History of Karka d-Beth Slok - ܬܫܥܢܬܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܠܘܿܟܼ ܘܲܕܼܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܹܗ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܗܵܢܵܐ ܟܲܪܟܼܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܤܵܡ̣ ܫܲܬܼܐܸܤܵܘ̈ܗܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܤܘܼܪܚܵܐ ܤܲܪܕܵܢܵܐ ܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܪܒܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܕܚܲܝܼܠ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܬܹܒܹܝܠ: ܘܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܬܠܵܬܼܵܐ ܕܥܵܡܲܪܬܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ. ܗܵܢܵܐ ܤܲܪܕܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹܗ ܕܤܲܢܚܹܪܝܼܒܼ: ܗܵܘ̇ ܕܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܡܲܠܟ̈ܝܼܢ ܠܒܼܵܠܘܿܣ ܡܲܠܟܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ. ܒܝܵܘܡܵܘ̈ܗܝ ܕܗܵܢܵܐ ܤܲܪܕܵܢܵܐ ܐܸܫ̣ܬܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܝܵܘܢܵܢ ܠܢܝܼܢܘܹܐ: ܗܵܢܵܐ ܕܒܲܢܒܼܝܼܬܹܗ ܘܲܒܼܟܼܵܘܿܙܘܼܬܹܗ ܐܲܙܝܼܥ̣ ܠܢܝܼ̈ܢܘܵܝܹܐ. ܘܗ̤ܘ ܤܲܪܕܵܢܵܐ ܐܸܫܬܲܥ̣ܒܲܕܼ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܹܗ ܕܲܢܒܼܝܼܵܐ: ܘܲܓܼܙܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܒܢܝܼܢܘܹܐ: ܘܲܠܒܸܫ̣ܘ ܤܲܩܹ̈ܐ. ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܟܼܬܼܝܼܚ: ܘܐܲܗܦܸܟܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܚܸܡܬܼܵܐ ܕܪܘܼܓܼܙܹܗ: ܘܠܵܐ ܐܵܘܒܸܿܕܼ ܐܸܢܘܿܢ. ܘܲܒܼܲܫܲܢ̄ܬܼܵܐ ܕܚܲܡܸܫܬܲܥܤܲܪ ܕܗܵܘ̇ ܒܲܪ ܢܸܡܪܘܿܕܼ: ܐܲܪܒܵܩ ܡܲܠܟܵܐ ܕܡܵܕܲܝ: ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܕܠܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܢܸܬܼܒܲܤܡܘܼܢ ܩܵܪܘܿܝܵܐ ܡܚܝܼܠܐ ܘܟܼܵܬܼܘܿܒܼܵܐ ܘܟܸܢܫܵܐ ܕܲܡ̣ܡܲܥ ܬܲܫܥܝܼܬܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܢܸܫܬܿܘܘܿܢ ܠܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܠܲܚܢܵܢܵܐ ܒܝܘܿܡ ܕܝܼܢܵܐ ܘܲܕܼܒܼܘܼܚܪܵܢܵܐ: ܒܛܲܝܒܿܘܼܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܠܹܗ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܘܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܠܲܐܒܼܘܼܗܝ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܘܐܝܼܩܵܪܵܐ ܘܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܘܐܘܼܚܕܵܢܵܐ: ܗܵܫܵܐ ܘܲܒܼܟܼܠܙܒܲܢ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ: ܐܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ. ܫܸܠ̣ܡܲܬ̤ ܬܲܫܥܝܼܬܼ ܤܵܗܕܘܼܬܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܵܪܝ ܩܲܪܕܵܓܼ: ܘܠܲܐܠܵܗܵܐ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܐܵܡܹܝܢ. pb. 508 ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܪܕܵܐ ܚ̣ܵܘܝܼ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܗܵܢܵܐ ܐܲܪܒܵܩ: ܟܲܕܼ ܡ̣ܪܲܕܼ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܝܹܐ: ܡ̣ܢ ܙܲܒܼܢܵܐ ܠܙܲܒܼܢܵܐ ܩܢ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܘܼܫܢܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܝܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼܥܲܫܲܢ: ܘܗܘ̤ܵܐ ܫܦܵܝܵܐ ܠܡܲܟܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ. ܘܟܲܕܼ ܥ̣ܫܸܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܫܲܪܝܼ ܕܢܸܤܥܸܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܐܸܫܬܲܥ̣ܒܲܕܼ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ: ܘܐܲܥ̣ܕܿܝܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪܟܸܢ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܒܓܲܝܤܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܡܠܟܘܿܢܵܐ ܗ̤ܘ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܗ̤ܘ ܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܐܲܥ̣ܕܿܝܼ ܡܸܢܹܗ ܫܒܼܝܼܬܼܵܐ ܗ̤ܘ ܐܲܪܒܵܩ ܘܒܲܙܹܗ ܠܫܘܼܠܛܵܢܹܗ. ܘܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܘܐܲܬܼܪܵܐ ܕܥܠܵܘܗܝ ܐܲܡ̣ܠܸܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܙܵܒܼܵܬ ܢܲܗܪܵܬ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܕܸܩܠܲܬܼ ܢܲܗܪܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܼܩܠܲܬܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܛܘܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܵܘܘܪܘܿܟ ܡܸܬܼܩܪܸܐ. ܘܗ̤ܘ ܛܘܼܪܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܢܲܗܪܵܐ ܕܐܵܬܹܪܩܘܿܢ: ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܬܘܼܪܡܵܪܵܐ ܡܸܬܼܟܲܢܸܐ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܠܪܸܒܼ ܐܲܬܼܪܵܐ ܘܛܘܼܪܵܐ ܕܫܲܥܪܵܢ: ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܹܗ ܠܙܵܒܼܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܘܡܵܘܬܿܒܹܗ ܕܓܲܪ̈ܡܲܝ ܒܒܼܝܼܪܲܬܼ ܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܛܘܼܪܵܐ ܕܐܵܘܪܘܿܟ: ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܗܵܫܵܐ ܝܼܕܲܥ ܒܸܢܝܵܢܹܗ. ܗܵܢܵܐ ܓܲܪ̈ܡܲܝ ܟܲܕܼ ܐܸܬܼܐܠܸܨ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܐܲܪܒܵܩ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܡ̣ܨܝܼ ܠܡܸܬܲܠ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܩܲܒܸܿܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ: ܘܦܵܩ̈ܘܿܕܹܐ ܥܲܠ ܐܘܼܚܕܵܢܹܗ: ܘܬܲܥܕܝܼܪܵܐ ܕܓܼܘܼܪܵܐ ܕܦܵܠܚܹ̈ܐ ܥܲܠ ܓܘܼܕܹܗ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ ܦ̣ܩܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܤܲܪܓܿܘܿܢ: ܕܲܒܼܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ pb. 509 ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܬܸܬܼܒܿܢܸܐ ܥܲܠ ܫܡܹܗ ܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ. ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܡܸܫܬܲܥܒܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܡܵܢܵܐ: ܒܦܲܪܨܘܿܦ ܡܲܠܟܵܐ: ܐܸܬܼܒܲܢܝܲܬ̤ ܕܹܝܢ ܕܬܸܗܘܸܐ ܪܹܫܵܐ ܠܗܵܘ̇ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܵܝ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܒܢ̣ܵܝܗܝ ܕܹܝܢ ܤܲܪܓܿܘܿܢ: ܘܥܲܠ ܫܡܹܗ ܫܲܡ̣ܗܹܗ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܕܲܒܼܢܵܐ: ܘܒܲܪ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܥܲܒܼܕܹܗ. ܘܝܲܗ̄ܒܼ ܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܟܠܹܗ ܕܒܹܗ ܐܸܬܼܢܨܒܼ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܠܹܗ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ. ܘܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܒܢ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܟܲܪܟܼܵܐ ܕܲܢܲܨܒܼ: ܘܐܲܝܬܝܼ ܢܨܲܒܼ ܒܹܗ ܫܲܪܒܿܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ ܡ̣ܢ ܝܼܕܼܝܼܥܹ̈ܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܝܼܕܼܝܼܥܵܐ ܚܲܕܼ ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܘܼܪܙܹܝܢ. ܘܚܸܤܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܒܢ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܘܒܲܦܩܲܥܬܼܵܐ ܐܵܘܬܿܒܹܗ: ܘܫܘܼܪܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ. ܘܥܲܡ ܗܵܝ̇ ܫܲܪܒܿܬܼܵܐ ܘܛܘܿܗܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܟܲܢܸܫ ܘܐܵܘܬܸܒܼ ܬܲܡܵܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܐܲܝܟܼ ܐܲܠܦܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܬܼܘܿܪ: ܐܝܼܬܼ ܕܲܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܬ. ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܒܲܡܨܲܥܬܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܤܲܪܓܘܿܢ: ܘܒܹܝܬ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܗܵܘ̇ ܫܲܠܝܼܛܵܐ ܕܐܵܘܬܸܒܼ ܒܓܼܵܘܹܗ.

ܘܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼ ܒܛ̇ܠܵܐ ܡܲܠܟܘܼܬܼ ܐܵܬܼܘܿܪ: ܘܡܸܬܼܚܲܒܲܠ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ: ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܫܘܼܪܵܐ ܕܥܲܫܝܼܢܘܼܬܼܵܐ ܐܲܪܒܵܩ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܐܵܕܘܸܪܒܵܕܼ ܥܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܐ ܕܡܵܕܼܵܝܹ̈ܐ: ܗܵܘ̇ ܕܥܲܠ ܫܡܹܗ ܐܸܫ̣ܬܲܡܲܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܵܕܼܘܿܪܒܹܝܓܼܵܢ: ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܹܐܬܸܐ ܥܲܠ ܢܸܡܪܘܿܕ ܒܚܲܝܠܵܐ ܪܲܒܵܐ. ܘܐܸܬܼܘܲܥܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܨܹܝܕܼ ܗܵܘ ܫܲܒܼܛܹܗ ܕܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܪܸܐ ܒܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ. ܘܲܡܚ̣ܵܘ ܬܲܟܼܬܘܼܫܵܐ: ܘܐܸܬܼܚܤܸܢ ܠܹܗ ܐܵܬܼܘܿܪܵܝܵܐ pb. 510 ܘܐܸܬܼܩܛܸܠ ܒܩܝܼܠܝܼܩܝܼܵܐ. ܘܒܼܵܬܲܪܟܸܢ ܒܸܛܠܲܬ̤ ܠܵܗ̇ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪ̈ܵܝܹܐ: ܘܐܲܡ̣ܠܟܲܬ̤ ܕܒܼܵܒܼ̈ܠܵܝܹܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܐܸܫ̣ܬܲܪܝܲܬ̤ ܠܵܗ̇: ܩܵܡܲܬ̤ ܕܡܵܕܼܵܝܹ̈ܐ. ܘܒܸܛ̣ܠܲܬ̤ ܐܵܦ ܗ̤ܝ: ܘܐܲܡ̣ܠܸܟܼ ܥܲܠ ܦܵܪܹܣ ܕܲܪܝܵܘܵܫ ܒܲܪ ܦܲܛܫܲܤܦ: ܗܵܘ̇ ܕܲܡܓܿܘܼ̈ܫܹܐ ܒܲܪ ܡܝܼܢܵܨܗܲܢܝܼ ܡܫܲܡܗܝܼܢ ܠܹܗ: ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܹ̈ܐ ܡܠܸܟܼ ܦܵܪܹܣ: ܗܵܘ̇ ܕܲܡ̣ܚܵܐ ܩܪܵܒܼܵܐ ܥܲܡ ܐܵܠܹܟܼܤܲܢܕܪܘܿܣ ܒܲܪ ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ ܘܐܸܙܕܟܼܝܼ ܡܸܢܹܗ: ܘܫܲܩ̣ܠܵܗ̇ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܕܲܪܝܵܘܵܫ. ܘܐܲܡ̣ܠܸܟܼ ܐܵܠܹܟܼܤܲܢܕܪܘܿܣ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ ܕܝܵܘ̈ܢܵܝܹܐ. ܘܡܸܛܠ ܕܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܒܢܲܝ̈ܵܐ: ܦܲܠ̣ܓܼܵܗ̇ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܠܐܲܪܒܼܥܵܐ ܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ: ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܡܵܘܬܹܗ ܐܲܚ̣ܕܘܼܗ̇ ܠܡܲܠܟܘܼܬܹܗ. ܕܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܤܸܠܵܘܩܘܿܣ. ܗܵܢܵܐ ܒܢ̣ܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܟܲܪ݁ܟܼܝܼܢ: ܠܐܲܢܛܵܟܼܝܵܐ ܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܕܤܘܼܪܝܵܐ: ܘܲܠܤܹܠܵܘܩܝܵܐ ܕܤܘܼܪܝܵܐ: ܘܲܠܤܹܠܵܘܩܝܵܐ ܕܦܝܼܤܝܼܝܵܐ: ܘܠܲܤܠܐܹܝܩ ܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܵܪ̈ܵܡܵܝܹܐ: ܘܲܠܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܟܲܪܟܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܠܘܿܟܼ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܪܟܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܤܲܪܕܵܢܵܐ ܕܲܪܝܵܘܫ ܐܵܘܬܿܒܹܗ: ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܠܹܗ ܫܘܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܗܵܘ̇ ܫܘܼܪܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܵܬܼܘܿܪܘ. ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܒܹܗ ܒܵܬܹ̈ܐ ܘܒܹܝܬܼ ܢܘܼܪܵܐ ܥܲܡܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܒܹܝܬܼ ܦܬܲܟܼܪܹ̈ܐ ܕܐܲܬܼܩܸܢ ܒܓܼܵܘܹܗ ܤܲܪܕܵܢܵܐ: ܘܡܸܤܬܿܓܸܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܸܫܪܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ. ܘܐܲܝܬܝܼ ܕܲܪܝܘܵܫ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܚܲܡܸܫ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܨܛܲܗܲܪ: ܘܐܵܘܬܸܒܼ ܒܓܼܵܘܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܹܝܢ ܟܬܼܝܼܒܼܝܼܢ ܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܡܲܠܟܘܼܬܼ ܦܵܪܹܣ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܕܲܪܝܵܘܫ ܐܸܬ݂ܼܿܐ ܤܹܠܵܘܩܘܿܣ ܡܠܸܟܼ ܝܵܘܵܢ: ܗܵܘ̇ ܕܲܪܫܝܼܡ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: pb. 511 ܘܲܠܗܵܘ̇ ܫܘܼܪܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܥܲܒܼܕܹܗ ܗ̤ܘ ܬܸܠܠܵܐ: ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܠܥܸܠ ܡܸܢܹܗ ܫܘܼܪܵܐ ܪܵܡܵܐ. ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܠܫܘܼܪܵܐ ܕܲܒܼܢܵܐ ܦܘܼܪ̈ܩܤܹܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܒܵܪ̈ܓܐ (ܒܘܼܪ̈ܓܹܐ؟) ܫܬܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ. ܘܲܥ̣ܒܲܕܼ ܠܹܗ ܠܬܲܝܡܲܢ ܡܲܕܼܢܲܚ ܬܲܪܥܵܐ ܚܲܕܼ: ܘܲܠܓܲܪܒܲܝ ܡܲܥܪܲܒܼ ܬܲܪܥܵܐ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ. ܘܲܠܗܵܘ̇ ܬܲܪܥܵܐ ܕܐܲܝܡܲܢ ܡܲܕܢܲܚ: ܐܲܬܼܩܸܢ ܥܠܵܘܗܝ ܒܩܵܘܡܬܹܗ ܓܠܝܼܦܵܐ ܕܟܹܐܦܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܲܡܝܼܢܹܗ ܘܡ̣ܢ ܤܸܡܵܠܹܗ: ܥܲܠ ܝܲܕܼ ܬܲܪܥܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܦܘܼܪ̈ܩܤܹܐ ܕܟܹܐܦܵܐ ܘܟܸܠܫܵܐ. ܘܗܵܢܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܗܵܘ̇ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܐܸܬܼܩ̣ܪܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥܲܠ ܫܡܹܗ ܕܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܒܢܝܼ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܹܗ: ܛܘܿܛܲܝ. ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܤܹܠܵܘܩܘܿܣ ܒܓܼܵܘܹܗ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܘܐܲܬܼܩ̣ܢܹܗ ܘܫܲܪܬܿܚܹܗ ܒܫܘܼ̈ܩܹܐ ܘܒܲܦܠܵܛ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܓܼܵܘ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܘܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܫܘܼܪܵܐ ܤܲܓܿܝܼ ܐܵܘܪܒܹܗ. ܘܦܲܠܓܹܗ ܠܫܲܒܼܥܝܼܢ ܘܲܬܼܪܹܝܢ ܫܘܼ̈ܩܝܼܢ: ܘܐܲܝܬܿܝܼ ܫܲܪ̈ܒܵܬܼܵܐ ܝܼܕܼܝ̈ܥܵܬܼܵܐ ܚܲܡܸܫ ܡ̣ܢ ܐܸܨܟܲܗܲܪ ܘܐܵܘܬܸܒܼ ܒܹܗ: ܥܲܡ ܫܲܪܟܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܐܲܝܬܿܝܼ ܡ̣ܢ ܐܲܬܲܪ ܐܲܬܲܪ. ܘܝܲܗܼ̄ܒܼ ܠܗܵܠܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ ܚܲܡܸܫ ܕܐܲܝܬܝܼ: ܐܲܪ̈ܥܵܬܼܵܐ ܘܟܲܪ̈ܡܹܐ ܒܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܫܲܒܼܩܹܗ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܕܲܐܬܼܵܐ. ܘܲܬܼܪܸܥܤܲܪ ܫܘܼ̈ܩܝܼܢ ܥܲܠ ܫܸܡ ܬܪܸܥܤܲܪ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ ܝܼܕܼܝܼ̈ܥܵܢ ܐܸܬܼܟܲܢܝܼܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܲܕܼܫܲܪܟܵܐ ܥܲܠ ܫܸܡ ܐܘܼܡܵܢ̈ܘܵܬܵܐ ܐܸܫ̣ܬܲܡܲܗܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܤܹܠܵܘܩܘܿܣ ܥܲܠ ܫܸܡ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܤܲܪܕܵܢܵܐ ܡܲܠܟܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܒܼܢܵܝܗܝ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ: ܒܹܝܬܼ ܪܲܘ̈ܩܹܐ ܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒܼ ܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܢ̣ܵܐ ܒܓܼܵܘܹܗ ܕܚܸܤܢܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ ܤܲܪܒܿܘܿܝ ܡܸܫܬܲܡܲܗ. pb. 512

