Anton of Tagrit: On Divine Providence - ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܼܬܐ ܣܿܥܪܬ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Memra 1 pb. 87b

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܣܓܝܕܬܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕܬܐ. ܟܿܬܒܝܢܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܿܥܪܬ ܛܒ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܚܘܐ ܘܡܒܲܕܩ ܕܐܝܟܢܐ ܟܕܠܐ ܥܿܨܝܐ ܠܚܐܪܘܬܐ. ܡܢ ܫܘܪܥܬܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܥܘܿܟܐ ܠܗ܀

ܥܒܝܕܝܢ ܕܝܢ ܠܐܢܛܘܢ ܕܝܪܝܐ ܬܐܓܪܝܬܢܝܐ.

ܟܕ ܥܠ ܬܐܪ̈ܬܐ ܕܟܢ̈ܘܬܐ ܚܝܣܝܢܢ: ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܕܠܘܬ ܕܐܠܗܐ ܟܪ̈ܝܗܢ ܘܪܘܪܒܐܝܬ ܡܬܛܓܪ̈ܢ : ܘܝܨܝܦܐܝܬ ܡܫ̈ܐܠܢ: ܐܬܝܼܢܢ ܐܪܐ܇ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܡܚܘܝܢܝܬܐ܇ ܘܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܐܒܗܝܐ ܘܐܠܗܝܐ ܡܬܬܙܠܓܐ܇ ܦܠܝܪ ܦܘܪܝܬܝܢܐ ܫܥܒܼܕ ܘܗܟܢܐ܆ ܟܕ ܠܥܘܡ̈ܩܐ ܪ̈ܡܐ ܕܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡܬܒܨܝܢܝܬܐ ܥܡ ܫܬܩܐ ܥܬܝܩܐ ܓܿܝܙܝܢܢ. ܘܠܐ ܟܝܬ ܐܢܫ܇ ܬܚܝܼܬ ܚܘܝܒܐ ܕܪܚܡܸܬ ܥܘܩܒܐ ܘܕܥܣܣܐ ܘܚܪܝܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܠܢ ܢܝܬܐ܇ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܥܸܪܬ ܛܒ̈ܬܐ ܠܛܢܢܐ ܐܚܝܕ ܠܢ܇ ܐܫܘܝܢܢ ܕܕܠܐ ܙܘܛܡ ܘܕܠܐ ܛܘܥܝܿ܇ ܘܠܒܪ ܡܢ ܥܕܠܝܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܗ݀ܕܐ ܢ݀ܟܣ. ܪܚܝܡܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܠܫ̈ܢܐ܇ ܕܠܟܠ ܕܡܫܬܿܒܚܐ ܢܩܼܗܠܘܢ ܨܘܚܝܬܐ. ܘܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܠܐܘܬܐ ܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܕܠܟܠ ܡܼܠܐ ܢܓܕܘܢ ܡܘܟܟܐ ܘܟܕ ܡܿܢ ܐܢܫ ܢܗܸܘܐ ܐܟܿܝܦ܆ ܕܒܛܒܬܐ ܕܡܢ ܬܐܘܪܝܐ ܢܥܬܪ܇ ܠܗܿܢܐ ܚܬܝܪܐ ܩܿܪܝܼܢ. ܘܪܚܡ ܐܝܼܩܪܐ ܘܝ݀ܨܦ ܕܫܘܒܚܐ ܪܝܩܢܝܐ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܢܚܿܒ: ܕܚܬܝܬܘܬܐ ܕܡܬܐܡ̈ܛܐܐ ܢܛܘܪ܆ ܘܕܚܠܬܐ ܠܐ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܣܒܪܐ ܢܿܗܘܐ ܠܗ: ܘܡܢ ܗܪܟܐܿ ܡܥܪܦܢܐ ܕܟܬܝ̈ܒܬܐ ܟܗܢ̈ܝܬܐ ܢܬܩܲܝܡ܆ ܐܘ ܕܠܫܘ̈ܒܚܐ ܕܪܘܪ̈ܒܐ ܘܛܒܝ̈ܒܐ ܕܒܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܗ݀ܝ ܬܡܢ ܡܟܿܢܝܢ ܠܗ܆ ܕܪܘܿܫܐ ܘܣܪܘܒܐ. ܘܚܪܝܝܐ ܘܡܥܩܒܢܐ. ܐܘ ܡܠܘܢܼ܇ ܚܦܝܼܛܐ ܡܝܬܪܐ ܪܚܡ ܚܟܡܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܢ ܕܫܦܝܪܘܬ ܐܡ̈ܢܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܢܗܼܘܐ [ܟܕ ܛܥܝܼܢ] ܘܠܡܟܝܟܘܬܐ ܢܚܒܲܪ. ܘܠܕܟܝܘܬܐ ܕܡܢ ܫܗܪ̈ܐ܇ ܘܡܢܟ ܠܡܐܡܪ܇ ܠܟܠܗܿ ܥܝܪܘܬܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܢܬܥܿܛܦ. ܠܗܿܘ ܕܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܡܫܲܡܗܝܢ܇ ܐܣܟܡܬܢܐ ܘܕܓܠ ܫܘܘܕܝܐ. ܘܣܪܝܟܢܼܐ ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡ̈ܠܐ ܦ݀ܟܝ̈ܬܐ ܘܦܟܝܗ̈ܬܐ: ܘܕܠܒܪ ܡܢ ܛܒܬܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܠܪܘܚܩܐ ܩܝܡ̈ܢ: ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܒܦܪܨܘܦܐ ܕܛܒܬܐ ܡܢ ܛܒܬܐ ܕܪܚܸܡܬ ܥܡ̈ܠܐ ܓ̈ܠܙܢ: ܕܢܒܣܪ ܟܝܬ ܘܢܒܣܐ܆ ܕܗܘܝܐ ܗܪܓ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܘܗܠܝܢ ܡܿܢ ܟܠܗ ܗ݀ܢܐ܇ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܠܝ ܝܨܝܦܘܬܐ܇ ܕܥܡ ܠܫܢ̈ܐ pb. 88a ܙܢ̈ܝܐ ܐܬܕܠܩܒ. ܒܪܡ ܠܗܿܝ ܕܥܠܝܗܿ ܚܐܦܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܦܢܐ܇ ܟܕ ܡܒܕܩܝܢܢ ܕܡܿܢܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܇ ܕܟܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܚܪ̈ܝܩܢ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܢ܇ ܡ̈ܘܬܐ ܥ̈ܙܝܙܐ ܡܬܬܣܪܚܝܢ܇ ܘܩ̈ܛܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܬܡܪ̈ܚܝܢ܇ ܘܩܕܡ ܫܥ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܚܘܿܠܦܐ ܕܡܼܢ ܚ̈ܝܐ ܗ݀ܠܝܢ ܚܐܫ̈ܝܢ܇ ܘܡܛܪ̈ܐ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܡܬܬܝܬܝܢ܇ ܘܡܘ̈ܬܢܐ ܐܐܪ̈ܝܐ ܠܚܘܕܪܐ ܕܣܝ̈ܘܩܐ ܥܿܛܝܢܿ. ܥܡ ܢܘ̈ܕܐ ܘܝ̈ܙܠܐ ܕܐܪܥܐ܇ ܘܝܩ̈ܕܢܐ ܘܚܐܦ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ ܕܢܘܪܐ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܬܝܪ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܗܠܝܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܇ ܢܝܫܐ ܐܝܬ ܠܡܠܬܐ ܠܡܦܬܚܘ܇ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܠܡܒܲܕܩܘ܀

ܠܘܩܕܡ ܟܝܬ܆ ܗܕܐ ܥܡ ܦܪܗܣܝܐ ܢܐܡܪ: ܕܠܐ ܐܝܬ ܡܕܡ܇ ܕܒܲܚܼܪ ܘܡܪܡܠ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ ܠܥܘܿܐ ܘܠܒܝܼܫܐ: ܘܠܛܡ̈ܐ ܘܠܕܟ̈ܝܐ܆ ܒܫܘܝܘܬ ܙܢܐ ܘܟܘܠܢܐܝܬ ܥܿܒܕ ܡܠܬܐ܇ ܗܿܘ ܛܒܿܐ ܒܟܝܢܐ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܠܐ ܟܝܬ ܡܛܠ ܡܲܣܛܝܢܘܬܐ ܘܥܒܘܪܝܐ܇ ܠܘܬ ܡܪܫܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܝܕ ܪܘܓܙܐ: ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܚܲܡܝܬܐ ܠܗ ܥܠ ܒܝ̈ܫܐ ܐܬܐ: ܘܠܐ ܡܛܠ ܙܗܝܪܘܬܐ ܘܢܛܝܪܘܬܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܩܕ̈ܝܫܐ܇ ܐܣܟ ܣ݀ܦܩ̈ܝ ܗܼܢܘܢ ܠܗܘܢ ܠܚܿܬܡܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ܇ ܡܢ ܛܒ̈ܐ ܐܝܼܕܐ ܫ݀ܒܩ. ܐܠܐ ܟܝܬ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܡܬܝܕܥܢܐ: ܘܒܿܪܘܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܪܓܫܢܐ܆ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ ܡܫܟܢܿ. ܫܦܝܪܘܬ ܩܘܿܝܡܐ ܥܡ ܝܲܨܝܦܘܬܐ ܡܫܪܬܚܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܚܛܝܐ ܘܡܕܥܐ ܒܝܫܐ: ܐܘ ܒܒܢ̈ܝܢܫܐ ܐܘ ܒܫ̈ܐܕܐ: ܡܬܢܲܚܬ ܠܘܬ ܟܠ ܕܡܬܓܢܝܐ ܘܲܡܫܟܪܐ܆ ܠܡܕܥ ܚܿܫܚܐ܆ ܕܠܐ ܣܟ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܬܢܢ܇ ܥܠܬܐ ܕܗܕܐ ܚܫܢܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ ܪܥܝܢܐ ܪܚܿܡ ܬܘ̈ܟܐ܆ ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܇ ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܐܝܬ ܒܛܝܠܘܬܐ: ܠܒܝܼ̈ܫܐ ܕܢܡܲܠܠܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܿܟ ܗܟܢ ܡܪܫܠܐ: ܙܕܩܿ ܗܘ ܓܝܪ ܕܬܬܟܘܣ ܠܐܝܕܐ ܕܡܪ̈ܚܐ܆ ܘܬܚܓܘܼܪ ܠܗ̈ܠܟܬܐ ܕܫܪ̈ܝܚܐ: ܘܠܚܐܦܐ ܕܠܣ̈ܛܝܐ ܬܫܗܐ܇ ܘܲܬܒܛܠ ܢܟܝܠܘܬ ܡ̈ܠܐ ܕܡܪ̈ܡܝܢܐ: ܘܠܡ̈ܠܟܐ ܡܘܒ̈ܕܢܐ ܕܒܠܐܐܪ. ܘܣܟ ܠܟܠ ܥܩܼܪܐ ܡܗܪܢܐ: ܐܘ ܟܕ ܫܿܘܚ ܬܬܠـ[ـܘ]ܫ: ܐܘ ܕܩܕܡ ܝܠܝܕܘܬܗ ܬܫܗܝܘܗܝ܆ ܢܫܡܥ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܗܕܐ. ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܬܪܢܐܝܬ ܚܪܝܩܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܚܕ ܡܿܢ ܙܢܐ܆ ܕܬܥܲܝܢ ܘܕܬܐܨܦ ܕܟܠ܇ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ. ܐܬܩܝܡ ܘܐܬܼܝܬܲܬ݀ ܡܢ ܡܠܼܬ ܐܘܡܢܐ. ܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ܆ ܕܟܕ ܟܝܬ ܕܐܒܿ: ܘܡܢ ܫܦܝܪܘܬ ܩܘܡܿܐ ܘܡܠܚܡܘܬܐ ܦܐ݀ܫ܆ ܬܲܦܢܐ pb. 88b ܠܪܝܫܝܬܐ ܒܝܬܝܬܐ܆ ܕܐܝܟ ܗܿܕܐ ܟܝܬ ܐܝܬ ܠܢ ܕܡܕܡܝܢܐܝܬ ܢܚܼܕܐ ܐܦ ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܟܢܘ̈ܬܢ. ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܘܬ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܥܿܒܕ ܓܝܪ ܐܣܝܐ ܩܿܐܡ ܠܕܘܝܘܬܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܨܦܬܐ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܐܥܝܦܐܝܬ. ܠܘܩܕܡ ܡܿܢ ܕܠܐ ܢܬܥܡܠ܇ ܒܡܚܝܠܘܬܐ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܗܘܼ ܦܓܪܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܒܝܕ ܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܥܗ̈ܢܢ ܠܡܘܙܥ ܡܬܩܪܒ. ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܠܐ ܡܢ ܒܝܫܘܬ ܙܢܐ ܕܡܐܟ̈ܠܬܐ܇ ܠܘܬ ܩܝܢܕܢܘܣ ܕܡܪܥܐ ܢܫܼܪܟ܇ ܝܕܥܝܢܢ ܗܠܝܼܢ. ܗ݀ܢܘܢ ܕܠܘܬ ܦܬܘܪ̈ܐ ܥܒ̈ܝܐ ܕܐܚ̈ܝܕܐ ܩܝܿܡܝܢ: ܐܝܛܐ ܕܝܢ. ܘܕܐܢ ܟܘܡܘܣ ܡܕܡ ܐܬܪܒܝ ܘܐܬܝܲܬܪ ܒܦܓܪܐ: ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܨܛܠܝ ܠܘܬ ܚܫܐ܆ ܒܝܕ ܕܘܟ̈ܝܐ ܕܡܢ ܥܩܪ̈ܐ܇ ܠܗ݀ܢܐ ܣܿܡܟ ܘܡܫܪܪ܇ ܗܟܢܐ ܟܝܬ ܐܦ ܣܓܝ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܡܪܝܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܡܢ ܝ݀ܬܐ ܝܲܬܬܼ ܠܟܠ܆ ܝ݀ܨܦ ܡܲܢ܆ ܘܣܓܝ ܦܪܘܩܐܝܬ ܘܐܠܗܐܝܬ܇ ܐܝܟ ܡ̈ܠܐ ܕܡܢ ܪܝܫܼܝܬܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܚ̈ܝܐ ܡܿܢ ܡܠܐܟ̈ܝܐ ܘܢܦ̈ܫܢܝܐ ܢܣܿܟ ܒܗܘܢ܆ ܠܐ ܡܝܬܘܬܐ ܘܝܕܥܬܐ ܛܒ ܢܨܝܚܘܬܐ. ܠܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܗܘ̈ܠܢܝܐ ܘܓܫܝ̈ܡܐ: ܝܘܒܿܠܐ ܕܡܢ ܚ̈ܕܕܐ ܆ ܘܚܘܠܦܐ ܢܛܘܪܐ ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܟܝܢܗܘܢܼ ܘܠܢܨܒ̈ܬܐ ܝܗ݀ܒ ܬܪܒܝܬܐ ܘܦܐܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܣܛܣܝܐ ܣܘܬܬܐ ܘܗܝ ܟܕܗܝܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܘܐܚܝܕܘܬܐ ܘܒܚ̈ܕܕܐ. ܘܠܐ ܡܬܒܨܪܢܘܬܐ. ܘܩܘܝܡܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܡܛܠ ܗܿܢܐ ܐܦ ܠܚܐܪܘܬܐ ܕܗܼܝ ܐܝܬܝܗܿ ܫܲܠܝܛܘܬ ܒܝܿܬܐ: ܗ݀ܢܘ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܚܢܢ ܢܓܡܘܪ ܡܪܢܐܝܬ ܟܠ ܐܝܿܕܐ ܕܐܢ ܢܼܨܒܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚܝܠܢ ܐܬܝ̈ܢ. ܐܘ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܘ ܛܒ̈ܬܐ. ܢ݀ܛܪ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܡܠܬܐ ܕܒܪܝܫܝܬ. ܘܡܿܥܝܢ ܘܝ݀ܨܦ ܕܗܿܕܐ܇ ܕܠܐ ܬܫܬܓܢܐ ܐܘ ܬܐܒܕ. ܐܘܒܕܢܗܿ ܕܝܢ ܘܚܘܠܦـܗܿ ܡܠܬܐ ܗ݀ܘܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܢܗܘܼ ܕܐܢܫ ܢܼܨܒܐ: ܐܘ ܠܡܬܚܫܒܘ ܐܘ ܠܡܐܡܪ܇ ܐܘ ܠܡܼܪܓ ܐܘ ܠܡܓܡܪ: ܘܗ̈ܢܝܢ ܡܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܢܬܡܨܐ ܠܡܼܬܪܥܝܐ ܘܠܡܥܒܕ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܗܠܝܢ܇ ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܢܬܡܼܨܐ܇ ܐܘ ܟܕ ܢܬܡܨܐ ܢܬܡܿܪܕ܇ ܕܠܐ ܢܬܚܿܫܒ ܕܢܚܼܫ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܬܡܼܪܕ܇ ܘܡܬܥܿܫܡ: ܘܡܢ ܚܐܦܐ ܘܪܓܬܐ ܕܢܣܝܒ: ܐܠܘܨܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܢܦܘܫ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܢܐ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܚܐܪܘܬܐ ܢܬܩܛܪܓ܇ ܠܘ ܓܝܪ ܗ݀ܕܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܐ܇ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܐܘܟ̈ܕܐ ܕܩܛܝܪܐ ܘܕܥܫܘܩ̈ܝܐ ܐܬܐ. ܗܿܢܐ ܓܝܪ ܐܕܫܐ ܕܪܟܝܢܘܬܐ ܥܒܕܢܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ pb. 89a ܐܠܐ ܗ݀ܝ ܐܪܐ܇ ܕܠܒܪ ܡܢܝܪܐ ܕܐܢܢܩܐ ܘܕܐܠܝܨܐ ܡܬܛܟܣܐ܇ ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܕܟܪ ܕܨ݀ܒܝܐ ܘܐܬܪ ܕܪܥܝܐ ܬܬܝܬܐ܇ ܘܐܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܕܐܪܛܐ܇ ܘܐܢ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܢܕܝܕ̈ܐ ܕܒܝܫܘܬܐ.

ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܟܪܘܟܝܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܚ̈ܕܕܐ ܩܢܝܢ ܝܘܒܠܐ: ܠܐ ܥܘܕ ܡܬܒܲܨܪܝܢ܆ ܐܪܥܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܟܕ ܡܬܕܠܠܐ ܕܠܡ̈ܝܐ ܡܫܬܚܠܦܐ: ܘܡ̈ܝܐ ܟܕ ܡܬܠܗܓܝܢ ܘܣܿܓܝܢ ܡܬܩܛܥܝܢ ܠܐܐܪ. ܘܐܐܪ ܬܘܒ ܠܢܘܪܐ. ܒܗܦܟܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܟܕ ܡܬܥܒܝܐ ܠܐܐܪ ܡܫܬܓܢܝܐ. ܘܐܐܪ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܡ̈ܝܐ ܡܐ ܕܐܬܠܒܕܘ ܘܐܬܥܒܝܘ ܠܐܪܥܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܐ ܒܘܨܪܐ ܘܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܥܿܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܗܿܕܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܫ̈ܐ ܦܣܝ̈ܠܝܓܝܩܘ. ܘܛܘܒܢܐܢ ܓܪܝܘܪܝܣܐ ܕܢܘܣܐ: ܒܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܥܠ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܕܐܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ ܕܐܚܘܗܝ ܒܣܝܠܝܘܣ.

ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܡܙܝܢ܆ ܘܠܢ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܠܟܝܢܐ ܫܪܝܐ ܕܠܐ ܓܫܝ̈ܡܐ܆ ܘܐܢ ܠܡ̈ܠܐܟܐ ܛܒ̈ܐ ܢܐܡܪ ܐܢܫ: ܘܐܢ ܠܫܿܚܪܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܘܡܘܒ̈ܕܢܐ܆ ܛܒܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܗܕܐ ܠܢ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ܇ ܢܚܐ ܘܢܬܩܲܝܡ܇ ܘܢܬܚܿܫܒ ܘܢܡܠܠ: ܘܢܪܓܙ ܘܢܓܼܡܘܪ. ܐܢܕܝܢ ܘܡܢ ܗܕܐ ܡܦܘܠܬܐ ܚܿܫܝܢ ܗܘܝܢ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܕܝܠܢܝܘܬ ܙܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܲܪܚܩܝܢ ܗܘܝܢ. ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܘܫܘܘܕܥܐ ܦܪܝܫܐ ܕܟܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܝ̈ܡܐ܆ ܡܠܝܠܘܬܐ ܦܐܪܐ ܕܝܢ ܕܗܕܐ܆ ܡܬܚܫܿܒܢܘܬܐ. ܕܡܬܚܫܒܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܠܘ ܟܝܬ ܕܗܿܕܐ ܡܢ ܢܬܪܥܐ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ. ܐܘ ܕܗܿܝ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܢܩܝܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܛܒܬܐ܇ ܠܗܿܕܐ ܕܝܢ ܠܐ܇ ܗܢܘ ܠܒܝܼܫܬܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ܆ ܠܗ݀ܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܠܕܩܲܝܡ̈ܢ ܟܝܬ ܘܠܕܡ̈ܣܟܝܢ: ܠܝ ܫܪ̈ܝܪܢ ܘܠܕܟ̈ܕܒܢ: ܠܕܡܒ̈ܐܫܢ ܟܝܬ ܘܠܕܡܲܐܛܐܒܢ: ܬܬܚܫܒ ܘܬܬܪܥܐ܆ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܘ ܬܩܼܦ ܐܘ ܬܪܚ. ܘܗܕܐ ܗ݀ܝ ܡܿܢ ܛܒܬܐ ܕܟܝܢܐ ܕܠܐ ܓܫܝܡ̈ܐ. ܘܥܠ ܗ݀ܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܡܲܠܝܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܢܛܘܪܘܬܐ ܕܬܚܘܐ ܦܐܝܐ. ܠܗܿܝ ܟܝܬ݀ ܕܐܢ ܡܿܘܒܕܝܢܢ ܡܘܒܕܝܢܢ. ܠܘܬ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ܆ ܕܢܫܬܪ ܥܠ ܡܢ ܟܠܦܠܪܘܣ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ. ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܓܡ̈ܠܐ ܪ̈ܡܝ ܚܘܛܪ̈ܬܐ܇ ܘܐܝܟ ܡܓܕܠ ܒܣܪܐ ܦܝܠܐ. ܗ݀ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܚܕ ܚܐܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪ̈ܝܥܢܐ. ܘܗܢܐ ܕܡܢ ܙܘܥܐ ܟܝܢܝܐ ܪܡܐ ܥܡܗܘܢ: ܕܢܟܘܙܘܢ ܟܝܬ܇ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܲܗܪ̈ܢ pb. 89b ܠܩܘܝܡܗܘܢ܇ ܐܘ ܒܬܘܪܣܝܐ ܐܘ ܒܡܪܕܝܬܐ: ܐܘ ܒܚܫܚܬܐ ܡܕܡ ܐܚܪܬܐ܆ ܘܢܬܩܪܒܘܢ ܬܘܒ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܕܪ̈ܢ ܘܠܗܘܢ ܡܲܗ̈ܢܝܢ܆ ܘܗ݀ܕܐ ܠܘ ܥܡ ܡܫܬܪܥܢܘܬܐ ܘܚܫܒܬܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܼܬܕܚܐ ܘܡܬܢܥܓ. ܘܐܢ ܡܢ ܟ݀ܦܢ ܠܐ ܦܐ݀ܫ ܡܢ ܬܘܪܣܝܐ܇ ܐܢܗܘܼ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡܛܝܒܐ. ܘܟܕ ܥܿܗܕܐ ܡܕܝܠ ܠܪܓܬܐ ܬܙܝܙܬܐ܆ ܘܟܢ ܒ݀ܗܠ. ܡܲܣܛܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܦܚܬܐ ܘܚܲܒܪܐ: ܘܡܢ ܟܠ ܥܣܒ ܡܡܝܬܢܐ܆ ܠܘ ܥܡ ܦܘܪܫܢܐ ܘܕܝܢܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܛܒܿܬܐ ܕܡܢ ܪܓܬܐ܇ ܐܘ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܐܘ ܕܚ̈ܙܝܬܐ܇ ܕܐܟܚܕܐ ܟܕܼܝܢܐ ܘܐܬܝܿܐ ܥܡܗ. ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܗܸܘܐ܇ ܘܡܢ ܛܒܬܗ ܕܟܝܢܢ ܢܫܬܘܚܪ: ܟܐܢܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܡܦܪܢܣܐ. ܘܡܛܠ ܗܿܢܐ܇ ܘܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܢܦܫܐ ܘܠܡ̈ܠܟܐ ܩ̈ܛܘܠܐ ܘܢܟܘ̈ܠܐ ܕܣܥܪ̈ܝ ܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܘܠܡܪܕܝܬ ܐܘܪܚܐ ܕܩܛܝܠܝ ܓܒܪ̈ܐ: ܘܦܲܩܝܪܝ ܥܡ ܢܩܒ̈ܬܐ ܠܐ ܒܿܠܡܐ. ܐܝܬ ܡܢ ܐܡܬܝ܆ ܘܠܐܢ̈ܫܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܘ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܠܥܒܝ̈ܕܬܐ ܕܝܢ ܒܪܡ܆ ܘܐܝܟܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܦܩܚܐ: ܝܕܥܿܝܢܢ ܓܝܪ ܒܕܘܟ ܠܐܢܫ܆ ܕܟܕ ܥܠ ܛܘܢܦ ܩܛܠܐ ܐܬܚܝܠ: ܐܘ ܕܥܠ ܛܡܐܘܬܐ ܕܡܫܟܒܐ ܐܬܼܐ܆ ܕܡܢ ܡ̈ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܚܿܓܪ. ܐܠܐ ܟܝܬ܆ ܐܬܚܫܿܒ ܘܐܬܪܢܝ. ܘܡܢ ܕܢܕܝܠ ܠܚܐܦܐ ܕܨܒܝܢܐ܆ ܠܐ ܐܦܝܫ ܪܥܝܢܐ. ܘܐܬܬܘܝ ܘܢܩܼܦ ܠܗܿܝ ܕܡܠܝܐ ܫܘܟܪܐ. ܘܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܦܪܟܣܝܣ ܠܚܘܕ ܐܪܡܠ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܫܲܡܫܬ ܚܐܪܘܬܐ: ܗܪܬ ܡܿܢ ܩܗܸܬ܆ ܠܘܬ ܡܦܩܢܐ ܕܨܒܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܕܠܝܼܠܐܝܬ ܦܕܼܬ ܚܐܪܘܬܐ܆ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܦܩܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܝܪ. ܐܘ ܡܛܠ ܗ݀ܘ ܕܥܿܒܕ. ܐܘ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܚܐ݀ܫ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕ. ܐܝܟ ܕܝܕܥܿ ܟܝܬ ܗܘ ܕܡܪܢܐܝܬ ܛܒܐ܀

ܘܟܒܪ ܢܐܡܪ ܐܢܫ: ܟܕ ܬܒܿܥ ܠܡܠܬܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ: ܕܡܨܝܐ ܟܝܬ: ܕܬܗܸܘܐ ܚܐܪܘܬܐ ܒܐܘܬܢܛܝܐ܆ ܘܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܬܬܚܿܫܒ ܘܬܚܫ: ܘܬܚܿܒ ܘܬܡܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܐܝ̈ܢ ܘܦܪܘܩܢܢ܆ ܐܘ ܡܢ ܪܥܝܢܐ ܒܝܬܝܐ܆ ܐܘ ܟܕ ܐܠܗܐ ܢ݀ܛܪ܀

