Digital Syriac Corpus

Theophania - ܥܠ ܕܢܚܐ ܐܠܗܝܐ

   https://syriaccorpus.org/548
Book 1 pb. 1

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܣܒܣ ܩܣܪܝܐ ܕܥܠ ܕܢܚܐ ܐܠܗܝܐ܀

ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܪܒܐ ܘܦܐܝܐ ܘܥܠ ܩܘܝܡܐ ܡܦܬܟܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܘܟܒܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܘܠܐ ܡܦܪܢܣܢܐ݀ ܕܠܐ ܡܪܐ ܘܗܘ ܘܕܠܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܘܐܝܩܐ ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܘܒܓܕܫܐ ܣܟܠܐ ܐܝܢܐ ܕܗܼܘ ܕܐܣܬܩܒܠ. ܗܘ ܡܢ ܢܦܫܗ ܩܡ. ܪ̈ܫܝܥܐ ܘܕܠܐ ܐܠܗ ܡܠܝܐܝܬ ܢܗܘܘ.ܢ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܒܢܫ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܢܬܕܚܩܘܢ݀ ܘܡܢ ܗܝ̈ܟܠܐܕܝܠܢ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܢܬܟܠܘܢ ܒܘܠܝܬܐ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܗܼܢܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܕܢܬܩܢܘܢ ܒܝܬܐ ܡܫܟܚܝܢ݀ ܐܦ ܠܐ ܐܠܦܐ ܕܬܬܪܟܒ ܫܦܝܪ ܒܐܣ̈ܦܢܝܗ ܠܒܪ ܡܢ ܣܦܢܐ݀ ܐܦܠܐ ܠܒܘܫܐ ܕܢܙܕܩܪ ܠܒܪ ܡܢܐܘܡܢܘܬܐ ܕܙܩܘܪܘܬܐ ܐܦ ܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܬܬܒܢܐ ܟܕ ܠܝܬ ܚܟܡܬܐ ܕܪܝܫ ܢܓܪܘܬܐ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܘܕܝܢ݀ ܠܐ ܝܕܥܢܐ ܒܐܝܕܐ ܫܢܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܒܪ̈ܗܛܘܗܝ ܕܫܡܫܐ ܕܒܐܣܟܡܗܘܢ ܘܒܫܘܚ̈ܠܦܘܗܝ ܕܣܗܪܐ ܕܒܛܟܣܗܘܢ ܘܒܣܕܪ̈ܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܕܒܙܕܩܗܘܢ ܘܒܟܪܟܐ ܕܟܦܦܝ ܫܡܝܐ ܘܒܦܘܢܝܐ ܕܥܕ̈ܢܐ ܘܒܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒ̈ܢܐ. ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܒܡܬܦ̈ܐ ܕܒܢ̈ܙܠܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܫܘܝ̈ܐ ܕܐܝܡ̈ܡܐ ܘܕ̈ܠܝܠܘܬܐ ܘܒ̈ܝܠܕܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܥܘܟܪܼ݀ ܘܒܡܫܠܡܢܘܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦ. ܘܒܥܣ̈ܒܐ ܕܫܘܚܝܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܟܠ ܗܒ̈ܒܝܢ ܘܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܘܒܪ̈ܓܫܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܘܒܗܕ̈ܡܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܘܒܓܘܢ̈ܘܗܝ ܕܫܦܝܪ ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ ܣܝܼܡܝܢ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܚܿܙܝܢ ܘܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܓܿܫܝܢ. ܗܕܐ pb. 2 ܕܐܦ ܠܣܡ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ ܕܓܠܝܐ ܗܝ. ܕܒܒܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܠܐ ܐܠܗ ܘܒܪܫܥܐ ܕܡܥܫܩܘܬܐ ܕܪܥܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܡ ܥܒܕܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܕܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܐ ܣܩܘܒܠܐ ܗܘ ܣܟܠܐ ܕܓܕܐ ܕܐܝܩܐ ܘܫܪܝܩܐܝܬ ܡܢ ܐܝܟܐ ܕܗܼܘ ܓܕܫ ܣܒܼܪܘ. ܗܿܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ݀ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܠܗ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܥܢܝܢܐ ܕܐܢܫܐ ܕܚ̈ܠܝ ܠܐܠܗܐ ܘܡܢ ܡܫܡܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܪܘܚܩܐ ܢܬܛܪܕܘܢ ܀ ܀ ܀

ܒ. ܟܢܫܐ ܕܝܢ ܕܣ̈ܓܝܐܝ ܐܠܗ̈ܐ݀ ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܣܕܪ ܠܘܩܒܠ ܩܕܡܝܐ ܡܣܬܒܪ ܠܝ ܕܛܥܘܬܐ ܗܝ. ܐܚܪܬܐ ܕܒܕܡܘܬ ܫܒܪ̈ܐ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܛܥܼܘ݀ ܗܼܢܘܢ ܕܣܓܕܬܐ ܕܥܒܘܕܗ ܕܥܠܡܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ݀ ܒܗܿܢܝܢ ܕܡܢܗܝ ܗܘܝ݀ ܚܠܦܘ ܘܠܫܡܫܐ ܘܠܣܗܪܐ ܘܪܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܠܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܩܕ̈ܡܝܼܐ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ ܘܢܘܪܐ. ܒܗ ܒܫܡܐ ܫܘܝܐ ܕܝܠܗ ܕܥܒܘܕܗܘܢ ܘܕܒܪܘܝܗܘܢ ܝܼܩܪܘ݀ ܘܐܠܗ̈ܐ ܠܗܠܝܢ ܫܡܗܘ݀ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ݀ ܘܠܐ ܗܘܘ ܗܘܘ݀ ܘܠܐ ܡܫܡܗܝܢ ܗܘܘ݀ ܐܠܘ ܠܐ ܥܒܘܕܗ ܕܥܠܡܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܨܿܒܐ ܕܢܗܘܘܢ ܘܠܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܠܝ ܕܡܝܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܪܦܼܝܘ ܠܪܝܫ ܢܓܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܥܒܕ̈ܐ ܕܒܒ̈ܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܫܡܝܫܓܘܪ̈ܐ ܘܒ̈ܐܣܐ ܘܒܨܘܪ̈ܬܐ ܕܒܗܘܢ ܣܓܝܐܘܬ ܓܘ̈ܢܐ ܘܣܓܝܐܘܬ ܦܩ̈ܚܐ ܘܒ̈ܬܛܠܝܠܐ ܕܡܦܬܟܝܢ ܒܕܗܒܐ ܘܒ̈ܓܠܦܐ ܕܟ̈ܐܦܐ ܡܬܕܡܪܝܢܼ݀ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܚܟܬܐ ܕܐܘܡܢܗܘܢ ܣܝܿܡܝܢ ܕܘܠܐ ܗܘܐ ܕܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܿܘ ܕܗܼܘܝܘ ܪܝܫ ܢܓܪܘܬܗܘܢ ܢܟܒܘܢ ܥܠܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܗܘܢ ܘܕܥ̈ܒܕܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܚܟܡܬܐ ܐܢܘܢ ܕܢܘܕܘܢ ܚܟܝܡܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܗܿܘ ܕܠܗܠܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܝܗܒ ܥܠܬܐ ܕܢܗܘܘܢ ܗܟܢܐ ܡܢ ܛܠ̈ܝܐ ܗܟܝܠ ܫܒܪ̈ܐ ܡܠܝܐܝܬ ܡܕܡ ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܟܢܪ̈ܐ ܕܫܒ̈ܥ ܡܢܘ̈ܗܝ ܒܗ ܒܡܐܢܐ ܕܡܘܣܩܪܘܬܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܒܡܫܟܚܢܐ ܕܪܘܟܒܗ ܘܒܗ ܒܝܿܕܘܥ ܘܒܚܟܡܬܗ ܡܬܕܡܪܝܢ ܐܘ ܗܿܢܘܢ ܕܐܪܦܝܘ ܠܗܿܘ ܕܚܠܝܨ. ܒܩܪܒܐ ܘܠܪܘܡܚܗ ܘܠܣܟܪܗ ܒܟ̈ܠܝܠܐ ܕܙܟܘ̈ܬܐ ܡܨܒܬܢܝ. ܐܘ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܕܠܡܿܠܟܐ ܪܒܐ ܗܿܘ ܕܗܘܼܝܘ ܥܠܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܢܝܿܩܪܘܢ ܠܫܘ̈ܩܐ ܘܫ̈ܛܚܐ ܘܠܒܢ̈ܝܢܐ ܘܠܚܘ̈ܓܒܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ pb. 3 ܘܠܓܢܣܝܐ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܒܐܣ̈ܛܘܢܐ ܘܠܐ ܒܟ̈ܐܦܐ ܐܠܐ ܒܗ ܒܥܒܘܕܐ ܪܒܐ ܕܗܠܝܢ ܚܟ̈ܡܬܐ ܘܒܐܣܐܡ [ܘܒܣܿܐܡ] ܢܡܘܣܐ ܢܬܗܪܘܢ܀ ܀ ܀

ܓ. ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܦ ܗܘ ܗܢܐ ܟܠ ܕܒܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܦܓܪܗܘܢ ܚܿܙܝܢ ܠܗ ܠܐ ܠܫܡܠܐ ܘܠܐ ܠܣܗܪܐ ܘܠܐ ܠܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܣܝܡ ܥܠܬܗ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܕܥܒܕ̈ܐ ܕܚܟܟܡܬܐ ܐܢܘܢ ܘܿܠܐ ܕܢܘܕܐ ܐܠܐ ܠܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܠܗܿܘ ܕܬܘܒ ܠܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܪܥܝܢܐ ܕܟܝܐ. ܘܢܗܝܪܐ ܡܬܝܕܥ ܠܗܿܘ ܡܿܠܟܐ ܕܟܘܠ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܟܘܠܗ ܚܘܒܐ ܕܢܦܫܐ ܢܗܠܠ ܘܢܣܓܘܕ ܡܛܠ ܕܐܦ ܦܓܪܗ ܕܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܬܘܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܐܘ ܪܫܗ ܐܘ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܘ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܘ ܫܪܟܐ ܕܒܣܪܗ݀ ܚܕ ܟܡܐ ܠܬܟܣܝܬܐ ܕܠܒܘܫܗ ܕܡܢ ܠܒܪ ܠܐ ܩܿܪܐ ܚܟܡܬܐ ܐܦܠܐ ܡܐܢ̈ܐ ܕܒܒܝܬܐ ܚܟܝܡܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܡܐܢ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܦܝܠܘܣ̈ܦܐ ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ. ܡܕܥܐ ܕܐܝܬ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܪܥܢܐ ܡܬܕܡܪ ܀ ܀ ܀ ܀

ܕ. ܗܟܢܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܨܒ̈ܬܐ ܕܡܬܚܙܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܘܗܝ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܕܡܢ ܚܕܐ ܗܝܠܐ ܥܒܝܕܝܢ ܒܗܿܘ ܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡܠܬܐ ܒܗܿܘ ܥܒܘܕܐ ܕܕܡܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܘܡܨܒܬܢܐ ܢܬܕܡܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܠܗ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܗܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܿ ܐܘܣܝܐ ܗܘ ܡܢܗ ܐܝܟ ܨܡܚܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܕܝܠܗ ܐܘܠܕ ܘܞܡܕܒܪܢܐ ܘܬܪܨܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܐܩܝܡܗ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

ܗ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܒܚܐ ܗܘܬ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ ܪ̈ܓܘܫܡܐ ܪܕܘܝܬܐ ܘܟܝܢܐ ܗܢܐ ܕܡ̈ܠܝܠܐ ܕܗܫܐ ܗܘܐ. ܕܢܬܩܪܒ ܠܐܠܗܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ݀ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܬܗ ܕܡܢ ܡܝܪܬܐ݀ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܬܝܐ ܠܗܠ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܘܠܐ ܡܬܢܩܦ ܕܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ݀ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢ ܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ. ܘܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܣܪܚܗܿ ܘܣܓܝ ܦܪܝܫܐ ܘܠܪܘܚܩܐ ܣܓܝܐܐ ܢ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܝܐ ܡܒܥܕܐ ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܗܘ ܡܠܐ ܟܘܠ ܛܒ̈ܢ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܨܥܝܐ ܩܿܕܡ ܣܡ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ pb. 4 ܕܝܚܝܕܝܗ ܕܣܿܦܩ ܠܟܠ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܘܡܝܬܪܐܝܬ ܘܩܪܝܒܐܝܬ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܡܡܠܠ. ܘܡܢ ܠܓܘ ܡܢ ܟܣܝܘܬܗ ܡܩܒܠ. ܘܡܟܝܟܐܝܬ ܡܬܬܚܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܒܐܣܟܡܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܒܥܕܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܪܝܫܘܬܐ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܙܗܝܐ ܘܠܐ ܟܐܢܐ. ܕܗܿܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܒܗܿܝܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܘܒܓܘܫܡܐ ܢܬܚܿܠܛ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܒܡܘܙܓܐ ܚܠܕ ܒܗܢܐ ܟܠ. ܘܥܪ̈ܩܐ ܕܟܘܠ ܐܣܪ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܠܐ ܓܘܫܡ ܘܡܘܒܠ ܘܡܝܬܐ ܟܕ ܡܕܒܪ ܒܟܠ ܚܟ̈ܡܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܗ ܕܫܦܝܪ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܘ. ܬܚܘܝܬܗ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܓܠܝܐ ܗܝ݀ ܐܠܘ ܓܝܪ ܕܢܦܫܗܝܢ ܗܘܝ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܥܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܩܪܐ ܐܢܝܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܟܠ. ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ ܘܢܘܪܐ ܘܡܢ ܟܝܢܐ ܒܠܝܠܐ ܐܬܩܼܝܡܘ ܗܘܘ. ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܥܝ̈ܢܝܢ ܚܿܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܗ. ܘܐܢ ܚܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܟܠ. ܗܿܝ ܕܡܩܒܠܢܝܬܐ ܕܟܘܠ ܘܐܡܐ ܘܡܪܒܝܢܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܨܢܝܥܝܢ ܒܗܝܢ ܡܚܒܝܢ ܕܢܩܪܘܢܗܿ. ܘܕܠܐ ܕܡܘܬܐ ܗܘܬ ܘܕܠܐ ܚܙܘܐ݀ ܘܡܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܒܗ ܕܗܼܘܐ ܠܗ ܘܡܢܐܝܟܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܪܗܛܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܩܒܘܠܐ ܠܫܘܝܘܬܐ. ܘܡܢܘ ܠܗܢܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܝܩܝܪܐ ܕܐܪܥܐ ܠܥܠ ܢ ܐܘܣܝܐ ܪܛܝܒܬܐ ܕܢܪܟܒ ܦܩܕ ܀܀ ܀܀

ܙ. ܘܡܢܘ ܠܟܝܢܐ ܗܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܪܕܐ ܠܬܚܬ ܐܗܦܼܟ ܘܠܒܣܬܪܗ ܠܪܘܡܐ ܒܥܢ̈ܢܐ ܐܣܩ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܚ. ܘܡܢܗ ܠܚܝܠܐ ܕܢܘܪܐ ܦܟܼܪ ܕܬܚܠܘܕ ܒܩܝܣܐ ܘܒܗܿܢܘܢ ܕܠܩܘܒܠܗ ܒܟܝܢܗܘܢ ܡܙܓܗ ܀ ܀ ܀

ܛ. ܡܢܘ ܠܗܢܐ ܐܐܪ ܩܪܝܪܐ ܒܚܝܠܐ ܚܡܝܡܐ ܚܠܛ. ܘܡܢ ܬܟܬܘܫܗܘܢ ܕܥܡ ܚܞܕܕ̈ܐ ܫܪܐ ܐܢܘܢ ܘܠܚܘܒܐ ܪܥܝ ܐܢܘܢ ܀ ܀ ܀܀

ܝ. ܡܢܘ ܠܓܢܣܐ ܡܝܘܬܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܝܘܒܠܐ ܐܬܦܼܪܣ݀ ܘܠܥܘܡܪܐ ܢܓܝܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܐܦܼܩ ܀܀ ܀܀

ܝܐ. ܡܢܘ ܗܟܢܐ ܠܕܟܪܐ ܕܡܝ ܘܐܣܟܡܐ ܕܢܩܒܬܐ ܥܿܒܕ ܘܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܘܬܦ ܠܚܕ ܪܘܟܒܐ ܘܚܕ ܫܘܪܝܐ ܕܝܠܕܐ ܠܟܠܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܫܼܟܚ ܀ ܀ ܀ pb. 5 ܝܒ. ܡܢܘ ܠܗܢܐ ܙܪܥܐ ܪܕܘܝܐ ܕܝܠܕܐ ܡܢ ܪܕܝܗ ܡܬܚܚܒܠܢܐ ܘܣܟܠܐ ܚܠܦ. ܘܝܠܕܐ ܕܚܝ̈ܐ ܥܿܒܕܗ ܀ ܀ ܀

ܝܓ. ܡܢܘ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢܗܝܢ ܕܡܝܪܬܢ ܡܢ ܟܠ ܬܗܪ̈ܝܢ ܘܡܢ ܟܘܠ ܬܡܗ̈ܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܣܿܥܪ ܀܀ ܀܀

ܝܕ. ܡܢܘ ܒܟܘܠ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܒܟܠ ܫܥܝ̈ܢ݀ ܝܠܕܝ̈ܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܘܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܘܒܚܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܥܿܒܕ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܝܗ. ܐܠܐ ܥܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘ ܥܒܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܐܢܐܝܬ ܢܬܐܡܪ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܕܒܚܝܠ ܟܠ ܡܫܒܚ ܒܟܠܡܕܡ ܢܦܫܗ ܦܫܛ ܠܥܠ ܠܪܘܡܐ ܘܠܬܚܬ ܠܥܘܡܩܐ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܡܬܚ݀ ܘܦܬܝܐ ܘܐܘܪܒܐ ܕܟܠ ܒܦܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܠܒܟ ܘܟܢܫ ܗܢܐ ܟܘܠ ܘܚܨ ܘܡܐܢܐ ܗܢܐ ܕܡܠܐ ܟܠ ܪ̈ܘܟܒܝܢ ܗܼܘ ܠܗ ܩܒܼܥ. ܘܠܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܠܐ ܚܙܘܐ ܒܟܠ ܚܟܡ̈ܢ ܘܒܚܝܠܐ ܡܠܝܠܐ ܫܦܝܪ ܒܗܘܢ ܒܡ̈ܬܚܐ ܗܠܝ ܕܡܦܪܫܝܢ ܐܩܦ ܘܠܚܡ ܘܠܗ ܠܫܡܫܐ ܘܠܗܣܪܐ ܘܠܢܗܝܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ ܡܕܒܪ ܘܠܚܫܚܬܐ ܕܟܠ ܡܬܪܨ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܝܘ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܦܫܗ ܥܡܩ. ܘܟܠܗܘܢ ܓܢ̈ܣܐ ܡܦ̈ܬܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܟܘܠܗܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܢܨܒ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܐܩܝܡ ܀܀ ܀܀

ܝܙ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܥܘܡܩ̈ܘܗܝ ܢܕܝܡܐ ܥܡܕ ܘܗܿܢܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܣܚܝ̈ܐ ܐܬܦܼܪܣ. ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܕܡ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܝܢ ܘܟܘܠ ܓܢ̈ܣܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܥܒܕ ܀ ܀

ܝܚ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܐܦ ܗܢܿܝܢ ܕܒܟܪܣܐ ܡܬܒܛܢܝܢ ܠܓܘ ܒܗܿ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܡܠܐ ܘܓܒܠ ܚܝ̈ܐ ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܦ ܠܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܪܛܝܒܬܐ ܟܝܢܐ ܪܕܘܝܐ ܘܝܩܝܪܐ ܠܥܠ ܠܪܘܡܐ ܐܩܠ ܘܟܢ ܠܚܠܝܘܬܐ ܫܿܚܠܦ ܘܒܟܝܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܝܬܐ ܘܒܙ̈ܒܢܐ ܕܚܪ̈ܝܩܝܢ ܦܘܪܢܣܗ ܡܫܡܠ. ܒܕܡܘܬ ܐܟܪܐ ܡܝܬܪܐ ܕܐܫܩܝ ܫܦܝܪ ܐܪܥܗ݀ ܘܒܝܒܝܫܘܬܐ ܪܛܝܒܘܬܐ ܡܙܓ. ܘܡܫܚܠܦ ܒܟܠ pb. 6 ܐܣ̈ܟܡܝܢ ܒܙܒܢ ܒܗܒ̈ܒܐ ܘܒܙܒܢ ܒܐܣܟ̈ܡܐ ܕܟܠ ܓܢܣ݀ ܘܒܙܒܢ ܒܪ̈ܚܢܐ ܒܣ̈ܝܡܐ ܘܒܙܒܢ ܒܦܐܪ̈ܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܦܘܪ̈ܫܢܝܗܘܢ ܘܒܙܒܢ ܠܛܥܡ̈ܬܐ ܕܟܠ ܓܢ̈ܣܝܢ ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܝܿܗܒ ܀ ܀ ܀

ܝܛ. ܘܢܡܐ ܡܬܒܥܐ ܠܝ ܕܥܠ ܚܝ̈ܠܘܗܝ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܡܼܪ ܕܐܡܼܪ ܘܐܫܝܚ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܟܠܗ ܬܪܥܝܬܐ ܡܝܘܬܬܐ ܣܓܝ ܙܿܟܐ ܣܘܥܪܢܗ ܓܠܝܐ ܀܀ ܀܀

ܟ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܟܝܠ ܠܗ ܠܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܟܘܠ ܫܡܗܘܗܝ݀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܢܦܫܐ ܕܟܠ݀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܚܠܦܐ݀ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܼܘܝܘ ܐܠܗܐ ܗܿܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܘܠ ܐܡܼܪܘ݀ ܘܠܐ ܝܕܥܢܐ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܪܘܚܩܐ ܣܓܝ ܦܪܝܫܢ ܚܠܛܘ. ܘܗܿܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܘܠ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܠܬܚܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܪܡܝܘ ܘܒܓܘܫ̈ܡܐ ܥܡ ܗܝܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܚܠܛܘ݀ ܘܕܡܨܥܬ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܡ̈ܠܝܠܬܐ ܘܡܝܘܬܬܐ ܘܕܠܐ ܡܝܬܢ ܕܡܬܟܪܟ ܐܡܼܪܘ݀ ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܀ ܀ ܀