ܩ̣ܵܘܝܼ ܗܵܟܹܝܠ ܟܲܪܟܼܵܐ ܒܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܒܿܢ̣ܝܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܡܹܐܬܼܝܼܬܼܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܐܲܕܲܝ ܘܡܵܪܝܼ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܸܫܬܿܠܲܚ̣ܘ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ ܠܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܬܼܪܲܢ. ܘܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ܘ ܠܟܲܪܟܼܵܐ: ܐܸܬܼܩܲܒܲܠ̣ܘ ܡ̣ܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܕܲܫܡܹܗ ܝܵܘܤܸܦ. ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܿܬܲܠ̣ܡܲܕܼ ܘܲܥܡܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ: ܒܢ̣ܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܝܵܘܡܵܢܵܐ ܕܲܝܪܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܝܵܘܤܸܦ ܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܵܝܕܹܝܢ ܫܘܲܚ̣ ܙܲܪܥܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܒܟܲܪܟܼܵܐ: ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܩܲܒܸܿܠ̣ܘ ܡܲܥܡܘܿܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܘܲܒܼܢܹܗ ܕܒܼܵܠܵܫ ܡܲܠܟܵܐ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܗܸܤܪܝܼܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܕܫܵܒܼܘܿܪ ܒܲܪ ܐܲܪܕܵܫܝܼܪ: ܕܗܵܘ̈ܝܵܢ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܬܸܫܥܝܼܢ: ܚܲܩܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܪܝܼܟܼܬܼܵܐ ܟܲܪܟܼܵܐ: ܘܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ. ܘܲܒܼܙܲܒܼܢܹܗ ܕܫܵܒܼܘܿܪ: ܡܵܐܢܝܼ ܕܟܼܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܼܵܐ: ܓܤ̣ܵܐ (ܒܵܗ̇؟) ܡܸܪܬܹܗ ܤܵܛܵܢܵܝܬܼܵܐ: ܘܐܵܘܥ̣ܝܲܬ̤ ܙܝܼܙܵܢܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ: ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܲܕܲܝ ܘܥܲܒܼܙܲܟܼܝܵܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܒܼܝܼܫܵܐ. ܒܙܲܒܼܢܹܗ ܕܹܝܢ ܕܐܲܪܕܘܿܢ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܫܓܼܵܢܵܝܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܕܗܲܕܪܝܵܢܘܿܣ ܩܹܤܲܪ: ܟܲܕܼ ܪܕܘܼܿܦܝܵܐ ܥ̣ܫܸܢ ܥܲܠ ܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ ܒܲܦܢܼܬܼܵܐ ܕܡܲܥܪܒܼܵܐ: ܪ݁ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܘܡܲܕܲܒܿܪ̈ܵܢܹܐ ܕܬܲܡܵܢ ܒܲܥܪܘܼܩܝܵܐ ܠܬܲܪܵܐ ܕܡܲܕܢܚܵܐ ܐܸܬ݂ܼܵܘ. ܘܲܠܟܿܪܟܼܵܐ ܪܹܫܵܐ ܘܲܡܕܲܒܿܪܵܢܵܐ ܡܲܢܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܲܒܼܪܵܐ ܐܠܲܗܵܝܵܐ: ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܘܼܩܪܹ̈ܝܛܹܐ. ܘܲܒܼܡܲܦܤܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܪܹܫܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܫܲܗܵܪܓܪ: ܗ̤ܘ ܛܘܼܩܪܹ̈ܝܛܹܐ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܒܟܲܪܟܼܵܐ ܗܘ̤ܵܐ: ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܠܹܗ ܐܸܬܼܚ̣ܫܸܒܼ. ܡܸܛܠ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܘܡ̣ܢ ܟܘܼܪܤܝܵܐ pb. 513 ܕܐܲܢܛܝܘܿܟܼܝ ܠܫܲܗܵܓܲܪܕ ܐܸܬܼܝܲܗܒܲܬ̤: ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܵܐ ܛܘܼܩܪܹ̈ܝܛܹܐ: ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܕܠܵܫܘܿܡ: ܘܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܕܚܸܪܒܲܬ̤ ܓܠܵܠ: ܘܲܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܕܕܼܵܪܵܐ. ܛܘܼܩܪܹ̈ܝܛܹܐ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܒܢ̣ܵܐ ܥܹܕܬܵܐ ܠܲܒܼܢܲܝ̈ ܟܲܪܟܼܵܐ: ܘܛܲܟܸܣ ܘܤܵܡ̣ ܒܵܗ̇ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܘܛܲܟܼ̈ܤܹܐ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܪܵܕܹܝܐ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܲܩܠܹܝܪܘܿܣ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܗܵܫܵܐ. ܘܥܹܕܬܵܐ ܕܲܒܼܢܵܐ ܛܘܼܩܪܹ̈ܝܛܹܐ ܗܵܝ̇ ܗ̣̄ܝ: ܕܚܲܕܼܬܼ ܬܲܡܵܢ ܝܘܿܚܲܢ ܪܵܥܵܝܵܐ ܟܲܫܝܼܪܵܐ ܘܟܼܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ.

ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܥܘܼܢܕܵܢܹܗ ܕܛܘܼܩܪܹ̈ܝܛܹܐ: ܩܲܒܸܿܠ̣ ܟܘܼܪܤܝܹܗ ܥܲܒܼܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܩܵܡ̣ܘ ܐܲܦܸܤ̈ܩܘܿܦܹܐ ܚܲܕܼ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܙܲܒܼܢܹܗ ܕܡܲܥܢܹܐ ܐܲܦܸܤܦܘܼܦܵܐ ܘܤܵܗܕܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ. ܘܲܒܼܝ̈ܘܡܵܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ: ܗܘ̤ܵܐ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ: ܘܐܸܬܼܥܲܩ̣ܪܲܬ̤ ܥܹܕܬܵܐ. ܟܲܕܼ ܐܵܦ ܒܗܘܿܢ ܒܲܒܼܢܲܝ̈ ܟܲܪܟܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܡܲܪܕܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܗܘ̤ܵܘ ܥܵܩܘܿܪܹ̈ܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܗܘܿܢ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܒܹܗ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܒܟܲܪܟܼܵܐ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܒܩܸܛܠܑܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܒܒܸܙܬܼܵܐ ܕܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܒܲܐܤܘܼܪܹ̈ܐ ܘܲܒܼܢܸܓܼ̈ܕܹܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ. ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܢܸܫܹ̈ܐ ܒ̈ܢܵܬܼ ܩܝܵܡܵܐ: ܕܡܸܫܬܵܘ̈ܕܝܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܬܼܘܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܕܐܸܬܲܝ̈ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢܲܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܥܸܠܲܬܼ ܪܕܘܼܦܝܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܥܵܡܪ̈ܵܢ ܒܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܲܢ: ܐܸܬܼܐܟܸܠ̣ܘ ܩܲܪ̈ܨܲܝܗܹܝܢ ܩܕܼܵܡ ܦܲܝܓܼܵܢ ܤܲܠܵܪ: ܡ̣ܢ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܵܢܝܼܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܵܗ̇ ܒܲܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܗܵܘ̇ ܚܲܪܡܵܢܵܐ: ܕܲܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܒܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ ܚܵܘܪܵܐ: ܢܸܬܼܩܲܛ̈ܠܵܢ. pb. 514 ܘܒܼܵܬܲܪ ܟܘܼܠܵܠܗܹܝܢ ܕܩܲܕܿܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܒܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠܹܝ̈ܢ: ܡ̣ܢ ܕܡܸܗܹܝܢ ܝܼܥܲܬ̤ ܐܹܬܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܠܐܵܤܝܘܼܬܼܵܐ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܓܵܘܲܤ̣ܘ. ܡܵܢܝܼ̈ܢܵܝܹܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܘ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܕܐܸܤ̣ܬܲܥܪܲܬ̤: ܠܵܗ̇ ܠܬܹܬܵܐ ܦܲܤ̣ܩܘܼܗ̇: ܘܲܠܕܼܘܼܟܿܬܼܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܐܵܘܩ̣ܕܘܼܗ̇ ܒܢܘܼܪܵܐ. ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܹܝܢ ܕܲܠܪ̈ܚܵܡܵܘܗܝ ܠܵܐ ܫܵܒܹ̇ܩ ܕܢܸܬܿܬܿܫܝܼܛܘܼܢ ܡ̣ܢ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ: ܐܲܫܠܸܛ̣ ܒܗܘܿܢ ܟܹܐܒܼܵܐ ܕܐܲܪܖܝܵܐ ܕܲܡܢܵܘܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܤܵܦ̣ܘ ܘܲܓܼܡܲܪܘ ܡ̣ܢ ܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ. ܘܠܵܗ̇ ܠܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇: ܕܐܸܬܼܢܲܨܲܚ̣ ܒܵܗ̇ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܵܬܼܵܐ: ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܫܡܵܗ̇ ܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ: ܘܗܵܫܵܐ ܥܒܝܼܕܼܵܐ ܒܹܝܬܼ ܓܵܘܤܵܐ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܡܗܲܝܡ̈ܢܹܐ. ܘܡ̣ܢ ܫܢܵܐ ܠܲܫܢܵܐ: ܡܵܐ ܕܲܡܫܲܡܠܹܝܢ ܥܘܼܗܕܵܢܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܨܠܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܤܵܠ̇ܩܝܼܢ ܠܒܹܝܬܼ ܤܵܗ̈ܕܹܐ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܼܵܐ ܕܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܟ̱ܠܹܗ ܥܹܕܬܵܢܵܝܵܐ: ܪܵܥܝܵܐ ܘܡܲܪܥܝܼܬܹܗ ܒܟܼܠ ܬܸܓܼܡܹܝ̈ܗ̇: ܘܲܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܪܹܫܗܘܿܢ ܘܲܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ: ܤܵܛܹ̇ܝܢ ܠܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ ܒܙܵܘܚܵܐ ܤܲܓܿܝܼܵܐܐ: ܥܲܡ ܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܵܐ ܘܩܵܠܹ̈ܐ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ ܕܬܼܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܕܦܲܐ̈ܝܵܢ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܟܼܠ: ܠܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܕܟܼܵܦܘܿܪܹ̈ܐ ܘܲܠܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܕܲܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ: ܘܲܥܠܲܝܢ ܚܲܛܵܝܹ̈ܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܘܲܚܢܵܢܵܐ ܘܦܘܼܪܩܵܢܵܐ: ܐܵܡܹܝܢ܀ ܗܵܠܹܝܢ ܗܵܟܲܢܵܐ.

