Cause of all Causes: Book 1 - ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
Book 1
Chapter 1

ܬܘܒ ܟܕ ܡܼܢ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܡܬܚܝܠܝܼܢܢ. ܘܡܼܢ ܛܒܿܘܬܗ ܐܠܗܿܝܬܐ ܡܬܚܟܡܝܼܢܢ. ܡܫܪܝܢܢ ܒܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܠܘܬ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܕܬܚܝܼܬ ܫܡܿܝܐ. ܐܝܼܬ ܒܗ ܩܦ̈ܠܐܐ ܥܣܪܐ. ܩܦܠܐܘܢ ܐܘܟܝܼܬ ܪܝܼܫܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܡܢܐ ܘܿܠܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܼܕܥ ܘܠܡܐܠܦ ܒܪܢܫܐ ܡܿܢ ܗܟܝܼܠ ܐܝܼܬܘ̄ ܚܝܐ ܡܠܝܼܠܐ ܡܿܝܘܬܐ. ܕܡܒܪܟܒ ܡܼܢ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܡܠܝܼܠܬܐ. ܕܒܟܝܿܢܗܿ ܫܦܝܪܐ ܘܢܗܝܼܪܐ. ܘܥܠܗܿܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܩܒܠܢܝܼܬܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܼܕܥܬܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܣܟܐ. ܘܡܼܢ ܦܓܪܐ ܗܘܼܠܢܝܐ ܘܝܩܝܼܪܐ ܕܡܩܝܡ ܡܼܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܕܡܢܼܗܘܢ ܡܩܝܡ ܘܡܛܟܣ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܟܿܠܗ ܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܠܼܬܐ. ܐܠܐ ܡܫܘܬܦ ܒܡܠܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܗ ܟܝܿܢܐ ܕܡܩܒܠ ܝܼܕܥܬܐ ܟܡܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܗ ܚܟܼܡܬܐ. ܘܡܿܨܐ ܣܿܠܩ ܘܡܼܬܥܠܐ ܒܝܼܕܥܬܗ ܘܗܘܢܐ ܥܕܡܐ ܠܪ̈ܘܡܐ ܠܐ ܡܬܡܫ̈ܚܢܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ̈ܢܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܘܠܐ ܡܼܢ ܫܡܥܐ ܝܿܠܦ ܘܝܿܕܥ ܠܗܝܢ ܐܠܐ ܡܼܢ ܛܟܼܣܐ ܫܒܝܼܚܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܡܚܘܐ ܒܩܢܘܼܡܗ. ܙܿܕܩ ܠܗ ܕܢܒܼܥܐ ܘܢܥܩܒ ܘܢܐܠܦ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܕܡܢܐ ܟܝ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘ ܟܝܿܢܗ ܕܝܼܠܗ ܕܒܪܐܢܫܐ. ܘܠܡܢܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܡܛܠܡܢܐ. ܡܛܠ ܕܛܟܼܣܐ ܐܝܼܬ ܠܟܿܠ ܡܕܡ. ܘܐܦ ܙ݀ܕܩ ܠܗ ܕܒܛܟܼܣܐ ܢܬܚܫܚ ܘܢܕܥ ܕܡܢܐ ܘܿܠܐ ܠܗ ܩܕܡܐܝܼܬ ܕܢܐܠܦ ܘܢܼܕܥ. ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܢܫܼܪܐ ܒܝܘܼܠܦܢܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܝܿܕܐ ܗܿܝ ܫܬܐܣܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܙ݀ܕܩ ܕܢܪܡܐ ܘܕܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܒܢܝ̈ܢܐ

pb. 14

ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܒܼܢܐ ܥܠܝܗܿ. ܘܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܢܣܩ ܘܢܼܬܥܠܐ ܒܢܝܿܢܗ. ܘܕܡܼܢ ܐܝܿܟܐ ܢܫܪܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܗܕܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܦܪܫܐ ܫܪܪܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܡܼܢ ܚܫܘܼܟܐ. ܘܩܘܫܬܐ ܡܢ ܫܘܼܩܪܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܡܼܢ ܛܥܿܝܘܼܬܐ. ܘܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠ ܕܡܗܠܟ ܒܢܘܼܗܪܐ܆ ܠܐ ܛܥܿܐ ܘܠܐ ܡܬܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܝܿܕܥ ܐܝܟܢܐ ܡܗܠܟ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܿܠ. ܘܡܿܛܐ ܠܐܝܟܐ ܕܨ݀ܒܐ ܘܡܫܼܬܡܠܐ ܢܝܼܫܗ ܕܣܝܼܡ ܒܪܥܝܿܢܗ. ܘܡܩܒܠ ܣܘܼܟܝܗ ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܫܘܼܠܡܐ ܛܒܿܐ ܠܣܘܥܪܢܗ. ܘܚܪܬ ܫܦܝܼܪܬܐ ܠܟܿܠܗ ܕܘܼܒܪܗ. ܡܿܢ ܕܝܢ ܕܪܕܐ ܒܚܫܘܟܐ ܠܐ ܝܿܕܥ ܠܐ ܐܙܿܠ. ܘܠܐ ܢ݀ܣܒܐ ܫܘܼܠܡܐ ܛܒܿܐ ܡܪܕܝܬܗ. ܐܠܐ ܛܿܥܐ ܒܬܘܫܐ. ܘܠܐܒܕܢܐ ܫܪܟܐ ܚܪܒܬܗ. ܗܿܟܢ ܐܝܼܬܝܗܿ ܝܼܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬ݀ ܫܪܪܐ ܠܕܓܠܘܼܬܐ. ܒܝܬ ܛܒܿܬܐ ܠܒܝܼܫܬܐ. ܘܒܝܬ ܢܘܼܗܪܐ ܠܚܫܘܼܟܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܫܪܪܐ ܘܛܒܿܬܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܘܩܢܘܼ̈ܡܐ ܡܩܝܼܡ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܼܬ ܠܗܘܢ ܫܘܼܪܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܝܫܝܼܬܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܕܓܠܘܼܬܐ ܕܝܢ ܘܒܝܼܫܬܐ ܘܚܫܘܼܟܐ ܠܝܬ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܦܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܡܕܡ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܡܬܬܪܝܼܡܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܗ݀ܝ ܕܢܐܡܪ ܐ̱ܢܫ ܕܢܗܝܼܪ ܐܝܼܡܡܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܫܪܝܼܪܐ. ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܠܐ ܢܗܝܼܪ ܐܝܼܡܡܐ. ܗܕܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܠܐ ܫܪܝܼܪܐ. ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܡܬܓܠܙ ܥ݀ܠܡܐ ܡܼܢ ܫܡܼܫܐ. ܘܡܬܬܪܝܡܝܢ ܙ̈ܠܝܼܩܘܗܝ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗ݀ܘܐ ܚܫܘܟܐ. ܟܕ ܠܝܬܘܗܝ ܒܩܢܘܼܡܗ ܡܕܡ ܗܼܘ ܚܫܘܼܟܐ. ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܛܒܿܬܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܓܕ̈ܫܐ ܥܠ̈ܘܼܠܐ ܕܠܐ ܩܢܘܡܐ. ܘܠܘ ܓܼܕ̈ܫܐ ܡܟܬܪ̈ܢܐ ܒܟܝܿܢܐ ܐܝܟ ܢܘܼܗܪܐ ܒܐܣܦܝܼܪܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܘܚܘܪܘܼܬܐ ܒܬܠܓܐ [ܘܐܘܿܟܡܘܼܬܼܐ] ܒܥܘܼܪܒܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܐ [ܩܢܘܡܐ] ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܠܚܫܘܟܐ ܘܠܕܓܠܘܼ[ܬܼܐ ܘܒܝܼܫܬܐ] ܐܦܠܐ ܚܝܠܬܢܘܼܬܐ ܩܿܢܝܼܢ. ܐܠܐ [ܡܚܝܼ̈ܠܡܐ] ܘܕܠܝܼ̈ܠܝ ܠܡܙܕܟܝܢܘܼܬܐ [ܒܠܚܘܕ ܐܢ] ܢܨܛܒܐ ܘܢܓܼܒܐ ܒܐܚܪܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ] ܡܕܡܝܬ݀ ܒܐܠܗܐ [ܕܬܬܝܗܒܬ ܠܒܪܢܫܐ] ܚܣܡܐܝܬ ܠܛܒܿܬܐ [ܘܣܢܝܬ ܠܒܼܝܫܬܐ] ܘܗܿܝܕܝܢ ܫܪܝܪܐ [ܚܐܪܘܬܗ ܘܨܒܝܢܗ ܕܡܐ] ܒܟܝܿܢܗ. ܐܢܕܝܢ ܡܗ[ܡܐ ܒܛܒܬܐ ܐܘ] ܘܠܐ ܨ݀ܒܐ ܒܗܿ܆ ܥܐܠܐ ܥܠܘ[ܗܝ ܓܕܫܢܐܝܼܬܼ] ܒܝܼܫܬܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܡܼܬܥܒܕܕ ܠܒܝܼܫܬܐ ܕܐܡܠܟܬ݀ ܥܠܘܗܝ

pb. 15

ܒܨܒܝܢܗ. ܘܡܘܒܕ ܚܐܪܘܼܬܗ ܘܠܐ ܡܩܘܐ ܒܟܝܿܢܗ. ܐܦܠܐ ܕ݀ܡܐ ܠܥܿܒܘܕܗ. ܘܡܿܢ ܕܗܿܟܢ ܗܿܘ ܘܠܐ ܩܼܡ ܒܫܪܪ ܟܝܿܢܗ ܘܒܪܝܼܬܗ. ܕܓܠܐ ܗܿܘ ܘܒܚܫܼܟܐ ܪܕܐ ܘܠܐܒܕܢܐ ܫܿܪܟ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܚܘܝܘܼ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܘܬܚܘ̈ܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܢܗܝܪ̈ܢ ܘܓܠ̈ܠܝܢ ܘܝܼܕܝܥ̈ܢ. ܬܘܼܒ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܬܘܼܒ ܡܼܢ ܝܘܠܦܢܐ. ܗܿܫܐ ܗܟܝܼܠ ܕܝܕܝܼܥܐ ܘܓܠܝܐ ܠܟܿܠ ܐ̄ܢܫ ܕܫܪܪܐ ܢܘܼܗܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܛܒܿܬܐ ܘܫܪܝܪܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܕܓܠܘܬܐ ܚܫܼܟܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܒܝܼܫܬܐ. ܘܠܝܬܝܗܿ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܐܠܐ ܓܼܕܫܐ ܗܿܘ ܥܠܘܼܒܐ ܘܓܢܒܐ. ܡܿܕܝܢ ܙ݀ܕܩ [ܠܢ ܕܢܓܼܒܿܐ] ܘܢܨܿܛܒܐ ܒܫܪܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ [ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܘܒܿܠ] ܠܚܝ̈ܐ ܫܪ̈ܝܪܐ ܘܛܘܼܒ̈ܬܢܐ [ܘܥܠܡ̈ܝܼܢܝܐ] ܢ݀ܣܠܐ ܠܕܓܠܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ [ܚܫܘܿܟܼܐ܆ ܡܘܒܿܠ] ܠܐܒܕܢܐ ܕܠܥܿܠܡ. ܡܕܝܢ [ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܐܨܿܦ] ܘܢܥܿܩܒ ܩܕܡܐܝܼܬ [ܥܠ ܫܪܪܐ] ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܐܡܼܬܝ [ܕܚܙܝܢ ܢܘܗܪܐ] ܕܫܪܪܐ܆ ܫܦܝܼܪ [ܗܝܕܝܢ ܡܗܠܟܝܼܢܢ] ܟܿܠ ܟܪ ܕܨܿܒܝܢܢ [ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܡܝܼܢ] ܫܬܐܣܬܐ ܚܠܝܼܡܬܐ [ܘܥܡܝܼܩܬܐ ܘܡܫܬܣـ]ـܬܐ. ܘܟܠܗܿ ܒܢܝܿܢܗܘܢ [ܡܣܬܡ݀ܡܟ ܘܡـ]ـܫܬܡܠܐ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗܘܢ.. [ܗܫܐ ܐܘܿ ܪ̈ܚܡܝ] ܘܐܚ̈ܝ ܘܗܕ̈ܡܝ ܟܿܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܿܡܘܼܥ̈ܐ ܕܗܿܠܝܢ. ܝܿܕܥܝܢ ܕܡܿܢ ܕܡܫܪܐ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘܼ. ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܙܕܿܩ ܠܗ ܕܢܫܪܐ. ܘܐܝܟ ܛܟܣܼܐ ܢܼܕܐ. ܕܫܩܠ ܫܘܼܠܝܐ ܣܘܼܥܪܢܗ. ܐ݀ܢܕܝܢ ܠܐ ܡܫܪܐ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܙܕܿܩ ܕܢܫܪܐ. ܐܠܐ ܒܠܝܼܠܐܝܼܬ ܡܼܢ ܡܨܥܬܗ ܕܫܘܥܪܢܐ ܐܘ ܒܚܪܬܗ. ܐܠܐ ܐܢ ܚܘܼܣܪܐ ܘܒܘܼܒܠܐ ܠܐ ܝܿܬܪ. ܘܠܫܘܼܡܠܝܐ ܠܐ ܡܿܛܐ ܣܪܝܼܩܐ ܗܿܘ ܥܿܡܠܗ. ܡܿܕܝܢ ܠܟܿܠܢ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܙܕܿܩ ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܫܘܼܪܝܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܢܫܪܐ ܚܢܢ ܡܿܢ ܒܡܼܠܬܐ ܘܐܢܬܘܢ ܒܫܼܡܥܐ܀ ܫܘܼܪܝܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܿܢܐ.. ܢܚܼܫܘܒ ܟܿܠܢ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܒܼܪܝܢܢ ܘܥܠܼܢܢ ܠܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܗܿܢܘ ܫܘܼܪܝܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܚܬܝܼܬܐ ܕܠܿܚܡ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܒܼܠ ܥܠ ܟܿܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܠܐ̱ܢܫ ܕܢܓܠܝܘ̄ ܣܟ. ܐܬܒܪܝܼܢܢ ܕܝܢ ܡܼܢ ܡܿܢ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ. ܘܐܛܝܒܢܢ ܟܿܠܢ ܒܦܩܥܬܐ ܡܕܡ ܪܘܝܼܚܬܐ ܣܿܓܝܼ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܥܕܟܝܼܠ ܡܕܡ ܣܟ. ܠܐ ܛܘܪ̈ܐ ܘܠܐ ܡܥܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܐܝܼ̈ܠܢܐ. ܘܠܐ ܙܪ̈ܥܐ. ܘܠܐ ܒܢܝ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܩܢܝ̈ܢܐ. ܐܒܐ ܚܢܢ ܒܠܚܘܼܕܝܢ ܥܪ̈ܛܠܝܐ. ܘܚܙܝܢܢ ܚܢܢ ܠܢ ܕܐܝܼܬ ܠܢ ܦܓܪܐ ܚܫܘܫܐ. ܘܠܥܼܠ ܡܢܼܢ ܫܡܼܫܐ ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܕܫܪܟܐ. ܘܐܐܪ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܘܠܬܼܚܬ ܡܼܢܢ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܘܐܪܓܫܼܢܢ ܕܐܝܼܬ ܒܢ ܟܝܿܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܦܝܪܐ ܘܢܗܝܼܪܐ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܕܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ

pb. 16

ܘܗܘܢܐ ܝܕܘܥܬܢܐ. ܘܐܝܼܬ ܒܢ ܚܝܘܼܬܐ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܫܪܝܼ ܗܢܐ ܦܓܪܐ ܚܿܐܫ ܡܼܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܐܐܪ ܕܠܥܠ ܡܼܢܢ. ܒܙܒܢ ܡܿܢ ܡܘܩܕ ܠܢ ܫܡܼܫܐ ܒܚܘܼܡܗ ܘܡܫܠܗܒ. ܘܒܙܒܢ ܬܘܼܒ ܡܣܝܛ ܠܢ ܐܐܪ ܒܥܙܝܼܙܘܼܬܐ ܕܩܘܪܗ ܘܡܪܛܒ ܠܢ. ܒܛ̈ܐܠܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ. ܘܐܪܥܐ ܬܘܼܒ ܕܬܚܘܼܬܝܢ ܟܕ ܡܼܬܚܠܛܐ ܒܡܝ̈ܐ ܘܗܘܝܐ ܛܝܼܢܐ ܘܣܝܢܐ ܘܡܠܘܬܐ ܠܢ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܚܫܢܢ ܒܿܥܝܢܢ ܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܡܐܚܫܢ̈ܝܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܫܪܝ ܗܿܢܐܢ ܡܕܡ ܓܘܝܐ ܕܒܢ. ܗ̄ ܗܘܢܐ ܝܕܘܼܥܬܢܐ ܡܘܠܕ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܡܬܼܦܪܣܝ ܕܢܥܼܒܕ ܢܛܝܼܪܘܼܬܐ ܠܒܪ ܙܘܓܗ ܦܓܪܐ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܡܼܪܢܢ ܕܗܐ ܡܫܝܼܡܝܢ ܠܗ. ܘܐܬܼܚܫܒ ܕܬܛܠܝܼܠܐ ܡܕܡ ܙ݀ܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܥܼܠ ܡܼܢܢ. ܕܢܟܼܠܐ ܡܢܼܢ ܠܚܘܼܡܗ ܕܫܡܼܫܐ ܘܠܥܙܝܼܙܘܬܐ ܕܐܐܪ ܘܕܡܛܪܐ. ܗܿܢܘ ܚܘܼܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܬܿܗܘܢܢ ܒܪܐܢܫܐ. ܒܬܪܟܢ ܬܘܼܒ ܐܬܼܚܫܒܢܢ ܕܗܿܢܐ ܬܛܠܝܼܠܐ ܣܢܝܼܩ ܥܠ ܐܣ̈ܐ ܕܛܥ̈ܢܢ ܠܗ. ܘܬܘܼܒ ܐܬܚܫܒܢܢ ܕܐܦ ܗܿܠܝܢ ܐܣ̈ܐ ܣܢ̈ܝܼܩܢ ܥܠ ܥܘܼܡܩܐ ܕܫ̈ܬܐܣܐ ܡܫܪ̈ܪܬܐ ܕܐܣܿܠ̈ܩܢ ܥܠܝܗܝܢ. ܗܪܟܐ ܫܠܡ ܚܘܼܫܒܐ ܕܒܢܝܿܢܗ ܕܡܫܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝܼ ܒܝܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܫܠܼܡ ܚܘܼܫܒܐ܆ ܡܼܢ ܬܡܿܢ ܙܕܿܩ ܕܬܫܪܐ ܣܥܘܼܪܘܼܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܩܕܡ ܫܪܝ ܘܐܬܼܗܘܢܢ ܚܘܼܫܒܐ. ܬܡܿܢ ܗܿܘܐ ܫܘܠܡܐ ܠܣܥܘܼܪܘܬܐ. ܘܐܬܩܪܝܼ ܗܿܢܐ ܫܘܼܠܡܐ ܕܩܕܡ ܡܬܗܘܢܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܕܝܼܥܐ ܗܿܕܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܿܟܢܐ ܘܥܠ ܫܪܒܐ ܕܢܦܫܐ ܕܠܘ ܙܕܿܩ ܕܢ݀ܬܚܫܒ. ܕܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܐܝܼܬ ܠܗܿ ܚ̈ܫܐ ܡܐܚܫ̈ܢܐ ܘܡܫܝܼܡ̈ܢܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܫܼܟܐ ܕܠܐ ܝܼܕܥܬܐ. ܘܛܥܿܝܘܬܐ ܕܕܓܠܘܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܿܠܝܢ ܚܫ̈ܐ ܓܢ̈ܒܐ ܕܥ݀ܐܠܝܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܒܚܫܼܟܐ ܕܠܠܝܐ ܕܛܥܿܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܥ݀ܐܠܝܢ ܥܠܝܗܿ ܓܕܫܢܐܝܼܬ. ܡܘܠܕܝܢ ܒܗܿ ܟ݀ܠܗܘܢ ܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܫܪܟܐ. ܘܫܪܟܐ ܠܐܒܕܢܐ ܓܡܝܼܪܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܐܬܦܪܣܢܢ ܥܠ ܣܘܓܦ̈ܢܘܗܝ ܕܦܓܪܐ. ܘܥܒܼܕܢܢ ܠܗ ܒܝܬܐ ܘܣܬܪܢܝܗܝ ܒܗ ܘܐܬܼܢܛܪ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܡܐܚܫܢܝ̈ܬܗ ܥܡ ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗ: ܐܠܘܼܠܐ ܕܐܣܬܬܪ ܒܒܝܬܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܐܣ̈ܐ ܘܬܪ̈ܥܐ. ܗܿܟܢܐ ܝܬܝܪ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢ݀ܬܦܪܣ ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܗܼܝ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܪܬܗ ܕܦܓܪܐ. ܘܢ݀ܥܒܕ ܠܗܿ ܒܝܬ ܡܣܬܪܢܐ ܡܼܢ ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܕܥܿܕܝܼܢ ܥܠܝܗܿ ܒܟܿܠ ܙܒܢ. ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܒܝܬܐ ܗܿܢܐ ܕܐܬܒܢܝܼ ܠܦܓܪܐ. ܡܢܛܪ ܠܗ ܡܼܢ ܚܘܼܡܐ ܘܡܼܢ ܩܘܼܪܐ ܘܡܼܢ ܡܛܪܐ. ܘܡܼܢ ܛܠܘܼܫܘܼܬܐ ܕܛܝܼܢܐ ܘܕܣܝܿܢܐ. ܘܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒܠ̈ܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܩ݀ܛܘܼܠܐ ܘܡܼܢ ܓܢ̈ܒܐ ܘܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܒܬܪ ܕܡܫܘܙܒ ܠܗ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܬܘܼܒ ܡܢܝܼܚ ܠܗ ܒܟܿܠܗܝܢ

pb. 17

ܚܫܚ̈ܬܗ. ܗܟܢܐ ܘܒܝܬܐ ܕܡܬܬܩܢ ܠܢܦܫܐ. ܡܢܛܪ ܠܗܿ ܡܼܢ ܣܿܓܝܼ ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܕܝܬܝܼܪ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܡܗܕܐ ܘܡܚܟܡ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܼܡ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܗܕܐ.

Chapter 2

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܕܐܝܟܢ ܡܬܝܕܥ ܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܒܬܪ ܗܟܝܼܠ ܕܚܘܝܢܢ ܕܡܿܢܐ ܙܕ݀ܩ ܠܒܪܐܢܫܐ ܕܢܕܥ ܘܢܐܠܦ ܩܕܡܐܝܼܬ. ܗ̄ ܕܢܥܩܒ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܥܠ ܫܪܪܐ ܘܢܦܪܫܝܘ̄ ܡܼܢ ܕܓܠܘܬܐ. ܬܘܼܒ ܐ݀ܡܪܝܢܢ ܕܟܬܒܐ ܗܿܢܐ ܕܩܕܡܝܢ ܒܢܝܼܫܐ ܛܒܿܐ ܕܚܘܼܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܐܬܟܬܒ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܓܘܢܐܝܬ. ܠܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܕܢܦܫܐ ܘܢܛܝܼܪܘܼܬ ܦܓܪܐ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܡܥܘܼܢܝܗܝ. ܘܠܥܘܼܗܕܢܐ ܛܒܿܐ ܕܟܬܘܼܒܐ ܡܚܝܼܠܐ ܘܣܢܝܼܩܐ. ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܢ ܘܐܝܼܩܪܐ ܕܚܕ ܡܪܐ ܕܟܿܠܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܗܿܘ ܕܡܢܼܗ ܗܼܝ ܟܿܠ ܛܒܿܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܗܘܼ ܝ݀ܗܒ ܡܠܼܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܠܐܡܘܼܪܐ. ܘܣܘܼܟܠܐ ܘܒܘܼܝܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܠܫܿܡܘܼܥܐ. ܐܢ ܟܝܼܬ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܝܼܫܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܕܚܠܼܬ ܐܠܗܐ ܡܬܼܚܫܚܝܼܢ. ܣܛܪ ܡܼܢ ܟܿܠ ܚܫܐ ܣܢܝܐ ܕܚܣܡܐ. ܘܙܐܦܐ ܕܒܝܼܫܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܼܩܐ ܢܕܝܕ ܥܠ ܐܠܗܐ. ܘܪܡܿܘܼܬܐ ܛܡܐܬܐ ܢܨܝܬ݀ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܐܝܼܬ ܒܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ. ܢܦܼܠܬ݀ ܒܝܢܬܗܘܢ ܣܩܘܼܒܠܝܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܥܡ ܐܪܝܼܟܘܼܬ ܙܒܢܐ ܘܡܬܼܚܐ ܕܫܝܢ̈ܝܐ. ܣܓܝܬ݀ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܘܢܦܼܩܬ݀ ܣܢܝܐܬܐ ܘܠܣܓܝܼ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܥܠ̈ܝܼ ܓܕܫܢܐܝܬ ܐܝܟ ܓܢܒ̈ܐ ܠ̈ܠܝܼܝܼܐ ܥܠ ܓܢܼܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܡܼܢ ܝܕ ܗܟܢ ܢܦܼܠܬ݀ ܒܝܢܬܗܘܢ ܦܠܝܼܓܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܬܦܝܼܣܢܘܬܐ ܕܠ̈ܚܕܕܐ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܐܬܡܿܛܝܼܘ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܐܚ̈ܐ ܪ̈ܚܝܼܩܿܐ ܒܢ̈ܝ ܚܕ ܐܒܐ ܛܒܿܐ ܘܒܣܝܼܡܐ. ܥܒܼ̈ܕܝ ܚܕ ܡܿܠܟܐ ܪܒܐ ܘܡܪܚܡܢܐ ܘܣܿܓܝܼ ܥܬܝܪܐ. ܘܬܠ̈ܡܝܼܕܝ ܚܕ ܡܠܦܢܐ ܫܪܝܼܪܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܘܣܿܓܝܼ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܣܛܼܐ ܟܿܠܚܕ ܠܣܛܪ ܘܥܒܼܕ ܠܗ ܟܬܒܐ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܘܢ݀ܡܘܣ̈ܐ ܘܥܝ̈ܕܐ. ܘܐܬܕܒܪܘ ܒܗܘܿܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܒܡܕܡ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܦܠܝܓܝܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܒܡܕܡ ܫܘܝܢ ܘܐܘܝܢ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܼܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ. ܟܿܠ ܫܪܒܐ ܒܕܘܼܟܬܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠ݀ܚܡ ܠܗ. ܡܼܛܠ ܗܿܟܝܼܠ ܕܚܕ ܡܼܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܟܬܒ̈ܐ ܠܣܛܪ ܐܝܼܬ ܠܗ ܢ݀ܡܘ̈ܣܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܘܬܿܕܝ̈ܬܐ. ܠܐ ܡܩܒܠ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܕܗܿܘ. ܘܠܐ ܗܿܘ ܕܗܢܐ. ܘܠܐ ܢ݀ܡܘ̈ܣܐ

pb. 18

ܘܠܐ ܥܝ̈ܕܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܥܠܼܬ݀ ܦܠܝܓܘܼܬܐ ܗܿܕܐ ܡܚܘܝܢܢ ܐܢ ܨܿܒܐ ܡܪܐ ܕܟܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܦܩܝܼܢܢ ܠܗܘܢ. ܘܦܿܝܫܝܢ ܡܪ̈ܘܗܝ ܕܒܝܬ ܕܠܐ ܩܢܼܛܐ. ܒܢܝܿܚܐ ܕܠܐ ܡܪܢܝܼܬܐ. ܗܿܘ ܕܩܪܐ ܢܼܣܬܟܠ܀ ܡܛܠ ܕܦܠܝܓܝܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܘܢ݀ܡܘܣ̈ܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܠܐ ܡܿܨܝܐ ܘܠܐ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܬܚܫܚ ܒܬܚܘܝܬܐ ܕܚܕ ܡܼܢ ܟ̈ܬܒܐ ܘܠܐ ܕܢܝܬܐ ܣܗܕܘܼܬܐ ܡܼܢ ܢ݀ܡܘܣܐ ܘܬܘܕܝܼܬܐ ܕܐܚܪܝܢ ܥܠ ܐܚܪܢܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܩܿܒܠ. ܚܕܐ ܡܛ݀ܠ ܢܝܼܫܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܠܒܝܼܟ. ܘܐܚܪܬܐ ܡܼܢ ܛܟܼܣܐ ܕܕܘܼܒܪܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܘܢ݀ܡܘܣܐ ܕܒܗ ܐܬܪܕܝ. ܘܡܼܢ ܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܘܠܐ ܥܼܢܝܢܐ ܘܚܫܚܬܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܟܢ ܗܿܐ ܡܼܢ ܟܕ ܫܪܝܢܢ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܣܟ ܠܐ ܐܬܚܫܚܢܢ ܐܦܠܐ ܒܚܕܐ ܡܠܼܬܐ ܕܣܩܘܼܠܝܐ ܠܚܕ ܡܼܢ ܥܡܼ̈ܡܝܢ. ܘܠܐ ܒܢܝܼܫܐ ܕܬܘܕܝܬܐ. ܐܦܠܐ ܕܥܝܿܕܐ ܘܕܘܒܪܐ. ܘܚܟܝܼܡ̈ܐ ܘܝܕܘ̈ܥܬ̈ܢܐ ܡܣܼܬܟܠܝܢ ܟܕ ܩܿܪܝܢ. ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܒܢܝܼܫ ܚܘܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܘܐܠܗܝܐ ܒܿܥܐ ܕܢܘܕܐ ܕܠܐ̱ܚܪܝܢ ܒܗܿܝ ܕܡܐܚܒ. ܒܡܕܡ ܕܡܨܝܐ ܠܗ ܕܢܫܼܡܥ ܘܡܩܿܒܠ ܗܘܢܗ. ܣܿܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܣܘܼܟܠܗ ܘܟܝܿܢܗ. ܙܕܿܩ ܕܢܬܚܫܚ ܥܡܗ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܗܿܘ ܕܨܿܒܐ ܕܢܐܡܪ ܠܐܢܫ ܡܕܡ. ܒܠܫܢܐ ܕܝ݀ܕܥ ܗܿܘ ܙܕܿܩ ܠܗ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ. ܕܢܕܥ ܘܢܣܼܬܟܠ ܡܡܠܠܗ. ܘܗܿܘ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܢܝܼܚ ܠܐܢܫ ܒܡܼܐܟܘܼܠܬܐ. ܒܐܕ̈ܫܐ ܕܚܿܫܚܝܢ ܠܗ ܙܕܿܩ ܕܢܢܝܼܚܝܼܘܗܝ. ܗ̄ ܐܢ ܝܠܘܼܕܐ ܗܿܘ ܒܚܠܒܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܘܐܢ ܟܪܝܼܗܐ ܗܿܘ ܒܫܩ̈ܝܐ ܘܣܡ̈ܡܢܐ. ܘܐܢ ܡܚܝܼܠܐ ܗܿܘ ܒܝܪܩܐ ܘܙܪ̈ܥܘܢܐ. ܘܐܢ ܓܒܪܐ ܗܿܘ ܡܫܡܠܝܐ ܘܚܠܝܼܡܐ. ܒܡܐܟ̈ܠܬܐ ܚ̈ܠܝܼܡܬܐ ܕܠܚܡܐ ܘܒܣܪܐ ܘܫܪܟܐ ܕܦܬܒ̈ܓܐ. ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܥܡ ܒܪܗ ܝ݀ܠܘܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܝܼܠܗ ܕܝܠܘܕܐ ܡܡܠܠ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܗܼܘ ܡܫܡܗ ܠܐܒܐ ܘܠܐܡܼܐ ܘܠܐܚ̈ܐ ܘܠܫܪܟܐ ܕܨܒ̈ܘܬܐ. ܘܠܘ ܒܡܡܠܠܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܝܼܠܗܘܢ ܡܫܡܠ̈ܝܐ. ܘܐܝܿܟܢܐ ܟܝ ܢܥܼܒܕ ܗܿܘ ܕܨܿܒܐ ܕܢܢܝܼܚ ܘܢܥܕܪ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܓܘܢܐܝܼܬ ܒܡܠܼܬ ܕܝܼܕܥܬܐ. ܟܕ ܒܡܠܼܬܐ ܕܟܬܒܐ ܠܐ ܡܼܬܚܫܚ ܒܬܚܘܝܼܬܐ. ܐܘܿ ܒܣܿܗܕܘܬܐ. ܐܢܿܐ ܕܝܢ ܗܿܟܢ ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ. ܕܐܝܟ ܢܝܼܫܗ ܘܬܪܥܝܬܗ ܘܨܒܝܿܢܗ ܕܐܢܫ. ܡܼܬܝܗܒ ܠܗ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܗ̄ ܐܢ ܒܢܝܼܫ ܚܘܼܒܐܫܪܝܼܐܐ ܘܐܠܗܝܐ ܒܙܢܐ ܕܡܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܢܝܼܫܐ ܬܪܝܼܨܐ ܕܡܚܪܪ ܡܼܢ ܟܿܠ ܚܫܐ ܣܢܝܐ ܘܙܐܦܢܘܼܬܐ. ܨܿܒܐ ܒܪܐܢܫܐ ܕܢܥܕܪ ܠܐܚ̈ܘ̄ ܘܗܕܡ̈ܘܗܝ. ܒܪܝܼܬܐ ܘܬܘܼܩܢܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܕܝܼܠܗ. ܡܛܠ ܚܘܼܒܗ ܘܛܒܿܘܼܬ ܨܒܝܿܢܐ