ܠܘܬ ܗܿܢܐ ܦܘܪܬܟܐ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܿܪ ܐܢܬ܇ ܕܡܨܝܐ ܚܐܪܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ܇ ܕܬܩܼܦ ܠܝܡܝܢ̈ܝܬܐ ܠܚܘܕ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܢܢܩܐ ܡܕܡ ܟܕܝܢܐ ܥܡܗܿ: ܕܠܐ ܝܗܿܒܐ ܠܗܿ ܕܬܬܦܢܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܪ̈ܢ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܡܢ ܕܟܕ ܚܟܝܡܐ ܠܒܝܫܬܐ ܘܝܕܝܥܐ ܠܛܒܿܬܐ܇ ܡܢ ܗܿܝ ܡܢ ܠܪܘܚܩܐ ܩܝܿܡܐ ܐܝܟ ܡܣܓܦܢܝܬܐ܇ ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܒܟܠܗ pb. 90a ܚܝܠܐ ܓܿܡܪܐ ܐܝܟ ܡܘܬܪܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܢܘܡܐ ܬܐܚܘܕ܆ ܐܙܠܐ ܠܗܿ ܠܢ ܚܐܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܡܬܡܿܨܝܢܐ܇ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܙܠܐ ܫܲܘܝܐ ܕܠܘܬ ܒܝ̈ܫܬܐ ܐܘ ܛܒ̈ܬܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܩܕܡܢܢ ܐܟܣܿܢܢ܇ ܐܢܕܝܢ ܗ݀ܝ ܬܪܝܢܝܬܐ: ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܕܡܲܨܝܐ ܗܝ ܕܟܕ ܒܫܘܠܛܢܐ ܒܝܬܝܐ ܩܝܡܿܝܢܢ܇ ܠܟܠܗܿ ܡܢ ܫܦܝܪܘܬ ܐܡ̈ܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܢܬܢܩܦ܇ ܡܢ ܡܘܡ̈ܐ ܕܝܢ ܘܦܘ̈ܕܐ ܟܠܢܐܝܬ ܢܬܪܚܩ. ܡܦܝ̈ܣܝܢܢ ܗܠܝܢ: ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܚܣ̈ܝܐ ܕܚܝ̈ܝ ܕܟܝܐܝܬ: ܘܝܗ̈ܠܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܚ̈ܝܠܘܬܐ ܛܒ̈ܐ. ܗܟܢܐ ܡܢ ܥܠ ܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ܇ ܕܡܲܨܝܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܐ ܕܡܢ ܪܥܝܢܗܿ ܬܬܢܓܕ ܠܘܬ ܛܒܬܐ ܠܚܘܕ: ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ. ܐܘ ܕܗܘܼ ܡܫܿܒܠ ܘܡܘܒܠ ܠܗܿ: ܒܝܕ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܟ̈ܝܐ ܘܡ̈ܠܟܐ ܙܗܝܪ̈ܐ܆ ܐܘ ܕܚܿܓܪ ܘܟܿܠܐ܇ ܡܢ ܕܠܡܗܪܥ ܐܘ ܠܡܩܦ ܠܗܢ̈ܝܢ ܕܡܣ̈ܬܠܝܢ. ܘܗܿܝ ܕܚܓܪ ܬܘܒ ܥܦܝܦܐܝܬ: ܐܘ ܕܟܿܠܐ ܠܝܠܕܗܿ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܫܘܬܐ܇ ܟܕ ܓܿܠܙ ܠܪܥܝܢܢ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܣܟ ܢܪܢܝܗܿ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܥܘܟܪ̈ܐ ܡܕܡ ܡܥܘܘ̈ܟܐ܇ ܠܗܘܢܗܿ ܕܗܿܕܐ ܡܒܿܛܠ ܐܠܐ ܟܝܬ ܐܢܗܸܘ ܕܗܿܕܐ ܬܒܿܥ ܐܢܫ: ܕܬܐܪܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܘܪܕܘܐܝܬ: ܠܝܠܝܕܘܬܐ ܕܒܝܫܬܐ: ܡܿܢܢ ܢܚܿܒܠ ܗ݀ܘ ܛܒܿܐ܆ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܦܫܸܬ ܒܛܝܠܘܬܗܿ܇ ܕܗ݀ܕܐ ܥـ[ـܡـ]ـܪܐ ܠܘܬܢ ܬܚܘܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ܆ ܒܟܠ ܫܘܓܢܝ ܘܒܟܠ ܛܘܟܢ: ܕܢܚܒܠ ܠܥܩܪܗܿ ܕܚܛܝܬܐ ܡܢܢ ܐܲܟܝܼܦܼ: ܒܕܘܟ ܡܿܢ ܒܝܕ ܚܲܙ̈ܝܐ ܘܢܒ̈ܝܐ. ܘܒܕܘܟ ܬܘܒ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܫܬܕܪ̈ܢܐ. ܒܡ̈ܠܼܟܐ. ܒܓܪ̈ܡܐ. ܒܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘ̈ܣܐ. ܒܕܝܲܢܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܿܝ ܢܐܡܼܪ܇ ܕܘܿܠܐ ܕܠܐ ܠܘܩܕܡ ܢܫܲܦ. ܕܢܫܘܚ ܒܢ ܥܩܪܗܿ ܕܒܝܫܬܐ܆ ܬܘܒ܆ ܠܐܬܢܛܝܐ ܕܨܒܝܢܐ ܕܢܗܓܘܡ ܡܸܬܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܟܝܬ ܡܲܨܝܐ܇ ܕܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܬܚܿܫܒ ܒܝܫܬܐ ܢܬܝܿܬܡ܇ ܟܕ ܟܝܬ ܐܬܒܪܝܢܢ ܡܬܪ̈ܥܝܢܐ. ܘܗܿܕܐ ܠܘ ܒܝܫܬܐ ܗܝ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܢܬܗܿܘܢܢ ܟܠܝܐ܆ ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܒܬܪ ܕܝܢܐ ܢܬܗܘܢܢ܇ ܘܟܕ ܝܼܕܥܿ ܕܒܝܼܫܬܐ ܗܿܝ܇ ܝܨܝܦܐܝܬ ܐܘ ܢܬܗܲܓܝܗܿ ܐܘ ܢܓܡܪܝܗܿ. ܘܐܠܘ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܛܒ̈ܐ ܟܕ ܢܒ݀ܗܢܢ ܗܘܘ: ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܠܡܪܝܐ܆ ܕܛܒܬܐ ܦܐܪܐ ܕܟܝܢܐ ܨܐܕܝܢ ܡܫܘܙܒܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢܘܪܐ ܕܡܐ ܣܿܓܝ ܫܘܪ̈ܬܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ. ܘܠܡ̈ܝܐ ܚܐܦܐ ܡܫܲܪܓܠܝܐ ܕܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ. ܘܐܢܗܸܘ ܡܢ ܕܗ݀ܕܐ ܠܐ ܢܐܡܼܪ: ܕܘܿܠܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܡܣܠܝܬܐ ܡܕܡ: ܠܘܬ ܕܝܢ ܚܐܦܐ ܢܒܿܥܐ ܗܿܝ ܕܟܿܠܝܐ܆ ܬܘܒ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܐܘ ܛܪܘܢܐܝܬ ܘܩܛܝܪܐܝܬ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܥܘܘ̈ܟܐ pb. 90b ܘܥܘܟܪ̈ܐ. ܘܒܝܕ ܥܘܟܪ̈ܐ ܬܪܝܢܐܝܬ ܬܘܒ. ܐܘ ܒܝܕ ܫܒ̈ܛܐ ܪ̈ܕܘܝܐ ܡܪ̈ܝܪܐ܆ ܐܘ ܒܝܕ ܫ̈ܦܝܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܘܟܘ̈ܝܢܐ܇ ܐܘܟܝܬ ܗܿܝ ܕܡܪܐܢܐܝܬ ܠܡܐܡܪ܇ ܠܐ ܥܗܢܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܘܐܢ ܗܘܼ ܡܿܢ ܕܗܿܝ ܛܪܘܢܝܬܐ ܢܣܝܡ ܐܢܫ܆ ܚܿܛܐ ܗܘ. ܛܒܐ ܓܝܪ ܐܠܗܢ܆ ܕܢܥܼܨܝܗܿ ܠܚܐܪܘܬܐ܆ ܠܐ ܨܿܒܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܿܨܐ ܠܗܿ ܚܒܿܠܗܿ. ܘܒܕܘܟ ܡܢ ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܛܟ ܠܘܬ ܗ݀ܕܐ ܩܿܪܒ. ܐܟܡܐ ܕܠܝܗ̈ܠܐ ܕܫ̈ܕܐ ܒܿܠܡ܇ ܡܢ ܕܠܡܗܪܘ ܠܟܝܢܢ܇ ܐܘ ܠܐܢ̈ܫܐ ܝܩܝܪ̈ܝ ܕܘܒܪ̈ܐ. ܟܿܐܐ ܓܝܪ ܘܓܿܥܪ ܒܚܝܠܐ ܕܗܿܢܘܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܝܕܥܿܝܢܢ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܕܠܐ ܢܟܘܢ ܠܩܕ̈ܝܫܐ. ܝܕܿܥ ܙܟܪܝܐ ܘܟܬܒܿܐ ܕܗ݀ܘ ܢܨܝܚܐ܆ ܘܣܒܪܬܐ ܡܟܛܠ ܠܓܝܘܢ. ܗܟܢܐ ܘܠܗܿܢܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܝܬܐ ܩܛܝܪܐ ܒܕܘܟ܇ ܟܕ ܠܗܿܝ ܕܣܓܝܢܐܝܬ ܡܘܬܪܢܝܐ ܝܗܿܒ ܙܟܘܬܐ. ܘܒܡܕܡ ܕܒܿܪ ܘܥܫܡ ܠܚܐܪܘܬܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܟܠ ܠܐ ܬܗܸܘܐ܆ ܐܠܐ ܘܠܐ ܡܿܢ ܕܗ݀ܝ ܕܣܓܝܐܐ܆ ܟܬܒܿܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܦܝܣ̈ܐ ܢܥܒܕܟ. ܢܒܫܬ ܓܝܪ ܐܝܕܗ ܕܐܘܿܫܛ ܥܠܘܗܝ. ܒܗ ܒܙܢܐ܆ ܘܐܒܕܢܐ ܘܥܿܛܝܐ ܥܠ ܐܢܫ̈ܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒ̈ܥܘܿܠܐ ܡܲܝܬܐ ܡܘܫܐ ܐܡܪ. ܐܒܕܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܥܗܪ̈ܐ ܣܕܘ̈ܡܝܐ܇ ܘܛܘܦܐ ܠܐ ܚܣܝܐ ܕܐܓܘܒ̈ܛܝܐ܇ ܐܘ ܥܿܡܕܐ ܕܡܡ̈ܘܠܐ ܕܒܘܡ̈ܝ ܢܘܚ܇ ܘܦܘܡܐ ܦܥܝܪܐ ܕܚܝܘܬ ܐܪܥܐ܇ ܡܛܠ ܒܝ̈ܫܐ ܕܬܢ ܘܐܒܝܪܡ. ܗܘܢܐ ܘܡܘܬܐ ܕܝܢܣ̈ܩܐ ܘܫܒܪ̈ܐ܇ ܥܡ ܝܲܚ̈ܛܐ ܛܡܝܪ̈ܐ܇ ܕܐܡܝܢܝܢ ܗ݀ܘܝܢ ܚܿܙܝܢܢ܇ ܠܗܿܢܘܢ ܕܪ̈ܚܡܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܕܐܒܐ ܣܥܪܝܢ. ܗܿܠܝܢ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܗ݀ܘܝܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܬܐ ܦܪܼܥܬ܇ ܒܪܡ ܘܠܐܣܛܝܐ ܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܦܐܫܿ: ܡܛܠ ܕܒܕܘܟ ܡܙܕܓܪ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܚܒ݀ܠܐ ܥܫܝܢܐ ܢܩܝܼܡ܆ ܘܠܐ ܐܢܫܐ. ܗܿܘ ܡܢ ܓܝܪ܆ ܡܓܪܓ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܠܡܪܓܙܘ. ܘܡܿܠܟ ܘܿܡܦܼܝܣ. ܘܒܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܿܦܠ. ܘܒܛܘܥܝܝ ܦܬܟܪܝܬܐ. ܘܒܪܓܬܐ ܡܪܚܩ܆ ܘܒܟܕܒܘܬܐ ܡܲܪܡܐ܆ ܘܡܨ̈ܘܢ ܣ̈ܓܝܐܢ ܡܲܒܥܕ. ܘܩ̈ܛܠܐ ܕܡܘܫܚܐ. ܗܟܢܐ ܘܐܢ̈ܫܐ ܚ̈ܠܫܐ: ܟܕ ܒܝܕ ܚܐܪܘܬܐ ܡܬܬܝܬܝܢ: ܠܟܠ ܐܕ݀ܫܐ ܕܥܘܠܘܬܐ ܘܕܫܟܝܪܘܬܐ ܥܒܼܪܘ. ܘܠܐ ܐܬܼܬ ܥܠܝܗܘܢ ܚܣܝܢܘܬܗ ܕܩܛܝܪܐ܆ ܘܠܐ ܥܫܘܡܝܐ ܛܲܪ ܕܚܐܪܘܬܐ. ܘܨܼܒܘ ܘܠܦܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ܆ ܚܲܬܡܘ ܪܓܬܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܥܠ ܟܠܝܘܬܐ ܕܡܢ ܩܛܝܪܐ ܡܦܬܚ ܐܢܫ ܐܡܿܪ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܢ̈ܓܕܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܐ ܪ̈ܕܘܝܬܐ܆ ܬܘܒ pb. 91a ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܒܗܿܦܟܐ ܠܐܦܘܕܟܣܝܣ ܕܡܛܠ ܩܛܝܪܐ. ܠܗܠ ܡܢ ܓܝܪ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܼܝܢ܆ ܕܗܿܝ ܕܢܬܚܫܚ ܩܛܝܪܐ܆ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܬܐ ܗܿܘ ܛܿܒܐ. ܒܣܘܓܐܐ ܕܝܢ ܡܲܫܦ ܘܡܪܫܠ ܠܪܥܝܢܐ ܚܐܪܝܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܐܝܢ ܕܒܣܓܝܘ ܘܣܒܝܣܐܝܬ: ܠܥܘܟܪ̈ܐ ܕܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐ ܡܫܕܪ. ܙܥܘܪܐܝܬ ܕܝܢ܇ ܡܬܗܐ ܘܡܗܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܒܕܘܟ ܟܕ ܐܢܫ ܕܢܙܟܐ ܡܬܚܿܝܠ ܒܕܘܟ. ܒܟܘܪ̈ܗܢܐ ܥܣܩ̈ܝ ܠܡܬܚܠܡܘ ܠܗ ܣܐ݀ܡ. ܘܗ݀ܠܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ܆ ܐܦܠܐ ܕܚܐܦܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ܇ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܿܟܡܝܢ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܡܲܚܠܝܢ ܘܐܬܝܿܢ ܠܟܐܒ̈ܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܩܘܪܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܠܐܘܬܐ܇ ܐܠܐ ܟܝܬ ܩܕܡ ܪܕܐ ܠܗܘܢ܆ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܬܚܿܫܒ ܠܡܬܛܿܡܐܘ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܟܕ ܛܘܝܒ ܪܥܝܢܐ ܠܗܕܐ ܡܿܝܬܐ: ܐܘ ܒܗ ܒܫܘܪܝ ܐܬܪܐ ܕܒܝܫܼܘܬܐ. ܠܐܚܪܝܢ ܕܝܢ܆ ܒܝܕ ܝܨܝܦܘܬܗ ܡܩܸܝܡܬ݀ ܟܠ܆ ܕܡܢ ܝܕ ܕܝܘ̈ܐ ܡ̈ܫܢܩܢܐ ܡܿܦܣ ܕܢܫܬܚܩ. ܐܘ ܟܕ ܠܒܝܫܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܕܐ݀ܢ ܘܡܟܣ: ܐܟܙܢܐ ܕܒܫܒܪ̈ܐ܆ ܐܘ ܟܕ ܡܒܙܚ ܠܣܘܿܓܐܐ ܪܘܫܥܐ ܘܒܝܫܘܬܐ. ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܟܝܬ܇ ܕܡܢ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܠܐ ܐܬܚܫܒܘ ܦܘܢܝܐ܇ ܘܠܐ ܬܒܘ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ. ܪܕܐ ܕܝܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܘ ܟܕ ܠܥܘܬܪܐ ܓܿܠܙ: ܐܢܗܼܘ ܕܗܘ̈ܠܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܘܡܠܘܐܐ ܕܚܡܬܐ ܘܪܕܓܬܐ ܗ݀ܘܐ ܠܐܢܫ܆ ܟܕ ܠܐܘܪܓܢܘܢ ܕܝܠܗ ܡܪܝܡ܇ ܐܝܟ ܕܝܢܼܐ ܠܐܝܕ̈ܝ ܓܝܣܐ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܠܿܣܛܝܢ܇ ܐܘ ܡܘܒ̈ܠܐ ܕܐܠܦܝܗ̈ܘܢ ܥܿܡ̈ܕܢ܇ ܐܘ ܒܩܪ̈ܝܗܘܢ ܘܓܙܪ̈ܝܗܘܢ ܣܝܿܦܝܢ. ܐܦ ܟܝܬ ܘܠܡܕܥܐ ܕܢܫܪܥ ܠܘܬ ܫܝܛܘܬܐ ܫܿܒܩ. ܟܕ ܠܚܿܫܐ ܕܡܢ ܝܕ ܪܡܘܬܐ ܚܿܙܐ: ܐܟܙܢܐ ܕܒܡܝܪ̈ܐ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܢܬܪܡܐ ܒܛܘܠܫܬܐ ܕܡܢ ܗܪ̈ܣܝܣ܇ ܘܠܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܐܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܼܛܒ ܒܐܡܢܗ ܬܘܒ܆ ܕܡܢ ܝܕ ܚܫܐ ܐܚܿܪܝܐ ܕܢܬܡܼܚܠ ܡܿܦܣ܆ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܣܒܝܪܘܬܐ ܬܚܒܠܝܘܗܝ. ܘܣܟ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܒܝܕ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܦܬܝ̈ܟܬܐ ܡܲܪܡܐ܇ ܗܿܘ ܕܥܠ ܟܠ ܒܛܝܠܐ ܠܗ ܐܠܗܢ܀

ܘܕܡ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ ܐܢܫ܆ ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܗܟܢܐ ܥܬܝܕܐ ܕܬܗܿܢܐ ܡܪܕܘܬܐ܇ ܠܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܐܟܚܕܐ ܪܗ݀ܛܐ܇ ܘܡܢ ܥܝܡܩܐ ܕܕܘܝܘܬܐ ܠܗܘܢ ܢܓܕܐ. ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܡ̈ܝܐ܇ ܠܘ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓ̈ܝܐܢ ܡ݀ܛܝܐ. ܐܝܟܐ ܟܝܬ ܕܡܢ ܟܠܗܿ ܒܝܫܘܬܐ ܕܟܝܐ ܢܬܚܘܐ܀

ܠܘܬ ܗ݀ܕܐ ܗܢܐ ܣܡܐ ܘܥܨܒܿܐ ܢܝܬܐ. ܚܟܘܡܐ ܗܼܘ ܕܗ݀ܠܝܢ ܕܥ̈ܬܝܼܕܢ ܘܕܟܠܗܝܢ pb. 91b ܗܿܘ ܕܥܠ ܟܠ ܒܛܝܠܐ ܠܗ. ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܠܘ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܝ݀ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ: ܠܗܿܘ ܕܩܿܕܡ ܚܿܙܐ ܕܡܢ ܫܒܿܛܐ ܪܕܘܝܐ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܥܿܦܐ. ܘܡܢ ܫܦܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܘܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܦܐ݀ܫ܆ ܠܗܢܿܐ ܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐ ܥܿܒܕ ܛܿܒܐ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ: ܕܐܘ ܡܢ ܪܓܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܗܿܝ ܕܢܒܿܐܫ ܐܘ ܡܢ ܝܨܪܐ ܬܙܝܙܐ: ܡܢ ܙܢܝ ܡܪܕܘܬܐ ܝܬܝܪ ܒܝܫܐ ܗܿܘܐ܆ ܠܗܿܢܐ ܕܠܐ ܟܘܘܢܐ ܫ݀ܒܩ܀

ܕܡܚܣܪܢܝܐ ܕܝܢ ܡܪܕܘܬܐ܇ ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿܝܢܢ ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ܆ ܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܢܓܘܪܘܢ ܛܥܼܘ ܘܣܥܼܘ. ܘܚܕ ܡܿܢ ܒܝܕ ܐܫܬܐ ܫܬܝܬܝܬ ܝܪ̈ܚܐ ܐܬܪܕܝ܆ ܘܡܢ ܡܚܘܬܐ ܩܒܠ ܬܘܪ̈ܨܐ܆ ܘܐܬܼܐ ܠܥܘܡܩܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܒܝܕ ܐܫܬܐ ܛܐܛܪܐܛܐܘܣ ܘܒܝܕ ܟܐܒ̈ܐ ܥܙܝ̈ܙܐ: ܕܡܢ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܐܬܪܕܝ܆ ܘܣܟ ܠܐ ܫܟܬܬ ܘܠܐ ܢܚܲܬ ܬܪܥܝܬܗ ܙܢܝܬܐ܇ ܡܢ ܕܠܡܡܠܝܘ ܪܓܬܗ ܥܘܠܬܐ܇ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܦܘܿܠܛܐ ܕܡܢ ܗ݀ܕܐ ܐܫܟܚ. ܘܡܛܠ ܕܟܕ ܗܿܕܐ ܐܝܟ ܗ݀ܘ ܣܟܠܐ ܒܥ̈ܒܕܐ ܗܼܘܐ܆ ܡܢ ܟܘܘ̈ܢܐ ܠܐ ܩܒܠ ܬܘܪܨܐ܆ ܡܚܘ̈ܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܢ ܠܟܐܢܘܬܐ ܥܬܕ. ܠܗܿܢܐ ܗܟܝܠ܆ ܐܝܿܕܐ ܕܐ݀ܢ ܐܢܬ ܕܥܕܪܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܫܼܬܒܩ ܗ݀ܘܐ ܫܛܐ ܒܦܗܝܘܬܐ ܕܪܓܬܐ܆ ܐܘ ܕܢܬܪܕܐ܇ ܟܕ ܩܕܝܡܐ ܝܕܝܥܐ ܠܗ݀ܘ ܛܒܐ܇ ܕܠܐ ܣܿܟ ܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܒܗܿܠ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܡܢ ܓܝܪ ܕܚܕ ܫܒܛܐ ܘܚܕ ܓܙܪ ܕܝܢܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܝܒܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܕܐ ܕܝܢ܆ ܕܬܪ̈ܝܢ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܚܝܒܢܐ. ܠܗܠ ܡܿܢ ܕܐܬܛܲܡܐܝ ܟܕ ܙܢܝ܆ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܕܗ݀ܝ ܕܐܬܛܡܝ܆ ܘܕܗܿܝ ܕܐܫܝܚ ܥܠ ܡܪܕܘܬܐ܀

ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܐܝܬ܆ ܕܠܡܢܐ ܟܝ ܐܬܪܕܝ܇ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܒܝܕ ܐܩܛܝܩܘܣ܇ ܡܢ ܛܒܘܬܗܿ ܕܒܛܝܠܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܫܒܩܬܗ ܕܠܐ ܡܪܕܘ܇ ܘܐܝܟܢܐ ܕܕܚܕ ܠܚܘܕ ܦܘܪܥܢܐ ܢܗܸܘܐ ܚܿܝܒܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܡܠܬܟ܆ ܗܝܼ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܚܣܪܬܗ܀

ܠܘܬ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܐ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ܆ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܗ݀ܢܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܫܒܛܐ ܪܕܘܝܐ ܡܫܕܪ ܡܘܬܐ. ܡܪܝܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܚܿܙܝܢܢ ܣܘܓܐܐ ܕܦ̈ܠܚܝ ܐܣܛܪܢܝܐ: ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܕܩ̈ܛܠܝ ܓܒܪ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܝ ܐܝܕܐ. ܕܒܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܥܩܐ ܐܣܿܐܒ. ܘܕܚ̈ܝܐ ܚܲܠܦܘ ܣܛܪ ܡܼܢ ܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܢܗܸܘ ܕܪܕܐ: ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܘ ܕܢܩ݀ܦ ܒܬܚܘܝܬܐ܆ ܠܘ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܘ ܕܠܐ ܙܕܩܐ܇ ܗܿܕܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܣܿܥܪ. ܡܛܠ ܓܝܪ pb. 92a ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܪܝ݀ܫܝܢ ܘܥܕܠܝܢ ܠܒܛܝܠܘܬܐ: ܟܕ ܚܿܝܪܝܢ ܒܪܘܫܥܗ ܘܥܢܬܘܬܗ ܕܡܬܦܠܚܐ: ܕܡܛܠ ܡܿܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝ ܥܠܘܗܝ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܘܚܓܪܗ: ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗܕܐ ܒܝܫܘܬܐ ܢܬܪܚܩ܆ ܐܘ ܬܘܒ ܗܼܘ ܐܡܬܝ ܕܢܓܼܡܘܪ ܨܒܝܢܗ ܘܢܬܘܒ: ܒܬܪܟܢ ܢܬܚܫܿܒ: ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܐܝܿܬܝ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ ܡܕܡ ܘܥܘܟܢܝ: ܘܐܠܘܼ ܨܼܒܐ ܗܼܘ ܢܩܝܦ ܗܘܐ ܫܘܘܙܒܐ܇ ܡܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܬܗܸܘܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܛܝܠܘܬܐ ܬܚܝܬ ܡܪܫܘ܇ ܘܢܣܬܓܦܘܢ ܒܪܢܝܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܙܒܢ ܚܕܐ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܚܿܩ ܘܪܕܐ܆ ܘܟܢ ܡܢܝܚ ܐܝܕܐ ܕܐܬܬܪܝܡܬ݀. ܕܒܝܕ ܗ݀ܢܐ ܚܕ ܢܐܠܦ܆ ܕܟܠܗܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܟܢܘ̈ܬܗ ܠܡܸܚܫ ܟܐܢܐ ܗܘܬ. ܡܛܠ ܕܝܢ: ܕܣܟ ܠܐ ܢ݀ܝܚܝܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ: ܐܢܗܼܘ ܕܡܛܠܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܪܕܘܬܐ: ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܐܒܕܢܗ ܕܗܿܘ ܕܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܢܗܘܘܢ ܝܪ̈ܬܐ ܫܒܿܩ ܠܗܘܢܼ ܘܥܠ ܗ݀ܢܐ ܟܝܬ܆ ܡܥܫܢ ܐܝܕܐ ܬܐܪܝܬܐ: ܕܠܐ ܗܘܼܝܬ ܡܿܚܫܠ: ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܝܿܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܬܪܫܲܠ: ܘܒܝܕ ܪܛܢܐ ܢܦܼܠ܆ ܘܠܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܟܕ ܛܡܘܢ ܬܘܒ܇ ܕܡܛܠ ܡܿܢܐ ܪ̈ܫܝܥܐ ܡܨܠܚܝܢ܇ ܟܕ ܚܿܙܝܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܡܣܿܒܗܝܢ܇ ܐܣܬܓܲܦܘ ܡܠܘܢ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘ ܝܬܪܘ܆ ܐܢܓܝܪ ܟܕ ܬܪܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܐܝܕܐ ܢܬܩܲܛܪܓܘܢ: ܦܠܣܪ̈ܐ ܐܘ ܦܠ̈ܫܝ ܐܣ̈ܐ܇ ܘܠܐܝܕ̈ܝ ܕܝܿܢܐ ܚܕ ܡܢ ܢܐܬܼܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܢܫܟܚ ܦܘܿܠܛܐ܇ ܘܟܕ ܡܿܬܢܓܕ ܘܚܿܣܪ: ܘܛܘܪ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܐ ܒܣܕܐ ܪܓܠܗ ܬܥܘܠ: ܘܐܝܕܗ ܒܟ̈ܒܠܐ ܬܬܥܪܙܠ: ܘܨܘܪܗ ܒܩܘܠܪܐ ܕܡܢ ܦܪܙܠܐ: ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܢܫܬܒܸܩ ܘܥܠ ܫܕܬܗ ܢܗܸܘܐ ܐܡܿܝܢ܇ ܠܐ ܫܦܝܪ ܐܢܫ ܡܕܓܠ ܟܕ ܥܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܚܼܫ ܐܡܿܪ: ܕܐܠܘ ܐܬܪܕܝ ܗ݀ܘܐ ܗܘܼܐ ܛܒܿܐ܆ ܐܝܬ ܓܝܪ ܠܐܢܫ ܠܡܟܣܘ ܠܗܕܐ܆ ܕܡܢܐ ܗܿܘ ܕܐܬܪܕܝ܆ ܛܿܒܐ ܗܘܐ܆ ܠܐ ܐܪܐ ܡܿܕܝܢ ܘܠܐ ܗܢܐ܇ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܪ̈ܕܘܝܐ ܫܘܓܢܝܐ ܕܡܼܢ ܒܝܫܘܬܐ ܚܐ݀ܫ ܗܘܐ܇ ܐܢܗܼܘ ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܚܐܪܝܐ ܠܐ ܐܬܐ ܗܘܐ. ܡܨܝܐ ܓܝܪ ܕܢܫܝܚ܆ ܘܝܬܝܪ ܒܝܫܐ ܢܗܼܘܐ܇ ܟܕ ܦܕܓܘܓܝܣܐ ܗ݀ܘܐ. ܐܝܟ ܫܒܪ ܡܕܥܐ ܒܛ̈ܠܝܐ܇ ܕܡܛܠ ܐܣܩܛܐ ܐܬܪܢܝ ܚܢܘܩܝܐ ܕܝܿܬܗ. ܗܟܢܐ ܡܿܢ܇ ܢܡܘܣܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܡܢ ܕܛܡܐ ܐܬܕܟܝ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ܇ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ ܢܣܼܒ. ܕܗܼܘ ܡܿܢ ܛܿܒܐ ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܪܒܐ܆ ܩܕܡ ܪܡܿܐ ܥ̈ܠܬܐ ܕܒܝܫܘܬܐ. ܘܠܚܕ ܡܢ܆ ܐܝܬ ܚܘܠܡܢܐ ܟܘܠܢܝܐ. ܠܐܚܪܝܐ ܕܝܢ܆ ܚܘܠܡܢܐ ܠܐ ܐܬܚܙܝ܇ pb. 92b ܐܠܐ ܬܐܪܬܗ ܡܬܝܠܦܐ܆ ܕܠܐ ܐܪܐ܇ ܡܕܡ ܡܢ ܙܕܩ̈ܐ ܕܘܠܿܝܬܐ ܒܲܨܪ ܐܣܝܐ. ܘܟܕ ܗܼܘ ܠܟܐܒܗ ܥܿܕܠ ܕܟܡܐ ܗܘ܆ ܛܝܒܘܬܐ ܦܿܓܥ ܠܐܣܝܐ ܘܠܐ ܡܿܚܦܪ. ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܿܟܡ ܘܩܿܕܡ ܕܐܩܿ܆ ܠܘ ܠܚܘܕ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܟܘܪܗܢܐ ܕܐܚܝܕ ܠܐ ܩ݀ܢܐ܇ ܐܠܐ ܟܝܬ ܘܡܲܣܓܐ ܡܬܛܓܪ ܘܒܐܣܝܐ ܡܬܥܕܠ: ܒܕܟܪܝܗܿ ܥܡ ܒܣܪܐ ܐܦ ܒܪܥܝܢܐ܆ ܡܢ ܗܢܐ ܠܛܘܚܐ ܣܿܐܡ܇ ܐܣܝܘܬܗ ܡܠܸܝܬ ܥܘܕܪ̈ܢܐ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܪܕܐ ܡܦܚܝܐܝܬ ܗܿܘ. ܟܐܢܐ܇ ܬܐܓܘܪܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܠܙܢܐ ܪܕܘܝܐ ܥܿܒܕܝܢ܇ ܟܕ ܡܠܘܬܡܝܢ ܘܡܪܛܢܝܢ܇ ܘܟܠ ܪܐܙ ܒܝܫܬܐ ܓܿܡܪܝܢ܇ ܘܐܝܟ ܚܙܝܪ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܩܘܢܛܪ̈ܐ܇ ܠܘܬ ܒܝܫܘܬܐ ܚܒܿܠܬܐ ܥܿܒܪܝܢ܀

