܦܢ ܒܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܠܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܚܘܝܢ ܐܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܒܬܪܟܢ ܡܠܝܠܐܝܬ ܡܥܒܕܝܢ. ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܩܘܡܬܗܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡܚܘܝܢ ܐܠܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟܝܢ ܬܘܒ ܘܐܡܪܝܢ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܫܟܝܚܐ ܠܗܝܢ. ܐܠܐ ܓܒܝܠܘܬܐ ܕܗܕܡ̈ܐ ܕܝܠܗܝܢ ܠܐ ܡܟܢ ܕܢܩܒܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ pb. f.22a ܐܟܙܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܒܝ̈ܕܢ ܨܒܥܬܗܘܢ ܘܒܛܠܝܢ ܡܢ ܐܘܡܢܘܬܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗܘܢ: ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܠܘ ܢܦܫܐ ܕܠܚܡܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܝܠܗܝܢ ܥܒܕ ܠܗܝܢ ܒܪܘܝܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܠܚܡܐ. ܐܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ. ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ. ܐܠܐ ܕܓܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܐ ܡܕܡ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܡܛܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܗܘܝܐ ܗܟܢܐ. ܕܠܐ ܠܡ ܒܪܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܛܝܠܐܝܬ. ܟܕ ܛܒ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܥܒܕ ܡܕܡ ܣܪܝܩܐܝܬ. ܚܕ ܟܡܐ ܐܠܗܐ.

ܠܘܩܒܠ ܡܢܝ̈ܢܝܐ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܕܡܬܦܠܓܐ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ.

ܐܢ ܡܬܦܠܓܘ ܡܬܦܠܓܐ ܠܘ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܠܐ ܓܫܘܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܟ ܡܩܒܠ ܦܘܠܓܐ ܕܡܢܘܬܐ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܡܬܦܠܓ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܕܓܠܬܘܢ ܠܡܠܬܟܘܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܬܘܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܐܢ ܡܬܦܠܓܘ ܡܬܦܠܓܐ ܢܦܫܐ ܓܘܫܡܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܕܚܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܐ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. pb. f.22b ܘܒܕܓܘܢ ܫܪܝܬܘܢ ܐܦ ܠܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܝܠܟܘܢ ܐܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܢܦܫܐ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ ܘܡܬܦܠܓܘ ܡܬܦܠܓܐ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܢܦܫܐ ܟܝܬ ܘܠܐ ܡܢܦܫܐ ܡܫܟܚ̈ܢ ܟܐܦ̈ܐ ܘܦܪ̈ܙܠܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܠܐ ܡܢ̈ܦܫܐ. ܗܿܝ ܕܕܓܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܐܟܡܐ ܕܣܒܪܝܢ ܥܠܝܗܿ ܡܢܝ̈ܢܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܡܚܘܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ

ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ. ܐ: ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܕܡܬܪܥܝܢ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܗܿܝ ܕܚܕܐ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܫܘܚܠܦܐ ܗܿܘ ܕܝܠܗܿ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܙܒܢ ܡܢ ܚܘܪܐ ܗܿܘܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܢ ܐܘܟܡܐ. ܘܦܓܪܐ ܟܕ ܐܘܣܝܐ ܐܬܘܗܝ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܚܠܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܟܪܝܗܐ. ܘܗܟܢܐ ܓܘܫܡܐ ܘܦܓܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܡܩܒܠܝܢ ܠܚܘܪܘܬܐ ܘܠܐܘܟܡܘܬܐ ܘܠܚܘܠܡܢܐ ܘܠܟܘܪܗܢܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܕܫܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܐ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܢܐ ܐܦ ܢܦܫܐ. ܟܕ ܚܕܐ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܙܒܢ ܡܢ ܡܩܒܠܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܗܿܘܝܐ pb. f.23a ܙܕܝܩܬܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܩܒܠܐ ܥܘܠܘܬܐ ܘܗܿܘܝܐ ܥܘܠܬܐ. ܗܟܢܐ ܡܩܒܠܐ ܐܦ ܠܢܟܦܘܬܐ ܘܠܙܠܝܠܘܬܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܕܚܕܕܐ. ܐܢ ܗܘ ܗܟܝܠ ܕܕܝܠܝܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܟܕ ܡܫܬܚܠܦܐ ܡܢ ܟܝܢܗܿ ܡܩܒܠܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒ: ܝܕܝܥܐ ܕܢܦܫܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܡܬܥܒܕ ܘܡܬܕܒܪ ܢܗܘܐ ܐܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܦܓܪܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦ ܢܦܫܐ ܕܡܙܝܥܐ ܠܗ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܐܢܢܩܐ. ܓ: ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܘܣܝܐ. ܡܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܕܝܠܦܝܢܢ. ܠܘ ܒܓܘܫܡܢ ܡܬܩܝܡܝܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܕܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܩܒܠܝ̈ܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ. ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܝܕܥܬܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܩܒܠܐ ܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܘܐܢ ܒܗܿ ܡܬܩܝܡܝܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܐܝܟ ܓܕܫܐ ܒܐܘܣܝܐ. ܕ: ܝܕܝܥܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܛܝܪܐ ܘܡܩܝܡܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܪܝܗܿ ܕܡܢ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ.

pb. f.23b ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ

ܕܡܚܘܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ

ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢ ܣܘܠܝܓܝܣܡܘܣ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܠܓܣܝܢ ܒܐܣܟܝ̈ܡܐ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܐ: ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܬܠܬܐ ܩܝ̈ܡܐ ܐܘܪܟܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܦܬܝܐ. ܬܠܬܐ ܕܝܢ ܩܝ̈ܡܐ ܠܝܬ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܒ: ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ ܒܪ̈ܓܫܐ. ܚܡܫܐ ܕܝܢ ܪ̈ܓܫܐ ܠܐ ܢܦܠܝܢ ܥܠ ܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܓ: ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܟܕ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܘܢܩܦ ܠܗ ܥܒܕ ܒܗ ܝܘܩܪܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܝܘܩܪܐ ܢܦܫܐ ܒܦܓܪܐ ܟܕ ܡܬܚܝܕܐ ܠܗ. ܡܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ. ܕ: ܥܕܝܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܓܕܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. ܐܟܙܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܥܘܠܘܬܐ. ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ. ܓܕܫܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܠܐ ܥܕܝܢ ܥܠ ܓܘܫܡܐ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܡܬܬܪܣܝܐ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐܡܪ ܐܢْܐ ܘܒܝܕܥܬܐ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܬܪܣܐ ܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܘ ܓܘܫܡܐ pb. f.24a ܐܝܬܝܗܿ. ܘܓܘܫܡܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܒܚܕ ܐܬܪܐ ܘܒܚܕܐ ܕܘܟܬܐ ܟܕ ܡܚܝܕܝܢ. ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܘ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܩܢܝܐ ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ ܡܢ ܟܝܢܗܿ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܩܢِܐ ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ ܘܪܓܘܫܬܢܘܬܐ ܡܢ ܟܝܢܗ. ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܚܘܝܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܒܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ. ܗܠܝܢ ܡܢ ܣܘܠܝܓܝܣܡ̈ܘ ܕܡܚܘܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܫܪܪ̈ܢ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܐܡܪ ܗܟܝܠ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ: ܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܩܛܠܝܢ 23 . ܚܕܐ ܡܢ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܕܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܟܢܐ ܕܬܩܒܠ ܣܝܦܐ. ܐܘ ܚܫ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܝܢ ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܐ. ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܩܛܠܐ ܐܟܡܐ ܕܡܬܩܛܠ ܦܓܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ: ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܡܐ pb. f.24b ܒܠܚܘܕ ܢܐܚܐ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܠܐ ܕܢܦܩܐ ܡܢ ܦܘܡܗ ܕܐܠܗܐ 24 . ܒܗܿܝ ܗܟܝܠ ܕܐܡܪ ܐܠܐ ܒܟܠ ܡܠܐ. ܚܘܝ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܬܬܪܣܝܐ ܒܡ̈ܠܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܕܡܬܬܪܣܝܐ ܒܡ̈ܠܐ ܘܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܚܘܝ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܫܠܝܚܐ ܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ ܗܘ ܡܛܠܬܗ ܗܟܢܐ: ܝܕܥ ܐܢْܐ ܓܒܪܐ ܒܡܫܝܚܐ. ܐܢ ܒܦܓܪܐ ܕܝܢ ܘܐܢ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢْܐ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܝܕܥ ܕܐܬܚܛܦ ܗܘ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܕܬܠܬܐ 25 . ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪ ܕܐܢ ܕܠܐ ܦܓܪܐ. ܚܘܝ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܦܓܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܓܘܫܡܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܣܛܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܦܓܪܐ. ܬܘܒ ܟܬܒ ܠܘܬ ܥܒܪ̈ܝܐ: ܕܐܬܕܟܪܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܠܝـܨܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫ̈ܐ ܕܒܣܪܐ ܠܒܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ 26 . ܚܘܝ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܒܘܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܬܠܒܫ ܓܘܫܡܐ ܗܘ. ܝܕܝܥܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܒܫܐ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܬܘܒ ܢܒܝܐ ܕܘܝܕ ܐܡܪ: ܢܫܡܥ ܡܢܐ ܢܡܠܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ 27 . ܘܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܒܝܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܡܡܠܠ. ܘܐܟܙܢܐ pb. f.25a ܒܦܘܡܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܢܦܩ ܗܘܐ ܡܡܠܠܗ. ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܒܐܕܢ̈ܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܢܒܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܢܦܫ̈ܬܐ ܓܘܫܡܢܝ̈ܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܬܚܘܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܕܢܦܫܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ.

