Digital Syriac Corpus

Martyrdom of Miles and his Companions - ܤܗܕܘܬܐ ܕܡܝܠܣ ܐܲܦܸܤܦܘܿܦܵܐ ܕܫܘܿܫܲܢ: ܘܕܼܵܐܒܿܘܼܪܤܵܡ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܤܝܼܢܲܝ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܪܕܼܘܼܦܝܲܢ

   https://syriaccorpus.org/489
page break :

ܐܹܡܲܪ ܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܤܵܦܹ̇ܩ ܐ̄ܢܵܐ: ܐܸܫܬܲܥܸܐ ܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܡܵܘܦܸܐ ܐ̄ܢܵܐ. ܟܲܪܝܵܐ ܗ̣̄ܝ ܠܵܗ̇ ܠܢܲܦܫܝ ܕܠܵܐ ܡܲܨܝܵܐ ܡܵܘܪܒܼܵܐ ܠܪܵܘܪ̈ܒܼܵܗܘܿܢ ܕܪܵܘܪ̈ܒܹܐ ܒܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܗܘܿܢ: ܘܲܡܥܵܩܵܐ ܗ̣̄ܝ ܬܲܪܥܝܼܬܼܝ ܕܠܵܐ ܡܸܫܟܿܚܐ ܡܫܲܒܿܚܵܐ ܠܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܗܘܿܢ ܕܲܫܒܼܝܼܚܹ̈ܐ ܒܪܵܘܡܪ̈ܒܼܵܬܼܗܘܿܢ: ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܠܵܚ̈ܫܵܢ ܠܝܼ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܗܘܿܢ ܒܬܲܗܪܗܹܝܢ: ܘܪ̈ܵܡܙܵܢ ܠܝܼ ܬܸܕܼܡܪ̈ܵܬܼܗܘܿܢ ܒܕܼܘܼܡܵܪܗܹܝܢ. ܗܵܐ ܚܵܐܲܪ ܒܝܼ ܫܘܼܦܪܗܘܿܢ ܒܲܫܪܵܪܹܗ: ܘܤܵܘܲܚ̇

ܠܝܼ ܨܸܒܼܬܿܗܘܿܢ ܒܥܲܡܠܹܐ. ܗܵܐ ܡܲܪܬܲܚ ܠܝܼ ܚܘܼܒܿܗܘܿܢ ܒܲܥܒܼܵܕܹܗ: ܘܲܡܓܼܵܘܙܠܵܐ ܠܝܼ ܪܸܚܡܲܬܼܗܘܿܢ ܒܤܘܼܗܪܵܢܵܗ̇. ܗܵܐ ܟܵܬܼ̇ܒܵܐ ܠܝܼ ܒܗܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܗܘܿܢ ܒܢܸܨܚܵܢܵܗ̇: ܘܨܵܐܲܪ ܘܪܵܫܹܡ ܠܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ pb. 261 ܚܘܼܡܤܵܢܗܘܿܢ ܒܙܵܟܼܘܼܬܹܗ. ܗܵܐ ܡܲܗܓܸܿܐ ܠܝܼ ܒܗܘܿܢ ܩܸܛܠܗܘܿܢ ܒܚܲܫܹܗ: ܘܲܡܦܲܫܸܩ ܘܡܲܪܬܸܐ ܠܝܼ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܸܡܗܘܿܢ ܒܲܪܤܵܤܹܗ. ܗܵܐ ܡܲܛܥܸܐ ܥܘܼܗܕܵܢܗܘܿܢ ܚܲܒܿܝܼܒܼܵܐ ܠܚܵܘ̈ܒܲܝ: ܘܡܲܫܸܐ ܕܘܼܟܼܪܵܢܗܘܿܢ ܪܚܝܼܡܵܐ ܠܟܼܘܼ̈ܬܼܡܵܬܼܝ: ܗܵܐ ܡܚܵܘܹܝܢ ܠܹܗ ܠܪܸܥܝܵܢܝ ܓܲܢ̄ܒܵܪܹ̈ܝܗ̇ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܼܵܐ: ܘܡܲܥܒܿܪܝܼܢ ܩܕܼܵܡ ܡܲܚܫ̈ܒܼܵܬܝ ܚܲܝ̈ܠܬܼܵܢܹܝܗ̇ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ. ܕܐܸܫܬܲܥܸܐ ܠܲܡ ܫܙܼܦܪܗܘܿܢ ܒܕܸܕܹܩܹܗ ܡܵܠ̇ܟܿܝܼܢ ܠܝܼ: ܘܕܐܹܡܲܠܸܠ ܫܘܼܒܼܚܗܘܿܢ ܒܘܵܠܝܼܬܹܗ ܡܦܝܼܤܝܼܢ ܠܝܼ. ܕܐܹܚܵܘܸܐ ܪܲܗܛܗܘܿܢ ܒܲܡܫܘܼܚܬܹܗ ܦܵܩ̇ܕܝܼܢ ܠܝܼ: ܘܕܼܵܐܘܕܲܥ ܥܲܡܠܗܘܿܢ ܒܟܲܝܠܹܗ ܡܲܠ̇̄ܝܼܢ ܠܝܼ. ܗܵܐ ܥ̣ܫܸܢ ܠܹܗ ܘܝܼܪܸܒܼ ܡܲܒܘܼܥܗܘܿܢ ܒܬܲܪܥܝܼܬܼܝ: ܘܡܲܦܩܵܢܵܐ ܪܘܼܝܼܚܵܐ ܒܫܸܝܵܢܝ ܒܨܝܼܪܵܐ ܠܲܝܬܿ ܠܹܗ. ܗܵܐ ܡܠ̣ܵܐ ܒܝܼ ܘܐܸܫ̣ܬܲܦܲܥ ܒܪܸܕܼܝܹܗ: ܘܤܸܦܘܵܬܼܝ̈ ܐܲܛܝܼ̈ܡܵܬܼܵܐ ܫܵܩܘܼܬܼܵܐ ܠܹܗ ܠܵܐ ܦܵܬܼ̈ܚܵܢ. ܗܵܐ ܢܵܨܹ̇ܐ ܥܲܡܝ ܩܲܢܝܵܐ ܒܝܪܸܬܼܡܹܗ ܚܠܵܦ ܟܬܼܝܼ̈ܒܼܵܬܐ ܕܲܒܼܨܝܼܪ̈ܵܢ ܡ̣ܢ ܗܲܒܿܘܼܬܼܗܘܿܢ: ܘܪܵܫ̇ܝܵܐ ܠܝܼ ܡܓܲܠܬܼܵܠ ܒܫܸܬܼܩܵܗ̇ ܚܠܵܦ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܲܙܥܘܿܪ̈ܝܵܢ ܡ̣ܢ ܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܗܘܿܢ.