ܗܟܢܐ ܡܢ܇ ܦܟܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܗܿܦܟܬܐ ܐܬܦܿܠܗܕ. ܫܪܝܟܐ ܕܢܚܿܘܐ܆ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܫܒܛܐ ܪܕܘܝܐ܇ ܡܢ ܒܝܫܐ ܡܢܿܬܼܐ ܡܪܝܡ܇ ܟܕ ܚܟܡ ܠܡܦܩܢܐ܇ ܘܠܘܬ ܐܝܿܢܐ ܫܘܠܡܐ ܢ݀ܥܓܐ ܠܗ ܒܝܫܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܿܙܝܢܢ ܣ̈ܓܝܐܐ܇ ܕܟܠ ܟܡܐ ܕܡܬܬܥܒܕ ܕܝܢ ܢܟܦܝܢ. ܘܟܠ ܟܡܐ ܕܡܟܪ̈ܗܝܢ ܡܿܟܢܟܝܢ. ܕܐܙܕܠܠܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܚܪܪܘ܆ ܘܕܐܬܬܪܝܡܘ ܟܕ ܐܬܚܝܠܘ. ܘܠܐܢܫ ܠܒܪܐ ܥܡܝܩ ܒܚܘܪ̈ܬܐ ܚܿܙܝܢܢ܆ ܕܟܕ ܒܝܕ ܬܥܕܝܪܐ ܕܐܝܕܐ ܐ݀ܣܝܝܬܐ ܢ݀ܓܕ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܕܐܬܲܦܬܝ ܘܫܼܡܢ. ܘܡܢ ܒܝܫܘܬܐ ܕܪܓܬܐ ܐܬܥܫܡ. ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ. ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܛܟ: ܦܝܿܫܐ ܡܠܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܬܗܸܘܐ܆ ܥܬܝܕܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܟܠܗܝܢ܆ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܥܠܸܬ ܬܘܩܠܬܐ ܬܗܸܘܐ ܠܓܘܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ ܒܝܕ ܡܪܕܘܬܐ ܡܟܼܠܐ ܠܒܝܫܘܬܐ܇ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܫܦܝܪ ܚܟܡ ܗܘܼ ܡܪܝܐ܇ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܝܕ݀ܥ ܕܡܢ ܗܿܕܐ ܐܡܝܢܘܬܐ܇ ܠܘܬ ܒܝܫܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܡܿܐ ܗܿܘ ܕܡܬܟܿܘܢ ܐܬܐ܆ ܥܿܓܠ ܠܗܿ ܘܩܦܿܠ ܠܗܿ. ܒܟܠܦܪܘܣ ܓܝܪ: ܗܿܢܐ ܐܓܘܢܐ ܝܨܝܦܘܬܐ ܡܩܝܡܐ܆ ܕܐܘ ܠܐ ܣܟ ܢܲܣܟܿܠ ܗܿܘ ܕܦܕܐ ܓܘܓܝܣܐ ܗܿܘܐ܆ ܐܘ ܕܡܢ ܦܘܕ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܢܼܡܿܕ. ܘܬܠܝܬܐܝܬ ܕܝܢ ܡܕܡ ܚܫ܆ ܬܕ[ܟـ]ـܝܘܗܝ. ܕܐܝܬ ܡܢ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܬܟܿܒܐ ܐܝܕܐ ܟܕ ܪܕܝܐ܆ ܐܬܿܐ ܐܢܫ ܠܪܘܫܥܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܐܝܠܦ ܢܐ܆ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܘܬ ܚܪ̈ܫܐ ܘܐܫܘ̈ܦܐ ܪܗܛܝܢ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܘ ܕܠܕܝܘܐ ܐܢܫ ܢܫܲܕܪܘܢ܇ ܐܘ ܠܟܐܒܬܢܘܬܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܠܡܲܚܠܡܘ܇ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ ܐܬܓܲܙܝܘ. ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ: ܠܗܿܢܘܢ ܕܦܪܘܩܝܬܐ ܗ݀ܝ ܠܗܘܢ: ܗ݀ܝ ܕܢܬܕܘܘܢ ܡܢ ܚ̈ܫܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܥܕܡܿܐ ܠܣܘ̈ܩܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡ̈ܝܬܐ ܢܓ̈ܕܐ. pb. 93a ܐܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܕܟܝܢ ܟܠܝܠܐ ܕܚܘܡܣܢܐ ܘܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܚ̈ܫܐ܆ ܐܘ ܠܗܿܢܘܢ ܕܕܠܝܠܝܢ ܠܡܼܨܛܠܝܘ ܡܦܩܢܐ ܚܐܪܢܐ܆ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܘܟܝܐ ܕܡܢ ܛܘ̈ܠܫܐ ܘܦܘ̈ܕܐ ܕܣܥܪܘ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ: ܕܫܿܪܥܝܢ ܘܡܫܬܪܓܠܝܢ ܠܘܬ ܦܚܬܐ ܕܐܒܕܢܐ܆ ܣܿܡܟ ܟܕ ܡܿܦܩܢܐ ܘܩܿܪܐ ܡܢ ܟܐܒ̈ܐ܆ ܐܦܢ ܘܕܒܨܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܡܬܬܚܕܝܢ܀

ܐܠܐ ܟܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܣܿܦ ܡܿܒܚܢ ܗܿܘ ܪܚܿܡ ܕܝ̈ܢܐ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܡܿܕܝܢ܇ ܠܐ ܩܿܕܡ ܘܕܝܿܢܐ ܠܕܝܘܐ ܐܘ ܠܟܘܪܗܢܐ ܗܿܘ ܛܿܥܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܥܦܼܘܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠܢܫ ܕܐܬܬܪܝܡ ܗܐ ܚܕܝܢ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܐܘܒܼܕܬ܇ ܐܘ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܦ̈ܠܚܝ ܠܕܝ̈ܘܐ܀

ܟܐܐ ܕܝܢ ܗܘܿܢܐ ܥܕܝܡܐ ܒܗܿܠܝܢ܆ ܟܕ ܠܣܓܝܐܘܬ ܥܘܫܢܐ ܕܚܐܪܘܬܐ܇ ܕܠܘܬ ܗܿܝ ܕܬܗܿܪ ܗܝܼ ܠܗܿ ܡܝܬܐ ܠܡܨܥܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܐܚܿܝܕ ܣ̈ܘܟܢܐ ܕܟܝܢܢ ܐܢܿ ܠܢ ܦܪܘܩܿܐܝܬ: ܘܒܙܢܐ ܡܦܢܝܢܐ ܢ݀ܓܕ ܥܠܝܢ ܠܫܒܿܛܐ: ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܬܥܝܛܐ: ܘܠܝܘܩܪܐ ܕܢܓܕܐ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܥܡ ܚܘܡܣܢܐ܆ ܠܘܬ ܚܪܬܐ ܕܒܝܫܘܬܐ ܫܿܪܟܐ. ܒܕܠܐ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܪܕܐ ܐܬܦܢܸܝܬ ܘܐܬܓܪܓܚܬ܇ ܡܛܠ ܕܟܠ ܟܐܒ ܗܘܝܘ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܐܣܐ܇ ܘܗܘܝܘ ܕܬܒܪ ܘܥܨܿܒ ܠܟ ܕܡ̈ܠܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܡܢܗܪ̈ܢ: ܘܠܐ ܠܡܨܪܦܢܘܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܥܪܬ܇ ܐܠܐ ܟܕ ܕܐܒܕܢܐ ܕܝܬܗܿ ܨܦܬܐ ܫܩܝܠܐ܆ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܣܓܝ ܪܡܿܐ ܒܩܝ̈ܢܕܘܢܘ ܐܬܼܬܼ. ܕܡܢ ܝܕ ܗܿܢܘܢ ܕܠܫܐܕ̈ܐ ܡܫܡܫܝܢ܆ ܡܢܝܚܢܘܬܐ ܬܒܼܥܐ. ܘܡܨܝܐ ܗܘܬ ܡܢ ܬܢܢ܇ ܕܟܕ ܥܙܝܙܐܝܬ ܡܫܼܬܩܠ ܗܘܐ ܗ݀ܘ ܪܡܿܐ܇ ܢܓܪܣ ܗܘܐ ܠܗܿܘ ܕܠܗܢܐ ܫܒܝܠܐ ܫܿܠܡ܆ ܘܟܕ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܣܓܝ ܚܘ̈ܝܚܢ ܗܘ̈ܝ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܠܗܿܠܝܢ ܡܪܫܠ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܒܘܩܝܐ ܬܬܠ ܚܐܪܘܬܐ܆ ܘܬܬܓܠܓ ܢܣܝܣܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܗܿܘ ܡܐܣܝܢܐ ܒܝܫܐ ܘܟܘܡܪܐ ܕܕܝܘܐ܇ ܗ݀ܘ ܣܓܝ ܕܘܢܘܬܐ ܒܪܝܫܐ ܚܿܙܩ܆ ܐܢܗܸܘ ܡܢ: ܕܡܢ ܫܒܛܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܢܘܘܠܐ ܕܦܓܪܐ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܡܸܬܡܨܐ ܡܢ: ܗ݀ܘ ܚܝܠܐ ܚܒܿܠܐ ܕܕܝܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ܇ ܠܡܚܪܪܘ ܘܠܡܕܟܝܘ ܟܪܝܗܘܬܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܡܨܝܐ܇ ܕܗ̈ܢܝܢ ܕܡܢ ܡܪܝܐ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐܬܚ̈ܙܩܝ܇ ܕܡܪܡܝܢܐ ܕܟܠܗ̈ܝܢ ܢܬܚܘܐ. ܚܠܦ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܕܘܟ܆ ܘܥܿܐܦ ܠܗ ܟܐܒܐ. ܐܘ ܟܕ ܡܪܝܐ ܡܦܣ܆ ܐܘ ܗܘ ܟܝܬ܇ ܐܝܟ ܡܢ ܕܚܒܝܒ ܠܗ ܚܘܒܿܠܐ ܘܥܛܿܝܐ ܕܟܝܢܢ. []ܛܟ: ܟܕ ܪܕܐ ܠܘܬ ܓܘܣܿܐ ܕܫ̈ܐܕܐ: ܝܗܒ ܡܪܝܐ ܕܢܫܟܚ []ܠܛܐ ܡܢ ܟܐܒܗ܆ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܐ ܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ [] ܫܒ̈ܝܠܐ ܢܬܬܘܿܫ܇ ܘܥܠ ܕܚܠܸܬ ܫ̈ܐܕܐ ܥܡܝܩܬܐ pb. 93b ܢܬܚܿܝܠ. ܕܠܐ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܕܝܘܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܕܘܝܪܐ ܡܚܠܦ: ܐܢܗܸܘ ܕܐܝܟ ܕܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܦܘܩܕܢܐ ܩܲܒܠ: ܘܠܐ ܟܘܪܗܢܐ ܐܙܿܠ: ܐܢ ܗܟܢܐ ܥܿܕܪܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ: ܘܐܦܢ ܐܝܟ ܕܒܡܣܪܬܐ ܡܕܡ: ܟܠܗܿ ܫܚܪܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܚܪ̈ܫܐ ܢܩܗܠ܇ ܗܕܐ ܗܼܘ ܠܣܝܢܐ ܠܢ ܒܲܕܩ. ܟܕ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܬܒܲܥܩܝܢ ܚܼܙܝܢ܆ ܕܐܢ̈ܫܝܢ ܚܪ̈ܫܐ ܘܙܟܘܪ̈ܐ ܪܗܼܛܘ. ܘܟܕ ܦܢܛܣܝ̈ܣ ܡܕܡ ܡܚܘܝܢ܇ ܐܘ ܕܡܘܬ ܐܢܬܬܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܟܪܣܐ ܩܛܝܢܐܝܬ ܡܡܠܠܐ ܡܫܡܥܐ܆ ܐܘ ܕܗܼܘ ܕܝܘܐ ܕܡܛܦܣ ܒܠܫܢܐ ܕܗܿܘ ܕܡܿܪܥܬ ܠܥܙܐ ܡܕܡ܆ ܣܟ ܕܐܫܟܚܘ ܫܘܙܒܐ ܡܢ ܗܿܢܐ ܫܒܛܐ ܠܐ ܚܼܙܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܬ ܡܢ ܐܡܬܝ܆ ܕܝܬܝܪ ܡܪܝܪܐܝܬ ܐܬܠܒܒ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ܇ ܟܠ ܟܡܐ ܕܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܐܬܪܐ ܝܗܸܒܬ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ. ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ: ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬܐ ܕܗܢܐ ܐܒܕܢܐ: ܘܠܘ ܡܫܬܢܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܝܕ ܕܝ̈ܘܐ܆ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܣܬܟܠ܆ ܗܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܬܠܲܣܛܝ܆ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܘܒܿܕ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܢ ܥܩܪܘܬܐ ܥܡܝܠܐ܆ ܘܟܕ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܕܦܩܚܐ: ܗܿܘ ܡܿܠܚܐ ܒܣܝܡܐ ܡܪܝܐ ܚܿܐܪ: ܘܕܡܘܬܪܐ ܣܡܗܿ ܠܗܿܘ ܡܢ ܠܡܣܟܢܘܬܐ: ܠܗܕܐ ܕܝܢ ܠܠܐ ܡܦܪܝܢܘܬܐ: ܟܕ ܕܚܐܦܐ ܒܝܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܘܡܿܕܥܐ ܕܥܿܒܛ ܒܒܝ̈ܫܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ: ܡܢ ܕܝܘ̈ܐ ܡܘܒ̈ܕܢܐ܆ ܦܘܢܝ ܐܒܕ̈ܬܐ ܫܿܐܠܝܢ: ܘܡܢ ܗܢܘܢ ܕܒܟܠܡܕܡ ܡܗܪ̈ܢܐ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܝܢ ܝܗܝܒܘܬܐ ܕܒ̈ܢܝܐ. ܘܗܐ ܐܡܬܝ ܗܘܸܐ ܕܝܘܐ ܣ݀ܥܪ ܒܝܫ̈ܬܐ܇ ܡܝܬܬܢܐ ܕܗܘ̈ܝܐ ܐܘ ܒܪܘܝܐ ܕܡܕܡ. ܕܢ݀ܚܒܠ ܡܢ ܓܝܪ ܨܦܬܐ ܕܠܐ ܡܿܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܕܢܩܒܘܥ ܕܝܢ ܘܕܢܩܝܡ ܘܠܐ ܣܟ܇ ܘܐܦܢ ܘܛܟ ܘܚܝܠܐ ܕܗܿܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܝܬ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܚܐܦܐ ܠܡܠܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܦܼܢܐ܆ ܕܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܒܚ̈ܐܦܐ ܢܣܝ̈ܣܐ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܟܪܝܗܝܢ܇ ܘܡܢ ܝܕ ܚܐܪܘܬܐ ܡܫܠܛܬܐ ܡܬܢܓܕܝܢ܇ ܠܙܢ̈ܝܐ ܕܐܣܝܘܬܐ܇ ܘܠܫܒ̈ܛܐ ܡܦܢܝ̈ܢܐ ܘܪ̈ܕܘܝܐ ܡܠܘܐܐ ܠܒܝܫܬܐ ܥܒܕܘ܇ ܘܠܥܠܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܚܘܼܣܪܢܐ ܐܩܝܡܘܗܿ ܒܐܚܪܝܢ ܓܒܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐܡ̈ܢܝ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܣܝܘܬܐ܇ ܐܘ ܠܙܝ̈ܢܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗ ܩܝ̈ܡܝ ܒܐܦ̈ܐ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܘܬܐ܇ ܒܝܫ ܚܫܚܬܐ ܒܗܘܢ ܢܗܸܘܐ ܘܡܚܒܿܠܢܐ ܕܝܬܗ. ܘܒܡܓܙܪܐ ܡܿܢ ܨܒ̈ܥܬܗ ܐܘ ܕܠܝܬܗ̈ ܢܦܣܿܩ. ܘܠܟܘ̈ܝܐ ܕܝܢ pb. 94a [ܟܕ] ܥܠ ܡܪܦܝܘܬܐ ܕܐܣܛܘܡܟܗ: ܐܠܐ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܟܕ [ܡܥـ]ـܝܪܝܢ ܢܣܝܼܡ ܐܢܘܢ. ܘܠܣܦܣܪܐ ܗܼܘ ܒܗ ܢܕܚܐ܆ ܘܬܚܝܬ ܫܢܢܐ ܕܕܘܪܛܐ ܢܝܬܐ ܗܼܘ ܠܗ ܘܥܠ ܪܘܡܚܐ܆ ܘܕܐܬܚܿܫܚ ܒܐܢܦܘܓܘܓܝ ܕܝܬܝܪ ܕܡܿܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܬܒܪܐ ܐܘ ܫܘܚܢܐ ܒܝܫ ܣܓܝ ܠܐܢܫ ܢܥܪܨ܇ ܘܒܝܕ ܐܣܝܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܐܬܩܲܪܒ ܕܠܗ ܢܥܨܘܒ܇ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܡܿܨܪܦܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡ̈ܠܓܡܐ܇ ܐܒܕܢܐ ܕܣܟܝܢܐ ܥܠ ܨܘܪܗ ܪܟܝܟܐ ܢܝܬܐ. ܗܟܢܐ ܡܢ ܗܟܝܠ܇ ܢ݀ܡܘܣܐ ܛܒܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ܇ ܒܝܕ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܡܟܠܐ ܘܚܓܪ ܠܣܓ̈ܝܐܐ܇ ܡܢ ܫܘܟܠܠܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ. ܕܐܦܢ ܕܝܢ ܘܒܝܕ ܠܐ ܥܗܢܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܘܡܬܐܡܪܐ ܒܥܝܕܐ ܘܟܘܝܢܐ ܘܟܝܢܬܐ܇ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܿܦܝܫ ܘܡܿܒܛܠ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܥܘܿܠܘܢܼ ܠܘ ܥܛܠܐܝܬ ܗܕܐ ܡܩܝܼܡܝܢܢ܆ ܚܿܙܝܢܢ ܓܝܪ ܘܠܓܢ̈ܒܐ ܘܠܩ̈ܛܠܝ ܓܒܪ̈ܐ: ܘܠܐܢ̈ܫܝܢ ܡܫ̈ܚܛܢܐ܆ ܕܟܕ ܚܐܦܐ ܕܣܿܥܘܪܘܬ ܒܝܫܘܬܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܣܼܒ: ܘܒܝܕ ܟܠ ܡܼܬܐܕܘܣ ܕܢܡܿܠܐ ܪܓܸܬ ܠܒܗ. ܐܬܝܨܦܬ ܠܗ܆ ܕܗܿܘ ܡܢ ܟܕ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܠܐܝ ܒܦܘܠܫܬܐ܇ܐܘ ܡܢ ܨܡܚܐ ܘܙܗܪܝܪܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܕܪܟ: ܐܘ ܡܢ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܗܢܿܘܢ ܕܒܒ̈ܝܬܝܐ. ܘܟܕ ܥܪܘܩܐ ܗܘܐ܆ ܦܫ ܡܢ ܗܿܝ ܕܚܘܬܡܐ ܢܬܠ ܠܒܝܫܘܬܗ. ܘܩܿܛܘܠܐ ܐܘ ܟܕ ܪܕܦ ܐܘ ܟܕ ܟܡܼܝܢ: ܘܣܝܦܐ ܐܢܝܿܦ ܘܒܥܙܩܬܐ ܐܫܘܪ: ܟܕ ܠܥܝܢܐ ܩܠܝܠ ܐܪܝܡ܆ ܠܦܪܝܫܐ ܡܢ ܩܒܘܠ ܕܩ. ܐܘ ܠܦܠܓܐ ܕܚܿܙܩ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܕܚܠܬܐ ܟܡܲܣܬܗ܆ ܪܗܛܐ ܬܟܝܒܐ ܐܝܬܝ܆ ܘܒܪ ܡܢ ܡܘܠܝ ܒܝܫܘܬܐ. ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܗ݀ܘ ܚܒܪܐ ܕܫܟܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ ܠܬܘܢܐ܆ ܘܐܬܢܲܝܪ ܡܢ ܪܚܡܿܐ ܒܝܫܐ. ܘܟܠܗ ܕܚܿܕܐ ܗܘܐ܆ ܕܬܦܘܩ ܠܗ ܪܓܬܐ ܡܫܲܟܠܠܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܡܿܢܐ. ܐܘ ܐܢܫ ܐܕܝܩ ܐܘ ܩܼܪܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܚܦܪ ܟܠܗ ܗܘܓܝܗ. ܒܕܡܝܘܬ ܙܢܐ ܠܗܠܝܢ܆ ܐܦ ܥܠ ܗܿܘ ܟܕܒܐ܇ ܡܢ ܕܕܓ̈ܠܬܐ ܢܣܗܕ ܦܼܫ. ܘܗ݀ܘ ܕܒܩܛܝܪܐ ܥܿܫܡ܇ ܘܚܩ̈ܠܬܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ ܡܲܥܕܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܿܝܢ. ܐܠܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ: ܛܟ ܢܗܿܦܟ ܗ݀ܘ ܪܚܡ ܥܘܩܒܐ܆ ܕܐܝܟܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܐ.. ܐܢܓܝܪ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܕ ܐܡܪ ܫܥܘ ܒܟܠܦܪܘܣ: ܘܟܠ ܙܢ̈ܝ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ ܚܘܝ ܕܠܗܿ ܢܬܡܲܛܐ: ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܪܥܸܐ ܘܣܟ ܠܐ ܡܼܨܛܒܐ܇ ܦܘܫܐ ܕܡܢ ܗܿܕܐ ܢܚܼܫ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܒܩܛܝܪܐ ܐܬܟܠܝ. ܐܝܟܢܐ ܡܿܕܝܢ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܗܘ. ܠܐ ܐܪܐ ܡܿܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ܇ ܐܝܬܝܗܿ ܚܐܪܘܬܐ ܒܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ܀

pb. 94b ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܢܢ ܠܘܬ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܕܚܕܐ ܡܢ ܙܒܢ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ܇ ܡܦܼܝܫ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ ܡܦܩ ܗܿܘ ܛܿܒܐ܆ ܘܟܕܘ. ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܟܝܢ ܢܚܼܙܐ ܠܪܥܝܢܐ ܪܚܿܡ ܬܘ̈ܟܐ܇ ܕܣܿܥܐ ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܥܠ ܣܘܥܪܢܐ ܘܠܐܒܕܢܐ ܕܝܠܗ ܡܣܬܪܗܒ܆ ܫ݀ܒܩ ܘܡܿܢܫܼܦ. ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ: ܕܛܒܘܬܗ ܬܬܝܼܕܥ܆ ܘܕܚܐܪܘܬܐ ܬܬܢܨܚ. ܡܛܠ ܗܿܢܐ ܡܢ ܠܥܠ ܐܡܿܪܝܢ ܗܘܼܝܢ܇ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܟܝܬ ܡܥܘܟ܇ ܕܐܡܬܝ ܕܘܿܠܐ ܕܒܿܪ ܒܩܛܝܪܐ. ܐܘ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܥܿܒܕ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܗ݀ܘ ܕܚܐ݀ܫ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܗܕܝܪܬ ܒܚܙܘܐ܆ ܡܢ ܥܝܢ̈ܐ ܓܘܡܕ̈ܢܝܬܐ ܕܥܠܡܢܐ ܦܚܕܐ . ܐܬܪܚܡܬ ܢܟܦܬܐ ܗܕܐ܆ ܘܕܥܡ ܕܟܝܘܬܐ ܐܡܿܝܢ ܕܘܝܪܗܿ. ܐܪܡܝ ܗܿܘ ܥܝܢܐ. ܕܝܠ ܥܘܬܪܗ ܠܥܒܝܼܕܬܐ. ܝܨܝܦܐܝܬ ܥܠ ܚܘܒܐ ܡܣܪܗܒ ܗܘܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܣܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܡܪ̈ܢ ܠܐܦܘܕܘܣ ܆ ܡܢ ܐܝܬ ܗܘܐ܇ ܡܢ ܐܦܪ̈ܣܢܐ ܘܛܘ̈ܟܢܐ ܐܢ̈ܫܝܐ. ܡܬܬܓܝܪܐ܇ ܐܢ ܛܒܿܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܒܬܘܠܬܐ. ܡܢܐ ܗܟܝܠ. ܠܘ ܕܘܠܝܬܐ ܗܝ ܗܕܐ: ܕܐܘ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘ ܡܢ ܥܘܟܪܐ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܢܒܛܠ: ܐܦܢ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܚܿܐܫ܆ ܐܝܢ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܐܝܬ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ. ܐܢܕܝܢ ܘܗܼܘ ܥܠܝܡܐ ܕܟܝܐ ܢܗܸܘܐ: ܘܟܕ ܐܝܬ ܟܘܝܢܐ ܚܟܝܡ ܡܪܝܐ ܕܠܐ ܢܦܼܠ܆ ܠܐ ܣܟ ܝܼܨܦ ܠܡܬܗܢܘ܇ ܟܕ ܠܢܚܫܝܪܬܢܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܚܿܙܐ. ܝܘܣܦ ܢܥܘܠ܆ ܘܒܬܘܠܬܐ ܐܢܫ ܪܓܝܓܬ ܐܦ̈ܐ܇ ܐܝܕܐ ܕܕܘܩܠܝܛܝܢܘܣ ܠܘܩܕܡ ܐܚܒ܇ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܘܛܐܕܪܛܝܣ܇ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܘܢ ܘܕܐܪܡܝܢ܇ ܕܙܟܼܘ ܠܪܓܬܐ ܬܙܝܙܬܐ܇ ܗܿܘ ܡܢ ܕܢܩܒ̈ܬܐ ܚ̈ܒܲܠܬܐ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܚܝ̈ܠܐ ܕܐܒܕܢܐ. ܗܿܠܝܢ ܢܗ̈ܘܝܢ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܚܐ݀ܫ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܥܒܼܕ ܬܘܒ܆ ܐܝܬ ܕܢܫܬܥܐ. ܐܢܫ ܐܓܘܢܣܛܐ ܒܙܢܐ܇ ܠܐ ܡܬܠܒܟܢܐ ܡܢ ܒܣܪܐ܇ ܘܟܕ ܒܟܠ ܢܐܕ ܘܡܢ ܓܠ̈ܠܝ ܪܓܬܐ ܘܡܢ ܚܐܦ̈ܝ ܚܡܬܐ ܠܪܘܚܩܐ ܩܐܡܿ܆ ܒܗܢܐ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܪܒܝܬ ܫܘܦܪܐ ܐܬܬܚܼܕܬ. ܡܦܼܝܣ ܗܘܐ ܠܗܿ ܓܝܪ: ܕܥܠ ܗܿܕܐ ܡܪܚܘܬܐ ܬܬܠܒܒ܆ ܡܪܘܕܐ ܣܛܢܐ. ܐܬܐܡܲܫܬ ܠܡܦܗܝܘ ܠܓܒܪܢܐ. ܐܥܠܸܬ ܠܬܘܢܐ܇ ܟܕ ܐܣܟܡܐ ܕܙܒܿܘܢܐ ܐܝܬ ܠܗ܇ ܩܪܒܸܬ ܕܬܚܼܫ܆ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܬܚܕܐ܆ ܟܕ ܕܝܘܐ ܡܪܝܪܐ ܠܗܿܕܐ ܡܪܥܠ. ܘܗܿܘ ܟܕ ܡܬܪܗܸܒ ܒܬܕܡܘܪܬܐ܆ [ܕ]ܡܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܠܡܫܘܙܒܢܐ. ܗܟܢܐ ܗܿܘ ܥܒܿܘܕܐ ܕܐܓ̈ܘܢܐ ܠܛܒ̈ܐ ܒܐܬܠ̈ܝܛܐ܇ ܡܢ ܫܘܪܥܬܐ ܐܡܕ. ܚܐܢ ܗܘܐ ܓܝܪ pb. 95a ܠܣܿܘܓܐܐ ܥܡܠܗ ܗ݀ܘ ܟܐܢܐ܇ ܕܡܢ ܚܕܐ ܡܛܪܘܦܝܬܐ ܢܦܕ: ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܼܪ: ܕܗܐ ܚܿܙܝܢܢ ܘܠܓܒܪܢܝܐ ܒܐܡܢܗ: ܕܟܕ ܩܸܪܒܬ ܕܬܡܼܘܛ܆ ܕܐܬܛܡܝ ܘܠܐ ܐܬܥܕܪ܆ ܕܗܕܐ ܫܪܝܐ ܐܣܪܚܢܢ ܡܢ ܠܥܠ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܛܟ: ܒܚܫܐ ܢܕܝܕ ܡܢ ܟܠ ܕܪܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘܼܐ ܠܡܦܠ: ܐܝܟ ܕܝ̈ܢܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ܆ ܒܚܫܐ ܕܡܐܟ ܕܢܬܡܟܟ ܫܒܼܩ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ: ܕܟܕ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܛܒܝ̈ܢ: ܘܗ݀ܘ ܕܥܿܒܕ ܘܗ݀ܘ ܕܚܐ݀ܫ܆ ܕܠܬܪܝܗܘܢ ܣܐܡܿ ܡܠܬܐ ܡܥܘܟܢܝܬܐ. ܘܐܢܕܝܢ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܝ̈ܫܝܢ: ܐܝܟ ܡܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܗܝ̈ܩܝ ܠܕܡܐ: ܟܡܐ ܟܡܐ ܬ݀ܟܣ ܠܗܘܢ ܡܢ ܕܠܡܪܫܥܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܗܸܘܐ ܕܢܓܕܦܘܢ܇ ܕܟܠܢܐܝܬ ܝܨܝܦܘܬܐ ܒܗܘܢ ܐܡܢܸܬ݀ ܐܢܕܝܢ ܠܒܐ ܒܝܫܐ ܡܢ ܡܘܠܝܢܘܬܐ ܠܐܝܬ ܗܢܐ܇ ܐܡܿܪ ܡܪܝܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܚܕܝ. ܘܟܕ ܥܠ ܚ̈ܕܕܐ ܣ݀ܥܝܢܢ ܒܚܟܡܬܐ: ܘܡܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܕܣܦܣܪ̈ܐ ܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ ܣܒܝܣܝܢ܇ ܗܪ ܬܡܢ ܐܒܕܢܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܙܡܢܘ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܬܐ ܐܢܫ ܙܠܝܠܬܐ܇ ܥܡ ܥܠܝܡܐ ܦܚܙ ܒܣܪܐ ܐܬܬ ܠܡܥܗܕ܇ ܟܕ ܒܫܘܪܝܐ ܙܒܢ ܚܕܐ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܠܡ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ: ܘܡܢ ܚܐܦܐ ܕܢܫܬܗܘܢ ܠܐ ܐܬܪܡܝܘ܆ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܒܩ܇ ܕܪܡܟܐܝܬ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ ܢܫܘܪܘܢ܇ ܘܥܦܘܩܝܐ ܕܘܝܐ ܢܚܼܫܘܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܿܢ ܟܠܗ ܗܿܢܐ. ܘܣܦܩܐ ܗܝ ܬܚܘܝܬܐ ܐܝܟ ܕܣܒܿܪ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܩܕܝܡܐ ܣܝܼܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ: ܕܟܕ ܥܿܒܕ ܡܪܝܐ ܒܛܝܠܘܬܐ: ܐܘ ܒܗܘܢܐ ܐܘ ܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ: ܐܘ ܕܣܟ ܐܢ ܡܬܡܲܚܠܢ ܢܚܕܬ ܐܢܝ̈ܢ ܥܡ ܚܝܠܐ: ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܡܿܪܝܢ: ܕܩܒܼܥ ܘܝܲܬܬܼ ܠܚܐܪܘܬܐ ܒܢ: ܘܝܨܦ ܕܗܿܕܐ ܠܐ ܬܐܒܿܕ: ܡܛܠ ܗܿܢܐ ܘܕܬܬܓܡܪ ܥܡ ܛܒܬܐ ܐܦ ܒܝܫܬܐ ܡܪܫܠ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܐܝܟ ܕܒܐܩܘܠܬܢܐ ܒܥܝܼܢܢ܆ ܕܐܢܗܼܘ ܕܥܠܼܬ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܘ ܛܒ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܚܐܪܘܬܐ ܡܫܠܛܬܐ܇ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܠܬܐ. ܡܿܕܝܢ ܐܪܐ ܐܘ ܕܒܝܫܬܐ ܐܟܚܕ ܘܕܛܒܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܠܬܐ܀

ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܟܪܝܗܿ ܗܟܢܐ ܢܐܣܐ܇ ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܡܪܥܬܐ ܕܒܗ ܢܣܡܣܡ. ܕܠܓܡܪ ܟܝܬ ܥܠܼـܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܛܒܐ ܗܼܘ ܓܝܪ܆ ܘܡܥܝܢܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܠܚܘܕ. ܐܢܕܝܢ ܘܣܟ ܥܠܬܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܬ ܬܘܿܕܐ: ܡܛܠ ܕܩܝܡ ܒܢ ܠܚܐܪܘܬܐ܆ ܟܕ ܟܕ ܡܫܐܠܢܐ ܐܓܝܒܢܝ ܦܬܓܡܐ. ܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܗ̈ܢܝܢ ܕܓܿܡܪܐ ܚܐܪܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܿܘ ܡܙܥ pb. 95b ܠܗܿ܇ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܬܥܘܼܠ ܐܘ ܬܐܒܫ: ܐܘ ܬܐܼܛܒ ܘܬܙܕܕܩ: ܐܝܟ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ: ܕܒܠܥܕ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܠܡܥܒܕܘ: ܒܕܡܘܬ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܢ݀ܓܪܐ ܐܘ ܕܩܝܢܝܐ: ܡܲܣܪܐ ܐܘ ܢܣܛܪܐ ܐܘ ܟܠܒܬܐ: ܕܒܠܥܕ ܐܝܕܐ ܕܝܠܗ ܕܐܘܡܢܐ: ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܡܣܪ ܐܘ ܠܡܣܪܛ ܐܘ ܠܡܐܚܕ܆ ܐܠܐ ܐܢܗܸܘ ܕܐܝܟ ܐܘܪܓܢܘܢ ܐܝܬܝܗܿ ܗܼܝ ܚܐܪܘܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܣܟ܇ ܗܝܼ ܚܐܪܘܬܐ܇ ܗܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܟܬܪܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܗܕܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܐ܇ ܗܘ ܡܐ ܕܡܢ ܐܚܪܢܐ ܘܒܝܕ ܐܚܪܢܐ܇ ܩܢܸܐ ܙܘܿܥܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ: ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܕܡܫܠܛܘܬܐ ܗܿܕܐ ܗܝ ܕܝܠܝܬܐ܆ ܕܗܘ ܡܐ ܕܪܓܿܐ ܘܕܪܥܝܐ܇ ܡܢ ܡܫܬܒ̈ܚܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܓ̈ܢܚܝܬܐ܆ ܬܥܒܕ ܘܬܡܿܠܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢܗܸܘ ܕܥܒܝ̈ܕܬܗܿ ܕܚܐܪܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܛܪ̈ܓܢ: ܡܛܠ ܕܣܟ ܠܗܿܢܐ ܠܗܕܐ ܐܝܬܝ܆ ܡܿܢܐ ܟܵܠܐ܇ ܕܐܦ ܕܟܠܗ̈ܝܢ ܥ̈ܒܝܕܬܐ ܕܡܢ ܝܕ ܐܟܠܩܪ̈ܨܐ ܡܫܬܡ̈ܫܢ܇ ܕܐܠܗܐ ܢܬܩܛܪ̈ܓܢ ܕܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܸܘܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܒܗ ܒܗܿܢܐ ܙܢܐ. ܕܐܢܗܸܘ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘ: ܡܪܕܘܬܐ ܕܝܢ ܘܥܘܠܘܬܐ ܕܗܿܢܐ܆ ܡܿܕܝܢ ܐܪܐ ܐܦ ܗܿܝ ܕܗܘܼ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܗܘܐ ܡܪܘܕܐ ܘܪܫܝܥܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܥܠܬܐ. ܗ݀ܝ ܟܝܬ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܕܘܿܝܐ. ܐܦܢ ܠܡܬܚܫܒܘܬܗܿ ܒܠܚܘܕ. ܕܒܗܿܢܐ ܗܟܝܠ ܙܢܐ ܐܦ ܥܠ ܣ̈ܓܝܐܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܢ ܗܘ̈ܝܢ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܐܼܡܪ. ܕܐܝܟ ܐܝܿܕܐ. ܐܢܫ ܐܘ݀ܠܕ ܒܪܐ ܪܚܝܡܐ. ܗ݀ܢܐ ܕܝܢ ܐܘ ܙܠܝܼܠܐ ܗܘܸܐ܆ ܐܘ ܡܪܚܐ ܘܐ݀ܫܕ ܕܡܐ݀ ܡܢܐ. ܐܢ ܐܢܫ ܢܗܦܟ ܘܢܐܡܼܪ: ܕܡܛܠ ܕܒܪܐ ܕܐܒܐ ܗ݀ܘ ܦܐܪܐ ܇ܗܼܘ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܓܝܪ ܗܘܼ. ܡܿܕܝܢ ܐܪܐ܆ ܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܕܓܘܪܗ ܘܕܫܪܝܚܘܬܗ. ܐܘ ܡܛܠ ܕܩܛܠ: ܐܒܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܐܫܝܕܘܬ ܕܡܐ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܕܢܫܘܕ ܠܕܡܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܒܪܐ܇ ܐܠܘ ܐܒܘܗܝ ܠܝܠܝܕܘܬܐ ܘܠܗܘܢܐ ܠܐ ܐܥܿܒܪܗ ܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ܆ ܘܠܐ ܥܠ ܐܢܫ܇ ܥܒܝܕ̈ܬܐ ܒܝ̈ܬܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܕܢܩܲܛܪܓ܇ ܟܠ ܟܡܐ ܕܐܚܪܢܐ ܥܠܬܐ ܕܐܘܣܝܗܿ ܐܝܬ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ ܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ܇ ܐܢܗܸܘܐ ܕܥܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܒܐ܇ ܘܕܒܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܥܠܬܐ ܗܘ. ܗܟܢܐ ܘܠܐܠܗܐ ܐܢܗܸܘ ܕܥܠܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܕܒܝܫ̈ܬܗܿ ܕܗܕܐ ܐܘ ܛܒ̈ܬܗܿ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܐܢܗܸܘ ܕܗܕܐ ܬܐܚܘܕ ܢܡ̈ܐ ܕܪܫܝܥܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ܇ ܟܕ ܣܝܿܡܝܢ ܕܕܟܠ ܒܝܫܬܐ ܥܠܬܐ ܘܪܝܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܛܒܐ܀

ܐܠܐ ܟܝܬ: ܕܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ pb. 96a [ܕܥܸـ]ـܘܠܬ ܣܓܝ: ܡܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܪܚܡܸܬ ܐܠܗܐ ܬܬܗܸܓܡ܆ [ܒـ]ـܚܕ ܗ݀ܢܐ ܦܿܘܠܓܐ ܢܩܼܝܡ. ܥܒ̈ܝܕܬܗܿ ܕܚܐܪܘܬܐ܆ ܐܘ ܕܝܠܗܿ ܕܚܐܪܘܬܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ: ܐܘ ܕܐܠܗܐ ܠܚܘܕ܆ ܐܘ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܢܗܸܘ ܕܐܢܫ ܢܦܣܘܩ: ܕܕܐܠܗܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ܆ ܐܙܕܟܝܬ ܠܗܿ ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܢ ܦܠܚܸܬ܆ ܘܡܢ ܛܒ̈ܬܐ ܐܢ ܣܸܥܪܬ. ܘܠܐ ܡܬܝܩܪܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܨܛܥܪܢܝܬܐ ܗ݀ܘܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܕܚܐܪܘܬܐ ܠܚܘܕ܆ ܙܟܝ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܢܬܩܛܪܓ܇ ܡܥܝܿܢܢܐ ܕܥܠ ܒܝ̈ܫܬܗ܇ ܐܦܢ ܠܣܥܘܪ̈ܘܬܗ ܡܩ̈ܠܣܬܐ܇ ܟܕ ܣ݀ܥܪܐ ܗܝܼ ܡܥܕܪ ܐܦ ܗܘܼ. ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܘܬܦܐܝܬ ܘܡܥܪܙܠܐܝܬ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܢ ܐܠܗܐ ܡܚܝܠܐ ܘܬܚܘܒܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܫ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܢ ܟܲܢܫ: ܕܚܒܪܐ ܘܫܘܬܦܐ ܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܟܡܐ ܕܥܿܒܕ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܓܿܡܪ܇ ܗ݀ܝ ܕܫܟܝܪܐ ܘܛ݀ܒ ܫܿܘܝܐ ܠܡܘܝܩܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ܆ ܕܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܐܠܗܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܝ̈ܒܐ܆ ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܟ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܿܢ ܢܣ̈ܬܠܝܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܢ ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܇ ܘܡܥܒ̈ܕܢܘܬܗܿ ܠܘܩ̈ܒܠܼܝܬܐ ܕܗܕܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܝܠܐ ܚ̈ܙܘܢܐ ܗ݀ܘ ܕܒ̈ܥܝܢܐ: ܟܕ ܡܢ ܫܡܫܐ ܢܣܿܒ ܗ݀ܘܝܐ: ܕܢܚܼܙܐ ܡܿܢ ܝܗܿܒ: ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܘ ܗܟܢܐ ܬܚܙܐ܇ ܠܘ ܗ݀ܘ ܕܝܗܼܒ܆ ܕܝܠܗܿ ܕܝܢ ܕܥܝܢܐ: ܐܘ ܕܐܘܟ̈ܡܬܐ ܐܘ ܕܚܘܪ̈ܬܐ. ܐܘ ܕܣ̈ܢܝܬܐ ܐܘ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܬܥܲܝܢ: ܘܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܫܦܝܪ ܡܬܪܥܐ ܐܡܿܪ܇ ܕܡܛܠ ܕܐܙܕܠܠܬ ܥܝܢܐ ܫܡܫܐ ܙܠܠܗܿ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܦܗܸܝܬ ܠܛܘܿܚܐ ܫܡܫܐ ܐܦܗܝܗܿ. ܗܘܼ ܓܝܪ ܕܗܿܝ ܕܬܚܙܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܠܪܘܚܩܐ ܐܘ ܠܩܘܪܒܐ: ܐܘ ܙܠܝܠܐܝܬ ܐܘ ܢܟܦܐܝܬ܆ ܕܝܠܗܿ.. ܗܟܢܐ ܘܢܡܘܣ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܕܗ݀ܝ ܡܢ ܕܬܣܼܦܩ ܚܐܪܘܬܐ ܠܡܥܒܕܘ. ܕܝܠܗܿ ܕܥܠܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܘ ܗܟܢܐ܇ ܡܦܪܫܐܝܬ ܘܝܕܝܥܐܝܬ: ܟܐܡܸܬ ܠܘܬ ܫܪܝܚܘܬܐ ܘܢܟܦܘܬܐ: ܐܘ ܕܓܠܘܬܐ ܘܫܪܪܐ: ܘܪܡܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܠܐ ܣܟ. ܒܪܡ ܓܝܪ ܠܛܒܬܐ ܟܕ ܐܢܫ ܥ݀ܒܕ܆ ܡܚܘܐ ܨܒܝܢܐ ܘܬܥܕܝܪܐ. ܠܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܦܠܿܚ܆ ܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܘܣܢܐܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܡܕܝܢ܆ ܥܠܬܐ ܡܢ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘܕܚܝܠܗܿ ܐܠܗܐ. ܘܕܙ̈ܢܝ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܗܼܝ ܚܐܪܘܬܐ ܘܠܘ ܐܠܗܐ. pb. 96b ܡܕܝܢ ܐܪܐ܆ ܠܘ ܐܢ ܕܚܐܪܘܬܐ ܥܠܬܐ ܐܠܗܐ܇ ܐܦ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܗܿܕܐ ܐܠܗܐ. ܘܐܫܬܪܝ ܠܗ ܐܝܟ ܐܠܝܠܐ܇ ܣ݀ܥܝܐ ܕܗܦܿܟܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ܀

ܐܠܗܐ ܐܢ ܠܡ ܐܡܿܪ ܗ݀ܘ ܕܡܲܗܦܟ܆ ܢܗܼܘܐ ܕܡܫܠܛܘܬܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܘ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܟܝܬ ܡܛܠ ܡܿܢܐ ܟܕ ܥܠ ܟܠ ܚܙܝܩܐ ܡܲܠܚܘܬܐ܇ ܠܒܝ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܚܐܪܘܬܐ ܡܲܥܩܠܝܢ܇ ܡܿܝܬܐ ܠܗܘܿܝܐ ܘܡܩܝܡ. ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܓܝܪ ܕܠܗܢܿܘܢ ܠܚܘܕܢܝܬܐ ܠܗܘܝܐ܆ ܠܛܒ̈ܐ. ܐܘ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܆ ܐܘ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܢܿܘܢ ܕܚܐܪܘܬܗܘܢ ܥܠܸܬ ܛܿܒܬܐ ܘܠܗܘܢ ܗܘܿܝܐ. ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܿ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܛܿܒܐ܇ ܘܕܐܩܿ ܡܢ ܩܒܘܠ ܠܪܘܫܥܗܘܢ܇ ܘܕܠܐܝܢܐ ܡܣܡ ܒܪ̈ܝܫܐ ܗ݀ܘܝܢ ܝܪ̈ܬܐ. ܦܩܚܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ܆ ܐܘ ܕܗܟܢܐ ܢܚܼܘܢ. ܕܒ̈ܥܠܡܐ ܐܪ̈ܝܟܐ ܢܫܬܢܩܘܢ܀