pb. 19

ܕܝܼܠܗ ܕܡܪܐ ܕܓܘܐ ܕܪܚܿܡ ܒܪܝܼܬܗ ܘܓܒܝܼܠܬܗ. ܗܘܼ ܗܿܘ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܪܚܿܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܨܿܒܐ ܒܚܝ̈ܐ ܘܛܒܿܬܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ. ܝ݀ܗܒ ܠܗ ܝܼܕܥܬܐ ܘܗܘܢܐ ܘܚܡܬܐ. ܘܣܿܐܡ ܒܦܘܼܡܗ ܡܠܼܬܐ ܡܥܕܪܢܝܼܬܐ ܠܐܡܘܪܐ ܬܪܝܼܨ ܢܝܼܫܐ. ܘܠܫܿܡܘܼܥܐ ܒܪܝܼܟܐ ܘܡܟܝܼܟܐ ܕܡܚܪܪ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܚܣܡܐ. ܣܘܼܟܠܐ ܘܒܘܝܢܐ. ܘܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܫܡܗ ܕܝܗܘܼܒܐ. ܘܠܥܘܼܕܢܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܓܒ̈ܐ܀ ܗܿܫܐ ܚܒܝܼ̈ܒܝ܆ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܘܠܐ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܬܚܫܚ ܥܕܟܝܼܠ ܒܡܠܼܬܐ ܕܬܚܘܼܝܬܐ ܐܘܿ ܣܿܗܕܘܼܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ. ܢܣܩ ܘܢܬܥܠܐ ܒܡܚܫܒܬܢ. ܕܡܼܢ ܐܝܿܟܐ ܐܬܝܼܠܕ ܘܐܬܩܒܠ ܟܬܒܐ. ܘܡܼܢ ܕܢܣܝܼܒ ܟܬܒܐ ܝܘܼܠܢܐ ܕܚܫܿܚ ܠܗ. ܢܣܒ ܐܦ ܚܢܢ ܡܕܡ ܕܚܫܚ ܠܟܿܠܢ. ܘܢܦܪܢܼܣ ܒܗ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܡܢܘܼ ܕܝܢ ܗܢܐ ܘܐܝܟܘ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܐܒܘܗܝ ܕܟܬܒܐ ܐܝܬܘ̄ ܥܡ ܟܿܠܢ. ܘܩܫܝܼܫܗ ܕܟܬܒܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܒܐ ܕܟܿܠܢ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܐܝܬܘ̄ ܡܕܥܐ. ܗܢܐ ܐܘܠܕ ܠܟܬܒܐ. ܘܠܟܿܠܗܘܿܢ ܝܘܼܠ̈ܦܢܐ ܘܚܟܡ̈ܬܐ ܘܐܡ̈ܢܘܬܐ. ܒܪܡ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܘܡܘܗܒܬܐ ܡܪܐܢܝܬܐ ܕܒܪܘܼܝܐ ܛܒܿܐ ܘܥܬܝܼܪ ܒܫܘܘ̈ܟܢܐ ܘܚܟܝܼܡ ܒܡܘܗܒ̈ܬܐ. ܩܫܝܼܫܗ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܕܟܿܠܢ. ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܐ ܕܐܝܬܝܼ ܠܢ ܠܗܘܝܐ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܡܕܝܢ ܕܫܐܠܝܢܢ ܡܼܢ ܥܒܘܼܕܗ ܕܝܢܐ ܕܢܚܟܡ ܗܕܝܘܼܛܘܬܢ ܒܡܟܬܒܢܘ̄ ܗܕܐ ܕܠܘܬܟܘܢ ܐܘܿ ܪ̈ܚܝܼܡܐ ܘܚܒ̈ܝܼܒܐ ܘܐܚ̈ܐ ܡܝܩܪ̈ܐ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܐܒܐ ܕܟܿܠܢ. ܢܬܚܫܚ ܒܟܿܠܗܿ ܡܠܼܬܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܗܕܐ ܕܣܝܼܡܐ ܩܕܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܿܐ ܕܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܡܠܦ ܠܢ ܕܫܪܝܪ ܟܬܒܐ. ܘܡܢܗ ܕܟܝܿܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܢ ܢܘܼܟܪܝܐ. ܘܡܩܒܠ ܠܗ ܗܘܢܢ ܘܡܚܫܒܬܢ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܦ ܒܡܠܼܬܐ ܕܟܬܒܐ ܢܼܬܚܫܚ ܐܝܟܢܐ ܕܘܿܠܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܐܝܟܐ ܕܨ݀ܒܐ. ܘܐܝܟ ܕܝ݀ܗܒܐ ܛܝܒܘܼܬܗ ܕܡܪܐ ܕܟܝܿܢܐ ܘܕܟܬܒܐ ܘܕܟܿܠܢ. ܘܐܠܘܼ ܗܕܐ ܡܟܬܒܢܘܼܬܐ ܐܢ ܡܼܢ ܚܟܝܼܡ̈ܐ ܘܡܫ̈ܡܗܐ ܕܒܥܿܠܡܐ ܐܘܿ ܒܚܕ ܡܼܢ ܥܡܼܡ̈ܝܢ ܥܒܝܼܕܐ ܗܘܼܬ݀. ܐܘܿ ܠܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܒܚܝܪ̈ܐ. ܐܘܿ ܠܚܕ ܡܼܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܐܬܝܼܕܥܘ ܒܥܿܠܡܐ. ܐܘܿ ܠܚܕ ܡܼܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܐܬܼܢܨܚܘ ܒܐܪܥܐ܆ ܠܐ ܪܒܐ ܗܘܼܬ݀ ܨܒܘܼܬܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܐܦܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܗܘܼܬ݀. ܐܘܿ ܡܼܬܩܒܠܐ ܠܘܬ݀ ܟܿܠ ܥܡܼ̈ܡܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܬܥܝܼܪ ܗܘܼܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܟܬܒܢܘܼܬܐ ܚܣܡܐ ܘܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܒܗܧܕܐ ܝܪܒܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܝܗܘܼܒܐ. ܘܡܼܬܗܝܡܢ ܘܡܼܬܩܒܠ ܡܟܬܒܢܐ. ܘܡܬܪܚܡ ܘܡܬܚܢܢ ܘܡܼܬܥܕܪ ܒܡܠܼܬܐ ܕܨܠܘܿܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܐܢܫ ܙܥܘܼܪܐ ܘܒܨܝܼܪܐ. ܫܝܼܛܐ ܘܫܚܝܼܡܐ. ܘܗܕܝܘܼܛܐ ܘܒܪܝܪ ܠܒܐ.

pb. 20

ܕܟܿܠ ܕܚܿܙܐ ܠܗ ܐܘܿ ܫܿܡܥ ܛܒܼܗ ܡܬܼܚܿܢܢ ܠܗ ܘܡܐܚܒܼ ܠܗ. ܘܡܨܠܐ ܚܠܦ ܥܘܼܕܪܢܗ. ܡܼܛܠ ܕܠܘ ܡܛܠ ܝܘܼܬܪܢܐ ܦܓܪܢܝܐ ܥܒܼܕ ܘܐܟܼܬܒ ܗܿܠܝܢ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܥ̈ܠܡܢܝܐ ܘܬܫܒܘܼܚܬܐ ܣܪܝܼܩܬܐ ܘܠܐ ܡܩܼܘܝܢܝܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܚܕ ܚܫܐ ܒܝܼܫܐ ܘܙܐܦܢܐ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܚܘܼܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܡܛܠܥܘܼܕܪܢܐ ܕܓܘܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܐܠܠܘ ܘܐܝܟ ܕܡܢܚ ܠܐܠܗܐ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܒܪܝܼܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘ̄ܗ ܕܫܡܗ ܡܫܒܚܐ ܘܣܓܝܼܕܐ. ܘܠܘ ܡܼܛܠ ܕܡܟܬܒ ܠܐ̱ܢܫ ܫܚܝܼܡܐ. ܘܐܢ ܡܬܗܢܐ ܐܢܬ ܘܡܬܒܣܡ ܘܡܼܬܥܪܕ ܡܼܢ ܫܡܼܥܗ܆ ܐܘܕܐ ܘܩܘܼܒܠ ܛܝܒܘܼܬܐ ܕܝܗܘܼܒܐ ܛܒܿܐ ܘܡܠܦܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܼܪܐ. ܨܠܐ ܚܠܦ ܥܘܼܕܪܢܐ ܕܡܟܬܒܢܐ ܣܢܝܼܩܐ ܚܠܦ ܫܦܼܠܐ ܕܟܬܝܼܒܬܗ ܒܠܚܘܼܕ ܕܨܒܝܿܗܢܗ ܛܒܿܐ ܘܚܘܼܒܗ ܫܪܝܼܪܐ. ܘܗܿܟܢ ܐܬܚܙܝܼ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܕܥܒܼܕ ܡܼܢ ܫܘܼܪܝܐ ܕܥܠܿܡܐ. ܕܒܝܕ ܫܝܼ̈ܛܐ ܘܒܨܝܼܪ̈ܝ ܓܢܼܣܐ ܘܒܪ̈ܝܼܪܝ ܠܒܐ ܘܫܚܝܼ̈ܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܥܒܕ ܘܝܗܼܒ ܡܠܼܬܐ ܕܥܘܼܕܪܢܐ.. ܘܫܕܪ ܠܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܠܝܢ ܕܥܬܝܼܕܝܼܢܢ ܕܢܕܟܪ ܐܢܘܢ܆ ܐܝܟܐ ܕܙܕܩ ܘܨ݀ܒܐ ܡܪܢ. ܘܒܗܕܐ ܝܬܝܪ ܝܪܒܐ ܬܫܒܘ̄ ܕܡܪܐ ܛܒܿܐ. ܘܡܬܗܝܡܢܐ ܡܠܼܬܐ ܘܡܬܩܒܠܐ ܕܡܢܼܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܥܡ ܚܟܝܼܡ̈ܘܗܝ ܕܥܿܠܡܐ ܘܡܠ̈ܦܢܐ ܡܫܡ̈ܗܐ ܘܪܘܪ̈ܒܢܐ ܡܫܕܪ ܡܠܼܬܗ. ܐܠܐ ܥܡ ܦܫ̈ܝܼܛܐ ܘܗܕܝܼܘ̈ܛܐ. ܘܒܪ̈ܝܪܝ ܠܒܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܣܦ̈ܩܢ ܒܗܢܐ ܢܝܼܫܐ. ܐܦܢ ܣܓܼܝܬ݀ ܡܠܬܐ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܙܕܩܐ. ܐܠܐ ܥܠܼܬܐ ܥܨܬ݀ ܕܗܿܠܝܢ ܢܼܬܐܡܪ̈ܢ ܩܕܡܐܝܬ܀ ܘܗܫܐ ܬܘܼܒ ܢ݀ܐܡܪ ܘܢܘܕܥ ܕܐܝܟܢ ܡܬܝܕܥ ܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܢܿܪܕܐ ܒܛܟܼܣܐ ܕܡܠܼܬܐ ܣܕܝܼܪܐܝܼܬ. ܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܘܚܘܝܼܢܢ ܒܪܝܼܫܐ ܕܩܕܡ ܗܿܢܐ. ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܐܠܼܨ ܘܥܼܨܐ ܠܢ ܟܝܿܢܗ ܕܦܓܪܐ ܕܢܣܬܪܝܼܘܗܝ ܡܼܢ ܡܐܚܫ̈ܢܝܬܗ. ܘܗܘܢܢ ܐܬܦܪܣ ܘܒܼܢܐ ܠܗ ܒܝܬܐ ܠܢܛܝܼܘܼܬܗ. ܗܟܢܐ ܙܕܿܩ ܕܐܦ ܢܬܒܢܐ ܒܝܬܐ ܢܦܫܢܐ. ܐܘܟܝܬ ܪܘܼܚܢܐ ܠܢܦܫܢ ܪܘܚܢܝܿܬܐ. ܘܕܐܡܼܪܢܢ ܘܐܬܕܟܪܢܢ ܗܫܐ ܢܦܫܢܐ ܘܪܘܼܚܢܐ. ܠܘ ܚܕ ܐܢܘܢ܆ ܐܠܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܚܕ ܢܦܫܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܪܘܼܚܢܐ. ܥܡ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܕܦܓܪܐ ܕܗܘܝܢ ܟ݀ܠܗܘܿܢ ܬܠܬܐ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܕܦܓܪܐ ܒܢܝܼܢܢ ܘܒܢܝܢܢ ܥܕܟܝܠ ܕܡܬܬܚܝܼܒ ܠܗ. ܘܗܿܘ ܢܦܫܢܐ ܗܟܘܬ ܐܠܨܐ ܠܢ ܕܢܒܢܝܘ̄ ܘܡܨܝܢܢ ܘܡܬܬܝܼܒ ܠܢ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܪܘܼܚܢܐ ܐܠܗܐ ܒܢܝܗ. ܘܐܢ ܟܝܼܬ ܘܚܢܢ

pb. 21

ܨ݀ܒܝܢܢ ܘܝ݀ܨܦܝܢܢ ܘܡܦܝܼܣܝܼܢܢ ܘܫܿܘܝܢܢ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪܝܢܢ ܢܗܝܪܐܝܬ. ܐܡܬܝ ܕܨܿܒܐ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܡܬܡܛܝܢܢ ܠܕܘܼܟܬܐ ܕܠܿܚܡܐ ܠܗܝܢ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢܬܿܩܢ ܒܝܬܐ ܡܣܬܪܢܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܠܢܦܫܢ ܐܝܟ ܕܐܩܝܼܡܢܢ ܒܝܬܐ ܠܦܓܪܢ ܘܐܟܡܐ ܕܡܫܠܗܒ ܚܘܡܐ ܠܦܓܪܢ. ܗܟܢ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܚܘܡܗܿ ܕܪܓܬܐ ܘܕܚܡܼܬܐ ܕܢܨܝܼܒܐ ܒܟܝܿܢܢ ܡܫܠܗܒ ܠܢܦܫܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܩܘܪܐ ܘܪܛܝܼܒܘܼܬܐ ܡܨܪܦ ܠܦܓܪܢ. ܒܝܕ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܙܠ̈ܝܩܝ ܫܡܼܫܐ. ܗܟܘܬ ܩܘܼܪܐ ܕܡܗܡܝܢܘܼܬܐ ܘܪܛܝܼܒܘܬܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܛܒܥ ܠܢܦܫܢ ܒܝܕ ܓܠܝܼܙܘܼܬ ܙܠ̈ܝܼܩܝ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒܠ̈ܬܐ ܡܚܒ̈ܠܢ ܠܓܦܪܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܣ̈ܝ ܒܝܬܐ. ܗܟܘܬ ܚܫ̈ܐ ܣܢܝ̈ܐ ܡܚܒܠܝܼܢ ܢܦܫܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܣ̈ܝ ܚܟܼܡܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܚܣܡܐ. ܘܐܟܬܐ. ܘܣܢܼܐܬܼܐ. ܘܫܘܼܒ̄ ܣܪܝܼܩܐ. ܘܪܘܓܙܐ. ܘܥܼܨܝܢܐ. ܘܥܩܿܬܐ. ܘܪܚܡܼܬ݀ ܟܣܼܦܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܕܥܫܝܢ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܪܡܘܬܐ ܢܨܝܬ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܥܡ ܚܬܝܼܪܘܼܬܐ ܘܫܘܼܒܗܪܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܓܢܒ̈ܐ ܚܛܦܝܼܢ ܘܡܚܠܨܝܼܢ ܡܼܢ ܒܝܬܐ ܕܠܐ ܡܚܣܢ ܒܐܣ̈ܐ ܘܒܬܪ̈ܥܐ. ܗܿܟܢܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܕܓܠܘܼܬܐ ܘܛܥܝܿܘܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܥ̈ܐܠܝܢ ܥܠ ܢܦܫܐ ܕܠܐ ܡܚܣܢܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ. ܘܡܚܠܨܝܢ ܡܢܗ ܿܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܒܟܝܿܢܗܿ. ܘܕܩܢܬ݀ ܬܘܼܒ ܒܝܕ ܝܨܝܼܦܘܼܬܗܿ. ܡܿܕܝܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܝܬܝܪ ܚܦܝܼܛܐܝܼܬ ܘܒܝܨܝܦܘܼܬܐ ܣܓܝܼܐܬܐ ܢܬܚܟܡ ܘܢܬܦܪܣ. ܘܢܿܩܝܼܡ ܒܝܬܐ ܕܝܕܥܬܐ. ܘܢܚܣܢ ܒܗ ܢܦܫܢ. ܘܗܿܕܐ ܝܕܥܬܐ ܣܢܝܼܩܐ ܥܠ ܕܘܪܫܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܡܬܩܢܐ ܡܼܢ ܥܘܼܩܒܐ ܕܥܠ ܫܪܪܐ. ܕܢܬܝܼܕܥ ܘܢܬܦܪܫ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܗܪܟܐ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܫܪܐ ܒܒܢܝܿܢܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܢܘܼܗܪܐ ܘܛܝܒܘܼܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܡܼܢ ܫ̈ܬܐܣܐ ܫܪܝܼܢܢ ܒܬܘܼܩܢܗ ܕܒܝܬܐ ܡܣܬܪܢܗ ܕܦܓܪܐ. ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܝܢ ܡܬܝܼܕܥ ܗܿܢܐ. ܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܟܕܘܼ ܠܐܝܢܐ ܕܐܣܬܿܟܠ. ܘܬܘܼܒ ܐ݀ܡܪܝܢܢ ܘܡܢܗܪܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ ܡܿܢ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܩܢܘܼܡܐ ܘܐܘܣܝܐ. ܘܣܝܼܡ ܒܐܣܦܝܼܪܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܟܕ ܐܝܼܬ ܢܘܼܗܪ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܕܟ̈ܐܦܐ ܘܕܡܪ̈ܓܢܝܐ ܘܕܦܪ̈ܚܕܘܼܕܐ ܘܐܕ̈ܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܚܫܼܟܐ ܕܝܢ ܠܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܡܩܝܼܡܐ ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼ̄ ܘܥܿܠܡܐ ܗܢܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܩܢܘܼܡ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܟܝܿܢܐ ܘܐܘܣܝܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܕܢܐܡܪ ܐܢܫ ܕܠܝܬܘܗܝ ܥܿܠܡܐ ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܡܿܕܝܢ ܐܝܼܬ ܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܒܥܿܠܡܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܐܝܬܘ̄. ܕܐܝܬܝܗܿ ܝܼܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܗܼܘ ܫܪܪܐ ܟܝܿܢܐ

pb. 22

ܕܡܟܢ ܘܫܟܝܼܚ. ܘܟܝܢܐ ܐܝܬܝܼ ܟܿܠ ܠܗܘܝܐ. ܡܕܝܢ ܟܝܿܢܐ ܕܐܝܬܝܼ ܟܿܠ ܠܗܘܝܐ ܘܠܐܝܼܬܘܬܐ. ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܘܬ݀ ܟܬܒܐ ܕܟܝܿܢܐ ܢܪܗܛ. ܘܒܗ ܢܼܩܪܐ ܘܡܢܗ ܢܐܠܦ ܥܠ ܟܿܠ ܡܕܡ ܕܡܬܒܥܐ ܠܢ ܘܙܕܿܩ ܠܢ ܠܡܐܠܦ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܐܬܚܬܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܗܕܝ.

Chapter 3

ܬܘܼܒ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܘܡܿܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܓܠܘܼܬܐ ܒܬܪ ܗܿܟܝܼܠ ܬܪܝܢ ܩܦ̈ܠܐܐ ܕܐܬܐܡܼܪܘ. ܕܡܿܢܐ ܘܿܠܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܡܼܐܕܥ ܘܕܢܼܐܠܦ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܢܥܩܒ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܥܠ ܫܪܪܐ. ܘܢܦܪܫܝܼܘܗܝ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܕܐܝܟܢ ܡܬܝܼܕܥ ܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܫܦܝܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܕܒܗܿ ܚܿܝܪܐ. ܒܟܝܿܢܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܡܫܚܐ ܠܫܪܪܐ. ܢܐܡܪ ܗܿܫܐ ܕܡܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܼܘ ܫܪܪܐ. ܘܡܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܕܫܪܪܐ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܕܓܠܘܼܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘܗܝ. ܘܫܪܪܐ ܩܿܐܡ ܠܢܦܫܗ ܘܡܫܪܪ ܗܼܘ ܥܠܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ. ܕܓܠܘܼܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܩܿܝܡܐ ܠܢܦܫܗܿ ܒܗܿܝ ܕܠܝܬܝܗܿ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܚܫܼܟܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܒܝܼܫܬܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܗܿ ܕܛܒܿܬܐ. ܗܟܘܬ ܘܕܓܠܘܬܐ ܓܠܝܼܙܘܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܘܼܗܪܐ ܘܛܒܿܬܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܚܫܼܟܐ ܕܝܢ ܘܒܝܫܬܐ ܠܝܬ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܡܬܼܐܡܪܝܢ. ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܩܿܐܡ ܠܢܦܫܗ. ܘܐܝܟܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܼܬ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ܆ ܕܓܠܘܼܬܐ ܣܟ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܼܘܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܐܡܼܬܝ ܕܠܝܬ ܫܪܪܐ. ܗܿܐ ܐܬܚܘܝܬ݀ ܕܣܟ ܟܘܼܠܢܐܝܼܬ ܠܝܬ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܫܪܝܪܐ ܐܝܬ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܗܿܢܘ ܕܘܼܡܪܐ. ܘܕܐܝܟܢ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘܗܝ ܣܟ. ܗܿܘܐ ܡܬܼܐܡܪ ܘܐܝܼܬ ܠܗ ܫܡܐ. ܗܿܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘܐ ܠܘܬ݀ ܡܿܢ ܕܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܫܪܪܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܥܣܩܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܠܼܬܐ ܥܠ ܫܡܘܼ̈ܥܐ܆ ܐ݀ܡܪ ܗܘ݀ܝܬ ܕܣܘܓܐܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܠܒܪ ܡܼܢ ܫܪܪܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܘܕ̈ܠܝܼܠܐ ܐܢܘܢ ܕܐܫܼܟܚܘ ܠܫܪܪܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܼܟܚܘ ܠܫܪܪܐ ܒܗ ܐܬܚܝܕܘ ܘܐܬܢܼܗܪܘ. ܘܐܡܠܼܟܘ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡ̈ܝܐ. ܘܣܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܠܝܬ ܠܗ. ܘܠܐ ܣܩܘܼܒܠܐ ܘܠܐ ܣ݀ܐܢܐ. ܘܠܐ ܥܘܼܟܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܕܠܘܼܬܐ ܠܐ ܓܢܒܬܗ ܘܠܐ ܫܠܛܼܬ݀ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܒܢܘܼܗܪܐ ܗܿܘ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܗܢܐ ܐܬܼܕܡܝ ܠܒܪܘܝܗ ܘܫܪܪ ܠܒܪܝܬܗ ܘܠܡܠܼܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ. ܕܒܨܠܡܗ ܕܒܪܘܝܗ ܐܝܼܬܘ̄ ܒܪܝܐ. ܘܗܢܐ ܐܪܙܐ ܪܒ ܗܼܘ. ܘܗܿܫܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܫܿܩ. ܒܗܿܝ ܕܫܘܼܪܝܗ ܕܟܬܒܐ ܕܿܡܐ ܠܚܠܒܐ ܕܝ̈ܠܘܼܕܐ. ܘܟܡܐ ܕܡܬܥܠܡ ܝܠܘܕܐ ܐܦ ܡܐܟ̈ܠܬܗ. ܥܕܡܐ ܕܗܿܘܐ ܓܡܝܼܪܐ ܒܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܕܟܠ ܐܕܫ̈ܝܢ.

pb. 23

ܕܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܬܝܼܕܥ ܫܪܪܐ ܐܡܼܪܢܢ ܘܡܼܬܐܡܪ. ܐܝܢܝܘܼܬܗ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܼܢ ܫܡܼܥܐ ܕܡܠܼܬܐ ܘܡܼܢ ܩܪܝܢܐ ܕܟ̈ܬܒܐ ܢܬܝܼܕܥ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܗܿܘ ܕܐܫܼܟܚܗ ܠܫܪܪܐ ܘܝܕܥܗ ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ܆ ܡܐܚܒ ܘܡܛܐܒ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܥܼܠܝ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܚܫ̈ܐ ܣ̈ܢܝܐ. ܟܿܠܗ ܫܘܼܠܛܢܗ ܕܗܢ ܥܿܠܡܐ ܘܫܘܼܒܚܗ ܘܩܢܝܘܼܬܗ܆ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܝܼܒ̈ܢ ܠܗ. ܟܿܠܗܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܓܠ̈ܝܢ ܠܗ. ܘܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܘܐ̱ܪܙܐ ܟܣܝܐ ܕܛܡܝܪ ܒܟܿܠܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܒܐܪܥܐ ܝ݀ܕܥ. ܟ݀ܠܡܕܡ ܡܫܼܬܡܥ ܠܨܒܝܿܢܗ ܘܦܘܼܩܕܢܗ. ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܡܢܦ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ. ܘܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܟ݀ܠ ܕܡܼܢܗܘܿܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܿܙܝܢ ܒܗ ܨܠܡܐ ܫܪܝܼܪܐ ܕܒܪܘܼܝܗ. ܕܫܦܐ ܘܫܦܝܼܪ ܘܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܛܐ ܠܗܿܟܢ ܘܠܐ ܪܓܝܼܫ ܒܗܿܠܝܢ. ܕܓܠܘܼܬܐ ܢ݀ܨܝܐ ܥܡܗ. ܘܚܫܼܟܐ ܡܥܪܙܠ ܒܗ. ܘܒܝܼܫܘܼܬܐ. ܚܫ̈ܐ ܓܢܒ̈ܐ ܘܓܫܢ̈ܝܐ ܕܥܠ ܥܠ ܟܝܿܢܐ ܫܦܝܐ ܘܫܦܝܼܪܐ. ܡܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܚܒ̈ܝܼܒܐ. ܕܗܿܠܝܢ ܗܿܟܢܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ. ܘܗܿܢܘ ܛܟܼܣܐ ܕܟܝܢܢ. ܘܡܼܢ ܗܿܝ ܫܦܝܘܼܬܐ ܕܒܝܬܐ ܘܛܒܿܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܛܘܼܗܡܢ. ܘܬܘܼܒ ܡܨܝܐ ܠܢ ܘܦܫܝܼܩ ܥܠܝܢ ܕܠܬܡܿܢ ܢܬܥܠܐ ܐܢ ܨܒܿܝܢܢ. ܒܝܼܫܬܐ ܗܿܝ ܒܝܬܐ ܘܐܒܕܢܐ ܓܡܝܼܪܐ. ܘܐܢ ܡܗܡܝܢܢ ܡܼܢ ܛܒܿܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܝܼܬܐ ܕܫܟܝܼܚܐ ܒܟܝܿܢܢ. ܘܠܿܒܟܝܢܢ ܕܓܠܘܼܬܐ ܓܢܒܬܐ. ܕܠܝܬܝܗܿ ܣܟ ܘܠܐ ܫܟܝܼܚܐ ܒܟܝܿܢܢ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܐܬܚܬܡ ܪܝܫܐ ܗܢܐ ܕܬܠܬܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܀ ܀ ܀