ܟܐ. ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܝܢ ܐܠܗܝܬܐ ܠܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܒ̈ܢ݀ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܗܼܘܝܘ ܥܠܬܐ ܕܟܠ݀ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗܿ ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪܐ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܘܠܐ ܡܬܡܠܠ ܘܠܐ ܡܫܬܡܗ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܪ ܩܠܐ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢ ܟܘܠܗܿ ܬܪܥܝܬܐ ܡܥܠܝ ܗܘ ܘܠܐ ܒܕܘܟܐ ܡܬܠܒܟ ܘܠܐ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܗܘ ܐܦܠܐ ܒܫܡ̈ܝܐ ܘܠܐ ܒܐܬܝܪ ܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܟܠ ܐܠܐ ܐܟܚܕܐ ܒܟܠ ܗܘ ܘܡܢ ܟܠ ܠܒܪ ܗܘ ܒܥܘܡܩܐ ܕܒܣܝܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܢܛܝܪ ܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܕܢܕܥ ܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܠܦܢ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܟܠܗܿ ܐܘܣܝܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܘܢܘܟܪܝ ܡܢ ܟܘܠܗܿ ܬܫܡܫܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܟܘܠ ܡܢܗ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܗܘ ܐܫܬܠܡ ܠܢ ܀ ܀ ܀

ܟܒ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܒܕܡܘܬ ܡܿܠܟܐ ܠܓܘ ܒܒܣܝܘܬܐ ܘܒܛܫܝܘܬܐ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟ ܒܗ ܒܪܘܡܐ ܕܚܙܬܗ ܝܿܬܒ ܘܒܠܚܘܕ ܒܚܝܠܐ ܕܨܒܝܢܗ ܡܕܒܪ ܘܡܛܟܣ ܒܨܒܝܢܗ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܐܠܐ ܨܿܒܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܨܿܒܐ ܕܝܢ ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܼܘ ܛܒܐ ܗܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ. ܀ ܀ ܀ ܀ pb. 7 ܟܓ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܢ ܠܥܠ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܛܒܐ݀ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܠܐ ܣܟܐ. ܕܪܕܐ ܒܟܠܙܒܢ݀ ܘܡܡܛܪ ܒܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪܢ ܒܐܒܕܝܢ ܢܗܪܐ ܢܦܩ݀ ܟܕ ܡܠܐ ܟܘܠܗ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ. ܘܐܝܟ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܟܘܬܢ ܗܘ ܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡܕܥܐ ܕܐܝܬ ܒܢ. ܗܿܘ ܕܐܝܟܢ ܗܘ ܘܡܢܐ ܗܘ݀ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܠܐ ܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܝܕܥ ܘܐܝܟ ܡܿܠܟܐ ܒܟܣܝܘܬܐ ܠܓܘ ܒܬܘܢܘ̈ܗܝ ܝ݀ܬܒ݀ ܘܥܠ ܣܘܪ̈ܥܢܐ ܡܬܚܫܒ ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܢܿܦܩܐ ܝܚܝܕܝܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܡܢ ܟܣܝܘܬܐ ܕܛܫܝܘܬܐ. ܝܠܝܕܐ ܘܗܼܝ ܩܘܕܡܐ ܠܟܠ ܐܢܫ. ܡܠܐܟܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܐܒܘܗܿ ܗܿܘܝܐ ܘܠܓܠܝܐ ܡܟܙܪܐ ܗܠܝܢ ܕܒܟܣܝܐ ܐܒܘܗܿ ܐܬܚܫܒ. ܘܒܥܒܕܐ ܡܫܠܡܐ ܨܒܝܢܐ݀ ܟܕ ܥܒܪܐ ܒܡܫܥܬܐ ܕܟܠ ܗܝܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܩܒܠܢ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܡܠܬܐ. ܘܠܗ ܠܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܡܕܥܐ ܠܗܿܘ ܕܐܒܘܗܿ ܗܘ ܕܡܠܬܐ ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܢܫ ܚܙܝܗܝ ܒܥܝ̈ܢܐ ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܝܢ ܕܗܠܢ݀ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܬܚ̈ܘܝܢ ܘܟܠ ܕܡܘ̈ܢ ܗܘ ܡܠܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠ݀ ܐܝܟ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܢܦܩܐ ܐܬܩܡ݀ ܐܦܠܐ ܒܗܓܝܢܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܘܕܡ̈ܠܐ ܒܟܝܢܗ ܐܬܬܩܢ. ܐܦ ܠܐ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܝܕ ܢܩܫܐ ܕܐܐܪ ܡܬܪܫܡ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ. ܘܣܥܘܪܐ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ. ܘܒܐܣܝܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐܕܐܠܗܐ݀ ܘܢܿܦܩ ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ ܘܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕܐ ܛܒܐ ܕܐܒܐ ܛܒܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ ܘܡܫܩܐ ܠܟܠ ܚܝ̈ܐ ܘܡܠܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܠܟܘܠ ܡܫܦܥ݀ ܡܫܩܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘ ܕܠܗܿܢܝܢ ܕܩܕܡܘܗܝ ܘܩܪܝܒܢ ܠܗ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܿܢܝܢ ܕܒܪܘܚܩܐ ܦܪܝܫܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܕܒܝܡܐ ܘܐܢ ܐܝܬ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܒܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܬܚܘ̈ܡܐ ܘܕܘܟ̈ܝܬܐ ܘܢܡܘ̈ܣܐ ܘܝܘܪ̈ܬܢܐ ܡܛܟܣ. ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܘܠܕ ܚܕ ܡܦܪܢܣ ܘܝܿܗܒ ܡܕܡ ܕܫ݀ܘܐ ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܒܟܪܟܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܒܗܘܢ ܒܫܡܝܐ ܢܥܡܪܘܢ ܘܠܡܢܗܘܢ ܒܥܘܡܪܐ ܕܐܬܝܪ ܘܠܡܢܗܘܢ ܒܐܐܪ ܘܠܡܢܗܘܢ ܒܐܪܥܐ

Page 8[24*]

ܡܦܪܫ. ܘܗܝܕܝܢ ܟܕ ܡܫܢܐܡܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܒܐܚܪܢܐ ܓܒܐ ܡܦܪܫ ܫܦܝܪ ܥܘܡܪܐ ܕܟܠ݀ ܘܥܝ̈ܕܐ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܒܦܘܪܫܢܐ ܡܝܒܠ. ܘܚܝ̈ܐ ܕܣܝܒܪ̈ܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܡ̈ܠܝܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܠܚܫܚܬܐ ܕܡ̈ܠܝܠܐ ܒܛܝܠ ܠܗ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܟܕ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܒܘܣܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܝܿܗܒ݀ ܘܟܠܡܕܡ ܗܘ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܿܥܪ ܘܟܕ ܩܪܝܒ ܠܟܠܡܕܡ ܘܥܠ ܟܠܡܕܡ ܒܚܝܠܐ ܡܠܝܠܐ ܪܕܐ ܘܠܥܠ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܚܿܐܪ ܘܒܪ̈ܡܙܘܗܝ ܠܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܘܒܬܪܗ ܢܩܦܐܝܬ ܐܝܟ ܦܘܪܩܐ ܕܟܠ ܡܕܒܪ ܘܡܡܨܥ ܗܟܢܐ ܘܡܿܩܪܒ ܠܘܬ ܐܝܬܝܐ ܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܗܘ̈ܝܐ. ܐܣܪܐ ܗܘܗܘܢܐ ܕܠܐ ܡܬܦܣܼܩ݀ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܐܣܪ ܗܿܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ ܘܠܐ ܫܒܩ ܠܗܘܢ ܕܠܪܘܚܩܐ ܢܦܠܘܢܿ ܗܿܢܘ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܢܛܪܢܐ. ܗܿܢܘܢ ܡܬܪܨܢܐ ܕܟܠ݀ ܗܿܢܘ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܗܿܢܘ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ ܡܠܬܐ. ܒܪܫܝܬ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ. ܘܗܼܘ ܡܠܬܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܼܘ ܡܠܬܐ ܟܠܡܕܡ ܒܗ ܗܘܐ. ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܕܡ݀ ܡ̈ܠܐ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܕܐܢܫܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܡ̈ܠܦܢ ܀ ܀ ܀܀

ܟܗ. ܗܿܢܘ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ݀ ܕܡܛܠܬܗ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܕܟܠ ܡܦܪܥܐ ܘܪܘܙܐ ܕܡܢ ܛܠ̈ܘܗܝ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܫܬܝܐ. ܘܡܬܛܠܝܐ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܩܘܡܬܗ. ܘܚܙܘܗܿ ܦܐܝܐ ܒܟܠܙܒܢ ܝܿܗܒܐ ܗܘ ܕܝܗ ܥܪ̈ܩܝܗܿ ܐܚܝܕ ܘܠܬܘܪܨܐ ܡܫܠܡ ܒܪ̈ܡܙܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ ܠܣܦܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܣܘܟ̈ܢܘܗܝ ܡܕܒܪ ܠܗܢܐ ܫܦܝܪ ܐܘܡܢܘܬܐ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܐܒܐ ܛܒܐ ܦܐܪܐ ܛܒܐ ܝܠܕ ܘܠܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܘܗܒܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܝܿܗܒ ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܠܓܦܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ. ܘܒܟܝܢܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܐܪܡܝ ܘܠܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܠܐ ܕܡܘܬܐ ܘܕܠܐ ܚܙܘܐ. ܘܕܠܐ ܢܿܦܫܐ ܘܕܠܐ ܓܘܢܐ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܐܢܗܪ ܘܐܚܝ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܠܢ ܘܿܠܐ ܕܢܕܥܝܘܗܝ ܘܢܣܓܘܕ ܠܗ ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܗܝܠܐ ܘܠܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܒܟܠܙܒܢ݀ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܗܝܠܐ

Page 9[26*]

ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬܚܟܡ. ܐܠܐ ܗܼܘܝܘ ܚܟܡܬܐ ܘܗܼܘܝܘ ܚܝ̈ܐ ܘܗܼܘܝܘ ܢܘܗܪܐ ܝܠܕܐ ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ݀ ܘܚܕ ܗܘ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܩܢܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܛܘܠ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܢܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܣܒܪ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܠܐ݀ ܘܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ ܥܒ̈ܕܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܠܗ̈ܐ ܘܠܐ ܠܢ ܕܢܩܝܡ܀ ܀ ܀܀

ܟܘ. ܛܥܝܘܬܐ ܕܝܢ ܡܪܝܪܬܐ ܒܕܡܘܬ ܫܒܪ̈ܐ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܣܓܝ̈ܐܝ ܐܠܗ̈ܐ ܛܥܼܘ. ܕܠܡܢ̈ܘܬܗ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܐܠܗ̈ܐ ܥܒܼܕܘ ܐܢܝܢ. ܘܠܚܕ ܥܠܡܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܦܠܓܘܗܝ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܡܢ ܩܘܝܡܐ ܕܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܢܠܒܘܟ ܐܢܫ ܝܚܕܐܝܬ ܥܝ̈ܢܘܢܝ ܘܢܐܡܪ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܗܠܝܢ. ܘܐܕ̈ܢܐ ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܪܝܫܐ ܬܘܒ ܗܟܘܬ݀ ܘܩܕܠܐ ܘܚܕܝܐ ܘܟܬܦ̈ܬܐ ܘܪ̈ܓܠܐ ܘܐܝܕ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܗܕ̈ܡܐ ܢܦܣܩ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ݀ ܘܚܝܠܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܢܦܠܓ. ܒܡܠܬܐ ܘܢܐܡܪ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܥܠ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܠܘܬ ܚܟܝ̈ܡܐ ܡܬܚܝܒ. ܐܠܐ ܓܘܚܟܐ ܕܠܠܘܬܐ. ܐܟܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܗܿܘ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܚܕ ܥܠܡܐ ܡܩܝܡ ܠܗ. ܘܠܓܘܫ̈ܡܐ ܕܒܟܠ ܕܕܟܝܢܐ ܐܢܘܢ ܪܕܘܝܐ ܘܡܬܒܕܪܢܐ. ܘܡܢ ܚܕܐ ܗܝܠܐ ܥܒܝܕܝܢ ܠܩܛܥ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܦܣܩ. ܘܬܘܒ ܗܼܘ ܠܢܦܫܗ ܐܠܗ̈ܐ ܢܥܒܕ ܒܡܠܬܐ ܀ ܀ ܀ ܀

ܟܙ. ܡܢ ܗܢܐ ܕܝܢ ܣܓܝ ܒܝܫ ܗܘ ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܠܗܢܐ ܟܘܠܗ ܥܠܡܐ ܥܒܝܕܐ ܡܠܝܐܝܬ ܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗ ܕܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܩܝܡ ܢܣܒܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܝܿܕܥ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܐ ܡܢ ܡܘܬܡ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܬܩܝܡ ܐܦ ܠܐ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܐܚܪܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܢܪܟܒܝܘܗܝ ܘܐܦܠܐ ܐܢ ܣܓܝ ܡܢܘܬܐ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܠܐ ܕܡܝܢ ܒܨܝܪܐ ܘܡܝܬܪܐ ܡܬܩܝܡ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܡܪܟܒܐ ܗܘ. ܐܦ ܡܫܬܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ݀ ܘܗܿܘ ܕܣܓܝ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܘ. ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܠܐ ܕܡܠܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܟܠ ܫܘܐ. ܘܠܐ ܡܫܚܠܦ ܒܟܠ݀ ܦܫܝܛܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܪܟܒܐ ܗܘ ܡܢ ܕܠܐ ܕܡܝܢ ܡܪܟܒ݀ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܕܡܐ ܐܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܒܨܝܪܐ ܠܘܩܒܠ pb. 10 ܡܝܬܪܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠܗ ܢܗܘܐ ܡܝܬܪܐ ܫܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܡܝܐ. ܐܢ ܗܟܢܐܐܝܬܘܗܝ ܒܟ݀ܠ ܘܒܟܘܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܟܘܬܗ. ܘܗܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܘܣܝܐ ܦܫܝܛܐ ܕܠܐ ܡܢܬܐ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܗܘ ܠܗ ܡܚܘܐ ܟܕ ܡܬܚܙܐ ܗܢܐ. ܥܠܡܐ ܕܟܠ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܘܡܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܡܩܝܡ ܘܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗܼܘ ܒܗ ܒܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܡܫܚܠܦ ܘܐܝܟܐ ܕܗܟܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܡܩܒܠ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܕܡܠܝ̈ܠܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܒܐܘܣܝܐ ܩܪܝܪܬܐ ܘܚܡܝܡܬܐ ܘܪܛܝܒܬܐ ܘܝܒܝܫܬܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܡܚܪܪ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܦܫܝܛܐ ܗܘ ܘܕܠܐ ܡܢܬܐ ܘܕܠܐ ܪܘܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܗܠ ܗܘ ܘܣܓܝ ܒܪܘܚܩܐ ܡܢ ܟܘܠܗ ܛܘܟܣܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܪܘܙܐ ܕܫܪܪܐ ܗܢܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܓܠܝܐܝܬ ܩܿܥܐ ܗܘܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܐ ܕܡ̈ܠܝܠܐ ܟܠܗܘܢܿ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ݀ ܪܝܫ ܡܘܠܕܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܘܕܝܠܗ ܕܝܚܕܝܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܬܐܡܪ ܐܒܐ ܕܡܠܬܐ. ܗܼܘ ܕܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܚܪܢܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܡܟܬܒ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܗܼܘܝܘ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܝܚܕܝܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܢܦܩ ܒܨܒܝܢܐ ܟܣܝܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܕ ܗܘ ܕܒܝܕ ܟܘܠ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܟܚ. ܗܿܘ. ܗܟܝܠ ܥܠܡܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܒܕܡܘܬ ܟܢܪܐ ܗܘ ܣܓܝ ܡܢ̈ܐ. ܕܡܬܩܝܡ ܡܢ ܡܢ̈ܐ ܕܠܐ ܕܡ̈ܝܢ ܡܢ ܩ̈ܛܝܢܬܐ ܘܥܒ̈ܝܬܐ ܘܗܿܢܝܢ ܪ̈ܦܝܬܐ ܘܡ̈ܬܝܚܬܐ ܘܡܨܥ̈ܝܬܐ ܕܫܦܝܪ ܡܪ̈ܟܒܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܘܣܩܘܪܘܬܐ. ܐܟܘܬܗܿ ܕܝܢ ܕܗܕܐ ܐܦ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܓܝ ܓܒ̈ܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܘܟܒܐ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܚܡܝܡܘܬܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܘܪܛܝܒܘܬܐ ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܠܚܕ ܪܘܟܒܐ ܐܬܟܢܫ. ܘܡܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܘܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܟܠ ܀܀ ܀܀

ܟܛ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܬܩܝܡ. ܘܐܦܠܐ ܡܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܬܪܟܼܒ݀ ܘܕܠܐ ܡܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܠܐ ܪܘܟܒܐ ܘܫܦܝܪ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܒܟܠ ܕܡܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܡܠܟܐ ܕܟܠ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܬܚܝܒܐ ܘܠܗ pb. 11 ܙܕܩܐ ܡܦܢܐ ܐܟܙܢ ܐܕܒܚܕ ܓܘܫܡܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡ̈ܢܘܬܐ ܘܕܗܕ̈ܡܐ ܘܕܓܘ̈ܝܐ ܘܕܡܥܝ̈ܐ ܡܬܟܢܫܝܢܿ ܘܢܦܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܚܕܐ ܒܟܠܗܘܢ ܦܫܝܛܐ. ܘܡܕܥܐ ܕܠܐ ܡܢܬܐ ܘܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܚܕ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ. ܕܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܩܝܡ. ܥܠܡܐ ܚܕ ܘܗܟܘܬ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܓܝ ܚܝ̈ܠܐ ܘܡܫܟܚ ܒܚܝܠ ܟܠ. ܚܕ ܒܟܘܠܗܘܢ ܡܬܝܚ݀ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܟܣܝܐܝܬ ܦܫܝܛ ܘܕܟܠ ܕܒܗܘܢ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܀܀ ܀܀

ܠ. ܠܐ ܗܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܕܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܚܕ ܫܡܝܐ ܚܕܪ. ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܣܕܪ̈ܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܒܗ ܡܕܝܪܝܢ ܘܬܘܒ ܚܕ ܫܡܫܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܢܘܗܪܗ ܡܟܣܐ ܨܡܚܗܘܢܿ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܚܕ ܐܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܡܠܬܗ ܕܗܢܐ ܚܕ ܘܿܠܐ ܕܢܗܘܐ ܝܠܕܐ ܛܒܐ ܕܐܒܐ ܛܒܐ ܐܢ ܕܝܢ ܕܠܡܢܐ ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܢ̈ܝܐ ܪܫܐ ܐܢܫ ܘܿܠܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܕܐܦ ܠܡܢܐ ܠܐ ܫܡ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܩܝܡ ܘܣܗܪ̈ܐ ܘܥܠ̈ܡܐ ܘܒܪ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܬܥܕܠ ܒܐܣܟܡܐ ܕ̈ܫܢܝܐ ܕܬܪ̈ܝܨܬܐ ܕܟܝܢܐ ܘܕܫܦܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܫܝܚ ܕܢܗܦܘܟ ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܡܬܚ̈ܙܝܢܝܬܐ ܫܡܫܐ ܚܕ ܠܟܘܠܗ ܥܠܡܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡܢܗܪ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܟܣܝܐܝܬ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܢ ܚܕ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܐ ܟܘܠ ܚܝܠ ܠܟܠ ܡܢܗܪ ܡܢܐ ܓܝܪ ܡܬܒܥܝܢ ܗܘܘ ܫܡ̈ܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܣܦܩ ܚܕ ܠܫܘܠܡܐ ܕܟܠ. ܘܡܢܐ ܬܘܒ ܡܬܒܥܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܐܠܗܐܜ ܟܕ ܣܿܦܩ ܗܘ ܚܕ ܝܚܕܝܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܨܒܝ̈ܢܘܗܝ ܕܐܒܘܗܝ ܐܢ ܓܝܪ ܢܗܘܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܘ ܕܕܡܝܢ ܗܘܝܢ ܐܘ ܕܠܐ ܕܡܝܢ. ܘܐܢ ܕܕܡܝܢ ܒܛܠܐ ܠܗܿ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢܿ ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܫܠܡܢܐ ܘܟܠ ܡܫܟܚ. ܣܿܦܩ ܗܘ ܠܥܒܘܕܘܬܐ ܘܠܬܘܩܢܐ ܕܟܠ ܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܝ̈ܐ ܘܟܠܗܿ ܡܠܝܘܬܐ ܕܛܒܘܬܐ ܕܚܕ ܒܐܝܬܘܬܗ ܢܓܪ ܠܗܿ݀ ܠܡܢܝܢܐ ܕܣܓܝܐܘܬܗܘܢ ܠܠܐ ܚܫܚܘ ܕܒܛܠܐܝܬ ܘܠܐ ܫܦܝܪ ܒܚܝܠܐ ܕܕܡܐ ܐܫܬܘܬܦܘ݀ ܐܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܕܡܝܢ ܘܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܡܫܠܡܢܐ ܘܣܦܩ ܠܟܠ ܕܠܐ ܕܡܐ. ܐܘ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܫܠܡܢ ܘܚܣܝܪ ܒܟܝܢܗ ܐܠܐ ܠܝܬ ܡܕܡ ܝܠܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܫܠܡܢ ܡܫܠܡܢܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܝܚܝܕܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡ̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ pb. 12 ܣܿܦܩ ܠܟܠ݀ ܘܡܫܒܚ ܒܚܝܠ ܟܘܠ. ܚܕ ܨܠܡܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܝܬܘܬܗ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܫܠܡܢ ܕܠܗܢܝܢܐܢ ܕܬܘܩܢܗܘܢ ܘܕܐܣܝܘܬܗܘܢ ܕܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ ܐܠܨܐܝܬ ܐܬܩܝܡ ܘܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܚܕ ܗܘ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܒܚܝ̈ܠܘܗܝ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܣܦܩ ܠܬܨܒܝܬܐ ܕܟܠ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܠܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܒܪ ܐܢܫܐ ܚܕܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܘܚܕ ܚܝܠܐ ܡܠܝܠܐ݀ ܘܐܝܬܝܗ ܐܟܚܕܐ ܡܬܩܢܢܝܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܢ ܕܬܦܠܘ ܐܪܥܐ ܗܝ ܟܕ ܗܝ. ܕܬܬܩܢ ܐܠܗܐ ܘܕܬܕܒܪܝܗܿ ܘܕܬܒܢܐ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܝܠܦܐ ܘܥܒܕܐ݀ ܘܚܕ ܡܕܥܐ ܘܚܘܫܒܐ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܘܡܩܒܠ ܒܙܒܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܡܚܪ ܐܪܥܐ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ. ܘܡܬܒܝܢ ܒܡܪܕܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܡ̈ܠܐ ܕܓܪ̈ܡܛܝܩܐ ܘܕܪ̈ܗܪܛܪ̈ܐ [ܘܕܪ̈ܗܛܪܐ] ܡܫܠܡ. ܘܗܼܘܐ ܗܕܝܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܘܠܐ ܥܕܡܫܐ ܐܢܫ ܡܡܬܘܡ ܣܒܪ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܒܚܕ ܦܓܪܐ ܐܦ ܠܐ ܐܬܕܡܪ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܘܣܝ̈ܣ ܐܝܬ ܒܒܪ ܐܢܫܐ ܡܛܠ ܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܒܬܐ ܕܛܝܢܐ ܕܠܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܫ ܢܫܒܚ ܘܒܬܪܟܢ ܢܪܟܒܝܗ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܢܣܝܡ ܒܗ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܒܚܕ ܐܣܟܡܐ ܪܫܐ ܘܒܐܚܪܬܐ ܐܝܕ̈ܐ ܘܪ̈ܓܠܝܐ ܘܥܝ̈ܢܐ ܬܘܒ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܘܦ̈ܟܐ ܗܘܬ ܘܐܕ̈ܢܐ ܘܦܘܡܐ ܘܢܚܝܪ̈ܐ ܘܚܞܕܝܐ ܘܟܬܦ̈ܬܐ ܢܕܡܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܓܒܘܠܘܬܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܐܣܟ̈ܡܐ ܘܗܕ̈ܡܐ ܒܚܕ ܓܘܫܿܡܐ ܐܬܥܒܕܘ. ܙܕܩ ܕܢܣܒܪ ܕܗܟܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܐܦ ܥܒܘܕ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܝܐܝܬ ܐܘܡܢܐ ܕܟܠ ܢܫܒܚ݀ ܕܒܕ ܚܘܫܒܐ ܘܒܚܕ ܚܝܠܐ ܟܠ ܬܩܼܢ ܀܀ ܀܀