pb. f.26a ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܡܚܘܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܡܫܐܠ ܐܢܫ ܟܐܢܐܝܬ ܘܐܡܪ: ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܘܐܡܪ: ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܝܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ. ܐ: ܟܠ ܕܚܝ ܒܟܝܢܗ ܚܝ. ܘܠܘ ܒܐܚܪܢܐ. ܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܗ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܒܟܝܢܗܿ ܚܝܐ ܘܠܘ ܒܐܚܪܢܐ. ܡܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ. ܒ: ܦܓܪܐ ܠܘ ܚܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܝܢܗ. ܐܠܐ ܒܐܚܪܢܐ ܚܝ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܕ ܦܪܫܝܢ ܗܿܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܒܗ ܦܐܫ ܠܐ ܚܝܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܣܟ ܦܐܫ ܟܝܢܗܿ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܝܐ. ܓ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܘܚܝܐ ܠܐ ܫܩܠ ܫܘܠܡܐ. ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܫܩܠܐ ܫܘܠܡܐ. ܡܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܚܝ̈ܐ. ܠܐ ܡܐܬ. ܘܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ. ܐܬܚܘܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܘܐܡܪ: ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦ ܟܝܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ pb. f.26b ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܡܠܐܟܐ. ܘܟܝܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܦܫܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܠܘܬܗ: ܕܠܘ ܡܛܠ ܕܫܘܐ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ ܠܟܝܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܒܗܿܝ ܕܚܝ̈ܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܟܝܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܘܕܢܦܫܐ ܚܕ. ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܐܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܚܝ̈ܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܕܪܡܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܡܠܐܟܐ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܪܡܝܢ ܚܝ̈ܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܝܢܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܪܡ ܘܡܥܠܝ. ܘܬܘܒ ܡܠܐܟܐ ܐܦܢ ܟܝܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝ̈ܐ ܐܠܐ ܠܐ ܡܚܝܕܝܢ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܡܝܬܪܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܡܠܐܟܐ ܡܢ ܕܢܦܫܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܝܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܦܪܝܫ ܟܝܢܗܿ ܡܢ ܕܡܠܐܟܐ. ܡܕܝܢ ܐܬܚܘܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܐ. ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ. ܐܠܐ ܩܢܝܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܕܐ ܩܢܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܥܠ pb. f.27a ܢܦܫܐ ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܫܘܝܐ ܗܝ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܢܦܫܐ ܚܝ̈ܐ ܠܟܝܢܗܿ ܫܘܕܥܢܢ ܟܝܢܗ ܓܝܪ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ. ܚܝ̈ܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܥܠ ܡܠܐܟܐ ܡܬܐܡܪܐ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ. ܚܝ̈ܐ ܡܫܘܕܥܐ ܘܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܣܗܕ ܠܗܕܐ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܕܐܡܪ ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܝܠܕܐ ܗܟܢܐ. ܡܢ ܗܘܠܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܢܣܒ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܣܡ ܗܢܘܢ ܕܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ. ܘܝܘܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܝܕܥܐ ܡܠܬܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܚܝ̈ܠܗܿ ܘܡܥܒܕܢܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܚܝ̈ܠܐ ܗܟܝܠ ܕܢܦܫܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢ̈ܝܐ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܓܕܫܢ̈ܝܐ. ܘܟܝܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ : ܡܕܥܐ . ܬܪܥܝܬܐ . ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ . ܡܠܝܠܘܬܐ. ܙܘܥܐ. ܥܘܗܕܢܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܚܡܬܐ. ܪܓܬܐ. ܪܓܫܬܐ ܗܿܝ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܦܐܢܛܣܝܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ. pb. f.27b

ܐ: ܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܕܢܦܫܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܝܢ̈ܝܐ

ܡܕܥܐ. ܬܪܥܝܬܐ. ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ. ܡܠܝܠܘܬܐ. ܙܘܥܐ ܝܬܢܝܐ. ܥܘܗܕܢܐ

ܒ: ܚܝ̈ܠܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܓܕܫܢ̈ܝܐ:

ܚܡܬܐ. ܪܓܬܐ. ܪܓܫܬܐ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ. ܦܐܢܛܐܣܝܐ

ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥܝܢ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܣܝܐ. ܘܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܣܝܐ. ܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡܬܝܕܥ. ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܕܢܦܫܩ ܘܢܘܕܥ ܐܢܘܢ ܠܚܝ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗܘܢ. ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ. ܡܕܥܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܝܕܥ ܠܗܝܢ ܠـܨܒܘܬܐ ܠܘ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܬܚܘܝ̈ܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܒܝܕ ܝܘܠܦܢܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܙܬܐ pb. f.28a ܗܿܝ ܟܣܝܬܐ ܘܦܫܝܛܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܒܚܝ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܐ. ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܝܕܥܐ ܠܗܝܢ ܠـܨܒܘܬܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܘܬܚܘܝ̈ܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܣܘܠܝܓܝܣܡ̈ܘ. ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ…… . ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܦܪܫܐ ܠܚܘܫܒܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܕܓ̈ܠܐ. ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܚܡܝܢ ܠܗܿ ܠܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܠܡܠܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ ܡܦܪܫܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ. ܙܘܥܐ ܕܝܢ ܝܬܢܝܐ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܡܬܬܙܝܥܐ ܡܢ ܝܬܗܿ. ܘܠܘ ܡܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܥܘܗܕܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܗܘ ܡܟܢܫܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܟܢܫ ܠܗܝܢ ܘܡܢܛܪ ܠܗܝܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕܢ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܫܘܕܥܝܢ ܠܗܘܢ. ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܢ ܗܠܢ: ܚܡܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܬܬܙܝܥ ܐܢܫ ܠܬܒܥܬܐ ܕܗܿܘ ܕܐܥܝܩܗ ܘܫܚܩܗ. ܘܪܓܬܐ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܢܪܓ ܐܢܫ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܘܠܫܩܝܐ ܘܠܙܘܘܓܐ pb. f.28b ܘܠܩܢܝܢܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܪܓܫܬܐ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܨܒܘܬܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ܆ ܠܓܘܢ̈ܐ ܘܠܐܣܟܝ̈ܡܐ ܡܢ ܒܝܕ ܚܙܬܐ. ܠܩًܠܐ ܘܠܩܝ̈ܢܬܐ ܒܝܕ ܫܡܥܐ. ܠـܪ̈ܝܚܢܐ ܕܝܢ ܒܣܝ̈ܡܐ ܘܣܪ̈ܝܐ ܒܝܕ ܣܘܩܐ. ܡܐܟܠܬܐ ܕܝܢ ܘܫܩًܝܐ ܚܠܝ̈ܐ ܘܡܪܝܪ̈ܐ ܘܕܫܪܟܐ ܒܝܕ ܛܥܡܬܐ. ܫܥܝܥܐ ܕܝܢ ܘܚܪܘܣܐ. ܘܚܡܝܡܐ ܘܩܪܝܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܪܓܫܬܐ. ܦܢܛܐܣܝܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܓܒܠܐ ܗܓ̈ܓܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܬܦܢܛܣܐ ܠܐܢܫ ܕܦܪܚ ܘܠܢܘܢܐ ܢܡܗܠܟ ܥܠ ܐܪܥܐ. pb. f.29a