ܡܸܛܠ ܥܲܫܝܼܢܘܼܬܹܗ ܕܹܝܢ ܕܲܪܕܼܘܼܦܝܵܐ: ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܙܥܘܿܪ̈ܲܝ ܒܡܸܢܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܟܲܪܟܼܵܐ ܥܲܡ ܪܵܥܝܵܐ ܘܓܲܢ̄ܒܵܪ ܚܲܝܠܵܐ ܒܚܵܝܲܪܬܵܐ ܕܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒܼ ܟܲܪܟܼܵܐ: ܒܘܲܥܪܵܐ ܕܐܵܓܼܘܼܪܤܵܐ ܚܲܕܼ ܕܚܵܨܵܐ ܡܸܬܼܩܪܸܐ: ܒܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܥܹܕܬܵܐ ܥ̣ܒܲܕܼܘ: ܘܩܘܼܕܼܫܵܐ ܡܲܛܫܝܵܐܝܼܬܼ ܬܲܡܵܢ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܟܲܕܼ ܐܲܪܓܸܫ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܛܵܥܲܝ̈ܵܐ ܒܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ pb. 515 ܙܪܝܼܙܵܐ: ܠܬܲܡܵܢ ܐܸܙܲܠ̣ܘ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܐܲܝܟܼ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܤܵܪ̈ܘܿܚܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ ܐܸܫ̣ܬܲܢܲܕܼܘ ܒܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܘ ܕܲܠܨܸܒܼܝܵܢܗܘܿܢ ܠܵܐ ܫܵܠܹ̇ܡ: ܘܠܵܐ ܡܚܲܠܸܦ ܫܪܵܪܵܐ ܒܟܲܕܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܪܲܓܼܡ̣ܘܼܗܝ ܒܡܲܤܲܩܬܼܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܚܵܨܵܐ. ܘܲܢ̣ܤܲܒܼ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܒܲܪܓܼܘܼܡܝܵܐ ܕܟܹ̈ܐܦܹܐ.

ܘܒܼܵܬܼܪܹܗ ܩܵܡ̣ ܒܲܕܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐܝܼܤܚܵܩ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܿܬܼܵܐ ܝܼܕܼܝܼܥܬܼܵܐ: ܘܐܵܦ ܗ̤ܘ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ: ܘܪܲܓܼܡ̣ܘܼܗܝ ܚܹܐܪܹ̈ܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܕܒܲܫܡܵܐ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܲܦܫܗܘܿܢ: ܕܐܸܬܼܐܠܸܨܘ ܡ̣ܢ ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ. ܘܐܸܬܼܪܓܸܡ ܒܬܸܠܠܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܸܢܵܪ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܢܸܩܵܛܘܼܪ ܐܵܘܢܵܐ. ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܗܵܘ̇ ܕܗ̤ܘ: ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܲܢܨܝܼܒܼܝܼܢ: ܘܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܐܲܪܒܹܿܝܠ: ܒܲܟܼܢܘܼܫܝܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܡܵܐܐ ܘܲܬܼܡܲܢܬܲܥܤܲܪ ܨܵܡ̇ܚܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܒܼܵܬܲܪ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܩܵܡ̣ ܥܲܩܸܒܼܠܵܗܵܐ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܒܲܪ ܫܢܝܼ̈ܢ ܚܲܡܫܲܥܸܤܪܹ̈ܐ: ܫܲܪܝܼ ܒܥܲܡ̈ܠܹܐ ܕܲܡܝܲܬܿܪܘܼܬܼܵܐ: ܘܙܸܕܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܕܲܗܒܼܵܐ ܘܤܹܐܡܵܐ ܘܲܠܒܼܘܼ̈ܫܹܐ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ ܫܵܩܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܘܠܲܐܟܼܤܢܵܝܹ̈ܐ ܡܦܲܠܸܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܐܲܒܼܘܼܗܝ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܬܲܪܥܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: ܘܩܵܐܹ̇ܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܕܲܪܓܼܵܐ ܕܪܸܕܼܝܵܐ ܕܒܵܙܕܲܝ. ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܫܬܲܦܲܪ ܠܡܲܠܟܵܐ: ܟܦܲܪ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܘܲܤ̣ܓܸܕܼ ܠܢܘܼܪܵܐ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܠܐܲܟܼܤܸܢܝܵܐ. pb. 516 ܘܡܸܛܠ ܥܲܡܠܵܘ̈ܗܝ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܘܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ ܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ: ܐܸܬܼܓܿܒܼܝܼ ܕܢܲܩܘܼܡ ܒܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܟܲܪܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܩܵܡ̣: ܒܢܵܗ̇ ܠܥܹܕܬܵܐ ܕܐܸܬܼܥܲܩ̣ܪܲܬ̤ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܡܲܥܢܹܐ. ܘܚܸܫ̈ܠܵܬܼܵܐ ܕܕܲܗܒܼܵܐ ܘܲܕܼܤܹܐܡܵܐ ܥܲܡ ܫܹܐܪ̈ܵܝܹܐ ܘܡܵܐܢܹ̈ܐ ܘܲܦܪ̈ܓܹܐ: ܠܡܘܼܠܵܝ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ: ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܒܵܗ̇. ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܡ̣ܝܼܬܼܘ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܟ̱ܠܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܐܸܫܟܲܚ̣ ܠܗܘܿܢ: ܝܗ̣ܒܹܗ ܠܥܹܕܬܵܐ. ܘܬܲܠ̣ܡܸܕܼ ܘܐܲܡ̣ܡܸܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ. ܘܥܲܡ ܗܵܠܹܝܢ ܘܐܵܦ ܠܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܬܼܝܼܫܝܼܢ ܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܥܲܠ ܫܸܡ ܬܸܫܥܝܼܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ: ܕܐܝܬܝܼ ܫܵܒܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܝܫܵܢ ܘܲܢܨܲܒܼ ܒܵܗ̇: ܐܸܫܬܲܡ̣ܗܲܬ̤ ܗܵܟܲܢܵܐ. ܘܤܵܓܼܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܢܵܢܝܼ ܕܲܝܘܵܐ: ܕܐܲܝܬܝܼܘ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܗܘܿܢ. ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܚܲܡܫܵܐ ܕܝܼܠܵܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ: ܝܵܪܬܿܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ ܕܝܼܠܹܗ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܗܵܝ ܕܩܸܢܝܵܢܵܐ ܒܪܵܘܡܵܐ ܟܸܘܤܪܘܵܐܢ ܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܥܲܠ ܫܡܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ ܕܛܘܼܒܼܵܢܵܐ. ܠܵܗ̇ ܠܗܵܕܹܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܬܲܠܡ̣ܼܵܗ̇ ܗ̤ܘ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܘܐܲܥ̣ܠܵܗ̇ ܠܲܛܝܵܪܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

ܘܡܸܛܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ ܕܤܵܥܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܪܸܡܙܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܦܪܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܛܵܐ ܛܸܒܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܒܹܗܪܵܡ ܒܲܪ ܫܵܒܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܹܣ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܹܗ ܒܲܪܬܼܵܐ ܘܡܸܬܼܡܲܥܤܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡ̣ܢ ܫܹܐܕܼܵܐ ܛܲܢܦܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܒܿܥ̣ܝܼ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܥܲܩܒܼܠܵܗܵܐ ܠܬܲܡܵܐ: ܤܵܡ̣ ܥܠܹܝܗ̇ ܕܲܛܠܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܕܼܵܐ ܘܐܸܬܼܚܲܠܡܲܬ̤. ܘܐܲܦ̣ܝܼܤܹܗ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܢܸܬܼܥܲܩܪ̈ܵܢ ܥܹ̈ܕܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܸܬܼܥ̣ܩܲܪ pb. 517 ܢܸܬܼܒܲܢ̈ܝܵܢ. ܘܫܲܡ̣ܥܥܹܗ ܡܲܠܟܵܐ: ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܐܲܝܟܼ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ. ܘܠܲܬܿܪܹܝܢ ܫܦܵܝܹ̈ܐ: ܠܡܵܐܢܝܼ ܘܲܠܙܵܪܵܕܘܼܐܫܬ: ܕܐܸܬܼܚܙܝܼܘ ܒܙܲܒܼܢܹܗ ܕܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܥ̣ܩܲܪ ܘܒܲܛܸܠ̣. ܘܲܠܟܼܵܦܘܿܪܘܼܬܼܵܐ ܘܲܠܡܵܪܘܿܕܼܘܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼܬܲܪܬܹܝܢ ܫܲܪ̈ܒܼܵܢ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤: ܗܵܢܹ̇ܝܢ ܕܐܲܝܬܿܝܼ ܤܲܪܕܵܢܵܐ: ܘܲܢܨܲܒܼ ܒܹܗ ܒܟܲܪܟܼܵܐ. ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܬܢ ܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܦܲܪܹܝܢ ܗܵܘ̇ ܕܲܟܼܦܲܪ: ܘܒܼܵܠܵܫ ܗܵܘ̇ ܕܲܡ̣ܪܲܕܼ. ܠܦܲܪܹܝܢ ܒܲܪ ܥܲܡܲܠܟܵܐ ܘܲܠܒܼܵܠܵܫ ܗܵܕܹܐ ܝܵܪܬܘܼܬܼܵܐ ܒܝܼܫܬܼܵܬܐ ܗܘ̤ܵܬܼ ܠܹܗ ܒܟܲܪܟܼܵܐ. ܘܲܠܗܵܢܵܐ ܙܲܪܥܵܐ ܒܝܫܵܐ ܥ̣ܩܲܪ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܥܲܩܸܒܼܠܵܗܵܐ: ܘܚܲܝܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܕܼܪܵܫܹܗ. ܒܪܲܡ ܕܹܝܢ ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܒܲܙܒܲܢ ܓܲܠܝܵܐܝܼܬܼ ܘܒܲܙܒܲܢ ܟܲܤܝܵܐܝܼܬܼ: ܥܕܲܡܵܐ ܠܙܲܒܼܢܹܗ ܕܟܼܘܼܪܤܘܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡ ܥܸܩܵܪܹܗ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܕܡܵܐܢܝܼ ܠܝܼܛܵܐ: ܘܐܵܦ ܗܸܢܘ̣ܿܢ ܒܛܸܠ̣ܘ.

ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܲܫ̣ܟܸܒܼ ܚܲܤܝܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܥܲܩܸܒܼܠܵܗܵܐ: ܠܒܲܪܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ ܓܒܼܵܬ̤ ܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝ ܟܲܪܟܼܵܐ. ܤܗܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܹܝܪ ܒܐܲܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܟܼܠ ܥܒܼܵܕܐ ܡܝܲܬܿܪܹ̈ܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܲܫܟܸܒܼ ܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܹܗ ܐܲܟܼܤܢܵܝܵܐ: ܓܲܒܼܪܵܐ ܬܲܡܝܼܡܵܐ ܘܡܲܟܿܝܼܟܼܵܐ ܘܲܡܫܲܡܠܲܝ ܒܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܐܵܦ ܗܵܢܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܫܲܢ̣ܝܼ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܹܗ: ܩܲܒܸܿܠ̣ ܟܘܼܪܤܝܹܗ ܓܲܒܼܝܵܐ ܘܲܡܝܲܬܿܪܵܐ ܘܲܡܨܲܒܲܬܼ ܒܫܘܼܦܪܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܡܵܪܝ ܫܵܒܼܘܿܪ ܒܪܲܙ ܡܸܢܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ. ܘܫܲܪܒܿܬܹܗ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗܵܝ̇ ܕܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܐܲܪܕܵܫܝܼܪ ܒܲܪ ܫܵܒܼܘܿܪ ܒܪܲܙ. ܗܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܓܲܒܼܝܵܐ ܐܲܪܦ̣ܝܼ ܠܲܡܕܲܒܿܪܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܠܹܗ ܠܕܲܝܪܵܐ ܕܐܲܒܼܝܼ̈ܠܹܐ: ܘܬܲܡܵܢ ܦܵܠܲܚ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܙܲܗܝܵܐܝܼܬܼ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܕܲܟܼܝܘܼܬܼܵܐ pb. 518 ܘܩܲܕܿܝܼܫܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܒܼܤܲܝܦܵܐ ܕܪܘܼܚܵܐ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܥ̣ܩܲܪ ܘܕܲܟܿܝܼ ܙܝܼܙܵܢܵܘ̈ܗܝ ܕܡܵܐܢܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܩܵܠܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܟܲܪܟܼܵܐ. ܘܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܓܸܢܤܹܗ ܕܐܝܼܬܲܝܗܘܿܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܵܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܲܝܬܝܼ ܤܹܠܵܘܦܩܘܿܣ ܡ̣ܢ ܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܸܨܛܲܗܲܪ: ܥ̣ܒܲܕܼ ܐܸܢܘܿܢ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܕܟܲܝ̈ܵܐ ܠܫܸܡ ܒܵܪܘܿܝܵܐ. ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܒܝܵܪܬܿܘܼܬܼܘܿܢ ܒܲܝܬܼܵܐ ܠܐܲܟܼܤܢܵܝܹ̈ܐ: ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܩܲܒܿܠܝܼܢ ܘܡܸܬܿܬܿܢܝܼܚܝܼܢ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܘܠܲܝܼ̈ܨܹܐ ܘܡܸܤ̈ܟܹܢܹܐ ܘܲܤܢܝܼ̈ܩܹܐ. ܘܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܹܗ ܠܒܲܝܬܼܵܐ ܘܲܦܪܲܫ̣ ܠܹܗ ܩܸܢܵܝܵܢܵܐ ܠܐܲܓܼܪܵܐ ܕܐܵܤܘ̈ܬܼܵܐ ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܒܹܗ: ܘܲܠܬܼܘܼܪܤܝܵܐ ܕܨܸܒܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܚܵܫ̈ܚܵܢ ܠܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܵܬܹ̇ܝܢ ܠܡܸܬܼܐܲܤܵܝܘܼ.