ܠܒ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܘܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܬܩܝܼܡ ܠܐ ܘܠܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܚܝ̈ܠܐ ܥܒܘ̈ܕܐ ܢܣܝܡ. ܘܐܦ ܠܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܫܡܗ. ܐܠܐ ܠܚܕ ܢܒܪܟ ܡܠܐ ܟܠ ܚܟ̈ܡܢ ܘܟܠ ܪ̈ܘܟܒܝܢ݀ ܠܗܿܘ ܕܒܫܪܪܐ ܚܝܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܡܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܒܚܕ ܚܝܠܐ ܘܒܚܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܒܟ ܥܒܪ ܘܒܟܠܗ ܥܠܡܐ ܫܪܟ ܘܠܟܠ ܡܩܝܡ ܘܡܚܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܒܓܒ̈ܐ ܓܘܫ̈ܡܐ ܘܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܦܘܪ̈ܢܣܐ ܕܙ̈ܢܝܢ ܙ̈ܢܝܢ ܡܢܗ ܥܿܒܕ ܀܀ ܀܀ pb. 13 ܠܓ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܢܘܗܪܐ ܕܫܡܫܐ ܚܕ ܗܘ݀ ܘܒܗ ܒܡܦܠܗ ܐܟܚܕܐ ܘܒܚܕܐ ܡܨܡܚ ܠܐܐܪ ܘܡܢܗܪܐ ܠܥܝ̈ܢܐ ܘܡܚܡ ܠܓܫܬܐ ܘܡܒܫܠ ܐܪܥܐ ܘܡܪܒܐ ܢܨܒ̈ܬܐ ܘܡܩܝܡ ܙܒܢ̈ܐ. ܘܐܙܠ ܩܕܡ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܡܬܟܪܟ ܠܫܡܝܐ ܘܡܕܢܚ ܠܥܠܡܐ݀ ܘܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܠ ܡܕܡ ܡܩܝܡ. ܘܗܼܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܚܕܐ ܪܘܦܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܠܡ. ܘܟܝܢܐ ܕܢܘܪܐ ܗܟܘܬ. ܕܗܒܐ ܡܕܟܝܐ ܘܐܪܐ ܡܦܫܪܐ. ܘܩܪܘܬܐ ܫܪܝܐ ܘܛܝܢܐ ܡܝܒܫܐ ܘܥܒ̈ܐ ܡܘܩܕܐ ܒܚܕ ܚܝܠܐ ܡܘܩܕܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܣܿܥܪܐ ܀ ܀ ܀

ܠܕ. ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܿܠܟܐ ܗܘ ܕܡܬܝܚ ܒܟܘܠ ܡܕܡ ܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ ܘܥܠ ܟܠ ܥܿܒܪ ܕܒܡܫܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܗܘ ܕܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܘܗܿܢܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ ܡܕܒܪ. ܘܠܗ ܠܫܡܫܐ ܘܠܫܡܝܐ ܘܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܒܚܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܡܬܪܨ. ܒܚܝܠܐ ܥܒܘܕܐ ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܟܠ ܡܕܡ ܘܒܝܕ ܟܠ ܫܪܟ ܘܠܗ ܠܫܡܫܐ ܘܠܣܪܗܐ ܘܠܟܘܟ̈ܒܐ ܡܢ ܡܒܘ̈ܥ ܕܝܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܓܐܙ ܡܡܛܪ ܘܫܡܝܐ ܠܪܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܨܠܡܐ ܕܕܡܐ ܐܩܝܡ ܘܠܥܠܡ ܐܚܝܕ ܘܠܗܢܿܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܐܘܣ̈ܝܣ ܕܪ̈ܘܚܐ ܝܕܘܥ̈ܬܢܝܬܐ ܘܡܠ̈ܝܠܬܐ ܚܝ̈ܐ ܐܟܚܕܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܟܡܬܐ ܘܟܘܠܗܿ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܫܘܦܪܐ ܕܘܕܟܠܗܿ ܛܒܘܬܐ ܡܢ ܓܙܐ ܕܠܘܬܗ ܡܠܐ ܒܚܕܐ ܘܒܗܿ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܘܠܐܘܣܝܐ ܕܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܚܣܪ ܕܢܬܠ ܘܠܗܘܢ ܠܓܘܫܡܐ ܚܘܠܛܢܐ ܘܡܘܙܓܐ ܘܕܡ̈ܘܬܐ ܘܚ̈ܙܘܐ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܒܚܝܗܘܬܐ ܘܒܢܨܒ̈ܬܐ ܘܒܢܦ̈ܫܬܐ ܡ̈ܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܦܬܟ. ܘܠܟܘܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܟܠ ܡܕܡ ܒܚܕ ܚܝܠܐ ܡܦܪܢܣ ܘܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܢܪܐ ܕܫܒܥܬ ܡܢ̈ܐ ܐܘ ܕܣܓܝ ܡܢ̈ܐ݀ ܐܠܐ ܚܕ ܥܠܡܐ ܣܓܝ ܪ̈ܘܟܒܐ. ܥܒܿܕܐ ܕܚܕܐ ܡܠܬܐ ܥܒܘܕܐ ܕܥܠܡܐ ܀܀ ܀܀

ܠܗ. ܗܟܢܐ ܗܘ ܗܟܝܠ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ݀ ܗܿܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܟܠ ܕܥܠܘܗܝ ܐܢܫ ܡܡܠܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܗܟܢܐ ܒܐܪܙܐ ܐܡܿܪ݀ ܕܒܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܥܠܡܐ ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܘܥܠܡܐ ܠܐ ܝܕܥܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܡܢ ܩܕܝܡ ܝܕܥܗ݀ ܥܕܡܐ ܕܗܼܘ ܢܦܫܗ ܒܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܐܕܢܚ݀ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܚܫܘܟܐ pb. 14 ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܐܠܐ ܗܼܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܘܪܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܬܒܕܩ ܠܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܗܢܐ ܟܠ ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܘܕܪܢܐ ܝ݀ܗܒ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܟܠ ܕܡܢ ܚܕ ܩܘܒܪܢܛܐ ܡܬܪܨ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܕܒܗܘܢ ܐܬܩܝܡ ܕܐܝܢܐ ܟܝܢܐ ܕܘܣܝܐ ܡܛܝܼܗܝ ܘܠܐ ܕܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܢܐܡܪ ܀ ܀ ܀܀

ܠܘ. ܒܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܗܟܝܠ ܡܫܘܬܦ ܗܢܐ ܕܗܼܝ ܐܘܣܝܐ ܡܝܬܪܬܐ ܘܐܚܝܢܬܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܗܼܝ ܗܕܐ ܝܕܘܥܬܢܝܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܒܡܕܥܐ ܡܬܚܙܝܐ ܘܒܡܠܬܐ ܡܬܕܪܟܐ ܘܠܗ ܗܿܘ ܟܘܠ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܟܢ. ܕܢܬܕܪܟ ܘܕܗܼܝ ܕܠܚܫܚܬܗܿ ܕܗܕܐ ܐܠܨܐܝܬ ܐܣܬܪܚܼܬ ܕܗܝܠܐ ܐܝܬܝܗ ܘܝܠܕܐ ܕܓܘܫܡ̈ܐ ܕܒܪܓܫܬܐ ܕܡܠܬܐ ܡܣܬܒܪ ܘܕܗܘܐ ܘܕܡܬܚܒܠ݀ ܘܡܠܝܐܝܬ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܦܝܪ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܐܡܝܪܐ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܪܓܫܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܚܕ ܥܠܡܐ ܡܒܕܩ݀ ܗܿܘ ܗܢܐ ܕܟܠ ܡܬܚܞܙܐ ܐܦ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܗܟܢܐ ܫܦܝܪ ܡܬܐܡܪ ܚܕ ܛܘܗܡܐ ܕܗ̈ܘܝܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܡܬܢܚܙܝܢ ܚܕ ܗܘ ܟܝܢ ܕܓܘܫܡܐ ܘܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܡܢܗܝܢ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܬܝܪ ܘܗܼܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܦܪ̈ܫܢ ܘܡܢܗܝܢ ܒܐܐܪ ܘܒܐܪܥܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܚܙܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܓܢܣܐ ܕܟܠܗܘܢ ܕܓܘܐ ܚܕ ܗܘ. ܘܚܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܝܠܕܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܘܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܐܝܬ ܒܗ ܕܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܡܚܫܠܦܝܢ ܀ ܀ ܀܀

ܠܙ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܕܡܢ ܗܝܠܐ ܘܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܥܒܼܝܕ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܡܬܪܓܫܢ ܡܥܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܢܫܡܗܝܘܗܝ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܐܬܩܼܝܡ. ܢܬܕܡܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܗܿ ܡܢܗܘܢ ܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܬܘ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܓܘ ܕܠܐ ܥܐܠܝܢ ܠܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܠܐ ܕܪܟܝܢ ܒܗܘܢ ܘܡܢܗܘܢ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܠܒܪ ܕܢܛܪ̈ܝ ܚܨ̈ܐ݀ ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܠܪܘܚܩܐ. ܘܡܢ ܕܪܬܐ ܠܩܘ̈ܛܢܐ ܘܠܟܢ̈ܫܐ ܡܦܪܫܐ ܫܒܝܩ. ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܢܝܢ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܣܓܝ̈ܐܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢܗܝܢ ܒܐܬܝܪ ܘܒܐܐܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥ ܘܡܥܡܪܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܠܝܗܿ ܕܪܟܝܢ pb. 15 ܡܪܘܚ ܗܢܐ ܕܠܟܠܢ ܝܕܝܥ ܗܘ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܿ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܦ ܗܼܢܝܢ ܠܓܘ ܒܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܦܪܫܢ݀ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܡܕܝܪ̈ܝܢ. ܘܥܠ ܓܒܗܿ ܕܝܠܗܿ ܕܡܠܬܐ ܐܠܝܗ ܡܕܝܨܝܢ ܘܒܙ̈ܠܝܩܐ ܕܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܓܝܙ̈ܝܢ ܕܠܝܿܢ ܡܕܝܨܝܢ ܘܒܙ̈ܠܝܩܐ ܕܡܢܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܒܘ̈ܥ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܓܝܙ̈ܝܢ ܕܠܝܿܢ ܘܡܢܗܪܝܢ ܘܡܬܩܝܡܝܢ ܟܕ ܡܠܝܢ ܢܘܗܪܐ ܘܢܗܝܪ̈ܐ ܒܩܠܗܘܢ ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܓܘܫܡ ܘܣܕܪܐ ܕܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܚܝܕܝܢ. ܘܠܐܠܗܐ ܡܿܠܟܐ ܕܟܠ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܥ̈ܠܝܬܐ ܕܙܕܩܢ ܠܐܠܗܐ ܡܝܩܪ̈ܝܢ ܘܒܡܨܥܬܐ ܐܪܡܐ ܫܡܝܐ ܪ̈ܘܪܒܐ݀ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܩܘܢܐܐ ܕܠܗܿܢܘܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܒ̈ܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܟܿܠܐ ܘܠܢܛܪ̈ܝ ܚܨܐ ܒܗ ܒܗܢܐ ܐܝܟ ܕܠܒ ܪܡܢ ܬܪܥܐ ܡܕܝܪܝܢ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܠܡܦܕ̈ܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܠܒܝܫܝ ܢܘܗܪܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܡܿܠܟܐ ܕܟܠ ܡܝܩܪܝܢ ܘܒܪܡܙܗ ܘܒܡܠܬܗ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܛܬܼ ܐܢܘܢ ܕܘܟܬܐ ܚܫܘܟܬܐ. ܕܠܒܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܠܡܦܐܕ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟ ܡܢܗܪܝܢ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܐܐܪ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܛܐܘܗܝ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܗܿܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢܿ ܕܠܐ ܗܘܐ ܢܘܟܪܝ ܓܢܣܗ ܡܢܗܿ ܕܗܿܝ ܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ݀ ܕܗܼܘ ܗܢܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܕܗܿܘ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܟܘܠ ܘܠܡܠܟܘܬܗ ܕܢܫܒܚ ܒܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝ݀ ܐܝܟ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܚܕ ܘܗܿܘ ܟܕ ܗܼܘ ܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܡܬܝܚ݀ ܘܥܡܡ̈ܐ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܬܩܝܡܘ ܘܥܘܡܪܐ ܕܟܠ ܓܢܣ݀ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܘܥܝܕ̈ܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ݀ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܒܪܒܪܝܐ ܘܕܒܥܪܝܪܝܐ ܐܠܐ ܐܦ ܕܐܢܫܐ ܡܫܝ̈ܢܐ ܘܐܣܟܡ̈ܬܢܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ ܘܐܝܬ ܒܗܘܢ ܥܒܼܕ̈ܐ ܘܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ ܘܥܬܝܪ̈ܐ. ܘܗܢܿܘܢ ܕܐܦ ܒܓܘܢܗܘܢ ܡܫܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܣܝܩܝ̈ܬܝܐ ܘܗܢܿܘܢ ܕܠܒܪ ܒܓܪܒܝܐ ܡܛܬܼ ܐܢܘܢ ܕܢܥܡܪܘܿܢ ܘܗܢ̈ܕܘܝܐ ܗܢܿܘܢ ܕܒܡܕܢ̈ܚܘܗܝ ܕܫܡܫܐ. ܘܟܘܫ̈ܝܐ ܗܢܿܘܢ ܕܒܡܥܪ̈ܒܘܗܝ ܕܫܡܫܐ ܘܝܘܢ̈ܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܡܨܥܬܐ ܕܪܗܫܐ ܡܛܼܬ ܐܢܘܿܢ ܕܢܥܡܪܘܢ ܘܬܘܒ ܒܗܠܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܒܡܢ̈ܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܡܫܠܛܝܢ݀ ܘܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܫܥܒܕܝܢ ܡܫܠܡܝܢ ܘܠܘܬ ܡܿܠܟܐ ܪܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܡܬܚܫܒܝܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܠܝܩܪ̈ܐ pb. 16 ܪ̈ܘܪܒܐ ܣܿܠܩܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܝܗܘܢ ܡܝܬܪ̈ܐ ܡܬܝܩܪܝܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܠܛܟܣܐ ܕܥܒܼܕ̈ܐ ܡܡܠܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܫܩ̈ܝܠܝ ܪ̈ܘܡܚܐ ܘܣܟܪ̈ܐ ܠܗ ܚܕܝܪ̈ܝܢ. ܘܬܘܒ ܡܢܗܘܢ ܒܡ̈ܕܝܢܬܐ ܗܿܘܝܢ ܐܣܛܪ̈ܛܓܐ ܘܡܢܗܘܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܪܫܢܘܬܐ ܕܡܕܝܢ̈ܬܐ ܡܡܠܝܢ݀ ܘܡܢܗܘܢ ܒܦ̈ܨܐ ܕܩܘ̈ܛܢܐ ܐܣܬܩܒܼܠܘ. ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܒ̈ܥܠܕܒܒܐ ܘܕܣܢ̈ܐܐ ܐܬܚܫܒܘܿ ܒܪܡ ܕܝܢ ܟܘܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܢܘܿܢ ܘܚܕ ܗܘ ܓܢܣܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܘܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܿܠܟܐ ܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܚܝܕܝܐ ܕܠܒܝܫ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܦܫܗ ܕܥܠ ܟܠ ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܢܩܝܦ ܢܡܘܣܐ ܕܡܠܟܘܬܐܘܡܠܬܐ ܘܡܢ ܠܥܠ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܒܐ ܘܣܿܐܡ ܢܡܘܣܐ ܡܿܠܟܐ ܪܒܐ ܡܟܬܒ ܘܠܬܚܬ ܕܝܢ ܪܗܛ ܒܟܘܠܗܘܢ ܫ̈ܠܝܛܢܐ ܘܡܫܥܒ̈ܕܐ. ܘܠܚܕ ܢܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܟܘܠܗ ܓܢܣܐ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܡܫܥܒܕ ܘܠܡܢܗܘܢ ܠܐܝܩܪܐ ܕܠܥܠ ܡܣܩ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܫ݀ܘܝܢ ܦܪܥ. ܀܀ ܀܀

ܠܚ. ܐܟܘܬܗܝܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܚܕܐ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܡܘܠܕܢܝܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬ݀ ܘܫܦܝܪ ܡܬܐܡܪܐ ܕܚܕ ܗܘ ܓܢܣܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ. ܘܡܕܡ ܠܐ ܝܬܝܪ̈ܝܢ ܡܢ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܚܕ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܼܝܕܝܢܿ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܝܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܘܕܓܢ̈ܣܐ ܘܕܡܢܬܐ ܡܝܬܪܬ ܘܕܠܩܘܒܠܗܿ. ܘܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܬܪܥܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܬܡܢܘܢ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܘܥܘܡܪ̈ܐ ܘܩܘܝܡܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܕܟܠܗܘܢ ܚܕ ܗܘ݀ ܘܓܢܣܐ ܚܕ ܘܗܼܘܝܘ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܕܨܒܝܢܗܘܢ ܐܣܟ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܘܡܪ̈ܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܐܫܟܼܚܘ. ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܟܢܫ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܦܓܪ ܘܠܕܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܢܗܝܪܝܢ ܘܡܨܡܚܝܢ ܕܡܬܢܗܪܝܢ ܡܢ ܙܠܝܩ̈ܘܗܝ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܘܡܢܗܘܢ ܚܞܘܫܟܝܢ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܘܫ̈ܝܐ ܐܘ̈ܟܡܝܢ ܕܡܢ ܟܠܗ ܢܘܗܪܐ ܡܠܝܠܐ ܕܥܝܟܝ. ܣܓܝ ܕܝܢ ܗܢܐ ܓܢܣܐ ܫ݀ܘܐ ܠܡܢܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܣܬܩܒܠ ܡܠܐ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܚܕ ܫܘܠܛܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܐܠܗܐ. ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܕܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܗܼܘܝܘ ܕܗܿܢܝܢ ܕܐܐܪ. ܘܕܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. pb. 17 ܘܕܗܿܢܝܢ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܕܟܘܠ ܘܕܒܟܠ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܡܠܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܚܝܕ. ܘܢܡܘܣܐ ܘܡܠܬܐ ܚܕ ܗܘ ܗܿܘ ܕܒܟܠ ܚܝܼܿܐ. ܗܿܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܣܥܘܪܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܡܝܘܬܐ ܕܡܢ ܦܘܡܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ ܒܐܐܪ ܡܙܕܪܩ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܫܐ ܐܬܝܕܥ ܠܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܟܢ ܠܡܥܒܕ ܕܒܟܠ ܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܠܟܠ ܡܕܒܪ ܗܿܘ ܕܠܟܠ ܡܠܝܐܝܬ ܒܟܐܢܘܬܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗ ܦܨ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܗܢܢ ܠܗܘܢ ܡܦܠܓ݀ ܘܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܙܕܩܢ ܠܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܿܗܒ ܘܗܿܢܝܢ ܕܡܩܪܒܢ ܠܛܘܒܢܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܗܢܿܘܢ ܕܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܢܦܠܼܘ ܐܝܟ ܕܫ݀ܘܝܢ ܦܿܪܥ. ܘܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܕܡܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܢܕܝܨܘܢ ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܠܒܪ ܢܛܪܘܢ ܘܠܡܢܗܘܢ ܕܠܗܠ ܒܪܘܚܩܐ ܢܥܡܪܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܒܚܕ ܦܘܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܢܫܒܚܘܢ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܠܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܒܠܒܝ̈ܗܘܢ ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܢܛܥܢܘܢ ܕܒܚܕ ܢܘܕܘܢ ܕܗܼܘܝܘ ܕܡܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܒܐܪܙܐ ܡܠܦܢ ܀ ܀ ܀ ܀ ܀