ܐܸܠܵܐ ܩܵܪܘܿܝܵܐ ܢܸܬܼܒܲܝܲܢ ܒܗܵܘܢܵܐ: ܘܫܵܡ̇ܘܿܥܵܐ ܢܸܤܬܲܟܲܠ ܒܦܘܼܪܫܵܢܵܐ. ܕܐܵܦܸܢ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܗܘܿܢ ܬܸܫ̈ܒܿܚܵܬܼܗܘܿܢ ܤܵܡ̣ܢܲܢ: ܐܸܠܵܐ ܐܲܟܼܘܵܬܼܗܘܿܢ ܫܪܵܪܗܘܿܢ ܟܬܲܒܼܢܲܢ. ܡܵܘܬܿܗܘܿܢ ܘܟܲܕܘܼ: ܘܩܸܛܠܗܘܿܢ ܘܤܵܦܹ̇ܩ. ܡܵܘܬܿܗܘܿܢ ܓܹܝܪ ܚܵܐܲܪ ܒܡܵܘܬܹܗ ܕܢܝܼܫܵܐ ܪܲܒܵܐ ܘܲܩܒܼܝܼܥܵܐ: ܠܹܗ ܡܕܲܡܹܝܢ ܘܫܵܕܹܝܢ: ܠܹܗ pb. 262 ܡܵܬܼ̇ܚܝܼܢ ܘܕܼܵܓܼܠ̇ܝܼܢ. ܩܸܫܬܿܗܘܿܢ ܡܲܠܝܵܐ ܬܲܟܼܫܲܦܬܼܵܐ ܘܪ̈ܲܚܡܹܐ: ܓܹܐܪܗܘܿܢ ܡܫܝܼܚ ܚܲܫܵܐ ܘܕܸܡ̈ܥܹܐ. ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܫܘܼܒܼܗܵܪܵܐ ܓܹܐܪܗܘܿܢ ܩܵܒܼ̇ܥܝܼܢ ܒܢܝܼܫܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܹܗ ܕܚܵܘܪܵܐ ܝܲܡܝܼܢܗܘܿܢ ܢܵܦ̇ܨܝܼܢ ܘܲܡܢܝܼܚܝܼܢ. ܡܸܢܹܗ ܘܲܥܠܵܘܗܝ ܡܸܬܼܚܲܝܲܠ ܕܫܵܕܹܐ: ܗ̤ܘ ܠܹܗ ܒܹܗ ܬܵܪܹܨ ܕܪܵܥܵܐ ܕܡܵܚܹ̇ܐ. ܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܙܩܝܼܦ ܗ̣̄ܘ ܗܵܘ̇ ܕܫܵܕܹܐ: ܕܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܨܸܒܼܝܵܢܹܗ ܙܲܩ̣ܦܹܗ ܒܚܘܼܒܹܗ. ܘܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܨܠܝܼܒܼ ܗ̣̄ܘ ܗܵܘ̇ ܕܡܵܚܹ̇ܐ: ܕܐܲܟܼܘܵܬܹܗ ܚܹܐܪܘܼܬܹܗ ܨܠܲܒܼܬܹܗ ܒܪܸܚܡܬܹܗ. ܬܲܡܵܢ ܙܵܟܼܘܼܬܼܵܐ ܘܲܟܼܠܝܼܠܵܐ (ܠܛܲܪܩܵܐ؟): ܕܒܲܡܠܵܛܵܠܐ ܚܵܢܹ̇ܐ ܘܕܼܵܓܹܠ. ܬܲܡܵܢ ܡܵܘܗܲܒܼܬܼܵܐ ܘܕܲܫ̈ܢܹܐ ܠܝܲܠܝܼܦܵܐ: ܕܲܒܼܡܲܪܟܼܘܼܬܼܵܐ ܡܕܲܡܸܐ ܘܩܵܒܲܥ. ܬܲܡܵܢ ܢܵܓܼܕܹ̈ܐ ܘܟܼܘܼܐܵܪܵܐ ܠܫܲܒܼܪܵܐ: ܕܲܒܼܪܲܦܝܘܼܬܹܗ ܫܲܕܲܪ ܓܹܐܪܹܗ ܠܬܼܵܘܫܵܐ. ܬܲܡܵܢ ܒܸܗܬܿܬܼܵܐ ܘܬܼܘܼܟܵܐ ܠܤܲܟܼܠܵܐ: ܕܲܒܼܫܘܼܥܠܵܝܹܐ ܠܵܐ ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܠܡܹܐܠܲܦ. ܬܲܡܵܢ ܙܩܝܼܦ ܘܲܡܬܼܝܼܚ ܢܝܼܫܵܐ ܡܵܪܵܐ ܕܢܝܼ̈ܫܹܐ ܨܠܝܼܒܼܵܐ. ܬܲܡܵܢ ܐܲܫܝܼܕܼ ܕܢܹܗ ܕܤܵܗܕܵܐ ܪܲܒܵܐ: ܪܲܒܿܗܘܿܢ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܢܥܝܼܓܹܐ. ܬܲܡܵܢ ܚܘܼܤܵܝܵܐ ܠܚܲܛܵܝܵܐ: ܕܲܠܡܵܘܬܹܗ ܒܡܵܘܬܹܗ ܡܢܲܚܸܡ. ܬܲܡܵܢ ܫܘܼܒܼܩܵܢܵܐ ܠܚܲܝܒܼܵܐ: ܕܠܲܕܼܡܹܗ ܒܲܕܼܡܹܗ ܡܚܲܤܸܐ. ܬܲܡܵܢ ܦܘܼܪܥܵܬܵܐ ܠܙܲܕܲܝܼܩܵܐ: ܕܲܠܩܸܛܠܹܗ ܒܩܸܛܠܹܗ ܡܵܘܪܸܒܼ. ܬܲܡܵܢ ܙܠܝܼܚ ܕܡܵܐ ܕܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ: ܕܲܚܙܵܘ ܠܲܕܼܡܹܗ ܕܲܫܦܝܼܥ ܥܲܠ ܩܲܝܤܵܐ ܘܪܵܕܹܐ. ܘܲܕܼܪܲܓܘܼ ܠܩܸܛܠܵܐ ܕܡܵܪܗܘܿܢ ܚܲܝܵܐ: ܒܩܸܛܠܗܘܿܢ ܡܸܢܹܗ ܠܵܐ ܐܸܬܼܚ̣ܤܸܟܼܘ. ܘܲܕܼܫܵܘܬܸܦ̣ܘ ܡܵܘܬܿܗܘܿܢ ܒܡܵܘܬܹܗ. ܦܵܪܲܥ̇ pb. 263 ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܚܲܝܵܘ̈ܗܝ. ܐܘܿ ܡܲܚܒܲܝ̈ ܠܲܩܛܝܼܠܵܐ ܒܕܸܡܗܘܿܢ: ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܤܵܘܚܵܐ ܩܝܵܡܬܹܗ ܠܢܘܼܚܵܡܟܼܘܿܢ! ܐܘܿ ܪ̈ܵܚܡܲܝ ܨܠܝܼܒܼܵܐ ܒܩܸܛܠܗܘܿܢ. ܟܡܵܐ ܟܲܝ ܡܸܬܼܦܲܨܚ ܤܡܵܟܹܗ ܠܒܼܘܼܤܵܡܟܼܘܿܢ! ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܟܼܘܼܢ: ܘܝܲܗ̄ܒܼܬܿܘܿܢ ܠܹܗ: ܕܢܸܬܸܠ ܠܟܼܘܿܢ ܕܬܸܒܼܘܼܢ ܡܸܢܹܗ ܫܘܼܘܕܵܝܹܗ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܡ̇ܢ ܕܢܵܘܕܸܐ ܒܝܼ ܩܕܼܵܡ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ: ܐܵܘܕܸܐ ܒܹܗ ܩܕܼܵܡ ܐܵܒܼܝ ܕܒܲܫܡܲܝܵܐ ܘܲܩܕܼܵܡ ܡܲܠܐܟܼܵܘ̈ܗܝ.

