Julian Romance - ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪܘܡܢܝܐ

Corrections?  Copy   TEI   Text  
page break :
1

ܬܘܒ ܡܡܠܠܐ ܕܐܦܘܠܘܢܝܣ ܥܠ ܗܠܝܢ ܣܓܝ ܟܪܝܬ ܠܝ. ܥܠ ܡܠܟܐ ܟܐܢܐ ܕܡܐܬ. ܘܥܠ ܡܕܒܪܢܐ ܛܒܐ ܕܡܫܬܪܐ. ܘܥܠ ܚܟܝܡܐ ܕܡܬܬܫܝܛ. ܘܥܠ ܙܕܝܩܐ ܕܢܿܦܠ ܒܚܛܝܬܐ. ܘܥܠ ܥܬܝܪܐ ܕܡܬܡܣܟܢ. ܘܥܠ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܕܡܫܡܫ ܥܒܕܘܬܐ. ܘܥܠ ܓܒܪܐ ܛܒܐ ܕܩܢܿܐ ܐܢܬܬܐ ܒܝܫܬܐ. ܘܗܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ ܠܝ ܘܗܘܝܐ ܠܝ ܀ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܡܗܿܬ ܘܐܚܕܘܢܝ ܨܘܪ̈ܢܐ. ܥܠ ܣܟܠܐ ܕܩܿܢܐ ܥܘܬܪܐ. ܘܥܠ ܥܒܕܐ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ. ܘܥܠ ܚܣܝܪ ܗܘܝܢܐ ܕܡܫܬܕܪ ܒܐܝܙܓܕܘܬܐ. ܘܥܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܘܗܘܿܐ ܠܗ. ܘܥܠ ܐܡܬܐ ܕܡܫܬܠܛܐ ܒܡܿܬܪܗܿ. ܘܥܠ ܒܪܐ ܕܡܨܥܪ ܠܐܒܗܘܗܝ ܀ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܬܗܘܐ ܠܝ ܡܐ ܕܡܫܬܡܠܝܐ. ܘܣܓܝ ܚܕܝܬ ܘܚܕܐ ܐܢܐ: ܥܠ ܣܟܠܐ ܕܡܐܬ. ܠܘܝ ܕܝܢ ܡܼܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ ܠܩܒܪܐ. ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܛܪܘܢܐ ܕܡܬܩܛܠ. pb. XVII ܘܥܠ ܡܕܒܪܢܐ ܥܘܿܠܐ ܕܡܫܬܪܐ. ܘܥܠ ܐܢܬܬܐ ܓܼܿܝܪܬܿܐ ܕܡܬܒܙܚܐ. ܘܥܠܥܬܝܪܐ ܕܠܐ ܡܼܿܪܘܼܿܚ ܗܘܼܐ ܘܐܬܡܣܟܢ ܀܀܀ ܠܓܒܪܐ ܣܟܠܐ ܠܐ ܬܝܩܪܝܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܐܐ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܠܣܟܠܐ. ܘܡܿܢ ܕܡܝܩܪ ܠܣܟܠܐ ܡܪܓܙ ܠܐܠܗܐ. ܘܛܝܒܿܘܬܐ ܒܣܟܠܐ ܚܛܝܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܣܝܡܬܐܼ ܒܝܫܬܿܐ܆ ܐܢܬܿܬܿܐ ܒܝܫܬܿܐ. ܘܝ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܢܿܦܠ ܒܗܿ. ܘܪܚܡܐ ܒܝܫܐܼ ܓܒܪܐ ܒܝܫܐ ܘܓܘܡܕܢܐ. ܘܩܢܝܢܐ ܕܥܩܬܼܐ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܘܡܥܝܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܕܡܘܼܬܐ ܕܒܝܫܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܡܢܗܿ ܗܼܝܼ ܚܢܩܬ ܐܢܘܢ. ܘܪܘܒܐ ܕܡܠܘܬܿܐ ܫܘܒܗܪܐ ܘܪܡܘܬܐ ܘܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ. ܘܚܒܪܐ ܒܝܫܐ ܨܒܝܢܐ ܒܝܫܐ. ܬܘܒ ܥܠ ܒܝܫܐ ܘܓܘܡܕܢܐ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܦܘܠܘܢܝܣ ܕܡܢ ܛܘܐܝܢܐ ܡܝܕܢܬܐ. ܒܝܕ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬܼ ܠܝ. ܥܒܕܬ ܛܠܝܣܡܝܣ ܐܝܟ ܕܝܗܼܒܠܝ ܐܠܗܝ. ܘܒܗܝܢ ܥܒܕܬ ܠܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܠܢܡܪ̈ܐ ܘܠܕܐܒ̈ܐ ܘܠܦܼܿܗ̈ܕܐ ܘܠܕܒ̈ܐ ܘܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ. ܘܥܪ̈ܕܐ ܘܼܿܛܒܼ̈ܝܐ ܘܬܥ̈ܠܐ ܘܐܪ̈ܢܒܼܐ ܘܟܠܗܝܢ ܚܼܿܝ̈ܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܘܢܘ̈ܢܐ ܕܝܡܡ̈ܐ ܘܢܗܪ̈ܘܬܐ. ܘܚܘ̈ܘܬܐ ܥܩܪ̈ܒܼܐ. ܘܐܦ ܠܒܩ̈ܐ ܘܠܪܒܒܼ̈ܐ ܘܠܕܒܿܘܿܪ̈ܝܬܼܐ ܘܫܘܫ̈ܡܢܐ. ܘܟܠܗ ܪ̈ܚܫܐ ܒܝܫܐ ܟܕܢܬ ܒܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܟܒܫܬ ܘܫܥܒܕܬ ܒܛܠܣܡ̈ܐ. ܘܐܦ ܠܢܫ̈ܐ ܙܢ̈ܝܬܐ ܟܘܢܿܬ. ܘܠܡܪ̈ܘܪܐ ܟܒܿܫܬܿ. ܘܐܦ ܠܪܗܛܐ ܕܡܝ̈ܐ ܬܪܨܿܬ. ܘܠܣܟܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘܢܐ ܡܕܡ ܕܚܿܫܚ ܠܗ ܠܐ ܐܫܟܚܿܬ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܢܬܪܚܩ ܐܢܫ ܡܢܗ ܘܡܼܢ ܥܝܢܗ. ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܗ. ܥܡ ܦܘܫܩܗ. ܐܠܡܦܘܣ ܛܘܪܐ ܟܠܗ ܢܘܪܐ . ܥܦܪܗ ܘܟܐܦܘ̈ܗܝ ܘܚܙܘܗ ܘܐܦ ܪܝܚܗ. ܘܐܝܢܐ ܕܒܢ ܕܡܗܠܟ ܒܗ ܒܐܝܡܡܐ ܠܐ ܡܘܩܕ ܠܗ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܠܠܝܐ ܩܪܒܝܢ ܠܗ ܡܘܩܕ ܠܗܘܢ. ܦܘܫܩܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗܿ ܕܐܢܬܬܐ. ܟܠܗ ܢܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܚܙܘܗܿ ܘܕܘܡܝܗܿ ܘܡܡܠܠܗܿ. ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̈ܗܿ ܒܢܘܪܐ ܕܪܓܬܐ ܫܓܼܝܪܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܓܝܪ̈ܢ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܢܘܪܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܐܝܬ ܒܗܘܢ ܝܼܕܥܬܼܐ ܘܢܗܝܪ ܗܼܘ ܗܘܢܗܘܢ ܒܚܙܬܐܕܚܟܡܬܐ ܡܼܿܩܬܼܝܼܢ ܚܝܪܗܘܢ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܚܿܙܝܢ ܠܓܘ ܡܢ ܫܘܦܪܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܗܿܘ ܒܪܝܐ ܢܕܝܕܘܬܐܘܙܼܿܦܪܘܬܐ ܘܛܡܐܘܬܐ. pb. XVIII ܘܠܐ ܡܬܦܠܦܠܝܢ ܕܝܢ ܒܣܝܢܗܿ ܗܿܘ ܣܪܝܐ. ܘܢܘܪܐ ܕܪܓܬܗܿ ܠܐ ܡܘܩܕܐ ܠܗܘܢ. ܫܠܡ

ܫܪܒܐ ܐܚܪܢܐ ܟܠܗܝܢ ܦܪ̈ܚܬܐ ܕܐܝܬ ܒܐܐܘܢܦܘܣ ܛܘܪܐ ܕܡܘܬܐ ܕܢܘܪܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ. ܘܫܪ̈ܝܢ ܒܗܿܝ ܢܘܪܐ ܘܠܐ ܝܩ̈ܕܢ ܡܢܗܿ. ܘܟܠܗܿ ܗܿܝ ܫܠܗܒܝܬܐ ܘܪܬܚܗܿ ܘܠܼܿܗܓܗܿ ܒܗܝܢ ܣܿܠܩ. ܘܐܟ̈ܠܢ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܥܩܪ̈ܐ ܕܣܠܿܩܝܢ ܒܗܿܝ ܢܘܪܐ. ܘܫܬ̈ܝܢ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܫܓܝܪܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܫܦܝܪܐ ܚܙܬܗܝܢ ܘܪ̈ܓܝܓܢ. ܘܡܐ ܕܦܪܚ ܪܐ ܚܕ ܢܚܬ ܡܼܢ ܛܘܪܐ. ܡܚܕܐ ܐܫܬܩܠܬܼ ܡܢܗ ܗܿܝ ܚܙܬܐ ܡܦܪܓܬܼ ܒܫܘܦܪ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܦܪܚܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܣܩ ܠܗܿܘ ܛܘܪܐ. ܢܿܦܩ ܗܘܦܗܿ ܕܗܿܝ ܢܘܪܐ ܘܡܘܩܕ ܠܗܿ. ܦܘܫܩܗ. ܐܬܬܘܢܦܘܣ ܛܘܪܐ. ܐܝܬܝܗܿ ܫܡܝܐ.ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܩܝܿܡܝܢ ܒܢܘܪܐ. ܘܠܐ ܝܩܕܝܢ ܡܢܗܿ. ܘܠܒܝܫܝܢ ܗܼܢܘܢ ܢܘܪܐ. ܘܡܦܪܓܝܢ ܒܚܙܘܗܿ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܘܪܓܝܓܐ ܚܙܬܗܘܢ. ܡܛܠܕܠܒܝܫܝܢ ܫܘܒܚܐ. ܘܟܠܗ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܕܝܢ ܘܡܼܿܫܬܿܝܼܗܘܿܢ ܪܘܚܢܐ ܗܼܘ. ܘܡܼܢ ܪܘܚܐ ܡܬܦܛܡܝܢ. ܘܗܼܘ ܣܛܢܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܦܠܚܘܬܗ ܦܪܚܘ ܘܢܚܬܘ ܠܐܪܥܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܫܬܩܠܬܼ ܡܢܗܘܢ ܗܿܝ ܚܙܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܫܘܒܚܐ. ܘܡܐ ܕܦܪܚ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܢܣܩ ܠܥܠ. ܢܦܩܐ ܙܝܼܩܬܿܐ ܕܢܘܪܐ ܘܣܚܦܐ ܠܗ ܘܡܫܬܕܐ ܠܥܘܡܩܐ. ܘܬܠܬ ܡܝܬܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܦܪܓܝܢ ܗܘܼܘ ܫ̈ܐܕܐ. ܐܫܬܩܠܘ ܡܢܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܘܢܘܪܐ ܘܠܒܘܫܐ ܕܫܘܒܚܐ. ܘܩܢܘ ܬܠܬ ܡܫܟܪ̈ܬܐ. ܫܠܝܼܚܝܼܢ ܘܐܘܟܡܝܢ ܘܡܫܟܪܝܢ ܒܚܙܬܗܘܢ. ܫܠܡ ܡܡܠܠܐ ܕܐܦܘܠܘܢܝܣ ܘܠܝܗ ܫܘ: pb. 1 ܀ ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܪܘܡܢܝܐ ܀ pb. 3 ܐܦ ܐܠܗܐ ܦܪܥܗ ܛܝܒܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ: ܘܫܟܼܒ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܢܝܚܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܐܬܼܟܿܢܫ ܠܘܬ ܥܡܗ. ܘܐܬܬܘܣܦ ܥܠ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܀ ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܒܬܪܗ: ܝܘܠܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ. ܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܠܫܝܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ: ܘܩܡ ܒܟܠܗܿ ܡܟܠܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ. ܘܚܕܬ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܦܩܕ ܕܢܬܦܬܚܘܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܬܒܢܝܢ ܥ̈ܠܘܬܗܘܢ. ܘܢܣܬܓܕܘܢ ܓ̈ܠܝܦܐ. ܘܦܩܕ ܬܘܒ ܕܢܬܒܢܝܢ ܘܢܬܬܩܢܢ ܟܢܘ̈ܫܬܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛ̈ܥܝܐ. ܘܐܚܼܕ ܗܘܼܐ ܥ̈ܕܬܐ ܘܒܙܓ̈ܙܝܗܝܢ. ܘܫܕܐ ܠܐܦ̈ܣܩܦܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢ ܡܕܝ̈ܢܬܗܘܢܿ ܘܟܠܗ ܩܝܡܐ ܩܕܝܫܐ ܠܨܥܪܐ ܘܠܒܙܚܐ ܐܬܝܗܒ. ܡܢܗܘܢ ܠܚܒ̈ܘܫܝܐ ܘܠܡܚ̈ܘܬܐ ܐܫܬܠܡܘ. ܘܠܢܓ̈ܕܐ ܘܠܣܪ̈ܩܐ. ܡܢܗܘܢ ܚ̈ܫܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܒܠܘ. ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܕܦܘ. ܚܪ̈ܢܐܐܬܪܓܡܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܣܬܪܩܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܡܚܝܘ ܒܓܘ̈ܫܡܝܗܘܢ. ܘܡܢ ܕܐܬܡܚܠܘ ܡܢ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܒܗܝܢ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܫܩܠܘ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܓܪܪܘ ܒܫܘ̈ܩܐ ܐܝܟ ܟܠܒ̈ܐ. ܕܠܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܕܝ̈ܢܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܿܠܦܘ ܐܬܪܐ ܕܠܐ ܢܚܠܦܘܢ ܫܪܪܗ ܕܡܪܗܘܢܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܝܗܒܘ ܢܟܣ̈ܝܗܘܢ ܠܒܙܬܐ. ܘܐܣܬܪܩܘ ܡܢ ܩܢܝܘܢܗܘܢܧ ܕܠܐ ܢܣܬܪܩܘܢ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܡܪܗܘܢܿ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܡܝܠܛܣ ܐܬܪܐ ܐܫܬܫܕܝܘܿ ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ. ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܡܗ ܕܡܪܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܬܘܒܼ. ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܟܦܪܘ ܒܗ ܒܐܓܘܢܐ. ܕܟܕ ܚܙܘ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܘܫ̈ܢܕܐ ܩܫ̈ܝܐܼ. ܟܘܙܘ ܡܢ ܐܝܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܐܚܕܘ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܢܦܫܗܘܢ. ܘܐܘܚܠܘ ܡܢ ܐܘܪ ܗܕܐ ܕܣܗܕܘܬܐ. ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܐ ܗܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܠܐ ܟܡܘ ܗܘܘ ܥܠ ܩܘܫܬܐ. ܐܠܐ ܐܕܢܚܘ ܗܘܘ ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܥܝܢ ܟܠ ܐܢܫ. ܘܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐܩܫ̈ܝܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ܇ ܥܡ ܫܢ̈ܕܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܐ ܘܡܪܝܪܐܼ ܕܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ. pb. 4 ܘܒܝܕ ܚܘܡܣܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢܼ ܩܕܝܘ ܗܘܘ ܟܠܝܠܗܘܢ ܒܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢܿ ܘܒܕܠܐ ܣܦܩܬ ܡܠܬܢ ܗܫܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܐܬܡܬܚ ܥܠܝܼܢ. ܡܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨ̈ܚܢܘܗܝ ܕܡܪܝ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܪܗܘܡܐ: ܗܐ ܕܐܟܪܙܢܢ ܫܡܗ. ܡܢ ܠܥܠ ܡܨܐ ܐܢܫ ܡܫܬܘܕܥ. ܕܐܝܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܐܬܡܬܚ ܥܠܝܢ ܒܝܘܡ̈ܘܗܝ ܕܝܘܠܝܢܣ ܪܫܝܥܐ: ܙܥܘܪܝܐ ܗܼܝ ܗܟܝܠ ܡܠܬܢܼ ܘܡܙܠܗܙܐ. ܕܥܠ ܗܢܐܣܒܐ ܬܡܝܗ ܢܨ̈ܚܢܐ ܢܫܬܥܐ. ܗܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܗܿܘܐ ܒܘܟܪܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܦܬܚ ܡܙܓܗ ܠܐܓܢܐ ܕܐܓܘܢܗ. ܐܝܟ ܐܬܠܝܛܐ ܙܪܝܙܐ ܕܡܕܪܫ ܒܗ̈ܦܟܬܗ ܕܩܪܒܐܼ. ܘܐܪܡܝ ܠܗ ܗܦܟܬܐ ܠܒܝܫܐ ܘܢܦܨܗܿ. ܘܐܥܕܝ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܢ ܒܥܠܕܪܗ ܟܣܝܐ. ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ ܒܗܢܐ ܣܒܐ ܡܠܐ ܢܨ̈ܚܢܐ. ܕܟܕ ܛܒ ܥܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܩܠܡ ܗܘܐ: ܕܟܕ ܩܘܪܒܐ ܕܒܪ ܬܫܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܬܘܩܦܐܿ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܗܟܢܐ ܢܦܩ ܒܗ ܐܝܚ ܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܬܘܩܦܐܿ ܕܫܢ̈ܘܗܝ ܗܟܢܐ ܢܦܩ ܒܗ ܒܐܝܓܘܢܐ ܚܠܝܨܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܫܩܼܠ ܫܡܐ ܛܒܿܐ ܘܢܨܚܢܐ ܡܝܬܪܐ. ܥܝܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܗܼ ܘܡܠܝܛ ܒܡܠܠܗ. ܘܥܬܝܪ ܒܝܕܥܬܗ. ܘܚܝܠܬܢ ܒܡܠܬܗ. ܘܡܫܡܠܝ ܒܟܠܗܝܢ ܘ̈ܠܝܬܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܒܕܥܠܡܐ. ܘܡܢܐ ܡܬܒܥܝܐ ܕܢܡܬܘܚ ܡܠܬܢ ܥܠ ܬܫܥܝܬܗ ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܬܡܝܗ ܢܨ̈ܚܢܐ. ܕܪܫܝܡܐ ܗܼܝ ܬܫܥܝܬܗ ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܢܨܚ̈ܢܘܗ ܠܐܢ̈ܫܐ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܗܘܘ ܒܙܒܢܗ. ܕܗܢܼܘܢ ܝܬܝܪ ܡܦܼܣܝܢ ܫܦܝܪ ܒܥܡܠܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ܇ ܘܐܦ ܒܐܝܓܘܢܐ ܕܚܠܝܨܘܬܗ ܕܗܢܐ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ: ܕܕܡܘܬܐ ܒܢܦܫܗ ܚܘܝ ܘܫܒܼܩ ܠܗܿ ܛܘܦܣܐ ܠܥܕܬܗ ܕܒܗ ܬܬܕܡܐ. ܘܫܠܡ ܨܐܕܘܗܝ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܢ ܒܣܒܪܬܗ ܕܪܥܝܐ ܟܐܢܐ ܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ ܘܣܐܡ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝܗܿ ܕܥܕܬܐ.. ܗܢܘ ܪܥܝܐ ܟܐܢܐ ܒܫܪܪܐ. ܕܣܡ ܢܦܫܗ ܢܦܫܗ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܪܥܝܬܐ ܕܐܬܓܥܠܬ ܠܗܿ. ܘܢܚܬ ܓܢܒܪܐܝܬ ܠܐܓܘܢܐܼ. ܘܫܪܝ ܘܠܫܡ ܘܫܩܠ ܫܠܡܐ ܘܢܨܚܢܐܼ. pb. 5 ܘܝܪܬ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܒܪܝܢ܇ ܘܓܢܘܢܐ ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ ܒܗܝ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܡܩܘܝܐ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ܇

ܫܠܡ ܢܨܚܢܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܘܕܬܠܬܐ ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܠܟܘ: ܒܬܪܗ:

1

ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘܗܝ ܕܐܘܣܒܝܘܣ ܛܘܒܢܐ ܐܦܣܩܦܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ: ܒܝ̈ܘܡܝ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܘܥܘܪܠܐ:

ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܩܨܐ ܕܝܘܡ̈ܘܗܝ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܡܿܠܟܐ ܡܗܝܡܢܘܬܐ ܘܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ: ܘܐܬܟܢܫ ܠܘܬ ܥܡܗ ܒܫܠܡܐ. ܘܐܬܬܘܣܦ ܥܠ ܐܒܗ̈ܘܗܝ: ܘܫܒܩ ܠܗ ܫܡܐ ܛܒܐ ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܠܥܠܡ. ܒܥ̈ܕܬܐ ܟܘܠܗܝܢ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ. ܩܒܠ ܒܬܪܗ ܡܠܟܘܬܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ ܘܥܢܬܐ ܗܼܘ ܐܼܝܢܐ ܕܒܫܢܝܘܬܗ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐܼ . ܟܦܼܪ ܒܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܗܼ. ܘܗܦܟ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܠܗܿ ܐܚܝܕ ܗܘܼܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܕܘܕܓܠ ܒܩܝܡܗܼ ܘܗܦܼܟ ܡܢ ܫܪܪܗ. ܘܐܙܠ ܒܬܪܗ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ: ܘܐܬܪܡܝ ܠܩܨܡ̈ܝܗܘܢ ܘܐܬܢܓܕ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܘܦܩܼܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܕܚܠܬ ܫܐܕ̈ܐ ܘܒܣܓܕܬ ܦܬܟܪ̈ܐ: ܝܬܝܪ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܚܢ̈ܦܐ ܕܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܚܕܬ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܦܬܚܘܢ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐܼ ܘܢܬܒܢܝܢ ܥ̈ܠܘܬܗܘܢܿ ܘܢܬܩܢܘܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܣܬܓܕܘܢ ܓ̈ܠܝܦܐ. ܘܢܬܬܩܢܢ ܒܝܬ ܟܢܘܫ̈ܬܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܛ̈ܥܝܐܼ ܕܥܩܝܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܘܣܚܝܦܢ ܒܝܘܡ̈ܝ ܡ̈ܠܟܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܬܪܝܡ ܘܐܫܬܩܠ ܥܠ ܥܕ̈ܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܢܣܼܒ ܓܙܝ̈ܗܝܢ ܘܒܙ ܬܫܡܫܬܗܝܢ ܘܐܚܕ ܘܛܒܼܥ ܐܢܝܼܢ. ܘܫܕܐ ܠܐܦ̈ܣܩܦܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܡܢ ܡ̈ܕܝܢܬܗܘܢܿ ܘܐܥܠܝ ܒܩܝܡܐ ܕܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܕܪܟܗ ܒܥܓܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܝܗܼܒ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܢܨܠܚ ܘܢܟܫܪ ܒܡܠܟܘܬܗ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܐܪܝܡܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐܼ. ܘܟܪܝ ܡܫܘܚܬܐ ܕܝܘ̈ܡܘܗܝܼ. ܕܕܡ ܬܐܪܟ ܠܗܿ ܛܒ ܘܬܥܫܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚ̈ܛܗܘܗܝ: ܒܝ̈ܫܬܐ ܓܝܪ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܣܒܠ ܠܥ̈ܒܼܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܢܝܐ. ܘܦܪܥܗ ܐܠܗܐ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܒܝ̈ܫܐ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܗܘܼܐ ܐܒܕܢܗ pb. 6 ܒܐܪܥܐ ܕܟ̈ܠܕܝܐ. ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܗܘܼܐ ܐܬܢܒܝ ܥܠܘܗܝ ܣܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܛܘܒܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܟܕ ܩܐܡ ܗܘܼܐ ܘܡܬܕܝܢ ܩܕܡܘܗܝ: ܚ̈ܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ܆ ܘܫܢ̈ܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܟܠ ܐܣ̈ܟܡܝܢ܆ ܐܣܒܠܗ ܠܗ ܠܗܢܐ ܣܒܐ ܬܡܝܗ ܢܨ̈ܚܢܐ. ܘܠܐ ܐܬܬܟܣ ܐܘ ܐܬܟܚܕ ܡܢ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝ. ܩܘܪܒܐ ܓܝܪ ܕܒܪ ܬܫ̈ܥܝܢ ܘܫܒܥ ܫ̈ܢܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܣܒܐܼ. ܟܕ ܩܐܡ ܒܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܒܗܢܐ ܟܠܗ ܝܘܩܪܐ ܕܣܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܐܬܪܦܝ ܡܢ ܫܪܪܗ. ܐܦ ܠܐ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܡܘܕܝܢܘܬܐܐܠܐ ܐܝܟ ܥܠܝܡܐ ܚܝܠܬܢܐ: ܡܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܬܘܩܦܐ ܕܫ̈ܢܘܗܝܼ. ܗܟܢܐ ܢܦܼܩ ܒܗ ܒܐܝܓܘܢܗ ܚܠܝܨܐܝܬ ܘܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܫܩܪܠ ܫܡܐ ܛܿܒܐ ܘܢܨܚܢܐ. ܘܩܕܝ ܟܠܝܠܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗܗܢܘ ܣܗܿܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܣܿܗܕ ܒܫܘܪܝܗ ܕܪܕܘܦܝܢ. ܐܝܟ ܐܓܘܢܣܛܐ ܚܝܠܬܢܐ. ܗܘ ܫܘܪܝܐ ܦܬܚ ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐܼ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܗܘܼܐ ܕܡܘܼܬܐ ܘܬܚܘܝܬܐ ܛܒܬܐ ܐܠܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܒܬܪܗ. ܕܢܪܕܘܢ ܒܥܩ̈ܒܬܗ ܘܢܡܪܘܢ ܒܐܬܠܝܛܘܬܗ. ܥܝܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܗ ܘܡܠܝܛ ܒܡܡܠܗ. ܘܚܝܠܬܢ ܒܡܠܬܗ. ܘܙܗܝܪ ܒܝܕܥܬܗ. ܘܓܡܝܪ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܬܡܝܗ ܒܢܨܚ̈ܢܘܗܝ. ܒܡܪܕܘܬܐ ܓܝܪ ܕܚܟܡܬܐ ܕܥܠܡܐ. ܛܒ ܪܕܐ ܗܘܼܐ. ܘܒܗ̈ܦܟܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܓܝܪ ܕܦܝܼܠܣܘܦܘܬܐ ܘܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܕܡܚܪܥܘܬܐ ܡܠܝܐܝܬ ܡܕܪܫ ܗܘܼܐ. ܘܒܚܟܡܬܐ ܟܐܢܐܬܐ ܕܒܪܝܬܗ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܗܪ ܗܘܼܐ. ܕܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܘܫܒܝܚܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܐܦ ܒܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܫܡܠܝ ܗܘܐ. ܘܟܠܗ ܟܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܗܘܐ ܠܩܢܘܡܗ ܐܦ ܠܚܙܝ̈ܘܗܝ. ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ. ܕܟܕ ܒܟܠܗܝܢ ܓܡܝܪ ܗܘܼܐ ܘܡܫܡܠܝ: ܗܼܘ ܗܢܐ ܣܒܐ ܡܒܪܟܐ܆ ܘܒܡܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘܼܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܗܼ. ܥܕܟܝܠ ܡܬܝܥܢ ܗܘܐ ܘܡܬܟܫܪ ܕܢܟܢܫ ܣܒܥܬ ܢܦܫܗ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܟܕ ܣܒܐ ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܝܘܗܝ: ܘܥܠ ܪܫ ܐܘܪܚܐ ܕܡܐܙܠܬܗ ܩܐܡ ܗܘܼܐ. ܗܼܘ ܠܓܡܪ ܠܐ ܫܠܐ ܗܘܼܐ ܡܢ pb. 7 ܕܢܪܒܐ ܟܝܣܗ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܟܪ̈ܘܗܝ: ܗܕܐ ܓܝܪ ܝܨܦܘܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܗ. ܕܙܘ̈ܕܐ ܥܠ ܙܘ̈ܕܐ ܢܘܣܦ ܠܗ ܠܐܘܪܚܐ ܢܓܝܪܬܐ ܕܡܐܙܠܬܗ. ܘܟܕ ܫܟܢܬ ܒܗ ܬܓܘܪܬܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐܼ. ܒܕܡܘܬ ܟܦܢܐ ܘܝܐܝܒܐ ܒܚܕܘܬܗ ܣܩ ܒܠܥܗܿ. ܘܩܕܝ ܒܣܝܒܘܬܗ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܕܠܗܿ ܡܬܝܐܒ ܗܘܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ. ܘܚܿܙܩ ܨܝܕ ܡܪܗ ܒܙܟܘܬܐ. ܟܕ ܛܥܝܢ ܥܠ ܟܬܦܗ ܡܠܘܐܐ ܕܬܐܓܘܪܬܗ. ܘܒܫܪܪܐ ܗܢܘ ܬܓܪܐ ܚܟܝܡܐ ܕܠܩܘܫܬܝܢ. ܕܣܦܼܩ ܒܝܕܥܬܗ ܕܢܬܬܓܪ ܚ̈ܝܐ ܠܩܢܘܡܗ. ܥܒܼܕܐ ܛܒܼܐ ܘܟܫܝܪܐ. ܕܒܐ̈ܦܐ ܓ̈ܠܝܬܐܐܝܬ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܠܡܪܗ ܚܘܫܒܢ ܟܟܪ̈ܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܗ. ܦܥܠܐ ܓܡܝܪܐ ܘܟܫܝܪܐ. ܕܡܢ ܨܦܪܐ ܫܪܝ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܡܪܗ. ܘܒܚܝܠ ܥܘܙܐ ܕܛܠܝܘܬܗ ܣܒܠ ܝܘܩܪܐ ܕܚܘܡܗ ܕܝܘܡܐܼ ܘܠܐ ܐܬܥܘܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܪܗ: ܘܟܕ ܬܘܒ ܪܟܢܘ ܛ̈ܠܠܝܗܿ ܕܛܠܝܘܬܐ. ܘܣܡܟ ܥܘܠܗܝ ܦܢܝܗܿ ܕܣܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܐܬܒܨܪ ܥܡܠܐ ܕܦܘܠܚܢܗ: ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܛܠܝܘܬܗ ܐܬܝܬܝܪ ܦܘܠܚܢܐ ܕܟܐܢܘܬܗ ܒܙܒܢ ܣܝܒܘܬܗ. ܘܟܕ ܪܡ ܩܠܗ ܘܓܠܝܢ ܐܦ̈ܘܗܝܿ. ܡܩܒܠ ܡܢ ܡܪܗ ܐܓܪܐ ܕܦܘܠܚܢܗ. ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܩܠܣܿ. ܠܡܢ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܩܘܠܣܗ ܕܡܠܬܢܿ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܘܗܝ ܫܒܝܚܐܼ ܘܢܨ̈ܚܢܘܗܝ ܬܡ̈ܝܗܐ ܘܗܢܘܢ ܡܟܪܙܝܢ ܟܠܫܥ ܩܘ̈ܠܣܘܗܝ: ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܦܘܫ ܠܢ ܡܢ ܬܚܘܝܬܐ ܕܣܗܕܘܬܗ ܛܒܬܐ. ܕܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܪܘܚܢܐ. ܘܢܗܘܐ ܛܠܘܡܐ ܠܥܡܠܐ ܐܡܝܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ: ܘܠܚ̈ܫܐ ܘܠܫܢ̈ܕܐ ܕܗܕܡ̈ܘܗܝ: ܕܬܫܥܝܬܗ. ܕܒܦܣ̈ܝܩܬܐ ܢܪܫܘܡ ܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܗ ܘܗܘܼܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢ ܡܢ ܠܥܠܼ. ܐܬܣܝܡ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܠܡܚܬ ܠܪܗܘܡܐ. ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥ̈ܠܝܐ ܕܓܠܝܘܣ ܕܒܗܘܢ ܡܡܠܟ ܗܘܐܼ. ܐܝܟ ܕܢܚܕܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܘܢܗܘܐ ܐܘܛܩܪܛܘܪ ܥܠ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܟܕ ܐܪܓܫ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܒܗܠܝܢ: ܘܐܝܼܠܦ ܘܐܫܬܪܪ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܥܠ ܛܪܘܢܐ ܕܗܼܘ ܡܡܠܟܼ. ܚܫ ܒܢܫܗܼ ܘܡܠܝܐܝܬ ܐܬܓܢܚ ܒܠܒܗ. pb. 8 ܘܐܬܢܚ ܘܐܡܼܪ. ܘܝ ܠܡ ܕܥܼܒܪ ܐܝܩܪܐ ܡܢ ܥܗܕܬܢܿ ܘܡܬܝܗܒ ܩܘܕܫܢ ܠܚܒܠܐܼ. ܘܩܡܝܢ ܠܒܙܚܐ ܘܥܡܢ ܠܪܕܘܦܝܐ. ܐܫܬܡܥ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܛܒܼܐ ܕܚܢܼܦܘܬܗ ܕܗܢܐ ܫܢܝܐܼ. ܘܐܬܡܠܟܬ ܗܘܬ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܛܒ ܟܪܝܘܬܐ ܥܠ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܫܝܫܐܝܬ ܒܕܡܘܬ ܪܡܝܐ ܡܒܟܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܠܡ̈ܠܟܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܕܥܢܕܘ. ܘܡܬܬܢܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܚܒܠܝܗ ܠܡܠܟܘܬܢ ܕܐܬܓܠܙܬ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܟܘܢ ܡܩܝ̈ܡܢܝܗ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܘܡ̈ܫܝܢܢܝܗ ܕܥܕܬܐ. ܐܟܪ̈ܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܕܥܡܠܬܘܢ ܒܐܫܟܪܐ ܡܠܝܬ ܟܘ̈ܒܐ. ܘܥܩܪܬܘܢ ܡܢܗܿ ܝܥܼܪܗ ܕܚܛܝܬܼܐ ܘܙܝ̈ܙܢܝܗܿ ܕܚܢܦܘܬܐ: ܘܦܠܚܬܼܘܢܗܿ ܒܩܩܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܟܘܢܿ ܘܫܕܝܬܘܢ ܒܗ ܙܪܥܐ ܛܿܒܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܟܘܢ: ܘܝܗܒܬ ܦܐܪ̈ܐ ܒܬܠܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ. ܘܗܐ ܐܓܪܗ ܕܦܘܠܚܢܟܘܢ ܩܕܡܝܟܘܢܿ ܘܕܘܟܪܢܟܘܢ ܛܿܒܐ ܒܬܒܝܠ. ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܚܫܝ̈ܫܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܕܕܡܝܢ ܠܗܝܢ܆ ܡܬܕܟܪ ܗܼܘܐ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܠܕܒܝܬ ܩܘܣܛܝܛܝܢܘܣ ܡ̈ܠܟܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܡܢ ܬܘܝܪܘܬܐ ܕܠܒܗܼܘܚܫܐ ܕܪܥܝܢܗ. ܘܟܕ ܐܦܝܓ ܩܠܝܠ ܪܥܝܢܗ ܒܝܕ ܕܡ̈ܥܐ ܕܥ̈ܝܢܘܗܝ. ܒܕܡܘܬ ܪܥܝܐ ܟܐܢܐ ܕܟܐܒ ܠܗ ܥܠ ܡܪܥܝܬܗ: ܐܡܬܝ ܕܡܬܬܣܝܡ ܕܐܒܐ ܕܢܣܪܘܚ ܒܓܙܪܗ. ܘܫܿܕܐ ܩܠܐ ܒܗܿ ܒܥܢܐ ܘܟܢܫܐ ܠܘܬܗܼ. ܗܟܢܐ ܒܗܕܐ ܕܡܘܬܐ ܐܦ ܣܒܐ ܡܒܪܟܐܼ. ܟܕ ܫܡܥ ܥܠ ܡܬܝܬܗ ܕܗܢܐ ܡܣܝܒܐܼ. ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐܼ ܫܕܪ ܟܢܫܗ ܠܘܬܗ ܠܟܠܗ ܩܝܡܐ ܕܥܕܬܐܼ. ܡܢ ܪܒܼܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܠܒ̈ܢܝܐ ܚܒܝ̈ܒܐ ܡܪܬܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܟܕܐ ܡܿܪ. ܚܙܘ ܒ̈ܢܝܼ ܐܙܕܗܪܘ ܒܢܦܫܟܘܢ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܗܝܡܢܘܬܟܘܢܿ ܘܚܡܣܢܘ ܒܫܪܪܟܘܢ ܘܗܘܘ ܠܒܝ̈ܒܐ ܘܚܝܠܬܢܐ. ܕܐܒܐ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܕܢܫܬܠܛ ܥܠܝܢ. ܘܢܣܝܘܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܩܘܡ ܥܠ ܥܕܬܐ. ܚܙܘ ܕܠܡܐ ܬܬܪܦܘܢ ܡܢ ܫܪܪܟܘܢܿ ܘܬܬܩܛܥ ܠܟܘܢ ܒܢܣܝܘܢܟܘܢܿ ܩܠܝܠ ܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܘܛܒ ܙܥܘܪ. ܘܫܩܠ ܠܗ ܫܘܠܡܐ ܢܣܝܘܢܟܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܡܪܦܐ ܐܠܗܐ ܐܝܕܐ ܒܡܪܥܝܬܗ. ܕܒܕܡܗ ܝܩܝܪܐ ܙܒܝܢܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܫܒܿܩ ܠܗܿ ܠܓܡܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܐܒܐ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܢܗܘܐ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐ ܢܫܬܠܛ ܛܪܘܢܐ ܠܝܛܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܢܿ ܠܡܪܕܘܬܢ ܥܠ ܕܚܛܝܼܢ. pb. 9 ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܒ̈ܢܝ ܡܗܝܡܢܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܼܢ. ܕܒܥܩܒܐ ܕܫܘܪܝܗܼ ܥܐܠ ܫܘܠܡܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܡܬܘܡ ܐܗܡܝ ܐܠܗܐ ܚܝܪܗ ܡܢ ܥܕܬܗ. ܐܠܐ ܒܟܠܙܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܥܠܝܗܿ ܠܛܒܬܐ. ܐܦ ܒܙܒܢ ܡܪܕܘܬܗ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܠܐ ܦܪܩܗܿ ܒܙܒܙܢ ܢܣܝܘܢܗܿ. ܠܐܗܟܝܠ ܬܬܙܝܥܘܢ ܐܘ ܬܬܪܗܒܘܢ ܡܢ ܛܒܐ ܕܚܢܦܘܬܗ ܕܗܢܐ ܛܪܘܢܐܼ. ܕܝܘܡܢ ܡܬܬܪܝܡ ܘܡܫܬܩܠ܇ ܘܡܚܪ ܒܿܛܠ ܘܠܝܬܘܝ. ܘܐܒܕ ܘܐܬܥܛܝ ܕܘܟܪܢܗ. ܘܕܘܟܪܢܐ ܕܩܢܝܢ ܒܗ ܫܪܝܪܐ ܒܡܘܕܝܢܘܬܢ. ܠܥܠܡ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܒܒܪܝܬܐ. ܠܡܚܕܐ ܗܟܝܠ ܘܠܡܪܘܼܙ. ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܐܡܬܝ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ ܥܕܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܥܪܝܨܐܝܬ. ܕܒܡܘܬ ܕܗܒܐ ܛܒܐ ܕܒܟܘܪܐ ܡܚܘܐ ܫܘܦܪܐ ܕܦܐܝܘܬܗ: ܘܬܗܪ̈ܝܢ ܒܗ ܚܙ̈ܝܘܗܝ܆ ܗܟܢܐ ܒܟܘܪܐ ܕܢܣ̈ܝܘܢܐ ܡܬܒܚܪܗܝܢ ܓܡܼܝܪ̈ܐܼ. ܘܒܝܕ ܒܘܩܝܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܫܪܝܪܐ. ܕܠܐ ܓܝܪ ܐܓܘܢܐ ܘܕܠܐ ܢܨܚܢܐ ܘܕܠܐ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܐܦܠܐ ܟܠܝܠܐ ܘܙܟܘܬܐ ܒܒܘܩܝܗ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܬܩܠܣܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܪܗܛܗܘܢܼ. ܡܐ ܕܙܟܘܼ ܫܩܠܝܢ ܢܨܚܢܐ. ܠܐ ܡܩܠܣ ܠܗ ܠܐܬܠܝܛܐ ܫܡܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܗܿ: ܐܢ ܒܘܩܝܗ ܕܚܠܨܘܬܗ ܒܐܓܘܢܐ ܠܐ ܡܚܘܐ. ܐܦܠܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ ܫܡܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܗܿ. ܐܢ ܒܘܩܝܗܿ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܠܡ ܓܡܿܪ ܒܢ. ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܒܘܩܝܐ. ܘܒܘܩܝܐ ܣܒܪܐ. ܣܒܪܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܒܗܬ. ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܗܟܝܠ ܕܫܪܝܪܐ ܠܗܘܢ: ܘܬܟܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܒܪܬ ܕܠܐ ܡܒܗܬܼ. ܫܕܘ ܡܢܟܘܢ ܡܐܝܢܘܬܐ ܘܪܦܝܘܬܐ ܘܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ. ܘܐܚܕܘ ܕܪܐ ܥܡ ܚܛܝܬܐܼ ܘܬܒܪܘ ܥ̈ܘܩܣܝܗܿ ܘܒܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܩܢܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܐܬܟܬܫܘ ܥܡ ܛܘܥܝܝ ܘܫܗܘ ܚܐܦܗܿ: ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܝܐܐ ܥܘܫܢܐ. ܘܠܟܘܢ ܦܐܝܐ ܓܢܒܪܘܬܐ. ܕܡܢ ܗܿܘ ܫܬܐܣܬܗܿ ܕܥܕܬܐ ܪܝܫ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܝܠܦܬܘܢ ܛܟܣܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ. ܘܕܪܫܬܘܢ ܠ̈ܦܟܬܗܿ ܕܐܓܘܢܝܣܛܘܬܐ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܠܒܝܫܐ ܠܓܡܪ ܕܢܣܒ ܡܢܟܘܢ ܙܟܘܬܐ. ܕܫܪܝܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܠܒܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢܼ ܘܒܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܡܚܙܩ ܪܥܝܢܟܘܢܿ ܘܟܡܐ ܐܢ ܡܥܨܐ ܕܢܬܟܬܫ ܥܡܟܘܢܼ. pb. 10 ܫܩܝܠܐ ܗܝ ܡܢܗ ܙܟܘܬܐ. ܘܡܢ ܝܬܝܪܗ ܡܙܕܝܦܪ ܒܨܢ̈ܥܬܗ: ܐܬܠܝܛܐ ܗܘ ܓܝܪ ܓܘܡܕܢܐ ܕܠܐ ܒܗܬ. ܘܟܕ ܚܝܒܐ ܗܼܘ ܬܘܒ ܡܬܟܬܫ. ܘܠܝܬ ܠܗ ܠܓܡܪ ܫܠܝܐ ܡܢ ܬܟܬܘܫܗ. ܥܡ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܓܝܪ ܘܫܪܝܪܐ ܒܫ̈ܘܓܫܐ ܘܒܫ̈ܘܕܠܐ ܕ̈ܨܢܥܬܗ ܟܬܫ ܥܡܗܘܢ. ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܚܝܠܝܢ ܘܟܪ̈ܝܗܝܢ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܙܟ̈ܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܬܓܒ܇ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܓܠܘܙ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܝܗܿܒ ܠܗܿ ܥܝܐ ܠܪܦܝܘܬܗܘܢܿ ܕܒܨܒܝܢ ܚܐܪܘܬܗܘܢ ܗܘܘ ܫ̈ܦܠܐ ܒܐܓܘܢܗܘܢ.܀܀ ܐܬܬܥܝܪ ܗܟܝܠ ܐܚ̈ܝ ܘܩܘܡܘ ܒܝܗܡܢܘܬܐ. ܘܐܬܓܒܪܘ ܐܬܚܣܢܘ ܘܠܐ ܬܬܪܦܘܢ ܠܒܝܫܐ ܒܥܠܕܟܘܢ ܕܢܬܥܫܢ ܥܠܝܟܘܢ. ܐܬܠܝܛܐ ܗܿܘ ܓܝܪ ܫܦܠܐ ܨܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܚܠܝܡܐ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܘܫܪܝܪ ܚܘܒܗܘܢ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܘܢ ܘܥܝܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܫܪܝܪܐ ܒܙܟܘܬܗܘܢ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܩܪܒ ܥܡܗܘܢܿ ܒܕܠܐ ܕܚܠܝܢ ܐܘ ܡܬܪܗܒܝܢ ܡܢ ܫ̈ܢܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܕܡܣܒܠ ܠܗܘܢܼ. ܒܐܝ̈ܕܝ ܡ̈ܠܟܐ ܚ̈ܢܦܐ ܘܕ̈ܝܢܐ ܕܥܘܠܐ: ܐܦ ܚܢܢ ܒ̈ܢܝ. ܢܗܘܐ ܥܝܪ̈ܝܼܢ. ܘܥܬܝܕܝܢ ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܐ ܢܬܪܦܐ ܒܐܓܘܢܗܿ ܕܚܠܝܨܘܬܢ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܒܩܐܪܣܐ ܘܒܥܕܢܐ ܕܩܪܒܐ: ܐܝܢܐ ܕܓܢܒܪ ܒܚܝܠܗ ܘܠܒܝܒ ܒܪܥܝܢܗ ܝܗܿܒ ܦܓܪܗ ܠܡ̈ܚܘܬܐ. ܘܟܡܐ ܙܒܢ̈ܝܢ ܘܠܡܘܬܐ ܢܦܫܗ ܡܫܼܠܡ. ܕܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܫܡܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܢܩܒܠܼ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦܢ ܠܢ ܙܕܩܿ. ܕܐܝܟ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܘܠܒܝ̈ܒܐ ܢܗܘܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܠܐܝܓܘܢܐ. ܘܫܪ̈ܘܝܐ ܠܐܬܠܝܛܘܬܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܟܐܢܐܼ ܕܟܡܐ ܕܣܝܡܝܢܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܒܪܫܢܘܬܐ. ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܼܢ. ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܒܟܝܪ̈ܝܐ ܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܕܒܐ̈ܝܕܝ ܙܒܢܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܢ. ܘܢܗܘܐ ܚܘܪܐ ܛܿܒܐ ܘܛܘܦܣܐ ܫܦܝܪܐ ܠܡ̈ܗܝܡܢܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܕܪܓܝܢ ܕܪܓܗܿ ܡܥܠܝܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܢܬܠ ܬܚܘܝܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡ̈ܣܝ̈ܒ̈ܝ. ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܢܿ ܠܫܪܟܐ ܕܥܗܕܬܐ ܕܣܡܢ ܒܐܬܪܢ. ܩܘܫܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐܼ ܘܟܐܢܘܬܐ. ܕܟܡܐ ܕܣܡܢ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܫܘ̈ܬܦܐ ܐܚ̈ܝ ܒܪܝܫܢܘܬܐ ܘܒܓܒܝܘܬܐܼ. pb. 11 ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܫܘ̈ܬܦܐ ܠܚܫܐ ܕܡܘܬܗ. ܘܠܐܝܓܘܢܗܿ ܚܣܝܢܐ ܕܙܩܝܦܘܬܗ: ܘܠܘ ܠܚ̈ܫܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܢܗܘܐ ܫ̈ܘܬܦܐ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܚ̈ܫܐ ܕܡܪܗ: ܗܿܘ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܛܘܒܢܐ. ܕܐܢ ܫܘ̈ܬܦܐ ܚܢܢ ܒܚܫܗ: ܫܘ̈ܬܦܐ ܚܢܢ ܐܦ ܒܒܘܝܐܗ. ܦܐܐ ܠܗܿ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝܕܘܬܐ ܕܫܩܠܐ ܒܩܢܘܡܗܿ ܛܘܦܣܐ ܕܪܗܒܢܝܗܿ. ܕܐܦ ܗܿܘ ܪܫ ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܫܩܼܠ ܒܩܢܘܡܗ ܛܘܦܣܐ ܕܪܒܗ: ܘܫܐܼܠ ܕܢܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܝܫܗ. ܘܟܡܐ ܝܩܝܪ ܗܼܘܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܡܘܬܐ ܕܡܪܗ. ܕܥܩܒܗܿ ܕܙܩܝܦܘܬܗܿ ܫܐܠ ܕܢܢܿܫܩ ܒܥܕܢ ܡܘܬܗ: ܒܗܢܐ ܬܓܪܐ ܪܘܚܢܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܡܿܪܐ. ܕܟܕ ܛܒ ܥܬܝܪ ܗܘܼܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ: ܘܡܫܪܬܚ ܘܗܘܐ ܘܓܡܝܪ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܝܦܘܬܐ. ܘܫܩܝܠ ܩ̈ܠܝܕܐ ܕܪܘܡܐ ܘܕܥܘܡܩܐ. ܘܡܗܝܡܢ ܒܝܬܓ̈ܙܝܗܿ ܕܐܠܗܘܬܐ: ܘܛܘܒܗ ܝܗܝܒ ܘܟܘܪܣܝܗ ܡܠܝܟ ܘܡܘܠܟܢ̈ܘܗܝ ܫܒܝܚܝܼܢ. ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ. ܠܐ ܡܢܬ ܠܗ ܘܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܕܢܢܘܚ ܡܢ ܥܡܠܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܩܢܐ ܗܘܼܐ ܟܬܫ ܗܘܼܐ. ܕܒܬܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܢܼܐ ܗܘܼܐ ܪܗܛ ܗܘܐ. ܒܗܠܝܢ ܟܫܝܪ̈ܐ ܙܕܩܿ ܕܢܚܣܘܡ ܐܢܫܿ: ܕܐܬܟܫܪܘ ܘܙܒܢܘ ܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ. ܡܢ ܝܘܬܪܢ ܟܣܦܐ ܘܟܟܪ̈ܐ ܕܐܬܗܝܡܢ܇ ܘܢܛܪܘ ܓܘܥܠܢܐ ܒܪܒܝܬܗ ܠܝܗܘܒܗ. ܘܐܬܬܓܪܘ ܒܗ ܠܩܢܘܡܗܘܢܼ ܡܕܡ. ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ. ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ: ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܣܠܼܩ: ܘܟܕ ܬܘܒ ܨܿܒܐ ܗܘܼܐ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܡܬܘܚ ܡܠܬܗ ܥܠ ܡܠܦܢܘܬܗ. ܐܦܢܛܘܣ ܡܫܡܢܐ ܥܠ ܣܒܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ. ܐܒܝܼ. ܗܒ ܠܗܿ ܫܠܝܐ ܠܡܠܬܟ ܡܢ ܗܫܐ ܘܐܝܨܦ ܕܐܓܘܢܟ. ܐܬܬܥܝܪ ܫܢܬܼܐ ܘܣܪܗܒ ܐܓܘܢܐ. ܘܡܢ ܟܕܘ ܣܝܒܘܬܟ ܠܕܪܓܐ ܡܥܠܝܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ ܫܘܬ. ܩܕܝܫܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐܼ. ܪܘܙ ܒܢܦܫܗ ܒܐܝܠܝܢ ܕܫܡܼܥ. ܘܚܪ ܒܗ ܒܫܡܫܐ ܗܿܘ ܚܒܝܒܐܝܬ. ܘܫܐܠܗ ܘܐܡܪ ܠܗ. ܡܢܘ ܒܪܝ ܦܬܓܡܟ ܚܘܢܝ: ܦܢܝ ܠܗ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܐܦܢܛܘܣ ܡܫܡܢܗ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܡܣܬܩܒܠܘ ܠܡ ܐܣܬܩܒܠܬ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܒܪܝܐ pb. 12 ܕܥܕܬܐ. ܡܛܘܠ ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܣܝܘܬܟ݀ ܘܚܕ ܡܢ ܦܠܚ̈ܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܘܕܩܛܘܣ. ܡܫܐܠ ܗܐ ܡܛܠ ܡܠܐܟܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܗܘ ܗܢܐܼ ܚܕ ܡܢ ܡܗ̈ܝܡܢܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܘܐܝܬ ܥܡܗ ܐܢܫ̈ܐ ܐܝܕ̈ܝܥܐܼ. ܘܥܣܪܐ ܡܢ ܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܥܠ ܐܝ̈ܕܝܗܝܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܫ̈ܢܐ ܠܚܣܝܘܬܟ. ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܕܐܕܘܩܛܘܣ. ܚܪܒܗ ܕܛܪܘܢܐ ܟܕ ܫܡܝܛܐ. ܨܒܼܐ ܓܝܪ ܕܢܥܘܠ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܗܿ ܒܪܝܐ ܕܥܕܬܐ ܘܠܐ ܝܗܒܬ ܠܗ. ܒܢܛܪ̈ܝ ܬܪܥܗܿ ܓܝܪ ܟܠܝܬܗ ܥܕ ܝܠܦܐ ܚܣܝܘܬܟ ܒܗܠܝܢ. ܬܗܪܬ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܥܒܕܗܿ ܕܚܛܝܬܐܼ. ܕܐܝܟܢܐ ܣܒܼܠ ܒܢܦܫܗܿ. ܘܠܐ ܐܬܚܡܬ ܐܘ ܪܓܙ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܬ ܠܗ. ܐܦܠܐ ܐܬܚܪܝ ܕܢܥܘܠ ܡܢ ܕܝܠܼܦ ܨܒܝܢܢ. ܘܗܐ ܚܐܪ ܥܕܟܝܠ ܠܦܘܩܕܢܟ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣ ܟܕ ܫܼܡܥ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܼܢ. ܠܐ ܐܬܪܗܒ ܐܘ ܐܬܙܿܝܥ. ܡܘܣܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܘܣܘܐ. ܕܐܡܬܝ ܢܬܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܛܘܒܐ ܓܝܪ ܝܗܿܒ ܗܼܘܐ ܟܘܠܫܥ: ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘܘ ܠܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ. ܐܡܬܝ ܕܩܪܐ ܗܘܐ ܒܣܗ̈ܕܘܬܗܘܿܢܿ ܘܡܬܗܪܓ ܒܢܨ̈ܚܢܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܚܿܕܐ ܗܘܐ ܘܪܘܙ ܪܥܝܢܗ ܒܩܪܝܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܠܗܼ ܝܨܦ ܗܘܐ ܚܫܐ ܩܠܝܠ ܒܪܥܝܢܗ. ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܡܪܥܝܬܗ ܕܛܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܕܟܝܠ ܬܘܠܡܕܗܘܢܿ ܒܕܠܐ ܡܦܣ ܗܘܼܐ. ܐܝܟܢܐ ܢܦܩܝܢ ܒܗ ܒܐܓܘܢܗܘܢܿ ܘܟܕ ܚܙܗܿ ܠܡܪܥܝܬܗ. ܕܟܡܝܪܐ ܘܚܫܝܫܐܼ. ܐܙܝܥ ܐܝܕܗ ܘܚܬܡܗܼ ܠܟܠܗ ܩܝܡܐ ܕܥܕܬܐ. ܠܓܒܪ̈ܐ ܘܠܢ̈ܫܐ. ܘܡܠܼܐ ܒܠܒܗܘܢ. ܘܒܝܐ ܐܢܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܐܬܠܒܒܘ ܒܢ̈ܝ ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢܼ ܘܐܬܕܟܪܘ ܕܐܝܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ. ܘܡܪܘ ܒܝ ܕܐܝܬܝ ܣܒܐ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܕܡܬܪܓܪܓ ܐܢܫ ܠܡ̈ܝܐ ܩܪ̈ܝܪܐ ܡܐ ܕܨܗܐ. ܗܟܢܐ ܨܗܝܐ ܢܦܫܝ ܘܡܨܠܝܐܼ. ܕܐܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܗܘܐ ܒܘܟܪܗ ܕܐܓܘܢܐ ܘܠܩܝܫܝܗ ܕܪܕܘܦܝܢ. ܘܢܣܼܒ ܒܝ ܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܒܝ ܢܬܬܢܝܚ ܪܘܓܙܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܢܬܪܥܐ ܐܠܗܐ ܠܥܡܗ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܢܝ܇ ܚܘܘ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐܼ. ܘܗܘܘ ܥܬܝܕܝܢ ܘܡܛܝܒܝܢ ܠܡܘܝܕܢܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ pb. 13 ܡܫܝܚܐ. ܘܐܢ ܗܿܘܐ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡܘܗܝ: ܕܢܥܒܕ ܒܚܢܢܗ ܐܝܟ ܕܡܥܕ. ܘܢܥܒܪ ܙܒܢܐ ܘܫܝܐ ܡܢ ܥ̈ܕܬܗܼ. ܨܒܝܢܟܘܢ ܛܿܒܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩܒܠ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܟܐܢܐ ܩܕܡܘܗܝ: ܕܢܥܫܢ ܫܒܛܗ ܥܠ ܡܪܕܘܬܢ: ܠܐ ܒ̈ܢܝ ܢܫܬܐܠ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ. ܕܠܡܐ ܢܫܬܟܚ ܠܢ ܢܘܟܪ̈ܝ ܘܠܐ ܒ̈ܢܝܐ. ܗܝ ܕܐܡܼܪ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ. ܕܐܢ ܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܚܢܼܢ. ܗܘܢܢ ܠܢ ܢܘܟܪ̈ܝ ܘܠܐ ܒ̈ܢܝܐ. ܠܡܢ ܓܝܪ ܕܪܚܡ ܠܗ ܐܠܗܐ ܪܕܐ ܠܗܼ. ܐܝܟ ܐܒܐ ܕܪܕܐ ܠܒܢܗܘܗܝ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܒܘܝܐܐ ܡܚܝܠ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܪܥܝܬܗܼ. ܦܪܘܬܢܛܣ ܢܛܿܪ ܬܪܥܗܿ ܕܥܕܬܐ ܥܠ ܒܠܗܝܗ ܘܐܡܪ ܠܗ. ܐܕܘܩܛܘܣ ܠܡ ܡܗܝܡܢܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܒܟܕ ܫܠܼܚ ܠܚܣܝܘܬܟ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ ܠܚܟܡܬܟ. ܕܒܝܢܝ ܘܠܟ ܐܫܡܥܟ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܠܚܬ ܕܐܡܿܪ ܠܟܼ. ܦܩܘܕ ܠܡ ܘܢܥܘܠ ܩܕܡܝܟ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܝܬ ܠܟ ܨܒܝܢܐ ܕܩܕܡ ܟܢܫܐ ܗܢܐ ܕܟܢܝܫ ܐܦܠܘܓ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܠܣܝܒܘܬܟ ܐܝܟ ܕܬܦܩܕܬ. ܐܦ ܗܕܐ ܠܡ ܬܘܒ ܕܝܠܟ ܗܼܝ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܘܕܥܝܢܝ ܨܒܝܢܟ. ܐܘܣܒܝܣ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐܼ ܐܡܼܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܕܠܐ ܒܢ̈ܝ ܢܥܠܘܢ ܛ̈ܡܐܐ. ܘܢܕܘܫܘܢ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܢܬܿܠ ܢܦܫܢ ܕܚܢܢ ܢܦܘܩ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܟܢ̈ܫܝܗ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܐܠܦ ܡܢܘ ܨܒܝܢܗ ܕܡܣܝܒܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܐܬܪܥܝ ܥܠ ܥܡܢ ܘܥܠ ܥ̈ܕܬܢܿ ܘܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܚ ܠܼܢ. ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܠܚܡܐ ܠܫܢܝܘܬܗ ܒܐܝ̈ܕܝ ܫܠܝܚܗ ܢܗܦܟ ܠܗ. ܘܟܕ ܝܗܼܒ ܪܥܝܐ ܛܿܒܐ ܢܦܫܗ ܕܢܦܘܩ ܡܢ ܥܕܬܗܼ. ܐܚܕܬ ܥܩܒܗܼ ܟܠܗܿ ܡܪܥܝܬܗ. ܘܐܙܠ ܗܼܘܐ ܒܪܝܫ ܩܝܡܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܐܝܟ ܪܒ ܚܝܠܐ ܒܪܝܫܐ ܕܡܪܥܝܬ. ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܠܘܝܘ ܠܗ ܘܢܦܩܘ ܥܡܗ ܡܢ ܥܕܬܐ: ܒܚܕܐ ܢܦܫ ܘܒܚܕ ܪܥܝܢ: ܟܢܫܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܘܕܢ̈ܫܐ: ܐܝܟ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܢܦܫܢ. ܘܚܿܕܐ ܗܘܐ ܘܪܘܙ ܪܥܝܢܗ ܒܟܢܘܫܬܐ ܕܥܕܬܗ: ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ܪܥܝܢܐ ܚܠܝܡܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܗܿܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐ ܘܡܩܠܣ ܗܘܐ ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܘܟܕ ܣܡܟ ܪܥܝܐ ܒܪܝܟܐ ܗܼܘ pb. 14 ܘܡܪܥܝܬܗ ܠܬܪܥܐ ܒܪܝܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܙܝܘܐ ܦܐܝܐ ܐܬܢܣܟ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܘܣܒܝܣ ܛܘܒܢܐ. ܘܕܡܿܐ ܗܘܼܐ ܚܙܘܗ ܠܚܙܘܐ ܕܡܠܐܟܐ. ܗܟܢܐ ܕܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܕܘܩܛܣ. ܬܗܕ ܛܒܼ ܘܐܬܕܡܪ ܒܚܙܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܠܐܒܐ ܒܣܝܡܐ ܡܫܐܠ ܗܼܘܐ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܦܩܘܕܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܠܥܡܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܇ ܗܼܘ ܕܝܢ ܚܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܒܠܒܝܒܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܒܦܪܗܣܝܐ ܦܢܝ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܙܥܘܪܗܘܢ ܕܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢ ܡܕܡ ܨܒܝܬ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢ ܚܢܢ ܕܢܒܨܪ ܡܕܡ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܟܡܐ ܕܡܨܝܢܢ. ܡܛܠ ܚܟܡܬܟ ܘܢܗܝܪܘܬ ܐܝܕܥܬܟ. ܐܚܝܕ ܓܝܪ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ ܪܕܝܐ ܘܚܟܝܡܐ܇ ܕܢܩܕ ܒܗ̈ܕܡܘܗܝ ܘܩܕܝܫ ܒܚܘ̈ܫܒܘܗܝ܆ ܣܡܟ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܬܫܡܫ ܠܐܠܗܐܼ ܟܠ ܝܘܡ̈ܝ ܚܝ̈ܝܟ: ܘܒܐܝ̈ܕܝ ܟܘܡܪ̈ܐ ܡܫܡ̈ܗܐ ܘܝܩܝܪ̈ܐ ܕܙܘܣ ܘܕܐܦܠܘܼ. ܡܐܢ̈ܝ ܟܘܡܪܘܬܐ ܫܕܪ ܠܟܿ: ܕܒܗܘܢ ܬܫܡܫ ܘܬܫܦܪ ܠܐ̈ܠܗܐ. ܘܗܐ ܕܢܬܗܝܡܝܢ ܠܟ ܡ̈ܠܝܼܢ. ܗܐ ܟܬܒܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ ܠܟ ܐܫܬܕܪ ܩܕܡܐܝܬ. ܐܝܟ ܪܝܫܐ ܕܐܘܚܕܢܢ ܘܟܘܡܪܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܕܡܢܗ ܬܫܬܘܕܥ ܕܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬܟ: ܘܐܘܫܛ ܘܝܗܒ ܠܗ ܟܬܒܗ ܕܡܣܝܒܐ. ܘܩܒܠܗ ܡܢܗܼ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܝܕܥܿ ܡܢܐ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܢܥܒܕ.܀. ܦܚܡܐ ܕܝܢ ܕܟܬܒܐ ܕܫܐܬܕܪ ܠܗ ܡܢ ܛܪܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܫܩܝܠ ܠܢ ܢܣܝܢܐ ܕܪܕܝܘܬܟ ܘܒܘܩܝܗ ܕܝܕܥܬܟ. ܗܘܼܐ ܠܢ ܨܒܝܢܐܼ. ܕܠܐ ܢܒܨܪܟ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܐܦܠܐ ܢܬܚܬܝܟ ܡܢ ܪܒܘܬܟܼ. ܐܢ ܐܢܬ ܒܥܓܠ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܠܐ ܠܢ. ܕܠܐܢܫܐ ܚ̈ܠܝܡܝ ܒܐܝܕܥܬܗܘܢ ܘܢܗܝܪ̈ܝ ܒܣܘܟܠܗܘܢ. ܡܛܘܠ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ. ܢܕܚܘܩ ܢܫܕܐ ܐܢܘܢ ܡܢܢ܇ ܟܕ ܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܠܡܥܕܪܘ ܥܡܢ ܒܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܐܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܫܚܝܢ ܠܐ̈ܠܐ. ܚܪܢܢ ܓܝܪ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ pb. 15 ܒܥ̈ܝܢܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܕܪܥܝܢܼܢ. ܘܐܫܟܚܢܢ ܕܢܫܬܘܕܥܼ. ܕܐܢ ܫܘܒܩܢܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܡܬܥܒܪ̈ܢܐܼ. ܡܠܟܘܬܢ ܠܡܬܩܦܼ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܕܠܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܒܗ. ܐܢ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܫܩܠܝܢ ܚܢܢ ܕܢܬܒܥ ܘܢܥܩܒܼ. ܐܗܡܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܗܕܐ ܠܚܘܕ ܚܕܐ ܕܐܠܨܐ ܬܒܥܝܢ ܡܢ ܟܠ. ܕܐ̈ܠܗܐ ܡܢ ܗܫܐ ܢܣܬܓܕܘܢܿ ܘܗܝ̈ܟܠܝܗܘܢ ܢܬܦܬܚܘܢ ܘܥܠܘ̈ܬܗܘܢ ܢܬܒܢܝܢ ܘܡܕܒܚܝܗܘܢ ܘܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܓܠܘܙ. ܥ̈ܬܝܩܬܐ ܥܒܪ ܠܗܝܢ. ܘܨܒܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ ܢܬܚܕܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܫ ܡܢ ܢܦܫܗ ܢܦܪܘܫܿ. ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܝܩܪ ܠܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ܇ ܕܫܦܥܬ ܡܪܚܡܢܘܬܗܘܢ ܐܦ ܨܝܕ ܐܝܠܝܢ ܕܛܠܡܘ ܬܫܒܘܚܬܗܘܢܼ ܕܠܡܐ ܕܝܢ ܬܩܨܦ ܠܟ ܒܗܠܝܢ ܐܘ ܪܕܝܐ ܘܚܟܝܡܐܼ. ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܒܓܒܐ ܕܡܣ̈ܟܠܢܐ ܣܡܝܟ ܒܗܠܝܢ. ܓܒܪܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ. ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܣܡܘܟ ܙܒ̈ܢܐ ܕܒܪܬ. ܘܠܟܪ ܕܪܡܙܝܢ ܠܟ ܬ. ܘܠܡܕܒܪ̈ܢܝܗܘܢ ܡܫܬܡܥܬܼ. ܐܦ ܐܢ ܢܗܘܐ ܕܒܠܝܠܐ ܡܕܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܡ̈ܠܟܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝ. ܘܐܟܦܬܢ ܘܠܝܬܐ ܕܢܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܗܘܢܿ ܘܢܬܢܓ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܘܢܬܕܡܐ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢܿ ܘܗܕܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܗܼܝ ܚܟܝ̈ܡܐ. ܕܠܡܕܒܪ̈ܢܘܗܝ ܕܙܒܢܐ ܢܬܠܘܢ ܨܒܝܢܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܟܬܒܬ ܠܟ܆ ܡܣܬ ܕܬܕܥ ܘܬܣܬܟܠ ܡܢ ܪܡܙܗܝܢ ܕܟܬܝ̈ܒܬܢ ܕܡܢܘ ܨܒܝܢܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܐ ܡܫܚܛܐ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܣܪܝܟ ܪܥܝܢܢ܇ ܗܠܢ ܕܒܠܐ ܐܝܕܥܬܗܘܢ ܐܬܕܡܝܘ ܠܫܢܝܘܬܗܘܢ ܕܓ̈ܠܝܠܝܐ. ܘܐܬܢܓܕܘ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢ. ܘܫܪܘ ܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܣܡܘ ܡ̈ܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܫܚܠܦܘ ܢܡܘܣܝܗܘܢ ܘܒܠܒܠܘ ܛ̈ܟܣܝܗܘܢ. ܟܕ ܛܒܼ ܝܬܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܒܪܒܘܬܐܼ. ܘܥܬܝܪܝܢ ܒܝܕܥܬܐ ܘܢܗܝܪܝܢ ܒܣܘܟܠܐ. ܐܢ̈ܫܐ ܕܣܦܩܘ ܒܚܟܡܬܗܘܢ ܕܢܛܟܣܘܢ ܒܠܝܠܘܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܡܬܗܪ̈ܝ ܠܥܠܡܐ ܒܨ̈ܒܘܬܗܘܢ ܬܡ̈ܝܗܬܐ. ܠܐ ܐܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢ̈ܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܒ̈ܠܒܠܝ ܛܟܣ̈ܐ ܦܐ̈ܝܐ. ܘܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܘܓܠܙܘ ܣܓܕܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܒܚܬܝܪܘܬܗܘܢ܆ ܡܢܘ ܢܩܝܡ pb. 16 ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗܘܢ. ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܚܕ ܪܥܝܢܟ ܒܫܢܝܘܬܗܘܢ. ܕܠܡܐ ܬܬܒܨܪ ܡܢ ܐܝܩܪܟ ܘܬܬܚܬܐ ܡܢ ܪܒܘܬܟ. ܗܿܝ ܕܟܬܒܬ ܠܟ ܡܢ ܠܥܠ. ܠܡܐ ܗܟܝܠ ܬܥܡܠܝܢܝ ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ. ܕܠܘ ܫܒܪܐ ܐܢܬ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܫܘܓܫܐ. ܘܥ ܦܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܐܝܕܥܬܟ. ܘܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ ܕܒܘܝܢܐ܇ ܕܥܒܝܕ ܐܢܬ ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐܼ. ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܠܟ ܐܫܬܕܪ. ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܒܬܪܗ ܣܝܡܐܼ ܟܘܠܗܿ ܕܚܠܬܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܐܝܕܥܬܢ ܗܕܐ. ܕܐܢ ܐܢܬ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܬܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܢ܆ ܘܬܬܦܢܐ ܥܠ ܣܓܕܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐܼ. ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ ܐܬܐ ܒܬܪܟ. ܘܡܬܬܓܪ ܐܢܬ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܟ ܚܝ̈ܐ ܕܢܦܫܿܬܟܘܢܿ ܘܡܬܚܣܟܐ ܐܦ ܡܠܟܘܬܢ ܡܢ ܕܠܡܐܫܕ ܕܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢܢ ܒܐܝܕܢܗ ܕܐܘܚܕܢܢ ܐܦܠܐ ܕܢܚܣܪ ܘܢܬܒܨܪ ܡܢܝܢܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܢܿ ܘܛܒ ܡܫܟܢ ܐܢܬ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܢ ܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ. ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܠܦܝܗܿ ܕܗܕܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܢ ܕܢܦܪܥܟ ܛܒ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ: ܐܥܒܕܟ ܓܝܪ ܪܒܐ ܘܦܩܘܕܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܐܣܝܡܟ ܡܫܡܝܢܐ ܘܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܠܐ̈ܠܗܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܪ̈ܚܡܝ ܚܣ̈ܝܐ ܕܐܟܘܬܟ. ܘܬܥܘܠ ܒܪܐܙܐ ܕܐ̈ܠܗܐܼ ܘܬܕܥ ܟܣ̈ܝܬܐ ܕܡܢ ܥܠܡ. ܘܬܫܬܘܕܥ ܐܦ ܥ̈ܬܝܕܬܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ. ܘܬܐܬܐ ܠܡܘܠܕܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܬܚܕܬ ܥܬܝܩܘܬܟ ܘܬܥܠܡ ܣܝܒܘܬܟ. ܘܕܝܬܝܕܿܐ ܡܢ ܟܠܗܝܼܢ. ܐܝܟ ܕܒܣܝܡܬ ܒ̈ܢܝܐܼ. ܒܪܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܬܥܘܠ ܒܪ̈ܐܙܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ ܐܝܟ ܒܪ ܪ̈ܐܙܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܘܐܓܥܠ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܟܠܗܘܢ ܓ̈ܙܐ ܕܥ̈ܕܬܐ܆ ܐܝܟ ܓܙܒܪܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܘܕܢܬܗܝܡܢܢ ܠܟ ܡ̈ܠܝ ܘܢܫܪܘܢ ܠܟ ܫܘܘܕܝܝܼ. ܗܐ ܫܠܚܬ ܠܘܬܟ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܟ. ܥܣܪܐ ܟܘܡܪ̈ܐ ܡܫܡ̈ܗܐ ܕܙܘܣ ܘܕܐܦܠܘ. ܕܗܢܘܢ ܢܫܠܡܘܢ ܒܥ̈ܒܕܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܟܬܒ ܠܟ. ܗܢܘܢܼ ܓܝܪ ܦܩܝܕܝܢ ܡܢܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ. ܐ̈ܠܗܐ ܓܝܪ ܡܥܕܪܢܝܗܿ ܕܬܒܝܠ ܢܕܝܠܘܢ ܦܩܝܕܝܢ ܡܢܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ. ܐ̈ܠܗܐ ܓܝܪ ܡܥܕܪܢܝܗܿ ܕܬܒܝܠ ܢܕܝܠܘܢ ܒܪܥܝܢܟ ܡܚܫܒܬܐ ܡܥܕܪܢܝܬܐ. ܕܬܥܕܪ ܢܦܫܟ ܘܬܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܒܥ̈ܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܟ̈ܬܝܒܬܗ ܕܡܣܝܒܐ ܩܕܡ pb. 17 ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܦܩܕ ܐܕܘܩܛܣ ܘܥܠܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܟܘܡܪܘܬܗܘܢ. ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܐܫܬܕܪ ܠܗ ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ. ܡܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܛܪܘܢܐ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܐܝܟ ܐܝܕܐ ܕܡܿܠܟܐ. ܘܡܐܢܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܘܡܪܘܬܐ. ܢܚ̈ܬܐ ܡܦܪ̈ܓܐ ܘܫܒܝ̈ܚܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܟܠܝܠܐ ܕܦܚܩܐ. ܛܟܣܐ ܟܠܗ ܘܐܣܟܝܡܐ ܕܪܒܬ ܟܘܡܪܘܬܐ. ܩܕܝܫܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܐ ܚܪ ܒܗܝܢ ܒܡܘܗܒܬܗ ܕܛܡܐܐ. ܐܠܐ ܐܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢܗܝܼܢ. ܘܐܗܠ ܒܗܝܢ ܘܒܡܫܕܪܢܝܗܝܢ. ܘܓܥܪ ܒܗܘܢ ܒܟܘܡܪ̈ܝܗ ܕܚܛܝܬܐ ܟܕܐ ܐܡܿܪ. ܢܓܥܘܪ ܒܟܘܢ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܐܒܘܟܘܢ ܣܛܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܠܗ ܦܠܚܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܙܠܘ ܐܡܪܘ ܠܗ ܠܫܢܝܐ ܕܫܕܪܟܘܢ ܕܗܘ ܘܡܘܗ̈ܒܬܗ ܥܡܗ ܢܐܙܠܢ ܠܐܒܕܢܐܼ. ܗܿܝ ܕܠܘܬ ܣܝܡܘܢ ܒܪ ܦܚܡܗ ܐܬܐܡܪܬ. ܡܢ ܗܿܘ ܫܠܝܚܐ ܕܐܠܗܐ ܪܝܫ ܬܠܡ̈ܝܕܐ. ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܚܛܝܬܐ ܘܚܘ̈ܓܒܝܗܿ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܓܢܒܬܘܢ ܠܦ̈ܫܝܛܐ ܘܐܛܥܝܬܘܢ ܠܒܪܝܪ̈ܐ: ܒܝܕ ܩ̈ܦܠܝܗܿ ܕܫܢܝܘܬܟܘܢ. ܢܐܬܐ ܒܥܕܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܐܒܕܢܐ ܥܠܝܟܘܢܼ. ܘܒܫܥܬܐ ܕܠܐ ܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܬܗܘܐ ܡܢܟܘܢ ܬܒܥܬܐ ܒܟܢܘܬܐ. ܘܒܪܫܟܘܢ ܢܣܩܢ ܨܢ̈ܥܬܐ ܕܠܚܫܬܘܢ. ܘܢܬܘܗ ܘܢܬܘܪ ܛܪܘܢܐ ܕܫܕܪܟܘܢ܇ ܡܐ ܕܐܿܬܐ ܠܐܕ̈ܢܘܗܝ ܛܒܼܐ ܕܐܒܕܢܟܘܢܿ ܐܕܘܩܛܣ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܒܢܦܫܗ ܡܬܕܡܪ ܗܘܐ ܘܡܬܩܠܐ. ܘܐܝܟ ܠܕܦܘܪܣܐ ܕܣܘܥܪܢܗܼ. ܒܢܝ̈ܚܬܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܫܚ. ܗܘܐ ܥܡܗ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܠܘ ܠܡ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܝܢܢ ܒܐܝܩܪܟ ܨܒܝܬ ܒܐܝܩܪܢ ܐܘ ܦܦܝܣ. ܘܗܕܐ ܠܡ ܟܐܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܡܿܠܟܐ ܙܟܝܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܝܟ ܒܪ ܦܚܡܗ ܣܡܟ ܒܟ̈ܬܝܒܬܗ: ܘܒܕܝܩܪܬ ܥܠܘܗܝ ܣܝܒܘܬܟ ܐܝܟ ܕܠܐܒܐ ܛܒܿܐ ܡܘܗܒܬܐ ܫܕܪ ܠܟ:ܘܐܢܬ ܒܚܬܝܪܘܬܟ ܒܡ̈ܠܐ ܕܨܥܪܐ ܕܨܘܚ̈ܝܬܐ ܐܝܟ ܕܒܟܐܦ̈ܐ ܪܓܡܬܝܗܝܼ. ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܟ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܦܩܕ ܠܝܼ ܘܠܿܐ ܠܝ ܕܐܫܡܠܐ. ܘܫܡܛ ܚܪܒܗ ܛܪܘܢܐܼ ܘܩܪܒܗ ܠܐܘܣܒܝܣ ܟܕ ܫܡܝܛܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ. ܗܠܝܢ ܠܡ ܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܠܟܼ ܠܨܒܝܢܟ ܝܗܼܒ ܐܢܝܢ pb. 18 ܡܿܠܟܐ. ܕܐܝܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܓܒܝ ܠܟ. ܐܘ ܡܘܗ̈ܒܬܗ ܕܡܠܟܐ ܘܬܫܠܡ ܠܨܒܝܢܗ: ܘܢܥܒܕܟ ܪܝܫܐ ܘܦܩܘܕܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐ̈ܠܗܐ: ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ ܐܦ ܗܫܐ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣ̈ܩܦܐ. ܐܘ ܗܢܐ ܣܝܦܐ ܠܛܝܫܐ ܒܨܒܝܢܐ ܚܐܪܘܬܟ. ܐܦ ܗܫܐܼ ܚܙܝ ܡܢܐ ܦܬܓܡܐ ܡܦܢܐ ܐܢܬ ܠܡܿܠܟܐ ܕܫܠܚܢܝ ܠܘܬܟ. ܩܕܝܫܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܚܫ ܒܢܦܫܗ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܐܕܘܩܛܣ. ܕܒܫܪܪܐ ܠܡ ܕܐܢܐ ܢܟܦ ܐܢܐ ܚܠܦܝܟ܇ ܕܡܿܠܟܐ ܩܿܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܫܢܝܐ ܘܠܐ ܝܬܝܪ ܛܪܘܢܐܼ. ܕܫܒܩ ܠܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܙܕܩܿ ܣܓܕܬܐ ܠܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܢܦܠ ܫܢܝܐ ܡܢ ܫܪܪܗ. ܘܟܦܼܪ ܒܝܗܡܢܘܬܗܿ. ܘܦܩܼܪ ܘܐܫܬܢܝ ܒܣܓܕܬ ܫܐܕ̈ܐ ܘܒܦܘܠܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܡܢ ܗܫܐ. ܐܠܐ ܗܝ ܕܐܡܪ ܢܒܝܐ ܠܐܠܗܐ. ܕܡܛܠܬܟ ܐܬܩܛܠܢ ܟܠܝܘܡ. ܘܐܬܚܫܒܼܢ ܐܝܟ ܐܡܪ̈ܐ ܠܢܟܣܬܐ. ܘܐܪܟܢ ܩܕܡܘܗܝ ܪܝܫܗ ܠܩܛܠܐ. ܘܝܗܼܒ ܨܘܪܗ ܠܣܝܦܐ ܘܐܡܼܪ. ܩܪܘܒ ܒܪܝ ܘܫܡܠܐ ܡܕܡ ܕܐܬܩܦܕ ܠܟ. ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܐܘܕܩܛܣ ܟܘܙ ܡܢܗܿ ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܿܥܐ ܗܘܼܐ ܩܕܡ ܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܕܠܘ ܕܐܩܛܠܟ ܦܩܝܕܢܐ. ܐܠܐ ܡܣܗܕܘ ܦܩܝܕ ܐܢܐ ܕܐܣܗܕܟܼ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܗܼܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܫܕܪ ܣܗܕܟ ܒܟܬܝܒ̈ܬܗ. ܕܥܕ ܐܝܬ ܐܬܪܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܬܕܪܟ ܢܦܫܟ ܘܬܥܕܪ ܩܢܘܡܟ. ܘܗܐ ܟܬܒܗ ܒܐܝ̈ܕܝܟ. ܘܙܩܬܗ ܛܢܢܐ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܬܬܠܝ ܒܗ ܒܟܬܒܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܘܣܕܩܗ. ܘܕܪܐ ܣܕܩ̈ܘܗܝ ܠܐܦ̈ܝ ܪܘܚܐ. ܘܐܬܗܦܟ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܐܕܘܩܛܣ. ܕܐܝܟ ܕܐܣܬܕܩ ܡܪܟ ܡܢ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܒܕ. ܗܟܢܐ ܢܣܬܕܩ ܡܢ ܡܠܟܘܬܿܐ. ܘܠܐ ܢܨܠܚ ܘܠܐ ܢܟܫܪ ܒܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܢܗܘܐ ܐܒܕܢܗ. ܥܠ ܕܐܡܪܚ ܘܐܫܬܥܠܝ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ. ܘܓܠܙ ܣܓܕܬܗ ܘܛܠܡ ܬܘܕܝܬܗ. ܟܕ ܝܕܥܿ ܘܫܪܝܪܐ ܠܗ. ܕܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܡܬܬܚܝܒܐ ܣܓܕܬܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܗ. ܘܙܕܩܿ ܣܓܕܬܗ ܠܫܐܕ̈ܐ ܘܠܕܝ̈ܘܐ. ܕܫܪܪܐ ܡܡܬܘܡ ܥܡܗ ܠܝܬ ܠܗܘܿܢ. ܕܒܕܡܘܬ ܟ̈ܠܒܐ ܦܩܪ̈ܐ ܠܗܝܩܝܢ ܘܚܝܪ̈ܝܢ܇ ܕܐܡܬܝ ܢܠܥܘܢ ܕܡܗ ܒܫܥܬ ܐܒܕܢܗ. ܗܢܐ ܓܝܪ pb. 19 ܐܓܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܡܬܦܢܐ ܠܗܘܿܢܿ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡ ܫܐܕ̈ܐ ܦܠܚܝܢ ܘܥܡܠܝܢ.