Disputation between the Apostle Peter and Nero - ܕܕܫܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܕܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
line :
page break :
ܒܝܲܡܵܐ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܚܵܪܹܬܼ ܚܙܹܝ̇ܬܼ: ܐܸܠܦܹ̈ܐ ܬܪܸܥܤܲܪ ܟܲܕܼ ܪ̈ܵܕܼܝܵܢ. ܕܲܙܩܝܼܦ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܝܲܡܵܐ ܠܩܘܼܒܼܠܗܹܝܢ: ܘܲܥ̣ܒܲܪ ܒܓܼܵܘܹܗ ܘܫܲܝܸܢܵܝ̈ܗܝ܀ ܠܐܲܪܒܲܥ ܪ̈ܘܼܚܝܼܢ ܕܝܲܡܵܐ ܬܪܲܨ: ܕܩܹܘܒܲܪܢܹܝܛܗܹܝܢ ܚܲܟܿܝܼܡ ܗ̄ܘ̣ܵܐ. ܘܲܟܼܡܵܐ ܕܐܸܙܕܩܸܦ̣ ܐܵܦ ܐܸܫܬܿܓܸܫ̣: ܗܸܢܹܝܢ ܚ̣ܵܘܝܼ ܙܵܟܼܘܼܬܼܗܹܝܢ܀ ܓܲܠܠܵܘ̈ܗܝ ܕܝܲܡܵܐ ܙܩܝܼܦܝܼܢ ܗ̄ܘ̣ܵܘ: ܕܲܤܦܝܼ̈ܢܵܬܼܵܐ ܒܗܘܿܢ ܢܸܛܒ̈ܥܵܢ. ܘܗܸܢܹܝܢ ܬܲܪܨܵܗ̇ ܠܡܲܪܕܝܼܬܼܗܹܝܢ: ܘܡܲܢܲܥ̣ ܠܲܠܡܹܐܢܵܐ ܘܐܸܬܿܬܿܢܝܚ̣܀ ܡ̣ܢ ܗܵܪܟܵܐ ܙܘܵܕܹ̈ܐ ܡܲܠܝܼܚ̈ ܥܘܼܕܼܪ̈ܵܢܹܐ. ܘܟܼܠܲܢ ܐܲܟܼܚ̄ܕ ܫܲܘܝܵܐܝܼܬܼ ܢܲܤܸܩ ܫܘܼܒܼܚܵܐ ܠܐܲܒܼܵܐ ܘܠܲܒܼܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܼܫܵܐ: ܘܲܚܢܵܢܹܗ ܢܓܸܿܢ ܟ̱ܠܹܗ ܟܸܢܫܲܢ ܡ̣ܢ ܤܵܟܹܗ: ܗܵܫܵܐ ܘܲܒܼܟܼܠ ܙܒܲܢ ܘܲܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ. pb. 681 ܥܘܼܬܼܪܵܐ ܪܲܒܵܐ ܛܥܝܼ̈ܢܵܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈: ܘܲܕܼܠܵܐ ܤܵܟܼܵܐ ܡ̈ܦܲܠܓܼܢ ܗ̣̄ܘܲܝ̈. ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܚ̣ܙܵܐ ܥܘܼܬܼܪܗܹܝܢ: ܘܫܲܓܼܫܹܗ ܠܝܲܡܵܐ ܕܒܹܗ ܢܸܛܒ̈ܥܵܢ܀ ܝܲܡܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܘܐܸܠܦܹ̈ܐ ܬܪܥܤܲܪ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܕܒܹܗ. ܘܝܲܡܵܐ ܕܲܙܩܝܼܦ ܠܘܼܩܒܲܠܗܘܿܢ: ܥܵܠܡܵܐ ܗ̣̄ܘ ܕܐܲܤ̣ܠܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ܀ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܲܡܵܐ ܠܒܝܼܫܵܐ ܩܪܹܝ̇ܬܼ: ܤܵܢ̇ܐܵܐ ܕܝܼܘܫܿܥ ܘܲܕܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ ܠܡܹܐܢܵܐ ܠܡܲܠܟܘܼܬܼܵܐ ܫܲܡܗܹ̇ܬܼ: ܕܲܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܒܓܼܵܘܵܗ̇ ܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚܘ܀ ܘܕܲܚ̣ܙܵܐ ܤܵܢܵܐܐ ܟܲܕܼ ܡܲܟܼܪܙܝܼܢ: ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܤܒܲܪܬܼܵܐ ܕܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܐ. ܐܲܛ̣ܥܝܼ ܒܕܲܝܵܢܲܝ̈ ܥܵܠܡܵܐ: ܕܠܵܐ ܢܩܲܒܿܠܘܼܢܵܗ̇ ܠܲܤܒܲܪܬܼܗܘܿܢ܀ ܦܵܠܚܵܐ ܙܪܝܼܙܵܐ ܐܸܫܟܲܚ̣ ܠܹܗ: ܢܹܐܪܘܿܢ ܩܹܤܲܪ ܒܹܗ ܐܸܬܿܬܿܢܝܼܚ. ܘܒܲܬܼܪܹܝܢ ܫܠܝܼܚܹ̈ܐ ܪܸܓܿܬܹܗ ܓܡܲܪ̣: ܒܫܸܡܥܘܿܢ ܟܹܐܦܵܐ ܘܲܒܼܦܵܘܠܘܿܣ܀ ܫܸܡܥܘܿܢ ܠܪܗ̄ܘܿܡܹܐ ܫܲܕܲܪ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܦܵܪܲܩܠܹܝܛܵܐ ܡܒܲܝܲܐ ܠܟܼܠ. ܐܲܝܟܵܐ ܕܢܹܐܪܘܿܢ ܡܲܡܠܸܟܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ: ܚܲܩܠܵܐ ܕܲܠܟܼܘܼ̈ܒܹܿܐ ܡܵܘܥܝܵܐ܀ ܟܪܘܿܙܐ ܕܥܲܡ̈ܡܹܐ ܦܵܘܠܘܿܣ: ܠܘܵܬܼ ܪܲܒܿ ܢܝܼܪܹܗ ܠܪܗ̄ܘܿܡܹܐ ܪܕܼܵܐ. ܘܲܫܡܲܥ̣ ܢܹܐܪܘܿܢ ܝܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ: ܘܙܲܝܸܢ ܢܲܦܫܹܿܗ ܠܘܵܬܼ ܕܪܵܫܵܐ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܐܸܡ݂ܲܪ ܢܹܐܪܘܿܢ ܠܘܵܬܼ ܦܵܠܚܵܘ̈ܗܝ: ܟܲܕܼ ܡܸܬܼܥܲܙܲܪ ܡ̣ܢ ܚܸܡܬܹܗ. ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܡܲܥܬܿܘܿܢ ܐܘܿ ܪ̈ܵܚܡܲܝ: ܕܠܲܡܕܼܢ̄ܬܲܢ ܓܠܝܼܠܵܝܹ̈ܐ ܤܠܸܩ̣ܘ! ܦܵܠܚܹ̈ܐ. ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܡܲܠܟܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܚܝܼ: ܫܲܪܝܼܪ ܛܸܒܵܐ ܕܲܫܡܝܼܥ ܠܵܟܼ. ܗܵܐ ܒܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܲܢ ܡܸܬܼܗܲܦܟܼܝܼܢ: ܘܡܲܠܦܝܹܢ ܝܘܼܠܦܵܢ ܢܵܨܪܵܝܵܐ. ܢܹܐܪܘܿܢ ܒܐܲܝܢܵܐ ܐ̄ܤܟܹܿܡܵܐ ܟܲܝ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ: ܘܡܵܢܵܐ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܝܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ. ܕܐܲܡܪܲܚ̣ܘ ܘܐܸܬ݂ܼܵܘ ܘܠܵܐ ܐܸܙܕܟܼܝܼܘ: ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܝܼ̈ܢ ܕܙܸܵܟܹ̇ܝܢ ܠܟܼܠ؟ ܦܵܠܚܵܐ. ܒܥܝܼ ܡܵܪܝ ܡܲܠܟܵܐ ܕܢܹܐܬܼܘܿܢ ܠܟܼܵܐ: ܘܲܫܡܲܥ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ. ܕܠܲܝܬܼ ܐܸܤܟܹܿܡܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܠܗܘܿܢ: pb. 682 ܘܢܘܼܟܼܪܵܝ ܠܥܵܠܡܵܐ ܝܘܼܠܦܵܢܗܘܿܢ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܪܲܒܼܵܐ ܕܲܗܘ̤ܵܐ ܥܠܲܝܢ: ܟܒܲܪ ܐܲܠܵܗܝܼ̈ܢ ܡܸܬܼܒܲܛܠܝܼܢ. ܐܵܦ ܢܵܘܤܲܝ̈ܗܘܿܢ ܡܸܤܬܲܚܦܝܼܢ: ܘܡܵܢܵܐ ܢܸܥܒܸܿܕܼ ܐܸܢ ܗܵܘܝܵܐ؟ ܦܵܠܚܹ̈ܐ. ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܪܲܒܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡܲܪ̣ܬܿ: ܕܟܼܠ ܥܲܡܡ̈ܝܼܢ ܡܵܢܵܟܼ ܙܵܥ̇ܝܼܢ. ܘܐܸܢ ܬܪܹܝܢ ܓܲܒܼܪ̈ܝܼܢ ܙܵܟܹ̇ܝܢ ܠܵܟܼ: ܓܘܼܢܚܵܐ ܗ̣̄ܘ ܪܲܒܵܐ ܒܓܼܵܘ ܥܵܠܡܵܐ! ܢܹܐܪܘܿܢ. ܕܒܲܪܘ ܘܐܲܝܬܵܘ ܐܸܢܘܿܢ ܠܝܼ ܠܟܼܵܐ: ܘܐܸܫܡܲܥ ܡܸܠܬܼܵܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼܡܗܘܿܢ. ܕܐܸܢ ܠܐܲܠܵܗܝܼ̈ܢ ܠܵܐ ܤܵܓܼܕܿܝܼܢ: ܗܲܕܵܡ ܗܲܕܵܡ ܢܸܬܼܦܲܤܩܘܼܢ. ܦܵܠܚܹ̈ܐ. ܕܝܼܠܲܢ ܗܵܕܹܐ ܕܢܸܬܿܛܦܝܼܣ ܠܵܟܼ: ܘܢܲܝܬܸܿܐ ܠܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܕܐܸܡܲܪܼܬܿ ܠܲܢ. ܘܲܪܗܸܛ̣ܘ ܘܐܸܙܲܠ̣ܘ ܟܲܕܼ ܪܵܘܙܝܼܢ: ܘܐܲܩܝܼܡ̣ܘ ܐܸܢܘܿܢ ܩܕܼܵܡ ܟܘܼܪܤܝܹܗ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܗܵܠܹܝܢ ܐܸܢܘܿܢ ܕܐܲܙܝܼܥܘ ܠܲܢ: ܘܫܲܓܼܫܘܼܗ̇ ܠܪܗ̄ܘܿܡܹܐ ܥܲܫܝܼܢܬܼܵܐ؟ ܩܪܘܿܒܼܘ ܘܚܵܘܵܘ ܠܝܼ ܝܘܼܠܦܵܢܟܼܘܿܢ: ܘܡ̇ܢ ܫܲܕܲܪܟܼܘܿܢ ܕܬܹܐܬܼܘܿܢ ܠܟܼܵܐ؟ ܫܸܡܥܘܿܢ. ܗܵܐ ܐܘܿ ܡܲܠܟܵܐ ܐܸܠܘܼ ܝ̄ܠܸܦ̣ܬܿ: ܡ̣ܢ ܝܘܼܠܦܵܢܹܗ ܕܲܡܫܲܕܲܪܵܢܝ. ܠܵܐ ܓܹܝܪ ܒܐܲܪܥܵܐ ܡܲܡܠܸܟܼ ܗ̣̄ܘܲܝܬܿ: ܐܵܦ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܟܘܼܪܤܝܵܟܼ ܒ̣[...]ܬ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܘܡܲܢ̣ܘܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܡܫܲܕܪܵܢܟܼܘܿܢ: ܕܪܲܒܿ ܫܘܼܠܛܵܢܹܗ ܡ̣ܢ ܗܵܢ ܕܝܼܠܝ؟ ܘܐܸܢ ܐܝܼܙܓܲܕܵܐ ܐܝܼܬܲܝܟ ܠܹܗ: ܫܝܼܛ ܗ̣̄ܘ ܡܲܠܟܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬܿ ܦܵܠܚܹܗ. ܫܸܫܥܘܿܢ. ܘܒܼܝܼ ܬܘܼܒܼ ܠܵܐ ܬܚܘܼܪ ܕܲܒܼܨܝܼܪ ܐ̄ܢܵܐ: ܘܲܒܼܫܝܼܛܘܼܬܼ ܡܸܠܲܝ̈ ܠܵܐ ܬܚܘܼܪ. ܚܙܝܼ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܹܗ ܕܲܡܫܲܕܲܪܵܢܝ: ܕܲܡܝܲܚܲܝ̈ܒܼܵܢ ܠܹܗ ܠܝܘܼܠܦܵܢܟܼܘܿܢ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܙܸܠ ܐܘܿ ܤܵܒܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼ ܛ̣ܥܲܝܬܿ: ܦܘܼܩ ܡ̣ܢ ܡܕܼܝܼܢ̄ܬܲܢ ܕܐܸܬܲܝܬܿ ܠܵܗ̇. ܡܲܢ̣ܘܼ ܫܲܕܪܵܟܼ ܕܬܹܐܬܸܐ ܠܟܼܵܐ: ܕܲܥܠܵܘܗܝ ܬܟܼܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܡܸܫܬܲܒܼܗܪܲܬܿ؟ ܫܸܡܥܘܿܢ. ܙܲܒܼܢܵܐ ܓܹܝܪ ܕܐܸܦܘܿܩ ܠܵܐ ܡ̣ܛܵܐ: ܥܕܲܡܵܐ ܕܐܸܦܠܘܿܚ ܠܲܡܕܼܝܼܢ̄ܬܿܟܼܘܿܢ. ܘܐܸܥܩܘܿܪ ܡܸܢܵܗ̇ ܟܘܼ̈ܒܹܿܐ ܕܒܼܵܗ̇: pb. 683 ܘܐܸܙܪܘܿܥ ܒܓܼܵܘܵܗ̇ ܙܲܪܥܹܗ ܕܡܵܪܝ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܚܙܝܼ ܐܘܿ ܤܵܒܼܵܐ ܤܲܓܿܝܼ ܛ̣ܥܲܝܬܿ: ܕܙܹܝܘܿܣ ܘܚܲܒܼܪ̈ܵܘܗܝ ܟܘܼ̈ܒܹܿܐ ܩ̣ܪܲܝܬܿ. ܥܲܠ ܡ̇ܢ ܬܟܼܝܼܠ ܐܲܢ̄ܬܿ ܘܲܡܨܲܥܪܲܬܿ: ܠܐܲܠܵܗܲܝ̈ ܪ̈ܗܘܿܡܹܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ؟ ܫܸܡܥܘܿܢ. ܚܙܝܼ ܐܘܿ ܡܲܠܟܵܐ ܟܡܵܐ ܫܝܼܛ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܐܵܦܠܵܐ ܡܸܠܲܝ̈ ܪ̈ܚܝܿܡܹܐ ܥܠܲܝܟܼ. ܕܲܚܢܲܢ ܕܫܝܼ̈ܛܵܢ ܩܕܼܵܡ ܟܘܼܪܤܝܵܟܼ: ܒܝܲܕܼ ܐܵܬܼ̈ܘܵܬܼܵܐ ܕܡܸܬܼܚܲܙ̈ܝܵܢ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܛܸܒܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܝܼ ܕܗܵܘ̇ ܡܵܪܟܼܘܿܢ: ܒܢܲܝ̈ ܐܘܿ ܪܸܫܠܸܡ ܒܩܲܝܤܵܐ ܬܠ̣ܵܘ. ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܐܸܬܿܬܿܤ̣ܝܼܡ ܐܲܝܟܼ ܟܠܢܵܫ. ܫܸܡܥܘܿܢ. ܛܸܒܵܐ ܫܲܪܝܪ ܕܲܫܡܝܼܥ ܠܵܟܼ: ܒܩܲܒܼܪܵܐ ܐܸܬܼܿܬܿܤ̣ܝܼܡ ܐܲܝܟܼ ܟܠܢܵܫ. ܘܩܵܡ̣ ܡ̣ܢ ܩܲܒܼܪܵܐ ܘܠܵܐ ܐܸܬܼܢܟܼܝܼ: ܘܠܲܫܡܲܝ̈ ܫܡܲܝܵܐ ܤܠܸܩ̣ ܘܐܸܤܬܿܡܸܟܼ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܝܵܗܹ̇ܒܼ ܐ̄ܢܵܐ ܠܵܟܼ ܕܲܫ̈ܢܹܐ ܬܪܹܝܢ: ܡܵܘܬܵܐ ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܐܲܚܹ̈ܐ ܬܪܹܝܢ. ܐܸܢ ܟܵܦܲܪ ܐܲܢ̄ܬܿ ܚܲܝܹ̈ܐ ܩܢܝܼ: ܘܐܸܢ ܠܵܐ ܟܵܦܪܲܬܿ ܡܵܘܬܵܐ ܛܥܲܡ. ܟܹܐܦܵܐ. ܝܼܫܘܿܥ ܐܲܠ̣ܦܲܢ ܘܐܸܡ݂ܲܪ ܠܲܢ: ܕܟܼܠ ܕܢܸܟܼܦܘܿܪ ܒܝܼ ܐܸܟܼܦܘܿܪ ܒܹܗ. ܘܟܼܠ ܕܢܵܘܕܸܐ ܒܝܼ ܒܗܵܢ ܥܵܠܡܵܐ: ܒܡܲܠܟܿܘܼܬܼ ܫܡܲܝܵܐ ܐܹܝܲܩܪܝܼܘܗܝ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܟܦܘܿܪ ܒܲܡܫܝܼܚܵܐ ܕܠܹܗ ܡܲܟܿܪܙܲܬܿ: ܘܲܒܼܓܼܵܘ ܪܗܘܿܡܹܐ ܐܹܝܲܩܪܵܟܼ. ܘܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܝ ܠܵܐ ܬܸܬܼܚܪܸܐ: ܘܬܲܛܥܸܐ ܠܪܗ̄ܘܿܡܹܐ ܥܲܫܝܼܢܬܼܵܐ. ܫܸܡܥܘܿܢ. ܟܲܕܼ ܛܢܵܢܵܐ ܕܡܲܠܟܵܐ ܠܸܒܼܫܹ̇ܬܼ: ܠܘܼܩܒܲܠ ܡܲܠܟܵܐ ܗܵܘ̇ ܕܐܲܡܠܟܲܢܝ. ܘܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܐܘܿ ܕܵܘܝܵܐ: ܕܪܵܘܡܵܐ ܘܥܘܼܡܩܵܐ ܒܪܸܡܙܹܗ ܬܠܹܝܢ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܠܵܘ ܗܹܪܘܿܕܹܣ ܒܥ̣ܵܐ ܕܢܸܩܛܠܝܼܘܗܝ: ܗܵܘ̇ ܕܐܵܡܪܲܬܿ ܕܗ̤ܘ ܐܲܡܠܟܲܢܝ؟ ܘܐܸܢ ܒܢܲܝ̈ ܡܸܨܪܹܝܢ ܠܵܐ ܤܲܬܿܪܘܼܗܝ: ܠܵܐ ܦܵܐܿܫ̇ pb. 684 ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܒܓܼܵܘ ܥܵܠܡܵܐ. ܟܹܐܦܵܐ. ܠܵܟܼ ܐܘܿ ܢܹܐܪܘܿܢ ܠܵܐ ܫܡܝܼܥ ܠܵܟܼ: ܕܲܠܗܹܪܘܿܕܹܣ ܡ̇ܢ ܐܲܕܼܪܟܹܗ. ܢܼ̈ܓܼܕܹܐ ܩ̈ܫܲܝܵܐ ܘܲܡܫܲܚ̈ܠܦܹܐ: ܘܐܲܟܸܿܢ ܫܲܢ̣ܝܼ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܡܵܢܵܘ̇ ܤܘܼܟܵܠ ܕܠܵܟܼ ܢܸܬܿܛܦܝܼܣ: ܘܢܲܫܲܪ ܡܸܠܲܝ̈ܟ ܘܲܢܗܲܝܝܡܢܵܟܼ. ܕܗܵܘ̇ ܕܲܠܢܲܦܫܹܗ ܠܵܐ ܦܲܨܝܼ: ܕܢܲܚܸܐ ܠܲܐ̄ܚܪܹܝܢ ܐܲܝܟܲܢ ܡܨܸܐ؟ ܦܲܛܪܘܿܣ. ܡܵܘܬܵܠܐ ܕܲܫܠܲܛ̣ ܥܲܠ ܛܘܿܗܡܲܢ: ܫ̣ܪܵܝܗܝ ܗ̄ܘ̣ܐ ܘܒܲܛ̣ܠܹܐ ܒܲܩܝܵܡܬܹܿܗ. ܘܒܹܝܬܼ ܓܲܙܵܐ ܕܲܫܝܘܿܠ ܚܲܠ̣ܨܹܗ: ܘܤܲܟܿܪܵܗ̇ ܠܦܘܼܡܵܗ̇ ܕܒܼܵܠܲܥܬܼܵܐ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܢܹܐܬܸܐ ܡܵܪܟܼ ܘܲܢܦܲܨܸܝܟ: ܟܲܕܼ ܦܵܩܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ ܙܩܝܼܦܵܐ ܥܠܲܝܟܼ. ܘܐܸܢ ܫܲܪܝܼܪ ܗ̣̄ܘ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡܪܲܬܿ: ܢܸܕܲܥ ܟܠܢܵܫ ܕܫܲܠܝܼܛ ܥܠܲܝ. ܫܸܡܥܘܿܢ. ܢܩܘܼܡ ܦܝܼܠܵܛܘܿܣ ܘܲܢܟܲܚܕܼܵܟܼ: ܗܵܘ̇ ܕܒܹܝܬܼ ܕܝܼܢܹܗ ܩ̣ܵܡ ܘܐܸܬܿܬܿܕܝܿܢ. ܕܐܝܼܕܼܵܘ̈ܗܝ ܐܲܫܝܼܓܼ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܡ̣ܢ ܕܡܹܗ: ܟܲܕܼ ܝܵܕܲܥ̇ ܗ̄ܘ̣ܵܐ ܕܡܵܪܵܐ ܗ̄ܘ̣ ܕܟܼܠ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܤܵܒܼܵܐ ܤܲܟܼܠܵܐ ܠܵܐ ܝܵܕܼܥܲܬܿ: ܕܡܵܘܬܵܟܼ ܘܚܲܝܲܝ̈ܟ ܒܐܝܼܕܲܝ̈ ܟܤܹܝܢ؟ ܠܡܵܢܵܐ ܐܲܡܪܲܚ̣ܬܿ ܕܲܬܼܨܲܥܪܲܢܝ: ܠܵܐ ܝܵܕܲܥ̇ ܐܲܢ̄ܬܿ ܕܩܸܨܵܟܼ ܡ̣ܛܵܐ؟ ܫܸܡܥܘܿܢ. ܤܵܒܼܵܐ ܐܝܼܬܲܝ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܘܡܵܪܝܵܐ ܕܲܓܼܒܼܵܢܝ ܗ̤ܘ ܫܲܕܲܪܲܢܝ. ܕܐܸܗܘܸܐ ܐܲܒܼܵܐ ܘܐܲܪܬܸܿܐ ܠܟܼܠ: ܘܐܲܦܢܸܐ ܠܟܼܠ ܐ̄ܢܵܫ ܠܘܵܬܼ ܡܵܪܝܵܐ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܥܠܲܝܢ ܗ̣̄ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܕܲܡܫܲܕܪܲܬܿ: ܐܵܘ ܠܟܼܠ ܥܲܡ̈ܡܝܼܢ ܡܲܟܼܪܸܙ ܐܲܢ̄ܬܿ؟ ܘܐܸܢܗ̤ܘ ܕܪܗ̄ܘܿܡܹܐ ܕܲܡܛܵܬ̤ ܠܵܟܼ: ܐܵܦܠܵܐ ܒܪܗܘܿܡܹܐ ܡܸܬܼܩܲܒܿܒܠܲܬܿ. ܟܐܦܵܐ. ܥܲܡ̈ܡܹܐ ܟܠܗܘܿܢ ܕܲܡܒܲܕܿܪܝܼܢ: ܓܲܒܼܪܹ̈ܐ ܬܪܸܥܤܲܪ ܡܲܠܟܿܝܼ̈ܢ ܠܗܘܿܢ. ܘܠܝܼ ܒܓܼܵܘ ܪܗ̄ܘܿܡܹܐ ܦܸܨܬܼܵܐ ܡܛܵܬ̤: ܡ̣ܢ ܪܘܼܚܩܘܼܕܼܫܵܐ ܕܗ̤ܘ ܫܲܕܪܲܢܝ. ܢܹܐܪܘܿܢ. pb. 685 ܦܵܘܠܘܿܣ ܡܵܕܹܝܢ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܥܲܡܵܟܼ ܐܝܼܬܼܵܘܗܝ ܟܲܕܼ ܡܲܟܼܪܸܙ. ܘܠܲܬܼܪ̈ܲܝܟܿܘܿܢ ܗ̣̄ܘ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܡܛܵܬ̤: ܪܗܘܿܡܹܐ ܪܲܒܿܬܼܵܐ ܘܥܲܫܝܼܢܬܼܵܐ؟ ܦܲܛܪܘܿܣ. ܦܵܘܠܘܣ ܒܲܠܚܘܿܕܼ ܠܥܲܡܹ̈ܐ ܗ̣̄ܘ ܡ̣ܛܵܐ: ܢܲܟܼܪܸܙ ܘܢܲܠܸܦ ܐܵܦ ܢܲܪܬܸܿܐ. ܘܫܲܠܝܼܛ ܗ̣̄ܘ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ: ܕܢܲܦܢܸܐ ܠܥܲܡ̈ܡܹܐ ܕܲܒܼܟܼܠ ܕܘܼܟܿ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܨܲܝܵܕܲܐ ܗ̣ܘܲܝܬܿ ܐܲܝܟܼ ܕܐܵܡ̇ܪܝܼܢ: ܘܲܫܒܼܩ̣ܬܿ ܨܲܝܕܵܐ ܕܪܲܒܿܝܼܬܿ ܒܹܗ. ܘܐܘܼܡܵܢܘܼܬܼܵܐ ܐ̄ܚܪܹܬܼܵܐ ܓܒܲܝܬܿ: ܐܲܝ̇ܕܵܐ ܕܲܠܝܲܝܲܝ̈ܟ ܡܵܘܒܿܕܼܵܐ. ܫܸܡܥܘܿܢ. ܨܲܝܕܵܐ ܕܢܘܼ̈ܢܹܐ ܠܵܐ ܐܵܘܬܿܪܲܢܝ: ܕܐܹܨܘܼܕܼ ܠܐ̄ܢܵܫܵܐ ܤܝܼܡܵܐ ܠܝܼ. ܘܗܵܫܵܐ ܐ̄ܢܵܫܵܐ ܨܵܐܹ̇ܕܼ ܐ̄ܢܵܐ: ܕܢܸܗܘܘܿܢ ܥܲܒܼ̈ܕܹܐ ܠܲܡܫܲܕܲܪܵܢܝ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܩܲܠܝܼܠ ܙܲܒܼܢܵܐ ܐܸܠܘܼ ܨܠܲܝܬܿ: ܐܝܼܬܼ ܠܵܟܼ ܕܬܸܚܸܐ ܒܓܼܵܘ ܥܵܠܡܵܐ. ܘܗܵܫܵܐ ܕܐܲܡܪܲܚ̣ܬܿ ܘܡܹܢܝ ܠܵܐ ܕܚܸܠ̣ܬܿ: ܫܵܠ̇ܡܝܼܢ ܚܲܝܲܝ̈ܟ ܡ̣ܢ ܥܵܠܡܵܐ. ܟܹܐܦܵܐ. ܩܲܕܸܡ ܡܵܪܲܢ ܐܵܦ ܙܲܗܪܲܢ: ܕܠܵܐ ܬܸܬܿܙܝܼܥܘܼܢ ܐܘܿ ܪ̈ܵܚܡܲܝ. ܡ̣ܢ ܐܲܝܠܹܝܢ ܕܦܲܓܼܪܵܐ ܩܵܛ̇ܠܝܼܢ: ܘܲܠܢܲܦܫܵܬܼ̈ܟܼܘܿܢ ܠܵܐ ܡܵܘܒܿܕܼܝܼܢ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܪܹܫ ܡܲܠܟܿܘܼܬܲܢ ܪܗܘܿܡܹܐ ܗ̄ܘ̣ܵܬܼ: ܟܠ ܡܵܘܬܵܐ ܕܒܹܗ ܡܵܝܬܲܬܿ. ܫܸܡܥܘܿܢ. ܪܹܫ ܡܲܠܟܿܘܼܬܼܵܟܼ ܐܲܝܟܼ ܕܐܸܡ݂ܲܪܬܿ: ܪܗܘܿܡܹܐ ܐܝܼܬܹܝܗ̇ ܥܲܫܝܼܢܬܼܵܐ. ܙܲܪܥܵܐ ܛܵܒܼܵܐ ܙܸܪܥܹ̇ܬܼ ܒܵܗ̇: ܙܩܝܼܦܵܐ ܗܲܒܼܠܝܼ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܥܲܡܠܝ. ܢܹܐܪܘܿܢ. ܫܲܦܝܼܪ ܐܲܓܼܪܵܐ ܕܲܒܼܥܲܝܬܿ ܡܹܢܝ: ܗܵܘ̇ ܕܐܵܦ ܡܵܪܵܟܼ ܒܹܗ ܐܸܙܕܩܸܦܼ. ܐܲܓܼܪܹܗ ܕܦܵܘܠܘܿܣ ܤܲܝܦܝ ܢܸܗܘܸܐ: ܘܠܵܟܼ ܒܲܙܩܝܼܦܵܐ ܐܹܝܲܩܪܵܟܼ. ܫܸܡܥܘܿܢ. ܫܡܲܥ ܘܐܲܫܐܸܠܲܢܝ ܚܕܼܵܐ ܫܸܐܠܬܼܵܐ: ܕܡܵܪܝ ܟܲܕܼ ܐܸܙܕܩܸܦ̣ ܪܹܫܹܗ ܠܥܸܠ. pb. 686 ܪܹܫܝ ܠܬܲܚܬܿ ܢܸܗܘܸܐ ܘܪܸ̈ܓܼܠܲܝ ܠܥܸܠ: ܕܠܵܐ ܫܵܘܹ̇ܐ ܐ̄ܢܵܐ ܕܐܲܝܟܼ ܡܵܪܝ ܐ̄ܙܕܩܸܦ܀ ܬܬܗܲܪܘ ܚܲܙܵܝܹ̈ܐ ܟܲܕܼ ܩܵܝ̇ܡܝܼܢ: ܒܤܵܒܼܵܐ ܠܒܼܝܼܒܼܵܐ ܘܲܡܗܲܝܡܢܵܐ. ܐܹܝܘ ܠܵܟܼ ܟܹܐܦܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܡܗܲܝܡ̈ܢܹܐ: ܟܡܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܫܲܬܼܐܸܤܬܼܵܟܼ܀ ܬܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ ܩܥ̣ܵܘ ܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ: ܕܲܫܡܵܟܼ ܐܸܙܓܪܲܥ̣ ܒܹܝܬܼ ܡܲܥܡܪܲܢ. ܘܐܵܦ ܓܲܪ̈ܡܲܝܗܘܿܢ ܕܲܫܠܝܼܚܲܝ̈ܟ: ܢܸܗܘܘܿܢ ܤܢܹܐܓܼܪܵܐ ܠܲܡܗܲܝܡܢܲܝ̈ܟ܀
SEDRA IV

Syriac Lexeme

Corpus Text ID:
https://syriaccorpus.org/524
Source:
Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890). Link to Syriaca.org Bibliographic Record
Type of Text: Print Transcription  
Status: Uncorrected Transcription  
Publication Date: December 4, 2019
Preparation of Electronic Edition:
TEI XML encoding by James E. Walters.
Syriac text transcribed by Michael Oez.
Open Access and Copyright:
This electronic edition is designed for open access reuse. The Syriac base text is in the public domain. The TEI XML edition is copyrighted by James E. Walters and is released under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
The HTML page is copyrighted by Vanderbilt University and released under a under a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Attribution for reuse should follow the suggested citation and also credit the copyright holder of the TEI XML edition.

Creative Commons License

 See details...
How to Cite this Electronic Edition
Note:
Disputation between the Apostle Peter and Nero - ܕܕܫܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܕܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ” based upon Paul Bedjan (ed.), Acta martyrum et sanctorum (Parisiis; Lipsiae: Harrasssowitz, 1890), Digital Syriac Corpus, last modified December 4, 2019, https://syriaccorpus.org/524.
Bibliography:
Disputation between the Apostle Peter and Nero - ܕܕܫܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܕܢܐܪܘܢ ܡܠܟܐ.” In Acta martyrum et sanctorum, edited by . Syriaca.org, 2016-. Entry published . https://syriaccorpus.org/524.

Show Citation Styles