ܠܛ. ܘܠܐܝܩܪ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ ܒܟܘܠ ܒ̈ܬܝܢ ܘܒܟܘܠ ܡܕ̈ܝܢܢ. ܘܐܟܚܕܐ ܟܡܠܗܘܢ ܪ̈ܝܫܐ ܘܡܫܥܒܕ̈ܐ ܢܩܦܼܘ݀ ܠܐ ܗܘܐ ܒܓܘ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܕܒܨܘܪ̈ܬܐ ܡܦܬܟܝܢ݀ ܐܠܐ ܠܓܘ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܚܝܠܗܘܢ ܡܠܝܠܐ ܐܝܟ ܕܒ̈ܠܘܚܐ ܝܕ̈ܘܥܬܢܝܬܐ ܣܓܕܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܪܫܝܡܐ. ܗܟܢܐ ܟܘܠܗܘܢ ܗܢܿܘܢ ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܐܢܘܢ ܣܓܕܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܕ̈ܘܟܝܬܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܕܣ̈ܢܐܐ ܢܦܫܗܘܢ ܚܫܼܒܘ ܕܝ̈ܘܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܕܪܘܫܥܐ ܘܪ̈ܫܢܐ ܐܚܝܕ̈ܝ ܥܠܡܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܨܠܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܙܐܦܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܕܡܝܼܘ ܘܟ̈ܬܒܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܠܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܣܪܚܼܘ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡܟ̈ܬܒܢܘܬܐ ܕ̈ܓܠܬܐ ܠܗܿܘ ܫܡܐ ܕܚܝܠܐ ܘܠܗܿܘ ܫܘܡܗܐ ܕܒܢܡܘܣܐ ܐܚܝܕ ܒܪܡ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬܘܝܗ ܫܡܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܚܛܦܼܘ. ܗܟܢܐ ܕܠܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܡܝܘ̈ܬܐ ܠܬܚܬ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܪܡܘܢ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܘܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܘܒܡܢ̈ܘܬܗ ܕܥܠܡܐ. ܕܡܛܠ pb. 18 ܗܕܐ ܕܚܠܼܘ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܫܡܫܼܘ ܠܒܪ̈ܝܬܐ ܛܒ ܡܢ ܕܠܒܪܘܝܗܝܢ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܡ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܠܗܢܿܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡ̈ܬܟܬܫܝ ܥܡ ܐܠܗܐ ܘܡܪ̈ܘܕܐ ܕܒܗܘܦܟܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܗܼܘܘ ܐܠܗ̈ܐ ܗܢܿܘܢ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܡܗܘ ܠܗܘܢ ܘܫܦܝܪ [ܒܬ]ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܘܒܣܢ̈ܐܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܕܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܦܩܕ ܠܢ ܢܡܘܣܐ ܕܫܪܪܐ ܕܢܥܪܘܩ ܘܒܠܚܘܕ ܒܗܿܘ ܢܬܓܘܣ ܕܗܼܘܝܘ ܡܠܬܐ ܦܪܘܩܐ ܕܟܘܠ ܗܘ ܕܐܦ ܙܪܥܐ ܕܡܢܗ ܠܐ ܗܘܐ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܐܦ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܪܡܝ ܕܢܣܘܚ ܘܚܕܐ ܘܗܼܝ ܡܢܬܐ ܕܓܢܣܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܒܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܕܐܪܥܐ ܐܡܛܝ. ܐܝܟܐ ܕܡܕܥܐ ܡܠܝܠܐ ܗܘ ܕܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܕܡܢ ܗܿܝ ܐܘܣܝܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܢ ܓܢܣܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܟܠ ܕܥܕܟܝܠ ܝܠܘܕܐ ܗܘ ܡܬܪܒܐ ܒܗܪ̈ܓܘܗܝ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܠܫܘܢܝܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܩܕܡ ܡܬܬܪܐ ܘܡܩܕܡ ܡܬܕܪܫ ܡܢ ܗܪܟܐ ܘܕܢܩܕܡ ܢܥܬܕ ܫܘܢܝܗ ܕܠܘܬ ܒܢ̈ܝ ܓܢܣܗ ܝܠܦ ܕܒܗܿ ܒܗܕܐ ܫܠܡܐܝܬ ܡܛܠܫܘܬܦܘܬܗ ܕܥܡ ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܗܿܢܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܫܡܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܫܘܐ ܡܕܥ ܕܝܢ ܐܠܨܐܝܬ ܘܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܛܝܗܝ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܿܝ ܬܚܘܝܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܬܐܡܼܪܬ ܕܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܨܠܡܐ ܙܥܘܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܢܬܩܝܡ. ܘܕܐܦ ܒܟܠܗܿ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܦܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܬܬܓܠܙ ܡܢ ܗܕܐ ܡܢܬܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܠܬܐ ܐܒܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ. ܕܒܟܠܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܝܠܕܐ ܕܝܠܗ ܢܫܬܒܚ. ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܠܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܕܐܪܥܐ ܐܬܓܠܙ ܡܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܗܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܕܒܫܡܝܐ ܘܡܠܝ̈ܠܐ ܕܒܐܐܪ ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܥܒܘܕܐ ܘܠܐܒܐ ܕܟܠ ܬܫܬܕܪ ܕܗܼܝ ܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܠܦܐ ܟܕ ܗܟܢܐ ܦܩܕܐ ܠܟܘܠ ܐܢܫ ܕܢܙܡܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܐܠܗܐ ܫܒܩܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܫܒܚܘܗܝ ܒܡܪ̈ܘܡܐ. ܫܒܚܘܗܝ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܫܒܚܘܗܝ ܟܘܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ ܫܒܚܘܗܝ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ. ܫܒܚܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܘܢܘܗܪܐ ܫܒܚܘܗܝ ܫܡܝ ܫܡܝܐ. ܘܒܬܪܗܝܢ pb. 19 ܗܿܢܝܢ ܕܥܠܐܪܥܐ ܚܫܼܒ ܗܟܢܐ. ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܗܢܐ ܓܢܣܐ ܡܠܝܠܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܢܡ ܟܠ ܡܕܡ ܗܢܐ ܕܐܦ ܒܟܢ̈ܫܐ ܡܦܪ̈ܫܐ ܕܛܟ̈ܣܐ ܡܦܠܓ ܠܗ ܒܗܢܐ ܐܣܟܡܐ. ܫܒܚܘܗܝ ܡܠܟ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܘܟܠܗܝܢ ܐܡܘ̈ܬܐ. ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܕܝ̈ܢܐ ܕܒܐܪܥܐ ܓܕܘܕ̈ܐ ܘܒܬܘ̈ܠܬܐ ܣܒ̈ܐ ܥܡ ܛܠܝ̈ܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܕܪܒ ܗܘ ܫܡܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܫܘܒܚܗ ܒܐܪܥܐ ܘܒܫܡܝܐ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܡܐ. ܠܘܩܒܠ ܗܟܝܠ ܟܢܫ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܒܪ ܥܡܗܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܟܠ ܒܝܕ ܗܿܢܝܢ ܠܗ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܠܐܚܪܢܐ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܝܐ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟ̈ܦܦܝ ܫܡܝܐ. ܡܝܩܪܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܪ̈ܘܚܐ ܒܢ̈ܬ ܢܘܗܪܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܠܗ ܠܐܒܘܗܘܢ ܡܪܟܝܢ݀ ܘܠܗ ܐܦ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܕܒܟܪ̈ܟܐ ܕ̈ܥܠܡܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܪܗܛܐ ܢܓܝܪܐ ܪܕܝܢ ܒܐܣ̈ܛܕܘܬܐ ܕܐܬܝܪ ܘܟܠܝܠܐ ܠܗ ܡܪܗܛܝܢ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܒܦܩܥܬܐ ܫܪܝܬܐ ܕܐܐܪ ܦܪܚܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܕܡܬܬܚܝܒܐ ܘܙܕܩܐ ܡܘܕܝܢ ܀ ܀ ܀܀

ܡܒ. ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܗܠܝܢ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܒܠܚܘܕ ܐܣܛܘܟܣܐ ܕܐܪܥܐ ܡܢ ܗܢܐ ܦܘܪܢܣܐ ܕܒܟܠ ܢܚܣܪ ܘܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܗܢܿܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܝܠܕ ܢܫܬܘܚܕ ܡܢܗܿ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܥܘܡܪܐ ܕܥܠܐܪܥܐ. ܛܥܝܢ ܟܘܠ ܦܐܪ̈ܝܢ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܢܒܘܪ ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܗܕܐ ܫܦܝܪܐ ܠܗܿܘ ܡܠܐ ܟܠ ܚܟ̈ܡܢ݀ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܐܘܣܝܣ ܝܕ̈ܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡ̈ܠܝܠܬܐ ܙܪܥ. ܘܠܚܫܚܬܐ ܕܗܿܢܝܢ ܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܝܿܠܕܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܘܦܩ̈ܚܐ ܥܬܕ. ܘܕܐܦ ܗܪܟܐ ܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܗܿܝ ܕܡܢ ܟܢܫ̈ܐ ܕܟܠ ܐܩܦ. ܘܗܕܐ ܗܟܢܐ ܡܫܬܠܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܕܐ ܕܥܡ ܟܢܫ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡ̈ܠܝܠܐ ܘܒܣܕܪܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܗܿܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܗܼܘܐ ܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܐܒܘܗܝ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܡܝܩܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܒܬܘܩܢܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܒܫܪ̈ܓܪܓܪܝܬܐ ܕܡܛܥܝܘܬܐ ܕܕ̈ܝܘܐ pb. 20 ܐܦ ܠܐ ܒܫܘ̈ܥܝܬܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܬܪܥܝܬܗ ܡܦܗܐ ܗܘܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܬܪ ܙܒܢ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܓܠܝ ܒܒܕܝܐ ܕܦܘ̈ܐܛܐ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܪܝܫ [ܪ̈ܝܫܝ] ܓܢܣܢ ܥܬܝܩܐ ܕܥܕܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܘܡܢ̈ܘܐ ܠܐ ܝܠܦܼܘ ܗܘܘ. ܨܝܪܘܬܐ ܘܢܓܪܘܬܐ ܘܓܠܘܦܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܝܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗܕܐ ܐܚܪܝܬܐ ܩܝܢܝܘܬܐ ܕܥܒܕ̈ܐ. ܒܝܫ̈ܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܠܥܒܘܕܗ ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܘܠܡܪܗܘܢ ܩܪܝܢ ܗܘܘ ܘܒܠܚܘܕ ܠܗ ܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܪܥܝܢܗܘܢ ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܪܝܫ ܓܢܣܢ ܣܥܪ ܗܘܐ. ܘܐܦ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܪܚܡ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܓܢܣܐ ܕܥܒܪ̈ܐ ܘܐܝܟ ܒܪܐ ܡܢ ܐܒܘܗܝ ܝܪܬܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܩܒܼܠܘ ܐܠܐ ܗܿܢܝܢ ܠܐ ܡܕܡ ܠܒܪ ܡܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܘܠ ܘܡܠܬܗ ܕܗܢܐ ܗܘ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܒܥܘܡܪܐ ܢܟܦܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܝܩܪܝܢ ܗܘܘ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܢܒܝܘܬܐ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܫܘܼܘ. ܀܀ ܀܀

ܡܓ. ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܗܿܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܒܘܕܐ ܕܟܘܠ ܟܘܠ ܕܘܟܝ̈ܢ ܘܟܠ ܐܬܪܘܢ ܕܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܕܒܫܡܝܐ ܘܠܐܣܛܘܟܣܐ ܕܐܪܥܐ ܙܪܥܐ ܕܝܠܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܡܠܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܙܪܥܐ ܕܢܨܒܬܐ ܗܝ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܐܝܕܥܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܕܕܗܫܐ ܒܩܢܝܐ ܣܓܝܐܐ ܘܒܥܡܝܪܐ ܕܦܓܪܐ ܐܪܥܢܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܚܒܝܫ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܝܘܬܐ ܚܕܝܪܝܢ ܠܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܙܗܝܪܘܬܐ ܢܣܬܩܒܠ ܠܗ ܘܡܢ ܗܝܠܐ ܕܡܗܪܐ ܠܗ ܢܬܕܟܐ ܘܠܗ ܠܙܪܘܥܐ ܡܠܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܕܥ ܘܠܗܿܘ ܡܟܐ ܢܫܒܚ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܩܕܡܝܐ ܢܗܪܘܓ ܘܒܙܒܢܐ ܕܙܕܩ ܫܒܠܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܘܦܐܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܟܝܢܗ ܡܠܝܠܐ ܢܦܪܘܥ ܒܕܡܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܒܗ ܒܡܘܬܗ ܕܥܘܡܪܐ ܡܝܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܕܩܢܝܐ ܕܠܒܪ ܘܠܒܘܫܐ ܐܪܥܢܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܕܦܓܪܐ ܢܣܝܡ. ܕܕܗܐ ܫܦܝܪ ܠܚܫܚܬܐ ܕܣܘܚܐ ܕܦܐܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܬܚܫܚ ܒܗܘܢܿ ܘܫܦܝܪ ܫܠܼܚ ܗܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܙܕܩ. ܘܗܼܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܬܪ ܘܚܝ̈ܠܘܗܝ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܟܿܢܫ ܒܝܬ ܓܙܐ ܕ̈ܛܒܬܐ ܡܬܢܛܪ ܡܫܡܠܝܐ ܕܥܡ ܡܫܡܠܝܐ ܐܬܕܒܪ. ܘܠܗ ܕܝܢ ܠܙܪܘܥ ܕܟܠ ܘܠܦܠܚܐ pb. 21 ܦܐܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܐܠܗܐ ܢܦܪܘܥ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܠܗܿܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܒܘܗܝ ܘܡܠܟܗ ܘܡܪܗ ܒܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥ ܘܠܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܒܘܕܗ ܘܒܪܘܝܗ ܐܘܕܝ ܒܗܿܢܝܢ ܐܚܝ̈ܢܝܬܗ ܘܐܚܘ̈ܬܗ ܘܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܕܥܢܝܢܐ ܕܡܝܬܪ̈ܐ ܕܢܣܩܝܘܗܝ ܘܢܝܩܪܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܕܥܗܢ ܠܗ ܘܙܕܩ. ܘܠܐ ܕܝܢ ܢܩܪܐ ܐܠܗܐ ܠܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܩܪܐ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܿܘ ܕܟܠ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܗܿܘ ܕܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܘܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܐܝܟ ܕܗܼܘܝܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܐܠܗܐ ܩܪܝܐ ܠܗ ܘܠܗ ܣܓܕܐ ܀܀ ܀܀

ܡܕ. ܗܼܢܝܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܡܢ ܠܥܠ ܕܝܢ ܬܘܒ ܢܩܪܘܒ ܠܗܕܐ ܡܠܬܢ ܕܣܝܡܐ. ܫܡܝܐ ܗܟܝܠ ܗܿܢܘܢ ܘܕܘܟ̈ܝܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܗܠܝܢ ܕܒܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܚܙܝܢ݀ ܘܗܼܝ ܐܪܥܐ ܘܐܐܪ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܩܘܝܡܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ. ܕܕܡܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܕܒܡ̈ܢܘܬܗ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܐܪ ܘܢܘܪܐ ܠܐ ܡܕܡ ܦܪܝܫ ܒܟܝܢܗ݀ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܠܐ ܘܠܐ ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܕܢܡܗܿ ܐܢܘܢ ܕܗܝܠܐ ܘܐܦܠܐ ܕܚܕ ܗܘ ܘܗܼܘܝܘ ܙܪܥܐ ܢܐܡܪ. ܕܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܡܕܥܐ ܓܝܪ ܘܡܠܬܐ ܘܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܟܠܗ ܟܝܢܐ ܝܕܘܥܬܢܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܫܦܝܪ ܡܬܐܡܪܝܢ ܕܙܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܘܪܝܐ ܕܟܠ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢܬܐ ܐܢܘܢ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܐܐܪ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܩܪܝܪܬܐ ܘܚܡܝܡܬܐ݀ ܐܠܐ ܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡܝܬܪ̈ܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܫܘܼܘ݀ ܡܛܠ ܕܩܕܡܝܬܐ ܗܼܘܝ ܥܠܬܐ ܠܕܒܬܪܗܝܢ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܝܠܕܐ ܕܡܠܬܐ ܘܕܒܬܪܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐܡܠܬܐ. ܘܕܒܬܪ ܐܘܣܝ̈ܣ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܬܪ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܘܪܝܫ ܝܠܕܐ ܒܢܦܫ̈ܬܐ ܝܕܘܥ̈ܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܐܦ ܙܪܥܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܚܫܘ̈ܫܐ ܐܬܥܬܕ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܥܡܘܪܐ ܕܢܬܛܝܒ ܠܗܘܢ ܒܝܬܐ ܕܣܦܩ ܠܗܘܢ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܫܡܝܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܐܬܚܙܝܼܘ. ܕܘܟܬܐ ܕܥܗܢܐ ܠܗܢܿܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ ܘܒܗ. ܘܟܦ̈ܦܐ ܕܠܓܘ ܒܫܡܝܐ ܠܗܿܢܘܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܐܟܘܬܗ ܐܬܦܪܫܘ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܐ ܬܩܪܝܢ ܐܢܘܢ pb. 22 ܡܡܬܘܡ ܐܘ ܢܦܫܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪܝܪܝܬܐ ܐܦ ܠܐ ܓܢܣܐ ܕܪܚܫܐ ܕܫܕܐ ܡܪܬܗ݀ ܐܦ ܠܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܟܝܢܐ ܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܒܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܝܠܟܝ ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܬܥܒܕܝܢ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܡ̈ܠܝܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܨܐܝܬ ܡܦܢܝܢ. ܬܘܪܐ ܓܝܪ ܦܠܚܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܨܒܝܢܗ ܠܦܘܠܚܢܐ ܪܡܐ ܨܘܪܗ ܒܢܝܪܐ. ܚܡܪܐ ܟܕ ܛܥܝܢ ܡܘܕܐ ܥܠ ܟܝܢܗ. ܘܣܘܝܐ ܕܪܟܝܒ ܠܗ ܡܪܗ ܕܐܨ. ܘܟܠܒܐ ܨܝܕ ܡܚܪܟܫ ܠܗܿܘ ܕܡܬܪܣܐ ܠܗ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܡܗ. ܘܥܢܐ ܘܓܙܪ̈ܐ ܬܘܒ ܟܠ ܩܢܝ̈ܢܝܢ ܝܿܗܝܒܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪܝܪܝܬܐ ܢܘܦܩܐ ܐܢܝܢ ܕܚܠܝܨܘܬܐ ܘܐܦ ܠܗܼܝܢ ܠܗܿܢܝܢ ܩܿܛܠܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܫܥܒܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܐܦ ܦܪܚܬܐ ܕܦܪܚܐ ܒܪܘܡܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܡܠܬܐ ܠܒܟܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܕܠܬܚܬ ܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ ܕܝܡܐ ܘܒܓܘܗ ܡܣܩܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܓܠܝܐܝܬ ܡܠܦ ܟܝܢܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܛܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܬܩܝܡ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܝܠܕܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ. ܠܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ݀ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ. ܡܠܬܐ ܕܢܚܙܐ ܘܒܐܝܕܥܬܗ ܢܦܪܘܫ ܟܠܗܿ ܚܟܡܬܗ ܕܐܒܘܗܝ. ܕܒܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܗܿ ܗܠܕܐ ܟܕ ܥܕܡܫܐ ܛܠܐ ܢܬܕܡܐ ܘܒܟܠ ܡܕܡ ܢܛܢ ܒܐܒܘܗܝ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܡܠܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܘܒܚܡܬܐ ܘܕܢܥܡܪ ܐܝܟ ܨܠܡܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܢܬܝܠܦ ܘܕܐܟܓܕܐ ܕܥܡ ܗܿܢܘܢ ܟܢ̈ܫܐ ܕܒܫܡܝܐ݀ ܐܦ ܡܢ ܐܪܥܐ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܙܕܩܢ ܠܡܠܟܐ ܕܟܠ ܘܠܐܠܗܐ ܥܠܬܐ ܕܟܘܠ݀ ܒܕܡܘܬ ܢܒܝܐ ܘܟܗܟܐ ܢܐܠܦ ܕܢܣܩ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܡܘ. ܒܕܡܘ̈ܬܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܡܠܬܐ ܡܠܦܢܝܬܐ ܕܟܠܗ ܟܝܢܐ. ܟܕ ܡܬܕܡܪܐ ܒܟܝܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܒܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܩܥܝܐ ܘܐܡܪܐ݀ ܡܢܐ ܗܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܥܗܕܬܝܗܝ. ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܕܦܩܕܬܝܗܝ. ܒܨܪܬܝܗܝ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܬܝܗܝ. ܘܫܠܛܬܝܗܝ ܒܥܒܕܐ ܕܐܝܕ̈ܝܟ ܘܟܠ ܣܡܼܬ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܥܢܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܟܠܗܝܢ݀ ܐܦ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܨܦܪ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܢܘ̈ܢܐ ܕܝܡܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܫܒܝܠܐ ܕܝܡܡܐ ܀ ܀ ܀ pb. 23 ܡܙ. ܗܿܢܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܓܢܣܐ ܡܠܝܠܐ ܪܚܡ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܕܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ ܡܠܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܗܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܒܐܪܙܐ ܡܠܦ ܗܟܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܐܡܿܪ ܐܠܗܐ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ ܐܝܟ ܕܡܘܬܢ ܘܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܢܘ̈ܢܐ ܕܒܝܡܐ ܘܥܠ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܘܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܥܠ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ ܪܚܫܐ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܥܡܗܿ ܕܡܠܬܐ ܐܦ ܥܒܕܐ ܐܩܦ݀ ܘܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܐܡܼܪ ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܥܒܕܗ. ܘܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܨܠܡܐ ܕܕܡܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܢ ܡܦܘܚܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܩܝܡ ܟܕ ܐܡܿܪ ܘܢܦܼܚ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ݀ ܘܗܼܘܐ ܗܼܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܢܦܫ ܚܝܼܿܐ. ܘܪܫܢܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܡܠܦ ܕܝܗܒ ܠܗ. ܒܗܿܢܝܢ ܕܐܡܿܪ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܒܟܘܠ ܕܒܐܪܥܐ ܒܒܥܝܪܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܒܪܚܫܐ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܟܠܗܝܢ ܣܗܕ ܗܘ ܟܝܢܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܬܚܝܬ ܐܝܕܗ ܥܒܕ ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗܕܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܠܝܠܬܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܫܡܝܥܢ ܠܟ ܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ݀ ܐܠܐ ܠܐ ܣܒܪܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܚܫܘܟܐ ܬܪܥܝܬܟ ܕܠܐ ܬܬܚܫܒ ܒܪܥܝܢܟ ܒܝܢܟ ܘܠܢܦܫܟ ܕܐܝܟܢܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܐܘ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܠܗܝܐ ܕܡܙܝܥ ܠܦܓܪܐ. ܡܟܢܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗܼܝ ܗܕܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ. ܗܕܐ ܕܢܕܥ ܗܕܐ ܕܢܬܚܫܚ ܒܡܠܬܐ ܦܪܘܫܬܐ ܕܥܠ ܐܘܣܝܐ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܕܐ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܢܫܠܡ ܗܕܐ ܕܠܚܙܬܐ ܕܟܠ ܢܫܬܘܫܛ݀ ܘܬܐ ܠܘܬ ܢܦܫܟ ܘܫܐܠ ܕܐܢ ܡܫܚ ܟܝܢ ܕܦܓܪܐ ܕܢܕܥ ܩܘܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܘܣܘܪܥܢܐ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܘܫܘܪܝܐ ܘܚܪܬܐ ܘܡܨܥܝܘܬܐ ܘܡܢܝܢܐ ܘܚܠܦܐ ܕܥܕ̈ܢܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܘܚܘܕܪܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܘܣܕܝܪܘܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܟܡܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܒܢܣܝܢܐ ܕܡܚܪܘܬܐ ܘܕܚܫܘܒܘܬܐ ܘܕܡܢܝܘܬܐ ܐܬܦܪܣܘ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܢܝܢ. ܘܚܙܬܐ ܐܢܝܢ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܢܩܦ ܐܢܝܢ ܠܓܪ̈ܡܐ ܘܠܒܣܪܐ ܘܠܕܡܐ ܠܠܘܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ. ܘܫܦܝܪ ܗܝ ܕܢܫܬܐܠܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܣܒܪܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܗܟܢܐ ܕܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚܡ̈ܫܐ ܪ̈ܓܫܝܢ ܠܒܝܟܝܢ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܚܙܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܟܢ ܕܢܠܦ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܠܡܐ ܟܝ ܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ݀ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܕܓ̈ܘܢܐ ܘܕܐܣܟ̈ܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܦܪܘܫܘܬܐ. ܘܐܢ ܡܫܡܥܬܐ ܬܐܡܪ ܡܐܢܐ ܗܘ ܐܡܿܪ pb. 24 ܐܢܬ ܕܩ̈ܠܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܥܒܝ̈ܐ ܡܩܒܠ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܚܙܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܛܥܡܬܐ ܬܘܒ ܗܟܘܬ ܪܓܫܬܐ ܗܘ ܕܚܝܠܘܬܐ ܘܕܣܝܒܪܬܐ ܕܐܟܘܬܗܿ ܘܡܪܝܚܢܘܬܐ ܒܘܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܪ̈ܝܚܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܬܘܒ ܗܕܐ ܪܓܫܬܐ ܕܥܠ ܟܘܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܝܐ ܠܚܡܝ̈ܡܐ ܘܠܩܪܝܪܐ ܘܠܩܫ̈ܝܐ ܘܠܪ̈ܟܝܟܐ ܩܪܒܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܘܠܚܟܡܬܐ ܗܝ ܕܣܓܝ ܡܝܬܪܐ ܗܘܬ. ܘܐܝܟܐ ܠܗܿܢܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ݀ ܠܐ ܗܐ ܥܝ̈ܢܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܘܐܕ̈ܢܐ ܘܢܚܝܪ̈ܐ ܘܛܥܡܬܐ ܘܓܫܬܐ ܐܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܩܪܒ ܠܚܠܝܨܘܬܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝ ܕܦܓܪܐ ܘܕܪܓܫܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ. ܗܠܝܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܦܝܠܘܣܦܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܩܒܠܐ ܘܒܠܚܘܕ ܒܓܢܣܐ ܕܒܢܝ ܐܢܫܐ ܥܡܪܐ݀ ܟܕ ܗܐ ܐܢ ܐܢܫ ܢܨܒܐ ܕܚܨܝܦܐܝܬ ܒܡܠܬܐ ܢܩܝܡ. ܘܢܐܡܪ ܕܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܠܝܬ ܠܢ ܕܒܕܡܘܬܐ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܠܝܢ] ܡܬܝܠܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܡܬܚܒܠܝܢ ܐܢܚܢܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܕܐ ܗܝ ܣܝܒܪܬܐ ܕܟܠܢ ܡܢ ܐܪܥ ܘܟܝܢܐ ܗܼܘ ܟܕ ܗܼܘ ܚܫܘܫܐ ܕܦܓܪܐ ܘܪܓܫܬܐ ܕܒܡܕܡ ܠܐ ܡܝܬܪܐ ܘܠܐܘܬܐ ܬܘܒ ܘܗܢܝܚܐ ܗܟܢܐ ܚܕ ܘܕܕܡܐ ܠܟܠܢ ܘܚܘܒܠܐ ܕܦܓܪܐ ܘܫܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܛܘܟ̈ܣܘܗܝ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܡܿܪ ܐܢܬ݀ ܕܡܢ ܗܿܢܘܢ ܒܕܡܘܬ ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܐܬܩܪܒ ܠܚܙܘ̈ܢܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ. ܘܠܐ ܝܠܘܦܢܐ ܡܠܝܠܐ ܫܩܼܠ. ܘܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܣܿܐܡ ܒܥܘܢܕܢܗ݀ ܘܠܐ ܡ̈ܠܐ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܐܬܚܫܼܒ݀ ܘܦܝܠܘܣܦܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܬܪܥܝܬܗ ܐܬܼܬ ܡܡܬܘܡ. ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪܦܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܗܠܝܢ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܠܗܿ ܠܡܠܬܟ. ܐܢ ܡܕܝܢܬܐ ܡܡܬܘܡ ܐܬܥܒܕܬ ܡܢ ܠܐ ܡ̈ܠܝܠܐ݀ ܐܘ ܕܢܓܪܘܬܐ ܐܘ ܕܒܢܝܢܐ ܐܘ ܕܙܩܘܪܘܬܐ ܐܘ ܕܦܠܚܘܬܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܘܐܬܩܒܥܬ ܡܢܗܘܢ ܡܡܬܘܡ ܐܠܦܐ. ܘܐܘܡܢܘܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܩܘܒܪܢܛܘܬܐ ܘܐܦܢ ܥܕܡܐ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ ܐܬܬ. ܟܕ ܗܐ ܗܿܢܝܢ ܕܦܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܗܝ ܠܘܬܗܘܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܛܒ ܡܢ ܕܠܘܬܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܨܝܪ ܗܘ. ܘܐܝܟ ܕܙܡܪܝܢ ܦܘ̈ܐܛܐ ܡܚܝܠ ܗܘ ܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܦܓܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܡܪ ܟܡܐ ܒܨܝܪ ܡܢ ܕܦܝܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܘܒܝܬܝܪܘܬܐ pb. 25 ܘܐܦܠ ܡܬܚܫܒ ܥܡ ܓܢܣܐ ܕܓܡ̈ܠܐ ܒܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܝܢ ܘܒܩܠܝܠܘܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܠܪ̈ܒܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܫܠܡ ܙܟܘܬܐ. ܟ̈ܠܒܐ ܕܝܢ ܥܩܒ̈ܬܢܐ ܕܒܬܪ ܪܝܚܐ ܕܢܚܝܪ̈ܝܗܘܢ ܝܿܠܦܝܢ ܕܢܗܠܟܘܢ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܕܡܪܝܚܝܢ ܡܢܗܘܢ ܘܕܚܙܝܢ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܛܒ̈ܝܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܕܚܙܝܢ ܡܛܐ ܐܢܘܢ ܫܡܐ ܒܝܘܢܝܘܬܐ ܚ̈ܙܝܐ ܘܡܟܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܐܡܪ ܕܟܡܐ ܡܚܝܠ ܒܟܝܢܗ ܦܓܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܕ̈ܒܐ ܘܡܢ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܡܢ ܢܡܪ̈ܐ ܘܡܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܒܥܓܠ ܡܬܟܒܫ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝܢ ܥܠܘܗܝ ܘܠܢܟܠܐ ܕܠܝܠ ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܼܘ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܼܪ ܐܡܬܝ ܕܨܿܒܐ ܡܫܥܒܕ݀ ܠܐ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܓܘܫܡܐ ܣܓܝ ܓܝܪ ܙܥܘܪ ܘܠܐ ܣܿܦܩ ܗܘ ܗܢܐ ܕܢܡܠܐ ܐܦܠܐ ܟܪܣܐ ܕܚܕܐ ܕܒܐ݀ ܐܠܐ ܐܝܬ ܒܗ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܚܝܠܐ ܕܡܕܥܐ ܘܕܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܡܬܦܪܣ ܒܝܕ ܗܿܢܝܢ ܕܐܝܟ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܩܪܬ݀ܥܠ ܡܢܐ ܡܨܥܪ ܐܢܬ ܪܒܘܬܟ ܕܣܒܪ ܐܢܬ ܕܟܘܠܟ ܗܢܐ ܐܢܬ ܒܣܪܐ ܘܗܢܐ ܦܓܪܐ ܘܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܕܒܟ ܠܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܕܟܘܠܗܘܢ ܡܬܚܒܠܝܢ ܡܕܡܐ ܐܢܬ. ܘܠܐ ܟܝ ܡܦܝܣ ܠܟ ܐܦܠܐ ܗܼܘ ܟܝܢܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܐܦܠܐ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܓܘܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܗܕܐ ܬܫܡܫܬܐ ܓܠܝܬܐ ܕܚܘܫܚܐ ܕܒܗ ܕܢܛܥܢܘܢ ܘܕܢܦܠܚܘܢ ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܐܠܘ ܡܛܠ ܕܠܟ ܝܼܗܒ ܐܠܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܀܀ ܀܀

