Rabbula of Edessa: Letter from Rabbula to Andrew of Samosata - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܘܬ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :

ܠܡܪܝ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܘܪܚܡܿ ܠܐܠܗܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܐܢܕܪܐܐ ܪܒܘܠܐ܀ ܟܕ ܡܬܚܦܛ ܐܢܐ ܕܐܦܓܥ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ: ܒܙܒܢ ܡܿܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܓܼܕܫ ܠܦܓܪܐ: ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܩܫܝܘܬܗ ܕܣܬܘܐ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܚܪܢܐ܆ ܡܐܝܢܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ ܟܠܬܢܝ܆ ܟܒܪ ܓܝܪ ܟܕ ܟܘܠ ܡܕܡ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܡܚܒܝܢ ܗܘܝܼܢ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܬܡܚܐ ܒ̈ܛܒܼܐ ܡܢ ܪܘܚܩܐ ܡܓܗܝܢ ܗܘܝܢ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܡܟܬܒ ܐܠܼܨ ܠܢ ܠܘܬ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܒܟ܆ ܣܝܡܘܢܐ ܡܕܡ ܕܐܬܼܐ ܠܐܝ̈ܕܝܢ. ܕܐܒܬ ܒܗ ܫܪܝܐ ܕܪ̈ܫܐ ܬܪ̈ܥܣܪ. ܕܡܢ ܕܚܿܠ ܠܐܠܗܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܬܐܡܪܝܢ ܕܐܬܣܝܡܘ. ܠܘܩܕܡ ܡܿܢ ܗܟܝܠ ܐܣܒܪܬ܆ ܕܕܡܝܩܪܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܒܐ. ܕܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܓܘܢܐܝܬ ܟܘܠܢ ܥܕܠܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ܆ ܗܢܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܢ̈ܫܝܢ ܕܕܚܣܝܘܬܟ ܕܝܠܟ ܐܝܬܘܝܗ ܡܚܬܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܬܕܡܪܢܢ. ܙܕܩܬ ܕܝܢ ܕܐܟܬܘܒ ܗܼܝ ܗܕܐ. ܘܒܝܕ pb. 223 ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܟܬܒܢ ܡܢ ܢܟܦܘܬܟ ܕܝܠܟ ܐܕܥ. ܣܓܝ ܚܝܪ ܫܓܫ ܠܝ ܦܘܠܓܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ. ܕܬܪ̈ܝܢ ܒ̈ܢܝܢ ܚܠܦ ܚܕ ܡܥܠ ܠܢ ܐܝܟ ܬܡܝܗܐ ܐܢܣܛܣܝܣ ܕܒܡܨܥܬܗܿ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܣ ܐܼܡܪ. ܕܡܘܕܐ ܐܢܐ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܠܗܿܘ ܕܐܢܐ ܐܫܠܼܡ ܗܢܐ ܟܠܗ ܪܚܩܝ ܐܢܐܼ. ܐܝܟ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܒܚܕܘܬܐ ܐܩܒܠ ܕܐܣܝܒܪ܆ ܐܘܿ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܓܘܕܦܐ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܢܐ܀

SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/494
Source:
Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: November 7, 2018
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Rabbula of Edessa, “Letter from Rabbula to Andrew of Samosata - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܘܬ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ ” based upon Julian Joseph Overbeck (ed.), S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus (Oxonii [Oxford]: Clarendoniano, 1865), Digital Syriac Corpus, last modified November 7, 2018, https://syriaccorpus.org/494.
Bibliography:
Letter from Rabbula to Andrew of Samosata - ܐܓܪܬܐ ܕܡܪ ܪܒܘܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܐܘܪܗܝ ܠܘܬ ܐܢܕܪܐܘܣ ܕܫܡܝܫܛ .” In S. Ephraemi Syri, Rabulae episcopi Edesseni, Balaei aliorumque Opera selecta e codicibus syriacis manuscriptis in museo Britannico et bibliotheca Bodleiana asservatis primus, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/494.

Show Citation Styles