ܓܲܒܼܝܘܼܬܹܗ ܕܹܝܢ ܕܡܵܪܝ ܡܝܼܠܸܣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܗ̤ܘܵܬܼ. ܕܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܬܢܼܪܵܐ ܕܪ̈ܵܙܝܼܩܵܝܹܐ: ܘܐܸܬܿܛܒܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܛܲܠܝܘܼܬܹܗ ܕܲܢܫܲܡܸܫ ܠܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܪܥܵܐ. ܠܵܐ ܕܹܝܢ ܫܒܲܩ̣ܬܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܛܲܝܒܿܘܼܬܼܵܐ ܠܗܵܢܵܐ ܡܵܐܢܵܐ ܕܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ: ܕܢܸܗܘܸܐ ܬܲܡܵܢ ܐܲܪܥܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܟܠܢܵܫ. ܐܸܠܵܐ ܕܒܲܪܬܹܗ ܕܲܢܫܲܡܸܫ ܠܡܲܠܟܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܡܲܠܲܐܟܼܵܐ ܫܡܲܝܵܢܵܐ: ܐܸܬܼܩܲܪܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܹܗ ܠܡܲܥܡܘܿܕܼܝܼܬܼܵܐ. ܘܐܸܬܼܓܿܠ̣ܝܼ ܠܹܗ ܒܚܸܙܘܵܐ ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܕܒܼܐܘܼܪܚܵܐ ܗܵܕܹܐ ܕܬܲܠܡܝܼܕܘܼܬܼܵܐ ܕܲܡܫܝܼܚܵܐ ܢܩܵܘܸܐ ܒܲܒܼܬܼܘܼܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܲܒܼܨܵܘܡܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܐ ܘܲܒܼܫܲܗܪܵܐ ܬܟܼܝܼܒܼܵܐ ܦܲܓܼܪܹܗ ܡܕܲܝܸܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܫܲܗܸܐ. ܘܲܒܼܝܘܼܦܠܵܢܵܐ ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ ܢܲܦܫܹܗ ܪܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܚܲܟܸܿܡ: ܘܬܲܪܥܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܚܲܕ̈ܬܹܐ ܒܲܡܦܲܪܢܤܵܢܘܼܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܬܲܪܥܝܼܬܹܗ ܐܸܬܼܦ̣ܬܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܡܸܠܬܼܵܐ ܡܲܚܝܵܢܝܼܬܼܵܐ ܒܠܸܒܹܿܗ ܪܵܬܼܚܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܡܸܫܬܲܦܥܵܐ: ܘܐܲܝܟܼ ܫܲܠܗܹܒܼܝܼܬܼܵܐ ܒܓܲܪ̈ܡܵܘܗܝ ܝܵܩ̇ܕܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܘܚܵܒܵܐ. ܘܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚ ܠܲܡܤܲܝܒܵܪܘܼ pb. 264 ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܸܬܿܬܲܠ̣ܡܲܕܼ: ܡܸܛܠ ܕܝܘܼܬܼܪܵܢܵܐ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܡܙܲܡܲܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܢܸܗܘܸܐ. ܢܦܲܩ̣ ܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܠܵܦܵܛ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܘܲܢ̣ܚܸܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܥܝܼܠܵܡ ܡܕܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܗܵܝ̇ ܕܒܼܵܗ̇ ܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܫܘܿܫܲܢ ܒܝܼܪܬܵܐ: ܘܲܒܼܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܕܩܘܼܫܬܼܵܐ ܘܲܒܼܟܼܵܪܘܿܙܘܼܬܼܵܐ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇ ܟܠܝܘܿܡ ܡܲܠܸܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܚܵܘܸܐ: ܟܲܕܼ ܬܠܵܬܼ ܫܢܝܼ̈ܢ ܒܛܘܼܪܵܦܵܐ ܘܒܼܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܥܵܡܹ̇ܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܠܵܐܹ̇ܐ. ܘܬܲܡܵܢ ܡ̣ܢ ܕܪܲܓܼ ܠܲܕܼܪܲܓܼ ܒܚܘܼܒܹܿܗ ܕܲܠܘܵܬܼ ܥܹܕܬܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܠܐܲܦܸܤܩܘܿܩܦܘܼܬܼܵܐ ܡܲܛ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡ̣ܢ ܤܝܵܡ ܐܝܼܕܼܵܐ ܕܓܲܕܼܝܲܗ̣̄ܒܼ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܒܹܝܬܼ ܠܵܦܵܛ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܗ̤ܘ ܒܤܵܗܕܘܼܬܼܵܐ ܛܵܒܼܬܼܵܐ ܕܥܲܠ ܐܲܦܲܝ̈ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܸܬܼܟܲܠܲܠ̣. ܘܲܒܼܗܵܠܹܝܢ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܘܐܸܫܬܿܚܸܩ̣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܝܼܠܸܣ: ܡܸܕܸܿܡ ܠܲܢܝܵܚ ܐܲܠܵܗܵܐ ܘܠܲܢܚܵܝܹܗ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܠܵܐ ܐܸܬܼܦܲܬܢܝܲܬ̤. ܘܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼܢܝܼ̈ܢ ܚܲܡ̣ܤܸܢ ܒܐܘܼܠܨܵܢܵܘ̈ܗܝ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܪܲܓܼܡ̣ܘܼܗܝ ܒܫܘܼ̈ܩܹܝܗ̇ ܘܓܲܪܘܼܗܝ ܘܐܲܦܩ̣ܘܼܗܝ ܠܒܲܪ ܡܸܢܵܗ̇: ܘܟܼܠܝܘܿܡ ܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܒܵܠܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܤܲܝܒܲܪ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܗ̇ ܕܤܲܓܿܝܼ ܐܲܚܝܼܕܼܵܐ ܒܲܦܬܲܟܼܪܘܼܬܼܵܐ ܘܒܲܡܓܼܘܼܫܘܼܬܼܵܐ: ܐܲܪܦܝܵܗ̇ ܘܫܲܢ̣ܝܼ. ܘܲܒܼܝܵܘܡܵܐ ܕܲܢܦܲܩ̣ ܡܸܢܵܗ̇ ܠܵܛ̣ܵܗ̇ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܕܥܲܠ ܕܠܵܐ ܨܒܲܝܬܿܝ ܕܬܸܬܼܒܿܢܝܼܢ ܘܬܸܫܬܲܟܼܠܠܝܼܢ ܒܲܫܠܵܡܵܐ: ܢܩܘܼܡ ܥܠܲܝܟܿܝ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܥܩܘܼܪܝܵܐ ܕܲܩܛܝܼܪܵܐ ܘܚܘܼܪܒܵܐ ܕܲܪܗܝܼܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܢܸܤܬܲܬܼܪܘܼܢ ܒܸܝܵܢܲܝܼ̈ܟܿܝ ܪ̈ܵܡܹܐ: ܘܢܸܬܼܒܲܕܪܘܼܢ ܥܵܡ̇ܘܿܪ̈ܲܝܟܝ ܚܬܼܝܼܪܹ̈ܐ.

ܘܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܬܠܵܬܼܵܐ ܝܲܪ̈ܚܝܼܢ ܠܡܲܦܲܩܬܹܗ: ܐܲܤ̣ܟܸܿܠܘ ܪ̈ܵܘܪܒܼܵܢܹܝܗ̇ pb. 265 ܕܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܒܡܲܠܟܵܐ: ܘܫܲܕܲܪ ܦܝܼ̈ܠܹܐ ܬܠܵܬܼܡܵܐܐ: ܘܲܗ̣ܦܲܟܼܘ ܠܡܸܕܼܝܵܪܹ̈ܝܗ̇: ܘܩܲܛܸܠ̣ܘ ܠܟܼܠܗܘܿܢ ܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇. ܘܥܲܒܼܕܘܼܗ̇ ܐܲܝܟܼ ܦܩܲܥܬܼܵܐ: ܘܙܲܪܥܘܼܗ̇ ܒܲܪܓܲܢܬܼܵܐ [ܗܵܢܵܘ ܕܹܝܢ ܚܲܪܕܠܵܐ: ܘܲܐ̄ܚܪ̈ܵܢܹܐ ܕܫܲܡܪܵܐ [ܫܲܡܪܵܐ؟ ܫܸܡܪܵܐ؟] ܗ: ܒܲܪܚܲܠܝܵܐ]: ܥܕܲܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܢܵܐ.

ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܸܙܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܘܿܪܫܠܸܡ: ܟܲܕܼ ܡܸܕܸܿܡ ܠܲܝܬܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܠܵܘܗܝ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܒܬܲܪܡܵܠܵܐ. ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܢ̣ܚܸܬܼ ܠܐܵܠܹܟܼܤܲܢܕܪܝܼܵܐ ܡܕܼܝܢ̄ܬܼܵܐ: ܡܸܛܠ ܫܸܡܥܵܐ ܕܐܹܘܢܹܡܝܼܣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܬܲܠܡܝܼܕܹܗ ܕܐܲܢܛܘܿܢ ܪܹܫܵܐ ܕܠܲܒܼܝܼ̈ܠܹܐ. ܘܲܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܫ̈ܢܲܝܵܐ ܬܲܪܬܹܝܢ: ܟܲܕܼ ܤܵܥܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܘܕܲܝܪ̈ܵܬܼܗܘܿܢ ܕܲܒܼܡܲܕܼܒܿܪܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܦܢ̣ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܡܹܐܬܼܵܐ ܠܐܲܬܼܪܹܗ: ܐܸܫ̣ܟܲܚ ܓܲܒܼܪܵܐ ܚܲܕܼ ܐܲܒܼܝܼܠܵܐ: ܕܥ̇ܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܡܥܲܪܬܼܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ ܒܲܨܠܘܿܬܼܵܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܨܲܦܪܵܐ: ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܐܸܬܼܚ̣ܙܝܼ ܠܗܘܿܢ ܚܸܘܝܵܐ ܚܲܕ ܪܲܒܵܐ ܕܡܸܬܼܩܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܵܘܫܦܑܵ: ܘܲܡܫܲܟܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܚܸܙܘܹܗ ܛܵܒܼ ܘܲܕܼܚܝܼܠ: ܘܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܠܵܬܼܝܼܢ ܘܬܲܪܬܹܝܢ ܐܲܡܝܼ̈ܢ. ܘܫܲܪܝܼ ܕܢܸܥܘܿܠ ܠܵܗ̇ ܠܲܡܥܲܪܬܼܵ ܐܲܝܟܼ ܥܝܵܕܹܗ: ܡܸܛܠ ܕܬܲܡܵܢ ܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܡܝܼܠܸܣ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ: ܠܵܐ ܐܸܬܼܪܗܸܒܼ ܘܐܸܬܿܬܿܙܝܼܥ̣: ܐܸܠܵܐ ܐܸܬܼܠܲܒܲܒܼ ܘܲܦܫܲܛ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܠܘܵܬܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܚܸܘܝܵܐ ܡܲܪܝܼܪܵܐ ܘܲܒܼܥܸܠܕܒܼܵܒܼܵܐ ܕܐ̄ܢܵܫܘܼܬܼܵܐ: ܠܡܵܢܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܬܲܦܸܩ ܠܲܢ ܠܒܲܪ: ܘܬܸܥܘܿܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܓܼܵܘ؟ ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܗܵܫܵܐ ܪܘܼܡܚܹܗ pb. 266 ܕܡܵܪܝܵܐ ܬܸܨܪܹܝܟܼ ܡ̣ܢ ܪܹܫ ܠܪܹܫ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ. ܘܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܐܸܬܼܢܦܲܚ̣ ܚܸܘܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܲܦ̣ܩܲܥ ܡ̣ܢ ܪܹܫܹܗ ܥܕܲܡܵܐ ܠܕܼܘܼܢܒܹܗ. ܫܲܐܠܹܗ ܕܹܝܢ ܡܝܼܠܸܣ ܠܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܚܙܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܵܟܼ ܗܵܢܵܐ ܚܸܘܝܵܐ ܡ̣ܢ ܩܕܝܼܡ ܗܵܪܟܵܐ؟ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܲܡܝܼܢܵܐܝܼܬܼ ܒܗܵܕܹܐ ܡܥܲܪܬܵܐ ܥܵܡܲ݁ܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐܵܦ ܠܝܼ ܙܲܒܢܵܐ ܐܝܼܬܼ ܠܝܼ ܒܵܗ̇: ܘܡܸܕܸܿܡ ܠܵܐ ܐܲܗ̣ܪܲܢܝ. ܡܝܼܠܸܣ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܥܲܕܠܹܗ ܤܲܓܿܝܼ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܟܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܓܼܙܵܪ ܕܝܼܢܹܗ ܒܥܸܠܕܒܼܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܤܵܡ̣ ܒܹܝܬܼ ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ ܠܚܸܘܝܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܸܛܠ ܡܵܢܵܐ ܒܤܵܢ̇ܐܵܐ ܡܗܲܝܡܸܢ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܘܥܲܡܹܗ ܒܚܲܕܼ ܗܘܼܡܪܵܐ ܗܵܘܹ̇ܐ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ؟ ܗܵܝܟܹܿܝܢ ܫܲܢ̣ܝܹܗ ܠܐܲܚܵܐ ܗܵܘ̇ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܠܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܠܪܹܬܼܵܐ.

ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܪܕܼܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܸܬܼ݂ܵܐ ܠܲܢܨܲܝܼܒܼܝܼܢ ܡܕܼܝܢ̄ܬܼܵܐ: ܘܐܸܫ̣ܟܲܚ ܟܲܕܼ ܥܹܕܬܵܠ ܡܸܬܼܒܲܢܝܵܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܝܲܥܩܘܿܒܼ ܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܓܲܒܼܪܵܐ ܕܪܲܒܿ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܲܡܝܲܬܲܪ: ܘܒܸܝܵܢܹܗ ܫܒܼܝܼܚ ܘܲܗܕܼܝܼܪ: ܗܘ̤ܵܐ ܬܲܡܵܢ ܩܲܠܝܼܠ ܙܲܒܼܢܵܐ: ܘܲܢܚ̣ܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܚܲܕܝܲܒܼ. ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܬ ܫܲܕܲܪ ܠܹܗ ܕܘܼܠܵܐ ܕܫܹܐܪܵܝܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܙܥܙܿܪ: ܐܲܝܟܼ ܕܠܲܢܦܲܩܬܼܵܐ ܕܒܲܝܬܼܵܐ.

ܘܲܢܚܵܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܐܲܪ̈ܵܡܵܝܹܐ: ܘܐܸܤܬܲܩܒܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܚܸܪܝܵܢܵܐ ܪܲܒܵܐ ܕܲܐܲܦܸܤܩܘܿܦܵܐ ܕܲܤܠܹܝܩ ܘܲܩܛܝܼܤܦܘܿܢ: ܕܡܸܬܼܩܪܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܠ ܦܵܦܵܐ ܒܲܪ ܥܲܓܲܝ. ܘܲܚ̣ܙܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܐܲܦܸܤܩ̈ܘܿܦܹܐ ܕܐܲܬܼܪ̈ܵܘܵܬܼܵܐ ܕܲܟܼܝܼܫܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܬܲܡܵܢ ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܼܕܼܝܼܢܹܗ: pb. 267 ܘܡܸܫܬܲܥܠܸܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܬܘܼܒܼ ܐܵܦ ܥܲܠ ܩܲܫܝܼ̈ܫܹܐ ܘܲܡܫܲܡ̈ܫܵܢܹܐ ܕܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܹܗ. ܘܝܼܕܲܥ̣ ܪܵܡܘܼܬܼܵܐ ܕܓܲܒܼܪܐ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ ܘܡܲܦܘܼܠܬܹܗ ܕܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܘܩ̣ܵܡ ܒܲܡܨܲܥܬܼܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܥܲܠ ܡܵܢܵܐ ܡܲܡܪܲܚ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܡܸܬܿܬܿܪܝܼܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܥܲܠ ܐܲܝܲܚ̈ܟ ܘܗܕܵܡܲܝ̈ܟ: ܘܚܵܤܹ̇ܡ ܐܲܢ̄ܬܿ ܒܗܘܿܢ ܡܲܓܵܢ ܘܲܤܦܝܼܩܵܐܝܼܬܼ ܐܲܝܟܼ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗ؟ ܠܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܵܟܲܢܵܐ ܟܬܼܝܼܒܼ: ܕܡ̇ܢ ܕܗܵܘܹ̇ܐ ܠܟܼܘܿܢ ܪܹܫܵܐ: ܢܸܗܘܸܐ ܠܟܘܿܢ ܥܲܒܼܕܵܐ؟ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܦܵܦܵܐ: ܐܲܢ̄ܬܿ ܡܲܠܸܦ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܝܼ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܘܿ ܤܲܟܼܠܵܐ؟ ܠܵܐ ܗܵܐ ܓܹܝܪ ܘܐܵܦ ܐܸܢܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐ̄ܢܵܐ ܠܗܹܝܢ. ܘܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܩܪܸܒܼ ܘܤ̣ܵܡܹܗ ܠܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܲܒܼܬܲܪܡܵܠܹܗ ܥܲܠ ܒܹܤܲܕܝܵܐ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܸܢ ܡܹܢܝ. ܕܝܼܠܝ ܐܲܝܟܼ ܕܡ̣ܢ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܝܬܿ ܠܡܹܐܠܲܦ: ܐܸܬܿܬܿܕܝܼܢ ܡܵܕܹܝܢ ܡ̣ܢ ܐܹܘܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܕܡܵܪܲܢ: ܗܵܢܵܐ ܕܲܩܕܼܵܡ ܥܲܝܢܲܝ̣̈ ܒܲܪ̈ܵܝܵܬܼܵܐ ܗܵܐ ܤܝܼܡ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܠܐ ܚܵܙܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܦܘܼܩܕܵܢܹܗ ܒܥܲܝܢܵܐ ܟܤܝܼܬܼܵܐ ܕܢܲܪܥܝܼܬܼܵܟܼ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܦܵܦܵܐ: ܒܚܸܡܢܹܗ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܐܲܪܝܼܡ̣ ܐܝܼܕܹܗ ܒܪܘܼܓܼܙܹܗ: ܘܛܲܪܸܦ̣ ܥܠܵܘܗܝ ܕܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ. ܘܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܡܲܠܸܠ ܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ ܡܲܠܸܠ. ܐܸܬܿܬܿܙܝܥ̣ ܕܹܝܢ ܩܲܕܿܝܼܫܵܐ ܡܝܼܠܸܣ: ܘܲܪܗܵܛ̣ ܫܲܩ̣ܠܹܗ ܠܐܹܘܲܢܓܲܠܝܼܘܿܢ: ܘܢܲܫ̣ܩܹܗ ܘܤ̣ܵܡܹܗ ܥܲܠ ܥܲܝܢܵܘ̈ܗܝ. ܘܲܒܼܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܠܸܫܡܥܵܐ ܕܟܼܠܹܗ ܟܸܢܫܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܥܲܠ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ܬܿ ܒܫܘܼܒܼܗܵܪܵܟܼ ܥܲܠ ܡܸܠܵܘ̈ܗܝ ܚܲܝ̈ܬܼܵܐ ܕܡܵܪܢ: ܗܵܐ ܡܲܛ̣ܝܼ ܡܲܠܲܐܟܹܗ: ܘܢܸܡܚܹܝܟܼ ܥܲܠ ܦܸܠܓܼܵܟܼ ܘܢܵܘܒܿܫܹܗ: ܘܬܸܗܘܸܐ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܘܤܘܼܪܵܕܼܵܐ ܠܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ. ܘܠܵܐ ܬܡܼܘܼܬܼ ܡ̣ܢ ܚܕܼܵܐ: ܐܸܠܵܐ ܬܦܘܼܫ ܠܐܵܬ̤ܵܐ ܘܲܠܬܼܕܼܡܘܼܪܬܵܐ. ܘܒܲܪܫܲܥܬܹܗ ܢ̣ܚܸܬܼ ܒܲܕܼܡܘܼܬܼ ܒܲܪܩܵܐ ܡ̣ܢ ܫܡܲܝܵܐ: pb. 268 ܘܲܡ̣ܚܵܝܗܝ ܘܝܲܒܿܫܹܗ ܠܦܸܠܓܹܗ. ܘܲܢܦܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܚܲܕܼ ܓܲܒܹܿܗ ܒܬܲܫܢܝܼܩܵܐ ܕܠܵܐ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܫܢܝܼ̈ܢ ܬܲܪܬܲܥܸܤܪܹ̈ܐ: ܘܲܒܼܗܵܢܵܐ ܐܘܼܠܨܵܢܵܐ ܡ̣ܝܼܬܼ: ܘܲܗ̤ܘܵܬܼ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܘܙܵܘܸܥܬܼܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܟܸܢܵܫܵܐ ܗܵܘ̇.

ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܸܙܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܼܪܵܐ ܕܡܲܝܫܵܢ: ܠܘܵܬܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܚܲܕܼ ܝܼܚܕܼܵܝܵܐ ܕܥܵܡܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܡܲܕܼܒܿܪܵܐ. ܘܲܓܼܕܲܫ ܕܡܵܪܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܟܪܝܼܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܟܹܐܒܼܵܐ ܥܲܛܠܵܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܬܪܬܹܝܢ: ܘܐܸܫ̣ܬܿܡܲܥ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܐܸܬ݂ܼܵܐ ܡܝܼܠܸܣ ܠܬܲܡܵܢ. ܘܫܲܕܲܪ ܘܒܵܥܹ̇ܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܸܢܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܘܵܬܹܗ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܗܵܘ̇ ܕܐܸܡ݂ܲܪ: ܕܙܸܠ. ܘܡܵܐ ܕܥܹܵ̇ܠ ܐܢ̄ܬܿ: ܐܸܡ݂ܲܪ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ: ܕܐܸܡ݂ܲܪ ܡܝܼܠܸܣ: ܕܒܲܫܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܢܵܨܪܵܝܵܐ ܐܸܬܼܚܲܠܡ ܘܩܘܼܡ ܗܲܠܸܟܼ݂ ܘܗܵܕܹܐ ܐܸܬܼܥܲܒܼܕܲܬ̤ ܗܵܟܲܢܵܐ: ܘܲܗ̤ܵܬܼ ܡܫܲܡܠܝܵܐܝܼܬܼ: ܘܐܸܬܼܚ̣ܠܸܡ ܗܵܘ̇ ܓܲܒܼܪܵܐ: ܘܩܵܡ̣ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ: ܘܲܡܫܲܒܲܚ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ: ܗ̤ܘ ܘܲܒܼ̈ܢܲܝ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇. ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܠܹܐ ܐܸܬܿܬܲܠܡܲܕܼ. ܡܸܛܠ ܗܵܕܹܐ ܐܵܬ̤ܵܐ.

ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܲܝܬܝܼܘ ܠܘܵܬܹܗ ܥܠܲܝܡܵܐ ܚܲܕܼ: ܕܪܘܼܚܵܐܠ ܕܒܲܪ ܐܸܓܵܪܵܐ ܥܵܕܼܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܥܠܵܘܗܝ: ܘܡ̣ܢ ܛܲܠܝܘܼܬܹܗ ܒܵܗ̇ ܡܸܫܬܲܢܲܩ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܒܼܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܕܲܚ̣ܙܵܝܗܝ: ܨܲܠܝܼ ܘܚܲܬܼܡܹܗ ܒܲܫܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ: ܘܫܲܢܝܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ ܪܘܼܚܵܐ ܗܵܝ̇: ܘܬܼܘܼܒܼ ܠܵܐ ܐܸܬܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ. ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܐܬܼܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܤ̣ܬܿܥܲܪ ܒܐܝܼܕܹܗ ܒܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܐܲܝܟܼ ܕܲܠܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ.

ܘܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܐܸܙܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܼܪܹܗ ܠܒܹܝܬܼ ܪ̈ܵܙܝܼܩܵܝܹܐ. pb. 269 ܘܥܲܠ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ: ܕܐܝܼܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ: ܕܲܡܫܲܪܹܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܟܠܗܘܿܢ ܗܲܕܵܡܹܝܗ̇ ܒܟܼܘܼܪܗܵܢܵܐ ܩܲܫܝܵܐ ܫܢܲܝ̈ܵܐ ܬܫܲܥ. ܘܐܸܫܬܿܡܲܥ̣ ܛܸܒܹܿܗ ܐܲܝܟܵܐ ܕܲܫܪܸܐ. ܘܫܲܩ̣ܠܘܼܗ̇ ܥܲܒܼ̈ܕܼܝܹܗ̇: ܘܐܲܝܬܿܝܘܼܗ̇ ܠܘܵܬܹܗ ܠܬܲܡܵܢ. ܘܗ̤ܘ ܚ̣ܵܪ ܒܵܗ̇ ܘܲܚ̣ܙܵܗ̇ ܕܠܲܝܼܨܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܪܲܓܿܝܼ ܒܵܥܝܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ ܡܸܢܹܗ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿܝ ܒܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ: ܗܵܘ̇ ܕܗܘ̤ܝܘܼ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ ܡܫܟܲܚ ܡܲܐܤܸܐ ܠܹܟܼܝ؟ ܐܵܡܪܵܐ ܠܹܗ: ܡܗܲܝܡܢܵܐ ܐ̄ܢܵܐ ܡܵܪܝ: ܕܗ̤ܘܝܘܼ ܚܲܕܼ ܐܲܠܵܗܵܐ ܒܲܠܚܘܿܕܼܵܘܗܝ: ܘܠܲܝܬܿ ܐ̄ܚܪܹܢܵܐ ܠܒܲܪ ܡܸܢܹܗ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܩ̣ܵܡ ܘܨܲܠܝ̣: ܘܐܲܚ̣ܕܵܗ̇ ܒܐܝܼܕܼܵܗ̇ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܵܗ̇: ܒܲܫܡܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܕܗܲܝܡܸܢܬܿܝ ܒܹܗ: ܩܘܼܡܝ ܗܲܠܸܟܼܝ: ܘܲܗ̤ܘܲܝܬܿܝ ܫܲܪܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܹܟܼܝ. ܘܒܼܵܗ̇ ܒܫܵܥܬܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܠ̣ܡܲܬ̤ ܐܲܢ̄ܬܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܡ̣ܢ ܟܘܼܪܗܵܢܵܗ̇: ܘܩܵܡܲܬ̤ ܘܐܸܙܲܠ̄ܬ̤ ܠܒܲܝܬܵܗ̇: ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܚܲܕܼܘܼܬܼܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܗܵܝ̇ ܩܪܝܼܬܼܵܐ.

ܘܒܼܵܗ̇ ܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܐܸܬ݂ܼܵܐ ܠܘܵܬܹܗ ܬܪܹܝܢ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ: ܕܢܵܘܡܸܐ ܚܲܕܼ ܠܚܲܒܼܪܹܗ ܡܸܛܠ ܓܢܘܼܒܼܬܼܵܐ ܕܡܸܕܸܿܡ. ܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ ܡܝܼܠܸܣ ܠܗܵܘ̇ ܕܝܵܡܹ̇ܐ: ܐܵܪܵܐ ܒܹܪܝ: ܠܵܐ ܬܹܐܡܸܐ ܒܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ: ܘܬܸܛܠܡܝܼܘܗܝ ܠܚܲܒܼܪܵܟܼ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܗܵܕܹܐ ܨܸܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܠܵܐ ܫܲܡ̣ܥܹܗ: ܘܐܲܡ̣ܪܲܚ ܘܝܼܡܵܐ. ܗܵܝܕܹܿܝܢ ܚ̣ܵܪ ܒܹܗ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܸܢܗ̤ܘ ܕܲܒܼܩܘܼܫܬܼܵܐ ܝܼܡܲܝܬܿ: ܙܸܠ ܟܲܕܼ ܫܲܪܝܼܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܚܠܝܼܡ ܠܒܲܝܬܵܟܼ. ܘܐܸܠܵܐ ܓܲܪܒܹܗ ܕܓܲܚܙܝܼ ܬܸܠܒܲܫ: ܘܟܲܕܼ ܒܲܗܝܼܬܼ ܐܲܢ̄ܬܿ ܬܸܦܘܿܩ pb. 270 ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ. ܘܡܸܚܕܼܵܐ ܐܲܓܼܪܸܒܼ ܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܟ̱ܠܹܗ: ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܒܟܼܠܵܗ̇ ܩܪܝܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇: ܘܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܐܸܬܿܬܲܠܡܲܕܼܘ ܒܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܢܦܘܼܬܼܵܐ.

ܘܫܲܢ̣ܝܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܬܲܡܵܢ ܕܢܹܐܙܲܠ ܠܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ: ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܲܡܹܗ ܐܲܝܟܼ ܕܒܲܠܘܝܼܬܼܵܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ. ܘܢܲܗܪܵܐ ܚܲܕܼ ܪܲܒܵܐ ܦܓܲܥ̣ ܒܗܘܿܢ: ܘܲܟܼܠ̣ܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕܼ ܥܠܵܘܗܝ: ܡܸܛܠ ܕܠܵܐ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡܲܥܒܿܪܵܐ ܒܪܸ̈ܓܼܠܹܐ. ܗܵܝܕܹܝܢ ܐܲܦܝܼܣ ܐܸܢܘܿܢ ܠܐܲܚܹ̈ܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ: ܘܩ̣ܵܡ ܘܨܲܠܝܼ: ܘܲܫ̣ܪܵܐ ܐܸܢܘܿܢ ܕܢܸܥܛܦܘܼܢ ܠܕܼܘܼܟܲܬܼܗܘܿܢ. ܗܸܢ̣ܘܿܢ ܕܹܝܢ ܐܲܪܚܸܩ̣ܘ ܡܸܢܹܗ ܩܲܠܝܼܠ: ܟܲܕܼ ܢܵܛ̇ܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܠܹܗ: ܕܡܵܢܵܐ ܟܲܝ ܥܵܒܹ̇ܕܼ: ܐܵܘ ܐܲܝܟܲܢܵܐ ܥܵܒܲܪ. ܘܩ̣ܵܡ ܗ̤ܘ ܘܨܲܠܝܼ: ܘܗܲܠܸܟܼ ܥܠܵܘܗܝ ܥܲܠ ܢܲܗܪܵܐ ܘܲܥ̣ܒܲܪ: ܟܲܕܼ ܐܵܦܠܵܐ ܡܤܵܐܢܵܘ̈ܗܝ ܫ̣ܪܵܐ ܡ̣ܢ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ܀ ܘܐܸܤܬܼܩ̣ܒܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ: ܘܐܸܫܟܲܚ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܓܲܒܼܪܵܐ ܡܟܫܲܡܫܵܢܵܐ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܡܲܠܲܠ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܲܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܕܓܼܵܘܪܵܐ. ܘܲܩ̣ܪܵܝܗܝ ܘܲܪܫܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܵܗ̇ ܒܥܹܕܬܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܵܘܕܵܐ ܒܹܪܝ: ܐܸܢܗ̤ܘ ܕܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܠܘܵܬܼܵܟܼ: ܘܩܲܪܸܒܼ ܬܝܵܒܼܘܼܬܼܵܐ ܠܘܵܬܼ ܐܲܠܵܗܥܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܲܡܪܲܚܡܵܢܵܐ ܗ̣̄ܘ: ܘܫܵܒܹ̇ܩ ܠܵܟܼ. ܘܠܵܐ ܬܲܡܪܲܚ: ܟܼܲ݊ ܠܵܐ ܩܲܕܿܝܼܫ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܕܲܬܼܫܲܡܸܫ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܕܲܡ ܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܬܵܘܒܿܕܼܵܟܼ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܓܲܒܼܪܵܐ ܗܵܘ̇ ܐܲܚܨܸܦ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܐܘܿܗ ܡܵܪܝ: ܠܵܐ ܬܸܚܛܸܐ ܘܬܹܐܡܪܲܢܝ pb. 271 ܒܝܼܫܵܐܝܼܬܼ: ܡܸܛܠ ܕܲܒܼܕܲܓܵܠܘܼܬܼܵܐ ܥܫܝܼܩ ܐ̄ܢܵܐ ܒܗܵܕܹܐ ܨܒܼܘܼܬܼܵܐ. ܘܬܼܘܼܒܼ ܐܲܡ̣ܪܲܚ ܘܲܫܩܲܠ̣ ܟܬܼܵܒܼܵܐ ܕܕܼܵܘܝܼܕܸ: ܘܩ̣ܵܡ ܥܲܠ ܒܹܝܡ ܕܲܢܙܲܡܲܪ. ܘܢܸܦܩܲܬ̤ ܥܠܵܘܗܝ ܐܲܝܟܼ ܦܲܤܲܬܼ ܐܝܼܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܒܹܝܬܼ ܡܲܩܕܫܵܐ: ܘܲܡܚܵܬܹܗ ܥܲܠ ܐܲܦܵܘ̈ܗܝ: ܘܲܢܦܲܠ̣ ܡ̣ܢ ܫܸܠܝܵܐ ܘܡ̣ܘܼܬܼ. ܘܲܗܘ̤ܵܬܼ ܕܸܚܠܬܼܵܐ ܪܒܿܬܼܵܐ ܒܟܼܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇܀ ܒܵܗ̇ ܕܹܝܢ ܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܐܲܝܬܝܼܘ ܠܹܗ ܛܲܠܝܵܐ ܚܕܼ: ܕܡ̣ܢ ܟܪܸܣ ܐܸܡܹܗ ܥܲܠ ܒܘܼܪ̈ܟܵܘܗܝ ܫܵܐܹܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ ܥܲܡ ܫܵܩܵܘ̈ܗܝ ܡܦܲܬܼ̈ܠܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈. ܘܟܲܕܼ ܚ̣ܙܵܝܗܝ: ܩ̣ܵܡ ܘܨܲܠܝܼ. ܘܐܲܚ̣ܕܹܗ ܒܐܝܼܕܹܗ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܒܲܫܡܹܗ ܕܝܼܫܘܿܥ ܢܲܨܪܵܝܵܐ ܩܘܼܡ ܗܲܠܸܟܼ. ܘܒܲܪ ܫܵܥܬܹܗ ܫܲܪ ܪܸ̈ܓܼܠܵܘܗܝ: ܘܐܸܬܼܦܲܫܛ̣ܘ ܫܵܩܵܘ̈ܗܝ: ܘܐܸܬܼܚܠܸܡ ܘܩ̣ܵܡ ܗܲܠܸܟܼ. ܒܲܪ ܥܸܤܪܝܼܢ ܕܹܝܢ ܫܢܝܼ̈ܢ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܛܲܠܝܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܐܲܤ̣ܝܼ.

ܥܲܠ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܹܝܢ ܘܥܲܠ ܐܵܤ̈ܘܵܬܼܵܐ ܪܵܘܪ̈ܒܼܵܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܞܲܝܠܵܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܡܸܤܬܲܥܪ̈ܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܒܐܝܼܕܹܗ: ܠܵܐ ܐܸܫܟܲܚܢ ܟܠܗܹܝܢ ܠܡܸܟܼܬܲܒܿ: ܡܸܛܠ ܕܤܲܓܿܝܼ̈ܐܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈. ܐܵܬܹ̇ܝܢܲܢ ܕܹܝܢ ܒܟܲܪ̈ܝܵܬܼܵܐ ܠܡܸܗܲܛ ܠܘܵܬܼ ܐܵܬ̤ܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܕܲܕܼܡܹܗ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܚܲܫܵܐ ܡܝܲܬܿܝܼܪܵܐ ܕܩܸܛܠܹܗ: ܘܲܠܘܵܬܼ ܤܵܗܕܘܼܬܼܵܠ ܫܒܼܝܼܚܵܐ ܟܠܝܼܠܵܐ ܕܢܸܨܚܵܢܵܘ̈ܗܝ. ܫܡܲܥ̣ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܒܛܸܒܵܐ ܕܬܘܼܠܡܵܕܹܗ ܡܵܪܹܗ ܕܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܗܘ̇ ܪܡܝܼܙܕ ܓܼܘܼܦܪܝܼܙ. ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܘܲܚܬܼܝܼܪܵܐ ܘܪܵܡܵܐ ܘܫܲܒܼܗܪܵܢܵܐ. ܘܫܕܲܪ ܘܐܲܝܬܝܹܗ ܠܡܲܗܠܸܕܓܪܕ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܼܵܐ ܕܪ̈ܵܙܝܼܩܵܝܹܐ: ܘܐܲܤ̣ܪܹܗܥ ܬܲܡܵܢ pb. 272 ܥܸܕܵܢ ܒܥܸܕܵܢ ܘܲܠܗܵܠܹܝܢ ܬܪܹܝܢ ܬܲܠܡܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܥܲܡܹܗ ܠܐܵܒܘܼܪܤܵܡ ܘܲܠܤܝܼܢܲܝ. ܘܐܵܦ ܒܡܲܚ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܐܵܦ ܒܢܸ̈ܓܼܕܿܐ ܐܸܫ̣ܬܢܲܕܼ ܒܗܘܿܢ ܬܲܪܬܹܝܢ ܙܲܒܼܢ̈ܝܼܢ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܤܓܿܕܼܘܼܢ ܠܫܸܡܫܵܐ: ܗܸܢܘܿܢ ܕܹܝܢ ܤܲܓܿܝܼ ܓܵܚ̇ܟܿܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܥܵܠܘܗܝ: ܘܲܢܒܲܤܪܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܪܵܡܘܼܬܹܗ ܘܫܘܼܥܠܵܝܹܗ ܕܲܥܠܲܝܗܘܿܢ: ܘܒܲܫܪܵܪܗܘܿܢ ܩܵܝܡܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܘܬܸܫܒܿܘܿܚܬܼܵܐ ܕܐܲܠܵܗܗܘܿܢ ܡܵܘܪܒܼܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܘܲܒܼܩܘܼܫܬܼܵܐ.