ܡܚ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܟܝܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܗܘܐ. ܡܘܒܠ ܘܡܝܬܐ ܠܟܪ ܕܨܒܐ ܒܙܒܢ ܟܕ ܕܒܪ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܥܗܢܢ ܠܪܗܛܐ. ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܪܥܐ ܫܚܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܗܕܐ ܡܟܢܝܢ ܒܙܒܢ ܟܕ ܡܬܚܫܚ ܠܬܫܡܫܬܐ ܒܚܝ̈ܘܬܐ ܕܟ̈ܝܢܬܐ ܘܡܪܝܚ ܘܡܫܝܢ ܟܝܢܐ ܒܥܪܝܪܝܐ ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܙܟܐ ܠܗ ܕܡܕܢܐ ܠܗ ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܢܟܢܫ ܒܦܘܪܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܠܬܐ ܘܚܒܫ ܒܓܘ ܒܝܬܐ ܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܐܦ ܪܚܫܐ ܡܣܓܦܢܐ ܐܝܚܕ ܒܐܝܕܗ ܘܡܫܬܥܐ ܒܗܘܢ݀ ܘܗܿܢܘܢ ܕܢܫܡܝܢ ܡܘܬܐ ܫܕ̈ܝܝ ܡܪܬܐ ܫܥܬܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܠܗ ܀܀ ܀܀ pb. 26 ܡܛ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܒܡܕܒܪܐ ܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܪ̈ܡܬܐ ܢܥܡܪ ܘܡܕܝ̈ܢܬܐ ܒܫܘܪ̈ܐ ܒܢܐ. ܘܒܫ̈ܘܩܐ ܘܒܒܝܪ̈ܬܐ ܘܡܕܝܪ̈ܐ ܘܒܐܚܪ̈ܢܐ ܒܢܝܢܐ ܨܒܬ ܀܀ ܀܀

ܢܢ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܠܐ ܒܐܣܟܡܐ ܕܠܐ ܡܫܚܠܦ ܡܢ ܚܘܫܚܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܬܦܪܣ ܣܝܒܪܬܐ ܗܼܢܘܢ ܓܝܪ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܠܘܕ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܡܣܬܝܒܪܝܢ ܡܢܗ ܕܩܢܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܦܠܝܼܚ ܘܟܕ ܠܐ ܡܕܟܝ ܡܢ ܥܣܒܐ݀ ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܐܝܕܥܬܗ ܡܕܟܐ ܘܗܟܢܐ ܡܩܛܢ ܘܡܠܝܐܝܬ ܡܡܕܟ ܘܒܢܘܪܐ ܫܦܝܪ ܡܥܒܪ݀ ܘܚܞ̈ܛܐ ܐܡܬܝ ܕܨܿܒܐ ܥܿܒܕ ܠܚܡܐ ܘܐܬܒܛܠ ܠܗ ܕܢܡܕܟ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܠܣܝܒܪܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܗܼܘܐ ܘܟܠܗ ܚܘܫܚܐ ܕܡܢ ܟܪܡܐ ܘܡܢ ܙܝܬܐ. ܘܕܐܝ̈ܠܢܐ ܕܐܒܐ ܕܟܠ ܒܘܣ̈ܡܝܢ ܩܝܡ ܘܗܿܢܝܢ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܩܪܒ ܀ ܀ ܀܀

ܢܐ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܢܡܘܣܐ ܘܒܡܠܬܐ ܥܘܡܪܐ ܕܕܘܒܪܐ ܕܛܟܣܐ ܐܫܟܚ݀ ܘܗܼܘܐ ܐܣܛܪܛܓܐ ܘܥܒܕ ܐܬܠܝܣ̈ܐ ܘܐܘܡ̈ܢܘܬܐ ܡܨܥܝ̈ܬܐ ܘܗܠܝܢ ܪ̈ܘܪܒܬܐ. ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܡܣܪܚ ܀܀ ܀܀

ܢܒ. ܟܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܟܕ ܢܛܪ ܕܡܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܣܐܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܡܬܩ̈ܠܐ ܘܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܓܘܢ̈ܘܬܐ ܐܬܦܪܣ ܘܡܦܪܫ ܟܕ ܡܕܒܪ ܒܡܠܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܢܣܬܥܪܢ ܘܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܘܠܟܘܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܫ݀ܘܐ ܗܘ ܝܕܥ ܕܢܬܠ݀ ܢܘ̈ܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܘܦܪܚܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܐܟܠܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܢܡܘܣܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܝܗܒ ܟܐܢܘܬܐ ܕܗܼܝ ܡܝܬܪܐ ܗܠܘܢ. ܣܓܝ ܫܦܝܪ ܡܣܬܒܪ ܠܝ ܕܐܡܿܪ ܚܕ ܡܢ ܦܘ̈ܐܛܐ ܀܀ ܀܀

ܢܓ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܒܢܦܫܗ ܡܚܘܐ ܨܠܡܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܬ ܕܝܼܢܐ ܠܪܘܡܐ ܐܩܝܡ ܒܕܡܘܬܐ ܕܕܝܼܿܢܐ ܟܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܥܿܒܕ ܘܚܝ̈ܐ ܘܡܘܬܐ ܡܦܪܫ ܘܠܡܢܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܦܠܓ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܡܘܬܐ ܝܿܗܒܼ ܀܀ ܀܀

ܢܕ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܢܿܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܠܩܛܥܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܠܢܐ pb. 27 ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܗܝܡܢ ܘܚܡܬܐ ܕܐܠܦܪܘܬܐ ܐܫܟܚ ܘܠܐܠܗܐ ܥܠ ܚܨܐ ܕܝܡܐ ܡܕܒܪ ܘܒܥܘܡܩܐ ܕܐܘܣܝܐ ܪܛܝܒܬܐ ܢܦܫܗ ܐܪܦܝ ܘܠܡܘܬܐ ܕܩܐܡ ܥܠ ܓܒܗ ܕܚܩ. ܕܚܐܪ ܠܥܠ ܒܫܡܝܐ ܘܠܘܬ ܗܿܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠ ܡܬܚܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܗܢܿܘܢ ܕܪܕܝܢ ܐܣܪ ܀܀ ܀܀

ܢܗ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕܘܝܗ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܐܫܟܚ ܟܕ ܡܗܠܝܟ ܠܬܚܬ ܒܦܓܪܐ ܘܝܩܝܪܘܬܗ ܕܡܝܘܬܐ ܠܒܝܫ ܠܥܠ ܒܬܪܥܝܬܗ ܣܠܩ. ܘܠܗ ܠܫܡܝܐ [ܠܫܡܫܐ] ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ ܡܕܝܪ ܡܩܕܡܬܐ ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܘܚܘܦܝܐ ܕܣܗܪܐ ܡܘܕܥ ܘܫܓܢܝܐ ܕܥܕ̈ܢܐ ܘܫܚܠܦܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܡܩܕܡ ܐܡܿܪ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܢܘ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܬܚܼܙܝ ܡܥܕܪܢܗ ܕܟܝܢܐ ܘܦܘܪܣܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܫܟܚ ܘܚܝܠܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܘܕܣܡ̈ܡܢܐ ܘܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܒܡܬܩܐ ܘܒܫܘܝܘܬܐ ܒܪܥܝܢܗ ܐܩܼܦ. ܘܐܣܝܘܬܐ ܠܓܦܪ̈ܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܬܦܪܣ ܀

ܢܙ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܬܚܼܙܝ ܡܥܕܪܢܗ ܕܟܝܢܐ ܘܦܘܪܣܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܐܫܟܚ ܘܚܝܠܐ ܕܥܩܪ̈ܐ ܘܕܣܡ̈ܡܢܐ ܘܡܘܙܓܐ ܘܚܘܠܛܢܐ ܒܬܩܠܐ ܘܒܫܘܝܬܐ ܒܪܥܝܢܗ ܐܩܼܦ. ܘܐܣܝܘܬܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܟܪ̈ܗܝܐ ܘܥܘܕܪܢܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܬܦܼܪܣ܀

ܢܙ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܐܟ̈ܠܝ ܥܣܒܐ ܐܬܐ ܘܢܩܦ ܫܒܦܝܪ ܠܟܝܢܐ ܘܒܥܕܢܐ ܕܣܬܘܐ ܙܪܥܐ ܒܐܪܥܐ ܪܡܐ ܘܒܦܘܪܚܢܐ ܥܡܠܐ ܕܕܘܥܬܗ ܣܐܡ ܘܒܩܝܛܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܠܐܘܬܗ ܡܬܦܪܥ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܢܚ. ܗܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ. ܒܐܝܕܥܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܠ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܪܘܟܒܐ ܕܡܘܣܩܘܪܘܬܐ ܘܒܘܩܝܐ ܕܒܡܡ̈ܠܠܐ ܟܢܫ. ܘܠܥܘܡܪܐ ܘܠܫܡܐ ܕܦܝܠܘܣܦܘܬܐ ܫܢܝ. ܘܐܣܬܪܗܒ ܠܪܚܡܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܒܢܦܗܫ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܪܓܫܐ ܕܦܓܪܐ݀ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܒܚܐܦܐ ܕܡܠܬܐ ܐܬܚܫܚ ܀ ܀ ܀

ܢܛ. ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܕܗܼܢܝܢ ܕܐܣܬܥܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܫܩܼܠ ܒܥܘܗܕܢܗ ܘܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܡܡܠܠ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܕܚܟ̈ܝܡܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܬܘܡ ܗܘܘ ܡܒܚܢ݀ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܗܿܢܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܡܩܒܠ. ܘܒܚܝܠܐ pb. 28 ܕܡܠܬܐ ܐܚܝܢܬܗܿ ܕܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܩܿܕܡܘ ܒܛܠܘ ܀ ܀ ܀܀

ܣ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܫܦܝܪ ܩܠܐ ܗܢܐ ܕܗܓܝܢܐ ܒܡܢ̈ܘܬܐ ܕܫܪ̈ܝܢܐ ܬܩܢ݀ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܩܕ̈ܡܝܬܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܦܠܓ݀ ܘܓܒ̈ܐ ܕܡܠܬܐ ܘܚܝܠܐ ܐܫܟܚ݀ ܘܪܘܟܒܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܕܫܡ̈ܗܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܪܗܛܪܘܬܐ ܘܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐ ܐܬܦܼܪܣ ܘܟܘܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫ ܘܢܛܪ ܒܥܘܗܕܢܗ ܘܡܝܬܐ ܐܝܟ ܕܠܚܡܠܐ ܡ̈ܠܐ ܕܓܙܐ ܕܟܠ ܘܨܒ̈ܘܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܘܬܫܥܝ̈ܬܐ ܒܚܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܠܒܟ. ܘܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܡܬܝ ܕܨܿܒܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܒܘܥܐ ܕܠܐ ܓܿܐܙ݀ ܒܕܡܘܬ ܢܗܪܐ ܢܿܦܩ. ܘܡܫܡܥܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܡܛܝܦ ܀܀ ܀܀

ܣܐ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܥܒܕ̈ܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܡܬܕܡܐ ܘܟܠ ܕܨܒܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܓܒܠ݀ ܘܠܗܝܠܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܡܫܚܠܦ ܠܕ̈ܡܘܬܐ ܘܠܨܘܪ̈ܬܐ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܕܟܠ ܚܝ̈ܘܢܿ ܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܪܕܘܝܐ ܪܡܐ ܕܒܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܒܚܝܠܐ ܡܠܝܠܐ ܛܐܢ݀ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܥܒܕ ܒܙܒܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܒܙܒܢ ܒܩܝ̈ܣܐ ܘܒܙܒܢ ܒܗܒ̈ܒܐ ܕܓܘ̈ܢܐ ܘܒܕܡ̈ܘܬ ܕܠܐ ܡܚܫܠܦܢ ܘܟܠ ܓܢܣ̈ܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܢܨܒ̈ܬܐ ܒܗܘܢ ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܡܕܡܐ ܘܚܝܠܐ ܕܨܠܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐܝܬ ܒܝܕ ܥܒܕ̈ܘܗܝ ܡܚܘܐ ܀܀ ܀

ܣܒ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܠܟܪܟܐ ܕܫܡܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܗܠܟ ܥܠܝܗܿ ܕܡܼܝ݀ ܘܕܡܘܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܫܡܝܐ ܒܗܝܠܐ ܕܢܚܫܐ ܓܠܦ ܘܦܚܡܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܡܛܥܝ̈ܢܐ ܘܕܠܐ ܛܥܝܢ ܒܗ ܒܗܢܐ ܩܿܒܥ݀ ܘܛܘܪܐ ܕܥܕ̈ܢܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܒܐܘܡܢܘܐ ܓܒܘܠܬܐ ܣܿܕܪ ܘܨ̈ܠܡܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܡܢ ܠܒܪ ܐܟܪܟ. ܘܟܪܐ ܫܡܝܢܐ ܒܪܒܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܒܦܘܪܣܐ ܕܚܙ̈ܘܢܐ ܕܡܝ. ܘܐܪܦܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܫܡܝܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘܦܟܗ ܡܬܟܪܟ ܥܡ ܟܘܠ݀ ܘܡܬܟܪܟ ܗܢܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܡܬܟܪܟܝܢ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܕܡܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܗܝܠܐ ܘܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܿܥܐ ܡܠܐܟܐ ܕܿܫܥܐ. ܘܐܟܚܕܐ ܟܘܠܗܘܢ ܒܚܕܐ ܪܘܦܐ ܡܬܙܝܥܝܢ ܘܬܪ̈ܥܐ ܗܿܢܘܢ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܡܐܬܝܐ ܕ̈ܫܥܐ ܡܬܦܬܚܝܢ ܘܕ̈ܡܘܬܐ ܕܦܪܚܬܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܕܒܚܕܪ̈ܘܗܝ ܣܝܡܝܢ ܒܨܘܨܝܐ ܡܡܠܠܝܢ ܘܣܗܪܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܢ pb. 29 ܗܿܘ ܕܒܫܡܝܐ ܪܗܛ. ܘܡܫܚܠܦ ܠܗܘܢ ܢܚܫܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ ܠܐܣܟܡ̈ܘܗܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܣܗܪܐ ܘܟܕ ܦܠܓܗ ܗܘ ܘܟܕ ܚܣܝܪ ܘܟܕ ܡܠܐ ܡܚܘܐ ܢܘܗܪܐ ܕܡܢܗ. ܘܨܠܡ̈ܐ ܕܫ̈ܥܐ ܠܫ̈ܥܐ ܕܟܝܢܐ ܢܩܦܝܢ ܘܥܠܡܐ ܐܢܫܐ ܒܥܒܘܕܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬܚܪܐ ܀܀ ܀܀