Chapter 4

ܬܘܼܒ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܡܗܕܐ ܪܝܫܐ ܐܘܟܝܼܬ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ. ܕܐܝܟܢ ܡܬܝܼܕܥ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܐܠܗܐ ܡܫܒܚܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܝܟ ܐܝܼܬܝܐ ܡܬܘܼܡܝܐ. ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܼܢܩܦ. ܠܐ ܡܬܼܦܫܩ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܒܠܫܢܐ ܕܒܣܼܪܐ. ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܠܚܘܫ̈ܒܝ ܗܘܢܐ. ܠܐ ܡܣܼܬܝܟ ܒܡܠܼܬܐ ܘܟܬܒܐ. ܠܐ ܡܬܬܡܝܼܫ ܡܼܢ ܟܼܢܦ̈ܝ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܘܡܢܐ ܐ݀ܣܓܐ ܘܐܦܿܩܩ ܩܕܡ ܡܪܘܼܬܟ. ܕܐܦܠܐ ܡܠܼܬܐ ܕܥܠ ܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܘܼܬܐ ܘܓܢܝܼܙܘܼܬܟ ܡܣܼܬܝܟܐ. ܝܿܗܒ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܡܢܗܪ ܐܢܬ ܠܗܘ̈ܢܐ ܫܦ̈ܝܐ ܕܢܕܥܘܼܢܟ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܫܦܝܘܼܬܗܘܢ. ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܨܿܒܐ ܐܢ̱ܬ ܘܐܝܿܟܢܐ ܕܨܿܒܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܝܿܕܥܐ ܪܒܘܬ ܝܼܕܥܬܟ ܝܿܕܥܬ ܟܿܠ ܕܗܘܼܐ ܘܗܿܘܐ ܡܼܢ ܥܿܠܡ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܥܝ̈ܢܝܟ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܕܥܕܪܐ ܠܗܘܿܢ ܠܝܕܘ̈ܥܐ ܘܡܨܝܢ ܝ݀ܕܥܝܢ. ܡܫܒܚ ܫܡܟ ܪܒܐ ܘܡܫܒܚܐ ܡܫܒܚ ܐܡܝܢܐܝܼܬ ܒܬܫܒܘܚܬܗ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ. ܣܓܝܕ ܐܝܩܪܟ. ܬܘܕܝܼ

pb. 24

ܠܡܪܘܬܟ. ܐܘ̄ ܕܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܘܠܐ ܡܘܦܝܢ ܘܠܐ ܡܣܝܟܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܒܪ̈ܝܐ ܕܢܫܒܚܘܼܢܟ ܒܗܿܝ ܕܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܓܡܝܼܪ ܘܡܫܡܠܝ. ܘܠܐ ܚܼܣܝܼܪ ܐܢܬ ܐܘ̃ ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܒܪܘܝܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܼܪܐ. ܗܒܼܠܢ ܗܘܢܐ ܫܦܝܐ ܘܢܦܫܐ ܢܗܝܼܪܬܐ. ܘܒܪܝ ܒܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ. ܕܢܡܠܠ ܒܟ ܥܠܝܟ ܘܡܛܠܬܟ. ܐܝܟ ܕܨ݀ܒܝܐ ܪܒܘܬܟ ܘܝ݀ܗܒܐ ܛܝܒܘܼܬܟ. ܘܝ݀ܕܥܐ ܚܟܝܼܡܘܬܟ ܕܡܨܝܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܘܣܦܩܝܼܢܢ ܕܢ݀ܫܡܥ. ܘܐܦ ܚܢܢ ܕܘ̈ܝܐ ܡܡܚܝܼܢܢ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢܢ. ܐܠܐ ܐܢܬ ܨܒܼܝܬ ܐܘ̄ ܛܒܿܐ ܕܬܘܕܥ ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܟ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܒܼܪܝܬ ܐܢܝܢ ܕܢܕܥܘܼܢܟ ܘܢܥܬܪܘܢ ܡܼܢ ܒܝܬܓܙܟ ܠܐ ܡܼܬܚܬܡܢܐ. ܘܢܬܼܚܟܡܘܢ ܡܼܢ ܝܼܕܥܬܟ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܝܬܐ. ܘܢܼܬܒܣܡܘܢ ܒܟ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡܐ. ܡܛܠ ܗܿܠܝܢ ܡܪܝ ܒܼܪܝܬ ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܘܠܘ ܕܢܫܒܚܘܼܢܟ ܠܟ ܕܫܒܝܼܚ ܐܢܬ ܘܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܼܢ ܟܿܠ ܬܫܒܘܼܚܬܐ ܕܡܫܒ̈ܚܢܐ. ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܣܢܝܼܩܝܢ ܘܚܣܝܼܪܝܢ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܡܫܒܚܝܢ ܠܟ ܕܢܬܼܩܪܒܘܢ ܠܘܬ݀ ܪܒܘܬܟ. ܘܢܬܥܕܪܘܢ ܗܼܢܘܢ ܘܢܐܪܒܘܢ ܡܼܢ ܬܫܒܘ̄ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܟ. ܒܪܝܼܟ ܐܝܼܩܪܟ ܡܼܢ ܟܿܠ. ܘܣܓܝܼܕ ܐܢܬ ܡܼܢܟܿܠ. ܘܡܫܒܚ ܫܡܟ ܘܡܗܪܕ ܘܡܪܡܪܡ ܠܥܠܡܥܿܠܡܝܢܐܡܝܢ܀ ܒܫܪܪܐ ܚܒܝܼ̈ܒܝ ܕܟܿܠ ܐܡܿܪ ܘܡܗܝܡܢ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܫ̈ܐܕܐ܆ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܙܿܝܥܝܢ ܘܪܥܿܠܝܢ ܡܼܢ ܬܫܒܘ̄ ܕܫܡܗ ܕܚܝܼܠܐ ܘܡܫܒܚܐ. ܐܠܐ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܡܠܼܬܐ ܒܠܚܘܼܕ ܐ݀ܡܪܝܢ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܘܒܝܼܕܥܬܐ ܦܫܝܼܛܬܐ ܣܿܓܝܼ ܒܨܝܼܪܬܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܗ. ܕܠ̈ܝܼܠܐ ܕܝܢ ܙܘܥܘܼܪ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܓܝܼܫܝܢ ܒܗ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܕܡ ܒܨܝܼܪܐ ܐܕܪܟܘ. ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܛܘܼܦܬܐ ܡܼܢ ܟ݀ܠܗ ܝܡܐ ܪܒܐ ܕܒܟܿܠܗܿ ܬܐܒܝܠ ܘܐܝܟ ܚܕܐ ܦܪܕܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܚܠܐ ܕܐܝܼܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܒܝܡ̈ܡܐ ܘܒܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܕܡ ܒܨܝܼܪܐ ܡܢ ܗܕܪܐ ܕܬܫܒܘ̈ܗ ܐܙܠܓ ܥܠܝܗܘܢ. ܣܦܼܘ ܘܐܫܬܠܗܒܘ ܒܢܘܼܪܐ ܕܚܘܼܒܗ. ܘܐܬܓܘܙܠܘ ܒܪܚܡܬܗ ܘܛܥܼܘ ܢܦܫܗܘܢ ܘܟܝܿܢܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܫܢ̈ܝܐ ܗܘܼܘ ܠܘ ܚܙ̈ܠܝܐ ܕܠܐ ܡܦܣܝܢ ܘܠܐ ܪܓܝܼܫܝܢ ܒܡܕܡ ܕܐܪܓܼܘ. ܐܠܐ ܐܚ̈ܝ ܘܚܒ̈ܝܼܒܐ. ܡܛܠ ܕܩܕܡܢܢ ܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ. ܕܗܟܢܐ ܢܚܫܘܼܒ ܢܦܫܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܝܘܡܢܐ ܥܠܢܢ ܠܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܟܿܠܢ ܥܡ ܟܿܠܢ. ܘܐܬܟܢܫܢܢ ܐܟܚܕܐ ܒܦܩܥܬܐ ܡܕܡ ܡܕܒܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܢܢ. ܘܒܿܥܝܢܢ ܕܢܥܩܒ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܢܒܝܝܢ ܒܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܘܢܫܟܚܝܘ̄ ܠܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐ ܘܢܩܦ ܠܗ. ܗܿܟܢܐ ܡܕܝܢ ܚܬܝܬܐܝܼܬ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢܥܩܒ ܘܢܐܠܦ. ܕܐܢ

pb. 25

ܐܝܬ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܐ ܟܿܠ ܐܘܿ ܠܐ. ܡܢ ܫܪ̈ܒܐ ܘܣܗܕܘ̈ܬܐ ܚܬܝܼ̈ܬܐ ܘܡܫܪܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܩܢܝܬ݀ ܦܝܣܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܬܚܝܬ ܫܡܿܝܐ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܡܩܒܠ ܗܘܢܐ ܕܟ݀ܠܗܘܢ ܘܣܿܦܩܐ ܝܼܕܥܬܗܘܢ. ܘܡܼܨܝܐ ܠܗܘܿܢ ܕܢܫܡܼܥܘܢ ܘܢܣܼܬܟܠܘܢ. ܘܢܗܝܡܼܢܘܢ ܠܫܪܪܐ. ܗܿܘ ܕܡܬܓܠܐ ܘܡܬܝܕܥ ܠܗܘܿܢ ܡܼܫܬܪܪ ܒܠ̈ܒܝܗܘܢ. ܘܢܬܐܘܘܢ ܟܿܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܢܣܗܕܘܢ ܘܢܘܕܘܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܚܘܝܢܢ ܡܼܢ ܥܼܠ. ܕܟܕ ܐܫܿܬܟܚܢܢ ܒܦܩܥܬܐ ܗܕܐ ܡܕܒܪܝܬܐ. ܐܬܦܪܣܢܢ ܡܛܠ ܫܪ̈ܒܐ ܡܐܚܫ̈ܢܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ. ܘܐܬܚܫܒܢܢ ܘܒܢܝܢܢ ܒܝܬܐ ܠܣܼܬܪܢ. ܘܡܕܡ ܕܩܕܡܢܢ ܐܬܗܘܢܢ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܬܛܠܝܼܠܐ. ܗܘܼ ܗܘܼܐ ܫܘܼܠܡܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ. ܘܫܘܼܠܡܗ ܕܚܘܼܫܒܐ ܕܐܬܗܘܢܢ ܗܘܼ ܗܘܼܐ ܫܘܼܪܝܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܪܡܝܐ ܕܫܬܐܣܬܐ ܕܒܝܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܬܚܫܒܢܢ ܕܝܬܝܼܪܐܝܬ ܙܕܿܩ ܠܢ ܕܢ݀ܒܢܐ ܒܝܬܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܝܕܘܼܥܬܢܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܕܐܝܬ ܒܢ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܬܛܠܝܼܠܐ ܕܒܝܬܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܫܘܼܠܡ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܩܕܡ ܐܬܗܘܢܢ. ܗܟܢܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܓܡܝܼܪܘܬܗ ܕܗܘܢܐ ܫܘܼܠܡ ܥ݀ܒ̈ܕܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ ܕܩܕܡ ܐܬܗܘܢܢ. ܘܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܐܣ̈ܐ ܚܘܼܫܒܐ ܕܬܪܝܢ܆ ܘܐܦ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܛܥܘܢܘܬܗ ܕܬܛܠܝܼܠܐ. ܗܟܢܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܥ݀ܒ̈ܕܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܚܘܼܫܒ̈ܐ ܕܟ̈ܝܐ ܘܦܘܼܠܚܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܡܝܬܪܘܼܬܐ. ܡܩܪܒܢܐ ܕܠܘܬ ܫܘܼܡܠܝܐ ܕܓܡܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣ̈ܐ ܫܘܼܠܡܗ ܕܚܘܼܫܒܐ ܘܫܘܼܝܗ ܕܣܘܼܥܪܢܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܫܬܐܣܬܐ ܘܫܘܼܪܝܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܥ̈ܠܝܢ ܘܡܣ̈ܩܢ ܘܡܩܪ̈ܒܢ ܠܗܘܢܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܘܬ݀ ܓܡܝܼܪܘܼܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܿܘ ܕܡܪܡܐ ܫܬܐܣܬܐ ܡܫܪܪܬܐ ܘܦܠܚ ܒܢܘܼܗܪܗ ܕܐܝܼܡܡܐ ܠܫܘܼܠܡܐ ܛܒܿܐ ܘܫܦܝܼܪܐ ܣܿܠܩ ܘܡܼܬܡܛܐ ܒܟܝܿܢܗ. ܗ̣ܿܢܐ ܘܗܿܘ ܕܡܫܪܐ ܕܢܕܥ ܘܢܥܩܒ ܘܢܫܼܟܚ ܠܫܪܪܐ. ܘܢܗܠܟ ܘܢܪܕܐ ܗܿܘܢܗ ܒܕܝܥܬܐ ܕܢܘܼܗܪܗ ܕܫܪܪܐ. ܠܫܘܼܠܡܐ ܛܒܿܐ ܘܫܦܝܼܪܐ ܣܿܠܩ ܘܡܬܼܡܛܐ ܥܕܡܐ ܠܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܓܡܝܼܪܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܚܒܝܼܒ̈ܐ. ܡܼܢ ܗܿܐ ܡܟܐ ܡܼܢ ܗܿܕܐ ܫܬܐܣܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܫܪܐ ܬܩܢܐܝܬ ܘܚܟܝܼܡܐܝܼܬ. ܘܡܠܝܼܠܐܝܬ ܒܐܘܼܪܚܐ ܗܕܐ ܢܗܝܼܪܬܐ ܕܒܝܢܝܿܢܢ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܡܩܘܝܢܐ. ܘܡܣܩ ܠܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܫܡܿܝܐ. ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܫܪܝܪܐ ܘܢܘܼܗܪܐ ܡܢܗܪܢܐ. ܘܝܼܕܥܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܡܥܠܝܬܐ. ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܡܥܠܝܬܐ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܘܗܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܠܥܿܠܡܝܢ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܫܐ.

pb. 26

ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܐܝܼܬܝܗܝܢ ܗܘܼ̈ܝ ܘܗܿܘܐ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܘܼܐ ܘܐܝܼܬܘܗܝ. ܘܗܼܘ ܗܘܿܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܡܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐܡܝܼܢܐܝܬ܆ ܫܪܝܪ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܗܝܢ ܐܡܝܢܐܝܼܬ. ܡܕܝܢ ܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܟܿܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝܼܬܘ̄ ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܥܠ ܣܒܪܗ ܘܥܠ ܬܘܼܟܠܢܗ ܕܗܿܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܫܪܝܪܐܝܼܬ. ܕܢܫܪܐ ܘܢܥܩܒ ܘܢܡܪܚ ܘܢܒܝܝܢ ܚܿܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܐܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܐܝܟܢ ܡܬܼܝܕܥܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܘܐܦܢ ܡܡܪܚܐ ܡܠܼܬܐ. ܕܐܝܟܢ ܡܬܝܕܥܐ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܡܬܗܝܡܢܐ ܥܠ ܟܿܗܘܿܢ ܥܡܼ̈ܡܐ. ܘܡܬܼܩܒܠܐ ܒܣܗܕ̈ܘܬܐ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܘܬܚܘ̈ܝܬܐ ܡܿܩܢܝ̈ܬ݀ ܦܝܿܣܐ ܠܗܘܢܐ ܘܡܕܥܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ. ܕܐܢ ܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܗܢܐ ܟܿܠ ܐܘܿ ܠܐ. ܗܿܢܘ ܫܘܪܝܐ ܕܟܿܠ ܝܕ̈ܥܢ. ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܟܿܠ ܚܟ̈ܡܢ. ܘܥܠܬ݀ ܒܥܬܐ ܕܟܿܠ ܛܒ̈ܢ܀ ܗܿܫܐ ܢܟܢܫ ܗܘܢܢ ܡܼܢ ܦܗܝܐ. ܘܚܘܼܫ̈ܒܝܢ ܡܼܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܡܕܘܕܢܝ̈ܬܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܒܗܝܼܠܐ ܘܒܕܘܼܟܬܐ ܫܠܝܐ ܘܢܝܼܚܐ ܡܼܢ ܩ̈ܠܐ ܫܓܝܼܫ̈ܐ ܘܛܒܼ̈ܐ ܕ̈ܠܝܼܚܐ ܘܕ̈ܘܼܚܝܐ ܕܥܿܠܡܐ ܗܢܐ ܣܓܝ. ܡܚܫ̈ܘܼܠܐ ܘܡܿܠܐ ܫܚܿܩ̈ܐ ܘܛܘܼܪ̈ܦܐ. ܘܡܥܼܪܡ ܒܥܠ̈ܥܠܐ ܘܥܪ̈ܦܠܐ. ܘܢܣܝܼܡ ܒܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܼܬܐܡܪ̈ܢ ܒܟܬܒܐ ܗܿܢܐ. ܘܬܘܼܒ ܢܬܒܝܢ ܒܙܘ̈ܥܐ ܕܚܘܼܫ̈ܒܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܕܡܘܠܕ ܪܥܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܫܿܦܐ ܘܢܗܝܼܪ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܡܬܕܟܝܐ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܢܘܼܟܪ̈ܝܐ ܕܕܠܿܚܝܢ ܠܫܦܝܘܼܬܗܿ. ܙܘ̈ܥܐ ܩܛܝܼܢ̈ܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ ܘܡܚܟ̈ܡܢܐ ܡܫܘܕ̈ܥܝ ܫܪܪܐ ܡܝܝܬܐ ܐܝܟܢ ܗܿܟܝܢ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܢܕܥ ܐܢ ܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܘܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܿܠ ܒܐܝܢܐ ܟܬܒܐ ܢܩܪܐ. ܡܼܢ ܐܝܢܐ ܡܠܦܢܐ ܢܫܿܡܥ. ܡܼܢ ܐܝܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܢܐܠܦ. ܠܐܝܢܐ ܣܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܢܗܝܡܢ. ܥܠ ܣܗܕܘܼܬܐ ܕܐܝܢܐ ܣܒܐ ܥܬܝܼܩܐ ܘܩܕܡܝܐ ܡܦܣ ܘܝܿܕܥ ܠܟܿܠܗܝܢ. ܢܿܩܝܼܡ ܟܿܠܢ ܘܢܬܼܐܘܐ ܘܢܿܣܗܕ ܥܠ ܝܘܠܦܢܗ ܫܪܝܪܐ ܘܡܩܒܠܐ. ܕܗܿܐ ܟܿܠܢ ܝܘܡܢܐ ܥܠܼܢܢ ܠܥܿܠܡܐ ܘܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܠܐ ܩܕܝܿܡ ܠܢ. ܠܐ ܢܒܝܐ ܘܠܐ ܡܠܦܢܐ ܘܠܐ ܣܦܼܪܐ ܘܠܐ ܟܬܒܐ. ܕܡܨܝܐ ܠܢ ܕܟܿܠܢ ܡܢܗ ܢܿܫܡܥ ܘܢܗܝܡܢ. ܡܛܠ ܕܩܕܡܢܢ ܚܘܝܢܢ ܕܡܼܢ ܟ̈ܬܒܐ ܕܐܝܼܬ ܠܥܡܼܡ̈ܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܬܗܝܡܢ ܫܪܪܐ ܓܘܢܐܝܬ ܥܠ ܟܿܠ. ܒܗܿܝ ܕܣܩܘܒܠܝܼܝܼܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܡܼܬܩܒܠܝܢ ܡܼܢ ܟܠܗܿ ܥܡܪܬܐ. ܘܐܝܼܬ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܟܬܒ̈ܐ ܩܪܘ. ܘܠܐ ܪܓܝܼܫܝܢ ܣܟ ܕܐܝܟܢ ܐܬܒܪܝ

pb. 27

ܥ݀ܠܡܐ. ܘܠܐ ܕܡܢܐ ܓܕܫ ܐܘܿ ܕܥܬܝܼܕ ܕܢܗܼܘܐ. ܡܿܕܝܢ ܗܿܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܣܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܗܝܡܢܐ ܕܡܨܝܐ ܕܢܚܿܘܐ ܠܫܪܪܐ ܚܬܝܼܬܐ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܣܢܝܼܩ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܘܣܗܕܘܼܬܐ ܕܐܚܪܝܢ ܠܐ ܕܟܬܒܐ ܘܠܐ ܕܡܠܦܢܐ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܫܪܪܗ ܣܿܗܕܐ ܥܠ ܢܦܫܗ. ܕܗܼܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܣܗܕܐ ܫܪܝܪܐ ܘܡܠܦܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܘܟܬܒܐ ܥܬܝܼܩܐ. ܐܒܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܟܿܠܢ. ܐܝܟܢ ܕܝܢ܆ ܢܿܫܡܥ ܒܣܘܼܟܠܐ ܐܟܡܐ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܐܡܼܪܢܢ. ܡܐܠܠܘܢ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܕܙܿܕܩ ܕܢܫܪܐ ܘܢܿܥܩܒ. ܕܗܘܼ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܼܪܝܐ ܘܡܠܦܢܐ ܚܬܝܬܐ. ܚܢܢ ܗܟܝܼܠ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܕܐܝܼܬܝܢ ܒܟܝܿܢܢ ܡܩܒܠ̈ܝ ܗܘܢܐ ܘܝܼܕܥܬܐ. ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܬܪ̈ܝܢ ܫܪ̈ܒܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܫܘ̈ܝܼܝܼ ܠܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܛܡܝܼܪܐ ܒܗܘܢ ܝܕܥܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܪܒܬܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ ܥܠ̈ܡܐ ܗܿܠܝܢ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܚܕ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܪܒܐ ܕܡܼܢ ܫܡܿܝܐ ܘܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܒܡܼܨܥܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ܆ ܥ݀ܠܡܐ ܙܥܘܼܪܐ ܘܥܦܝܼܦܐ ܕܐܝܬܘ̄ ܒܪܐܢܫܐ. ܗ̄ ܚܢܢ ܟܕ ܚܢܢ ܕܡܩܝܼܡܝܼܢܢ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܡܩܝܼܡ̈ܢܘ̄ ܕܗܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܪܒܐ. ܘܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܕܟܿܣܐ ܒܢ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܒܢ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܚܝܐ ܘܡܥܒܕܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܡܠܝܼܠܬܐ ܘܪܘܚܢܝܬܐ ܡܩܒܠܢܝܼܬܐ ܕܚܟܼܡܬܐ. ܘܟܕ ܐܫܿܬܟܚܢܢ ܒܗܕܐ ܦܩܥܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܕܥܠܡܐ ܫܪܝ ܗܿܢܐ ܡܕܡ ܟܣܝܐ ܘܡܠܝܼܠܐ ܕܒܢ ܡܥܒܕ ܒܪ̈ܓܫܐ. ܗܿܠܝܢ ܒܪ̈ܝܐ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܚܙܬܐ ܘܫܡܼܥܐ ܘܣܼܘܩܐ ܘܛܥܡܬܐ ܘܓܫܼܬܐ ܘܡܥܠ ܡܢܗܘܢ ܛܒ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܓܘ ܡܢܗ. ܠܒܪܬ ܕܝܼܢܐ ܟܣܝܐ ܕܕܝܢܐ ܟܐܢܐ ܕܒܠܒܗ. ܘܡܦܚܡ ܥܡ ܚܡܫܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܗܼܘܢܐ. ܘܡܕܥܐ. ܘܚܘܼܫܒܐ. ܘܣܘܟܠܐ. ܘܒܘܝܢܐ. ܘܥܿܒܕ ܬܡܿܢ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܿܣ ܪܒܬܐ. ܗ̄ ܟܢܝܼܫܘܼܬ ܚܘܼܫ̈ܒܐ. ܘܫܪܝ ܡܥܩܒ ܘܡܒܚܢ ܫܪܒܐ ܫܪܒܐ. ܘܡܼܬܒܝܢ ܒܗ ܚܬܝܼܬܐܝܬ ܕܢܕܥ ܘܢܼܐܠܦ. ܡܢܘܼ ܐ̱ܪܙܐ ܗܿܢܐ ܪܒܐ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܛܟܼܣܐ ܕܒܗ ܒܒܪܐܢܫܐ ܣܝܼܡ. ܐܝܼܬܘ̄ ܡܥܒܕܢܐ ܐܡܝܼܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܚܝܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܘܩܛܝܼܢܐ ܘܪܘܚܢܝܐ. ܠܐ ܒܿܛܠ ܘܠܐ ܢܿܐܚ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ. ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܥܘܼܩܒܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܟܣܝܐ ܘܐ̱ܪܙܢܝܐ. ܘܩܕܡܐܝܼܬ ܡܿܢ ܚܪ ܠܥܼܠ ܘܚܼܙܐ ܠܗܿܕܐ ܩܘܼܒܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ

pb. 28

ܡܬܼܝܚܬ݀ ܒܚܼܟܡܬܐ ܪܒܬܐ ܘܕܘܼܡܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܫܪܝ ܡܬܼܒܩܐ ܒܥܙܝܼܙܘܼܬ ܢܘܼܗܪܗ ܕܫܡܫܐ. ܒܡܨܡܚܘ̄ܗܿ ܡܫܬܚܠܢܝܼܬܐ ܕܣܗܪܐ. ܒܙ̈ܠܓܐ ܢܗܝܼܪ̈ܐ ܕܟܘ̈ܟܒܐ. ܒܣܕܝܼܕܘܬܗܘܢ ܘܡܛܟܣܘܬܗ̄ ܒܪ̈ܗܛܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܐܣܟܝܼܡ̈ܝܗܘܢ ܘܕܙܠ̈ܝܩܝܗܘܢ. ܒܣܩܒܘܠܝܘܬ ܪܗܼܛܗܘܢ ܡܬܗܪܢܝܼܬܐ ܕܠܘܼܩܒܠ ܟܪܘܼܟܝܐ ܕܡܘܙܠܬܐ ܒܚܐܦܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܩܛܝܼܪܐ ܕܕܒܝܪܝܢ ܥܡ ܡܘܙܠܬܐ ܒܪܒܣܼܬܪܐܝܬ ܠܟܪܘܼܟܝܐ ܒܚܐܦܐ ܘܩܠܝܼܠ ܡܼܢ ܒܪܩܐ ܕܝܠܗܿ ܕܡܘܙܠܠܐ ܒܓܕܫ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܡܬܚܘܝܢ ܒܗܿ. ܘܟܕ ܢ݀ܞܚܬ ܥܡܗܿ ܚܘܪܐ ܒܪܝܐ ܘܒܘܼܝܢܐ ܓܘܝܐ܀ ܬܘܼܒ ܐܬܒܩܝ ܒܿܐܐܪ ܗܿܢܐ ܘܒܪܒܘܬܗ ܕܪܩܝܼܥܐ. ܒܡܫ̈ܒܐ ܕܪ̈ܘܼܚܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ. ܒܛܟܼܣܐ ܕܥܢ̈ܢܐ. ܒܚܼܙܬܐ ܕܚܝܼܠܬܐ ܕܒܪ̈ܩܐ ܒܩ̈ܠܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܕܪ̈ܥܡܐ. ܒܣܒܝܼܣܘ̄ ܕܡܛܪ̈ܐ ܘܪ̈ܣܝܼܣܐ. ܒܝܪ̈ܚܘ̄ ܕܣܗܪܐ. ܒܫܬܢܝܘܼܬܗ ܕܫܡܼܫܐ. ܒܟܪܘܼܟܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܒܡܛܟܣܘܼܬܐ ܡܬܗܪܢܝܼܬܐ ܕܟܿܠܗܼܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢ ܘܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ. ܬܘܼܒ ܚܙܼܐ ܘܐܨܕ ܒܓܼܢ̈ܣܐ ܕܥܘܦܐ ܗܿܢܐ ܕܛܐܣ ܒܐܐܪ. ܒܐܕ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܛܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ. ܒܐܣܟܝܼܡ̈ܝܗܘܢ. ܒܓܘ̈ܢܝܗܘܢ. ܒܩ̈ܠܝܗܘܢ. ܒܙܡܪ̈ܝܗܘܢ. ܒܢܘܼܨܪ̈ܬܗܘܢ. ܒܙܒܢ̈ܝܗܘܢ. ܒܥܒܕܗܘܢ. ܒܚܫܚܬܗܘܢ. ܥܡ ܟܿܠܗ ܛܟܼܣܐ ܕܟܝܿܢܗܘܿܢ. ܬܘܼܒ ܚܙܼܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠ̈ܦܬܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܢܗܝܢ ܚܒ̈ܠܬܐ ܘܚܝ̈ܠܬܢܝܬܐ ܘܥܼܫ̈ܝܼܢܬ݀ ܚܝܠܐ. ܡܢܗܝܢ ܬܘܼܒ ܪܘܪ̈ܒܬ ܐܣܟܝܼܡܐ ܘܡܬܼܟܬܫܢܝ̈ܬܐ. ܡܢܗܝܢ ܐܟ̈ܠܬ݀ ܒܣܼܪܐ. ܘܡܼܢܗܝܢ ܪ̈ܥܝܬ݀ ܒܥܣܼܒܐ. ܘܡܢܼܗܝܢ ܢܝܼܚ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܡܗܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܡܢܼܗܝܢ ܡܫܝ̈ܢܐ ܘܡܬܩܢܝ̈ܢܝܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܡܬܼܟܕܢܢܝ̈ܬܐ ܘܦܠ̈ܘܚܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܛܥܘܼܢ̈ܬܐ ܘܡܬܪ̈ܟܒܢܝܬܐ ܘܡܬܼܟܒ̈ܫܢܝܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܒܥܪܝܪ̈ܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܟܒ̈ܢܝܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܡܬܼܐܟ̈ܠܢܝܬܐ ܘܡܬܼܬܪ̈ܣܢܝܬܐ ܘܡܢܼܗܝܢ ܬܘܼܒ ܠܐ ܡܬܼܐܟ̈ܠܢܝܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܚܘܼܒ̈ܢܝܬܐ ܘܡܬܼܩܢ̈ܝܢܝܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܨܢܝܼܥ̈ܬܐ ܘܚܪ̈ܥܬܐ. ܡܢܼܗܝܢ ܬܡܝܼ̈ܡܬܐ ܘܒܣܝܼܡ̈ܬܐ. ܟܕ ܐܝܼܬ ܒܗܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ. ܘܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܘܕܢܨ̈ܒܬܐ ܘܣܝܼܚ̈ܐ ܘܛܪ̈ܦܐ ܘܥܣ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܓܼܢܣ̈ܐ ܕܙܪ̈ܥܘܼܢܐ. ܘܝܪ̈ܩܐ ܘܫܠܘܩܐ. ܘܠܫܼܘܚܠ̈ܦܐ