ܐ: ܚܝ̈ܠܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ:

ܡܕܥܐ: ܗܿܝ ܕܝܕܥ ܠـܨܒܘܬܐ ܠܘ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܬܚܘܝ̈ܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܒܝܕ ܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܗܿܝ ܟܣܝܬܐ ܘܦܫܝܛܬܐ ܬܪܥܝܬܐ: ܗܿܝ ܕܝܕܥܐ ܠܗܝܢ ܠـܨܒܘܬܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܘܬܚܘܝ̈ܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܣܘܠܝܓܝܣܡ̈ܘ ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ: ܡܠܝܠܘܬܐ: ܗܿܝ ܕܡܦܪܫܐ ܠܚܘܫܒܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܕܓ̈ܠܐ ܙܘܥܐ ܝܬܢܝܐ: ܡܢ ܝܬܗܿ ܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܥܘܗܕܢܐ: ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܟܢܫܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܕܝܘܠܦܢ̈ܐ

ܒ: ܚܝ̈ܠܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ:

ܚܡܬܐ: ܗܿܝ ܕܢܬܬܙܝܥ ܐܢܫ ܠܬܒܥܬܐ ܕܗܿܘ ܕܐܥܝܩܗ ܪܓܬܐ: ܗܿܝ ܕܢܪܓ ܐܢܫ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܘܠܫܩܝܐ ܘܠܙܘܘܓܐ ܘܠܩܢܝܢܐ ܪܓܫܬܐ: ܗܿܝ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܨܒܘܬܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ. ܒܝܕ ܚܙܬܐ ܘܫܡܥܐ ܘܣܘܩܐ ܘܛܥܡܬܐ ܦܢܛܣܝܐ: ܗܿܝ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܓܒܠܐ ܗܓ̈ܓܐ ܕܓ̈ܠܐ

ܡܬܒܥܝܐ ܗܟܝܠ ܕܢܥܩܒ. ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܿܢܘܢ ܚܝ̈ܠܐ. ܡܕܥܐ ܐܡܪ ܐܢْܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܘܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܙܘܥܐ ܝܬܢܝܐ ܘܥܘܗܕܢܐ. ܚܝ̈ܠܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܚܡܬܐ pb. f.29b ܘܪܓܬܐ ܘܪܓܫܬܐ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܘܦܢܛܣܝܐ. ܡܬܩܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܩܪܝܢ ܟܝܢ̈ܝܐ. ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܥܠܬܐ. (ܐ) ܚܝܐ ܡܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܠܘ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ. (ܒ) ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܩܒܝܥܝܢ ܟܝܢܐܝܬ. (ܓ) ܡܛܠ ܕܡܩܝܡܝܢ ܠܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ. (ܕ) ܡܛܠ ܕܡܬܢܣܒܝܢ ܒܬܚܘܝ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܒܗܘܢ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܟܝܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. (ܗ) ܡܛܠ ܕܟܕ ܩܪܝܒܝܢ ܠܢܦܫܐ ܡܗܢܝܢ ܠܩܘܝܡܗܿ. ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܡܪܚܩܝܢ ܡܢܗܿ ܐܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܚܣܪܝܢ ܠܗܿ. (ܘ) ܡܛܠ ܕܕܝܠܗܿ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܟܕ ܠܐ ܡܫܘܬܦ ܒܗܘܢ ܦܓܪܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܕܒܚܫܡܐ ܪ̈ܓܫܐ ܘܦܢܛܣܝܐ. ܡܬܩܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܐܦܠܐ ܒܟܝܢܗܿ ܩܒܝܥܝܢ ܘܢܨܝܒܝܢ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܘܙܓܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܡܪܡܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܓܕܫܝܢ ܠܗܿ ܘܡܩܒܠܐ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܐܣܝܪܘܬܗܿ ܕܥܡܗ. ܡܬܝܕܥܐ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܠܘ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ: ܚܕܐ ܡܢ ܕܠܐ ܡܬܢܣܒܝܢ ܒܬܚܘܡ̈ܝܗܿ ܕܢܦܫܐ pb. f.30a ܟܕ ܡܬܬܚܡܐ ܠܝܬ ܓܝܪ ܒܬܚܘܡܗܿ ܠܐ ܚܡܬܐ ܘܠܐ ܪܓܬܐ ܘܐܦܠܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܒܪ̈ܓܫܐ. ܘܒܦܢܛܣܝܐ. (ܒ) ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܐ ܢܦܫܐ. ܘܒܐܠܗܐ ܠܝܬܝܗܿ ܗܠܝܢ. (ܓ) ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܣܢܘ ܘܙܟܘ ܠܪܓܬܐ ܐܢܫ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܘܠܚܡܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܘܐܪܒܥܐ ܚܝ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܕܦܓܪܐ ܘܡܘܙܓܘܗܝ. (ܕ) ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܕܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ ܫܟܝܚܝܢ ܐܦ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ. ܗܟܘܬ ܡܫܟܚܝܢ ܒܗܝܢ ܐܦ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܦܪܘܫܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܦܪܘܫܘܬܐ ܓܝܪ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܠܘ ܡܠܝܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܙܕܩ ܬܘܒ ܕܢܥܩܒ ܕܐܝܟܢܐ ܡܢ ܝܕ ܦܓܪܐ ܓܕܫܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܠܢܦܫܐ. ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܐܣܝܪܐ ܥܡܗ ܘܫܘܬܦܘܬܗܿ ܕܝܠܗܿ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܗܟܢܐ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܟܝ̈ܢܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܡܬܚܙܝ̈ܢܐ ܐܝܬ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܟܕ ܡܬܥܢܝܐ ܥܡܗܘܢ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܐ. ܓܕܫܝܢ ܠܗܿ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܥܝܩܢ̈ܐ ܘܡܢܗܘܢ ܡܗܢܝ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܡܫܬܘܬܦܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܢܘܢ pb. f.30b ܡܥܝܩܢ̈ܐ ܟܘܙܐ ܡܢܗܘܢ ܘܡܬܡܪܡܐ(ܡܬܡܪܡܪܐ) ܘܡܬܚܡܬܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܓܕܫ ܠܗܿ ܚܝܠܐ ܗܘ ܚܡܬܢܐ. ܘܟܕ ܡܬܩܪܒܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ ܠܓܘܫܡ̈ܐ ܗܢܘܢ ܗܢܝ̈ܐܐ ܡܬܬܢܝܚܐ ܘܡܐܚܒܐ (ܡܚܒܐ) ܠܗܘܢ ܘܪܓܐ ܠܗܘܢ. ܘܒܕܓܘܢ ܓܕܫ ܠܗܿ ܚܝܠܐ ܪܝܘܓܬܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܥܢܝܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ. ܓܕܫ ܠܗܿ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܓܫܬܐ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ. ܘܡܛܠ ܕܦܢܛܣܝܐ ܡܢ ܪܓܫܬܐ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܡܬܝܠܕܐ ܓܕܫܐ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܐܦ ܦܢܛܣܝܐ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܪܫܐ ܚܙܬܐ ܘܫܡܥܐ ܘܣܘܩܐ ܘܓܫܬܐ. ܣܠܩ ܐܢܫ ܘܡܬܦܢܛܣ ܘܓܒܠ ܗܓ̈ܓܐ ܕܓ̈ܠܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܚܙܐ ܠܢܫܪܐ ܕܦܪܚ. ܐܬܦܢܛܣ ܥܠ ܚܡܪܐ ܕܪܫܦ ܘܐܬܦܢܛܣ ܥܠ ܐܢܫ ܕܦܪܚ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠـܪ̈ܓܫܐ ܡܬܦܢܛܣ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܝܩܝܢ. ܡܕܝܢ ܦܢܛܣܝܐ ܡܢ ܪܓܫܬܐ ܕܒܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܡܬܝܠܕܐ.

ܚܝ̈ܠܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܝܢܐܝܬ:

ܡܕܥܐ ܬܪܥܝܬܐ ܝܕܘܥܬܢܘܬܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܙܘܥܐ ܝܬܢܝܐ ܥܘܗܕܢܐ

ܚܝ̈ܠܐ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ (ܘܡܛܠ ܕܡܪܟܒ ܥܡ ܢܦܫܐ ܓܕܫ̈ܢ ܐܦ ܠܢܦܫܐ):

ܚܡܬܐ ܪܓܬܐ ܪܓܫܬܐ ܦܢܛܣܝܐ

pb. f.31a ܟܒܪ ܗܟܝܠ ܡܗܦܟ ܐܢܫ ܘܐܡܪ ܕܗܐ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܕܐܡܪܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܦܝܠܣܘܦܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܬܠܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܠܝܠܘܬܐ ܘܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ. ܘܠܘܬ ܗܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܠܝܢ ܒܗܿܝ ܡܢ ܕܐܡܪܘ ܡܛܠ ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܐ ܐܫܪܘ. ܡܠܝܠܘܬܐ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܗܝ ܕܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܚܘܝܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܡܛܠ ܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܢܦܢܐ ܠܗܘܢ. ܐܘ ܦܕܘ ܡܢ ܫܪܪܐ ܒܗܕܐ ܘܕܓܠܘ. ܐܘ ܠܐ ܦܕܘ ܡܢ ܫܪܪܐ ܐܠܐ ܐܬܛܥܝܬ. ܐܘ ܣܝܘܡܐ. ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܢܣܒܘܗܿ. ܘܠܐ ܦܠܓܘܗܿ ܠܫܘܘܕܥܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܦܕܘ. ܐܘ ܫܡܗܘ ܠܗܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܟܕ ܠܘ ܕܢܦܫܐ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܕܦܓܪܐ. ܓܕܫܝܢ ܐܦ ܠܢܦܫܐ ܘܒܕܓܘܢ ܡܬܩܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫܐ ܐܟܡܐ ܕܚܘܝܢܢ ܒܬܐܘܪ̈ܝܣ ܥܠܝ̈ܬܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܡܚܘܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܝܬܢܝ̈ܬ ܙܘܥܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ ܘܠܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. pb. f.31b ܘܕܐܡܝܢܐܝܬ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ

ܟܕ ܠܐ ܫܠܝܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗܿ

ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܦܪܫܐ ܠܚܘܫ̈ܒܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܕܓ̈ܠܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܬܚܡܝܢ ܦܝܠܠܘܣܘܦܐ ܠܡܠܝܠܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܝܠܐ ܡܦܪܫܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ. ܐܢ ܡܠܝܠܘܬܐ ܚܝܠܐ ܡܦܪܫܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܚܝܠܐ ܡܦܪܫܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܡܠܝܠܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܡܠܝܠܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܝܕܝܥܐ ܕܡܠܝܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܝܕܝܥܐ ܬܘܒ ܕܝܬܢܝܬ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܡܢ ܗܠܝܢ. ܚܕ ܡܢ. ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢ̈ܐ ܡܪܟܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܢܦܫܐ ܗܝ ܡܙܝܥܐ ܠܦܓܪܐ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܐܢ ܢܦܫܐ ܗܟܝܠ ܗܝ ܡܙܝܥܐ ܠܦܓܪܐ ܟܕ ܠܝܬ ܡܕܡ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܙܝܥ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܡܙܝܥ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܐܚܪܢܐ ܕܡܙܝܥ ܠܗ ܐܦ ܠܗ ܗܢܐ ܝܬܗ ܡܬܬܙܝܥ. (ܒ) ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܕܐ ܗܿܘ ܕܚܝ ܡܢ ܝܬܗ ܘܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. ܗܢܐ ܡܢ ܝܬܗ ܡܬܬܙܝܥ ܘܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܟܝܢܗܿ ܘܡܢ ܝܬܗܿ ܚܝ̈ܐ. ܘܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ ܘܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ. (ܓ) ܝܕܝܥܐ pb. f.32a ܡܢ ܗܕܐ ܐܢ ܦܓܪܐ ܠܘ ܡܢ ܝܬܗ ܡܬܬܙܝܥ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ ܘܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܕܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܩܘܒܠܝܝܢ ܠܕܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܪܒܐ ܒܫܠܝ̈ܚܐ ܦܘܠܘܣ: ܕܪܘܚܐ ܪܓܐ ܡܕܡ ܕܢܟܐ ܠܦܓܪܐ 28 . ܘܐܝܟ ܕܒܗܦܟܐ. ܐܢ ܡܕܝܢ ܦܓܪܐ ܠܘ ܡܢ ܝܬܗ ܡܬܬܙܝܥ ܡܠܝܠܐܝܬ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܡܬܝܕܥܐ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܐܡܝܢܬ ܙܘܥܐ ܗ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܫܠܝܐ ܡܢ ܙܘܥܗܿ. ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ. ܐ: ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ ܡܢ ܝܬܗ. ܠܐ ܫܠܐ ܡܢ ܙܘܥܗ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܡܢ ܝܬܗܿ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܫܠܝܐ ܡܢ ܙܘܥܗܿ. ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ. (ܒ: ) ܡܢ ܗܿܝ ܕܦܓܪܐ ܒܙܒܢ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܫܠܐ ܡܢ ܙܘܥܗ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܩܘܒܠܝܢ ܠܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܟܕ ܠܐ ܫܠܝܐ ܡܢ ܙܘܥܗܿ. (ܓ: ) ܡܢ ܗܿܝ ܕܬܪܬܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܝܬ ܠܒܪܢܫܐ. ܚܕܐ ܗܿܝ ܕܢܦܘܩܬܐ ܩܒܝܥܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܢܦܩܘܩܬܐ. ܗܿܝ ܡܢ ܩܒܝܥܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܡܬܝܠܕܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܢܦܘܩܬܐ ܒܦܓܪܐ ܡܫܬܡܠܝܐ. ܘܗܿܝ pb. f.32b ܡܢ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܬܝܠܕܐ. ܠܘ ܡܚܫܒܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܟܡܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܣܒܪܘ ܘܐܡܪܘ. ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܝ̈ܠܐ ܡܦܪܫܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܠܝܠܘܬܐ ܩܪܝܢܢ ܡܠܬܐ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܐܘܟܝܬ ܠܗܢܐ ܚܝܠܐ. ܐܘܟܝܬ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܘ ܡܚܫܒܬܐ ܘܠܘ ܚܘܫܒܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢ ܬܪܬܝܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܡܠܬܐ ܡܦܪܫܐ ܠܚܘܫ̈ܒܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܕܓ̈ܠܐ. ܘܚܘܫ̈ܒܐ ܒܗܿ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܘܦܪܝܫ ܗܿܘ ܕܡܦܪܫ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗ ܡܬܦܪܫܢ ܐܝܟ ܕܦܪܝܫ ܡܣܪܐ ܡܢ ܕܦ̈ܐ. ܕܗܿܘ ܡܢ ܦܪܫ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܦܪܫܝܢ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܦܣܩܝܢ ܠܚܕܕܐ. ܘܡܬܦܣܩܝܢ ܡܢ ܚܕܕܐ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܠܐ ܦܣܩܐ ܗܝ ܠܗܿ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܗܝ ܡܢܗܿ. ܡܕܝܢ ܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܠܘ ܡܚܫܒܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ. ܐܘܟܝܬ ܚܝܠܐ ܡܦܪܫܢܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܢܦܘܩܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܡܫܬܡܥܐ ܘܡܫܬܡܠܝܐ ܒܦܓܪܐ. ىܘܟܝܬ ܒܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ ܘܫܡ̈ܝ ܚܟܐ ܘܫܢ̈ܐ ܘܣܦܘܬܐ. ܟܕ ܐܐܪ ܥܐܠ ܠܓܘܪܬܐ ܘܢܦܩ. ܡܕܝܢ ܬܪܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܝܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕܐ pb. f.33a ܕܡܬܝܠܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܒܝܥܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܡܫܬܡܠܝܐ ܒܦܓܪܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܘܩܬܐ ܒܙܒܢ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܫܠܝܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܩܒܝܥܬܐ. ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ ܟܕ ܠܐ ܫܠܝܐ ܡܢ ܙܘܥܗܿ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܐܢܫ ܨܒܐ ܕܢܟܠܝܗܿ ܡܢ ܙܘܥܗܿ ܚܕ ܪܦܦ ܬܡܪܐ ܕܥܝܢܐ ܡܫܟܚ. ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗܕܐ ܩܒܝܥܬܐ. ܐܡܝܢܬ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗܿܝ ܢܦܘܩܬܐ ܒܙܒܢ ܡܢ (ܫܠܝܐ) ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܦܓܪܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܫܬܡܠܝܐ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܬܬܙܝܥ. ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܐ. ܡܕܝܢ ܐܬܚܘܝܬ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܡܝܢܬ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