ܣܓ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ ܠܟܝܢܐ ܕܕܝ̈ܘܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܒܨ̈ܠܘܬܐ ܕܪܚܝܡܢ ܠܐܠܗܐ ܘܒܚܝܠܐ ܕܕܠܚܬ ܐܠܗܐ ܕܡܠܬܐ ܘܕܥܘܡܪܐ ܕܢܛܪܘܕ ܠܪܘܚܩܐ ܡܫܟܚ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܟܕ ܫܢܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܬܪܝܨܬܐ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܐܫܟܚ ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܓܢܣܐ ܕܦܪܚ ܒܐܐܪ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܒܠܘܚܫܬܐ ܢܫܥܒܕ ܘܬܘܒ ܒܦܘܪܣܐ ܕܩܛܝܪܐ ܘܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܐܣܘܪ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܠܗܿܢܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܦܓܪ ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܪܥܐ ܦܪ̈ܚܝܢ݀ ܐܝܟ ܕܠܨܦܪ̈ܐ ܕܦܪܚܢ ܚܿܛܦ. ܘܢܓܕ ܘܦܟܪ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ ܘܡܘܬܒ ܥܠ ܨ̈ܡܠܐ ܕܥܒܕ ܐܠܗ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܘܬܗ ܥܒܝܕܬܐ ܒܗܘܢ ܒܥܒܕ̈ܘܗܝ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܡܚܘܐ ܀ ܀ ܀܀

ܣܕ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܚܘܐ ܡܝܬܪܘܬܗ ܕܐܣܘܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܟܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܩܝܡ ܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܘܠܐ ܡܬܒܨܪ ܡܢ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܘܡܛܝܒ ܦܓܪܗ ܠܢܘܪܐ ܠܦܪܙܠܐ ܘܠܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪܝܪܝܬܐ ܠܥܘܡܩ̈ܘܗܝ ܕܝܡܐ. ܘܠܘܬ ܟܘܠ ܕܡܘܢ ܕܫ̈ܢܕܐ ܡܩܪܒ ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܟܝܢܗ ܝܕܥ. ܘܕܢܬܚܒܠ ܡܫܬܪܗܒ. ܘܪܕܐ ܘܡܫܬܪܐ݀ ܘܗܿܘ ܕܠܓܘ ܝܬܝܪ ܠܐ ܡܫܠܡ. ܘܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܗܘ ܕܒܠܥ ܡܩܝܡ ܟܕ ܩܥܐ ܡܚܝ ܡܚܝ ܠܐܘܪܢܩܐ [ܠܐܪܝܩܐ] ܠܝ ܓܝܪ ܠܐ ܡܚܐ ܐܢܬ. ܘܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܩܥܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܦܘܡܗ ܐܘܩܕ ܘܛܘܐ ܦܓܪܐ ܘܣܒܥ ܡܢܝ ܟܕ ܫܬܐ ܐܢܬ ܕܡܐ ܐܘܟܡܐ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܕܢܚܬܘܢ ܟܘܟ̈ܒܐ ܠܐܪܥܐ ܘܬܣܩ ܐܪܥܐ ܠܫܡܝܐ. ܡܠܬܐ ܫܓܫܬܐ ܡܢܝ ܠܐ ܐܪܥܐ ܠܟ. ܘܚܕ ܡܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܟܕ ܡܣܝܒܪ ܗܘܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܣܪܚ݀ ܕܡܢܘܿ ܢܦܪܫܢܝ ܡܢ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܥܩܬܐ ܐܘ ܐܘܠܨܢܐ ܐܘ ܪܕܘܦܝܐ ܐܘ ܟܦܢܐ ܐܘ ܥܪܛܠܝܘܬܐ ܐܘ ܥܪܝܐ ܐܘ ܣܝܦܐ. ܘܐܦ ܐܢܐ ܕܝܢ ܚܙܝܬ ܗܫܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܬܚܨܝܢ ܥܝܢ̈ܝܗܘܢ ܘܡܢܗܘܢ ܕܒܟ̈ܘܝܐ ܡܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܡܬܓܠܙܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܕܡܙܕܩܖܦܝܢ. ܘܟܠܗ ܦܓܪܗܘܢ ܪܕܐ ܘܟܝܢܗܘܢ ܡܝܘܬܐ ܡܬܟܣܣ݀ ܘܐܝܕܥܬܐ ܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܗܿܝ pb. 30 ܕܠܓܘ ܒܗܘܢ ܝܬܒܐ ܠܐ ܡܬܙܝܥܐ ܘܠܐ ܡܫܬܥܒܕܐ. ܘܐܦ ܠܐ ܠܗܿܢܝܢ ܩܫ̈ܝܬܐ ܡܫܠܡܐ. ܘܚܝܠܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܘܒܕ ܪܥܝܢܗܘܢ ܕܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒ ܪܡܢ ܗܿܘ ܕܡܬܚܒܠ݀ ܡܩܝܡܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܀ ܀ ܀܀

ܣܗ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܠܡܦܘܚܝܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܓܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܫܘܐ. ܘܥܡ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܠܠ. ܘܐܝܕܥܬܐ ܡܩܕܡܬܐ ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܐܕܪܟ݀ ܒܙܒܢ ܒܝܕ ܚܠ̈ܡܐ ܕܫܢܬܐ ܘܒܙܒܢ ܟܕ ܓܝܪ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܠܒܝܫ ܪܘܚܐ ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܢܒܝܘܬܐ ܕܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܢܐܡܪ ܘܫܘܬܦܘܬܗ ܕܥܡ ܐܠܗܘܬܐ ܒܝܕ ܓܠܝܘܬܐ ܕܗܿܢܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܢܫܪܪ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܣܘ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܡܕܡ ܪܒܐ ܘܡܝܬܪܐ ܡܢ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܒܟܠ ܝܕܥ ܗܘ ܕܠܐܡܬܚܙܐ ܒܥ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟ ܒܓܫܬܐ ܘܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܠܡܕܥܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܠܬܪܥܝܬܐ ܡܬܚܙܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ ܘܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܐܘܕܝ ܒܗ ܘܩܪܝܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܫܒܚܗ݀ ܘܐܚܝܢܘܬܗ ܕܥܡ ܐܗܠܘܬܐ ܒܝܕ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ ܚܘܝ ܀܀ ܀܀

ܣܙ. ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܗܢܐ ܚܙܝܐ ܩܡ ܕܥܒ̈ܕܐ ܪ̈ܘܪܒܐ. ܕܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܘܐ ܕܢܫܒܚ ܠܐܒܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܒܬܫ̈ܒܚܬܐ ܕܙܕܩܢ ܠܐܠܗܐ ܘܢܬܕܡܐ ܠܟܢܫܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ ܡܛܠ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܐܪܥܐ ܗܕܐ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܬܼ. ܘܒܐܝܕܗ ܠܗܿܘ ܕܗܼܘܝܘ ܥܠܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܢܗ ܝܕܥ. ܘܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܙܕܩܢ ܐܝܟ ܦܘܢܝܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܐܒܐ ܕܢܦܪܘܥ ܡܬܦܩܕ ܀܀ ܀܀

ܣܚ. ܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܼܝ ܡܠܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܡܫܪܪܐ ܕܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܿܐܬ ܘܒܪ ܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܒܫܡܝܐ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܗܕܐ ܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܕܒܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܕܝܠܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܒܝܒܐ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܘܠ݀ ܕܒܨܠܡܗ ܘܒܕܡܘܬܗ ܕܐܒܐ ܕܝܠܗ ܒܟܝܢܗ ܡܫܠܡ ܀ ܀ ܀܀

ܣܛ. ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܗܢܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ pb. 31 ܡܝܬܪܘܬܐ ܗܢܐ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܪܥܐ ܒܕܡܘܬ ܐܠܗܐ ܗܢܐ ܐܚܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܒܟܝܢܗ ܡܬܕܒܪ ܗܘܐ ܒܘܠܝܬܐ ܘܢܩܦ ܗܘܐ ܠܢܡܘܣܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܟܒܪ ܐܬܚܪܪ ܗܘ ܡܢ ܗܢܐ ܥܡܘܪܐ ܐܪܥܢܐ ܘܡܬܚܒܠܢܐ ܘܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܟ ܕܒܫܘܢܝܐ݀ ܐܠܘ ܩܕܡ ܗܪܓ ܒܐܠܗ̈ܝܬܐ ܟܒܪ ܕܝܢ ܥܒܕ ܗܘܐ ܫܘܢܝܗ ܡܟܐ ܠܗܿܝܢ ܕܝܠܗ ܘܐܬܟܬܒ ܒܐܢܫܐ ܡܫܡ̈ܠܢܐ ܡܢ ܒܨܝܪܘܬܗ ܘܩܘܝܡܐ ܕܫܒܪܘܬܗ݀ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܠܨܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܡܫܬܪܝܢܐ ܠܒܫ ܦܓܪܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܠܐ ܠܥܠܡ ܬܗܘܐ ܠܗ ܒܝܬܫܐ ܘܕܠܐ ܣܒܐ ܢܬܐܣܪ ܒܡܬܚܒܠܢܐ ܒܥܓܠ ܕܝܢ ܢܫܪܐ ܡܬܩܒܠܢܐ ܘܢܩܒܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܝܢ݀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܗܿܘ ܕܡܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ ܥܛܝܦ ܗܿܘ ܠܒܫܘܐ ܕܝܠܗܿ ܕܕܘܟܬܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܡܐ ܕܿܐܬܐ ܙܒܢܐ ܕܚܘܪܩܢܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܫܠܚ ܠܗ ܗܿܘ ܕܡܬܝܠܕ݀ ܘܟܢ ܢܿܦܩ ܠܢܘܗܪܐ. ܘܪܘܚܐ ܕܡܝܬܐ ܣܐܩ. ܘܡܟܝܠ ܒܟܝܢܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܬܚܫܒ݀ ܐܟܘܬܗܿ ܕܗܕܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܓܢܣܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܡܣܬܒܪ ܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܩܘܒܠ ܗܘ ܡܝܬܪܐ ܝܠܘܕܐ ܗܘ ܘܥܕܟܝܠ ܒܐܪܥܐ ܒܛܝܢ. ܘܗܢܐ ܡܫܩܐ ܡܬܚܝܒܠܢܐ ܥܛܝܦ݀ ܘܠܗ ܠܗܕܐ ܐܠܨܐܝܬ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܢܫܠܚ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܠܥܠܡ ܒܗܿܢܝܢ ܒܨܝܪ̈ܬܐ ܢܫܬܚܩ ܘܢܦܘܩ ܒܙܒܢ ܠܢܘܗܪܐ ܘܢܫܢܐ ܠܥܘܡܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ݀ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܫܦܝܪ ܟܢܫ̈ܐ ܕܐܢܫܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܪ̈ܚܡܝ ܠܐܠܗܐ ܡܬܬܥܝܩܝܢ ܗܘܘ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܡܬܚܒ̈ܠܢܐ ܘܣܘܝܢ ܗܘܘ ܠܫܘܚܠܦܗܘܢ ܕܠܡܝܬܪܘܬܐ ܘܪܕܦܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܒܢ̈ ܝܓܢܣܗܘܢ ܘܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܗܘܢ ܕܠܥܠ ܐܝܟܢ ܕܐܝܬܘܗ ܝܗܘܐ ܗܿܘ ܕܐܡܪ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܠܐܝܗܬܐ ܕܘܝܐ ܐܢܐ ܒܪ ܐܢܐܫ. ܡܢܘ ܢܦܨܝܢܝ ܡܢ ܦܓܪܐ ܗܢܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܦܢ ܒܦܓܪ ܚܝܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܒܣܪܐ ܦܠܚܝܢ ܐܢܚܢܢ ܘܠܥܬܐ ܡܝܬܐ ܘܐܡܪ. ܦܘܠܚܢܢ ܓܝܪ ܕܝܠܢ ܒܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܬܩܼܪܒܢ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܼܿܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܠܟܢܫܐ ܕܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. ܘܠܥܕܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ ܕܪ̈ܫܝܡܝܢ ܒܫܡܝܐ. ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܐܢܫܐ ܝܕܝܥܐ ܘܪ̈ܚܡܝ ܠܐܠܗܐ܀܀ ܀܀ pb. 32 ܥ. ܐܢ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܗܠܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܗܪܟܐ ܕܚܡܝܢ [ܪܚܡܝܢ] ܕܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܫܒܪ̈ܝܢ. ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܡܛܠ ܕܗܿܘ ܕܡܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ ܒܗܿܝ ܕܘܟܬܐ ܕܥܝܕܗ ܚܕܝ ܘܕܚܠ ܡܢ ܫܘܢܝܗ ܘܕܢܓܗܐ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܓܘܝܐ. ܡܢܐ ܕܢܿܦܩ ܠܢܘܗܪܐ ܒܟܐ. ܒܪܡ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܢ ܒܘܠܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܕܐ ܕܟܝܢܗܘܢ ܢܓܕܫܢ ܠܗܘܿܢ ܢܦܩܝܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܢܗܝܪܐ. ܘܫܦܝܪ ܘܒܐܣܟܡܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܘܒܥܕܢܐ ܒܙܒܢܐ ܕܙܕܩ ܐܬܝܠܕܘ ܘܢܫܡܬܐ ܘܣܘܦܐ ܕܟܝܢܐ ܩܒܠ݀ ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫ ܫܩܠ ܟܢܚ ܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܒ̈ܙܐ ܘܕܝܠܘܕܐ ܡܬܒܣܡ ܗܝܕܝܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܡܒܪܒܝܢܝܬܐ ܗܘܐ ܠܡܬܪ̈ܐܢܐ ܘܠܪ̈ܕܘܝܐ ܘܠܡ̈ܠܦܢܐ ܡܫܬܠܡ. ܥܕܡܐ ܕܠܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܢܦܘܩ݀ ܘܟܢ ܥܘܡܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܡܫܒܚܐ ܒܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܘܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܩܢܝܢܐ ܘܒܫܘܠܛܢܐ ܘܒܪܫܢܘܬܐ ܘܒܐܚܪ̈ܢܐ ܕܪ̈ܓܐ ܢܥܒܪ ܒܬܪܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܝܠܕܗ ܛܒܐ. ܘܗܿܝܢܝܢ ܕܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܐܫܬܪܬܚ [ܐܫܪ̈ܬܚܝ] ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܚܝ̈ܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܗܢܝܢܐ ܐܪܡܼܝ܀ ܀ ܀܀

ܥܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܒܛܢ ܒܟܪܣܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢ ܢܣܬܩܒܠ ܕܐܝܠܝܢ ܒܡܦܩܗ ܕܒܝܠܕܐ ܢܩܦܢ ܠܗ. ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܠܝ ܕܐܡܪ ܕܠܓܘ ܡܬܗܦܟ ܗܘ ܥܘܠܐ. ܘܟܿܦܪ ܡܢ ܡܦܩܗ ܕܠܢܘܗܪܐ ܘܚܿܐܫ ܗܦܘܟܝܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܒܡ̈ܐܢܐ ܕܦܙܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܡܘܠܕܢܘܬܐ ܡܛܣܝܒܝܢ ܩܛܝܪܐܝܬ ܘܒܐܘܪܨܢܐ ܡܬܬܠܝܢ ܒܗ. ܘܠܐ ܫܘܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܚܕܐ ܡܘܠܕܢܘܬܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܚ̈ܝܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܐܦܠܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܢܩܦܢ ܠܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܝܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܠܚܫܘܟܐ ܢܦܩ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܡܢ ܫܡܐ ܡܬܓܠܙ ܀ ܀ ܀܀

ܥܒ. ܐܟܘܬܗܝܢ ܗܟܝܠ ܕܗܠܝܢ ܦ ܗܿܘ ܕܥܒܪ ܒܥܘܡܪܐ ܐܢܫܝܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܡܕܡ ܡܢ ܥܘܠܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܘ ܕܗܼܘ ܕܥܕܟܝܠ ܒܛܝܢ ܒܟܪܣܐ ܠܐ ܦܪܝܫ ܘܠܐ ܡܬܦܚܡ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܒܪ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܕܪ̈ܘܚܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܐܦ ܝܠܘܕܐ ܗܘ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܘܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܕܫܒܪܘܬܗ ܢܚܕܐ ܒܥܘܛܦܐ ܕܦܓܪܐ ܕܥܠ ܓܢܒܗ ܘܢܚܒ ܒܛܢ ܕܝܠܗ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܬܪܐ ܕܚܕܝܪ ܠܗ݀ ܐܝܟܐ ܕܩܛܠܐ pb. 33 ܘܚܫܘܟܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܓܢܣ̈ܐ ܕܚܠܩܐ ܕܐܝܟ ܕܒܡܪ̈ܓܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܘܚܫܘܟܐ ܪܥܝܢ݀ ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܢ ܐܢܫܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܟܕ ܡܘܕܥ ܥܠ ܐܐܪ ܗܢܐ ܕܥܠ ܐܪܥ ܪܛܝܒܐ ܘܥܡܘܛܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܘܙ̈ܓܐ ܡܢ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܥܛܪ̈ܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܣܒܪ ܕܝܢ ܐܢܫ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦܢ ܛܒ ܝܠܘܕܐ ܗܘ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܐ ܕܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܙܕܩ݀ ܠܟܝܢܗ ܢܥܒܪ ܘܥܘܡܪܐ ܕܐܟܘܬܗ ܢܦܪܘܥ ܠܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܗ ܕܠܐ ܢܬܪܥܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܩܘܡܬܗ ܘܠܐ ܢܒܥܘܛ ܠܟܝܐܢ ܕܒܕܡܘܬܐ ܐܡܐ ܛܥܝܢ ܠܗ݀ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܛܥܐ ܠܐܒܘܗܝ݀ ܐܠܐ ܢܕܥ ܠܐܒܐ ܕܝܠܗ ܕܒܫܡܝܐ ܠܗܿܘ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ. ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܢܦܪܘܥ݀ ܡܛܠ ܕܫܘܬܦܗ ܠܛܒ̈ܬܐ ܘܒܡܪܕܘܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܢܬܪܒܐ. ܘܒܥܢܝܢܗ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܢܩܕܡ ܢܗܪܘܓ ܒܥܘܡܪܐ ܫܡܝܢܐ ܫܦܝܪ ܡܐ ܕܡܫܢܐ ܗܢܐ ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܗܢܐ ܡܝܘܬܐ. ܘܫܠܚ ܡܢ ܦܓܪܐ. ܡܝܠܕܝܢ ܠܗ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܐ ܕܡܬܝܠܕ ܠܚܝ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܒܕܡܘܬ ܡܪܒܝܢܝܬܐ ܚܝ̈ܠܐ ܛܒ̈ܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܡܬܐܪܝܢ ܠܗ. ܘܠܫܘܡܠܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܗܿܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܡܠܦܢܐ ܕܥܢܝܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܝܟ ܕܠܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܕܒܪ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܕܪܐ ܘܡܐ ܕܥܒܕܗ ܡܫܠܡܢܐ ܘܚܟܝܡܐ ܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠ ܝܗܒ ܠܗ݀ ܘܟܘܬܝܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܒܦܓܪܗ ܘܒܢܦܫܗ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ ܢܥܛܦܝܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܟܝܠ ܘܐܦ ܠܟܘܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܓܘܐ ܢܗܘܐ. ܐܠܐ ܚܪܬܗ ܕܗܢܐ ܗܟܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܕܝܨ ܠܘܩܒܠ ܡܪܕܝܬܐ ܕܟܝܢܗ݀ ܘܐܫܬܘܬܦ ܠܗܦܘܟܝܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ݀ ܘܠܐܪܥܐ ܐܡܗ ܕܛܥܝܢܐ ܠܗ ܨܥܪ݀ ܘܬܘܒ ܐܪܫܥ ܘܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܘܠ ܠܐ ܢܕܥ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܒܗ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܦ ܚܕ ܕܐܕܝܬܘܗܝ ܐܟܬܒ݀ ܘܐܠܗ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܦ ܗܿܘ ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܪܐ ܫܡܗ. ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܨܚܢ̈ܬܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ ܪܛܝܒܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܟܠܗ ܛܒܿܥ. ܘܗܿܢܝܢ ܠܐ ܗܘܐܐܝܟ ܗܿܘ ܥܘܠܐ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ݀ ܒܨܒܝܢܗ ܕܝܢ ܘܒܡܠܟܐ ܕܚܐܪܘܬܗ. ܓܒܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܣܥܪ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܿܝܐ ܚܪܬܗ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܘܬܗܿ ܕܬܚܘܝܬܐ ܡܘܕܥܐ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܪ̈ܨܘܦܐ ܦܨܝ̈ܚܐ ܘܓܘܚܟܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ. pb. 34 ܛܒܐ ܚܙܝܢ ܠܗ. ܘܐܦܠܐ ܡܐ ܕܢܦܩ ܠܢܘܗܪܐ ܚܝ̈ܠܐ ܕܐܠܐܗ ܡܪ̈ܒܝܢܐ ܡܩܒܠܝܢ ܠܗ ܐܠܐ ܟܕ ܥܪܩ ܒܚܪܬܗ ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܘܠܓܘ ܒܒܣܝܘܬܗ ܕܦܓܪܐ ܘܒܗܘܢ ܒܗܕ̈ܡܐ ܡܬܛܫܐ ܡܐ ܕܩܪܒ ܫܪܝܗ ܕܦܓܪܐ ܘܗܦܘܟܝܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܬܗܦܟ ܩܛܝܪܐܝܬ ܓܪܝܢ ܘܡܬܬܠܝܢ ܒܗ݀ ܗܿܢܘܢ ܕܠܗܕܐ ܦܩܝܕܝܢ ܘܗܝܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝܗ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܟܕ ܡܬܐܢܩܐ ܘܡܬܢܚܐ ܢܦܫܗ ܕܘܝܐ ܘܠܐ ܗܘܐܢܘܗܪܐ ܘܠܐ ܚܝ̈ܐ ܕܛܒ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܚܫܘܟܐ ܘܕܘܟܬܐ ܕܚܒܠܐ ܬܩܒܠܝܘܗܝ. ܘܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܛܢܦܐ ܘܠܛܡܐܐ ܐܝܟ ܕܠܨܚܢܐ ܘܢܕܝܕܐ ܠܬܕܟܝܬܐ ܕܒܝܕ ܢܘܪܐ ܘܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܢܫܡܠܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܬܪܐ ܒܡܠܬܐ ܘܠܐ ܢܩܦ ܠܢܡܘܣܐ ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܡܫܟܚ ܗܘܐ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܥܓ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܝܠܘܕܐ ܒܛܝܢܐ ܒܨܝܪ ܗܘ ܕܒܟܘܠ ܘܒܟܘܠ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘ݀ ܕܐܦ ܠܐ ܒܬܪܥܝܬܗܿ ܢܦܫܐ ܘܠܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܫܚ݀ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܕܥܐ ܫܒܪܐ ܒܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܐܠܗ̈ܝܐ ܡ̈ܠܝܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܝܟ ܕܒܦܘܚܡܐ ܕܒܘܩܝܐ ܡܝܠܐܝܬ ܝܠܘܕܐ ܫܦܝܪ ܡܬܐܡܪ ܘܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܟܝܡ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ. ܘܐܦܢ ܗܘ ܗܿܘ ܕܡܫܠܡܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܘܠܐ ܟܕ ܗܼܘ ܒܢܦܫܗ ܥܡ ܡܫܠܡܢܘܬܗ ܢܬܦܚܡ݀ ܡܐ ܕܐܬܐ ܕܝܢ ܠܓܒܪܐ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܠܝܠܐ ܗܝ ܗܟܢܐ ܕܢܬܒܩܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܕܟܝܠ ܝܠܘܕܐ ܗܘ ܘܒܫܘܪܐ ܗܢܐ ܩܫܝܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܘܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܚܒܝܫ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐܛܥܝܢ݀ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܢܕܥ. ܘܢܥܒܕ ܐܘܡܢܐܝܬ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܥܘܡܪܐ ܕܒܫܡܝܐ ܢܩܕܡ ܕܢܬܕܡܐ ܠܗ. ܠܐܠܗܐ ܘܢܥܒܕ ܐܡܬܝ ܕܨܿܒܐ ܕܡܘ̈ܬܐ ܕܗܿܢܝܢ ܕܒܫܡ̈ܝܐ ܘܕܗܿܢܝܢ ܕܒܐܪܥ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܗܟܘܬ݀ ܗܿܢܝܢ ܕܗܫܐ ܡܢܝܢ ܢܫܟܚ ܕܢܣܥܘܪ ܗܿܢܝܢ ܟܕ ܒܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܘܟܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܕܡܐ ܡܛܒܥ݀ ܘܐܝܟܢܐ ܘܿܠܐ ܠܐ ܕܢܣܒܪ ܕܣܥܪ ܡܐ ܕܢܦܩ ܠܡܫܘܚܬܐ ܡܫܠܡܢܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܓܒܪܐ ܘܐܫܬܪܝ ܡܢ ܦܟܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܢܟܘ̈ܝܐ ܘܡܬܚ̈ܒܠܢܐ ܘܕܗܠܝܢ ܪܕܘܝܐ ܘܪ̈ܛܝܒܐ ܕܦܓܪܐ ܘܐܫܬܘܬܦ ܠܥܘܡܪܐ ܕܠܐ ܡܬܚܩܠ݀ ܘܠܦܓܪܐ ܕܠܐ ܡܐܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܘ ܙܪܥܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܚܝܠܐ pb. 35 ܡܠܝܠܐ. ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܚܝܠܬܢ ܘܡܫܟܚ ܟܕ ܥܕܡܫܐ ܠܐ ܩܒܠ ܦܪܥܗ ܡܫܠܡܢܐ ܐܠܐ ܘܐܦ ܟܕ ܒܕܘܟܬܐ ܪܛܝܒܬܐ ܕܫܘܟܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܪܡܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܢܗܪܟܐ ܢܕܥ ܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܥܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܙܪܥܐ ܕܒܢܦܫ̈ܬܐ ܡܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܙܕܩ ܘܐܫܬܚܠܦ ܡܟܐ ܘܐܬܢܨܒ ܒܕܘܟܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܒܐܪܥܐ ܛܒܬܐ ܘܛܥܝܢܬܐ. ܐܝܟܐ ܕܗܼܝ ܡܠܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܗܿܘ ܙܪܘܥܐ ܕܟܘܠ ܘܢܨܘܒܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܢܩܒܠ ܙܪܥܗ ܕܝܠܗ݀ ܘܒܡܪ̈ܓܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐܕܠܐ ܦܓܪܐ ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܝܟ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕܪ̈ܚܡܝ ܠܐܠܗܐ ܗܼܘ ܢܨܒܬܐ ܕܝܠܗ ܢܫܩܐ ܘܢܪܒܐ ܠܫܠܡܘܬܐ ܘܠܫܘܪܬܚܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐ ܢܩܪܒ܀ ܀ ܀܀