ܘܡ̣ܢ ܕܐܸܬܼܟܿܢܸܫ̣ ܒܲܫܠܵܡܵܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܹܗ: ܩܵܡ̣ ܠܹܗ ܒܵܬܼܪܹܗ ܐܲܬܼܠܹܝܛܵܐ ܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܟܵܗܢܵܐ ܢܲܟܼܦܵܐ ܘܢܵܘܤܵܐ ܕܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܡܵܪܝ ܝܘܿܚܢܵܢ: ܗܵܘ̇ ܕܐܲܫܬܲܡ̣ܠܝܼ ܒܬܲܪ̈ܬܲܝܗܹܝܢ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܒܟܼܵܗܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ. ܒܙܲܒܼܢܹܗ ܕܹܝܢ ܕܗܵܢܵܐ: ܝܲܙܕܓܲܪܕ ܗܵܘ̇ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܠܫܵܒܼܘܿܪ: ܡܲܡܠܸܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܦܵܪܹܣ. ܘܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܵܒܼܘܿܪ ܐܵܦ ܗ̤ܘ ܐܲܩ̣ܝܼܡ ܕܪܘܼܦܝܵܐ ܥܲܠ ܥܹܕܬܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܟܲܕܼ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫ̈ܢܲܝܵܐ ܫܒܲܥ ܒܲܤܝܼܡܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܿܕܲܒܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܒܼܫܢ̄ܬܼܵܐ ܕܲܬܼܡܵܢܹܐ ܩ̣ܛܲܠ ܒܲܪܬܹܗ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿܬܹܗ: ܘܲܠܪܵܘܪ̈ܒܼܵܢܹܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ. ܘܐܸܙܲܠ̣ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܛܲܫܘܿܠ: ܘܫܲܥ̣ܒܸܕ ܠܡܲܠܟܿܘܿܢܹ̈ܐ ܕܬܲܡܵܢ. ܘܲܒܼܢ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܡܹܗ: ܫܲܗܪܸܤܬܵܢ ܝܲܙܓܲܪܕ. ܘܟܲܕܼ ܬܲܡܵܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܛ̣ܪܲܕ ܠܲܟܼܪ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܡܲܫܪܝܼܬܹܗ. ܤ̣ܒܲܪ ܠܹܗ ܕܵܘܝܝܵܐ: ܕܡܸܛܠ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܠܹܗ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܲܓܒܼܵܐ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܬܡܵܢܝܵܐ ܐܲܠܦܹ̈ܐ: ܘܲܫܩܲܠ̣ ܡܸܢܗܘܿܢ pb. 519 ܓܲܒܼܪܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܐܲܩ̣ܝܼܡ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ: ܘܤܓܿܝܼ̈ܐܐ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܝܼܬܼܘ ܒܗܵܢܵܐ ܓܙܵܪ ܕܝܼܢܵܐ. ܘܲܠܛܲܟܼܤܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܠܟܲܝ̈ ܦܵܪܹܣ: ܕܲܒܼܟܼܠ ܪܹܫ ܝܲܪܚܵܐ ܒܫܲܒܼܥܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ: ܟܠ ܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܝܼܕܝܼ̈ܥܹܐ ܢܸܥܘܿܠ ܘܢܹܐܡܲܪ ܕܝܼܢܵܐ ܕܲܛܠܝܼ̈ܡܹܐ: ܘܟܼܠ ܤܘܼܥܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܘ ܛܵܒܼܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܦܲܪܢܤܝܼܢ ܢܵܘܕܲܥ ܩܕܼܵܡ ܡܲܠܟܵܐ: ܠܗܵܢܵܐ ܛܲܟܼܤܵܐ ܐܲܥ̣ܒܿܪܹܗ ܗܵܘ̇ ܪܲܫܝܼܥܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܗܦܲܟܼ ܡ̣ܢ ܛܲܫܘܿܠ ܘܐܸܬܼܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ: ܟܬܼ̇ܒܼ ܠܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܡܘܼܢܪܵܙܕܒܸܕ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܢܨܝܼܒܼܝܼܢ: ܕܡܸܬܼܦܲܫܲܩ ܡܛܲܟܿܤܵܢܵܐ ܕܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܕܢܹܐܙܠܘܼܢ ܥܲܡܹܗ ܤܵܪܘܿܫܵܐ ܘܪܵܙܪܵܕܝܼ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܕܐܲܪܙܘܿܢ: ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܵܕܼܘܿܦܪܵܙܓܲܪܕ: ܘܕܼܵܤܬܿ ܒܸܪܗܵܡ ܪܵܕ ܕܚܲܕܝܲܒܼ ܘܲܕܼܒܹܝܬܼ ܓܲܪ̈ܡܲܝ: ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܤܘܿܪܝܼܢ. ܕܢܹܐܙܠܘܼܢ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܬܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܘܲܒܼܫܸ̈ܕܠܹܐ ܘܲܒܼܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܢܹܐܠܨܘܼܢ ܠܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܕܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ: ܕܲܠܗܘܿܢ ܡܕܲܒܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܗܵܠܹܝܢ ܐܲܪܒܿܥܵܐ ܫܲܠܝܼܛܵܢܝܼ̈ܢ ܕܲܪܫܝܼܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܟܼܵܦ̇ܪܝܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܘܤܵܓܼܕܝܼܢ ܠܢܘܼܪܵܐ. ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܠܫܸܡܫܵܐ ܠܵܐ ܤܵܓܼܕܝܼܢ: ܘܲܠܢܘܼܪܵܐ ܘܡܲܝ̈ܵܐ ܠܵܐ ܡܕܲܒܿܚܝܼܢ: ܠܢܸ̈ܓܼܕܹܐ ܘܠܲܤܪ݁ܵܩܹܐ ܘܲܠܡܵܘܬܵܐ ܕܤܲܝܦܵܐ ܢܸܫܬܲܠܡܘܼܢ.

ܘܐܸܬܼ݂ܵܐ ܘܥܲܠ̣ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܘܲܕܼܥܲܡܹܗ: ܒܚܲܡܸܫܬܲܥܤܲܪ ܒܬܲܡܘܼܙ ܝܲܪܚܵܐ. ܘܲܠܪܹ̈ܫܹܐ ܘܚܹܐܪܹ̈ܐ ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܝܼܕܼܝܼ̈ܥܹܐ ܕܲܒܼܟܲܪܟܼܵܐ: ܢܲܓܸܕܼܘ: ܘܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܒܹܝܬܼ ܐܲܤܝܼܪܹ̈ܐ. ܘܫܲܕܲܪܘ ܦܲ̈ܝ̈ܓܹܐ ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ pb. 520 ܠܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܪ̈ܲܚܝܼܩܹܐ: ܘܦܲܩܸܕܼܘ ܐܸܢܘܿܢ: ܕܟܼܠ ܕܡܸܫܟܿܚܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ: ܒܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܩܫܲܝ̈ܵܐ ܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܗܵܪܟܵܐ. ܕܐܸܢ ܠܵܐ ܟܸܦ̇ܪܝܼܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܒܡܵܘ̈ܬܹܐ ܡܫܲܚ̈ܠܦܹܐ ܢܹܐܒܼܕܿܘܼܢ. ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܕܹܝܢ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐ ܐܲܝܕܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܬܼ: ܠܦܵܛܪܝܼܪܵܟܵܐ ܕܐܲܢܛܝܘܿܟܼܝ ܟܬܲܒܼ: ܕܲܢܨܲܠܘܿܢ ܥܠܵܘܗܝ ܘܥܲܠ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܕܲܢܥܲܕܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܲܕܼܢܲܦܸܩ ܐܸܢܘܿܢ ܒܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܓܼܿܘܿܢܵܐ ܗܵܢܵܐ ܕܠܹܗ ܐܸܬܼܩ̣ܪܝܼܘ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܥܲܠ̣ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܠܟܲܪܟܼܵܐ: ܡ̣ܢ ܚܲܡܸܫܬܲܥܤܲܪ ܒܬܲܡܘܼܙ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܸܤܪܝܼܢ ܒܐܵܒܿ ܝܲܪܚܵܐ: ܡ̣ܢ ܗܲܝܟܿܠܵܐ ܠܵܐ ܢܦܲܺܩ̣. ܐܸܠܵܐ ܗ̤ܘ ܥܲܡ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ ܒܥܹܕܬܵܐ ܟܢܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܩܵܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܚܢܲܓܼܬܼܵܐ ܕܢܹܐܬܸܐ ܠܥܘܼܕܼܪܵܢܗܘܿܢ. ܘܲܒܼܗܘܿܢ ܒܗܵܢ̇ܘܿܢ ܝܵܘ̈ܡܵܬܼܵܐ ܦ̣ܩܲܕܼ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ: ܘܦܲܪܫ̣ܘܗܝ ܠܪܵܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܪܥܝܼܬܹܗ: ܘܐܲܡ̣ܝܘܼܗܝ ܒܹܝܬܼ ܐܲܤܝܼܪܹ̈ܐ: ܥܲܡ ܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܕܐܲܤܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܬܲܡܵܢ: ܘܐܵܠ̇ܨܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܕܢܸܤܓܿܘܿܕܼ ܠܫܸܡܫܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ ܕܢܹܐܙܲܠ: ܘܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܠܕܲܝܵܢܵܐ: ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܛܲܗܙܝܼܓܲܪܕ: ܫܠܵܡ ܠܵܟܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܘܡܸܬܿܬܿܕܝܼܢܵܢܵܐ: ܫܠܵܡ ܠܵܟܼ ܪܵܕܼܘܿܝܵܐ ܘܡܸܬܼܪܲܟܼܝܵܢܵܐ: ܫܠܵܡ ܠܵܟܼ ܡܓܼܘܼܫܵܐ ܘܡܵܘܕܝܵܢܵܐ ܘܤܵܗܕܐ. ܐܲܤܓܵܐ ܠܵܟܼ ܛܲܗܝܼܙܓܲܪܕ: ܐܲܤܓܵܐ ܥܒܸܕܼ ܠܵܟܼ ܤܝܼܥܵܬܼܵܐ: ܕܥܲܡܵܗ̇ ܬܹܐܪܘܿܥ ܐܲܦܲܝ̈ ܚܲܬܼܢܵܐ ܕܙܲܡܢܲܢ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ. ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ: pb. 521 ܕܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܐܵܦ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܒܵܬܲܪ ܪܹܫܵܟܼ ܥܬܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܸܬܠܸܐ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܚܠܵܦ ܫܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܐܲܤܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܝܢ ܥܲܡ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܗ ܡ̣ܢ ܫܲܪܒܿܬܼܵܐ ܝܼܕܼܝܼܥܬܼܵܐ ܕܒܹܗ ܒܟܲܪܟܼܵܐ. ܕܚܲܕܼ ܡܸܢܗܘܿܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܝܼܤܚܵܩ ܒܲܪ ܗܘܿܪܡܝܼܙܓܲܪܕ: ܘܐܲܪܕܵܫܝܼܪ ܒܲܪ ܐܲܪܙܵܢܵܝܵܐ: ܘܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܘܫܲܒܼܥܵܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܝܼܢ ܥܲܡܗܘܿܢ. ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܚܲܡ̣ܤܸܢܘ ܒܲܫܪܵܪܗܘܢ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܟܦܲܪܘ. ܐܝܼܤܚܵܩ ܕܹܝܢ ܒܲܪ ܗܘܿܪܡܝܼܙܕ: ܟܲܕ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܒܐܲܤܘܼܪܹ̈ܐ ܕܲܚܠܵܦ ܕܚܠܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܦܬܲܚ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܗ̤ܘ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܠܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܒܲܢܒܼܝܼܘܼܬܼܵܐ ܡܸܠܹ̈ܐ ܕܕܵܡ̈ܝܵܢ ܠܗܵܢܹ̇ܝܢ ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܕܲܥܬܼܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܗ̣̄ܘ ܐܘܿ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ: ܕܬܸܬܼܟܲܠܲܠ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܵܪܲܢ. ܘܲܚܠܵܦ ܕܐܹܒܼܵܐ: ܗܵܘܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܸܡܪܵܐ: ܘܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܲܓܼܪܵܟܼ ܕܸܒܼܚܬܼܵܐ ܚܲܝܬܼܵܐ ܘܩܲܕܿܝܼܫܬܼܵܐ ܘܲܡܩܲܒܲܠܬܐ ܕܫܵܦ̇ܪܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ.

ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܕܹܝܢ ܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܦ̣ܩܲܕܼ: ܘܐܸܬܼܒܿܙܸܙܘ ܩܸܢ̈ܝܵܢܹܐ ܘܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܕܲܒܼ̈ܢܲܝ ܟܲܪܟܼܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܘܡܵܢܝܼ̈ܢܹܐ. ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܕܲܦܩܝܼܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܲܡܟܲܢܵܫܘܼ ܘܲܠܡܲܝܬܵܝܘܼ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܲܪ ܐܲܬܲܪ: ܢܦܲܩ̣ܘ ܒܚܹܐܦܵܐ ܒܲܥܪܝܼܪܵܝܵܐ: ܘܟܲܢܸܫ̣ܘ ܘܐܲܝܬܝܼܘ: ܠܵܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܓܲܒܼܪܹ̈ ܘܲܠܢܼܫܹ̈ܐ ܒܢܲܝ̈ ܥܵܠܡܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܐܵܦ ܠܐܲܦܸܤܩ̈ܘܹܦܹܐ ܘܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܘܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ. ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܐܲܪܒܹܿܝܠ: ܘܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܥܲܠܬܼܵܐ. ܘܥܲܡܗܘܿܢ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܫܲܗܵܪܓܲܪܕ. ܘܲܬܼܪܲܝܵܢܹܗ ܝܘܿܚܵܢܵܢ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: pb. 522 ܘܲܬܼܠܝܼܬܼܵܝܵܐ ܕܠܵܫܘܿܡ: ܘܲܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ ܕܡܵܚܘܿܙܵܐ: ܘܲܚܡܝܼܫܵܝܵܐ ܕܚܸܪܒܲܬ̤ ܓܠܵܠܵ: ܘܲܫܬܝܼܬܼܵܝܵܐ ܕܕܼܵܪܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒܼ ܙܵܒܼܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܥܲܡ ܩܹܠܝܪܘܿܣ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: ܘܤܘܿܓܼܵܐܐ ܕܡܲܪ̈ܥܝܵܬܼܗܘܿܢ: ܐܸܬ݂ܼܵܘ ܠܟܲܪܟܼܵܐ ܦܨܝܼܚܵܐܝܼܬܼ: ܕܲܢܩܲܒܿܠܘܼܢ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܥܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܫܘܼܒܼܗܵܪܗܘܿܢ ܐܵܬܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܪܹܫܗܘܿܢ: ܟܲܕ ܡܙܲܚܝܼܢ ܠܹܗ ܒܬܸܫܡܸܬܼܵܐ ܙܗܝܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܗܘܼ̈ܠܵܠܹܐ: ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܹܝܢ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܵܐ ܡܸܠܬܼܵܐ: ܡܵܐܐ ܘܲܬܼܠܵܬܼܝܼܢ ܘܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ: ܠܒܲܪ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܟܲܪܟܼܵܐ ܕܐܲܤܝܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܹܝܬܼ ܐܲܤܝܼܪܹ̈ܐ: ܕܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܸܤܪܝܼܢ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ܘ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܒܼܒܹܝܬܼ ܐܲܤܝܼܪܹ̈ܐ ܩܵܠ ܪ̈ܲܥܡܹܐ ܕܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܸܬ݂ܼܵܘ: ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܡܙܲܡ̈ܢܲܝ ܠܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ: ܚ̣ܕܼܝܼܘ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܛܵܒܼ. ܕܒܹܝܬܼ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܚܙ̣ܸܵܘ ܪܸ̈ܒܿܘܵܬܼܵܐ ܕܟܸܢܫܹ̈ܐ: ܘܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܕܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܗܘܿܢ: ܤܲܓܿܝܼ ܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܟܲܕܼ ܤ̣ܒܲܪܘ ܠܗܘܿܢ ܕܪܵܘܒܵܐ ܗܘ̤ܵܐ.

ܘܲܤܠܸܩ̣ ܛܲܗܝܼܙ ܓܲܪܕ ܠܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܡܸܬܼܩܲܪܝܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܩܲܛܲܠ̣ܘ ܒܵܗ̇ ܤܵܗ̈ܕܐ ܒܝܵܘ̈ܡܲܝ ܫܵܒܼܘܿܪ ܡܲܠܟܵܐ. ܘܝܼܬܸܠܼ ܥܲܠ ܟܘܼܪܤܝܵܐ ܕܕܲܝܵܢܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܤ̣ܕܲܪ ܩܕܼܵܡ ܟܸܢ̈ܫܹܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܟܠ ܡܵܐܢܲܝ̈ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܕܲܙܢܝܼ̈ܢ ܙܢܝܼ̈ܢ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ: ܕܝܲܙܕ ܓܲܕܪ ܡܲܠܟܵܐ ܗܵܟܲܢ ܦ̣ܩܲܕܼ: ܕܐܸܢ ܠܡܲܠܟܿܘܼܬܹܗ ܘܲܠܦܘܼܩܕܵܢܵܘ̈ܗܝ ܠܵܐ ܫܵܡ̇ܥܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܨܼܒܼܝܵܢܹܗ ܠܵܐ ܥܵܒܼ̇ܕܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܲܠܫܸܡܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ ܪܲܒܵܐ ܠܵܐ ܤܵܓܼܕܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܘܲܠܢܘܼܪܵܐ ܘܡܲܝܵ̈ܐ ܒܢܵܘ̈ܗܝ ܕܗܘܿܪܡܝܼܙܕ ܠܵܐ pb. 523 ܡܝܲܩܪܝܼܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ: ܚܲܝܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܒܗܵܠܹܝܢ ܡܸܬܿܛܲܠܩܝܼܢ. ܟܲܕܼ ܥܲܡ ܫܸܢ̈ܕܹܐ: ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܡܗܘܿܢ ܐܵܦ ܦܝܼ̈ܠܹܐ ܫܸܬܿܬܲܥܤܲܪ: ܕܐܲܝܬܿܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܢܕܘܼܫܘܼܪ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܠܵܐ ܟܵܦ̇ܪܝܼܢ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܒܪܝܼܟܼܵܐ ܕܹܝܢ ܐܝܼܤܚܵܩ: ܫܩܲܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܡܵܐ̈ܢܲܝ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܘܢܲܫܸܩ̣ ܐܸܢܘܿܢ: ܘܤ̣ܵܡ ܐܸܢܘܿܢ ܥܲܠ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܫܠܵܡ ܠܗܘܿܢ ܠܗܵܠܹܝܢ ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܥܵܐ̇ܠܝܼܢܲܢ ܠܗܵܝ̇ ܦܵܠܵܛܝܼܢ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܪܵܘܡܵܐ: ܘܡܸܬܼܒܲܤܡܝܼܢܲܢ ܒܲܡ̈ܛܲܠܠܲܝ ܢܘܼܗܪܵܐ ܕܐܸܬܿܛܲܝܲܒܼ ܠܲܢ ܡ̣ܢ ܡܵܪܲܢ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡ ܬܲܪ̈ܡܝܵܬܹܗ ܕܥܵܠܡܵܐ. ܘܲܦܬܲܚ̣ ܦܘܼܡܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܕܲܝܵܢܵܐ: ܡܵܢܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܕܲܝܵܢܵܐ؟ ܩܪܘܿܒܼ ܡܸܟܹܿܝܠ ܘܲܥܒܸܕܼ ܡܸܕܸܡ ܕܲܦܩܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ. ܡܸܛܠ ܕܲܚܢܲܢ ܟ̱ܠܲܢ ܗܵܐ ܡܛܲܝܒܼܝܼܢܲܢ ܕܲܢܡܘܼܬܼ ܚܲܕܲܝܵܐܝܼܬܼ ܚܠܵܦ ܫܡܹܗ ܕܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܗܵܠܹܝܢ: ܦܩ݂ܲܕܼ ܘܡܲܬܼܚܘܼܬܝ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܝܼܤܚܵܩ ܥܲܠ ܐܼܲܪܥܵܐ ܒܐܲܪܒܿܥܵܐ ܗܲܕܵܡܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܩܲܫ̣ܘ ܤܸܟܹ̈ܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ. ܘܤܲܪܩ̣ܘܼܗܝ ܠܦܲܓܼܪܹܗ ܒܡܲܤܪ̈ܩܹܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܲܫܠܲܚ̣ ܒܸܤܪܹܗ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܡܬܼܝܼܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܫܘܿܥܵܐ ܕܒܝܬܼ ܬܹܬܵܐ: ܘܤܵܩ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܪ̈ܲܫܝܼܥܹܐ: ܕܡܹܗ ܪܵܕܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܦܸܩܥܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܝܼܬܼ ܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ܆ ܘܟܲܕܼ ܗ̤ܘ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܸܬܼܢܲܓܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ: ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܟܠܗܘܿܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܤܝܼܪܝܼܢ ܡܸܛܠ ܡܫܝܼܚܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ ܕܥܲܠ ܓܸܢ̄ܒܼ ܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ ܘܢܸܫܬܲܐܠܘܼܢ. ܘܐܸܢ ܗ̤ܘ ܕܠܵܐ ܟܵܦ̇ܪܝܼܢ ܒܲܫܡܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܕܐܝܼܤܚܵܩ ܢܸܬܼܢܲܓܿܕܼܘܼܢ. ܥܲܡܵܐ ܕܹܝܢ pb. 524 ܕܲܟܼܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܓܼܒܲܝ̈ܵܐ: ܟܲܕ ܝܼܕܲܥ̣ܘ ܕܲܩ̣ܪܸܒܼ ܠܹܗ ܙܲܒܼܢܵܐ ܕܒܹܗ ܡܸܬܼܟܲܠܠܝܼܢ: ܐܸܬܼܟܲܢܲܫ̣ܘ ܠܥܹܕܬܵܐ ܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܐ ܥܲܡ ܡܲܪ̈ܥܝܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܲܥ̣ܒܲܕܼܘ ܩܘܼܕܵܫܵܐ: ܘܐܸܫܬܵܘܬܲܦ̣ܘ ܒܐ̄ܪ̈ܵܙܹܐ ܡܲܚ̈ܝܵܢܹܐ. ܘܥܲܦܸܩ̣ܘ ܘܢܲܫܸܩ̣ܘ ܠܲܚ̈ܕܼܵܕܹܐ ܒܢܘܼܫܩܬܼܵܐ ܩܲܕܝܼܫܬܼܵܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ܘ ܟܲܕ ܛܥܝܼܢܝܼܢ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܘܐܵܙ̇ܠܝܼܢ ܒܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܥܕܲܡܵܐ ܠܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܝܼܤܚܵܩ ܕܲܡܬܼܝܼܚ ܘܤܵܪܩܝܼܢ ܠܹܗ ܠܓܼܘܼܫܡܹܗ: ܐܲܪܝܼܡ̣ܘ ܩܵܠܗܘܿܢ ܘܝܲܗ̣̄ܒܼܘ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܚܲܝ̣ܠܘܼܗܝ ܠܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܠܲܒܿܒܼܘܼܗܝ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܼܩܲܛܲܥ ܠܹܗ ܒܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܗܵܠܹܝܢ. ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܹܝܢ ܦ̣ܩܲܕܼ: ܘܐܲܝܬܝܼܘ ܢܸܦܛܵܐ ܘܲܡܫܲܚ̣ܘ ܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܕܩܲܕܿܝܼܫܵܐ: ܘܐܵܘܚܸܕܼܘ ܒܗܘܿܢ ܢܘܼܪܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܝܸܗ̣ܒܲܬ̤ ܩܵܠܵܐ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ ܒܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܕܢܲܨܝܼܚܵܐ: ܘܩܲܪܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܲܢܫܲܢܸܐ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܹܗ: ܐܲܪܝܼܡ ܩܵܠܹܗ ܘܒܲܪܸܟܼ ܠܤܸܕܼܪ̈ܵܘܗܝ ܕܝܼܤܪܵܝܹܠ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܐܸܟܼܠܲܠ̣ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ.