pb. 29

ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܕܒܟܝܿܢܗܘܢ. ܗ̄ ܒܓܘܢ̈ܝܗܘܢ ܘܒܪ̈ܝܼܚܢܝܗܘܢ. ܘܒܛܥܡ̈ܬܗܘܢ. ܘܒܡܥܒܕܢܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܒܕܝܼܠ̈ܝܬܗܘܢ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܗܘܢ܀ ܬܘܼܒ ܟܕ ܚܪ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܚܼܙܐ ܠܪ̈ܟܫܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ. ܬܢܝܼܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܥܫܝܼܢ̈ܐ. ܘܓܼܢ̈ܣܐ ܕܐܟܕܢ̈ܐ ܘܚܘܘ̈ܬܐ ܚܪ̈ܡܢܐ ܫܕ̈ܝܼܝܼ ܡܪܬܐ ܘܩܛܘܼ̈ܠܐ. ܘܥܩܪ̈ܒܐ ܘܥܘܼܩܒܪ̈ܐ ܘܬܘܠ̈ܥܐ ܘܚܒܫܘܼܫ̈ܐ ܘܫܘܫ̈ܡܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܬܝ̈ܠܕܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܘܡܡ̈ܝܬܢ ܘܡܘܒܕ̈ܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܥܒܕ̈ܢ ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀ ܘܟܕ ܗܠܟ ܒܐܪܥ ܬܘܼܒ ܠܟܐ ܘܠܗܠ. ܚܼܙܐ ܒܗܿ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟ̈ܢܐ. ܘܕܐܝܼܬ ܒܗܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܠܡܚܣܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ. ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ. ܪܘܡܐ ܪܒܐ ܕܛܘܼܪ̈ܐ. ܡܥܠܝܘܼܬܐ ܕܪ̈ܡܬܐ. ܫܛܝܼܚܘܼܬܐ ܕܦܩ̈ܥܬܐ. ܪܘܝܼܚܘܼܬܐ ܕܡܕܒܪ̈ܐ. ܓܘ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܒܗ ܒܟܝܢ ܐܪܥܐ. ܕܡܫܚܠ̈ܦܝܢ ܣܿܓܝܼ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܘܒܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܘܢ ܒܓܘܼܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܛܥܡ̈ܬܗܘܢ. ܘܒܣܥܘܪ̈ܘܬܗܘܢ ܥܡ ܙܝܼܘܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܛܒ̈ܥܐ ܘܒܠܘܪ̈ܐ ܘܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܩܝܼܪ̈ܬܐ ܘܫܒܝܼܚ̈ܬ݀ ܓܘܢܐ ܘܡܙܗܪܘܼܬܐ ܥܡ ܓܘܼܫܡܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ ܘܐܢܟܐ ܘܒܐܪܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ܀ ܘܬܘܼܒ ܟܕ ܡܬܟܪܟܼ ܒܒܪܝܬܐ. ܡܛܼܐ ܠܩܘܼܪܒܐ ܕܝܡ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܼܥܒܪ̈ܢܐ. ܘܐܬܼܒܩܝܼ ܘܬܗܼܪ ܒܪܒܘܼܬܗܘܢ ܘܫܛܝܼܚܘܼܬܗܘܢ ܘܩܒܝܼܘܬܗܘܢ ܘܡܬܬܙܝܥܢܘܼܬܗܘܢ ܘܢܗܝܼܪܘܬܗܘܢ ܘܛܥܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܨܕ ܒܓܘܗܘܢ ܚܼܙܐ ܠܪ̈ܚܫܐ ܣܓܝ̈ܐ ܕܓܢܼܣ̈ܐ ܡܫܚܠ̈ܦܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܕܒܗܘܢ. ܕܪܘܪܒܝܢ ܒܓܘܼܫܡ̈ܝܗܘܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ ܒܐܣܟܝܼܡ̈ܝܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܝܢ ܒܐܕܫ̈ܝܗܘܢ. ܘܟܡܝܘܼܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܥܡ ܐܕ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܡܫܚܠ̈ܝ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܕܒܐܫ̈ܬܗܘܢ. ܕܬܗܘܼ̈ܡܐ. ܕܐܝܟ ܚܠ̈ܝܼܙܘܢܐ ܘܙ̈ܠܦܐ ܘܓܠܐ ܘܣܪ̈ܛܢܐ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀ ܬܘܒ ܟܕ ܪܕܐ ܗܼܘ ܦܓܼܥ ܒܢܗܪ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܘܡܼܨܥ̈ܝܐ ܘܙܥܘܼܪ̈ܐ. ܘܚܼܙܐ ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܘܪ̈ܕܝܐ ܘܥܝܢ̈ܬܐ. ܘܪ̈ܨܝܢܐ. ܘܫܩܝ̈ܬܐ ܘܩܒܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܬܐܒܝܠ. ܘܚܼܙܐ ܐܦ ܒܗܿܠܝܢ ܪ̈ܚܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܓܼܢܣ̈ܐ ܐܚܼܪ̈ܢܐ ܕܢܘܼ̈ܢܐ ܘܐܘܪ̈ܕܥܐ ܘܝܿܩܪ̈ܘܪܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܥܒܪ̈ܢ ܠܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܘܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܢܼܝܢܐ. ܘܠܡܕܪܢܘܼܬܐ ܕܝܕܥܬܐ. ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܘ݀ܫܟܝܼܚ̈ܢ ܒܥܠܡܐ ܗܿܢܐ܀ ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܒܪܐܢܫܐ ܠܗܠܝܢ ܟܿܠܗܝܼܢ

pb. 30

ܘܐܨܕ ܒܗܘܢܗ ܘܐܬܒܩܝܼ ܒܪܥܝܢܗ. ܘܐܬܼܒܝܢ ܒܚܘܼܫܒܗ. ܬܗܼܪ ܘܬܡܼܗ ܘܐܬܕܡܪ. ܘܬܘܼܒ ܐܥܒܼܕ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ܕܟܝܿܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܕܒܗ. ܘܫܪܝ ܡܬܚܫܒ ܘܡܥܩܒ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܡܬܼܚ̈ܙܝܢ ܒܫ̱ܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܬܗܝܼܪ̈ܐ ܕܒܒܪܝܼܬܐ ܘܡܛܟܣܘܼܬܐ ܡܫܪܪܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܼܒܠܒܠܢܝܬܐ ܕܩܘܝܿܡܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܕܐܪܐ ܟܝ ܡܼܢ ܐܝܟܘ ܗܿܢܐ ܟܿܠ ܘܡܼܢ ܐܡܬܝ. ܘܡܼܢ ܡܢܐ ܘܡܛܠ ܡܿܢܐ. ܘܐܝܟܢܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܐܡܼܬܝ. ܐܪܐ ܗܼܘ ܡܼܢ ܢܦܫܗ ܐܝܼܬܘ̄. ܐܘܿ ܡܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܬܼܩܝܡ. ܡܼܢ ܥ݀ܠܡ ܗܼܝ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܕܩܕܝܼܡܘܼܬܗ. ܐܘܿ ܐܝܼܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܪܝܼܫܝ ܘܩܕܡܝ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܬܼܗܦܟ ܗܘܼܐ ܒܪܐܢܫܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܓܘ̈ܝܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܪ̈ܥܝܢܝܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܐ ܟܣܝܐ ܕܒܗ ܫܦܝܐ ܘܕܟܝܐ ܘܢܗܝܼܪܐ ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܗܘܢܐ ܘܕܝܼܕܥܬܐ. ܘܕ݀ܡܐ ܠܡܚܙܝܼܬܐ. ܕܟܡܐ ܕܡܬܼܡܪܟܐ ܒܟܝܿܢܗܿ ܕܬܫܼܬܦܐ ܘܬܬܼܡܪܩܝ ܘܢܬܼܚܙܐ ܒܗܿ ܟܿܠ ܐܣܟܝܼܡܐ ܘܓܘܢܐ ܘܨܘܼܪܬܐ ܕܩܕܡܝܗܿ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܗܼܘ ܟܝܿܢܐ ܩܛܝܼܢܐ ܕܒܒܪܐܢܫܐ ܟܡܐ ܕܡܐܨܕ ܡܬܗܘܢܢܐܝܬ ܘܡܬܚܫܒ ܝܕܘܥܬܢܿܐܝܼܬ. ܡܬܕܿܟܐ ܘܫ݀ܦܐ ܘܢ݀ܗܪ ܘܚ݀ܙܐ ܘܡܕܪܟ ܫܪ̈ܒܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܝܕ̈ܥܬܐ ܘܚܟܼܡ̈ܬܐ ܕܡܼܢ ܕܩܝܼܡ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܗ̈ܘܝ ܠܗ. ܘܟܡܐ ܕܡܬܓܘܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܘ̄ ܘܡܼܬܗܘܢܢ܆ ܬܘܼܒ ܣܿܠܦ ܘܡܼܬܥܠܐ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܗܿܝܕܝܢ ܕܢܼܚ ܒܪܥܝܢܗ ܣܘܼܟ̈ܠܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܫܪܝ ܡܼܬܒܩܐ ܗܘܼ ܒܗ ܘܡܥܩܒ ܥܠ ܝ݀ܬܗ. ܘܡܬܚܫܒ ܥܠ ܢܦܫܗ ܬܗܝܼܪܐܝܬ. ܘܣܿܓܝ ܡܬܕܡܪܢܐܝܬ. ܘܐܡܿܪ ܕܡܐ ܠܝ ܘܠܡܼܬܗܪ ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܘܠܡܥܩܒܘܼ ܒܗܢܐ ܥ݀ܠܡܐ. ܕܣܓܝ ܪܒ ܘܿܪܘܝܼܚ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܼܢ ܪܒܘܼܬܗ ܘܣܓܝܘܼܬܗ. ܐܬ݀ܒܩܐ ܐܢܐ ܒܩܢܘܼܡܝ ܘܐܬܚܫܒ ܥܠ ܟܝܿܢܝ. ܕܡܢܐ ܡܕܡ ܐܝܿܬܝ. ܕܗܿܐ ܐܢܿܐ ܬܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܐܝܿܬܝ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ. ܘܫܪܝ ܩܕܡܐܝܬ ܡܼܢ ܒܪܘܝܘܼܬܗ ܕܠܒܪ ܡܥܿܩܒ ܘܡܐܨܕ ܘܬ݀ܗܪ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܪܟܒ ܓܘܼܫܡܐ ܗܿܢܐ ܘܐܬܼܒܢܝ ܘܐܬܬܣܝܼܡ. ܐܝܿܟܢܐ ܪܫܐ ܐܬܩܼܒܥ. ܘܐܬܼܬܩܢܘ ܒܗ ܗܿܠܝܢ ܫܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܬܿܗܝܪ̈ܐ. ܐܝܿܟܐ ܝܼܥܐ ܣܥܪܐ ܘܚܦܝܗܿ ܠܩܪܩܦܬܐ ܒܝܼܥܬܢܿܝܬܐ ܘܗܕܪܗܿ. ܐܝܿܟܢܐ ܐܬܼܦ̈ܬܚܝ ܥܝ̈ܢܐ. ܘܐܬܬܣܝܼܡ ܒܗܿܝܢ ܗܿܢܐ ܢܘܼܗܪܐ ܕܬܕܡܘܼܪܬܐ. ܕܗܐ ܒܒܬܐ ܐܝܟ ܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܙܥܘܼܪܝܐ. ܘܚܿܙܝܐ ܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܛܝܼܚܘܼܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ. ܘܕܝܿܩܐ ܪܚܝܼܩܘܼܬܐ ܣܿܓܝܐܬܐ. ܠܡܢܐ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗܿ ܘܬܼܗܪ̈ܐ ܡܬܗܪ̈ܢܐ. ܐܝܟܢ ܐܬܩܒ̈ܥܝ ܐܕ̈ܢܐ ܘܐܬܢܩܒܘ ܠܗܝܢ ܢܩ̈ܒܐ

pb. 31

ܒܪܫܐ ܒܓܘ ܨܕܥܐ ܠܘܼܩܒܠ ܡܘܼܚܐ ܡܦܬܠܐܝܼܬ ܘܐܝܟ ܩܘܟܠܝܘܢ ܡܕܡ. ܐܝܿܟܢܐ ܬܘܼܒ ܬܪ̈ܥܐ ܠܣܘܩܐ ܒܢܚܝܼܪ̈ܐ ܡܼܢ ܠܬܚܼܬ ܠܥܼܠ. ܘܠܐ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܠܬܚܼܬ. ܕܠܡܐ ܢܦܠ ܒܗܝܢ ܡܕܡ ܘܢܐܚܫ ܐܢ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܛܥܡܬܐ ܒܚܼܟܐ ܘܠܘܓܠܓܐ ܒܠܫܢܐ. ܘܩܿܠܐ ܡܼܢ ܩܢܝܐ. ܘܡܫܪܪܘܼܬܐ ܕܥܪ̈ܫܐ ܛܚܢ̈ܬܐ. ܘܣܕܝܼܪܘܼܬܐ ܒܫܢ̈ܐ ܡܦܣ̈ܩܢܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܫܿܪܐ ܡܠܟܐ ܡܘܼܚܐ ܒܩܝܛܘܼܢܐ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܬܚܝܬ ܩܘܼܒܬܐ ܗܕܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܠܓܘ ܡܼܢ ܬܪ̈ܥܐ ܗܿܠܝܢ ܡܥ̈ܠܝ ܫܪ̈ܒܐ ܕܬܕܡܘܼܪܬܐ ܘܡܦܩ̈ܝ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܕܘܼܡܪܐ. ܠܡܢܐ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܠܐ ܡܢܝܢ ܒܪܫܐ ܘܡܢܘ̈ܬܗ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܐܫܟܼܚܘ ܠܡܣܝܟܘܼ ܒܢ̈ܝ ܐܣܘ̈ܬܐ ܕܦܓܪܐ ܒܣܿܓܝܼ ܟ̈ܬܒܐ ܘܡ̈ܠܐ. ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܝܘܼ̈ܠܦܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܝܟܢ ܬܘܼܒ ܨܘܪܐ ܐܫܬܪܪ ܒܝܢܬ݀ ܟܬܦ̈ܬܐ ܕܡܣܡ̈ܟܢ ܠܗ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܪܘܼܟܒܗ ܘܗܿܠܝܢ ܕܒܓܘܗ. ܐܝܟܢܐ ܐܬܡܼܬܚܘ ܨܝ̈ܠܐ ܘܕܪ̈ܥܐ ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܫܪ̈ܝܬܐ ܠܡܬܟܦܦܘܼ ܘܠܡܼܬܦܫܛܘܼ ܥܡ ܘܐܪ̈ܝܕܐ ܘܓܕ̈ܐ ܕܒܗܘܢ. ܐܝܟܢ ܬܘܼܒ ܐܝܼܕ̈ܝܐ ܒܩܘ̈ܓܐ ܘܨܒܼܥ̈ܬܐ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܗܝܢ. ܥܡ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܘܣܥܘܼܪ̈ܬܐ ܐܘܡܢܘ̈ܬܐ ܘܟܬܝܼܒ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܒܗܘܢ. ܕܣܘܓܐܗ ܕܚܝܠܐ ܘܛܟܼܣܐ ܕܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܒܗܝܢ ܘܡܼܢܗܝܢ ܡܬܝܼܕܥ܆ ܐܝܟܢ ܚܕܝܐ ܘܕܬܕ̈ܝܐ ܘܟܪܣܐ ܘܚܨܐ ܘܐ̈ܠܥܐ ܘܗܕܡ̈ܐ ܕܫܪܟܐ. ܐܝܟܢ ܬܘܼܒ ܛܚܝ̈ܬܐ ܘܥܛܡ̈ܬܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܐ ܘܫܩ̈ܐ ܘܩܘܼܪ̈ܨܠܐ ܘܪ̈ܓܠܐ ܘܫܪ̈ܝܬܗܘܢ ܘܨܒܥ̈ܬܗܘܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܗܘܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܪܘܼܟܒ ܗܕ̈ܡܐ ܘܓܪ̈ܡܐ ܘܓܝ̈ܕܐ ܕܪܘܟܒܗ ܕܦܓܪܐ. ܗܕ̈ܡܐ ܬܘܼܒ ܓܘܝ̈ܐ ܕܥ݀ܒܪܝܢ ܠܚܝܠܐ ܕܡܠܼܬܐ ܘܠܝܼܕܥܬܐ ܕܗܘܢܐ. ܐܝܟܢ ܬܠܝܢ ܒܩܢܝܐ܆ ܠܒܐ ܘܪܐܬܐ ܘܝܼܫܛܐ ܘܐܣܛܘܼܡܟ̈ܐ ܘܟܪ̈ܣܬܐ ܘܡ̈ܥܝܐ ܘܬܪܒܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܥܡܗܘܢ. ܐܝܟܢ ܬܘܼܒ ܣܝܡܐ ܟܒܪܕܐ ܡܪܐܢܐܝܬ ܡܼܢ ܝܡܝܼܢܐ. ܘܛܚܠܐ ܡܼܢ ܣܡܠܐ. ܘܟܘܼܠ̈ܝܬܐ ܡܟܐ ܘܡܟܐ. ܘܫܠܦܘܼܚܬܐ ܘܡܐܢ̈ܝ ܙܪܥܐ. ܥܡ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܐ ܬܗܝܼܪ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܒܗܝܢ. ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܗܘܢܐ ܒܡܘܼܚܐ ܡܼܕܥܐ ܘܚܘܼܫܒ̈ܐ ܒܟܘܼܠ̈ܝܬܐ. ܚܡܼܬܐ ܒܠܒܐ. ܪܓܬܐ ܒܟܒܕܐ. ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܡܥܒܕܐ ܡܠܝܠܘܬܐ ܒܗܘܢ. ܘܕܠܐ ܗܼܢܘܢ ܒܛܝܼܠܐ ܗ݀ܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܢܿܬܐ ܗܿܝ. ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܘܐܝܟܢ ܣܝܼܡܝܢ ܐܪܒܥܐ ܟܘܼܡ̈ܘܼ ܐܘܟܝܬ ܚܠܼܛܐ ܗ̄ ܕܡܐ ܘܦܠܓܡܐ ܘܡܼܪܬܐ ܣܘܡܩܬܐ. ܐܘܟܝܬ

pb. 32

ܚܪܘܥܬܐ. ܘܡܼܪܬܐ ܐܘܼܟܡܬܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܬܘܼܩܢܗ ܕܦܓܪܐ. ܘܪܘܼܟܒ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܒܪ̈ܝܐ ܘܓܘܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪ ܥܠܝܗܘܢ ܒܟ̈ܬܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܝܦܘܩܪܐܛܝܣ ܘܕܒܝܬ ܓܠܝܢܘܣ. ܘܫܪܟܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܣ̈ܘܬܐ ܕܐܟܬܼܒܘ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܣܿܓܝܼ ܦܬܝܐܝܼܬ ܘܚܬܝܼܬܐܝܬ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܿܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܼܕ. ܕܐܡܝܼܪ ܠܚܕ ܡܼܢ ܚܟܝܼܡ̈ܝ ܒܚܫܚ̈ܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܚ̈ܫܐ ܕܟܘܼܪ̈ܗܢܘ̄. ܕܚ̈ܝܐ ܠܡ ܕܟܿܠܗ ܡܬܼܚܐ ܕܙܒܢܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܕܐܢܫ ܟܪܝܢ ܘܙܥܘܪ̈ܝܢ ܘܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܠܡܐܠܦ ܘܠܡܼܕܥ ܐܘܼܪܟܗܿ ܘܣܓܝܐܘܬܗܿ ܘܪܘܝܼܚܘܼܬܗܿ ܐܘܡܢܘܼܬܐ ܕܥܠ ܟܘܪ̈ܗܢܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܒܠܚܘܼܕ. ܥܠ ܪܒܘܼܬܗܿ ܕܝܢ ܕܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܡܠܝܼܠܬܐ ܘܪܘܚܢܝܬܐ. ܐܘܟܝܼܬ ܗܘܢܐ ܝܕܘܼܥܬܢܐ ܕܒܢ. ܘܥܠ ܟܝܿܢܗ ܘܡܥܠܝܘܬܗ. ܘܚܫ̈ܝܗܝ ܘܪ̈ܓܫܘܗܝ. ܘܕܝ̈ܠܝܬܗ ܘܡܥܒܕܢܘ̈ܬܗ. ܘܫܪܟܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܘܡܠܼܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܣ̈ܦܩܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܣܝܟܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܥ݀ܪܝܢ. ܘܡܼܢܘܼ ܡܘܦܐ. ܘܡܢܘܼ ܡܿܨܐ ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܫܼܡܥ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܟܿܠܗܘܢ ܚܟܝܼ̱̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܢܡܪܘܕ ܬܠ̈ܡܝܕܝ ܝܘܢܝܛܘܿܢ ܩܛܝܼܢ ܗܘܢܐ. ܘܣܿܓܝܼ ܝܼܕܥܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܦܝ̈ܠܠܘܣܘܦܐ ܥܬܝܼܩ̈ܐ ܕܡܼܢ ܐܓܐܬܐܕܡܘܿܢ ܘܐܣܩܠܝܦܝܕܝܣ. ܘܕܒܝܬ ܐܪܡܝܣ ܚܟܝܼܡ ܒܟܿܠ ܗܿܝ ܬܠ̈ܝܼܬܝ ܪ̈ܒܘܼܬܐ. ܘܕܒܝܬ ܦܝܬܐܓܘܪܘܿܣ. ܘܦܠܐܛܘܿܢ. ܘܥܘܪܙܠ ܡ̈ܠܐ ܘܡܠܦܢܘܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܩܛܝܼܢܬܐ ܘܣܿܓܝ̈ܐܬ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܐܪܝܣܛܘܛܐܠܝܣ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܘܥܡܗܘܢ ܘܒܬܪܗܘܢ. ܠܐ ܐܬܡܼܨܝܼܘ ܠܡܣܿܝܟܘܼ ܒܣܿܓܝܼ ܟ̈ܬܒܐ ܘܡܟܬܒܢܘ̈ܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ. ܟܝܿܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢܝܬܐ. ܘܝܕ̈ܥܬܐ ܘܚܟܼܡ̈ܬܐ ܕܡܨܝܐ ܕܬܕܥܝ ܘܕܬܪܟܝ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܿܨܝܼܢ ܗܘܼܘ ܕܢܣܝܟܘܢ ܒܢ̈ܝ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܢܐ. ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܿܠܗ ܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ ܠܐ ܥܪܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܣܝܟ ܠܗ. ܘܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܢܐ ܕܒܪܐܢܫܐ. ܗܿܘ ܕܒܚܕ ܥܕܢܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܬܟܪܟ ܠܟܿܠܗܿ ܡܼܬܥܡܪܢܝܼܬܐ. ܘܡ݀ܛܐ ܠܟܿܠܗܘܿܢ ܣܘ̈ܦܐ. ܘܫܡܚ ܠܟܿܠܗܘܢ ܪ̈ܘܡܐ ܘܥܘܼܡܩ̈ܐ. ܘܥ݀ܡܕ ܒܬܗܘܼ̈ܡܐ ܥܡܝܼܩ̈ܐ ܕܟܿܠܗܘܢ ܝܡܡ̈ܐ. ܘܢ݀ܚܬ ܠܬܼ̇ܚܬ ܡܼܢ ܟܿܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܣܿܠܩ ܠܥܼܠ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܫܡ̈ܝܐ. ܘܠܐܘܼ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ ܪ̈ܒܘܼ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܗܘܼܐ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܘܠܐ ܡܬܥܘܟ ܗܘܼܐ. ܘܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܗܘܼܘ ܠܗ. ܐܠܘ ܬܘܼܒ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܗ ܠܡܼܣܩ ܘܠܡܼܬܥܠܝܘܼ ܠܪ̈ܘܡܐ ܠܐ ܡܬܼܡܫܚ̈ܢܐ ܘܠܡܕܪܟܘܼ ܟܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ. ܘܟܕ ܚܪ ܒܪ

pb. 33

ܐܢܫܐ ܘܐܬܼܒܩܝܼ ܒܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܿܠܝܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܥ݀ܠܡܐ ܪܒܐ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܒܪܝܬܐ ܗܿܕܐ. ܘܥ݀ܠܡܐ ܙܥܘܼܪܐ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܗܼܘ ܒܪܐܫܢܐ ܕܫܿܪܐ ܒܗ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܕܪܒ ܡܼܢ ܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ. ܘܚܙܼܐ ܘܐܕܪܟ ܒܗܘܿܢ ܒܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܥܠ̈ܡܐ ܫܪ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܛܘܼܟܣ̈ܐ ܘܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝ̈ܡܐ. ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܣܼܬܝܟ̈ܢ ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܟ݀ܠܗܝܢ ܢܼܬܐܡܪ̈ܢ ܗܿܫܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ݀ܬܐ ܡܼܢܗܝܢ. ܕܠܐ ܬܬܼܡܬܚܝ ܠܗܿ ܡܠܼܬܐ ܣܿܓܝܼ ܘܬܫܼܛܪܝ ܘܬܐܩܪܝ ܥܠ ܫܡ̈ܘܥܐ. ܬܡܼܗ ܘܬܗܼܪ ܘܐܬܼܒܠܗܝ ܘܐܬܼܕܡܪ. ܘܫܪܝ ܬܘܼܒ ܡܬܚܫܒ ܝܬܝܪ ܩܛܝܢܐܝܬ. ܘܡܢܥܩܼܒ ܢܗܝܼܪܐܝܬ ܘܐܡܿܪ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ. ܐܪܐ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟ̈ܢܝܬܐ ܕܝܼܠܝ ܘܕܒܝܼ ܒܟܝܿܢܝ ܘܒܩܢܘܼܡܝ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ. ܡܢܘܼ ܒܪܼܢܝ. ܡܢܘܼ ܥܒܕܢܝ. ܡܢܘܼ ܬܩܢܢܝ. ܡܢܘܼ ܛܟ݀ܣ ܘܣܼܡ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܒܟܝܿܢܝ. ܡܼܢ ܐܝܟܘ ܕܘܼܡܪܐ ܗܿܢܐ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܝܼܬܐ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܐܬܼܟܢ̈ܫܝ ܒܝܼ ܗܿܠܝܢ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܐܝܿܬܝ܆ ܘܡܢܘܼ ܐܝܬܼܝܢܝ ܠܗܘܿܝܐ. ܐܢܐ ܠܝܼ ܠܐ ܒܪܝ݀ܬ ܘܥܒܿܕܬ ܘܬ݀ܩܢܬ. ܕܗܿܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܘܠܕܐ ܕܝܠܝ ܠܐ ܝ݀ܕܥ ܐܢܼܐ ܘܠܐ ܡܬܼܥܗܕ ܐܢܼܐ. ܘܠܐ ܡܦܣ ܐܢܐܼ ܒܡܕܡ. ܘܐܢܿܐ ܡܼܢܝ ܘܥܠܝ ܠܐ ܗܘ݀ܝܬ. ܘܐܬܝܿܬ ܠܗܘܿܝܐ. ܘܠܗܿܕܐ ܬܫܒܘ̄ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢܟܿܠ ܦܪܘܿܣ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܿܝ ܕܒܪܢܝ ܘܥܒܼܕܢܝ ܘܐܬܩܼܢܢܝ ܘܐܝܬܼܝܢܝ ܠܗܘܝܐ. ܫܪܝܪܐܝܼܬ ܥܒܘܼܕܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܒܼܪܢܝ ܘܐܬܩܼܢܢܝ. ܐܠܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܦܪܢܣ ܠܝܼ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠ ܩܘܼܝܡ ܚܝ̈ܝ ܟܕ ܠܐ ܡܗܡܐ ܡܼܢܝ ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܪܦܦܐ ܙܥܘܼܪܐ. ܘܗܿܢܐ ܡܕܡ ܟܣܝܐ ܘܢܗܝܼܪܐ ܘܝܕܘܼܥܬܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܼ ܡܼܢ ܠܓܘ. ܗܿܐ ܣ݀ܗܕܐ ܘܡܫܪܪ ܠܝ ܕܗܿܟܢ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܡܪܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܘܒܪܘܼܝܐ. ܘܥܒܿܘܕܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ. ܘܗܼܘ ܟܝܿܢܗ ܕܗܿܢܐ ܡܕܡ ܪܘܼܚܢܝܐ ܘܡܠܝܼܠܐ ܘܢܗܝܪܐ ܕܒܝܼ. ܒܟܿܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܒܗ ܘܒܟܿܠܗ ܚܝܠܗ. ܪܓܬܗ ܘܝܐܝܼܒܘܼܬܗ ܠܘܬܗ ܕܗܿܝ ܒܿܪܘܝܐ ܗܿܐ ܣܘܚܐ ܘܠܗܝܼܩܐ ܘܪܓܝܓܐ. ܘܠܗ ܒܿܥܝܐ. ܘܡܐܚܒ ܟܝܿܢܗ ܟܝܢܐܝܬ ܘܪܚܡܼܬܢܐܝܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܪܝܼܒܐ ܐ̱ܚܝܢܘܼܬܐ ܕܟܝܿܢܗ ܠܟܝܿܢܐ ܕܡܪܐ ܘܥܒܘܕܐ. ܘܡܕܡ ܕܡܘܼܬܐ ܘܨܠܡܐ ܐܝܬ ܒܗ ܡܼܢܗ. ܡܿܕܝܢ ܐܫܬܪܪܬ݀ ܘܐܬܝܕܥܬ݀ ܕܡܪܐ ܐܝܼܬ ܠܝܼ ܘܥܒܘܕܐ. ܐܢܿܐ ܒܪܐܢܫܐ. ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܘܟܕ ܐܬܒܩܝܬ ܒܗܢ ܥ݀ܠܡܐ ܪܒܐ ܘܪܘܝܼܚܐ ܕܒܗ ܩܿܐܡ ܐܢܼܐ. ܘܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܕܡܛܟܣܘܬܗ ܘܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܩܘܝܡܗ ܘܒܟ݀ܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܐܡܼܪܗ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܟܐܡܬ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܡܼܬܚܫܒ

pb. 34

ܘܐܡܿܪ. ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܒܥܿܠܡܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܗܼܘ ܗܿܢܐ ܘܗܠܝܢ ܕܒܗ ܕܐܪܐ ܗܘܼ ܡܼܢ ܢܦܫܗ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܝܟ ܐܘܛܘܡܐܛܘܿܢ ܡܕܡ ܕܡܼܢ ܨܒܘܼܬ ܢܦܫܗ. ܠܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܗܿܕܐ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܛܘܼܟ̈ܣܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܘܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܕܒܗ. ܡܼܢ ܟܿܠܦܪܘܿܣ ܬܘܼܒ ܡܕܡ ܐܝܼܬ ܕܩܕܝܡ ܠܗ. ܗܿܝ ܕܗܼܘ ܐܝܬܼܝܗ ܠܗܘܿܝܐ. ܘܒܪܝܗܝ ܘܥܒܕܗ ܘܬ݀ܩܢܗ ܘܛܟܼܣܗ ܒܗܿܕܐ ܡܠܚܡܘܼܬܐ ܬܗܝܼܪܬܐ ܘܫܦܝܼܪܬܐ. ܘܟܝܿܢܐ ܢܗܝܼܪܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܕܒܝܼ ܗܿܐ ܣܿܗܕ ܥܠܘܗܝ ܕܗܿܟܢ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܐܝܟ ܕܐܢܿܐ ܐܫܬܪܪܬ݀ ܘܝܿܕܥܬ ܕܐܝܼܬ ܠܝܼ ܡܪܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܐܡܝܼܢܐ. ܗܟܘܬ ܐܦ ܠܗܢܐ ܪܒܐ ܘܪܘܝܼܚܐ ܡܪܐ ܐܝܼܬ ܠܗ. ܘܡܠܟܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿܕܐ ܡܝܕܢܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܫܦܝܼܪܬܐ. ܘܡܛܟܣܢܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ. ܘܕܒܛܝܼܠ ܠܗ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܥܠ ܟܪܘܼܟܝܗ ܘܩܘܼܝܡܗ ܘܡܛܟܣܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܡܐ ܡܼܢ ܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܚܕ ܪܦܦܐ ܙܥܘܼܪܐ. ܘܐܠܐ܆ ܟܿܠܗ ܐܒܿܕ ܗܘܼܐ ܘܡܬܚܒܠ. ܘܣܓܝܼ ܩܪܝܼܒ ܠܗ ܘܒܗ ܐܝܼܬܘ̄. ܘܒܟܿܠܗ ܥ݀ܠܡܐ ܟܿܠܗ ܥܒܘܕܐ ܫܟܝܼܚ ܘܩܪܝܼܒ ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܠܦܓܪܐ. ܘܐܝܟ ܚܡܝܼܡܘܼܬܐ ܠܓܘܼܫܡܐ ܚܝܐ. ܗܿܐ ܐܚ̈ܝܐ ܚܒܝܼܒ̈ܐ ܘܪ̈ܚܝܼܡܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܕܒܥܡܪܬܐ. ܐܬܝܕܥܬ݀ ܘܐܫܬܪܪܬ݀ ܫܪܝܼܪܐܝܬ ܘܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܠܐ ܦܘܼܠܓ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܐܘܟܝܬ ܡܪܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܠܗܢܐ ܟܿܠ. ܗܿܐ ܥܩܒܢܢ ܘܒܚܢܢ ܘܐܬܼܒܩܝܼܢܢ ܒܟܬܒܗ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܩܼܪܝܢܢ ܘܒܣܦܪܗ ܕܡܕܥܐ. ܘܝܼܠܦܢܢ ܘܝܼܕܥܢܢ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܟܿܠ. ܘܩܪܝܼܒ ܠܗܿ ܘܒܗ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܥܠܗܿܝ ܡܿܨܐ ܡܦܪܢܣ ܘܣܿܦܩ ܠܒܛܝܼܠܘܬܗ ܕܥܠ ܟܿܠܗ. ܠܝܬ ܟܫܼܠܐ ܘܠܐ ܬܘܼܒ ܦܘܼܠܓܐ ܥܠ ܗܢܐ ܡܿܪܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ. ܗܿܘ ܐܝܬܝܼ ܟܿܠ ܠܗܘܿܝܐ. ܘܡܿܨܼܐ ܚܝܼܠ ܟܿܠ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܿܢ ܒܗܿܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܐܬܚܘ̈ܝܼܝܢ ܡܼܢ ܟܝܿܢܐ ܘܡܼܢ ܝܼܕܥܬܐ ܟܝܢܝܿܬܐ ܕܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܘܬܘܼܒ ܐܢܢ ܨܒܿܐ ܗܼܝ ܥܠܼܬܐ ܕܟܿܠܗܝܢ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܿܠ. ܬܘܼܒ ܣܿܓܝܼ ܡܚܘܝܢܢ ܥܕܟܝܠ ܒܟܿܠܗܘܿܢ ܩܦ̈ܠܐܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܕܩܕܡܝܢ ܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܗ ܘܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܬܕܪ̈ܟܢ ܠܟܝܿܢܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܐ݀ܠܨܐ ܠܢ ܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܝܼܕܥܬܗܝܢ. ܘܗܿܝ ܕܐܡܼܪܢܢ ܥ݀ܠܡܐ ܪܒܐ ܘܙܥܘܼܪ̈ܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܕܚܕ ܗܿܘ ܪܒܐ. ܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ ܪܒܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܘܐܚܪܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ ܒܪܐ̱ܢܫܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܕܐܝܿܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܿܘ ܒܪܐܢܫܐ ܥ݀ܠܡܐ ܙܥܘܼܪ̈ܐ. ܗܟܘܬ݀ ܒܫܪ̈ܒܐ ܕܩܕܡܝܢ ܡܚܘܝܐ ܡܠܼܬܐ ܐܝܟܐ ܕܨ݀ܒܐ ܒܪܘܼܝܐ ܘܡܬܩܢܢܐ. ܬܘܼܒ ܘܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܼܬܒܥ̈ܝܢ ܘܚܫܚ̈ܢ ܠܩܘܝܡܐ

pb. 35

ܕܨܠܡܗ ܕܫܪܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܘܐܢܫ ܡܼܢ ܚܟ̈ܝܼܡܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܡ̈ܠܐ ܣܩܝܼ̈ܠܬܐ. ܢܦܓܼܥ ܘܢܩܼܪܐ ܠܗܕܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܓܘܢܝ݀ܬܐ ܘܢܼܚܙܐ ܕܠܐ ܣܩܝܼܠܐ ܡܠܼܬܐ ܒܚܟܼܡܬܐ ܕܦܝܼܠ̈ܠܘܣܘܦܐ ܡܬܼܚܫܚ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܕܚܿܒ̈ܫܢ ܐܪ̈ܝܼܟܬܐ. ܘܩܦܝܼܣ̈ܬܐ ܕܡܬܦܫ̈ܛܢ ܠܣܿܓܝܼ ܡܬܝܚ̈ܬܐ ܐܝܟ ܛܟܼܣܐ ܕܡܠ̈ܦܢܘܬܐ ܕܓܪ̈ܡܛܝܩܝܐ ܘܣܘܼܦܣ̈ܛܐ ܕܒܝܬ ܐܪܝܣܛܘܿܛܠܝܣ ܘܟܢܘ̈ܬܗ. ܘܐܝܟ ܥܘܪܙܠ ܡܼ̈ܠܝܗܘܢ ܥܡܘ̈ܛܬܐ. ܘܪܘܼܟܒ ܦܼ̈ܠܐܬܗܘܢ ܚܫܘܟ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܦܘܐܝ̈ܛܐ ܘܡܟܬܒ̈ܢܐ ܕܡܼܢ ܒܝܬ ܝܘܢ. ܡܼܬܟܫܦܝܢܢ ܠܚܟܝܼܡܘܼܬܗ ܕܠܐ ܢܼܥܕܘ ܘܢܩܛܪܓ ܠܣܝܘܿܡܐ ܦܫܝܼܛܐ ܘܬܚܘܼܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܥܠ ܗܿܠܝܢ ܒܛܝܠ ܠܗ ܕܢܨܒܬ ܡ̈ܠܐ ܣܩܝܼܠ̈ܬܐ. ܘܢܩܦܘܣ ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܢܚܼܒܘܫ ܣܘܼܟ̈ܠܐ ܘܢܪܟܒ ܡܬ̈ܠܐ ܘܢܼܬܚܫܚ ܒܦܼ̈ܠܐܬܐ. ܘܢܥܟܪ ܠܩܪ̈ܘܝܐ ܢܓܼܠܘܙ ܡܢ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܛܠ ܕܡܠܼܬܐ ܦܝܠܠܘܣܘܼܦܝܬܐ ܣܝܘܡܘܼܬܐ ܓܪܡܛܝܩܝܬܐ. ܠܚܕܚܕ̈ܢܐ ܕܠ̈ܝܠܐ ܪܚܝܡܐ. ܐܢ ܟܝܬ ܘܡܗܢܝܐ. ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܡܐܠܠܘܢ ܠܣܘܓܐܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܣܩܬ݀ ܠܣܘܼܟܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܠܐ ܡܗܢܝܢܝܼܬܐ. ܡܠܼܬܐ ܕܝܢ ܦܫܝܼܛܬܐ ܘܫܚܝܼܡܿܬܐ ܘܣܝܘܼܡܘܬܐ ܡܦܫܩܬܐ. ܢܗܝܼܪܬܐ ܗܿܝ ܘܦܫܝܼܩܬ݀ ܠܣܘܼܟܠܐ. ܘܠܟܿܠܗ ܓܘܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܬܢܣܒܢܝܼܬܐ ܘܡܗܢܝܢܝܼܬܐ. ܠܚܟܝܡ̈ܐ ܘܠܗܕܝܘ̈ܛܐ. ܠܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܘܠܒܘܼܪ̈ܐ ܘܠܥܪ̈ܝܡܐ ܘܠܦܫܝܼ̈ܛܐ. ܘܚܢܢ ܢܝܼܫܢ ܡܼܢ ܥܠܬ݀ ܚܘܼܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܫܪܝܼܐ ܕܠܘܬ ܐܚ̈ܝܢ ܘܗܕ̈ܡܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܫܘ̈ܝܼܝܼ ܠܢ ܒܒܪܝܬܐ ܘܒܟܝܿܢܐ ܘܒܓܢܼܣܐ. ܘܬܚܝܼܬ ܡܪܘܼܬܐ ܘܒܛܝܼܠܘܬܐ ܘܡܦܪܢܣܢܘܬܐ ܕܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܡܪܚܡܢܐ. ܗܿܘ ܕܨ݀ܒܐ ܕܟܿܠܗܘܿܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܢܚܘܿܢ ܘܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܐܬܘܿܢ. ܘܠܐ ܒܛܝܼܠ ܠܢ ܥܠ ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܡܫܒܚ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܥܒܘܼܪ̈ܐ. ܡܚܪ ܓܝܪ ܡܫܼܬܪܝܢܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܥܒܘܼܪ̈ܐ. ܘܡܫܢܝܢܢ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ ܓܫܝܼܡܐ ܘܡܪܟܒܐ. ܘܠܐ ܩܘܼܠ̈ܣܐ ܡܗܢܝܢ ܠܢ. ܐܦܠܐ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܿܛܝܢ ܠܘܬܢ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܥܘܼܗܕܢܐ ܛܒܿܐ ܒܡܠܼܬܐ ܕܨܠܘܿܬܐ ܕܟܿܠ ܕܦܿܓܥ ܒܗܿܠܝܢ. ܡܿܢ ܕܗܘܼ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܢܒܼܥܐ ܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܼܐ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܕܟܠܢ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܡܬܬܚܝܼܒܐ ܬܫܼܒܘ̄ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܩܘܼܒܠܛܝܒܘܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠ. ܡܫܒܚ ܫܡܗ ܡܫܒܚܐ. ܡܒܪܟܐ ܡܪܘܼܬܗ. ܡܪܡܪܡ ܐܘܚܕܢܗ . ܣܓܝܼܕ ܐܝܼܩܪܗ. ܡܫܒܚ ܒܥܒܘܼܕܘܬܗ. ܬܡܝܼܗ ܒܒܪܘܝܘܼܬܗ. ܛܘܒܬܢ ܒܨܒܝܿܢܗ. ܚܟܝܼܡ ܒܝܼܕܥܬܗ. ܥܬܝܼܪ

pb. 36

ܒܡܘܗܒ̈ܬܗ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܐ ܪܒܘܼܬܗ. ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܐܝܼܬܘܼܬܗ. ܠܐ ܡܬܼܡܫܚܐ ܣܿܥܘܪܘܬܗ. ܠܟ ܡܪܢ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܕܢ ܡܫܒܚܝܼܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ ܘܣܓܕܝܢܢ ܠܟ ܡܪܡܪܡܝܢܢ ܘܡܗܕܪܝܢܢ. ܘܡܒܪܟܝܢܢ ܘܡܘܪܒܝܢܢ ܠܟ ܘܡܩܠܣܝܢܢ ܘܡܗܠܠܝܼܢܢ. ܒܟ ܡܗܝܡܢܝܼܢܢ ܕܐܢܬ ܗܘܼ ܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܘܐܚܝܼܕܐ ܕܟܿܠܢ. ܠܐ ܡܪܝ ܬܪܓܙ ܥܠܝܢ ܕܐܡܼܪܚܢܢ ܠܡܥܩܒܘ ܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܟ. ܠܐ ܡܪܝ ܬܚܝܒ ܠܢ ܕܣܥܝܢܢ ܠܡܒܚܢܘ ܥܠ ܡܪܘܬܟ. ܠܐ ܡܪܝ ܬܕܚܘܩ ܠܢ ܕܐܬܩܪܒܢܢ ܕܢܒܨܐ ܠܒܪܘܝܘܼܬܟ. ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܪܝܬ ܒܢ ܟܝܿܢܐ ܡܪܚܐ ܘܠܐ ܡܬܼܠܒܟܢܐ ܕܣܿܥܐ ܠܡܼܬܥܠܝܘ ܠܘܬܟ. ܐܢܬ ܡܪܝ ܬܩܢܼܬ ܒܢ ܗܘܢܐ ܡܠܝܼܠܐ ܒܕܡܘܼܬ ܨܠܡܟ ܡܫܒܚܐ ܘܩܕܝܼܫܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܠܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܦܫܩܢܐ. ܐܢܬ ܡܪܝ ܝܗܼܒܬ ܠܢ ܚܐܪܘܬܐ ܡܫܠܛܬܐ ܡܠܟܬܐ ܠܐ ܡܬܼܥܨܢܝܬܐ ܕܗܡܣܬ݀ ܒܟܿܠ ܪܘܪ̈ܒܢ. ܘܡܡܣܪܬ݀ ܥܠ ܟܿܠ ܕܚܠ̈ܢ. ܒܚܘܼܒܐ ܗܿܝ ܡܪܝ ܐܬܠܒܒܢܢ ܕܢܬܩܪܒ ܠܘܬ݀ ܡܬܼܩܪܒܢܘܬܟ. ܒܚܡܼܬܐ ܡܪܝ ܐܫܿܬܓܪܢܢ ܘܐܡܿܪ ܚܢܢ ܕܢ݀ܣܩ ܠܘܬ݀ ܠܐ ܡܼܬܡܿܫܚܢܘܬܟ. ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܒܣܝܼܡܘܼܬܟ ܐܬܬܟܠܢܢ ܐܘ̃ ܛܒܿܐ ܘܒܣܝܼܡܐ. ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ ܕܢܼܬܥܿܠܐ ܠܘܬ݀ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܟ. ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܼܢ ܟܿܠ ܘܡܫܒܚ ܠܥܿܠܡ ܥܿܠܡܝܢ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ ܐܡܝܢ܀ ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܼܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܗܕܝ܀

Chapter 5

ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ܆ ܥܠܗܿܝ ܕܐܢ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܘܿ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܼܬܝܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܘܟܝܿܢܐ ܠܚܘܼܕܝܐ ܘܐܘܣܝܐ ܠܐ ܡܬܼܕܡܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܦܫܩܢܝܼܬܐ. ܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܝܼܬܐ. ܡܪܐ ܓܢܝܼܙܐ ܘܡܠܟܐ ܡܫܒܚܐ. ܘܐܚܝܼܕܐ ܡܿܨܼܐ ܚܝܠ ܟܿܠ. ܒܪܘܼܝܐ ܛܒܿܐ. ܘܥܿܒܘܕܐ ܚܟܝܼܡܐ. ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܥܬܝܼܪܐ ܐܘܿ ܪܫܝܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܘܩܕܝܼ̱ܘܼܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܫܘܼܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܐ. ܘܠܐ ܗܿܘܐ ܠܗܿ ܫܘܼܠܡܐ. ܐܘ̃ ܥܠܼܬܐ ܛܒܿܬܐ ܕܥܼܠܬ݀ ܟܿܠ ܥ̈ܠܠܢ. ܕܠܝܬ ܠܟܝ ܨܠܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ. ܘܠܐ ܕܡܘܼܬܐ ܡܬܚܙܝܿܢܝܼܬܐ. ܘܠܐ ܬܚܘܝܼܬܐ ܡܼܬܦܫܩܿܢܝܼܬܐ. ܐܘ̃ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ ܕܠܝܬ ܪܫܝܼܬܐ ܠܐܝܼܬܘܬܗܿ. ܘܡܥܠܝܘܼܬܐ ܪܡܬܐ ܕܠܝܬ ܠܥܠ ܡܢܼܗܿ ܐܦܠܐ ܕܩܪܝܼܒ ܠܘܥܕܗܿ. ܘܥܘܼܡܩܐ ܕܠܝܬ ܓܫܐ ܠܥܡܝܼܩܘܼܬܗ. ܘܠܐ ܣܘܦܐ ܠܬܗܘܼܡܘܼܬܗ. ܐܘ̃ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܒܠܚܘܼܕܝܘܬܐ ܡܬܘܡܿܝܬܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܐ ܒܓܢܝܼܙܘܼܬܐ. ܐܘ̃ ܛܒܿܐ ܒܡܪܢܝܘܬܐ ܘܚܟܝܼܡܐ

pb. 37

ܒܒܪܘܝܘܬܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܒܡܦܪܣܢܘܬܐ. ܐܘ̃ ܡܪܚܡܢܐ ܒܟܝܿܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ ܒܣܥܘܼܪܘܬܐ. ܘܫܦܝܼܥ ܒܡܘܗ̈ܒ̄ ܗܿܒ ܘܫܟܢ ܘܐܥܼܬܪ ܠܢ ܨܪ̈ܝܼܟܐ ܘܡܣܟ̈ܢܐ ܘܣܢܝܼ̈ܩܐ. ܨܪ̈ܝܼܟܝ ܒܟܝܿܢܐ ܐܟܡܐ ܕܫܦܪ ܠܨܒܝܿܢܟ ܘܦܩܕܐ ܡܪܘܘܬܟ ܘܝ݀ܕܥܐ ܚܟܼܡܬ݀ ܬܪܥܝܼܬܟ ܕܦܩܚܐ ܠܢ ܘܥܕܪܐ ܠܢ ܘܡܚܟܡܐ ܠܢ ܟܕ ܠܐ ܫܿܘܝܢܢ ܥܠ ܠܚܘܕܝܘܼܬ݀ ܡܪܘܼܬܟ ܘܠܐ ܡܫܘܬܦܘܼܬ ܫܘܼܠܛܢܟ ܘܠܐ ܡܕܡܝܘܼܬ ܟܣܝܘܼܬܟ. ܛܒܿ ܐܢܬ ܒܟܝܿܢܟ ܡܪܢ. ܚܟܝܼܡ ܐܢܬ ܒܣܥܘܪ̈ܘܬܟ. ܥܬܝܼܪ ܐܢܬ ܘܫܦܝܼܥ ܒܡܘܗ̈ܒܬܟ. ܠܘ ܟܕ ܡܡܪܚܝܼܢܢ ܒܿܨܝܢܢ. ܘܠܘ ܟܕ ܣܿܥܝܢܢ ܡܥܩܒܝܼܢܢ. ܘܠܘ ܟܕ ܫ݀ܛܝܢܢ ܡܒܚܢܝܼܢܢ. ܐܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܟܕ ܠܐ ܡܬܟܫܠܝܼܢܢ. ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ ܟܕ ܠܐ ܡܼܬܦܼܠܓܝܼܢܢ. ܘܡܫܒܚܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܫܿܠܝܢܢ. ܐܠܐ ܒܿܥܝܢܢ ܡܼܢ ܡܪܚܡܢܘܼܬܟ. ܡܪܐ ܛܒܿܐ ܘܒܣܝܼܡܐ ܕܟ݀ܠܢ. ܚܟܡ ܡܪܝ ܠܗܕܝܘܼܛܘܬܢ ܥܠ ܠܚܘܼܕܝܘܼܬ ܡܪܘܬܟ ܠܚܘܕܝܿܬܐ ܕܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܕܠܐ ܫܘܼܠܡ ܢܿܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢ݀ܫܒܚ ܠܡܠܟܘܼܬܟ ܚܕܢܝܿܬܐ ܡܠܟܘܬ ܟܿܠ ܡܠܟ̈ܘܢ ܘܡܪܬ݀ ܟܠ ܥܿܠܡܝܢ. ܕܐܚܝܼܕ ܐܢ̱ܬ ܟܿܠ ܫܘܼܠܛܢ ܠܥܿܠܡܥܠܡܝܼܢ ܐܡܝܢ܀ ܒܩܦܠܐܘܢ ܕܥܒܼܪ ܐܬܚܘܝܬ ܡܢ ܟܝܿܢܐ ܘܚܘܼܫ̈ܒܐ ܟܝ̈ܢܝܐ ܕܒܢ. ܕܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܐܝܼܬ ܐܠܗܐ. ܐܘܟܝܬ ܡܪܝܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܠܗܢܐ ܟܠ܀ ܗܿܫܐ ܬܘܼܒ ܡܛܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܗ ܕܫܪܪܐ. ܬܘܼܒ ܡܥܩܒܐ ܡܠܼܬܐ. ܘܡܒܚܢܢܐ ܬܪܥܝܼܬܐ. ܘܒܿܨܝܐ ܡܚܫܒܬܐ. ܕܐܪܐ ܟܝ ܚܕ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܕܗܢܐ ܟܿܠ. ܐܘܿ ܬܪܝܢ. ܐܘܿ ܬܠܬܐ. ܐܘܿ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܿܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܒܪܐ ܘܥܒܿܕ ܘܡܦܪܢܣ. ܘܟܿܠܚܕ ܡܢܼܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܘܬܚܘܼܡܐ ܐܚܝܼܕ ܘܡܕܒܪ. ܕܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܒܥ݀ܠܡܐ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ. ܢܘܼܗܪܐ ܘܚܫܘܿܟܐ. ܣܬܘܐ ܘܩܝܛܐ. ܫܟܝܼܚܘܬܐ ܘܓܠܝܼܙܘܬܐ. ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܡܬܬܪܝܼܡܢܘܼܬܐ. ܚܘܼܠܡܢܐ ܘܟܘܼܪܗܢܐ. ܩܘܼܝܡܐ ܘܚܘܼܒܠܐ. ܪܘܼܟܒܐ ܘܫܪܝܐ. ܐܘܝܘܼܬܐ ܘܣܩܘܼܒܠܝܘܬܐ. ܢܘܼܪܐ ܘܡ̈ܝܐ. ܥܦܪܐ ܘܪܘܼܚܐ. ܚܝ̈ܐ ܘܡܘܬܐ. ܥܡ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܫ̈ܢ ܬܚܝܼܬ ܣܟܐ. ܘܠܐ ܢܦܠ̈ܢ ܬܚܝܼܬ ܡܼܢܝܢܐ ܕܡܬܚܫܒܐ ܬܪܥܝܼܬܐ ܘܡܬܗܓܓܐ ܘܒ݀ܨܝܐ. ܗܿܫܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܡܢܘܼ ܢܐܠܦ. ܡܼܢ ܡܿܢ ܢ݀ܫܡܥ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܠܡܢܘܼ ܢܿܗܝܡܢ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܢ݀ܕܥ. ܐܝܢܐ ܢܫܬܪܪ. ܘܐܝܼܟܢ ܢ݀ܬܚܟܡ. ܕܗܿܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܠܐ ܫܡܥܝܼܢ ܘܠ̈ܚܕܕܐ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ. ܘܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܡܬܛܦܝܼܣܝܼܢܢ ܒܗܿܝ ܕܠܟ̈ܬܒܐ ܕܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܡܩܒܠܝܼܢܢ. ܘܠܡܠܒܢܘܼܬܐ ܠܐ ܫܿܠܡܝܢܢ. ܘܠܡܼ̈ܠܐ ܠܐ ܡܫܪܝܼܢܢ. ܡܕܝܢ

pb. 38

ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܢܐܠܦ. ܒܐܝܢܐ ܟܬܒܐ ܢܩܼܪܐ. ܒܐܝܢܐ ܣܦܼܪܐ ܢܬܼܗܓܐ. ܠܝܬ ܟܬܒܐ ܕܫܪܝܪ. ܘܠܐ ܣܦܼܪܐ ܕܚܬܝܼܬ. ܘܠܐ ܡܠܦܢܐ ܕܡܬܗܝܡܢ. ܐܝܟ ܐܒܐ ܫܪܝܼܪܐ ܕܟ݀ܠܢ. ܟܬܒܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܿܠܢ. ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܡܢܗܝܡܢܐ ܕܥܠ ܟ݀ܠܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܼܬܘܗܝ ܟܝܿܢܐ. ܕܡܢܗ ܟܿܠܢ ܘܒܗ ܟܿܠܢ. ܘܬܚܝܼܬ ܫܘܼܠܛܢܗ ܘܡܦܪܢܣܢܘܼܬܗ ܟܿܠܢ ܒܗ ܢܗ ܢܩܼܪܐ. ܒܗ ܢܼܬܗܓܐ. ܒܗ ܢ݀ܗܪܘܓ. ܘܡܢܗ ܢܿܐܠܦ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܘܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܘܫܪܝܼܪܐܝܬ. ܥܠܗܿܝ ܕܝܢ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܐ ܘܿ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܢܿܩܪܐ ܒܗ ܒܟܝܿܢܐ ܘܢܬܗܓܐ. ܐܡܿܪܝܢܢ. ܚܢܢ ܗܿܟܝܠ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܫܬܼܟܚܢܢ ܒܗܕ ܦܩܥܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܘܐܬܼܚܫܒܢܢ ܘܒܢܝܢܢ ܒܝܬܐ ܠܣܘܼܬܪ ܦܓܪܢ. ܘܐܬܚܫܒܢܢ ܕܐ݀ܠܨܐ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܗܿܘ ܟܣܝܐ ܕܐܝܼܬ ܒܢ ܕܐܝܼܬܝܗܿ ܢܦܫܢ. ܘܟܕ ܫܪܝܢܢ ܠܡܒܢܝܗ ܠܒܝܬܐ ܢܦܢܫܐ ܕܢܦܫܐ. ܫܪܝܼܢܢ ܠܡܟܢܫܘܼ ܐܕ̈ܫܐ ܕܚܿܫܚܝܢ ܠܩܘܼܝܡܗ. ܕܐܝܼܬܝܗܘܢ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܘܚܟ̈ܡܬܐ ܕܓܡܪܝܢ ܒܢ ܝܕܥܬܗ ܚܬܝܼܬܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܪܟܢܢ ܠܡܟܢܫܘܼ ܗܿܠܝܢ ܒܗܿ ܒܢܦܫܢ. ܐܘܟܝܼܬ ܗܘܢܢ ܝܕܘܥܬܢܐ. ܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܕܡܼܬܚܙܝ̈ܢ ܠܢ. ܕܐܝܼܬܝܗܝܢ ܫܡܝ̈ܐ ܘܐܪܥܐ. ܘܟܿܗܠܝܢ ܕܡܢܼܗܝܢ ܘܒܗܝܢ. ܘܟܕ ܒܗܿܠܝܢ ܡܼܬܟܪܟܝܢ ܗܘܼܝܢ. ܣܠܼܩ ܒܢ ܚܘܼܫܒܐ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܐܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟ݀ܠܗܝܢ ܕܡܬܚܙ̈ܝܢ. ܘܚܢܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗ̄ ܒܪܝܘܬܢ ܘܓܘܝܘܬܢ ܓܠܝܘܼܬܢ ܘܟܣܝܘܼܬܢ. ܘܐܫܿܟܚܢܢ ܘܐܫܬܪܪܢܢ ܕܡܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ ܐܝܼܬ ܠܟܿܠܢ. ܘܟܕ ܬܘܼܒ ܨܿܒܝܢܢ ܠܡܕܥ ܗܿܐ ܐܠܦ̈ܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܕܫܢ̈ܝܐ. ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܫܘܼܚܠܦܐ ܡܕܡ ܓܘܢܝܐ ܒܗܿܢܐ ܟܿܠ. ܘܗܿܠܝܢ ܫܘܚܠ̈ܦܐ ܕܝܠ̈ܢܝܐ ܕܓܕܫܝܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ ܡܼܢ ܠܥܼܠ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ. ܠܘ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܘܡܫܬܓܢܝ̈ܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܡܩܘܝ̈ܢܐ ܘܡܟܬܪ̈ܢܐ ܒܗ ܒܟܝܿܢܐ ܘܡܢܗ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܗ. ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܩܿܥܝܢ ܘܡܚܘܝܢ ܢܗܝܼܪܐܝܼܬ ܠܫܪܝܼܪܘܼܬܗ ܘܡܟܬܪܢܘܼܬܗ ܕܟܝܿܢܐ ܚܬܝܼܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܼܢܘܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܗܼܝ ܟܕ ܗܼܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܚܘܝܢ ܘܡܝܬܝܢ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܒܛܟܣܐ ܡܠܚܡܐ ܘܠܐ ܡܬܒܠܒܠܢܐ ܘܣܕܝܪܘܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܪܕܝܬ݀ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܕܠܐ ܦܘܼܠܗܕܐ ܘܫܘܼܚܛܐ ܨܘܫܘܫܐ. ܗܿܐ ܡܼܢ ܟܕ ܐܬܡܼܬܚ ܫܡܿܝܐ ܘܫܪܝ ܒܟܪܘܼܟܝܐ ܚܪܝܼܦܐ ܕܡܘܙܠܬܐ܆ ܠܐ ܣܟ ܐܬܟܠܝܬ݀ ܡܪܕܝܬܗܿ ܐܝܟ ܚܕ ܪܦܦܐ. ܘܠܐ ܫܡܼܫܐ ܚܦܝܼ ܢܘܼܗܪܗ. ܐܦܠܐ ܣܗܪܐ ܐܬܟܠܝܬ݀