ܥܕ. ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܝܢ ܪܒܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܗ ܡܝܬܪܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܡܢ ܫܘܚ̈ܠܦܘܗܝ ܕܗܪܟܐ ܘܬܪ̈ܒܝܬܗ ܐܢ ܬܬܚܫܒ ܕܗܘ ܥܘܠܐ ܕܗܫܐ ܐܬܝܠܕ ܠܐ ܡܝܬܪ ܡܕܡ ܡܢ ܬܘܠܥܐ ܕܐܦܠܐ ܒܕܡܘܬ ܚܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܦܓܪܐ ܡܬܚܫܚ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܢܐ ܒܨܝܪܐ ܘܡܫܪܝܐ ܘܡܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܐ ܕܪܒܝ ܒܩܘܡܬܗ ܠܗܢܐ ܟܠܗ ܫܘܓܢܝܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܒܡܕܪܝܬܐ ܕܙܒ̈ܢܐܐܬܐ ܘܡܝܬܪܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܦܓܪܐ ܐܟܚܕܐ ܘܕܢܦܫܐܗܢܐ ܠܗ ܡܩܒܠ ܐܝܟܢ ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܢܚܙܘܢܝܗܝ ܗܿܢܘܢ ܕܝܠܕܘܗܝ ܢܦܪܫܘܢ ܐܢ ܗܿܢܘ ܗܘ ܕܐܙܕܪܥ ܒܟܣܪܐ ܘܐܬܒܛܢ ܒܚܫܘܟܐ. ܘܐܢ ܗܢܐ ܗܘ ܗܿܘ ܕܡܢ ܚܫܘܟܐ ܢܦܩ. ܕܒܚܠܒܐ ܘܒܥܙܪ̈ܘܪܐ ܐܬܪܒܝ ܗܼܘܝܼܘ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܒܚܟܡܬܐ ܘܒܝܕܥܬܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܚܙܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܿܘ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܡܫܥܒܕ ܐܢ ܕܝܢ ܢܫ ܐܫܟ ܕܒܦܘܚܡܐ ܕܚܝܠܐܐܠܗܝܐ ܘܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܕܗܿܘ ܝܠܘܕܐ ܕܗܫܐ ܐܬܝܠܕ ܒܡܨܥܬܐ ܠܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܢܣܝܡ ܠܐ ܡܫܟܚ ܫܘܝܘܬܐ ܫܠܡܬܐ ܕܠܝܘܕܐ ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܐܘ ܕܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܘܬܚܝܠܐ ܡܝܪܬܐ ܕܣܓܝ ܚܣܝܪܐ ܐܝܬܘܬܗ ܕܥܘܿܠܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܣܝܪܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ݀ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܗܫܐ ܐܬܝܠܕ. ܥܘܿܠܐ ܐܢܫܐ ܘܐܦ ܠܐ ܠܗܿܢܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܕܗܫܐ ܐܬܝܠܼܕ ܒܐܝܬܘܬܗ ܕܡܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܐܬܢܦܩ ܠܓܒܪܐ ܡܫܠܡܢܐ ܘܪܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܚܙܝ. ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܬܫܘܬܦ ܠܪܘܚܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܥܡ ܡܠܐܟܐ ܡܡܠܠ݀ ܘܠܚܘܒܐ ܘܠܪܚܡܬܐ ܕܥܢܝܢܐ ܫܡܝܢܐ ܢܐܬܐ. ܘܒܥܘܡܪܐ ܢܟܦܐ pb. 36 ܘܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܢܩܕܡ ܢܬܥܬܕ ܠܐ ܗܘܐ ܒܪܘܚܩܐ ܕܛܘܪܐ ܣܓܝܐܐ ܠܫܘܝܘܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܘܠܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܬܘܬܦ݀ ܗܕܐ ܕܐܦ ܡܠܬܐ ܗܠܝܬܐ ܡܚܘܝܐ ܟܕ ܐܡܪܝܐ ܡܢܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܥܗܕܬܝܗܝ݀ ܘܒܪ ܐܢܫܐ ܕܦܩܕܬܝܗܝ. ܒܨܪܬܝܗܝ ܩܠܝܠ ܡܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܬܝܗܝ ܀܀ ܀܀܀

ܥܗ. ܐܢ ܗܟܝܠ ܗܼܘ ܝܠܘܕܐ ܡܐ ܕܪܒܝ ܒܩܘܡܬܗ ܕܝܟܢܗ ܘܠܣܒܪܬܐ ܘܠܡܪܕܘܬܐ ܕܙܕܩܐ ܠܗ ܐܬܡܛܝ. ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܓܢܝܐ ܡܩܒܠ݀ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܠܐ ܢܗܡܢ ܠܫܘܚܠܦܗ ܡܛܠ ܓܠܝܘܬܗ ܕܢܣܝܢܐ. ܡܢܐ ܡܬܒܥܐ ܕܢܬܕܡܪ ܐܢ ܐܦ ܗܼܘ ܡܕܥܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܒܒܪ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܕܥܟܝܠ ܛܠܐ ܗܘ ܒܦܘܚܡܐ ܕܫܠܡܘܬܐ ܕܪܒܘܬܗܘܢܿ ܕܡܝܪܬܐ ܡܐ ܕܢܦܩ ܠܫܘܠܡܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܐ ܕܝܠܗ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܗܿܘܐ. ܐܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܒܡܘܬܐ ܡܫܬܪܐ ܟܝܢܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܘܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ݀ ܠܐ ܗܐ ܡܢܗ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܥܠ ܢܦܫܐ. ܕܠܐ ܡܝܬܐ݀ ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܛܒܥܐ ܒܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܡܝܘܬܐ. ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܚܝܠܐ ܕܡܝܬܝܪܘܬܐ ܡܚܘܝܐ. ܗܢܐ ܕܩܿܕܡܬܼ ܡܠܬܢ ܚܘܝܬ ܡܐ ܕܐܬܦܼܪܫܬ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ ܕܡܬܚܒܠܢܐ݀ ܘܠܡܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܦܟܪܐ ܣܡܼܬ݀ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܗܝܕܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܗܫܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܥܘܟܪ ܬܣܥܘܪ ܠܐ ܚܙܝܬ ܕܐܦ ܡܟܐ ܒܝܫܐܝܬ ܣܥܪܐ݀ ܐܡܬܝ ܕܚܘܒܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗܿ. ܐܢ ܕܝܢ ܬܟܦܘܪ ܫܘܬܦܘܬܗ ܗܼܝ ܒܢܦܫܗ ܗܿܘܝܐ. ܘܢܡ ܗܪܟܐ ܡܬܝܕܥܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ ܕܐ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܠܘܩܒܠ ܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟܢܐ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܚܠܝܡܢ ܐܢܝܢ ܓܝܪ ܬ̈ܥܝܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܐܡܬܝ ܕܟܪܝܗܝܢ ܚܫ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܘܚܫܟܐ ܗܼܝ ܗܕܐ ܘܥܡܛܐ݀ ܡܐ ܕܦܓܪܐ ܒܪ̈ܓܝܓܬܗ ܚܐܫ. ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܬܝ ܕܡܬܠܠܐ ܢܦܫܐ ܟܠܗܿ ܪܚܡܐ ܠܦܓܪܐ. ܘܡܐ ܕܪܚܡܬ ܠܦܓܪܐ ܡܬܓܠܙܐ ܡܢ ܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܠܗ. ܡܐ ܕܐܬܚܝܠܬ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܓܪܐ ܘܥܼܪܩܬ ܡܢ ܚܫܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܬܚܟܡܐ. ܘܡܐ ܕܐܬܚܟܡܬ ܡܗܦܟܐ ܐܦܝ̈ܗܿ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗ ܕܡܝܘܬܐ. ܘܡܢ ܕܘܟܬܗ ܠܐܝܕܥܬܐ ܢܟܦܬܐ ܢܦܫܗܿ ܝܗܒܐ ܘܡܢ ܚܐܦܐ ܕܟܝܠܢܗ ܕܦܓܪܐ ܩܠܝܠ ܡܫܬܐܠܐ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܫܦܝܪ ܡܬܢܗܪܐ ܘܡܬܬܪܨܦܐ ܘܡܬܬܥܝܪܐ. pb. 37 ܡܐ ܕܚܝܠܬܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬ ܥܘܬܪܐ ܕܝܠܗܿ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܐܝܕܥܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܟܘܠܗܿ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܙܘܥܐ ܕܚܫ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܡܗܦܟܐ ܐܦܝܗܿ ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܐ ܡܫܘܝܐ ܕܒܥܝ̈ܢܐ ܕܦܓܪܐ ܬܬܩܪܒ ܘܐܦܠܐ ܒܐܚܪ̈ܢܐ ܪ̈ܓܫܘܗܝ ܬܣܥܘܪ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܡܬܚܫܒܐ ܘܡܐ ܕܥܡܨܬ ܕܝܢ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܘܠܓܘ ܗܼܝ ܠܗܿ ܚܡܠܬ. ܘܠܪܘܚܩܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܪ̈ܓܫܐ ܩܪܝܒܢ ܘܡܬܚܙܝܢ. ܐܙܠܬ ܘܠܗ ܠܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܩܪܝܒܐ ܘܒܥܝܢܐ ܕܝܢ ܕܢܦܐ ܠܐܚܪܢܐ ܓܒܐ ܡܦܢܝܐ. ܘܗܿܝ ܒܢܦܫܗܿ ܡܫܬܘܚܕܐ ܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܒܡܕܥܐ ܢܗܝܪܐ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܟܝܐ ܡܬܚܫܚܐ ܘܡܠܬܐ ܕܠܐ ܬܛܝܪܐ ܢܦܩܐ ܘܡܫܩܝܐ ܠܗ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܝܠܐ ܕܠܐ ܥܘܬܟܪ ܣܥܪ̈ܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝ ܢܪܗܛ ܡܕܡ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܡܗܪܢ ܠܦܓܪܐ݀ ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܐ ܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܓܠܙ. ܡܢ ܕܘܟܬܗ ܫܓܫ ܠܗܿ ܚܙܬܗܿ ܕܢܕܦܫܐ ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܪܦܐ ܢܦܫܗܿ ܬܬܠ ܠܦܓܪܐ ܘܗܝܕܝܢ ܒܪܝܘܝܘܬܐ ܘܒܣܝܒܪ̈ܬܐ ܘܒܪ̈ܓܝܓܬܐ ܘܒܫܪܟܐ ܕܒܘܣܡ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܬܫܬܘܬܦ݀ ܡܚܝܠܐ ܒܗ ܠܒܝܫܬܐ ܘܒܕܡܿܘܬ ܚܝܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܘܒܥܪܝܪܝܬܐ ܗܿܘ ܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܩܐܡ ܥܠܝܗܿ. ܘܗܼܝ ܕܝܢ ܠܬܚܬ ܒܥܘܡܩܐ ܫܪܟܐ. ܘܛܘܥܝܝ ܘܣܟܠܘܬܐ ܘܟܘܠܗܿ ܠܠܘܬܐ ܡܬܡܠܝܐ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܡܬܒܥܐ ܕܢܕܚܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܗܿܘ ܕܚܪܘܕܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܦܓܪܐ ܘܥܠ ܡܢܐ ܣܝܡܗ ܕܗܿܘ ܒܨܝܪܐ ܠܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܕܗܿܘ ܡܝܬܪܐ ܢܩܒܠ݀ ܘܕܗܝܕܝܢ ܒܫܪܪܐ ܕܟܝܐܝܬ ܘܛܘܒܢܐܝܬ ܗܿܘܝܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܕܪ̈ܚܡܝ ܠܐܠܗܐ ܢܘܕܐ. ܐܡܬܝ ܕܡܿܕܡ ܠܐ ܢܥܟܪ ܐܢܘܢ. ܡܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܐܢ ܓܝܪ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܘܒܗܢܐ ܡܐܢܐ ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܥܡܪ ܒܐܪܥܐ ܘܦܓܪܐ ܥܒܝܐ ܘܐܪܥܢܐ ܒܕܡܘܬ ܡܕܡ ܦܚܪܐ ܡܥܛܦ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܐܠܝܨ ܒܗܢܐ ܠܒܘܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܘܪ ܠܥܠ ܒܪܥܝܢܗ ܘܢܡܝܬ ܗܕ̈ܡܘܗܝ ܕܦܓܪܐ ܡܗܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܒܝܕ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܟܠܝܢܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܣܬܪܗܒ ܕܝܢ ܘܡܣܪܗܒ ܠܥܘܡܪܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܦܓܪ. ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܚܟܡܬܐ ܡܬܦܪܫ ܒܟܠ ܙܒܢ ܘܡܬܦܪܩ݀ ܡܢ ܚܘܠܛܢܗ ܕܒܨܝܪܐ ܘܒܥܓܠ ܕܢܡܘܬ ܒܟܠ ܙܒܢ ܡܩܕܡ ܡܬܦܢܩ ܐܢ ܢܫܬܪܐ ܒܙܒܢ ܡܢ ܦܟܪ̈ܘܗܝ ܘܢܘܥܐ ܓܦ̈ܐ ܡܢ ܗܪ̈ܓܘܗܝ ܕܗܪܟܐ ܘܡܢ ܢܘܦܩ̈ܘܗܝ ܘܟܢ ܦܪܚ ܒܥܘܢܕܢܗ pb. 38 ܘܢܫܚܠܦ ܕܘܟܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܐܪܘܥ ܡܕܡ ܕܐܚܒ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐܠܐ ܬܫܐܠ. ܥܢܝܢܐ ܓܝܪ ܕܫܘܐ ܥܡ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ ܡܐ ܕܩܒܠ ܒܗ ܒܦܓܪܗ ܕܡܫܚܠܦ ܟܝܢܗ ܡܢ ܚܒܠܐ ܠܠܐ ܚܒܠܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܨܡܚܐ ܗܘܐ ܒܗܿܘ ܐܣܟܡܐ ܕܐܦ ܓܢܣܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܚܝ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕܐ ܕܡܝܐܝܬ ܐܦ ܒܗܿ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܗܢܘܟ ܐܟܚܕܐ ܘܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܡܫܬܘܬܦ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܥܘ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܗܢܐ ܐܣܟܡܐ ܕܥܠ ܗܢܐ ܙܪܥܐ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܣܝܡܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܟܣܝܐܝܬ ܡܠܬܐ ܗܝ ܕܡܬܦܪܐ ܙܪܥܘܢܐ ܗܿܝ ܕܕܗܐ ܐܠܨܐ ܒܗ ܒܙܪܥܐ ܫܠܝܐܠܬ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܦܪܚܪܘܚܝܬܐ ܠܓܘ ܒܗ ܒܓܦܪܐ ܥܒܝܐ ܚܒܝܫ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܡܐ ܕܢܦܠ ܙܪܥܐ ܒܐܪܥܐ ܘܠܒܘܫܗ ܥܒܝܐ ܗܘ ܕܡܢ ܠܒܪ ܟܪܝܟ ܠܗ. ܒܚܒܠܐ ܐܫܬܪܝ݀ ܗܝܕܝܢ ܢܦܫܗ ܕܚܝ ܡܚܘܐ. ܘܚܝܠܐ ܕܒܗ ܡܙܝܥ ܘܠܒܟ ܡܢ ܗܝܠܐ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܘܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܕܢܣܥܘܪ ܘܕܢܩܒܠ ܟܝܢܗ ܚܝܠܐ ܘܠܒܘܫܗ ܗܿܘ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܬܝܩܐ ܘܥܒܝܐ ܫܠܚ ܘܚܕܬܐ ܕܝܢ ܕܡܝܬܪ ܣܓܝ ܡܢ ܥܬܝܩܐ ܠܒܫ ܀܀ ܀܀