ܘܲܦܲܩܕܼ ܕܲܝܵܢܵܐ ܕܢܲܝܬܿܘܿܢ ܡ̣ܢ ܒܵܬܼܪܹܗ ܠܟܼܵܗܢܵܐ ܙܲܗܝܵܐ ܝܘܿܚܲܢܵܢ: ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܠ. ܘܩܲܪܒܼܘܼܗܝ ܠܗܵܝ̇ ܕܘܼܟܼܬܼܵܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܡܲܬܼܚܘܼܗܝ ܠܢܲܨܝܼܚܵܐ ܐܝܼܤܚܵܩ: ܘܦܲܤܸܩ̣ܘ ܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ: ܘܪܵܕܹ̇ܐ ܕܡܹܗ ܘܢܵܚܹ̇ܬܼ ܠܹܗ ܠܗܵܘ̇ ܦܸܩܥܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ. ܘܟܸܢ ܐܲܝܬܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܹܗ ܘܠܸܫܬܝܼܢ ܠܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܠܢܲܚܠܵܐ ܕܲܒܼܡܲܕܼܢܚܹܵܗ ܕܒܹܝܬܼ ܬܹܬܵܐ. ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܩܲܕܿܝܼ̈ܫܹܐ: ܟܲܕܼ ܪܵܗܛ̇ܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܘܲܡܗܲܠܠܝܼܢ ܒܲܙܡܝܼܪ̈ܵܬܹ ܕܕܼܵܘܝܼܕ: ܐܸܬ݂ܼܵܘ ܠܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܨܲܠܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܠܦܲܚܹܗ ܕܡܵܘܬܵܐ. ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܲܩ̣ܪܵܘ ܩܕܼܵܡܲܝܗܘܿܢ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ: pb. 525 ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܹܗ ܕܲܪ̈ܓܹܐ ܘܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܘܫܘܼ̈ܠܛܵܢܹܐ ܠܟܼܠ ܕܟܼܵܦܲܪ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܟܼܠ ܕܠܵܐ ܡܸܬܿܛܦܝܼܣ ܘܟܼܵܦܲܪ: ܤܲܝܦܵܐ ܢܘܼܪܵܐ: ܢܸܓܼܕܹ̈ܐ: ܤܪ݁ܵܩܹܐ. ܥܢ̣ܵܘ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕܼ ܦܘܼܡ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ: ܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܹܗ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܹܗ ܢܸܗܘ̈ܝܵܢ: ܘܫܘܼ̈ܠܛܵܢܹܐ ܘܕܲܪ̈ܓܹܐ ܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܢܸܬܸܿܠ. ܠܲܢ ܕܹܝܢ ܐܝܼܬܼ ܠܲܢ ܤܝܼܡܬܼܵܐ ܒܲܫܡܲܝܵܐ: ܕܠܵܐ ܓܵܝܙܵܐ ܠܥܵܠܲܡ. ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܡܤܲܟܹܿܝܢܲܢ ܠܡܲܚܵܢܲܢ ܠܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܗ̤ܘ ܢܫܲܚܠܸܦ ܦܲܓܼܪܵܐ ܕܡܘܼܟܵܟܲܢ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܒܲܪ ܕܡܘܼܬܼܵܐ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܕܫܘܼܒܼܚܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܥܲܠ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܦܲܤܸܩ̣ܘ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܩܲܛܲܥ̣ܘ ܠܸܫܵܢܹܗ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܚܲܨܝܼܘ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܢܫܲܛ̣ܘ ܡܸܫܟܵܐ ܕܪܹܫܹܗ. ܘܲܠܫܘܼܠܵܡ ܐܵܓܼܘܿܢܗܘܿܢ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܘܐܲܝܬܝܼܘ ܩ̈ܢܲܝܵܐ ܘܲܫܒܸܫ̈ܬܹܐ: ܘܲܒܼܥ̣ܵܘ ܥܲܝܛܪܵܢܵܐ ܕܢܸܡܫܚܘܼܢ ܩܲܝ̈ܤܹܐ. ܘܥܲܝܛܪܵܢܵܐ ܒܐܲܬܼܪܲܢ ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ܘ. ܘܲܡܫܲܚ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܢܸܦܛܵܐ: ܘܐܵܘܬܸܒܼܙ ܐܸܢܘܿܢ ܠܩܲܕܼܝܼ̈ܫܹܐ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ: ܘܲܠܝܘܿܚܲܢܵܢ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܒܪܹܫܗܘܿܢ. ܘܐܵܘܚܵܕܼܘ ܢܘܼܪܵܐ ܒܩܲܝ̈ܤܹܐ: ܘܐܵܘܩܸܕܼܘ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܬܼܠܹܝ̈ܛܹܐ: ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܫܬܲܡ̣ܠܝܼܘ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܕܲܚܠܵܦ ܡܫܝܼܚܵܐ. ܗܵܘܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܕܹܝܢ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ: ܐܲܦܸܤܩܿܦܵܐ: ܘܕܼܵܕܝܼܫܘܿܥ ܘܫܘܼܒܼܚܵܠܝܼܫܘܼܿܥ ܘܒܵܘܟܼܬܝܼܫܘܿܥ ܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܕܥܲܡܿܗ: ܘܥܸܤܪܝܼܢ ܘܲܬܼܡܵܢܝܵܐ ܝܼܕܼܝܼ̈ܥܹܐ ܘܲܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ: ܡܸܢܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ: ܒܗܸܤܪܝܼܢ ܘܐܲܪܒܿܥܵܐ ܒܐܵܒܿ ܝܲܪܚܵܐ ܒܝܘܿܡ ܥܪܘܼܒܼܬܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܫܲܒܿܬܼܵܐ ܕܫܸܬܼ ܕܒܼܵܬܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. pb. 526 p ܘܲܒܼܥܸܤܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܠܵܒܿ ܒܝܘܿܡ ܫܲܒܿܬܼܵܐ: ܐܲܦܸܩ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܠܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇: ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܟܲܠܠܲܬ̤ ܤܝܼܥܬܼܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܡ̇ܘܿܪ̈ܵܘܗܝ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܐܲܠܦܹ̈ܐ ܬܠܵܬܼܵܐ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܟܬܼܝܼܒܼܝܼܢ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܛܲܗܡܝܼܙܓܲܪܕ: ܘܲܒܼܢ̣ܵܘ ܥܠܵܬܼܵܐ: ܘܐܲܠܲܨܲܘ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܟܲܪ̈ܟܼܵܝܹܐ ܕܲܢܕܲܒܿܚܘܼܢ. ܘܲܩ̣ܥܵܘ ܚܲܝ̈ܦܠܬܼܵܢܲܝ ܒܐܲܠܵܗܗܘܿܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ: ܚܵܣ ܠܲܢ ܕܢܸܫܒܿܘܿܩ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܚܠܵܦܲܝܢ ܕܸܒܼܚܬܼܵܐ: ܘܲܢܕܲܒܲܚ ܠܫܹ̈ܐܕܹܐ ܡܵܪ̈ܘܿܕܹܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܲܥ̣ܕܝܼܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܐܘܼ̈ܠܨܵܢܹܐ ܪܵܘܪ̈ܒܹܐ: ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܝܲܬܿܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܬܼܚܲܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ. ܘܠܲܒܼ̈ܢܲܝ ܬܸܫܡܸܫܬܼܵܐ ܕܲܩܠܹܝܪܘܿܣ ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܗܘܿܢ: ܕܲܫܡܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܐܝܼܤܚܵܩ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܘܐܸܬܼܪܓܸܡ̣ܘ ܒܟܹ̈ܐܦܹܐ ܒܡܲܤܩܵܢܵܐ ܕܲܠܥܸܠ ܡ̣ܢ ܟܸܢܵܪ ܩܪܝܼܬܼܵܐ. ܘܲܠܢܫܹ̈ܐ ܬܲܪܬܹܝܢ ܒ̈ܢܵܬܼ ܩܵܝܡܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܙܩܲܦ̣ܘ ܐܸܢܹܝܢ ܒܦܸܠܓܹܗ ܕܡܲܤܩܵܢܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܲܪܓܲܡ̣ܘ ܐܸܢܹܝܢ ܥܲܠ ܙܩܝܼܦܲܝ̈ܗܹܝܢ. ܘܠܲܐܒܼܪܵܗܵܡ ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܘܡܲܥܢܹܐ: ܚ̣ܦܲܪܘ ܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܒܪܹܫܹܗ ܕܡܲܤܩܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܸܬܼܪܓܸܡ̣ܘ ܕܒܹܝܬܼ ܐܸܤܛܲܦܵܢܘܿܣ: ܘܐܲܝܬܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܟܲܕܼ ܪܡܹܝܢ ܒܗܘܿܢ ܦܲܪ̈ܙܠܹܐ ܩܫܲܝ̈ܲܐ. ܘܫܲܪܟܵܐ ܕܓܼܘܼܕܵܐ ܡܒܲܪܲܟܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ: ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܝܸܩܼܕܼܘ ܒܵܗ̇ ܕܒܹܝܬܼ ܝܘܿܚܲܢܵܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ. ܕܒܹ̇ܝܬܼ ܐܲܒܼܪܵܗܵܡ ܕܹܝܢ ܘܫܸܡܥܘܿܢ ܘܡܲܥܢܹܐ ܕܲܪܫܝܼܡܝܼܢ ܡ̣ܢ ܠܥܸܠ: ܫܲܕܲܪܘ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܦܲܝ̈ܓܹܐ: ܘܲܡܚ̣ܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܓܹܐܪܹ̈ܐ ܒܹܗ ܒܚܸܦܪܵܐ ܕܝܵܬܼ̇ܒܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܲܚܸܡ̣ܘ ܨܸܨܹ̈ܐ ܘܲܕܼܥܲܨܘܼ pb. 527 ܒ̈ܒܼܵܒܼܵܬܼܵܐ ܕܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܥܲܡ ܨܸܵܨܸ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܟܲܕܼ ܫܓܼܝܼܪܝܼܢ ܒܢܘܼܪܵܐ: ܕܒܲܙܲܥܘ ܒܗܘܿܢ ܓܘܼܫܡܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܼܪܹܝܢ: ܒܥܸܤܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܒܐܵܒܿ: ܒܝܘܿܡ ܫܲܒܿܬܼܵܐ.

ܘܲܒܼܝܵܡܵܐ ܕܚܲܕܼܒܿܫܲܒܵܐ: ܝܵܘܡܵܐ ܕܲܬܼܠܵܬܼܵܐ ܠܟܼܘܼܠܵܠܗܘܿܢ ܕܢܲܨ̈ܝܼܚܹܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܛܲܗܡܝܼܙܓܲܪܕ: ܘܐܲܦܸܩ̣ܘ ܠܵܗ̇ ܠܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܵܐ: ܬܡܵܢܝܵܐ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ ܘܲܬܼܫܲܥܡܵܐܐ ܘܐܲܪܒܿܥܝܼܢ ܢܲܦܫ̈ܢ: ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܐܲܝܬܝܼܘ ܡ̣ܢ ܩܘܼܪ̈ܝܵܐ ܘܲܡܕܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܕܪ̈ܲܚܝܼܩܵܢ ܘܲܕܼܩܲܪ̈ܝܼܒܲܢ: ܟܲܕܼ ܐܝܼܬܼ ܥܲܡܗܘܿܢ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܝܼܣ ܕܫܲܗܵܪܓܲܪܕ: ܘܐܲܦܸܤܩܘܼܦܵܐ ܕܠܵܫܘܿܡ: ܘܲܕܼܡܵܚܘܿܙܵܐ: ܘܲܕܼܚܸܪܒܲܬ̤ ܓܠܵܠ: ܘܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܕܲܪܵܐ ܩܪܝܼܬܼܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܐܸܬܼܟܲܬܢܲܫ̣ܘ: ܠܐܲܦܸܤ̈ܩܘܿܦܹܐ ܐܵܘܬܸܒܼ ܐܸܢܘܿܢ ܒܲܠܚܘܿܕܲܝܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܦܟܡܼܪܝܼܢ: ܘܠܲܦܠܲܓܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܐܲܥܸܠ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܤܝܼ̈ܥܵܢ ܤܝܼ̈ܥܵܢ ܠܫܘܼܐܵܠܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܐܵܘܕܝܼܘ ܟܠܗܘܿܢ ܘܠܵܐ ܟܦܲܪܘ: ܘܐܸܫܟܲܚ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܚܲܢ̈ܦܹܐ: ܕܟܼܠܗܘܿܢ ܚܕܼܵܐ ܢܦܸܫ ܘܲܚܕܼܵܐ ܐܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܗܘܿܢ: ܐܲܩ̣ܝܼܡ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܲܝܵܢܵܐ: ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܡܲܪ̈ܵܚܹܐ ܘܲܕܼܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܡܓܼܘܼ̈ܫܹܐ ܐܲܝܟܼ ܬܠܵܬܼܵܐ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ. ܘܲܠܡܸܢܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܚ̣ܪܲܒܼܘ ܒܤܲܝܦܵܐ: ܘܲܠܡܸܢܗܘܿܢ ܐܲܫܠܸܡ̣ܘ ܠܝܲܩܕܵܢܵܐ ܕܢܘܼܪܵܐ: ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܸܬܼܢ̣ܤܲܪܘ: ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܸܬܼܪܓܸܡ̣ܘ: ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܐܲܪܡ̣ܝܼܘ ܠܗܘܿܢ ܚܲܠܵܐ ܘܒܲܪܓܲܢܬܼܵܐ ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܚܲܪܕܠܵܐ ܒܦܘܼܡܗܘܿܢ ܘܲܒܼܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܒܲܢܚܝܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܥܕܲܡܵܐ ܕܡ̣ܝܼܬܼܘ. ܘܲܒܼܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܠܡܹܐܡܲܪ: ܒܢܸܓܼ̈ܕܹܐ ܘܲܒܼܡܵܘ̈ܬܹܐ pb. 528 ܡܫܲܚ̈ܠܦܹܐ ܫ̣ܪܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܐܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ ܗܵܢܵܐ: ܕܢܸܥܒܿܪܘܼܢ ܠܐܲܬܼܪܗܘܿܢ ܘܢܹܐܙܠܘܼܢ ܠܝܵܪܬܿܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܘܲܫܠܵܡܵܐ.

ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܫ̣ܬܲܕܲܪ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܫܲܠܝܼ̈ܛܵܢܹܐ ܕܥܲܡ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܕܪ: ܠܘܵܬܼ ܐܲܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܕܡ̣ܢ ܠܥܸܠ ܪܫܝܼܡܝܼܢ. ܘܐܸܬ݂ܼܵܐ ܘܫܲܐܸܠ̣ ܐܸܢܘܿܢ ܕܡܲܢ̣ܘܼ ܪܹܫܟܼܘܿܢ؟ ܘܟܲܕܼ ܐܸܫܬܲܬܲܩ̣ܘ ܟܠܗܘܿܢ: ܐܲܤܝܼܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܛܲܠܝܵܐ ܚܲܕܼ ܒܲܪ ܐܲܪܡܲܠܬܼܵܐ ܡܸܢܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܝܼܢܕܿܘܿܝ: ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܢܕܿܘܿܢ ܩܲܕܼܡܵܝܵܐ ܕܲܒܼܝܵܘ̈ܗܝ ܫܵܒܼܘܿܪ: ܒܥܸܠܬܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܕܝܼܢܕܿܘܿܢ ܐܸܬܲܬ̤ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ ܠܟܲܪܟܼܵܐ. ܩܵܡ̣ ܓܹܝܪ ܓܲܢ̄ܒܵܪܵܐܝܼܬܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܘܿܢ ܠܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ: ܐܸܬܼܚܲܝܲܠܘ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܒܡܵܪܲܢ ܘܠܵܐ ܬܸܕܼܚܠܘܼܢ: ܘܗܲܒܼܘ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܠܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܹ̈ܐ. ܘܐܸܢ ܠܵܐ: ܗܲܒܼܘ ܫܲܠܡܘܼܬܼܵܐ ܠܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܲܟܲܪܟܼܵܐ: ܘܲܚܢܲܢ ܡܩܲܒܿܠܝܼܢܲܢ ܚܠܵܦܲܝܟܘܿܢ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܕܪ̈ܵܕܼܘܿܦܹܐ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܒܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܵܪܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܫܲܗܵܪܓܲܪܕ ܘܐܲܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܕܥܲܡܹܗ: ܫܠܸܡ̣ܘ ܘܲܟܼܬܲܒܼܘ ܘܲܛܒܲܥ̣ܘ ܒܲܟܼܬܼܵܒܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪܘ: ܕܠܵܟܼ ܙܵܕܼܩܵܐ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ ܐܘܿ ܛܲܠܝܵܐ: ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܐܹܠܝܼܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܘܕܼܵܘܝܼܕܼ ܛܲܠܝܵܐ: ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܐܘܼܠܨܵܢܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܸܫܬܲܪܪܲܬ̤ ܒܟܲܪܟܼܵܐ ܪܹܫܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܼܠܹܝܛܘܼܬܼܵܐ. ܘܤܵܡ̣ܘ ܐܝܼܕܼܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܘܒܲܪܟܼܘܼܗܝ ܒܗܘܿܢ ܒܐܲܤܘܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܘ ܚܲܢ̈ܦܹܐ ܕܲܒܼܫܘܼܒܼܗܵܪܗܘܿܢ ܩܵܝܡ̇ܝܼܢ ܟܪܸ̈ܤܛܝܵܢܹܐ: ܘܲܒܼܩܵܢܘܿܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܠܵ ܕܸܚܠܵܐ ܪܵܕܹܝܢ: ܚ̣ܪܲܒܼܘ ܐܸܢܘܿܢ ܒܤܲܝ̈ܦܹܐ. ܘܩܲܕܼܡܵܝܑܬܼ ܩܛܲܠ̣ܘ pb. 529 ܠܲܫܒܝܼܝܼܚܵܐ ܕܝܼܢܕܿܘܿܢ: ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܠܐܲܦܸܤ̈ܩܘܿܦܹܐ ܘܠܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܥܲܡܗܘܿܢ: ܕܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܟܲܪܟܼܵܐ: ܘܡܸܢܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܼܵܐ ܕܘܼܟܵܐ.

ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܚܕܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܙܵܕܘܿܩ: ܕܲܫܡܵܗ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܝܼܪܝܼܢ: ܗܵܕܹܐ ܠܲܚܡܵܐ ܐܵܦ̇ܵܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܒܲܝܬܵܗ̇. ܘܟܲܕܼ ܫܸܡ̣ܥܲܬ̤ ܕܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܫܸܒܼܩܲܬ̤ ܠܠܲܚܡܵܗ̇ ܘܲܠܠܲܝܫܵܗ̇ ܒܐܵܨܘܼܬܼܵܐ: ܘܕܸܒܼܪܲܬ̤ ܠܲܬܼܪܹܝܬ ܒܢܹܝ̈ܗ̇ ܥܲܡܵܗ̇: ܚܲܕܼ ܥܲܠ ܟܲܬܼܦܵܗ̇ ܘܚܲܕܼ ܒܐܝܼܕܼܵܗ̇. ܘܪܸܗܛܲܬ̤ ܘܐܸܫܟܲܚ̣ܬܹܗ ܠܕܼܝܵܢܵܐ ܛܲܗܡܝܼܙܓܲܪܕ: ܠܬܲܚܬܿ ܡ̣ܢ ܚܵܘܪܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܠܒܼܝܼܟܼܵܐ ܒܲܦܓܼܘܼܕܬܹܗ ܕܤܘܼܤܝܵܐ ܕܲܪܟܼܝܼܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܐܵܘܡ̣ܝܵܬܹܗ ܦܵܪܤܵܝܼܬܼ: ܕܠܵܐ ܢܸܓܼܠܙܝܼܗ̇ ܡ̣ܢ ܐܘܼܪܚܐ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܫ̣ܬܲܕܲܪܘ ܤܵܗ̈ܕܹܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ. ܘܲܥܛܲܦ̣ ܕܲܝܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܬܵܗܲܪ ܒܵܗ̇ ܒܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܕܐܲܦܝܼܤܵܗ̇ ܠܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܕܲܢܼܦܘܼܫ ܡ̣ܢ ܪܸܥܝܵܢܵܗ̇: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܗ ܩܵܝܵܡܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܘܠܵܐ ܐܸܬܿܛܦܝܼܤܲܬ̤: ܦ̣ܩܲܕܼ ܥܠܹܝܗ̇: ܘܐܸܫܬܿܩܸܠ̣ ܪܹܫܵܗ̇ ܒܤܲܝܦܵܐ ܘܕܲܒܼܪܵܗ̇ ܗܵܘ̇ ܩܲܫܝܼܫܵܐ. ܗܵܘ̇ ܕܹܝܢ ܒܪܵܗ̇ ܙܥܘܿܪܵܐ: ܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܫܠܲܕܵܐ ܕܐܸܡܹܗ ܘܕܲܐܚܘܼܗܝ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ: ܘܫܵܩܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܡܗܘܿܢ: ܘܫܵܐܹ̇ܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܘܲܒܼܓܼܘܼܫܡܹܗ. ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܘܚܲܢ̈ܦܹܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܠܘܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܲܡܫܲܕܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ ܒܡܵܘ̈ܗܒܼܵܬܼܵܐ ܘܲܒܼܡܸܠܹ̈ܐ: ܗ̤ܘ ܠܘܵܬܼ ܫܠܲܕܹ̈ܐ ܕܐܸܡܹܗ ܘܕܲܐܚܘܼܗܝ ܪܵܗܹܛ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܢܵܦܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܲܡܢܲܫܸܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܟܲܕܼ ܒܵܟܹ̇ܐ. ܘܗܵܝܕܹܿܝܢ ܩܲܛ̣ܠܘܼܗܝ ܚܲܪ̈ܡܹܐ ܘܐܵܦ ܠܹܗ.

ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܕܐܸܬܼܩܲܛܲܠ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ: ܦܬܲܚ̣ ܡܵܪܝܵܐ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ ܕܛܲܗܡܝܿܙ ܓܲܪܕ: ܘܲܚ̣ܙܵܐ ܤܸܒܠܬܼܵܐ ܕܤܝܼܡܵܐ ܒܐܲܪܥܵܐ: ܘܪܹܫܵܗ̇ ܡܵܛ̇ܐ pb. 530 ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܘܤܵܠ̇ܩܝܼܢ ܒܵܗ̇ ܟܠܗܘܿܢ ܕܐܸܬܼܩܲܛܲܠܘ ܡܸܢܹܗ. ܘܡܵܪܝܵܐ ܩܵܐܹ̇ܡ ܠܥܸܠ ܡܸܢܵܗ̇: ܘܤܵܐܹ̇ܡ ܠܗܘܿܢ ܟܠܝܼ̈ܠܹܐ ܗܕܝܼܪܹ̈ܐ ܡܲܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܲܫܬܲܚ̣ܠܲܦ ܪܸܥܝܵܢܹܗ ܕܕܲܝܵܢܵܐ ܠܲܬܼܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܩܥ̣ܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܕܐܸܢܵܐ ܟܪܸܤܛܝܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝ: ܐܲܝܟܼ ܢܒܼ̈ܝܼܵܘܼܬܼܵܐ ܕܲܥܠܵܘܗܝ. ܘܐܵܠܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܢܲܦܫܹܗ ܘܒܼܵܟܹ̇ܐ: ܘܡܸܬܼܟܲܫܲܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܕܲܢܚܲܤܸܐ ܠܹܗ ܕܡܵܐ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܐܸܬܼܐܫܸܕܼ ܡܸܢܹܗ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܝܲܙܕܓܲܪܕ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܐܲܪܦ̣ܝܼ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܕܪ ܠܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ ܘܐܵܘܕܝܼ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܥܠܵܘܗܝ ܕܲܒܼܢܸ̈ܓܼܕܹܐ ܢܸܫܬܲܐܲܠ. ܘܡ̣ܢ ܕܐܲܥ̣ܠܘܼܗܝ ܠܫܸܢ̈ܕܹܐ ܘܠܲܐܤܘܼܪ݂̈ܬ ܘܠܲܚܒܼܘܼ̈ܫܝܹܐ ܘܲܠܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܠܲܤܪ̈ܵܩܹܐ: ܘܲܚ̣ܙܵܐܘܼܗܝ ܕܠܵܐ ܐܲܫܦܸܠ̣ ܒܐܵܓܼܘܿܢܵܐ: ܦ̣ܩܲܕܼ ܥܠܵܘܗܝ ܡܲܠܟܵܐ: ܕܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܒܵܬܲܪ ܪܹܫܹܗ ܢܸܬܿܬܿܠܸܐ. ܘܗܵܟܲܢܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ ܒܥܸܤܪܝܼܢ ܘܚܲܡܫܵܐ ܒܐܝܼܠܘܿܠ ܝܲܪܚܵܐ: ܒܝܘܿܡ ܬܪܹܝܢ ܒܫܲܒܵܐ. ܘܨܲܠܝܼ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܟܼܘܼܠܵܠܹܗ ܘܲܒܼܥ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܕܟܼܠܢܵܫ ܕܡܸܬܿܕܟܲܪ ܫܡܹܗ ܕܛܲܗܡܝܼܙ ܓܲܪܕ: ܒܟܼܠ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܘܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܐܲܝܢܵܐ ܕܗ̤ܘ: ܢܸܬܼܥܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ.

ܗܵܢܵܘ ܗܵܟܹܝܠ ܙܢܵܐ ܕܟܼܘܼܠܵܠܗܘܿܢ ܕܗܵܠܹܝܢ ܤܵܗ̈ܕܹܐ ܬܪܸܥܤܲܪ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ: ܘܗܵܟܲܢ ܐܸܫܬܲܡ̣ܠܝܼܘ ܒܲܟܼܠܝܼ̈ܠܹܐ ܕܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܲܠܟܼܠܲܢ ܢܲܫܘܸܐ ܡܵܪܲܢ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܗܘܿܢ ܠܤܲܒܼܪܗܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܘܲܠܒܼܘܼܤܵܡܗܘܿܢ ܫܒܼܝܼܚܵܐ.

ܡܵܪܘܿܢ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܒܪܸܚܡܲܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܲܫܟܼܝܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܒܹܗ: ܒܢ̣ܵܐ ܒܕܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ pb. 531 ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ ܕܲܝܪܵܐ: ܘܥܵܒܹ̇ܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܟܠ ܫܢܵܐ ܒܲܫܢܵܐ ܒܪܸܬܼܚܵܐ ܚܲܡܝܼܡܵܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ. ܗ̤ܘ ܥܲܡ ܡܵܪܝ ܒܵܒܼܘܿܝ ܩܵܬܼܘܿܠܝܼܩܵܐ ܟܲܢܸܫ̣ܘ ܤܘܼܢܗܵܕܼܘܿܣ ܕܐܲܦܸܤ̈ܩܘܿܦܹܐ ܕܒܹܝܬܼ ܓܲܪܲܡܲܝ ܐܵܦ ܕܚܲܕܝܲܒܼ: ܘܲܟܼܬܲܒܼܘ ܘܲܚܬܲܡ̣ܘ ܘܐܲܫܠܸܡ̣ܘ ܒܬܸܢܘܲܝ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܥܹܐܕܼܵܐ ܕܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܠܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܗܵܠܹܝܢ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܵܘ̈ܡܝܼܢ ܒܫܲܢ̄ܬܼܵܐ: ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ: ܒܲܥܪܘܼܒܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܫܲܒܿܬܼܵܐ ܘܲܒܼܚܲܕܼ ܒܿܫܲܒܵܐ ܕܫܲܒܿܬܼܵܐ ܕܫܸܬܼ ܕܒܼܵܬܲܪ ܨܵܘܡܵܐ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܵܦ ܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܕܚܲܕܝܲܒܼ ܬܲܡܵܢ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣: ܘܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܢܘܼܗܲܕܪܵܐ: ܘܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܡܲܥܲܠܬܼܵܐ: ܘܗܵܢ̇ܘܿܢ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܥܲܗܘܿܢ: ܕܲܒܼܗܵܝ̇ ܓܘܼܕܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܢܲܨܝܼ̈ܚܹܐ: ܘܗܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼ ܘܤܝܼܡ ܒܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܕܥܹܕܬܵܐ ܕܲܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ: ܕܟܼܠ ܡ̣ܢ ܐܲܦܸܤ̈ܩܘܿܦܹܐ ܕܗܹܘܦܲܪ̈ܟܿܝܼܵܣ ܕܟܲܪܟܼܵܐ: ܕܲܡܒܲܛܸܠ ܘܠܵܐ ܐܵܬܹ̇ܐ ܠܲܟܼܢܘܼܫܝܼܗܘܿܢ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ: ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܥܸܠܬܼܵܐ ܕܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܐܵܘ ܕܐܵܢܲܢܩܹܐ ܕܓܼܵܕܼܫܵܐ: ܘܲܒܼܨܒܼܝܵܢܹܗ ܡܲܗܡܸܐ ܘܲܡܒܲܤܲܪ ܥܲܠ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܐܸܬܿܬܿܤ̣ܝܼܡ ܡ̣ܢ ܐܲܒܼ̈ܗܵܬܼܵܐ: ܠܲܡܫܲܡܠܵܝܘܼ ܬܸܫܡܸܫܬܹܗ ܠܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܒܡܸܠܬܹܗ ܕܡܵܪܲܢ.