ܕܡܚܘܐ ܕܒܟܡܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܘܕܐܝܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܬ ܠܢܦܫܐ. ܘܡܢܐ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܘܡܢܘ ܬܚܘܡܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܕܐ

ܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܗܟܝܠ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܐܡܪ ܒܟܬܒܐ ܕܝܠܗ ܗܿܘ ܕܥܠ ܩَܐܛٍܐܓܘܪ̈ܝَܐܣ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܒܫܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܐ: (ܬܪܝܢ ܡܢ ܒܐܘܣܝܐ). ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܒܟܡܝܘܬܐ. ܘܚܕ ܒܐܝܢܝܘܬܐ. ܘܐܚܪܢܐܒܗܿܝ ܕܐܝܟܐ. ܒܐܘܣܝܐ ܡܢ pb. f.33b ܐܝܟ ܕܒܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܒܗܘܝܐ ܡܢ ܐܟܙܢܐ ܕܙܪܥܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܙܕܪܥ ܘܗܿܘܐ ܡܢܗ ܦܓܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܒܚܘܒܠܐ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܡܬܚܒܠ ܒܝܕ ܡܘܬܐ. ܒܟܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܬܪܒܝܬܐ ܘܒܘܨܪܐ. ܒܬܪܒܝܬܐ ܡܢ ܐܟܙܢܐ ܕܥܣܒܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܪܒܐ ܒܡܘܫܚ̈ܬܐ. ܒܒܘܨܪ̈ܐ ܕܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܥܣܒܐ ܕܡܙܕܪܥ ܘܒܨܪ ܒܡܫܘܚܬܐ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܒܫܘܓܢܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܘ ܦܓܪܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܡܫܬܓܢܐ ܡܢ ܚܘܪܘܬܐ ܠܐܘܟܡܘܬܐ. ܘܡܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܠܚܘܪܘܬܐ. ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܒܐܝܟܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܫܘܚܐ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ. ܘܗܕܐ ܡܬܦܠܓܐ ܫܒܝܥܐܝܬ. ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ. ܘܠܝܡܝܢܐ ܘܠܣܡܠܐ. ܘܠܩܕܡܐ ܘܠܒܣܬܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܕܫܕܐ ܓܐܪܐ ܐܘ ܟܐܦܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܣܘܦܐ…. ܘܠܚܘܕܪܢܝܬܐ ܬܘܒ ܐܟܙܢܐ ܕܟܐܦܐ ܕܪܚܝܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܘܡܬܟܪܟܐ ܚܘܕܪܢܝܐܝܬ. pb. f.34a

ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܒܫܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܡܬܐܡܪܐ:

ܐܝܟ ܕܒܗܘܝܐ: ܐܝܟ ܙܪܥܐ ܕܗܿܘܐ ܦܓܪܐ ܐܝܟ ܕܒܚܘܒܠܐ: ܐܝܟ ܦܓܪܐ ܕܡܬܚܒܠ ܐܝܟ ܕܒܬܪܒܝܬܐ: ܐܝܟ ܥܣܒܐ ܕܪܒܐ ܐܝܟ ܕܒܒܘܨܪܐ: ܐܝܟ ܐܝܠܢܐ ܕܒــܨܪ ܐܝܟ ܕܒܫܘܓܢܝܐ: ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ ܕܐܟܡ ܐܘ ܚܘܪ ܐܝܟ ܕܒܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ:

ܠܥܠ: ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܕܥܪܝܐ ܠܥܠ

ܠܬܚܬ: ܐܝܟ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܢܚܬܝܢ ܠܬܚܬ

ܠܝܡܝܢܐ: ܐܝܟ ܓܐܪܐ ܕܡܫܬܕܐ

ܠܣܡܠܐ. ܠܩܘܕܡܐ. ܠܒܣܬܪܐ: ܐܝܟ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܘܦܐ

ܚܘܕܪܢܐܝܬ: ܐܝܟ ܪܚܝܐ ܕܡܬܬܙܝܥܐ

ܒܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܢܦܫܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܡܢ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ ܘܐܦܠܐ ܒܗܿܘ ܕܒܬܪܒܝܬܐ ܘܕܒܘܨܪܐ. ܐܘ ܕܒܚܘܒܠܐ. ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܒܗܘܢ. ܓܘܫ̈ܡܐ pb. f.34b ܓܝܪ ܪܒܝܢ ܒܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܡܬܒܨܪܝܢ. ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܢܝܢ ܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ. ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܬܚܒܠܝܢ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܓܘܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗܠܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܘܐܦܠܐ ܒܙܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܟ ܗܘܝܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܕܘ ܗܘܬ ܠܗܿ ܘܠܘ ܐܝܟ ܙܪܥܐ ܐܢܫܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܘܗܿܘܐ ܦܓܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܒܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܙܢܝ̈ܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܢܦܫܐ. ܘܐܦܠܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܙܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܢܦܫܐ ܘܝܕܝܥܐ ܗܕܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܫܘܓܢܝܐ ܡܬܐܡܪܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܘܥܠ ܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܒܕܓܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܬܙܝܥ ܘܡܫܬܓܢܐ ܡܢ ܚܘܪܘܬܐ ܠܘܬ ܐܘܟܡܘܬܐ. ܘܡܢ (ܐܘܟܡܘܬܐ) ܠܘܬ ܚܘܪܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܘܡܫܬܓܢܝܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܠܘܬ ܛܒܬܐ. ܘܡܢ ܛܒܬܐ ܠܘܬ ܒܝܫܬܐ. ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܘܡܢ ܚܕܘܬܐ. ܘܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ. ܘܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܠܘܬ ܡܬܢܫܝܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܬܢܫܝܢܘܬܐ pb. f.35a ܠܘܬ ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ. ܙܕܩ ܗܟܝܠ ܕܢܥܩܒ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܢܦܫܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܒܗܿ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܘܠܘܬ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܘܦܘܪ̈ܫܢܝܗܝܢ. ܘܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܒܝܫܘܬܐ ܘܠܒܝܒܘܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܘܚܕܘܬܐ. ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܢܐܡܪ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܚܘܡܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܬܚܘܡܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܪܚܐ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܣܒ ܬܚܘܝܬܐ ܥܠܗܕܐ. ܡܕܥܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܐ. ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܕܥ ܠـܨܒܘܬܐ ܘܠܘ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܘܡ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܘܟܣܝܬܐ. ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘܪܚܐ ܘܡܥܒܪܬܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܣܒ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ. ܡܬܓܠܝܐ ܗܕܐ ܝܬܝܪ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܪܫܝܡ:

ܢܦܫܐ:

ܡܕܥܐ: ܗܿܝ ܕܢܕܥ ܠـܨܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܬܪܥܝܬܐ: ܗܿܝ ܕܢܕܥ ܠـܨܒܘܬܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܡܠܝܠܘܬܐ: ܗܿܝ ܕܬܦܪܘܫ ܠܚܘܫ̈ܒܐ

pb. f.36b ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪ

ܕܡܚܘܐ ܕܡܢܘ ܬܚܘܡܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܘܕܐܝܟ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ

ܘܐܡܪܝܢܢ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܚܘܡܗܿ ܕܢܦܫܐ. ܗܢܘ ܐܘܣܝܐ ܚܝܬܐ. ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ. ܡܡܕܥܬܐ. ܡܬܪܥܝܢܝܬܐ. ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ. ܥܗܘܕܬܐ. ܡܬܬܙܝܥܬ ܡܢ ܝܬܗܿ. ܢܗܝܪܬܐ. ܩܛܝܢܬܐ. ܫܦܝܬܐ. ܡܠܝܠܬܐ. ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ. ܕܡܚܝܕܐ ܠܦܓܪܐ. ܘܡܬܦܪܫܐ ܡܢܗ ܒܙܒܢ ܘ…… ܡܬܚܝܕܐ ܠܗ ܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܡܢ ܕܐܡܪܝܗܿ ܐܘܣܝܐ ܚܝܬܐ……. ܒܢ̈ܬ ܩًܠܐ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܫܘܕܥܢܢ ܚܝ̈ܠܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܘܫܘܚ̈ܠܦܐ ܐܘܣܝ̈ܝܐ ܕܝܠܗܿ ܟܕ ܡܦܫܩܝܢ ܠܢ ܒܬܐܘܪ̈ܝܣ ܥܠܝ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܐܡܪܝܢܢ ܗܪܟܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩًܠܐ pb. f.37a ܒܗܿܝ ܗܟܝܠ ܕܐܡܪܝܗܿ ܢܗܝܪܬܐ ܠܘ ܕܐܝܬ ܠܗܿ ܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܐܘ ܕܠܡܦܐܕܐ ܕܫܪܓܐ. ܐܠܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܗܝܪܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܕܨܒܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܐܡܪܝܗܿ ܩܛܝܢܬܐ. ܠܘ ܒܕܡܘܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܚܐܫܝܢ ܗܿܝ ܕܣܩܘܒܠܝ̈ܐ ܒܝܕ …… ܠܘܬ ܡܢܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܥܒܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܥܪܩܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܪܓܫ ܦܓܪܐ. ܫܦܝܬܐ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܣܟ ܡܩܒܠ ܟܝܢܗܿ ܐܛܪܢܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܗܿܝ ܓܘܫܡܢܝܬܐ. ܡܠܝܠܬܐ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܣܟ ܩܢܝܐ ܢܙܠܐ ܕܢܬܥ ܠܬܚܬ. ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܦܠܐ ܩܢܝܐ ܬܠܬܐ ܩܝ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܕܡܚܝܕܐ ܠܓܘܫܡܐ ܐܘܟܝܬ ܠܦܓܪܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ ܕܠܐ ܡܚܝܕܝܢ ܠܓܘܫ̈ܡܐܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܝܬܝܪ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܦܘܠܓܐ ܗܢܐ ܬܚܝܘܡܗܿ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ:

ܐܘܣܝܐ ܓܢܣܗ ܕܬܚܘܡܐ

ܚܝܬܐ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܡܡܕܥܬܐ ܚܝܠܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܥܗܘܕܬܐ ܚܝܠܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܚܝܠܗܿ ܕܢܦܫܐ

ܡܬܬܙܝܥܬ ܡܢ ܝܬܗܿ ܚܝܠܗܿ ܕܢܦܫܐ pb. f.37b

ܢܗܝܪܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܩܛܝܢܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܫܦܝܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܩܠܝܠܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܕܡܚܝܕܐ ܠܦܓܪܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܬܥܣܪ

ܕܡܚܘܐ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ

ܡܬܝܕܥܐ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܐ: ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܬ ܐܘ ܦܫܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܪܟܒܐ. ܘܐܝܟܐ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܪܘܟܒܐ ܬܡܢ ܐܝܬ ܐܦ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܬܡܢ ܐܝܬ ܐܦ ܩܪܒܐ ܘܬܟܬܘܫܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܬܟܬܘܫܐ. ܬܡܢ ܐܝܬ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ ܬܡܢ ܐܝܬ ܐܦ ܡܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܠܝܬ ܪܘܟܒܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܪܘܟܒܐ ܠܝܬ. ܐܦܠܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬ. ܘܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܣܩܘܒܠܝܘܬܐ ܠܝܬ ܬܟܬܘܫܐ ܘܡܨܘܬܐ. pb. f.38a ܘܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܬܟܬܘܫܐ. ܠܝܬ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܫܪܝܐ ܐܦܠܐ ܡܘܬܐ ܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܠܝܬ ܡܘܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܗܟܝܠ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܦܫܝܛܬܐ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܢܦܫܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܦܫܝܛܬܐ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܠܝܬ ܡܘܬܐ. ܒ: ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܝܬܐ ܘܐܡܝܢܬ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܢܦܫܐ ܗܟܝܠ ܐܡܝܢܬ ܙܘܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܚܝܐ ܡܢ ܙܘܥܐ. ܠܐ ܫܩܠ ܫܘܠܡܐ. ܠܐ ܡܐܬ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܓ: ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܕܡܟܐ ܐܦ ܓܝܪ ܟܕ ܦܓܪܐ ܗܝ ܡܥܒܕܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܥܒܕܐ. ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܕܡܟܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܕܡܟ ܠܐ ܡܐܬ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܐܡܪ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܢܦܫܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܕܡܟܐ ܢܦܫܐ. ܕ: ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܟܝܢܗܿ. ܢܦܫܐ ܗܟܝܠ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܟܝܢܗܿ ܗ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗܿ ܘܠܐ ܡܐܬ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ. ܗ: ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܐܬ ܦܓܪܐ. ܕܠܩܘܒܠܝܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܠܗ. ܘܐܢܗܘ ܡܐܬ ܗܝ ܠܐ ܡܝܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܟܕ ܕܠܩܘܒܠܝܬܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܦܓܪܐ ܡܢ ܡܐܬ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܠܩܘܒܠܝܬܐ ܗܝ ܕܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ pb. f.38b ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܘ: ܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܦܓܪܐ ܡܢ ܛܒܬܐ ܡܬܩܝܡ ܘܡܢ ܒܝܫ̈ܬܗ ܡܬܚܒܠ. ܛܒܬܗ ܗܟܝܠ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܦܝܪܘܬ ܚܘܠܡܢܐ ܡܘܙܓܐ ܚܠܝܡܘܬ ܗܕܡ̈ܐ. ܫܘܦܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܩܝ̈ܡܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ ܛܒܬܗ ܕܦܓܪܐ ܡܩܝ̈ܡܢ ܠܗ. ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܛܒܬܗܿ ܡܩܝ̈ܡܢ ܠܗܿ. ܐܦܠܐ ܒܝܫ̈ܬܗܿ ܡܢ ܡܚܒܠܢ ܠܗܿ. ܛܒܬܗܿ ܐܝܬܝܗܝܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܫܦܝܘܬܐ. ܚܕܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܒܝܫ̈ܬܗܿ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܥܘܠܘܬܐ ܚܣܡܐ ܙܠܝܠܘܬܐ ܣܢܐܬܐ ܥܩܬܐ. ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܐܢ ܡܢ ܛܒܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܩܝ̈ܡܢ ܠܗܿ. ܘܒܝܫ̈ܬܗܿ ܠܐ ܡܚܒܠܢ ܠܗܿ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܙ: ܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܕܚܘܠܐ ܐܝܬ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܐ ܕܪ̈ܘܟܒܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܪܘܟܒܗ ܕܒܝܬܐ ܐܘ ܕܐܠܦܐ. ܫܪܝܐ ܗܟܝܠ ܡܚܒܠ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܐܦ ܠܐܠܦܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܠܓܐ ܘܦܘܣܩܐ ܕܠܡܢ̈ܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܩܝܣܐ ܕܥܣܪܐ ܐܡܝ̈ܢ ܕܡܬܦܠܓ ܘܡܬܦܣܩ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܘܕܩܕܩًܬܐ ܗܟܢܐ ܦܘܠܓܐ ܘܦܣܩܐ ܡܚܒܠ ܠܗ ܟܕ ܡܬܦܣܩ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܡܕܡ pb. f.39a ܟܕ ܡܬܚܒܠ ܡܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܗܿܘܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܙܪܥܐ ܐܢܫܝܐ ܕܡܬܚܒܠ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܪܥܐ. ܘܗܿܘܐ ܦܓܪܐ. ܡܕܝܢ ܚܘܒܠܐ ܒܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܗܿܘܐ:

ܐ: ܫܪܝܐ ܕܪܘܟܒܐ ܐܟܙܢܐ ܫܪܝܗ ܕܒܝܬܐ

ܒ: ܦܣܩܗ ܕܡܕܡ ܐܟܙܢܐ ܕܦܘܠܓܗ ܕܩܝܣܐ

ܓ: ܫܘܚܠܦܗ ܕܡܕܡ ܐܟܙܢܐ (ܕܙܪܥܐ) ܕܡܬܚܒܠ ܘܗܿܘܐ ܦܓܪܐ

ܥܠ ܢܦܫܐ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܙܢܝ̈ܐ ܕܚܘܒܠܐ ܥܐܠ. ܠܐ ܡܝܬܐ ܢܦܫܐ. ܚ: ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܙܝܥܐ ܠܦܓܪܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܡܝܘܬܐ ܗܘ. ܢܦܫܐ ܕܗܝ ܡܙܝܥܐ ܠܗ ܠܐ ܡܝܬܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܡܢ ܗܕܐ. ܬܪܝܢ ܚܫ̈ܝܢ ܥܕܝܢ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܚܕ ܥܠ ܦܓܪܐ ܐܡܪ ܐܢْܐ ܘܐܚܪܢܐ ܥܠ ܢܦܫܐ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚܘܬܐ ܘܦܣܩܐ ܘܢܓ̈ܕܐ ܐܘ ܨܝܪܐ ܘܟܐܒܐ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܛܗܐ ܚܘܒܐ ܣܟܠܘܬܐ ܘܒܘܨܪ̈ܐ pb. f.39b ܦܘܕܐ ܐܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܚܫ̈ܐ ܡܢ ܕܦܓܪܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܘܬܐ ܘܦܘܣܩܐ ܘܕܫܪܟܐ. ܠܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܠܦܘܪܥܢܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܦܓܪܐ ܕܒܗ ܡܬܩܝܡܝܢ ܡܫܬܪܐ. ܚܫ̈ܐ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܛܗܐ ܘܚܘܒܐ ܘܕܫܪܟܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܠܦܘܪܥܢܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܢܦܫܐ ܕܒܗܿ ܡܬܩܝܡܝܢ ܠܐ ܡܫܬܪܝܐ ܘܠܐ ܡܝܬܐ. ܛ: ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܐܢܦܫܐ ܡܢ ܥܘܬܕܐ ܗܢܐ: ܐܝܬ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܐܢ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܝܬ. ܐܝܬ ܐܦ ܕܝܢܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܘܐܢ ܕܝܢܐ ܐܝܬ. ܐܦ ܡܬܬܕܝܢܢܐ ܐܝܬ. ܘܐܢ ܐܝܬ ܡܬܬܕܝܢܢܐ. ܐܝܬ ܐܦ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܘܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܡܢ ܒܘܚܢ̈ܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܘܡܠܝ̈ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܕܡܚܘܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܣܗܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܫܪܪ̈ܢ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ. ܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܡܘܫܐ: ܕܐܢܐ ܐܢْܐ ܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ. ܘܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܠܐ ܕܚܝ̈ܐ 29 . ܒܝܕ ܗܿܝ ܕܐܡܪ ܕܠܘ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܚܘܝ ܕܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܠܘ ܡܝ̈ܬܬܐ ܐܢܝܢ ܐܠܐ ܚܝ̈ܬܐ. ܘܫܠܝܡܘܢ ܐܡܪ: ܕܗܿܦܟ ܦܓܪܐ ܠܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܘܪܘܚܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ pb. f.40a ܕܝܗܒܗܿ 30 . ܒܗܿܝ ܡܢ ܕܐܡܪ ܕܗܦܟܐ ܪܘܚܐ ܠܐܪܥܐ ܐܟܡܐ ܕܗܿܦܟ ܦܓܪܐ. ܚܘܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܕܠܘܬ ܡܪܝܐ ܗܿܦܟܐ ܘܦܢܝܐ. ܫܘܕܥ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܐܠܐ ܚܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܡܪܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܝܢ ܦܓܪܐ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ 31 . ܒܗܿܝ ܗܟܝܠ ܕܐܡܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܛܠ ܬܪܬܝܢ ܚܘܝ. ܚܕܐ ܡܢ ܕܠܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ. ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ. ܠܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܡܢ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܟܢܐ ܕܬܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܝܢ ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܐ. ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܒܛܠܐ(ܡܬܩܛܠܐ) ܐܝܟ ܦܓܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܪ ܒܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܥܬܝܪܐ ܘܠܥܙܪ: ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܥܬܝܪܐ ܘܐܬܩܒܪ. ܐܘܒܠܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܠܠܥܙܪ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܕܫܐܠ ܥܬܝܪܐ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܕܫܪܟܐ 32 . ܒܗܿܝ ܗܟܝܠ ܕܐܡܪ ܕܐܘܒܠܘܗܝ ܡܠܐܟܐ ܠܠܥܙܪ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ. ܘܒܗܿܝ ܕܦܢܝ ܐܒܪܗܡ ܠܥܬܝܪܐ ܐܝܠܝܢ ܕܦܢܝ. ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܚܘܝ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܚܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ ܕܠܐ ܣܟ pb. f.40b ܡܝ̈ܬܢ. ܘܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ ܐܡܪ ܡܛܠ ܦܓܪܐ ܗܟܢܐ: ܥܬܝܕ ܗܘ ܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܕܢܠܒܫ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܡܝܘܬܘܬܐ 33 . ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܐܝܕܗ ܠܒܝܟ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܓܪܐ. ܘܒܨܒܥܗ ܡܚܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܪ ܕܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܘܡܐܬ. ܘܒܝܕ ܗܿܝ ܕܐܡܪ ܥܠ ܦܓܪܐ ܕܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܘܡܐܬ. ܚܘܝ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܐ ܡܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܕܡܚܘܐ ܕܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ: ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܠܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ. ܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗܘܢ ܥܠܝܗܿ. ܐܝܟ ܓܠܝܙܘܬܐ ܐܘ ܐܝܟ ܩܢܝܐ