ܠܘܬ ܗܠܿܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ. ܕܡܢ ܝܕ ܛܒܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦܪ. ܐܦ ܟܕ ܝܕ݀ܥ ܘܩܿܕܡ ܚܿܙܐ ܠܪܘܫܥܐ ܕܒ̈ܝܫܐ܇ ܗܘܼ ܡܪܝܐ ܡܝܬܐ ܠܗܘܿܝܐ ܘܡܩܼܝܡ. ܕܛܒܘܬܐ ܓܝܪ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܕܐ ܗܝ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܬܛܒܬܝܘ ܢܥܒܕ܆ ܐܠܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܡܥܘܠܘ ܡܛܝܒܝܢ. ܐܘ ܕܐ݀ܢ ܐܝܬ܇ ܕܠܝܬܐ ܣܟ ܕܠܐ ܢܐܼܬܘܢ܇ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܠܐ ܢܥܬܪܘܢܿ. ܡܛܠ ܕܐܪܫܥܬ ܚܐܪܘܬܐ܇ ܘܡܛܠ ܗܿܝ ܕܡܟܐ ܘܐܚܪܢܐ܇ ܬܒܛܠ ܗ݀ܝ ܕܪܒܐ ܘܣܓܝܐܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܿܘ ܛܒܐ ܠܐ ܛܒܐ ܢܬܚܘܐ܇ ܛܒܬܐ ܗܼܝ ܓܝܪ܇ ܐܘܣܝܐ ܘܝܬܐ ܕܟܠܚܕ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܛܒܬܐ ܐܡܿܪ ܐܝܬ܇ ܟܕ ܬܩ̈ܢܬܐ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ܆ ܘܐܦ ܚܐܪܘܬܐ ܕܛܒܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܕܝܿܢܢ܇ ܟܕ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܢ ܠܟܠ ܛܟܣܢܢ. ܐܝܟܐ ܗܟܝܠ ܡܿܕܝܢ܇ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܕܗ݀ܘ ܛܒܐ ܢܥܼܒܕ. ܕܢܝܬܐ ܠܐܡܣܝܐ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܠܗܘܝܐ. ܐܦܢ ܥܬܝܕܐ ܕܒܡܕܡ ܚܐܪܘܬܐ ܘܬܐܦܕ ܐܘ ܕܠܗ̈ܠܝܢ ܢܥܼܛܐ܇ ܡܛܠ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܘܦܘ̈ܕܐ ܕܡܢܗܿ ܕܚܐܪܘܬܐ ܗܸܘܝܢ. ܗ݀ܝ ܟܝܬ ܕܕܡܿܝܐ܆ ܠܗ݀ܘ ܕܐܢ ܐܢܫ ܟܕ ܛܝ̈ܛܢ ܒܥ̈ܝܢܘܗܝ ܐܘ ܡܲܝܬܝܢ ܒܡܫܡܥܬܗ܇ ܐܘ ܡܪܥܠ ܒܦܓܪ[ܗ] ܢܐܡܼܪ܇ ܕܕܟܠ ܟܠܗ ܙܕܩܿ ܗܘܐ ܕܚܕ̈ܝܬܐ ܕܝܠܝ ܢܬܬܪ̈ܝܡـ[ـܢ] ܐܦ ܡܫܡܥܬܐ ܟܠܢܐܝܬ ܬܬܚܒܠ. ܘܗܸܘ ܦܓܪܐ ܠܘܬ ܡܘܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܢܥܼܒܪ܆ ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܬܪܐ ܗ݀ܝ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܢܚܙܐ ܘܢܫܡܥ. ܘܢܚܐ ܟܝܬ ܘܢ݀ܥܒܪ. ܡܢ ܗܝ pb. 97a ܕܟܠܢܐܝܬ ܢܬܓܠܙ܇ ܠܗ݀ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܕܥܐ ܠܐ ܛܿܠܘܡܐ ܗܝܕܝܢ ܕܢܐܡܪ: ܕܡܛܠ ܕܟܕ ܣܟ ܫܿܪܥܐ ܚܐܪܘܬܐ: ܘܥܠܬܐ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܡܛܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܗܿ ܘܪܘܫܥܐ ܗ݀ܘܝܐ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܐܘ ܠܡܪ̈ܘܕܐ ܫ̈ܐܕܐ: ܙܕܩ ܗܘܼܐ ܕܠܐ ܢܬܩܝܡܘܢ܆ ܕܡܿܝܐ ܟܝܿܬ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܢܫ ܟܕ ܫ݀ܛܐ ܢܐܡܼܪ܇ ܡܛܠ ܕܒܢܗܪܐ ܐܘ ܒܪܘܒܐ ܐܘ ܣܟ ܒܐܘܣܝܐ ܕܪ̈ܕܝܐ܇ ܐܢܫ ܟܕ ܣܚܐ ܐܬܚܢܩ܇ ܘܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܠܒܪܢܫܐ ܗܘܘ܇ ܡܬܬܚܝܼܒܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܠܗܘ̈ܝܐ ܡ̈ܝܐ. ܐܘ ܕܡܛܠ ܙܠܝܩ̈ܐ ܫܡ̈ܫܢܝܐ܇ ܠܥܝܢ̈ܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܫ̈ܟܢܐ܇ ܘܠܗܒ̈ܒܐ ܬܐܕ̈ܢܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚ̈ܡܝܢܐ܇ ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܕܗܘܼ ܫܡܫܐ ܠܐ ܢـ[ـܩܘ]ܐ ܝ݀ܬܐ ܘܗܐ ܛܒܿܐ ܗ݀ܘ ܟܝܢܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܘܚܣܝܐ ܒܚ̈ܙܝܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܫܡܫܐ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܥܿܕܘܪܐ ܕܐܝܟ ܗ݀ܕܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܘܗ݀ܝ ܕܡܛܠ ܐܣܝܩܬܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ܇ ܕܡܘܒܕܢܝܬܐ ܗܝ ܡܠܘܢ ܐܘ ܩܿܝܡܸܬ ܒܐܦ̈ܐ ܕܟܝܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܠܚܕ ܕܒܝܫܐܝܬ ܐܬܚܫܚ ܒܗܿ ܐܘܒܕܬ܇ ܘܠܐ ܙܕܩ ܕܐܣܝܿܘܬܐ ܠܥܠܡܢ ܬܥܘܠ. ܒܕܓܘܢ ܗ݀ܢܘܢ ܕܗ݀ܕܐ ܡܡܬܠܝܼܢ. ܒܝܝܫܐ ܪܓܝܓ ܠܗܘܢ ܕܐܠܗܗܘܢ ܢܗܸܘܐ. ܕܠܗ݀ܝ ܕܚ݀ܟܡܐ ܕܛܒܿܐ ܗܝ܆ ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܢܩ݀ܦܐ ܠܗܿ ܕܒܝܫܐ: ܘܟܕ ܛܒ ܗܘܼ ܡܬܬܘܕܐ: ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܗ݀ܝ ܒܝܫܐ܆ ܠܐ ܢܥܒܕ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܗܿܕܐ܆ ܒܡܕܥܐ ܠܐ ܛܠܘܡܿܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܕܦܐܝܐ ܗ݀ܝ ܕܠܐܘܣܝܐ ܥܡ ܚܐܪܘܬܐ ܢܩܝܡ ܐܠܗܐ܇ ܐܦ ܥܬܝܕܐ ܕܗܼܝ ܚܐܪܘܬܐ ܠܓܡܪ ܬܥܘܿܠ. ܟܕ ܗܼܘ ܠܗܿ ܡܠܬܐ ܕܗ݀ܝ ܕܬܥܘܠ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬ ܕܝܢ: ܗ݀ܘ ܕܗܘܿܝܐ ܢܲܨܝܐ ܚܒܝܒ ܠܟ܇ ܡܿܢܐ ܥܡ ܦܟܼܗܐ ܠܬܡܿ ܐܝܬ. ܕܕܠܐ ܢܬܩܝܿܡܘܢ ܙܕܩܝܬܐ ܗܘܬ܇ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܚܼܐ܇ ܘܬܒܲܛܠ ܗ݀ܝ ܕܣܓܝܐܐ ܒܛܒܘܬܐ: ܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܐܚܪܝܐ ܒܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܘܟܐܡܸܬ ܗ݀ܕܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ܆ ܕܡܛܠ ܕܐ[ܪ]ܢܐ ܥܬܝܕ ܐܢܐ ܠܡܲܐܒܫܘ܆ ܐܠܗܐ ܠܐ ܢܗܸܘܐ ܛܿܒܼܐ܇ ܘܠܐ ܢܚܿܘܐ ܒܝ ܦܐܪܐ ܕܪܚܡܸܬ ܐܢܫܘܬܗ. ܘܥܡ ܥܘܠܐ ܘܪܘܫܥܐ ܕܫܪܟܐ܆ ܘܓܘܕܦܐ ܘܠܘܬܡܐ ܥܒܕܢܝܐ ܥܠ ܪܝܫܟ ܕܘܝܐ ܡܼܩܒܿܪ ܐܝܬ.. ܐܠܐ ܐܡܪ ܟܒܪ܆ ܗ݀ܘ ܕܝܪܒܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܫܪܪܐ. ܕܐܢܗܸܘ ܐܪܐ: ܕܡܢ ܩܝܢ ܛܒܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ܇ ܗ݀ܘ ܛܿܒ̈ܐ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ pb. 97b ܠܡܪܫܥܘ ܡܲܝܬܐ ܘܡܩܝܡ܆ ܡܿܢܐ ܟܿܠܐ. ܕܟܕ ܒܗܝܟܕܗܝܘܬ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܛܒܘܬܐ ܡܬܚܫܚ܇ ܕܕܢܡܕܘܢ ܡܢ ܬܫܢܝܩܐ ܢܚܿܘܐ ܐܢܘܢ܇ ܘܒܝ̈ܬܝܐ ܕܛܘܒܬܢܘܬܐ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ.. ܠܘܬ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܕܠܘ ܠܚܘܕ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܐܫܝܕܘܬܐ ܕܛܒܘܬܐ܇ ܠܝܿܬܐ ܘܩܘܝܡܐ ܐܝܬܝ ܠܒܝ̈ܫܐ܆ ܐܠܐ ܟܝܬ܆ ܘܕܠܐ ܬܚܣܪ ܘܬܬܐܒܫ ܗܝܼ ܛܒܘܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܐܫܝܕܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ ܚܕܐ. ܡܠܝܘܬܐ ܕܝܢ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ ܐܚܪܬܐ. ܗ݀ܝ ܡܢ ܕܟܕ ܝܕܥܿ ܠܐ ܛܥܘܫܐܝܬ ܕܡܿܣܟܠܝܢ܇ ܢܬܒܛܠ ܠܗ ܕܢܩܝܡ ܐܢܘܢܼ ܗܿܕܐ ܕܝܢ: ܕܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܩܝܡ܆ ܘܒܗ̈ܢܝܢ ܕܡܿܪܢܐܝܬ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܐ ܢܚܘܐ ܐܢܘܢ: ܒܝܬܐ ܥܘܕ ܘܒܚܐܪܘܬܐ܆ ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܘܕܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܛܒܘܬܗ ܡܬܬܕܝܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ: ܕܐܢܗܸܘ ܕܢܒܪܐ ܥܪܨܬ܇ ܡܛܠ ܕܬܬܝܕܥ ܛܒܘܬܗ ܠܡܩܒܠܢܐ܆ ܐܠܸܨܬ ܕܐܦ ܟܠ ܡܐ ܕܠܗ ܝܕܥܿ ܛܿܒܐ܆ ܐܟܚܕ ܢܥܒܕ. ܐܢܕܝܢ ܘܟܕ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ: ܘܐܘܣܝܐ ܘܚܝܠܐ ܐܩܢܝ ܐܢܘܢ: ܕܗܿܝ ܕܢܗܘܘܢ ܘܕܗܿܝ ܕܢܗܘܘܢ ܫܦܝܪ: ܒܬܪܟܢ ܗ݀ܢܘܢ ܚ̈ܠܫܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܇ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܡܪܢܝܐ ܢܚܛܘܢ܇ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܟ̈ܝܐ ܢܪܡܘܢ: ܘܕܗܢܝ̈ܢ ܡܣ̈ܓܦܢܝܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܨܦܬܐ ܢܣܼܒܘܢ: ܡܢ ܗܪܟܐ ܒܕܐܫܝܚܘ ܘܨܒܝܢܐܝܬ ܐܦܝܛܘ ܒܡܝܬܪܘܬܐ: ܢܒܥܼܐ ܐܢܫ ܘܟܕ ܠܐ ܨܿܒܝܢ ܕܗܕܐ ܢܥܒܼܕ ܐܢܘܢ ܝܪ̈ܬܐ ܚ݀ܛܐ ܘܠܚܐܪܘܬܐ ܓܿܠܙ. ܡܛܠ ܕܚܐܪܘܬܐ܆ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢ ܐܝܬܝܗܿ: ܠܡܪܓ ܘܠܡܓܒܐ܇ ܇ܠܒ̈ܝܫܬܐ ܐܘ ܠܛܒ̈ܬܐ. ܘܐܢܗܸܘ ܕܓܿܒܝܐ ܘܨ݀ܒܝܐ ܒܒܝ̈ܫܬܐ܆ ܠܐ ܦܐܝܐ܇ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܘܨܐܝܬ [ܦܓܕܢـ]ܗܿ ܐܢܫ܇ ܩܛܪܘܢܐܝܬ ܢܘܒܠܝܗܿ܇ ܡܐ ܕܠܕܘܒܪ̈ܐ ܛܡ̈ܐܐ ܪܓܐ܇ ܘܠܛܘܥܝܝ ܦܬܟܪܝ: ܒܝܕ ܗܠܝܢ [ܓܝܪ] ܐܝܬܝܗܿ ܪܝܫܝܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܠܐܪܥܢܝܐ. ܕܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܦܘܪܥܢܐ܆ ܠܗ݀ܢܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܗ݀ܢܘ ܕܝܢ ܡܬܬܨܡܚܢܘܬܐ ܕܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܗ݀ܝ ܕܐܚܒܘ ܐܦ ܡܢ ܬܢܢ܇ ܐܨܛܒܝܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܕܥܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܒܝܕ ܥܒܕ̈ܝܗܘܢ ܘܒܝܕ ܕܚܠܬܗܘܢ܆ ܘܗܘܡܐ ܕܠܗ ܐܚܒܘ ܘܪܚܡܘ܆ ܠܗ ܐܦ ܕܢܐܪܬܘܢ ܡܢ pb. 98a ܠܗܠ ܡܫܬܘܝܢ. ܘܐܢܗܸܘ ܟܿܝܬ: ܕܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܪܓܬ ܚܐܪܘܬܐ: ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܡܢ ܠܗܠ: ܢܗܦܟܝܗܿ ܐܢܫ ܩܛܝܪܐܝܬ: ܢܿܥܠ ܠܗܿ ܠܚܐܪܘܬܐ܆ ܘܡܢ ܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܚܿܩ ܠܗܿ. ܡܿܕܝܢ ܐܪܐ܇ ܐܢܗܘ ܕܚܐܪܘܬܐ ܡܛܠ ܪܓܸܬ ܒܝܫܘܬܐ ܟܕ ܝܕܥܿܐ ܠܬܫ̈ܢܝܩܐ ܕܣܝܡܼܝܢ ܥܠܝܗܿ ܬܲܒܣܪ: ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܬܚܒ ܠܬܫܢ̈ܝܩܐ܇ ܡܛܠ ܗܢܝܐܘܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ܆ ܫܦܝܪ ܕܠܐ ܬܬܥܘܠ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܢܢ܆ ܕܗ̈ܢܝܢ ܟܕ ܗ̈ܢܝܢ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܚܿܙܝܢܢ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܫܪ̈ܫܐ ܕܥ̈ܠܝܡܐ ܟܕ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ: ܡܬܢܝܪ ܘܡܢ ܪܓܬܐ ܕܘܝܬܐ ܥܿܗܪ ܘܦܿܩܪ: ܡܚܒ ܟܝܬ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܡܘܬܐ ܢܩܒܠ܆ ܘܕܢܿܡܠܐ ܪܓܬܐ ܕܘܝܬܐ ܕܒܗ ܥܫܸܢܬ. ܘܗܕܐ ܠܘܬ ܣܓ̈ܝܐܐ ܥܲܝܢܼܢ ܕܗܘܼܬ. ܘܠܗܿ ܐܦ ܡܢ ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܚܘܕܪ̈ܢܝܬܐ ܩܒܠܢܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܥܦ ܦܪܝܣ ܘܥܠ ܐܠܼܝܘܢ܆ ܘܥܠ ܒܢ̈ܝܐ ܪ̈ܚܝܡܐ ܕܐܦܪܝܡܘܣ ܘܥܠ ܓܢܒܪ ܚܝܠܐ ܐܘܟܼܠܝܘܣ܇ ܐܒܕܢ ܕܡܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܼܫܪ. ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܬܙܝܬܐ. ܘܕܡܢ ܕܝܠܝ ܥܗܕ: ܐܟܙܢܐ ܕܫܡܫܘܢ܇ ܗܿܘ ܬܘܩܦܐ ܪܒܐ ܕܐܝܣܪ̈ܠܝܐ܇ ܐܝܿܢܐ ܕܡܛܠ ܫܛܝܘܬܗܿ ܕܪܓܬܐ܇ ܡܢ ܪܘܚܐ ܘܡܢ ܐܘܚܕܢܐ܇ ܘܡܢ ܕܝܢܐ ܘܡܢ ܐܝܩܪܐ܇ ܘܡܢ ܬܘܩܦ ܚܝܠܐ ܐܚܒ ܕܢܦܠ܇ ܒܠܚܘܕ ܗܢܝܢܗ ܢܥܦܐ܇ ܗܕܐ ܐܡܪܢܢ: ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܠܢ ܓܸܕܫܬ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܐܢܫ ܥܠܝܡܐ܇ ܕܠܩܝܛܘܢܐ ܕܡܠܟܐ ܚܒ݀ܨ ܕܢܥܘܼܠ܇ ܘܥܡ ܕܪ̈ܘܟܬܐ ܕܗܢܐ ܠܡܬܥܿܕܢܘ. ܘܟܕ ܐܬܬܕܪܟ ܗܕܡ ܗܕܡ ܐܬܦܿܠܓ. ܕܕܡܿܝܢ ܠܗܿܠܝܢ: ܐܦ ܡܛܠ ܐܢܫ̈ܐ ܚܡ̈ܬܢܐ ܫܡܼܥܢܿܢ ܟܝܬ ܘܥܲܝܢܢ. ܕܡܛܠ ܐܢܫܐ ܓܘܡܕܢܐ܆ ܠܪܩܝܥܐ ܐܬܥܠܝܘ ܘܠܥܘܡܩ̈ܐ ܕܫܝܘܠ ܐܙܠܘ. ܕܠܐ ܣܝܒܪܘ ܠܥܘܙܐ ܕܚܡܬܐ. ܘܐܡܿܪܚܘ ܘܠܡܠܟܐ ܠܝܛܘ. ܘܠܡܢܐ ܘܿܠܐ ܕܣ̈ܓܝܐܬܐ ܐܫܼܬܥܐ܇ ܟܕ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܣ̈ܓܝܐܐ: ܠܐܒܕܢܐ ܟܝܬ ܘܠܥܛܝܐ ܗ݀ܘ ܡܝܬܝܐ ܘܕܡܢ ܬܢܢ܇ ܘܟܘܠܢܝܐ ܘܕܡܢ ܠܗܠ܇ ܪܓܿܝܢ ܘܡܿܚܒܝܢ܇ ܕܒܠܚܘܕ ܪܚܡܬܗܘܢ ܬܫܼܠܡ. ܘܗܿܕܐ ܡܿܢ ܓܒܝܬܐ ܗ݀ܝ ܕܚܐܪܘܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܢ ܬܬܥܨܐ: ܘܡܢ ܡܿܐ ܕܨ݀ܒܝܐ ܬܬܗܓܪ܆ ܡܬܛܿܠܡܐ. ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܬܚܫ܆ ܫܦܝܪ ܐܪܐ܇ ܕܒܝ̈ܫܐ ܕܢܘܪܐ ܗ݀ܘܝܢ ܝܪ̈ܬܐ. ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ܆ ܐܢܗܸܘ pb. 98b ܕܠܦܘܬ ܐܲܡܢܝ̈ܗܘܢ: ܦܘܪܥܢܐ ܠܒ̈ܝܫܐ ܠܐ ܡܝܼܬܟܝܿܠ ܘܡܣܬ݀ܩܡ܆ ܚܣܪܐ ܒܡܢܬܐ ܗܿܝ ܕܣܓܝ ܪܒܐ ܟܐܢܘܬܐ. ܠܘܩܕܡ ܡܿܢ܆ ܟܕ ܒܗܕܐ ܡܬܐܡܪܐ ܡܬܒܿܝܢܝܢܢ܆ ܕܐܝܟ ܐܝܿܕܐ. ܡܦܿܠܚ ܐܢܫ ܠܟܠ ܐܕܫܿܐ ܕܥܘܿܠܘܬܐ. ܡܙܲܢܐ ܡܼܬܛܡܲܐܐ. ܩܿܛܠ. ܡܬܛܿܘܫ. ܡܓܕܦ. ܡܪܫܥ. ܐܝܿܕܐ ܐܪܐ ܟܐܢܐ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ. ܕܐܝܟ ܥ̈ܒܝܕܬܐ ܗܠܝܢ ܣܒܸܠܬ ܛܒ ܢܬܦܼܪܥ܆ ܐܘ ܕܢܚܿܒܪ ܒܘܣܡܐ ܘܢܝܿܚܐ ܕܩܕܝܫܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܡܛܠ ܕܛܿܒܘܬܐ ܬܫܬܲܦܠ: ܠܒܘܣܡܐ ܕܚ̈ܣܝܐ ܢܐܬܪܘܢ ܡܛܘ̈ܫܐ܆ ܡܿܢܐ ܟܿܐܐ܇ ܕܟܠܗ ܝܲܗܠܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܟܢܘܫܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܩܕܠܐ ܡܪܘܕܐ ܢܪܝܡܘܢ ܠܘܩܒܠ ܗܿܘ [ܛܿܒـ]ـܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܬܚܝܬ ܐܘܟܪ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܬܟܕܢ܆ ܝܬܝܪ ܒܣܝܡܐ ܢܬܝܕܥ ܗ݀ܘ ܛܒܐ܇ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܼܝ ܛܒܘܬܐ ܡܠܘܐܐ ܠܒܝܫܼܘܬܐ ܬܗܸܘܐ. ܗ݀ܝ ܕܫܟܝܪܘܬܐ ܗܿܝ. ܘܡܬܡܝܩܢܝܬܐ ܣܘܓܐܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ: ܐܢܗܸܘ ܕܒܗܿ ܐܚܪܬܐ ܡܬܒܲܩܝܢܢ: ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܠܕܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܇ ܕܡܫܲܬܦܲܥ ܕܠܐ ܡܪܫܘ ܚܙܝܢܢ܇ ܘܠܛܠܘܡ̈ܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܥܒܕܝܢ ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ܇ ܘܠܫܘ̈ܝܕܐ ܘܠܒ̈ـ[ـܙܘܙ]ܝܐ ܥܡ ܚܘܕܪܐ ܕܙܝܡ̈ܝܐ ܕܫܪܟܐ. ܠܗ݀ܢܘܢ ܕܐܢ ܡܢ ܠܗܠ ܠܐ ܕܝܿܢܐ ܟܐܢܘܢܬܐ܇ ܘܥܝܪܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܐ ܥܿܒܕܐ: ܡܬܥܘܠܝܢ܆ ܘܡܬܛܿܠܡܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܘ. ܒܕܡܢ ܬܢܢ܆ ܠܐ ܬܟܼܣ ܘܠܐ ܬܐܪ܇ ܢܡܘܣܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܠܒܝ̈ܫܐ. ܕܐܦ ܕܝܢ ܥܡ ܗ݀ܠܝܢ: ܚܣܪܐ ܡܠܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ: ܐܢܗܼܘ ܕܠܟܣܐ ܕܪܫܝܢܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܿܡܼܨܝܢ ܒܝ̈ܫܐ ܡܢ ܠܗܠ܆ ܩܪܝܒܐ ܗܿܝ ܠܡܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ. ܐܢܗܸܘ ܓܝܪ ܕܡܢ ܬܡܢ: ܚܘܣܝܐ ܢ݀ܓܕ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܫܥܘ ܗܿܘ ܚܿܢܢܐ܆ ܠܡܢܐ ܟܝ ܕܢܬܟܘܣ ܠܒܝܫܬܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܪܡܿܝܐ ܠܗ. ܠܡܢܐ ܬܘܒ ܠܝܚܝܕܝܗ ܫܕܪ ܦܪܘܿܩܐ܇ ܘܕܡܢ ܬܚܝܬ ܢܝܼܪܐ ܕܡܚܿܒܠ ܢܦܫ̈ܬܐ ܒܸܠܐܐܪ ܠܢ ܢܲܦܩ. ܒܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܢܡ̈ܘܣܐ ܥܠ ܡܬܥܒܪ̈ܢܐ ܣܐܡܿ ܗܘܐ܇ ܕ[]ܗܘܢ ܠܪܘܫܥܐ ܟܐ݀ܦ ܗܘܐ ܘܡܲܪܟܢ. ܐܘ ܬܘܒ܆ ܒܐܝܕܐ ܡܠܬܐ܇ ܥܠ ܐܢ̈ܫܐ ܡܥ̈ܘܠܢܐ ܡܚܘܬܐ ܬܿܙܝܙܬܐ ܘܫ̈ܒܛܐ ܥܙ̈ܝܙܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܝܿܬܝ܇ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܡܥ̈ܘܠܢܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܐܪ̈ܦܝ܇ ܐܢܗܘ ܕܒܚܘܣܢܐ ܬܡܢ ܡܬܚܿܫܚ܇ ܘܠܘ ܒܕܝܢܐ ܘܒܢ̈ܓܕܐ܆ ܡܬܬܚܝܒܐ ܓܝܪ: ܐܝܟ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܐܘ ܗܦܟܬܐ: ܕܐܘ ܠܟܠܗܘܢ ܡܢ ܬܢܢ pb. 99a ܢܬܒܿܥ ܐܘ ܕܐܦܠܐ ܠܚܕ ܘܠܟܘܘܢܐ ܕܡܢ ܬܡܢ ܢܛܘܪ. ܐܘ ܡܢܐ ܗܝܼ ܡܠܬܐ܇ ܕܚܕ ܡܢ ܟܕ ܟܠܗ ܟܝܠܐ ܕܥܢܬܘܬܗ ܡܲܠܝ ܐܬܼܦܿܠܛ ܕܠܐ ܢܼܓܕܐ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܪ̈ܒܘ ܢܓ̈ܕܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܬܡܚܝ܇ ܐܢ ܬܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܫܬܘܝܢ. ܡܬܥܘܠ ܠܗ ܓܝܪ ܡܢ ܗܿܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ܇ ܗ݀ܘ ܕܗܪܟܐ ܚܫܼ܇ ܟܕ ܒܪ ܦܚܡܗ ܐܫܬܘܝ ܠܓܗܝܬܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܬܡܢ. ܐܠܐ ܟܝܬ: ܗ݀ܝ ܕܗܿܢܐ ܡܿܢ ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܢܬܟܘܢ: ܚܐܪܘܬܗ ܨ݀ܒܝܐ. ܣ̈ܓܝܐܐ ܓܝܪ ܡܬܟܫܦܝܢ ܘܪܓܿܝܢ ܆ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܬܢܢ ܢܚܫܘܢ܆ ܘܠܐ ܬܡܢ. ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗ݀ܝ ܕܒܗܦܟܐ ܪܓܿܝܢ ܘܫܐܠܿܝܢ. ܕܗܪܟܐ ܕܢܬܥܲܕܢܘܢ ܢܫܬܒܲܩܘܢ܆ ܘܬܡܢ ܐܝܟ ܕܨܿܒܐ ܢܥܼܒܕ܇ ܗ݀ܘ ܡܘܿܬܒ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ܇ ܘܕܝܿܢܐ ܕܥ̈ܠܡܐ ܟܠܗܘܢ܇ ܘܡܲܠܚܐ ܘܡܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܗ݀ܘ ܕܥܡ ܫܬܩܐ܆ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܫܿܦܝܐ ܘܫܒܝܚܐ ܐܡܝܢ.

Memra 2

ܐܚܪܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ܆ ܥܠܘܗܝ ܕܢܝܫܐ. ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܐܢ ܦܪܫܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ: ܒܠܥܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܡܛܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܘܬܐ.

ܬܘܒ ܐܦ ܗܟܝܠ܆ ܟܕ ܠܒܛܝܠܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܥܠ ܟܠ ܩܝܿܡܐ ܡܫܼܿܒܚܝܢܢ: ܘܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܕܥܠ ܫܘܪܐ ܕܡܢ ܫܡܿܝܪܐ ܫܦܝܪܐ ܡܠܚܡ ܬܟܝܠܝܢܢ: ܘܚܠܦܝܗܿ ܐܝܟ ܡܐ ܕ݀ܠܬܟ ܐܦܘܕܝܟܣܐ ܥܿܒܕܝܢܢ܆ ܗܠܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ܇ ܠܡܫܪܪܘ ܠܫܡܥܐ ܫܦܝܐ ܕܦ̈ܫܝܛܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܣܘܪ̈ܥܦܐ ܕܟܕܒܘܬܐ ܢܲܡܕܘܢ܇ ܘܒܫܒ̈ܝܠܐ ܕܫܪܪܐ ܢܫܬܒܿܠܘܢ. ܬܗܘܐ ܠܢ ܕܝܢ ܗܝ܆ ܠܟܣܝܣ܆ ܡܒܕܩܢܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐ̈ܠܨܿܢ. ܡܛܠ ܟܝܬ: ܕܐܢܗܼܘ ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܥܡ̈ܠܝ: ܡܣܪܚܢܘܬܐ ܬܬܐܡܼܿܢ܆ []ـܛܐ ܘܝܿܩܪܐ ܗܝ ܡܚܫܒܬܐ. ܘܡܬܒܼܿܣܝܐ ܘܡܬܪܡܝܐ܆ ܡܛܠ ܣܒܥܐ ܗܝܼ ܡܠܬܐ. ܘܚܢܢ ܒܣܒܝܪܘܬܐ ܕܪܚܡܬ []ܝܩܪܐ ܡܬܬܨܝܼܕܝܢܢ܇ ܕܣܿܥܝܢܢ ܥܠ ܣܝ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ. ܗܘܐ ܠܢ ܕܝܢ ܒܪܕܪܝܫ ܗܼܝ ܣܘܢܛܟܣܝܣ ܐܟܚܕܐ܆ ܢܗܝܪܬܐ ܐܘ ܣܩܼܝܠܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ: ܕܠܐ ܡܛܠ [] ܫܘܟܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܬܪ̈ܓܡܢ: ܠܘܬ ܛܫܝܘܬܐ [] ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܗܼܘ ܡܪܥܐ ܢܬܓܪܦ: ܘܠܐ ܡܛܠ [] ܫܝܛܘܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ܇ ܠܠܘܬܐ ܢܣܿܛܪ [ܬ]ܐܘܪܝܐ. ܦܐܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܟܕ ܫܦܝܪ []ܢܝܐ܆ ܕܐܝܟ ܟܠܬܐ ܗܕܝܪܬ ܟܪܘܡܐ ܐܘ ܒܥܘܛܦܐ pb. 99b ܕܡܢ ܠܟܣ̈ܝܣ ܬܬܟܲܢܟ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܗܕܐ܇ ܥܡ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܪܚܡܸܬ ܥܡܠܐ ܢܥܒܕ܆ ܕܠܗܿ ܠܡܠܬܐ ܢܚܿܣܢ ܘܲܢܝܲܡܝܢ܇ ܒܝܕ ܟܪ̈ܣܝܣ ܐܒܗ̈ܝܬܐ. ܐܝܟܢ ܕܠܐ ܢܣܬܒܪ܇ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܘ ܐܝܟ ܫܬܐܣܬܐ ܕܣܝܼܡܐ܇ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܪܘܚܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܩܲܒܠܘ ܠܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܪܕܝܢܢ. ܡܛܠ ܟܝܬ܆ ܕܟܠ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܐܘ ܡܣܪܚܢܘܬܐ: ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕ: ܒܿܝܪܐ ܘܓܠܝܕܐ. ܪܘܥܐ ܗܝ ܡܠܘܢ܆ ܘܠܐ ܣܟ܇ ܗܢܝܢܐ ܡܬܬܓܪܐ ܠܝܕܥ̈ܝ ܣܘܟܠܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܗ݀ܠܝܢ ܐܚܝܕܐ: ܘܒܡܕܡ ܓܠܝܕܐ. ܒܦܠܓ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗ݀ܝ ܕܬܗܿܢܐ ܘܬܬܝܩܪ. ܗ݀ܠܝܢ ܐܡܼܪܬ܆ ܟܕ ܥܠ ܝܲܨܝܦܘܬܐ ܗ݀ܝ ܕܠܟܠ ܚܙܝܩܐ܇ ܐܘܩܝܢܐ ܕܠܒܐ ܐܝܬ ܠܝ. ܕܡܢܗ ܐܦ ܐ݀ܓܕ ܚܝܠܐ ܘܬܥܕܝܪܐ܆ ܟܕ ܡܛܠܬܗ ܐܝܦܝܟܪܡܛܐ ܗܠܝܢ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܠܡܬܠ܀

ܟܠ ܢܣܝܘܢܐ ܘܟܠ ܡܲܪܕܘ: ܐܝܢܐ ܕܒܪ̈ܚܡܐ ܕܐܒܐ ܟܐܢܐ ܥܠ ܥܿܠܡܐ ܡܿܡܠܟ܆ ܡܢ ܩܢ ܐܪܒܥ ܝܕܥܿܝܢܢ ܕܗܿܢܐ ܗܘܸܐ. ܐܘ ܓܝܪ ܠܡܚܪ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ݀ܢܘܢ ܛܒ̈ܐ ܕܐܢܫ̈ܐ܆ ܐܘ ܠܐܒܿܕܢܐ ܘܠܿܥܛܝܐ܆ ܐܘ ܠܡܩܢܐ ܬܘܒ܇ ܐܟܡܐ ܕܠܥܢ̈ܬܐ ܘܥ̈ܘܠܐ܇ ܘܠܥܘ̈ܠܐ ܬܘܒ ܥܦܝܦܐܝܬ. ܐܘ ܠܡܟܣܘ ܠܒܝܫܬܐ ܕܩܝܡܐ܆ ܐܘ ܠܡܬܟܣܘ ܠܗ݀ܝ ܕܥܬܝܕܐ܆ ܒܡܘܪܐ ܡܬܠܲܬܬܐ. ܠܡܕܟܝܘ ܠܗ݀ܝ ܕܥܒܸܪܬ. ܐܢܕܝܢ ܘܙܕܝܩܐ: ܠܕܘܟܝܐ ܕܫܥܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܕܡ ܢܬܢܿܣܐ. ܐܘ ܕܠܐ ܢܚܼܛܐ ܡܿܠܦܐ ܠܗ ܡܪܕܘܬܐ܀

ܗܠܝܢ ܒܡ̈ܢܘܬܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܕܦܘܓܠܐ ܢ̈ܬܬܠܝܦܢ ܒܪܡ ܫܒܛܐ ܕܡܓܢ ܥܠ ܗܢܐ܆ ܚܕܢܝܐ ܗܘܼ ܢܝܼܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܬܐ ܦܸܪܥܬ݀. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ܆ ܡܛܠ ܒܘܚܪܢܐ ܘܒܘܩܝܢܐ. ܗܿܠܝܢ ܗܟܝܠ ܡܘܪ̈ܣ ܐܪܒܥ܆ ܐܘ ܓܝܪ ܡܢ ܠܒܪ ܗܘ̈ܝܢ܆ ܐܘ ܡܢ ܒܝ̈ܬܝܬܐ. ܡܛܠ ܟܝܬ: ܕܢܡܘܣܐ ܛܒܿܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܟܕ ܪܚܡܬܢܐܝܬ ܪܕܐ: ܒܪܫܝܬ ܡܢ ܠܒܪ ܡܿܦܢܐ: ܘܒܝܕ ܩܢܝ̈ܢܐ ܡܪܬܐ ܠܩܢ̈ܝܐ: ܐܝܛܐ ܕܝܢ܆ ܐܢ ܐܝܲܬܝܸܬ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܦܐܪ̈ܐ܆ ܡܢܝܚ ܠܫܒܛܐ ܘܡܼܟܠܐ ܘܚܿܓܪ ܠܡܪܕܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܠܐ. ܡܢ ܒܝܬܝ̈ܬܐ ܘܕܝ̈ܠܢܝܬܐ ܡܫܪܐ. ܘܒܗܿܝ ܡܿܢ ܠܒܥܝܪܐ ܡܡܝܬ܆ ܘܠܙܪ̈ܥܐ ܡܒܿܛܠ܆ ܐܘ ܠܦܪ̈ܕܝܣܐ ܡܥ̈ܒܐ ܓܿܠܙ. ܘܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܒܗܿܕܐ ܕܝܢ܆ ܠܦܓܪܐ ܘܠܢܦܫܐ ܘܠܒܢ̈ܝܐ ܒܝܕ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܡܿܢ ܠܦܓܪܐ. ܘܒܝܕ ܫܛܝܘܬܐ ܘܡܬܬܥܒܕܢܘܬܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ. pb. a00a ܘܒܝܕ ܡܘܬܐ ܘܥܛܝܐ ܠܦܐܪ̈ܐ ܕܟܪܣܐ. ܘܐܢܗܸܘ ܡܢ܇ ܕܒܗܿܠܐ ܘܢܝܚܐ ܒܝܫܘܬܐ: ܡܢ ܬܩܘܦ ܕܪܥ ܕܪܕܝܘܬܐ: ܐܬܩܸܝܬ ܘܐܬܢܩܸܠܬ ܚܛܝܬܐ ܕܐܥܬܩܸܬ܆ ܟܕ ܡܬܬܢܝܚ ܕܪܥܐ ܕܐܬܬܪܝܡ܆ ܝܡܝܢܐ ܚܝܲܝܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܲܓܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܠܐ܆ ܒܝܕ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܛܒ ܡܝ̈ܫܡܢ܇ ܐܬܐ ܗ݀ܘ ܪܚܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܒܥܒܕܘܬܐ ܟ݀ܕܢ܆ ܘܒܐܝܕ̈ܝ ܣܐܢ̈ܐ ܫܒ݀ܩ. ܘܠܚܪܬܐ ܡܓܠܐ ܕܐܒܿܕܢܐ ܡܢܝܦ ܥܠܘܗܝ. ܐܦ ܟܝܬ: ܘܐܝܕ̈ܝܐ ܕܣ̈ܢܐܐ ܘܕܣܩܘܪ̈ܐ܆ ܫܒܛܐ ܥܙܝܙܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܡܢ ܗ݀ܢܘܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܠܗ݀ܢܐ ܚܟ݀ܡܝܢܢ܀

ܐܠܐ ܟܝܬ ܛܟ ܢܒܼܥܐ ܐܢܫ܆ ܕܐܢܗܸܘ ܕܨ݀ܒܐ ܗܘ ܐܠܗܐ܇ ܕܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܣܢ̈ܐܐ ܐܢܫ ܢܬܬܡܝܬ܇ ܘܐܢܗܸܘ ܕܠܐ ܨ݀ܒܐ܆ ܠܡܢܐ ܟܝ܇܇ ܛܡܐܘܬ ܩܼܛܠܐ ܒܣ̈ܓܝܐܐ ܡܬܬܡܪܚܐ܆ ܐܢܕܝܢ ܘܨܿܒܐ܆ ܠܡܿܢܐ ܫܚܿܩ ܘܡܿܫܢܩ ܠܩܛܘܿܠܐ܇ ܐܘ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܘ ܡܢ ܠܗܠ܀

ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܓܿܝܒ ܦܬܓܡܐ. ܕܡܛܠ ܗ݀ܝ ܕܬܬܟܘܢ ܒܝܫܬܐ: ܒܕܘܟ ܡܿܢ ܝܲܨܝܦ ܐܠܗܐ ܕܗܕܐ ܬܗܸܘܐ. ܟܕ ܡܲܫܠܡ ܠܪܫܝܥܐ܇ ܠܐܝܕܐ ܚܒܠܬܐ ܕܩܿܛܘܠܐ. ܒܕܘܟ ܕܝܢ ܡܲܫܠܡܘ ܡܿܢ ܠܐ ܡܲܫܠܡ ܥܡ ܡܠܬܐ ܡܲܪܫܠܘ ܕܝܢ ܡܲܪܫܠ ܒܪܡ. ܘܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܗܿܕܐ ܐܬܢܲܗܪ ܠܢ܆ ܕܡܿܢܐ ܡܿܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܘܡܫܬܒܩܢܘܬܐ܆ ܥܿܪܨܐܝܬ ܢܒܿܕܩ. ܡܲܫܠܡܢܘܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܗܿܕܐ ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܠܗ݀ܝ ܕܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܘܣܘܝܥܐ ܕܐܝܕܐ ܚܟܝܡܬ ܒܟܠ ܕܐܠܗܐ ܡܬܦܪܢܣܐ܇ ܘܠܗ݀ܘ ܕܐܝܟܢ ܕܗܘܼ ܐܝܬ ܠܗܿ: ܕܢܚܫ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܡܬܦܪܣܐ. ܡܪܫܠܢܘܬܐ ܕܝܢ܆ ܠܗ݀ܝ ܕܒܿܥܝܕܐ ܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܡܟܢܝܢܢ܆ ܐܝܬܝܗܿ ܐܦ ܗܝ ܙܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ. ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܕܒܪ ܒܩܛܝܪܐ ܠܚܐܪܘܬܐ ܕܗ݀ܘ ܕܣܿܥܐ ܕܢܲܒܐܫ܆ ܒܕ ܡܬܬܓܪ ܥܘܕܪܢܐ ܠܗ݀ܘ ܕܚܿܐܫ܆ ܐܘ ܟܕ ܡܿܦܣ ܘܫܒܿܩ ܕܗܕܐ ܬܗܸܘܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܬܒܿܪܩ ܘܢܬܬܒܪܝܢ ܗܘܡܐ ܕܐܬܐܡܪ: ܢܣܒ ܥܠ ܐܢܫ ܡܢ ܐܘܛܘܩܪܛܘܪܘܣ܇ ܕܠܡܕܝܢܬܐ ܡܕܡ ܕܬܚܝܬ ܐܘܕܚܕܢܗܿ. ܬܪܝܢܐܝܬ ܥܿܒܕ ܡܠܬܐ ܠܘܩܕܡ ܡܢ ܒܣܝܘܿܡܘܬ ܢܡܘܣ̈ܐ ܒܐܣܛܪ ܛܝܓܘܬܐ. ܘܬܥܲܕܝܪܐ pb. 100b ܕܡܢ ܐܝܕܐ܇ ܐܢܗܸܘ ܕܡܢ ܦܠܓܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܡܬܬܩܪܒܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ: ܐܢܗܸܘ ܕܡܢ ܗܿܕܐ ܠܐ ܬܬܗܸܢܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܡܢ ܪܘܡܐ ܕܟܗܝܢܘܬܐ: ܬ݀ܒܣܐ ܘܬܬܫܼܝܛ ܠܐܚܝܕܐ܆ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܥܿܒܕ ܡܠܬܐ ܕܗܿܕܐ. ܘܐܢ ܗܘܼ ܕܡܼܬܡܚ̈ܫܠܐ. ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܒܪܒܪܝܬܐ ܡܬܬܩܪܒܐ܆ ܡܪܦܐ ܠܗܿ ܕܬܬܟܼܣ ܚܠ̈ܫܬܐ: ܘܥܘܪܕܢܐ ܕܡܢ ܐܝܕܐ ܡܢܗܿ ܓܿܠܙ. ܘܠܐܣܛܪ̈ܦܘܣ ܦܩܿܕ ܘܡܢܗܿ ܡܪܝܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܟܼܡ ܠܕܘܝܬܐ܇ ܕܟܡܼܐ ܗܝ ܛܒܬܗ ܕܫܠܡܐ܆ ܡܛܠ ܩܪܣܐ ܘܩܿܪܒܐ. ܒܗܿܢܐ ܗܟܝܠ ܢܝܫܐ܇ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܢܦܫܐ ܕܝܠܢ܇ ܡܥܼܕ ܕܢܚܟܡ ܘܕܢܐܨܦ܇ ܗ݀ܘ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܘܡܪܐ ܕܟ݀ܠ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܡܢ ܝܕ ܣܘܓܐܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ: ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ ܠܐ ܡܬܐ݀ܡܢܝܢ. ܡܿܫܠܡ ܘܡܲܪܫܠ ܘܒܐܝ̈ܕܝ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܡܲܪܦܐ ܘܫ݀ܒܩ. ܕܗܕܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܢܚܿܘܐ܇ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܐܡܿܪ ܢܒܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܕܐܬܐ ܥܠܝܗܿ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܗܿܘ ܡܠܼܟ ܒܒܠ: ܘܕܐܫܠܡܗܿ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܿ. ܕܐܫܠܡ ܡܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡܣܬ݀ܟܠܝܢܢ܆ ܕܗܘܼ ܓܿܡܪ ܠܐܒܿܕܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܒܡܣܪܐ ܐܘ ܢܪܓܿܐ: ܬܫܡܫܬܐ ܗ݀ܘ ܒܝܫܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܿܘܠܬܐ ܠܐܒܕܢܐ ܗ݀ܘܐ ܗܘܐ. ܐܝܟܢ ܕܚܿܙܝܐ ܐܚܪܢܐ ܢ݀ܒܝ܇ ܕܐܢܐ ܡܕܝܠ ܐܢܐ ܘܐܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ܇ ܠܐ ܢܢܘܡܘܢ ܘܠܐ ܢܕܡܟܘܢܼ ܘܠܐ ܢܬܦܲܣܩ̈ܢ ܥܪ̈ܩܐ ܕܡ̈ܣܢܝܗܘܢ. ܥܠܝܟܝ ܒܪܬܝ ܥܡܝ: ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܝܗ݀ܒ ܕܢܪܢܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܕܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܘܣܘܝܥܐ ܕܡܢ ܐܝܕܗ܇ ܗܝܼ ܡܕܝܢܬܐ ܡܬܲܬܚܕܐ ܗܘܬ. ܗܿܕܐ ܡܿܢ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܡܿܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܡܪܫܠܢܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܦܘܠܘܣ ܢܣܝܒܐ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܐܡܿܪ܇ ܕܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܡܿܕܥܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ܇ ܘܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܟܐܒ̈ܐ ܕܨܥܪܐ܇ ܘܡܛܠ ܗܿܢܐ ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܪ̈ܓܝܓܬܐ ܛܡ̈ܐܬܐ ܕܠܒܗܘܢ. ܒܗܠܝܢ ܗܿܝ ܕܐܫܠܡ ܚܠܦ ܗ݀ܝ ܕܐܪܫܠ ܫܒܼܩ ܘܣܼܡ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܐܢܐ pb. 101a ܕܢܘܕܐ܇ ܕܥܡ ܥܘܕܪܢܐ ܘܣܿܘܝܥܐ ܕܡܢܗ ܗܘܬ ܗ݀ܕܐ܇ ܐܝܟ ܫܘܘܕܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܛܠ ܡܫܠܡܢܘܬܐ. ܐܟܘܬܗܿ ܕܗ݀ܕܐ ܐܝܬܝܗܿ܇ ܘܗ݀ܝ ܕܪܒܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܘܫܐ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܩܿܛܘܠܐ ܘܕܠܐ ܟܡܲܢ ܠܗ. ܘܐܠܗܐ ܐܫܠܡܗ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ܇ ܥܿܒܸܕ ܠܟ ܐܬܪܐ ܕܢܥܪܘܩ ܠܬܡܢ. ܫܘܘܕܥܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܚܕܐ ܚܣܝܪܐ ܠܢ ܠܥܘܩܒܐ܆ ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܝܘܒ. ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܡܪܡܝܢܐ܆ ܕܗܐ ܡܲܫܠܡ ܒܐܝ̈ܕܝܟ. ܘܗܿܢܐ ܫܘܘܕܥܐ܆ ܕܡܦܣܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܦܪܝܫܐ ܓܝܪ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܚܘܝܢܢ܇ ܗܿܝ ܕܐܫܿܠܡ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܥܿܕܪ. ܡܢ ܗ݀ܝ ܕܐ݀ܫܠܡ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܪܫܠ ܘܠܐ ܫܿܘܙܒ܇ ܐܘ ܥܿܕܪ ܠܩܛܝܠܐ܇ ܘܗ݀ܝ ܬܘܒ ܕܐܪܫܠ ܐܝܟ ܡܿܢ ܕܐܦܿܣ ܕܗܿܕܐ ܬܗܸܘܐ. ܟܕ ܗ݀ܠܝܢ ܕܝܢ ܗܿܟܢܐ ܐܬܦܪ̈ܫܝ܆ ܢܦܼܢܐ ܘܠܘܿܬ ܒܿܥܬܐ ܕܩܕܝܡܿܐ ܣܝܡܐ܀

ܕܐܢܗܼܘ ܕܨܿܒܐ܇ ܒܥܒܕܐ ܥܿܢܬܐ ܕܩܛܘܠܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܠܐ܆ ܠܡܢܐ ܡܪܫܠ ܕܗܿܕܐ ܬܗܸܘܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܨܿܒܐ܆ ܠܡܢܐ ܒܝܕ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܘ ܡܢ ܠܗܠ ܠܗܿܢܐ ܬܒܿܥ. ܐܡܿܪܝܢܢ ܓܝܪ܆ ܕܠܦܘܬ ܨܒܼܝܢܐ ܡܬܬܕܝܢܐ ܗܝ ܣܥܘܪܘܬܐ. ܐܢܗܸܘ ܕܗܿܘ ܕܩ݀ܛܠ ܗܕܐ ܪܥܼܐ ܕܢܝܿܚܐ ܕܐܠܗܐ ܢܡܲܠܐ܆ ܡܫܬܒܚܢܐ ܗܘܼ ܒܡܿܢܬܐ ܗܿܝ ܕܣܿܓܝ ܪܒܐ. ܐܬܐ ܕܗܕܐ܆ ܛܘܒܢܐ ܫܡܘܐܝܠ܇ ܗܿܘ ܕܠܐ ܠܓ ܥܘܿܠܐ ܦܿܫܚ܇ ܘܐܠܝܐ ܬܘܒ܇ ܕܠܢܒ̈ܝܝ ܕܓܠܘܬܐ ܓܲܪܣܝ܇ ܘܒܝܕ ܛܢܢܐ ܕܣܟܝܢܗ܇ ܛܠܩ ܐܢܘܢ. ܗܿܘ ܕܕܒܚܗ ܟܗܿܢܝ ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܒܗ ܣܓܝܐܝܬ ܡܬܬܬܢܝܚ ܗܘܐ ܗܘܼ ܡܪܝܐ. ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܓܝܪ ܩ̈ܛܠܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܓܲܪܣ܆ ܘܡܢ ܗܪܟܐ܆ ܐܦ ܐܓܪܐ ܕܨܒܝܢܗ ܘܕܢܟܣܬܗ ܡܲܣܒܪܝܢܢ ܕܢܿܣܒ. ܐܢܕܝܢ ܨܼܒܝܢܐ ܚܠܫܐ ܕܗ݀ܘ ܕܩ݀ܛܠ ܗܿܕܐ ܪܥܸܐ܇ ܕܠܟܘܪܐ ܕܚܡܬܗ ܢܫܲܗܐ: ܘܡܢ ܗܪܟܐ: ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܣܟܝܢܐ ܢܣܬܪܗܒ܆ ܘܠܐܝܕ̈ܘܗܝ ܢܛܝܦ ܒܿܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ ܕܡܢ ܩܛܠܐ܆ ܒܗܿܢܐ ܡܢ܆ ܠܐ ܣܟ ܨ݀ܒܐ ܐܘ ܡܬܪܥܐ܇ ܗܿܘ ܪܚܿܡ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܪܝܐ. ܒܪܡ ܡܪܫܠ ܘܫܒܿܩ܆ ܘܠܐ ܟܿܠܐ ܕܗܿܕܐ ܬܗܘܐ. ܐܘ ܟܕ ܓܿܙܡܿ ܠܒܝܫܘܬܐ ܥܡ ܚ̈ܝܐ. ܐܟܝܢܐ ܕܒܚ̈ܛܝܐ܆ ܐܘ ܟܕ ܡܟܠܠ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܘܡܪܡܪܡ܇ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܡܸܨܛܒܐ [ܡܿـ]ـܢ ܒܗ݀ܘ ܕܡܬܩܸܛܠ. ܠܐ ܕܝܢ ܣܟ܇ ܡܬܪܥܐ ܒܗ݀ܘ pb. 101b ܕܩܿܛܠ. ܘܟܕ ܬܪ̈ܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܚܕ ܡܿܢ ܗ݀ܘ ܕܥܿܒܕ: ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܚܐ݀ܫ܆ ܒܗܿܘ ܡܿܢ ܕܥܒܼܕ ܪܘܪܒܐܝܬ ܢܦܚ ܗܿܘ ܟܐܢܐ. ܒܐܝܢܐ ܕܝܢ ܕܚܐ݀ܫ܆ ܪܒܸܬ ܡܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗ. ܕܗ݀ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܩܿܛܠܝܢ: ܠܘ ܗܿܕܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܠܒܐ܇ ܕܢܢܝܚܘܢ ܠܗ݀ܘ ܚܲܝ ܥ̈ܠܡܐ܆ ܢܡܘܣܐ ܢܩܝܡ ܒܗܿܝ ܕܐܡܿܪ܇ ܕܠܐ ܬܓܘܪ ܘܠܐ ܬܩܛܘܠ܆ ܙܡܢ ܝܕ ܐܢܫ̈ܐ ܕܡܸܗ ܢܬܐܫܕ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ܆ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܕܘ ܠܕܡܿܐ ܙܟܝܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܝܕ ܛܪܘܢܐ ܐܬܟܲܗܢܘ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܐܥܿܛܪ: ܘܠܐ ܠܓܠܝܦܐ ܠܘܩܒܠ ܡܪܝܐ ܕܚܸܠܘ. ܘܡܪܝܐ ܠܩܘܪܒܢܐ ܕܡܗܘܢ: ܡܩܒܠܐ ܚܘܝܗ܆ ܘܟܕ ܐܝܕܗ ܕܟܗܿܢܐ ܡܲܠܝܐ ܛܘܘܫܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܦܘܪ̈ܥܢܐ ܕܪ̈ܕܘܼܦܐ܆ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܡܬܡܿܫܚ. ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܕܡܐ ܙܟܝܿܐ ܐܫܿܕܝܢ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܬܐܡܼܪ. ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܸܛܠܘ ܠܩ̈ܛܘܠܐ܇ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܐܕ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܥܘܠܘܬܐ ܐܬܝܕܥܘ. ܠܡܐ ܐܦ ܗܿܠܝܢ: ܠܘ ܢܝܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܘ܀

ܕܢܝܿܚܐ ܟܝܿܬ ܕܐܠܗܐ ܡܿܠܝܘ܆ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܘܠܐ ܟ݀ܦܪ ܐܢܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܟܕ ܗܿܢܘ ܠܗܘܢ ܢܝܼܫܐ. ܐܬܿܐ ܕܗܕܐ܇ ܕܐܢܫ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܒ̈ܢܝ ܝܘܡܢ ܠܩܪܒܐ ܥܠ: ܘܐܢܫ ܡܿܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܘܗܝ ܐܣܬܩܒܠ܆ ܘܪܡܚܗ. ܘܒܩܘܢܛܪܐ ܐܪܡܝܗ܇ ܐܝܟ ܕܡܢ ܣܩܘܒܠܐ ܕܝܢ܆ ܓܕܫܸܬ ܕܒܕܘܟܬ ܫܘܚܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܛܥܼܢ. ܘܟܕ ܗ݀ܢܐ ܢܬܦܼܬܩ܆ ܐܫܟܚ ܦܘܿܠܛܐ ܕܡܢ ܝܕ ܟܐܒܐ ܗܼܘ ܡܠܟܐ. ܘܗ݀ܘ ܡܿܢ ܚܐܦܐ ܐܚܿܝܕ ܗܘܐ܆ ܠܡܗܪܘ ܘܠܡܘܒܕܘ ܠܓܒܪܐ ܡܠܟܐ. ܗ݀ܢܐ ܕܝܢ ܚܲܫ܆ ܗܘܡܿܐ ܕܟܘܠܢܐܝܬ ܪܥܼܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܥܒܝܕܬܐ ܚܕܐ ܗܝ: ܡܢ ܩܨ ܚܐܦܐ ܕܨܒܝܢܐ܆ ܗܿܘ ܡܢ ܩܿܛܘܠܐ. ܗܿܢܐ ܕܝܢ ܚܠܝܡܐ ܐܬܝܼܕܥ. ܕܡܣܒܗܐ ܠܗܿܕܐ ܐܦ ܡܛܠ ܐܢܫ ܚܕܘܪܐ܇ ܕܠܘ ܣܓܝ ܠܢ ܒܙܒܢܐ ܝܠܦܼܢܢ ܕܗܘܸܬ݀ ܗ݀ܢܐ ܓܝܪ܆ ܟܡܿܗ ܒܚܙܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܢܫ ܓܕܘܕܐ܇ ܟܕ ܒܐܣܦܝܪܐ ܕܡܢ ܡܫ̈ܟܐ ܡ̈ܝܬܐ ܡܬܩܢܐ܇ ܒܓܘ ܒܐܪ̈ܝܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ܆ ܡܚܐ ܥܙܝܙܐܝܬ ܥܠ ܒܒ̈ܬܗ܆ ܟܕ ܣܲܩܘܒܠܐܝܬ ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܟܘܝܢܐ ܗܘ ܓܒܪܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܚܐܦܐ ܕܐܣܦܝܪܐ ܐܫܬܟܚ ܪܕܐ܆ ܘܕܡܐ ܡܢ ܥܝܢܘܗ̈ܝ ܫܘܪ܆ ܘܢܘܗܪܐ ܠܚܙ̈ܝܬܗ ܪܓܠ. ܘܥܠܝܡܐ ܐܣܝܐ ܘܡܝܬܐ ܢܘܗܪܐ ܐܬܚܼܘܝ܆ ܘܟܕ ܠܐ pb. 102a ܨ݀ܒܐ. ܘܐܦ ܗܪܟܐ: ܟܕ ܣܥܘܪܘܬܐ ܚܕܢܝܬܐ ܗܝ. ܛܒ ܣܕܝܩ ܘܦܠܝܓ ܪܥܝܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ܇ ܕܗ݀ܘ ܟܝܬ ܕܥܒܼܕ ܘܕܗܿܘ ܕܚܫ. ܪܥܼܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܝ݀ܢܣܩܐ ܗ݀ܘ ܠܡܿܨܠܚܘ ܠܘܩܒܠ ܒܢ̈ܝ ܐܩܡ̈ܐ ܕܝܠܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܣܦܝܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܡܿܥܒܪ ܣܿܐܡ܆ ܘܠܘ ܕܡܥܝܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܢܲܪܕܐ܇ ܡܢ ܟܘ̈ܐ ܦܬܝܚ̈ܬܐ ܘܕܠܐ ܙܗܪܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܫܕܪܐ ܗܘ܆ ܠܟܒܪ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܢܡܿܢܥ܆ ܘܡܢ ܡܚܘܬܐ ܠܐ ܢܬܥܲܕܪ. ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ܆ ܘܦ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܣܠܝܬܐ܇ ܕܡܢ ܝܕ ܩܿܛܘܠܐ ܠܩܛܠܝܐ ܡܬܬܡܿܪܚܐ. ܟܕ ܓܝܪ܇ ܗܝܼ ܣܥܘܪܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܕܡ. ܐܬܒܲܝܢ ܠܝ ܐܝܬ܇ ܟܡܐ ܪܚܝܩ ܘܕܚܝܩ ܨܒܼܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܗܿܘ ܕܩܿܛܠ. ܗܿܢܐ ܡܿܢ ܓܝܪ ܗܿܢܐ ܗܘܸܐ ܢܝܫܐ. ܕܟܕ ܠܗܿܘ ܕܒܚ܆ ܩܠܝܠ ܢܬܢܲܦܫ ܡܢ ܥܘܙܐ ܕܚܡܬܗ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܥܗܕܢܢ܇ ܕܐܠܗܐ ܕܝܢ܆ ܕܟܕ ܗ݀ܢܐ ܡܬܼܢܲܦܩ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܗܿܘ ܒܪܝܫܐ܆ ܗܢܝܼܢܐ ܡܕܡ ܢܥܼܦܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܘ ܡܲܫܠܡ܆ ܐܘ ܡܲܪܫܠ܆ ܐܘ ܡܲܦܣ ܕܗܕܐ ܬܬܼܓܡܼܪ. ܘܐܦ ܗܘܼ ܩ݀ܛܘܠܐ ܠܐ ܚ݀ܟܡ ܗܼܘ܇ ܕܠܘܩܒܠ ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܪܝܡ ܨܘܪܗ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܬ ܕܝܢܼܐ ܕܬܐܪܬܐ ܡܙܕܟܐ܆ ܘܡܛܠ ܗ݀ܕܐ ܡܢ ܟ̈ܠܗܝܢ ܗܠܝܢ.. ܗܟܝܠ ܕܝܢ: ܥܿܕܪܐ ܠܢ ܕܢܚܼܙܐ ܒܡܠܬܐ܇ ܕܟܡܐ ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܙܢ̈ܝܐ܇ ܕܛܘ̈ܠܩܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܢܗܸܘ ܕܒܥܠܼܕ ܦܘܩܕܢܐ܇ ܕܗ݀ܘ ܕܠܢܦܿܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܫܪܪ܇ ܡܚܲܠܦ ܠܚ̈ܝܐ ܗܼܘ ܒܪܝܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܐܘܪܚܐ ܬܪܕܐ ܠܢ ܡܠܬܐ ܘܬܫܬܘܫܛ܆ ܠܘܩܕܡ ܥܠ ܛܿܘܿܠܩܐ ܕܚ̈ܝܐ ܬܦܸܢܐ ܠܢ ܗܼܝ ܡܠܬܐ܀