pb. 39

ܡܼܢ ܬܫܡܫܬܗܿ. ܘܠܐ ܟܘܟ̈ܒܐ ܚܫܼܟܘ ܙ̈ܠܝܩܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܢ݀ܡܘܿܣܐ ܕܡܪܕܝܬܗܘܢ. ܘܠܐ ܗܘܼܬ݀ ܫܡܿܝܐ ܐܪܥܐ. ܐܠܐ ܐܪܥܐ ܫܡܿܝܐ. ܘܠܐ ܝܡ̈ܡܐ ܝܒܝܼܫܬܐ. ܐܦܠܐ ܝܒܫܐ ܝܡܐ. ܘܠܐ ܕܥܟܼܘ ܡܝ̈ܐ ܠܢܘܼܪܐ. ܐܦܠܐ ܙ݀ܕܩܬ݀ ܪܘܼܚܐ ܠܥܦܪܐ. ܠܐ ܗܘܼܐ ܣܬܘܐ ܩܝܛܐ. ܘܐܠܐ ܩܝܛܐ ܣܬܘܐ. ܘܠܐ ܐܝܼܡܡܐ ܠܠܝܐ. ܘܐܦܠܐ ܠܠܝܐ ܐܝܼܡܡܐ. ܐܠܐ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܘܫܒܝܼܚܐܝܼܬ ܗܿܐ ܪܪܝܐ ܡܪܝܕܬܗ ܕܥ݀ܠܡܐ ܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ ܘܕܠܐ ܒܘܼܠܒܠ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܝܼܠܦܢܢ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܚܕ ܗܼܝ ܒܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܼܕܐ. ܘܚܕܗܼܘ ܡܦܪܢܣܢܐ. ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܚܒܪܐ ܘܠܐ ܫܘܬܦܐ ܘܠܐ ܕܘܼܡܝܐ ܘܠܐ ܣܩܘܼܒܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܿܨܼܐ ܚܝܼܠ ܟܿܠ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܠܐ ܣܢܝܼܩ ܥܠ ܡܥܕܪܢܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܫܘܬܦܐ܀ ܬܘܼܝ ܕܝܢ ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܕܟܿܠ ܡܪܘܼܬܐ ܐܘܿ ܡܠܟܘܼܬܐ ܐܘܿ ܡܦܪܢܣܢܘܼ̄ ܐܘܿ ܡܕܒܪܢܘܼܬܐ ܕܥܡܐ. ܐܘܿ ܐܘܡܢܘܼܬܐ. ܐܘܿ ܡܠܦܢܘܼܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܗܿ ܫܘܬܦܘܼܬܐ ܠܬܪܝܢ ܐܘܿ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܡܢܟܿܠܦܪܘܿܣ ܣܩܘܼܒܠܝܘܬܐ ܗܿܘܐ ܒܗܿ. ܘܐܝܟܐ ܕܣܩܘܼܒܠܝܘܬܐ ܐܝܼܬ. ܐܦ ܥܼܨܝܢܐ ܗܿܘܐ ܘܡܨܘܼܬܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܝܼܬ. ܠܝܬ ܩܘܼܝܡܐ ܡܫܪܪܐ ܠܐ ܡܫܼܬܚܠܦܢܐ. ܐܦܠܐ ܡܛܟܣܘܼܬܐ ܠܐ ܡܼܬܒܠܒܠܢܝܼܬܐ. ܐܦܠܐ ܣܕܝܼܪܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܗܕܢܝܼܬܐ. ܐܠܐ ܫܘܼܚܠܦܐ. ܘܒܘܼܠܒܠܐ ܘܦܘܼܠܗܕܐ. ܘܡܼܢ ܟܕ ܥܠܢܼܢ ܠܥܿܠܡܐ. ܠܐ ܚܙܝܼܢܢ ܒܘܼܠܒܠܐ ܠܡܛܟܣܘܼܬܗ. ܡܕܝܢ ܚܕ ܗܼܝ ܒܠܚܘܼܕ ܡܩܝܡܢܗ ܘܡܛܟܣܢܗ ܘܡܕܒܪܢܗ. ܘܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܡܦܪܢܣ ܠܗ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܘܒܛܝܼܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܿܠ ܐܬܪܐ. ܐܘܿ ܥܡܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗ ܕ̈ܝܿܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܒܩܪ̈ܒܐ ܘܬܟܬܘܼܗܣܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܒܡܨܘ̈ܬܐ ܘܠܐ ܩܿܐܡ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܘܠܐ ܥ݀ܡܪ ܘܠܐ ܡܟܫܪ. ܗܟܘܬ݀ ܐܠܘܼ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܣܿܓܝܼ ܡܪ̈ܝܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܣܟ ܠܐ ܩܝܿܡܐ ܗܘܼܬ݀. ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܟ ܕܐܝܼܬ ܚܕ ܡܠܟܐ ܘܚܕ ܫܠܝܼܛܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ ܘܚܟܝܼܡܐ ܘܥܬܝܼܪܐ ܘܛܒܿܐ ܘܡܪܚܢܐ ܘܡܼܬܡܨܝܢܐ ܒܟܿܠ ܕܨܿܒܐ. ܟܿܠܗ ܐܘܼܚܕܢܗ ܒܛܒܿܬܐ ܘܫܝܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܘܒܚܕ ܢܿܡܘܿܣܐ ܫܦܝܼܪܐ ܘܡܛܟܣܘܼܬܐ ܫܒܝܼܚܬܐ ܘܢܛܝܼܪܘܬܐ. ܗܟܘܬ݀ ܡܛܠ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܕܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܒܪܝܼܬܐ. ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܦܝܼܪܘܬ ܡܛܟܣܘܼܬܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܚܕ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܡܫܼܡܠܝ ܒܟܿܠܗܝܢ ܕܐܡܼܪܢܢ ܘܡܕܒܪ ܟܐܢܐܝܼܬ ܘܚܟܝܼܡܐܝܼܬ ܡܠܟܘܼܬܗ. ܡܛ݀ܠ ܗܿܕܐ ܥܙܝܼܙ ܘܕܚܝܼܠ ܥܠ ܟ݀ܠܗ ܥܡܐ ܕܒܐܘܼܚܕܢܗ ܘܬܚܝܼܬ ܫܘܠܛܢܗ.

pb. 40

ܘܡܢ ܕܚܼܠܬܗ ܘܡܛܟܣܘܼܬ ܢ݀ܡܘܣ̈ܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܿܨܼܐ ܐܢܫ ܕܢܣܓܦ ܠܚܒܪܗ. ܐܦܠܐ ܢܚܼܛܘܦ ܬܫܡܫܬܗ ܐܘܿ ܕܪܓܗ ܐܘܿ ܐܝܼܩܪܗ. ܐܦܠܐ ܢܬܬܪܝܼܡ ܐܢܫ ܥܠ ܐܘܼܚܕܢܐ ܘܝܬܘܬܐ ܕܚܒܪܗ. ܥܡ ܣܿܓܝ ܫܒܝܼ̈ܚܬܐ ܘܬܪ̈ܝܼܨܬܐ ܕܡܬܼܢܛܪ̈ܢ ܡܼܢ ܕܚܠܼܬܗ ܕܡܠܟܐ ܥܙܝܼܙܐ. ܗܟܘܬ݀ ܘܟܝ̈ܢܐ ܣܿܓܝ ܕܒܒܪܝܼܬܐ. ܟܕ ܣܿܓܝܼ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܼܝܼܢ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܚܕ ܗܼܘ ܡܪܐ ܘܝܨܘܼܦܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܕܚܝܼܠܐ ܠܐ ܣܟ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܣܓܦܘ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ܆ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ ܐܒܗ̈ܐ ܘܡܩܝܼܡ̈ܢܘ̄ ܕܥ݀ܠܡܐ. ܕܣܿܓܝܼ ܣܩܘܼܒ̈ܠܝܼܝܼܢ ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܟܝܿܢܗܘܢ ܘܡܒܥܒܕܢܘܼܬܗܘܢ. ܐܡܿܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܠܡ̈ܝܐ. ܘܪܘܼܚܐ ܠܥܦܪܐ. ܘܝܡܐ ܠܝܒܫܐ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܐܠܐ ܥܒܼܕܘ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܡܠܚܡܘܼܬܐ ܘܡܛܣܘܼܬܐ ܘܫܦܝܼܪܘܼܬ ܩܘܼܝܡܐ. ܘܟܿܠܗܘܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܘܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܡܢܬܢ̈ܝܐ ܕܩܕܡܘ ܐܬܼܐܡܪܘ. ܕܥܠܝܗܘܢ ܘܡܛܠܬܗܘܢ ܦܠܝܓܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܚܫܒܬܐ. ܕܕܠܡܐ ܠܘ ܚܕ ܗܼܘ ܡܪܐ. ܗܼܢܘܢ ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܡܫܪܪܝܢ ܘܣܿܗܕܝܢ ܥܠ ܚܕܢܝܘܼܬܗ ܘܡܪܢܝܘܼܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܣܩܘܒܠܝܘܼܬܗܘܢ ܢ݀ܡܘܿܣܐ ܡܩܝܼܡܢܐ ܘܐܡܝܼܢܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܘܠܘ ܫܘܼܚܠܦܐ ܚܼܕܬܐ ܘܟܠܢܝܐ. ܘܟܝܿܢܐ ܗܿܐ ܢ݀ܛܪ ܠܟܿܠ ܡܕܡ ܫܦܝܼܪ ܡܛܟܣܐܝܼܬ ܘܕܠܐ ܒܘܼܠܒܠ. ܐܝܟ ܕܐܟܝܼܢܗ ܘܒܪܝܗܝ ܘܛܟܣܗ ܗܿܘ ܚܕ ܥ݀ܒܘܕܐ ܚܟܝܼܡܐ ܘܚܝܠܼܬܢܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܡܬܦܠܓܘܼ ܬܘܼܒ ܥܠܗܕܐ. ܐܠܐ ܠܡܬܗܝܡܢܘܼ ܘܠܡܘܕܝܘܼ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܕܫܪܪܐ ܕܐܝܬܚܘܝܼ ܘܐܫܼܬܪܪ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܕܚܕ ܗܼܝ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܐܝܼܬܝܐ ܡܬܘܼ̱ܝܐ ܒܪܘܼܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܫܠܝܼܛ ܥܠ ܟܿܠ܀ ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܬܝܪ ܚܝܠܼܬܢܝܐ. ܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܚܢܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܫܿܬܟܚܢܢ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ ܒܦܩܥܬܐ ܗܿܕܐ ܕܥ݀ܠܡܐ ܕܐܝܼܬ ܥܡܢ ܒܒܪܝܬܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪ̈ܝܪܝܬܐ ܘܚܝܠ̈ܬܢܝܬܐ ܘܥܫܝܢ̈ܬ݀ ܒܚܝܠܐ. ܘܪ̈ܚܫܐ ܬܘܼܒ ܩܛܘܼ̈ܠܐ ܘܡܘܒ̈ܕܢܐ. ܡܢܘܼ ܟܝ ܟ݀ܠܐ ܠܗܿܠܝܢ ܡܼܢ ܕܠܡܚܒܠܘܼ ܘܠܡܘܒܕܘܼ. ܐܠܐ ܪܡܼܙܗ ܕܗܿܝ ܚܕ ܡܪܝܐ ܡܕܒܪܢܐ. ܡܢܘܼ ܗܿܐ ܡܫܥܒܕ ܠܝܡܐ ܬܩܝܼܦܐ ܒܓܠ̈ܠܘܗܝ ܡܬܼܥܪ̈ܡܢܐ ܘܡܚܫܘܼܠ̈ܘܗܝ ܫܓܝܼ̈ܫܐ. ܠܒܪܐܢܫܐ ܕܢܪܟܒ ܥܠ ܚܨܗ ܘܕܐ݀ܫ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܘܢܫܼܠܛ ܘܢܛܘܦ ܘܢܐܙܠ ܠܐܝܟܐ ܕܨܿܒܐ. ܡܢܘܼ ܗܿܐ ܢ݀ܛܪ ܠܗ ܡܼܢ ܬܢܝܼܢ̈ܐ ܕܚܝܼ̈ܠܐ ܘܩܝܼ̈ܛܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܥܫ̈ܝܼܢܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܒܬܗܘܼܡܗ ܕܝܿܡܐ ܥܡܪ̈ܢ. ܡܢܘܼ ܕܗܿܐ ܡܫܝܢ ܠܝܒܫܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܓܦ̈ܢܘܗܝ

pb. 41

ܘܢ݀ܛܪ ܠܒܪܐܢܫܐ ܡܼܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܢܡܼܪ̈ܐ ܣܪ̈ܘܼܚܐ ܘܕܐܒ̈ܐ ܚܛܘܼ̈ܦܐ ܘܚܘ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܡܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒ̈ܠܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܣܪ̈ܘܼܚܐ. ܡܢܘܼ ܢ݀ܛܪ ܘܡܪܚܦ ܫܒܪ̈ܐ ܡܼܢ ܣܘܓܦ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܝܢ̈ܬܗܘܢ. ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܒܙܒܢ ܫܢܼܬܐ ܘܠܝ̈ܠܘܬܐ. ܟܕ ܫܿܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܛܘܼܪ̈ܦܐ ܘܚܩ̈ܠܬܐ ܘܕܡܝܼܟܝܢ ܐܝܟ ܡܝܼ̈ܬܐ ܡܼܢ ܫܦܼܠܐ. ܡܢܘܼ ܥܝܼܪܐ ܘܢ݀ܛܘܪܐ ܕܗܿܐ ܩܿܐܡ ܥܠ ܡܛܪܬܗܘܢ ܘܡܣܬܪ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܫܘܙܒ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܒ̈ܠܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܼܢܢ ܡ̈ܠܝܼܠܐ ܗܿܐ ܡܫܡܫܝܢ ܘܥ݀ܒܕܝܢ ܨܒܝܿܢܐ ܘܦܘܼܩܕܢܐ ܕܡܪܐ ܥܙܝܼܙܐ. ܘܗܼܢܘܢ ܚܿܙܝܢ ܒܢ ܨܠܡܗ ܘܙ݀ܝܥܝܢ ܘܕ݀ܚܠܝܢ ܡܼܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܢ ܐܦ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܠܒܨܝܼܪܘܼܬ ܚܝܠܢ. ܡܢܘܼ ܟܒܫ ܩܕܡܝܢ ܠ̈ܦܝܼܠܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ. ܘܠܓܡ̈ܠܐ ܛܥܿܘܢ̈ܐ ܘܠܬܘܪ̈ܐ ܘܓܡܘܼܫ̈ܐ ܚܝܠܼ̈ܬܢܐ. ܘܠܣܘ̈ܣܘܬܐ ܩܠ̈ܝܼܠܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܚܕ ܡܪܐ ܕܟܿܠܢ. ܕܚܿܙܝܢ ܒܢ ܨܠܡܗ ܘܕܚܿܠܝܢ ܡܼܢܢ ܘܡܫܼܬܥܒܕܝܢ ܩܕܡܝܢ. ܘܠܝܬ ܥܡܗ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܼܝܐ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܡܠܟܘܼܬܗ܆ ܗܿܠܝܢ ܡܿܢ ܐܬܚܘܝܼܝܢ ܗܿܫܐ ܥܠܗܿܝ ܕܚܕ ܗܼܝ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܟܕ ܐܝܼܬ ܝܬܝܼܪ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܚ̈ܘܝܢ ܘܡܫܪܪܢ ܕܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܐܠܗܐ ܝܿܕܥܝܢܢ ܡܢ ܫܡܝܿܐ ܘܡܼܢ ܐܐܪ ܘܣܕܝܼܪܘܼܬ ܥܢ̈ܢܐ ܘܛܟܼܣ̈ܐ ܕܡܼܛܪ̈ܐ ܘܕܪ̈ܣܝܼܣܐ. ܘܚܫܝܼܠܘܼܬ ܒܪܕܐ ܘܚܒܝܼܛܘܼܬ ܙܪ̈ܝܼܒܬܐ ܬܐܕܢ̈ܝܬܐ ܘܬܫܪ̈ܝܬܐ. ܘܩ̈ܠܐ ܥܫܝܼ̈ܢܐ ܕܪ̈ܥܡܐ ܘܦܩ̈ܥܐ ܕܚܝܼ̈ܠܐ ܕܒܪ̈ܩܐ. ܥܡ ܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܬܚܘ̈ܝܢ ܒܩܦ̈ܠܐܐ ܕܩܕܡܝܢ ܥܡ ܡܪܝܐ ܕܡܗܕܐ ܘܡܚܟܡ. ܟܿܠ ܫܪܒܐ ܒܕܘܼܟܬܗ ܘܐܝܟܐ ܕܠܚܡ ܠܗ. ܐܢܕܝܢ ܘܐܢܫ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܕܪܫܘ ܒܝܕ̈ܥܬܐ ܕܡܚܟ̈ܡܢ ܘܡܗܕܝ̈ܢ ܥܠ ܚܬܝܼܬܘܼܬܗ ܕܫܪܪܐ܆ ܕܡܬܼܦܠܓ ܥܕܟܝܠ ܥܠ ܚܕܢܝܘܼܬܗ ܕܡܪܐ. ܘܐ݀ܡܪ ܕܐܢ ܚܕ ܗܼܝ ܡܪܐ ܘܒܿܪܘܝܐ ܘܫܠܝܼܛܐ ܘܡܦܪܢܣܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܛܒܿܐ ܗܿܝ ܒܟܝܿܢܗ ܘܥܿܒܕ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܟܿܠ ܕܒܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܛܒܿ ܘܫܦܝܝܪ. ܡܼܢ ܐܝܡܟܐ ܡܿܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬ ܘܫܟܝܼܚ̈ܢ ܒܥ݀ܠܡܐ. ܥܡ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܼܬܬܝܬܝ̈ܢ ܘܗܿܘ̈ܝܢ. ܡܢܘ ܥܒܼܕ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܼܬ. ܘܡܢܘܼ ܡܥܒܕ ܘܡܝܬܐ ܗܿܝܢ ܕܗܘܝ̈ܢ ܟܕ ܗܿܘ ܚܕ ܛܒܿ ܗܼܘ ܘܥ݀ܒܕ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܢܘ ܒܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܐܟܘ̈ܠܐ ܘܢܡܪ̈ܐ ܣܪ̈ܘܼܚܐ ܘܕܐܒ̈ܐ ܚܛܘܼܦ̈ܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܦܩܪܝܢ ܝܬܝܪ ܡܘܒܕ̈ܢܐ ܘܡܚܒ̈ܠܢܐ ܗܿܘܝܢ. ܡܢܘܼ ܥܒܼܕ ܕܐܒ̈ܐ ܡܚܒ̈ܠܢܝܬܐ ܘܝܕ̈ܒܐ ܐܟܠ̈ܬ݀ ܐܢܫ̈ܐ. ܘܬܥ̈ܠܐ ܫ̈ܝܼܛܐ

pb. 42

ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܚܒܠ̈ܢܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝܼܪ̈ܐ ܘܩܢܝܘܼܬܐ. ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܬܢܝܼ̈ܢܐ ܕܚܝܼ̈ܠܐ. ܘܚܘ̈ܘܬܐ ܚܪ̈ܡܢܐ ܘܓܪ̈ܣܐ ܘܐܟܕ̈ܢܐ ܘܥܩܼܪ̈ܒܐ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܪ̈ܚܐ ܐܫܕ̈ܝ ܡܼܬܐ. ܡܢܘܼ ܡܕܫܪ ܩܡܨܐ ܘܙܚܿܠܐ ܘܡܢܝܢܐ ܕܗܼܘ ܩܪܝܬܐ ܘܡܫܘܛܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܡܚܒ̈ܠܝ ܥܠ̈ܠܬܐ. ܘܡܘܒܕ̈ܝ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܢܘܼ ܚܒܛ ܒܪܕܐ ܘܡܘܒܕ ܒܓܠܝܼܕܐ ܘܚܿܢܩ ܒܛܘܦ̈ܢܐ ܘܛܡܿܪ ܒܪ̈ܥܠܐ ܘܙܘ̈ܥܐ. ܘܦܿܬܚ ܐܪܥܐ ܘܒܿܠܥܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܡܢܘܼ ܡܘܩܕ ܒܒܪ̈ܩܐ ܘܡܣܝܼܩ ܒܦܩ̈ܥܐ ܘܚܿܢܩ ܒܠ̈ܗܓܐ ܒܝܼ̈ܫܐ ܘܩܝܛܝ̈ܐ ܘܡܣܝܛ ܒܚܘܼܡܐ ܘܡܨܪܦ ܘܡܡܝܼܬ ܒܬܠܓܐ ܘܩܘܼܪܐ. ܡܢܘܼ ܡܥܝܼܪ ܩܪ̈ܒܐ ܘܩܐܪ̈ܣܐ. ܘܪܡܿܐ ܚܪ̈ܒܐ ܘܫܓܘܼܫ̈ܝܐ. ܘܡܩܛܪ ܗ̱ܪ̈ܬܐ ܘܬܟܬܘܼܫ̈ܐ. ܘܡܥܒܕ ܩܛ̈ܠܐ ܘܡܘ̈ܬܢܐ ܓܢܝܼܚ̈ܐ. ܘܥܒܕ ܫܒ̈ܝܐ ܘܓܝܣ̈ܐ ܪ̈ܕܘܦܐ. ܘܡܚܪܒ ܡܕܝܼܢ̈ܬܐ ܘܥܩܪ ܟܪ̈ܟܐ ܟܗܝܼ̈ܢܐ ܥܡ ܣܿܓܝܼ ܓܢܝܼܚ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܡܫܝܼܡ̈ܢܝܬܐ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܓܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܟܕ ܚܕ ܗܼܘ ܫܠܝܼܛܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܘܗܿܢܐ ܡܪܚܡܢܐ ܗܿܘ ܛܒܿܐ ܘܚܝܘܼܣܬܢܐ. ܡܿܢ ܕܒܟܝܿܢܐ ܛܒܿܐ ܗܿܘ. ܘܒܬܪܥܝܼܬܐ ܡܪܚܡܢܐ ܗܿܘ. ܘܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܫܦܝܼܥܐ ܗܿܘ. ܐܝܟܢ ܥ݀ܒܕ ܗܿܠܝܢ ܓܢܝܼܚ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܕܡܬܝܒ̈ܠܢ ܠܚܒܠܐ ܣܿܓܝܐܐ ܘܠܥܘܠܐ ܘܪܘܼܫܥܐ ܘܠܐ ܢܿܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܩܪ̈ܒܐ ܘܬܟܬܘܼܫ̈ܐ ܘܫܒܼܝܐ ܕܛܠ̈ܝܐ ܘܫܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܥܒܕܘܼ̄ ܡܪܝܼܪܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܘܚܐܪ̈ܬܐ. ܘܥܩܘܼܪܝܐ ܕܒܬܝ̈ܗܘܢ ܘܐܒܕܢܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ. ܡܢܘܼ ܬܘܼܒ ܡܝܬܐ ܥܠ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܠܝܢ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܣܘܼܪ̈ܚܢܐ. ܐ݀ܡܪ ܐܢܼܐ ܕܝܢ܆ ܟܐܒ̈ܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ ܠܐ ܡܼܬܐܣܝ̈ܢܐ. ܕܐܝܟ ܦܩܪܘܼܬܐ ܘܫܢܝܘܼܬܐ ܘܡܬܬܥܒܕܢܘܼܬܐ ܒܝܼܫܬܐ. ܘܡܥܝܼܣܘܼܬܐ. ܘܐܪܝܼܢܘܬܐ. ܘܚܙܙܝܬܐ. ܘܒܪܨܘܼܬܐ. ܘܓܪܒܐ. ܘܒܗܿܩܝܬܐ ܘܡܫܪܝܘܼܬܐ. ܘܟܦܝܼܦܘܼܬܐ. ܘܚܓܝܼܣܘܼܬܐ. ܘܦܫܝܼܓܘܼܬܐ. ܘܣܡܝܘܼܬܐ. ܘܕܘܓܘܬܐ. ܘܚܪܫܘܼܬܐ ܐܘܟܝܬ ܦܐܩܘܼܬܐ. ܘܠܥܓܘܼܬܐ. ܥܡ ܣܿܓܝܼ ܟܐܒ̈ܐ ܡܫܝܼܡ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܬܼܐܣܝ̈ܢܐ. ܕܣܿܓܝܼ ܦܩܚ ܗܘܼܐ ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܥܕܢ ܘܓܗܝܬܐ ܕܡܢܼܗܘܢ ܘܠܐ ܫܘܼܢܩ̈ܐ ܐܡܝܼܢ̈ܐ ܘܡܘܬܐ ܕܟܿܝܘܼܡ ܒܗܿܝܢ ܚܝ̈ܐ ܡܠ̈ܝܝ ܛܘܼܪ̈ܦܐ ܘܫܼܢ̈ܕܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܡܪܬܚܫܒܐ ܘܡܝܬܝܐ ܬܪܥܝܼܬܐ ܡܬܦܠܓܢܝܼܬܐ. ܕܕܠܡܐ ܠܘ ܚܕ ܗܼܘ ܒܪܘܼܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܗܿܠܝܢ ܫܘܼܚܠ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܗܿܘ ܛܒܿܐ ܒܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܛܒ̈ܬܐ ܘܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ. ܗܿܟܢ ܐܝܼܬ ܘܐܚܪܢܐ ܒܝܼܫܐ ܕܒܪܐ ܘܥܒܼܕ ܗܿܠܝܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܣܓܦܢ̈ܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܐܝܼܬ ܢܘܼܗܪܐ ܘܚܫܘܼܟܐ ܒܒܪܝܼܬܐ. ܐܘܿ ܕܠܡܐ ܬܘܼܒ ܣܿܓܝܼ

pb. 43

ܡܪ̈ܘܬܐ. ܘܟܿܠ ܚܕ ܒܪܐ ܘܥܒܼܕ ܡܕܡ ܡܕܡ. ܘܗܿܐ ܡܕܒܪ ܘܡܦܪܢܣ ܠܗ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܘܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ. ܕܠܘܬ݀ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܦܠ̈ܝܓܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܐܡܿܪܝܢܢ ܘܡܫܪܪܝܢܢ ܦܠܝܓܘܬܗܝܢ. ܘܡܐܣܝܢܢ ܟܪܝܗܘܬܗܝܢ. ܘܡܚܝܠܝܼܢܢ ܡܚܝܼܠܘܼܬܗܝܢ ܒܚܝܠܗ ܘܥܘܕܪܢܗ ܘܡܚܝܠܢܘܼܬܗ ܕܫܪܪܐ ܢܗܝܼܪܐ. ܘܡܢܗܪ ܟܿܠ ܕܨ݀ܒܐ ܕܢܗܠܟ ܒܢܘܼܗܪܗ. ܥܠ ܗܿܝ ܩܕܡܢܢ ܚܘܝܼܢܢ ܡܼܢ ܠܥܠ ܒܩܦ̈ܠܐܐ ܕܥܒܼܪܘ܆ ܚܬܝܼܬܘܼܬܗ ܘܐܝܼܬܘܼܬܗ ܘܟܝܿܢܗ ܘܩܢܘܼܡܗ ܕܫܪܪܐ ܒܬܚ̈ܘܼܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܕܓܠܘܼܬܗܿ ܕܕܓܠܘܼܬܐ ܘܠܐ ܐܝܼܬܘܼܬܗܿ ܘܕܠܝܬ ܠܗܿ ܟܝܿܢܐ ܘܠܐ ܝܬܐ ܘܠܐ ܩܢܘܼܡ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܚܫܘܼܟܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܕܡ ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܘܛܠܼܠܐ ܕܓܘܼܫܡܐ. ܗܟܘܬ݀ ܐܦܠܐ ܒܝܼܫܬܐ ܐܝܼܬ ܒܟܝܿܢܐ ܘܠܐ ܐܝܼܬܝܗܿ. ܘܠܐ ܐܝܼܬ ܠܗܿ ܟܝܿܢܐ ܘܠܐ ܩܢܘܼܡܐ ܘܠܐ ܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܼܕ ܗܿܘܝܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܡܼܢ ܛܒܿܬܐ. ܘܠܘ ܗܼܝ ܗܿܘܝܐ ܡܢܗܿ ܘܒܗܿ. ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܬܗܼܝܐ ܗܼܝ ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܿ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܠܐ ܟܝܿܢܐ ܘܠܐ ܩܢܘܼܡܐ. ܐܠܐ ܬܪܥܝܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܨܒܝܿܢܐ. ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܚܐܪܘܼܬܐ ܡܝܬܝܢ ܠܗܿ ܠܗܘܿܝܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܓܠܙܝܢ ܡܼܢ ܛܒܿܬܐ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܐܫܼܬܪܪܢܢ ܕܠܝܬ ܒܝܼܫܬܐ ܒܟܝܿܢܐ ܘܒܐܝܼܬܘܼܬܐ. ܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܠܢ ܕܢܿܐܡܪ ܥܠ ܡܕܡ ܕܒܝܼܫܐ ܗܿܘ ܒܟܝܿܢܗ. ܡܿܕܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܐܬܼܐܡܪ̈ܝ ܡܼܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐ ܦ̈ܠܝܼܓܬܐ. ܘܠܘ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܐܢ̈ܝܢ ܡܣܓܦܢ̈ܝܬܐ. ܐܠܐ ܛܒ̈ܬܐ ܡܥܕܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܗܼܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܝܬܝܼܪܐܝܬ ܘܚܬܝܼܬܐܝܼܬ ܡܚܘ̈ܝܢ ܘܡܫܪܪ̈ܢ ܠܢ ܕܚܕ ܗ̱ܘܼ ܡܪܐ ܘܒܪܘܼܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܝܼܠܢ ܘܕܝܠܗܝܢ. ܘܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܐܠܐ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܡܟܘܢ̈ܢܝܬܐ ܘܡܬܪ̈ܨܢܝܬܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܚܝ̈ܝܢ ܕܟܕ ܢܿܕܚܠ ܡܼܢ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܢܬܕܒܪ ܬܩܢܿܐܝܼܬ ܘܢܫܦܪ ܠܡܪܢ ܐܝܟ ܨܒܝܿܢܗ. ܘܗܕܐ ܬܩܢܘܼܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܘܫܦܘܼܪܝܐ ܕܠܨܒܝܿܢܗ. ܠܘ ܠܗ ܡܘܬܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܣܢܝܼܩܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܘܠܐ ܚܣܝܼܪܐ. ܐܠܐ ܠܢ ܕܝܼܠܢ ܣܿܓܝܼ ܡܘܬܪܐ ܘܡܥܕܪܐ. ܕܚܐܝܼܢܢ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܢܛܝܼܪܘ̄ ܘܫܦܝܼܪܘܬ ܩܘܝܡܐ ܘܢܝܿܚܬܐ ܘܒܗܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܙܡܢܢ ܠܢ ܛܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܘܼܠܡ. ܘܢܝܚܬܐ ܕܠܥܿܠܡ ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥ݀ܒܪܝܢ. ܐܝܟ ܕܥܬܝܼܕܝܢܢ ܕܢܚܘܐ ܒܝܕ ܡܪܝܐ ܕܨ݀ܒܐ ܘܡܗܕܐ ܘܡܚܟܡ. ܡܕܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܐܒܗܝ̈ܬܐ ܘܟܘܘ̈ܢܐ ܡܚܟ̈ܡܢܐ ܠܐ ܡܬܼܐܡܪ̈ܢ ܒܝܼܫ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܡܐܠܠܘܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܛܒ̈ܬܐ ܡܥܒܕ̈ܢ ܘܡܝ̈ܬܝܢ. ܒܝܼܫܬܐ ܕܝܢ ܣܟ ܠܝܬ ܒܟܝܿܢܐ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܚܐܪܘܬܐ ܝܿܠܕܐ ܠܗܿ. ܐܡܬܝ ܕܒܝܼܫܐܝܼܬ ܡܬܚܫܚܐ ܒܗܿ.