ܐܝܬ ܫܡܗܐ ܕܟܕ ܡܬܐܡܪܢ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܟܕ ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܐܠܐ ܩܢܝܘܬܐ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܫܡܗܐ ܕܟܕ ܡܬܐܡܪܝܢ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܩܢܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܟܕ ܠܘ ܩܢܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܐܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܡܣܬܒܪܝܢ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܟܕ ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܐܠܐ ܩܢܝܘܬܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. ܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ. ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܠܐ ܢܦܫ pb. f.41a ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܩܢܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܟܕ ܠܘ ܩܢܝܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢ ܐܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܟܪܝܗܘܬܐ ܫܠܝܚܘܬܐ. ܡܣܟܢܘܬܐ ܣܡܝܘܬܐ. ܒܝܫܘܬܐ ܘܚܫܘܟܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܟܪܝܗܘܬܐ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܚܘܠܡܢܐ. ܘܫܠܝܚܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܠܒܘܫܐ. ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܥܘܬܪܐ. ܘܣܡܝܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܚܙܬܐ. ܘܚܫܘܟܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܘ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܘܒܝܫܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܛܒܬܐ. ܫܡܗܐ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܓܠܘܙܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܢܦܫ ܘܫܪܟܐ. ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܬܪܬܝܢ ܡܫܘܕܥܝܢ ܘܠܗܿܘ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗܿ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܠܘ ܡܓܠܙ ܓܠܙܢܝܗܝ. ܐܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܫܘܕܥܢܢ. ܐܘ ܠܡܕܡ ܒܨܝܪ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܐܟܙܢܐ ܕܗܘܠܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܘ ܐܕܫܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܘ ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܘܙܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ pb. f.41b ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܒܨܝܪ̈ܢ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܘ ܠܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܐܟܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܝܬܪܝܢ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܓܫܘܡ ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥ ܐܠܐ ܩܢܝܘܬܐ ܕܐܘ ܒܨܝܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܕܝܠܗ ܗܘܬ ܓܠܝܙܘܬܐ ܐܘ ܡܝܬܪܐ ܡܢܗ ܗܟܢܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܐܠܐ ܠܬܪܬܝܢ ܩܢܝ̈ܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܠܟܐܦ̈ܐ ܘܠܩܝ̈ܣܐ ܕܒܨܝܪ ܡܢ ܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܐܚܪܬܐ ܕܝܢ ܠܡܠܐܟܐ ܘܠܢܦܫܐ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܗܘܬ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܒܗ ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܗܟܝܠ ܘܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܠܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܠܐ ܢܦܫܐ. ܡܕܝܢ ܐܬܚܘܝܬ ܕܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܠܘ ܡܓܠܙ ܓܠܙܢܗܿ ܒܗܠܝܢ ܫܡܗܐ. ܐܠܐ ܩܢܝܘܬܐ ܫܘܕܥܢܢ ܒܗܿܝ ܓܝܪ ܕܐܡܪܝܢܢ ܠܗܿ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܚܝ̈ܐ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܟܝܢܗܿ ܓܝܪ ܚܝ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܚܘܝܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢܢ ܠܗܿ ܠܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ. ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܫܘܕܥܢܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܘܠܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ pb. f.42a ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܥܠ ܢܦܫܐ. ܩܢܝܘܬܐ ܟܝܬ ܡܫܘܕܥܝܢܢ ܘܠܘ ܓܠܝܙܘܬܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

ܕܡܚܘܐ ܕܢܦܫܐ ܡܕܒܪܐ ܠܦܓܪܐ

ܡܫܐܠ ܐܢܫ ܟܕ ܐܡܪ ܐܝܢܐ ܡܕܒܪ ܠܚܒܪܗ. ܘܐܝܢܐ ܡܬܕܒܪ ܡܢ ܚܒܪܗ. ܢܦܫܐ ܡܕܒܪܐ ܠܦܓܪܐ. ܐܘ ܦܓܪܐ ܡܕܒܪ ܠܢܦܫܐ. ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܢܦܫܐ ܗܝ ܡܕܒܪܐ ܠܦܓܪܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ. ܐ: ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܝܠܗܿ ܘܒܗ ܦܠܚܐ ܛܒܬܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܒܗ ܡܙܕܕܩܐ ܘܚܛܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܦܠܚ ܒܐܘܪܓܢܘܢ ܗܘ ܡܕܒܪ ܠܐܘܪܓܢܘܢ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ ܡܕܒܪܐ ܠܦܓܪܐ. ܒ: ܝܕܝܥܐ ܕܗܝ ܡܕܒܪܐ ܠܗ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܠܝܐ ܠܗ ܡܢ ܪܓܬܗ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܡܬܝ ܕܦܓܪܐ ܪܐܓ ܕܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ ܘܢܕܡܟ ܘܕܢܙܕܘܓ. ܘܡܦܓܕܐ ܠܗ ܡܢ ܪܓܬܗ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܚܝܕܝܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܒܐܫ̈ܬܐ ܚܡܝ̈ܡܬܐ ܘܪܓܝܢ ܠܫܩܝܐ ܩܪܝܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܚܣܪ ܠܗܘܢ ܟܠܝܐ ܠܗܘܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܫܬܘܢ. ܡܕܝܢ ܗܝ ܡܕܒܪܐ ܠܦܓܪܐ. ܓ: ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܣܝܡ ܠܗ ܠܐܘܡܢܐ ܢܝܫܐ ܦܐܕ ܡܢܗ ܘܗܿܦܟ ܡܬܪܨ ܠܗ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܟܕ ܣܝܡ ܠܗ ܠܐܪܕܝܟܠܐ ܢܝܫܐ ܕܡܪܝܡ ܠܗ ܠܒܝܬܐ ܥܣܪܐ ܐܡܝ̈ܢ ܡܪܝܡ ܠܗ ܬܪܥܣܪ. ܘܗܕܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܗܛ ܚܘܫܒܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܙܘܥܗ ܕܦܓܪܐ. ܘܐܦܠܐ ܦܓܕܬ ܡܠܝܠܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ pb. f.43a ܠܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܕܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܒܢܐ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܐܡܝ̈ܢ. ܘܒܕܓܘܢ ܦܕ ܡܢ ܢܝܫܗ ܘܠܐ ܟܕ ܠܐܫܝܘܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܗܿܦܟ ܡܬܩܢ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܚܒܠ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܦܓܪܐ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܗܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܢܦܫܐ ܡܕܒܪܐ ܠܦܓܪܐ. ܕ: ܒܙܘܥܗ ܕܬܐܘܪܝܐ ܫܠܐ ܦܓܪܐ ܘܡܐ ܕܫܠܡܬ ܬܐܘܪܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܦܩ ܦܓܪܐ ܒܝܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܠܦܘܬ ܙܘܥܐ ܕܬܐܘܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܐܘܪܝܐ ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܝܕ ܬܐܘܪܝܐ ܗܿܘܝܐ. ܡܕܝܢ ܢܦܫܐ