ܥܙ. ܘܗܟܐܢ ܐܦ ܟܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܡܠܝܠܐ ܕܒܒܪ ܐܢܫܐ. ܕܕܗܫܐ ܒܦܓܪܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܐܣܿܪ ܘܒܨܝܪܐܝܬ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܢܦܫܗ ܣܿܥܪ ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܚܪܪ ܡܢ ܡܬܚܒܠܢܐ ܕܚܕܪ ܠܗ ܘܢܩܒܠ ܕܘܟܬܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܡܟܐ ܒܥܢܝܢܐ ܕܠܗܠ ܢܙܕܪܥ ܘܢܬܢܨܒ ܘܠܠܒܘܫܐ ܫܡܝܢܐ ܘܕܡܠܐܟ̈ܐ ܢܫܘܐ. ܕܐܝܟܢ ܗܘܐ ܡܐ ܕܐܫܬܘܬܦ ܠܚܝ̈ܐ ܕܟܝ̈ܐ ܘܐܬܚܪܪ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܝܘܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܝ ܘܿܠܐ ܠܝ ܕܐܡܿܪ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܕܝܢ ܠܟܠ ܡܢ ܕܚܙܐ ܡܢܗܿ ܕܬܚܘܝܬܐ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܟܘܠܗܿ ܚܛܬܐ ܡܬܚܒܠܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܐ ܕܢܦܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܬܚܒܠ݀ ܘܗܿܝ ܕܠܓܘ ܡܠܬܐ ܟܣܝܬܐ ܘܚܝܠܐ ܚܝܠܐ ܕܒܗ ܚܝ ܘܡܩܘܐ ܘܡܝܬܪܐ ܗܘ ܡܢܗ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܫܒ̈ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܝܗܒ݀ ܘܕܢܨ̈ܒܬܐ ܗܝ ܗܼܝ ܡܠܬܐ ܘܕܟܘܠܗܘܢ ܙܪ̈ܥܘܢܐ ܗܟܢܐ. ܘܒܠܚܘܕܘܗܝ ܒܝ ܒܪ ܐܢܫܐ ܟܠܗ ܒܟܘܠܗ ܡܬܚܒܠ ܡܐ ܕܐܫܬܪܝ ܒܡܘܬܐ ܘܐܟܚܕܐ ܥܡ ܗܿܘ ܠܒܘܫܐ ܕܡܢ ܠܒܪ ܘܐܦ ܗܼܘ ܡܠܬܐ ܕܠܓܘ ܥܡܪ ܒܗ ܡܬܚܒܠ݀ ܘܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܗܝ ܕܐܫܬܘܬܦܬ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܗܿܝ ܕܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܠܐܠܗܐ pb. 39 ܐܬܕܡܝܬ ܘܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܪ̈ܥܐ ܕܢܦܠܝܢ ܥܪ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܣܓܝ ܝܬܝܪ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܚ̈ܠܣܠܣܐ ܘܐܦܠܐ ܥܣ̈ܒܐ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܫܒ̈ܠܐ ܡܫܠܡ̈ܢܝܬܐ ܘܥܒ̈ܝܛܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝܒܗ݀ ܗܝܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܢܓܗܐ ܡܢ ܚܒܠܐ ܐܪܥܢܐ. ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܟܪ̈ܐ ܐܫܬܪܝ݀ ܘܠܐ ܗܘܐ ܣܟܠܐܝܬ ܥܢܝܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܚܠܦ݀ ܘܡܐ ܕܗܿܘܐ ܥܠ ܓܢܒ ܐܠܗܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܪܚܝܡܝܢ ܠܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܢܦܪܘܥ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܙܪܥܗܘܢ ܘܚܝܠܗܘܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐ. ܒܦܓܪܐ ܡܝܘܬܐ ܘܐܝܟ ܕܒܐܬܘܢܐ ܐܠܝܨ ܗܘܐ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܥܚ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܐܬܐܡܼܪ ܠܬܚܘܝܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܕܒܒܪ ܐܢܫܐ ܡܟܝܠ ܠܕܒܬܪܗܝܢ ܢܐܬܐ ܒܡܠܬܢܿ ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܗܿܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܬܪܒܝ ܒܥܢܝܢܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܪܒܘܬܗ ܕܝܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗ ܝܗܘܐ ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܘܟܪܐ ܕܠܐ ܡܐ ܕܐܓܗܝ ܡܟܐ. ܒܥܢܝܢܐ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܢܬܒܣܡ ܘܕܢܫܬܘܬܦ ܒܥܘܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ. ܕܒܡܝܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܚܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܘܠܐ ܬܪ̈ܝܢ ܘܠܐ ܗܘܐ ܩܝܠ ܣܓܝܐܐ ܐܠܐ ܟܘܠܗ ܓܢܣܐ ܡܠܝܠܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܕܚܝܠܐ ܕܫܘܠܛܢ ܢܦܫܗ ܩܒܠ. ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܕܡܢ ܡܠܬܐ ܐܠܗܝܐ ܡܠܟܐ ܙܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܩܒܠ. ܠܐ ܫܦܝܪ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܝܠܗ. ܐܠܐ ܗܿܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܘܠܗܝܢ ܕܠܚܫܚܬܐ ܕܦܓܪܐ ܐܠܨܢ ܘܡܥܕܪܢ ܠܥܘܡܪܐ ܒܝܕ ܐܘܡܢ̈ܘܬܐ ܡܨܥܝ̈ܬܐ ܥܡܠ ܗܘܐ ܒܟܘܠܗ ܫܘܒܗܪܐ ܘܡܬܦܪܣ ܗܘܐ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܪܥܐ ܘܬܘܩܢܐ ܕܐܠܦ̈ܐ ܘܬܐܓܘܪܬܐ ܘܙܒܝܢܬܐ ܕܩܢܝܢܐ. ܠܐ ܘܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܥܘܬܪܐ ܕܠܐ ܚܣܡ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܟܠ ܓܢܣ. ܡܢ ܟܘܠ ܕܘܟܐ ܡܫܬܪܬܚ ܗܘܐ݀ ܘܗܿܢܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܫܠܡܢ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܠܥܘܡܪܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܕܪܚܝܡ ܠܐܠܗܐ. ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܥܩܪܗܝܢ ܡܢ ܬܪܥܝܬܗ ܚܒܠ ܘܛܘܥܝܝ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܕܝܠܗ ܘܕܓܢܣܗ. ܕܗܿܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ ܥܒܕ ܘܒܨܒܝܢܐ ܕܚܐܪܘܬܗ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܓܝܓܬܐ ܨܚ̈ܢܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܢ ܪܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܝܩܪ ܘܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ ܕܒܫܡܝܐ ܘܥܠ ܬܫܒܘܚܬܗ ܐܗܡܝ݀ ܘܗܿܢܝܢ ܚܘ̈ܬܚܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܕܫܒܪܘܬܐ ܘܫܪܓܪܓܝܬܐ ܓܒܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܡܥܕܝܢ ܕܢܣܥܪܘܢ ܣܟ̈ܠܝܗܘܢ pb. 40 ܕܫܒܪ̈ܐ ܕܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܘܪܟܝܢ ܪܥܝܢܗܘܢ ܥܪܩܝܢ ܘܗܠܝܢ ܕܚܠܝܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ. ܘܠܢܦ̈ܫܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܦܓܪ̈ܐ ܡܚ̈ܒܠܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓܝ ܡܝܩܪܝܢ ܘܛܘܥܝܝ ܘܡܪܕܘܬܐ ܣܟܠܬܐ ܠܦܘܪܓܝܐ ܣܪܝܩܐ ܕܠܐ ܣܘܟܠ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܨܝܕܝܢ ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܬܘܣܦܬܐ ܕܒܝܫܬܐ. ܗܿܘ ܚܣܡܐ ܣܢܐ ܛܒ̈ܬܐ ܘܢܟܘܠܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܟܡܝܢ ܗܘܐ. ܘܗܼܘ ܗܢܐ ܒܚܣܡܗ ܒܼܝܫܐ ܡܨܝܕ̈ܬܐ ܘܦܚ̈ܐ ܘܥܘܬܪܐ ܕܦܘܪܣܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܠ ܓܢܣ. ܠܘܩܒܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠ ܬܩܢ݀ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܕ̈ܝܘܐ ܒܝܫ̈ܐ ܘܡܢ ܠܥܠ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܠܥܘܡܩܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܛܪܕ݀ ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܢܥܒܪܘܢ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܗܘܢܿ ܘܦܪܥܐ ܕܒܝܫܬܐ ܒܗܘܢ ܚܠܦ ܙܪܥܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܢܣܘܚ݀ ܘܗܿܘ ܕܡܫܝܢ ܗܼܘܐ ܡܢ ܟܠ ܘܚܟܝܡ ܗܘܐ. ܘܡܠܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕܥܠ ܐܪܥܐ݀ ܠܚܪܬܐ ܕܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܢܦܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܒܟܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܚܡܝ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܕܡܦܘܠܬܗܘܢ݀ ܘܢܩܥܐ ܘܢܐܡܪ ܒܪ ܐܢܫܐ ܒܐܝܩܪܗ ܠܐ ܐܬܒܝܢܿ ܐܠܐ ܐܫܬܠܡ ܠܒܥܝܪܐ ܘܐܬܕܡܝ ܠܗܿ ܀܀ ܀܀

ܥܛ. ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܡܝܐܝܬ ܦܪܘܩܐ ܪܒܐ ܕܪܒ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗܘܿܢ ܘܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܗܿܘ ܗܼܘ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ ܟܘܠ ܡܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܒܕܡܘܬ ܐܒܐ ܛܒܐ ܘܚܒܝܒܐ ܒܥܒܕ̈ܐ ܚܘܝ ܒܛܝܠܘܬܗ. ܘܗܼܘ ܒܡܠܐܟܘܬܐ ܕܝܠܗ ܠܒܥܬܐ ܘܠܐܣܝܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܪܕܘ ܘܐܒܕܘ ܐܣܬܪܗܒ ܀ ܀ ܀

ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܣܪܝܐ.

Book 2 pb. 41

ܡܐܡܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܦܝ̈ܠܘܣܦܐ

ܐ. ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܐܘܼ ܚܒܝ̈ܒܝ. ܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܐܠܗܐ ܡܥܕܢܐ ܗܘ ܕܫܘܪܬܚܐ ܒܡܦ̈ܫܟܐ݀ ܘܚܝ̈ܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܫܕܝܢ ܠܡܘܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܟܚ ܠܡܬܠ. ܘܡܐܬܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܝܠܗ ܕܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ݀ ܗܢܐ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܕܕܢܚ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܠܨܐܝܬ ܡܛܠ ܕܒܪܚܬܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܘܒܥܘܡܩܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗ ܘܒܫܢܝܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܚܣܡܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܕ̈ܝܘܐ ܟܠ ܡܐ ܕܥܠ ܐܥܪܐ ܐܬܚܒܠ ܗܘܐ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܒ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܬܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ ܐܠܗܝܐ ܕܒܝܬ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܓܘܐ ܕܟܠ. ܢܫܪܐ ܡܟܝܠ ܩܕܡ ܟܠܡܕܡ ܥܠ ܡܦܘܠܬܗ ܪܒܬܐ ܕܓܢܣܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܘܥܠ ܪܘܫܥܗܘܢ ܕܠܐ ܢܡܘܣ. ܘܥܠ ܥܘܠܗܘܢ ܕܢܐܡܪ. ܘܗܝܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܐܪܙܐ ܕܝܠܘܦܢܐ ܕܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܢܫܢܐ ܀܀ ܀܀

ܓ. ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܥܠ ܒܪ ܐܢܫܐ ܗܘ ܟܘܪܗܢܐ ܕܠܘܩܒܠ ܟܠܗܘܢ ܪܒܐ ܗܘܐ. ܠܗܠ ܕܝܢ ܡܢ ܟܘܠܗܿ ܒܝܫܬܐ ܘܣܢܝܘܬܐ ܕܒܪ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬ ܚܘܒܠܐ ܠܒܝܫ ܡܘܬܐ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ ܪܥܐ ܗܘܐ ܗܼܘ ܕܝܘܐ ܒܼܝܫܐ. ܗܟܢܐ ܕܠܗܿܘ ܕܡܫܝܢ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܠܚܪܬܐ ܕܒܥܪܝܪܝܘܬܐ ܢܛܪܘܕ ܘܗܿܘ ܡܠܝܠܐ ܢܗܘܐ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܡܢ ܟܠ݀ ܘܡܢ ܟܕܘ ܠܐܠܗܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ݀ ܠܗܿܘ ܥܠܬܐ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܘܠ ܠܗܿܘ ܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܕܟܝܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ. ܘܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ ܟܠ. ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܗܿܘ ܐܒܐ ܕܐܘܣܝܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܘܡܠܝܠܬܐ ܠܗܿܘ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܫܠܝܛ. ܠܗܿܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܩܪܝܒ ܠܗܢܐ ܥܠܡܐ ܘܐܝܬܘܗܝ. ܒܗ ܘܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ ܠܟܘܠ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܠܗܿܘ ܒܛܝܠܘܬܐ ܠܗܿܘ ܦܪܘܩܐ ܠܗܿܘ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܠܗܿܘ ܝܗܘܒܐ ܕܡܛܪܐ ܘܡܦܪܢܣܢܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܕܚܝ̈ܐ ܠܗܿܘ ܒܪܘܝܐ ܕܗܐ ܟܘܠ ܒܣܡܝܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܝܕܥܘܗܝ. ܘܠܫܡܠܐ ܘܠܣܗܪܐ pb. 42 ܘܠܗ ܠܫܡܝܐ ܘܠܟܘܟܒ̈ܐ ܫܡܐ ܕܣܓܬܐ ܣܡܼܘ݀ܐ ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܀܀ ܀܀

ܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܐܘܣܝܐ ܚܡܝܡܬܐ ܘܩܪܝܒܬܐ ܘܪܛܝܒܬܐ ܘܝܒܝܫܬܐ ܠܗܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܘܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܠܐܐܪ ܘܠܢܘܪܐ ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܗܘܢ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ ܘܕܠܐ ܡܠܬܐ ܒܗܝܢ ܒܥ̈ܝܢܝܢ ܚܙܝܢ ܐܢܚܢܢ݀ ܘܫܪܟܐ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܦܣܝܕܘܢ ܘܗܦܣܛܘܣ ܘܕܝܘܣ ܘܗܐܪܐ ܘܚܐܪ̈ܢܐ ܗܟܢܐ ܫܡܗܘ݀ ܘܒܟܘܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܝܩܪܘ. ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ. ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܗ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܟܝܢܐ ܐܪܥܢܐ ܘܠܦܐܪ̈ܐ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܘܠܣܝܒܪ̈ܬܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܥܒܼܕܘ. ܐܠܗ̈ܐ ܕܡܛܪܐ ܘܩܘܪܝܐ ܘܕܝܘܢܣܘܣ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܚܘ̈ܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕܘ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ݀ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܘ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܡܚܫܒܬܐ ܕܝܠܗܿ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܘܠܗ ܠܡܠܬܐ ܬܪܓܡܢܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܢܩܪܝܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܐܬܚܒܢܢܘ݀ ܐܬܢܐ ܠܬܪܥܝܬܗܘܢ ܩܪܘ ܘܠܡܠܬܗܘܢ ܗܪܡܝܣ ܫܡܗܘ. ܘܠܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܫܟܝ̈ܚܐ ܕܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܢܡܘܣܝܢܐ ܘܡܘܣܐ ܩܘ. ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܀܀ ܀܀

ܙ. ܟܕ ܪܒܝܢ ܕܝܢ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܥܬܐ ܘܒܪܒܘܬܗ ܕܫܘܪܥܐ ܠܚܫ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܘ݀ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܪܚܩܘܢ ܐܢܘܢܿ ܘܒܡܠܬܐ ܢܟܦܬܐ ܢܐܣܘܢ ܐܢܘܢ ܗܿܢܘܢ ܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܠܗܿ ܠܪܓܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܗ ܠܟܘܪܗܢܐ ܨܚܢܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܠܗܘܢ ܠܗܕ̈ܡܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܠܘܬ ܣܘܪ̈ܥܢܐ ܣܪ̈ܝܚܐ ܘܠܡܢ̈ܘܬܗ ܕܦܓܪܐ݀ ܘܬܘܒ ܠܗܿ ܠܦܩܪܘܬܐ ܕܠܘܬ ܐܪ̈ܓܝܓܬܐ ܫܪ̈ܝܚܬܐ ܐܪܘܣ ܘܦܪܝܦܘܣ ܘܐܦܪܘܕܝܛܐ ܘܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܚܘ̈ܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܫܡܗܘ ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܀܀ ܀܀

ܚ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܘܬ ܝܠܕܐ ܕܦܓܪܐ ܘܠܘܬ ܥܘܡܪܐ ܕܠܬܚܬ ܡܝܘܬܐ ܢܦܠܘ. ܘܠܐܢܫ̈ܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܥܒܕܘ ܐܠܗ̈ܐ. ܘܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܓܘܐ. ܗܡ̈ܬܘܐ ܘܐܠܗ̈ܐ ܐܛܒܘ ܥܠܝܗܘܢ݀ ܕܥܠ ܓܢܒ ܩܒܪ̈ܐ ܘܒܝܬ ܓܠܡ̈ܐ ܠܐܘܣܝܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ ܣܒܪܘ ܕܡܬܟܪܟܐ ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܛ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠ ܓܢ̈ܣܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܘܠܪܚܫܐ ܢܟܘܝܐ ܒܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܝܩܪܘ ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ. ܀܀ ܀܀ ܀܀ pb. 43 ܝ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܐܝ̈ܠܢܐ ܦܣܩܘ. ܘܟ̈ܐܦܐ ܦܣܠܘ ܘܡܛܠܘܢ ܕܐܪܥܐ ܢܚܫܐ ܘܕܦܪܙܠܐ ܘܕܐܚܪܬܐ ܗܝܠܐ. ܥܩܒܼܘ ܘܚ̈ܙܘܐ ܕܢܩܒ̈ܬܐ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܕܓܒܪ̈ܐ ܕܟܪ̈ܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܪܚܫܐ ܓܒܠܘ. ܘܬܘܒ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܫܡܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܡܘ. ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܀܀ ܀܀

ܝܐ. ܐܠܐ ܘܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܚܠܕܝܢ ܒܗܘܢ ܒܝܘܩ̈ܢܐ ܘܒܓܘܝܘܬܐ ܕܚܫܟܐ ܥܡܝܕܝܢ ܕܝ̈ܘܘܐ ܒܝܫ̈ܐ. ܒܢܘܩܝܐ ܘܒܣܘܬܐ ܕܕܒ̈ܚܐ ܡܫܡܝܢ ܘܗܘ ܫܡܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܣܡܼܘ ܠܗܘܢ. ܘܠܐ ܐܬܟܠܝܘ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܀܀ ܀܀

ܝܒ. ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܘܢ ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܚܪܫܘܬܐ ܡܣܠܝܬܐ ܘܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܒܠܘܚ̈ܫܬܐ ܕܩܛܝܪܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ ܠܚܝ̈ܠܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܒܐܐܪ ܦܪ̈ܚܝܢ ܫܟ̈ܢܐ ܠܗܘܢ ܢܓܕܘ ܘܬܘܒ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܒܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܥܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܕܥܒܕܘ. ܐܬܚܫܚܘ. ܘܠܐܢܫ̈ܐ ܗܟܝܠ ܡܝ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܒܕܘ ܐܠܗ̈ܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܢ̈ܝ ܝܘܢ̈ܝܐ ܓܝܪ ܠܕܝܘܢܣܘܣ݀ ܘܠܗܪܩܠܣ ܘܠܐܣܩܠܦܝܣ ܘܠܐܦܠܘܢ. ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܫܡܐ ܕܗܕ̈ܡܬܘܐ ܘܕܐܠܗ̈ܐ ܝܩܼܪܘ. ܐܓܒ̈ܛܝܐ ܕܝܢ ܠܗܘܪܘܣ ܘܠܐܝܣܝܘܣ ܘܠܐܘܣܝܪܝܣ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܕܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܣܒܪܘ ܥܠܝܗܘܢ݀ ܘܗܿܢܘܢ ܕܒܡܝܬܪܘܬܐ ܕܚܟܡܬܗܘܢ ܕܫܟܚܬܐ ܕܡܚܪܘܬܐ ܘܕܟܠܕܝܘܬܐ ܘܕܡܢܝܘܬܐ ܡܫܬܒܗܪܝܢ. ܠܐ ܝܕܥܘ ܠܐ ܐܫܬܟܼܠܘ. ܗܿܢܘܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܢܬܩܠܘܢ ܘܒܢܦܫܗܘܢ ܢܬܚܫܒܘܢ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܡ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܒܥܪܝܪܝܬܐ ܕܢܫܡܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܠܐ ܐܬܚܒܢܢ. ܘܒܢ̈ܝ ܦܝܢܝܩܐ ܕܝܢ ܠܡܩܘܬܪܘܪܘܢ ܘܠܐܘܣܘܪܘܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܕܫܝܛܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܫܡܗܘ. ܘܒܢ̈ ܐܪ̈ܒܝܐ ܠܕܘܣܐܪܝܢ ܘܠܐܘܒܕܘܢ ܘܗܿܢܘܢ ܓܘ̈ܬܝܐ ܠܙܠܡܟܘܣܝܢ ܘܩܝ̈ܠܝܩܝܐ ܠܡܘܣܦܘܣ ܘܬܝܒ̈ܝܐ ܠܐܡܦܝܐܪܣ ܘܠܘܬ ܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܒܟܝܢܗܘܢ ܠܐ ܡܕܡ ܦܪ̈ܝܫܝܢ ܡܢ ܡܝ̈ܘܬܐ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܒܫܪܪܐ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܠܗ̈ܐ ܝܩܪܘ ܐܢܘܢ ܀܀ ܀܀ ܀܀

ܝܓ. ܐܟܚܕܐ ܗܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܐܓ̈ܒܛܝܐ ܘܦܝܢ̈ܝܩܐ ܘܝܘ̈ܢܝܐ ܟܠܗ ܓܢܣܐ pb. 44 ܡܝܘܬܐ ܐܝܟ ܟܡܐ ܕܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܡܢܗܪ ܠܡܢ̈ܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܠܗܘܢ ܠܐܣ̈ܛܘܟܣܐ ܘܠܦܐܪ̈ܐ ܕܫܘܚܝܢ ܡܢܐܪܥܐ. ܘܠܗܘܢ ܠܚܫ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܫܢܝܘܬܐ ܕܕܝ̈ܘܐ ܘܠܫܪܓܪܓܝܬܐ ܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܕܒܣܩ̈ܘܒܠܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܐܬܚܫܚܼܘ. ܘܠܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܒܙܒ̈ܢܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ ܩܝܡܘ. ܘܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܘܡܪܐ ܢܟܦܐ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܬܦܪܣܘ ܘܠܐ ܬܓ̈ܡܐ ܕܦܝܠܘܣܦܘܬܐ ܚܘܝܘ ܘܠܐ ܥܒܕ̈ܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܐܫܟܚܘ ܘܠܐ ܬܠܡܝܕ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܗܘܢ ܐܪܦܝܘ ܘܠܐ ܡ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܠܚܝ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܐܫܠܡܘ݀ ܐܠܐ ܒܛܝܠܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܢܫ̈ܐ ܘܠܘܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܣܪ̈ܝܚܬܐ ܘܐܝܟ ܕܓܕܫ ܠܐ ܝܕܥܢܐ ܒܐܝܕܐ ܛܥܝܘܬܐ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܕ̈ܝܘܐ ܐܠܗ̈ܐ ܘܗܡ̈ܬܘܐ ܫܡܗܘ ܘܒܕ̈ܒܚܐ ܘܒ̈ܬܫܡܫܬܐ ܥܡ ܛܥܝܘܬܐ ܕܚܪ̈ܫܐ ܝܩܪܘ. ܘܢܘܣ̈ܐ ܘܗܝܟ̈ܠܐ ܒܡܕ̈ܝܢܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ ܒܢܼܘ. ܘܠܗܿܘ ܕܠܗܠ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐ ܠܗܿܘ ܡܠܟܐ ܕܟܘܠ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܒܡܕܡ ܠܐ ܣܡܘܗܝ. ܘܗܼܢܘܢ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܪܒܝܢ ܗܘܘ ܒܫܢܝܘܬܐ ܘܒܡܚܒܠܘܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܕܘܟܬܗ ܠܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܩܒܠܘ ܐܠܗ̈ܐ ܢܩܪܘܢܿ ܘܡܢ ܕܘܟܬܗ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܚܫ̈ܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ ܢܩܦܘܢܿ ܘܓܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣ݀ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܪ̈ܝܚܐ ܘܚܝ̈ܐ ܡܗܦ̈ܟܐ ܘܡܘ̈ܬܐ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܢܣܝܡܘܢ ܘܗܼܢܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܡܬܐܟܠܝܢ ܩܪ̈ܨܝܗܘܢ ܐܠܐ ܗܼܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܗܕ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܘܛܘܥܝܝ ܐܒ̈ܠܐ ܘܡܘ̈ܬܐ ܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܓܘܪ̈ܐ ܘܚܘ̈ܒܠܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܘܚ̈ܛܘܦܝܐ ܕܢܫ̈ܐ ܡܘܕܝܢܿ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܠܟܘܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܠܕܘܟܝ̈ܬܐ