pb. 44

ܡܿܢ ܕܩ݀ܛܠ ܘܡܿܚܐ ܠܐ̱ܢܫ܆ ܒܝܼܫܬܐ ܥ݀ܒܕ ܒܨܒܝܿܢܗ. ܡܿܢ ܕܩ݀ܛܠ ܘܡܿܚܐ ܒܢܿܡܘܿܣܐ ܐܝܟ ܕܬܚܡܬ ܠ̈ܣܝܡܝ ܢܿܡܘܿܣܐ. ܛܒܿܬܐ ܣܿܥܪ ܒܟܿܠܗܿ ܓܘܐ. ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗܝܢ ܡܠܼܬܐ ܘܒܘܼܚܢܐ ܣܿܓܝܐܐ. ܘܠܟܿܠ ܐ̱ܢܫ ܝܼܕܝܼܥ̈ܢ. ܝܬܝܼܪܐܝܼܬ ܠܡܕܪ̈ܫܝ ܒܥܿܠܡܐ ܘܫܡ̈ܥܝ ܢܿܡܘ̈ܣܐ. ܘܗܿܢܐ ܥ݀ܠܡܐ ܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܝܟ ܐܣܟܘܠܐ ܕܛܠ̈ܝܐ. ܕܠܡܐ ܡܛ݀ܠ ܗܘܼܦܟܐ ܘܡܼܬܟܪܟܢܘܼܬܐ ܕܒܐܣܟܘܠܝ ܡܬܼܪܕܐ ܐܟܡܿܢ ܕܒܗܿ ܢܩܘܐ ܠܥܠܡ܆ ܠܐ. ܐܠܐ ܕܢܐܠܦ ܬܡܿܢ ܚܟܡܬܐ ܘܝܼܕܥܬܐ ܕܐܝܟܢ ܢܼܬܗܦܟ ܒܥ݀ܠܡܐ ܘܗܿܦܟ ܠܒܝܬ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܘܝ݀ܪܬ ܠܗܘܢ ܘܡܩܘܐ ܒܝܪܬܘܼܬܗ. ܡܿܕܝܢ ܥ݀ܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܼܬ ܠܐܠܗܐ. ܘܗܿܘ ܐܝܼܬܘ̄ ܝܪܬܘܬܢ ܥܠܡܝܼܢܝܬܐ. ܗܘܼܝܘܼ ܕܪܕܐ ܘܡܟܘܢ ܠܢ ܒܡܪ̈ܕܘܬܐ ܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢ ܐܟܡܿܢ ܕܢܿܕܚܠ ܘܠܐ ܢܿܚܛܐ. ܐܠܐ ܢܥܒܼܕ ܛܒ̈ܬܐ ܒܗܢ ܥ݀ܠܡܐ ܕܥܿܒܪ ܘܢܐܪܬ ܛܒ̈ܬܗ ܕܗܿܘ ܥ݀ܠܡܐ ܕܠܐ ܥ݀ܒܪ. ܘܐܠܘ ܗܿܠܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܥܣܩ̈ܬܐ ܘܕܚܝܼܠ̈ܬܐ. ܡܐܠܠܘܢ ܡܚܒܠ̈ܢܝܬܐ ܘܡܘܒܕܢܝ̈ܬܐ܆ ܡܪ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܘܼܝܐ ܛܒ̈ܐ. ܘܣܩܘܼܒ̈ܠܐ ܡܓܡܪ̈ܢܐ ܘܡܘܒܕ̈ܢܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܐܝܼܬܝܗܘܢ. ܘܡܒܛܠ̈ܢܐ ܘܥ݀ܛܘܼܝ̈ܐ ܘܠܘ ܡܩܝܼܡ̈ܢܐ ܘܡܢܛܪ̈ܢܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܘܚܫܘܼܟܐ. ܚܘܠܡܢܐ ܘܟܘܪܗܢܐ. ܫܝܢܐ ܘܚܪܒܐ. ܘܣܿܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܠܘ ܡܪ̈ܝܐ ܣܿܓܝ̈ܐܐ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܠܥܿܠܡܐ. ܒܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܗܘܢ ܕܠܘܬ݀ ܚܕܕ̈ܐ ܡܘܒܕ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܚܕܕ̈ܐ ܗ̄ ܚܝܠ̈ܬܢܐ ܠܡܚܝܼܠܐ. ܐܘܿ ܟܿܠܗܘܢ ܡܬܓܡܪ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ. ܡܼܢ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܘܿ ܡܚ̈ܝܼܠܐ ܕܒܗܘܢ. ܘܗܿܐ ܚܿܙܝܢܢ ܘܢܣܝܼܢܢ ܒܗܿܠܝܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܐ̈ܠܦܐ ܕܫܢܝ̈ܐ. ܕܠܐ ܒܛܠ ܡܼܢ ܥ݀ܠܡܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܟܿܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܿܠܚܕܐ ܒܟܝܿܢܗܿ ܢܛܝܼܪܐ ܘܐܝܟ ܛܟܼܣܗܿ. ܘܠܐ ܐܬܼܒܠܒܠ ܡܕܡ ܡܼܢ ܡܛܟܣܘܼܬܐ ܕܫܡܿܝܐ ܘܕܐܪܥܐ. ܘܟܪܘܼܟܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܘܟܝܢ̈ܝܬܐ ܟܿܠܗܝܢ ܕܡܼܢ ܐܣܛܘܼܟ̈ܣܐ. ܡܿܕܝܢ ܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܡܪܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܼܒ ܕܡܠ̈ܟܘܬܐ ܕܒܥ݀ܠܡܐ ܗܿܢܐ. ܐܦܢ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܒܗܝܢ ܥܫܝܼܢ̈ܬܐ ܘܣܿܓܝܼ ܚܝܠ̈ܬܢܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܣܩܘܼܒܠܝܘܼܬܐ ܕܓܕܫܬ݀ ܘܓܕܫܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ. ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܼܢܗܝܢ ܓܡܪ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܐܘܒܕܘ ܘܥܩܼܪܘ ܘܥܼܛܘ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܘܼܟܪܢܗܝܢ. ܗܟܘܬ݀ ܐܠܘܼ ܣܿܓܝܼ ܐ̈ܠܗܐ ܘܡܪ̈ܝܐ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܠܘ ܡܓܢ ܟܬܼܒܢܢ. ܛܒܿ ܝܕܿܥܝܢܢ ܕܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܕܐܝܼܬ ܒܐܪܥܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܘܕܝܢ

pb. 45

ܡܪܐ ܘܥ݀ܒܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܥܕܝܢ ܚܘܼܫܒ̈ܢܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܘܡܬܚܫܒܝܢ ܘܡܓܕܦܝܢ ܘܡܬܼܗܓܓܝܢ ܕܕܠܡܐ ܐܝܼܬ ܡܪ̈ܝܐ ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܚܕ. ܐܟܡܿܢ ܕܡܼܢ ܗܕܐ ܢܼܬܪܦܘܢ. ܘܬܡܠܟܼܝ ܥܠܝܗܘܢ ܕܓܠܘܼܬܐ ܘܚܛܝܼܬܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܗ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܐܙܠܘܢ ܚܫܘܼܟܐ ܕܠܥܿܠܡ. ܘܬܘܼܒ ܐܝܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܗ ܕܫܪܪܐ ܫܿܛܪܝܢ. ܘܐܟܡܿܢ ܕܡܥܠܝܢ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܛܒܿܐ. ܡܘܪܒܝܢ ܠܗ ܘܐ݀ܡܪܝܢ܆ ܚܣ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܛܒܿܐ ܘܡܪܚܢܐ ܘܡܢܗܪܢܐ. ܕܢܒܼܪܐ ܐܘܿ ܢܥܒܼܕ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܘܐܝܟܢ ܡܝܬܐ ܘܪܕܐ ܒܗܿܠܝܢ ܡܚ̈ܘܬܐ ܡܫܝܼܡܢ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܕܒܗܿܠܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܣܢ̈ܝܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܣܠ̈ܝܬܐ ܗܿܐ ܟܿܦܪܝܢ ܒܫܪܪܐ ܘܡܙܥܪܝܢ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܝܿܕܥܝܢ ܠܡܦܼܪܫ ܫܪܪܐ ܡܼܢ ܕܓܠܘܼܬܐ. ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ ܡܼܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܠܝܬ ܣܟ ܒܝܼܫܬܐ ܒܟܝܿܢܐ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܡܬܼܥܒܕܐ ܒܨܒܝܿܢܐ ܕܚܐܪܘܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܦܠܐ ܡܥܒܕܢܘ̄ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܝܬ ܕܒܩܛܝܼܪܐ ܙܟܿܝܐ ܘܥ݀ܫܡܐ ܠܚܐܪܘܼܬܗ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܥܼܒܕ ܒܝܼܫܬܐ. ܓܘܪ̈ܓܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܘܡܣܒܪ̈ܢܬܐ ܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܡܼܢ ܡܥܒܕܢܘ̄ ܒܝܼܫܬܐ ܕܠܘ ܒܟܝܿܢܗܿ ܘܒܪܝܼܬܗܿ ܒܝܼܫܐ ܗܘܼܬ݀ ܡܼܢ ܩܕܝܼܡ. ܣܘܼܥܪܢܐ ܕܝܢ ܕܒܝܼܫܬܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܒܠܚܘܼܕ ܒܙܘܥܐ ܕܨܒܝܿܢܐ ܒܝܬܝܐ ܘܠܘ ܒܩܛܝܼܪܐ. ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܣܟ ܒܝܼܫܬܐ ܒܟܝܿܢܐ ܠܐ ܡܕܡ ܒܝܼܫܐ. ܐܠܐ ܟܿܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܛܒܿܬܐ ܘܥܘܼܕܪܢܐ ܗܘܼܐ ܘܗܿܘܐ. ܘܚܕ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܒܿܪܘܝܐ ܘܥ݀ܒܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܿܠ. ܡܪܐ ܕܟܿܠ ܘܡܨܐ ܟܿܠ. ܘܡܦܪܢܣ ܟܠ ܒܚܟܡܬܐ ܪܒܬܐ ܕܒܛܝܼܠܘܼܬܗ ܕܥܠ ܟܿܠ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܗ ܕܥܠ ܟܿܠ. ܕܠܗ ܡܫܒܚܝܼܢܢ ܘܡܒܪܟܝܢܢ ܘܡܘܪܒܝܼܢܢ ܒܗ. ܡܘܕܝܢܢ ܘܡܗܝܡܢܝܢܢ. ܘܡܬܓܘܣܝܼܢܢ. ܘܥܠܘܗܝ ܬܟܝܼܠܝܢܢ ܘܡܣܒܪܝܢܢ. ܘܡܣܟܝܢܢ. ܘܐܡܿܪܝܢܢ ܡܼܢ ܟܿܠܗ ܚܝܠܢ. ܘܡܼܢ ܟܠܗ ܢܦܫܢ܆ ܒܟܠܗ ܫܪܪܢ ܘܝܕܥܬܢ ܘܬܘܕܝܬܢ. ܕܚܕ ܗܼܝ ܐܝܼܬܝܐ ܡܬܘܼ̱ܝܐ ܘܥܠܡܝܼܢܝܐ. ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܘܠܐ ܡܫܠܡ. ܐܠܐ ܐܝܬܘ̄ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܚܕ ܐܠܗܐ. ܚܕ ܡܪܐ. ܚܕ ܒܪܘܝܐ. ܚܕ ܥܒܘܕܐ. ܚܕ ܡܠܟܐ. ܚܕ ܫܠܝܼܛܐ. ܚܕ ܐܚܝܼܕܐ. ܚܕ ܡܢܛܪܢܐ. ܚܕ ܡܕܒܪܢܐ. ܚܕ ܡܦܪܢܣܢܐ. ܚܕ ܟܝܿܢܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ. ܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܬܘܼܡܝܬܐ. ܘܥܠܡܝܼܢܝܬܐ ܕܠܗ ܫܘ̄ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼܡ̈ܐ ܘܛܘܼܗ̈ܡܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܘܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܠܐ ܡ̈ܠܝܼܠܐ. [ܡܢܦ̈ܫܐ] ܘܠܐ ܡܢܦ̈ܫܐ. ܘܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܘܕܠܐ

pb. 46

ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܐܝܡܢܐ ܘܒܟܿܠ ܕܪ̈ܝ ܥ̈ܠܡܐ ܠܥܿܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܒܗܿܠܝܢ ܫܠܡ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܕܡܚܟܡ.

Chapter 6

ܬܘܼܒ ܥܡ ܐܠܗܐ ܕܡܗܕܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܐ. ܥܠܗܿܝ ܕܟܡܐ ܩܢܘܼ̈ܡܐ ܘܕܝܼܠܝ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ.

ܗܘܢܐ ܪܒܐ ܘܚܟܡܬܐ ܐܝܼܬܝܼܝܼܬܐ ܘܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ. ܘܝܿܗܒ ܚܝ̈ܐ ܠܟܿܠܗܘܢ ܡܫܘܬܦ̈ܝ ܒܚ̈ܝܐ ܡܬܼܝܕܥ̈ܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܐܢܬ ܗܼܝ ܒܠܚܘܼܕܝܟ ܗܘܢܐ ܡܪܢܝܐ. ܒܿܪܐ ܟܿܠ ܗܘܢ̈ܝܢ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܚܟܡܼܬܐ ܪܒܬܐ ܡܪܬ݀ ܟܿܠ ܚܟܼ̈ܡܢ. ܘܡܚܟܡܬ݀ ܟܿܠ ܚܟܝܼܡ̈ܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܓܫܝܼܡ̈ܐ ܘܠܐ ܓܫܝܼܡ̈ܐ. ܐܢܬ ܗܼܘ ܚܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܡܒܘܼܥ ܟܿܠ ܚ̈ܝܐ. ܘܝܿܗܒ ܚ̈ܝܐ ܠܟܿܠ ܡܫܘܬܦ̈ܝ ܒܚܝ̈ܐ. ܠܟ ܡܫܒܚܝܼܢܢ ܠܟ ܡܒܪܟܝܼܢܢ ܠܟ ܡܘܪܒܝܼܢܢ. ܡܼܢܟ ܒܿܥܝܢܢ ܟܕ ܣܿܓܕܝܼܢܢ. ܡܢ ܫܐܠܝܼܢܢ ܟܕ ܡܘܕܝܢܢ. ܠܟ ܡܦܝܼܣܝܼܢܢ ܘܡܼܬܟܫܦܝܼܢܢ ܟܕ ܒܪܟܝܢܢ ܩܕܡ ܡܪܘܼܬܟ. ܬܘܼܒ ܡܡܪܚܝܼܢܢ ܟܕ ܠܐ ܫܿܘܝܢܢ ܕܢܬܼܩܪܒ ܠܘܬ݀ ܠܐ ܡܬܼܩܪܒܢܘܼܬܟ. ܬܘܼܒ ܣܿܠܩܝܢܢ ܠܡܥܩܒܘܼ ܠܠܐ ܡܬܼܥܩܒܢܘܼܬܟ. ܬܘܼܒ ܡܚܨܦܝܼܢܢ ܠܡܕܪܟܘܼ ܠܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܟ ܒܗܝܡܢܘܼܬ ܡܪܝ ܡܬܩܪܒܝܼܢܢ. ܒܣܒܪܐ ܪܒܐ ܡܥܩܒܝܼܢܢ. ܒܚܘܼܒܐ ܝ݀ܩܘܕܐ ܡܬܼܓܘܙܠܝܼܢܢ ܒܢܘܼܪܐ ܕܪܚܡܼܬܟ ܗܿܡܣܝܢܢ. ܕܢܕܪܟ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܨ݀ܒܝܐ ܟܣܝܘܼܬܐ ܕܬܚܘܐ ܠܚܫܘܼܒܘܼܬܢ. ܘܡܢܼܚ ܠܓܢܝܼܙܘܬܟ ܠܡܚܘܝܘܼ ܠܣܡܝܘܬܢ. ܘܫܿܦܪ ܠܨܒܝܿܢܟ ܠܡܚܟܡܘܼ ܠܗܕܝܘܼܛܘܼܬܢܿ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ ܒܟܝܿܢܟ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܗܿܕܐ ܕܬܬܝܼܕܥܝ ܠܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝܼܕ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܝܼܕܥܬܢ ܝܗܝܼܒܬ݀ ܡܼܢ ܚܟܡܼܬܟ ܕܬܕܪܟܝ ܘܬܣܬܟܠܝ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܫܪܪ ܠܒܝܢ ܒܗܝܡܢܘܼ̄ ܬܪܝܼܨܬܐ ܕܒܟ. ܘܬܘܕܝܬܐ ܫܪܝܼܪܬܐ ܘܡܘܕܝܢܘܬܐ ܡܪܐܢܝܼܬܐ. ܗܘܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܼܪܐ ܗܘܢܟ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܟܝܢܐ ܗܿܐ ܡܡܪܚ ܕܢܕܥܟ ܘܕܢܫܒܚܟ. ܝܕܥܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܕܝܗܼܒܬ݀ ܠܢ ܚܟܼܡܬܟ ܪܒܬܐ ܘܠܐ ܡܬܼܡܫܚܢܝܼܬܐ. ܗܿܐ ܗܡܣܐ ܕܬܬܚܟܡܿܝ ܒܟ ܘܬܪܡܪܡܟ. ܚܝܘܼܬܐ ܕܒܢ ܘܢܫܡܬܢ ܡܬܬܙܝܼܥܬ݀ ܡܼܢ ܚܝܘܼܬܟ ܐܘ̃ ܝ݀ܗܒ ܚܝ̈ܐ ܠܟܿܠ. ܗܿܐ ܣܿܥܝܐ ܠܡܐܚܐ ܒܟ ܪܘܚܢܐܝܬ ܘܠܡܡܼܬܩ ܚ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܝܼܬܘܼܬܟ. ܗܼܒܠܢ ܐܘ̃ ܫܦܝܼܥ ܒܡܘܗܒ̈ܬܐ. ܐܥܬܪ ܠܢ ܐܘ̃ ܥܬܝܼܪ ܒܫܘܼܟ̈ܢܐ. ܡܠܐ ܣܘܼܢܩܢ ܚܣܝܼܪܘܼܬܢ. ܐܘ̃ ܒܝܬ ܓܘܣܐ ܡܠܝܐ ܡܥܬܪ ܟܿܠ ܣܘܼܢܩܢ. ܘܡܩܘܐ ܒܠܐ ܚܣܝܼܪܘܼܬܐ. ܒܪܝܼܟ ܐܢܬ ܡܪܝ ܘܣܓܝܼܕ ܐܝܼܩܪܟ. ܬܘܕܝ ܠܡܪܘܬܟ. ܡܼܢ ܟܿܠܢ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒ̈ܝܼܕܐ ܕܒܪܬ݀ ܐܠܗܘܼܬܟ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܘܒܟܿܠ ܙܒܢ ܘܠܥ̈ܠܡܝ ܥܠ̈ܡܐ ܐܡܝܢ܀ ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܝܼܕܥܢܢ ܘܐܫܼܬܪܪܢܢ ܟܿܠܢ ܚܒ̈ܝܼܒܝ.

pb. 47

ܡܼܢ ܢܦܫܢ ܘܟܝܿܢܢ ܘܦܪܘܫܘܬ݀ ܝܼܕܥܬܢ. ܘܡܼܢ ܟܝܢ ܥܿܠܡܐ ܗܿܢܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝܼܢܢ. ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܡܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܘܥܿܒܘܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܘܠܟܿܠܗܿ ܒܪܝܼܬܐ. ܘܕܚܕ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ ܐܫܼܬܘܕܥܢܢ. ܬܘܼܒ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܐܝܟ ܟܝܿܢܐ ܕܡܠܝܼܠܘܬܐ ܕܐܝܼܬ ܒܢ. ܕܢܥܩܒ ܘܢܒܚܢ ܒܬܪܥܝܼܬܢ ܘܢܬܚܫܒ ܒܗܘܢܐ ܗܿܢܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܝܼܕܥܬܐ ܕܐܬܝܼܩܒ ܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܨܝܐ ܝܼܕܥܬܢ ܘܡܪܕ ܗܘܢܐ ܕܒܢ ܕܢܿܣܬܟܠ ܥܠ ܒܪܘܝܢ. ܡܐܠܠܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ ܡܪܢ ܘܥ݀ܒܘܕܢ ܝܗܼܒ ܘܝ݀ܗܒ ܠܢ. ܘܝ݀ܕܥ ܕܣܿܦܩܝܼܢܢ ܘܡܕܪܟ ܗܘܢܐ ܕܒܼܪܐ ܒܢ. ܘܫܿܦܪ ܠܨܒܝܿܢܗ ܘܡܥܕܪ ܠܟܝܿܢܢ. ܬܘܼܒ ܗܟܝܼܠ ܡܼܬܚܫܒ ܗܘܢܐ ܡܕܡ ܟܣܝܐ ܘܡܠܝܼܠܐ ܘܩܛܝܼܢܐ ܕܐܝܬ ܒܢ. ܘܡܼܬܥܠܐ ܘܡܬܼܩܛܢ ܐܝܟ ܟܝܿܢܗ ܕܠܐ ܣܟ ܫ݀ܠܐ ܐܘܿ ܢ݀ܐܚ ܡܼܢ ܡܣܩ̈ܬܐ ܘܪܘܡܪ̈ܡܐ ܕܠܥܠ. ܟܡܐ ܕܡܬܝܼܗܒ ܠܗ. ܡܐܠܠܘܢ ܘܠܦܘܼܬ ܕܘܼܟܝܿܗ ܕܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܘܗܘܼܦ̈ܟܐ ܥܠ̈ܡܢܝܐ. ܕܐܪܐ ܟܝ ܡܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܼܕܐ ܕܝܼܠܢ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܕܚܕ ܗܼܘ ܐܫܼܬܪܪܢܢ. ܐܠܐ ܟܝ ܚܝ̈ܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܡܠܝܼܠܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܗܘܢܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܡܢܐ ܟܝ ܐܝܼܬܘ̄. ܐܦܢ ܐܝܼܬܝܐ ܡܬܘܼܡܝܐ ܕܠܐ ܫܘܼܪܝ ܘܕܠܐ ܣܟ ܫܘܼܠܡ ܐܝܼܬܘ̄. ܐܦܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܐܝܼܬܘܼܬܗ. ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܐ ܪܒܘܼܬܗ. ܘܠܐ ܡܬܥܩܒ ܟܝܿܢܗ. ܘܠܐ ܡܬܼܒܨܝܐ ܡܕܒܪܢܘܼܬܗ. ܐܦܠܐ ܡܬܬܡܝܼܫܝܢ ܕܝܢ̈ܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢ ܐܘܼܪ̈ܚܬܗ. ܐܠܐ ܕܡܿܢܐ ܡܕܡ ܟܝ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܠܗܢ ܙ݀ܕܩ ܠܢ ܕܢܿܕܥ. ܐܝܠܝܢ ܕܗܼܘ ܨ݀ܒܐ ܕܢܘܕܥ ܠܢ. ܡܛܠ ܕܐܢܗܘܼ ܠܐ ܝ݀ܗܒ ܠܢ ܡܕܥܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܕܥܠ ܡܪܘܼܬܗ ܐܝܟ ܕܫܿܦܪ ܠܗ. ܠܢ ܡܚܝܼ̈ܠܐ ܘܚܫܘܼ̈ܟܐ ܠܐ ܣܟ ܡܼܨܝܐ ܠܢ ܕܢ݀ܚܘܪ ܒܚܘܼܫܒ ܡܕܥܢ ܠܘܬ݀ ܪܘܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܼܬܗ ܘܐܠܐ ܓܿܗܪܝܢܢ ܘܥܡܛ ܢܘܼܗܪܐ ܕܡܕܥܢ ܡܪܚܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܓܿܗܪܢ ܥܝ̈ܢܐ ܕܚܙܬ݀ ܦܓܪܐ ܠܡܚܪ ܡܬܼܒܩܝܢܐܝܼܬ ܒܐܣܦܝܼܪܗ ܕܫܡܼܫܐ ܗܿܢܐ ܡܼܬܚܙܝܢܐ. ܘܠܐܝܟܐ ܐܝܼܬ ܠܢ ܕܢܣܩ ܘܢܬܥܠܐ ܒܗܘܢܢ. ܕܗܿܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܥܠܝܘܼܬܗ. ܘܐܝܟܢ ܐܝܼܬ ܠܢ ܕܢܿܬܚܫܒ ܥܠܘܗܝ ܘܕܡܬܗܪ ܠܟܿܠ ܗܘ̈ܢܝܢ ܫܪܒܗ. ܘܐܝܟܐ ܐܝܼܬ ܠܢ ܕܢܩܪܐ ܘܢܫܼܡܥ ܡܛ݀ܠܬܗ. ܕܗܿܐ ܟܿܠܗܘܿܢ ܣܦܪ̈ܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡ̈ܠܐ ܠܐ ܣܿܦܩܝܢ ܕܢܡܠܠܘܢ ܫܪܒܗ. ܡܕܝܢ ܬܘܼܒ ܠܘܬ݀ ܐܒܐ ܩܫܝܼܫܐ ܡܠܦܢܐ ܕܝܼܠܢ ܢܗܦܘܟ ܗ̄ ܠܘܬ݀ ܟܝܿܢܐ ܕܐܝܬܝܼ ܟܿܠܢ ܠܗܘܿܝܐ. ܗܿܢܘ ܡܠܦܢܐ ܚܟܝܼܡܐ ܕܠܝܬ ܣܟ ܠܡܼܬܦܠܓܘܼ ܥܠ ܡܠܦܢܘܼܬܗ ܠܟܿܠܗܘܢ ܥܡܼ̈ܡܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܘܛܘܼܗ̈ܡܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܿܒܩܝܼܢܢ ܩܕܡܐܝܼܬ ܚܢܢ ܒܢ. ܘܚܼܙܝܢܢ ܘܐܪܓܫܢܢ ܒܗܿܢܐ ܗܘܢܐ ܠܐ ܡܬܼܡܫܚܢܐ ܕܒܢ. ܕܐܝܟܢ ܓܿܢܐܼ ܘܝܬܝܼܒ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܒܪܝܫܢ.