ܘܲܠܗܸܦܟܿܬܵܗ̇ ܕܫܲܢ̄ܬܼܵܐ ܒܹܗ ܒܙܲܒܼܢܵܐ ܕܐܸܤ݂ܲܪ ܐܸܢܘܿܢ ܒܹܗ: ܗ̤ܘܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ ܠܒܲܪ ܒܛܘܼܪܵܐ ܠܹܗ ܠܗܵܢܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ: ܘܠܸܒܹܗ ܤܲܓܿܝܼ ܚܵܕܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܲܐܝܘܼܬܹܗ: ܘܲܦ̣ܩܲܕܼ ܘܐܲܦܸܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܩܲܕܝܼ̈ܫܹܐ ܬܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ ܒܫܸܠܵܬܼܗܘܿܢ. ܘܟܲܕܼ ܩܵܡ̣ܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܫܲܐܠܹܗ ܠܡܸܝܼܠܸܣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܲܒܼܒܸܙܚܵܐ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ؟ ܐܲܠܵܗܵܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܵܘ ܒܲܪܢܵܫܵܐ؟ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܵܟܼ ܐܲܝܕܵܐ ܗ̣̄ܝ؟ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܟܼ ܡܵܢܐ ܗ̣̄ܘ؟ ܚܵܘܵܐ ܠܲܢ ܫܪܵܪܵܟܼ ܘܢܸܕܲܥܹܗ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܬܿܬܲܠܡܲܕܼ ܠܵܟܼ. ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܕܠܵܐ ܨܵܒܹ̇ܐ ܐܲܢ̄ܬܿ ܠܡܸܓܼܠܵܐ ܠܲܢ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܡܸܕܸܿܡ ܕܐܲܚܝܼܕܼ ܐܲܢ̄ܬܿ: ܐܲܝܟܼ ܕܲܚܕܼܵܐ ܡ̣ܢ ܗܵܠܹܝܢ ܚܲܝܵܘ̈ܬܼܵܐ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܪܹܫܵܟܼ ܡܸܢܵܟܼ ܫܵܩܹ̇ܠ ܐ̄ܢܵܐ: ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܝܼܕܲܥ̣ ܢܸܟܼܠܹܗ ܕܓܲܒܼܪܵܠ ܘܕܲܓܵܠܘܼܬܹܗ: ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܹܗ: ܕܐܸܢܵܐ ܒܲܪܢܵܫܵܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܠܵܐ ܗ̄ܘܹ̇ܝܬܼ ܐܲܠܵܗܵܐ. ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܬܼܝ ܫܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܙܹܐܦܵܟܼ ܕܲܓܵܠܵܐ ܠܵܐ ܓܵܠܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܝܘܼܠܦܵܢܝ ܕܲܟܼܝܵܐ ܒܐܸܕܼܢܲܝ̈ܟ ܛܲܡ̈ܐܬܼܵܐ ܠܵܐ ܢܵܤܹ̇ܝܟܼ ܐ̄ܢܵܐ. ܐܸܠܵܐ ܗܵܐ ܐܵܡܲ݁ܪ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ ܦܸܬܼܓܼܵܡܵܐ ܬܪܝܼܨܵܐ: ܕܘܵܝ ܠܵܟܼ ܘܵܝ ܠܵܟܼ pb. 273 ܐܘܿ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܒܝܼܫܵܐ: ܘܲܠܟܼܠ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܐܲܟܼܘܵܬܼܵܟܼ ܪܲܫܝܼܥܵܐܝܼܬܼ ܕܠܵܐ ܐܲܠܵܗ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ. ܕܲܒܼܟܹܐܢܘܼܬܹܗ ܐܲܠܵܗܵܐ ܕܵܐܹ̇ܢ ܠܟܼܘܿܢ ܒܥܵܠܡܵܐ ܕܐܵܬܹ̇ܐ ܒܓܹܗܲܢܵܐܬ ܘܚܸܫܘܿܟܼܵܐ ܕܲܡܥܲܬܲܕ: ܘܦܵܪܲܥ ܠܪܵܡܘܼܬܼܟܼܘܿܢ ܒܸܵܟܼܝܵܐ ܘܚܘܼܪܵܩ ܫܵܢܹ̈ܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. ܥܲܠ ܕܠܵܐ ܝܼܕܲܥܬܿܘܿܢ ܕܗ̤ܘ ܝܲܗ̣̄ܒܼ ܠܟܼܘܿܢ ܗܵܠܹܝܢ ܛܵܒܼ̈ܬܼܵܐ: ܕܲܒܼܗܹܝܢ ܝܵܘܡܵܢܵܐ ܡܸܬܼܓܲܐܹܝܢ ܐܢ̄ܬܿܘܿܢ ܘܡܸܬܼܦܲܢܩܝܼܢ. ܗ̤ܘ ܕܹܝܢ ܗܵܢܵܐ ܥܵܘ̇ܠܵܐ ܥܲܠ ܟܘܼܤܝܵܐ ܝܵܬܹ̇ܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܐ̄ܢܵܫܵܬ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ ܩܵܝ̇ܡܝܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܫܡܲܥ̣ ܗܵܠܹܝܢ: ܐܸܬܼܓܼܵܘܙܲܠ̣ ܛܵܒܼ. ܘܩ̣ܵܡ ܒܚܵܡܬܹܗ ܘܲܡܫܲܛ̣ ܢܝܼܙܵܪܹܗ ܕܲܡܨܲܡܲܕܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܥܲܠ ܥܲܛܡܹܗ: ܘܲܡܚ̣ܵܝܗܝ ܠܩܲܕܝܼܫܵܐ ܡܝܼܠܸܣ ܒܟܲܬܼܦܹܗ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܠܒܸܤܬܿܪܹܗ. ܘܒܹܗ ܒܗܵܢܵܐ ܛܢܵܢܗܘܿܢ ܕܥܵܘ̣ܠܵܐ: ܐܲܚܘܼܗܝ ܕܝܼܠܹܗ ܕܗܵܢܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ: ܕܲܫܡܹܗ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܢܲܪܤܵܐ: ܫܡܲܛ̣ ܐܵܦ ܗ̤ܘ (ܢܝܼܙܵܪܹܗ؟): ܘܲܡܚ̣ܵܝܗܝ ܒܓܲܒܹ̈: ܘܲܢܦܲܩ̣ ܡ̣ܢ ܩܕܼܵܡܵܘܗܝ. ܘܟܲܕܼ ܛܵܒܼ ܢܲܨܝܼܚܵܐ ܒܬܲܪ̈ܥܹܝܗ̇ ܕܲܫܝܘܿܠ ܢܵܩܹ̇ܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܘܲܙܡܝܼܢܵܐ ܒܲܤܡܵܟܼ ܡܵܘܬܵܐ ܕܢܸܓܼܢܸܐ ܡܸܤܬܲܪܗܲܒܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܒܡܵܘܬܹܗ ܪܚܝܼܡܵܐ ܥܲܠ ܡܵܘܬܿܗܘܿܢ ܕܚܝܼܠܵܐ ܡܸܬܼܢܲܒܸܿܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܟܲܕܼ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܠܲܬܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܐܲܚܹ̈ܐ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܡܸܛܠ ܕܤܲܓܼܝܼ ܐܸܬܼܐܵܘܝܼܬܿܘܿܢ ܒܐܲܚܘܼܬܼܟܼܘܿܢ ܒܝܼܫܬܼܵܐ ܘܐܸܬܼܐܤܲܪܬܿܘܿܢ ܒܚܲܒܼܘܼܬܼܟܼܘܿܢ ܡܲܪܝܼܪܬܵܐ ܠܡܸܩܛܲܠ ܠܚܲܤܝܵܐ ܘܲܠܡܹܐܫܲܕܼ ܕܡܵܐ ܡܲܓܵܢ: ܗܵܐ ܠܲܡܚܵܪ ܒܗܵܢܵܐ ܥܸܕܼܵܢܵܐ ܕܸܡܟܼܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܼܵܕܗܹܐ ܡ̣ܢ ܐܝܼܕܲܝ̈ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ pb. 274 ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܕܹܐ ܢܬܼܐܫܸܕܼ. ܘܢܸܠܥܘܼܢ ܟܲܠܒܹ̈ܐ ܕܸܡܟܼܘܿܢ: ܘܦܵܪܲܚܬܼܵܐ ܕܲܫܡܲܝܵܐ ܬܹܐܟܼܘܿܠ ܒܸܤܪܟܼܘܿܢ. ܘܬܸܬܼܓܲܙܸܐ ܐܸܡܟܼܘܿܢ ܡ̣ܢ ܬܪ̈ܲܝܟܿܘܿܢ: ܘܢܲܪ̈ܡܠܵܢ ܢܸܫܲܝ̈ܟܿܘܿܢ ܡܸܢܟܼܘܿܢ ܒܝܵܘܡܵܐ ܚܲܕܼ. ܘܟܲܕ ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܡ݂ܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܢܲܦܫܹܗ ܕܩܲܕܝܼܫܵܐ ܫܲܢܝܲܬ̤ ܡܸܢܹܗ.