ܗܵܢܵܘ ܢܸܨܚܵܢܗܘܿܢ ܬܡܝܼܗܵܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܥܲܡܠܵܐ ܕܐܵܓܼܘܿܢܗܘܿܢ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܕܤܪܵܗ̈ܕܹܐ ܙܗܲܝ̈ܐ ܘܐܲܬܼܠܹܝܛܹ̈ܐ ܙܪ̈ܝܼܙܹܐ. ܘܛܵܒܼ ܒܦܵܤܝܼ̈ܩܵܬܼܵܐ ܐܸܬܼܐܡ݂ܲܪ: ܘܤܵܒܲܪܬܢܵܐ ܕܤܵܦ̈ܩܵܢ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܵܦܸܢ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܒܘܼܠܦܵܢܵܐ ܝܲܬܿܝܼܪ ܡܸܬܼܝܲܐܒܼܝܼܢ ܠܡܸܫܡܲܥ. ܚܢܲܢ ܕܹܝܢ ܐܲܝܲܚ̈: ܝܵܪ̈ܬܹܐ ܘܲܒܼ̈ܢܲܝܵܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܲܒܼܢܲܝ̈ ܝܵܪܬܿܘܼܬܹܗ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܡܟܲܠܠܵܢܗܘܿܢ: pb. 532 ܢܹܐܚܘܿܕܼ ܓܵܘܤܵܐ ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܗܘܿܢ. ܘܢܸܬܼܟܲܫܲܦ ܠܡܵܪܗܘܿܢ ܡܵܪܵܐ ܕܓܼܵܘܵܐ: ܕܲܫܠܵܡܹܗ ܘܫܲܝܢܹܗ ܘܪ̈ܲܚܡܵܘܗܝ ܢܸܫܬܲܦܥܘܼܢ ܒܟܼܠܗܘܿܢ ܤܵܘ̈ܦܹܐ ܕܲܒܼܪܝܼܬܼܵܐ. ܘܲܢܢܲܛܲܪ ܥܹܕܬܹܗ ܒܲܚܢܵܢܹܗ: ܒܗܸܕܼܪܵܐ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܓܸܠܝܵܢܹܗ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ: ܘܲܢܗܲܕܪܝܼܗ̇ ܒܒܼܘܼܤܵܡܵܐ ܕܪ̈ܵܥܵܘܵܬܼܵܗ̇ ܙܲܗܝ̈ܵܐ ܘܟܲܫܝܼܪܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ ܕܲܠܘܵܬܼܵܗ̇. ܘܲܠܛܘܼܪܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܤܝܼܢܲܝ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܒܹܝܬܼ ܫܟܼܝܼܢܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ: ܡܛܲܠܬܼܵܐ ܕܢܘܼܗܪܵܐ ܕܲܡܙܲܚܝܐ ܤܝܼܡܲܬܼ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܬܸܤܓܸܐ ܒܵܗ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܘܬܹܐܪܲܒܼ ܒܵܗ̇ ܬܵܘܕܝܼܬܼܵܐ: ܘܬܸܬܿܪܝܼܡ ܩܲܪܢܵܗ̇ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܫܡܲܝܵܐ: ܒܝܲܕܼ ܚܲܝܠܵܐ ܕܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ: ܟܹܐܦܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܬܼܵܐ ܕܫܲܕܼ̈ܝܵܢ ܒܕܼܵܪ̈ܘܗܝ. ܘܲܢܙܲܗܸܐ ܠܦܵܠܚܹ̈ܐ ܟܫܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܒܼܓܼܵܘܵܗ̇ ܠܡܵܪܝܵܐ ܦܵܠ̇ܚܝܼܢ ܘܫܵܦ̇ܪܝܼܢ: ܕܲܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ ܕܙܲܕܝܼܩܘܼܬܼܵܐ ܘܲܕܼܩܲܕܝܼܫܘܼܬܼܵܐ ܬܚܵܘܸܐ ܐܸܢܘܿܢ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܬܼܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܒܢܲܝ̈ܵܐ ܚܲܒܿܝܼ̈ܒܹܐ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ. ܘܲܠܒܲܪܢܵܫܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ: ܢܲܨܝܼܚ ܒܲܥ̇ܒܼܵܕܹܗ ܕܡܵܪܝܵܐ: ܩܵܝܘܿܡܑܵ ܕܒܲܝܬܹܗ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܤܝܼܡܵܐ ܒܫܲܦܝܼܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܪܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬܼ ܦܵܠܲܚ̇ ܒܹܝܬܼ ܐܲܒܼܵܗܵܘ̈ܗܝ: ܢܵܘܤܸܦ ܡܵܪܝܵܐ ܒܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܬܸܢܝܵܐ ܕܐܝܼܕܹܗ ܕܝܲܡܝܼܢܵܐ: ܒܟܼܠ ܬܵܘ̈ܤܦܵܬܼܵܐ ܕܒܼܘܼܪ̈ܟܵܬܼܵܐ ܕܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ ܘܡ̣ܢ ܐܲܪܥܑܵܐ: ܒܲܨ̈ܠܵܘܵܬܼܗܘܿܢ ܕܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܘܢܸܫܬܘܸܐ ܠܢܘܼܗܪܵܐ ܕܒܲܡܛܲܠܠܲܝ̈ܗܘܿܢ. ܕܲܠܗܵܘ̇̄ ܢܘܼܗܪܵܐ ܘܲܠܗܵܝ̇ ܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܢܲܫܘܸܐ ܡܵܪܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܠܵܗܵܐ ܕܥܲܠ ܟܠ: ܐܵܦ ܠܟܸܢܫܲܢ ܒܟܼܠ ܬܸܓܼܡܵܘ̈ܗܝ ܘܛܘܼܟܵܤܵܘ̈ܗܝ: ܐܵܡܹܝܢ.

ܟܲܕܼ ܐܵܦ ܗܵܕܹܐ ܡܵܘܕܥܝܼܢܲܢ: ܕܗܵܟܲܢܵܐ ܛܲܛܸܿܤ̣ܘ ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܢ ܡ̣ܢ pb. 533 ܩܕܝܼܡ: ܕܲܒܼܝܵܘܡܵܐ ܕܲܥܪܘܼܒܼܬܼܵܐ ܢܸܗܘܸܐ ܕܘܼܟܼܪܵܢܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ: ܕܡܝܼܛܪܵܦܘܿܠܹܝܛܵܐ ܘܕܲܐܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܘܲܕܼܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܘܕܲܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ ܘܲܕܼܡܲܪܥܝܼܬܼܵܐ ܒܪܝܼܟܼܬܼܵܐ ܕܲܬܼܪܸܥܤܲܪ ܐܲܠܦܝܼ̈ܢ: ܕܡܸܛܠ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣ܘ: ܘܲܒܼܫܲܒܿܬܼܵܐ ܕܕܘܼܟܼܪܵܢܗܘܿܢ ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ: ܐܲܒܼܵܗܲܝ̈ܗܘܿܢ ܕܤܵܗ̈ܕܼܐ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ܀ ܐܲܝܠܹܝܢ ܡܵܘ̈ܬܹܐ ܡܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܫܒܲܩ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܕܲܝ̈ܢܹܐ ܥܘ̈ܠܹܐ: ܕܥܲܠ ܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܲܢ̄ܒܵܪܲܝ ܚܲܝܠܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܬܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ؟ ܐܵܘ ܐܲܝܠܹܝܢ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܬܲܩܝܼ̈ܦܹܐ ܘܫܘܼܢܵܩܹ̈ܐ ܥܲܙܝܼ̈ܙܹܐ ܐܲܪܦ̣ܝܼܘ ܤܵܢܐܹܝ̈ܗ̇ ܕܥܹܕܬܵܐ: ܕܲܠܥܲܒܼܕܵܘ̈ܗܝ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܠܵܐ ܐܲܤ̣ܒܸܿܠܘ ܐܸܢܘܿܢ؟ ܐܵܘ ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܟܵܤܹ̈ܐ ܕܚܲܫܹ̈ܐ ܘܕܲܡܪܵܪܹ̈ܐ ܐܲܗܡ̣ܝܼܘ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܘ̈ܗܝ ܕܥܲܡܲܢ: ܕܠܲܚܠܝܼ̈ܨܹܐ ܡܸܬܼܟܲܬܿܫܲܝ̈ ܒܚܲܝܠܗܘܿܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܠܵܐ ܐܲܫܩ̣ܝܼܘ ܐܸܢܘܿܢ؟ ܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܟܲܦܢܵܐ ܘܲܒܼܨܲܗܝܵܐ ܡܛܲܪܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ: ܘܕܼܵܐܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܦܲܓܼܪܗܘܿܢ ܘܡܲܝ̇ܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܟܲܕܼ ܥܠܹܝܢ ܒܵܬܲܪ ܪܹܫܗܘܿܢ ܒܛܲܗܪ̈ܘܵܬܼܵܐ: ܫܵܠܲܚ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܸܤܪܗܘܿܢ: ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ (ܕܲܒܼܦܘܼܫܵܚܵܐ؟) ܕܟܲܬܼܦܵܬܼܗܘܿܢ: ܒܲܡܬܼܵܚܵܐ ܕܓܲܒܼܪܹ̈ܐ: ܡܸܫܬܿܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܤܪ̈ܝܼܚܵܬܼܵܐ ܕܟܼܠܝܘܿܡ ܡܒܲܤܒܿܤܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ (ܠܓܲܒܲܝ̈ܗܘܿܢ؟) ܒܲܚܒܼܵܪ̈ܵܬܼܵܐ: ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܵܙܘܿܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܩܲܫ̈ܝܵܬܼܵܐ ܕܲܦܢܵܬܼ̈ܗܘܿܢ ܘܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܡܬܲܒܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܟܲܕܼ ܦܟܼܝܼܪܝܼܢ: ܒܥܲܪܝܵܐ ܘܒܲܓܼܠܝܼܕܼܵܐ ܫܵܕܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܝܵܒܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܓܘܼܫܡܗܘܿܢ: ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܬ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. pb. 534 ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܲܤܦܪ̈ܵܢܹܐ ܕܚܝܼܠܵܐܝܼܬܼ ܩܲܠܝܼܠ ܒܸܤܪܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܒܲܢܫܵܛܵܐ ܩܲܫܝܵܐ: ܡܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬܼ ܡܸܫܟܿܗܘܿܢ ܡܸܢܗܘܿܢ ܡܲܫܠܝܼܚܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܲܤܵܪܹ̈ܐ: ܪܗܝܼܒܼܵܐܝܼܬܼ ܚܘܼܡܪܹ̈ܐ ܕܲܚܲܨ̈ܗܘܿܢ ܢܵܤ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܲܩܕܚܹ̈ܐ: ܥܲܙܝܼܙܵܐܝܼܬܼ ܒܚܲܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܩܘܼܪ̈ܨܠܲܝܗܘܿܢ ܡܲܒܙܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܨܠܵܦܹ̈ܐ ܕܩܲܢܝܵܐ ܥܲܠ ܩܵܘ̈ܡܵܬܼܗܘܿܢ ܤܵܕܼܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܡܲܬܢܹ̈ܐ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܚܵܠ̇ܨܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܚܲܕܼ ܚܲܕܼ ܥܲܡ ܒܸܤܪܵܐ ܘܲܓܼܝܵܕܹ̈ܐ ܫܵܡ̇ܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܐܝܼܬܼ ܕܒܲܪܓܼܘܼܡܝܵܐ ܕܟܹ̈ܐܦܹܐ: ܕܠܵܐ ܪ̈ܲܚܡܝܼܢ ܡܦܲܥܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܘܡܵܝ̇ܐܝܼܢ. ܤܛܲܪ ܡ̣ܢ ܫܸܢ̈ܕܹܐ ܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܐܵܦ ܢܚܝܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܦܵܤ̇ܩܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܐܸܕܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܨܸܒܼ̈ܬܼܗܘܿܢ ܡܩܲܛܥܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܥܲܝܢܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܥܵܘܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܫܵܩܲܝ̈ܗܘܿܢ ܘܒܼܘܼܪ̈ܟܲܝܗܘܿܢ ܒܐܲܪ̈ܙܦܵܬܼܵܐ ܡܬܲܒܿܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼܿ ܕܒܲܟܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܪܸ̈ܓܼܠܲܝܗܘܿܢ ܬܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܚܸܨ̈ܦܹܐ ܬܚܹܝܬܼ ܫܚܵܘܬܼ̈ܗܘܿܢ ܡܛܲܦܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܗܘܿܢ ܘܡܵܝ̇ܬܝܼܢ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܡܲܪ̈ܤܘܼܦܹܐ ܩܸܛܡܵܐ ܡܵܠܹ̇ܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܒܗܘܿܢ ܡܵܘܫܛܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܚܲܠܵܐ ܘܒܲܪܓܲܢܬܼܵܐ ܒܲܢܚܝܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܢܵܤ̇ܟܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܡܸܢܹܗ ܬܘܼܒܼ ܘܐܵܦ ܒܲܚܒܼܵܪ̈ܵܬܼܗܘܿܢ ܫܵܝ̇ܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܡܚܲܛܹ̈ܐ ܬܚܹܝܬܼ ܛܸܦܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܕܠܵܐ ܚܵܘܤܵܢ ܡܫܲܦܕܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܐܝܼܬܼ ܕܲܒܼܫܲܘܼ̈ܩܹܐ: ܕܟܼܘܼܒܲܝ̈ܗܘܿܢ (ܠܵܐ ܡܫܲܦܹܒܝܢ؟) ܝܘܿܡ ܡ̣ܢ ܝܘܿܡ ܢܸܓܼܕܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܚܲܕܬܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ. ܘܒܼܵܬܲܪ ܗܵܠܹܝܢ ܟܠܗܘܿܢ pb. 535 ܚܲܫܹ̈ܐ ܘܬܲܫܢܝܼ̈ܕܹܐ ܥܲܙܝܼ̈ܙܹܐ ܘܲܩ̈ܫܲܝܵܐ: ܪܹ̈ܫܲܝܗܘܿܢ ܒܤܲܝܦܵܐ ܫܵܩ̇ܠܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/486
Source:
Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: May 2, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
History of Karka d-Beth Slok - ܬܫܥܢܬܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܠܘܿܟܼ ܘܲܕܼܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܹܗ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890), Digital Syriac Corpus, last modified May 2, 2019, https://syriaccorpus.org/486.
Bibliography:
History of Karka d-Beth Slok - ܬܫܥܢܬܐ ܕܟܲܪܟܼܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܤܠܘܿܟܼ ܘܲܕܼܤܵܗ̈ܕܹܐ ܕܒܹܗ .” In Acta martyrum et sanctorum, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published 337 CE. https://syriaccorpus.org/486.

Show Citation Styles