pb. 48

ܘܦܩܕ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܡܿܛܐ ܠܣܘܦ̈ܐ ܘܚܿܙܐ ܪ̈ܘܡܐ ܘܥܘܼܡ̈ܩܐ ܒܝܕ ܚܘܼܫܒܐ ܡܠܝܼܠܐ ܘܟܝܿܢܐ ܕܝܼܠܗ. ܘܒܝܕ ܚܝܘܼܬܐ ܕܡܬܬܙܝܼܥܐ ܒܗ ܒܝܕ ܪܘܼܚܐ ܚܝܬܐ ܕܒܗܿ. ܚܿܐܪ ܒܡܚܙܝܼܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܦܝܼܥܬܐ ܕܝܼܠܗ ܕܟܝܿܢܐ. ܘܚܿܙܐ ܒܗܿ ܠܨܠܡܐ ܕܒܪܘܼܝܗ ܗܿܘ ܕܒܛܝܒܘܼܬܗ ܘܒܡܪܚܡܢܘܼܬܗ ܒܼܝܗܝ ܒܨܠܡܐ ܕܪܒܘܼܬܗ. ܘܡܼܬܚܫܒ ܘܐܡܿܪ ܒܪܥܝܿܢܗ. ܕܐܢ ܐܢܿܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܗܿܢܐ ܗܘܢܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܐܝܬ ܠܝ. ܡܿܕܝܢ ܒܿܪܘܝܐ ܐܝܟܢ ܗܿܘ ܬܗܘܼܡܐ ܠܐ ܡܬܬܓܝܼܫܢܐ ܕܗܘܢܗ. ܗܘܢܐ ܪܒܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܒܡܘܼܥܐ ܕܟܿܠ ܗܘܿܢܝܢ. ܗܼܘ ܐܘܠܕ ܘܥܒܼܕ ܟܿܠ ܗܘ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܗܼܘ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘܢܐ ܐܠܐ ܐܬܝܼܠܕ ܘܐܬܥܒܕ. ܡܕܝܢ ܗܘܢܐ ܪܒܐ ܘܐܒܐ ܕܟܿܠ ܗܘ̈ܢܝܢ ܕܪ̈ܘܼܚܢܐ ܘܕܦܓܪ̈ܢܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܪܐ ܘܒܪܘܝܐ ܐܠܗܐ ܕܟܿܠܢ. ܬܘܼܒ ܕܝܢ ܡܼܬܚܫܒ ܒܪܢܫܐ ܘܐܡܪ ܒܪܥܝܿܢܗ. ܕܐܢ ܐܢܿܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܗܿܢܐ ܚܘܼܫܒܐ ܕܬܗܼܪܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܠܼܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ ܝܿܠܕ ܗܘܢܝ ܒܠܒܝ. ܘܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܐܝܼܬܝܗܿ ܒܝ ܡܢܗ ܕܐܒܐ ܪܒܐ ܗܘܢܐ ܡܒܘܼܥܐ ܘܝ݀ܠܘܕܐ ܕܟܿܠ ܡܠܼܬܐ ܘܚܘܼܫܒܐ. ܡܕܝܢ ܡܪܝ ܘܐܠܗܝ ܕܝܗܼܒ ܠܝ ܗܕܐ ܡܠܝܼܠܘܼܬܐ ܚܟܝܼܡܬܐ ܘܡܚܫܒܬܐ ܝܕܘܼܥܬܢܝܼܬܐ ܕܡܘܠܕ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܗܘܢܝ. ܟܡܐ ܟܝ ܚܟܝܼܡܐ ܡܠܼܬܗ ܘܪܒܐ ܡܚܫܒܬܗ. ܘܐܢ ܐܢܿܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܕܝܼܠܗ ܕܡܠܼܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ. ܠܐ ܡܬܼܥܪܝܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟܐ ܡܠܬܝ ܐܡܼܬܝ ܕܬܬܙܝܥ ܒܪܘܼܚܝ. ܐܝܟܢ ܡܕܡ ܡܠܬ݀ ܗܘܢܗ ܕܡܪܝ ܐܘܟܝܼܬ ܡܚܫܒܬܗ ܡܬܬܙܝܼܥܬ݀ ܒܪܘܼܚܗ ܡܬܕܪܟܐ ܐܘܿ ܡܣܼܬܝܟܐ ܡܼܢ ܡܠܼܬܐ ܕܝܼܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܒܿܬܪ ܩܠܝܼܠ ܡܚܘܝܢܢ. ܡܕܡ ܡܠܼܬܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܚܟܝܼܡܬ݀ ܒܟܿܠ ܐܘܟܝܬ ܡܚܫܒܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܗܘܢܐ ܐܒܗܝܐ ܕܡܪܝ ܘܐܠܗܝ. ܘܬܘܼܒ ܡܬܼܢܐ ܘܡܼܬܚܫܒ ܒܪܢܫܐ ܒܬܪܥܝܬܗ. ܘܐܡܿܪ. ܕܐܢ ܐܢܿܐ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܼܕܐ ܚܝ ܐܢܼܐ ܒܪܘܼܚܝ ܘܒܦܓܪܝ. ܘܡܼܬܬܙܝܼܥ ܐܢܼܐ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܒܚܝܘܼܬܗ ܕܦܓܪܝ ܘܒܚܘܼܫ̈ܒܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܕܪܘܼܚܝ. ܘܐܝܼܬ ܒܝ ܗܿܕܐ ܚܝܘܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܼܚܐ ܡܐܚܝܢܝܼܬܐ ܕܝܼܠܝ. ܡܿܕܝܢ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝ. ܟܡܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܼܚܐ ܚܝܘܼܬܗ ܝܿܗܒܬ݀ ܚܝ̈ܐ ܠܟܿܠ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܒܚ̈ܝܐ ܡܼܬܝܕܥ̈ܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܡܠ̈ܝܼܠܐ ܘܠܐ ܡܠ̈ܝܼܠܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܚܝܬܐ ܘܡܐܚܝܢܝܼܬܐ ܘܝ݀ܗܒܬ݀ ܚ̈ܝܐ ܐܝܼܬܝܗܿ ܪܘܼܚܗ ܩܕܝܼܫܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܕܡܪܝ. ܘܡܼܢ ܗܿܠܝܢ ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܟܝܢ̈ܝܐ ܘܫܪ̈ܝܪܐ ܐܫܬܪܪܢܢ ܡܿܢ ܕܚܝܐ ܗܿܝ ܡܪܢ. ܘܗܘܢܐ ܪܒܐ ܐܝܼܬ ܠܗ ܡܒܘܥܐ ܕܟܠ ܗܘ̈ܢܝܢ. ܘܐܒܐ

pb. 49

ܕܡܠܼܬܐ ܘܡܚܫܒܬܐ ܚܟܝܼܡܬܐ ܕܒܗܿ ܒܼܪܐ ܘܥܒܼܕ ܟܿܠ ܒܪ̈ܝܢ. ܘܪܘܼܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܼܬ ܒܗ. ܕܒܗܿ ܡܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܝ݀ܬܗ. ܘܡܙܝܼܥ ܟܿܠ ܕܡܬܬܙܝܼܥ. ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܫܪ̈ܒܐ ܫܟܝܼܚܝܼܢ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܐܘܣܝܐܝܬ ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܒܐܠܗܢ. ܗ̄ ܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܚܫܒܬܐ ܘܪܘܼܚܐ ܚܝܬܐ ܘܡܐܚܝܢܝܼܬܐ. ܕܡܼܢܗ ܕܟܝܿܢܢ ܕܒܪܝܗܝ ܒܨܠܡܗ ܝܼܠܦܢܢ ܗܿܠܝܢ ܚܬܝܼܬܐܝܼܬ. ܘܠܝܬ ܠܡܼܬܦܠܓܘܼ ܥܠ ܗܿܠܝܢ. ܘܗܘܢܐ ܝܿܠܘܕܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܕܡܚܫܒܬܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܒܗܿܝ ܕܚܝ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܚܝܘܼܬܗ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܚܗ ܚܝܬܐ. ܣܿܥܪܐ ܡܚܫܒܬܗ. ܘܒܪܝܐ ܘܥ݀ܒܕܐ ܟܿܠ ܕܨ݀ܒܝܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܐܝܼܬ ܠܢ ܗܘܢܐ ܕܡܘܠܕ ܡܚܫܒܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܠܼܬܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܒܠܒܢ. ܘܟܣܝܐ ܒܢ ܟܿܠܗܿ. ܘܠܐ ܝܕܝܼܥܐ ܠܐܚܪܝܢ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܨܿܒܝܢܢ ܒܝܕ ܚܝܘܬܐ ܕܒܢ ܐܘܟܝܬ ܒܪܘܼܚܢ ܕܗܝܼ ܢܫܡܬܢ. ܡܦܩܝܼܢܢ ܠܗ ܠܓܫܝܼܡܘܼܬܐ ܒܝܕ ܩܠܐ ܕܡܼܢ ܦܓܪܢ ܘܡܼܬܝܕܥܐ ܠܟܿܠ ܐ̱ܢܫ. ܗܟܘܬ ܘܡܪܢ. ܐܘܠܕ ܗܘܢܗ ܡܚܫܒܬܐ ܟܝܿܢܐܝܼܬ ܐܘܟܝܼܬ ܡܠܼܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܡܚܫܒܬܐ ܐܝܼܬ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܗܘܢܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܝܼܬ ܗܘܢܐ ܘܡܚܫܒܬܐ ܚܝ̈ܐ ܐܝܼܬ. ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܚܝܘܼܬܐ ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܼܘܐ ܗܘܢܐ ܘܡܚܫܒܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܗܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܼܬܐ ܘܡܒܘܥܐ. ܠܗ ܙ݀ܕܩ ܘܡܬܬܚܝܼܒ ܫܡܐ ܕܐܒܗܘܼܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܼܘ ܐܝܼܬܘܗܝ ܐܒܐ ܡܪܐܢܝܐ. ܘܡܢܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܪܐܢܝܐ. ܗ̄ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܘܼܒ ܐܟܘܬܗ ܕܕܡܿܐ ܠܗ ܕܢܬܼܩܪܐ ܒܫܡܐ ܗܿܢܐ ܡܫܒܚܐ ܕܐܒܗܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܝܠܕܐ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘܢܐ. ܕܐܝܼܬܘ̄ ܗܘܼܐ ܒܪܝܐ ܐܘܟܝܼܬ ܝܠܕܐ ܕܐܚܪܝܢ. ܘܗܿܝܕܝܢ ܗܘܼܐ ܐܒܐ ܕܐܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܒܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܗܼܘ ܗܘܢܐ ܕܡܠܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܚܫܒܬܐ ܝܕܘܼܥܬܢܝܼܬܐ. ܘܡܛ݀ܠܗܕܐ ܘ݀ܠܝܐܝܬ ܘܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܐܝܬܘ̄ ܐܒܐ ܡܪܐܢܝܐ ܕܠܝܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܒܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗ. ܘܡܢܗ ܐܫܬܡܗܬ݀ ܟܿܠ ܐܒܗܘܬܐ ܕܒܫܡܿܝܐ ܘܒܐܪܥܐ. ܒܪܡ ܟܿܠ ܐܒܐ ܐܘܿ ܪܫܐ ܕܐܚܪܝܢ ܕܗܘܼܐ ܗܼܘ ܝܠܕܐ ܘܡܫܥܒܕܐ ܠܐܚܪܝܢ ܐܝܟ ܛܟܣܼܣܐ ܟܕ ܐܬܩܫܫ܆ ܗܘܼܐ ܐܒܐ ܘܪܝܫܐ ܠܐܚܪ̈ܝܐ. ܕܡܢܗ ܘܡܼܢ ܒܬܪܗ. ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܼܐܡܪ ܐܒܐ ܡܪܐܢܝܐ. ܡܕܝܢ ܐܬܝܼܕܥܬ݀ ܘܐܫܼܬܪܪܬ݀ ܕܚܕ ܗܼܘ ܐܒܐ ܡܪܐܢܝܐ ܕܡܢܗ ܐܫܼܬܡܗܬ݀ ܟܿܠ ܐܒܗܘܬܐ. ܘܗܿܢܐ ܐܝܼܬܘܗܝ ܗܘܢܐ ܪܒܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܥܠܬܐ ܪܝܫܬܐ ܕܟܠ ܥ̈ܠܠܼܢ܀ ܡܠܼܬܗ ܕܝܢ ܕܗܘܢܐ ܐܘܟܝܼܬ ܡܚܫܒܬܗ ܡܬܐܡܪ ܝܠܕܗ. ܡܛܠ ܕܡܠܼܬܐ ܡܼܢ ܗܘܢܐ ܝܠܝܼܕܐ ܠܘ ܚܕܬܐܝܬ ܘܒܬܪܟܢ. ܐܠܐ ܥܡܗ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܠܼܬܗ ܐܝܼܬܝܐܝܼܬ ܘܡܬܘܼܡܐܝܼܬ ܘܥܿܠܡܝܼܢܐܝܼܬ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܼܣܬܝܟܐ ܐܘܿ ܡܼܬܕܪܟܐ. ܘܐܝܼܬܝܗܿ ܨܠܡܗ ܘܝܘܩܢܗ ܘܨܡܚܗ ܕܗܘܢܐ ܡܬܘܼܡܝܐ. ܒܪ ܟܝܿܢܗ ܘܡܼܢ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܬܼܦܠܓܢܐܝܼܬ ܘܠܐ

pb. 50

ܣܟ ܡܣܼܬܕܩܢܐܝܬ ܫܘܝܬ݀ ܒܫܘ̄ ܘܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܚܝܠܐ. ܗܿܢܐ ܐܬܼܩܪܝ ܘܐܝܼܬܘ̄ ܝܠܕܗ ܕܐܒܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܘܡܪܢܝܐ ܕܐܒܐ ܠܚܘܼܕܝܐ ܘܡܪܢܝܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܠܝܬ ܝܠܕܐ ܐܚܪܢܐ ܕܕܡܿܐ ܠܗ. ܘܠܝܬ ܠܗܘܢܐ ܐܒܐ܆ ܡܠܼܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܗܼܘ ܒܠܚܘܼܕܘܗܝ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܼܘܘܢ ܠܐܠܗܐ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܐܘܿ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܚܫܒ̈ܬܐܬܐ. ܐܦܠܐ ܠܡܠܐܟܐ ܐܢܿ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܡܿܕܝܢ ܚܕ ܗܼܝ ܡܠܼܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܝܼܬܘ̄ ܐܝܼܬܝܝܐ ܘܡܬܘܼܡܝܐ. ܘܫܿܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܒܫܘܼ̄ ܘܒܐܝܼܩܪܐ. ܡܛ݀ܠ ܕܠܘ ܐܚܪܢܐ ܗܼܘ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܐܦܠܐ ܛܠܐ ܐܘܿ ܙܥܘܼܪ ܡܼܢܗ ܐܠܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܠܼܬܗ ܘܚܟܼܡܬܗ ܘܡܚܫܒܬܗ ܕܒܗ ܐܬܼܒܪܝܘ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܒܗ ܩܿܝܡܝܢ ܘܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܐܠܗܐ ܡܼܬܐܡܪ ܘܚܝܠܗ ܕܐܒܘܼܗܝ ܘܚܟܡܼܬܗ. ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܝ ܡܪܢܝܐ ܡܼܬܐܡܪ ܕܐܒܐ ܡܪܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܪܐ ܗܿܘ ܐܡܝܼܢܐܝܼܬ ܡܛ݀ܠ ܕܡܠܼܬܐ ܗܿܘ ܕܝܼܠܝܼܕ ܡܼܢ ܗܘܢܐ. ܘܗܼ، ܡܠܼܬܐ. ܠܐ ܡܼܨܝܐ ܕܢܫܼܬܚܠܦ ܘܢܗܼܘܐ ܗܘܢܐ ܘܢܘܠܕ ܡܠܼܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܘܢܗܼܘܐ ܠܡܼܠܬܐ ܡܠܼܬܐ. ܘܠܚܘܼܫܒܐ ܚܘܫܒܐ. ܐܠܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܡܠܼܬܐ ܝܠܕܐ ܗܿܘ ܕܗܘܢܐ. ܘܠܘ ܝ݀ܠܘܕܐ ܕܐܚܪܝܢ ܡܠܼܬܐ ܘܡܛܠܗܕܐ ܘܿܠܝܐܝܬ ܘܫܪܝܼܪܐܝܬ ܐܝܬܘ̄ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܐ ܡܪܢܝܐ. ܕܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܒܪܐ ܕܕ݀ܡܐ ܠܗ. ܘܡܢܗ ܐܫܼܬܡܗܬ݀ ܝܼܠܝܼܕܘܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܒܪܘܼܬܐ. ܡܪܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܐܦܠܐ ܗܘܼܐ ܐܘܿ ܗܿܘܐ ܐܒܐ ܕܐܚܪܝܢ ܡܠܼܬܐ. ܘܠܐ ܡܼܨܝܐ ܡܿܕܝܢ ܝܠܕܐ ܗܿܘ ܡܪܢܝܐ ܐܡܝܼܢܐܝܬ ܫܿܘܐ ܠܐܒܐ ܗܘܢܐ ܒܐܝܼܬܘܼܬܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܨܒܝܿܢܐ ܘܫܘܼܒ̄ ܘܣܓܕܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܘܟܿܠܗ ܡܠܼܬܐ ܒܐܒܐ ܗܘܢܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܘܒܟܿܠܕܘܟ ܠܐ ܡܣܬܕܩܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܼܬܦܠܓܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐܝܬ. ܕܐܝܟܢ ܕܝܢ܆ ܫܡܼܥ ܩܠܝܼܠ ܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܠܢ ܕܢܐܡܪ. ܘܠܟ ܕܬܫܡܼܥ. ܐܬܒܩܐ ܐܢܬ ܒܟ. ܘܚܙܼܝ ܘܐܣܬܟܠ ܕܐܝܼܬ ܒܟ ܗܘܢܐ ܪܒܐ ܡܒܘܼ݁ܐ ܘܝܠܘܕܐ ܕܟܿܠ ܡܠܼܬܐ. ܘܚܟܼܡܬܐ ܘܚܘܼܫܒܐ. ܒܨܠܡܗ ܘܒܕܡܘܼܬܗ ܕܡܪܟ ܘܥܒܘܕܟ. ܘܗܿܕܐ ܡܠܼܬܐ ܐܘܟܝܼܬ ܚܘܼܫܒܐ ܕܝܼܠܝܕ ܒܗܘܢܟ ܘܟܣܝܐ ܒܠܼܒܟ. ܕܐܝܬܘ̄ ܥܘܼܒܗ ܕܗܘܢܟ. ܘܐܡܼܬܝ ܕܨ݀ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܼܩ ܠܓܠܝܐ ܡܬܬܙܝܼܥ ܐܢܬ ܒܪܘܼܚܟ ܐܘܟܝܬ ܒܚܝܘܼܬܟ. ܘܡܪܟܒ ܐܢܬ ܠܪܘܚܢܘܼܬܗܿ ܕܡܠܬܼܟ ܒܓܫܝܼܡܘܼܬܗ ܕܩܠܟ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܐ݀ܐܪ ܕܡܬܼܢܦܚ ܡܼܢ ܪܐܬܟ ܒܩܢܟ. ܘܡܫܡܥ ܐܢܬ ܠܡܠܼܬܟ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܟܣܝܬ݀ ܒܥܘܼܒܗ ܕܗܘܢܟ. ܠܝ ܘܠܟܿܠ ܫ݀ܡܘܼ̈ܥܐ. ܐܘܿ ܡܓܫܡ ܐܢܬ ܠܗܿ ܠܡܠܼܬܟ ܟܣܝܼܬܐ ܘܪܘܚܢܝܿܬܐ ܒܕܝܘܬܐ ܘܒܟܪܛܝܼܣܐ. ܘܡܼܬܝܕܥܐ ܪܘܚܢܘܬܗܿ ܪܘܚܢܐܝܬ ܒܝܕ ܦܘܪ̈ܣܐ

pb. 51

ܕܪܘܼܟܒܐ ܗܿܢܐ ܕܕܝܘܼܬܐ ܘܟܪܛܝܼܣܐ ܠܝ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܼܢ ܚܕ ܠܚܕ ܡܬܝܒܠܐ ܒܩܿܠܐ ܘܒܟܬܝܼܒ̈ܬܐ. ܘܡܼܬܡܠܐ ܡܢܗܿ ܟܿܠܗ ܥܠܿܡܐ. ܒܐܕܢ̈ܝ ܫܿܡܘܼܥ̈ܐ ܘܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܩܪ̈ܘܼܝܐ ܘܠܘܬ݀ ܟܿܠܚܕ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܘܓܡܝܼܪܐܝܼܬ ܕܠܐ ܒܘܼܨܪ ܘܗܟܘܬ ܟܿܠܗܿ ܠܘܬܟ ܒܥܘܼܒܗ ܕܗܘܢܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܓܡܝܼܪܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܼܢܝ ܘܕܠܐ ܫܘܼܚܠܦ. ܘܐܢ ܐܢܬ ܒܪܝܐ ܘܥܒܝܕܐ ܡܠܬܟ ܝܠܝܼܕܬ݀ ܡܼܢ ܗܘܢܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐܝܼܬ ܘܐܬܡܠܝ ܡܢܗܿ ܟܿܠܗ ܗܿܢ ܥ݀ܠܡܐ. ܘܐܢ ܐܝܼܬ ܗܘܼܐ ܐܟܘܬܗ ܪ̈ܒܘܼ ܥܠ̈ܡܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܐܣܼܬܼ݀ܝܟܬ݀ ܘܠܐ ܐܬܼܥܪܝܬ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܢ ܘܡܢ ܠܘܬܟ ܠܐ ܫܢܝܬ݀ ܘܠܐ ܐܫܼܬܚܠܦܬ݀. ܡܕܝܢ ܟܡܐ ܠܟܡܐ ܡܠܼܬܐ ܐܠܗܐ ܘܚܟܡܼܬܐ ܕܗܘܢܐ ܪܒܐ ܡܒܘܼܥܐ ܕܟܿܠ ܗܘ̈ܢܝܢ. ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܘܼܝܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܘܝܗܘܼܒܐ ܕܟܿܠ ܡܠܼܬܐ ܘܚܟܼܡܬܐ ܘܚܘܼܫܒܐ܆ ܐܝܟܢ ܡܣܼܬܝܟ ܐܘܿ ܡܬܼܥܪܐ ܡܼܢ ܟܿܠܗܘܿܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܐܝܼܬܘܗܝ ܒܥܘܼܒܗ ܕܐܒܘܼܗܝ ܟܣܝܐܝܼܬ ܘܓܢܝܼܙܐܝܼܬ. ܟܿܠܗ ܒܟܿܠ ܕܘܼ̣ ܐܝܼܬܘ̄ ܡܫܡܠܝܐܝܼܬ ܟܕ ܠܐ ܡܫܢܐ ܡܢ ܥܘܼܒܐ ܕܐܒܘܼܗܝ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܡܠܼܬܟ ܕܐܬܡܠܝܼ ܡܢܗܿ ܟܿܠ. ܫܢܝܬ݀ ܡܼܢ ܠܒܼܟ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܥܘܼܒܗ ܕܗܘܢܟ. ܘܐܝܿܝܟܢܐ ܕܡܠܼܬܟ ܪܘܼܚܢܝܬܐ ܕܟܣܝܐ ܒܠܒܟ ܪܘܚܢܐܝܼܬ. ܐܢ ܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܐ ܒܪܘܼܚܟ. ܘܬܡܓܫܡܐ ܒܩܿܠܐ ܐܘܿ ܒܟܪܛܝܼܣܐ ܘܕܝܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܝܕܥܐ ܠܐܚܪܝܢ. ܗܟܘܬ݀ ܐܦ ܡܠܼܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܬܼܩܪܝ ܝܠܕܗ܆ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܚܝܠܗ ܘܚܟܼܡܬܗ ܘܒܪ ܟܝܿܢܗ ܘܒܪ ܐܝܼܬܘܼܬܗ. ܘܟܡܐ ܕܟܿܣܐܼ ܗܘܼܐ ܒܥܘܼܒܗ ܐܝܟ ܡܠܼܬܟ ܒܠܒܟ ܠܐ ܝܼܕܝܼܥ ܗܘܼܐ ܠܚܕܐ ܡܼܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܨܒܼܐ ܒܚܘܼܒܗ ܘܒܛܝܒܘܼܬܗ. ܕܢܘܕܥ ܐ̱ܪ̈ܙܝ ܟܣܝܘܼܬܗ ܘܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܗ ܠܒܪ̈ܝܬܗ. ܐܙܝܼܥ ܝ݀ܬܗ ܒܪܘܼܚܗ ܐܘܟܝܼܬ ܚܝܘܼܬܗ ܩܕܝܼܫܬܐ. ܘܪܟܒ ܡܠܼܬܗ ܒܩܠܐ ܘܡܠܠ ܥܡܢ ܒܕܡܘ̈ܬܐ ܘܒܡ̈ܢܘܬܐ ܒܙܒܢ ܐܝܟ ܕܫܦܼܪ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܢ ܕܢܫܼܡܥ ܘܢܕܥ ܘܢܣܬܟܠ ܠܦܘܬ݀ ܕܥܕܪܐ ܗܘܼܬ݀ ܠܢ ܘܠܿܚܡ ܗܘܼܐ ܠܙܒܢܢ. ܟܿܠ ܙܒܢܐ ܒܙܒܢܗ. ܒܿܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܕܪܫ ܥܠܿܡܐ ܒܩ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܘܫܡܼܥ ܡܠܼ̈ܘܗܝ܆ ܘܐܬܥܝܕ ܒܥܢܝ̈ܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܐܪܓܫܼ ܒܥܒܘܼܕܗ ܘܝܼܕܥ ܠܐܠܗܗ. ܒܚܪܬܗܘܢ ܕܝܢ ܕܙܒ̈ܢܐ ܐܬܓܫܡ ܗܼܘ ܡܠܼܬܐ ܐܠܗܐ ܒܒܣܪܐ ܕܝܠܢ ܒܪܟܝܿܢܢ ܐܝܟ ܡܠܼܬܐ ܕܝܼܠܢ ܒܟܪܛܝܼܣܐ ܘܕܝܘܬܐ ܘܗܼܐ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ ܘܒܟܿܠ ܡܕܡ ܐܬܕܡܝܼ ܠܢ ܣܼܛܪ ܡܼܢ ܚܛܝܼܬܐ. ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܒܼܕ ܒܗܿܝ ܕܐܬܒܣܪ ܗܼܘ ܡܠܼܬܐ ܐܠܗܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܼܚܗ ܩܕ̄. ܒܬܪܟܢ ܡܚܘܝܢܢ ܦܬܝܐܝܼܬ ܐܝܟ ܕܝܿܗܒܐ ܛܝܒܘܼܬܗ ܘܨܿܒܝܐ ܡܪܘܼܬܗ ܘܗܼܘ ܡܠܼܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܒܒܣܪܐ ܗܿܘ ܕܠܒܝܼܫ ܗܘܼܐ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܘܼܐ ܟܿܠܗ. ܘܒܟܿܠ ܕܘܟ

pb. 52

ܘܠܘܬ݀ ܟܿܠ ܕܫܡܼܥ ܛܒܼܗ. ܘܗܝܡܢ ܒܗ. ܒܠܒܐ ܕܟܿܠ ܕܗܝܡܢ ܒܗ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܘܼܐ ܠܘܬ݀ ܟܿܠ ܚܕ ܟܿܠܗ. ܘܒܫܡܿܝܐ ܘܒܐܪܥܐ. ܘܥܡ ܡ̈ܠܐܟܐ. ܘܥܡ ܟܿܠ ܟܿܠܗ. ܘܒܥܘܼܒܗ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܼܬܘ̄ ܗܘܼܐ ܟܿܠܗ. ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܫܢܝܼ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܐܘܿ ܐܫܬܓܢܝܼ. ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܡܠܼܬܟ ܕܝܼܠܟ ܫܢܝܬ݀ ܡܼܢ ܠܒܟ. ܘܟܿܠܗ ܠܘܬܟ ܘܒܗܘܢܟ ܐܝܼܬܝܗܿ ܘܒܟܿܠܕܘܟ ܘܟܿܠ ܐܬܡܠܝܼ ܡܢܗܿ. ܗܟܢ ܐܬܪܢܐ ܘܐܬܚܫܒ ܥܠ ܡܠܼܬܐ ܐܠܗܐ ܒܪܘܼܝܐ ܘܒܥܘܼܕܐ ܕܟܿܠ ܡܼ̈ܠܝܢ ܘܟܿܠ ܚܟ̈ܡܢ. ܗܿ، ܠܐ ܡܼܬܕܪܟܢܐ ܘܠܐ ܡܣܼܬܝܟܢܐ. ܕܨܒܼܐ ܕܢܒܕܩ ܥܠ ܢܦܫܗ ܠܒܪ̈ܝܬܗ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܒܪܒܘܼܬܗ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܝܼܬܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܡܼܨܝܐ ܠܗܘܿܢ ܠܥܒ̈ܝܼܕܐ ܕܢܕܥܘܼܢܝܗܝ. ܟܿܠ ܚܕ ܐܝܟ ܡܫܘܼܚܬܐ ܕܝܕܥܬܗ. ܡܐܠܠܘܿܢ ܠܦܘܬ ܕܟܝܘܬ ܢܦܫܗ ܘܡܪܝܼܩܘܼܬ ܪܥܝܿܢܗ ܘܫܦܝܘܼܬ ܗܘܢܗ. ܘܨܠܝܼܠܘܼܬ ܚܘܼܫ̈ܒܘ̄ ܘܕܟܝܘܼܬ ܠܒܼܗ. ܗܿܢܐ ܡܠܼܬܗ ܐܘܟܝܼܬ ܚܟܼܡܬܗ ܘܡܚܫܒܬܗ ܕܗܘܢܐ ܪܒܐ ܘܥܠܼܬܐ ܪܝܼܫܝܼܬܐ ܕܐܝܼܬܘ̄ ܐܒܐ ܡܬܘܼܡܝܐ ܘܡܪܐܢܝܐ. ܐܬܼܩܪܝܼ ܐܦ ܗܼܘ ܘܐܫܼܬܡܗ ܒܪܐ ܝܼܚܝܼܕܝܐ ܘܝܠܕܐ ܡܪܢܝܐ ܕܚܕ ܝ݀ܠܘܕܐ ܠܚܘܕܝܐ ܘܐܒܐ ܡܪܐܢܝܐ.. ܚܝܘܼܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܘܟܝܼܬ ܪܘܼܚܗ. ܡܛܠ ܕܐܝܼܬܘܗܝ ܪܘܼܚܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܬܩܪܝܼ ܘܐܝܼܬܘ̄ ܩܕܝܼܫܐ ܘܐܠܗܐ. ܗܟܘܬ݀ ܒܪ ܟܝܿܢܗ ܘܐܝܼܬܘܼܬܗ ܘܡܬܘܡܝܘܼܬܗ ܘܐܝܟܢ ܡܼܨܝܐ ܕܢܗܼܘܐ ܐܝܼܬ. ܐܡܬܼܝ ܕܗܘܢܐ ܘܡܠܼܬܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚ̈ܝܐ ܒܗ. ܘܚܝ̈ܘܗܝ ܐܝܼܬܝܗܘܢ ܪܘܼܚܗ. ܘܗܿܢܐ ܪܘܼܚܐ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܼܫܐ ܐܝܼܬܘ̄. ܘܐܠܗܐ ܡܼܬܐܡܪ. ܒܗܿܝ ܕܗܼܘ ܡܼܢ ܝ݀ܬܗ ܡܼܬܬܙܝܼܥ ܘܠܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܙܝܼܥ ܠܗ. ܐܟܡܐ ܕܚܝܘܼܬܐ ܕܒܟ ܗܼܝ ܡܙܝܼܥܐ ܠܟ. ܘܠܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܙܝܼܥ ܠܗܿ ܒܟ ܣܛܪ ܡܼܢ ܒܪܘܼܝܟ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܡܫܒܚܐ ܠܝܬ ܠܗ ܒܪܘܝܐ ܘܥܒܘܼܕܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܡܙܝܼܥ ܠܪܘܼܚܗ ܒܗ. ܐܠܐ ܗܼ، ܪܘܼܚܗ ܡܼܢ ܢܦܫܗ ܡܼܬܬܙܝܼܪܥ ܘܡܙܝܼܥ ܠܟܿܠ ܕܒܫܡܿܝܐ ܘܒܐܪܥܐ. ܘܠܝܬ ܡܕܡ ܣܟ ܠܐ ܒܫܡܝܐ ܘܠܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܬܬܙܝܼܥ ܡܼܢ ܝܿܬܗ܆ ܐܠܐ ܗܼ، ܪܘܼܚܗ ܩܕ̄ ܕܐܠܗܐ. ܒܗ ܡܬܼܬܙܝܼܥ ܐܠܗܐ ܘܚܝ ܘܐܝܼܬܘ̄ ܒܗ ܐܡܝܼܢܐܝܬ. ܘܒܗ ܒܪܘܼܚܗ ܢܦܘܼܩܐ ܕܡܼܢܗ ܒܡܥܒܕܢܘܼܬܗ ܕܐܬܓܠܝ ܡܠܬܐ ܝܼܠܝܼܕܐ ܕܒܥܘܼܒܐ ܕܗܘܢܐ ܐܒܐ ܟܿܣܐܼ ܗܘܼܐ. ܘܒܙܒܢ ܐܬܪܟܒ ܥܡ ܩܠܐ ܘܐܫܼܬܡܥ ܒܕܡ̈ܘܬܐ ܘܒ̈ܡܢܘܬܐ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܬܓܫܡ ܗܼܘ ܡܠܼܬܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܼܚܐ ܩܕܝܼܫܐ ܒܒܼܣܪܐ ܘܐܬܝܼܕܥ ܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܪܘܼܚܐ ܡܙܝܼܥ ܠܟ ܘܡܒܪܟܒ ܐܢ̱ܬ ܡܠܼܬܟ ܒܩܠܐ ܘܡܫܡܥ ܐܢ̱ܬ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܘܿ ܡܥܒܕܐ ܗܼܝ ܪܘܼܚܟ ܒܐܝܕ̈ܝܟ ܘܡܙܝܼܥܐ ܠܗܝܢ ܕܬܓܫܡ ܡܠܼܬܟ ܒܕܝܘܼܬܐ