ܦܩܲܕ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܪܲܫܝܼܥܵܐ ܥܲܠ ܐܵܒܘܼܪܤܵܡ ܘܤܝܼܢܲܝ ܢܲܨܝܼܚܹ̈ܐ: ܘܐܲܤܸܩ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܬܲܪܬܹܝܢ ܪ̈ܵܡܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚܕܼܵܕܹ̈ܐ. ܘܫܲܕܲܪ ܡ̣ܢ ܚܲܝܠܹܗ ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܤܲܓܿܝܼ̈ܐܹܐ: ܘܲܪܡ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܬܲܡܵܢ ܒܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܸܬܼܩ̣ܛܸܠ ܒܹܗ ܡܝܼܠܸܣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ.

ܒܵܬܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܕܹܝܢ ܗ̤ܘ ܗܵܢܵܐ ܓܘܼܦܪܝܼܙ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇. ܘܟܲܕܼ ܢܸܓܼܗܲܬ̤: ܐܸܵܬ݂ܵܐ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܠܹܗ ܢܲܚܫܝܼܪܵܐ ܕܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܠܵܐ ܒܲܙܥܘܿܪ. ܘܐܲܪܝܼܡܹܗ ܠܸܒܹܿܗ ܒܓܲܐܝܘܼܬܹܗ ܘܐܸܫܬܲܩܲܠ̣: ܘܐܲܕܸܫ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܘܐܲܥ̣ܒܲܪ ܡ̣ܢ ܐܸܕܼܢܹܗ ܡܸܠܬܹܗ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐ. ܘܒܹܗ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܸܬܼܩ̣ܛܸܠ ܒܹܗ ܡܝܼܠܸܣ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ: ܓܙܝܼܪܲܬܼ ܡܪܲܝܡܵܐ ܡܲܛܝܲܬ̤ ܥܠܲܝܗܘܿܢ ܕܐܲܚܹ̈ܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܩܪ̈ܲܒܼܬܼܵܢܹܐ: ܝܲܠܝܼ̈ܦܲܝ ܩܸܫܬܼܵܐ ܘܲܙܪ̈ܝܼܙܲܝ ܒܢܲܝܙܟܼܵܐ: ܡܢܦܩܲܝ̈ ܒܲܕܼܡܵܐ ܘܲܚܦܝܼܛܲܝ̈ ܒܢܲܚܫܝܼܪܵܐ. ܡܸܛܠ ܕܐܲܝܠܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܬܸܪܥܲܬ̤ ܡܵܐܢܹ̈ܐ ܗܵܢ̇ܘܿܢ ܕܟܸܬܵܢܵܐ: ܕܲܒܼܗܘܿܢ ܚܒܼܝܼ̈ܫܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈ ܚܲܝܵܘ̈ܬܼܵܐ: ܘܢܸܦ̣ܩܲܬ̤ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܘܲܪܟܸܒܼܘ ܒܵܬܼܪܵܗ̇ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܩܲܠܝܼ̈ܠܹܐ ܡܵܝ̈ܬܲܝ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ: ܥܲܠ ܕܲܩ̣ܛܲܠܘ ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬܼ. ܘܐܸܬܿܬܲܚܲܡ̣ܘ ܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ ܓܲܒܵܐ ܘܚܲܕܼ ܡ̣ܢ ܗܵܢܵܐ: ܘܐܲܫ̣ܘܝܼܘ ܫ̣ܕܵܘ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܓܹܐܪܹ̈ܐ: ܕܐܲܝܟܼ ܕܗܵܐ ܠܲܡ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ ܒܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܠܘܼܩܒܲܠ ܚ̈ܕܼܵܕܹܐ ܢܸܡܚܘܿܢܵܗ̇. ܘܓܹܐܪܹܗ ܕܓܼܘܼܦܪܝܼܙ ܦܫܲܛ̣ ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܒܟܲܪܤܹܗ ܕܢܲܪܤܵܐ: ܘܓܹܐܪܹܗ ܕܢܲܪܤܵܐ pb. 275 ܬܪܲܨ. ܘܲܢܦܲܩ̣ ܒܚܲܕܹܝܗ ܕܓܼܘܼܦܪܝܼܙ. ܘܲܢܦܲܠ̣ܘ ܗܵܠܹܝܢ ܩܲܫܵܬܹ̈ܐ ܬܪ̈ܲܝܗܘܿܢ: ܘܡ̣ܝܬܼܘ ܬܲܡܵܢ ܒܵܗ̇ ܒܕܼܘܼܟܿܬܼܵܐ ܗܵܝ̇ ܕܐܸܬܼܩ̣ܛܸܠ ܒܵܗ̇ ܛܘܼܒܼܵܢܵܐ ܡܝܼܠܸܣ. ܘܲܗܘ̤ܵܘ ܚܙܵܬܼܵܐ ܕܬܸܡܗܵܐ ܘܫܸܡܥܵܐ ܕܙܵܘܸܥܬܼܵܐ ܠܟܼܠܹܗ ܐܲܬܼܪܵܐ ܗܵܘ̇: ܘܐܸܵܟܲܠ̣ ܚܲܝ̈ܘܵܬܼܵܐ ܘܦܵܪ̈ܚܵܬܼܵܐ ܦܲܓܼܪ̈ܲܝܗܘܿܢ. ܡܸܛܠ ܕܦܲܪ̈ܤܵܝܹܐ ܠܵܐ ܩܵܒܼ̇ܪܝܼܢ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܡܸܬܼܢܲܦܲܠ ܒܸܤܪܵܐ ܡ̣ܢ ܓܲܪ̈ܡܹܐ: ܘܗܵܝܕܹܝܢ ܠܗܘܿܢ ܠܓܲܪ̈ܡܹܐ ܡܤܲܬܿܪܝܼܢ.

ܫ̈ܠܲܕܹܐ ܕܹܝܢ ܕܤܵܗ̈ܕܹܐ ܬܠܵܬܲܝ̈ܗܘܿܢ: ܒܹܗ ܒܠܸܠܝܵܐ ܓܲܢܲܒܼܘ ܐܸܢܹܝܢ ܒܢܲܝ̈ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܘܐܵܘܒܸܿܠ̣ܘ ܩ̣ܒܲܪܘ ܐܸܢܹܝܢ ܒܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܚܕܼܵܐ ܕܲܫܡܵܗ̇ ܡܲܠܩܝܼܢ. ܗܵܟܲܢܵܐ ܕܐܵܦ ܒܡܵܘܬܿܗܘܿܢ ܬܸܕܼܡܘܼܪܬܵܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܐܸܬܼܚܲܙܝܲܬ̤ ܒܗܘܿܢ: ܡܸܛܠ ܕܫܲܒܵܝܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ ܐܵܬܹ̇ܝܢ ܒܟܼܠܙܒܲܢ ܥܲܠ ܗܵܘ̇ ܐܲܬܼܪܵܐ: ܐܲܝܟܼ ܕܢܸܫܒܿܘܿܢ ܘܢܸܚܪܒܼܘܼܢ. ܘܲܟܼܡܵܐ ܙܲܒܼܢܝܝܼ̈ܢ ܡܲܛ̣ܝܼܘ ܥܕܲܡܵܐ ܠܲܬܼܚܘܼ̈ܡܹܝܗ̇ ܕܲܩܪܝܼܬܼܵܐ ܗܵܝ̇: ܘܐܸܬܼܟܿܠ̣ܝܼܘ: ܘܡܸܕܸܿܡ ܚܒܼܵܠܵܐ ܠܵܐ ܤ̣ܥܲܪܘ ܬܲܡܵܢ. ܘܗܲܝܡܸܢ̣ܘ ܥܵܡ̇ܘܿܪܹ̈ܝܗ̇: ܕܡܸܛܠ ܒܘܼܪܟܿܬܼܵܐ ܕܓܲܪ̈ܡܹܐ ܕܙܲܕܝܼ̈ܩܹܐ ܕܤܝܼܡܝܼܢ ܒܓܼܵܘܵܗ̇ ܠܵܐ ܐܸܫܬܲܠܲܛ̣ܘ ܕܢܸܥܠܘܼܢ.

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/489
Source:
Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 7, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by William Toma.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Martyrdom of Miles and his Companions - ܤܗܕܘܬܐ ܕܡܝܠܣ ܐܲܦܸܤܦܘܿܦܵܐ ܕܫܘܿܫܲܢ: ܘܕܼܵܐܒܿܘܼܪܤܵܡ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܤܝܼܢܲܝ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܪܕܼܘܼܦܝܲܢ ” based upon Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890), Digital Syriac Corpus, last modified November 7, 2018, https://syriaccorpus.org/489.
Bibliography:
Martyrdom of Miles and his Companions - ܤܗܕܘܬܐ ܕܡܝܠܣ ܐܲܦܸܤܦܘܿܦܵܐ ܕܫܘܿܫܲܢ: ܘܕܼܵܐܒܿܘܼܪܤܵܡ ܩܲܫܝܼܫܵܐ: ܘܲܕܼܤܝܼܢܲܝ ܡܫܲܡܫܵܢܵܐ. ܒܫܘܼܪܵܝܹܗ ܕܲܪܕܼܘܼܦܝܲܢ .” In Acta martyrum et sanctorum, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/489.

Show Citation Styles