܀. ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܐܕܘܩܛܘܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ: ܘܚܙܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ. ܐܬܓܢܚܘ ܒܠܒܗܘܢ ܘܣܕܩܘ ܢܚ̈ܬܝܗܘܢ. ܘܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܥܠ ܕܐܬܬܠܚ ܟܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܠܚܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐܼ. ܘܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܕܡܢܐ ܥܒܕܘܢ ܠܗ. ܚܕܐ ܡܛܠ ܟܢܝܫܘܬܗ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ ܩܛܠܗ: ܘܐܗܦܟܘ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܡܢܗܼ ܒܚܡܬܐ. ܘܐܬܦܢܝܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܢܨܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܓܒܪ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܪܗܘܡܐ ܕܥܘ ܘܚܙܘ ܡܢܐ ܥܒܕ...)ܬܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܙܥܗܪ ܣܘ...ܐ ܕܗܘܼܐ ܝܘܡܢ ܒܡܕܝـ[ܢܬ]ܟܘܢ ܘܠܟܘܢ ܟܒܼܪ ܐܘ... ..ܬܐ ܐܬܚܫܒܬ .... ܟܘܢܿ ܘܠܐ ܡܝܬܝܢ ...ܘܢ ܥܠ ܒܠܟܘܢ ܩܢܕܘ[ܢܘܣ] ܕܡܢ ܗܢܐ ܡܬܝܠ.. ܠܟܘܢܿ ܐܢܬܘܢ ܕܝܪ ܫܡܥܬܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝܟܘܢ ܨܥܪܗ ܕܐܘܣܒܝܣ ܕܥܠ ܡܿܠܟܐ܇ ܘܓܘܕܦܗ ܕܥܠ ܐ̈ܠܗܐ. ܘܚܙܝܬܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢ ܟܬܒܗ ܕܡܠܟܘܬܐ ܟܕ ܡܬܬܠܚܼ. ܘܠܐ ܐܬܓܢܚܬܘܢ ܒܢܦܫܟܘܿܢܿ ܘܟܐܒ ܠܟܘܢ ܘܬܒܥܬܘܢ ܨܥܪܗ ܕܡܿܠܟܐ ܘܕܐ̈ܠܗܐ. ܡܢ ܗܢܐ ܕܘܝܐ ܘܒܝܫ ܓܕܐ܇ ܕܥ ܩܠܝܠ ܘܐܒܕ ܡܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܬܬܒܥܘܢ ܒܙܕܩܐ ܥܝܪܬܗܼ. ܐܝܟ ܐܢ̈ܫܐ ܕܐܬܒܣܝ ܒܥܝܢܝ̈ܟܘܢ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܡܪܟܘܿܢܿ ܕܫܛܬܘܢ ܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܘܐܡܣܪܬܘܢ ܥܠ ܕܚܠܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ. ܘܟܒܪ ܥܠ ܕܫܩܠܬܘܢ ܚܣܕܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ: ܘܝܗܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡ ܐ̈ܦܘܗܝ: ܕܐܝܟ ܕܠܐܚ̈ܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܟܬܒ ܠܟܘܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܡܠܝܢ ܫܢܝܐ ܘܡܟܪܙܢ ܫܠܡܐ ܘܡܚܕܝܢ ܠܒܐ ܘܡܪܘܙܢ ܢܦܫܐܼ. ܠܗܢܐ ܦܘܪܨܐ ܟܒܪ ܐܬܬܫܝܛ ܫܘܠܛܢܗ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢܼܿ ܘܠܐ ܬܒܥܬܘܢ.. ܨܥܪܗ ܒܟ̈ܬܝܒܬܗ ܕܐܬܬܠܚ. ܐܠܘ ܝܓܪ ܐܝܟ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ: ܘܐܝܟ ܕܦܩܕܝܢ ܛ̈ܟܣܝܗܿ ܐܫܬܕܪ ܠܟܘܢ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܢ̈ܫܐ ܚܡ̈ܬܢܐ܆ ܕܡܠܝܢ ܪܘܓܙܐ ܘܥܬܝܕܝܢ ܠܚܪܒܐܼ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܗܫܐ ܪܡܝܐ ܗܘܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ. ܘܝܩܝܪ̈ܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܥܝܢ̈ܝܟܘܢ ܛܒ ܟܬܝ̈ܒܬܗ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܗ pb. 20 ܕܥܠܡܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܚܫܚ ܥܡܟܘܢ ܒܫܘܠܛܢܐܼ. ܐܦ ܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܿܠܟܐ ܟܒܪ ܝܕܥܬܘܢܿ ܘܗܫܐܼ ܚܙܘ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܙܥܘܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܕܗܘܬ ܝܘܡܢ ܒܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܘܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܥܠܐ ܩܘܢܕܘܢܣ ܡܢ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܗܒܘ ܠܢ ܕܢܣܥܘܪ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ ܠܢ. ܘܗܐ ܐܬܥܠܝ ܡܢܟܘܢ ܩܘܢܕܘܢܣ. ܘܗܘܝܬܘܢ ܕܠܐ ܥܕܠܝܐ.... ܒܘܠܣܝܢܘܣ ܕܝܢ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܚܕ ܡܢ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܪܗܡܐܼ. ܐܬܝܒܗ ܦܬܓܡܐ ܠܐܕܘܩܛܣ ܟܕ ܐܿܡܪ. ܡܢܘ ܕܦܩܝܕ ܠܟ ܡܢ ܡܪܟ. ܚܘܢܝ ܕܢܕܥ ܨܒܝܢܗ. ܘܢܬܠ ܐܝܕܐ ܠܣܘܥܪܢܟ.... ܐܕܘܩܛܣ ܐܡܿܪ. ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝ ܗܫܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܘܫܡܥܬܘܢ ܒܐܕ̈ܢܝܟܘܢܿ ܝܠܦܝܢ ܐܢܬܘܢ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ. ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ ܠܟܘܢ ܫܐܝ̈ܠܬܐ.... ܒܠܘܣܝܢܘܣ ܐܡܿܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝ ܗܫܐ ܩܕܡܝܼܢ. ܠܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܐܫܬܕܪ. ܠܘ ܓܝܪ ܠܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܨܒܐ ܫܦܪ ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܦܢܝ ܠܟ ܥܢܝܢܗܝܢ. ܨܐܕܝܢ ܕܝܢ ܡܿܢ ܐܝܬ ܠܟ. ܐܕܘܩܛܣ ܐܡܿܪ. ܗܕܐ ܚܕܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܢ ܨܐܕܝܟܘܢܧ ܕܐܝܟ ܦܩܘ̈ܕܝܗܿ ܘܡܕܒܪ̈ܢܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܬܘܒ ܕܝܕܥܝܢܢ. ܕܐܚ̈ܝܟܘܢ ܐܢܘܢ ܘܩܪ̈ܝܒܝܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܥܡ ܐܘܣܒܝܣ ܒܥܕܬܐ. ܕܬܦܩܕܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܐ. ܘܬܦܝܣܘܢ ܠܕ[]... ܐܙܠܘܢ ܐܢܫ ܐܢـ... ܡܕܗ ܘܠܣܘܥܪ[ܢܗ] ܘܢܬܠܘܢ ܐܝـ[ܕܐ] .... ܢܗ[] ܕܡܿܠܟܐ ܕܢܬ .... ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܢܫܬ.... ܥܕ[] ܓܝܪ ܡܨܝܢܢ ... ܫܘ[]ܬܗܘܢ ܢܣܥܘܪ ܡـ[]ܕܡܼ. ܕܠܐ ܡܕܡ ܕܝܘܢܐܼ[]ܢܓܕܫ ܒܡܕܝܢܬܐ܇ ܘܢܗܘܐ ܚܢܢ ܘܐܢܬܘܢ ܬܚܝܬ ܥܕܠܝܐ. ܒܘܠܣܝܢܘܣ ܐܡܿܪ. ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܐ ܡܕܡ ܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܡܢ ܡܪܟ ܥܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܐܚܝܕܝܢܢ. ܘܠܢ ܢܡܘܣܐ ܣܝܡ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐ ܕܗܘܘ ܩܕܡܝܟܘܢܼܿ ܕܡܕܡ ܡܼܢ ܒܠܥܕ ܦܘܩܕܢܗ ܘܟܬܝ̈ܒܬܗ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܗܘܝܢ ܣܥܪܝܢ. ܐܕܘܩܛܣ ܐܡܿܪ. ܐܠܘ ܡܢ ܩܘܢܕܘܢܘܣ ܕܣܘܪܚܢܐ ܕܐܣܬܪܚ ܠܥܢܝ̈ܟܘܢ ܠܐ ܕܚܿܠ ܐܢܐ ܕܠܡܐ ܢܬܬܠܚ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܘܼܐܬܬܣܝܡ ܐܢܐ ܬܚܝܬ ܩܘܢܕܘܢܣ ܕܡܬܥܒܪܢܘܬܐܼ. pb. 21 ܒܕܝܗܒܬ ܟܬܒܐ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܣܒܬ ܢܣܝܢܗ ܕܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܦ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܐܝܬ ܥܡܢ ܟܬܝ̈ܒܬܐ܇ ܡܢ ܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ.. ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܡܪ. ܚܢܢ ܡܢ ܡܬܘܡ ܬܚܘ̈ܡܝܗܿ ܕܘܠܝܬܐ ܠܐ ܦܣܥܢܢ. ܘܡܕܡ ܕܢܟܿܐ ܠܩܢܘܡܢ ܠܐ ܣܥܪܢܢ. ܕܠܡܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܢܣܒܪ ܥܠܝܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܕܘܩܛܣ ܐܘܫܛ ܝܗܼܒ ܠܗ ܠܒܠܘܣܝܢܘܣ ܘܠܚܒܪ̈ܘܝ ܟܬܒܗ ܕܡܣܝܒܐ. ܘܫܠܼܚ ܠܗܢ ܒܗ ܣܓܝܐ̈ܬܐܼ ܡ̈ܠܐ ܕܫܢܝܘܬܐܼ. ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܠܢ ܕܟܠܗܝܢ ܢܪܫܘܡ ܐܢܝܢ ܒܬܫܥܝܬܢܿ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܚܢ ܠܣܕܪܗܿ ܕܡܠܬܢܧ ܒܫܘܠܡܐ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܡܠܘ̈ܝ ܟܬܼܒ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ. ܡܛܠ ܠܡ ܕܡܝܕܢܬܟܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܫܟܚܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܡܗܒܒܐܼ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܥܢܕܘ ܡܢܗܿ ܡܠܻܼܐ ܙܒܢܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ: ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܚܡܐܼ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܝܕܥܿ ܐܢܐ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܚܠܝܡܬܐ ܕܒܐ̈ܠܗܐ. ܩܕܡ ܙܒܢܗܘܢ ܕܒܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܣܡܬ ܢܦܫܝ ܚܠܦܝܟܘܢܿ ܘܒܕܒ̈ܚܝ ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܝ ܪܓܝܙܘܬܗܘܢ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܥܠܝܟܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܢ܇ ܕܒܐܝܕܐ ܢܛܝܪܘܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܗܘܝܬܘܢ ܠܘܬ ܐ̈ܠܗܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ. ܗܿܢܘܢܼ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܡ̈ܠܐ ܫܚܝ̈ܡܬܐ ܘܣܪ̈ܝܩܬܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܢܫܐ. ܐܠܐܼ ܒܥܒ̈ܕܐ ܝܕܝܥ̈ܐ ܘܫܒ̈ܝܚܐ ܘܐܡ̈ܝܢܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܪܚܘ ܐ̈ܠܗܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܪܥܝܢܟܘܢܿ ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܘܒܨܘ ܚܘܫܒ̈ܝܟܘܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܐܕܪܟܘ ܚܘܒܟܘܢ ܕܠܘܬܗܘܢܼ. ܕܢܘ ܩܘܫܬܐ ܘܥܒܕܘ ܦܘܣܩܢܐܼ. ܕܫܘܝܐ ܗܼܝ ܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܕܡܕܪܝܫ ܬܗܒܒ ܘܬܦܪܓ ܒܫܟܚܬܐ ܕܐ̈ܠܗܝܗܿ. ܘܬܐܪܒ ܘܬܥܫܢ ܘܬܚܕܐ ܛܒ. ܘܬܬܒܣܡ ܒܥܐ̈ܕܝܗܘܢܿ ܚܘܘ ܗܟܝܠ ܨܒܝܢܟܘܢ ܛܒܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪܥܝܘ ܐ̈ܠܗܐ. ܘܗܒܘ ܠܗ ܐܝܕܐ ܠܐܕܘܩܛܣ ܡܝܡܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܝ. ܘܠܟܘܡܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܥܡܗܿ. ܕܢܓܡܪܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ܇ ܘܢܫܠܡܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐܬܪܥܝܘ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܠܐ̈ܠܗܐܼ. ܕܥܠ ܬܪܥܗܿ ܕܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܪܗܘܡܐ܇ ܬܬܒܢܐ ܠܗܘܢ ܠܥܬܐ ܪܒܬܐ. ܡܢ ܟܪ ܕܩܕܚܬ ܢܦܩܬ ܛܥܝܘܬܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܒܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. pb. 22 ܘܬܬܩܪܒ ܥܠܝܗܿ ܕܒܚܬܐ ܕܬܪܥܘܬܐ ܠܚ̈ܘܣܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܘܐܢ ܬܐܒ ܐܘܣܒܝܣ ܘܗܿܦܟ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗ: ܘܥܗܕ ܢܦܫܗ ܘܫܿܠܡ ܠܨܒܝܢܼܢ. ܗܼܘ ܠܘܩܕܡ ܐܝܟ ܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐ̈ܠܗܐܿ. ܢܩܪܒ ܕܒܚܬܐ ܚܕܬܐ܆ ܥܠ ܥܠܬܐ ܚܕܬܐ. ܠܫܝܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܐܢ ܕܝܢ ܒܗ ܒܪܥܝܢܐ ܕܛܥܝܘܬܗ ܡܩܘܘܐܼ. ܘܐܡܣܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܢ ܘܒܣܐ ܒܫܘܠܛܢܼܢ. ܗܢܐ ܢܬܢܛܪ ܠܕܝܢܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܟܘܡܪ̈ܘܗܝ ܕܙܘܣ ܘܕܐܦܠܘܢܼ. ܢܫܧܠܡܘܢ ܕܒܚܬܐ ܠܐ̈ܠܗܐ. ܡܨܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܐܣܥܘܪ ܗܘܝܬ ܗܠܝܼܢ. ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܬܨܒܘܢܼ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܚܘܒܟܘܢ ܕܠܘܬ ܐ̈ܠܗܐ: ܘܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܡܣܘܚܝܢ ܗܘܝܬܘܢܼ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܐܚ̈ܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܝܗܒܬ ܟܠܗܝܢ ܠܨܒܝܢܟܘܢܿ ܕܟܕ ܬܚܘܘܢ ܠܢ ܨܒܝܢܟܘܢ ܛܒܐܼ. ܬܩܒܠܘܢ ܡܢܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܛܒ̈ܬܐܼ. ܘܢܬܝܒܠܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܒܢܝ̈ܟܘܢܿ ܘܠܒ̈ܢܝ ܒܢܝ̈ܟܘܢ ܠܕܪ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ.... ܘܟܕ ܐܬܩܪܝ ܟܬܝܒ̈ܬܗ ܕܡܣܝܒܐ ܩܕܡ ܥܡܐ ܟܘܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܡܢܗܘܢ ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܕܝܨܝܼܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܘܚܫܝܫܝܢ. ܚܕܘܬܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܚ̈ܢܦܐܼ. ܘܐܒܠܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܠܓܒܐ ܟܠܗ ܕܒܝܬ ܐܠܗܐ. ܚܫܝܫܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܐܦ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܐܢܫܐ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܐܦ ܗܢܼܘܢܿ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܡܛܠ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܛܡܝܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܐܕܘܩܛܣܿ. ܕܚܢܢ ܠܡ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܣܝܡܝܢ ܚܢܼܢ. ܘܠܘ ܥܠ ܕܒܚ̈ܐ ܕܫܐ̈ܕܐ. ܐܢ ܡܕܡ ܦܩܕ ܠܟ ܡܪܟܼ. ܗܐ ܡܕܝܢܬܐ ܟܠܼܗܿ ܩܕܡܝܟ. ܥܒܕ ܟܠ. ܕܦܩܝܕ ܠܟ. ܠܼܢ ܠܐ ܐܪܡܐ ܠܢ ܘܠܐ ܠܘܩܒܠ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܟ ܗܘܝܢܼܢ. ܘܠܐ ܥܡ ܐ̈ܚܝܢ ܡܬܟܬܫܝܢ ܚܢܢ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܕܟܢܝܫܝܢ ܥܡ ܐܘܣܒܝܣ ܒܥܕܬܐܼ. ܐ̈ܚܝܢ ܐܢܘܢܼ ܘܩܪ̈ܝܒܝܢ. ܘܠܘ ܕܝܠܢ ܗܼܝ ܕܢܒܢܐ ܥ̈ܠܘܬܐܼ. ܐܦܠܐ ܕܢܣܬܘܪ ܥ̈ܕܬܐ.... ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܐܕܘܩܛܣ. ܗܐ ܚܘܝܬܘܢ ܓܠܝܐܝܬ ܥܠ ܢܦܫܟܘܢܼ. ܕܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܗ ܐܢܬܘܢ ܕܐܘܣܒܝܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ.... ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐܡܪ ܠܗ. ܡܢܐ pb. 23 ܓܝܪ ܡܣܬܒܪܐ ܠܟ ܕܒܐܠܗܐ ܥܒܘܕܢ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܟܦܘܪ.... ܐܕܘܩܛܣ ܐܡܿܪ. ܡܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ. ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܡܪ. ܡܫܝܚܐ ܕܐܙܕܩܦ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܒܪ̈ܝܬܗ.... ܐܕܘܩܛܣ ܐܡܿܪ. ܐܢ ܒܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܝܬܝܟܘܢܼ. ܟܡܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܣܒܠܘܢ.... ܒܠܘܣܝܢܣ ܐܡܼܪ. ܡܿܢ ܫܡܼܥ ܐܘ ܚܙܐ ܐܝܟ ܗܕܐ. ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܐ ܠܢ: ܘܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒ: ܘܫܘܠܛܢܗ ܥܕܟܝܠ ܥܠܝܢ ܠܐ ܐܡܠܟܼ. ܗܐ ܓܙܡ̈ܘܗܝ ܘܠܘܚ̈ܡܘܗܝ ܡܬܟܪܙܝܢ ܒܫܘ̈ܩܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢܿ ܚܠܦ ܗܘܦܛܝܘܣ ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܟܐ. ܘܡܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܝܬ܇ ܠܐ ܕܢܚܠܦ ܐܬܪܐ. ܘܠܐ ܢܚܠܦ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܢܿ ܘܕܢܗܘܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܠܐܘܚܕܢܐ ܟܠܗ ܕܪ̈ܘܡܝܐܧ ܘܠܐ ܢܬܢܟܪܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܒ̈ܗܝܢ. ܠܡܬܗܪ ܕܝܢ ܘܠܡܬܕܡܪܘ. ܕܟܕ ܡܪܟ ܥܕܟܝܠ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܥ̈ܠܝܐܼ. ܛܒܼܐ ܕܚܢܦܘܬܗ ܩܕܡܗ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܘܠܗܘܢ ܕܐܘܚܕܢܢ. ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܐܕܘܩܛܣ. ܕܡܢ ܗܫܐ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܨܒܝܢܟܘܢܼ. ܐܿܙܠ ܐܢܐ ܠܝ ܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܕܫܕܪܢܗܝ. ܘܗܼܘ ܐܝܟ ܕܝܕܥ ܢܥܒܕ ܥܡܟܘܢ ܚܘܫܒܢܐ ܕܡܨܥܪܢܘܬܟܘܢܿ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܠܚܙܬܗ ܕܗܢܐ ܪܢܐܼ. ܐܪܒܝܘ ܥܠ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܪܗܘܡܐܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܒܝܕ ܕܐܚܝܕ ܪܥܝܢܟܘܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐܿ. ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܝܬܘ ܢܥܠܝܢ ܒܝܫܬܐ. ܘܒܥܠܬܟܘܢ ܬܚܪܒ ܡܕܝܢܬܢܿ ܒܕܠܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܩܡܘ ܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܫܪܝܪܐ ܠܟܘܢܼ. ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܡܬܩܝܡ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܬܨܒܘܢܿ ܝܗܒܝܢܢ ܕܝܢ ܐܝܼܕܐ ܠܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ ܘܡܬܩܝܡ. ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܘܠܢܘܓܪܐ ܕܢܚܬ ܠܢ ܚܕܘܬܐ. ܘܟܡܐ ܨܒܝܢ ܗܘܝܬܘܿܢܿ ܐܠܘ ܡܢ ܟܕܘ ܥܪܒܬ. ܚܣ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܚܕܘܬܢ ܬܥܪܒ. ܕܙܒܢܐ ܡܛܐ ܕܒܪܬ ܐܒܪܗܡ ܬܬܟܢܫ ܘܬܬܒܝܐ ܡܢ ܟܪܝܘܬܗ: ܘܢܚܕܐ ܘܢܪܘܙ ܪܥܝܢܗܿ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܝܠܕ̈ܝܗܿ. ܘܒܚܕܘܬܐ ܕܗ̈ܝܟܠܝܗܿ܇ ܘܝܘܡܐ ܗܼܘ ܠܗܿ ܗܢܐ. ܕܬܩܘܫ ܟܦܐ ܘܬܪܦܘܣ ܒܪ̈ܓܠܝܗܿ. ܘܬܥܼܢܐ ܘܬܐܡܪ. ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܠܒܥܠܕܒܒܬܝ̈. ܕܢܦܠܬ ܬܘܒ ܩܝܡܢܐ. ܘܡܛܐ ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܐܩܘܡ. ܘܕܚܕܝܬ ܠܝ ܝܘܡܐ ܕܢܦܠܬܼ. ܗܐ ܝܘܡܢ ܚܕܝܐ ܐܢܐ ܒܡܘܟܟܝ. ܒܗܠܝܢ pb. 24 ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܗܘܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܩܕܡ ܟܘܠܗ ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܢܩܫܝܢ ܗܘܘ ܟܦܐܼ ܘܪܦܣܝܼܢ ܘܡܪܩܕܝܢ. ܘܡܠܒܛܝܢ ܗܘܘ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܚ̈ܢܦܐ ܥܠ ܒܢܝܢܗܿ ܕܥܠܬܐ. ܘܢܩܦܘܗܝ ܠܐܕܘܩܛܘܣ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐܼ. ܐܝܟ ܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܐܡܪܝܼܢ ܕܚܢܢ ܠܡ ܝܗܒܝܢ ܚܢܢ ܐܝܕܐ ܠܨܒܝܢܗ ܕܡܠܟܐ. ܘܬܬܒܢܐ ܠܡ ܥܿܠܬܐ ܠܐ̈ܠܗܐ ܥܠ ܬܪܗܝܥܗܿ ܕܡܚܬܪܬܐ ܘܕܡܫܩܠܬܐ. ܕܣܚܦܬ ܢܘ̈ܣܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܘܥܩܪܬ ܥ̈ܠܘܬܗܘܢܿ ܘܣܬܪܬ ܘܐܚܪܒܬ ܒܝܬ ܫ̈ܒܝܢ܇ ܘܐܘܩܕܬ ܒܝܬ ܟܢܘ̈ܫܬܢܿ ܘܐܡܬܝ ܗܘ ܟܝ ܝܘܡܐ ܕܢܚܙܐ ܢܘ̈ܣܝܗܿ ܟܕ ܡܣܬܬܪܝܢ܇ ܘܢܗܠ ܒܗܿ ܐܝܟ ܕܐܗܠܘ ܒܗܿ ܐܒ̈ܗܝܢ. ܒܝܘܡ̈ܝ ܕܒܝܬ ܕܘܩܠܛܝܢܣ ܘܡܟܣܝܡܝܢܣ ܡ̈ܠܟܐ ܡܫܡ̈ܗܐ܇ ܕܣܬܪܘ ܢܘ̈ܣܝܗܿ ܪ̈ܡܐ. ܘܓܿܠܝܘ ܫܬܐ̈ܣܐ ܕܣܚܪ̈ܬܗܿ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܝܠܦ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܒܗܠܝܼܢ. ܫܠܚ ܠܗ ܠܐܕܘܩܛܣ. ܕܠܐ ܠܟ ܘܠܬܚ̈ܘܡܝܗܿ ܕܥܕܬܐ ܕܡܛܪܬܐ ܗܼܝ ܕܐܬܓܥܠܬ ܠܝ. ܓܒܝܐ ܗܼܝ ܠܝ ܓܝܪ ܕܐܡܘܬ ܡܛܠܬܗܿ. ܘܠܐ ܢܕܘܫܗܿ ܢܘܟܪܝܐ. ܘܐܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܥܠܕܒܒܝܢ ܡܓܪܝܢ ܠܟ ܒܼܢ. ܕܥ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬ. ܥܡܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܝܼ. ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܛܝܒܝܼܢ. ܘܣܝܡܢ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܕܢܚܪܒܘܢ ܘܕܢܬܚܪܒܘܢܿ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܐܕܘܩܛܣ ܗܠܝܼܢ. ܩܪܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܠܚܢܗܦܐܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܐܘܣܒܝܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬܼ. ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܘܡܛܝܒܝܢ ܕܢܬܟܬܘܢܿ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܥܘܟ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ. ܒܥܠܬ ܡܟܬܫܐܼ. ܩܒܠܘ ܥܠܝܟܘܢ ܡܿܠܼܟܐ ܕܝܗܒܿ ܐܢܐ. ܘܐܚܘܕܘ ܒܐ̈ܦܝܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܒܪ̈ܝܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܬܬܣܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܢܗܘܘܢܿ ܒܚܒܘܫܝܐ ܐܘܣܒܝܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܥܕܡܐ ܕܢܬܒܢܝܐ ܥܿܠܬܐ ܘܡܬܓܡܪܝܢ ܕܒܚ̈ܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܩܝܡ ܨܒܝܢܗ ܕܡܿܠܟܐ: ܘܐܬܩܪܝ ܫܡܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܥܠ ܒܝܬ ܟܢܘܫ̈ܬܗܘܢܼ. ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܐ. ܘܐܢ ܡܨܝܢ ܒܚܝܠܐ ܠܡܐܪܥ ܩܪܣܢܼ ܢܬܟܬܫܘܢ ܥܡܢ. ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܕܚ̈ܢܦܐܼ. ܘܐܚܕܘ ܬܪ̈ܥܐ ܒܪܗܝܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܐܬܬܣܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢܼ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝ̈ܢ. ܘܐܬܬܣܝܡܘ ܒܚܒܘܫܝܐ ܐܘܣܒܝܣ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܝܘ̈ܡܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܫܪܝܘ ܝܗ̈ܘܕܝܐ ܘܚ̈ܢܦܐ ܠܡܒܢܐ ܥܿܠܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ pb. 25 ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܒܚܒܘܫܝܐ ܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܘܩܠܪ̈ܣ ܟܠܗ ܕܥܕܬܐ: ܥܡ ܐܢ̈ܫܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܥܡܗܘܢܿ ܘܐܝܠܦܘ ܐܦܪܣܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܝܗܘ̈ܕܐ ܠܚ̈ܢܦܐ. ܕܡܐ ܕܐܬܒܢܝܬ ܥܧܠܬܐ ܘܐܬܓܡܪܘ ܕܒ̈ܚܐ: ܢܬܦܬܗܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܘܢܥܠܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܣ̈ܝܦܐ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܕܘܩܛܣ ܘܢܚܪܒܘܢ ܐܢܘܢܿ ܟܪܝܬ ܠܗܘܢ ܛܒ ܠܪ̈ܫܢܝܗܿ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܥܩܬ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܢܦܫܐ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢܿ ܕܕܚܝܠܢ ܗܘܘ ܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܛܡܝܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܕܢܓܠܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢܼ. ܫܕܪ ܕܝܢ ܒܐܪܙ. ܘܐܘܕܥܘ ܠܐܟܣܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܫܠܚܘ ܠܗܘܢܼ. ܕܐܕܪܟܘ ܒܥܓܠ ܠܐܚ̈ܝܟܘܢ ܕܒܥܕܬܐܼ ܥܠܕܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܕܪ̈ܕܘܦܐ. ܥܡܐ ܓܝܪ ܕܚ̈ܢܦܐ ܘܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢܿ ܘܐܚܕܘ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܒܪ̈ܝܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܣܡܘ ܐܢܘܢ ܒܚܒܘܫܝܐ܇ ܠܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܘܠܝܠܝܢ ܕܥܡܗܿ. ܥܕ ܡܬܒܢܝܐ ܥܠܬܐ ܠܙܘܣ ܘܠܐܦܠܘܢ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܘܣܝܡܐ ܬܢܘܝ ܒܝܬ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܠܚ̈ܢܦܐ. ܕܡܐ ܕܐܬܓܡܪܬ ܥܠܬܐ ܘܣܠܩܘ ܕܒܚ̈ܐܼ. ܢܬܦܬܚܘܢ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܢܥܠܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܩܛܝܪ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܐ ܘܢܚܪܒܘܢ ܐܢܘܢܿ ܗܫܐ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܥܠܕܐ ܫܠܛܐ ܒܗܘܢ ܚܪܒܐ ܕܙܩܘ̈ܦܐ. ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܢܢ ܕܢܘܕܥ ܢܦܫܢ ܓܠܝܐܝܬ. ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܘܠܼܐ ܕܐܚܝܕܝܢܢ. ܘܟܕ ܝܠܦ ܐܟܣܪܟܣ ܒܗܠܝܼܢ. ܓܥܐ ܘܒܟܼܐ ܚܫܝܫܐܝܬܼ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܘܝ ܠܡ ܕܚ̈ܛܗܝܢ ܐܡܠܟܘ ܥܠܝܢ ܡܿܠܟܐ ܪܫܝܥܐ. ܘܩܡ ܗܘܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܒܒܘܠܗܝܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܐܫܡܥ ܠܟܠܗܝܢ ܕܝܪ̈ܬܐ ܕܬܡܢ. ܘܟܢܿܫ ܠܟܠܗܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܐܝܬ ܒܪܗܘܡܐ ܘܒܚܕܪ̈ܝܗܿ. ܟܠ ܕܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܠܡܐܪܥ ܩܪܣܐ. ܐܝܟ ܐܠܦ ܘܐܪ̈ܒܥܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ. ܘܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܚܕܐ ܢܦܫܼ ܘܚܕ ܪܥܝܢ. ܘܐܪܝܡܘ ܩܠܗܘܢ ܘܒܟܘ ܥܠ ܡܘܟܟܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܘܥܠ ܚܒܘܫܝܐ ܕܐܚ̈ܝܗܘܢ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ ܠܚ̈ܕܕܐ. ܠܡܡܬ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܚ̈ܝܗܘܢ ܕܒܥܕܬܐ. ܘܚܿܝܠܘ ܘܠܒܒܘ ܠܚ̈ܕܕܐ ܘܠܒܫܘ ܥܘܫܢܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ. ܘܥܠܘ ܗܘܘ ܠܪܗܘܡܐ ܒܠܒܝܒܘܬܐ ܪܒܘܬܐ ܟܕ ܡܚܙܩܝܢܼ ܘܫܩܝܠܝܢ pb. 26 ܚܘܛܪ̈ܐ. ܚܠܝܛܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܥܡܗܘܢܼ. ܐܦ ܐܢ̈ܫܐ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܟ ܚܡܫܡܐܐ . ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܢ ܐܪܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܛܢܢܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܫܚܠܦܘ ܗܘܘ ܐܣܟܡܗܘܢ ܠܐܣܟܝܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ. ܘܣܦܪܘ ܣܥܪܗܘܢ ܘܥܠܘ ܥܡܗܘܢ ܠܪܗܘܡܐܼ. ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ. ܟܕ ܐܢܫ ܠܓܡܼܪ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܿ ܘܐܬܙܝܥܬ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢܿ ܘܬܪܨܘ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ. ܟܪ ܕܝܠܦܘ ܕܡܬܒܢܝܐ ܥܠܬܐ. ܘܟܕ ܚܙܼܘ ܐܢܘܢ ܚ̈ܢܦܐ ܘܝ̈ܗܘܕܝܐܼ. ܫܪܝܘ ܡܬܪܗܒܝܢ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢܿ ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܐܪܡܝ ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐ ܥܠ ܝܗ̈ܘܝܕܐ ܘܚ̈ܢܦܐ. ܘܫܪܝܘ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܩܕܡ ܕܝܪ̈ܝܐܼ ܠܟܠ ܓܒ̈ܝܢ: ܘܢܦܠܘ ܒܗܘܢ ܒܚܘܛܪ̈ܐ ܒܝܬ ܫܘ̈ܩܐܼ. ܘܨܠܿܦܼܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܟ̈ܠܒܐ. ܘܡܝܬܘ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܚܢ̈ܦܐ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܠܐ ܐܬܦܠܛܘ ܡܢܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܠܝ̈ܠܐ ܩܠܝܠ܇ ܕܣܬܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܒܛܫܝ̈ܬܐ ܘܒܚ̈ܘܠܢܐ܇ ܘܒܐܡܪ̈ܣ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܫܬܘܙܒܘ ܘܡܢ ܥܡܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܬܢܟܝ ܐܦܠܐ ܚܼܕ ܡܪܝܐ ܓܝܪ ܐܓܢ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗܘܢܼ ܘܢܛܪ ܐܢܘ̤ܿ ܐܕܘܩܛܣ ܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙܐ ܕܫܪܝܬ ܚܪܒܐ ܒܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܐܡܼ ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܠܐܝܟܐ ܒܝܗ̈ܘܕܝܐܼ. ܐܡܪ ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ. ܠܐܝܟܐ ܕܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢܼ ܫܘܙܒܘ ܢܦܫܟܘܢܿ ܘܗܼܘ ܪܟܼܒ ܣܘܣܝܼܗ ܘܐܬܦܠܛ ܒܢܦܫܗ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܫܒܩ ܐܢܘܢ ܐܕܘܩܛܣ ܘܥܪܩܼ. ܢܦܼܠܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܘܙܘܥܬܐܼ. ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܗܘܘ ܘܒܥܝܢ ܐܝܟܐ ܢܣܬܪܘܢ ܢܦܫܗܘܢܿ ܘܐܫܟܚܘ ܒܝܬ ܨܠܡܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܦܪܝܩ ܗܘܼܐ ܡܢ ܡܝܕܢܬܐ ܡ̈ܝܠܐܼ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܣܛܘ ܠܗ ܘܣܬܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܠܐ ܥܕܢܐ܇ ܥܕ ܢܦܠ ܗܘܢ ܦܠܥܐ ܕܢܥܪܩܘܢ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܟܕ ܢܚܼܬ ܚܪܒܐ ܘܗܘܼܐ ܫܠܝܐ: ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܝܗܘܕܝܐ ܐܘ ܚܢܦܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܓܠܝܐܝܬܼ. ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܚܒܪܗܘܗܝ. ܗܫܐ ܕܐܢܝܚ ܠܢ ܡܫܝܚܐ: ܘܚܙܝ ܥ̈ܝܢܝܢ ܒܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܿ ܕܥܕܬܐ ܘܒܣܩܘܪ̈ܘܗܝ ܕܨܠܝܒܐܼ. ܢܦܬܚ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܢܒܝܐܘܗܝ ܠܪܥܝܐ ܒܪܝܟܐ ܘܠܡܪܥܝܬܗܿ. ܘܦܬܼܚܘ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܥܕܬܐܼ. ܘܥܠܘ ܝܗܒܘ ܫܠܡܐ ܠܐܘܣܒܝܣ ܐܦܣܩܦܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܘܗܘܬ ܚܕܘܬܐ pb. 27 ܒܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ. ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܠܥܕܬܗ. ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܒܥܬܐ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐܼ. ܕܡܢ ܟܝ ܗܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܼܒܨܝܬ ܒܥܬܐ ܕܒܝ̈ܢܝܗܘܢܿ ܐܦ ܐܬܝܕܥܬ ܕܠܐ ܡܝܬܘ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐܼ. ܡܬܟܫܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܢ ܕܢܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܦܩܘܢ ܒܒܥܬܗܘܢܿ ܐܡܿܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ. ܫܒܘܩܘ ܒ̈ܢܝ ܡܝ̈ܬܐ ܩܒܪ̈ܝܢ ܡܝ̈ܬܝܗܘܢܼ. ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܡܪܢܿ ܘܚܢܼܢ ܢܐܨܦ ܕܐܓܘܢܢ. ܘܢܗܘܐ ܟܫܝܪ̈ܐ ܠܗܕܐ ܬܓܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܦܓܥܬ ܒܢ. ܘܠܐ ܒܥܠܬ ܛܢܢܢ ܢܗܘܐ ܡܥܘ̈ܟܢܐ ܠܐܝܓܘܢܢ܇ ܘܢܫܬܟܚ ܠܢ ܕܥܡ ܢܦܫܢ ܟܬܫܝܢܢ. ܠܣܗܕܘܬܐ ܓܝܪ ܩܪܢ ܐܠܗܐ ܒܙܒܢ ܢܣܝܘܢܼܢ. ܘܠܐܼ ܕܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܪ̈ܘܦܝܢ. ܡܨܐ ܗܼܘܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܚܣܢ ܟܠ ܟܕ ܐܚܕܘܗܝ ܙܩ̈ܘܦܐ܇ ܕܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܒܪܘܚ ܦܘܡܗ. ܘܕܠܐ ܬܒܛܠ ܠܗܿ ܐܘܪܚܗ: ܗܿܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܐܬܐ ܠܥܠܡܼܐ: ܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܨ̈ܠܘܒܘܗܝ ܕܢܐܚܕܘܢܝܗܝ. ܘܕܢܚܘܐ ܠܗܘܢ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܚܕܘܗܝܼ. ܐܣܪܚ ܗܘܦܐ ܩܠܝܠ ܕܐܗܘܬܗܼ. ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܐܚ̈ܘܕܘܗܝ. ܘܗܿܘ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐܼ. ܒܟܝܢ ܦܓܪܢ ܣܒܠ ܚ̈ܫܝܗܿ ܕܙܩܝܦܘܬܐ. ܘܛܥܡ ܡܘܬܐ ܒܟܝܢܢ܇ ܘܫܪܐ ܒܡܘܬܗ ܓܙܪ ܕܝܢܗܿ ܕܐܢܫܘܬܢܿ ܘܐܢ ܗܿܘ ܡܪܐ ܛܿܒܐܼ. ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܚܫ̈ܐ ܘܡܢ ܡܘܬܐ: ܡܛܠ ܥܼܒ̈ܕܘܗܝ ܕܢܦܪܘܩ ܐܢܘܢ ܛܥܡ ܡܘܬܢ ܘܣܼܒܠ ܚܗܫܝܼܢ. ܟܡܐ ܠܢ ܝܬܝܪ ܙܕܩܿ ܚ̈ܝܒܐ ܥ̈ܒܕܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܚܫܘ̈ܫܐ܇ ܕܢܛܥܡ ܚܫܐ ܕܙܩܝܦܘܬܗܿ. ܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܘܫܢ̈ܕܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܢܿ ܘܠܐ ܢܬܢܟܪܐ ܢܦܘܩ ܠܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܗܘܬ ܝܘܡܢ. ܘܢܐܨܦ ܡܢ ܗܫܐ ܕܐܝܓܘܢܢ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܝܕܥܿ ܕܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܝܬ ܝܘܡܢ: ܐܢܫ̈ܐ ܕܥܗܕܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܗܘܢܿ ܘܡܬܬܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܛܥܝܘܬܗܘܿܢܿ ܘܡܕܪܟܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܬܝܒܘܬܐ܇ ܘܡܬܬܓܪܝܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢܿ ܘܠܐ ܕܡܝܬܘ ܝܘܡܢ ܒܚܢܦܘܬܗܘܢܿ ܘܐܙܠܘ ܒܚ̈ܛܗܝܗܘܿܢܿ ܘܐܣܬܪܩܘ ܡܢ ܣܒܪܗܘܢ ܘܐܘܒܕܘ ܚܝܝ̈ܗܘܢܿ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܒܗܠܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐܼ. ܡܢܼܘ ܡܕܪܟ ܥ̈ܬܝܕܐ܇ ܘܝܕܥܿ ܐܢ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܩܿܪܝܐ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐ܇ ܘܡܕܪܟܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ ܘܡܬܬܓܪܝܢ ܚܝܝ̈ܗܘܿܢܿ ܐܝܟ ܕܐܬܬܓܪ pb. 28 ܚܝ̈ܘܗܝ ܫܪܒܝܠ ܟܘܡܪܐ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܥܕܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܠܐ ܫܠܼܡ ܡܪܬܝܢܘܬܗܼ. ܐܬܼܐ ܐܢܫ ܐܘܕܥܗܼ. ܕܗܠܝܢ ܡܣ̈ܝܒܐ ܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܚܛܝܬܐܼ. ܦܪܟܘܣ ܠܡ ܩܢܛܪܘܢܐ ܢܦܼܩ ܒܒܥܬܗܘܢܼ ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢܿ ܘܒܦܟܪ̈ܐ ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܥܠܬܐ ܕܒܢܘ. ܘܐܟܠܘܣ ܟܠܗ ܕܡܝܕܢܬܐ ܪܝܒܝܢ ܘܩܥܼܝܢ. ܕܢܐܩܕܘܢܼ ܥܠ ܥܿܠܬܐ ܕܒܢܘ. ܘܐܫܬܠܚܬ ܕܐܘܕܥܼܟ ܗܠܝܢ. ܘܩܡ ܐܘܣܒܝܣ ܛܘܒܢܐ ܒܒܘܠܗܝܐ ܣܓܝܐܐܼ. ܘܢܦܼܩ ܠܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟܕ ܪܝܒܝܢ. ܘܐܙܝܥ ܠܗܘܢ ܐܝܕܗܼ ܐܝܟ ܕܢܫܬܩܘܢ ܠܗܘܢܿ ܘܟܕ ܒܗܠܘ. ܡܠܠܘ ܥܡܗܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܓܒܪ̈ܐ ܒ̈ܢܝ ܪܗܘܡܐܼ. ܕܥܘܼ ܘܚܙܘ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܢܐ. ܛܪܘܢܐ ܓܝܪ ܗܢܐ ܚܢܦܐܼ ܛܒ ܠܚܼܝܡ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܢ ܡܢ ܢܘܓܪܐ. ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܫܪܝܪܬܐ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܝܘܡܢ ܕܫܡܿܥ ܡܢܐ ܓܕܫ ܠܒ̈ܢܝ ܛܥܝܘܬܗ. ܘܒܫܢܝܘܬܐ ܕܚܢܦܘܬܗ ܡܚܪܒ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢܼ. ܘܫܩܠ ܠܟܘܢ ܡܢ ܚ̈ܝܐ .... ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܟܢ̈ܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܐܡܪܝܢ. ܘܡܕܝܢܬܢ ܬܚܪܒܼ ܘܚܢܢ ܢܡܘܬ. ܘܡ̈ܛܢܦܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ ܒܢܘܪܐ ܢܐܩܕܘܢܿ ܚܢܢ ܓܝܪ ܚܕܐ ܙܒܼܢ. ܣܡܼܢܢ ܐ̈ܢܝܢ ܐ̈ܦܝܢ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣܼ. ܒܣܝܡܐܝܬ ܒܫܘ̈ܕܠܐ ܡܪܬܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܡܢܐ ܠܡ ܒ̈ܢܝ ܢܬܗܢܐ܇ ܡܢ ܡܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܘ̈ܝܐ. ܝܬܝܪ ܬܘܒ ܕܐܙܠܝܢ ܒܛܥܝܘܬܗܘܢ ܘܡܝܬܝܢ ܒܚܛܗ̈ܝܗܘܢܿ ܘܐܒܿܕܐ ܡܢܗܘܢ ܬܝܒܘܬܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܢ ܢܝܚ ܠܨܒܝܢܟܘܢ ܘܫܦܝܪ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢ. ܢܬܝܗܒܘܢ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܘܢܬܝܠܦܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܟܒܪ ܬܝܒܝܢ ܡܢ ܥܘܠܗܘܢ ܘܡܢܦܢܝܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗܘܢܿ ܘܡܫܟܚܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܬܝܒܘܬܗܘܢܿ ܘܡܬܓܪܝܢ ܫܟܚܬܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢ ܘܕܛܥܝܘܬܗܘܢܿ ܠܐ ܗܟܝܠ ܒ̈ܢܝ ܢܣܬܪܗܒ ܠܡܘܬܗܘܢ ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܘܩܡܘ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܟܢ̈ܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐܼ. ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܐܘܣܒܝܣܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܡܬܒܥܝܐ ܠܗܘܢ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܼܢܘܢ ܦܣܼܩܘ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܗܘܿܢܿ ܐܢܫܐ ܛ̈ܢܦܐ ܕܒܐܬܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܢܝܐ ܒܗ ܫܟܝܢܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ܇ ܐܡܪܚܘ ܘܒܢܘ ܥܿܠܬܐ. pb. 29 ܠܫܐܕ̈ܐ ܘܠܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܿܝܕܐ ܬܝܒܘܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ. ܐܦ ܐܠܘ ܡܫܬܘܕܝܢ ܕܬܝܒܝܢ. ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܘܕܨܢܥܬܐ ܘܝܐ ܗܘܬ ܬܝܒܘܬܗܘܢܿ ܥܕ ܬܟܿܒ ܗܘܐ ܛܪܘܢܐ ܐܝܠܗܘܢܿ ܘܡܕܓܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܠܬܝܒܘܬܗܘܿܢܿ ܘܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܡܬܢܩܡܝܢ ܡܢܢ ܥܘܠܐܝܬ. ܡܘܬܐ ܕܡܢܢ ܐܬܓܙܪ ܥܠܝܗܘܢ ܟܐܢܐܝܬ. ܢܨܒܬܐ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܝܫܼܬܐ. ܘܥܠ ܝܪ̈ܕܝܗܿ ܕܛܥܝܘܬܐ ܢܨܝܒܝܢ ܫܪ̈ܪܫܝܗܘܢܿ ܘܦܐܪ̈ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܠܓܡܼܪ ܠܐ ܥܒܕܝܢ. ܬܫܪܟ ܗܟܝܠ ܨܐܕܝܗܘܢܼ. ܗܿܝ ܕܐܟܪܙ ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ. ܕܟܠ ܐܝܠܢܐ ܕܠܐ ܥܿܒܕ ܦܐܪ̈ܐܼ. ܡܬܦܣܩ ܘܠܢܘܪܐ ܐܙܿܠ. ܥܡ ܗܿܝ ܬܘܒ ܕܐܡܼܪ ܡܪܢܿ ܕܟܠ ܢܨܒܬܐ ܕܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ ܠܐ ܢܨܒܗܿ ܥܓܠ ܬܬܥܩܪ. ܒܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐ̈ܠܗܝܬܐܼ ܕܡܟܪܙܢ ܐܒܕܢܗܘܢܿ ܡܢܘ ܢܩܘܡ ܒܐ̈ܦܝܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܝܢܐ ܕܫܿܠܡ ܠܛܥܝܘܬܗܘܢܿ ܫܒܘܩ ܗܟܝܠ ܕܬܬܥܩܪ ܢܨܒܬܐ ܗܕܐ ܒܝܫܼܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܢܿ ܥܕ ܠܐ ܬܥܒܕ ܥܘܦܝܐ ܕܡܪܪܐ ܘܬܗܪܢܿ ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܐ ܠܚܣܝܘܬܟ܇ ܕܒܐܝܕܐ ܢܛܝܪܘܬܐ ܘܙܗܝܪܘܬܐ܇ ܐܚܝܕܐ ܡܕܝܢܬܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗܿ ܫܠܝܚ̈ܐ. ܘܠܘ ܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܠܚܝܡܝܢ ܠܗܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܕܡܕܝܢܬܢܿ ܠܗܝܠܢ ܛܡ̈ܐܐ ܘܡ̈ܣܝܒܐ܇ ܕܫܒܩܘ ܫܘ̈ܩܝܗܿ ܘܦܠܛܘ̈ܬܗܿ ܕܡܕܢܬܢܿ ܘܥܠ ܬܪ̈ܥܝܗܿ ܕܥܕܬܢ ܒܢܘ ܥ̈ܠܘܬܐ ܕܛܡܐܘܬܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܐܠܐ ܡܬܬܣܝܡ ܒܪܫܗܘܢ ܣܘܪܚܢܗܘܢ ܒܥܓܠ ܡܬܟܫܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܒܪ̈ܝܪ̈ܐ. ܘܒܟܐܢܘܬܐ ܡܬܬܒܥܝܢܢ ܚܘܫܒܢܗܘܢܿ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣ: ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܫܡܿܥ ܗܘܐܼ. ܗܼܘ ܡܠܝܐܝܬ ܡܬܟܬܫ ܗܘܼܐ ܕܢܦܠܛ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܗܠܝܢ ܛ̈ܥܝܐܼ. ܐܝܟ ܕܢܣܡܟ ܐܢܘܢ ܥܠ ܬܝܒܘܬܐ. ܐܬܒܐܫ ܕܝܢ ܠܟ̈ܢܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܫܪܝܘ ܩܥܝܢ ܠܗܿ ܠܐܘܣܒܝܣ ܐܪܬܕܘܟܣܗܿ ܕܥܕܬܐ. ܗܒܘ ܐܼܝܕܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ ܐܒܗ̈ܝܢ ܫ̈ܠܝܚܐ. ܠܟ ܓܝܪ ܐܚܝܕܢ ܥ̈ܕܬܐ ܟܠܗܝܢ. ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܣܡܟ ܡܫܝܚܐ܇ ܗܿܘ ܕܒܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܥܒܼܕ ܬܒܥܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܡܢ ܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܠܡܘ ܠܫܢܝܘܬܗ. ܐܬܕܡܐ. ܒܗ ܘܐܬܢܩܡ ܡܢ ܛܡ̈ܐܐ ܒܢ̈ܝ ܛܥܝܘܬܗ. pb. 30 ܘܢܣܒ ܒܗܘ ܢ ܥܝܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܫܕܪܢܗܘܢܿ ܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܚܛܝܬܐܼ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܥܒܕܘ ܢܐܩܕܘܢܿ ܒܥ̈ܠܕܒܒܘܗܝ ܕܫܪܪܐܼ. ܡܢܬܐ ܠܢܘܪܐ ܢܬܝܗܒܘܢܿ ܣܩܘܪ̈ܝܗܿ ܕܥܕܬܐܼ. ܗܢܘܢܼ ܩܢܘܡܗܘܢ ܕܒܚܬܐ ܠܫܐ̈ܕܐ ܢܬܩܪܒܘܢܿ ܒܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܩܠܣܐ ܗܝܡܢܘܬܟ ܪܥܝܐ ܦܐܝܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܒܗܠܝܢ ܡܫܬܒܚܐ ܗܝܡܢܘܬܟ ܟܗܢܐ ܙܗܝܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܒܗܠܝܢ ܡܬܢܨܚܐ ܣܝܒܘܬܟ ܫܩܝܠ ܛܥܢܐ ܕܥܕܬܗ ܘܕܡܪܥܝܬܗ. ܪܥܝܐ ܟܐܢܐ ܩܘܡ ܒܐ̈ܦܝ ܡܪܥܝܬܟ. ܚ̈ܕܘܓܝܗܿ ܕܥܕܬܐ ܬܒܥ ܨܥܪܗܿ ܡܢ ܙܠܝܗܠܐ. ܕܥܠܘ ܕܫܘ ܓܢܘܢܗ ܕܡܟܝܪܗܿ. ܠܟ ܓܝܪ ܐܓܥܠܗܿ ܡܫܝܚܐ ܠܥܕܬܐ ܡܟܝܪܬܗ. ܚܙܝ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܬܒܥܬܐ ܡܒܙܚ̈ܢܝܗܿ. ܐܢܝܦ ܡܓܠܗ܆ ܕܛܢܢܟ ܘܚܨܘܕ ܟܦܐ ܕܙܝ̈ܙܢܐ. ܘܢܗܘܘܢ ܬܘܚܕܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܒܢܘ. ܘܐܢ ܡܕܡ ܩܢܛܐ ܐܝܬ ܠܟ ܥܠ ܗܕܐ: ܘܡܢ ܡܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܣ̈ܝܒܐ ܟܘܙܬܼ. ܥܘܠ ܒܐܝܩܪܐ ܠܥܕܬܟܼ. ܘܚܢܢ ܡܝܬܝܢܢ ܒܬܪܢ ܩܢܕܘܢܘܣ ܕܝܩܕܢܗܘܢܿ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܘܬܗܘܢܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܡܢ ܟܠ ܓܒ̈ܝܢ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܛܪܝܢ ܗ̈ܘܝ. ܚܫ ܒܢܦܫܗ ܘܬܠܐ ܥ̈ܝܢܘܗܝ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܪܝܡ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܘܬ ܐܠܗܐܼ ܘܐܡܼܪ. ܣܿܦܝ ܐܢܬ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ. ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ ܚܘ̈ܫܒܝ. ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܒܥܝܬ ܕܐܫܘܙܒ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܘ̈ܝܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܟܿܘܙ ܡܢ ܚܡܬܗ ܘܠܘܚܡ̈ܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܣܒܪܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܘ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܒܐ̈ܝܕܝ ܬܒܥܐ ܡܪܚܡܢܘܬܟ܇ ܬܝܒܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܥ̈ܝܐ ܒܥܕܢܐ ܕܬܒܥܬܗܘܢܿ ܘܡܢ ܕܗܕܐ ܡܟܫܠܐ ܠܗܘܢ ܠܒ̈ܢܝ ܪܗܘܡܐ: ܘܡܩܒܠ ܥܠܝܗܘܢ ܐܒܕܢܗܘܢ ܕܚ̈ܛܝܐ: ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܝܒܘܬܗܘܢܼ. ܝܗܝܒܢ ܡܪܝ ܟܠܗܝܢ ܠܨܒܝܢܟ. ܘܟܕ ܕܡ̈ܥܐ ܒܥܝ̈ܢܘܗܼܝ ܥܛܦ ܠܥܕܬܗ. ܘܫܩܼܠ ܗܘܼܐ ܒܢܦܫܗ ܚܫܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܝ̈ܒܐ. ܕܐܬܓܠܙܘ ܡܟܝܠ ܡܢ ܬܝܒܘܬܗܘܢܿ ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܦܠܓܘܬܐ ܒܟܢ̈ܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܗܦܟ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܠܥܕܬܗ. ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܬܘܝܢ ܗܘܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܕܓܠܙܘ ܨܒܝܢܗ ܕܪܥܝܐ ܟܐܢܐ. ܘܕܝܢܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܝܟ ܕܢܩܝܡܘܢ ܨܒܝܢܗ ܕܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ pb. 31 ܡܬܿܟܣܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܝܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܐ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܐܡܪܚܘ ܠܡܛܢܦܘ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ. ܘܥܫܢܬ ܡܠܬܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܚܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܡܣܝ̈ܒܐ. ܘܒܪܬܚܐ ܕܛܢܢܗܘܢ ܦܟܪܘ ܫܕܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܥܠܬܐܼ. ܘܟܫܘ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܩܝ̈ܣܐ ܘܐܘܩܕܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܒܢܘ. ܘܟܕ ܓܡܪܬ ܫܠܗܒܝܬܐ ܓܘܫܡ̈ܝܗܘܢܿ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܪ ܡܢܗܘܢ ܫܪܟܢܐܼ. ܣܚܦܘܗܿ ܠܥܠܬܐܼ ܘܕܪܘ ܩܛܡܗܿ. ܘܓܪܘ ܫܕܐܘܗܿ ܒܢܗܪܐ ܕܥܒܿܪ ܒܡܨܥܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܼܐ. ܥܠܘ ܒܩܝܡܗܿ ܕܡܘ̈ܡܬܐ ܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܪܗܘܡܐ. ܐܢ̈ܫܐ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܡܫܡ̈ܗܐ܇ ܡܪ̈ܘܬܐ ܘܦܩܘ̈ܕܝܗܿ ܕܡܝܕܢܬܐ. ܘܥܒܕܘ ܬܘܢܘܝ ܘܢܣܒܘ ܡܘܡ̈ܬܐܼ. ܕܢܗܘܘܢ ܚܕܐ ܢܦܫ ܘܚܕ ܪܥܝܢ. ܘܢܫܬܐܠܘܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܛܡܝܘܢ ܕܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܒܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ ܘܒܚܕܐ ܫܠܡܘܬܐ. ܘܒܚܕ ܚܘܒܐ ܫܦܝܐ ܕܠܐ ܕܢܟܠܐ܇ ܕܥܝܢ ܒܓܠܐ ܢܘܕܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܩܕܡ ܛܪܘܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܐܢܘܢܿ ܕܠܐ ܢܬܟܚܕܘܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗܼ ܐܦܠܐ ܡܢ ܓܙܡ̈ܐ ܕܠܘܚܡ̈ܘܗܝ ܢܬܪܗܒܘܢ ܐܘ ܢܬܬܙܝܥܘܢܿ ܘܐܢ ܢܥܪܨ ܥܠܝܗܘܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܦܘܪܝܐܼ. ܦܣܼܩܘ ܿ ܘܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܫܢ̈ܕܐ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ. ܘܣܡܘ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܢܟܣ̈ܝܗܘܢ ܘܒܙܬܐ ܕܡܪ̈ܛܝܗܘܢܿ ܘܕܢܗܘܘܢ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܠܚܝܝ̈ܗܘܢܼ. ܘܠܐ ܢܟܦܪܘܢ ܒܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗܘ. ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܚ̈ܕܕܐܼ. ܕܡܕܝܢܬܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܪܝܫ ܐܘܚܕܢܐ ܟܘܠܗ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܘܐܢ ܡܢܢ . ܟܦܘܪܘܬܐܼ. ܥܠܬܐ ܕܬܘܩܬܐ ܗܘܝܢܢ ܚܢܢ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܢ. ܘܐܬܿܝܐ ܬܒܥܬܐ ܕܟܦܘܪܘܬܗܘܢ ܘܕܚܛܝܘܬܗܘܿܢܿ ܐܢ ܓܕܫܐ ܘܡܬܪܦܝܢܢ. ܙܕܩܿ ܠܢ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܐܢ̈ܫܐ ܚ̈ܠܝܡܝ ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܓܡܝܪ̈ܝ ܒܫܪܪܗܘܢܼ. ܕܢܫܕܐ ܠܒܬܪܢ ܨܦܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܪܢܝܐ ܕܩܢܝܢܐ. ܘܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܘܕܐܢܬܬܐ ܘܕܒ̈ܢܝܐ: ܘܕܐܚ̈ܐ ܘܕܐܚ̈ܘܬܐ ܥܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܕܢܦܫܢ ܒܠܚܘܕ ܢܐܨܦ ܘܕܐܓܘܢܢ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܢܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܒܡܘܕܝܢܘܬܢܿ pb. 32 ܕܒܐ̈ܦܐ ܓܠܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ ܢܚܘܪ ܒܗܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܢ ܒܣܒܪܬܗ. ܘܐܝܟ ܟܫܝܪ̈ܐ ܘܚܝ̈ܠܬܢܐܼ. ܢܪܗܛܝܘܗܝ ܠܐܓܘܢܐ ܗܢܐ ܪܕܡܐ ܠܢ. ܘܢܬܟܬܫ ܥܡ ܚܛܝܬܐ. ܘܢܙܟܝܗܿ ܒܚܘܡܣܢܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܢܿ ܘܐܝܟ ܐ̈ܬܠܝܛܐ ܚ̈ܠܝܨܐ ܢܬܠ ܥܝܐ ܠܙܒܢܐܼ. ܘܢܥܕܐ ܡܢܗ ܟܝܠܝܐ ܕܢܨܚ̈ܢܐ. ܘܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܝܘܬܪܢܐܼ. ܘܬܚܘܝܬ ܛܒܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐܼ. ܕܐܘܚܕܢܢ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܐܬܪ ܡܢ ܥܠܡܐܼ ܟܕ ܢܩܢܝܘܗܝ ܘܢܦܫܢ ܢܚܣܪ. ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܗܼܘ ܦܪܘܩܢ ܒܣܒܪܬܗ. ܘܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟ̈ܬܒܐ ܩܕ̈ܝܫܐ: ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܠܚܡܢ ܠܙܒܢܗܘܢ ܡܢ ܕܥܡܐܼ. ܘܡܚܝܠܝܢ ܗܘܼܘ ܘܡܠܒܒܝܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܘܟܕ ܝܠܦ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ: ܕܐܝܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܗܘܬܿ ܠܗܘܢ ܠܪܘܪ̈ܒܢܝܗܿ ܕܪܗܘܡܐ: ܕܠܐ ܬܣܬܪܩ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܬܪܝܨܬܐ ܕܥܕܬܐ: ܘܕܣܼܡܘ ܢܦܫܗܘܢ ܠܡܘܬܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܪܪܗ ܕܐܠܗܗܘܢܼ. ܚܿܕܐ ܗܘܐ ܘܪܘܙ ܪܥܝܢܗ ܒܛܢܢܗܿ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܘܒܫܪܪܗ ܕܪܥܝܢܗܘܢܿ ܘܠܐ ܡܐܢܬ ܠܗ ܠܗܢܐ ܣܒܐ ܡܒܪܟܐ ܘܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘܐܼ. ܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ ܟܪ ܕܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ. ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ. ܘܡܠܼܐ ܒܠܒܗܘܢ ܘܒܝܐ ܐܢܘܢܿ ܘܒܬܚ̈ܘܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܡܢ ܟ̈ܬܒܐ ܡܠܒܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܡܚܿܝܠ ܪܥܝܢܗܘܢܿ ܟܕ ܝܗܿܒ ܠܗܘܢ ܛܘܒܐܼ ܘܡܩܠܣ ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢܿ ܘܟܕ ܥܕܢܐ ܡܟܝܠ ܦܩܿܕ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܐܢܫ ܐܢܫ ܠܒܝܬܗܼ. ܩܪܒܘ ܣܓܕܘ ܠܗܼ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ. ܘܡܼܠܐ ܦܘܡܗ ܒܘܪܟܬܐܼ. ܘܒܪܟ ܐܢܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܒܪܝܟܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟܘܿܢܿ ܗܿܘ ܕܠܗ ܐܬܓܥܠܬܘܢ ܢܦܫܟܘܿܢܿ ܘܠܗ ܪܚܡܬܘܢ ܘܐܚܒܬܘܿܢܿ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܝܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܣܡܬܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܠܡܪܕܐ ܒܐܪܘܚܐ ܕܙܩܝܦܘܬܗ. ܘܡܠܝܬܘܢ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܡܪܢܿ ܕܡܿܢ ܕܪܚܡ ܠܝ ܢܐܬܐ ܒܬܪܝܿ. ܘܡܿܢ ܕܠܐ ܟܿܦܪ ܒܢܦܫܗ ܘܫܿܩܠ ܙܩܝܦܗ ܘܐܿܬܐ ܒܬܪܝ. ܗܿܘ ܠܐ ܫܿܘܐ ܠܝ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܬܬܩܛܥ ܠܢ: ܐܡܬܝ ܕܢܣ̈ܝܘܢܐ ܥܕܝܢ ܥܠܝܢ: ܘܢܦܘܫ ܠܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܪܚܡܬܗ: ܚܦܛܢ ܘܐܡܼܪ ܠܢ. ܩܘܘ ܒܪܚܡܬܝ. ܢܩܘܐ ܗܟܝܠ ܒܢ̈ܝ ܒܚܘܒܐ ܕܪܚܡܬܗ ܕܥܒܘܕܢܿ ܘܠܐ ܬܬܩܛܥ ܠܢ ܒܐܘ̈ܠܨܢܝܢ. pb. 33 ܐܘܠܨܢܐ ܓܝܪ ܕܡܠܐ ܙܒܢܐܼ. ܡܩܢܐ ܠܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܚܡܬܗ ܘܠܘܚܡ̈ܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ ܢܬܪܗܒ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܪܦܐ ܒܢ ܐܠܗܐ ܐܝܼܕܐ ܠܓܡܪ. ܐܦܠܐ ܠܐܒܕܢ ܪܕܐ ܠܢ. ܘܢܫܡܥ ܠܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡܼܪ. ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܡܬܐܠܨܝܢܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܚܢܩܝܢܢ. ܡܬܛܪܦܝܢܢ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܚܝܒܝܢ ܚܢܢ. ܡܬܪܕܦܝܢܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܿܫܬܒܩܝܢܢ. ܡܣܬܚܦܝܢ ܚܢܢ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܒܕܝܢܢ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ܇ ܕܒܗܝܢ ܡܒܝܐ ܗܘܼܐ ܗܼܘ ܫܠܝܚܐ ܒܙܒܢܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ. ܗܘܼܐ ܐܟܘܬܢܿ ܐܦ ܠܢ ܙܕܩܿ ܚܒ̈ܝܒܝܼ. ܕܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܡܟܪܙܝܢ ܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܢܒܝܐ ܢܦܫܢ ܒܪܕܘܦܝܢ. ܘܢܫܕܐ ܨܦܬܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܢ܆ ܕܗܼܘ ܡܨܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢܕܥܟ ܡܢܢ ܚܐܦܐ ܕܪܕܘܦܝܢ. ܘܢܥܒܕ ܒܚܢܢܗ ܐܝܟ ܕܡܥܕ ܫܘܒܩܢܐ ܠܚܝܒܘܬܢܼ. ܘܦܘܪܩܢܐ ܠܥܕ̈ܬܗ. ܘܠܟܘܢ ܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܡܠܟܘܬܗ. ܕܗܘܝܬܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܨܒܝܢܐ. ܘܟܕ ܒܪܟ ܐܢܘܢܿ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠܘܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܠܒܝܬܗ ܒܫܠܡܐ. ܘܗܼܘ ܗܦܼܟ ܠܥܕܬܗ. ܟܕ ܚܿܕܐ ܘܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܝܠܦ ܕܝܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܟܠܗܝܢ ܕܓܕܫ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܘܠܚܝܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܪܗܘܡܐܼ ܛܒ. ܘܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ. ܘܣܝܡܢ ܗ̈ܘܝ ܐܦ̈ܘܝܐ ܠܒܕܢܗܘܢܿ ܘܕܢܥܒܕ ܡܢܗܘܢ ܬܒܥܬܐ ܕܝܩܕܢܗܘܢܘ ܕܟܬܝ̈ܫܘܗܝ. ܣܦܼܩ ܕܝܢ ܕܢܫܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܛܪܘܢܐܼ. ܐܦܠܛܐܘܣ ܒܝܕܥܬܗ. ܓܒܪܐ ܕܪܕܐ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܗ. ܡܫܡܗ ܒܦܝ̈ܠܣܘܦܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܚܢܦܐܼ. ܡ̈ܠܼܟܐ ܟܐܢ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܝܗܼܒ ܗܘܼܐ. ܗܼܘ ܗܢܐܼ ܚܕ ܡܢ ܡܿܠܟ ܡ̈ܠܟܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ. ܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܡ̈ܠܟܼܐ ܕܝܗܒܿ ܗܘܐ. ܠܗ ܠܗܢܐ ܩܪܝܗܝ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܪܐܼܙ. ܐܝܟ ܕܢܣܒ ܡܢܗ ܡܠܼܟܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܼܪܥܝ. ܘܓܠܼܐ ܘܐܘܕܥܗ ܕܐܝܿܕܐ ܬܒܥܬܐ ܣܝܡܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܪܗܘܡܐ܇ ܕܫܛܘܗܝ ܘܐܗܠܘ ܒܟ̈ܬܝܒܬܗ. ܘܓܙܝܡ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܩܫܝܐܝܬ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܒܙܕܩܗܿ ܠܡ ܕܘܠܝܬ ܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܢܗܘܿܢܿ ܕܥܒ̈ܕܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܕܐܡܪܚܘ ܒܓܘܡܕܢܘܬܗܘܢ ܘܐܘܫܒܘ ܐܝܕܐ ܥܠ ܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܐܠܗܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܢ ܬܒܥܬܐ pb. 34 ܕܐ̈ܠܗܐ܇ ܕܐܘܩܕܘ ܟܘܡܪ̈ܝܗܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܒܢܘ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗܿ ܟܐܢܐ ܕܡܠܟܘܬܢ ܟܘܙܘ ܘܐܬܬܟܣܘ ܐܠܐ ܐܘܣܦܘ ܥܠ ܪܘܫܥܗܘܢܼ. ܘܚܪܒܘ ܘܐܘܒܕܘ ܠܥܡܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܥܠ ܕܫܠܡܘ ܠܨܒܝܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܥܡ ܪ̈ܒܘ ܒܝ̈ܫܢ ܘܣܘܪ̈ܚܢܝܢ ܕܣܥܝܪܝܢ ܠܗܘܢܿ ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܼܢ. ܡܢܐ ܡܠܟܼܐ ܐܝܬ ܠܡܬܠ ܥܠ ܗܠܝܢ. ܐܘ ܪܕܝܐ ܘܚܟܝܡܐ ܘܪܚܡ ܐ̈ܠܗܐ.... ܐܦܠܛܐܣ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܗܘܼܐ ܚܟܝܡܐ ܘܪܚܡ ܫܝܢܐ. ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܝܠܬܗ ܠܨܒܝܢܗ ܕܛܪܘܢܐ ܝܗܒܗ ܠܣܘܥܪܢܐ. ܕܪܡܐ ܗܦܟܬܐ ܘܢܝܬܝܘܗܝ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗ. ܐܡܼܪ ܠܗ ܓܝܪ ܠܛܪܘܢܐ. ܕܫܘܠܛܢܐ ܠܡ ܕܡܠܟܘܬܟ ܗܿܘ ܕܐܒܕܢܐܼ ܘܕܪ̈ܚܡܐ. ܒܟܠ ܕܨܒܿܝܬ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ. ܒܕܠܐ ܐܝܬ ܠܕܠܥ ܡܢܟ ܕܢܪܫܐ ܨܒܝܢܟ ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܬ. ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗ̈ܝܢ ܩܕ̈ܝܫܝܢ ܕܠܐ ܨܒܝܢ ܒܐܒܕܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܒܝ̈ܠܝܕܐ ܡܡܪܚ ܕܢܫܪܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܿܠܟܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܢܚܐ.... ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ. ܐܠܘ ܒܫܘܠܛܢܐ ܨܿܒܐ ܗܘܝܬ ܕܐܬܚܫܚ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬܼ. ܠܟ ܥܡܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪܥܝܬܼ ܠܐ ܪܡܐ ܗܘܝܬ. ܠܘ ܓܝ ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܗܕܐ ܡܢ ܪܥܝܢܢ܇ ܕܟܠ ܫܠܝܛ ܠܝ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܫܠܝܛ ܠܝܼ. ܠܐ ܨܿܒܐ ܐܢܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܐܣܥܘܪ ܡܕܡܼ. ܕܐܦ ܒܗܿ ܒܗܕܐܼ. ܬܪܝܨܘܬܢܼ ܠܟܠ ܐܢܫ ܬܬܝܕܥ. ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܗܟܝܠ ܪܕܝܐ ܘܚܟܝܡܐܼ. ܗܒܘ ܡܿܠܟܐ ܟܐܢܐ ܘܬܪܝܨܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܢ ܐܫܬܐܠܬ. ܘܠܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܢ ܬܬܟܚܕ ܘܬܟܘܡ ܥܠ ܘܠܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܬܚܘܐ܇ ܥܠ ܡܪ̈ܘܕܐ ܘܩ̈ܛܘܠܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ .... ܐܦܠܛܐܣ ܐܡܿܪ: ܡܛܠ ܕܡܦܣܢܘܬܐ ܩܒܠܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢ܆ ܘܫܘܘܕܝܐ ܢܣܒܬ ܕܠܐ ܐܟܘܡ ܥܠ ܘܠܝܬܐܼ. ܫܘܠܛܢܐ ܡܿܢ ܐܝܬ ܠܟ ܐܝܟ ܡܿܠܟܐ. ܐܠܐ ܥܡ ܗܕܐܼ. ܐܦ ܗܿܝ ܬܕܥ ܡܠܟܘܬܟ. ܕܐܦ ܗܢܼܘܢ ܫܘ̈ܠܛܢܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܬܚܝܬ ܛܟ̈ܣܝܗܿ ܕܘܠܝܬܐ ܣܝܡܼܝܢ. ܘܬܚܝܬ ܢܡܘ̈ܣܝܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܨܿܒܐ ܕܢܦܣܥ ܛ̈ܛܣܝܗܿ ܕܘܠܝܬܐ: ܘܢܕܘܫ ܢܡܘ̈ܣܝܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐܼ. ܡܬܓܠܓܠ ܠܗ ܡܢܗ ܫܡܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܕܗܼܘ ܡܘܪܒ ܗܘܼܐ ܠܗܼ. ܘܥܐܠ ܚܠܦܘܗܝ ܫܡܐ ܕܛܪܘܢܘܬܐ܇ pb. 35 ܕܡܘܪܬ ܠܩܢܝ̈ܘܗܝ ܟܘܐܪܐ ܘܚܣܕܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܬܐܡܪ ܡܿܠܟܐܼ. ܐܠܐܼ ܛܪܘܢܐ ܕܡܕܒܪ ܨܒܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܚܣ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ ܕܬܥܒܪ. ܡܢ ܢܡܘ̈ܣܝܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܕܟܘܠܗܘܢ ܛܟ̈ܣܐ ܕܘܠܝ̈ܬܐ ܡܢܟܘܢ ܪܕܝܢ. .. ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ. ܘܡܢܐ ܬܒܿܥܝܢ ܛܟܣ̈ܐ ܕܘ̈ܠܝܬܐ܇ ܐܘ ܦܩܿܕܝܢ ܢܡܘ̈ܣܝܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ܇ ܥܠ ܥܒܼ̈ܕܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܘܩ̈ܛܘܠܐ܇ ܕܠܐ ܣܡܘ ܩܕܡ ܥ̈ܝܢܝܗܘܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡܪ̈ܝܗܘܢ .... ܐܦܠܐܣ ܐܡܿܪ. ܦܪܗܣܝܐ ܝܗܒܬ ܠܢ ܐܠܗܘܬܟܘܢ ܠܢ ܠܒܨܝܪ̈ܐ: ܘܐܬܦܩܕܢܢ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܫܝܢܘܬܟܘܢܼ. ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܕܪܟܐ ܒܨܝܪܘܬܢ ܢܬܠ ܡܿܠܼܟܐ ܠܬܪܥܝܬܟܘܢܿ ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܕܝܢ ܐܘ ܡܫܒܚܐ ܘܥܫܝܢܐ ܡܿܠܟܐ ܕܠܥܠܡܼ. ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܬܒܼܬ ܥܫܝܢܘܬܟܘܢ ܥܠ ܟܘܪ̈ܣܝ ܡܠܟܘܬܗܿ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܕܚܝܠܘܬܟܘܢ: ܥܕ ܗܫܐ ܠܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܦܘ̈ܢܣ ܕܡܠܟܘܬܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܣܒܢܢ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ: ܕܗܼܝ ܗܼܝ ܪܝܫ ܐܘܚܕܢܢ: ܘܐܡܐ ܕܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬ ܕܫܘܠܛܢܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܢܣܒܝܢ ܦܘ̈ܢܣ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐܼ. ܒܨܝܪܐ ܗܼܝ ܡܕܒܪܢܘܬܿܗܘܢ ܡܢ ܡ̈ܠܟܐܼ. ܘܠܒܪ ܡܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܥܠܝܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܐܘ ܡܫܒܚܐ ܘܥܫܝܢܐܼ. ܦܝܣܐ ܘܒܥܘܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܚܢܢ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܕܚܝܠܘܬܟܘܢܿ ܕܢܓܪ ܪܘܚܢ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܗܝܼܝ ܪܝܫ ܐܘܚܕܢܢ ܡܠܼܐ ܙܒܢܐ. ܘܠܐ ܢܣܬܪܗܒ ܢܩܪܐ ܥܠܝܗܿ ܚܪܒܐ ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ. ܕܕܠܡܐ ܢܬܐܡܪ ܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܘܠܐ ܡܕܒܪ̈ܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܠܢ ܕܩܕܡ ܕܢܡܠܟ܇ ܒܙܝܢܐ ܘܣܝܦܐܿ ܘܩܪܒܐ܇ ܘܒܚܪܒܐ ܘܒܐܫܕ ܕܡܐ ܢܐܚܘܕ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܕܕܡ ܢܬܚܫܒ ܠܢ ܛܪ̈ܘܢܐ ܘܠܐ ܡ̈ܠܟܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢ܆ ܘܫܦܝܪ ܒܥܝ̈ܢܝ ܫܘܠܛܢܟܘܢܼ. ܢܐܚܘܕ ܒܢܦܫܼܢ. ܘܢܣܼܒ ܥܝܛܐ ܕܣܘܪܚܢܗܘܢ ܡܠܐ ܙܒܢܐ܇ ܥܕ ܬܩܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝܢ ܡܠܟܘܬܐ܇ ܘܡܬܥܫܢܝܢܢ ܥܠ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܢ܇ ܘܡܬܢܨܚܝܢ ܚܢܢ ܒܩܪ̈ܒܝܢ. ܘܥܛܦܝܢ ܚܢܢ ܒܙܟܘܬܐ ܠܐܘܚܕܢܢ ܢܡܘܣܐܝܬ. ܘܐܝܟ ܡܿܠܟܐ ܘܫܠܝܛܐ ܒܛܟ̈ܣܝܗܿ ܕܘܠܝܬܐܼ. ܡܬܢܩܡܐ ܬܪܝܨܘܬܟ ܡܢ ܡܣܟ̈ܠܢܐܼ. ܘܗܘܐ ܡܢܗܘܢ pb. 36 ܬܒܥܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ܇ ܥܦ ܕܦܣܥܘ ܬܚܘܡ̈ܝܗ ܕܘܠܝܬܐ. ܘܡܬܦܪܥ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܒܙܕܩܐܼ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܣܘܪ̈ܚܢܘܗܝ. ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܥ̈ܒܕܐ ܒܨܝܪ̈ܐ ܕܦܩܝܕܝܢ ܡܢ ܡܪܗܝܗܘܢܿ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܚܙܝ ܠܢ ܒܦܝܣܐ ܕܒܥܘܬܢ ܩܪܒܢܢ ܠܕܚܝܠܘܬܟܘܢܿ ܕܐܠܗܘܬܟܘܢ ܗܘ ܗܫܐ ܨܒܝܢܐ ܀ ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ. ܛܒ ܫܦܝܪ ܒܥܗܝܢܝ ܡܠܟܟ. ܘܐܬܩܒܠ ܥܠܝ ܦܬܓܡܟ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܐܗܡܐ ܘܐܫܒܘܩ. ܡܢ ܬܒܥܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܐܠܗܘܬܐܼ. ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܗܡܐ. ܕܕܡ ܢܪܓܙܘܢ ܐ̈ܠܗܐ ܕܠܗܘܢ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܗܝܡܝܢܘ̈ܬܢ ܕܡܢ ܬܒܥܬܗܘܢ ܀.. ܐܦܠܛܐܘܣ ܐܡܿܪ. ܬܒܥܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐܼ ܗܿܒ ܠܐ̈ܠܗܐ. ܕܐܡܬܝ ܕܢܨܒܘܢ ܢܬܒܥܘܢ ܥܝܪܬܗܘܢܿ ܡܢܼܘ ܓܝܪ ܒܿܨܐ ܟܣܝ̈ܬܗܘܢ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܘܥܐܠ ܒܣܬܝܪ̈ܬܗܘܢܿ ܘܡܕܪܟ ܕܡܿܢܘ ܨܒܝܢܗܘܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܼܥܪ. ܠܡܐ ܟܒܪ ܒܣܝܐܝܬ ܘܡܫܟܐܝܬ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܬܫܡܫܬܗܘܢܿ ܐܘ ܕܠܡܐ ܬܒܘ ܡܨܝܐܝܬ ܘܡܫܚܛܐܝܬ ܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܪܐܙܝܗܘܢܿ ܐܘ ܕܠܡܐ ܟܒܪ ܒܓܘ̈ܢܒܐ ܕܪ̈ܫܝܬܐ ܡܥܕܝܢ ܗܘܘ. ܘܛܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܐ̈ܠܗܐ ܢܕܪ̈ܝܗܘܢܿ ܒܝܥܢܘܬܗܘܢܿ ܘܓܠܙܝܢ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܿܢܿ ܘܒܠܚܝܡܘܬܗܘܢ ܕܐ̈ܠܗܐ ܕܥܝܠܗܘܿܢܿ ܣܠܩܬ ܠܗܘܢ ܦܣܬܐ ܗܕܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܪ̈ܚܡܐ. ܡܢܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܟܣܝܐ ܗܼܝ. ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܐ̈ܠܗܐ ܓܠܝܐ ܗܼܝ. ܕܠܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܗܡܝܘ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܫܬܢܩܝܢ܇ ܘܠܐ ܥܕܪܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡܬܢܩܡܐ ܡܢܗܘܢ ܫܠܗܒܝܬܐ. ܢܬܠ ܗܟܝܠ ܠܐ̈ܠܗܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܐ̈ܠܗܐ ܣܝܡܼܢ. ܘܠܙܒܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪܢ ܣܝܡܢ ܥܕ ܡܣܬܦܩܝܢܢ. ܘܕܗܫܐ ܢܐܨܦ ܕܐܝܟܢܐ ܢܩܢܐܼ ܫܡܐ ܛܿܒܐ ܘܢܨܝܚܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܙܕܕܩܬ ܠܢ. ܘܫܦܪ ܒܥܝܢ̈ܘܗܝ. ܕܛܪܘܢܐ ܡܿܠܟܼܐ ܕܡܠܟ ܐܦܠܛܘܣ ܘܫܡܠܝ ܡܠܬܗ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܪܘܢܐ ܠܝܛܐܼ. ܟܕ ܡܿܢܥ ܘܡܼܛܐ ܠܐܝܛܠܝܐܼ. ܫܕܪ ܩܕܡܘܗܝ ܡܣܒܪ̈ܢܐ ܠܪܗܘܡܐ܇ ܕܢܣܒܪܘܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗ. ܘܐܫܬܓܫܬ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܬܪܗܒܬ. ܘܪ̈ܘܪܒܢܝܗ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܠܘ ܒܩܝܡܐ ܕܡܘ̈ܡܬܐܼ. ܠܐ ܐܬܪܗܒܘ ܣܟ ܐܘ ܐܫܬܓܫܘ. ܐܠܐ ܟܕ ܝܠܦ ܥܠ ܛܪܘܢܐ ܕܩܪܝܒ ܠܡܐܬܐ. ܫܕܘ ܡܢܗܘܢ pb. 37 ܨܦܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܘܪܢܝܐ ܕܩ̈ܢܝܢܐ. ܘܦܪܢܣܘ ܨܒ̈ܘܬܗܘܢ ܫܦܝܪ. ܘܣܥܪܘ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܣܢ̈ܝܩܐ ܘܐܦ ܠܝܬܡ̈ܐ. ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܦܪܢܣܘܼ ܠܐ ܙܥܘܪ. ܐܢܫ̈ܐ ܗܘܘ ܓܝܪ ܡܪ̈ܝ ܢܟ̈ܣܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܢܟ̈ܣܝܗܘܢ ܘܡܕܡ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ. ܐܓܥܠܘܗܝ ܠܒ̈ܢܝ ܒܬܝܗܘܢ. ܘܐܩܝܡܘ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܩܝܘ̈ܡܐ ܥܠ ܐܘ̈ܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܕܠܓܘ ܘܕܠܒܪ. ܘܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܛܪܘܢܐ ܠܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܫܒܩܘ ܒܬܝܗܘܢ ܘܐܬܢܟܪܝܘ ܠܥܘܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܘܒܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ ܗܘܐ ܗܘܐ ܡܥܡܪܗܘܢ. ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܠ ܛܪܘܢܐ ܠܡܕܝܢܬܗܘܢܿ ܘܫܕܪ ܚܒܼܫ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܗܘܬ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܥܠܬܗ ܕܝܘܠܝܢܣ ܠܪܗܘܡܐ. ܒܐܝܪܚ ܐܕܪ ܕܫܢܬ ܫܬ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܬܠܬ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܚܡܫܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܟܐ. ܟܕ ܡܠܘ ܠܡܘܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܝܪ̈ܚܐ ܚܡܫܐ. ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܥܠ ܛܪܘܢܐ ܠܪܗܘܡܐ. ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܘܒܬܘܩܦܐ ܘܥܘܫܢܐ ܕܡܫܪܗܝܬܗ. ܘܒܣܘܓܐܐ ܕܠܓܝܘܢܐ ܘܒܣܪ̈ܢܐ ܕܠܒ̈ܫܐ. ܟܕ ܫܩܝܠ ܠܗ ܚܐܦܐ ܘܫܘܒܗܪܐ. ܘܪܡ ܘܡܫܩܠ ܪܥܝܢܗ ܒܩܨ̈ܡܐ ܕܚܢܦܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܐܬܿܝܐ ܗܘܬ ܥܠ ܒܠܗ ܒܫܢܝܘܬܗܿ. ܐܦܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܼܐ. ܫܩܝܠ ܗܘܼܐ ܠܗ ܕܝܢ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܠܚܝܡܘܬܐ ܕܡܣܪܕܐ ܠܚ̈ܙܝܐܼ. ܐܝܟ ܕܢܪܡܐ ܗܘܐ ܪܗܒܬܐ ܘܕܚܠܬܐ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗ ܕܪܗܘܡܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܡܢ ܚܙܬܗ. ܘܥܪܩܘ ܘܛܫܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܕܥܐܿܠ ܘܕܢܦܩܿ ܒܫܘ̈ܩܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܛܪܘܢܐ ܕܐܡܠܟܬ ܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܪܗܘܡܐ. ܝܗܒ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܘܐܩܝܡ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܼ. ܥܕ ܙܒܢܐ ܕܡܬܦܩܕܝܢ. ܘܫܕܪ ܟܪ̈ܘܙܘܗܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܟܪܙܝܢ ܫܝܢܐܼ ܘܡܫܬܘܕܝܢ ܫܘܒܩܢܐ. ܠܡܚܣܢ ܕܝܢ ܝܗܒܘ ܗܘܘ ܢܦܫܗܘܢ ܕܢܬܚܙܘܢ ܩܕܡܘܗܝ: ܘܟܕ ܗܘܐ ܫܠܝܐ ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܚܪܒܐܼ. ܘܐܫܬܝܢܬ ܐܢܫܘܬܐܼ. ܦܩܕ ܛܪܘܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܚ̈ܙܘܢܐܼ. ܘܬܬܟܢܫ pb. 38 ܐܢܫܘܬܐ ܟܠܗ ܠܒܝܬ ܚ̈ܙܘܢܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܟܕ ܡܫܬܘܕܐ ܒܡܘ̈ܡܬܐ ܕܫܝܢܐ ܗܼܘ ܡܢ ܗܫܐ. ܘܠܝܬ ܩܢܛܐ ܕܡܕܡ. ܘܟܕ ܟܢܫܬ ܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܥܘܿܠܐ. ܘܐܬܡܠܝ ܒܝܬ ܚ̈ܙܘܢܐ ܣܦܐ ܒܣܦܐ. ܠܒܫ ܠܘܠܝܢܘܣ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐܼ. ܘܣܠܩ ܕܢܬܒ ܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܚܐܪ ܗܼܘܐ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܕܢܣܒ ܠܘܩܕܡ ܦܘ̈ܢܣ ܕܡܠܟܘܬܐ ܡܢ ܟܢ̈ܫܝܗ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܒ ܥܠ ܡܘܬܒܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܕܠܡܐ ܢܬܟܬܒ ܒܟܬܒ̈ܝܗ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܛܪܘܢܐ ܘܠܐ ܡܿܠܟܐ. ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܪܗܘܡܐ ܘܐܡܪܝܢ. ܐܢ ܦܘ̈ܢܣ ܠܡ ܕܡܠܟܘܬܐ ܬܒܿܥܬ ܡܢܢ. ܗܒ ܫܘܕܝܐ ܥܠ ܫܐ̈ܠܬܢ ܘܣܒ ܦܘ̈ܢܣ. ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܘܠܝܢܘܣ. ܡܢܐ ܗܝ ܫܐܠܬܟܘܢ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܕܢܡܠܟ ܫܝܢܐ ܥܠ ܟܠ ܕܚ̈ܠܢ. ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܝܢ ܐܢܝܕ ܒܪܝܫܗܼ ܘܫܬܩ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܪܝܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܼܝ. ܘܩܥܼܝܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܥܠ ܟܘܪܣܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܠܡܬܒ. ܫܒܘܩ ܕܚ̈ܠܬܐ ܒܕܝܠܗܝܢ. ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܕܫܦܪ ܠܟܼ ܟܬܪ ܒܕܝܠܟ܇ ܘܐܢ ܡܕܝܢܬܢ ܫܿܦܪ ܠܟ ܕܬܩܢܐ. ܪܕܘܦܝܐ ܕܒܝܬ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܢܬܥܠܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ. ܘܗܐ ܚܢܢ ܠܟ ܥ̈ܒܼܕܐ. ܒܗܠܝܢ ܨܿܒܝܐ ܡܕܝܢܬܢ. ܠܗܠܝܢ ܫܿܠܡܐ ܐܢܫܘܬܢ. ܦܐܝܐ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܡܠܟܘܬܐܼ. ܟܕ ܬܥܒܕܘܢ ܫܠܡܐ ܒܐܘܚܕܢܟܘܢ. ܗܿܕܝܪ ܠܟܘܢ ܬܓܐ ܘܫܘܠܛܢܐܼ. ܟܕ ܡܪܚܡܢܘܬܟܘܢ ܬܬܦܪܣ ܥܠ ܟܠ ܫܘܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗܠܝܢ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܟܬܫܝܢ ܗܘܘܼ. ܐܙܝܥ ܠܗܘܢ ܛܪܘܢܐ ܐܝܕܗ ܐܝܟ ܕܢܫܬܩܘܢ ܠܗܘܢܿ ܘܟܕ ܫܬܩܘ ܘܒܗܼܠܘ. ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ. ܡܢܿܘ ܠܡ ܫܘܚܛܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐܼ. ܕܐܚܝܕ ܠܗ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢ. ܠܐ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܓܝܪ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܣܬܼܥܪ ܒܗܿ. ܘܐܢ ܩܝܡܐ ܡܠܟܘܬܢ ܬܥܩܒ ܣܘܪ̈ܚܢܝܟܘܢ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܟܘܢܿ ܠܡܚܣܢܿ ܡܫܬܚܪܝܢ ܡܢ ܚܪܒܢ܇ ܚܕܐ ܡܢ ܬܠܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܫܘܪܝܐ ܗܼܝ ܕܡܠܟܘܬܢܼ. ܐܬܚܙܝܬ ܠܢ ܕܦܐܝܐ ܠܢ ܛܒܼ. ܕܢܥܒܕ ܫܘܒܩܢܐ ܠܚܝ̈ܒܐ ܥܕ ܝܘܡܼܢ. ܘܢܫܦܥ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܡܣ̈ܟܠܢܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܬܝܕܥ ܠܟܘܢ ܒ̈ܢܝ ܪܗܘܡܐܼ. ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܫܟܢܬ ܫܘܒܩܢܐ pb. 39 ܠܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܡܢ ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܫܘܒܩܢܐ ܘܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܦܠܐ ܚܝ̈ܐ ܠܡܿܢ ܕܡܡܪܚ ܘܕܐܫ ܦܘܩܕܢܐ ܕܫܘܠܛܢܢ. ܐܘ ܩܐܡ ܒܗܿܘ ܪܥܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܛܪܘܢܘܬܐ. ܘܥܠ ܫܝܢܐ ܕܫܐܠܬܘܢ ܡܢܢ ܥܠ ܕܚ̈ܠܬܐ. ܡܿܢ ܫܝܢܐܼ. ܣܝܡܐ ܠܝ ܕܐܥܒܕ. ܗܢܘ ܕܝܼܢ ܐܢܗܼܘ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܢܐܬܘܢ ܠܨܒܝܢܐ ܛܒܐܿ. ܒܗܿܝ ܕܢܬܐܡܢܘܢ ܠܣܓܕܬܐ ܘܠܦܘܠܚܢܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܟܕ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐܼ. ܕܠܐ ܢܬܓܠܙܘܢ ܕܒ̈ܚܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܪ̈ܫܝܬܗܘܢܿ ܘܡܐ ܕܪܥܝܘ ܠܐ̈ܠܗܐ ܒܕܝܠܗܘܢܼ. ܫܠܝܛ ܐܦ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬܢܼ. ܕܢܬܚܫܚܘܢ ܒܪ̈ܐܙܐ ܕܛܥܝܘܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܨܿܒܝܢ. ܟܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܩܢܛܐ ܕܡܕܡ. ܡܢ ܠܘܬܢܿ ܥܠ ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣܼ. ܚܐܕ ܙܒܢ ܕܝܼܢ ܗܼܘܐ ܠܢ ܒܡܚܫܒܬܢܿ ܟܣܝܐܝܬ. ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܓܙܪ ܕܝܢܗܼ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܛܪ̈ܘܢܐ ܕܥܡܗ: ܕܐܬܪܡܝܘ ܠܫܢܝܘܬܗ. ܕܠܐ ܬܟܘ (؟) ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܗܘܢܿ ܐܦ ܠܐ ܐܬܘܝܘ ܥܠ ܣܘܪ̈ܚܢܝܗܘܢ: ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܒܗ ܒܗܿܘ ܪܥܝܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܩܝܿܡܝܢ: ܘܠܐ ܣܝܡܼܐ ܕܚܠܬܗ ܕܫܘܠܛܢܢ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢܼ. ܘܕܬܕܥܘܢ ܕܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܼܢ. ܚܙܘܼ ܕܐܦܠܐ ܡܬܚܙܝܘ ܐܬܚܙܝܘ. ܩܕܡܝܢ ܒܝܕ ܚܬܝܪܘܬܗܘܢܿ ܕܐܦ ܒܗܿ ܒܗܕܐܼ ܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܬܬܝܕܥ. ܥܠܝܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܼܢ. ܠܝܬ ܪ̈ܚܡܼܐ ܘܠܐ ܫܘܒܩܢܐ ܐܦܠܐ ܚܝ̈ܐ. ܡܢ ܗܫܐ ܓܝܪ܆ ܒܙܕܩܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ ܡܬܢܩܡ ܐܢܐ ܡܢܗܘܢ ܣܘܪ̈ܚܢܝܗܘܢܿ ܘܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ. ܘܒܗ ܒܥܕܢܐ ܫܕܪ ܫܩܼܠ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܕܬܐܼ ܒܨܥܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܟܕ ܡܢܬܦܝܼܢ ܘܡܣܚܦܝܢ ܠܗܘܢܿ ܘܐܫܠܚܘ ܫܩܠܘ ܠܒܘܫܐ ܡܝܩܪܐܼ ܕܐܣܟܡܗܘܢܼ. ܘܐܠܒܫܘ ܐܢܘܢ ܠܒܘܫܐ ܡܨܥܪܐ ܕܢܫ̈ܐ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܥܘܿܠܐ. ܘܒܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܣܟܡܐ ܡܨܥܪܐܼ ܐܦܠܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܠܐ ܚܪ ܒܗܘܢܿ ܐܦܠܐ ܫܘܐܠܐ ܡܕܡ ܗܘܐ ܨܐܕܝܗܘܢܿ ܐܠܐ ܐܪܡܝܘ ܒܗܘܢ ܩܘ̈ܠܕܐ ܘܫܝܫ̈ܠܬܐܼ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܒܨܥܪܐ ܣܓܝܐܐ܇ ܥܕ ܗܘܐ ܠܡ ܙܒܢܐ ܕܢܫܡܥ ܐܢܘܢ ܫܦܝܪ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܒܟܝܢ ܗܘ ܚܫܝܫܐܝܬ ܥܠ ܡܘܟܐ ܘܨܥܪܐ܇ ܕܐ̈ܢܫܐ pb. 40 ܒܚܝܪ̈ܐ ܘܡܝܩܪ̈ܐ܇ ܪ̈ܫܢܝܗܿ ܕܟܠܗܿ ܪܗܘܡܐ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܥ̈ܒܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐܼ. ܠܐ ܡܕܡ ܟܪܝܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܚܕܝܢ ܗܘܘ ܘܪܘܙ ܪܥܝܢܗܘܿܢܿ ܕܫܘܘ ܕܢܫܪܘܢ ܒܐܓܘܢܐ ܕܡܘܕܝܢܘܬܐ. ܘܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܀ ܥܠ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣ ܦܩܼܕ ܛܪܘܢܐܼ. ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܠܐ ܢܐܙܠ ܐܦ ܗܼܘ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܟܘܡܪܘܬܗܼ. ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܦܪ̈ܙܠܐ ܥܕ ܬܩܿܢ ܝܘܡܐ ܕܥܐܕܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܘܥܒܕܘ ܠܗܼ ܐܝܟ ܕܦܩܿܕ. ܐܬܪܥܝ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܘܐܬܚܫܒܼ. ܕܒܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܇ ܢܣܩܝܘܗܝ ܝܩܕܐ ܥܠ ܥܿܠܬܐ ܠܐܘܣܒܝܣ ܛܘܒܢܐ. ܒܐܣܟܝܡܐ ܘܛܟܣܐ ܕܟܘܡܪܘܬܗ. ܕܡܢܗܿ ܕܗܕܐ ܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫܼ. ܕܪܒ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐܼ. ܗܼܘ ܒܩܢܘܡܐ ܬܒܿܥ ܥܝܪܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܘܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܦܬܟܪ̈ܘܗܝ ܚܣܟܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܢ ܨܥܪܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪ܇ ܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩܿ ܕܢܐܬܐ ܠܨܥܪܐ܇ ܓܒܪܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܕܒܚܐ ܠܐܠܗܘܬܐ܇ ܘܚܐ ܙܒܢ ܠܡ ܐܬܼܢܙܪ ܠܐ̈ܠܗܐ ܀ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣ ܠܐ ܪܓܝܫ ܗܘܼܐ ܒܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܡܩܪܒ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܠܐܠܗܐܼ. ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܫܝܢܐ ܕܥ̈ܕܬܐ܇ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܝ̈ܠܕܝܗܝܿܢ. ܘܚܠܦ ܐܝܓܘܢܗܘܢ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܟܕ ܡܚܝܠ ܪܥܝܢܗܘܢܼ ܘܡܫܪܪ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܒܬܚ̈ܘܝܬܐ ܕܡܢ ܟ̈ܬܒܐ܇ ܟܕ ܬܢܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚ̈ܢܝܗܘܢܿ ܕܐ̈ܢܫܐ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܐܟܘܬܗܘܿܢܿ ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܫܒܩܘ ܟܠ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܒܐܓܘܢܐ ܬܡܝܗܐ܇ ܘܒܣܗܕܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܡܛܠ ܡܫܝܚܐܼ܇ ܘܫܩܠܘ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܟܣܡܝܢܘܣ ܥܘܿܠܐ. ܘܟܕ ܡܠܘ ܠܗ ܒܪܗܘܡܐ ܠܛܪܘܢܐ ܫܒܘ̈ܥܐ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪ̈ܒܥܐܼ. ܦܩܼܕ ܫܢܝܐܼ. ܕܬܬܒܢܐ ܥܠܬܐ ܪܒܬܐ ܥܠ ܬܪܥܗܿ ܕܥܕܬܐ ܕܪܗܘܡܐ. ܟܪ ܕܒܢܼܝܐ ܗܘܬ ܥܿܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܐܬܒܢܝܬܼ ܐܝܟ ܕܦܩܼܕ. ܘܫܕܪܘ ܟܪ̈ܘܙܘܗܝ ܒܡܕܝܢܬܐܼ. ܕܡܟܐ ܥܕ ܥܣܪ̈ܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܇ ܬܩܢ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܢܚܙܐ ܗܟܝܠ ܟܠ ܐܢܫ ܢܦܫܗܼ. ܘܢܚܿܘܪ ܠܒܘ̈ܫܘܗܝ. ܘܢܩܕܫ ܗܕܡ̈ܘܗܝ. ܕܝܘܡܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܩܕܝܫ ܗܼܘ ܐܟܘܬܗܘܢܿ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܫܢܝܘܬܐ pb. 41 ܒܫܘܩ̈ܝܗܿ ܕܪܗܘܡܐ ܡܫܬܡܥܢ ܗ̈ܘܝܼ. ܥܡܐ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܬܗܝܪܝܢ ܗܘܘ ܒܚܢܦܘܬܗܼ ܘܡܬܕܡܪܝܢ ܒܫܢܝܘܬܗ. ܘܟܕ ܫܠܼܡܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܫܥܐܼ. ܦܩܕ ܛܪܘܢܐܼ. ܘܢܩܼܫ ܛܒܠܐ. ܘܡܠܠ ܩܪ̈ܢܬܐ. ܘܢܦܼܩܘ ܟܪ̈ܘܙܐ ܒܡܕܝܢܬܐ. ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܘܒܠܒܐ ܫܦܝܐ. ܒܥܕܢܗ ܕܨܦܪܐܼ. ܢܗܘܐ ܥܬܝܕ ܘܡܛܝܒ܇ ܕܢܚܕܐ ܘܢܬܒܣܡܿ. ܒܥܐܕܐ ܪܒܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܒܚܠܘܠܗܘܢ ܐܠܗܝܐ ܕܙܘܣ ܘܕܐܦܠܘܢܿ ܗܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐܼ. ܒܪܓܝܙܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܨܐܕܝܢ. ܒܕܠܐ ܥܕܟܝܠ. ܬܒܥܢܢ ܬܒܥܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܝܗܘܢܿ ܠܗܘܢ ܗܟܝܠ ܠܗܠܝܢ ܡܩ̈ܝܡܢܝܗܿ ܕܬܒܝܠ: ܕܡܢܗܘܢ ܪܕܝܢ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܠܐܢܫܘܬܢܼ. ܝܩܕܐ ܕܬܪܥܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܩܪܒ ܠܐܠܗܘܬܗܘܢ ܓܢܝܙܬ ܡܢ ܟܠ܇ ܕܠܐ ܡܬܕܟܪܐ ܠܥܝ̈ܢܝ ܒܣܪܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܬܦܢܝ̈ܟܝܗܿ ܒܠܚܘܕ. ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܦܢܝ̈ܟܝܗܿ ܓ̈ܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܟܣܝܬܐܼ. ܢܙܪܢܢ ܝܩܕܐ ܠܥܠܬܗܘܢܼ. ܠܐܘܣܒܝܣ ܪܝܫ ܕܚܠܬܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܕܢܗܘܐ ܝܩܕܐ ܠܪܝܚ ܢܝܚܐ ܕܐܠܗܘܬܐܼ. ܘܠܫܝܢܗܿ ܕܡܕܝܢܬܟܘܢܼ. ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ. ܕܟܕ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟܘܢ ܬܦܠܚܘܢ ܠܐ̈ܠܗܐ. ܢܐܬܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܙܒ̈ܢܐ ܕܢܝܚܬܐܼ. ܘܫܢ̈ܝܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܛܥܝܢܢ ܚܕܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܫܢܝܘܬܐܼ. ܢܩܫܢ ܗܘ̈ܝ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܥܡܐ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢܬܗܘܢܿ ܐܒܝܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܘܚܫܝܫܝܢ ܒ̈ܢܝ ܪܗܘܡܐܼ. ܘܓܢܝܚܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܥܠ ܡܘܬܗ ܚܫܝܫܐ ܕܣܒܐ ܡܒܪܟܐ܇ ܘܣܝܡܢ ܐ̈ܦܝܗܘܢ ܠܡܡܬ ܥܡܗܼ. ܐܘ ܕܢܫܘܙܒܘܢܝܗܝ ܡܢ ܝܩܕܐ ܕܥܿܠܬܐ ܒܝܕ ܩܥܬܗܘܢܿ ܠܒܬܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܒܥܕܢܐ ܕܨܦܪܐܼ. ܠܒܫ ܗܘܐ ܝܘܠܝܘܣ ܠܒܘܫܐ ܬܡܝܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܠܥܠ ܡܢܗ ܠܒܫ ܬܘܒ ܐܣܟܝܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܟܘܡܪܘܬܐ. ܕܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܫܡܫ ܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪ̈ܘܗܝ. ܘܫܕܪ ܩܪܐ ܠܟܘܡܪ̈ܐ ܡܣ̈ܝܒܐ ܒ̈ܢܝ ܛܥܝܘܬܗܼ. ܘܦܿܩܼܕ ܐܢܘܢܼ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܿ ܗܘܼܘ ܥܬܝܕܝܢ ܘܡܛܝܒܼܝܢ. ܕܒܫܥܬܐ ܕܢܩܿܫ ܛܒܠܐ: ܘܡܨܛܝܒܐ ܐܢܫܘܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܘܬ ܥܿܠܬܐ ܕܐ̈ܠܗܐܼ. ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܒܛܝܠܘܬܐ܇ ܕܒܡܐ̈ܢܝ ܫܘܒܚܐ ܕܬܫܡܫܬܟܘܢ ܥܠ ܦܣ̈ܐ ܕܐ̈ܝܕܝܟܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܢܙܕܝܚܗܘܢ ܢܐܬܘܿܢ ܙܘܣ ܘܐܦܠܘܢ pb. 42 ܒܫܘܒܚܗܘܿܢܿ ܒܩܠ ܫܘܒܚܐ ܕܓܘ̈ܕܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܟܕ ܡܬܙܝܥܐ ܠܡܬܠ ܩܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܡܐܬܝܬܗܘܢ ܟܘܠܗܿ ܐܘܡܢܘܬܐ ܡܒܪܟܬܐ ܕܙ̈ܢܝ ܙܡܪܐ. ܘܟܕ ܩܒܠܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܦܘܩܕܢܐ ܘܢܦܩܘܼ. ܦܩܕ ܛܪܘܢܐܼ ܘܢܩܝܫܬ ܛܒܠܐ. ܘܟܢܫ ܟܠܗ ܥܡܐ ܠܘܬ ܥܠܬܐ ܕܒܢܐ ܛܪܘܢܐ ܐܝܟ ܐܢ ܢܫܟܚܘܢܼ. ܢܫܘܙܒܘܢܝܗܝ ܠܐܘܣܒܝܣ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܥܠܿܬܐ ܒܩܠܐ ܕܩܥܬܗܘܢܿ ܘܟܕ ܝܠܦ ܛܪܘܢܐ ܕܟܢܫܬ ܟܠܗܿ ܐܢܫܘܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐܼ. ܐܦ ܗܼܘ ܐܬܼܐ ܒܙܘܚܐ ܪܒܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܘܣܠܼܩ ܝܬܼܒ ܥܠ ܒܝܡ ܕܡܫܘܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝܗܿ ܕܥܠܬܐ. ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܚ̈ܝܠܘܬܗ ܘܡܙܝܢܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܢ ܣܡܠܗ. ܘܟܕ ܐܬܗܦܟ ܚܪܡܐ ܘܚܪ ܒܟܢ̈ܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܘܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܐܒܝܠܝܢ ܘܚܫܝܫܝܢ: ܘܠܒܼܝܫܝܢ ܠܒܘܫܐ ܒܣܝܐ ܘܡܨܥܪܐ. ܘܐܬܒܐܫ ܠܼܗ ܛܒ. ܘܐܙܕܦܥ ܒܗܘܢ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢܼ ܟܕ ܡܬܚܡܬ. ܡܢܿܘ ܠܡ ܒܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ ܡܫܟܪܐ ܐܬܚܙܝܬܘܢ ܩܕܡ ܐ̈ܦܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܘܥܒܕܬܘܢܿ ܨܥܪܥܐ ܠܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܐ̈ܠܗܐ܇ ܘܐܝܟ ܕܒܝܬ ܒܟ̈ܐ ܕܥ̈ܢܝܕܐ ܐܨܛܒܝܬܘܢ ܘܐܬܝܬܘܢ ܠܚܠܘܠܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܘܕܫܛܬܘܢ ܦܘܩܕܢܢ ܘܒܣܝܬܘܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܢ ܐܬܟܪܼܪܙ. ܕܥܘ ܗܟܝܠ ܕܐܢܬܘܢ ܒܡܪܚܘܬܟܘܢ ܩܪܝܬܘܢ ܐܒܕܢܐ ܥܠ ܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܥܠܝܟܘܢܿ ܡܢܐ ܗܼܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܒܝܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܘܚܫܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܓܠܘ ܪܥܝܢܟܘܢ ܘܐܘܕܥܘ ܨܒܝܢܟܘܢܼ. ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܕܥ. ܘܫܬܩܼܘ ܘܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ. ܘܟܕ ܫܠܝܐ ܪܡܐ ܗܘܼܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢܿ. ܐܢܫ ܡܢ ܒܝܢܝ ܟܢ̈ܫܐ ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܘܩܥܼܐ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܒܫܪܪܐ ܠܡ ܫܦܝܪ ܘܒܙܕܩܗܿ ܕܘܠܝܬܐ ܐܒܝܠܝܢ ܚܢܢ ܘܚܫܝܫܝܢ ܚܢܢ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܫܢܝܘܬܟܼ ܘܥܠ ܛܥܝܘܬܟ. ܕܫܒܼܩܬ ܠܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܟ. ܕܐܓܢ ܟܢܦܐ ܕܟܡܪܚܡܢܘܬܗ ܒܙܒܢ ܐܘܠܨܢܟ܇ ܘܣܬܪܟ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܓܒܪܐ ܙܕܝܩܐ. ܘܐܢܬ ܓܒܪܐ ܛܠܘܡܐ ܒܙܒܢ ܪܒܘܬܟ ܟܦܼܪܬ ܒܗ. ܘܓܠܙܬ ܬܘܕܝܬܗ. ܘܦܩܪܬ ܘܐܫܬܢܝܬ ܒܪܚܡܬ ܫܐ̈ܕܐ. ܘܒܦܘܚܢ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܫܿܢܝܐ ܪܒܝܬ ܕܩܢܐ ܠܟܘܡܪܘܬܗܿ ܕܦܬܟܪܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܐܠܐ ܐܢܫ ܘܢܒܟܼܐ ܥܠ ܥܘܝܪܘܬ ܡܕܥܟ܇ ܕܛܠܝܡ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܣܓܕܬܗ ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܗ ܒܫܢܘܬܐ ܕܡܕܒܪ̈ܢܝܗܘܿܢܿ pb. 43 ܘܣܓܝܕܝܢ ܕܝ̈ܘܐ ܘܡܬܬܘܕܝܢ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܒܗ̈ܝܬܐ ܠܐ ܒܗܿܬܝܢ. ܘܠܡܬܬܟܣܘܼ ܠܐ ܝܕܥܿܝܢ. ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܩܐ ܀ ܀ ܐܬܡܪܡܪ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܘܐܬܚܡܬܼ. ܘܦܩܼܕ ܕܢܬܥܿܩܒ ܒܒܛܝܠܘܬܐܼ ܘܢܬܠܒܟ. ܘܟܕ ܐܬܠܒܟ ܘܩܪܒܘܗܝ ܩܕܡܘܗܼܝ. ܦܩܼܕ ܕܢܫܬܩܠ ܡܢܗ ܡܥܦܪܐ ܕܡܟܼܪܟ ܗܘܼܐ ܥܠ ܪܫܗ. ܐܝܟ ܕܢܬܝܕܥ ܕܡܢܼܘ ܗܢܐ ܕܗܕܐ ܐܡܼܪܚ. ܘܟܕ ܐܫܬܩܠܬ ܡܢܗ ܬܚܦܝܬܐ: ܘܐܬܝܕܥܬ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܐܕܘܟܣܝܣ ܗܿܘ ܐܟܣܪܟܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܪܗܘܡܐܼ. ܬܡܗ ܝܘܠܝܢܣ ܘܬܘܼܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܩܒܠ ܠܗ ܡܢ ܫܘܪܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܗ. ܝܬܝܪܐܝܬܼ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܪܫܐ ܕܐܘܚܕܢܗ. ܘܟܕ ܗܘܼܐ ܒܚܘ̈ܫܒܐ. ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܫܪܝܪܐܼ. ܫܐܠܗ ܙܥܝܦܐܝܬ ܟܕ ܡܬܠܚܡ. ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ. ܕܝܠܦܬ ܥܠܝܟ ܡܢ ܣ̈ܓܝܐܐ܆ ܕܐܢܬ ܗܘܝܬ ܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܗܘܢ ܕܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܐܠܗܘܬܐ ܀ .. ܀ ܐܕܘܟܣܝܣ ܐܡܿܪ. ܚܢܢ ܠܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܫ̈ܠܡܢܐ ܚܣ ܠܢ ܕܢܗܘܐ. ܐܠܐ ܣܓܘܕ̈ܐ ܘܡܝܩܪ̈ܢܐ. ܠܟܘܡܪ̈ܝܗܿ ܕܝܢ ܕܚܛܝܬܐ ܘܠܟ̈ܬܝܫܝܗܿ ܕܛܥܝܘܬܐܼ܇ ܩܕܡ ܟܢܫ̈ܝܗ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܩܕܡ ܚܝ̈ܠܘܬܟ ܟܠܗܘܢܼ. ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ܇ ܕܐܢܐ ܗܘܝܬ ܥܠܬ ܐܒܕܢܗܘܢ ܐܦ ܕܝܩܕܢܗܘܿܢܿ ܐܢ ܡܕܡ ܨܒܝܬ. ܝܘܠܝܢܣܼ ܐܡܿܪ. ܨܒܝܢܝ ܕܝܿܘܡܼܢ. ܕܢܥܒܕ ܥܐܕܐ ܕܐ̈ܠܗܐ ܒܚܕܘܬܐ. ܘܢܦܠܘܓ ܐܝܩܪܐ ܠܘܝܡܗܘܢ ܪܒܐ. ܘܒܬܪ ܝܘܡܐܼ. ܗܢܘܢ ܐ̈ܠܗܐ ܣܗܝܕܢ ܠܝܼ. ܕܐܬܢܩܡ ܡܢܟ ܡܨܥܪܢܘܬܟ. ܘܐܣܝܡ ܒܪܫܟ ܡܒܣܪܢܘܬܟ ܘܓܘܕܦܟ ܕܥܠ ܐ̈ܠܗܐܿ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܓ̈ܠܝܠܝܐ ܐܕܚܠ ܘܐܣܪܕ ܒܟ. ܐܕܘܟܣܝܣ ܐܡܿܪ. ܒܕܠܐ ܫܩܝܠ ܠܟܼ ܥܕܟܝܠ ܢܣܝܢܗܘܢ ܕܓ̈ܠܝܠܝܐ ܘܒܘܩܝܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܣܒܿܪܬ ܒܛܥܝܘܬܟ ܕܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܒܡ̈ܠܝܟ. ܘܡܣܪܕܬ ܠܗܘܢ ܒܓ̈ܙܡܝܟ. ܘܛܥܬܟ ܣܓܼܝ ܘܠܐ ܝܕܥܿ ܐܢܬ. ܘܐܢ ܬܪܥܿܝܗܿ ܕܣܗܕܘܬܐ ܡܬܦܬܚ ܠܗܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܛ̈ܢܦܬܐ܆ ܘܡܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܒܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܒܬܡܗܐ ܡܩܝܡܝܢ ܠܗܿ ܠܫܢܝܘܬܟ ܓ̈ܠܝܠܝܐ ܒܓܢܒܪܘܬܗܘܿܢܿ ܘܒܐܬܠܝܛܘܬܗܘܢ ܐܦ ܒܚܠܝܨܘܬܗܿ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܿܢܿ ܟܕ ܝܗܒܝܢ ܠܗܿ ܥܝܐ ܠܚܝܒܘܬܟ pb. 44 ܒܢܨܚܢܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢܿ ܛܪܘܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܗܘܐ ܗܘܐ ܠܗ ܥܕܢܐ ܡܟܝܠ: ܕܢܫܡܫ ܐܪ̈ܙܐ ܕܚܢܦܘܬܗ: ܘܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ ܕܢܘܩܕܝܘܗܝ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܘܣܒܝܣ ܒܥܝܪܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܘܗܝ: ܘܗܝܕܝܢ ܢܓܡܘܪ ܕܒܚ̈ܐ ܠܦܬܟܪ̈ܘܗܼܝ. ܠܗܢܐ ܦܘܪܣܐ ܐܗܡܝ ܛܪܘܢܐ܇ ܡܢ ܡܨܥܪܬܢܘܬܗ ܕܐܕܘܟܣܝܣ ܛܘܒܢܐ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ.. ܘܐܪܡܝ ܒܗ ܦܪ̈ܙܠܐܼ. ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܇ ܥܕ ܥܿܒܕ ܥܐܕܐ ܕܦܬܟܪ̈ܘܗܝܿ ܘܗܿܘܐ ܠܗ: ܝܘ.ܡܐ ܕܢܫܡܥܝܘܗܝ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܼܠܡ ܐܕܘܟܣܝܣ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ ܫܕܪ ܛܪܘܢܐ ܘܐܝܬܝܗ ܠܐܘܣܒܝܣ. ܕܢܣܩܝܘܗܝ ܝܩܕܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܘܗܝ. ܥܡܐ ܕܝܢ ܟܠܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ: ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ: ܕܕܒܝܪܝܢ ܠܗ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐܼ. ܐܪܝܒܘ ܟܠܗܘܢ ܩܠܗܘܢܼ ܘܒܟܘ. ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܘܠܝܢܘܣ ܟܕ ܐܡܪܝܢ. ܕܐܢ ܒܫܝܢܗ ܕܐܬܪܢ ܒܥܝܬ ܘܒܩܘܝܡܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢܿ ܒܥܕܐ ܕܐ̈ܠܗܐܼ ܫܟܢܿܘ ܠܢ ܘܠܡܕܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ܇ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܩܕܢܗ ܕܗܢܐ ܣܒܐ܇ ܡܛܠ ܝܩܝܪܘܬܐ ܕܫܢ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ ܠܼܢ. ܢܗܘܐ ܚܢܢ ܘܡܕܝܢܬܿܢܿ ܚܝ̈ܒܐ ܠܛܝܒܘܬܗܿ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܢܿ ܚܢܢ ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܫܦܝܥܘܬ ܡܪܚܡܢܘܬܟܘܢ ܕܠܘܬܿܢܿ ܗܢܐ ܦܝܣܐ ܒܝܕ ܒܥܘܬܢ ܩܪܒܝܢ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܕܝܠܟܘܢ ܗܼܝ ܡܢ ܗܫܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܛܿܒܐ. ܦܐܐ ܠܗܿ ܛܒ ܫܘܒܩܢܐ ܠܡܠܟܘܬܟܘܢܿ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܝܘܡܗܘܢ ܪܒܐ ܕܐ̈ܠܗܐ. ܐܬܬܦܝܪ ܕܝܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐܼ ܘܥܢܐ ܐܢܘܢ ܩܫܝܐܝܬ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܐܘ ܠܡ ܡܪ̈ܘܕܐ ܘܩܫ̈ܝܝ ܩܕܠܐ: ܩܪ̈ܝܝ ܐܒܕܢܐ ܠܩܢܘܡܗܘܢܼ. ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܼܝ ܐܓܪ ܪܘܚܝ ܥܡܟܘܢܼ ܘܐܣܝܒܪܟܘܢܿ ܡܪܚܡܢܘܬܢ ܓܝܪ ܠܛܪܘܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܝܬܝܬܟܘܢܿ ܡܢܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܩܥܬܟܘܢ ܕܝܘܡܢ܇ ܐܘ ܡܣ̈ܓܦܝ ܢܦܫܗܘܢ ܒܛܢܢܗܘܢܿ ܕܐܢ ܒܝܩܕܢܗ ܕܗܢܐ ܒܝܫ ܓܕܐ ܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܐ̈ܠܗܐܼ. ܚܪܒܐ ܘܐܒܕܢܐ ܩܪܝܢ ܥܠܝܟܘܢ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܘܗܫܐ ܕܥܼܘ ܘܚܙܘ. ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢܿ ܠܘ ܓܝܪ ܡܢ ܝܘܡܢ ܫܪܝܬܘܢ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܪܥܝܢܐ ܕܛܪܘܢܘܬܐ. ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܫܩܝܠ ܠܢ ܢܣܝܢܟܘܢܼ. ܘܒܩܝܐ ܠܢ ܡܪܚܘܬܟܘܢܿ ܠܐ ܓܝܪ pb. 45 ܛܥܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥ̈ܝܢܝܗܿ ܕܡܠܟܘܬܢܿ ܕܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܒܝܼܫܐ ܚܘܝܬܘܢ ܠܘܬܢܿ ܡܢ ܟܕ ܠܐܼ ܢܥܘܠ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܟܘܿܢܿ ܘܐܝܠܝܢ ܣܘܪ̈ܚܢܐ ܘܒܝ̈ܫܬܐ ܐܣܬܥܪ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ ܪ̈ܫܝܥܬܐ܇ ܒܝܕ ܟܬܝܒܬܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܢ ܠܡܕܝܢܬܟܘܢ. ܘܒܝܕ ܕܫܘܪܝܐ ܗܼܘ ܕܡܠܟܘܬܢܼ. ܥܒܕܢ ܚܢܢ ܫܘܒܩܢܐ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ܇ ܥܠ ܥܒܿܕܝ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܣܥܪ̈ܝ ܣܢܝ̈ܬܐ. ܐܢ̈ܫܐ ܚܝ̈ܒܝ ܡܘܬܐ ܕܠܐ ܫܘܝܢ ܗܘܘ ܠܫܘܒܩܢܐ. ܘܒܝܕ ܕܫܦܥܬ ܡܪܚܡܢܘܬܢ ܠܘܬܟܘܢܿ ܗܘܬ ܠܟܘܢ ܠܥܝܕܐ. ܕܡܐ ܕܐܚܕܪܬܘܢ ܣܥܪܬܘܢ ܓܘܢܚܐ ܒܩܥܬܟܘܢܼ. ܗܦܟܬܘܢ ܐܝܟ ܛܪ̈ܟܢܐ ܠܡܫܐܠ ܫܘܒܩܢܐ ܠܣܘܪ̈ܚܢܝܟܘܢܿ ܘܠܢ ܠܝܬ ܠܢ ܥܝܕܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܀ ܕܥܘ ܗܟܝܠ ܒ̈ܢܝ ܪܗܘܡܐܼ. ܕܐܠܐ ܬܟܣܘܢ ܝܬܟܘܢ܆ ܘܬܗܘܘܢ ܠܘܬ ܢܦܫܟܘܢ ܘܬܬܒܘܢ ܒܫܠܝܐܼ. ܐܢܬܘܢ ܬܐܒܕܘܢܼ ܘܡܕܝܢܬܟܘܢ ܬܚܪܒ. ܘܢܟܣ̈ܝܟܘܢ ܠܒܙܬܐ ܢܬܝܗܒܘܢܿ ܗܐ ܩܕܡܼܬ ܣܗܕܬܟܘܢ܀ ܗܢܼܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܩܥܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܡܕܝܢܬܢ ܬܚܪܒ ܘܚܢܢ ܢܐܒܼܕ ܘܢܟܣ̈ܝܢ ܠܒܙܬܐ ܢܬܝܗܒܘܢܿ ܘܐܝܗܕܝܟ ܥܠ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐܼ ܠܐܼ ܬܘܫܒ. ܗܐ ܩܿܕܡܢ ܣܗܕܢܟ. ܟܠܢ ܓܝܼܪ ܣܝܡܝܢܢ ܠܡܬܬ ܥܡܗ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܕܠܐ ܡܢ ܓܙܡ̈ܘܗܝ ܡܬܬܟܣܝܢ: ܘܠܐ ܡܢ ܠܘܚ̈ܡܘܗܝ ܡܣܬܪܗܒܝܼܢ. ܦܩܼܕ ܠܚܝ̈ܠܘܬܗܼ. ܕܢܫܡܛܘܢ ܚܪܒܗܘܢܼ. ܘܢܡܠܘܢ ܩܫ̈ܬܬܗܘܢܿ ܐܝܟ ܕܢܕܚܿܠܘܢ ܠܟܢ̈ܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܕ ܡܬܓܡܪ ܨܒܝܢܐ ܕܡܣܝܒܐ. ܒܚܣܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܒܕܘ ܚܝ̈ܠܘܬܗܼ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗܘܢܿ ܠܐ ܕܝܢ ܐܫܟܚ ܐܦܠܐ ܗܟܢܐ ܕܢܫܿܬܩ ܐܢܘܢܿ ܐܪܝܒܘ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܼ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܚܝܪܝܢ ܚܢܢ. ܘܕܢܚܪܘܒܼ ܘܕܢܬܚܪܒ. ܐܢ ܬܫܘܒ ܐ̈ܝܕܝܟ ܥܠ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܗܠܝܢ ܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܡܬܩܠܐ ܗܘܼܐ ܛܪܘܢܐ ܘܡܬܡܪܡܪ. ܘܕܢܩܪܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܪܒܐܼ ܡܬܟܠܐ ܗܘܼܐ. ܒܕܠܐ ܟܢܝܫ ܗܘܼܐ ܚܝܠܐ ܟܘܠܗ ܠܘܬܗ. ܬܩܝܦܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܘܣܓܝܐܝܢ ܛܒ ܟܢܫܝ̈ܗ ܕܡܕܝܢܬܐ܇ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܚܙܼܐ ܛܘܒܢܐ ܐܘܣܒܝܣ: ܕܛܪܘܢܐ ܠܚܝܡ ܘܟܢ̈ܫܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ ܪܘܙܝܢ pb. 46 ܒܛܢܢܐ. ܐܙܝܥ ܡܠܬܗ ܠܘܬܗܘܢ ܘܫܠܝ ܐܢܘܢܿ ܘܒܦܬܓܡ̈ܘܗܝ ܢܝ̈ܚܐ ܘܒܣ̈ܝܡܐܼ. ܫܝܢ ܐܢܼܘܢ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܣܦܩ ܠܡ ܒ̈ܢܝ ܚܘܝܬܘܢ ܠܘܬܢ ܚܘܒܟܘܢ ܐܢܫܝܐ ܥܕ ܗܫܐ. ܕܕܠܡܐ ܒܥܠܬ ܚܘܒܢ ܕܥܡ ܚ̈ܕܕܐ܇ ܢܦܘܫ ܠܢ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ܇ ܕܣܗܕܢ ܒܣܒܪܬܗ ܘܐܡܼܪ ܠܢ. ܕܡܿܢ ܕܪܚܡ ܢܦܫܗ ܝܬܝܪ ܡܿܢ ܕܠܝ ܠܐ ܫܿܘܐ ܠܝ. ܘܡܿܢ ܠܐ ܫܩܿܠ ܙܩܝܦܗ ܘܐܬܿܐ ܒܬܪܝ ܗܿܘܼ ܠܐ ܫܿܘܐ ܠܝ. ܠܐܘܪܚܐ ܕܚܫܗ ܕܙܩܝܦܘܬܗ ܙܡܿܢ ܩܪܢ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ. ܚܙܘ ܕܝܢ ܒ̈ܢܝܼ. ܕܠܡܐ ܢܫܬܐܠ ܡܢ ܩܪܝܢܗ ܘܢܗܘܐ ܢܘܟܪܗܝܐ ܠܡܘ̈ܠܟܢܘܗܝ. ܐܙܕܗܪܘ ܗܟܝܠܼ ܒ̈ܢܝ܇ ܕܠܡܐ ܒܛܢܢܟܘܢ ܬܥܘܟܘܢܢܝ ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܕܐܬܩܪܝܬ ܠܗ. ܘܬܝܬܘܢ ܒܬܪܟܘܢ ܬܒܥܬܗܿ ܕܡܘܕܝܢܘܬܝ. ܠܡܚܣܢ ܓܝܪ ܐܫܟܚܬ ܒܗܿ ܒܗܕܐ ܬܐܓܘܪܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐܿ. ܕܚܐܪ ܐܢܐ ܠܗܿ ܗܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ. ܘܒܝܫܐ ܒܚܣܡܗ ܒܦܪܨܘܦ ܛܢܢܟܘܢ ܗܐ ܡܬܦܪܣ ܕܢܣܪܩܢܝ ܡܢ ܝܘܬܪ̈ܢܝܗܿ. ܒܝܕ ܦܝܣܐ ܗܟܝܠ ܘܒܥܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐܼ ܕܐܝܬ ܠܝ ܥܡܟܘܢܼ. ܗܐ ܡܬܟܫܦܐ ܠܟܘܢ ܣܝܒܘܬܝ. ܒܢ̈ܝܗܿ ܕܗܝܡܢܘܬܝ ܥܒܕܘ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐܼ ܘܗܘܘ ܒܫܠܝܐ. ܘܫܒܘܩܘ ܡܬܓܡܪ ܒܝ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐܼ ܘܠܐ ܕܛܪܘܢܐ. ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܝܢ ܠܐܓܘܢܐ. ܕܠܡܐ ܬܬܪܗܒܘܢ. ܢܬܠ ܠܗܿ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܠܣܝܒܘܬܝܼ. ܕܬܫܬܘܐ ܠܗܿܝ ܫܥܬܐ. ܛܘܒܝ ܒܥܕܢܐ ܕܢܿܦܠ ܒܐܕ̈ܢܝ ܩܠܐ ܕܐܡܿܪ. ܗܒ ܐܝ̈ܕܝܟ ܘܪ̈ܓܠܝܟ ܠܐܣܘܪ̈ܐ. ܘܓܘܫܡܟ ܠܣܪ̈ܩܐ ܘܠܢ̈ܕܐ. ܘܚܨܟ ܠܢ̈ܓܕܐ. ܘܓܒ̈ܝܟ ܠܣܪ̈ܩܐ. ܠܡܚܕܐ ܗܟܝܠ ܘܠܿܐ ܘܠܡܪܘܙ ܒܗܿܝ ܫܥܬܐ: ܟܕ ܢܗܘܝܢ ܗܠܝܢ ܒܡܕܝܢܬܟܘܢܿ ܕܩܕܡܐܝܬ ܐܝܟ ܡܝܗܡܢܬܐ ܒܟܪܬ ܫܕܪܬ ܠܐܠܗܐ ܪ̈ܫܝܬܗ ܕܪܕܘܦܝܢ. ܘܟܕ ܛܒ ܒܗܠܝܢ ܫܘ̈ܓܫܐܼ. ܠܐ ܐܫܟܚ ܐܘܣܒܝܣ ܕܢܫܝܢ ܐܢܘܢ ܘܢܫܿܬܩ ܩܥܬܗܘܢܿ ܚܪܡܐ ܕܝܢ ܠܝܛܐܼ. ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܡܠܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܪܥܝܐ ܫܪܝܪܐ. ܘܩܫܝܐܫܬ ܩܿܥܐ ܗܘܼܐ ܥܡܗ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܐܡܪ ܠܝ ܐܘ ܡܪܚܐ ܘܣܿܢܐ ܚܝ̈ܘܗܝܼ. ܡܢܐ ܗܼܝ ܗܕܐ ܦܪܗܣܝܐ ܘܚܬܝܪܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܟ. ܕܒܕܠܐ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܢܢ. ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܟ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܢ ܠܪܥܝܢܟ ܘܫܦܿܪܢ ܠܟ. ܙܪܥܬ ܒܡܫܡܥܬܐ ܕܒ̈ܢܝ ܪܥܝܢܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܕܚܠܬܐ pb. 47 ܘܩܢܛܐ. ܘܕܡ ܣܒܿܪ ܐܢܬ ܣܒܐ ܡܙܝܥܐ: ܒܕܩܥܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܫܬܘܙܒ ܐܢܬ ܡܢ ܝܩܕܢܐ ܕܥܠܬܐ. ܘܗܘܝܬ ܝܬܝܪܐ ܠܬܒܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ. ܘܠܐ ܝܕܥܿ ܐܢܬ ܕܘܝܐ: ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܢ ܓܕܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܕܩܥܬܗܘܿܢܿ ܡܢ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܗܒܬ ܥܠ ܟܘܡܪܗܝܗܿ ܕܐܠܗܘܬܐܼ ܠܐ ܡܬܦܠܛܬ. ܕܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܗܼܘܐ ܠܐܠܗܐܼ. ܕܐܝܟ ܕܕܢܬܼ ܬܬܕܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܒܕܬܼ ܬܬܦܪܥ. ܘܕܡܟ ܒܪܫܟ. ܕܐܢܬ ܒܨܒܝܢ ܚܐܪܘܬܟ ܩܪܝܬ ܥܠܝܟ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܼܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܘܣܒܝܣܼ. ܓܚܼܟ ܛܒ ܥܠ ܡ̈ܠܘܗܝ. ܘܒܢ̈ܬ ܩܠܐ̈ ܕܠܚܡܢ ܠܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܘܗܝ ܕܛܪܘܢܐܼ ܐܗܦܟ ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ. ܕܕܡ ܟܝ ܣܿܒܪ ܐܢܬ ܐܘ ܛܪܘܢܐ ܫܩܝܠ ܗܘܢܐ ܘܫܢܝܐ: ܕܒܢܘܪܟ ܡܕܚܠ ܐܢܬ ܠܝܼ. ܠܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ: ܕܗܼܘ ܢܫܪܝܟ ܒܥܓܠ ܡ ܡܠܟܘܬܟ: ܘܢܬܠܟ ܠܚܣܕܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܐܬܝܢ ܡܢ ܒܬܪܟ. ܠܐ ܡܢ ܓܙܡ̈ܝܟ ܕܚܿܠ ܐܢܐܼ. ܘܠܐ ܡܢ ܢܘܪܟ ܟܘܿܙ ܐܢܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܡܘܬܐ ܡܫܬܐܠ ܐܢܐ. ܕܐܢܐ ܩܢܘܡܝ ܡܛܝܒ ܐܢܐ ܗܼܘ ܕܕܒܚܐ ܕܟܝܐ ܠܐܠܗܘܬܐ ܐܬܩܪܒ. ܘܠܐ ܠܫܐܕ̈ܐ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܣܒܪ ܐܢܬ ܀ ܝܘܠܝܢܘܣ ܐܡܿܪ. ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܗܪܐ ܒܗܕܐ ܩܕܡ ܒ̈ܢܝ ܛܥܝܘܬܟ ܐܘ ܫܢܝܐ.. ܕܠܘ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܗܝܡܢܘܬܗܿ ܕܕܚܠܬܟ ܡܣܝܒܬܐ܇ ܐܬܝܗܼܒܬ ܥܠܝܟ ܗܕܐ ܐܦܦܣܝܣ ܕܝܘܡܢܐ. ܕܒܥܝܪܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܐܘܩܕܬܿ. ܡܛܬܟ ܝܘܡܢ ܦܨܬܐ ܗܕܐ ܕܝܩܕܢܐ ܐܝܟ ܕܫܘܝܢ ܣܘܪ̈ܚܢܝܟ. ܕܠܐ ܨܝܕ ܐܠܗܐ ܕܛܥܝܘܬܟܘܢ ܬܗܘܐ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܓܠܝܘܬ ܐ̈ܦܐܼ. ܘܠܐ ܩܘܒܠ ܛܝܒܘܬܐ ܨܝܕ ܐ̈ܠܗܐ ܒܝܩܕܢܟ ܕܥܠ