ܛܘܿܠܿܩܐ ܗܟܝܠ ܕܚ̈ܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܡܢܗ ܡܿܢ ܡܼܢ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ. ܡܢܗ ܕܝܢ ܡܢ ܟܝܢܐ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܘܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܘܡܢ ܟܘܝܢܐ. ܘܗ݀ܘ ܟܝܬ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ܆ ܡܢܗ ܡܿܢ ܕܠܐ ܥܠܬܐ. ܘܡܗ ܕܝܢ ܥܡ ܥܠܼܬܐ ܗ݀ܘܐ. ܘܗ݀ܘ ܕܥܡ ܥܠܬܐ܆ ܡܢܗ ܡܢ ܒܡܠܬܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܘܕܡܿܫܠܡܢܘܬܐ. ܡܢܗ ܕܝܢ܆ ܠܗܿܝ ܕܡܪܫܠܢܘܬܐ ܘܕܡܫܬܒܩܢܘܬܐ. ܕܠܐ ܥܠܼܬܐ ܡܿܢ ܗܟܝܠ: ܠܛܘ̈ܠܩܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢܢ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡ̈ܠܐܟܐ ܥܙܝܪ̈ܐ ܘܕܪ̈ܚܡܝܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܫܬܠܡܝܢ ܕܥܡ ܚܪܝܦܘܬܐ ܘܩܛܝܪܐ܇ ܣܕܩܿܝܢ ܘܦܿܪܫܝܢ pb. 102b ܠܡܙܘܓܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܢܘܢ ܕܟܕ ܡܿܕܓܠܝܢ܇ ܐܘ ܓܥܼܝܢ ܐܘ ܡܿܓܣܝܢ܇ ܐܘ ܐܡܝܨ ܒܣܝܩܪܝܛܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܕܥܡ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܘܝ݀ܨܝܦܘܬܐ ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܡܘ̈ܬܐ ܓ̈ܘܢܝܐ ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܒܗܘܢ ܥܿܛܐ ܗ݀ܘ ܛܿܒܐ܇ ܠܚܕܚܕ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܲܣܓܐ ܘܡܢܛܪ ܗܿܘ ܟܐܢܐ. ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܙܘܢܙ̈ܠܐ ܘܢܘ̈ܕܐ ܕܐܪܥܐ܇ ܘܚܘ̈ܒܠܐ ܐܐܪ̈ܝܐ܇ ܕܠܚܘܕܪܐ ܕܣܝܘ̈ܩܐ ܥܿܛܝܢ܇ ܘܫܢ̈ܕܐ ܘܫ̈ܦܥܐ ܕܢܘܪܐ܇ ܗ݀ܢܘܢ ܕܒܙܒܢ ܡܢ ܐܬܝܪ܇ ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܬܗܘ̈ܡܐ ܓܿܣܝܢ܇ ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒ̈ܥܢܢܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܗܿܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܆ ܥܡ ܒܛܝܠܘܬܐ ܥܠ ܥܿܠܡܐ ܡܬܬܝܬܝܢ܇ ܡܢ ܗܿܘ ܐܚܝܿܕ ܣܘ̈ܟܐ ܕܗܢܐ܇ ܟܕ ܕܘܟܿܝܐ ܣܥܿܪ ܠܒܝܬܐ ܕܛܿܡܐܘܗܝ ܕܝܪ̈ܘܗܝ. ܐܝܬ ܠܟ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܕܗܠܝܢ. ܘܠܘܬ ܟܬܒܿܐ܆ ܘܠܘܬ ܣܝܒܘܬܐ ܕܡܥܗܕܐ ܥܬܝ̈ܩܬܐ. ܘܛܟ ܐܦ ܒܪܓܫܐ ܚܿܙܘܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܣܘܦܢܐ ܕܡܢ ܚ̈ܝܐ ܡܩܒܠܝܢ: ܒܙܢܐ ܕܡܪܫܠܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܝ̈ܘܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܬܬܪܥܬܝܢ ܘܡܬܚܲܢܩܝܢ܇ ܐܘ ܡܢ ܝܕ ܣܿܢܐܐ ܥܿܘܠܐܝܬ ܡܬܩܲܛܠܝܢ܇ ܐܘ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܟܿܠܬ ܚ̈ܝܐ ܣܝܿܦܝܢ܇ ܐܘ ܡܢ ܪ̈ܫܦܬܐ ܘܪܡܸܝܬ ܡܪܬܐ ܡܬܢܼܟܬܝܢ ܘܡܬܥܲܣܩܝܢ܇ ܐܘ ܡܢ ܥܣ̈ܒܐ ܡܡ̈ܝܬܢܐ ܟܕ ܡܬܬܪܣܝܢ ܡܬܛܿܠܩܝܢ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ: ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܗܘܢ ܆ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܡܢ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠ ܥܿܠܡܐ ܠܐ ܥܘܕ ܗܘܼܝܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܥܿܝܢ ܘܗܘܼܐ ܡܿܪܫܠ ܘܫܒܿܩ ܕܗ݀ܕܐ ܬܗܸܘܐ܆ ܘܠܐ ܟܿܠܐ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܝܢ܆ ܕܟܕ ܠܥܘܪܕܢܐ ܕܗܘܼܐ ܡܢ ܫܘܼܢܿܝܐ ܩ݀ܕܡ ܕܐܩܿ܇ ܛܠܼܠ ܐܝܕܗ ܘܣܬܪ ܝܡܝܢܗ ܫܿܩܠ܇ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܕܡܬܛܿܦܛܦܝܢ ܘܡܬܩܲܦܣܝܢ. ܠܗܿܝ ܕܐܠܘܠܐ ܫܩܼܠ܆ ܘܠܐ ܕܝܘܐ ܘܠܐ ܐܪܝܐ. ܘܠܐ ܣܢܐܐ ܘܠܐ ܬܲܢܝܢܐ. ܘܠܐ ܣܲܡܐ ܕܡܲܗܪܝܢ ܗܘܘ܇ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܠܐܢܫ ܕܚܿܩܿܝܢ ܗܘܘ. ܗܠܝܢ܆ ܡܛܠ ܛܘ̈ܠܩܐ ܕܚ̈ܝܐ܇ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܿܘܐ ܡܠܬܐ ܦܬܚܬ. ܘܐܦ ܗ݀ܘ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܟܝܢܐ܆ ܠܐܕܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܚܘܩ. ܦܪܝܫܐܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪ̈ܝܢ. ܐܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܐܢܫ ܥܿܢܕ܆ ܐܘ ܡܛܠ ܬܚܘܒܘܬܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ. ܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܝܢ ܗܿܕܐ܆ ܒܿܬܪܒܝܬܐ ܘܥܠܘܒܝܐ ܕܚܕ ܡܢ ܐܣܛܘ̈[] pb. 103a ܕܒܦܓܪܐ ܫ݀ܘܚܐ. ܐܘ ܟܕ ܕܡܐ ܐܬܬܲܪܬܲܚ܇ ܘܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܚܿܢܩ܇ ܐܘ ܟܕ ܡܸܪܬܐ ܗ݀ܝ ܢܘܪܢܝܬܐ ܣܓܸܝܬ܇ ܘܒܚܘܡܐ ܠܦܓܪܐ ܫܲܢܩܸܬ܇ ܘܠܢܦܫܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܛܪܬ݀ ܐܘ ܟܕ ܐܣܛܘܟܣܐ ܗܿܘ ܡܪܝܪܐ ܐܫܬܪܬܚ܇ ܘܒܙܝܼܡܝܲܐ ܐܚܪܬܐ ܐܪ[] ܠܚ̈ܝܐ. ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܠܬܐ ܕܝܠܗܝܢ܇ ܒܪܢܫܐ ܠܚ̈ܝܐ ܡܚܲܠܦ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܟܠ ܩܿܘ̈ܡܢ ܘܠܟܠ ܚܝ̈ܠܝܢ܇ ܟܕ ܡܬܬܝܬܝܐ ܠܐܒܿܕܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܥܿܒܕܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܬܲܚܘܒܘܬܐ ܘܚܲܫܠܘܬܐ ܐܬܐ ܩܸܨܐ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܠܣ̈ܒܐ. ܗܠ݀ܝܢ ܓܝܪ: ܘܐܦܿܢ ܡܢ ܠܐ ܡܛܟܿܣܘܬܐ ܡܡܿܕܝܢ܆ ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܪ̈ܓܫܐ ܡܛܝܘ ܠܬܚܪܫܘ: ܘܚܝܠܐ ܐܬܢܥܓ ܡܢ ܟܕܘ ܠܡܚܝܠܘܬܐ: ܘܐܘܪ̈ܓܢܐ ܕܦܓܪܐ ܐܬܪ̈ܦܝܘ: ܠܒܝܬ ܣܢܓܪ ܫܢ̈ܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܥܐܠܿܝܢ: ܒܢܝܚ ܘܒܙܒܢܐ ܟܐܢܐ܇ ܐܝܟ ܫܒܠܐ ܕܡܬܓܲܡܡܐ ܒܙܒܢܗܿ. ܐܘ ܟܪܡܐ ܪܚܝܡܐ ܕܡܬܩܼܛܦ ܒܝܘܡܗ. ܘܗܿܢܐ ܡܘܬܐ ܢܝܼܚܐ ܒܿܥܝܕܐ ܡܟܢܝܢܢ ܐܘ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܗܘܼ ܝܬܝܪ ܕܡܐ܇ ܕܡܘܿܬܐ ܕܟܝܢܐ ܢܬܐܡܪ. ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܲܠܝ ܝܘܿܒܠܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܐܘܕܝܬ ܘܫܿܚܬܗ܆ ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܡܛܠ ܕܒܥ̈ܠܬܐ ܡܕܡ ܥܙܝܠܝܢ: ܡܬܥܲܪܩܝܢ ܘܡܲܪܝܪ̈ܝܢ܆ ܘܠܘ ܒܟܠ ܠܟܝܢܐ ܩܪܝܒܝܢ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܣ̈ܒܐ ܡܪܢܝܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ܆ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܦܣܝܩܐ ܠܚܝܘܬܐ܇ ܕܗ݀ܝ ܡܿܢ ܬܠܬܡܐܐ ܬܐܚܐ܇ ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܬܠܬܝܢ ܘܐܚܪܬܐ ܬܠܬ܇ ܐܘ ܕܩܪ̈ܝܒܢ ܠܗܠܝܢ ܐܘ ܕܪ̈ܚܝܩܢ. ܘܕܡ ܢܐܡܼܪ ܐܢܫ: ܕܐܦ ܗ݀ܝ ܕܗܟܢܐ ܢܥܝܕܘܢ ܣ̈ܒܐ܆ ܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܐܦ ܗܼܝ. ܡܛܠ ܬܪܒܝܬܐ ܘܪܘܡܐ ܕܦܬܓܡܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܗܘܢ܇ ܗܘ ܗܿܢܐ ܢܝܼܫܐ ܥܿܕܐ ܠܥܠܝܗܘܢܼ. ܚܙܝܿܢܢ ܓܝܪ ܠܣ̈ܓܝܐܐ܆ ܕܒܫܬܩܐ ܘܫܠܝܐ ܡܝܬܘ. ܟܕ ܟܘܪܗܢ ܘܟܼܐܒ܆ ܠܐ ܥܕܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܗܼܘ ܦܬܓܡܐ ܐܝܟ ܥܿܝܕܐ܇ ܫܓܫ ܘܗܪܪ ܠܝܫ̈ܛܐ ܘܠܢܚܝܪ̈ܬܐ ܕܝܠܗܘܢܼ ܐܠܐ ܕܢܫܼܘ ܘܲܪܒܚܘ܆ ܐܝܟ ܒܝܬܐ ܕܒܠܝ܇ ܘܕܠܐ ܒܘܥ̈ܩܐ ܘܕܘܚ̈ܝܐ ܢܦܠ܆ ܘܥܠ ܡܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܡܘܬܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܕܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܘܗ݀ܘ ܕܐܝܟ ܟܝܢܐ ܗܟܢܐ. ܫܲܪܝܟܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܠܓܠܝܐ ܢܝܿܬܐ܆ ܐܦ ܙܘܓܐ ܗ݀ܘ ܐܚܪܝܐ܇ ܕܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܸܝܢ ܚܐܪܘܬܐ ܡܬܝܠܕ ܠܗܘܢ ܫܿܪܝܐ. ܐܘ ܕܐܝܟ ܕܡܢ pb. 103b ܣܩܘܒܠܐ ܘܟܘܝܢܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܘܡܫܠܛܘܬܐ ܫܿܪܝܐ ܠܗܘܢ ܢܩܿܦ܆ ܬܪܝܢܐܝܬ ܗ݀ܘܝܢ. ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܩܒܪ̈ܐ. ܕܒܗܘܢܿ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܫܬܕܪܝܢ ܠܫܝܘܠ܇ ܡܢ ܚ̈ܠܫܐ ܘܡܢ ܢܚܫܝܪ̈ܬܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܩܪ̈ܒܐ ܕܐܝܠܝܘܢ ܘܕܐܘܪܫܠܡ܇ ܘܕܡ̈ܠܟܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐ݀ܫܪܝܢ ܕܗܘܸܬ݀ ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܩܪ̈ܒܐ܆ ܚܐܪܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܩܵܪܝܐ ܘܡܲܩܗܠܐ: ܘܡܕܝܠܐ ܘܠܡܘܬܐ ܥܿܒܕܐ. ܬܪ̈ܝܢܐ ܕܝܢ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܛܪܢܝܐ ܘ[]ܪ̈ܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܝܢܣ̈ܩܐ ܒܕܘܟ ܟܕ ܒܚܡܪܐ ܐܬܲܬܪܬܲܚܘ: ܡܛܠ ܕܐܣܓܝܘ ܘܕܠܐ ܢܡܘܣ ܢܲܩܝܘ܆ ܠܚ̈ܕܕܐ ܫܝܿܓܘ ܒܣܟ̈ܝܢܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܐܓܼܪܘ ܠܥܠܝܡܬܐ܇ ܒܬܪ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܐܬܒܘܪܪܘ: ܘܚܡܬܐ ܒܚܡܪܐ ܐܬܚܸܠܛܬ܆ ܐܓܪܐ ܕܘܝܐ ܐܟܿܝܠܘ ܠܗܿ܆ ܕܒܚܬܐ ܕܡܢ ܣܟܝܢܐ. ܗܿܠܝܢ ܣܥܸܪܬ ܚܐܪܘܬܐ ܟܕ ܒܫܘܛܠܢܗܿ ܡܫܬܛܿܝܐ. ܘܙܢܐ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܘܬܠܝܬܝܐ܇ ܕܡܘܬܐ ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܐܬܥܿܬܕ܆ ܐܒܕܢܐ ܕܓܢ̈ܒܐ ܘܕܠܣ̈ܛܝܐ܇ ܕܗܿܢܘܢ ܡܢ ܟܕ ܐܬܬܨܝܕܘ ܒܦܘܠܫܬܐ܆ ܣܦܣܪܐ ܕܕܝܿܢܐ ܕܒܚܸܬ ܐܢܘܢ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܣܝܥܬܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܬܓܪ̈ܐ ܐܪܥܼܘ܇ ܘܥܠ ܚ̈ܝܐ ܐ݀ܫܝܼܚܘ ܬܓܪ̈ܐ܇ ܥܠ ܠܣ̈ܛܝܐ ܐܬܚܿܝܠܘ܇ ܘܒܚܕܐ ܕܫܝܘܠ ܐܥܡܪܘ ܐܢܘܢܼ ܘܕܡܢ ܚܐܪܘܬܐ ܗܟܢܐ. ܕܡܢ ܣܩܿܘܒܠܐ ܕܝܢ ܘܟܘܝܢܐ܆ ܐܦ ܗܿܢܘܢ ܣ̈ܓܝܐܝܝ ܫܘܓܢܝܐ ܐܢܘܢ ܒܙܢܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܼܙܝܢܢ ܕܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܗܘܐ܇ ܟܕ ܩܠܼܥܐ ܠܘܩܒܠ ܦܪܚܬܐ ܢܬܪܘܨ܇ ܐܘ ܟܿܫܛܐ ܠܘܬ ܢܝܫܐ ܐܘ ܠܘܬ ܚܝܘܬܐ ܗܠܟܬܐ܇ ܘܢܣܬܩܒܠ ܐܢܫ ܒܫܒܝܠܐ ܕܟܐܦܐ ܐܘ ܕܓܐܪܐ܇ ܘܢܼܨܓܠܦ ܐܘ ܢܫܬܢܓ܇ ܘܣܘ̈ܦܝܗ ܡܢ ܗܕܐ ܢܗܸܘܐ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ܆ ܐܢ ܐܢܫ ܟܕ ܪܕܐ ܡܢ ܚܐܦܐ ܕܣܘܣܝܐ ܢ݀ܬܼܪܡܐ܇ ܘܥܡ ܡܲܛܪܘܦܝܬܗ ܚ̈ܝܘܗܝ ܢܬܪܚܩܘܢ. ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܢܣܿܓܐ ܐܢܫ ܢܢܿܩܐ ܥܬܝܩܐ ܘܢܬܬܩܠ܇ ܘܡܢ ܚܝ̈ܐ ܢܫܬܩܠ. ܐܘ ܟܕ ܒܫܢܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܢܗܸܘܐ ܡܿܛܠ܇ ܘܡܢ ܚܙܘܐ ܡܕܡ ܐܬܪܗܒ܇ ܘܟܕ ܫܘܪ ܘܩܼܡ ܪܓܠ ܡܢ ܐܓܪܐ ܐܘ ܒܓܘܒܐ ܢܣܬܩܲܒܠ ܘܢܸܦܠ. ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܐܝܬ ܙܢܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܇ ܕܡܢܢ ܕܫܥܬܐ ܣܬܝܪܝܢ܇ ܥܩܒܼܢܢ ܘܐܟܫܟܚܢܢ܇ ܕܡܢܗܘܢ ܡܘܬܐ ܡܙܕܡܲܢ. pb. 104a ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܦܘܠܓܐ ܗܿܢܐ ܪܒܝܥܝܐ܆ ܬܠܝܬܝܐ ܡܕܡ ܬܚܡܘܗܝ ܒܡܚܘܬܐ ܟܝܬ ܕܡܢ ܠܥܠ: ܘܒܙܘܥܐ ܚܐܪܝܐ܆ ܘܒܗܿܘ ܕܐܝܟ ܟܝܢܐ. ܟܕ ܠܗ݀ܘ ܕܡܢ ܟܘܝܢܐ܆ ܠܐ ܣܟ ܠܡܠܬܐ ܐܫܘܝܘܗܝ. ܘܡܬܚܝܠܝܢ܆ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܩܝܬܪܘܕܐ ܕܘܝܕ܇ ܗ݀ܘ ܕܡܛܠ ܒܝܫ ܡܗܲܕܝܢܘܬܐ ܫܐܘܿܠ ܐܡܼܪ܇ ܕܐܘ ܝܘܡܗ ܢܐܬܼܐ ܘܢܡܘܬ܇ ܐܘ ܡܪܝܐ ܢܡܚܝܘܗܝ ܘܢܡܘܬ܇ ܐܘ ܒܩܪܒܐ ܢܒܠܼܥ ܘܢܡܘܬ܇ ܟܕ ܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ܇ ܕܠܘ ܫܩܼܠ ܛܥܝܐ ܗܘܐ ܗܪܟܐ ܠܡܙܡܪܢܐ܇ ܕܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܘܬܐ ܐܘ ܥ̈ܠܬܐ ܕܡܲܒ̈ܥܢ ܡܘܬܐ ܢܡܠܠ܇ ܐܠܐ ܟܝܬ ܕܡܢܗ ܢܕܚܐ ܠܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܗ ܕܫܐܘܠ܇ ܘܡܛܠܬܗܿ ܗܟܝܠ ܕܗܿܕܐ ܠܟܣܝܣ܆ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܬܼܘ ܠܣܒܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܡܪܘܢ܆ ܕܡܚܘܬܐ ܠܚܘܕ ܗܿܝ ܕܒܪܘܓܙܐ܇ ܕܒܿܪ ܐܠܗܐ ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܠܐ ܥܘܼܕ. ܘܐܡܪܝܢ ܠܘܬܢ ܟܕ ܡܲܗܦܟܝܢ: ܘܡܢ ܙܝ̈ܢܐ ܒܝ̈ܬܝܬܐ ܦܟܿܪܝܢ ܗܠܝܢ. ܕܟܕ ܐܢܢܩܐ ܥܿܫܢܐ ܥܠ ܦܓܪܐ: ܐܘ ܡܢ ܕܓܫܐ ܕܣܦܣܪܐ: ܐܘ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܣܡܿܐ ܥܿܛܘܝܐ: ܐܘ ܡܢ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ: ܐܝܿܕܐ ܕܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܐ ܡܡܠܟܐ܆ ܐܬܿܐ ܒܪܝܫܐ ܠܦܘܿܠܗܕܐ ܘܒܠܥܼܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܗܿܘ ܕܐܣܪ܇ ܠܘܬ ܗܿܕܐ ܐܡܿܪܝܢܢ܆ ܕܦܘܕܐ ܡܕܡ ܐܥܝܦܐ܇ ܐܝܬ ܠܗܢܿܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܕܐ ܠܬܡܿܝܢ. ܠܘܩܕܡ ܡܿܢ ܡܼܢ ܡܠܬܗ ܕܡܙܡܪܢܐ ܟܗܢܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܟܪܙ ܟܕ ܐܡܿܪ܇ ܕܫܩܿܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܿܝܬܝܢ܇ ܘܠܥܦܪܗܘܢ ܗ݀ܦܟܝܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܠܘ ܒܦܘܩܕܢܐ ܫܒܿܩ ܒܪܢܫܐ ܠܚ̈ܝܐ. ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܟܕܒܬܐ ܗܝ ܗܿܕܐ ܠܟܣ̈ܝܣ܇ ܕܫ݀ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܿܝܬܝܢ. ܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܡܿܪܐ ܡܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܠܐ ܫܩܿܠ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܢܦܫܐ܇ ܐܠܐ ܠܘܩܕܢ ܐܬܚܿܫܒ ܡܲܚܫܒܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ܆ ܘܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠܝܘܡ ܚܿܙܝܢܢ ܕܓܿܕܫܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܣ̈ܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܕܡܢ ܡܚܘܬܐ ܕܣܦܣܪ̈ܐ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܥܙܝܙܐܝܬ ܐܫܬܢܓܘ: ܘܠܐ ܡܝܬܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܙܥܘܪܐܝܬ ܐܚܫܸܬ ܐܢܘܢ ܡܚܘܬܐ: ܐܘ ܕܟܐ ܪܕܘܝܐ ܐܘ ܕܫܿܒܛܐ ܕܕܝܿܢܐ܆ ܐܓܗܝܘ ܡܢ ܚ̈ܝܐ܆ ܟܕ ܗܟܢܐ ܨܒܼܐ ܗܿܘ ܕܩܒܼܠ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܕܒܪ. ܘܐܝܬ pb. 104b ܠܐܝܠܝܢ ܕܟܕ ܡܫܼܬܥܝܢ. ܘܠܡܿܢܐ ܟܝ܇ ܠܗܿܢܘܢ ܕܟܠ ܫܢ̈ܕܝܢ ܥܕܘ ܥܠܝܗܘܢ܇ ܦܘܠܿܛܐ ܕܡܢ ܣܝܓܪ ܫܢܘ̈ܗܝ ܕܡܘܬܐ ܚܼܙܝܢܢ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܟܕ ܛܒ ܡܢܝܚ̈ܢ ܇ ܐܬܐ ܐܒܕܢܐ ܚܿܙܝܐ܇ ܐܢܗܸܘ ܕܒܦܘܩܕܢܐ ܕܗ݀ܘ ܕܪ݀ܟܒ܇ ܠܐ ܡܫܬܪܪ ܗܘܐ ܡܫܟܢܐ ܕܗܢ݀ܘܢ܇ ܘܡܫܬܪܫܐ ܗܘܐ ܘܡܬܪܦܐ ܕܗܠܝܢ. ܐܝܟ ܓܝܪ ܐܢܢܩܐ ܘܩܛܝܪܐ ܕܥܿܕܐ ܥܠ ܦܓܪ̈ܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܒܪ̈ܒܘ ܣܦܣܪ̈ܐ ܐܬܒܿܣܒܣܘ܆ ܠܐ ܘ݀ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܚܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܗܠܝܢ ܗܘܘ ܘܢܝܼܚܝܢ: ܠܐ ܦܐܝܬܐ ܗܘܬ ܕܢܫܬܪܘܢܼ ܐܠܐ ܟܝܬ: ܢܡܘܣܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ: ܟܕ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ ܓܿܡܪ: ܐܡܬܝ ܕܥܿܕܪ ܘܠܡܢ ܕܟܐ݀ܝܢ ܫ݀ܛܚ ܘܡܢ ܚ̈ܝܐ ܓܿܠܙ܆ ܘܐܢ ܩܕܝܡܐ ܣܝܡܐ ܥܠܬܐ ܥܿܒܘܕܬܐ ܘܐܢ ܠܐ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܐܙܠܸܬ ܠܗܿ ܣܪܝܩܬܐ܇ ܗܦܟܬܐ ܕܘܝܬܐ ܕܐܬܐܡܲܪܬ݀ ܘܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ: ܕܦܘܠܓܐ ܬܠܝܬܝܐ ܐܩܝܡܘ ܠܢ: ܘܛܿܘܠܿܩܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܡܪܘ ܕܐܝܬܘܗܝ: ܐܘ ܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ: ܐܘ ܡܢ ܝܕ ܚܐܪܘܬܐ: ܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ܆ ܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ܇ ܟܕ ܠܗܿܠܝܢ ܕܡܢ ܟܘܿܝܢܐ ܩܿܪܝܢ. ܗܐ ܓܝܪ: ܐܝܠܢ ܕܡܢ ܝܕ ܢܿܪܓܐ ܕܦܠܼܛ ܐܬܡܝܼܬܘ: ܐܟܡܐ ܕܒܡܘܫܐ ܩܪܝܢܢ܇ ܘܠܐ ܚܐܦܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܚܐܪܘܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܣ݀ܢܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܡܿܪ܇ ܡܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢ ܡܢܬܡܠܝ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܒܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܡܚܝܗܝ ܫܪܝܟܐ ܡܿܕܝܢ ܕܗܿܝ ܪܒܝܥܬܐ. ܬܫܪ܇ ܕܐܝܟ ܕܒܡܫܬܒܩܢܘܬܐ ܘܒܒܘܝܢܐ܇ ܗܝ ܓܗܝܬܐ ܕܡܢ ܚ̈ܝܐ ܬܗܸܘܐ. ܐܣܬܩܿܒܠ ܘܐܟܚܕ ܓܕܫ܆ ܗ݀ܝ ܕܚܿܫܚܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܪ[ܝܡـ]ـܢܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ܆ ܘܐܒܕܢܐ ܕܡܢ ܝܕ ܢܪܓܐ. ܠܗܿܘ ܕܟܕ ܚܫ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܗܿܘ ܕܐܚܝܕ ܢܦܫܗ ܡܢܗ ܐܬܩܲܦܼܣܬ: ܘܢܘܠܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܐܬܩܣܿܡܲܣ. ܕܡܚܫܒܬܐ ܕܝܢ ܗܿܕܐ ܕܐܡܪܐ: ܕܡܦܩܢܐ ܕܡܢ ܚ̈ܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܗܘܐ܇ ܒܠܥܕ ܡܢ ܢܡܘܼܣܐ ܕܐܠܗܐ: ܠܘܬ ܛܘܥܝܝ ܥܡܝܩܬܐ ܡܫܬܲܪܓܠܐ܆ ܡܿܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܐܦܢ ܕܢܐܡܪ܇ ܕܫܓܡܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ ܐܝܬܘܗ ܗܘܼ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܢ ܡܬܐܡܪܐ. ܗܟܝܠ ܕܝܢ ܥܕܪܐ ܗܝ܆ ܕܟܕ ܠܡܫܘܚܬܐ ܢܩܿܦܝܢܢ܆ ܗ݀ܝ ܕܛܒ ܡܲܗܢܝܐ ܠܪ̈ܚܡܲܝ ܝܘܬܪܢܐ܆ ܠܡܘܒܿܠܐ ܕܡܠܬܐ ܗܪܟܐ ܢܢܝܼܚ. ܟܕ ܠܗܿܘ ܚܿܝ ܥ̈ܠܡܐ܇ ܘܡܲܠܚܐ ܕܚܝܝ̈ܢ ܘܡܿܪܐ ܕܟܠ: ܥܡ ܫܠܝܐ ܕܡܢ ܡܠܬܐ܆ ܦܘܪܫܢܐ pb. 105a ܕܬܘܕܝܬܐ ܥܡ ܕܫܿܢܐ ܕܟܠ. ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܩܲܪܒܝܢܢ. ܠܗܿܘ ܕܝܿܐܝܐ܆ ܫܘܒܚܐ ܡܚܪܪ ܡܢ ܫܠܝܐ.

Memra 3

ܡܐܡܪܐ ܕܬܠܬܐ܆ ܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ ܘܡܛܠ ܬܚܘܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܘܕܡܿܢܘ ܩܨܐ

ܕܝܠܗ ܥܠ ܐܓܘܢܐ ܬܠܬܝܐ ܡܬܩܪܒܝܢܢ: ܟܕ ܥܡ ܡܠܬܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܠܬܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܩܝܿܡܝܢܢ܇ ܘܕܢܒܸܨܐ ܠܐ ܡܡܪܚܝܢܢ܇ ܘܕܡܢܐ ܗܝ ܠܦܘܬ ܚܝܠܐ ܡܚܿܘܝܢܢ. ܡܬܟܝܠܝܢܢ ܕܠܐ ܡܼܿܚܦܪܝܢܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܢ ܢܝܫܐ ܬܪܝܨܐ ܪܕܝܿܢܢ. ܬܗܘܐ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܗܪܟܐ ܗܝܼ ܡܠܬܐ܆ ܡܫܟܠܠܬܐ ܘܠܐ ܚܣܝܪܬܐ܆ ܘܡܡܫܚܬܐ ܘܠܐ ܐܿܫܝܕܬܐ. ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܢܗܸܘ ܕܬܬܐܫܕ ܘܕܠܐ ܡܘܫܚܐ ܐܫܬ݀ܛܚ܆ ܒܡܕܥܐ ܡܲܢ ܦܗܿܝܐ܆ ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܝܘܩܪܐ. ܘܒܣܿܝܡܐ ܫܝܛܘܬܐ ܡܼܿܥܒܕܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ: ܐܝܟܢܐ ܕܠܐܠܦܪ̈ܐ ܠܡܐܢܐ: ܘܠܥܒ̈ܕܐ ܠܓܝܐ: ܘܠܚܙܘ̈ܩܐ ܡܫܪܝܐ܆ ܗܟܿܢܐ ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܕܥܡܸܠܬ ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܗܪܓܸܬ܇ ܒܗܝܠܘܬܐ ܘܚܲܪܫܘܬܐ ܕܡܢ ܡܠܬܐ. ܘܗܕܐ ܡܿܢ ܗܟܢܐ. ܘܠܘܬ ܢܝܫܗܿ ܬܦܢܐ ܬܪܓܥ ܗܝ ܡܠܬܐ. ܟܕ ܡܒܕܩܝܢܢ܇ ܕܐܢ ܐܪܐ ܟܝܬ ܘܚ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ܇ ܒܦܪܘܬܣܡܝܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܬܐ ܘܡܡܫܚܬܐ ܐܣܲܝܪܝܢ܇ ܘܚܪܝܩܐ ܗܝܼ ܘܦܣܝܩܐ܇ ܕܟܡܐ ܒܚ̈ܝܐ ܒܪܝܫܐ ܢܕܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܛܿܒܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܥܠ ܚܝ̈ܝܢ ܡܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܒ݀ܥܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܿܫܐܠܝܢ ܘܡܥܩܒܝܢ ܣ̈ܓܝܐܐ܆ ܕܐܢܗܸܘ ܕܗܿܘ ܕܠܚ̈ܝܐ ܡܲܚܠܦ܇ ܐܢ ܐܢ ܒܚܢܘܩܝܐ ܐܘ ܒܢܟܣܬܐ ܐܘ ܒܟܘܪܗܢܐ܇ ܗܪܟܐ ܘܒܗܢܐ ܙܒܼܢܐ ܘܗܟܢܐ܇ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܕܢܬܬܢܲܦܩ ܐܢܢܩܐ ܗܘܬ܇ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܕܬܘܒ ܢܐܚܐ. ܐܢܦܘܩܪܣܝܣ ܕܝܢ ܕܗ݀ܕܐ ܝܗܿܒܝܢܢ܆ ܟܕ ܡܢ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܐܒܗܝ̈ܬܐ ܕܠܝܿܢܢ. ܗ݀ܠܝܢ ܕܒܚܪܬܐ ܕܡܛܠܬܢ ܡܛܟܿܣܝܢܢ܆ ܐܝܟ ܚܬܡܿܐ ܘܟܠܝܠܐ ܘܚܣܝܐ܇ ܘܠܟܝܣܐ ܘܠܪܝܫܐ ܘܠܒܝܬܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܒܙܙ ܘܠܐ ܢܬܫܝܛ܆ ܘܡܢ ܫܘܥ̈ܝܬܐ ܠܐ ܢܬܡܪܕ. ܕܫܥܬܐ ܕܝܢ܆ ܒܝܕ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܡܼܢܢ ܢܬܠ ܦܬܓܡܐ. ܟܕ ܐܦܘܦܢܝܣܬܐ ܠܘܩܕܡ ܥܿܒܕܝܢܼܢ. ܕܡܬܚܡܝܢ ܘܝܕܝܼܥܝܢ ܚܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ܆ ܘܦܪܝܫ ܗܘܼ ܐܡܬܝ܇ ܕܡܙܕܠܗܙܝܢ ܘܡܬܬܪܝܡܝܢ. ܗ݀ܝ ܕܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܘ ܗܟܢܐ: ܐܡܿܪܢܐ ܕܝܢ ܒܥ̈ܠܠܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܘܡܫ̈ܓܢܝܬܐ܆ ܠܐ ܡܢ ܟܕܘ ܕܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܘܡܬܚܡܝܢ ܚ̈ܝܐ ܒܘܥܕܐ ܡܕܡ܆ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܚܘܝܢܢ. ܡܿܢܐ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܘ̃ ܗܢܐ. ܦܪܝܫ pb. 105b ܘܝܕܥ ܠܘܬ ܐܠܗܐ: ܡܥܠܝܐ ܕܚ̈ܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܕܠܿܥܠܡܐ܇ ܘܕܐܡܬܝ ܟܝܬ ܘܠܐ ܕܢܗܸܘܐ ܗܿܢܐ܆ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ܇ ܕܢܘܼܚ ܡܢ ܒܕܪܐ ܦܠܢ: ܘܐܒܪܗܡ ܒܐܚܪܢܐ: ܘܕܡܘܫܐ ܬܘܒ ܗܘܼ ܗܟܘܬ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܿܢ ܠܐ ܦܪܝܫ ܘܠܐ ܝܕܝܥ܆ ܕܫܓܡܐ ܗܼܘ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܘܠܐ ܕܝܨܝܦܘܬܐ. ܘܩܒܿܥܐ ܕܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ. ܠܘ ܥܡ ܡܠܬܐ ܘܡܢ ܡܠܬܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܫܘܥ̈ܝܬܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܗ݀ܢܘܢ ܕܐܡܿܪܝܢ܇ ܕܡܠܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܕܐܡܬܝ ܕܪܚܡܿܐ ܥܗܢܐܝܬ ܡܩܲܒܠ ܠܙܪ̈ܥܐ ܕܡܬܪ̈ܡܝܢ܆ ܗܪ ܬܡܢ ܡܬܝܬܐ ܘܡܬܒܪܝܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܝܼ ܢܦܫܐ. ܗܿܝ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܕܐܝܬ ܓܝܪ ܥܗܢܘܬܐ ܠܐܚܪܢܐ ܡܢ ܐܚܪܢܐ܇ ܠܡܲܦܪܫܘ ܘܠܡܝܿܒܠܘܼ ܡܬܬܘܕܝܢܘܬܐ ܗܝ. ܒܪܡ܆ ܬܟܣ ܗܿܘ ܛܒܿܐ ܠܥܗܢܘܬܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܣ̈ܓܝܐܢ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܠܐ ܥܗܢܘܬܐ ܕܚܩܿ. ܗܿܕܐ ܟܝܬ ܘܿܟܬܒܐ ܡܲܟܣ܇ ܒܗܠܝܢ ܕܡܫܬܥܐ ܠܢ. ܟܕ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܐ ܕܥܩܪ̈ܬܐ ܐܡܿܪ. ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܟܝܢܐ ܡܪܬܐ ܠܢ. ܕܠܘܩܒܠ ܐܡܬܝ ܕܙܪܥܐ ܡܬܪܡܐ܇ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܗ݀ܘܝܐ. ܘܗܿܘ ܛܒܐ܆ ܟܕ ܕܘܠܐ ܘܐܡܬܝ ܕܘ݀ܠܐ ܠܢܦܫܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܚܿܙܩ܆ ܘܐܢ ܐܝܬ ܥܗܢܘܬܐ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܐܝܬ. ܗܿܕܐ ܘܐܦ ܥܠ ܥܿܠܡܐ ܝܕܥܿܝܢܢ ܕܗܘܬ݀ ܗܿܘ ܓܝܪ ܙܪܥܗ ܕܥܠܡܐ: ܟܕ ܡܬܘܡܐܝܬ ܕܢܒܼܪܐ ܪ݀ܢܐ ܗܘܐ܆ ܥܡ ܙܒܢܐ ܠܗܢܐ ܐܟܝܢܗ܆ ܘܫܿܪܐ ܠܗܿܢܐ ܥܡ ܙܒܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܘܐܘܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܟܝܬ܇ ܠܪܝܫܝܬܐ ܘܠܫܘܠܡܐ ܕܥܿܠܡܐ ܥܿܒܪ܆ ܗܿܘ ܐܚܿܝܕ ܣܘܟ̈ܝܐ ܕܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܿܪ ܗ݀ܘ ܪܝܫܐ ܕܡܗܝܪ̈ܐ ܓܪܓܘܪܝܘܣ . ܕܗܿܘ ܕܥܒܿܕ ܐܢܬ ܟܠ ܘܗܿܦܟ ܡܫܚܠܦ ܐܢܬ ܒܡܠܬܟ ܐܘܡܢܐ܇ ܒܙܒܢܐ ܘܐܡܼܬܝ ܕܝܿܕܥ ܐܢܬ ܕܠܚܡ܇ ܒܥܘܡܩܐ ܕܚܟܡܬܟ ܘܕܦܘܪܢܣܟ. ܒܗܿܢܐ ܗܟܝܠ ܙܢܐ܆ ܐܦ ܥܠ ܚ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܒܢܝ̈ܫܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܣܬܟܠ. ܦܪܝܫ ܓܝܪ ܘܡܬܚܿܡ ܠܐܠܗܐ ܙܒܢܐ ܕܡܿܥܠܢ ܕܠܥܠܡܐ. ܘܡܡܫܚ ܐܟܚܕܐ ܘܡܬܚܡ܆ ܐܦ ܙܒܢܐ ܕܡܼܦܩܢ. ܐܠܐ ܟܒܪ ܢܒܼܥ ܥܠܝ ܐܢܫ ܡܢ ܠܙܝܙ̈ܝ ܡ̈ܠܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܕܐ܆ ܕܐܢܗܸܘ ܟܝܬ ܕܐܢܫ܇ ܕܡܢ ܒܝܬܗ ܠܐ ܢܦܼܩ ܒܗܿܝ ܫܥܬܐ: ܘܡܪܕܝܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܦܠܚܬ ܠܐ ܥܿܒܕ܆ ܡܢ ܩܐܪܣܐ ܕܩܛܘܠܐ ܡܬܦܿܠܛ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܫܝܚ ܘܒܢܗܪܐ pb. 106a ܥܒܼܪ܇ ܟܕ ܡܪܚܐܝܬ ܠܘܩܠ ܚܐܦܐ ܕܪܕܝܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܥܘܕ ܡܬܚܢܩ ܗܘܐ. ܡܿܕܝܢ ܐܪܐ ܡܿܨܝܐ ܗܘܬ ܕܚܒܿܠܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܬܘܒ ܢܬܡܬܚ܆ ܘܠܘ ܒܘܿܥܕܐ ܡܕܡ ܗܿܢܐ ܡܬܚܿܡ܀

ܠܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܗ݀ܢܐ ܕܘܿܝܐ܆ ܠܫܘܩܦܐ ܕܐܝܟ ܗܿܢܐ ܢܬܠ. ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܟܬܒܿܐ ܡܿܟܣ: ܡܿܢܐ ܡܬܝܼܒ ܐܢܬ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܗܿܕܐ ܐܘ̃ ܗܢܐ. ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܘܒܢ̈ܬܗ ܕܐܝܘܒ ܆ ܐܠܘ ܬܚܝܬ ܣܬܪܐ ܕܒܝܬ ܐܚܗܘܢ ܩܫܝܫܐ ܠܐ ܗܘܘ: ܐܦܢ ܒܝܕ ܡܦܘܠܬܐ ܕܒܝܬܐ ܠܐ ܣܝܿܦܝܢ ܗܘܘ: ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܠܐ ܡܬܛܠܩܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܗܕܐ ܢܘܪܐ ܐܣܸܝܦܬ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܐܝܟ ܬܫܥܝܬܐ. ܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܪܢܐ܆ ܘܐܦ ܡܛܠ ܛܘܿܠܩܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܪ ܬܡܢ܇ ܘܠܛ̈ܠܝܐ ܪ̈ܚܡܝ ܐܘܿܝܘܬܐ ܘܗ̈ܢܝܢܐ: ܘܠܥ̈ܠܢܐ ܕܒܕܒܪܐ ܘܒܕܝܪ̈ܐ: ܐܟܚܕ ܐܘܒܿܕܬ ܚܪܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܩܨܐ ܕܡܘܬܐ ܡܕܪܟ܇ ܐܡܬܝ ܕܬܚܘܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܲܠܝܢܢ܇ ܘܥܿܕܪܐ ܗ݀ܝ ܕܡܢ ܚ̈ܝܐ ܢܫ̈ܝܐ. ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ܆ ܘܬܘܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܢ܇ ܕܩܡ ܩܠܝܠ ܠܙܒܢܼܢ ܗܼܘܐ. ܐܢܫ ܥܠܝܡܐ܆ ܠܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܆ ܠܛܝܓܪܝܣ ܢܗܪܐ ܦܣ݀ܩ ܗܘܐ ܘܥܒܪ܇ ܥܠ ܓܫܪܐ ܕܡܢ ܩܪ̈ܩܘܪܐ ܒܼܢܐ. ܠܘܩܒܠ ܗܢܐ ܦܠܼܚܐ ܟܕ ܠܣܘܣܝܐ ܛܪܕ܆ ܕܚܿܐ ܡܢ ܚܐܦܗ ܠܥܠܝܡܐ܆ ܘܒܓܘ ܢܗܪܐ ܐܥܡܕܗ. ܐܬܚܸܙܝܬ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܓܒܪ̈ܐ ܕܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ ܩܝܿܡܝܢ܇ ܡܦܘܠܬܐ ܕܘܝܬܐ ܕܝ݀ܢܣܩܐ. ܘܟܕ ܪܗܛܘ܆ ܫܘܘܙܒܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܬܬܓܪܘ ܠܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܠܘ ܣܓܝ: ܟܕ ܠܒܝܬ ܒܘܬܐ ܐܬܼܐ܆ ܘܠܦܘܼܨܝܗ ܥܡ ܫܘܘܿܙܒܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܡܚܓܐ ܗܘܐ: ܘܗܢܝܐܝܬ ܡܢܩܐ ܗܘܐ: ܟܕ ܪܡܫܐ ܪܟܼܢ: ܘܠܘܬ ܡܿܓܼܣܐ ܐܬܼܐ ܡܿܢ: ܟܕ ܡܬܒܘܪܪ ܘܡܢ ܚܡܪ ܘܡܢ ܫܢܬܐ܆ ܥܠ ܐܓܪܐ ܪܓܠ. ܘܠܐܪܥܐ ܐܡܼܗ ܡܚܼܐ. ܘܒ̈ܚܙܐ ܕܫܝܘܠ ܐܓܢ܀

ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܗܘܼ ܥܝܕܐ ܡܲܟܿܣ܇ ܗܐ ܓܝܪ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܝܕܥܿܝܢܢ: ܕܟܕ ܠܩܿܪܒܐ ܥܠܘ: ܘܣܦܣܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡ̈ܢܝܢ ܒܠܥܘ: ܘܡܢ ܕܚ̈ܝܐ ܕܩܘܢܛܪ̈ܐ ܘܫܿܕܝܐ ܕܓܐܪ̈ܐ ܦܪ̈ܘܚܐ ܐܣܬܒܣܘ: ܕܟܕ ܦܢܿܝܢ ܘܡܢ ܩܪܒܐ ܗܦܿܟܝܢ: ܡܣܬܡܣܡܝܢ ܘܡܢ ܕܘܪ ܫܢܘ̈ܗܝ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܡܬܼܦܲܨܝܢ: ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܕܟܕ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܣܝܦܐ ܥܠ: ܘܥܡ ܩ̈ܛܝܠܐ ܡܢ ܟܕܘ ܡܢܘ ܝ݀ܬܗܘܢ: ܕܟܕ ܐܬܼܘ ܐܣܘ̈ܬܐ ܡܒܥܪ̈ܝܐ ܐܝܠܝܢ pb. 106b ܕܠܚܝܠܐ ܢܩܝܦܝܢ: ܘܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܬܢܦܫܝـ[ـܢ] ܒܝܕ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܐܚܠܡܘ ܐܢܘܢܼ ܗܝ ܕܝܢ ܗܿܕܐ ܓܕܫܸـ[ـܬ]. ܐܦ ܐܢܫ ܡܢ ܬܓܪ̈ܐ ܪ̈ܚܡܝ ܝܘܬܪܢܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܥܡ ܦܲܠܓܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܠܘܬ ܡܕܢܚܐ ܪܕܐ ܗܘܐ: ܘܠܣ̈ܛܝܐ ܐܕܪܟܘ: ܘܒܕܪܐ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ ܐܬܥܪܙܠܘ܆ ܟܕ ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܫܝܘܠ ܫܕܪܘ: ܗ݀ܢܘܢ ܒܝ̈ܫܐ ܕܐܢܫ̈ܐ܆ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܒܣܦܣܪܐ ܥܠ ܨܘܪܗ ܪܟܝܟܐ ܚܣܝܢܐܝܬ ܡܚܐܘܗܝ܆ ܘܡܢ ܩ̈ܛܝܠܐ ܐܬܚܫܒ. ܒܿܬܪ ܝܘܡܐ ܕܝܢ: ܟܕ ܐܢܫ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܝܐ ܠܩ̈ܛܝܠܐ ܒܥܪܘ܆ ܒܕ ܣܿܐܩ ܐܫܟܚܘܗܝ ܠܗܢܐ܆ ܛܥܢܘܗܝ ܘܡܼܢ ܗܪܟܐ ܐܘܒܠܘܗܝ܆ ܘܒܝܕ ܥܡܠܐ ܕܐܣܘ̈ܬܐ܆ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܐܬܡܼܚܠܘ ܐܣܿܓܝܘ ܚܲܝܠܘ. ܘܫ̈ܢܝܢ ܚܡܫܝܢ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܗܝܕܝܟ ܚܝܐ. ܐܠܐ ܐܝܢ ܐܡܿܪ ܗ݀ܘ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܗܐ ܡܚܿܝܠܘ ܚܿܝܠܬ ܠܡܠܬܢ. ܒ݀ܗܝ ܓܝܪ ܕܗ[ܪ]ܟܐ: ܟܕ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܓܕ ܗܘܐ܇ ܐܬܝܗܸܒܬ ܠܗ ܕܣܐܝܢܐ ܕܗܘܼ ܙܢܐ ܢܐܚܐ܆ ܡܢܐ ܐܚܪܝܢ ܓܕܫ܇ ܐܠܐ ܟܝܬ ܕܡܨܝܐ ܕܢܐܪܟ ܬܚܘܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܗ݀ܘ ܕܡܡܫܚ. ܐܬܼܐ ܕܗܕܐ ܚܙܩܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܦܘܦܣܝܣ ܩܒܠ: ܕܡܿܐܬ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚ݀ܐܐ ܐܢܬ܆ ܚܡܫܥܣܪܐ ܒܬܪܟܢ ܐܬܬܘܣ̈ܦܝܢ ܠܗ. ܐܠܐ ܐܢܐ ܡܢ ܐܘ̃ ܛܒܐ܆ ܗܕ ܐܡܿܪܢܐ܇ ܘܠܐ ܥܿܛܠܐܝܬ ܦܣܿܩ ܐܢܐ. ܕܐܢ ܟܝܬ: ܘܦܪܘܬܣܡܝܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܗܘܐ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܘܦܪܝܫܐ܆ ܗܪܬܡܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܇ ܡܢ ܒܠܡܘܬܗ ܕܡܡܦܩܬܐ ܡܬܓܪܣ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܢܿܘܠܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ: ܬܘܒ ܕܢܬܡܬܚ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܠܐ ܐܬܓܕܕ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ. ܘܟܕ ܛܒ ܗܝܼ ܥܠܬܐ ܡܣܪܗܒܐ ܗܘܬ܆ ܠܗ݀ܝ ܕܒ݀ܛܠ ܗ݀ܘ ܛܿܒܐ܆ ܟܕ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܚ̈ܝܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܬܬܓܪ ܗܘܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܡܪ ܐܢܬ: ܘܕܠܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܦܣܩ ܐܝܬ: ܘܐܝܟ ܛܒܿܐ ܒܐܬܠ̈ܝܛܐ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܡܢ ܙܝ̈ܢܐ ܒܝ̈ܬܝܐ ܐܪܥܿ ܐܝܬ܇ ܟܕ ܡܫܿܐܠ ܐܢܐ܆ ܐܓܝܒܝܢܝ܇ ܫܘܿܐܠܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ. ܝܕܥܬܐ ܕܐܠܗܐ: ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܪ̈ܢ ܚܟܡܐ: ܘܠܗܠܝܢ ܕܥ̈ܬܝܕܢ ܕܢܗܘ̈ܝܢ܆ ܐܝܢ ܐܘ ܠܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܗܘܼ ܡܢ ܕܚ݀ܟܡܐ: ܘܡܬܚܡܐܝܬ ܚ݀ܟܡܐ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܚܟܡܿܐ ܘܨ݀ܒܝܐ ܘܡܥܒܕܐ: ܐܢܢܩܐ ܕܐܦ ܠܚܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ܆ ܡܬܚܡܐܝܬ ܬܥܼܒܕ ܫܪܝܐ܇ pb. 107a ܟܕ ܗܿܝ ܕܡܝܬܪܐ ܚܙܝܐ ܥܡ ܡܦܩܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܝܢ ܐܪ̈ܒܥ. ܝܕܥܬܐ. ܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܬܚܘܡܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܗܿܝ ܕܡܘܬܪܢܝܐ ܒܦܣܩܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܚ̈ܝܐ. ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܥܡ ܝܕܥܬܐ܆ ܠܘ ܒܟܠܕܘܟ ܝܕܥܿܝܢܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܗ݀ܝ ܕܡܘܬܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܗܐ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܕܚܟ̈ܡܬܐ ܠܟܠܗܝ̈ܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ܇ ܕܣܥܼܪܘ ܐܘ ܣ݀ܥܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܠܗܠܝܢ܆ ܠܐ ܣܟ ܡܲܥܝܢ ܐܘ ܡܥܕܪ. ܡܿܥܒܕ ܕܝܢ܆ ܟܕ ܝܕ݀ܥ ܠܗܠܝܢ ܕܡܝܬܪ̈ܢ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܡܝܪܐ܇ ܕܐܒܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܥܒܼܕ܇ ܐܦ ܐܢܐ ܥܿܒܕ ܐܢܐ. ܟܐܡܸܬ ܠܝܘܒܠܐ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘ̈ܝ ܘܢܘܛܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܿܕܐ. ܕܫܿܡܫܐ ܡܢ ܢܕܢܚ. ܕܥܣܒ̈ܐ ܬܘܒ ܢܫܘܚܘܢܼ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܢܐܠ̈ܕܢ ܚ̈ܝܐ. ܘܒܪܝܫܐ ܢܬܩܒܠ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܒܡܘܬܐ܇ ܡܛܠ ܚܠܦܬܐ ܕܒܝܕ ܝܠܝܕܘܬܐ ܡܒܠܨܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ: ܕܠܘ ܟܠܗ̈ܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܟܿܡ ܗ݀ܘ ܛܿܒܐ܇ ܠܗܿܠܝܢ ܐܦ ܡܥܒܕ. ܡܛܠ ܐܩܘܠܬܝܐ܆ ܐܦ ܠܗܕܐ ܢܫܘܐ ܠܥܘܗܕܢܐ܆ ܐܦܢ ܒܡܕܡ ܡܢ ܢܝܫܐ ܦܝܿܫܝܢܢ. ܐܡܿܪܝܢܢ ܓܝܪ܆ ܕܐܦܿܠܐ ܟܠܗܝ̈ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܟܚ ܡܿܥܒܕ. ܘܠܘ ܟܠܗܝ̈ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܨ݀ܒܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܨܿܒܐ܆ ܕܠܐ ܢܗܸܘܐ ܣܿܛܝܢܢ܇ ܡܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܠܐ ܒܝܕ ܩܛܠܐ ܢܛܝܦ ܐܝܕ̈ܝܢ. ܘܠܐ ܦܓܪ̈ܝܢ ܒܝܕ ܫܟܝܪܘܬܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܢܣܝܿܒ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܨ݀ܒܐ܆ ܠܐ ܣܟ ܡܬܪܡܸܐ ܡܥܒܕ܇ ܒܩܛܝܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܦܘܫ. ܢܕܥ ܬܘܒ܆ ܕܡܸܨܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕ ܥ̈ܠܡܐ ܠܐ ܡܬܡ̈ܢܝܢܐ܇ ܘܕܡܫܟܚ ܕܢܒܪܐ ܠܒܪܢܫܐ܇ ܓ̈ܦܐ ܛܝܣ̈ܐ. ܘܓ̈ܦܐ ܫܲܥܘ̈ܛܐ܇ ܘܥ̈ܝܢܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܟܠܙܘܙܐ ܒܚܕܝܗ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܥܒܕ܇ ܡܛܠ ܕܝܕܥܿ ܘܡܫܟܚ. ܐܠܐ ܠܘܬ ܢܝܼܫܗܿ ܬܦܼܢܐ ܬܪܗܛ ܠܝ ܡܠܬܐ. ܕܐܢܗܸܘ ܕܡܦܩܢܢ ܘܫܘܚܢ ܕܡܢ ܬܢܢ: ܡܬܚܡܐܝܬ ܝܕܥܿ ܐܠܗܐ܇ ܘܟܕ ܝܕܥܿ ܡܥܒܕ܇ ܡܛܠ ܕܡܝܬܪܐ ܕܐ݀ܢ ܠܗܿܢܐ܇ ܡܿܕܝܢ ܐܪܐ܆ ܡܬܚܡܝܢ ܘܡܡܫܚܝܢ ܚ̈ܝܐ ܐܢܫ̈ܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܿܕܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܢܫܢܿܘܢ ܡܠ̈ܝܗܘܢ ܗ݀ܠܝܢ ܕܐܡܿܪܝܢ܇ ܕܫܪ̈ܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚ̈ܝܝܢ܇ ܘܡܬܩܦܣܝܢ ܘܡܬܡܲܬܚܝܢ܇ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܕܥܠ ܡ̈ܝܐ ܐܙܠܝܢܿ ܘܐܬܝܿܢ. ܘܦܗܿܝܢ ܘܛܿܝܦܝܢ ܠܐ ܝܕܝܥܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ܇ ܘܐܝܟ ܐܠܦܐ ܠܐ ܡܬܡܚܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܇ ܒܠܥܕ ܪܝܫܐ ܘܫܘܠܡܐ. ܐܠܐ ܠܡ܆ ܠܐ ܐܣܝܪ ܐܠܗܐ ܒܬܚܘܡܐ pb. 107b ܘܐܢ ܨ݀ܒܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܿܘܪܟ܆ ܘܐܢ ܨ݀ܒܐ ܡܲܟܪܐ܆ ܘܡܿܢܘ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܗܿܘ ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܐܢܢܩܐ. ܘܕܬܚܘܡܐ ܡܝܬܐ ܠܐܠܗܐ܇ ܐܘ ܟܒܪ܇ ܠܡܠܚܡܘܬܐ ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܡܣܒܿܪ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܡܢ ܗܿܕܐ ܪܢܐ ܐܝܬ܆ ܣܓܝܐܝܬ ܡܥܘܠ ܐܝܬ. ܘܠܫܪܪܐ ܡܢܟ ܙܢܩܿ ܐܝܬ. ܐܠܗܐ ܓܝܪ: ܗܿܘ ܕܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܛܟܣܐ ܣܡ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܇ ܕܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ ܘܕܫܓܘܫܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܬܚܘܡܐ ܠܗ݀ܘ ܡܟܢܐ ܐܝܬ: ܠܡܕܡ ܩܛܝܪܢܝܐ ܘܛܘܪܢܝܐ܇ ܕܒܗ ܟܕ ܡܬܥܪܙܠ ܐܠܗܐ: ܡܬܚܡ ܠܚ̈ܝܝܢ܆ ܠܗܢܐ ܡܣܠܢܐ܆ ܘܡܿܥܕܐ ܠܗܿ. ܬܪܥܝܬܐ ܘܡܠܬܐ ܕܝܠܢ. ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ: ܘܡܬܬܘܕܝܐ ܠܢ܆ ܕܠܗܿܠܝܢ ܐܢܢܩ̈ܝܬܐ܆ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝܬܐ ܝܕܿܥ. ܘܠܡ̈ܬܚܡܬܐ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ. ܘܠܗܠܝܢ ܕܬܚܝܬ ܣܟܐ. ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܐܢܢܩܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܢ܇ ܕܒܚ̈ܐܦܐ ܡܬܡ̈ܨܝܢܐ ܘܐܢܢ̈ܩܐ ܢܬܚܒܼܫ: ܘܠܐ ܕܐܝܟ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢ܇ ܠܡܬܝܕܥ̈ܢܝܬܐ ܢܣܬܟܿܠ. ܐܘ ܡܦܲܫܟܐܝܬ ܐܘ ܡܦܪܫܐܝܬ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ. ܚܢܢ ܡܢ ܠܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐܝܬ ܡܬܬܝ̈ܬܝܢ܆ ܡܬܚܡܐܝܬ ܚ݀ܟܡܝܢܢ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܠܫܡܫܐ ܢܗܝܪܐ܇ ܘܠܐܪܥܐ ܐܛܝܡܬܐ܇ ܘܠܪܘܚܐ ܡܙܥܬܐ܇ ܘܠܢܦܫܐ ܚܝܬܐ. ܗܿܕܐ ܚܕܐ ܕܝܗܝܒܐ ܠܟܝܢܐ܆ ܡܦܪܫܐܝܬ ܚܟ݀ܡܝܢܢ. ܠܗܿܝ ܕܐܢܢܩܐ ܡܟܿܢܝܢ ܠܗܿ: ܐܢܫ̈ܐ ܐܘܡ̈ܢܝ ܡ̈ܠܐ. ܠܗܿܠܝܢ ܕܝܢ: ܕܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܠܐ ܟܕܝ̈ܢܝܼܢ܇ ܡܦܫܟܿܐܝܬ ܚܟ݀ܡܝܢܢ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܐܘ ܡܬܡܲܛܪܝܢܢ ܠܡܚܪ ܐܘ ܠܐ܇ ܐܘ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ ܐܘ ܪܚܡܿܝܢܢ ܐܘ ܠܐ. ܠܗܠܿܝܢ ܕܡܬܡ̈ܨܝܢܝܬܐ ܡܟܢܝܢ. ܒܗ ܒܙܢܐ ܠܗܠܝܢ ܕܚܒ̈ܝܫܢ܇ ܘܡܢ ܣܟܐ ܐܬܪܢܝܐ ܚܒ̈ܝܫܢ: ܒܬܪܥܝܬܐ ܕܡܬܗܓܓܐ ܠܣ݀ܟܐ ܐܬܪܢܝܐ ܢܣܒܿܝܢܢ. ܘܠܐ ܡܲܨܝܐ ܗܘܠܢܝܘܬܐ ܕܝܠܢ ܕܠܓܘܫܡܐ ܡܣܝܟܐ܇ ܒܚܘܫܒܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܬܬܲܪܢܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܬܡܝܗܐ܆ ܠܗܿܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܿܪܬ܆ ܠܥܠ ܡܢܢ ܐܘ ܐܟܘܬܢ ܐܝܬ ܠܗ܆ ܘܒܚܝܠܐ ܘܒܚܟܡܬܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܐܦܠܐ ܬܚܝܬ ܐܢܢܩܐ ܘܬܚܘܡܐ ܡܬܟܼܕܢ܆ ܘܟܕ ܗܘܼ ܥܘܫܢܗ ܡܢ ܗ݀ܠܝܢ ܡܪܝܡ ܗܘ܆ ܠܢ ܘܠܚ̈ܝܐ ܕܝܠܢ܆ ܬܚܝܬ ܬܚܘܿܡܐ ܫܥܼܒܕ ܘܬܚܝܬ ܐܢܢܩܐ܇ ܕܫܘܪܝܐ ܘܕܫܘܠܡܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܚܢܢ ܢܬܒܣܐ ܘܢܬܬܫܝܛ܇ ܘܡܢ ܛܟܣܐ ܢܬܢܟܪܐ ܘܢܪܡܠ. ܗܿܘ ܕܥܡ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܐܣܝܪ ܘܪܕܐ. ܫܟܝܪܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܢܗܸܘ pb. 108a ܕܬܚܘܡܐ ܡܢ ܠܠܝܐ ܘܠܐܝܡܡܐ ܐܩܝܡ܇ ܘܠܚ̈ܝܘܬܐ ܟ̈ܠܗܝܢ ܥܡ ܙܒܢܐ ܡܲܫܚ ܝܠܝܕܘܬܐ ܘܬܪܒܝܬܐ܇ ܘܡܥܡܪܐ ܘܬܘܪܣܝܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܪ[ܘ]ܟܝܐ ܘܣܢܘܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܡܥܠܗܘܢ ܝ݀ܕܥܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ܇ ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܢܒܘܪ ܘܢܦܘܫ. ܐܢܕܝܢ ܘܚܠܦ ܐܠܗܐ ܕܐ݀ܢ ܐܢܬ: ܘܟܪܝܐ ܗܝ ܠܗ ܕܢܬܒܨܪ ܡܢ ܐܘܚܕܢܗ܆ ܘܐܡܿܪ ܐܢܬ ܠܝ ܡܲܪܡܐ ܐܝܬ: ܕܐܢ ܨܒܿܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܿܘܪܟ: ܘܐܢ ܨ݀ܒܐ ܡܲܟܪܐ܇ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܐܦ ܐܢܐ܆ ܘܬܐܢܚܬܐ ܕܚܠܝܛܐ ܥܡ ܐܘܠܝܬܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ܇ ܥܠ ܗ݀ܢܘܢ ܕܗܟܢܐ ܟܪܝܗܝܢ. ܘܐܡܿܪ ܐܢܐ ܐܟܚܕܐ܆ ܕܐܢ ܨ݀ܒܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܲܟܪܐ܆ ܟܕ ܡܿܘܣܦ ܐܢܐ ܕܐܢ ܥܿܕܪܐ ܕܢܟܪܐ. ܘܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܐܢ ܨ݀ܒܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܿܘܪܟ܆ ܘܟܕ ܝ݀ܕܥ ܘܠܐ ܥܿܒܪ ܠܗ܇ ܫܘܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܟܘ܇ ܘܐܡܬܝ ܥܿܕܪ ܕܠܐ ܢܣܿܛܐ. ܘܬܘܒ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܕܐܢ ܨ݀ܒܐ ܒܚ̈ܝܐ ܡܿܘܪܟ܆ ܘܡܫܟܚ ܘܫܠܝܛ ܗܘܼ ܕܗ݀ܕܐ ܢܓܡܘܪ. ܐܠܐ ܠܐ ܨ݀ܒܐ܇ ܟܕ ܠܘܿܬ ܗ݀ܝ ܕܦܩܚܐ ܘܝܬܝܪ ܡܘܬܪܢܝܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܐ݀ܢ: ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܗ݀ܝ ܕܐܡܿܪܐ: ܕܐܢ ܨܿܒܐ ܡܿܘܪܟ: ܘܐܢ ܨ݀ܒܐ ܡܟܲܪܐ܆ ܠܐܘܚܕܢܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܐ. ܘܠܚܝܠܐ ܡܫܟܚ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܡܩܝܿܡܐ ܠܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܿܫܪܝܬܐ ܢܣܝܼܒ ܗܘܼ ܐܣܛܘܟܣܐ. ܐܢ ܨܿܒܐ ܗܿܕܐ ܥܿܒܕ. ܘܐܢ ܨ݀ܒܐ ܗ݀ܝ. ܒܪܡ ܟܕ ܠܘܬ ܗ݀ܝ ܗ݀ܝ ܕܦܩܚܐ܇ ܠܚܐܦܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܡܲܣܼܡܟ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܡܠܟܐ ܗ݀ܘ ܕܐܝܣܪ̈ܠܝܐ: ܠܚܙܩܝܐ ܙܕܩ܆ ܟܕ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܠܐ ܛܿܥܐ܆ ܡܬܬܪܝܡܢܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܓܙܼܡ܇ ܒܝܕ ܡܠܐܟܘܬܗ ܕܐܫܝܥܐ. ܘܕܡܿܐܬ ܐܝܬ܇ ܘܠܐ ܚܐܐ ܐܢܬܒܝ ܠܗ. ܐܠܘ ܟܝܬ ܫܘܠܡܐ ܘܬܚܘܡܐ ܦܩܚܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܡܠܟܐ ܬܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ: ܘܕܬܘܒ ܢܐܚܐ ܠܗ ܠܐ ܥܿܕܪܐ ܗܘܬ: ܐܠܐ ܕܢܫܢܐ ܘܗܪ